Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir dehlize uzanan yürüyen merdivenlerden akýp gidenler Bir alýþveriþ merkezi, âdeta küçük bir kasaba Milyonlarca insanýn girdiði, yaþadýðý yeni dönemin yeni yaþam alanlarý Bu milyonlarca insanýn ne yaptýðýný, nasýl davrandýðýný, ne kadar süre kaldýðýný, ne aldýðýný, ne almadýðýný izlemek tam bir Truman Show Ziyaretçilerin ölçüldüðü, profillerin raporlandýðý günümüzde, kör noktalar kalmýyor artýk. Her metrekare ölçülüyor, her metrekarenin neden var olduðu sorgulanýyor. Baþka çare yok, rekabet diþli, müþteri de zaten sadýk deðil. Özellikle son 10 yýlda hem yerli þirketlerin hem de global þirketlerin oyuna katýlmasýyla büyüyen teknomarketler, AVM'lerde ziyaret-harcama listesinde beþinci sýraya yükseldiler. Teknomarketlerin AVM'lerde yarattýðý çekim gücünü sunuyoruz bu sayýmýzda. Akademetre Araþtýrma ve Stratejik Planlama'ya bu deðerli çalýþmayý bizimle paylaþtýklarý için sonsuz teþekkür! Teknosa'nýn son reklam filmi, aslýnda müþterilerin nasýl bir yolculuða çýkartýldýðýnýn önemli bir göstergesi. Bir iþ hanýnýn muhtemelen alt katlarýndaki Milanyum Elektronik deneyimlerinden sonra çok yol alýndý Müþterilerini iyi izleyip, onlarýn ihtiyacýný onlardan önce sunan markalarý konuk ettik sayfalarýmýza. Fabrika da bunlardan biri. Fabrika Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2012'de aldýklarý stratejik kararlardan sonra önümüzdeki yýl 10 maðaza açacaklarýný duyurdu sayfalarýmýzda. Groube SEB de müþterisini doðru izleyen yenilikçi ürünler sunan baþka bir marka. Groube SEB'in Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü Tuncer Gülsaran'a da maðaza yatýrýmlarýný sorduk. Gülsaran, AVM'lerin çokluðu nedeniyle yatýrým yapmakta zorlandýklarýný da anlatýyor. Seçici olmak, en doðru lokasyonu seçmek önemli. Bu nedenle AVM dýþýnda caddelerde maðaza yeri sorununa akýlcý ve etkin çözüm sunmak için yola çýkan Locaitons'ý tanýdýk ve tanýtýyoruz. Caddelerin yeni avcýlarý dediðimiz Gökalp Diþiaçýk ve Tayfun Kartal önemli bilgiler verdi, mutlaka okumanýzý tavsiye ederim. Bu sayýmýzda yine AVM'leri ziyaret ettik ve sizin için sorduk. Olivium Genel Müdürü Berna Yüksel'den yaþadýklarý yenilikleri, Beylikdüzü Migros AVM Müdürü Atilla Aydemir'den nasýl güçlendiklerini, Airport Outlet AVM Genel Müdürü Burçin Bendegül'den e-ticarete baþladýklarýný dinledik, tabii ki yol arkadaþým Funda Bayraktaroðlu ile Bu sayýmýzda Batman Park'ý tanýtýyoruz size ayrýca. Batman'ýn ritmini deðiþtirecek, sosyo-kültürel yapýsýna önemli katkýlar saðlayacak Batman Park, yolu açýk olsun. Aslýnda AVM ve Caddede sloganýyla sizlerle buluþan Maðaza dergimiz de kendi çapýnda bir alýþveriþ merkezi Bu nedenle biz de kendi food court umuzu yarattýk ve artýk her sayýmýzda bir restoran-kafeyi sizlere yakýndan tanýtmaya çalýþacaðýz. Ýlk konuðumuz ise hepinizin yakýndan tanýdýðý Özgür Þef! Yeni konular ve konuklarla yeni bir yýlda buluþmak üzere Keyifli okumalar, bol cirolar! Fulya B. Öztürk Yönetim&Yayýn Danýþmaný Okan ARAS Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Fulya B. ÖZTÜRK Yazý Ýþleri Özlem ELGÜN HARPUTLUOÐLU Uður TATLI Murat KÜÇÜK Sevgi YALÇIN Birgül TELLÝ UYSAL Görsel Yönetmen Yaren ÖZ Asistan Ýpek GÜL Pazarlama ve Satýþ Grup Müdürü Funda BAYRAKTAROÐLU Pazarlama ve Reklam Satýþ Yönetmeni Duygu TEZEL ÇOBAN Pazarlama ve Reklam Satýþ Uzmaný Asiye KARADEMÝR Hukuk Hasan ÝÇÖZ Finans Belkýs BARUT Sahibi: Ekonomi Yayýnlarý A.Þ. adýna Gökçin ARAS Yönetim Yeri: Deðirmenyolu Sk. Kutay Ýþ Merkezi A Blok Bostancý / Ýstanbul T (pbx) F Baský Mart Matbaa Sistemleri San.Ve Tic.A.Þ. Mart Plaza Merkez Mah. Osmanpaþa Çiftliði Ceylan Sok. No:24/1 Nurtepe- Kaðýthane/Ýst. Tel: Yayýn Dili / Konusu Türkçe / Perakende sektörü ISSN Maðaza dergisi yerel süreli yayýndýr. 2 ayda bir yayýmlanan dergimiz, Basýn Meslek Ýlkeleri ne uymaya söz vermiþtir. Dergide yayýnlanan köþe yazýlarý, yazarlarýn sorumluluðundadýr. Ýletiþim: Yazý Ýþleri: Reklam: Abonelik:

17

18 içindekiler bu sayý 18 Filiz Özek Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hiz. AÞ Genel Müdürü Batmanlý 140 iþ adamý tarafýndan kente kazandýrýlan Batman Park AVM, kente yepyeni kazanýmlar yaratmaya gebe. Yönetimi ve kiralama çalýþmalarýný yürüten Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri AÞ'nin Genel Müdürü Filiz Özek, hem Batman Park'ý hem de projelerini anlatýyor Burçin Ünsal 20 Fabrika Sorumlu Gnl. Mdr. Yrd. Moda yolculuðuna 2000 yýlýnda baþlayan Fabrika, gündüzden geceye uzanan, tercih edilir koleksiyonlarýyla dikkat çekiyor yýlýnýn marka için stratejik kararlar yýlý olduðunu söyleyen Fabrika Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2013'te 7'si yurtiçi, 3'ü yurtdýþýnda olmak üzere 10 maðaza açmayý planladýklarýný belirtiyor MAPIC, sektörün en iyilerini aðýrladý Alkaþ Fuarcýlýk'ýn Türkiye temsilciliðini yaptýðý, dünyanýn en büyük uluslararasý gayrimenkul ve perakende fuarý MAPIC, Cannes'da sektörün en iyilerini aðýrladý. Perakende.org, bu yýl da çok sayýda firmayý bir araya getiren fuarý yerinde takip ederek geliþmeleri aktardý Perakende süreçlerini yönetebilmek için: Nebim V3 Olivium 3 milyon TL'ye yenilendi Kapýlarýný 2000 yýlýnda ziyaretçilerine açan Olivium Outlet Center, kýsa bir süre önce yenilendi. 4 aylýk bir süreçte tamamlanan yenilenme çalýþmalarý 3 milyon TL'ye mal oldu. Olivium Outlet Center Genel Müdürü Berna Saðlam, yenilenen AVM'yi ve hedeflerini anlattý Teknomarketler AVM'lerde çekim gücü yaratýyor Türkiye'de yerli þirketlerin yaný sýra uluslararasý oyuncularýn da pazara girmesiyle rekabetin arttýðý elektronik marketlere ilgi büyüyor. Alýþveriþ merkezlerine gelme amacý nda yukarýlara çýkan teknomarketler, müþteri memnuniyetinde büyük oranda baþarý yakalamýþ durumda. Akademetre Aaraþtýrma ve Stratejik Planlama'nýn Elektronik marketlerin AVM'lerdeki çekim gücü ne yönelik yaptýðý çalýþma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor Beylikdüzü Migros yýkýlmýyor, daha da güçleniyor özel haber röportaj Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanýndaki iþ uygulamalarýyla kurumlarýn iþ süreçlerini destekleyen Nebim, 1966'dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye'nin en köklü geçmiþe sahip baðýmsýz yazýlým firmalarýnýn baþýnda geliyor. Hazýr giyim, ayakkabý, zincir maðazalar, çok katlý maðazalar ve optik yazýlým alanlarýnda pratik sistemler sunan Nebim Türkiye'nin haricinde Azerbaycan ve Rusya'da da baþarýlý projelere imza atýyor röportaj kapak haberi röportaj AVM rekabetinin en fazla yaþandýðý Beylikdüzü'nde yarattýðý deðer ile yýllar geçmesine raðmen ayakta kalmayý baþaran Beylikdüzü Migros AVM, cazibesini hâlâ koruyor. Birbirinden güçlü markalarý bünyesinde barýndýran ve her geçen gün ziyaretçi sayýsýný artýran Beylikdüzü Migros AVM bölge için sosyo-kültürel bir misyonu da üstlenmiþ durumda. Renovasyon sürecinden, yýkýlma söylentilerine kadar birçok soruyu Beylikdüzü Migros AVM Müdürü Atilla Aydemir yanýtlýyor

19 içindekiler röportaj / haber 24 Aqua Florya AVM açýldý 30 AVM lerde en beðenilen markalar belli oldu 38 Giyim alýþveriþi arttý 48 Üçge den Alýþveriþ Hayattýr Karikatür Sergisi 50 Mersinlilerin en yeni buluþma noktasý: Palm City Mersin AVM (Advertorial) 58 Rekabet arttýkça lokasyonun önemi artýyor 56 Kazançlý alýþveriþ þehri (Advertorial) 64 Üçge DRS Labaratuar kurdu 66 Ýzmirliler Agora Fashion Fest te buluþtu 68 Türkiye de alýþveriþ kültürü Kapalý Çarþý ile yerleþti 78 Perakendede istihdam artýyor 82 Perakendenin þifreleri NGH de 86 Üçge, butik maðazacýlýkta büyüyor 88 Cumhuriyet tarihinin en büyük AVM si geliyor 92 Tavuk artýk Kümes ten yenecek (Advertorial) 94 Dünya markalarýnýn buluþtuðu adres: Çetin Family 96 Caddelerin yeni avcýlarý 100 Optimum alýþveriþ keyfi 102 Sporun adresi: Kartal Titanic Business Hotel (Advertorial) 104 Özgür Þef yeni konseptlerle geliyor 106 Nostaljik ve Romantik (The Puppini Sisters) 32 Burçin Bendegül Airport Outlet Genel Müdürü Ýçinde organik pazar ve bitpazarý kurulan tek AVM Airport Outlet, çevresindeki birçok AVM'ye raðmen dinamik yapýsýyla fark yaratmaya devam ediyor. Ocak ayýndan itibaren Airport AVM'nin internet üzerinden de satýþ yapacaðýný duyuran Airport Outlet Genel Müdürü Burçin Bendegül, sistemin Türkiye'de ilk olacaðýný, perakendeye yön vereceðini ve sanal maðazacýlýða çok iyi bir alternatif olacaðýný da ifade etti farkýnda olmak 52 Berrin Yangýnözü konuk 56 Kadir Cebeci 36 Tuncer Gülsaran Groube SEB Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü uzman 60 Okan Aras konuk 84 Serhan Ok pusula 90 Engin Yýldýrým 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren Groube SEB, Türkiye'deki yatýrýmlarýný da hýzla sürdürüyor. Türkiye genelinde 161 Tefal Shop ile hizmet veren Groube SEB'in Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü Tuncer Gülsaran, AVM projelerinin arttýðýna dikkat çekerek, maðaza yatýrýmlarýnda yer seçimi yapmanýn zorluðuna deðiniyor

20 alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK Batman ýn 18 Batmanlý 140 iþ adamý tarafýndan kente kazandýrýlan Batman Park AVM, kente yepyeni kazanýmlar yaratmaya gebe. Yönetim ve kiralama çalýþmalarýný yürüten Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri AÞ'nin Genel Müdürü Filiz Özek, hem Batman Park'ý hem de projelerini anlatýyor Öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? Alýþveriþ merkezi deneyimlerinizden bahseder misiniz? Profesyonel meslek yaþamýnýzdaki kilometre taþlarý neler? ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama mezunuyum, California Üniversitesi'nde küçük yerleþimlerin yönetimi üzerine MS derecem var. Yaklaþýk 30 yýllýk iþ hayatýmýn, son 15 yýlý Tepe Grubu ile baþlayan alýþveriþ merkezlerine yönelik çalýþmalar ile geçiyor. Tepe Grubu'nda Bilkent Center, M1Tepe'ler ve TepeCinemaxx Genel Koordinatörlüðü ile baþlayan çalýþmalarým Tepe Nautilus ile devam etti. Tepe Nautilus'un açýlýþýndan 8 ay sonra ayrýlarak, Ýstanbul Cevahir AVM'de Kiralama ve Ýþletme Direktörü olarak çalýþmaya baþladým. Profesyonel meslek yaþamýmda Ýstanbul'a gelerek Cevahir AVM projesinde çalýþmaya baþlamam önemli bir kilometre taþý oldu. Projede öncelikle mimari deðiþiklikler yaparak projenin tüm ön çalýþmalarýný tamamladým. Açýlýþ öncesi ayrýldýktan sonra Mor Gayrimenkul Danýþmanlýðý Filiz Özek

21 Batman Park AVM / alýþveriþ merkezi ritmi deðiþiyor 19 kurarak 8 senedir ortaðým Hakan Manzakoðlu ile çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Projelere temel aþamasýnda baþlamayý ve her türlü detayý ile ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Bu yüzden az sayýda proje almayý tercih ediyoruz, çalýþtýðýmýz yatýrýmcýlar genellikle AVM konusuna yakýn olmayan kiþiler. Bu yüzden, daha fazla emek vermek, her detay ile ilgilenmek, mimarisine daha fazla karýþmak ihtiyacýný duyuyoruz. Yakýn zamanda ise Artemor Tesis Yönetimi AÞ'yi çözüm ortaðýmýz Artem Tesis Yönetimi ile birlikte kurarak AVM, plaza ve konut sitelerine yönetim hizmeti vermeye baþladýk. Batman Park AVM projesi nasýl tamamlandý. Ama sadece Batman'a deðil, doðdu? Kentin ilk AVM projesinin bölgeye keyifli bir yaþam merkezi öyküsünü sizden dinleyebilir kazandýrdýðýmýzý düþünüyoruz. miyiz? Batman Park projesinin yatýrýmcýlarý, Rakamlarla Batman Park AVM'yi Batmanlý iþ adamlarýndan oluþan 140 anlatýr mýsýnýz? ortaklý bir þirket. Yaklaþýk 5 sene önce Batman'ýn, 2011 TUÝK verilerine göre danýþmanlýk hizmeti vermemizi istedikleri merkez nüfusu 370 bin 705, kent toplam zaman kooperatif olarak kurulmuþlardý ve nüfusu ise 524 bin 499. Ancak AVM bazý maðazalarý satmayý, ayrý tapular olmayan, nüfusun yoðun olduðu yakýn vermeyi düþünüyorlardý. Bu tarz çevresini de dikkate aldýðýmýz zaman yaklaþýmlarýn büyük hata olduðunu, çok yaklaþýk 1,5 milyon nüfusa hitap ettiðini baþlý bir AVM'nin gerek kiralama, gerekse söyleyebiliriz. Batman Park arsasý 8 bin yönetim açýsýndan önemli sorunlar 350 metrekare, 3 kat otopark, 4 kat yaratacaðýný anlatmaya çalýþtýk. Bu yapýda maðazalar ve yiyecek katýndan oluþuyor. bir AVM'nin danýþmanlýðýný Ayrýca en üst katta GamePark Bowling ve alamayacaðýmýzý, bir anonim þirket Eðlence merkezi var. Alýþveriþ merkezine kurmalarýnýn en doðru yaklaþým olacaðýný 2 kattan giriþ var, bu yüzden çok katlý söyledik. Bu görüþmeden sonra 2 sene hiç oluþu sorun yaratmýyor. Proje ses çýkmadý, tekrar aradýklarý zaman baþlangýcýnda 100 civarýnda maðaza vardý, anonim þirketi kurduklarýný ve yardýmcý kiralamalar ilerledikçe firmalarýn ihtiyacýna olmamýzý istediler. Daha önce göre birleþtirme yaptýðýmýz için toplam gitmediðimiz Batman'ý görmek ve fizibilite maðaza sayýsý 65, sabit kiosk sayýsý 16 çalýþmasý yapmak için 3 sene önce oldu. AVM'nin üstünde biraz kopuk olan Batman'a gittik ve kýsa bir gezinti ve ofis, restoran veya fitness merkezi olarak araþtýrmadan sonra projenin çok doðru bir düþündüðümüz ve kiralamasýný sona yerde olduðuna, yerel gerçekleri de göz býraktýðýmýz 2 katlý bir blok var. önüne alarak iyi bir alýþveriþ merkezi oluþturacaðýmýza karar verdik. Süreç içinde kontrolümüz dýþýnda geliþen bazý Zorluklar yaþadýk sorunlar nedeni ile 2 sene olarak Maðaza karmasý oluþturulurken planlanan proje maalesef daha geç nelere öncelik verildi? Bölgenin

22 alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM 20 ekonomik yapýsý maðaza tercihlerinizi etkiledi mi? Maðaza karmasýný oluþtururken, öncelikle Batman'da cadde maðazasý olup, AVM'de yer almasýnýn önemli olacaðýný düþündüðümüz bazý mevcut markalar ile görüþmelerimizi baþlatmanýn daha doðru olacaðýna karar verdik. Ýkinci hedefimiz de, aðýrlýklý olarak Batman'da bulunmayan markalara yer vermek oldu. Ancak bu aþamada tahmin etmediðimiz bazý sorunlar ile karþýlaþtýk. Bu sorunlarý müsaadeniz ile herkes ile paylaþmak istiyorum, çünkü bu bölgelerde yatýrým yapmanýn zorluklarý yaný sýra AVM danýþmanlýðý ve markalarýn bayiiler ile iþbirliklerinde önemli zorluklar ile karþýlaþýldýðýný 3 senedir birebir yaþýyoruz. AVM kültürünün henüz olmamasý ve yatýrýmcýlarýn bakýþ açýsý gerçekten ezber bozan farklý bir yaklaþým içinde hareket etmemize neden oldu. Batman'da yýllardýr faaliyette bulunan Migros, LCW, Teknosa, Altýnbaþ gibi markalar ise potansiyeli bildikleri için Batman Park'ta yer almayý hemen kabul ettiler. Batman, ekonomik açýdan oldukça geliþmiþ, çalýþanlarý ile Batman Rafinerisi ve üniversite gibi önemli kazanýmlarý olan, ilk defa gelenleri olumlu yönde þaþýrtan bir yapýya sahip. Dolayýsý ile markalara ilgi oldukça fazla ve düþünülenin aksine gelir durumu oldukça yüksek. Batman Park'ýn mimari projelerini imkânlar elverdiðince düzettikten sonra, Batman'da bayisi olan firmalarýn merkezleri ile görüþmeye baþladýk. Ýlginçtir, merkezlerin çoðu yer almayý kabul edip, yerlerini belirlediler ancak bayiiler ile görüþmelerimizde beklediðimiz olumlu yaklaþýmý göremedik. Bayilerin bir kýsmý kendilerine ait dükkânlarýný kullandýklarý için AVM kira þartlarý yüksek geldi, ciro kirasýnýn iþleyiþ þeklini anlayamadýlar veya kabul etmek istemediler; euro üzerinden kirayý kabul etmediler, çok küçük metrekarelerde yer almak istediler. Hatta, AVM'de yer alma niyeti olan bazý bayii veya bayi adaylarýný vazgeçirmek adýna bayilik þartlarýný olduðundan daha yüksek göstermeye dahi çalýþtýlar veya kira þartlarýný kendileri birlik olarak belirlemek istediler. Bu durumda bazý markalar bayilerine raðmen merkez olarak girmek isteyince, bayilerinden tepki aldýlar ve kýrmamak adýna geri çekildiler. Ýlgi çok gibi görünmesine, yüzlerce görüþme yapmamýza raðmen, imzalanan sözleþmelerden 6 ay sonra vazgeçtiklerini de gördük. Yani oyunu profesyonelce, etik kurallara uygun yürütmekte gerçekten zorlandýk. Özellikle spor giyim markalarýnýn bayileri bu yaklaþým içine girince, farklý bir yöntem izleyerek AVM'nin spor giyim ihtiyacýný Boyner Sports'a 5 maðazayý birleþtirerek oluþturduðumuz 854 metrekarelik bir maðaza kiralayarak çözdük. Bu sorunlarý aþabilmemiz oldukça uzun zamanýmýzý aldý. Bu arada, Batman'da yer almayan ulusal ve uluslararasý firmalardan dostlarýmýz ile görüþmelerimiz baþlamýþtý. Baþlangýçta genel yaklaþým olumsuzdu, bölgenin mevcut siyasi sorunlarý, Batman'ý hiç tanýmamalarý ve merkezlerin doðuda yatýrýma yýllýk planlarý içinde yer vermemeleri de ayrý bir sorun olarak karþýmýza çýktý. Batman'ý yaptýðýmýz fizibilite çalýþmalarý ile tanýttýkça, AVM inþaatý süresince cadde üzerinde birçok markanýn açýldýðýný görmeye baþladýk. Batman Park'ta yer almasa dahi, son 3 sene içinde caddede açýlan maðazalarý gördükçe Batman'ýn markalar tarafýndan tanýnmasýna da katkýmýz olduðunu düþünüyorum. Bir seneyi aþan bir çaba sonucu, bölgede yer almayan birçok markayý, Batman Park'ta yer almaya ikna ettik ve bir kýsmý merkez olarak açtý. Þu anda Batman Park, Batman ve çevresine ilkleri yaþatýyor. Deichmann, Watson's, Mavi, Penti, Kemal Tanca, Sabri Özel, Ýpekyol, Hotiç, Karaca, Storm, Seden, Cashmere, Miss Poem/Batik, Uptown, Süvari, Avva, LaGoutte, Blue Key, Panço, Fix Silver, Hatunca, Özsüt, Kahve Diyarý, Mc Donald's,Pizza Pizza, Bay Döner, Abide Kebap, Mr.Kumpir, Batman ve çevresinde ilk defa yer alan markalarýmýz. Dekorasyon sürecinde de, dekorasyon çalýþmalarý Batmanlý bayiiler tarafýndan yürütülen maðazalarda teknik þartnamelere

23

24 alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM 22 vadeli olduðunu düþününce kiralamayý aceleye getirip, yanlýþ sektör ve yatýrýmcýlar ile baþlamak yerine, bazý maðazalarý bekletmenin doðru bir yaklaþým olduðuna inanýyorum. Batman Park'ýn hedef ziyaretçi profilini tanýyabilir miyiz? Nasýl bir ziyaretçi kimliði var? uygunluk saðlanmasý ve bu projede pilotaj Batman Park'ýn açýlýþýndan bu yana yaklaþýk ekibimiz olarak çalýþan CG Tasarým'ýn 5 hafta geçti, ziyaretçi profilinin oturmasý uyarýlarýnýn dikkate alýnmasýnda zorluklar zaman alacak. Henüz tespit çalýþmalarýmýzý yaþandý. Maliyetleri en aza indirme çabasý baþlatmadýk, ancak her yaþ grubunun ile kaliteden ödün vererek, teknik geldiðini, gençlerin yoðun olduðunu, ayrýca þartnameye uymayan uygulamalar yapma Batman'a görevli olarak gelen subay, polis, eðilimi bir hayli fazlaydý. Bu yüzden, rafinerinin mühendisleri, devlet memurlarý kontrollerin çok daha dikkatli yapýlmasý gibi beyaz yakalýlarýn yaný sýra Batman gerekiyordu. Projemize ve bize güvenerek çevresinden ve Batman'ýn yerlisinin de çabalarýmýza destek olan, anlayýþ ile geldiklerini izliyoruz. AVM'nin hemen yaklaþan tüm firmalara burada tekrar yanýnda Batman Üniversitesi'nin bulunmasý, teþekkür etmek isterim. Diyarbakýr Siirt Urfa Mardin yolunun Çekim gücü üzerinde yer almasý da ayrý bir avantaj. Aylýk ortalama ziyaretçi sayýnýz Batman Park AVM'nin doluluk nedir? Ziyaretçileri sadýk hale oraný nedir? Kiralama çalýþma getirecek projeleriniz var mý? sürecini anlatýr mýsýnýz? Ekim ayý ziyaretçi sayýmýz 498 bin 749 Doluluk oranýmýz yüzde 90'a ulaþmýþ oldu. Ancak bu sayý henüz istediðimiz durumda. Bazý maðazalarý istediðimiz düzeyde deðil, çünkü AVM'nin önünden sektör ve markalara ayýrdýk, ýsrarla geçen ana cadde, selediyenin yürüttüðü yol bekletiyoruz. Çünkü bazý markalarýn gidiþatý yapým çalýþmalarý nedeni ile maalesef gördükten sonra yer almayý aylardýr kapalý, müþterilerin araç ile düþüneceklerinin farkýndayýz. AVM'lere gelmeleri ve otoparka girmeleri çok zor, bayii kanalýyla girmeyi tercih eden firmalarýn bazen imkânsýz oluyor. Yayalar dahi çok doðru ve istekli bayii seçmeleri, açýlýþtan tozlu ve çamurlu yollardan geçmek zorunda sonra daha kolay oluyor. Yatýrýmýn uzun kalýyorlar. Bu bölgelerde belediyeler tarafýndan yürütülen çalýþmalarýn uzun zamana yayýldýðýný ve beklenen süratte olmadýðýný belirtmek durumundayým. Diðer taraftan bardaða dolu tarafýndan bakacak olursak tüm bu karþýlaþýlan zorluklara raðmen giriþ sayýlarýmýzýn iyi olduðunu ve sorunlar çözüldüðü zaman giriþ sayýlarýmýzýn daha da artacaðýndan eminiz olduðumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki ziyaretçileri sadýk hale getirecek projelerimiz var. Önce okullar ile baþladýk, TED Koleji, Doða Koleji, Bahçeþehir Koleji gibi okullar ile öðrenci çalýþmalarýna yönelik iþbirliklerimiz var. Daha sonra hastanelerden destek alarak bazý aktiviteler düzenleyeceðiz. Batman'da 7 adet özel hastane olduðunu söylersem, müþteri profili hakkýnda bir fikir verir herhalde. Bölgesel özellikleri ve talepleri de dikkate alarak farklý aktiviteler düzenleyeceðiz. Batman Park'ý sadece bir alýþveriþ merkezi deðil, sosyal sorumluluk projeleri de geliþtirebileceðimiz bir mekân olarak görmek istiyoruz. Yerel esnaf Batman Park AVM'de Daha çok çarþý maðazalaþmasýnýn olduðu kentte, Batmanlýlarýn AVM'ye tepkileri ne yönde oldu? Bayiiler açýsýndan tepkileri biraz anlattým. Cadde maðazalarý iþletmecilerinin çoðu Batman Park'ý doðal olarak rakip olarak gördüler ama yer almaya da cesaret edemediler. Ama her AVM projesinde olduðu gibi Batman Park çevresinde yer alan dükkânlar toparlanmaya, yakýn maðazalar, markalar tarafýndan kiralanmaya ve çevrede belli bir düzen oluþmaya baþladý. Müþteriler açýsýnda tabii ki çok olumlu yaklaþýmlar vardý. Sadece inþaatýn yavaþ gitmesi sabýrsýzlanmalarýna sebep oluyordu. Batman yazlarý sýcak bir þehir, gündüzleri yollarda çok az kiþi görürsünüz ama akþam geç saatlere kadar ana cadde üzerinde dolaþýrlar. Kýþýn ise bu da mümkün olmuyor. Dolayýsý ile Batman Park yaz-kýþ mevsim þartlarýný dikkate almadan gezecekleri bir mekân oldu. Hatta kapanýþ saatlerinin saat olmasý için bir baský olduðunu da söyleyebiliriz. Yerel esnafýn AVM içinde yer almak gibi bir talebi oldu mu? Onlar AVM'yi nasýl karþýladý? Yerel esnaftan baþvuru çok fazlaydý, markalara öncelikle yer vereceðimizi söylediðimiz zaman alýndýlar. Ama bayii

25 olarak baþvuran esnafa destek olmaya çalýþtýk. Gümüþ, ev aksesuarlarý ve oyuncakçý gibi maðazasýný gördüðümüz, çalýþma þartlarýna uyacaðýný düþündüðümüz 2-3 firmaya da yer verdik ve memnunuz. Bu kiþilere maðazacýlýk anlamýnda da destek olmaya, yol göstermeye çalýþtýk ve AVM kültürüne kolay adapte olmalarý için gereken yardým ve uyarýlarý sürekli yapýyoruz. Kentin eksikliklerini giderebiliyor musunuz? Örneðin sergi, salon, tiyatro gibi sosyal imkânlar sunuyor musunuz? Batman Park gerçek anlamda þehrin ilk alýþveriþ merkezi olduðu için maðazalarý ve sosyal imkânlarý ile Batman'a önemli katkýlarda bulunacak. Mevcut sinema salonlarýndan daha modern 5 salonlu CineMall'un yaný sýra, ayný zamanda ortaklardan olan Batmanlý bir yatýrýmcýmýzýn hizmete açtýðý 2 bin metrekare üzerindeki Game Park iþletmesi, bowling salonu ve son teknoloji ürünleri ile donatýlmýþ eðlence merkezi ile Batmanlýlarýn büyük ilgisini çekmeye baþladý. Çocuk ve genç nüfusun yüksek olduðu Batman'da her yaþ grubunun ilgisini çekecek sosyal imkânlar sunuyoruz ve bu yönde çalýþmalarýmýz artarak devam edecek. Sizce bir alýþveriþ merkezinin baþarýlý olmasý, nelerden geçiyor? Alýþveriþ merkezinin baþarýsý, çalýþmalara temelden baþlayýp açýlýþa kadar olan ve sonrasýnda iþletmesi ile ilgili kararlarýn önemli olduðu, kendi içinde birçok kriterin deðerlendirildiði iki aþamada incelenmeli. Artýk her zaman gündeme getirdiðimiz, lokasyon, nüfus yapýsý, projenin mimarisi, maðaza karmasý, yer alan markalar gibi olmazsa olmazlarýn yaný sýra dikkat edilmesi gereken baþka hususlar da var. AVM yatýrýmcýsýnýn projeye bakýþ açýsý ve beklentileri, çok baþlýlýk olup olmadýðý, yatýrýmcýnýn danýþmanlýk firmasýnýn çalýþmalarýna ne kadar müdahil olacaðý, bölgesel faktörler, AVM'de yer alan markalarýn merkez olarak mý, bayi ile mi girdiði, açýlýþ sonrasýnda Ýþletmenin profesyonelce yapýlýp yapýlmadýðý ve aktivitelerin bölgesel yaklaþýmlara göre de belirlenmesi gerektiðini göz ardý etmemek, bir AVM'nin baþarýlý olmasý için dikkate alýnmasý gereken hususlardan bazýlarýdýr. Ticari beklentilerden baðýmsýz olarak sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalýþmalarýn da özellikle bazý bölgelerde önem kazandýðýný söyleyebiliriz. Yatýrýmcý firma: Golden Park Turizm Yapý Ýþletmecilik Taahhüt Ýmalat Sanayi ve Ticaret AÞ Yönetim: Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri AÞ Mimari proje: Mesut Yýlmaz Mimarlýk Açýlýþ tarihi: Arsa alaný: 8 bin 350 metrekare Toplam kapalý alan: 44 bin 200 metrekare Toplam kiralanabilir alan: 18 bin 937 metrekare AVM kat sayýsý: 5 Maðaza sayýsý: 65 maðaza - 16 kiosk 500 metrekareden büyük ve katlý maðazalarý: Migros, Game Park, LC Waikiki (2 kat), Boyner Sports, Cinemall, Teknosa, Deichmann Elektronik market: Teknosa Hipermarket: Migros 3M Toplam restoran - fast food - kafe sayýsý: 11 Oturma kapasitesi (Food-court ortak alan): 427 Otopark alaný: 10 bin 636 metrekare Otopark kapasitesi: 320 Adres: Batman Park AVM Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarý No: Batman Tel: / Faks: Web:

26 haber Aqua Florya AVM açýldý Denize sýfýr konumu ve yaný baþýndaki akvaryumla Aqua Florya AVM kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. Türkiye'nin 4 büyük inþaat markasý tarafýndan 140 milyon dolara inþa edilen Aqua Florya AVM, 2 bin 500 kiþiye istihdam saðlýyor 24 Avrupa'nýn deniz manzaralý ilk alýþveriþ ve sürece saðladýðýmýz istihdam sayýsý da Ulus 29 da ilk kez dýþarýya açýlarak Aqua yaþam merkezi Aqua Florya AVM, Hayat artýyor olacak açýklamasýnda bulundu. Florya AVM'de bir restoran açýyor dedi. Denizin Hemen Yanýnda sloganýyla Bazý giyim markalarýnýn da Aqua Florya'ya kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. Nuhoðlu Yürünebilir yeþil cepheler özel ilklerinin olacaðýnýn altýný çizen Ýnþaat, Metal Yapý, Alt ve Üst Yapý ile Nas Florya'nýn yeþil dokusuna uygun mimarisi, Nuhoðlu, konuyla ilgili þunlarý kaydetti: Ýnþaat tarafýndan hayata geçirilen Aqua yürünebilir cepheleri ve deniz manzaralý Vakko ve Beymen standart konseptlerinin Florya AVM, konumu ve çevreci mimarisiyle yemek alanlarýyla Aqua Florya AVM'nin tam dýþýnda bize özel konsept maðazalarýyla de Yeni nesil AVM olma özelliði taþýyor. anlamýyla 'eðlence ve yaþam alaný' olduðuna alýþveriþ ve yaþam merkezimizde yer Aqua Florya AVM, JonesLangLaSalle dikkat çeken Nuhoðlu, sözlerini þöyle alacaklar. Arzu Kaprol, Erdem Kýramer gibi Türkiye Baþkaný Avi Alkaþ, Ýstanbul sürdürdü: isimler de Aqua Florya AVM'de hizmet Akvaryum Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Aqua Florya AVM, standart AVM ezberini vermeye baþladýlar. Önümüzdeki günlerde Nuhoðlu ve JonesLangLaSalle Alýþveriþ bozuyor. Yaný baþýmýzdaki Ýstanbul de açýlacak yeni maðazalarýmýz olacak. Merkezi Yönetim ve Kiralama Direktörü Akvaryum ile eðlence ve yaþam alaný Ercüment Alptekin'in katýlýmlarýyla basýna entegrasyonunu saðlamýþ olduk. Florya'nýn Amfi tiyatro, Florya Pazarý, tanýtýldý. yeþil dokusunu bozmamak adýna inþa sinema salonlarý Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan sürecinde peyzaj konusuna özel önem Aqua Florya AVM'nin en çok raðbet gören Ýstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Baþkaný verdik. AVM'nin cephelerini alanlarýndan bir tanesinin ise Florya Ali Nuhoðlu, Ýstanbul'un en deðerli aðaçlandýrýrken, bir taraftan da Pazarý olduðunu belirten Nuhoðlu, Burasý bölgelerinden biri olan Florya'da böyle bir misafirlerimize yürünebilir alanlar yarattýk. da gelenekle konforun buluþtuðu, insanlarýn projeyi hayata geçiriyor olmak hepimize Çevreci mimari anlayýþýmýzla dikey bir yapý rahatça dolaþabildiði bir alan. Farklý gurur veriyor. Bu projede bize düþen de oluþturmak yerine dokuya uygun yatay bir mutfaklardan enfes lezzetler sunan deniz bölgenin deðerine deðer katmaktý. Aqua bina inþa ettik. manzaralý kafe ve restoranlarýmýzda yine bu Florya'da sýradan alýþveriþ merkezi anlayýþýnýn dýþýnda bir yaþam alaný yarattýk Maðazalarda Aqua Florya'ya özel alanda yer alýyor dedi. dedi. ilkler Nuhoðlu, 11 salonlu bin 300 kiþi kapasiteli Ýtalya'nýn ünlü restoran zinciri Urbano'nun sinema salonlarý ve amfi tiyatrolarý ile farklý 140 milyon dolar yatýrým, 2 bin Türkiye'deki ilk restoranýný Aqua Florya etkinliklere de ev sahipliði yapacaklarýný 500 kiþiye istihdam AVM'de açacaðýna iþaret eden Nuhoðlu, bildirdi. Aqua Florya için konsorsiyum olarak 140 milyon dolarlýk yatýrým gerçekleþtirdiklerini ifade eden Ali Nuhoðlu, Akvaryuma yaptýðýmýz 100 milyon dolar yatýrým ile toplam yatýrýmýmýz 240 milyon dolar seviyesine ulaþtý dedi. Toplam 45 bin metrekare kiralanabilir alaný ve 140 maðazasýyla Aqua Florya AVM'nin 2 bin 500 kiþiye istihdam saðladýðýný vurgulayan Nuhoðlu, Bu tarz yatýrýmlarýn en büyük katkýlarýndan biri bölgeye saðladýðý katma deðer ve saðladýðý istihdamdýr. Böyle bir süreçte doðrudan 2 bin 500, dolaylý olarak 10 bin kiþiye istihdam saðlýyor olabilmek bizim için önemli. Yatýrýmlarýmýz devam ettiði

27

28 marka / Fabrika Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK te Fabrika þýklýðý esecek Moda yolculuðuna 2000 yýlýnda baþlayan Fabrika, gündüzden geceye uzanan, tercih edilir koleksiyonlarýyla dikkat çekiyor yýlýnýn marka için stratejik kararlar yýlý olduðunu söyleyen Fabrika Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2013'te 7'si yurtiçi, 3'ü yurtdýþýnda olmak üzere 10 maðaza açmayý planladýklarýný belirtiyor Fabrika'nýn moda yolculuðundaki tarihi nasýl baþladý? Fabrika'nýn hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz? Türkiye'nin köklü markalarýndan Altýnyýldýz tarafýndan 2000 yýlýnda kurulan Fabrika, casual ve smart casual stilinde, hem hafta içi hem hafta sonu giyilebilen geniþ ürün yelpazesi ile aðýrlýklý olarak genç profesyonellere seslenmek amacýyla doðdu. Bugün, 2008 yýlýnda tüzel kiþilik kazanan Boyner Holding'in en genç þirketlerinden Ay Marka Maðazacýlýk'ýn yönetiminde geliþerek yoluna devam ediyor. Fabrika'nýn en önemli iddiasý nedir, nasýl farklýlaþýyor? Fabrika, özellikle çalýþan þehirli insanlarýn dinamik ve hýzlý hayatlarýna sunduðu pratik giyim önerileri ile farklýlaþýyor. Koleksiyonlarýmýz gündüzden geceye uzanan, hem hafta içi hem hafta sonu tercih edilebilir giyim önerilerinin yaný sýra çantadan ayakkabýya, takýdan kemere kadar uzanan geniþ aksesuar yelpazesi sunuyor. Hafta içi ofise giderken giydiðiniz modern takýmýnýzý, akþamüstü ufak oynamalarla, katýlacaðýnýz davete uygun hale getirebileceðiniz incelikte çalýþýlmýþ bir koleksiyonumuz var. Fabrika Nite'da ise mezuniyet, partiler gibi çeþitli özel etkinliklerin düþünüldüðü gece kýyafetleri, smokinler ve aksesuarlardan oluþan farklý bir ürün gamý sunuyoruz. Fabrika'nýn farklýlaþtýðý bir diðer nokta ise, parlaklýðý, dayanýklýlýðý ve esnekliliðiyle bilinen Formula 1'in yaný sýra toz, su, leke tutmayan Nano teknoloji kumaþlarý da kullanan ilk Türk markasý olmasý. Fabrika'nýn bir diðer iddiasý ise arkasýndaki Boyner Holding gücü. Fabrika, bugün perakendenin yaný sýra finans, saðlýk, bireysel hizmetler, yayýncýlýk ve turizm alanlarýnda hizmet veren, Türkiye'nin önde gelen endüstri kuruluþlarýndan olan Boyner Holding'in en hýzlý büyüyen grup þirketlerinden biri olan Ay Marka Maðazacýlýk çatýsý alýnda yoluna devam ediyor. Burçin Ünsal

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular. GfK 2012 AVM Algı Araştırması 2012 ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TÜKETİCİ ALGI ARAŞTIRMASI Özet Bulgular 1 Araştırma Künyesi Kalitatif ve kantitatif tekniklerden birlikte faydalanılan araştırmada; kantitatif araştırma kapsamında Türkiye nin 20 kentinde

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ

1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ 20. yıl 1995 TEN BUGÜNE STRATEJİK ORTAĞINIZ Ekin Kimya olarak Türkiye ve yakın çevresindeki ülkelere yüksek kalitede kimyasal ürünler tedarik eden öncü bir şirketiz. Dünyanın önde gelen kimyasal üreticileri

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Finansal Yönetim ve Excel Eðitimleri Pratik, bütün öðretmenlerin en iyisidir. Publius Syrus EÐÝTÝMÝN AMACI MS Excel, günümüzde, iþ hayatýnda yoðun þekilde kullanýlan, vazgeçilmez

Detaylı

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center

DESIGN WEEK ANTALYA İÇ MEKAN TASARIMI VE MOBİLYA Kasım 2017 Antalya Expo Center Antalya... Profesyonel etkinliklerin, uluslararası ticaretin, turizm mimarisinin, modern kentleşmenin ve tasarımın yeni odağı. Tasarım dünyası, mobilya sektörü, projeciler ve kullanıcılar buluşuyor...

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ.

A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. A PLUS BİR YAŞAMIN KAPILARINI SİZLER İÇİN ARALIYORUZ. PROPA İNŞAAT PROPA Grubu; PROPA Holding A.Ş., PROPA İnşaat ve Ticaret A.Ş., PROPA Gayrimenkul Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Propa Servis ve Yönetim

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2016 Değerlendirmesi ve 2017 Öngörüleri

2016 Değerlendirmesi ve 2017 Öngörüleri 2016 Değerlendirmesi ve 2017 Öngörüleri 2009 yılında, 16 Kurucu Üye AVM ile faaliyetlerine başlayan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Bugün, 124 Üye AVM yi, Toplam AVM lerin kiralanabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

LOVE EAT SUNUM E-RESTAURANT KETTE START HERE. Contact Us Taner Çolak tr.linkedin.com/in/tanercolak/

LOVE EAT SUNUM E-RESTAURANT KETTE START HERE. Contact Us Taner Çolak tr.linkedin.com/in/tanercolak/ LOVE EAT E-RESTAURANT KETTE START HERE SUNUM Taner Çolak / İÇERİK İş Fikri 1 Misyon. 2 Vizyon.. 2 Nedir. 3 Konsept.. 4 Ürün Hizmet Tanıtım. 5 Ülke Profili 6 Yer Şeçimi. 7 Paket Servis Şehir Bilgi... 8

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

Mağazacılar Günü. 151 Kurum 5 Boyner Grup Şirketi 500 Mağaza 12.000 Mağaza Çalışanı 59.000 Mağaza 700.000 Mağaza Çalışanı

Mağazacılar Günü. 151 Kurum 5 Boyner Grup Şirketi 500 Mağaza 12.000 Mağaza Çalışanı 59.000 Mağaza 700.000 Mağaza Çalışanı Mağazacılar Günü Mağazacılar Günü 2011 2013 2014 151 Kurum 5 Boyner Grup Şirketi 500 Mağaza 12.000 Mağaza Çalışanı 59.000 Mağaza 700.000 Mağaza Çalışanı Mağazacılar Günü Bugün, gerçek sahibi TAMPF, Tüm

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ

PERAKENDE SEKTÖRÜ. 2015 Değerlendirmesi, 2016 Beklentileri EMRE YILMAZ Perakende sektörü Türkiye nin lokomotif sektörlerinden bir tanesidir. Geçtiğimiz yıl itibarıyla dünya genelinde 16 trilyon dolarlık bir hacme sahip olan perakende sektörü aynı dönemde %11 lik bir büyüme

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

WaterGarden İstanbul, Ataşehir'e 2016' da açılacak

WaterGarden İstanbul, Ataşehir'e 2016' da açılacak WaterGarden İstanbul, Ataşehir'e 2016' da açılacak WaterGarden İstanbul adıyla, Ataşehir'de, 2016 yılının ikinci çeyreğinde açılacak proje, "tadı başka" sloganıyla, yenilikçi gastronomi, eğlence ve kültür

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

2013 - XV BANU DOÐU KEÇE Genel Müdür Asistaný Bir fincan kahve içer miyiz? Tüm Maysan Mando dostlarýna merhaba. EDÝTÖR Yeni bir sayýmýzla daha yeniden karþýnýzdayýz. Eminim ki iþ hayatýnýzda her biriniz

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı