KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/ ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARSAN (KARSN.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 1.3 1.1 0.9 0.7. ! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite"

Transkript

1 KARSAN (KARSN.IS) (TL6,400/ABDc0.48) Risk: Orta Otomotiv 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.68 Aylin Çorman 12/02/2004 AL ABDc /03 01/03 03/03 04/03 KARSN KARSAN ( ) 05/03 06/03 06/03 Hisse Senedi Bilgileri ( ) Relatif Performans 1 ay 3 ay 12 ay %3.8 %34..3 % Hafta Aralõğõ (ABDc): Piyasa Değ (mn ABD$): 92 Ort. Günlük Haciml (mn ABD$) 3 ay: 0.20 Yõllõk US$ Getiri (%): 10 Ödenmiş Sermaye (mn): 19,200 Halka Açõklõk Oranõ: 14% 07/03 08/03 09/03 10/03 Endekse relatif (sağ taraf) 11/03 12/03 01/ ! Karsan için yapmõş olduğumuz değerleme çalõşmalarõ sonucunda ortaya çõkan hedef değerimiz 130mn ABD$. Şu anki 92mn ABD$ olan mevcut piyasa değerini göz önüne alõrsak, hedef değerimiz %41 oranõnda yükselme potansiyeline işaret etmedir. Bundan dolayõ hisse için tavsiyemizi AL a yükseltiyoruz. Diğer yandan yatõrõm yapõlõrken hissede işlem hacminin sõğlõğõ dikkate alõnmalõdõr. Düzeltme hareketini tamamlayan ve orta vadeli teknik görünümü güçlü olan hisse senedinde 7,000 kõsa vadeli direnç seviyesidir. Orta vadeli satõş hedefi ise 8,200 direncidir.! 2004 yõlõnda yurtiçi otomotiv pazarõ ile ilgili beklentilerimiz olumlu. Ekonomideki düzelme ve faiz oranlarõndaki düşüşle toplam satõşlarõn %16 artmasõnõ bekliyoruz, Karsan da sektördeki önemli oyunculardan biri olarak bu gelişmeden olumlu etkilenecektir.! Karsan açõsõndan önemli bir gelişme, 2002 yõlõnõn sonunda yõllõk minimum adet garantileri de alõnarak yenilenen Partner ve J9 lisans anlaşmalarõ olmuştur. Buna göre Karsan õn üreteceği Peugeot marka araçlarda iş hacmi ve ticari şartlar iyileştirilmiş ve Karsan õn Peugeot un yanõ sõra başka markalarõn araçlarõnõ üretmesini engelleyen madde kaldõrõlmõştõr 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Karsan - Satõşlar ve Ciro T 2004T Satõş hacmi Ciro (mn ABD$) ! 2004 yõlõnda satõşlarda önemli bir artõş beklenmektedir. Bu artõşõn en önemli sebebi yurtiçi pazarõnda beklenen canlanma ve yeni versiyonlarõn getireceği pazar payõ artõşõ olacaktõr. Diğer yandan ihracatta da artõş öngörülmektedir, bunu ise Ukrayna ya ihracatõn başlamasõ ve Cezayir e yapõlan satõşlarõn hõz kazanmasõ sağlayacaktõr. Tüm bunlar sonucunda 2004 yõlõnda şirketin toplam satõşlarõnõn 15,000 adede, cirosunun ise %63 artõşla 167mn ABD$ çõkmasõnõ bekliyoruz.! Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle kapasite kullanõmõ artmõş, bu da 3Ç03 te karlõlõkta düzelmeye yol açmõştõr yõlõnda da bu karlõlõk seviyesinin korunmasõ hedeflenmektedir, artan satõşlarõn da yardõmõyla FVAÖK nõn %57 artarak 26mn ABD$ ulaşmasõnõ bekliyoruz. Veriler ve Tahminler Net Satõşlar (ABD$mn) FVAÖK (ABD$mn) Net Kar (ABD$mn) FD/Satõşlar (ABD$,x) FD/FVAÖK (ABD$,x) F/K (ABD$,x) FVAÖK marjõ (%) a.d. % a.d. %8 2003T % T %16 Analist: Aylin Çorman (212) Teknik Analist: Tolga Kudaloğlu (212) Mahmut Kaya Araştõrma Müdürü (212)

2 İçindekiler Değerleme... Sayfa 3 Teknik Analiz...Sayfa 4 Şirket Sayfa 5 Finansal Analiz ve Tahminler... Sayfa 5 Garanti Yatõrõm 2

3 DEĞ ERLEME Karsan õ değerlemek amacõyla indirgenmiş nakit akõm analizi ve yurtiçi karşõlaştõrma metodlarõndan faydalandõk. Bu değerleme metodlarõna eşit ağõrlõk vererek şirketin hedef değerine ulaştõk. Buna göre Karsan õn hedef değeri 130mn ABD$ dõr. Şu anki 92mn ABD$ mevcut piyasa değerini göz önüne alõrsak, hedef değerimiz %41 oranõnda yükselme potansiyeline işaret etmektedir. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIM ANALİZİ İNA modelinde yapmõş olduğumuz varsayõmlar:! Satõşlarda 2004 yõlõnda önemli bir artõş öngörülmektedir. Bunun sebebi ise yeni versiyonlarõn piyasaya sürülmesiyle yurtiçi satõşlarõnda öngörülen artõş, yapõlan ihracat bağlantõlarõ ve fason üretime başlanmõş olmasõdõr. Daha sonraki yõllar içinse tahminlerimizde muhafazakar olmak amacõyla ciro yõllõk ortalama %4 arttõrõlmõştõr.! Şirket esasen yatõrõmlarõnõn büyük kõsmõnõ tamamlamõştõr. Önümüzdeki yõllarda kapasitenin 25,000 adetten 40,000 adede artõrõmõ için sadece yaklaşõk 4mn ABD$ bir yatõrõm olmasõ öngörülmektedir.! İNA modelimizde %3 lük bir nihai büyüme oranõ kullandõk. İskonto oranõnõ hesaplarken, şu an 30 yõllõk Türk Eurobond faiz oranõ olan %8.2 yi riskten arõndõrõlmõş faiz oranõ olarak kullandõk, risk primini %5, ortalama borç maliyetini ise %7 aldõk. Modelimizdeki ağõrlõklõ ortalama sermaye maliyeti oranõ (AOSM) 2008 yõlõna kadar %14 ten %10 a düşmektedir. Nihai değer hesabõnda ise %10 luk bir iskonto oranõ kullandõk. Karsan Serbest Nakit Akõmõ Tahminleri (mn ABD$) 2004T 2005T 2006T 2007T 2008T Net Satõşlar Brüt Kar Faaliyet Karõ FVAÖK FVAÖK marjõ 16% 16% 16% 16% 16% İşletme sermayesi değ Yatõrõmlar Vergi Serbest Nakit Akõmõ Kaynak: Garanti Yatõrõm tahminleri Serbest Nakit Akõmõnõn bugünkü değeri 161 Net Borç -26 Hedef Piyasa Değeri (mn ABD$) 135 YURTİÇİ KARŞILAŞTIRMA Karsan õ değerlemek amacõyla İMKB de işlem gören karşõlaştõrõlabilir otomotiv şirketlerinden bir grup oluşturduk. Grubu belirlerken büyüklükleri itibariyle Karsan a daha yakõn olan otomotiv ve yan sanayii şirketlerini seçtik. Değerlememizde 2004T FD/FVAÖK çarpanõnõ baz aldõk. Bu karşõlaştõrma 125mn ABD$ bir hedef değere işaret etmektedir. Garanti Yatõrõm 3

4 Karsan Yurtiçi Karşõlaştõrma 2003T 2004T P. değeri FD / FD / FD / FD / (ABD$mn) Satõşlar FVAÖK Satõşlar FVAÖK Anadolu Isuzu Döktaş Otokar Uzel Makina Ortalama Kaynak: Garanti Yatõrõm tahminleri DEĞERLEME ÖZETİ Hedef değer Ağõrlõk İNA analizi 135 %50 Yurtiçi karşõlaştõrma 125 %50 Hedef Piyasa Değeri (mn ABD$) 130 TEKNİ K ANALİ Z Momentum ( ) KARSN E (6,600.00, 5,700.00, 6,500.00) M J J A S O N D 2001 M A M J J A S O N D 2002 M A M J J A S O N D 2003 M A M J J A S O N D 2004 M A x yõlõ başõndan itibaren devam eden uzun vadeli alçalan trendini Aralõk ayõnda yukarõ kõran hisse senedi, orta vadeli yükselen trenddeki hareketine devam etmektedir. Hisse senedinde 7,200 den direncinden başlayan düzeltme hareketinin formasyon direnci olan 6,000 nin yukarõ kõrõlmasõ ile birlikte yükselişin ivme kazandõğõ görülmektedir. Kõsa vadeli teknik göstergelerin alõm konumunda olduğu hissede Momentum da güçlenmeye devam etmektedir. Garanti Yatõrõm 4

5 6,300 ve 6,000 destek seviyeleri olup, başlayan yükselişin kõsa vadede 7,000 direncini denemek üzere devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hisse senedinde orta vadeli satõş hedefi 8,200 olduğundan gerilemelerde alõm yapõlabilir. ŞİRKET Ticari araç üretimi alanõnda faaliyet gösteren Karsan, Peugeot lisansõ altõnda Peugeot J9 ve Partner araçlarõyla, Peugeot-Fiat ortak lisansõyla Boxer ve Ducato araçlarõnõn minibüse çevirim işlerini yapmaktadõr. Şirket ayrõca, Renault, Ford ve Tofaş gibi birçok üreticiye kataforez kaplama, pres basõm ve kalõp imalatõ gibi teknik hizmetler vermektedir. Şirket açõsõndan önemli bir gelişme, 2002 yõlõnõn sonunda yõllõk minimum adet garantileri de alõnarak yenilenen Partner ve J9 lisans anlaşmalarõ olmuştur. Yenilenen lisans anlaşmalarõnda Karsan õn üreteceği Peugeot marka araçlarda iş hacmi ve ticari şartlar iyileştirilmiş ve Karsan õn Peugeot un yanõ sõra başka markalarõn araçlarõnõ üretmesini engelleyen madde kaldõrõlmõştõr. Yeni anlaşmayla Karsan üretimi üstlenirken, Peugeot satõş ve pazarlama fonksiyonlarõnõ devralmõştõr. Diğer yandan devlete yapõlan satõşlar ve ihracat Karsan tarafõndan yapõlacaktõr. Yenilenen lisans anlaşmasõnõn şirket için getirdiği en önemli değişiklik ise Karsan õn rakip markalarõn araçlarõnõ üretmesini engelleyen maddenin kaldõrõlmõş olmasõdõr, böylece şirket için fason üretimin önü açõlmõştõr. Halen Karsan õn üretim kapasitesi iki vardiyada yõllõk 25,000 adettir. Otomobilden kamyona her türlü aracõ üretebilecek şekilde tasarlanan bu fabrikada, küçük değişikliklerle istenilen versiyonda araç imal edilebilmektedir yõlõnda boyahane kapasitesi 40,000 adet araca çõkarõlmõş. Bunun sonucunda, gerek duyulduğunda, şirketin yaklaşõk 4mn ABD$ civarõnda bir yatõrõmla fabrika kapasitesini 25,000 adetten 40,000 adede çõkarmasõ mümkündür. F İ NANSAL ANALİ Z & TAHMİ NLER SATIŞLAR Karsan Çeyreksel Satõşlar 1Ç02 2Ç02 3Ç02 4Ç02 1Ç03 2Ç03 3Ç03 4Ç03T J ,022 1,797 Partner 1,798 4,418 2,334 1, ,589 2,727 Boxer Toplam 2,241 5,128 2,812 1, ,611 4,524 Ciro (mnabd$) Kaynak: Şirket, OSD verileri, Garanti Yatõrõm tahminleri 2003 ün ilk yarõsõ sonunda yeni Partner versiyonlarõnõn piyasaya sürülmesine başlanmasõyla, şirketin satõş adetlerinde önemli artõş gerçekleşmiştir. 2Ç03 te sadece 519 olan satõş adedi 3Ç03 te 2,611 adede çõkmõş, ciro da bir önceki çeyreğe göre %346 artarak 35mn ABD$ ulaşmõştõr. Garanti Yatõrõm 5

6 Böylece Karsan õn 2003 yõlõnõn ilk yarõsõnda %3 olan ticari araç pazar payõ, 2H03 te %10 a çõkmõştõr yõlõnõn tümüne bakõldõğõnda ise şirketin ticari araç pazar payõ %7 olarak gerçekleşmiştir yõlõnda ise Karsan õn %10 civarõnda olan yurtiçi ticari araç pazar payõnõ korumasõnõ bekliyoruz. Karsan Satõş Modeli T 2004T J9 1,513 1,933 3,589 7,000 Partner 4,760 9,961 4,642 8,000 Boxer 1, Ducato 209 Toplam 7,532 12,033 8,232 15,000 Ciro (mn ABD$) Kaynak: Şirket, OSD verileri, Garanti Yatõrõm tahminleri 2004 yõlõnda üç yeni Partner versiyonu daha piyasaya sunulacak, ayrõca J9 un 2003 de pazar payõnõn %28 den %52 ye ulaşmasõnõ sağlayan yeni versiyonunun üretimine de devam edilecektir. Yeni modeller sayesinde Karsan õn 2004 yõlõnda yurtiçinde toplam 12,000 adet araç satacağõnõ tahmin ediyoruz. Böylece şirketin yurtiçi satõşlarõ bir önceki yõla göre %33 artõşla 130mn ABD$ ulaşacaktõr. Karsan ürettiği hafif ticari araçlarõ başta Cezayir olmak üzere Ukrayna, Rusya ve Bulgaristan a ihraç etmektedir. Şirket halen J9 a yeni pazarlar yaratmak amacõyla Irak, Mõsõr, Sudan, Ürdün ve Lübnan da çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Karsan õn 2004 yõlõndaki ihracatõnda da artõş beklemektedir. Şirket ilk kez kendi markasõyla Ukrayna ya minibüs satacaktõr. Diğer yandan 2003 yõlõnda teknik problemler sebebiyle önemli ölçüde azalan Cezayir e ihracatõn da sorunlarõn aşõlmõş olmasõ sebebiyle 2004 yõlõnda tekrar hõz kazanmasõ beklenmektedir. Bunun sonucunda 2003 yõlõnda %5 olan toplam satõşlar içindeki ihracatõn payõnõn 2004 yõlõnda %22 ye yükselmesi beklenmektedir. Şirketin 2003 yõlõnda sadece 5mn ABD$ olan ihracatõnõn 2004 yõlõnda 37mn ABD$ çõkmasõnõ bekliyoruz. Özetle 2004 yõlõnda şirket:! Peugeot Partner versiyonlarõnõn tamamõnõ piyasaya sürecek,! Ukrayna ya J9 ihracatõna ve! ayrõca Fiat Ducato, Peugeot Boxer ve Citroen Jumper araçlarõnõn Avrupa pazarõ için minibüse çevrim işine başlayacak,! bunlarõn yanõ sõra Tofaş için pres basõm, çeşitli üreticiler için kataforez kaplama ve Renault askeri kamyonlarõ için kabin imalatõ işlerine de devam edecektir Tüm bunlar sonucunda 2004 yõlõnda şirketin toplam satõşlarõnõn 15,000 adede cirosunun ise %63 artõşla 167mn ABD$ çõkmasõnõ bekliyoruz. Garanti Yatõrõm 6

7 KARLILIK Karsan Kar Marjlarõ 1Ç03 2Ç03 3Ç03 4Ç03T 2003T 2004T Brüt kar marjõ 18% 13% 16% 17% 17% 17% FVAÖK marjõ 16% 14% 16% 17% 16% 16% FVAÖK (mn ABD$) Kaynak: Şirket, Garanti Yatõrõm tahminleri 2003 yõlõnõn ilk yarõsõnda yeni modellerin üretim hazõrlõğõnõn sürmesiyle, Karsan õn düşük kapasite kullanõmõ kar marjlarõnõn da baskõ altõnda kalmasõna sebep olmuştur. Yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle 3Ç03 marjlarõna bakõldõğõnda brüt kar marjõnõn 3 puan artarak %16 ya çõktõğõnõ, FVAÖK marjõnõn da %16 olduğunu görüyoruz. 3Ç03 te FVAÖK da bir önceki çeyreğe göre %424 artarak 5.6mn ABD$ ulaşmõştõr yõlõnda yeni versiyonlarõn piyasaya sürülmesi tamamlanmõş olacağõndan, şirket 2003 ün ikinci yarõsõndaki bu karlõlõk seviyesini sürdürmeyi hedeflemektedir. Tahminlerimiz 2004 FVAÖK marjõnõn %16 olacağõ, FVAÖK nõn ise %57 artõşla 26mn ABD$ ulaşacağõ yönündedir. Satõş adetlerindeki önemli artõş ve bununla beraber gelen kar marjlarõndaki düzelme sonucunda şirketin net karõ da önemli ölçüde artacaktõr. Tahminlerimize göre Karsan õn 1mn ABD$ civarõndaki 2003 yõlõ net karõ 2004 yõlõnda 13mn ABD$ seviyelerine ulaşacaktõr. Garanti Yatõrõm 7

8 FİNANSAL TABLOLAR & TAHMİNLER GELİR TABLOSU (mlr TL) BİLANÇO (mlr TL) T 2004T T 2004T Net Satõşlar 122,119 76, , , ,544 Dönen Varlõklar 22,511 17,973 20,868 46,276 69,937 Yurtiçi Satõşlar 107,251 65,975 93, , ,650 Hazõr Değ. Ve Men. Kõy. 2,280 1, ,346 10,197 Yurtdõşõ Satõşlar 14,976 18,649 60,336 7,625 57,894 K.V. Ticari Alacaklar 10,617 4,140 10,236 20,030 30,540 Satõşlarõn Maliyeti -103,903-69, , , ,614 Stoklar 9,164 10,944 9,261 19,000 28,000 Brüt Satõş Karõ 18,216 6,997 16,943 25,178 43,931 Diğer K.V. Alacaklar 450 1, ,200 Faaliyet Giderleri -6,912-8,960-12,416-10,014-14,121 Duran Varlõklar 28,313 49,392 69,991 85, ,956 Esas Faaliyet Karõ 11,304-1,963 4,528 15,165 29,810 U.V. Ticari Alacaklar Net Diğer Faal.Geliri 922 7,165 6, U.V. Finansal Duran Var Finansman Giderleri -2,360-14,897-20,053-4,067-7,145 Maddi Duran Varlõklar 28,194 49,162 69,730 85, ,000 Faaliyet Karõ 9,866-9,696-9,501 10,906 22,706 Maddi Olm. ve Diğ. D.V Net Olağanüstü Gelir ,737 8,185-9,192 0 Aktif Toplamõ 50,824 67,365 90, , ,893 Dönem Karõ 9,184-14,432-1,317 1,714 22,706 Vergi -2, ,816 Kõsa Vadeli Borçlar 20,605 34,013 19,288 45,150 48,750 Net Dönem Karõ 7,087-14,535-1,352 1,714 19,890 K.V. Finansal Borçlar 7,467 25,411 8,254 19,000 8,000 HBK (TL) K.V.Ticari Borçlar 8,591 6,376 8,091 23,000 33,000 Diğer K.V. Borçlar 1,838 1,842 1,643 1,500 3,000 Alõnan Sipariş Avanslarõ ,250 Borç ve Gider Karşõlõklarõ 2, , ,500 Uzun Vadeli Borçlar 5,495 8,436 24,809 19,629 21,827 GELİR TABLOSU (mn ABD$) U.V. Finansal Borçlar 3,500 5,900 21,495 15,000 17,000 U.V. Ticari ve Diğ. Borçlar T 2004T Borç ve Gider Karşõlõklarõ 1,995 2,536 3,314 4,629 4,827 Net Satõşlar Öz Sermaye 24,724 24,915 46,761 67, ,316 Büyüme (%) Sermaye 2,400 4,800 4,800 19,200 19,200 Esas Faaliyet Karõ Y.D.D.A. ve Diğerleri 22,324 20,115 41,961 48,225 86,116 Büyüme (%) 29.0 a.d. a.d Pasif Toplamõ 50,824 67,365 90, , ,893 FVAÖK Büyüme (%) Net Finansal Gelir Büyüme (%) Net Dönem Karõ Büyüme (%) 22.0 a.d a.d. 1,004.1 HBK (TL) T 2004T Hazõr Değ. Ve Men. Kõy K.V. Finansal Borçlar U.V. Finansal Borçlar GELİR TABLOSU RASYOLARI Öz Sermaye Aktif Toplamõ T 2004T Brüt Kar Marjõ (%) İhracat Oranõ (%) Esas Faal. Kar Marjõ (%) BİLANÇO RASYOLARI FVAÖK Marjõ (%) Net Kar Marjõ (%) T 2004T O. S. Nakit Marjõ (%) Faiz Karşõlama Oranõ Cari Oran Aktif Karlõlõğõ Oranõ (%) Asit oranõ Özvarlõk Getirisi (%) Finansal Borç/Özsermaye Sermaye Getirisi (%) Borç/Brüt nakit akõm oranõ (%) Alacak Tahsil Süresi Borç Ödeme Süresi Stok Tutma Süresi Net nakit döngüsü NAKİT AKIM (mlr TL) Net Çalõşma Sermaye O. (%) T 2004T BİLANÇO (mn ABD$) Net kar 7,087-14,535-1,352 1,714 19,890 Amortisman 3,538 4,441 6,770 8,304 9,550 NAKİT AKIM (mn ABD$) Kõdem tazminatõ d ,291 1,105 1,315 1,512 Brüt nakit akõm 11,578-8,803 6,522 11,334 30, T 2004T İşletme sermayesi d. -10,056-1, ,819-5,210 Alacaklar -4,490 6,477-6,095-9,794-10,510 Net kar Stoklar -5,586-1,780 1,683-9,739-9,000 Amortisman Diğer dönen varlõklar ,365 1, Kõdem tazminatõ d T. Borçlar -2,541-2,215 1,938 15,436 11,500 Brüt nakit akõm Diğer kv borçlar 2,853-2, ,100 İşletme sermayesi değişimi Faaliyet nakit akõmõ 1,521-10,008 5,858 6,515 25,743 Faaliyet nakit akõmõ Yatõrõm harcamalarõ (net) -18,300-8,800-6,100-2,500-5,500 Yatõrõma harcanan net nakit Temettü 1, Finansmandan gelen net nakit Nakit sermaye artõrõmõ Nakit artõşõ veya azalõşõ Diğer 9,965-2,743 1,603-2,793-7,392 Nakit artõşõ veya azalõşõ -4,806-21,551 1,361 1,222 12,851 Dönem Başõ Nakit mevcudu (7.2) (12.9) (20.9) (17.6) (19.8) Dönem Başõ Nakit mevcudu -3,880-8,686-30,237-28,876-27,654 Dönem Sonu Nakit mevcudu -8,686-30,237-28,876-27,654-14,803 Dönem Sonu Nakit mevcudu (12.9) (20.9) (17.6) (19.8) (8.7)

9 Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandõğõmõz sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapõlan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansõtmaktadõr. Bu bilgiler õşõğõnda yapõlan ve yapõlacak olan ileriye dönük yatõrõmlarõn sonuçlarõndan Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Garanti Yatõrõm Araştõrma Garanti Binasõ Nispetiye Mah. Aytar Cad. No.2/8 Levent Istanbul Araştõrma Müdürü: Mahmut Kaya (212) Serap Mutlu (212) Telefon: (212) Ceyda Pekel (212) Fax: (212) Yonca Moralõ (212) Basak Vural (212) Alev Bosut (212) Aylin Çorman (212) Tolga Kudaloğlu (212) Adil Giyici (212) Murat Baltacõ (212)

FORD OTOSAN (FROTO.IS)

FORD OTOSAN (FROTO.IS) (FROTO.IS) TUT (TL8,500/ABDc0.58) Risk: Düşük Otomotiv 12 aylık hedef fiyat: ABDc0.6 Aylin Çorman 14/11/2003 ABDc 0.65 0.55 0.45 0.35 FORD OTOSAN (2001-2003) 2.1 1.6 Ford Otosan için tavsiyemiz TUT. Yapmış

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) ANADOLU EFES (AEFES.IS) TUT (TL18,100/ABDc1.25) Risk: Düşük Bira, Meşrubat 12 aylõk hedef fiyat: ABDc1.3 Aylin Çorman 05.12.2003 ABDc 1.65 1.45 1.25 1.05 0.85 0.65 0.45 0.25 0.05 01.01 02.01 05.01 06.01

Detaylı

TUT 2007-yıl sonu Hedef Fiyat: 6.4 ABD$ Çimsa (CIMSA.IS) (8.60 YTL / 5.9 ABD$)

TUT 2007-yıl sonu Hedef Fiyat: 6.4 ABD$ Çimsa (CIMSA.IS) (8.60 YTL / 5.9 ABD$) (8.60 YTL / 5.9 ABD$) ABD$ HİSSE SENEDİ VERİLERİ (30 Ekim 2006) Relatif Performans 1 ayl 3 ayl 12 ayl -9.5% 0.2% -10.1% 52 Hafta Aralığı (ABD$): 3.5-8.6 Piyasa Değeri (ABD$mn): 719 Ort. Günlük Hacim (ABD$mn)

Detaylı

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor

ALAN YATIRIM. Migros 1Ç 2006 Sonuçları. 18 Temmuz 2006. Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor ALAN YATIRIM 18 Temmuz 2006 Migros 1Ç 2006 Sonuçları AL Cirodaki Yüksek Artõş Karlõlõğõ Olumlu Etkiliyor Migros un 1Ç 2006 net satõşlarõ 719 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin cirosu geçen senenin

Detaylı

BRISA (BRISA.IS) Lastik 24 Temmuz 2001 (TL29,500/ABDc2.26)

BRISA (BRISA.IS) Lastik 24 Temmuz 2001 (TL29,500/ABDc2.26) BRISA (BRISA.IS) AL Lastik 24 Temmuz 2001 (TL29,500/ABDc2.26) Sabancı Grubu ile Bridgestone Corporation ortaklığı ile kurulmuş olan Brisa Bridgestone Türkiye de lider, Avrupa da ise altıncı büyük lastik

Detaylı

FORD OTOSAN Otomotiv

FORD OTOSAN Otomotiv Şirket Raporu FORD OTOSAN Otomotiv FROTO.IS / 15 Ekim 2002 Fiyat (TL) 13,000 Piyasa Değeri (mn $) 580 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 1,143 Artõş Potansiyeli (%) %97 İşlem Hacmi (mn $) 1.5 Hisse Sayõsõ (mn)

Detaylı

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma

KARSAN. Şirket Raporu 17 Nisan 2006. Yeniden yapõlanmanõn. TSKB Araştõrma Şirket Raporu 17 Nisan 2006 Ali Çakõroğlu cakiroglua@tskb.com.tr (212) 334 52 76 KARSAN AL Risk: Yüksek KARSN 5.30YTL İMKB 41,861 Hisse bilgileri Hisse kodu Son Fiyat 5.30YTL KARSN & 3.95$ İMKB-100 & $/YTL

Detaylı

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz

ALAN YATIRIM. Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları. 22 Aralık Hedef PD: 174 Mn US$ Cari PD: 123 Mn US$ Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz ALAN YATIRIM 22 Aralık 2006 Alarko Carrier 3Ç 2006 Sonuçları Doğalgaz Kullanõmõnõn Yaygõnlaşmasõyla Birlikte Önümüzdeki Dönemde İç Piyasa Satõşlarõndaki Artõşõn Sürmesini Bekliyoruz Alarko Carrier õn 3Ç

Detaylı

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS

DOĞUŞ OTOMOTİV. 4 Nisan 2006 DOAS DOAS 4 Nisan 2006 DOĞUŞ OTOMOTİV AL Fiyat (US$) 7,36 Fiyat (YTL) 9,80 Hedef Fiyat (US$) 8,71 Hedef Fiyat (YTL) 11,60 Prim Potansiyeli %18 Piyasa Bilgileri Kur (TL / US$) 1,3319 Yõllõk Enflasyon Oranõ (ÜFE)

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları. 5 Haziran Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan ALAN YATIRIM 5 Haziran 2006 < Hürriyet 1Ç 2006 Sonuçları AL Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Artan Karlõlõk Hürriyet in 1Ç 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ dönemine göre dolar bazõnda

Detaylı

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$

ALAN YATIRIM. 23 Ağustos Hedef PD: 408 Mn US$ ALAN YATIRIM 23 Ağustos 2006 Mardin Çimento 1Y 2006 Sonuçlarõ BİRİKTİR Hedef PD: 408 Mn US$ Satõş Gelirlerindeki Güçlü Artõş Karlõlõğõ Arttõrõyor Mardin in 1Y 2006 net satõşlarõ 47 milyon US$ olarak gerçekleşmiş

Detaylı

Arçelik (ARCLK.IS) ŞİRKET RAPORU. TUT Mevcut / 2007-yıl sonu Hedef Fiyatı: 8.85 / 11.3YTL

Arçelik (ARCLK.IS) ŞİRKET RAPORU. TUT Mevcut / 2007-yıl sonu Hedef Fiyatı: 8.85 / 11.3YTL Arçelik (ARCLK.IS) ŞİRKET RAPORU TUT Mevcut / 2007-yıl sonu Hedef Fiyatı: 8.85 / 11.3YTL ABD$ 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 01/06 ARÇELİK (2006-2007) 01/07 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 05/06 04/06

Detaylı

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$)

(Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) (Borusan Yat. Paz. BRYAT.IS) (4.58YTL / 3.39 ABD$) ABD$ 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 BRYAT (2004-2005) 10.05 10.05 09.05 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 12.04 11.04 10.04 09.04 08.04 07.04 06.04

Detaylı

Havayolları Catering 27 Ağustos 2001 (TL1,660,000/ABDc117.1)

Havayolları Catering 27 Ağustos 2001 (TL1,660,000/ABDc117.1) (UCAK.IS) BİRİKTİR Havayolları Catering 27 Ağustos 2001 (TL1,660,000/ABDc117.1) KALKIŞA HAZIRLANIN! USAŞ (2000-2001) Türkiye nin önde gelen havayolları catering şirketi olan Usaş %33 gibi cazip bir 2001T

Detaylı

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5,30 YTL / 3,68 ABD$) AL 2006-yıl sonu Hedef Fiyat: 4,96 ABD$

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5,30 YTL / 3,68 ABD$) AL 2006-yıl sonu Hedef Fiyat: 4,96 ABD$ (5,30 YTL / 3,68 ABD$) ABD$ HİSSE SENEDİ VERİLERİ (11 Ağustos 2006) Relatif Performans 1 ayl 3 ayl 12 ayl 12.7% 8.5% 13.9% 52 Hafta Aralığı (ABD$): 2.33-5.43 Piyasa Değeri (ABD$mn): 6,628 Ort. Günlük Hacim

Detaylı

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak

ALAN YATIRIM. Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 1,399 Mn US$ 6 Eylül Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak ALAN YATIRIM 6 Eylül 2006 Hürriyet 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 1,399 Mn US$ Reklam Sektöründeki Büyümeye Paralel Olarak Karlõlõk Artõşõ Sürüyor Hürriyet in 1Y 2006 dönemi net karõ bir önceki yõlõn aynõ

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi...

ALAN YATIRIM. Ford Otosan YS 2006 Sonuçları Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ 12 Mart İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... ALAN YATIRIM 12 Mart 2007 Ford Otosan YS 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 3,419 Mn US$ Cari PD: 2,904 Mn US$ İç talepteki daralma karlõlõğõ etkilemedi... Ford Otosan õn 2006 yõlõ net satõşlarõ 4,566 milyon

Detaylı

AKBANK (AKBNK.IS) TAVSİYE DEĞİŞİKLİĞİ. TUT Mevcut / 2007-sonu Hedef Fiyat: 9.5/11.5 YTL

AKBANK (AKBNK.IS) TAVSİYE DEĞİŞİKLİĞİ. TUT Mevcut / 2007-sonu Hedef Fiyat: 9.5/11.5 YTL TAVSİYE DEĞİŞİKLİĞİ TUT Mevcut / 2007-sonu Hedef Fiyat: 9.5/11.5 YTL ABD$ 9 8 7 6 5 4 3 03/06 02/06 01/06 AKBNK AKBANK (2006-2007) 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 05/06 04/06 Endekse relatif (sağ taraf)

Detaylı

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ

HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ Reysaş HALKA ARZ BİLGİLENDİRME NOTU: REYSAŞ, 31/01/2006 Alper Çelik (212) 318 2739 YAPISI GENEL BİLGİ Reysaş õn ödenmiş sermayesi 3,500,000 YTL den 50,000,000 YTL ye çõkartõlacak, nakit karşõlõğõ artõrõlan

Detaylı

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5.65 YTL / 4.07 ABD$) AL 2007-yıl sonu Hedef Fiyat: 9.30 YTL

Sabancı Holding (SAHOL.IS) (5.65 YTL / 4.07 ABD$) AL 2007-yıl sonu Hedef Fiyat: 9.30 YTL (5.65 YTL / 4.07 ABD$) ABD$ 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 01/06 02/06 03/06 SAHOL 04/06 06/06 (2006-2007) 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06 02/07 Endekse Relatif (sağ taraf) 03/07 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 AL 2007-yıl

Detaylı

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.

ACIBADEM (ACIBD.IS) 12 aylõk hedef fiyat: ABDc0.85 17.02.2004. ! Acõbadem Sağlõk Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. için 1.8 1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0. ACIBADEM (ACIBD.IS) (TL6800/ABDc0.52) Sağlõk ABDc 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 01/01 02/01 05/01 06/01 08/01 ACIBD 10/01 Hisse Senedi Bilgileri 120 100 80 60 40 20 12/01 ACIBADEM 02/02 04/02 06/02 08/02

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirasõ olarak Türk Lirasõnõn tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den

Detaylı

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$

ALAN YATIRIM. 07 Aralık Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ ALAN YATIRIM 07 Aralık 2006 Ereğli Demir Çelik 3Ç 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 3,703 Mn US$ Cari PD: 3,016 Mn US$ Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Ereğli Demir Çelik in Oyak a devri sonrasõnda yeniden

Detaylı

ALAN YATIRIM. 27 Eylül 2006. Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme

ALAN YATIRIM. 27 Eylül 2006. Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme ALAN YATIRIM 27 Eylül 2006 İzmir Demir Çelik 1Y 2006 Sonuçlarõ AL Hedef PD: 246 Mn US$ Global Çelik Talebindeki Artõş ve Marjlardaki Düzelme Karlõlõğõ Arttõrdõ Son verilere göre satõşlarõnõn %79 unu ağõrlõklõ

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alõm gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağõmsõz Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK

Detaylı

Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı. Marjlarda bozulma riski artmaktadır ENDEKSE PARALEL GETİRİ. Kar Raporu

Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı. Marjlarda bozulma riski artmaktadır ENDEKSE PARALEL GETİRİ. Kar Raporu 24 Mart 09 22 Mayıs 09 Temmuz 09 11 Eylül 09 11 Kasım 09 11 Ocak 10 8 Mart 10 Arena Bilgisayar Bilişim Teknolojisi Dağıtıcısı Kar Raporu 4 Mart 2010 Marjlarda bozulma riski artmaktadır Net kar beklentilerimizin

Detaylı

Erdemir. Beklentilerin üzerinde, kuvvetli faaliyet karlılığı. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 5.90 TL. 8 Şubat 2017

Erdemir. Beklentilerin üzerinde, kuvvetli faaliyet karlılığı. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 5.90 TL. 8 Şubat 2017 4Ç16 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 8 Şubat 2017 Erdemir Beklentilerin üzerinde, kuvvetli faaliyet karlılığı R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Erdemir, 4Ç16 da, önceki yılın aynı dönemine göre

Detaylı

YurtiçiPazar 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17

YurtiçiPazar 1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 3Ç16 4Ç16 1Ç17 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 10 16 11 16 12 16 01 17 02 17 03 17 04 17 05 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 17 Mayıs 2017 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE

Detaylı

Tofaş. Şeker Yatırım Araştırma. Egea rüzgarıyla gelen güçlü büyüme Mehmet Mumcu Analist AL Hedef Fiyat: 29,06 TL

Tofaş. Şeker Yatırım Araştırma. Egea rüzgarıyla gelen güçlü büyüme Mehmet Mumcu Analist AL Hedef Fiyat: 29,06 TL 4Ç16 Sonuçları Otomotiv Sektörü 14 Şubat 2017 Tofaş Egea rüzgarıyla gelen güçlü büyüme Mehmet Mumcu Analist mmumcu@sekeryatirim.com Tofaş yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin ve bizim beklentimizin

Detaylı

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1

ALAN YATIRIM. Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları Hedef PD: 5,050 Mn US$ 2Kasım Alan Yatırım Araştırma 1 ALAN YATIRIM 2Kasım 2006 Tüpraş 3Ç 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 5,050 Mn US$ Rafineri Marjlarındaki Artış Karlılığı Olumlu Etkiledi Global anlamda petrol talebinin artmaya devam etmesi ve dünya rafinaj

Detaylı

TOFAŞ ANALİST SUNUMU

TOFAŞ ANALİST SUNUMU TOFAŞ 31.03.2011 ANALİST SUNUMU 1 Index 31.03.2010 Performans Özeti Pazar Öngörüsü Highlights Q1 2011 Pazar Payı Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim

Detaylı

ANADOLU EFES (AEFES.IS) İçecek 1 Ağustos 2001 (TL52,000 /ABDc3.9)

ANADOLU EFES (AEFES.IS) İçecek 1 Ağustos 2001 (TL52,000 /ABDc3.9) (AEFES.IS) TUT İçecek 1 Ağustos 2001 (TL52,000 /ABDc3.9) BDT de baş döndürücü fırsatlar Anadolu Efes iştiraklerini de katarak yapmış olduğumuz değerleme ve yabancı şirketlerle yaptığımız karşılaştırma

Detaylı

Ford Otosan 2Ç2017 Sonuçları

Ford Otosan 2Ç2017 Sonuçları 08 16 09 16 10 16 11 16 12 16 01 17 02 17 03 17 04 17 05 17 06 17 07 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 11 Ağustos 2017 Ford Otosan 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013

DESPC AL Hedef Fiyat: 2,70TL 14 Haziran 2013 Düşük çarpanlar ve yüksek temettü verimliliği, piyasa üzerinde getiri beklentimizi destekliyor Bilgi Teknolojileri (BT) tüketim malzemeleri sektörünün önemli oyuncularından olan Şirket, toner-mürekkep

Detaylı

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti

ALAN YATIRIM. Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları Hedef PD: 469 Mn US$ 24 Ağustos Alan Yatırım Araştırma 1. Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti ALAN YATIRIM 24 Ağustos 2006 Ünye Çimento 1Y 2006 Sonuçları AL Hedef PD: 469 Mn US$ Yüksek Ciro Artışı Karlılığı Yükseltti Ünye Çimento nun 2006 net satışları 64 milyon US$ olarak gerçekleşmiş ve şirketin

Detaylı

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank

ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank Şirket Raporu 17 Nisan 2003 ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR Finansbank, TEB, Dõşbank TUT Bir alanda uzman olmak ya da büyük oyunculuğa sõçramak Geçmiş krizler dönemini başarõyla atlatan Finansbank, TEB ve Dõşbank

Detaylı

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$

ALAN YATIRIM. Trakya Cam YS 2006 Sonuçları. 21 Mart Hedef PD: Mn US$ Cari PD: Mn US$ ALAN YATIRIM 21 Mart 2007 Trakya Cam YS 2006 Sonuçları YS06 da Trakya Cam ın Cirosu, dolar bazında %14 oranında artış göstermiştir. Trakya Cam ın ortaklık yapısında, T.Şişe ve Cam Fabrikası A.Ş. %60.8,

Detaylı

TOFAŞ ANALİST SUNUMU

TOFAŞ ANALİST SUNUMU TOFAŞ 30.09.2011 ANALİST SUNUMU Index Highlights Q3 2011 Kapasite Kullanım ve Üretim 30.09.2011 Performans Özeti Finansal Sonuçlar ÖTV değişikliği Finansal Pozisyon ve İşletme Sermayesi Yurtiçi Pazar &

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 2Ç2017 Sonuçları

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 2Ç2017 Sonuçları 08 16 09 16 10 16 11 16 12 16 01 17 02 17 03 17 04 17 05 17 06 17 07 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 3 Ağustos 2017 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR

Detaylı

PETKİM 2Ç2017 Sonuçları

PETKİM 2Ç2017 Sonuçları Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 Haziran 17 Temmuz 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 15 Ağustos 2017 PETKİM 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Erdemir. Beklentilerin üzerinde, oldukça kuvvetli karlılık. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: TL 6.30 Önceki Hedef Fiyat: TL 5.

Erdemir. Beklentilerin üzerinde, oldukça kuvvetli karlılık. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: TL 6.30 Önceki Hedef Fiyat: TL 5. 1Ç17 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 21 Nisan 2017 Erdemir Beklentilerin üzerinde, oldukça kuvvetli karlılık R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Erdemir, 1Ç17 de, satış gelirlerinin TL bazında

Detaylı

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU TOFAŞ Ş 31.12.2009 ANALİST SUNUMU 1 Index 2009 Yılı Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları

AKÇANSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Ağustos 2017 AKÇANSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Akçansa nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net Dönem

Detaylı

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T

FD/SATIŞ FD/FAVÖK F/K BORSA 2002T 2003T 2002T 2003T 2002T 2003T 1 GOLDAS AL ABDc 0.3 0.2 0.1 0 01.01 03.01 05.01 GOLDAS 08.01 GOLDAŞ 10.01 01.02 03.02 05.02 08.02 10.02 01.03 Endekse Relatif (sağ taraf) 1.4 1.1 0.8 0.5 GOLDS.IS 20/01/2003 Fiyat (TL/ABDc): 830 / 0.05

Detaylı

Erdemir. 2Ç15 te beklentilerin üzerinde bir performans. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 4.70 TL. 10 Ağustos 2015

Erdemir. 2Ç15 te beklentilerin üzerinde bir performans. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 4.70 TL. 10 Ağustos 2015 2Ç15 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 10 Ağustos 2015 Erdemir 2Ç15 te beklentilerin üzerinde bir performans R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Erdemir, 2Ç15 te beklentilerin üzerinde sonuçlar

Detaylı

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman

TSKB 21 Ekim Kur Riskine Karşı Güvenli Liman OYAK YATIRIM Şirket Raporu TSKB 21 Ekim 2016 Kur Riskine Karşı Güvenli Liman TSKB kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık alanlarında faaliyet göstermektedir. Banka kurumsal bankacılık

Detaylı

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları

EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Mart 2017 EMLAK KONUT GYO 4Ç2016 Sonuçları HARUN EMLAK DERELİ KONUT hdereli@ziraatyatirim.com.tr GYO 4Ç2016 Sonuçları TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Emlak Konut GYO nun 2016

Detaylı

Kardemir. Şeker Yatırım Araştırma. Fiyatlardaki artış ile operasyonel karlılık yükseliyor. AL Hedef Fiyat: 1.55 TL Önceki Hedef Fiyat: TL 1.

Kardemir. Şeker Yatırım Araştırma. Fiyatlardaki artış ile operasyonel karlılık yükseliyor. AL Hedef Fiyat: 1.55 TL Önceki Hedef Fiyat: TL 1. 2Ç16 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 16 Ağustos 2016 Kardemir Fiyatlardaki artış ile operasyonel karlılık yükseliyor R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Kardemir, 2Ç16 da, önceki yılın aynı dönemine

Detaylı

Erdemir. Şeker Yatırım Araştırma. Sağlam operasyonel performans ve beklentilerin üzerinde net karlılık

Erdemir. Şeker Yatırım Araştırma. Sağlam operasyonel performans ve beklentilerin üzerinde net karlılık 2Ç17 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 10 Ağustos 2017 Erdemir Sağlam operasyonel performans ve beklentilerin üzerinde net karlılık R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Erdemir, 2Ç17 de, çelik fiyatlarının

Detaylı

Index. Pazar Öngörüsü. Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları. Pazar Payı. İhracat Performansı. Satışlar. Kapasite Kullanım ve Üretim

Index. Pazar Öngörüsü. Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları. Pazar Payı. İhracat Performansı. Satışlar. Kapasite Kullanım ve Üretim TOFAŞ 30.06.2010 ANALİST SUNUMU 1 Index 2010 Yılı Yarıyıl Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 3Ç2016 Sonuçları

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 3Ç2016 Sonuçları 11 15 12 15 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 10 16 11 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 8 Kasım 2016 TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 3Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 31.03.2008 Tarihinde Sona Eren Üç Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. İdari Yapõ 2.4. Başlõca

Detaylı

A15 9A T

A15 9A T 3Ç16 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 4 Kasım 2016 Kardemir 3Ç16 operasyonel performansı beklentilerin altında gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Kardemir, 3Ç16 da, TL20.1mn tutarında

Detaylı

TOFAŞ ANALİST SUNUMU EYLÜL 2007

TOFAŞ ANALİST SUNUMU EYLÜL 2007 TOFAŞ ANALİST SUNUMU EYLÜL 2007 GÜNDEM 2007 İkinci Çeyrek Performans özeti Pazar öngörüsü Yurtiçi pazar & Tofaş yurtiçi satışları Pazar payı İhracat performansı Finansal sonuçlar Diğer Gelişmeler Q & A

Detaylı

TOFAŞ Ş ANALİST SUNUMU

TOFAŞ Ş ANALİST SUNUMU TOFAŞ Ş 30.09.2009 ANALİST SUNUMU 1 Index 2009 Yılı Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Kapasite Kullanım ve Üretim İşletme Sermayesi

Detaylı

KARSAN ŞİRKET RAPORU

KARSAN ŞİRKET RAPORU KARSAN ŞİRKET RAPORU Tuncay Turşucu - tuncayt@meksa.com - 0212344 11 11 14 Haziran 2007 AL Hisse Kodu : Fiyat YTL : 3.22 Piyasa Değeri (mn$) : 237.2 Hedef Değer (mn$) : 427.5 Kazandırma Potansiyeli : 80%

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş.

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. 30.06.2008 Tarihinde Sona Eren Altõ Aylõk Döneme İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Kurumsal Yapõ 2.1. Ortaklõk Yapõsõ 2.2. Yönetim Kurulu 2.3. Denetleme Kurulu

Detaylı

Analist Toplantısı Bursa, 17 Kasım 2006

Analist Toplantısı Bursa, 17 Kasım 2006 Analist Toplantısı Bursa, 17 Kasım 2006 Program P2 2006 3. Çeyrek Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Finansal Sonuçlar Koç Fiat Kredi

Detaylı

TSKB 2Ç2017 Sonuçları

TSKB 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2017 TSKB 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr TSKB nin 2Ç2017 deki Net Dönem Karı 151mn TL ile Beklentilere Paralel

Detaylı

ARAŞTIRMA. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %10 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %20 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %70

ARAŞTIRMA. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: %10 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: %20 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar: %70 30 Nisan 2015 Ak Gıda Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Ak Yatırım ) tarafından Ak Gıda Sanayi

Detaylı

Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları

Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları 08 15 09 15 10 15 11 15 12 15 01 16 02 16 03 16 04 16 05 16 06 16 07 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Ağustos 2016 Ford Otosan 2Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Pegasus Hava Yolları. Şeker Yatırım Araştırma. AL Hedef Fiyat: 32.50 TL. 14 Ağustos 2015. 2Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü

Pegasus Hava Yolları. Şeker Yatırım Araştırma. AL Hedef Fiyat: 32.50 TL. 14 Ağustos 2015. 2Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 2Ç15 Sonuçları Havacılık Sektörü 14 Ağustos 2015 Pegasus Hava Yolları 2Ç15 net karı beklentilerin üzerinde açıklanırken, operasyonel performansta zayıflama gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları

TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 5 Mayıs 2017 TÜPRAŞ 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 3Ç2017 Sonuçları

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 3Ç2017 Sonuçları 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 10 Kasım 2017 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 3Ç2017 Sonuçları Harun Dereli hdereli@ziraatyatirim.com.tr Gaye Aksongur gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları 27.07.16 27.08.16 27.09.16 27.10.16 27.11.16 27.12.16 27.01.17 27.02.17 27.03.17 27.04.17 27.05.17 27.06.17 27.07.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 TÜRK TELEKOM 2Ç17 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

TUT Önceki tavsiye: TUT

TUT Önceki tavsiye: TUT Şirket Raporu AKÇANSA Çimento AKCNS.IS / 29 Nisan 2003 Fiyat (TL) 4,300 Piyasa Değeri (mn $) 259 Hedef Piy. Değ.(mn $) 311 Artõş Potansiyeli (%) %20 İşlem Hacmi (mn $) 0.54 Hisse Sayõsõ (mn) 95,129 Halka

Detaylı

TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları

TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 Haziran 17 Temmuz 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2017 TÜPRAŞ 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları

PETKİM 1Ç2017 Sonuçları Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Mayıs 2017 PETKİM 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

PETKİM 2Ç2016 Sonuçları

PETKİM 2Ç2016 Sonuçları Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 26 Ağustos 2016 PETKİM 2Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 2Ç2017 Sonuçları

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 2Ç2017 Sonuçları 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 07.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 23 Ağustos 2017 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR 2Ç2017 Sonuçları Harun Dereli hdereli@ziraatyatirim.com.tr Gaye Aksongur

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları

ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 2 Haziran 2015 ASELSAN ELEKTRONİK 1Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Ereğli Demir Çelik Potansiyel Temettü Verimine Göre Ucuz Fiyatlanıyor...

Ereğli Demir Çelik Potansiyel Temettü Verimine Göre Ucuz Fiyatlanıyor... Ereğli Demir Çelik Potansiyel Temettü Verimine Göre Ucuz Fiyatlanıyor... 2015 yılının ilk 9 aylık döneminde Erdemir'in satışları ton bazında geçen yılın aynı dönemine göre %3,7 artarak 6,31 Milyon tona

Detaylı

1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16

1Ç15 2Ç15 3Ç15 4Ç15 1Ç16 2Ç16 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Temmuz 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Ağustos 2016 OTOKAR 2Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

OTOKAR 4Ç2015 Sonuçları

OTOKAR 4Ç2015 Sonuçları Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak 16 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 10 Şubat 2016 OTOKAR 4Ç20 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Otokar 4Ç20 te 63mn TL lik Net

Detaylı

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI

KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI KREDİLENDİRME AŞASINDA YAPILAN SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ VE AŞAMALARI 1.)Öncelikle firmanın tanıtımı yapılır: Firmanın kuruluş tarihi, Firmanın adresi, Firmanın tanıtımı (faaliyet konusu dahil), Firmanın ortaklık

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net

Detaylı

Erdemir. Operasyonel karlılıkta iyileşme. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 4.80 TL Önceki Hedef Fiyat: 4.50 TL.

Erdemir. Operasyonel karlılıkta iyileşme. Şeker Yatırım Araştırma. TUT Hedef Fiyat: 4.80 TL Önceki Hedef Fiyat: 4.50 TL. 2Ç16 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 11 Ağustos 2016 Erdemir Operasyonel karlılıkta iyileşme R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Erdemir, 2Ç16 te, önceki yılın aynı dönemine göre TL bazında %28.0

Detaylı

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi

Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi 29 Mayıs 2013 Akyürek Pazarlama Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Vakıf Yatırım) tarafından

Detaylı

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004

HSBC. Doğan Holding. Ekle. 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile. 5 Mayõs 2004 5 Mayõs 2004 HSBC Doğan Holding Tavsiyemiz Ekle Önceki tavsiye Ekle 2003 de bankacõlõk ile başlayan büyüme 2004 de medya ile sürecek * Net Satõşlar Esas Faaliyet Karõ Net Kar F/K F/DD FVAOK FD/FVAOK FD/Satõşlar

Detaylı

TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları

TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları 18.02.16 18.03.16 18.04.16 18.05.16 18.06.16 18.07.16 18.08.16 18.09.16 18.10.16 18.11.16 18.12.16 18.01.17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 20 Şubat 2017 TÜRK TELEKOM 4Ç16 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

Ford Otosan. Şeker Yatırım Araştırma. Arge indirimi ve yatırım teşviğiyle desteklenen kârlılık Mehmet Mumcu Analist

Ford Otosan. Şeker Yatırım Araştırma. Arge indirimi ve yatırım teşviğiyle desteklenen kârlılık Mehmet Mumcu Analist 4Ç16 Sonuçları Otomotiv Sektörü 20 Şubat 2017 Ford Otosan Arge indirimi ve yatırım teşviğiyle desteklenen kârlılık Mehmet Mumcu Analist mmumcu@sekeryatirim.com Ford yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentisinin

Detaylı

Kardemir. Şeker Yatırım Araştırma. Satış gelirlerinde yüksek artış gerçekleşirken, operasyonel karlılık büyük ölçüde korundu

Kardemir. Şeker Yatırım Araştırma. Satış gelirlerinde yüksek artış gerçekleşirken, operasyonel karlılık büyük ölçüde korundu 1Ç17 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 4 Mayıs 2017 Kardemir Satış gelirlerinde yüksek artış gerçekleşirken, operasyonel karlılık büyük ölçüde korundu R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Kardemir,

Detaylı

Türk Telekom. Şeker Yatırım Araştırma

Türk Telekom. Şeker Yatırım Araştırma 1Ç17 Sonuçları Telekomünikasyon Sektörü 26 Nisan 2017 Türk Telekom Operasyonel olarak yıla kuvvetli bir başlangıç gerçekleşirken, kur farkı giderleri net karlılığı etkiledi R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com

Detaylı

Erdemir. Şeker Yatırım Araştırma. Operasyonel performans beklentilere paralel olarak gerçekleşirken, 1Ç16 net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti

Erdemir. Şeker Yatırım Araştırma. Operasyonel performans beklentilere paralel olarak gerçekleşirken, 1Ç16 net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti 1Ç16 Sonuçları Demir-Çelik Sektörü 26 Nisan 2016 Erdemir Operasyonel performans beklentilere paralel olarak gerçekleşirken, 1Ç16 net karı beklentilerin üzerinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com

Detaylı

TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU

TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU TOFAŞ 2015 YILSONU ANALİST SUNUMU 03.02.2016 1 AJANDA 2015 4. Çeyrek Öne Çıkanlar Türk Otomotiv Sanayii Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı Yurtiçi Pazar Gelişimi Tofaş Yurtiçi Pazar Gelişimi İhracat Pazar

Detaylı

ARAŞTIRMA. Ulusoy Elektrik Fiyat Tespit Raporu Analizi. 10 Kasım 2014 ARAŞTIRMA

ARAŞTIRMA. Ulusoy Elektrik Fiyat Tespit Raporu Analizi. 10 Kasım 2014 ARAŞTIRMA 10 Kasım 2014 Ulusoy Elektrik Fiyat Tespit Raporu Analizi Bu rapor, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Rapor, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( İş Yatırım ) tarafından Ulusoy

Detaylı

Türk Hava Yolları 1Ç2017 Sonuçları

Türk Hava Yolları 1Ç2017 Sonuçları 05 16 06 16 07 16 08 16 09 16 10 16 11 16 12 16 01 17 02 17 03 17 04 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Mayıs 2017 Türk Hava Yolları 1Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

PİYASA ÇARPANLARI DİKKAT ÇEKENLER

PİYASA ÇARPANLARI DİKKAT ÇEKENLER IMKB-50 hisselerinde talep herzaman diliminde daima yüksek olmuştur. Çünkü nerdeyse tüm mali sektörü kapsıyor, TCMB nin aldığı tedbirler hemen uygulamaya geçildiğinden mali tablolarına yansımalarını görebiliyoruz.

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ Çimento Sektör Raporu 6 Mart 9 TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ Yüksek temettü verimi kısa vadeli kazanç sağlayacak Portföyümüzdeki Çimento Şirketleri Şirket Tavsiye Yük. Pot. Adana Çimento (A) Endekse Paralel

Detaylı

Aygaz. 28 Ekim Oyak Yatırım Araştırma ENDEKSE PARALEL GETİRİ %

Aygaz. 28 Ekim Oyak Yatırım Araştırma ENDEKSE PARALEL GETİRİ % OYAK YATIRIM Şirket Raporu Aygaz Karlılıktaki istikrar ve temettü verimi ile ön plana çıkıyor Aygaz, Türkiye LPG pazarında toplam %29 luk Pazar payı ile lider konumdadır. Şirket kendi sahip olduğu gemi

Detaylı

24 Ağustos 2010 TUT. Coca Cola İçecek 2Ç10 Sonuçları. Şeker Yatırım Araştırma. Hedef Fiyat: 13.50 TL

24 Ağustos 2010 TUT. Coca Cola İçecek 2Ç10 Sonuçları. Şeker Yatırım Araştırma. Hedef Fiyat: 13.50 TL 24 Ağustos 2010 Coca Cola İçecek 2Ç10 Sonuçları TUT Hedef Fiyat: 13.50 TL Coca Cola İçecek in 2Ç10 da konsolide net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %51.4 düşüşle 74 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken,

Detaylı

27 Ekim Telekomünikasyon Sektörü Turkcell S a y f a 1

27 Ekim Telekomünikasyon Sektörü Turkcell S a y f a 1 3Ç17 Sonuçları Telekomünikasyon Sektörü 27 Ekim 2017 Turkcell Dijital hizmetlerdeki gelirlerini arttırarak liderliğini koruyor R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Turkcell, 3Ç17 de piyasa ortalama

Detaylı

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL

ADEL HİSSE ANALİZİ. ADEL Endeksin Üzerinde Getiri 03.09.2014. Hisse Data Hisse Kodu ADEL 03.09.2014 ADEL HİSSE ANALİZİ ADEL için kararımız Endeksin Üzerinde Getiri yönündedir ve yapmış olduğumuz değerleme sonucunda %16 getiri potansiyeli ile 61,90 TL fiyat hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Değerleme

Detaylı

HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları

HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2017 HALKBANK 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Halkbank ın 2Ç2017 deki Net Dönem Karı 1.009mn TL ile Beklentiler

Detaylı

ÇİMSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları

ÇİMSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 22 Ağustos 2017 ÇİMSA ÇİMENTO 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Çimsa'nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net Dönem Karı

Detaylı

AKBANK Bankalar. Önemli Finansallar. mn $, UMS29 Konsolide 2000 2001 2002T 2003T

AKBANK Bankalar. Önemli Finansallar. mn $, UMS29 Konsolide 2000 2001 2002T 2003T Şirket Raporu AKBANK Bankalar AKBNK.IS / 27 Eylül 2002 Fiyat (TL) 4,750 Piyasa Değeri (mn $) 2,305 Hedef Piyasa Değeri (mn $) 2,850 Artõş Potansiyeli (%) %24 İşlem Hacmi (mn $) 7.0 Hisse Sayõsõ (mn) 800,000

Detaylı

Ford Otosan TUT de büyüme lokomotifi ihracat olacak. Hisse Senedi / Büyük Şirket / Otomotiv. Yükselme Potansiyeli* 7%

Ford Otosan TUT de büyüme lokomotifi ihracat olacak. Hisse Senedi / Büyük Şirket / Otomotiv. Yükselme Potansiyeli* 7% Hisse Senedi / Büyük Şirket / Otomotiv Ford Otosan Şirket Güncelleme 2017 de büyüme lokomotifi ihracat olacak 17.02.2017 TUT Yükselme Potansiyeli* 7% Kodu FROTO Yurtiçi pazarda pazar payına kıyasla karlılık

Detaylı

2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU

2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU 2008 ÜÇÜNCÜ ÇEYREK ANALİST SUNUMU 08 2008 31 10 2008 Gündem 2008 Üçüncü Çeyrek Performans Özeti Pazar Öngörüsü Yurtiçi Pazar & Tofaş Yurtiçi Satışları Pazar Payı İhracat Performansı Finansal Sonuçlar Diğer

Detaylı

Ford Otosan 3Ç2015 Sonuçları

Ford Otosan 3Ç2015 Sonuçları 11 14 12 14 01 15 02 15 03 15 04 15 05 15 06 15 07 15 08 15 09 15 10 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 13 Kasım 2015 Ford Otosan 3Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr GAYE AKSONGUR gaksongur@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı