Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir dehlize uzanan yürüyen merdivenlerden akýp gidenler Bir alýþveriþ merkezi, âdeta küçük bir kasaba Milyonlarca insanýn girdiði, yaþadýðý yeni dönemin yeni yaþam alanlarý Bu milyonlarca insanýn ne yaptýðýný, nasýl davrandýðýný, ne kadar süre kaldýðýný, ne aldýðýný, ne almadýðýný izlemek tam bir Truman Show Ziyaretçilerin ölçüldüðü, profillerin raporlandýðý günümüzde, kör noktalar kalmýyor artýk. Her metrekare ölçülüyor, her metrekarenin neden var olduðu sorgulanýyor. Baþka çare yok, rekabet diþli, müþteri de zaten sadýk deðil. Özellikle son 10 yýlda hem yerli þirketlerin hem de global þirketlerin oyuna katýlmasýyla büyüyen teknomarketler, AVM'lerde ziyaret-harcama listesinde beþinci sýraya yükseldiler. Teknomarketlerin AVM'lerde yarattýðý çekim gücünü sunuyoruz bu sayýmýzda. Akademetre Araþtýrma ve Stratejik Planlama'ya bu deðerli çalýþmayý bizimle paylaþtýklarý için sonsuz teþekkür! Teknosa'nýn son reklam filmi, aslýnda müþterilerin nasýl bir yolculuða çýkartýldýðýnýn önemli bir göstergesi. Bir iþ hanýnýn muhtemelen alt katlarýndaki Milanyum Elektronik deneyimlerinden sonra çok yol alýndý Müþterilerini iyi izleyip, onlarýn ihtiyacýný onlardan önce sunan markalarý konuk ettik sayfalarýmýza. Fabrika da bunlardan biri. Fabrika Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2012'de aldýklarý stratejik kararlardan sonra önümüzdeki yýl 10 maðaza açacaklarýný duyurdu sayfalarýmýzda. Groube SEB de müþterisini doðru izleyen yenilikçi ürünler sunan baþka bir marka. Groube SEB'in Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü Tuncer Gülsaran'a da maðaza yatýrýmlarýný sorduk. Gülsaran, AVM'lerin çokluðu nedeniyle yatýrým yapmakta zorlandýklarýný da anlatýyor. Seçici olmak, en doðru lokasyonu seçmek önemli. Bu nedenle AVM dýþýnda caddelerde maðaza yeri sorununa akýlcý ve etkin çözüm sunmak için yola çýkan Locaitons'ý tanýdýk ve tanýtýyoruz. Caddelerin yeni avcýlarý dediðimiz Gökalp Diþiaçýk ve Tayfun Kartal önemli bilgiler verdi, mutlaka okumanýzý tavsiye ederim. Bu sayýmýzda yine AVM'leri ziyaret ettik ve sizin için sorduk. Olivium Genel Müdürü Berna Yüksel'den yaþadýklarý yenilikleri, Beylikdüzü Migros AVM Müdürü Atilla Aydemir'den nasýl güçlendiklerini, Airport Outlet AVM Genel Müdürü Burçin Bendegül'den e-ticarete baþladýklarýný dinledik, tabii ki yol arkadaþým Funda Bayraktaroðlu ile Bu sayýmýzda Batman Park'ý tanýtýyoruz size ayrýca. Batman'ýn ritmini deðiþtirecek, sosyo-kültürel yapýsýna önemli katkýlar saðlayacak Batman Park, yolu açýk olsun. Aslýnda AVM ve Caddede sloganýyla sizlerle buluþan Maðaza dergimiz de kendi çapýnda bir alýþveriþ merkezi Bu nedenle biz de kendi food court umuzu yarattýk ve artýk her sayýmýzda bir restoran-kafeyi sizlere yakýndan tanýtmaya çalýþacaðýz. Ýlk konuðumuz ise hepinizin yakýndan tanýdýðý Özgür Þef! Yeni konular ve konuklarla yeni bir yýlda buluþmak üzere Keyifli okumalar, bol cirolar! Fulya B. Öztürk Yönetim&Yayýn Danýþmaný Okan ARAS Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Fulya B. ÖZTÜRK Yazý Ýþleri Özlem ELGÜN HARPUTLUOÐLU Uður TATLI Murat KÜÇÜK Sevgi YALÇIN Birgül TELLÝ UYSAL Görsel Yönetmen Yaren ÖZ Asistan Ýpek GÜL Pazarlama ve Satýþ Grup Müdürü Funda BAYRAKTAROÐLU Pazarlama ve Reklam Satýþ Yönetmeni Duygu TEZEL ÇOBAN Pazarlama ve Reklam Satýþ Uzmaný Asiye KARADEMÝR Hukuk Hasan ÝÇÖZ Finans Belkýs BARUT Sahibi: Ekonomi Yayýnlarý A.Þ. adýna Gökçin ARAS Yönetim Yeri: Deðirmenyolu Sk. Kutay Ýþ Merkezi A Blok Bostancý / Ýstanbul T (pbx) F Baský Mart Matbaa Sistemleri San.Ve Tic.A.Þ. Mart Plaza Merkez Mah. Osmanpaþa Çiftliði Ceylan Sok. No:24/1 Nurtepe- Kaðýthane/Ýst. Tel: Yayýn Dili / Konusu Türkçe / Perakende sektörü ISSN Maðaza dergisi yerel süreli yayýndýr. 2 ayda bir yayýmlanan dergimiz, Basýn Meslek Ýlkeleri ne uymaya söz vermiþtir. Dergide yayýnlanan köþe yazýlarý, yazarlarýn sorumluluðundadýr. Ýletiþim: Yazý Ýþleri: Reklam: Abonelik:

17

18 içindekiler bu sayý 18 Filiz Özek Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hiz. AÞ Genel Müdürü Batmanlý 140 iþ adamý tarafýndan kente kazandýrýlan Batman Park AVM, kente yepyeni kazanýmlar yaratmaya gebe. Yönetimi ve kiralama çalýþmalarýný yürüten Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri AÞ'nin Genel Müdürü Filiz Özek, hem Batman Park'ý hem de projelerini anlatýyor Burçin Ünsal 20 Fabrika Sorumlu Gnl. Mdr. Yrd. Moda yolculuðuna 2000 yýlýnda baþlayan Fabrika, gündüzden geceye uzanan, tercih edilir koleksiyonlarýyla dikkat çekiyor yýlýnýn marka için stratejik kararlar yýlý olduðunu söyleyen Fabrika Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2013'te 7'si yurtiçi, 3'ü yurtdýþýnda olmak üzere 10 maðaza açmayý planladýklarýný belirtiyor MAPIC, sektörün en iyilerini aðýrladý Alkaþ Fuarcýlýk'ýn Türkiye temsilciliðini yaptýðý, dünyanýn en büyük uluslararasý gayrimenkul ve perakende fuarý MAPIC, Cannes'da sektörün en iyilerini aðýrladý. Perakende.org, bu yýl da çok sayýda firmayý bir araya getiren fuarý yerinde takip ederek geliþmeleri aktardý Perakende süreçlerini yönetebilmek için: Nebim V3 Olivium 3 milyon TL'ye yenilendi Kapýlarýný 2000 yýlýnda ziyaretçilerine açan Olivium Outlet Center, kýsa bir süre önce yenilendi. 4 aylýk bir süreçte tamamlanan yenilenme çalýþmalarý 3 milyon TL'ye mal oldu. Olivium Outlet Center Genel Müdürü Berna Saðlam, yenilenen AVM'yi ve hedeflerini anlattý Teknomarketler AVM'lerde çekim gücü yaratýyor Türkiye'de yerli þirketlerin yaný sýra uluslararasý oyuncularýn da pazara girmesiyle rekabetin arttýðý elektronik marketlere ilgi büyüyor. Alýþveriþ merkezlerine gelme amacý nda yukarýlara çýkan teknomarketler, müþteri memnuniyetinde büyük oranda baþarý yakalamýþ durumda. Akademetre Aaraþtýrma ve Stratejik Planlama'nýn Elektronik marketlerin AVM'lerdeki çekim gücü ne yönelik yaptýðý çalýþma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor Beylikdüzü Migros yýkýlmýyor, daha da güçleniyor özel haber röportaj Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) alanýndaki iþ uygulamalarýyla kurumlarýn iþ süreçlerini destekleyen Nebim, 1966'dan beri süregelen deneyimi ve bilgi birikimi ile Türkiye'nin en köklü geçmiþe sahip baðýmsýz yazýlým firmalarýnýn baþýnda geliyor. Hazýr giyim, ayakkabý, zincir maðazalar, çok katlý maðazalar ve optik yazýlým alanlarýnda pratik sistemler sunan Nebim Türkiye'nin haricinde Azerbaycan ve Rusya'da da baþarýlý projelere imza atýyor röportaj kapak haberi röportaj AVM rekabetinin en fazla yaþandýðý Beylikdüzü'nde yarattýðý deðer ile yýllar geçmesine raðmen ayakta kalmayý baþaran Beylikdüzü Migros AVM, cazibesini hâlâ koruyor. Birbirinden güçlü markalarý bünyesinde barýndýran ve her geçen gün ziyaretçi sayýsýný artýran Beylikdüzü Migros AVM bölge için sosyo-kültürel bir misyonu da üstlenmiþ durumda. Renovasyon sürecinden, yýkýlma söylentilerine kadar birçok soruyu Beylikdüzü Migros AVM Müdürü Atilla Aydemir yanýtlýyor

19 içindekiler röportaj / haber 24 Aqua Florya AVM açýldý 30 AVM lerde en beðenilen markalar belli oldu 38 Giyim alýþveriþi arttý 48 Üçge den Alýþveriþ Hayattýr Karikatür Sergisi 50 Mersinlilerin en yeni buluþma noktasý: Palm City Mersin AVM (Advertorial) 58 Rekabet arttýkça lokasyonun önemi artýyor 56 Kazançlý alýþveriþ þehri (Advertorial) 64 Üçge DRS Labaratuar kurdu 66 Ýzmirliler Agora Fashion Fest te buluþtu 68 Türkiye de alýþveriþ kültürü Kapalý Çarþý ile yerleþti 78 Perakendede istihdam artýyor 82 Perakendenin þifreleri NGH de 86 Üçge, butik maðazacýlýkta büyüyor 88 Cumhuriyet tarihinin en büyük AVM si geliyor 92 Tavuk artýk Kümes ten yenecek (Advertorial) 94 Dünya markalarýnýn buluþtuðu adres: Çetin Family 96 Caddelerin yeni avcýlarý 100 Optimum alýþveriþ keyfi 102 Sporun adresi: Kartal Titanic Business Hotel (Advertorial) 104 Özgür Þef yeni konseptlerle geliyor 106 Nostaljik ve Romantik (The Puppini Sisters) 32 Burçin Bendegül Airport Outlet Genel Müdürü Ýçinde organik pazar ve bitpazarý kurulan tek AVM Airport Outlet, çevresindeki birçok AVM'ye raðmen dinamik yapýsýyla fark yaratmaya devam ediyor. Ocak ayýndan itibaren Airport AVM'nin internet üzerinden de satýþ yapacaðýný duyuran Airport Outlet Genel Müdürü Burçin Bendegül, sistemin Türkiye'de ilk olacaðýný, perakendeye yön vereceðini ve sanal maðazacýlýða çok iyi bir alternatif olacaðýný da ifade etti farkýnda olmak 52 Berrin Yangýnözü konuk 56 Kadir Cebeci 36 Tuncer Gülsaran Groube SEB Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü uzman 60 Okan Aras konuk 84 Serhan Ok pusula 90 Engin Yýldýrým 150'den fazla ülkede faaliyet gösteren Groube SEB, Türkiye'deki yatýrýmlarýný da hýzla sürdürüyor. Türkiye genelinde 161 Tefal Shop ile hizmet veren Groube SEB'in Perakende ve Müþteri Hizmetleri Direktörü Tuncer Gülsaran, AVM projelerinin arttýðýna dikkat çekerek, maðaza yatýrýmlarýnda yer seçimi yapmanýn zorluðuna deðiniyor

20 alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK Batman ýn 18 Batmanlý 140 iþ adamý tarafýndan kente kazandýrýlan Batman Park AVM, kente yepyeni kazanýmlar yaratmaya gebe. Yönetim ve kiralama çalýþmalarýný yürüten Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri AÞ'nin Genel Müdürü Filiz Özek, hem Batman Park'ý hem de projelerini anlatýyor Öncelikle sizi tanýyabilir miyiz? Alýþveriþ merkezi deneyimlerinizden bahseder misiniz? Profesyonel meslek yaþamýnýzdaki kilometre taþlarý neler? ODTÜ Þehir ve Bölge Planlama mezunuyum, California Üniversitesi'nde küçük yerleþimlerin yönetimi üzerine MS derecem var. Yaklaþýk 30 yýllýk iþ hayatýmýn, son 15 yýlý Tepe Grubu ile baþlayan alýþveriþ merkezlerine yönelik çalýþmalar ile geçiyor. Tepe Grubu'nda Bilkent Center, M1Tepe'ler ve TepeCinemaxx Genel Koordinatörlüðü ile baþlayan çalýþmalarým Tepe Nautilus ile devam etti. Tepe Nautilus'un açýlýþýndan 8 ay sonra ayrýlarak, Ýstanbul Cevahir AVM'de Kiralama ve Ýþletme Direktörü olarak çalýþmaya baþladým. Profesyonel meslek yaþamýmda Ýstanbul'a gelerek Cevahir AVM projesinde çalýþmaya baþlamam önemli bir kilometre taþý oldu. Projede öncelikle mimari deðiþiklikler yaparak projenin tüm ön çalýþmalarýný tamamladým. Açýlýþ öncesi ayrýldýktan sonra Mor Gayrimenkul Danýþmanlýðý Filiz Özek

21 Batman Park AVM / alýþveriþ merkezi ritmi deðiþiyor 19 kurarak 8 senedir ortaðým Hakan Manzakoðlu ile çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Projelere temel aþamasýnda baþlamayý ve her türlü detayý ile ilgilenmeyi tercih ediyoruz. Bu yüzden az sayýda proje almayý tercih ediyoruz, çalýþtýðýmýz yatýrýmcýlar genellikle AVM konusuna yakýn olmayan kiþiler. Bu yüzden, daha fazla emek vermek, her detay ile ilgilenmek, mimarisine daha fazla karýþmak ihtiyacýný duyuyoruz. Yakýn zamanda ise Artemor Tesis Yönetimi AÞ'yi çözüm ortaðýmýz Artem Tesis Yönetimi ile birlikte kurarak AVM, plaza ve konut sitelerine yönetim hizmeti vermeye baþladýk. Batman Park AVM projesi nasýl tamamlandý. Ama sadece Batman'a deðil, doðdu? Kentin ilk AVM projesinin bölgeye keyifli bir yaþam merkezi öyküsünü sizden dinleyebilir kazandýrdýðýmýzý düþünüyoruz. miyiz? Batman Park projesinin yatýrýmcýlarý, Rakamlarla Batman Park AVM'yi Batmanlý iþ adamlarýndan oluþan 140 anlatýr mýsýnýz? ortaklý bir þirket. Yaklaþýk 5 sene önce Batman'ýn, 2011 TUÝK verilerine göre danýþmanlýk hizmeti vermemizi istedikleri merkez nüfusu 370 bin 705, kent toplam zaman kooperatif olarak kurulmuþlardý ve nüfusu ise 524 bin 499. Ancak AVM bazý maðazalarý satmayý, ayrý tapular olmayan, nüfusun yoðun olduðu yakýn vermeyi düþünüyorlardý. Bu tarz çevresini de dikkate aldýðýmýz zaman yaklaþýmlarýn büyük hata olduðunu, çok yaklaþýk 1,5 milyon nüfusa hitap ettiðini baþlý bir AVM'nin gerek kiralama, gerekse söyleyebiliriz. Batman Park arsasý 8 bin yönetim açýsýndan önemli sorunlar 350 metrekare, 3 kat otopark, 4 kat yaratacaðýný anlatmaya çalýþtýk. Bu yapýda maðazalar ve yiyecek katýndan oluþuyor. bir AVM'nin danýþmanlýðýný Ayrýca en üst katta GamePark Bowling ve alamayacaðýmýzý, bir anonim þirket Eðlence merkezi var. Alýþveriþ merkezine kurmalarýnýn en doðru yaklaþým olacaðýný 2 kattan giriþ var, bu yüzden çok katlý söyledik. Bu görüþmeden sonra 2 sene hiç oluþu sorun yaratmýyor. Proje ses çýkmadý, tekrar aradýklarý zaman baþlangýcýnda 100 civarýnda maðaza vardý, anonim þirketi kurduklarýný ve yardýmcý kiralamalar ilerledikçe firmalarýn ihtiyacýna olmamýzý istediler. Daha önce göre birleþtirme yaptýðýmýz için toplam gitmediðimiz Batman'ý görmek ve fizibilite maðaza sayýsý 65, sabit kiosk sayýsý 16 çalýþmasý yapmak için 3 sene önce oldu. AVM'nin üstünde biraz kopuk olan Batman'a gittik ve kýsa bir gezinti ve ofis, restoran veya fitness merkezi olarak araþtýrmadan sonra projenin çok doðru bir düþündüðümüz ve kiralamasýný sona yerde olduðuna, yerel gerçekleri de göz býraktýðýmýz 2 katlý bir blok var. önüne alarak iyi bir alýþveriþ merkezi oluþturacaðýmýza karar verdik. Süreç içinde kontrolümüz dýþýnda geliþen bazý Zorluklar yaþadýk sorunlar nedeni ile 2 sene olarak Maðaza karmasý oluþturulurken planlanan proje maalesef daha geç nelere öncelik verildi? Bölgenin

22 alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM 20 ekonomik yapýsý maðaza tercihlerinizi etkiledi mi? Maðaza karmasýný oluþtururken, öncelikle Batman'da cadde maðazasý olup, AVM'de yer almasýnýn önemli olacaðýný düþündüðümüz bazý mevcut markalar ile görüþmelerimizi baþlatmanýn daha doðru olacaðýna karar verdik. Ýkinci hedefimiz de, aðýrlýklý olarak Batman'da bulunmayan markalara yer vermek oldu. Ancak bu aþamada tahmin etmediðimiz bazý sorunlar ile karþýlaþtýk. Bu sorunlarý müsaadeniz ile herkes ile paylaþmak istiyorum, çünkü bu bölgelerde yatýrým yapmanýn zorluklarý yaný sýra AVM danýþmanlýðý ve markalarýn bayiiler ile iþbirliklerinde önemli zorluklar ile karþýlaþýldýðýný 3 senedir birebir yaþýyoruz. AVM kültürünün henüz olmamasý ve yatýrýmcýlarýn bakýþ açýsý gerçekten ezber bozan farklý bir yaklaþým içinde hareket etmemize neden oldu. Batman'da yýllardýr faaliyette bulunan Migros, LCW, Teknosa, Altýnbaþ gibi markalar ise potansiyeli bildikleri için Batman Park'ta yer almayý hemen kabul ettiler. Batman, ekonomik açýdan oldukça geliþmiþ, çalýþanlarý ile Batman Rafinerisi ve üniversite gibi önemli kazanýmlarý olan, ilk defa gelenleri olumlu yönde þaþýrtan bir yapýya sahip. Dolayýsý ile markalara ilgi oldukça fazla ve düþünülenin aksine gelir durumu oldukça yüksek. Batman Park'ýn mimari projelerini imkânlar elverdiðince düzettikten sonra, Batman'da bayisi olan firmalarýn merkezleri ile görüþmeye baþladýk. Ýlginçtir, merkezlerin çoðu yer almayý kabul edip, yerlerini belirlediler ancak bayiiler ile görüþmelerimizde beklediðimiz olumlu yaklaþýmý göremedik. Bayilerin bir kýsmý kendilerine ait dükkânlarýný kullandýklarý için AVM kira þartlarý yüksek geldi, ciro kirasýnýn iþleyiþ þeklini anlayamadýlar veya kabul etmek istemediler; euro üzerinden kirayý kabul etmediler, çok küçük metrekarelerde yer almak istediler. Hatta, AVM'de yer alma niyeti olan bazý bayii veya bayi adaylarýný vazgeçirmek adýna bayilik þartlarýný olduðundan daha yüksek göstermeye dahi çalýþtýlar veya kira þartlarýný kendileri birlik olarak belirlemek istediler. Bu durumda bazý markalar bayilerine raðmen merkez olarak girmek isteyince, bayilerinden tepki aldýlar ve kýrmamak adýna geri çekildiler. Ýlgi çok gibi görünmesine, yüzlerce görüþme yapmamýza raðmen, imzalanan sözleþmelerden 6 ay sonra vazgeçtiklerini de gördük. Yani oyunu profesyonelce, etik kurallara uygun yürütmekte gerçekten zorlandýk. Özellikle spor giyim markalarýnýn bayileri bu yaklaþým içine girince, farklý bir yöntem izleyerek AVM'nin spor giyim ihtiyacýný Boyner Sports'a 5 maðazayý birleþtirerek oluþturduðumuz 854 metrekarelik bir maðaza kiralayarak çözdük. Bu sorunlarý aþabilmemiz oldukça uzun zamanýmýzý aldý. Bu arada, Batman'da yer almayan ulusal ve uluslararasý firmalardan dostlarýmýz ile görüþmelerimiz baþlamýþtý. Baþlangýçta genel yaklaþým olumsuzdu, bölgenin mevcut siyasi sorunlarý, Batman'ý hiç tanýmamalarý ve merkezlerin doðuda yatýrýma yýllýk planlarý içinde yer vermemeleri de ayrý bir sorun olarak karþýmýza çýktý. Batman'ý yaptýðýmýz fizibilite çalýþmalarý ile tanýttýkça, AVM inþaatý süresince cadde üzerinde birçok markanýn açýldýðýný görmeye baþladýk. Batman Park'ta yer almasa dahi, son 3 sene içinde caddede açýlan maðazalarý gördükçe Batman'ýn markalar tarafýndan tanýnmasýna da katkýmýz olduðunu düþünüyorum. Bir seneyi aþan bir çaba sonucu, bölgede yer almayan birçok markayý, Batman Park'ta yer almaya ikna ettik ve bir kýsmý merkez olarak açtý. Þu anda Batman Park, Batman ve çevresine ilkleri yaþatýyor. Deichmann, Watson's, Mavi, Penti, Kemal Tanca, Sabri Özel, Ýpekyol, Hotiç, Karaca, Storm, Seden, Cashmere, Miss Poem/Batik, Uptown, Süvari, Avva, LaGoutte, Blue Key, Panço, Fix Silver, Hatunca, Özsüt, Kahve Diyarý, Mc Donald's,Pizza Pizza, Bay Döner, Abide Kebap, Mr.Kumpir, Batman ve çevresinde ilk defa yer alan markalarýmýz. Dekorasyon sürecinde de, dekorasyon çalýþmalarý Batmanlý bayiiler tarafýndan yürütülen maðazalarda teknik þartnamelere

23

24 alýþveriþ merkezi / Batman Park AVM 22 vadeli olduðunu düþününce kiralamayý aceleye getirip, yanlýþ sektör ve yatýrýmcýlar ile baþlamak yerine, bazý maðazalarý bekletmenin doðru bir yaklaþým olduðuna inanýyorum. Batman Park'ýn hedef ziyaretçi profilini tanýyabilir miyiz? Nasýl bir ziyaretçi kimliði var? uygunluk saðlanmasý ve bu projede pilotaj Batman Park'ýn açýlýþýndan bu yana yaklaþýk ekibimiz olarak çalýþan CG Tasarým'ýn 5 hafta geçti, ziyaretçi profilinin oturmasý uyarýlarýnýn dikkate alýnmasýnda zorluklar zaman alacak. Henüz tespit çalýþmalarýmýzý yaþandý. Maliyetleri en aza indirme çabasý baþlatmadýk, ancak her yaþ grubunun ile kaliteden ödün vererek, teknik geldiðini, gençlerin yoðun olduðunu, ayrýca þartnameye uymayan uygulamalar yapma Batman'a görevli olarak gelen subay, polis, eðilimi bir hayli fazlaydý. Bu yüzden, rafinerinin mühendisleri, devlet memurlarý kontrollerin çok daha dikkatli yapýlmasý gibi beyaz yakalýlarýn yaný sýra Batman gerekiyordu. Projemize ve bize güvenerek çevresinden ve Batman'ýn yerlisinin de çabalarýmýza destek olan, anlayýþ ile geldiklerini izliyoruz. AVM'nin hemen yaklaþan tüm firmalara burada tekrar yanýnda Batman Üniversitesi'nin bulunmasý, teþekkür etmek isterim. Diyarbakýr Siirt Urfa Mardin yolunun Çekim gücü üzerinde yer almasý da ayrý bir avantaj. Aylýk ortalama ziyaretçi sayýnýz Batman Park AVM'nin doluluk nedir? Ziyaretçileri sadýk hale oraný nedir? Kiralama çalýþma getirecek projeleriniz var mý? sürecini anlatýr mýsýnýz? Ekim ayý ziyaretçi sayýmýz 498 bin 749 Doluluk oranýmýz yüzde 90'a ulaþmýþ oldu. Ancak bu sayý henüz istediðimiz durumda. Bazý maðazalarý istediðimiz düzeyde deðil, çünkü AVM'nin önünden sektör ve markalara ayýrdýk, ýsrarla geçen ana cadde, selediyenin yürüttüðü yol bekletiyoruz. Çünkü bazý markalarýn gidiþatý yapým çalýþmalarý nedeni ile maalesef gördükten sonra yer almayý aylardýr kapalý, müþterilerin araç ile düþüneceklerinin farkýndayýz. AVM'lere gelmeleri ve otoparka girmeleri çok zor, bayii kanalýyla girmeyi tercih eden firmalarýn bazen imkânsýz oluyor. Yayalar dahi çok doðru ve istekli bayii seçmeleri, açýlýþtan tozlu ve çamurlu yollardan geçmek zorunda sonra daha kolay oluyor. Yatýrýmýn uzun kalýyorlar. Bu bölgelerde belediyeler tarafýndan yürütülen çalýþmalarýn uzun zamana yayýldýðýný ve beklenen süratte olmadýðýný belirtmek durumundayým. Diðer taraftan bardaða dolu tarafýndan bakacak olursak tüm bu karþýlaþýlan zorluklara raðmen giriþ sayýlarýmýzýn iyi olduðunu ve sorunlar çözüldüðü zaman giriþ sayýlarýmýzýn daha da artacaðýndan eminiz olduðumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki ziyaretçileri sadýk hale getirecek projelerimiz var. Önce okullar ile baþladýk, TED Koleji, Doða Koleji, Bahçeþehir Koleji gibi okullar ile öðrenci çalýþmalarýna yönelik iþbirliklerimiz var. Daha sonra hastanelerden destek alarak bazý aktiviteler düzenleyeceðiz. Batman'da 7 adet özel hastane olduðunu söylersem, müþteri profili hakkýnda bir fikir verir herhalde. Bölgesel özellikleri ve talepleri de dikkate alarak farklý aktiviteler düzenleyeceðiz. Batman Park'ý sadece bir alýþveriþ merkezi deðil, sosyal sorumluluk projeleri de geliþtirebileceðimiz bir mekân olarak görmek istiyoruz. Yerel esnaf Batman Park AVM'de Daha çok çarþý maðazalaþmasýnýn olduðu kentte, Batmanlýlarýn AVM'ye tepkileri ne yönde oldu? Bayiiler açýsýndan tepkileri biraz anlattým. Cadde maðazalarý iþletmecilerinin çoðu Batman Park'ý doðal olarak rakip olarak gördüler ama yer almaya da cesaret edemediler. Ama her AVM projesinde olduðu gibi Batman Park çevresinde yer alan dükkânlar toparlanmaya, yakýn maðazalar, markalar tarafýndan kiralanmaya ve çevrede belli bir düzen oluþmaya baþladý. Müþteriler açýsýnda tabii ki çok olumlu yaklaþýmlar vardý. Sadece inþaatýn yavaþ gitmesi sabýrsýzlanmalarýna sebep oluyordu. Batman yazlarý sýcak bir þehir, gündüzleri yollarda çok az kiþi görürsünüz ama akþam geç saatlere kadar ana cadde üzerinde dolaþýrlar. Kýþýn ise bu da mümkün olmuyor. Dolayýsý ile Batman Park yaz-kýþ mevsim þartlarýný dikkate almadan gezecekleri bir mekân oldu. Hatta kapanýþ saatlerinin saat olmasý için bir baský olduðunu da söyleyebiliriz. Yerel esnafýn AVM içinde yer almak gibi bir talebi oldu mu? Onlar AVM'yi nasýl karþýladý? Yerel esnaftan baþvuru çok fazlaydý, markalara öncelikle yer vereceðimizi söylediðimiz zaman alýndýlar. Ama bayii

25 olarak baþvuran esnafa destek olmaya çalýþtýk. Gümüþ, ev aksesuarlarý ve oyuncakçý gibi maðazasýný gördüðümüz, çalýþma þartlarýna uyacaðýný düþündüðümüz 2-3 firmaya da yer verdik ve memnunuz. Bu kiþilere maðazacýlýk anlamýnda da destek olmaya, yol göstermeye çalýþtýk ve AVM kültürüne kolay adapte olmalarý için gereken yardým ve uyarýlarý sürekli yapýyoruz. Kentin eksikliklerini giderebiliyor musunuz? Örneðin sergi, salon, tiyatro gibi sosyal imkânlar sunuyor musunuz? Batman Park gerçek anlamda þehrin ilk alýþveriþ merkezi olduðu için maðazalarý ve sosyal imkânlarý ile Batman'a önemli katkýlarda bulunacak. Mevcut sinema salonlarýndan daha modern 5 salonlu CineMall'un yaný sýra, ayný zamanda ortaklardan olan Batmanlý bir yatýrýmcýmýzýn hizmete açtýðý 2 bin metrekare üzerindeki Game Park iþletmesi, bowling salonu ve son teknoloji ürünleri ile donatýlmýþ eðlence merkezi ile Batmanlýlarýn büyük ilgisini çekmeye baþladý. Çocuk ve genç nüfusun yüksek olduðu Batman'da her yaþ grubunun ilgisini çekecek sosyal imkânlar sunuyoruz ve bu yönde çalýþmalarýmýz artarak devam edecek. Sizce bir alýþveriþ merkezinin baþarýlý olmasý, nelerden geçiyor? Alýþveriþ merkezinin baþarýsý, çalýþmalara temelden baþlayýp açýlýþa kadar olan ve sonrasýnda iþletmesi ile ilgili kararlarýn önemli olduðu, kendi içinde birçok kriterin deðerlendirildiði iki aþamada incelenmeli. Artýk her zaman gündeme getirdiðimiz, lokasyon, nüfus yapýsý, projenin mimarisi, maðaza karmasý, yer alan markalar gibi olmazsa olmazlarýn yaný sýra dikkat edilmesi gereken baþka hususlar da var. AVM yatýrýmcýsýnýn projeye bakýþ açýsý ve beklentileri, çok baþlýlýk olup olmadýðý, yatýrýmcýnýn danýþmanlýk firmasýnýn çalýþmalarýna ne kadar müdahil olacaðý, bölgesel faktörler, AVM'de yer alan markalarýn merkez olarak mý, bayi ile mi girdiði, açýlýþ sonrasýnda Ýþletmenin profesyonelce yapýlýp yapýlmadýðý ve aktivitelerin bölgesel yaklaþýmlara göre de belirlenmesi gerektiðini göz ardý etmemek, bir AVM'nin baþarýlý olmasý için dikkate alýnmasý gereken hususlardan bazýlarýdýr. Ticari beklentilerden baðýmsýz olarak sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili çalýþmalarýn da özellikle bazý bölgelerde önem kazandýðýný söyleyebiliriz. Yatýrýmcý firma: Golden Park Turizm Yapý Ýþletmecilik Taahhüt Ýmalat Sanayi ve Ticaret AÞ Yönetim: Artemor Gayrimenkul ve Yönetim Hizmetleri AÞ Mimari proje: Mesut Yýlmaz Mimarlýk Açýlýþ tarihi: Arsa alaný: 8 bin 350 metrekare Toplam kapalý alan: 44 bin 200 metrekare Toplam kiralanabilir alan: 18 bin 937 metrekare AVM kat sayýsý: 5 Maðaza sayýsý: 65 maðaza - 16 kiosk 500 metrekareden büyük ve katlý maðazalarý: Migros, Game Park, LC Waikiki (2 kat), Boyner Sports, Cinemall, Teknosa, Deichmann Elektronik market: Teknosa Hipermarket: Migros 3M Toplam restoran - fast food - kafe sayýsý: 11 Oturma kapasitesi (Food-court ortak alan): 427 Otopark alaný: 10 bin 636 metrekare Otopark kapasitesi: 320 Adres: Batman Park AVM Kültür Mahallesi Turgut Özal Bulvarý No: Batman Tel: / Faks: Web:

26 haber Aqua Florya AVM açýldý Denize sýfýr konumu ve yaný baþýndaki akvaryumla Aqua Florya AVM kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. Türkiye'nin 4 büyük inþaat markasý tarafýndan 140 milyon dolara inþa edilen Aqua Florya AVM, 2 bin 500 kiþiye istihdam saðlýyor 24 Avrupa'nýn deniz manzaralý ilk alýþveriþ ve sürece saðladýðýmýz istihdam sayýsý da Ulus 29 da ilk kez dýþarýya açýlarak Aqua yaþam merkezi Aqua Florya AVM, Hayat artýyor olacak açýklamasýnda bulundu. Florya AVM'de bir restoran açýyor dedi. Denizin Hemen Yanýnda sloganýyla Bazý giyim markalarýnýn da Aqua Florya'ya kapýlarýný ziyaretçilerine açtý. Nuhoðlu Yürünebilir yeþil cepheler özel ilklerinin olacaðýnýn altýný çizen Ýnþaat, Metal Yapý, Alt ve Üst Yapý ile Nas Florya'nýn yeþil dokusuna uygun mimarisi, Nuhoðlu, konuyla ilgili þunlarý kaydetti: Ýnþaat tarafýndan hayata geçirilen Aqua yürünebilir cepheleri ve deniz manzaralý Vakko ve Beymen standart konseptlerinin Florya AVM, konumu ve çevreci mimarisiyle yemek alanlarýyla Aqua Florya AVM'nin tam dýþýnda bize özel konsept maðazalarýyla de Yeni nesil AVM olma özelliði taþýyor. anlamýyla 'eðlence ve yaþam alaný' olduðuna alýþveriþ ve yaþam merkezimizde yer Aqua Florya AVM, JonesLangLaSalle dikkat çeken Nuhoðlu, sözlerini þöyle alacaklar. Arzu Kaprol, Erdem Kýramer gibi Türkiye Baþkaný Avi Alkaþ, Ýstanbul sürdürdü: isimler de Aqua Florya AVM'de hizmet Akvaryum Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Aqua Florya AVM, standart AVM ezberini vermeye baþladýlar. Önümüzdeki günlerde Nuhoðlu ve JonesLangLaSalle Alýþveriþ bozuyor. Yaný baþýmýzdaki Ýstanbul de açýlacak yeni maðazalarýmýz olacak. Merkezi Yönetim ve Kiralama Direktörü Akvaryum ile eðlence ve yaþam alaný Ercüment Alptekin'in katýlýmlarýyla basýna entegrasyonunu saðlamýþ olduk. Florya'nýn Amfi tiyatro, Florya Pazarý, tanýtýldý. yeþil dokusunu bozmamak adýna inþa sinema salonlarý Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan sürecinde peyzaj konusuna özel önem Aqua Florya AVM'nin en çok raðbet gören Ýstanbul Akvaryum Yönetim Kurulu Baþkaný verdik. AVM'nin cephelerini alanlarýndan bir tanesinin ise Florya Ali Nuhoðlu, Ýstanbul'un en deðerli aðaçlandýrýrken, bir taraftan da Pazarý olduðunu belirten Nuhoðlu, Burasý bölgelerinden biri olan Florya'da böyle bir misafirlerimize yürünebilir alanlar yarattýk. da gelenekle konforun buluþtuðu, insanlarýn projeyi hayata geçiriyor olmak hepimize Çevreci mimari anlayýþýmýzla dikey bir yapý rahatça dolaþabildiði bir alan. Farklý gurur veriyor. Bu projede bize düþen de oluþturmak yerine dokuya uygun yatay bir mutfaklardan enfes lezzetler sunan deniz bölgenin deðerine deðer katmaktý. Aqua bina inþa ettik. manzaralý kafe ve restoranlarýmýzda yine bu Florya'da sýradan alýþveriþ merkezi anlayýþýnýn dýþýnda bir yaþam alaný yarattýk Maðazalarda Aqua Florya'ya özel alanda yer alýyor dedi. dedi. ilkler Nuhoðlu, 11 salonlu bin 300 kiþi kapasiteli Ýtalya'nýn ünlü restoran zinciri Urbano'nun sinema salonlarý ve amfi tiyatrolarý ile farklý 140 milyon dolar yatýrým, 2 bin Türkiye'deki ilk restoranýný Aqua Florya etkinliklere de ev sahipliði yapacaklarýný 500 kiþiye istihdam AVM'de açacaðýna iþaret eden Nuhoðlu, bildirdi. Aqua Florya için konsorsiyum olarak 140 milyon dolarlýk yatýrým gerçekleþtirdiklerini ifade eden Ali Nuhoðlu, Akvaryuma yaptýðýmýz 100 milyon dolar yatýrým ile toplam yatýrýmýmýz 240 milyon dolar seviyesine ulaþtý dedi. Toplam 45 bin metrekare kiralanabilir alaný ve 140 maðazasýyla Aqua Florya AVM'nin 2 bin 500 kiþiye istihdam saðladýðýný vurgulayan Nuhoðlu, Bu tarz yatýrýmlarýn en büyük katkýlarýndan biri bölgeye saðladýðý katma deðer ve saðladýðý istihdamdýr. Böyle bir süreçte doðrudan 2 bin 500, dolaylý olarak 10 bin kiþiye istihdam saðlýyor olabilmek bizim için önemli. Yatýrýmlarýmýz devam ettiði

27

28 marka / Fabrika Röportaj: Fulya B. ÖZTÜRK te Fabrika þýklýðý esecek Moda yolculuðuna 2000 yýlýnda baþlayan Fabrika, gündüzden geceye uzanan, tercih edilir koleksiyonlarýyla dikkat çekiyor yýlýnýn marka için stratejik kararlar yýlý olduðunu söyleyen Fabrika Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý Burçin Ünsal, 2013'te 7'si yurtiçi, 3'ü yurtdýþýnda olmak üzere 10 maðaza açmayý planladýklarýný belirtiyor Fabrika'nýn moda yolculuðundaki tarihi nasýl baþladý? Fabrika'nýn hikâyesini sizden dinleyebilir miyiz? Türkiye'nin köklü markalarýndan Altýnyýldýz tarafýndan 2000 yýlýnda kurulan Fabrika, casual ve smart casual stilinde, hem hafta içi hem hafta sonu giyilebilen geniþ ürün yelpazesi ile aðýrlýklý olarak genç profesyonellere seslenmek amacýyla doðdu. Bugün, 2008 yýlýnda tüzel kiþilik kazanan Boyner Holding'in en genç þirketlerinden Ay Marka Maðazacýlýk'ýn yönetiminde geliþerek yoluna devam ediyor. Fabrika'nýn en önemli iddiasý nedir, nasýl farklýlaþýyor? Fabrika, özellikle çalýþan þehirli insanlarýn dinamik ve hýzlý hayatlarýna sunduðu pratik giyim önerileri ile farklýlaþýyor. Koleksiyonlarýmýz gündüzden geceye uzanan, hem hafta içi hem hafta sonu tercih edilebilir giyim önerilerinin yaný sýra çantadan ayakkabýya, takýdan kemere kadar uzanan geniþ aksesuar yelpazesi sunuyor. Hafta içi ofise giderken giydiðiniz modern takýmýnýzý, akþamüstü ufak oynamalarla, katýlacaðýnýz davete uygun hale getirebileceðiniz incelikte çalýþýlmýþ bir koleksiyonumuz var. Fabrika Nite'da ise mezuniyet, partiler gibi çeþitli özel etkinliklerin düþünüldüðü gece kýyafetleri, smokinler ve aksesuarlardan oluþan farklý bir ürün gamý sunuyoruz. Fabrika'nýn farklýlaþtýðý bir diðer nokta ise, parlaklýðý, dayanýklýlýðý ve esnekliliðiyle bilinen Formula 1'in yaný sýra toz, su, leke tutmayan Nano teknoloji kumaþlarý da kullanan ilk Türk markasý olmasý. Fabrika'nýn bir diðer iddiasý ise arkasýndaki Boyner Holding gücü. Fabrika, bugün perakendenin yaný sýra finans, saðlýk, bireysel hizmetler, yayýncýlýk ve turizm alanlarýnda hizmet veren, Türkiye'nin önde gelen endüstri kuruluþlarýndan olan Boyner Holding'in en hýzlý büyüyen grup þirketlerinden biri olan Ay Marka Maðazacýlýk çatýsý alýnda yoluna devam ediyor. Burçin Ünsal

ERDAL ELBAY: Çaðýn yükselen kâr ivmesi; Ýnnovasyon HYUNDAI ASSAN: Türk otomotiv yan sanayileri Avrupa ve Uzakdoðu kalitesini yakaladý MAYSAN MANDO 31 inci Yeþil Bursa Rallisi nde MAYSAN MANDO BÜLTENÝ 2007

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Bir Girişim Hikayesi,

Bir Girişim Hikayesi, Bir Girişim Hikayesi, E-ticaret, Girişimcilik ve Dijital e dair Heyecanlar, kazanışlar, kaybedişler, hatalar, tecrübeler; birçok keyifli macera kitapta sizleri bekliyor. Hakan Yalçın "Bir giriþimcinin

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

NASIL BÝR GELÝR VERGÝSÝ SÝSTEMÝ? ÇALIÞTAYI DEÐERLENDÝRME RAPORU 16 NÝSAN 2010 TÜSÝAD VERGÝ ÇALIÞMA GRUBU TOPLANTILAR SERÝSÝ-I Aralýk 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011-12/520 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı