Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)"

Transkript

1 Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini bildirdi. * HABERÝ 5 DE Köse, Osmancýk ilçesine baðlý olan Baþpýnar ve Çampýnar belde teþkilatlarýný da ziyaret 1 NÝSAN 2011 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3991) CHP 1. Sýra Milletvekili Adayý Tufan Köse, ilçe ve beldele teþekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Köse, kendisinin Ankara'dan Milletvekilliði yapacak birisi olmadýðýný, bulduðu her fýrsatta Çorum'a gelerek halkla iç içe olacaðýnýn sözünü verdi. * HABERÝ 5 DE CHP de 2. sýra Sait Börekci Milletvekili sýralamasýnda yer alamayan Agah Kafkas, mitinge dönüþen basýn toplantýsýnda partililerin sevgi gösterileriyle karþýlandý; Çorum seninle gurur duyuyor AK Parti Milletvekili Agah Kafkas ýn veda niteliðini taþýyan basýn toplantýsý mitinge dönüþtü. Çorum seninle gurur duyuyor tezahüratlarý altýnda konuþmasýný tamamlayan Kafkas, 9 yýl içerisinde yapýlan hizmetleri baþlýklar halinde sýralarken, kendisi için siyasetin devam ettiðini, Bu þarký burada bitmedi, ben AK Partiliyim ve ölene kadar da AK Partili olarak hizmetlerime devam edeceðim. sözleriyle ifade etti. * HABERÝ DE Oto Galericiler Derneði nin yeni yönetimi gazetemizi ziyaretlerinde muhabirimiz Erol Taþkan ile Oto Galereciler Derneði nde yeni yönetim Oto Galericiler Sitesi Temmuz da tamam TÜRKONFED Baþkaný Erdem Çenesiz: Siyasi partiler kanunu çaðdaþ demokrasilere uygun olmalý TÜRKONFED Baþkaný Erdem Çenesiz, siyasi partiler kanununun çaðdaþ demokrasilere uygun hale getirilmesi gerektiðini söyledi. Erdem Çenesiz Çenesiz, Türkiye'nin sanayi stratejisinin, KOBÝ'lerin uluslararasý rekabet gücünü artýrmada, onlarý dünya ekonomisi içinde etkili birer oyuncu haline getirmede çok önemli fýrsatlar barýndýrdýðýný kaydetti. * HABERÝ DE Türkiye'de problemleri çözecek siyasi parti yok' EDP Genel Baþkaný Dr. Ferdan Ergut, Türkiye'nin tarihsel sürecinden gelen sorunlarýn göz ardý edildiðini belirterek, Türkiye de problemleri çözecek siyasi Dr. Ferdan Ergut partinin bulunmadýðýný söyledi. * HABERÝ 12 DE * SAYFA 9 DA Oto Galericiler Derneði genel kurulu TSO Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. 199 yýlýndaki kuruluþtan bu yana baþkanlýk görevini yürüten Kadir Þimþek'in aday olmadýðý genel kurulda, Fahri Yandýk baþkanlýðýnda oluþan þeni yönetim oy birliði ile göreve getirildi. Esnaf genel kurulda Temmuz ayýnda taþýnma kararý aldý. * HABERÝ 4 DE Agah Kafkas, coþkulu kalabalýða hitap etti. ÖRNEK OLSUN Maddi deðeri yaklaþýk 300 bin lira civarýnda olan büyük baþ hayvanlar için kurulan çiftlik törenle açýldý. Çorum merkeze baðlý Harmancýk Köyü'nde ikamet eden Erol Tan, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn tarým ve hayvancýlýðýn desteklenmesi projesi kapsamýnda 2 yýl ödemesiz yýl vadeli hayvancýlýk kredisinden kullanarak toplam 50 adet simmental cinsi büyük baþ havyan ithal etti. Erol Tan, maddi deðeri yaklaþýk 300 bin lira civarýnda olan büyük baþ hayvanlar için çiftlik kurdu. * HABERÝ 3 DE Lider Turizm filosunu Travego ile yeniliyor 4 yeni otobüs dualarla yola çýktý Lider Turizm tarafýndan satýn alýnan 4 adet Mercedes Travego marka otobüs, önceki gün düzenlenen törenle hizmete sunuldu. * HABERÝ 10 DA Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði etkinlik düzenledi. Peygamber sevgisi camiye sýðmadý Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ulu Cami'de Mevlit okutularak helva daðýtýldý. * HABERÝ 6 DA Hitit Gençlik Derneði çocuklarý sevindirecek Hitit Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Çocuk Þenliði, 23 Nisan 2011 Cumartesi günü saat te Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Þehir Stadý önünde gerçekleþecek. Gönülçelen Restoran da düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Dernek Baþkaný Av. Hakan Velidedeoðlu, Mutlu Yarýnlar Projesi çerçevesinde düzenlenleyecekleri þenlik ile çocuklarý sevindireceklerini açýkladý. Mercedes Travego marka yolcu otobüsleri, Tuzcu Hyundai Plaza önünde düzenlenen törenle hizmete sunul- * HABERÝ 11 DE Av. Hakan Velidedeoðlu

2 2 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Rektörlük seçimindeki oylar bize ne söylüyor? Hitit Üniversitesi Rektörlük ilâhiyatçý, rektör adayý olarak seçimlerinin ilk etabý tamamlandý. kendilerinin belirledikleri Prof. Dr. Üniversitemiz, Çorum için hayýrlý olsun. Aydýnlý'ya firesiz destek vermiþ oldu. Sonuçlar yine de bize bir þeyler Gazi Üniversitesi'nden gelerek aday söylüyor. Rakamlara bakýp adaylarýn olan Mahmut Özbay'ýn adaylýðýný aldýklarý oylara göre somut sýralama açýklamasýndan bir süre sonra geri plana yapýlsa da, rektörlük seçiminde ilk etabýn çekilmesi oylarýna da yansýdý. galibi Prof. Dr. Reha Metin Alkan Rektörlük seçiminin ilk ayaðýndan denilebilir. Maðlubiyeti yaþayan, 33 oyla Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar birinci hezimete uðrayan isim ise mevcut Rektör çýktý. Çaðlar'ýn hedeflediði oranýn altýnda Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan oldu. oy aldýðýný düþünüyorum. Çaðlar, Çorum'da üniversitenin Rektörlük görevinde bulunduðu süre içinde 61 öðretim üyesi kuruluþundan bugüne kadar yönetici ve öðretim üyesi olarak görev alýmý yaptýðý söylenen Kýlýçkaplan, akademisyenlerden sadece 23 oy yaptý. Akademik camiada olduðu gibi, yerel aktörlerle yýllara alabildi. Akademik camia Kýlýçkaplan'a tepkisini oylarýyla dile getirmiþ oldu. Kýlýçkaplan için deðerlendirilmesi dayanan diyaloðu ve tanýþýklýðý bulunuyordu. gereken bu sanýrým. Seçimlerin ilk etabýnda mevcut rektörden sonra yer alan diðer adaylarla arasýnda açýk ara fark olacaðý Seçimlerde beklenen çýkýþý ÝTÜ'den gelen Prof.Dr. Reha Metin Alkan yaptý. 2 oyla aday tahmin ediliyordu. Beklenen geliþme yaþanmadý, arasýnda ikinci olmayý baþaran Alkan, yaklaþýk bir seçimden ikinci çýkan Prof. Dr. Reha Metin ay gibi kýsýtlý bir sürede akademisyenlere gerek Alkan'la arasýndaki oy farký sadece 5'te kaldý. vizyonunu gerekse insanî yönlerini iyi anlatmýþ Þimdi gözler önce YÖK, sonra olmalý ki, baþarý kendiliðinden geldi. Cumhurbaþkaný'nda olacak. YÖK'ün mülâkatýnda Ýlahiyat Fakültesi'nden bir grup en fazla oy alan üç adayýn Cumhurbaþkaný'na akademisyenin istiþare ederek aday olmasýna karar sunulacaðý düþünülse de, farklý bir eleme verdiði Prof. Dr. Osman Aydýnlý da, aþaðý-yukarý yapýlabilir. Hep birlikte izleyip göreceðiz. istiþareye katýlanlarýn oyunu aldý. Bir grup Hobi bahçesi krizi Hobi bahçelerine dair yaþanan geliþmeleri bu köþeden bir kaç kez duyurmuþtum. Tartýþmalar üzerine Tapu Sicil Müdürlüðü nden yazýlý bir açýklama gelmiþ, hobi bahçelerinin belediye, Tarým Ýl Müdürlüðü ve Özel Ýdareler den alýnacak görüþlere göre belirlendiði hatýrlatýlarak, konunun mevzuat durumu hakkýnda detaylý bir açýklama yapýlmýþtý. Çorum- Osmancýk Yolu üzeri Sarmaþa mevkiinde hobi bahçesi bulunanlar aradý. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý na baðlý ekipler, hobi bahçelerine gelerek tutanak düzenlemiþ. Bunun üzerine hobi bahçeleri olanlar Özel Ýdare Müdürlüðü ne baþvurmuþ. Ýlgililer birinci derecede mutlak tarým arazisi olan bölgelerde yapýlaþmanýn yasaya, mevzuata aykýrý olduðu bilgisini vermiþler. Yani yýkýmýn söz konusu olabileceði izlenimini almýþlar. Haliyle ortaya çýkan durum hobi bahçesi kuranlarý rahatsýz etmiþ olmalý ki, kaderimiz ne olacak? diye soruyorlar. Konunun daha iyi anlaþýlmasý için Tapu Sicil Müdürlüðü nün Valilik Basýn Bürosu aracýlýðýyla yaptýðý yazýlý açýklamayý tekrarlamakta fayda var. Açýklama yanda... Tapu Sicil in açýklamasý Hobi bahçesi olarak ifade edilen arazilerin satýþ ve devri ile ilgili kararlar Belediye, Tarým Ýl Müdürlüðü ve Özel Ýdareler den alýnacak görüþlere göre belirlenmektedir. Arazinin koordinatlarý, vasfý, imar ve çevre planý gibi pek çok konunun kararda etken olmaktadýr. Hisseli devir ve temlike konu taþýnmazlarýn imar mevzuatý itibari ile durumlarý ilgili Belediye veya Ýl Özel Ýdaresi ne, Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ndaki kýsýtlama durumu Ýl Tarým Müdürlüðü ne intikal ettirilmekte, bu kurumlardan alýnan cevaplara göre talepler karþýlanmakta ya da ret edilmektedir. Verilen ret kararlarýna karþý talep sahiplerinin itirazlarý Bölge Müdürlükleri nce deðerlendirilmekte, kararýn bozulmasý halinde ilgililerin talepleri karþýlanmaktadýr. denildi. Ýlgili kurumlardan gelen yazýlar ýþýðýnda Tapu Müdürlüðü nde iþlem yapýldýðýnýn altýný çizen Nurettin Buyruk, açýklamasýnda þunlarý söyledi; 94 Sayýlý Ýmar Kanunun 1. maddesinin son fýkrasý ve 42. maddesi, planý olmayan yerlerde her türlü yapýlaþma amacýyla arsa ve parselleri hisselere ayýrarak özel parselasyon planlarýna dayalý hisseli satýþlara kýsýtlama ve yasaklama getirilmiþ, yasanýn ön gördüðü istisnalar dýþýnda özel parselasyon ile belli bir yer satan ve alana cezai müeyyideler uygulanacaðý hüküm altýna alýnmýþtýr. Yine 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu nun. maddesi 55 sayýlý yasa ile deðiþtirilmiþ olup, tarým arazileri mutlak tarým arazisi, marjinal tarým arazisi, özel ürün tarým arazisi, dikili tarým arazisi ve örtü altý tarým arazisi adý altýnda beþ gruba ayrýlmýþ, her grup tarým arazilerinin bölünemez büyüklük miktarlarý bu yasa ile tespit edilmiþtir. Bölünmez büyüklüðün altýndaki tarým arazilerinin ifraz edilemeyeceðini maliklere ait paylarýn üçüncü þahýslara satýlamayacaðý, hisselendirilerek devredilemeyeceðini ve rehin edilemeyeceðini hüküm altýna almýþtýr. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü gerek 94 sayýlý imar kanunu gerekse 5403 sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu nun. maddesini deðiþtiren 55 sayýlý yasanýn yürürlük tarihine müteakip hisselendirmek sureti ile devir ve temlik taleplerinin ne þekilde karþýlanacaðýný genelgeler ile duyurmuþtur. Buna göre hisselendirmek sureti ile satýþý talep edilen taþýnmazýn Belediye ve mücavir alan içerisinde ilgili Belediye' ye, Belediye ve mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda Ýl Özel Ýdaresi ne intikal ettirilerek taþýnmazýn yasanýn istisna olarak saydýðý özelliklere sahip olup olmadýðý, taþýnmazýn bulunduðu yerin nazým imar planý, uygulama imar planý, mevzi imar planý, bölge planý, çevre düzeni planý kapsamýnda kalýp kalmadýðý, plan kapsamýnda kalmakta ise hangi amaca tahsis edildiðinin bildirilmesi gerektiðini ya da plan kapsamýnda kalmamasý halinde yoðun yerleþim alaný içerisinde olup olmadýðýnýn tespitine müteakip, parsel sahiplerinin taleplerinin karþýlanýp karþýlanamayacaðýnýn Tapu Müdürlüðü ne bildirilmesini istemektedir. Yine Ýl ve Ýlçe Tarým Müdürlükleri ne konunun intikal ettirilerek talep konusu taþýnmazýn ne tür tarým arazisi olduðunun, bölünemez büyüklüðün üzerinde bulunup bulunmadýðýnýn, hisselendirmek sureti ile devir ve temlikinde mahsur olup olmadýðýnýn ve satýþ taleplerinin karþýlanýp karþýlanmayacaðýnýn sorulmasý ve alýnacak cevaba göre hareket edilmesi gerektiðini bildirmiþtir. Parseller diðer parsellerle gerek imar durumunu gerekse (Ç.HAK:1103) bölünemez büyüklük miktarý ve ne tür tarým arazisi grubuna girdikleri konusunda farklýlýk gösterebilmektedir. Çorum Tapu Müdürlüðü nce basýna yansýdýðý þekli ile hobi bahçesi olarak tabir edilen hisseli devir ve temlik talepleri durdurulmadýðý gibi Tapu ve Kadastro 12. Bölge Müdürlüðü nün ret kararlarýna yönelik verdiði onama ya da bozma kararlarýna yönelik talep karþýlama gibi bir durum söz konusu deðildir. Hisseli devir ve temlike konu taþýnmazlarýn imar mevzuatý itibari ile durumlarý ilgili Belediye veya Ýl Özel Ýdaresi ne, Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ndaki kýsýtlama durumu Ýl Tarým Müdürlüðü ne intikal ettirilmekte, bu kurumlardan alýnan cevaplara göre talepler karþýlanmakta ya da ret edilmektedir. Verilen ret kararlarýna karþý talep sahiplerinin itirazlarý Bölge Müdürlükleri nce deðerlendirilmekte, kararýn bozulmasý halinde ilgililerin talepleri karþýlanmaktadýr. Ferhat Koca istifa mý ediyor? Rektörlük seçimlerinin ilk etabý tamamlandý, yansýmalarý deðerlendirilirken Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden bir istifa söylentisi geldi. Akademik camiada Fakülte Dekaný Prof. Dr. Ferhat Koca nýn istifa dilekçesini hazýrladýðý konuþuluyor. (Ç.HAK:113) Hitti Üniversitesi Rektörlük seçimlerinin ilk etabý tamamlandý. Hafta sonu akademik camiada seçimin yansýmalarý konuþuldu. Prof. Dr. Ferhat Koca ERÞAH MANYETÝK KÝREÇ ÖNLEYÝCÝ ARITMA ve KLORLAMAM SÝSTEMLERÝ Siz deðerli müþterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için manyetik kireç önleyici cihazlarýmýzýn üretimine Çorum da baþlamýþ bulunmaktayýz. Manyetik Kireç Önleyici Cihazlar : 200,00 TL Motorlu Tezgah Aytý Comtech Arýtmalar : 450,00 TL Motorlu Tezgah Aytý Water Quality : 400,00 TL 3 lü Grup Tezgah üstü arýtma : 250,00 TL 3 Adet Filtre : 30,00 TL Biz kampanya yapmayýz, siz deðerli müþterilerimiz için her günümüz kampanya gibidir Üçtutlar Mah. Alaybey Sokak No: 91/A Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde aday olan Prof. Dr. Ferhat Koca, 3 oy alarak sýralamada aday arasýnda 6. sýrada yer aldý. Hafta sonu akademik camiada Ferhat Koca nýn makam odasýný taþýdýðý, istifa dilekçesini hazýrladýðý konuþuldu. Saðlýðýnýz bizim için deðerlidir

3 ÖRNEK OLSUN PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Çorum'daki çiftçilere örnek olsun Çiftliðin açýlýþýna protokol katýldý. 50 adet simmental cinsi büyük baþ havyan ithal edilerek yeni bir üretim tesisi kuruldu. Vali Nurullah Çakýr, açýlýþ töreninde yaptýðý açýklamada Çorum'da büyük baþ hayvan sayýsýnýn 200 bine yaklaþtýðýný ancak büyük ölçekli hayvansal iþletme sayýsýnýn yetersiz olduðunu söyledi. Vali Çakýr, Erol Tan'ýn bakanlýk kredisi kullanýp büyük baþ hayvan ithal etmesi ve çiftlik kurmasýnýn Çorum'da hayvancýlýkla uðraþan diðer çiftçilere örnek olmasý temennisinde bulundu. Tarým ve hayvancýlýðýn Çorum ekonomisinde önemli bir yeri olduðunu belirten Vali Nurullah Çakýr, Çorum'da iþletme mantýðý ve ölçeðinin geliþtirilmesi gerektiðini vurguladý. Maddi deðeri yaklaþýk 300 bin lira civarýnda olan büyük baþ hayvanlar için kurulan çiftlik törenle açýldý. 50 yýl öncesinde olduðu gibi 3-5 hayvan besleyip para kazanmanýn artýk mümkün olmadýðýna dikkat çeken Vali Nurullah Çakýr, "Ýþletmeleri artýk büyütmeliyiz. Devletin son dönemdeki tarým politikalarý ve desteklemeleri de bu paralelde. Tarýmsal desteklemeler daha büyük ölçekli iþletmelere yönlendiriliyor." Dedi. Çorum'daki büyük baþ hayvan sayýsýnýn 200 bine yaklaþtýðýný ancak büyük iþletme açýsýndan Çorum'un yeterli seviyede olmadýðýný ifade eden Vali Çakýr, "Þu anda ölçekli iþletmemiz yok. Arzumuz, devlet desteklerini iyi takip ederek çiftçilerimizin iþletmelerini daha büyük ölçekli hale getirmeleridir. Erol Tan'ýn kurduðu bu iþletmenin Çorum'a örnek olmasýný ve örneklerinin çoðalmasýný temenni ediyorum. Tarým teþkilatýmýz da bundan böyle Erol Tan'ýn emrindedir" þeklinde konuþtu. Kredi teþekkürü Ýmalattan Halka Tüm kredi kartlarýna 12 ay taksit imkaný Cam Balkon m TL (Ç.HAK:6) Montaj Dahil Üçtutlar Mah. Albayrak Cad. No: 36/C Ýþletme Sahibi Erol Tan da devletin cazip koþullarda tarýmsal kredi imkaný sunmasýndan dolayý devlet yöneticilerine teþekkür etti. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn tarýmsal kredi imkanýndan yararlanarak toplam 50 adet büyük baþ hayvan ithalatý gerçekleþtirdiðini ve bir çiftlik kurduðunu belirten Tan, "Devletimize bize 2 yýl ödemesiz yýl vadeli kredi imkaný saðlýyor. Bize bu imkaný saðlamalarýndan dolayý devlet yöneticilerine teþekkür ediyorum" dedi. Kurban kesildi Törende açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan tesis sahibi Erol Tan davetlilere tesis hakkýnda bilgiler verdi. Açýlýþ töreni, ithal edilen hayvanlar için Davetlilere çiftlik hakkýnda bilgi verildi. Kalaycýoðlu Dekorasyon Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Sýva-alçý-boya-þap-stropiyer-asma tavan-dýþ cephe kaplamasý (ýsý yalýtýmý) daire içerisi onarým, tamirat, dekorasyon iþleri, ahþap cila iþleri itina ile yapýlýr. Farký bizimle yaþayýn 190 ten beri gelen tecrübemizle hizmetinizdeyiz Adres: Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Merkezi No: 2/25 Tel: Ayhan Recep web: (Ç.HAK:94) Örnek çiftlik dualarla hizmete açýldý. Çorum merkeze baðlý Harmancýk Köyü'nde ikamet eden Erol Tan, Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý'nýn tarým ve hayvancýlýðýn desteklenmesi projesi kapsamýnda 2 yýl ödemesiz yýl vadeli hayvancýlýk kredisinden kullanarak toplam 50 adet simmental cinsi büyük baþ havyan ithal etti. Erol Tan, maddi deðeri yaklaþýk 300 bin lira civarýnda olan büyük baþ hayvanlar için çiftlik kurdu. Harmancýk Köyü'nde bulunan çiftlik için bugün bir açýlýþ töreni düzenlendi. Törene Vali Nurullah Çakýr, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayýn ve köylüler katýldý. 3 Çelik Kapý TL Montaj Hariç TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

4 4 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Oto Galereciler Derneði nde yeni yönetim Galericiler Temmuz da taþýnacak Hayrettin Karaman Ali Cum'a diyor ki (3) Oto Galericiler Derneði genel kurulu TSO Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirildi. 199 yýlýndaki kuruluþtan bu yana baþkanlýk görevini yürüten Kadir Þimþek'in aday olmadýðý genel kurulda, Fahri Yandýk baþkanlýðýnda oluþan þeni yönetim oy birliði ile göreve getirildi. Esnaf genel kurulda Temmuz ayýnda taþýnma kararý aldý. Genel kurul toplantýsýnýn ardýndan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Dernek Baþkaný Fahri Yandýk, genel kurulda alýnan kararlara iliþkin bilgi verdi. Oto Galericiler Kooperatifi olarak inþa ettikleri iþyerlerinin Temmuz ayý sonunda tamamen bitirilmesini planladýklarýný kaydeden Yandýk, "Ýþyerlerimiz tamamlandýktan sonra tüm esnafýmýz yeni sitemize taþýnacak. Esnafýmýz bu konudaki kararýný genel kurulumuzda ifade etti." dedi. Sitenin yapýmý konusunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye de teþekkür ettiðini bildiren Yandýk, sitenin yapýmý sýrasýnda belediyeden ciddi katkýlar gördüklerini hatýrlattý. Kuruluþtan itibaren baþkan olarak görev yapan Kadir Þimþek ve yönetim kurulu üyelerine de hizmetleri nedeniyle teþekkür ettiklerini söyleyen Yandýk, genel kurulda alýnan kararla birlikte Türkiye Motorlu Taþýtlarý Satýcýlarý Federasyonu'na üye olduklarýný ve temsilci seçtiklerini dile getirdi. Hafta sonu yapýlan genel kurulda yönetime seçilen liste þu isimlerden oluþtu; Fahri Yandýk, Salih Günder, Ahmet Keçeci, Mehmet Kurt, Satýlmýþ Gülenoðlu. Denetim Kurulu: Sait Kýlýçoðlu, Mesut Berberoðlu, Yusuf Yýldýz. Federasyon Temsilcileri: Fahri Yandýk, Zeki Þen, Hamit Iþýk, Salih Günder, Ercan Gürses. Yeni yönetim temmuz ayýnda taþýnma kararý aldý. Sosyete pazarlarýna izin verilmeyecek Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Çorum Belediyesi olarak sosyete pazarlarýnýn kapatýlmasý konusunda kararlý olduklarýný söyledi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Çorum'da hem yasa ve yönetmelikleri uygularken hem de kurallara uygun ticaret yapan esnafý korumak zorunda olduklarýný ifade eden Candan, "Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'nün bu konudaki kararlýlýðý bundan sonra da devam edecektir" diyerek, net konuþtu. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaretinde konuþan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, ticari kurallara uymaksýzýn atýlan bütün adýmlara karþý olduklarýný kaydederek, "Sosyete pazarlarýnýn klasik yapýlanmasý yasa ve yönetmeliklere aykýrý olduðundan Çorum'da bu tarz iþyerlerine karþý duyarlýlýðýmýz devam edecek. Esnafýmýzdan sosyete pazarý teþekkürü içerisinde yer almayý düþünenler hesabýný iyi yapmalý. Rekabet koþullarý hiçbir iþyeri lehine veya aleyhine deðiþtirilemez. Belediyenin ruhsat yönetmeliði, iþyeri standartlarý ortadadýr. Bu konuda isteyen herkes Zabýta Müdürlüðü'nden bilgi alabilir. Çorum'da hem yasa ve yönetmelikleri uygulamak hem de kurallara uygun ticaret yapan esnafý korumak durumundayýz. Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'nün bu konudaki kararlýlýðý bundan sonra da devam edecektir. Sonuç itibariyle tüm sosyete pazarlarý kapatýldý. Esnafýmýz artýk maðdur olmasýn ve de bu tür oyunlar içerisine girmesin istiyoruz" ifadelerini kullandý. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Çorumlu esnaf ve sanatkarlarý olumsuz yönde etkileyen sosyete pazarlarýnýn kapatýlmasýnda emeði geçen baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan'a teþekkür etti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, ÇESOB ta sosyete pazarlarýna iliþking örüþlerini açýkladý. Ýl Genel de seçim günü AK Parti de aday listesinden önce yapýlmasý öngörülen ancak ertelenen Ýl Genel Meclisi seçimleri bugün gerçekleþtirilecek. Daha önce Ýl Genel Meclis Baþkanlýðý na aday olacaðý konuþulan Ýsmail Çevik in adaylýktan vazgeçtiði belirtilirken, il genel meclisi üyeliðinden de istifa edeceði konuþuluyor. Bu arada Ýl Özel Ýdare Müdürlüðü Salonu nda saat da olaðanüstü yapýlacak meclis oturumunda meclis baþkaný ile meclis 1. ve 2. baþkan vekilleri, asil ve yedek divan kâtipleri, ihtisas komisyonlarý ve encümen üyeleri belirlenecek. Çorum Merkez Ahmetoðlan Göleti, Ortaköy Merkez Pýnarlý Göleti, Kargý Gölköy Aksu Sulama Göleti, Mecitözü Hýdýrlýk Sulama Göleti ve tesislerinin rehabilite edilerek toplu basýnçlý sulama sistemine çevrilmesi, çiftçi kullanýmýna kazandýrýlmasý ve tesislerin iþletme bakým ve onarýmýnýn Ýl Özel Ýdaresi'ne devredilmesi konularý görüþülecek. Oto Galericiler Derneði nin yeni yönetimi gazetemizi ziyaretlerinde muhabirimiz Erol Taþkan ile görüþtü. Oto tamircilerde kura heyecaný S.S. Çorum19 Oto Tamirciler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi tarafýndan yaptýrýlan Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 162 adet iþyeri noter huzurunda çekilen kurayla sahiplerini buldu. Kura çekiliþi öncesinde bir açýklama yapan Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet, emeði geçenlere teþekkür etti. Müstet, iþyerlerinin kura çekiminden yaklaþýk 6 ay sonra teslim edileceðini bildirdi. ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda yapýlan kura çekimine Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Kooperatif Baþkaný Nurullah Müstet, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Abdullah Çetin ve kooperatif üyeleri katýldý. Yapýlan kurada, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 162 dükkândan evraklarýný tamamlayýp kooperatif yönetimine sunan iþyeri sahipleri kura sonucunda iþyerlerine kavuþtu. S.S. Çorum19 Oto Tamirciler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi iþyeri kura töreni düzenledi. 162 iþyerinin sahiplerini belli oldu. ÇESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda yapýlan kura çekimine esnaf katýldý. S- Dini kurumlarýn ve bu arada sizin fetva dairenizin devrim kervanýna katýlmada geciktikleri, hatta sizin "gösteriler caiz deðil" þeklinde bir fetva verdiðiniz yaygýn olarak söyleniyor? C- Bu tamamen yalandýr. Gösterilerin haram olduðuna dair fetva veren bir müftü de tanýmýyorum. Ben bu vazifeye geldiðim zaman barýþçý (þiddet ve silah bulunmayan) gösterilerin caiz olduðuna dair fetva yayýnladým. S- Bu takdirde siz devrim sürecinde gençlere katýldýnýz veya onlarý yönlendirdiniz? C- Kesin olarak böyle. Gençler Tahrir meydanýnda toplandýlarýnda tutuklanmaktan korkuyorlardý; onlara þunu söyledim bu sözüm yayýnlandý- : Ey cemaat, burada bir kayýp halka var, gelin bir zamanlar Arablarýn uyguladýðý, Peygamberimizin (s.a.) de uyguladýðý o kayýp halkayý ihya edelim; onun adý "himaye"dir. Eðer güvenlik güçlerinin sizi yakalamasýndan korkuyorsunuz sizi himayem altýna alýyorum, sonra da ben sizin himayeniz altýna girerim, bize hükmedersiniz biz de size bayraðý teslim ederiz. Eðer biri çýkar da Allah'ýn dini konusunda bana baský yaparsa derhal istifa ederim, iþte istifa dilekçem, cebimde! S- Þu halde gösteriler yöneticiye baþ kaldýrmak deðil! C- Kesinlikle öyle; gösteriler ma'rufu emir, münkeri nehiy mahiyetindedir (meþru olaný, dince gerekli bulunaný gerçekleþtirmeye ve yanlýþ, gayr-i meþru olaný ortadan kaldýrmaya yöneliktir). Bizim korkumuz kan akmasýyla ilgilidir; kan akýnca biz çekiniriz. Peygamberimiz (s.a.) Kâbe'ye bakarak þöyle buyurmuþtur: "Allah katýnda senin deðerin ve dokunmazlýðýn ne kadar önemli! Ama bir müminin kaný (hayatý, caný) Allah katýnda senden daha deðerlidir, dokunulamazdýr". Hakaret ve küfür konusu da böyledir. Bize güzel ahlaký Peygamberimiz (s.a.) öðretti, bu ahlakýn içinde hakaret ve küfür yoktur; hatta karþý taraf da Allah'a küfretmesin diye müþriklerin putlarýna sövmek dahi yasaklanmýþtýr. Peygamberimiz "Ya hayýrlý bir þey söyle veya sus" demiþtir. Zor da olsa, ideal de sayýlsa sabretmeli bu ahlaký hayatýmýza taþýmalýyýz. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince kendisine, Ýslam'a ve ümmete kast eden düþmanlarýna þöyle seslendi: "Þimdi size ne yapacaðýmý bekliyorsunuz!" Onlar "Sen kerem sahibi bir kardeþ ve kerem sahibi bir kardeþ çocuðusun!" dediler, "Hadi gidin, serbestsiniz" cevabýný verdi. S- Bazý çevreler, "gösteriler ve devrim her þeyi elde edinceye kadar devam etmelidir" diyorlar? C- Devrim bize yýkmayý deðil, yapmayý öðretti. Þa'râvî'nin dediði gibi "devrim kötü olaný (fesadý) yýkmalý, iyi ve doðru olaný yapmalýdýr. Devrim iyi ve doðru olaný yýkmaya yönelirse ona katýlamayýz." S- Fetva dairesi, devrimden sonra gençler üzerinde daha etkili olmak ve onlarla daha sýký iliþki içinde bulunmak için neler yapacak? C- Biz üç nokta üzerinde yoðunlaþacak ve bunlarý sokaða hakim kýlmaya çalýþacaðýz: Doðru (sahih) bilgi, doðru dâva ve doðru ibadet. Biz Mýsýr'ýn "orta yol, orta yöntem" örneði olmasýný istiyoruz ve burada yýkmanýn yapmaya, mescidin sacide (secde eden mümine) tercih edilmemesini talep ediyoruz; hareketin önüne þuuru, yýkmanýn önüne yapmayý geçiriyoruz. S- Bunun araçlarýný oluþturdunuz mu? C- Araçlar zaten var, biz bunlarý uygulayacaðýz ama en geniþ sýnýrýyla ve hürriyet içinde... S- Bazýlarý Ezher'in baþkaný (þeyhu'l- Ezher) ile Mýsýr müftüsünün bu vazifelere seçimle gelmeleri gerekir diyorlar. C- Seçim iki þekilde olur: Ýntihab ve ihtiyar. Ýntihabda temsil hedeflenir; yani intihab edenler, bu manada seçenler seçtiklerinin kendilerini temsil etmelerini isterler. Ýhtiyarda ise ihtisas ve ehliyet esastýr; yani bu manada seçilenlerin makama ehil ve iþinin uzmaný olmasý istenir. Demokrasiyi doðru anlamak gerekir; dünyanýn hiçbir yerinde böyle makamlara "temsil" manasýnda seçimle tayin olmaz, ehliyet aranýr ve bu da belli seçiciler tarafýndan tespit edilir. Mýsýrda 1900 yýlýndan beri Ezher baþkanlarý, Büyük Alimler Heyeti tarafýndan seçilir ve sonra tayin edilir. Temsile yönelik ve kiþinin kendini aday göstermesi, ortaya programýný koymasý, baþka adaylarýn da çýkmasý, rekabet, çekiþme... bu makamlar ile baðdaþacak þeyler deðildir. S- Son olarak gençlere mesajýnýz nedir? C- Gençlere "ilim, ilim, ilim" diyorum. Bizim her þeyden önce ilme ihtiyacýmýz var, problemlerimizi ilim çözecek. Biz halen ilmin kýrýntýlarýyla yetiniyoruz. Bundan sonra mesela Kore gibi yapmalýyýz; onlar bütçeden eðitime % 0, diðer alanlara % 20 ayýrdýlar. Devlet dýþýnda sivil toplumun da bu amaca aðýrlýk vermesi gerekiyor. Mesela Mýsýr Hayýr Cemiyeti'nin ilk hedefi ilim (öðretim-eðitim), sonra ilmi araþtýrma, sonra saðlýk, sonra sosyal dayanýþmadýr.

5 PAZARTESÝ 1 NÝSAN CHP de 2. sýra Sait Börekci Cumhuriyet Halk Partisi 1.sýra Milletvekili adayý Av. Tufan Köse, ilçe ve belde ziyaretlerini sürdürüyor. Vatandaþla iç içe olacaðým Cumhuriyet Halk Partisi 1.sýra Milletvekili adayý Av. Tufan Köse, partisinin yapýlan önseçiminde kendisine destek veren Ýlçe Örgütlerini ziyaret ederek desteklerinden dolayý teþekkür etti. Milletvekili adayý Köse Cumartesi günü Bayat ve Osmancýk ilçelerinin yaný sýra Osmancýk ilçesine baðlý olan Baþpýnar ve Çampýnar belde teþkilatlarýný da ziyaret etti. Kendisine destek veren herkese teþekkürlerini ileterek partililerini ve Çorum halkýný mahcup etmemek için mücadele edeceðini belirten Köse, 12 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde CHP olarak tek baþýna iktidarý hedeflediklerini, bunun için de çok çalýþacaklarýný söyledi. Tek isteðinin halkýna en iyi hizmeti saðlamak olduðunu belirten Köse, kendisinin Ankara'dan Milletvekilliði yapacak birisi olmadýðýný, bulduðu her fýrsatta Çorum'a gelerek halkla iç içe olacaðýnýn sözünü verdi. Köse, Osmancýk ilçesine baðlý olan Baþpýnar ve Çampýnar belde teþkilatlarýný da ziyaret etti. CHPÇorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini bildirdi. Bek, Çorum'da milletvekili aday listesinin ön seçimde belirlenen sýralama doðrultusunda hazýrlandýðýný ancak yapýlan bir baþvuru üzerine YSK'nýn kontenjan kullanýlmasýnýn zorunlu olduðu yönünde karar aldýðýný aktardý. Edinilen bilgilere göre, Denizli den yapýlan bir itirazý deðerlendiren YSK, lehte karar Sait Börekci verince CHPGenel Merkezi nden ön seçim yaptýðý bazý illerde kontenjan hakkýný kullanmasý zorunluluðu getirdi. Bunun üzerine CHPGenel Sekreteri Ýl Baþkaný Yýldýz Bek i arayarak YSK nýn kararýný hatýrlatarak Çorum da ikinci sýra için kontenjan kullanma zorunluluðu doðduðunu bildirdi. CHP nin ikinci sýradan Sait Börekci yi kontenjan adayý göstermesi ile birlikte Haydar Kýlýç liste dýþý kaldý. CHP de sýralama Tufan Köse, Sait Börekci, Muharrem Bozdoðan ve Cengiz Atlas olarak kesinleþti. ÝYC de Hz Muhammed ve Ehlibeyti konferansý Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi, 'Kutlu Doðum Haftasý' münasebetiyle, "Hz Muhammed ve Ehlibeyti" konulu bir konferans düzenliyor. Prof. Dr. Osman Eðri'nin sunacaðý konferans, bugün saat 20.00'de Ýlim Yayma Cemiyeti Konferans salonun da yapýlacak. Kutlu Doðum haftasý sebebi ile bir açýklama yapan Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Av. Mehmet Karadað; "Kin ve nefret tohumlarýnýn her yana serpildiði, kýz çocuklarýnýn diri diri topraða gömüldüðü, cehaletin dorukta yaþandýðý bir dönemde, doðumu ile insanlýðýn üzerine bir güneþ gibi doðan sevgili Peygamberimizin doðumunu kutladýðýmýz bu günlerde, insanlýðýn O'na ne kadar ihtiyaç duyduðunu bir kez daha müþahede etmekteyiz. O'nun barýþçý ve insaný odak alan din, ahlâk ve öðretileri, savaþlarýn ve felaketlerin hüküm sürdüðü günümüz dünyasýnýn barýþa ve huzura kavuþmasýnýn anahtarýdýr." dedi. 'Efendimiz'in emanetine sarýlmalýyýz' Ýlim Yayma Cemiyeti Þube Baþkaný Mehmet Karadað, tüm dünyada artan þiddet ve haksýzlýklara dikkat çekerek, insanlýðýn kurtuluþu için Peygamber Efendimiz'in sünnetine yönelmesi gerektiðini belirtti. Karadað, "Bugün bütün insanlýðý saran þiddet olaylarýný ve gözü dönmüþlüðü televizyon ve gazetelerden okuyoruz. Bu da temelde merhamet eðitimindeki eksiklikten kaynaklanmaktadýr. Bugün kalplerin pasýný silmek ve onu her türlü iþgalden kurtarmak için bir gönül ahlakýna, yürek terbiyesine ve bir merhamet eðitimine ihtiyaç vardýr. Bu da ellerimizi ve gönlümüzü Mevlâ' ya açmakla mümkün olur. Rahmet Peygamberi Efendimiz (sav), kalplerimizin pasýnýn nasýl silineceðini ve merhamet eðitiminin nasýl olacaðýný asýrlar evvel hem yaþantýsýyla hem de en büyük mucizesi Kitabýmýz Kur'an-ý Kerim'le bizlere öðretmiþtir. Veda hutbesinde Efendimiz (sav); 'Ey mü'minler! Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp uydukça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler, Allah'ýn kitabý Kur'an-ý Kerim ve Peygamberin (a.s.m) sünnetidir.' buyurmuþtur. Dolayýsýyla insanlýðýn içinde bulunduðu sýkýntý ve problemlerin çözüm reçetesi Efendimiz (sav)'in de Veda Hutbesi'nde belirttiði gibi Kur'an-ý Kerim'e ve Efendimiz (sav)'in sünnetine sarýlarak, O'nun hayatýný okuyup anlayýp kendimize örnek alýp yaþantýmýza yön vermekle olur." diye konuþtu. Mehmet Karadað, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi olarak Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde konferans düzenleyeceklerini bildirdi. Bugün saat 20.00'de, Ýlim Yayma Cemiyeti Konferans salonunda gerçekleþecek olan ve konuþmacý olarak Prof. Dr. Osman Eðri'nin katýlacaðý 'Hz Muhammed ve Ehlibeyti' konulu konferansa tüm Çorumlularýn davetli olduðunu söyleyen Karadað, "Efendimiz (sav)'in dünyaya teþriflerinin yýlýnýn tüm Ýslam âlemine ve insanlýða hayýrlar getirmesini diliyorum." dedi. TURKUAZ HÝTÝT PETROL DEN BAHAR KAMPANYASI Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), 1 Haziran 2011 tarihinde 30 bin kadrolu öðretmen atayacak. Edinilen bilgiye göre, Milli Eðitim Bakanlýðý Öðretmenlerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði hükümleri çerçevesinde, 2009 ve 2010 KPSSP10 sonuçlarýna göre ilk atama, hizmet süresine göre açýktan atama, kurumlar arasý yeniden atama, açýktan ilk atama, kurumlar (Ç.HAK:4243) Tufan Köse, ön seçimde kendisine destek veren Ýlçe Örgütlerini ziyaret ederek desteklerinden dolayý teþekkür etti. 30 bin öðretmen atanacak arasý ilk atama, kurum içi ilk atama ile milli sporcularýn Beden Eðitimi alanýna sýnavsýz atama çeþitlerine göre toplam 30 bin kadro atamasý yapýlacak. Atama için baþvurular Mayýs 2011 tarihleri arasýnda alýnacak. Uygulanacak usul ve esaslar ile atama yapýlacak alanlar, alan bazýnda taban puanlar, atama çeþitlerine göre alan ve iller bazýnda kontenjanlar, iletiþim adresleri gibi bilgilerin yer alacaðý ''Öðretmenlik Ýçin Baþvuru ve Atama Kýlavuzu'', gerekli çalýþmalar tamamlandýktan sonra 11 Mayýs 2011 tarihine kadar Bakanlýðýn ''http://personel.meb.gov.tr'' adresinde yayýmlanacak. Atama iþlemi, 1 Haziran 2011 tarihinde gerçekleþtirilecek, atananlar ise 1 Eylül 2011 tarihinden itibaren göreve baþlayabilecek. BOL-KAR TARIM GIDA HAYVANCILIK OTOMOTÝV ÝNÞAAT TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. HER TÜRLÜ FÝDAN VE CÝVCÝV SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR. Civciv çeþitleri: Broiler, hindi, ördek, yumurta civcivi, býldýrcýn. Fidan Çeþitleri: Ayva, Armut, Badem, Ceviz, Karadut, Beyazdut, Elma, Erik, Ýncir, Ýðde, Kayýsý, Kiraz, Muþmula, Þeftali, Viþne, Trabzon hurmasý, Kestane, Ihlamur, Nar, Çýnar. Kunduzhan Mah. Kiremitçiler Sokak No:25 (Tez Kantar karþýsý) Tel: Hüseyin Bolatçý (Ç.HAK:115) EURO DÝZEL FÝYATIMIZ NAKÝT VEYA VÝSA ÝLE 3,44 KRÞ LPG FÝYATIMIZ NAKÝT VEYA VÝSA ÝLE 2,0 KRÞ ARAÇLARINIZA KÖPÜKLÜ DIÞ YIKAMA ÜCRETSÝZ AYRICA SADECE HÝTÝT CLUP KARTI OLANLARA % 2 PUAN HÝTÝT CLUP KARTINIZ YOKSA PERSONELÝMÝZDEN ÝSTEYÝN TURKUAZ HÝTÝT PETROL ÇEVRE YOLU BULVARI NO: 20 ÇORUM BIYIKOÐLU HALI SAHA YANI TEL: FAX:

6 6 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Peygamber sevgisi camiye sýðmadý Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Ulu Cami'de Mevlit okutularak helva daðýtýldý. Programa Ýlahiyatçý Yazar Dr. Hüseyin Kara konuþmacý olarak katýldý. Konuþmasýnda Kara, "Kainatýn fahri sevgililer sevgilisi Hz Peygamberi (s.a.s) anlatmak bir haftaya sýðdýrýlacak bir þey deðildir. 1 ayada sýðdýrýlacak bir þey deðil, 1 seneye de sýðmaz. O'nu ne kadar anlatýrsan anlat özellikleri, güzellikleri bitmez, tükenmez. Zaten O olmasa, biz de olmazdýk. Allah'ýn bize en büyük lütfu da ona ümmet olmamýzdýr, onu tanýmamýzdýr.'' diye konuþtu. Diyanet Mensuplarý Derneði Baþkaný Mehmet Güner ise ''Kutlu Doðum Haftasý hasebiyle yaptýðýmýz mevlit Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði etkinlik düzenledi. Cemaat mevlide katýlarak dua etti. programýnýn amacý, Efendimizi anlamak, onun hayatýný örnek olarak görmek ve halkýmýza onu anlatmaktýr. Dernek olarak amacýmýz Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in dünyaya teþrif ettiði þu haftada onun geliþini Çorumlu halkýmýzla birlik yad etmektir" diye konuþtu. Dernek tarafýndan Ulu Cami'de düzenlenen etkinlikte öðle namazýndan sonra mevlit okutularak helva ve gül daðýtýldý. Dernek üyeleri 3 bin adet helva ile 2150 adet gül, 450 adet kýrk hadis kartelasý, 400 adet Kuran-ý Kerim'den dua ve 400 adet kurandan mesaj kartelasý daðýttýlar. Dualarýn okunduðu, ilahiler söylendiði programda vatandaþlar camiye sýðmadý. Bazý vatandaþlar programý caminin bahçesinden dinledi. Programa Ýlahiyatçý Yazar Dr. Hüseyin Kara konuþmacý olarak katýldý. Mevlid Ulu Cami de öðle namazý sonrasýnda düzenlendi. Bimeks Çorum a geliyor Türkiye'nin franchise sistemindeki ilk maðazasýný Kastamonu'ya açan teknoloji devi Bimeks, hisselerinin halka açýlmasýndan sonraki ilk maðazasýný da Kastamonu'da açtý. Sevilen ve kaliteli teknoloji ürünlerinin ucuza satýldýðýný duyan vatandaþlar, yeni maðazaya akýn etti yýllarý arasýnda en hýzlý büyüyen biliþim þirketi ünvanýna sahip Bimeks, halka açýldýktan sonraki büyümesini de sürdürüyor. Bimeks'in, Kastamonu'daki ikinci maðazasý Barutçuoðlu Alýþveriþ Merkezi'nde açýldý. Yapýlan dualarýn ardýndan açýlýþ kurdelasý, Bimeks Genel Müdürü M.Arif Bayraktar, maðazayý kente getiren SMS Bilgisayar firmasýnýn sahibi Ömer Kürþat Güleroðlu tarafýndan kesildi. Günler öncesinden duyrulan kampanyalý ürünleri almak isteyen vatandaþlar da maðazaya akýn etti. Yoðun kalabalýk nedeniyle açýlýþ öncesinde iþ merkezinin kapýlarý, kapatýlý tutularak, açýlýþ saatine kadar kimse içeri alýnmadý. Alýþ veriþ merkezinde uzun kuyruklar oluþturan vatandaþlar, açýlýþ saatinin yaklaþmasý üzerine alýþveriþ merkezinin içerisine alýndý. Maðazanýn önünde bekleyen vatandaþlar, açýlýþýn yapýlmasýnýn ardýndan maðazaya hücum etti. Tanýnmýþ ve bilinen markalarýn yüzde 40 oranýna varan kampanya LCD televizyon, laptop, cep telefonu, laptop çantasý, bluetooth kulaklýk, fotoðraf makinesi, notebook soðutucu, mause, USB kablo, flaþ bellek, DVD oynatýcý, navigasyon cihazý gibi ürünleri açýlýþa özel fiyatlarla satan maðazada ürünler büyük talep oldu. Yoðun talebin nedenini müþteri memnuniyeti olarak açýklayan Maðaza Genel Müdürü M.Arif Bayraktar, "Bimeks her gittiði yerde, her yeni açýlýþta müþterisini memnun ediyor. Fiyatlarýmýz zaten gayet iyi. Açýlýþa özel kampanyalý ürünlerimiz var. Yüzlerce ürünü kampanyaya koyuyoruz. Öyle sýnýrlý sayýda adet koymuyoruz, müþterimizi mutlu ve memnun edebildiðimizden tüketici bizi tercih ediyor. Kastamonu bizim için çok önemli bir yer. Ýlk franchise maðaza- Teknoloji devi Bimeks, Çorum a þube açýyor. Bimeks Þubesi nin Mayýs ayý içinde hizmete girmesi bekleniyor. mýzý burada ve ay önce açtýk. Yatýrýmcýyý ve müþterilerimizi mutlu, memnun ettik. Ýlk franchise maðazamýzý açan SMS bilgisayar, Bimeks'in halka açýlýmýndan sonraki ilk maðazasýný açmayý baþardý" dedi. 39 MAÐAZADA 450 ÇALIÞAN Bimeks'in 1990 yýlýnda ilk teknoloji marketi olarak kurulduðunu hatýrlatan Genel Müdür Bayraktar, Türkiye'nin ilk teknoloji marketi Bimeks bugün 20 þehirde faaliyete geçirdiði 39 maðazadaki 450 çalýþaný ile danýþmanlýk, satýþ sonrasý destek hizmetleri verdiklerini de hatýrlattý yýlý itibariyle kendine özgü Franchise sistemi ile büyüme hýzýna hýz katmaya ve yeni projeler, yeni maðazalar ile 21. yýlýnda Türkiye'nin en iyi markasý olma yolunda emin adýmlarla büyümeyi sürdürmek istediklerini belirten Bayraktar, 22 Nisan Cuma günü Kocali, 26 Nisan Salý günü Batman'da, Mayýs ayý içerisinde ise Erzincan, Sakarya ve Çorum illerinde yeni maðazalarýn açýlacaðýný belirtti. Bayraktar, yýl sonuna kadar maðaza sayýsýný 56'ya çýkarmayý hedeflediklerini sözleri- Hanýmlara özel diksiyon eðitimi Kurslar Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi iþbirliðiyle düzenlendi. Dil ve Edebiyat Derneði Çorum Þubesi ile Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi iþbirliðiyle kadýnlara yönelik diksiyon eðitimi geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþtirildi. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi nin bulunduðu Velipaþa Konaðý nda gerçekleþtirilen eðitime konuþmacý olarak TRT Spikeri Jülide Sönmez katýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün eþi Hatice Külcü nün de katýldýðý eðitim programý yoðun ilgi gördü. Meltem Çýnar ile birlikte eðitim programýný yürüten Jülide Sönmez, Çorum da olmaktan mutlu olduðunu söyledi. Pazartesi ve Çarþamba günleri devam edecek olan ve bayanlara yönelik açýlan diksiyon kursu sonunda katýlýmcýlara sertifika verilecek. Programa konuþmacý olarak TRT Spikeri Jülide Sönmez katýldý. Eðitime çok sayýda bayan katýldý. Ýhlas Maðazasý yeni yerinde Çorum'da Gazi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ýhlas Maðazasý, Albayrak Caddesi'ne taþýndý. Müþterilerine daha iyi hizmet vermek için Gazi ve Ýnönü Caddelerinde faaliyet gösteren maðazalardan birini Albayrak Caddesi'ne taþýdýklarýný ifade eden Ýhlas Pazarlama Bölge Temsilcisi Yardýmcýsý Þerif Bilgin, maðazanýn, Ýhlas ev aletlerinin satýþýnýn yanýsýra teknik servis ve su arýtma sistemleri ofisi olarak hizmet vereceðini bildirdi. Türkiye Gazetesi daðýtým bürosununun da bir süre sonra Albayrak Caddesi'nde açýlan maðazaya taþýnacaðýný kaydeden Þerif Bilgin, Ýhlas Holding'e baðlý birimlerin bir araya gelmesi ile önümüzdeki günlerde satýþ, teknik servis, tahsilat ve þikayet gibi problemlerin tek çatý altýnda çözüleceðini ifade etti. Bilgin, Rýdvan Gedik'in müdür olarak görev yapacaðý maðazada 15 kiþinin görev yapacaðýný sözlerine ekledi. (ÝHA) Ýhlas Maðazasý, Albayrak Caddesi'ne taþýndý. Rýdvan Gedik'in müdür olarak görev yapacaðý maðazada 15 personel çalýþýyor.

7 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 AK Parti Çorum Milletvekili, Teþkilât Baþkan Yardýmcýsý MKYK Üyesi Agah Kafkas ýn basýn toplantýsý mitinge dönüþtü. Kafkas, kendisini dinlemeye gelen partililerin yoðun sevgi ve ilgisiyle karþýlaþtý. Milletvekili sýralamasýnda yer alamayan Agah Kafkas, mitinge dönüþen basýn toplantýsýnda partililerin sevgi gösterileriyle karþýlandý; Çorum seninle gurur duyuyor Agah Kafkas, coþkulu kalabalýða hitap etti. Kafkas, parti önünde çiçeklerle karþýlandý. Vatandaþla sohbet eden Kafkas, gösterilen ilgiden memnun oldu. Parti önü mitinge dönüþürken, partililer sýk sýk slogan attý. AK Parti Milletvekili Agah Kafkas ýn veda niteliðini taþýyan basýn toplantýsý mitinge dönüþtü. Çorum seninle gurur duyuyor tezahüratlarý altýnda konuþmasýný tamamlayan Kafkas, 9 yýl içerisinde yapýlan hizmetleri baþlýklar halinde sýralarken, kendisi için siyasetin devam ettiðini, Bu þarký burada bitmedi, ben AK Partiliyim ve ölene kadar da AK Partili olarak hizmetlerime devam edeceðim. sözleriyle ifade etti. Parti binasý önünde bir araç üzerine kurulan kürsüde partililerine hitap eden ve helallik isteyen Agah Kafkas, Çorum a teþekkür için geldim. Görevimiz süresince Çorum bizi anladý, biz Çorum u anladýk. Çok þükür bugün gelip hemþehrilerimizin gözünün içine bakarak hesap verebiliyoruz. Çorum un bize verdiði vekâlati namusumuz bildik ve asla emanete ihanet etmedik. dedi. Ýki dönemdir liste baþý olarak Çorum a hizmet ettim. Benim liste baþý olmam, Çorum un en iyisi ben olduðum için deðil, nasip olduðu içindir. Bundan sonra bu hizmet baþka arkadaþlarýmýza nasip olmuþtur diye konuþan Kafkas, AK Parti'nin 12 Haziran milletvekilliði genel seçiminde Çorum da liste baþý olan Salim Uslu ile Ýmam Hatip yýllarýndan beri arkadaþ olduklarýný, hizmet bayraðýnýn ehil ellerde devam edeceðini dile getirdi. Birlikte çalýþtýðý bürokrasiye, belediye baþkanlarýna, parti teþkilatlarýna ve tüm Çorumlular a teþekkür eden Kafkas, yoðun tezahüratlar altýnda konuþmasýna Çorum un son iki dönemdir milletvekili olan Kafkas, partiye geliþi sýrasýnda yoðun ilgi nedeniyle güçlükle kürsüye gelebildi. devam etti. AK Parti iktidarýndan öncesini ve sonrasýný rakamlarla ortaya seren Kafkas, Çorum un AK Parti döneminde Cumhuriyet tarihinde aldýðý hizmetlerin tümünden daha fazla hizmet aldýðýný söyledi. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeliðini hatýrlatan Kafkas, kendisinin Türkiye de 50 kiþiden biri olarak Çorum u MKYK da temsil etmenin kendisi için büyük bir onur olduðunu, en büyük onurun AK Partili olmak olduðunu aktardý. Kimi zaman kendisinin Çorum un siyasetteki patronu olarak ifadelendirildiðinin de altýný çizen Kafkas, Biz patronluða deðil, milletimizin hizmetkarlýðýna talip olduk. Göreve baþlarken, Yemeyeceðiz, yedirtmeyeceðiz sözü verdiklerini hatýrlatan Milletvekili Agah Kafkas, bugün bu sözü tutmuþ olmanýn huzuruyla, alný açýk olarak millete hesap vermenin mutluluðunu ve gururunu yaþadýðýný sözlerine ekledi. Bu millet adam gibi temsile susamýþtý diyen Agah Kafkas, hiç kimseyi partili partisiz olarak ayýrmadýklarýný, kendilerine gelen herkesin sadece haklýlýðýna baktýklarýný söyledi. Konuþmasýnýn ardýndan partililerin tezahüratlarý ile kürsüden inen Kafkas, gençlerin kendisini omuzlara alma çabasýna karþý koyarak izin vermedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, bazý milletvekili aday adaylarý, ilçe baþkanlarý ve çok sayýda partilinin katýldýðý basýn toplantýsýnda kimi partililerin duygusal anlar yaþadýðý dikkatlerden kaçmadý. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan; Agah Kafkas 24 saatinin her saniyesini Çorum için yaþadý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, AK Parti Milletvekili Agah Kafkas'ýn milletvekilliði süresi boyunca Çorum'a önemli hizmetlere imza attýðýný belirterek, "Milletvekilimiz Agah Kafkas, 24 saatinin her saniyesini Çorum için yaþadý. Gecesini gündüzüne katýp Çorum'a hizmet etti." dedi. Parti binasý önünde gerçekleþtirilen törende partililere hitap eden Ceylan, bu zamana kadar geminin dümeninde Agah Kafkas'ýn bulunduðunu, bundan sonra ise geminin dümenine Salim Uslu'nun getirildiðini söyledi. Bu deðiþimin Baþbakan'ýn takdiri olduðunu hatýrlatan Ceylan, seçim startýný 1 Mayýs tarihinde vereceklerini, 4 milletvekili kazanarak, yine ayný yerde 12 Haziran akþamý þenlik düzenleyeceklerini

8 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 TÜRKONFED Baþkaný Erdem Çenesiz, Türkiye'nin sanayi stratejisinin, KOBÝ'lerin uluslararasý rekabet gücünü artýrmada, onlarý dünya ekonomisi içinde etkili birer oyuncu haline getirmede çok önemli fýrsatlar barýndýrdýðýný söyledi. Çenesiz, ulusal rekabet gücünün artmasýnýn cari açýðýn azalmasýnda önemli bir kilometre taþý olduðunu vurguladý. Türkiye'nin en büyük iþ dünyasý örgütlerinden TÜRKONFED, 2011 yýlýnýn ilk Baþkanlar Konseyi toplantýsýný Antalya'da gerçekleþtirdi. TÜSÝAD Baþkaný Ümit Boyner'in de katýlýmýyla gerçekleþen toplantýda, KOBÝ'lerin büyüme stratejilerindeki önemi ve Sanayi Stratejisi Belgesi ele alýndý. TÜRKONFED Baþkaný olarak ilk kez federasyon baþkanlarýna hitap eden Erdem Çenesiz, Celal Beysel'den aldýðý bayraðý layýkýyla taþýmaya, TÜRKON- FED'in baþarý grafiðini geçmiþte olduðu gibi yükseltmeye devam edeceðini söyledi. Gelecek 10 yýlda benimsenecek büyüme stratejisi, geçmiþ 10 yýldan farklý olmak zorunda TÜRKONFED Baþkaný Erdem Çenesiz, önümüzdeki yýllýk sürecin dünya ekonomisi üzerinde zorlu bir sürece iþaret ettiðine dikkat çekerek, dünyada güç dengelerinin Batý'dan Doðu'ya kayma eðiliminin önümüzdeki dönem de devam edeceði belirtti. "Türkiye'nin önümüzdeki 10 yýl boyunca benimseyeceði büyüme stratejisi, geçmiþ 10 yýldan farklý olmak zorunda" diyen Çenesiz, Afrika ve Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler, Japonya ekonomisinin dünya ekonomisi üzerinde yarattýðý etkiler gibi küresel risklere karþý hazýrlýklý olmak gerektiðinin altýný çizdi. Türkiye'nin en temel yapýsal sorunlarýnýn baþýnda cari açýk geldiðini ve bu sorunun çözümünün ihracatýn rekabet gücünü artýrmaktan geçtiðini söyleyen Çenesiz, sözlerine þöyle devam etti: "Bunun da yolu KOBÝ'lerden geçiyor. Ancak bugün Türkiye'de üretim yapan bir KOBÝ, gerek enerji maliyeti, gerek ara malý ve girdiler açýsýndan, gerekse istihdam üzerindeki ilave yükler açýsýndan, rakip ülkelere, özellikle de hýzla büyüyen Asya ülkelerine kýyasla çok ciddi dezavantajlarla karþý karþýya" Dünyada sanayi stratejilerinin, büyüme stratejilerinin en önemli Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu Çorum da Sabancý Vakfý'nýn desteðiyle sanat yolculuðuna devam eden Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, bu yýl sergilediði "Güneþ Herkes Ýçin Var" adlý müzikal oyunuyla 1-20 Nisan tarihleri arasýnda Çorumlu çocuklara ücretsiz olarak tiyatro keyfi yaþatacak. Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu'nun, sezonu için sahneye koyduðu "Güneþ Herkes Ýçin Var" isimli müzikal oyun, Anadolu'daki çocuklarý tiyatroyla buluþturmak üzere turneye çýktý. Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartýn ve Zonguldak'ta çocuklarý tiyatronun büyülü dünyasý ile tanýþtýrmak üzere yollara düþen Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, Tokat'ýn ardýndan 1-20 Nisan tarihleri arasýnda Çorum'da sahne alýyor. "Güneþ Herkes Ýçin Var", büyüyünce ne olmak istedikleriyle ilgili farklý hayalleri olan beþ arkadaþýn, aileleriyle olan iliþkilerini sahneye taþýyan müzikal bir çocuk oyunu. Okul ve mahalle arkadaþlýklarýný sýký bir dostlukla pekiþtiren beþ arkadaþýn, ailesi tarafýndan okuldan alýnan arkadaþlarýna nasýl yardým ettiklerinin anlatýldýðý oyun, ailelerin çocuklarýnýn eðitimine ve meslek seçimlerine daha duyarlý olmalarýnýn önemine dair mesajlar veriyor. Þarký sözlerinin Aysel Gürel ve Ayla Çelik'e ait olduðu; danslar, efektler ve ýþýk oyunlarýyla renklendirilmiþ oyun, çocuklarýn büyük ilgisini çekiyor. Sabancý Vakfý'nýn desteðiyle bugüne kadar 400 bini aþkýn çocuða ulaþýldý Sabancý Vakfý'nýn 2006 yýlý baþýndan bu yana, tiyatronun çocuklara ve daha geniþ kitlelere ulaþmasý amacýyla desteklediði Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 30 bin kilometre yol katederek, Ýstanbul'un yaný sýra Anadolu'daki 35 ile giderek, 2.000'e yakýn oyun sergiledi; 400 bini aþkýn çocuða ulaþtý. Çocuklarý hayata, sanata ve insan iliþkilerine dair öðretiler sunarak tiyatroyla buluþturan Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, engelli öðrencilerin bulunduðu merkezlerde de oyunlarýný sergiliyor. Tiyatro, bugün ve Çarþamba günü Çorum Merkez de, yarýn ise Sungurlu da sahne alacak. TÜRKONFED Baþkaný Erdem Çenesiz: Siyasi partiler kanunu çaðdaþ demokrasilere uygun olmalý Ýþadamý Erdem Çenesiz, Türkiye'nin en büyük iþ dünyasý örgütlerinden TÜRKONFED in Antalya toplantýsýnda konuþtu. Erdem Çenesiz, Celal Beysel'den aldýðý bayraðý layýkýyla taþýmaya gayret edeceðini belirtti. parçalarý haline geldiðini belirten Çenesiz, Türkiye'nin sanayi stratejisinin, KOBÝ'lerin uluslararasý rekabet gücünü artýrmada, onlarý dünya ekonomisi içinde etkili birer oyuncu haline getirmede çok önemli fýrsatlarý barýndýrdýðýný söyledi. Çenesiz, "Türkiye, 2023 ihracat hedeflerine ulaþacaksa, KO- BÝ'lerinin teknolojik altyapýsýný güçlendirebilmeli, KOBÝ'lerin teknoloji geliþtiren birimler haline getirebilmeli ve bu bilgiyi üretecek, kullanacak nitelikli insaný yetiþtirebilmelidir" dedi. "Hükümetler, siyasiler, bürokrasi, nereye ne kadar yatýrým yapýlacaðýna kendi baþlarýna karar vermemelidirler. Riski alan kesimin de alýnan kararlara mutlaka katkýda bulunmasý gerekir" diyen Çenesiz, sanayi stratejisini uygulanmasýnda, iþ dünyasý ile ekonomi bürokrasisinin bir arada verimli ve etkin bir diyalog içinde hareket etmesi gerektiðini söyledi. Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nu çaðdaþ demokrasilere uygun hale getirilmeli Konuþmasýnda gündemdeki anayasa tartýþmalarýna da deðinen Erdem Çenesiz, "TÜRKONFED olarak, özlenen hedeflere ulaþmanýn, küreselleþmenin gereklerine uyum saðlayan, piyasa ekonomisini bütün kurum ve kurallarý ile etkin biçimde iþleten, özgür bireyi ve özgür giriþimi öne çýkaran, insan haklarýna ve hukukun üstünlüðüne dayalý, tam demokratik ve laik bir Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu Çorum da sahne alacak. "Güneþ Herkes Ýçin Var" adlý müzikal sahnelenecek. ekonomik ve siyasi ortamýn yaratýlarak saðlanabileceðine inanýyoruz" dedi. Toplumun beklentisinin sadece yeni ve çaðdaþ bir Anayasa'yla sýnýrlý olmadýðýný da söylen Çenesiz, daha geliþmiþ bir toplum için Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun da çaðdaþ demokrasilere uygun hale getirilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Çenesiz konuþmasýný söyle devam etti: "Milletin vekilleri, seçildikleri bölgede seçmenlerine hesap verebilir bir sistemde olabilmelidirler. Parti içi demokrasinin geliþmiþ biçimlerinin uygulanmasýna geçilmelidir. Dokunulmazlýklarýn sýnýrlandýrýlmasý ile siyasetin daha itibarlý bir hale getirilmesi saðlanmalýdýr." Ýki gün süren toplantýnýn ikinci gününde, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroðlu "Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi " konulu sunumunda, sanayi strateji belgesini deðerlendirdi. Toplantý, "Yeni Sanayi Stratejisi Iþýðýnda Türkiye'de Sektörlerin Geliþimi" konulu bir panelle sona erdi. Moderatörlüðünü Marmara Üniversitesi Ýktisat Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Suut Doðruel'in üstlendiði panelde, Medak Yazýlým Genel Müdürü ve TOBB Yazýlým Meclisi Baþkaný Mehmet Akyelli, Finansbank Hazine Yatýrým Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Saruhan Doðan, Türkiye Otomotiv Sanayi Derneði Genel Sekreteri Prof. Dr. Ercan Tezer, HA- MAM Genel Müdürü Çaðrý Ovayurt ve Türkiye Demir-Çelik Üreticileri Derneði Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan konuþmacý olarak yer al- Hattuþa da turizm günleri Çorum'un Boðazkale ilçesinde bulunan Hititlerin baþkenti Hattuþa'da, Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda ''Hattuþa Turizm Günleri'' düzenleniyor. Boðazkale Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen etkinliklerin açýlýþ töreni çok sayýda davetlinin katýlýmý ile Boðazköy Müzesi'nde yapýldý. Kaymakam Murtaza Dayanç, açýlýþta yaptýðý konuþmada, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan, bin yýllýk tarihi geçmiþe sahip baþkent Hattuþa'da Turizm Haftasý dolayýsýyla çeþitli etkinliklerin düzenleneceðini söyledi. ''Hattuþa Turizm Günleri'' adý altýnda gerçekleþtirilecek etkinliklerin ilçenin tanýtýmý için büyük bir fýrsat olduðunu belirten Dayanç, tarihe yolculuk yapmak isteyenler için dolu dolu bir Turizm Haftasý etkinlik programý hazýrladýklarýný kaydetti. Dayanç, etkinlikler kapsamýnda Hitit kýyafetlerinin sergilendiði bir defile düzenleneceðini, yaðlý ve karakucak güreþ müsabakalarý, mehter takýmý gösterisi, cirit müsabakasý, Kafkas halk oyunlarý gösterileri yapýlacaðýný ayrýca öðrenciler için Hattuþa Gezisi ve Hattuþa Uçurtma Þenliði düzenleneceðini, Hitit Yolunda doða yürüyüþü yapýlacaðýný ve turizmle ilgili konferanslar verileceðini bildirdi. -HÝTÝT KIYAFETLERÝ DEFÝLESÝ BEÐENÝ TOPLADI- Etkinlikler kapsamýnda, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü kursiyerleri tarafýndan kreasyonu ve dikimi yapýlan ''Hitit Kýyafetleri'' düzenlenen defile ile Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda ''Hattuþa Turizm Günleri'' düzenleniyor. izleyicilere tanýtýldý. Hitit kaya kabartmalarý ve diðer tarihi bilgilerden yola çýkýlarak dikimi gerçekleþtirilen ve Hitit Kraliyet ailesinden, askeri personele, günlük halk kýyafetlerinden çocuk ve yetiþkinlerin giyimlerinin incelenerek ortaya çýkartýlan kýyafetler, izleyiciler tarafýndan Hitit defilesi ilgi gördü. Japon turistler etkinlikleri izledi. Hafta kapsamýnda sergi açýldý. Defilede Hitit kýyafetleri sergilendi. büyük beðeni topladý. Boðazkale Lisesi öðrencileri tarafýndan sunulan Hitit elbiseleri defilesi sýrasýnda, elbiselerin kýsa tanýtýmlarý ve hikayeleri anlatýldý. Hitit kýyafetleri defilesinin ardýndan, Boðazköy Müzesi bahçesinde ''Yöresel El Sanatlarý Sergisi'' açýlýþý yapýldý. Sergide Boðazkale ilçe merkezi, belde ve köylerinde halen yaþatýlan çeþitli el sanatlarý, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde açýlan çeþitli kurslarda üretilen el emeði ürünler ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Tören, düzenlenen kokteylle sona erdi. (A.A.)

9 PAZARTESÝ 1 NÝSAN Otomatik vitesliler erkeklerin de gözdesi Trafik yoðunluðunun artmasý nedeniyle þehir içinde araç kullanýmý giderek zorlaþýyor. Uzun süre trafikte kalmak, onlarca kez durup kalkmak ve kýrmýzý ýþýða yakalanmak sürücülerin sabrýný zorluyor. Trafikteki bu stresli havayý bir nebze olsun azaltmak isteyen sürücüler artýk otomatik vitesli otomobilleri tercih ediyor. Vites deðiþtirmek zorunluluðunu ortadan kaldýrdýðý için kolaylýk saðlayan otomatik vites otomobiller, þimdiye kadar genellikle bayan sürücüler tarafýndan tercih ediliyordu. Otomatik vitesli otomobillerle ilgili olarak çok fazla benzin harcýyor ve þanzýmaný çok çabuk arýzalanýyor tarzýndaki genel yargýlar yüzünden satýþ rakamlarý da belirli bir oranýn üzerine çýkamýyordu. Ama bu durum son yýllarda deðiþmeye baþladý. Geliþen teknolojiyle birlikte yakýt tüketimi azaltýlan otomatik vitesli otomobiller, yeni nesil tiptronik þanzýmanlar sayesinde sürücülerin ilgisini çekmeyi baþardý. Açýklanan satýþ rakamlarý, otomatik vites tercihinin her geçen yýl arttýðýný gösteriyor. Çorum da da otomatik vites otomobil satýþlarýnýn arttýðý belirtilirken en çok artýþýn orta ve üst sýnýf arabalarda gerçekleþtiði kaydedildi. Uzmanlara göre otomatik vitesli arabalarýn ilgi çekmeye baþlamasýnýn en büyük sebebi klasik otomatik þanzýmanlarýn yerini daha kullanýþlý ve arýza açma riski düþük tiptronik þanzýmanlarýn almasý. Otomatik vites otomobillerin avantaj ve dezavantajlarý þöyle: Avantajlarý: - Özellikle yoðun þehir içi trafiðinde büyük kolaylýk saðlayan otomatik vites araçlarýn kullanýmý rahattýr. - Yokuþ ve rampalarda kalkarken geriye Kerebigazi Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcýlarýný ve alýcýlarý bir araya getirdi. doðru kaçmaz. - Manevralarda kolaylýk saðlar. - Vites deðiþtirilmediði için yol hakimiyeti daha fazladýr. - Sol ayak dinlendiði için uzun yolculuklarda rahat bir kullaným saðlar. Çorum da da otomatik vites otomobil satýþlarýnýn arttýðý belirtildi. - Otomatik vites arabanýn ikinci eli daha çabuk satýlýr. Dezavantajlarý: - Düz vitese göre aracýn kontrolü daha zordur. - Fren balatalarýnýn daha çabuk yýpranmasýna sebep olur. - Aracýn hýzlanmasý daha geç olur. - Aracýn yakýt tüketimi ortalama yüzde 10 daha fazladýr. - Daha sýk þanzýman problemleri yaþanýr. - Otomatik vitesli araçlarýn fiyatý 2 ile 4 bin TL arasý daha yüksektir. - Bakýmý daha pahalýdýr. Otomatik vitesi ilgi artýyor. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Kerebigazi Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcýlarýný ve alýcýlarý bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Markasý OTOMOBÝL Citroen Berlingo Fiat Doblo 1.2 Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet Fiat Doblo Fiat Tempra Fiat Uno 0 S Honda Civic E.S. Hyundai Accent Lada Vega HB Opel Astra 1.6 CD Opel Astra Spor Opel Corsa CDTI Opel Vectra Opel Vectra Peugeot 206 Peugeot XT Peugeot Partner Renault 12 Renault 12 Renault 19 Europa Renault 19 Alize Renault Broadway Renault Broadway Renault Flash Renault Kangoo Renault Kangoo 1.4 Renault Kangoo 1.5 Renault Kangoo Renault Laguna Modeli Fiyatý (TL) bin bin bin 20 bin bin 6 bin bin 13 bin 10 bin bin bin 1 bin bin 12 bin 50 1 bin bin 500 bin bin bin bin bin bin bin 50 5 bin 10 bin bin bin 50 1 bin 13 bin Renault Megane Renault Megane IIDynamic2004 Renault Megane IIDynamic2005 Renault Toros STW 199 Renault Toros STW 1993 Seat Ýbiza S-rider 2004 Skoda Octavia 2005 Tofaþ Doðan L 1990 Tofaþ Doðan SLX 1995 Tofaþ Kartal 1993 Tofaþ Þahin SL 1993 Toyota Corolla XEÝ 199 Volkswagen Bora Comfortli2001 Volkswagen Passat D 2004 Volkswagen Polo 1999 Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 15 bin bin bin 6 bin bin bin 2 bin 5 bin bin 50 6 bin bin bin bin 33 bin bin Fiyatý (TL) Ford Transit 199 Ford Transit 2001 Hyundai H100 Deluxe 1999 Hyundai Starex 2004 Mazda E VW Transporter City Van 2000 VW Transporter C. Van TDI bin 16 bin bin 14 bin 4 bin bin bin Markasý Fiyatý (TL) MOTOSÝKLET Modeli Cheeta Dayun Fengchi Kanuni Power Mondial Omi Peugeot 103 Star NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

10 10 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Lider Turizm filosunu Travego ile yeniliyor 4 yeni otobüs dualarla yola çýktý Lider Turizm Genel Müdürü Recai Kuzey, yeni yolcu otobüslerini tanýttý. Araç filosuna eklenen yeni otobüsler dualarla yola çýktý. Lider Turizm tarafýndan satýn alýnan 4 adet Mercedes Travego marka otobüs, önceki gün düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Tuzcu Hyundai Plaza önünde düzenlenen törene Lider Turizm Yönetim Kurulu Baþkaný Veysel Tuzcu, Baþkan Yardýmcýsý Faruk Tuzcu, Tuzcular A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Tuzcu, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Tuzcu, Lider Turizm Genel Müdürü Recai Kuzey, Ýþletme Müdürü Nadir Demir, Teknik Hizmetler Müdürü Tekin Keklik, Hyundai satýþ ve servis çalýþanlarý ile Lider Turizm þube temsilcileri katýldý. Ankara ve Ýstanbul ekspres hatlarýnda kullanýlacaðý belirtilen son model otobüsler, yapýlan dua ve kurban kesiminin ardýndan yola çýktýlar. Araç filosuna katýlan yeni nesil Mercedes Travego otobüsler hakkýnda bilgi veren Lider Turizm Genel Müdürü Recai Kuzey, Filomuzu son model araçlarla yenilemeye devam ediyoruz. dedi. Man Neoplan ve Setra marka otobüslerin yaný sýra filolarýna ekledikleri Travego larla hizmetlerini sürdüreceklerini anlatan Recai Kuzey, Mercedes firmasýyla 21 adet yeni otobüs için sözleþme imzaladýklarýný açýkladý. Travego otobüslerin 4 er adetlik teslimatlarla Lider Turizm filosunda yerini alacaðýný belirten Kuzey, geriye kalan otobüslerin ilerleyen tarihlerde Çorum a geleceðini kaydetti. Yolcularýn konforu için herþeyin düþünüldüðü Travego otobüslerin özelliklerinden bahseden Kuzey, þöyle konuþtu: Koltuk arkasý ekran ve internet baðlantýsý seçeneklerinin sunulduðu Mercedes Travego da yolculuk yapanlar Messenger ve Facebook gibi sosyal paylaþým sitelerini kullanabilecek. Çorum halkýna daha konforlu yolculuklar sunmak amacýyla yeni araçlarýmýzda tek sýra koltuk diziliminin yer aldýðý Rahat Hat seferlerini de sunuyoruz. Yenilenen filomuzdaki araçlarýmýzý yakýndan görmek ve hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Lider Turizm e bekliyoruz. Kazasýz belasýz yolculuklar için dualar edildi. Lider Turizm araç filosu için alýnan 21 otobüsten 4 ü þirket yöneticilerine teslim edildi. Yeni otobüsler için kurbanlar kesildi. Sancaktar esnafýnýn Kutlu Doðum yemeði 22 Nisan da Sancaktar esnafýnýn geleneksel Kutlu Doðum yemeði 22 Nisan da gerçekleþecek. Müftülük ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra Çorum esnafý da çeþitli etkinliklerle Kutlu Doðum Haftasý ný kutluyor. 6 yýl önce baþlattýklarý organizasyonu geleneksel hale getiren Sancaktar Camii civarý esnafý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bu yýl da yemek verecek. Mülki idare amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de katýlmasý beklenen Kutlu Doðum yemeði, 22 Nisan 2011 tarihinde Cuma namazýný müteakiben gerçekleþecek. Yunus Emre Ýþ Merkezi Otoparký nda verilecek yemeðe davetlilerin katýlacaðý bildirildi. Bizim Modaevi yeni yerinde Mercedes Travego marka yolcu otobüsleri, Tuzcu Hyundai Plaza önünde düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Nejdet Yaþar Demirkan ýn sahibi olduðu Bizim Modaevi yeni adresinde açýldý. Terzi Ekrem Ayva ile birlikte 14 yýldýr Albayrak Caddesi numara 5/H de hizmet veren Bizim Modaevi, ayný cadde üzerinde numara 32/B deki yeni adresine taþýndý. Empati Pianalitik Dersanesi karþýsýna taþýnan Bizim Modaevi, önceki gün düzenlenen törenle yeni adresinde hizmete girdi. Düzenlenen açýlýþa Çorum Esnaf ve Sanatkarlarý Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Demokrat Eðitimciler Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Nihat Örs, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Ýnayetullah Camii Ýmam Hatibi Hüseyin Ayvalý nýn dualarýnýn ardýndan gerçekleþen açýlýþa katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. Bizim Modaevi nin yeni adresindeki açýlýþa ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da katýldý. Ýnayetullah Camii Ýmam Hatibi Hüseyin Ayvalý, açýlýþta dua yaptý. Davetliler yapýlan dualara el açarak âmin dedi. Nejdet Yaþar Demirkan ve Ekrem Ayva, açýlýþa katýlan aileleri ile birlikte günün anýsýna fotoðraf çektirdi.

11 PAZARTESÝ 1 NÝSAN Hitit Gençlik Derneði çocuklarý sevindirecek Hitit Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Çocuk Þenliði, 23 Nisan 2011 Cumartesi günü saat te Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Þehir Stadý önünde gerçekleþecek. Önceki akþam Gönülçelen Restoran da düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Av. Hakan Velidedeoðlu, Mutlu Yarýnlar Projesi çerçevesinde düzenlenleyecekleri þenlik ile çocuklarý sevindireceklerini açýkladý. Çorum Valiliði nin himayesinde, Milli Eðitim, Emniyet, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde organize ettikleri þenlikte, sponsor firmalarýn desteði ile ödüllü çocuk yarýþmalarý ve konser düzenleyeceklerini belirten Hakan Velidedeoðlu, Çocuklara bayram sevinci yaþatacaðýz dedi. Stadyum Hitit Gençlik Derneði, 23 Nisan da Çocuk Þenliði düzenleyecek. Düzenlenen þenlikte çocuklara binlerce hediye daðýtýlacaðý açýklandý. giriþindeki alanda gerçekleþecek þenlikte çocuk ve gençler için çuval, yumurta ve halat yarýþlarý düzenleyeceklerini anlatan Velidedeoðlu, Þenliðe katýlan çocuklara sponsorlarýmýzýn desteði ile adet top, adet balon, adet þeker, adet çikolata, adet meyve suyu ve adet dondurmayý ücretsiz olarak daðýtacaðýz. diye konuþtu. Palyaço gösterileri ve renkli sürprizlerin yer aldýðý þenlikte yüz boyama ödüllü etkinliklerin yer alacaðýný dile getiren Velidedeoðlu, Göçebeler Rock Grubu nun da þenlikte konser vereceðini sözlerine ekledi. Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Velidedeoðlu, 23 Nisan Çocuk Þenliði ne tüm çocuklarý bekliyoruz. dedi. Eðitim-Sen den Köy Enstitüleri paneli Köy Enstitüleri ni anlattýlar Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Köy Enstitülerinin Iþýðýnda Günümüz Eðitim Politikalarý konulu panel önceki gün gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Habib Akdoðan ýn yönettiði panelde Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Doðan, Eðitim-Sen eski Genel Baþkaný Alaaddin Dinçer ve Köy Enstitüsü mezunu Eðitimci- Habib Akdoðan ýn yönettiði panele H. Hüseyin Doðan, Alaaddin Dinçer ve Müslüm Tunaboylu konuþmacý olarak katýldý. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen panele davetliler katýldý. Panelde Köy Enstitüleri nin eðitim sistemindeki yeri ve günümüzle kýyaslanmasý yapýldý. Yazar Müslüm Tunaboylu konuþmacý olarak yer aldý. Çorum Atatürk Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen panele Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þube Baþkaný Sebahat Ekmekçi, bazý siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile sendika üyeleri katýldý. Köy Enstitüleri nin masaya yatýrýldýðý panelin açýþ konuþmasýný yapan Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Bir toplumun geliþmesi ve kalkýnmasý için en önemli araç kuþkusuz eðitimdir. dedi. Konuþmasýnda AK Parti hükumetinin eðitim politikalarýný eleþtiren Mehmet Öztürk, KPSS deki kopya ve YGS deki þifre iddialarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Milli Eðitim Bakanlýðý nýn bazý uygulamalarýný eleþtiren Öztürk, Köy Enstitüleri ile ilgili olarak ise þunlarý söyledi: Köy Enstitülerinin kuruluþunun 1. yýlýný kutluyoruz. Köy Enstitüleri, Cumhuriyet ve Anadolu aydýnlanmasý için bir çýðýr ve yol açmýþlardý. Köy Mehmet Öztürk Enstitüleri ilkokullara öðretmen yetiþtirmek üzere 1 Nisan 1940 tarihinde 303 sayýlý kanun ile açýlmýþtý. Köy çocuklarýnýn ve ülke aydýnlamasýndan korkanlar, bu kurumu kapattýlar. Enstitülerde komünizm aþýlanýyor, karma eðitim yapýlýyor, amacýnda sapma var diyerek Anadolu nun aydýnlanma sürecine büyük bir darbe indirdiler. Yaratýcýlýðýn, üretkenliðin, iþ içinde eðitim anlayýþýnýn yerine; ezberci, pratikten kopuk eðitimin yerleþtirildiði öðretmen okullara dönüþtürülerek 1954 yýlýnda kapattýlar. Açýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla söz alan panelistler Köy Enstitüleri nin tarihteki ve eðitimdeki yerinden bahsederek konuyla ilgili düþüncelerini ortaya koydular. Panel, sorucevap bölümünün ardýndan sona erdi. Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü öðrencileri, Osmancýk ý gezdi. Giriþimcilik Kulübü nden OSMÝAD a ziyaret Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü öðrencileri, geçtiðimiz günlerde Osmancýk Ýþadamlarý Derneði (OSMÝAD) ni ziyaret etti. Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþkaný Ahmet Ölçer öncülüðünde organize edilen ziyarete Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyeleri ve Kulüp Danýþmanlarý Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli ve Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kendirli de katýldý. OSMÝAD Yönetim Kurulu ile bir araya gelen üniversite öðrencileri Dernek yöneticileri ile karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulundular. Ziyaretin ardýndan OSMÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Öðrenciler, OSMÝAD yöneticileri ile bazý fabrikalarý ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Düzenlenen programa bazý akademisyenler de katýldý. Bilge, Yönetim Kurulu Üyeleri Aytaç Baba ve Selami Çaylak eþliðinde Ekip Tekstil ve Çaylak Pirinç Fabrikasý ný gezen öðrenciler, üretim çalýþmalarýný yerinde görme fýrsatý buldular. Program, Osmancýk ilçesinin tarihi ve turistik mekanlarýný içine alan þehir gezisinin ardýndan sona erdi. Akbýyýk ve Erden Aileleri nin mutlu günü Ömer Faruk ve Naciye evlendi Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Ömer Faruk Akbýyýk ile Türkçe Öðretmeni Naciye Erden, önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Mehmetçik Anadolu Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Þakir-Sariye Akbýyýk çiftinin oðlu Ömer Faruk, SatýMetin Erden çiftinin kýzý Naciye ile dünyaevine girdi. Kültür Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Akbýyýk ve Erden Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Halim Akbýyýk ve Þeyma Tokat yaptý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, Grup Gülistan konseri, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Naciye-Ömer Faruk Akbýyýk çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Þakir-Sariye Akbýyýk çiftinin oðlu Ömer Faruk, Satý-Metin Erden çiftinin kýzý Naciye ile dünyaevine girdi.

12 12 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Temsil ettiðimiz fikir zemininin benzeri yok Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Binasý, Cumartesi günü Genel Baþkan Doç. Dr. Ferdan Ergut'un da katýldýðý törenle açýldý. Açýlýþ törenine Genel Baþkan Doç. Dr. Ferdan Ergut'un yaný sýra Genel Sayman Abdullah Çiftçi ile CHP Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, KESK Dönem Sözcüsü Muharrem Aðýrman ile çok sayýda partili ve davetli katýldý. Açýlýþ törenine ayrýca EDP'nin Ankara ve Ýzmir teþkilatlarýndan da parti yöneticileri EDP Genel Baþkaný Doç. Dr. Ferdan Ergut açýlýþta konuþtu. katýldý. Açýlýþ kurdelesini kesen Genel Baþkan Ergut, Çorum teþkilatýnýn baþarýlý çalýþmalarýný takdirle karþýladýklarýný söyledi yýlý Mart ayýnda kurulan EDP'nin temsil ettiði fikir zeminin benzerinin olmadýðýný kaydeden Ergut, "Türkiye'de ekonomik problemlerin yanýnda tarihinden gelen problemler var. Çok kültürlü, çok kimlikli bir toplum yapýsý var. EDP ötekinin maðduriyetini dile getirecek. Aleviler türbanlýlarýn üniversiteye girerken yaþadýðý sorunlarý, Sünniler, Anadolu Alevilerinin yaþadýðý sorunlarý konuþacak. Bunlarý konuþmazsa Türkiye çözülür. Ýþte Türkiye'nin önündeki en büyük tehlike budur. EDP sürece burada müdahil oluyor. Bu maðduriyete çözüm bulunmasý için yeterli entelektüel kadroya sahibiz. Hazýrlýðýmýz ve imkanlarýmýz var. Bize güvenin" diye Açýlýþ kurdelesini kesen Genel Baþkan Ergut, Çorum teþkilatýnýn baþarýlý çalýþmalarýný takdirle karþýladýklarýný söyledi. D-10 tehlike saçýyor Fatihan ATÝK/ Mecitözü Çorum ile Amasya'yý birbirine baðlayan D-10 karayolunun bir an önce bölünmüþ yol haline getirilmesi bekleniyor. Mecitözü nden Fatihhan Atik in haberine göre, yaklaþýk 55 kilometre uzunluðundaki yolun en önemli özelliði batý ve doðuyu birbirine baðlayan en kestirme yol olmasý. Yolcu taþýyan otobüs, ve diðer aðýr vasýtalarýn sürücülerinin, kestirme olduðu için bu yolu kullanmalarýyla söz konusu yolda yoðunluk yaþanýyor. Tek þeritli yol, trafik yoðunluðundan dolayý sürücüler için ciddi risk oluþturuyor. Yaklaþýk olarak 2010 Ekim ayýndan itibaren büyüklü küçüklü sayýsýz kaza meydana gelmiþ, bunlarýn bir çoðu basýna yansýmadý. Yerel basýn ve hatta ulusal basýna yansýyan büyük kazalarda meydana gelmiþ fakat þans eseri ölen olmamýþtýr. Bu kazalardan bir kaçý ise þöyle: -13 Ekim 2010: aþýrý yaðmur ile yolun kayganlaþmasý sonucu yolcu otobüsü köprü bariyerlerine çarpýp bir süre sürüklendikten sonra uçuruma yuvarlanmýþtýr. Sonuç: si aðýr olmak üzere toplam 3 yaralý. Þans eseri ölen olmadý. 14 Ekim 2010: Ankara dan Tokat yönüne giden Mustafa Çorum-Amasya Karayolu tehlike saçýyor. Yol güzergahýnda sýk sýk kaza yaþanýyor. Ulaþtýrma Bakaný Habip Soluk, bölünmüþ yol aðý sözü vermiþti. Ýlter yönetimindeki 60 NK 935 plakalý yolcu otobüsü Mecitözü ilçesi giriþindeki Efendik 2 Köprüsü nde bariyerlere çarpmýþ, kazada çarpmanýn etkisiyle otobüste yolcu olarak bulunan 35 kiþi yaralanmýþtý. -19 Ekim 2010: Aþýrý hýzdan dolayý Mecitözü giriþinde takla atan araçta bulunan þoför aðýr yaralandý. Sonuç: 1 aðýr yaralý. Þans eseri ölen olmadý. -24 Aralýk 2010: Sabah okula öðrenci taþýyan öðrenci servisi sisten dolayý takla attý. Sonuç: 1 öðrenci ve servis þoförü çeþitli yerlerinden yaralandý. Þans eseri ölen olmadý. -Son olarak ise; 12 Nisan Salý günü traktör ve özel araç Mecitözü ilçesi giriþinde çarpýþtý. Sonuç: Traktör sürücüsü aðýr yaralý, araçta bulunan 3 çocuk olmak üzere toplam 6 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Þans eseri ölen olmadý. -Çorum - Mecitözü, Mecitözü - Amasya' yý birbirine baðlayan bu yolda büyüklü küçüklü bir çok kaza olmasýna raðmen þans eseri ölen olmadý. Bu yola bir çare bulunmasý için illa bu olan kazalarda bir vatandaþýmýzýn ölmesi gerekiyor? Öte yandan Ulaþtýrma Bakaný Habip Soluk, 2 Ocak 2011 tarihinde ÇorumMecitözü-Amasya yolunun bölünmüþ yol aðýna alýndýðýný açýklamýþtý. Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) il teþkilatý dayanýþma yemeði düzenledi. 'Türkiye'de problemleri çözecek siyasi parti yok' Eþitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) il teþkilatý dayanýþma yemeði düzenledi. Gecede konuþan EDP Genel Baþkan Doç. Dr. Ferdan Ergut, Türkiye'nin tarihsel sürecinden gelen sorunlarýn göz ardý edildiði belirterek Türkiye de problemleri çözecek siyasi partinin bulunmadýðýný söyledi. Doç. Dr. Ergut, "Türkiye'de tarihten gelen bir maðduriyet unutuluyor. Bunlar kimlik ve kültürel maðduriyetlerdir. Türkiye'de tarihten gelen bir maðduriyet unutuluyor. Bunlar kimlik ve kültürel maðduriyetlerdir. Türkiye de halklarýn sorunlarý var. Sistemin sorunlarý çözmesi için bunlarla yüzleþmesi gerekiyor. Statükocu partiler bunlarla yüzleþemez. Türkiye'de bu problemleri çözecek siyasi parti yok. EDP bunu çözecek. Bunun çözümü için esas nokta Anayasa olacak. Anayasa hazýrlama iþini de AKP'ye býrakmayacaðýz" dedi. Cumartesi akþamý Site Kültür Restoran'da düzenlenen yemeðe EDP Genel Baþkaný Doç Dr Ferdan Ergut, Genel Sayman Abdullah Çiftçi, CHP Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, KESK Dönem Sözcüsü Muharrem Aðýrman, Eðitim-Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Tüm Bel-Sen Þube Baþkaný Leyla Köse, baþta olmak üzere çok sayýda kiþi katýldý. Gecenin açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Ýl Saymaný Ümit Programa EDP Genel Baþkaný Doç. Dr. Ergut katýldý. Etkinlik önceki güný Site Kültür Restoran'da düzenlendi. Dayanýþma yemeði, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Küçükbayatlý Çorum'da destekleyeceklerini çalýþtýklarýný söyledi. güç birliði yaptýklarýný açýklayan Küçükbayatlý, Dayanýþma söyledi. 12 Haziran Türkiye'de her yemeði, gecenin seçimlerinde baðýmsýz kesimden halkýn rahatça ilerleyen saatlerine kadar devam etti. adaylarý yaþamasý için ÇESÝAD tan eðitime destek kampanyasý Çorumlu Eðitimci ve Sanayici Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði Baþkaný Mehmet Yýldýrým, dün yaptýðý yazýlý açýklama ile dernek olarak eðitime destek kampanyasý baþlattýklarýný, bu kapsamda Ýskilip merkez Sakarya Ýlköðretim Okulu na kütüphane kuracaklarýný duyurdu. Dernek Baþkaný Mehmet Yýldýrým yaptýðý açýklamada, Çorum halkýndan da kampanyaya destek olunmasýný isetedi. Dernek Baþkaný Yýldýrým, Elinizde bulunan ilköðretim seviyesindeki kitaplarý, satýn alarak veya bir þekilde temin ettiðiniz kýrtasiye malzemelerini, yine evinizde bulunan veya satýn aldýðýnýz oyuncaklarý dernek binamýza 30 Nisan 2011 Cumartesi gü- nüne kadar ulaþtýrmanýzý bekliyoruz. dedi. Yýldýrým açýklamasýnda, kampanyaya destek olmak isteyenlerin kendilerinde; Mimar Sinan Mahallesi, Büyük Hamam Sokak Korkmaz Ýþ Haný No:3/43 (Üsküdar Belediye Binasý Yaný) ÜSKÜDAR/ÝSTANBUL adresinden ya da numaralý telefondan ulaþabileceklerini ifade etti. Yýldýrým ayrýca, kampanyaya destek olmak isteyenlerin, dernek olarak 24 Nisan Pazar günü Gazi Osman Paþa Belediye binasýnda düzenleyecekleri kahvaltýya da geitrebileceklerini belirterek Duyarlýlýðýnýz için þimdiden teþekkür ediyor, iþlerinizde kolaylýklar diliyoruz dedi.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 15 - CEMÂZÝL-EVVEL: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 5 Nisan Kasým: 162 NÝSAN PAZARTESÝ Cehennemliklerin amellerini iþleyip, sonra da Cenneti istemek, büyük ahmaklýktýr. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh C Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE 12.4 ÝKÝNDÝ 16.2 AKÞAM 19.2 YATSI KALBÝMÝZ TEKLÝYOR Yurdumuzun 4 ilinde 4 bin 264 kiþiyle yapýlan araþtýrmada, 20 yaþ üstü nüfusumuzun 3 te 1 inde, kalp hastalýðý riskini artýran Metabolik Sendrom problemi tesbit edildi. * Türkiye de Metabolik Sendrom görülme sýklýðýnýn %35 olduðu meydana çýktý. Bu oran kadýnlarda %41, erkeklerde %29. * Metabolik Sendrom un en sýk görüldüðü yaþ grubu Bu grubun %62 sinde Metabolik Sendrom gözlendi. * Araþtýrmada, nüfusun %36 sýnda bel bölgesi þiþmanlýðý tespit edilirken, bu oran kadýnlarda %54. olarak çýktý. * Nüfusun %35. inde trigliserid, %2.6 sýnda kan þekeri yüksek ve %44.1 inde iyi kolesterol (HDL) düþük olarak belirlendi. Kalp hastalýðý riski, aþaðýdaki faktörlerin en az 3 tanesinin bir arada olmasý Metabolik Sendrom olarak adlandýrýlýyor: 1- Bel çevresi kalýnlýðý. (Erkeklerde 102 cm, kadýnlarda cm nin üzerinde olmasý) 2- Tansiyon yüksekliði. (Kan basýncýnýn 130/5 mmhg ve üzerinde olmasý) 3- Kan þekeri yüksekliði. (Kan þekerinin 110 mg/dl ve üzerinde olmasý) 4- Ýyi kolesterol düþüklüðü. (Erkeklerde 40 mg/dl, kadýnlarda 50 mg/dl nin altýnda olmasý) 5- Trigliserid yüksekliði. (150 mg/dl üzerinde olmasý). Dünyada ve ülkemizde en çok ölüm sebebi olarak nitelendirilen kalp ve damarla ilgili hastalýklarýn görülmesi gittikçe artýyor. Bu hastalýklarla mücadelede en önemli basamaðýn, hastalýk ortaya çýkmadan, hastalýðý hazýrlayan risk faktörlerinin ortadan kaldýrýlarak önlenmesi olduðu uzmanlar tarafýndan açýklandý. Bu araþtýrmada ayrýca, nüfusun % inin sigara içtiði meydana çýktý. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 16 Su Arýza 15 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 1 Tüketici Hattý 15 Bilinmeyen Numaralar 1111 Alo Orman 1 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye 22 0 Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Buget Köyü nden Sadýk ARAL. 2- Aðca Köyü ndan Kadir ÞEN. 3- Seydim Beldesi nden Kamile ÖZDEMÝR. 4- Mislerovacýðý ndan Cengiz NALBANT. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Rahim aðzý kanserine dikkat! Seminerde konuþan Jinekolog Operatör Dr. Hüseyin Baþ, rahim aðzý kanserinin çok bilinmediðini, ama kadýnlarda görülen göðüs kanserinden sonra 2. sýklýkta görülen bir kanser olduðunu söyleyerek, simear testini yaptýrmakla yüzde 45 bu kanserden korunduðunu söyledi. Armutalan Kent Konseyi Kadýn Meclisinin düzenlediði rahim aðzý kanseri ve korunma yollarý konulu seminerin baþlangýcýnda bir konuþma yapan Armutalan Kent Konseyi Genel Sekreteri Ali Kýrlý yaptýðý konuþmada, çok kýsa süre önce bu konseyin kurulduðunu ve kadýn meclisi olarak Muðla Cezaevi Kadýn tutuklularýn ziyaret edilerek ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný, þu anda da bu seminerin düzenlendiðini belirtti. Operatör Dr. Hüseyin Baþ Rahim aðzý Kanseri ve korunma yollarý konulu seminerde yaptýðý konuþmada; Rahim aðzý kanseri jinekolojik kanserler içinde 2. sýklýkta görülen kanserdir. Pap smear incelemesinin yaygýnlaþmasý ile rahim aðzý kanserinin görülme sýklýðý azalmýþtýr. Kanser displazi olarak adlandýrýlan hafif formu ile baþlar ve ilerler. Anormal hücre büyümesi genellikle yaþlarý arasýnda baþlar. Bu hücreler prekanseröz (öncül kanser hücresi) olarak deðerlendirilir. Zamanla bu hücreler kanser hücrelerine dönüþerek karsinoma in situ olarak adlandýrýlan rahim aðzýnýn dýþ kýsmýnda sýnýrlarý belli bir kanser oluþturur. Bu durum tedavi edilmediðinde rahim Ýngiltere'de yapýlan deneylerde, kanser hastalarý için umut olacak yeni bir aþý geliþtirildi. Kanserle tedavide yeni bir çýðýr açacak olan aþýnýn, vücudun hastalýkla savaþmasýnda savunma sistemini güçlendirdiði ve iki yýl içinde kullanýlmaya baþlanacaðý açýklandý. Ýngiltere'de pankreas kanseri hastalarýna verilen aþýnýn, deri, akciðer ve karaciðer kanseri hastalarýnda da etkili olacaðý tahmin ediliyor. Aþýnýn, göðüs ve prostat kanserinde hastalýðý durdurmasý bekleniyor. Ýngiltere'de bu altý kanser çeþidinden 0 bin kiþinin hayatýný kaybettiðini belirten yetkililer, "Aþý, kanserli hücrelere saldýrmýyor; bunun yerine tümörlerle savaþmak için baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor. Kanserli hücrelerin yok olmamasýný ve yayýlmasýný saðlayan telomeraz adý verilen enzimi arýyor ve imha ediyor" dedi. HÜCRELERÝ ORTAYA ÇIKARIYOR Habertürk'te yer alan habere göre, Ýngiltere'de pankreas kanserine yakalanmýþ ve hastalýðýn son safhasýnda olan 1000 kiþiye, kullandýklarý ilaçla birlikte bu aþý yapýlýyor. 53 hastanede yapýlan tedavinin sonuçlarý önümüzdeki sene alýnacak. Aþýnýn, bu hastalarýn ömürlerini en az bir veya iki yýl daha týbben uzatacaðý tahmin ediliyor. Ýngiltere'de yapýlan geniþ çaplý araþtýrmanýn koordinatörlüðünü yapan Liverpool Üniversitesi'nden Profesör John Neoptolemos, "Pankreas kanseri kiþinin içindeki zaman ayarlý bomba gibi. Kanserli hücreler baðýþýklýk sistemi tarafýndan görülmüyor. Ancak aþý bunlarý ortaya çýkarýyor ve baðýþýklýk sistemi bu hücrelerle savaþýyor. Telomeraz seviyesi çok düþük olan Saðlýklý hücreler bu saldýrýdan kaçýyor" dedi. aðzýnýn diðer katlarýna ve diðer organlara yayýlýr. Erken dönemde teþhis edilebilen vakalarýn % 95 inden fazlasý iyileþebildiðinden erken teþhis ve tedavi çok önemlidir. Rahim aðzý kanseri belirtileri çok belirgin deðildir ve serviksin kanser öncüsü deðiþikliklerinin herhangi bir bulgusu yoktur. Ancak hastalýk ilerledikçe anormal kanamalar (adet arasý, iliþki sonrasý, menopoz sonrasý kanama gibi), aðrýlý iliþki, artmýþ akýntý ya da kasýk aðrýsý gibi þikâyetler görülebilir. Bu bulgularý beklemeden düzenli doktor kontrolüne gitmek önemlidir diye konuþtu. HER KADIN YILDA BÝR KEZ MUAYENE OLMALI Operatör Doktor Baþ 21 yaþýndan ibaren cinsel olarak aktif olan her kadýnýn yýlda bir kez muayene olmasý gerektiðini belirterek; Papsmear testi anormal ya da þüpheliyse kolposkopi denilen bir çeþit büyüteçle rahim aðzýnýn incelenmesi ve biyopsi alýnmasý gerekli olabilir. Eðer biyopsi sonucu kanser öncüsü bir deðiþiklik tespit edilirse LEEP denilen bir teknikle bu doku alýnabileceði gibi, kriyoterapi ya da lazer tedavisi uygulanarak da bu bölge ortadan kaldýrýlabilir. Rahim aðzý kanserinin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte kansere yatkýnlýðý arttýran nedenleri; Çok eþlilik, cinsel temasýn 20 yaþýndan önce baþlamasý, viral ve bakteriyal enfeksiyonlar, fazla sayýda doðum yapmak, sosyoekonomik düzeyin düþük olmasý, sigara içmek, C vitamini ve A vitamini eksikliði, erkek eþin sünnetli olmamasý, hastanýn baðýþýklýk sisteminin baskýlanmasýdýr dedi. ÝHA Anne yokluðu bebeði strese sokuyor Çocuklarda ilk stresin doðumla birlikte baþladýðý bildirildi. Bebeðin dünyaya geldikten sonra yeme ve barýnma ihtiyaçlarýnýn giderilmesine raðmen stres yaþamasýnýn mümkün olduðuna iþaret eden uzmanlar, bu durumu bebeklik depresyonu olarak yorumluyor. Bebeði depresyona itecek en önemli sebebin anneden mahrum olma olduðunu belirten uzmanlar, ilk altý ayda annenin bebekten aniden ayrýlmasý halinde bebekte üç ayrý belirti görüleceðine dikkat çekti. Kanserde çýðýr açacak buluþ Bebeðin birinci döneminin protesto dönemi olduðunu ifade eden uzmanlar, bu dönemde bebeðin sürekli aðladýðýný, dindirilemeyen ve yatýþtýrýlamayan aðlamalar olduðunu, yanýna biri yaklaþtýðýnda sustuðunu ancak annesi olmadýðýný anladýðý zaman tekrar aðlamaya baþladýðýný kaydetti. Bebeðin depresyon döneminde iþtahýnýn azaldýðýný ve kilo kaybetmeye baþladýðýný anlatan uzmanlar, mutlu olmayan çocuðun beden geliþiminin yavaþladýðýný dile getirdi. Ýçe kapaným döneminde ise ikinci aydan sonra anne yoksunluðunun devam etmesi halinde bebeðin içine kapanmaya ve duygusal tepkilerin küntleþmeye baþladýðýný belirten uzmanlar, çevrede olanlara ve yanýna yaklaþanlara bebeðin ilgisiz kaldýðýný, bu durumun da büyüklerin þizofrenik bozukluðuna benzer bir tablo olduðunu kaydetti. Anne ile bebek arasýnda olaðanüstü bir ruhi baðýn varlýðýna ve bunun çocuðun beyin ve beden geliþimi için temel gýda olduðuna dikkat çeken uzmanlar, sevgisini ve ilgisini veren annelerin çocuklarýnýn beyinlerinde Ýngiltere Kanser Araþtýrma Kuruluþu tarafýndan finanse edilen çalýþmadan baþarýlý sonuçlar alýnýrsa, 2013 yýlýnýn sonunda yeni tedavi ilerlemiþ pankreas kanseri hastalarýnda ve hastalýðýn erken saflarýnda kullanýlacak. Aþýyý geliþtiren Kore þirketinin kurucusu Doktor Jay Sangjae Kim, "Aþýnýn sadece pankreas kanseri için deðil, diðer kanserli hastalarýn tedavisi için de kullanýlacaðýný ümit ediyoruz" diye konuþtu. Habertürk Kadir Yüktaþýr com Geçici Rüzgarlar 2 Ve aradan kýr yýl geçti. Çok fýrtýnalar ve kasýrgalar gördük. Cenabý Hak bu istikamette devam ettirdi. Geçici fýrtýnalar bizleri bir tarafa alýp götürmedi. Bizler en büyük imtihanlarýmýzý kendi Dünyamýzda verdik. Merhum ve büyük mütefekkir Zübeyir Aðabeyin dediði þu ifadeleri hiçbir zaman unutmadým: Kutlular aðabeye hitaben: Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net " Kardeþim bu fýrtýnalar bitmez,biri biter biri baþlar.siz bunlara bakmayýn,hizmetinizi sadakatle yapmaða çalýþýn" Ýþte hayat böyle devam ede gel di. Kimi rüzgarlar tozu dumana kattý. Kimi rüzgarlarda bahar asudelikleri yaþattý. Bazýlarý bizi alýp bir yerlere götürdü. Bazý rüzgarlar ise çok mu çok deli esti. Önemli olan geçici rüzgarlara bakmamak, Ýstikametten ayrýlmamaktýr. Rüzgar ne taraftan eserse essin hiç fark etmez. (Son) METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: NÝSAN 2011 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) PAZARTESÝ 1 NÝSAN NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM FATÝH CAD. NO:4/A ( 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI ) MERKEZ M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Hoþgörüye ihtiyaç var Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný merhamete dair insanlýða sunmuþ Ahmet Saatçi, yazýlý bir açýklama olduðu zengin mirastan yararlanmasý yaparak Kutlu Doðum Haftasý ný büyük bir zarurettir. O'nun tebliðinde kutladý. Saatçi açýklamasýnda yer alan merhamet vurgusu, yeniden toplumun hoþgörü ve merhamete okunmayý, üzerinde düþünülmeyi ve ihtiyaç duyduðunu vurguladý. þiddetin açtýðý yaralara merhem olarak sunulmayý beklemektedir. Saatçi yaptýðý yazýlý açýklamada Sevgili Peygamberimiz bize, inanan þu ifadelere yer verdi: Manevi ve insanýn yaþadýðý topluma kayýtsýz ahlaki deðerlerin yozlaþtýrýldýðý, aile kalamayacaðýný, yaný baþýnda acý deðerlerinin ve toplumun ortak çeken birine, gözyaþý döken bir baðlarýnýn yok olmaya yüz tutarcasýna ihtiyaç sahibine, geleceðe dönük zayýflatýldýðý, toplumda; sokakta, ümitlerini daha hayatýnýn baharýnda okulda, ailede medyatik þiddetin arttýðý iken kaybetmek üzere olan bir yetime ve çocuklarýmýz arasýnda yaygýnlaþtýðý sýrt dönemeyeceðini öðretmiþtir. bir ortamda hoþgörü ve merhamete ne O'nun bize öðrettiði merhamet, kadar ihtiyaç olduðu açýktýr. sönmeye yüz tutmuþ insanlýk Bu nedenle; Kutlu Doðum kandilini yeniden tutuþturacaktýr. Haftasý, Peygamberimiz (S.A.V.) in Çünkü merhamet, sýradan bir mesajlarýnýn net olarak dile getirildiði acýma duygusu olmayýp pek çok bir zaman dilimidir. Peygamberimiz ahlaki güzelliði içinde barýndýran bir sevgi barýþ ve hoþgörü örneðidir. erdemdir. Merhamet, bir yaratýlýþ Toplumsal þiddette en büyük tehlike Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi felsefesidir. Sevgili Peygamberimiz þiddetin içselleþtirilmesi, gelecek (s.a.s.)'i bizlere en güzel anlatan nesillere aktarýlmasý ve bu süreç kavram, hiç þüphesiz rahmettir. O, her vesileyle kendisinin içerisinde, kalýcý ve doðal sayýlmasýdýr. Maalesef günümüzde Rahmet Peygamberi olduðunu ifade etmiþ, tüm çabasýný þiddet konusunda bu tehlikeli sürecin kapýsýnda olduðumuzu birbirlerini sevme, birbirlerine merhamet ve þefkat göstererek üzülerek müþahede etmekteyiz. Çocukluðunda þiddeti bir bütünleþmede "bir vücudun organlarýndan farksýz olan" bir terbiye biçimi olarak yaþayan ve algýlayan bireyler, ayný merhamet toplumu oluþturmak için harcamýþtýr. yöntem ve metotla kendi çocuklarýný da eðitmekte bu þekilde nesiller arasý geçiþle þiddet, toplumsal bir yara olarak ve büyük Bu duygu ve temennilerle, Çorum Saðlýk Sen Þubesi bir sorun olarak hayatýmýzý tehdit ederek her gün olarak; Milletimizin, mensuplarýmýzýn ve bütün insanlýðýn çoðalmaktadýr. Kutlu Doðum Haftasýný kutlar, karþýlýklý sevgi, barýþ ve hoþgörü getirmesini dileriz. Bu sebeple günümüz insanýnýn, Hz. Peygamber'in, Gülþen den Gül hediyesi Gülþen Kuruyemiþ, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle gül hediye etti. Gülþen Kuruyemiþ, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle geçtiðimiz cumartesi günü bütün þubelerinde gül daðýttý. Gülþen Gýda Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Gülþen, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: Ýnsanlýðý içinde bulunduðu karanlýk dünyadan kurtarmak onlara kýlavuzluk yaparak yollarýný aydýnlatmak üzere ýþýklar saçan bir kandil olarak seçilmiþ ve vazifelendirilmiþ olan Peygamberimizin (s.a.v) dünyaya teþviklerinin yýlýnýn kutlandýðý Kutlu Doðum Haftasý'nda yapýlan birçok deðerli etkinliðe þirket olarak bizimde ne tür bir katkýmýz olabilir sorusundan hareketle Efendimizi ve kutlu doðumunu hatýrlatmak adýna tüm maðazalarýmýzda 16 NÝSAN Cumartesini günü gül daðýtarak, küçücük olsa bu deðerli haftaya katkýda bulunmak istedik. Bu vesileyle tüm dost, müþteri ve hemþerilerimizin kutlu doðumu haftasýný kutlarýz. Ýzinsiz ekilen haþhaþ imha edilçorum'un Osmancýk ilçesinde izinsiz ekildiði belirlenen haþhaþlar imha edildi. Edinilen bilgilere göre, Osmancýk ilçesine baðlý Kargý köyünde 30 dönüm alanda ruhsatsýz haþhaþ ekimi yapýldýðý bilgisine ulaþan jandarma ekipleri, Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ile 30 dönümlük alanda ekili bulunan haþhaþý tarlada imha etti. Güvenlik güçleri, izinsiz haþhaþ ekimi yapan arazi sahipleri hakkýnda yasal iþlem baþlattý. (ÝHA) Gülþen Kuruyemiþ, müþterilerinin Kutlu Doðum Haftasý ný kutladý. SP den þifre eleþtirisi Binlerce kamu çalýþaný Türkiye Kamu-Sen önünde biraraya geldi. Eyleme Çorum Kamu-Sen de destek verdi. Kamu-Sen eyleme katýldý Türkiye Kamu-Sen iþ güvencesi için alanlara indi. Binlerce kamu çalýþaný Türkiye Kamu-Sen önünde biraraya geldi, alkýþ ve sloganlarla Abdi Ýpekçi Parký'na yürüdü. Eyleme Türkiye Kamu Sen Çorum Þubesi de katýldý. Mitinge; Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk baþta olmak üzere Türkiye Kamu Sen'e baðlý sendikalarýn genel baþkanlarý ve yöneticileri katýldý. Eyleme Ço- Çorum dan Ankara ya giden sendika yöneticileri eylemde yerini aldý. rum'dan da Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ve Kamu Sen'e baðlý bazý sendikalarýn þube baþkanlarý katýldý. Kamu Sen Çorum Þubesi'nden yapýlan açýklamada mitingde kamu çalýþanlarý; iþ güvencesine sahip çýkmak, 4/B'li, 4/C'li köleliðe ve taþeronlaþmaya dur demek, KPSS ve YGS'de yaþanan rezaleti protesto etmek, iþsiz, umutsuz, çaresiz býrakýlan gençlerimizin sesi olmak için tek ses, tek yürek olduðu bildirildi. Kamu çalýþanlarý Türkiye Kamu-Sen önünde biraraya geldi, alkýþ ve sloganlarla Abdi Ýpekçi Parký'na yürüdü Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkanlýðý ndan yapýlan yazýlý açýklamada, LYS de yaþanan þifre tartýþmalarý ile ilgili ÖSYM ve hükümet eleþtirildi. SP Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verildi: ÖSYM baþkanlýðý öðrencilere yollamýþ olduðu mektupla Þifre iddialarýna þifreli cevaplar vererek þüphelerin daha da artmasýna sebep olmuþ bu iddialarýn doðruluðunu da kabul etmiþtir. Ülkemizde okuyan kesim üzerinde adeta yýldýrma, usandýrma programý uygulanmaktadýr, Dershanelere verilen yýllýk 10 milyar dolar Öðrencilere harcansa tüm öðrenciler bedava okullarýný bitirebilmektedir, ama asýl sorun burada çýkacaðý için akýl almaz sýnavlara ve zor þartlara öðrenciler itilmektedir. Okuyan bir kiþi iþ, aþ ve gelecek isteyecek ama okumayan bir þahýs bir ton kömüre makarna ve þekere razý olacaktýr, Üretim yapmayan Milli ekonomisi olmayan Ýktidarlar bu kadar çok okumuþ ve halini sorgulayan vatandaþý kaldýramayacaðýný bildiði için tedbirleri her geçen gün artýrmaktadýr,zekii Türk evlatlarý yapýlan tüm sýnavlarý ve sorulan çok zor sorularý kendilerini geliþtirerek aþmýþtýr bu sayý doruk noktaya ulaþtýðý için son olarak Sýnavlara Þaibe ve Kopya karýþarak Öðrencilerin bu azmi ve kararlýlýðý kýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Tüm Ýslam aleminde olduðu gibi Milletimiz içinde Gelecek Kaygýsý, güven bunalýmý, Vatan sevgisinden uzaklaþma, gelecekten Ümit kesme aþýlanmaktadýr bu taktik Irak ta onlarca sene uygulanarak Irak halkýnýn Katil ABD askerlerini alkýþla karþýlamasý saðlanmýþtýr bu taktik Afganistan da Libya da ve tüm karýþan Ülkelerde uygulanmýþtýr, vatandaþ ve devlet bütünlüðü bozulmak istenmektedir. Özelleþtirme ve Torba yasayla iþçiler, Ýthal doktorlar ile Doktorlar, Ýthal öðretmenlerle Öðretmenler baský altýna alýnmak istenmekte, Sýnavlarýn Þaibeli hale gelmesi ile de geleceðimiz olan gençler ruhsal olarak yýpratýlmaktadýr, bu projeleri daha ne gibi dehþetli planlarýn takip edeceði meçhuldür, Milletimiz organize bir Haçlý saldýrýsýna maruz kalmaktadýr. Tüm Milli kurumlarýný Yabancýlara satan Ýktidar zamanla bu kurumlara Yabancýlarýn kendi vatandaþlarýndan Mühendis, Teknisyen ve Ýdareci getireceðini adý gibi bilmektedir, bu durumda bizim okuyan insanýmýz ne olacaktýr. Bu batý hayraný iktidarlar Karþýlarýnda Tezgahlarý satýlmýþ ama kabýna sýðmayan tüm engelleri aþarak gelen bu Milleti görmektedirler ve bu Millet karþýsýndaki iþbirlikçileri, basiretsizleri, AB ve ABD den akýl alan bereketsizleri de tüm engelleri ve sýnavlarý aþtýðý gibi aþacaktýr, Aziz Milletimiz þunu bilsin ki baþýna ne geliyorsa bu mutlaka Plan ve Program doðrultusunda gerçekleþmektedir, bu Millet dünyanýn en Deðerli Devletine, Tarihine, Ýnancýna sahiptir Dünyada ki tüm düzenlemeler bu Milleti yalnýzlaþtýrmak için yapýlmaktadýr, ama bizde inanýyoruz ki Bu Millet tarihinde olduðu gibi yine bu oyunu bozacak ve yeryüzündeki zulmü durdurarak Mazluma Güven Zalime Korku veren tarihteki Þanlý Misyonunu tekrar üstlenecektir, Kamuoyuna saygýyla duyurulur.

15 PAZARTESÝ 1 NÝSAN Kiþi baþý 214 litre yakýt tüketiyoruz! Akaryakýt daðýtým þirketleri tarafýndan geçen sene yaklaþýk 15, milyon ton akaryakýt satýlýrken, toplam satýþýn yaklaþýk 5'te 1'i Ýstanbul'da yapýldý. AAmuhabirinin Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan hazýrlanan ''2010 Petrol Piyasasý Raporu''ndan yaptýðý derlemeye göre, 2010 yýlýnda 1 milyon 91 bin 644 ton 95 oktan kurþunsuz benzin, 13 bin 02 ton katkýlý 95 oktan kurþunsuz benzin, 26 bin 154 ton gazyaðý, 3 milyon 95 bin 9 ton motorin, 9 milyon 15 bin 4 ton kýrsal motorin, bin 0 ton fuel oil 3, 295 bin 494 ton fuel oil 4 (kalorifer yakýtý), 92 bin 52 ton fuel oil 5, 23 bin 613 ton fuel oil 6 olmak üzere toplam 15 milyon 4 bin 413 ton akaryakýt satýldý. Akaryakýt satýþlarýna il bazýnda bakýldýðý zaman, en fazla tüketim 2 milyon 24 bin 65 ton ile Ýstanbul'da oldu. Geçen yýl Ýstanbul'da 533 bin 900 ton 95 oktan kurþunsuz benzin, 595 ton katkýlý 95 oktan kurþunsuz benzin, 636 ton gazyaðý, 1 milyon bin 11 ton motorin, 1 milyon 133 bin 143 ton kýrsal motorin, 2 ton fuel oil 3, 34 bin 53 ton kalorifer yakýtý, bin 99 ton fuel oil 5 ve 41 bin 299 ton da fuel oil 6 satýldý. Yaklaþýk 3, milyon kiþilik Türkiye'de kiþi baþýna akaryakýt satýþý 214 litre oldu. Akaryakýt satýþýnda Ýstanbul'u, toplam 1 milyon 240 bin 242 ton ile Ankara, 91 bin 116 ton ile Ýzmir, 594 bin 210 ton ile Bursa, 591 bin 14 ton ile Ýçel, 564 bin 04 ile de Antalya takip etti. -EN AZ AKARYAKIT KÝLÝS'TE SATILDI- 2010'de en az akaryakýt satýlan il 5 bin 219 ile Kilis oldu. 123 bin 135 kiþi nüfusa sahip Kilis'te kiþi baþýna akaryakýt satýþý ise sadece 43 litre oldu. Akaryakýt çeþitlerine bakýldýðý zaman 2010 yýlýnda Kilis'te 0 ton 95 oktan kurþunsuz benzin, bin 95 ton motorin, 3 bin 141 ton kýrsal motorin, 5 ton kalorifer yakýtý, ton fuel oil 5 ve 139 ton fuel oil 6 satýldý. En az akaryakýt satýþýnda Kilis'i 6 bin 30 ton ile Iðdýr, 10 bin 465 ton ile Hakkari, 11 bin 6 ton ile Tunceli ve 1 bin 5 ton ile Muþ takip etti. 3 ayda 11 bin sürücüye ceza kesildi Ýl Emniyet Müdürlüðü nden yapýlan yazýlý açýklamada 1 Ocak - Mart tarihleri arasýnda Çorum da toplam 11 bin 602 sürücüye çeþitli trafik kuralý ihlali suçlarýndan cezai müeyyide uygulandý. Açýklamaya göre ayný dönemde 1932 araç trafikten men edilirken, 542 sürücü de adliyeye sevk edildi. Jandarma bölgesinde ise toplam 1 sürücüye cezai iþlem uygulanýrken 20 araç trafikten men edildi. 59 sürücü de jandarma ekipleri tarafýndan adli mercilere sevk edildi. Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre nin imzasýyla yapýlan açýklamada ayrýca þehir içi emniyet kemeri kullaným oranýnýn yüzde, þehir dýþý emniyet kemeri kullaným oranýnýn da yüzde 92 oranýna yükseldiði açýklandý. Türkiye, Avrupalý'nýn lezzet duraðý oldu Türkiye, Avrupa nýn büyük maðaza ve alýþveriþ merkezlerindeki gidilmeye deðer lezzet duraklarý arasýnda gösterildi. New York Times, Ýstanbul Ýstinye Park Alýþveriþ Merkezi'ndeki Borsa Restaurant ý, en iyi yemek için Avrupa da gidilmeye deðer dört restoraný arasýnda saydý. New York Times gazetesi, Avrupa nýn büyük maðaza ve alýþveriþ merkezlerinde gidilmeye deðer en iyi yemek duraklarý arasýnda Ýstanbul Ýstinye Park Alýþveriþ Merkezi ndeki Borsa Restaurant, Berlin KaDeWe deki LeBuffet, Londra da Harvey Nichols da Fifth Floor Restaurant ve Paris deki Galeries Lafayette inde bulunan Le Barouge u seçti. Ýstinye Park Alýþveriþ Merkezi'nde Bottega Veneta, Fendi ve Dior gibi genellikle yabancý markalarýn bulunduðu vurgulanarak Borsa Restaurant ta çevresiyle uyumlu zarif ve geleneksel Türk yemek takýmlarýnýn kullanýldýðýna dikkat çekildi. Borsa Restaurant ta, birbiriyle olan mesafesinin cömertçe korunduðu masalarýn beyaz örtülerle kaplandýðý ve personelin iyi giyimli olduðu belirtilirken Geleneksel Türk ýzgara evi olarak betimlenen restoranda, dört bölümden oluþan menüde Osmanlý mutfaðýndan esinlenilen mezelere dikkat çekildi. Avrupa nýn büyük maðaza ve alýþveriþ merkezlerindeki en iyi restoranlarýnýn deðerlendirildiði haberde, Borsa Restaurant ta, ana yemeklerin et sevenlere göre düzenlendiði vurgulanarak Ýskender Kebap doyurucu ve iyi yapýlmýþtý. Mangal kömüründe ýzgara edilmiþ kuzu dilimleri, domates sosu, eritilmiþ tereyaðý, yoðurt ve yumuþak küp pidelere raðmen yemekten sonra alýþveriþ için uygun olmayabilir yorumuna yer verildi de hayatýmýz camdan olacak Duvarlar ekranlara, masalar TV lere dönüþecek. Hava durumunu, çocuðunuzun o an ne yaptýðýný, doktor randevunuzu dokunmatik camlardan görebileceksiniz. Jody Turner Nike, GAP, Apple, Sony, Microsoft gibi dünya devlerinin geleceðin trendlerini belirlemesine katkýsý olan ünlü bir trend analisti. Algida nýn yeni markasý Fruttare nin tanýtýmý için Ýstanbul a gelen Turner ýn asýl mesleði tasarýmcýlýk. Nike ta çalýþtýðý dönemde bir markayý nasýl daha etkin hale getirebileceðini fark ettiðini söyleyen Turner, sekiz yýldýr trendler üzerine yoðunlaþmýþ durumda. Turner ýn esin kaynaðýný Trendwatching.com adlý trend sitesi oluþturuyor. Markalara yeni bir enerji katarken bu siteden çok besleniyorum diyen ünlü analist, trendlerin oluþma sürecine iliþkin þunlarý anlatýyor: Ortaya çýkmalarý bakýmýndan farklý sýnýflara ayrýlabilirler ama bir trend baþlarken önce ona karþý bir direnç geliþir. Bunun dýþýnda 11 Eylül, Mýsýr daki olaylar, Japonya daki deprem felaketi gibi büyük çaplý geliþmeler trendleri bile etkiliyor. Makro olarak baktýðýnýzda insanlarýn dünyanýn her yerinde ayný olduðunu anlýyorsunuz. Kadýnlar için fýrsat çok Mesleði konusunda Turner ý en çok þaþýrtan geliþme çevre trendleriyle ilgili olmuþ: Yýllarca bundan söz ettim ve ortaya çýkmasýný çok istedim, çok bekledim. Sonunda bir an geldi ve herkes tarafýndan kabul edildi. Bu beni çok þaþýrttý. Kadýn-erkek iliþkilerinde de trendlerden söz edilebileceðini söyleyen Turner, kadýnlarýn bir deðiþim kuþaðýndan geçtiðinin altýný çiziyor: Kadýnlar için eskiye oranla daha fazla fýrsat var ama geliþim sürecinde birtakým boþluklar da oluyor. Mesela benim ekonomik özgürlüðüm var ama annem babam tek baþýma nasýl bu sorumluluðu taþýyacaðým konusunda bana bir eðitim vermedi. Bunu kendim bulmak zorundaydým. Her þey camlarýn üzerinde Jody Turner son derece doðal bir tarza sahip. Mesela yüzünde hiç makyaj yok. Kendisine bunun sebebini ve kadýnlarýn antiaging tutkusunu soruyoruz: Anti-aging e kesinlikle karþý deðilim. Ama bir rahatlýk trendi de var ve ben bunu benimsemiþ durumdayým. Kendi bedenimde rahat etmem lazým, neysem o olursam, bu beni ekstra yükten kurtarýr. Gerek Avrupa da gerek Doðu da yaþlýlar özel bir saygý görür ama ABD de bu böyle deðildi. Yaþ bir saygý unsuru sayýlmýyor. Gerçi þimdi yavaþ yavaþ deðiþiyor. Mesela Madonna yaþý ilerleyen ama kendine güvenini kaybetmeyen bir kadýn olarak popülerliðini ve hayranlarýný kaybetmiyor. Trend denince pek çoðumuzun aklýna teknoloji geliyor. Peki bu alanda hangi trendlerden söz edilebilir? Tam bir kýrýlma noktasýndayýz. Çünkü geliþen teknoloji sanal bir gerçeklik yaratýyor. Hem yerel hem de küresel olarak çok büyük bir devrimden geçiyoruz. Bulut biliþim adýný verdiðimiz (Bu kavram çalýþtýrdýðýmýz yazýlýmlarýn temelde kullandýðýmýz bilgisayarlarda deðil, internet üzerinden eriþtiðimiz dünyanýn çeþitli bölgelerindeki veri merkezlerinde bulunmasýný anlatýyor) bir þeyin içinde yaþýyoruz ve bu fiziksel anlamda hayatlarýmýzý daha da yalýnlaþtýrýyor de her þeyin camlarýn üzerinden akýp gideceðini, holografik olacaðýný anlatan Turner Bu da hayatlarýmýzý tam tersi daha doðal ve daha az teknolojikmiþ gibi gösterecek. Bu baðlamda yeni trendler yaþamlarýmýzý nasýl dengeleyeceðiz ve özel hayatýmýzý nasýl koruyucaðýz üzerine kurul diyor

16 16 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Karakucak Güreþine Japon ilgisi (ÝHA) - Çorum'un Boðazkale mý gösterisi ve güreþ müsabakalarý gerçekleþtirildi. Karakucak Güreþleri, Hat- Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðý'nýn organize ettiði 'Hattuþa Turizm tuþa'yý gezmeye gelen Japon Turist kafilesinin ilgi odaðý oldu. Turistler güreþle- Günleri' etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Karakucak Güreþleri, Japon turistlerin ilgi odaðý oldu. çekti. ri hayranlýkla izlerken, bol bol fotoðraf Boðazkale'de 1 hafta boyunca devam edecek olan Turizm Haftasý etkinbakalarý, Kafkas halk dansý, uçurtma Etkinlikler kapsamýnda cirit müsalikleri, dün açýlan El Sanatlarý Sergisi ve þenliði, öðrenci gezisi, doða yürüyüþü Hitit Kýyafetleri Defilesi ile baþladý. Etkinliðin ikinci gününde Mehteran ve konferanslar düzenlenecek. Taký- U 13 Liginde ikinci hafta maçlarý tamamlandý SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEM: Veli Türkmen GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Muzaffer, Fatih, Dursun, Ýbrahim, Mehmet, Umut, Deniz, Mertcan, Batuhan, Ömer, Emin, Abdussamet, A.Okan, Murat, Furkan, Emre SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEM: Mustafa Ecevit ÇORUM BELEDÝYESPOR : Sercan, H.Can, Emre, Mustafa, Ö.Faruk, Özgür, A.Can, Selçuk, Can, Onur, Deniz, Eray, Emrullah, Fatih, Emre Can, Emre ÇORUMSPOR: Serdar, Berkant, SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEM: Altuð Ataþ ULUKAVAKSPOR: Fatih, Yasin, Abdullah, Enes, Musa, Emre, Onur, Kaan, Enes Tanýþ, Oðuzhan, Bedirhan, Batuhan, Ömer, Tuygun, Kenan. OÐUZLAR BELEDÝYESPOR: SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Özgür Demirci, Ömür Soytemiz, Yunus Emre Öztaþ. ÇÝMENTOSPOR: Mehmet, Emirhan (Ahmet), Osman, Ahmet, Caner, Metin, Ertuðrul, Pehlül (Muhammer), Sergen, Sefa (Mustafa), Hasan. SAHA: Oðuzlar Ýlçe Sahasý. HAKEMLER: Özkan Kaya, Zafer Yýldýz, Mustafa Özdemir. OÐUZLAR BELEDÝYE: Emre, Emrah, Gökhan Güler, Oðuzlar, Burhan, Turgay, Aykut, Mutlu, Tuðrul, Tugay (Tuncay), Gökhan Köse (Arif). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Hamza, Furkan, Kaan, Alper, H.Haluk, Emrah, Samet, Batuhan, Emre, Ali Can, Ö.Faruk, Ahmet, Servet, Þükrü, Sezay GOLLER: 12. dak. Deniz, 40. dak. Batuhan, ve 60. dakikalarda Ömer, 56. dak. A.Okan, 5. dak. Mertcan (Gençlerbirliði). Mustafa Kaya, Cengizhan, Furkan, Mustafa Öz, Abdussamet, Esat, H.Ýbrahim, Samet, Barýþ, Furkan Þanver, Furkan Bulut, Fatih, Mustafa, Mücahit, M.Ali GOLLER: 50. dak. Onur ( Çorum Belediyespor), 43. dak. H.Ýbrahim (Çorumspor ) SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEM: Celal Bayraklý TURGUTSPOR: Ali, Oðuzhan, Mücahit, Sadýk, Tunahan, Mehmet, Nurettin, Fatih, Tayyip, Davut, Resul, Bilal, Metin, Nuh, Adem OSMANCIKGÜCÜSPOR: Mustafa Temizkan, Mustafa Avcý, Sefa, Kadir, Hakan, Atakan, Mücahit, Hakan, Baki, Burak, Sefa, Berk, Tuncay, Rýdvan, Kaan, Melih GOLLER: 9. dak. Burak, 16. dak. Atakan, 33. ve 3. dakikalarda Sefa, 39. dak. (kendi kalesine) Tunahan, 60. dak. Kadir ( Osmancýkgücüspor), 13. dak. Davut, 2. dak. Tayyip, 35. dak. Adem (Turgutspor), SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEM: Serkan Anaklý 190 GENÇLÝKSPOR: Deniz, Atakan, Alican, Kazým, Özkan, Sefa, Alperen, Gürkan, Kürþat, Mustafa, Mücahit, Volkan, Satýlmýþ, Koray, Umutcan, Enes. ÇÝMENTOSPOR: Ferhat, Fatih Biçer, Samet, Onur, Rýdvan, Y.Can, Ö.Faruk, A.Kadir Üstündað, Davut, A. Kadir Yýlmaz, Kürþat, Furkan, Mert, Fatih Yiðit, Serkan, Osman. Halil, Ö. Faruk, Engin, Ömer, Aydýn, Ýbrahim, Onur, Kürþat, hakan, Sercan, Mert, Sedat, Onur Bektaþ, Tarýk, Emrah Muhammed. GOLLER : 14. ve 2. dakikalarda Oðuzhan, 40. dak. Abdullah, 5. dak. Tuygun (Ulukavakspor), 25. ve 45. dakikalarda Kürþat (Oðuzlar Belediye) Çimentospor ilk yarýdaki tüm maçlarýný kazanarak þampiyonluk yolunda avantaj yakaladý 2. Küme U 19 da ilk yarý sona erdi Çimentospor ligdeki dördüncü maçýnýda galibiyetle kapatarak þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladý. Ýlk yarý bir erteleme maçý önümüzdeki hafta oynanarak sona erecek. ÝL ÖZEL ÝDARE GENÇLÝKS- POR: Hüseyin, Abdurrahman (Mustafa), Ýlyas, Mehmet, Emre, Mustafa Ergöz, Ferhat (Sefa), Emrah (Hakký), Mustafa, Yaþarcan, Cihat. GOLLER: 2. dak. Hasan, 33. ve 65. dakikalarda Sergen (Çimentospor) GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Yasir, Gufran, Mehmet, Þerif, Aydýn, Emre, Mert (Ýlyas), Bilal, Can, Mustafa, Ümit (Muhammed). GOLLER: 41. dak. Tuðrul, 63. dak. Gökhan Köse (Oðuzlar Belediye), 1. dak. Aydýn (Gençlerbirliði). Aydýn Çorumspor maçýný kazanýrsak yolu yarýlarýz U 16 Final Grubu nda ikinci Gençlerbirliði Eti önünde bir puaný son dakikada kurtardý: 1-1 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha HAKEMLER: M.Ali Cýrýl, Mustafa Ecevit, Mustafa Özdemir. ETÝ LÝSESI: Uður, Ýsmail (Murat), Okan, Ergani, Seydi, Mehmet (Emre), Hamdican, Ahmetcan, Aykut, Raif, Recai. GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ: Yasir, Berat, Mustafa, Mahmut, Aydýn, Sinan, Mert, Bilal, Ýlyas(Fatih), Hüseyin, Muratcan(Ahmet) GOLER: 30. dak. Emre (Eti Lisesi), 6. dak. Aydýn (Gençlerbirliði) U 16 Final Grubu ikinci haftasýnda Gençlerbirliði ile Eti Lisesi Gençlikspor 1-1 berabere kaldý. Ýlk haftayý galibiyetle kapatan Gençlerbirliði ile farklý maðlup olan Eti Lisesi arasýndaki maçta ilk yarýyý Eti Lisesi 30. dakikada Emre nin attýðý golle 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda beraberlik için yüklenen Gençlerbirliði 6. dakikada Aydýn ýn attýðý golle maçtan 1-1 lik beraberlikle ayrýlan iki takým haftayý birer puanla kapattýlar. Osmancýkgücü, Belediyespor u 3-1 yendi liderliðini sürdürdü SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Ýlhan Aycan, Veli Türken, Güven Özer ÇORUM BELEDÝYESPOR : Ege, Ahmet, Dinçer, Emrah, Satýlmýþ, Deniz, Ömer, Gökhan (Ertuðrul), Serdar, Taylan, Berkay (Kaan). OSMANCIKGÜCÜSPOR: Mücahit, Halil, Tunahan Çalýþkan (Furkan Akyüz), Onur, Mehmet, Furkan Karakuþ (Musa), Enes, Tunahan Gücük, Satýlmýþ, Muhammed, Eray (Kerem). GOLLER: 22. dak. Muhammed, 26. ve 41. dakikalarda Furkan Karakuþ (Osmancýkücüspor), 60. dak. Satýlmýþ (Çorum Belediyespor). 2. Lig Beyaz Grup haftanýn maçlarý Alanyaspor: 1-Hacettepe: 1 Yeni Malatya:1-Bandýrma:0 STAT: Milli Egemenlik HAKEMLER: Koray Gençerler xxx, Serdar Gezgin xxx, Koray Yýldýzer xxx ALANYASPOR: Hasan xxx, Tunahan xx, Ýlyas xx, Okan xx, Metin x, Zeki xx (Dk. 90 Fýrat?), Kadir xx (Dk. Özgür x), Mahir xx (Dk. 1 Kazým x), Fatih xxx, Onur xxx, Ahmet xxx HACETTEPE: Metin xxx, Evsan Bozüyükspor - Adýyamanspor: 1-1 STAT: Bozüyük HAKEMLER: Taner Gizlenci xx, Tolga Aksa xx, Serkan Gülçer xx BOZÜYÜKSPOR: Ekrem xx, Serdar xx, Faruk x, Zeynel x, Erol xx, Kemal xx, Ýlhan x (Dk. 46 Özkan x), Ömer xx, Nedim x (Dk. 6 Gökhan xx), Arif xx (Dk. 1 Salim x), Ramazan x ADIYAMANS- POR: Sezai xx, Erdi x, Samet xx, Ersin x, Hüseyin x, Bedri x (Dk. 29 Eyüp x), Emrah x (Dk. 66 Ferit x), Mustafa x, Hakan xx (Dk Eyüp Rýdvan?), Turgay xx, Barýþ x GOLLER: Dk. 9 Bedri (Adýyamanspor), Dk. 4 Gökhan (Bozüyükspor). Mardinspor: 0 -Bugsaþspor: 0 STAT: 21 Kasým HAKEMLER: Volkan Bayaraslan xx, Mehmet Kutluhan xx, Kerem Ersoy xx MARDÝNSPOR: Lokman xx, Edip xx, Doðan? (Dk. 10 Feyyaz xx), Ömer Faruk xx, Recep xx, Tuncay xx xxx, Sedat xxx, Aykut xx, Mustafa Kayabaþý xxx, Onur xxx, Emre xx (Dk. 45 Ali x), Efe xx, Ramazan x (Dk 0 Taner x), Caner xx, Artun xx (Dk. 45 Mustafa Kaya x) GOLLER: Dk. 25 Onur (Alanyaspor), Dk. 61 Mustafa Kaya (Hacettepe) SARI KARTLAR: Dk. 15 Zeki, Dk. 50 Tunahan, Dk. 52 Metin Dk. 62 Mahir, Dk. 2 Okan (Alanyaspor), Dk. 2 Onur (Hacettepe). (Dk. 46 Serdar xx), Aytek xx, Ýbrahim xx (Dk. 6 Ýsmail?), Mehmet xx, Alim xx, Soner xx BUGSAÞ SPOR: Bekir xx, Gökhan xx, Ömer xx, Abdullah xx, Merhem xx, Ali xx (Dk. 0 Ender?), Volkan xx (Dk. 5 Serdar x), Serhat xx (Dk. 55 Turgutluspor: 5 - Çankýrý Belediye: 3 Stat: Eylül HAKEMLER: Ali Zaðlý x, Emre Ajun xx, Tandoðan Uysal xx TURGUTLUSPOR: Hakan xx, Polat xxx, Berk x (Dk. 53 Sadullah xx), Youssef xxx, Ömer xxx (Dk. Fatih xx), Çaðdaþ x (Dk. 69 Umut xx), Ahmet xx, Barýþ xx, Mustafa xx, Nuh xxx, Halil xxxx ÇANKIRI BELEDIYESPOR: Teknik Direktör Cafer Aydýn maç sonunda yaptýðý açýklamada, "Son 4 hafta artýk puan maçlarý, futbola bakýlmýyor. En azýndan buradan 3 puanla ayrýldýðýmýz için sevinçliyiz. Diðer maçlarýn skorlarý da bizim lehimize oldu. Bundan sonra bir tane final maçýmýz kaldý. Çorumspor'u yenersek, play off'u büyük oranda garantileriz. Çünkü rakiplerimizin birbirleriyle maçlarý var. Ben takýmýn baþýna geldiðimde 13 puan fark vardý. Ben puan farkýný kapatacaðýmýzý söylerken kimse inanmýyordu. Futbolcular bile "acaba" diyordu. Çalýþmalara baþlayýnca futbolcularda inandý. Bu inancýn karþýlýðýný da almaya baþladýk" ifadelerini kullandý. Defans oyuncusu Mehmet Toþak da, "Bu maçýn bizim için ne kadar önemli olduðunu biliyorduk. Buna göre hazýrlandýk. Çok güzel bir atmosfer vardý. Biz de maça iyi baþladýk. Bütün arkadaþlarýmýz elinden geleni yaptý. Önümüzdeki Çorum maçýný da kazanarak, play off'a gitme yolundan büyük bir adým atacaðýz" þeklinde Serkan x, Metin x, Ali x, Gürkan xxx (Dk. 90 Erkan?), Kemal x, Eþref xx, Tolga x, Taylan x (Dk. 46 Lokman x), Celal x, Fatih x (Dk. 60 Aykut x), Önder xx GOLLER: Dk. 9, Dk. 23 Halil, Dk. 42 Youssef, Dk. 5 Ömer, Dk. 6 Fatih (penaltýdan) (Turgutluspor), Dk. 1 Eþref, Dk. 35, Dk. 3 Önder (penaltýdan) (Çankýrý Belediyespor) STAT: Ýnönü HAKEMLER: Mustafa Ýlker Coþkun xxx, Selçuk Yýlmaz xxx, Aydýn Karasavuran xxx YENÝ MALATYAS- POR: Mesut xxx, Mehmet xx (Dk. 3 Adem x), Can xxx, Nedim xxx, Serdar xx, Recep xx (Dk. 60 Mehmet Akif xx), Hüseyin Kar xxx (Dk. 6 Ümit x), Önder xx, Gökhan Sinanoðlu xxx, Cem xxx, Enis xxx BANDIRMASPOR: Ergin xx, Rýza xx, Galip x, Mustafa Þen xx (Dk. 65 Emrah x), Ali xx, Halil xx, Koray x, Serkan x (Dk. 46 Enver x), Mustafa Emre Horoslu x, Fatih x (Dk. 65 Muharrem x), Orhan xx GOL: Dk. 22 Hüseyin Kar (Yeni Malatyaspor). Beypazarý: 2 - Gebzespor: 2 HAKEMLER: Levent Aktan x, Mehmet Caner Karataþ xx, Barýþ Yüksektepe x BEYPAZARI ÞEKERSPOR: Önder xx, Erhan xx, Serkan Tanrýseven xx, Serkan Pala xx, Ali xxx, Aykan xx, Hüseyin xx, Caner xx, Serol xxx (Dk. 6 Sefa xx), Recep xx (Dk. 3 Önder xx), Coþkun xxx Göztepe - Körfezspor: 2-1 HAKEMLER: Serkan Çýnar xx, Sibel Yamaç xx, Candaþ Elbil xx GÖZTEPE: Akýn xx, Ýzzet xx, Anýl xx, Burak xx, Ramazan xx, Halil xx (Dk. 9 Emin x), Hakan xxx, Ýlhan xxx, Serdar xx (Dk. 2 Ferhat x), Uður xx (Dk. 54 Abdulvahit x), Tayfun xxx KÖRFEZSPOR: Rahmi xx, Ulaç xx, Gökhan xx, Ýskender xx, Günay xx, Salim xx, Kamber xx, Rýza xx (Dk. 9 Murat x), Aytaç xx (Dk. Yüksel x), Yunus xx (Dk. 66 Sezer x), Mehmet x GOLLER: Dk. 29 Hakan, Dk. 51 Tayfun (penaltýdan) (Göztepe), Dk. 32 Yunus (Körfezspor) GEBZESPOR: Onur x, Mutlu xx, Ziya x, Adem xx, Rýdvan x (Dk. 64 Haluk xx), Kadir x (Dk. 46 Yýlmaz x), Ünal xx, Zeki x, Enis xx (Dk. 0 Kerem x), Mehmet x, Yýlmaz x GOLLER: Dk. 1 Serol, Dk. 26 Coþkun (Beypazarý Þekerspor), Dk. Zeki, Dk. 9 Aykan (kendi kalesine) (Gebzespor)

17 PAZARTESÝ 1 NÝSAN Bekir Aksoy Isparta da fýrtýna gibi baþladý Ýlköðretimli Küçükler Hentbol Yarý Final Grubunda Bekir Aksoy kýz takýmý Ispartada ilk maçýnda Kýbrýs ikinci maçýnda da Bursa þampiyonunu yenerek gruptan çapraza girmeyi garantiledi. Bekir Aksoy küçük kýz takýmý Isparta da devam eden Hentbol yarý final grup birinciliðinde ilk iki maçýndan galibiyetle ayrýlarak gruptan çapraza girmeyi garantiledi. Hafta sonunda baþlayan yarý final grup birinciliðinde Bekir Aksoy ilk maçýnda Isparta Milli Eðitim Çalýþanlarý Spor Salonu nda Kýbrýs Atatürk Ýlköðretim karþýsýnda çok rahat bir oyun sonunda ilk yarýsýný 9-2 önde tamamladý maçtan 214 lük skorla galip ayrýlarak gruba iyi baþlangýç yaptý. Dün oynadýðý ikinci maçta ise Bursa Cafer Yener Ýlköðretim ile karþýlaþan Bekir Aksoy Ýlköðretim rakibi önünde ilk yarýyý 9-6 geride tamamladý. Maçýn ikinci yarýsýnda ise toparlanan ve oyunun kontrolünü eline geçiren temsilcimiz maçtan lik skorla galip ayrýlarak ikinci galibiyetini aldý ve çapraza girmeyi garantiledi. Temsilcimiz bugün grup birinciliði maçýnda Ýstanbul Özel Nursel Fuat Ýlköðretim ile karþýlaþacak. Bekir Aksoy kýz takýmý bu maçý kazanmasý durumunda grupta birinci olacak ve yarýn diðer grubun ikincisi ile final grubuna yükselmek için mücadele edecek. Bayat, Gençlerbirliði ni yedi bitirdi: Küme Beyaz grupta þampiyonluðun en güçlü iki adayý Gençlerbirliði ile Bayat Belediyespor arasýndaki maçtan -1 gibi farklý skorla galip ayrýlan Bayat þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladý. Haftaya 9 ar puanla baþlayan iki takým arasýnda dün 1 nolu sentetik çim sahada oynanan konuk takým hýzlý baþladý ve 16. dakikada Halil in attýðý golle 1-0 öne geçti. Bu golden iki dakika sonra kazanýlan penaltý atýþýný Hüseyin gole çevirdi ve takýmýný 2-0 öne geçirdi. Gençlerbirliði bu gole 21. dakikada Mustafa Uçar ile cevap verdi skoru 2-1 yaparak umutlandý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Halil kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü attý ve devreyi 3-1 önde tamamlayan Bayat Belediyespor büyük avantaj yakaladý. Ýkinci yarýda Gençlerbirliði beraberlik golü için yüklenirken savunmasýnda büyük boþluklar verdi ve özellikle son bö- lümde bulduðu gollerle rakibini -1 gibi farklý skorla yenerek grupta liderliðini puan farkýyla sürdürdü. Bu sonuçla Bayat Belediyespor puanýný 12 ye çýkarýrken Gençlerbirliði ise 9 puanda kaldý. SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Mahmut Selçok, Zeki Sevim, Zafer Yýldýz. GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Numan, Fatih(Abdullah), Mehmet, Ümit, Ahmet, Emre, Gökhan (Oðuzhan), Burak (Ahmet Þahin), Gufran, Mustafa Önel, Mustafa Uçar. BAYAT BELEDÝYESPOR: Ýbrahim, Ertuðrul, Alperen, Sedat, Alper, Alper Gerçek (Yasin), Gökmen (M. Burak), Halil, Hüseyin, Burhan. GOLLER: ve 5. dakikalarda Halil, 1. dak. (penaltý) Hüseyin, 6. dak. Gökmen, 0. dak. Burhan, 4. dak. Alper (Bayat Belediyespor), 21. dak. Mustafa Uçar (Gençlerbirliði) SAHA: Osmancýk Ýlçe. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Özkan Kaya, OSMANCIK GEMÝCÝSPOR: Yakup, Yavuz, Ersin (Yaþar), Sadýk, Mesut, Mehmet, Korhan, Abdulkadir, Onur (Adem), Aykut, Tolgahan (Cengiz). UÐURLUDAÐ BELEDÝYESPOR : Satýlmýþ, Murat, Salih, Osman, Ýsa (Sefa), Hasan Karaca, Nurettin, Oytun, Kayhan, Ersin (Hami), Hasan Ýpek (Emre. GOLLER: 5. ve 41. dakikalarda Orhan, 1. ve 9. dakikalarda Onur, 0. ve 0. dakikalarda Aykut, 90. dak. Burhan (Osmancýk Gemicispor), 15. ve 53. dakikalarda Oytun, 35 (penaltýdan) dakikada Kayhan (Uðurludað Belediyespor). Hitit, Kargý dan 3-0 la þen döndü Ýlçe. SAHA: Osmancýk HAKEMLER: Yük- sel Basar, Yunus Emre Öztaþ, Celal Bayraklý. KARGIGÜCÜSPOR : Ýlker, Ferdi (Ýlker Eðri), Metin, Mahmut, Ali, Emre, Kadir (Gökhan), Serhat, Halil, Eray, Ýlhan. HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Niyazi, Murat, Ra- sim, Alper, Selçuk, Zakir, Muammer, Mehmet (Koray), Aykut (Atila), Sedat, Atakan (Yusufhan. GOLLER: 3. dak. Zakir, 56. dak. Atakan, 6. dak. Atila (Hitit Gençlikspor). Yýldýzlar 2. Terfi Güreþ müsabakalarýnda Çorum Belediyespor 2 kulübün mücadele ettiði Çankýrý grubundan 0 puanla birinci olarak çýkarak lige yükseldi. Grupta ayrýca Antalya, Mersin ve Osmaniye illeride 2. lige yükselen diðer kulüpler oldular. Çankýrý da dün sona eren Yýldýzlar Güreþ 2. Lige terfi müsabakalarýnda mücadele eden Çorum Belediyespor 0 puanla birinci olarak lige yükselmeyi baþardý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya ve Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke nin kafile baþkanlýðýnda Çankýrý ya giden Çorum Belediyespor yýldýz güreþ takýmýnda 50. Kg da Bünyamin Çeker, 5 Kg da Fatih Erdin ve 100 Kg da Ramazan Tanrýkol sýkletlerinde birinci oldular. 3 Kg da Bilal Sezer ikinci oluken, 42 Kg da Bünyamin Coþkun, 69 Kg da Onur Genç ve 6 Kg da Berk Ünal üçüncü 46 Kg da ise Ömer Akbýyýk beþinci oldular. Müsabakalarda 54 Kg da Murat Kalender, 5 Kg da Mehmet Demir, 63 Kg da Mustafa Samet Polat ise elendile. 2 takýmýn mücadele ettiði Çankýrý daki terfi müsabakalarý sonunda Çorum Belediyespor 0 puanla birinciliði kaza- nýrken Antalya 69 puanla ikinci, Mersin üçüncü ve Osmaniye ise dördüncü olarak Yýldýzlar 2. Güreþ Ligi ne yükselmeyi baþardýlar. Canlar Fenerbahçeye kanlar Kýzýlay a Gemici, Uðurludað ý -3 le geçti Emre Alagöz. Belediyespor 2. ligde 2. Küme Kýrmýzý Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Hitit Gençlikspor, Kargýgücüspor deplasmanýndan 3-0 lýk skorla galip dönerek iddiasýný devam ettirdi. Kargý ilçe sahasýnda oynanan maçta Hitit Gençlikspor maça golle baþladý ve 3. dakikada Zakir in attýðý golle 1-0 öne geçti ilk yarýyý bu skorla önde tamamlayan Hitit Gençlikspor 56. dakikada Atakan ýn golüyle skoru 2-0 yaptý ve rahatladý. Hitit Gençlikspor 6. dakikada Atila nýn golüyle skoru 3-0 yaparak maçtan bu skorla galibiyetle ayrýlarak puanýný 13 e çýkardý ve lideri takibini sürdürdü. 2. Küme Beyaz Grupta sezonun ilk iki haftasýný galibiyetle kapatarak liderliðe oturan Gemicispor ikinci yarýnýn ilk maçýnda da Uðurludað ý -2 yenerek iyi bir baþlangýç yaptý. Osmancýk Ýlçe sahasýna oynanan maçta rakibi önünde ilk yarýyý 3-2 lik üstünlükle kapatan Osmancýk Gemicispor ikinci yarýda bulduðu gollerle rakibini -3 gibi farklý skorla yenerek haftayý üç puanla kapattý. Bu sonuçla Osmancýk Gemicispor puanýný 9 a çýkarýrken Uðurludað Belediyespor beþinci maçýndan da maðlubiyetle ayrýlarak puansýz yoluna devam etti. Çorum Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu 10. yýl kutlamalarý kapsamýnda kan baðýþýnda bulundu. "Canlar Fenerbahçeye, Kanlar Kýzýlay'a" sloganýyla düzenlenen kan baðýþý kampanyasýna genç Fenerbahçeliler yoðun ilgi gösterdi. Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun bu örnek davranýþýna ezeli rakibi Galatasaray taraftarlarý ve vatandaþlardan da destek geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Fenerbahçeliler olarak 10 yýl kapsamýnda düzenlediðimiz kan baðýþý organizasyonunda bizde katkýda bulunmak amacýyla kampanya baþlattýk. 'Canlar Fenerbahçeye, Kanlar Kýzýlay'a' sloganýyla Çorum'da tüm taraftarýmýzý ve takým gözetmeksizin tüm taraftarý kan baðýþýna bekliyoruz" dediler. Galatasaray taraftarlarý da Çorum'da ezeli rakipleri Fenerbahçe taraftarlarýna düzenledikleri kan baðýþý kampanyasýnda destek olduklarýný belirterek, Fenerbahçe taraftarlarýný örnek davranýþýndan dolayý tebrik etti. Kargýserispor, Mecitözü ne gitmedi 2. Küme Büyükler Kýrmýzý Grupta dün oynanmasý gereken Mecitözüspor - Kargýserispor karþýlaþmasý Kargý takýmý gelmediði için oynanmadý. Ligde puansýz durumda bulunan Kargýserispor kulübünün cumartesi günü Tertip Kurulu na verdiði dilekçede sporcu yetersizliði nedeniyle gitmeyeceðini bildirdi. Bunun üzerine Tertip Kurulu bu maçta Mecitözüspor u 3-0 hükmen galip saydý.

18 1 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Nazar keser Yýldýzlar Voleybol Yarý Final Grubu nda Mehmet Akif Ersoy son maçýnda Ýstanbul Hafize Özal Ýlköðretim e 3-0 yenildi. Mehmet Akif Ersoy Mayýs tarihleri arasýnda Konya Karaman da yapýlacak ve Türkiye nin en iyi sekiz okulunun katýlacaðý final grubunda mücadele edecek. Ýlköðretimli Yýldýzlar Voleybol Yarý Final Grubunda ilk ikiyi garantileyerek Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna giren Mehmet Akif Ersoy final maçýnda Ýstanbul þampiyonuna 3-0 yenildi. Kütahya da yapýlan ve cumartesi günü oynanan final maçý ile sona eren Yýldýzlar Voleybol Yarý Final Grubunda Mehmet Akif Ersoy grubunda oynadýðý maçlarda önce Kocaeli Deniz Yurdalan ý ardýndan Muðla Yunus Nadi yi son maçýnda da Ankara Prof Mehmet Saðlam Ýlköðretim i 3-0 lýk skorlarla yenerek çapraza grubundan birinci olarak çýktý. Cuma günü oynadýðý yarý final maçýnda Kayseri Develi Ýlköðretim i zorlanmadan 3-0 lýk skorla geçen Mehmet Akif Ersoy Türkiye finallerinde mücadele etmeyi garantilemiþti. Temsilcimiz yarý finalin diðer maçýnda rakibini yenen Ýstanbul Hafize Özal Ýlköðretim ile birincilik ikincilik maçý oynadý. Cumartesi günü oynadýðý maçta rakibi önünde ilk sette beklenen performansý ortaya koyamayan Mehmet Akif bu seti kaybetti. Ýkinci settte ise baþa baþ giden maçta lük skorla seti kaybeden Mehmet Akif Ersoy son setide 25-1 kaybedince Ýstanbul þampiyonu grup birinciliðini kazanýrken temsilcimiz ise ikinci olarak final grubuna yükseldi. Mehmet Akif Ersoy erkek voleybol takýmý Mayýs tarihleri arasýnda Konya Karaman da yapýlacak olan Türkiye finallerinde sekiz takým arasýnda þampiyonluk mücadelesi verecek. Mehmet Akif Ersoy a kupasý ve Beden Eðitimi Öðretmeni Hasan Öztürk e belgesi final maçý sonrasýnda verilirken Çorumspor, Çotanaklarý geçemedi: 0-2 SAHA: 19 Mayýs Yan Çim Saha HAKEMLER : Bülent Uludað, Hasan Öztürk, Hasan Atmaca. ÇORUMSPOR : Serkan*, Harun*, Avne*, Alihan*, Ahmet Oðuz*, Onur* (Furkan*), Gökhan *(Samet*), Ubeydullah* (Yasin*), Fatih**, Abdussamet*, Muhammed**. GÝRESUNSPOR : Onurcan**, Kadir, Sertan, Emre** (Metin*), Cengizhan, Mustafa Arslan**, Mustafa Demirhan**, Ali (Miraç), Emre**, Mustafa**, Okun** (Hasan*). GOLLER: 32. dak. Miraç, 4. dak. Okan (Giresunspor). Murat KARASU / SAMSUN Samsun da yapýlan U 1 yarý final grup birinciliðinde Çorumspor grup finalinde karþýlaþtýðý Giresunspor a her iki yarýda yediði gollerle 2-0 yenilerek finale yükselme þansýný deðerlendiremedi. Karþýlaþmayý Çorumspor Teknik As Baþkaný Ömer Altýkardeþ, Alt yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Antrenör Elvan Milað ile eski Çorumspor alt yapý antrenörlerinden halen Samsun Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünde çalýþan Hüseyin Ulusoy ile az sayýda taraftar izledi. Cumartesi günü Samsun 19 Mayýs yan çim sahada oynanan maçta kazanmak zorunda olan Çorumspor Giresunspor karþýsýnda beklenen futbolunu ortaya koyamadý. Uzun süredir birlikte oynayan Giresunspor maçta takým olmanýn avantajlarýný iyi kullandý. Ýlk dakikalarý U 1 Yarý final Grubunda Samsun da grup birinciliði maçýnda cumartesi günü karþýlaþtýðý Giresunspor a her iki yarýda yediði birer golle 2-0 maðlup olarak elendi. karþýlýklý ataklarla geçen maçýn 4. dakikasýnda sol kanattan geliþen atakta ceza sahasý içinde Mustafa nýn kafa vuruþunda arka direðe yönelen topa oyuna sonradan giren Miraç ayak koydu ve topu köþeden Çorumspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Ýlk yarý bu skorla Giresunspor un üstünlüðü ile sona erdi. Ýkinci yarýnýn baþlarýnda Çorumspor gol için yüklenirken ani geliþen Giresunspor ataðýnda topla çizgiye kadar indi Mustafa Demirhan ortaya çýkardýðý topa ceza yayý üzerinde topla buluþan Okan sert ve düzgün bir vuruþla topu Çorumspor aðlarýna gönderinde yeþil beyazlý takým 2-0 öne geçti. Maçýn kalan bölümünde ise fizik olarak üstün bir görünüm sergileyen Giresunspor, Çorumspor ataklarýnda kalesinde gole izin vermedi ve sahadan 2-0 lýk galibiyetle ayrýlarak finale yükselen takým oldu. Çorumspor ise bu sonuçla elendi. Samsun da yapýlan U 1 yarý final grubunda gülen taraf Giresunspor oldu. Gruplarýnda birinci olan iki takým Giresunspor ile Çaykur Rizespor takýmlarý dün finalde karþýlaþtý. Giresunspor rakibi önünde 2-0 lýk skorla galip ayrýlarak Türkiye nin en iyi dört takýmý arasýna girmeyi baþardý. Yeþil beyazlý takým ilk grup maçlarýný Çorum da oynamýþ ve birinci olarak yarý finale yükselmiþti. Abdullah girdi böyle oldu: 6-1 GGL U 1 Ligi nin sezonun son maçýnda Çorumspor, Samsunspor deplasmanýnda ilk yarýsýný 1-1 berabere kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnda ev sahibi takýmda oyuna giren Abdullah ýn attýðý beþ golle rakibine 6-1 maðlup oldu. Kýrmýzý Siyahlý futbolcular bu maçtan önce yan taraftaki sahada U 1 maçýný izlemeye gelen Çorumspor Yönetici ve alt yapý antrenör ve sorumlularýnýn maçýn ardýndan hemen oradan ayrýlarak kendi maçlarýný izlememeleri moralleri bitirdi ve maçý baþladan kaybettiler. SAHA: Samsun 19 Mayýs yan saha HAKEMLER: Mürvet Yavuztürk, Ümit Ordulu, Kadir Bolat SAMSUNSPOR: Uðurkan* (Eren**), Sedat, Canberk Dilaver**, Mertcan**, Ömercan, Ercan** (Erhan*), Canberk Aydýn**, Uður**, Ozan** (Abdullah), Tufancan**, Hakan**. Gençlik Geliþtirme Ligi U 1 kategorisi sezonun son maçýnda Çorumspor, Samsumspor deplasmanýnda ikinci yarýda oyuna giren Abdullah ýn attýðý golle 6-1 maðlup tamamladý. Rakibi önünde maçýn ilk dakikalarýnda bulduðu golle öne geçen Çorumspor ilk yarýnýn son bölümünde yediði golle skoru 1-1 oldu. Ýkinci yarýda Samsunspor un golcü futbolcusu Abdullah oyuna girdiði ve attýðý beþ golle takýmýný farklý galibiyete taþýdý. Çorumspor GGL takýmýnýn kadrosundaki bir çok futbolcunun U 1 yarý finalleri nedeniyle yan sahada maç oynamalarý nedeniyle daha çok 1996 doðumlu futbolcularla sahada mücadele etmek zorunda kaldý. Rakibi önünde ilk dakikalýrda Seyit in attýðý golle 1-0 öne geçen Çorumspor bu dakikadan sonra daha çok savunmada kalarak rakibine pozisyon vermemeye çalýþtý. Samsunspor 39. dakikada Ozan ýn attýðý golle skoru 1-1 yaptý ve ilk yarý bu skorla tamamlandý. Ýkinci yarýda ise ÇORUMSPOR: Süleyman*, Seyit*, Bilal* (Mehmet*), Enes**, Osman**, Ömer*, Ercan*, Sezer *(Mustafa*), Recep*, Ali*, Tuncay* (Erkut**). GOLLER:. dak. Seyit (Çorumspor), 39. dak. Ozan, ve. dakikalarda Abdullah (Samsunspor). Murat KARASU / SAMSUN Samsunspor un gelecek vadeden genç golcüsü Abdullah oyuna girdi ve attýðý beþ golle takýmýný Çorumspor karþýsýnda 6-1 öne geçirdi ve sahadan bu skorla galip ayrýlan kýrmýzý beyazlý takým sezonu üç puanla kapattý. Bu sonuçla Samsunspor sezonu 39 puanla üçüncü sýrada takamlarken Çorumspor ise 23 puanda kaldý ve altýncý sýrada sezonu kapattý. Baþlamadan kaybettiler Çorumspor U 1 takýmý sporcularýnýn maçtan önce yaþadýklarý ise morallerini iyice bozdu. Ayný yerde ve yan sahada oynanan U 1 yarý final grubunda Giresunspor ile oynanan maçý izleyen Yöneticiler ve Alt Yapý Antrenör ve görevlileri bu maçýn bitiminin hemen ardýndan sahadan ayrýlarak onlarýn maçýný izlemeye tek bir kiþinin bile kalmamasý morallerini oldukça bozduðu gözlendi.

19 PAZARTESÝ 1 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 1 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan 90.9 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan katlý binanýn 5. katýndaki 144 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Trafik ve sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü Çorum merkez Eþençay 1. kýsým barajdan pompajla toplu damla sulama tesisi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi- Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: Çorum Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi YÝTÝK Mecitözü Kaymakamlýðýndan almýþ olduðumuz Yeþil Kartlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Hüseyin ÖZTAÞ Ýbrahim oðlu 19 Doðumlu Hatice ÖZTAÞ Mustafa kýzý 195 Doðumlu Efe ÖZTAÞ Hüseyin oðlu 200 Doðumlu (Ç.HAK:113) YÝTÝK Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hamza SARI Mehmet oðlu Ýskilip Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:113) YÝTÝK Çorum Meslek Yüksek Okulundan almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Aynur ÞAHÝN Bayram kýzý 195 Samsun Doðumlu T.C.No:63060 (Ç.HAK:1139) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kadir ILGAZ Hüseyin oðlu 195 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1136) Týbbi sarf malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: Çorum Devlet Hastanesi Týbbi cihaz (Eforlu EKG ve Otoskop Oflatmaskop) alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: Karo dökümü yaptýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: ** 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 12,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 5 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 11 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Buhar kürsüz muayene bacasý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Çorum Emniyet Müdürlüðü Mecitözü Ýlçe Emniyet Amirliði 20 daireli polis lojmaný onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Emniyet Müdürlüðü 2. Kat Brifing Salonu Saat: * 20 NÝSAN Giriþ kapýsý ve kulübe yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý * 21 NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum * 22 NÝSAN Mecitözü Ýcra Müdürlüðü Massey Ferguson 240-S tenteli kabinsiz 200 model kýrmýzý renkli traktörün satýþý iþi. Yer: Mecitözü Ýtfaiye Amirliði Saat: Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Çorum Ýl Sosyal Hizmeler Huzurevi, Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Yangýn ihbar sistemi tesisatý yapým iþi. Yer: Bahçelievler Mahallesi Þenyurt 2, Sokak No: 14 Çorum Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz * Ekip çalýþmasýna uygun, * Otomotiv sektöründe geliþmeye açýk, * Satýþ ve servis resepsiyonunda çalýþtýrýlmak üzere, en az 2 yýllýk Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Bölümü mezunu, BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. Yukarýda belirtilen niteliklere sahip adaylarýn þahsen, Þahin Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti. ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Baþvurular gizli tutulacaktýr, (Ç.HAK:1133) ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CÝTROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: Saat: * 25 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Servisi Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Oksijen tanký ( LT lik) yapý iþi. Yer: Çorum Devlet hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: Yangýna yaklaþma elbisesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 1 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü Saat: Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çepni Mahallesi Sebze Halinde bulunan 65 m2 alanlý 12 iþyeri ve 10 m2 alanlý bir çay ocaðýnýn 1 yýllýðýna kiraya verilmesi iþi. Yer: Çorum Belediyesi Meclis salonu Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2006 model, MAN D 20 TGA 1430 BLS/LX marka beyaz renkli çekicinin satýþý iþi. Yer: Güleryüz Otoparký, Samsun Yolu 5. Km. Çorum Saat: NÝSAN Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde mesken vasfýndaki 3 taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Belediye Meclis Salonu ** 2 NÝSAN Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, Cumartesi Pazarý mevkii, Bahabey Caddesi üzerinde mesken vasfýndaki 4 taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Belediye Meclis Salonu ** 29 NÝSAN Hdpe Koruge Boru alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý * 2 MAYIS Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Karayollarý. Bölge Müdürlüðü 3. Þube Þefliðine baðlý 5-05, K.K. nolu Çorum- Samsun arasý Devlet Yolunda sanat yapýsý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 30 Atakum Samsun Karayollarý. Bölge Müdürlüðü 3. Þube Þefliðine baðlý K.K. nolu Ortaköy-Karakaya Ýl Yolu toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 30 Atakum Samsun Saat: * 3 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Halannesi Ýnönü Caddesi No. 19 Çorum Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2011/2012 Kampanya dönemi Kristal Þeker Ambalajlanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum ** 4 MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü 2003 model Serin marka, beyaz renkli yarý römork çcinsinde aracýn satýýþý iþi. Yer: Ankara Yolu. Km. Hizmetgaz Dolum Tesisi- Çorum (Ç.HAK:1135) Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2006 model, Scoda Octavia marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 200 model, Peugeot marka, beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Karayollarý. Bölge Müdürlüðü 1. Þube (Osmanýck) Þefliði Ambar Hizme Binasý yapým iþi. Yer: Karayollarý. Bölge Müdürlüðü Ýhale Solanu Saat: MAYIS Karayollarý. Bölge Müdürlüðü TCK. Bölge Müdürlüðü 3. Þube Çorum bölünmüþ yollarýna peyzaj çalýþmalarý ve bakýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 30 Atakum Samsun * 9 MAYIS Lastik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý KÝRALIK BÜRO (Ç.HAK:1116) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su (Ç.HAK:9) SATILIK ÝÞYERÝ KSS 13. Cad. 2. Sk. No: 4 de bulunan 300 m2 kapalý 161 m2 açýk alanýnma sahip tüm (Ç.HAK:1132) Sahibinden Satýlýk Bað Bakýmlý evi, elektriði, suyu bulunan 1250 m2 Çomar Barajý manzaralý bað satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:101) Gazi Caddesi Amasyalýlar Ýþ Merkezi 5. katta Kiralýk Büro Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere E Sýnýfý ehliyeti olan, gýda sektöründe deneyimli, 30 yaþýný aþmamýþ, tercihen lise mezunu personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 2. Blok No: 2 (Ç.HAK:1113) ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzýn Bilgi Ýþlem Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere, en az lise mezunu askerliðini tamamlamýþ bilgisayar tecrübesi olan Bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaat için aþaðýdaki adresimize þahsen baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir. HÝTÝT GIDA VE DIÞ TÝC.A.Þ. Karakeçili Mah.Azap Ahmet Sok No:25 ÇORUM (Ç.HAK:1134) Eleman Aranýyor 1-25 yaþ arasý çay ve temizlik iþlerinden anlayan Bayan eleman alýnacaktýr. Tel: dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:10) (Ç.HAK:93) (Ç.HAK:63) Vakýfbank Çorum Þubesi: Telefonlar: SEÇÝMLERE KÜÇÜK OTOBÜS KÝRALANIR Ýrt. Tel: (Ç.HAK:112) Elemanlar Alýnacak Pvc imalat ve montaj iþinde çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Zirvem Plastik Egepen Deceunink Tel: KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: SATILIK FORKLÝFT ORJÝNAL LPG LÝ HYSTER MARKA 199 MODEL 3 TONLUK FORKLÝF SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. (Ç.HAK:100) KÝRALIK BÜRO Segam Ýþ Merkezinde Kiralýk Bürolar. Adres: Ziraat Odasý Karþýsý Gazi 3. Sokak 3/ Eleman Aranýyor Firmamýzda görevlendirilmek üzere deneyimli Lastikli Eskavatör G sýnýfý ehliyetli (Ç.HAK:1129) Eleman Aranýyor Fabrikamýz ihtiyacý için gýda üretimi konusunda, kalite kontrol sorumlu yönetici, yeterlilik belgesine sahip erkek Mühendis alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Yüksel Un A.Þ. (Ç.HAK:1121) Operatör alýnacaktýr. Mür. Tel: Ankara Yolu 4. Km. Çorum adresine yapýlmasý rica olunur. MÜR. TEL: Kaportacý Aranýyor Ejder Otomotiv de çalýþtýrýlmak üzere Kaportacý kalfasý ya da usta aranýyor. Mür. Tel: Adres: K.S.S. 35. Sokak No: 3 (Ç.HAK:105) Satýlýk Depo Yeni Buðday Pazarýnda 500 tonluk Satýlýk Depo Borsa cephelidir. No: Eleman Aranýyor (Ç.HAK:1126) (Ç.HAK:1124) (Ç.HAK:3) (Ç.HAK:106) SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ön muhasebe konusunda deneyimi olan eleman alýnacaktýr. Müracatlarýn aþaðýda belirtmiþ olduðumuz telefon numarasýndan akþam 16:30 dan sonra ulaþarak þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Müracat Tel: (Ç.HAK:923) Devren Satýlýk Bay-Bayan Giyim Maðazasý Yeniyol Mah. Sel Sokakta bulunan maðaza devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:96) Hýzlý Büyüyen Banyo Dolabý Üretim Tesisimizde istihdam edilmek üzere * CNC ve Boya Makinasý Operatörü Boya,CNC ve diðer üretim makinalarýnda Çalýþacak, Yetiþtirilmek üzere Bilgisayar ve Teknik Bilgisi olan * Bay veya bayan Kalite Ayrým, Polisaj ve Zýmpara elemaný Prensipli ve titiz çalýþmayý seven Ekip arkadaþlarý arýyoruz. Erkek adaylarýn askerlik görevini tamamlamýþ olmalarý þarttýr. Baþvurularýn Þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: ECM Banyo Gereçleri Üretim A.Þ. Organize Sanayi Böl.4.Cad. No :10 Tel (Ç.HAK:1130) Firmamýzýn beton ekibinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli eleman alýnacaktýr. Kakaçlar Petrol Yeni Sanayi Cad. No: 6 (Terminal Yaný) Tel: KÝRALIK DÜKKAN Bahabey Cad. Karakol Yaný Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda görevlendirilmek üzere en az 2 yýl üniversite mezunu otocat programý kullanabilen bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:11)

20 PAZARTESÝ 1 NÝSAN 2011 Onlar devam dedi ya Çorum : 1-3 Çorumspor ilk beþ yolunda tamam yada devam demek için en kritik maçta Ýskenderunspor deplasmanýnda Eren (2) ve Özkan ýn golleriyle rakibini 3-1 yendi. Ligde son altý haftadýr maðlup olmayan kýrmýzý siyahlýlar yedinci maçýndan üç puanla ayrýlarak ilk beþ umutlarýný son üç maça taþýdý. Çorum da inanmayanlarýn çoðunlukta olduðu ilk beþ umudunu Teknik Heyet ve Futbolcular gösterdikleri performansla diri tutmaya devam ediyorlar. Çorumspor da futbolcular ve teknik heyetin ilk beþ inadý sürüyor. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk beþ yolunda tamam yada devam niteliðindeki maçta Ýskenderunspor deplasmanýndan 3-1 lik galibiyetle dönerek hem ilk beþ þansýný son üç haftayý taþýdý hemde son iki sezonda üç kez yenildiði rakibi karþýsýnda ilk kez galip gelme sevincini yaþadý. Yönetimin istifa etti, yeni yönetimin oluþmadýðý ve üç ayý aþkýn bir süredir ekonomik olarak ödeme yapýlmamasýna raðmen ligde son altý maçýnda maðlup olmayan Çorumspor, Ýskenderunspor deplasmanýnda bunu devam ettirmek için mücadele etti. Ömür ve Muhammet in sarý kart cezalýsý olmasý nedeniyle Teknik Direktör Gürses Kýlýç bu maçta Ali Köse ye ilk kez onbirde görev verdi. Maçýn hemen baþlarýnda Eren in attýðý golle öne geçen Çorumspor tartýþmalý bir golle berabere düþmesine karþýn iki dakika sonra Eren ile ikinci golü buldu ve ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk bölümü ile maçýn son dakikalarýnda büyük bir baský yiyen Çorumspor bu dakikalarda savunma ve kaleci Ozan ýn baþarýlý futbolu ile rakibine gol izni vermeyerek sahadan 3-1 galip ayrýlarak yedinci haftayýda yenilmeden ve üç puanla kazandý. Bu sezon ilk kez Çorumspor formasýný giyen Ali Köse ortaya koyduðu futbol kadar mücadelesi ile alýnan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Ali Köse gibi Volkan Eren ve genç Sefa da ortaya koyduklarý performansla göz dolduran isimler oldular. Kýrmýzý Siyahlý takým sýcak havaya raðmen rakibinden daha çok kazanmayý istedi ve bunuda baþardý. Maçýn kýrýlma anlarýnda rakip kalede Ferdi ile iki net pozisyondan yararlanamayan Çorumspor son dakikalara büyük sýkýntýya girdi. Özellikle uzatma dakikalarýnda tüm hatlarý ile beraberlik golü için yüklenen ev sahibi takým karþýsýnda zorlanan kýrmýzý siyahlýlar son dakikada ani geliþen atakta Emrah ýn getirdiði topta son vuruþu yapan genç Özkan takýmýnýn üç puanýný perçinledi. Ligin ikinci yarýsý baþladýðý andan buyana kimsenin inanmadýðý ve uzak ihtimal olarak gördüðü ilk beþ þansýný Çorumspor da Teknik Heyet ve futbolcular inancýný kaybetmeden maçlarda ortaya koyduklarý performansla devam ettirdiler ve son üç haftada bu hedef doðrultusunda mücadele etmeye devam edeceklerini Ýskenderun da 5 Temmuz stadýnda bir kez daha haykýrdýlar. MAÇTAN DAKÝ- KALAR: 11. dakikada Çorumspor rakip kaleye ilk Bu sezon ilk kez Çorumspor formasýný giyen Ali Köse gösterdiði performansla göz doldurdu etkili ataðýnda golü buldu. Bu dakikada orta alandan Ferdi topla hareketlendi sol kanattan ileri çýkan Eren in önüne býraktý savunmanýnda bir anlýk ofsayt diye duraklamasýndan iyi yararlanarak ceza sahasýna girdi kaleci Öner ile karþý karþýya kaldýðý anda sert ve düzgün bir vuruþla topu Ýskenderumspor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçirdi. 14. dakikada sað kanattan Ali Köse nin geliþtirdiði atakta Eren ceza yayý üzerinde buluþtuðu anda sert vurdu top yandan az farkla aua gitti. 21. dakikada Çorumspor mutlak bir pozisyondan yararlanamadý. Bu dakikada sað kanattan Ali Köse topla hareketlendi Ýskenderun deplasmanýnda takýmýnýn iki golüne imza atan Eren rakip kalede atak geliþtirirken savunmanýn Genel Kurul beklendiði gibi... Çorumspor un Olaðanüstü Genel Kurul ilk toplantýsýnda beklendiði gibi çoðunluk saðlanamadý. Cumartesi günü Turgut Özal Konferans Salonu nda yapýlmasý gereken genel kurulun baþlamasý gereken saatte salonda bir tek kulüp görevlisi Saim Çilingir genel kurul evraklarý ile birlikte yer aldý. Yönetim Kurulu, Meclis ve üyelerden kimsenin katýlmamasý üzerine hazýrlanan tutanakla Genel Kurul önümüzdeki hafta sonuna ertelendi. Çorumspor un Olaðanüstü Genel Kurulu 23 Nisan Cumartesi günü saat de çoðunluk aranmaksýzýn yapýlacak. Bu hafta içinde yeni yönetim çalýþmalarýnýn tamamlanarak hafta sonunda yeni yönetimin göreve seçilmesi bekleniyor. Cumartesi günki Genel Kurul a bir tek kulüp sorumlusu Saim Çilingir evraklarý ile geldi ÝSKENDERUN DÇ Öner...4 Umut...4 Þamil...4 (1. dak. Ahmet...) Özcan...4 Yaþar...3 (46. dak. Umut...3) Emre Özkurt...4 Gökhan...3 (0. dak. Cem...3) Emre Özivgen...4 Ümit...4 Serdar...3 Rýdvan...4 arkasýna sarkan Eren e býraktý tecrübeli futbolcu çaprazda olmasý nedeniyle kaleye vurmak yerine arka direkte bom boþ durumdaki Ferdi ye çýkardý tecrübeli futbolcu müsait durumda çok kötü vurdu auta gönderdi. 29. dakikada sað kanattan Özcan topla hareketlendi çapraz pozisyonda kaleci Ozan ile Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: Türkiye Spor Toto TFF 2. Lig Beyaz Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Ýskenderun D.Ç. - Çorumspor : 1-3 Beypazarý Þekerspor - Gebzespor : 2-2 Akçaabat Sebatspor -Sarýyer : 3-1 Alanyaspor - Hacettepespor : 1-1 Mardinspor - Bugsaþspor : 0-0 Yeni Malatya - Bandýrmaspor : 1-0 Turgutluspor -Çankýrý Belediye : 5-3 Bozüyükspor- Adýyamanspor : 1-1 Göztepe- Körfezspor : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Göztepe Bugsaþ Spor Bandýrmaspor Bey. Þeker Yeni Malatya Bozüyükspor Ýskenderun Turgutluspor Çorumspor Körfez Bld. Sarýyer Çankýrý Bld. Mardinspor Hacettepe Alanyaspor Adýyamanspor A. Sebatspor Gebzespor ÇORUMSPOR Ozan...6 Mustafa...5 (6. dak. Abdullah...4) Emrah...6 Ferdi...6 (2. dak. Orhan...) Hasan Ali...6 Eren... Ali Köse... Volkan... Erkan...5 (. dak. Özkan...) Oðuz...6 Sefa... STAD : 5 Temmuz. SARI KART: Ozan, Mustafa, Erkan, Oðuz (Çorumspor), Emre Özivgen, Rýdvan (Ýskenderunspor) GOLLER : 11. ve 34. dakikalarda Eren, dak. Özkan (Çorumspor), 33. dak. Özcan (Ýskenderun DÇ) HAKEMLER : Bora Budak, Taner Tekbaþ, Fevzi Demirhan. Murat KARASA / ÝSKENDERUN Önümüzdeki hafta maç programý 24 Nisan Pazar: Çorumspor - Yeni Malatyaspor. Gebzespor - Ýskenderun DÇ. Körfezspor - Alanyaspor. Bandýrmaspor - Turgutluspor. Mardinspor - Beypazarý Þekerspor. Hacettepe - Akçaabat Sebatspor. Adýyamanspor- Göztepe. Çankýrý Belediyespor - Bozüyükspor. Bugsaþspor - Sarýyer. Çorumspor un Ýskenderunspor deplasmanýnda 11. dakikada Eren in ayaðýndan kazandýðý gol pozisyonu karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu tecrübeli file bekçisi topu ayaklarýyla çýkardý ve gole izin verdi. 30. dakikada sað kanattan Emre Özivgen in kullandýðý korner atýþýnda Yaþar ön direkte kayarak ayak koydu Hasan Ali son anda çizgi üzerinde topu durdurdu ve uzaklaþtýrarak kalesini mutlak bir golden kurtardý. 33. dakikada Ýskenderunspor sol kanattan serbest atýþ kazandý. Serbest atýþta ön direðe yapýlan ortada Özcan önle eliyle dokunduðu topa ardýndan kafa ile vurdu meydana gelen karambolde top Çorumspor aðlarýna gitti. Pozisyonda kaleci Ozan elle oynama gerekcesiyle elini kaldýrdý. Maçýn hakemi bir süre bekledi, yan hakem golü verdi bunun üzerinede maçýn hakemi orta noktayý gösterdi ve bu karardan sonra saha karýþtý ve Çorumspor da iki futbolcu sarý kart gördü. Bu golle ev sahibi takým skoru 1-1 yaptý. 35. dakikada Çorumspor þoku erken atlattý. Sað kanattan Emrah a yapýlan faul atýþýný yine bu futbolcu kullandý. Penaltý noktasý üzerine gönderilen topa Ýskenderunspor da Yaþar ve Ferdi yükseldi ikisininde kafasýndan seken topla Eren boþ durumda buluþtu. Kalesinden öne çýkan kaleci Öner in üzerinden aþýrtma bir vuruþla kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü Ýskendurspor aðlarýna gönderdi: dakikada sað kanattan kullanýlan korner atýyýnda arka direkte Umut topa ayak koydu direðin dibinden az farkla auta gitti. 49. dakikada sað kanattan Eren topla hareketlendi çaprazdan ceza sahasýna girdiði anda arkada boþ durumdaki Ferdi ye çýkardý bu futbolcunun sert vuruþunda top yandan az farkla auta gitti. 64. dakikada sol kanattan Emran ýn kullandýðý korner atýþýnda ön direkte Ferdi kafayla sekterdi arka direkte bom boþ durumda Eren topa hamle yaptý ancak çizgiye paralel giden topu dokunamayýnca kýrmýzý siyahlý takým mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadý. 9. dakikada Ali Köse sað kanattan topla hareketlendi arkasýndan gelen Ferdi ye mükemmel bir pas çýkýrdý bu futbolcuda geliþine mükemmel vurdu kaleci Öner topu ayný güzellikle son arda kornere çelerek kýrmýzý siyahlý takýma gol izni vermedi. 4. dakikada sol kanattan geliþen Ýskenderunspor ataðýnda Özcan topla hareketlendi savunmadan seken topla penaltý noktasý üzerinde Umut boþ topla buluþtu kaleci Ozan ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu top top direðin üzerinden az farkla auta gitti ve Çorumspor kalesi mutlak bir golden kurtuldu dakikada Çorumspor u rahatlatan gol geldi. Bu dakikada tüm hatlarý ile beraberlik golü için yüklenen Ýskenderunspor ani geliþen Çorumspor ataðýnda Emrah topla birlikte hareketlendi Ýskenderunspor ceza sahasýna girdiði anda sert vurdu kayarak topa hamle yapan savunma oyuncusundan seken top penaltý noktasý üzerinde Özkan topla buluþtu sert ve düzgün bir vuruþla topu Ýskenderunspor aðlarýna göndererek takýmýný 3-1 öne geçirdi ve maçta bu skorla tamamlandý.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı