AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ"

Transkript

1 KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN OCAK 2008 / Sayý: 19 AB MÜKTESEBATINA UYUM ÇALIÞMALARI 12 BAÞLIKTA BAÞLIYOR Avrupa Komisyonunun yasal ve idari yapýmýza yönelik 12 baþlýk altýnda baþlamayý önerdiði uyum çalýþmalarý kapsamýnda Ocak haftasý bir dizi toplantýlar gerçekleþtirildi. Baþbakanlýk Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezinin uzun süren uðraþlarý neticesinde gerçekleþen temaslarda Avrupa Komisyonu yetkilileri Bakanlar Kurulu ve siyasi liderlere, AB'ye uyumlaþtýracak olan yasal ve idari yapýmýzýn çalýþmalarýn metodolojisini ve önemini anlattý. ABKM'de Siyasi Partilere Bilgilendirme Toplantýsý Yönelik Bu kapsamda 'Avrupa Birliði Müktesebatýnýn Gelecekte Uygulanmasýna Dönük Program' olarak adlandýrýlan ve 6 Aralýk 2007'de Baþbakan Ferdi Sabit Soyer'e iletilen 'Kýlavuz Belge' 23 Ocak Perþembe günü Bakanlar Kuruluna sunuldu. Bakanlar Kurulunun yönlendirmeleri doðrultusunda 24 Ocak Perþembe günü ABKM'de gerçekleþtirilen bilgilendirme toplantýsýnda siyasi partilerle de paylaþýlan belge, genel hatlarýyla, AB mevzuatýna uyum programýnýn hazýrlanma metodolojisini, öncelikli olarak saptanan müktesebat ana baþlýklarýný ve Komisyonun Kýbrýs Türk tarafýndan beklediði reform önceliklerini kapsamaktadýr. Baþbakanlýk Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Baþkaný Erhan Erçin toplantýda siyasi partilerin, birtakým siyasi çekinceleri olmasýna raðmen, AB uyum çalýþmalarýna katký koyacaklarýný söylemelerinin memnuniyet verici bir geliþme olduðunu belirtti. Erhan Erçin: Uyum Çalýþmalarý, çözüm halinde kuzeyde AB müktesebatýnýn uygulanmasýný hazýr hale getirecek Uyum çalýþmalarýnýn yasal dayanaðýný Mali Yardým Tüzüðü'nden aldýðýný ifade eden Erhan Erçin, uyum çalýþmalarýnýn Kýbrýs Türk halkýnýn hak ettiði deðerlere, yaþam standartlarýna ve hayat kalitesine ulaþabilmesi ve olasý bir çözüm halinde Kýbrýs Türk halkýný AB müktesebatýnýn kuzeyde uygulanmasýna hazýr hale getirmesi açýsýndan önemli bir dönemi teþkil ettiðini kaydederek, bu zor ve uzun süreçte kamudaki herkese büyük sorumluluk düþtüðünü vurguladý. Erhan Erçin, belirlenen 12 baþlýðýn Kýbrýs Türk tarafý için ekonomik ve sosyal açýdan öncelik arz eden konu baþlýklarý olduðunu vurgulayarak, bu çalýþmalarýn orta ve uzun vadede sonuçlar vereceðini, ancak en önemli sonucun, çözüm durumunda karýþýk ve özümsenmesi zaman alan AB müktesebatý konusunda Kýbrýslý Rumlar k a d a r d o n a n ý m s a h i b i o l m a d a ze m i n hazýrlanmasý olacaðýný ifade etmiþtir. Erçin, 12 baþlýkta uyum çalýþmalarý ile ilgili olarak Kýbrýslý Türklere sunulan belgenin, Kýbrýs Türk halký ile AB'nin motor gücünü oluþturan Avrupa Komisyonu arasýnda bir iþbirliði zemini oluþturmayý hedeflemekte olduðunu ifade etmiþtir. Bu çerçevede, Kýbrýslý Türklerin önceliklerini AB yetkilileri ile birlikte saptayarak, bir sýralamaya koyup, müktesebatýn belli alanlarýnda uygulanabilmesi için çalýþmalar baþlatýlacaðýný da belirten Erhan Erçin, AB Avrupa BirliðiAvrupa Koordinasyon Birliði Koordinasyon Merkezi Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr Sayfa 1

2 Komisyonu'nun, bunlarý ileride uygulamaya koyabilme hedefiyle yapacak olsa bile K.K.T.C. hükümetinin bunlarý tek taraflý olarak uygulamaya koymasý için herhangi bir engel bulunmadýðýný da sözlerine eklemiþtir. Uyum Çalýþmalarý Mart Ayýnda Baþlýyor Uyum çalýþmalarýnýn Mart ayýnda, AB ve müktesebatý ile ilgili kapsamlý bir seminerle baþlamasý öngörülmüþtür. Seminerde, uyum çalýþmalarýnda görev alacak ekiplere AB kurumlarý, AB karar alma mekanizmalarý ve AB hukuku ile ilgili bilgi aktarýlmasýnýn hedeflendiðini belirten Erçin; Nisan ayýndan itibaren de konu baþlýklarý ile ilgili sunumlarýn öncelik sýrasýna ve hazýrlýk durumuna göre baþlatýlmasýnýn hedeflendiðini vurguladý. Þubat ayý ortasýnda Cumhuriyet Meclisi'nde temsiliyeti bulunmayan diðer siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, basýn ve medya kuruluþlarýna ve halkýmýza da bu konuda kapsamlý bilgi aktarýlmasý öngörülüyor. 12 Baþlýk'ta Uyum Çalýþmalarý Fasýl 4: Sermayenin Serbest Dolaþýmý Topluluk müktesebatý hem AB içinde ve hem de Üye Devletler ile üçüncü ülkeler arasýndaki s e r m a y e h a r e k e t l e r i üzerindeki kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasýný düzenler. Ayný z a m a n d a, g ü v e n l i k bakýmýndan havale emirlerinin gerçekleþtirilmesi ve sýnýrlar arasý ödemelere dair kurallarý da içerir. Fasýl 5: Kamu Ýhaleleri Kamu ihaleleri ile ilgili topluluk müktesebatý içinde þeffaflýk, eþit muamele, serbest rekabet ve ayrýmcýlýða karþý genel prensipler vardýr. Ýlaveten, Belli AB kurallarý geleneksel yüklenici kurumlar ve belli sektörler ile ilgili çalýþmalar, hizmetler ve tedarikler için kamu ihalelerinin koordinasyonu için de geçerlidir. Fasýl 6: Þirketler Hukuku Þirketler hukukuna dair topluluk müktesebatý içinde þirketlerin kurulumu, tescili, birleþmesi ev bölünmesi ile ilgili kurallar vardýr. Mali denetim bakýmlarýndan topluluk müktesebatý, küçük ve orta büyüklükte kuruluþlarýn sunumlarý ile ilgili basitleþtirilmiþ bazý kurallar getirmektedir. Fasýl 8: Rekabet Hukuku Rekabet Hukuku ile ilgili topluluk müktesebatý hem anti tröst hem de devlet teþvik ve yardýmlarýnýn kontrol politikalarýný kapsar. Ýçinde þirketler tarafýndan serbest rekabet kurallarýnýn ihlalini engelleyen, iþletmeler arasýndaki birleþmeleri detaylý olarak incelemeye yarayan ve iç piyasada serbest rekabete karþý durum oluþturan devlet yardým ve teþviklerinin engellenmesini içeren kural ve prosedürler yer almaktadýr. Fasýl 9: Mali Hizmetler Mali hizmetler alanýndaki topluluk müktesebatý içinde bankacýlýk, sigorta, ek emeklilik alanlarýnda, yatýrým hizmetleri ve kýymetli kâðýt piyasalarýnda faaliyet gösteren mali kurumlarýn yetkileri, iþletilmesi ve denetlenmesi ile ilgili kurallar vardýr. Fasýl 11: Tarým ve Kýrsal Kalkýnma Ziraat Faslý birçoðu doðrudan uygulanabilir olan çok sayýda baðlayýcý kural içermektedir. Bu kurallarýn tam olarak uygulanmasý ve etkin icrasý ve denetimi verimli çalýþan bir kamu kurumu tarafýndan yapýlabilir. Fasýl 12: Gýda güvenliði, hayvan ve bitki saðlýðý politikalarý B u f a s ý l g ý d a g ü v e n l i ð i konusunda detaylý kurallar içerir. Genel gýda maddeleri politikasý gýda ürünlerinin ü r e t i m i h a k k ý n d a s a ð l ý k kurallarýný belirler. Ýlaveten, topluluk müktesebatý ehil hayvanlar ile ilgili olarak, hayvan saðlýðýnýn korunmasý, hayvan bakýmý ve iç piyasalardaki hayvansal orijinli gýdalarýn güvenliðinin saðlanmasý için önemli olan detay kurallar sunar. Bitki saðlýðý konusunda AB kurallarý, tohumlarýn kalitesi, bitki koruyucu malzemeler, zararlý organizmalar ve hayvan yemleri gibi konularý kapsar. Fasýl 14: Ulaþtýrma politikalarý AB ulaþtýrma mevzuatý güvenli, verimli ve çevre bakýmýndan saðlam ve kullanýcý dostu ulaþtýrma hizmetlerini teþvik etmek suretiyle dâhili piyasanýn daha iyi iþlemesini amaçlamaktadýr. Ulaþtýrma topluluk müktesebatý yol, tren, iç sular, birleþik ulaþtýrma, havacýlýk ve deniz taþýmacýlýðý sektörlerini kapsamýna almýþtýr. Sayfa 2 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

3 OCAK 2008 Fasýl 18: Ýstatistik Ýstatistik alanýndaki topluluk müktesebatý, resmi istatistikî bilgilerin yayýmlanmasý, kiþisel verilerin gizliliði, þeffaflýk, güvenilirlik ve tarafsýzlýk gibi prensipler temeline oturtulmuþ bir istatistikî alt yapýnýn varlýðýný gerektirir. Ulusal istatistik enstitüleri, istatistikî bilgilerin temel bilim, üretim ve yayýmý ile ilgili referans ve çapa noktalarý olarak vazife görürler. Fasýl 19: Sosyal politikalar ve Çalýþma Sosyal politikalar ile ilgili topluluk müktesebatý içinde iþ hukuku, eþitlik, saðlýk ve iþ güvenliði ve ayýrýmcýlýk karþýtlýðý alanlarýnda asgari standartlar vardýr. Üye Devletler çalýþma politikalarý, sosyal aidiyet ve sosyal korunma alanlarýnda AB seviyesinde ve AB politikalarý süreçlerinde sosyal diyaloglara katýlýrlar. yapýlan düzeltmeler ve eklemeler ile birlikte plan, K.K.T.C. Gümrüklerinde kapsamlý bir reform yapýlabilmesini mümkün kýlacak bir belge haline gelmiþtir. Planda yapýlan deðiþiklikler Türkçe tercümesi yapýldýktan sonra Maliye Bakanlýðý yetkililerine sunulacak, onlardan gelecek görüþler doðrultusunda da son þeklini alacaktýr. Planýn son þeklinin, Þubat ayýnda, Eurocustoms Direktörü Martin Brown, ÝGGD Danýþmaný Andy Argyle ve G-YYK tarafýndan Maliye Bakaný'na sunulmasý hedefleniyor. Maliye Bakanlýðý'nýn onayý ile birlikte, plan çerçevesinde, gümrüklere AB tarafýndan uzun vadeli teknik yardým saðlanacaktýr. Fasýl 27: Çevre AB çevre politikalarý þimdiki ve gelecekteki nesiller için çevrenin korunmasý ve sürdürülebilir bir geliþme saðlanmasýný amaçlamaktadýr. Önleyici faaliyetler, kirletici öder prensibi, çevreye hasarýn kaynaðýndan önlenmesi, paylaþýlan sorumluluk ve çevre korumanýn diðer AB politikalarý ile bütünleþtirilmesi temeline dayanýr. Fasýl 28: korunmasý Tüketicilerin ve saðlýðýn Tüketicinin korunmasýna dair topluluk müktesebatý bir dizi belli sektörlerde tüketicilerin ekonomik çýkarlarýnýn korunmasý yanýnda, tüketim mallarýnýn güvenliðini de kapsamýna alýr. GÜMRÜK SÝSTEMÝNÝN AB'YE UYUMUYLA ÝLGÝLÝ STRATEJÝK ÝCRA PLANI HAZIRLANDI K.K.T.C. Gümrük sisteminin AB'ye uyumla ilgili stratejik icra planý, Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi (ABKM) ve Avrupa Komisyonu Teknik Yardým ve Bilgi Deðiþim Ofisi (TAIEX) iþbirliðinde, Ocak 2008 tarihleri arasýnda, Gümrükler Yeniden Yapýlandýrma Komitesi (GYYK) ile Ýngiltere Gelirler ve Gümrükler Dairesi (ÝGGD) danýþmaný Andy Argyle'ýn katýlýmý ile yapýlan çalýþmalarla tamamlandý. Yapýlan toplantýda, Aralýk 2007'de hazýrlanan gümrük stratejik icra planý taslaðýnda ortaya konulan stratejik hedefler G-YYK üyeleri ile Argyle tarafýndan detaylý olarak yeniden ele alýndý. Gerçekleþtirilen çalýþmalardan sonra Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi GÜMRÜKLERDE BÝLGÝSAYAR OTOMASYONUNA YÖNELÝK STRATEJÝ BELÝRLENDÝ Stratejik hedeflerin saptandýðý icra planý yanýsýra ABKM ile Avrupa Komisyonu TAIEX iþbirliðinde 2007 Kasým ayýnda baþlatýlan K.K.T.C. Gümrük Sisteminin bilgisayar otomasyonuna geçmesine yönelik strateji belirleme çalýþmalarýný tamamlayan Danimarka Gümrük ve Vergi Dairesi'nden iki uzman, Ocak 2008 tarihleri arasýnda ülkemize gelerek Maliye Bakanlýðý yetkilileri ile, belirledikleri stratejiyi görüþtü. Ýki uzman, gümrüklerde bilgisayar otomasyonuna geçiþ sürecinde belirlenen stratejiyi, öncelikle, Maliye Bakanlýðý Müsteþarý, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü, Gümrükler Yeniden Yapýlandýrma Komitesi Üyeleri ve Maliye Bakanlýðý Bilgi Ýþlem Birimi Sorumlusu ile paylaþarak deðerlendirmelerde bulundular. Gümrüklerde bilgisayar otomasyonuna geçiþ sürecini belirleyen strateji belgesinin yol haritasý Sayfa 3

4 OCAK 2008 niteliði taþýdýðý ve uygulamaya geçiþ sürecinde yapýlacak çalýþmalara büyük katký koyacaðý görüþüne varýldý. Daha sonra, söz konusu belgeyi, K. T. Ticaret Odasý Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýda gümrük komisyoncularý, deniz taþýmacýlýðý ve nakliye þirketleri, bankalar, ithalatçý firmalar gibi gümrük sistemindeki diðer paydaþlara da bilgi veren uzmanlar, internet üzerinden web tabanlý olarak hazýrlanan K.K.T.C. gümrüklerine yönelik bilgisayar otomasyon sisteminin, AB üye ülkelerinin kullanmakta olduðu sistemlere uygun olarak tasarlandýðýný vurguladýlar. Tasarýnýn, KKTC'nin gümrük sistemindeki mevcut sýkýntýlarý çözecek nitelikte olduðunu belirten Maliye Bakanlýðý yetkilileri ve özel sektördeki diðer paydaþlar, yapýlacak çalýþmalarda her türlü desteði saðlamaya hazýr olduklarýný bir kez daha vurguladýlar. Þubat ayýnda Maliye Bakaný Ahmet Uzun'a sunulmasý hedeflenen gümrüklere yönelik stratejik eylem planýnýn onaylanmasý ile birlikte bilgisayar otomasyon sisteminin uygulamaya geçmesi ile ilgili çalýþmalarýn da hýz kazanacaðý belirtilmiþtir. amacýyla AB kurumlarý ile K.K.T.C. nin kamu kurum ve kuruluþlarý arasýnda yer alan AB müktesebatýna uyum çalýþmalarý sürecinde gerekli yazýþma ve resmi temaslarý yürütme görevini üstlenen Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi personeli, iki günlük eðitimde rapor hazýrlama, sunum ve müzakere teknikleri ile ilgili konularda kendini geliþtirme fýrsatý elde etmiþtir. Eðitim sýrasýnda, özellikle günlük iþ temposunun yoðunluðu içinde ivedi hazýrlanmasý gereken bilgi notlarý ve raporlar üzerinde çalýþmalar yapýldý. Grup çalýþmalarý ve bireysel çalýþmalar olmak üzere iki þekilde gerçekleþtirilen çalýþmalar, ABKM personelinin, zamaný doðru kullanarak etkili ve kaliteli rapor yazabilme ve sunum yapabilme tekniklerini kullanabilmeyi öðrenmesine katký saðladý. Genel anlamda, ABKM personelinin günlük iþ organizasyonunu yaparken zamaný etkin kullanmasýnda yol gösterici olan iki günlük eðitimin devamýnýn gelmesi ile ilgili giriþimlerin yapýlmasý görüþü ortaya çýkmýþtýr. MEVCUT ÇED TÜZÜÐÜ AB MEVZUATI ÝLE UYUMLAÞTIRILIYOR Ocak 2008 tarihlerinde, Çevre Etki Deðerlendirme (ÇED) tüzüðünün AB mevzuatý ile uyumlaþtýrýlmasý kapsamýnda, ABKM'de Çevre Koruma Dairesi, Þehir Planlama Dairesi yetkilileri ve AB uzmaný Norman Sheridan'ýn katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda bir önceki çalýþmalara dayandýrýlarak hazýrlanmýþ olan Eylem Planý üzerinde çalýþýldý. Bu plan, bugüne kadar ÇED ile ilgili olarak Çevre Koruma ve Planlama mevzuatýnda yer almamýþ olan veya yer alýp da AB standartlarýnda olmayan baþlýca hususlarý içeren ve üzerinde tartýþýlýp netleþtirilmesi gereken önemli konulardan oluþuyor. ABKM PERSONELÝNE RAPORLAMA VE ETKÝLÝ MÜZAKERE TEKNÝKLERÝ KONUSUNDA EÐÝTÝM VERÝLDÝ ABKM ile Ýngiliz Yüksek Komiserliði iþbirliðinde, Ýngiltere Hükümeti'nin Ulusal Okulu'ndan iki uzman ABKM personeline raporlama ve etkili müzakere teknikleri konusunda 7-8 Ocak 2008 tarihlerinde eðitim verdi. Etkin bir koordinasyon aðýnýn kurulabilmesi Sayfa 4 Toplantýda, ÇED ile ilgili eylem planýnda olup da tartýþýlan bazý önemli tanýmlar (kapsam, geliþme onayý, tarama gibi) yanýnda halkýn bilgilendirilmesi, halkýn karar verme süreçlerine etkin katýlýmý ve halka danýþma haklarý gibi önemli hususlar da irdelendi. Toplantýnýn ikinci kýsmý ise ÇED süreci içinde yer alan diðer merkezi ve yerel otorite temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþti. Bu kýsýmda, katýlýmcý kurumlarýn süreçteki rolü ve ilgili mevzuat Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Avrupa Birliði Hazýrlanmýþtýr Koordinasyon Merkezi

5 tartýþýldý. Sonuç olarak, ÇED ile ilgili eylem planýnýn üretilmiþ yeni bilgilerle yeniden düzenlenerek bir sonraki teknik çalýþmada ÇED tüzüðünün AB m e v z u a t ý n a u y u m l u h a l e g e t i r i l m e s i öngörülmüþtür. REKABET YASASI ÝLE ÝLGÝLÝ TEKNÝK ÇALIÞMALAR GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ABKM bünyesinde oluþturulan Rekabet Yeniden Yapýlandýrma Komitesi (RYYK), rekabetle ilgili bakanlýk ve dairelerden gelen temsilciler ve AB'den uzmanlarýn katýldýklarý rekabet yasasý ile ilgili teknik çalýþmalar Kasým 2007 tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Haziran 2007'de gerçekleþtirilen bilinç artýrýmýna yönelik çalýþma toplantýlarýnýn ve seminerin bir devamý þeklindeyürütülen teknik çalýþmalarda, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi'ne sunulmuþ olan Rekabetin Korunmasý Yasa Tasarýsý yeniden ele alýnarak, etkili ve uygulanabilir bir rekabet yasasýna sahip olmak için yapýlmasý gereken deðiþiklikler tartýþýlmýþtýr. Bu tartýþmalar sonucunda, yasa tasarýsýnýn en önemli maddeleri olan Devlet Yardýmlarý ve Rekabet Kurumu'nun kurulmasý kýsýmlarýnda, K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'ne yasa maddeleri ile ilgili deðiþiklik önerileri sunulmuþtur. Komite'nin yasa tasarýsýný 2008'in ilk yarýsýnda görüþmesi beklenmektedir. GENÇLER ÝÇÝN DEÐÝÞÝM PROGRAMLARI VE DOÐRUDAN TEMASLAR' HÝBE YARDIM PROGRAMI AÇIKLANDI Avrupa Birliði'nin 259 milyon Euro'luk mali yardým programý çerçevesinde, Kýbrýslý Türkleri Avrupa Birliði'ndeki muhataplarý ile biraraya getirmeyi ve doðrudan temasý saðlamayý h e d e f l e y e n G e n ç l e r i ç i n D e ð i þ i m Programlarý ve Doðrudan Temaslar hibe yardým projesi birinci etabý, Avrupa Komisyonu tarafýndan açýklandý. 3 milyon Euro deðerindeki söz konusu hibe projesi, Kýbrýslý Türklere AB Üye Ülkelerinde (diðer 26 ülkede) gerçekleþecek olan aktivitelere katýlma imkaný saðlayacaktýr. Avrupa deðerlerini, deneyimlerini ve çok kültürlü gelenek anlayýþýný geliþtirmeyi hedefleyen bu proje kapsamýnda Kýbrýs Türk gençliði; festivallere, fuarlara veya konferanslara, spor etkinlikleri, yaz üniversiteleri veya gençlik kamplarý gibi etkinliklere katýlma fýrsatý elde edecektir. Proje; Bireyler ve gruplar Sivil Toplum Örgütleri Sivil Toplum Örgüt Aðlarý olmak üzere üç kesime hitap etmektedir. Tam bilgi ve baþvuru paketi Adaylar için daha fazla bilgiye ve Baþvuru Rehberi'ne Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi w e b s i t e s i n d e n u l a þ ý l a b i l i r : m.html SLOVENYA AB DÖNEM BAÞKANLIÐINI DEVRALDI Slovenya, AB Dönem Baþkanlýðý'ný 1 Ocak 2008 tarihinde Portekiz'den devraldý. 30 Haziran 2008'e kadar sürecek olan Slovenya Dönem Baþkanlýðý, Slovenya'nýn yeni üye ülkeler ve eski komünist ülkeler arasýnda AB Dönem Baþkanlýðý'ný üstlenecek ilk ülke olmasý açýsýndan ayrý bir önem taþýyor. Slovenya'nýn Baþkanlýk dönemi süresince öncelik vereceði konularý içeren AB Dönem Baþkanlýðý programýnda, daha uyumlu ve daha etkin AB politikalarý oluþturmak amacýyla ilk defa üç ülkenin (Almanya-Portekiz-Slovenya) biraraya gelerek hazýrladýðý 21 Aralýk 2006 tarih ve 17079/06 sayýlý 18 Aylýk Çalýþma Programý kapsamýndaki konular yer alýyor. Program çerçevesinde Lizbon Antlaþmasý'nýn 2009 yýlýnda uygulamaya konulmasý, Kosova'nýn statüsü, enerji ve iklim deðiþikliði, Batý Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreci ve kültürler arasý diyalog konularý gündem maddeleri arasýnda ilk sýralara yerleþtirildi. Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 5

6 Lizbon Antlaþmasý ile kurumsal çerçeveye iliþkin Slovenya AB Dönem Baþkanlýðý Programý: bir uzlaþmaya varýlmasýnýn ardýndan, ortak politikalar ve bütçe alanýnda Ortak Tarým Avrupa Ýçin Sinerji adýný taþýyan yirmi Politikasý'na iliþkin bir 'Saðlýk Taramasý' ile son sayfalýk Slovenya Dönem Baþkanlýðý reformun sonuçlarý deðerlendirilecek ve mevcut programýnda yer alan konular; araçlarýn isleyiþinin iyileþtirilmesine yönelik deðiþiklikler önerilecek. Baþkanlýk ayrýca 4. AB'NÝN GELECEÐÝ Uyum Forumu sonuçlarý temelinde AB uyum - Lizbon Antlaþmasý politikasýnýn geleceðine iliþkin tartýþmalara Slovenya, 14 Aralýk'ta imzalanan Lizbon önderlik edecek. Antlaþmasý'nýn 2008 yýlý içerisinde tüm üye ülkeler tarafýndan onaylanmasýný umut ediyor. Bu doðrultuda, Dönem Baþkanlýðý'ný 2008'in LÝZBON STRATEJÝSÝ: KÜRESELLEÞME Ç A Ð I N D A A V R U P A ' N I N R O L Ü N Ü N ikinci yarýsýnda üstlenecek olan Fransa ile G Ü Ç L E N D Ý R Ý L M E S Ý iþbirliði içinde çalýþacak olan Slovenya'nýn, diðer - Yeni Lizbon Stratejisi döneminin ülkelere yönelik iyi bir örnek oluþturmak baþlatýlmasý amacýyla, antlaþmayý AB Baþkanlýðý'nýn ilk günlerinde onaylamasý bekleniyor yýlýnda yenilenen ve 2008 yýlýnda yeni üç yýllýk dönemi baþlayan Lizbon Stratejisi Slovenya Dönem Baþkanlýðý'nýn da önceliklerinden biri olacak. Slovenya bir taraftan program çerçevesi, - Geniþleme Slovenya, Dönem Baþkanlýðý boyunca bütünleþtirilmiþ yol gösterici ilkeler ve Topluluk Hýrvatistan ve Türkiye ile yürütülen katýlým Lizbon Programý'nýn istikrarý ve güvenirliði, diðer müzakerelerinin her bir ülkenin AB üyelik taraftan yeni tehditler ve programdaki eksik kriterlerini yerine getirmede kaydettiði noktalara cevap verilmesi gereksinimi arasýnda ilerlemeye baðlý olarak devam edeceðini belirtti. bir denge kurulmaya çalýþýlacaðýný duyurdu. Gelecek geniþlemelere güçlü bir þekilde destek Dönem Baþkanlýðý, 2006 Bahar Zirvesi'nde verdiðini ifade eden Slovenya, 2008 yýlýnda belirlenen dört öncelik alaný çerçevesinde Katýlým Ortaklýðýnýn gözden geçirileceðini, Nisan çalýþmaya devam edecek: ve Haziran aylarýnda AB katýlým müzakereleri ile a) Yenilikçi, yaratýcý, bilgi tabanlý bir toplum ilgili konferanslar düzenleneceðini duyurdu. yaratýlmasý b) Rekabetçi ve dinamik bir iþ ortamý için - Schengen alanýnýn geniþlemesi ve gerekli koþullarýn oluþturulmasý gelecekte AB dýþ sýnýrýnýn yönetimi c) Ýnsan sermayesinin geliþtirilmesi ve Slovenya Dönem Baþkanlýðý 31 Aralýk 2007'de 9 istihdam piyasasýna daha fazla katýlýmýn yeni üye ülkenin Schengen bölgesine dahil saðlanmasý için demografik zorluklarýn olmalarýný takiben Mart 2008'de havaalanlarýnda giderilmesi sýnýr kontrollerinin kaldýrýlmasý konusunda d) Enerji ve çevre alanýndaki zorluklarla çalýþacak ve Schengen alanýnýn geniþlemesinin baþa çýkýlmasý saðladýðý faydalarýn AB vatandaþlarýna anlatýlmasý konusunda çaba gösterecek. - Enerji ve iklim deðiþikliði Slovenya, Birleþmiþ Milletler çerçevesinde Euro alaný Aralýk ayýnda düzenlenen Bali Konferansý'ný Dönem Baþkanlýðý 2008 yýlýnda G.Kýbrýs ve Malta'nýn da Avrupa ortak para birimine geçmesini takiben Euro'ya geçiþ hazýrlýklarýnda diðer üye ülkeleri de destekleyecek. takiben, Fransa Dönem Baþkanlýðý ile yakýn iþbirliði içerisinde çalýþýlarak AB ortak müzakere pozisyonlarýnýn belirlenmesi için gereken tüm adýmlarýn atýlacaðýný ve Aralýk 2008'de yapýlacak olan Taraflar Konferansý'nda Kyoto sonrasý - AB politikalarýnýn deðerlendirilmesi rejime iliþkin müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine çalýþýlacaðýný belirtti. Bu çerçevede AB Komisyonu'nun Ocak ayýnda kapsamlý bir enerji ve iklim deðiþikliði politikasý oluþturulmasý konusundaki önerilerini sunmasý ve bu öneriler çerçevesinde 2020 yýlýna kadar karbon emisyonlarýný %20 düþürme hedefine nasýl varýlacaðý konusunda kararlar alýnmasý bekleniyor. Sayfa 6 Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi

7 bölgesine dahil olmalarýný takiben sýnýrlardaki Slovenya Mart ayýnda yapýlacak AB Konseyi'nin uygulama çalýþmalarý Slovenya Dönem bu konuda güçlü bir siyasi mesaj vermesini ve Baþkanlýðý süresince de devam edecek. uygulama konusunda bir zaman çizelgesi Havaalanlarýndaki sýnýr kontrolleri 2008 Mart oluþturulmasýný öngörüyor. Bu çerçevede ayýnda kaldýrýlacak. Ayrýca One4all Schengen belirlenecek yeni öneriler konusunda en geç Bilgi Sistemi (SIS) ve SIS II sisteminin tamamen 2009 yýlýnda bir anlaþmaya varýlmasý bekleniyor. kullanýma hazýr hale getirilmesi ve Ýsviçre'nin Schengen alanýna katýlýmýnýn deðerlendirilmesi - Diðer önemli ekonomik ve sosyal planlanýyor. kalkýnma alanlarý - Ortak sýðýnma ve göç politikasý A) Saðlýk alanýnda geliþtirilmiþ iþbirliði: oluþturulmasý Slovenya Baþkanlýk süresi boyunca saðlýk Slovenya, göçe karþý küresel bir yaklaþým hizmetlerine eriþimin iyileþtirilmesi, kanserle oluþturulmasýna iliþkin çalýþmalara devem mücadele ve sýnýr ötesi saðlýk hizmetlerine edecek ve özellikle yasadýþý göçle mücadele ve iliþkin tartýþmalarda ilerleme kaydedilmesi yasal göç alanlarýnda ilerleme kaydedilmesine konularýna özel önem verileceðini duyurdu. çalýþacak. Bu alandaki diðer öncelikler arasýnda Ortak bir Avrupa Sýðýnma Sistemi geliþtirilmesi B) Biyoçeþitliliðin küresel düzeyde ve Vize Kodu'nun kabul edilmesine yönelik korunmasý: adýmlarýn atýlmasý yer alýyor. Slovenya Dönem Baþkanlýðý, Mayýs 2008'de Bonn'da gerçekleþtirilecek Biyolojik Çeþitlilik - Polis iþbirliði ve bilgi deðiþiminin Sözleþmesi Taraflar Konferansý'nda AB'yi temsil geliþtirilmesi ederek bu konuda uluslararasý düzeyde ilerleme Bu alanda yasa uygulayýcýlar arasýnda etkili bir saðlanmasý gerektiðini savunacak. bilgi deðiþim sisteminin kurulmasýna iliþkin çalýþmalar, Prüm Antlaþmasý hükümlerinin AB C) Bölgesel uyum ve þehir politikasý: hukukuna dahil edilmesi, Europol'ün Slovenya, AB'de bölgesel kalkýnmanýn iki temel güçlendirilmesi gibi konulara odaklanacak olan unsuru olan bölgesel uyum ve þehir politikasý Slovenya, sýnýr ötesi suçlar ve terörizm ile alanlarýnda daha önceki dönem baþkanlýklarýnýn m ü c a d e l e d e s ý n ý r ö t e s i i þ b i r l i ð i n i n çalýþmalarýný geliþtireceðini duyurdu. geliþtirilmesine özel önem verileceðini duyurdu. D) Tarým ve balýkçýlýk: - Uluslararasý terörizmle mücadele Slovenya, 2003 yýlýnda baþlatýlan Ortak Tarým Slovenya, uluslararasý terörizmle mücadelenin Politikasý reformunun son aþamasýný oluþturan sürdürülmesi kapsamýnda terörizmle küresel Þarapçýlýk Ortak Piyasa Düzeni'nin reformu, gýda düzeyde mücadeleye, finansman kaynaklarýnýn güvenliðine iliþkin olarak güvenlik seviyelerinin kesilmesine, radikalleþmenin önlenmesine ve yukarý çekilmesi ve Ortak Balýkçýlýk Politikasý p a t l a y ý c ý m a d d e l e r i n d e n e t i m i n e çerçevesinde, özellikle yasadýþý, raporlanmamýþ odaklanýlacaðýný açýkladý. ve düzenlenmemiþ balýkçýlýðý önleme konusunda ilerleme kaydedilmesine çalýþýlacaðýný açýkladý. - Adalet ve Ýçiþleri'nin dýþ boyutu Slovenya, Adalet ve Ýçiþleri'nin Dýþ Boyutuna E) Ulaþtýrma: Ýliþkin Strateji'nin bütünüyle uygulanmasý için Ulaþtýrma alanýnda Slovenya Dönem Baþkanlýðý önceki Dönem Baþkanlýklarýnýn çalýþmalarýný sýrasýnda kara ve demiryolu taþýmacýlýðýnýn yaný sürdürecek ve organize suçlarla mücadelede sýra deniz taþýmacýlýðý güvenliðine iliþkin AB'deki iyi uygulamalarýn paylaþýlarak Batý önerilerin ve Trans-Avrupa Aðlarýnýn Balkanlar ile diyalogun geliþtirilmesine öncelik geliþtirilmesi üzerinde çalýþýlacak. tanýyacak. ÖZGÜRLÜK, GÜVENLÝK VE ADALET ALANININ GÜÇLENDÝRÝLMESÝ - Adalet ve hukuki kesinliðe daha iyi eriþim saðlanmasý Slovenya, sivil ve ekonomik konularda ulusal yargý makamlarý arasýndaki iþbirliðinin - Schengen Alaný'nýn güçlendirilmesi geliþtirilmesine ve basitleþtirilmesi amacýyla E- 31 Aralýk 2007'de 9 yeni üye ülkenin Schengen Adalet alanýndaki çalýþmalarý sürdürecek ve aile Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Sayfa 7

8 hukuku alanýna özel önem verileceðini açýkladý. - Cezai konularda karþýlýklý güven ve daha yakýn iþbirliði Slovenya, sanýðýn gýyabýnda verilen hükümlere iliþkin bir çerçeve karar oluþturulmasý için bir öneri hazýrlayarak yargý iþbirliði için mevcut araçlarýn iyileþtirilmesi ve yasal çerçevenin iyileþtirilmesi gibi önlemlerle üye ülkeler arasýndaki cezai iþbirliðini artýrmayý amaçlýyor. GÜVENLÝK, KALKINMA VE EKONOMÝK ÝLÝÞKÝLER ALANINDA AB'NÝN RÖLÜNÜN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ - Komþu ülkeler Slovenya bütünleþtirilmiþ bir Avrupa Komþu Ülkeler Politikasý çerçevesinde AB çevresindeki istikrar ve refah alanýnýn güçlendirilmesi ve partner ülkelere yönelik münferit yaklaþýmlar geliþtirilmesi çalýþmalarýna devam edeceðini ifade etti. Baþkanlýk özellikle ekonomik bütünleþme, geliþtirilmiþ hareketlilik ve sivil t o p l u m l a d i y a l o g u n g e l i þ t i r i l m e s i n e odaklanacak. - Orta Asya Orta Asya için AB Stratejisi'nin uygulanmasýna yönelik olarak her bir Orta Asya ülkesi için birer ulusal program hazýrlanmaktadýr. Slovenya bu alanda özellikle bölgesel iþbirliði konusuna odaklanacaðýný ve 2008 Haziran ayýnda Strateji'nin uygulanmasýnýn ilk yýlýný ele alan bir raporu tartýþmaya açacaðýný duyurdu. - Stratejik ortaklarla ve bölgelerle diyalog Slovenya, Dönem Baþkanlýðý süresince, AB'nin üçüncü ülkelerle kuracaðý siyasi diyaloga iliþkin temel etkinlik 5. AB ve Latin Amerika Ülkeleri Zirvesi olacak. Zirvede yoksulluk, eþitsizlik ve sosyal içerme ile çevre, iklim deðiþikliði ve enerji gibi sürdürülebilir kalkýnma konularý ele alýnacak. Slovenya, ayrýca, Rusya ve Japonya ile yapýlacak zirvelerde AB Konseyi'ni temsil edecek. - Bölgesel zorluklar Slovenya, Ortadoðu, Ýran, Irak, Asya ve Afrika'daki siyasi ve güvenlikle ilgili sorunlarýn çözülmesi konusunda ilerleme kaydetmeye çalýþacak. Lizbon'da gerçeklesen AB-Afrika Zirvesi'nde belirlenen Ortak AB-Afrika Stratejisi ve Eylem Planý'ný uygulamaya sokulacak. - A v r u p a G ü v e n l i k v e S a v u n m a Politikasý'nýn güçlendirilmesi Slovenya, Avrupa Güvenlik ve Adalet Politikasý ile Avrupa Güvenlik Stratejisi'nin geliþtirilmesine yönelik olarak AB'nin askeri ve sivil kapasitesinin g ü ç l e n d i r i l m e s i v e k r i z y ö n e t i m i operasyonlarýnýn etkili ve tutarlý þekilde yönetilmesi konularýna aðýrlýk verecek. - Kalkýnma alanýnda uluslararasý iþbirliði Slovenya, Bin Yýl Kalkýnma Hedefleri'ne ulaþýlmasýna yönelik faaliyetler çerçevesinde kalkýnma ile kalkýnma yardýmýnýn etkinliði konularýnda iki önemli konferansa ev sahipliði yapacak ve kalkýnma alanýnda iþbirliðinde eþgüdüm ve görev paylaþýmý konularýný tartýþmaya açacak. Ayrýca AB ülkelerinin Gana'da yapýlacak olan BM Ticaret ve Kalkýnma Konferansý (UNCTAD) 12. Bakanlar toplantýsýna katýlýmý konusunda eþgüdüm saðlayacak. Bu alandaki faaliyetler, ö zellikle s i l ahlý çatýþmalardan etkilenen kadýn ve çocuklara yardým edilmesine odaklanacak. - Ortak Ticaret Politikasý Slovenya üçüncü ülke ve bölgelerle daha derin ticari ortaklýklar kurarak, Doha Kalkýnma Gündemi çerçevesinde dengeli ve küresel bir anlaþma saðlanmasýna çaba göstererek ve uluslararasý kurallar ile standartlara saygý gösteren açýk ve serbest bir ticaret politikasý oluþturulmasýna destek olarak AB'nin küresel rolünün güçlendirileceðini ifade etti. Ýlhan Savut Sokak No: 18 Köþklüçiftlik - Lefkoþa Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Tel: / Faks: Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr.

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2010 / Sayý: 43 KAMU HARCAMALARI YÖNETÝMÝ PROJESÝ temsilcileri, AB Kamu Ýhale uzmanlarý, ABKM K A P S A M I N D A K Ý Ç A L I Þ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM 2009 / Sayý: 39 ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ EÐÝTÝM Ý Þ H U K U K U ' N U N Ý Y Ý L E Þ T Ý R Ý L M E S Ý SEMÝNERLERÝ BAÞLADI A M A C

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EKÝM - ARALIK 2010 / Sayý: 50 HAYVAN SAÐLIÐI VE REFAHI YASALARI MECLÝSE SEVK EDÝLDÝ AB Veteriner mevzuatýna uyumu Hayvan Saðlýðý ve Hayvan

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MART 2009 / Sayý: 32 REKABET YASASI MECLÝSTEN GEÇTÝ teþebbüþler arasý birleþmeler ve devralmalarýn rekabeti bozmayan usullerde yapýlmasýný

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN HAZÝRAN 2008 / Sayý: 24 AB MÜKTESEBATININ UYGULAMASINA DÖNÜK PROGRAM KAPSAMINDA ÇEVRE FASLINDA UYUM ÇALIÞMALARI DEVAM EDÝYOR AB Müktesebatýna

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Bu yayýn, Türkiye Yerel Gündem 21 Programý nýn þemsiyesi altýnda yürütülen Kent Konseyleri nin güçlendirilmesi ve yerel demokratik yönetiþim mekanizmalarý olarak iþlev görmelerine yönelik eðitim ve kapasite

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2013 / Sayý: 76 Ç E V R E FA S L I K A P S A M I N D A K Ý ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Haziran 2012'de yapýlan AB'de Mekansal Planlama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI

KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI KKTC BASBAKANLIGI AVRUPA BIRLIGI KOORDINASYON MERKEZI AYLIK BÜLTEN KASIM 2011 / Sayý: 60 MALLARIN SERBEST DOLAÞIMINA ÝLÝÞKÝN gerçekleþtirildi. Ayrýca 21 ve 23 Kasým tarihleri UYUM ÇALIÞMALARI BAÞLATILDI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2008 / Sayý: 22 AB MÜKTESEBATI FASIL 14 TAªIMACILIK AB MÜKTESEBATI FASIL 18 ÝSTATÝSTÝK POLÝTÝKASI SUNUMU YAPILDI SUNUMU YAPILDI

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AB MÜKTESEBATI FASIL 19 SOSYAL POLÝTÝKA VE ÝSTÝHDAM SUNUMU YAPILDI AB Müktesebatýnýn Uygulanmasýna Dönük Program kapsamýnda AB Müktesebatý Fasýl 19

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2011 / Sayý: 52 ENDÜSTRÝYEL KÝRLÝLÝK KONTROL (EKK) ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü ile ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN ÞUBAT 2009 / Sayi: 31 ULAÞTIRMA POLITIKASI ÝLE ÝLGÝLÝ ETKÝ DEÐERLENDÝRME ÇALIÞMASI YAPILDI 07 Ocak 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafýndan

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN TEMMUZ 2011 / Sayý: 57 GIDA YASASI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ele alýnan bir diðer konu ise ekonomik operatörler GIDANIN BESÝN VE SAÐLIK BEYANLARI

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý

Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Pazar, 21 Eylül 2014 Torba Kanunda Yer Alan Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Bilgi Notlarý Mehmet

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ Hazýrlayan: Berna Özþar Türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði Avrupa Birliði Uzmaný AVRUPA BÝRLÝÐÝ SÝGORTA MÜKTESEBAT REHBERÝ ISBN No: 978-975-6109-24-3

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN MAYIS 2011 / Sayý: 55 E N D Ü S T R Ý Y E L K Ý R L Ý L Ý K K O N T R O L ALANINDAKÝ ÇALIÞMALARA DEVAM EDÝLDÝ Endüstriyel Kirlilik Kontrolü

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni

Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni UNFPA at Work SÝX HUMAN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN EYLÜL 2009 / Sayý: 38 SAÐLIÐIN KORUNMASI ÝLE ÝLGÝLÝ Ljubljana Kan Transfüzyon Merkezinde yapýlmýþ olup SLOVENYA YA ÇALIÞMA ZÝYARETÝ merkezin

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

http://www.troyka-ltd.com

http://www.troyka-ltd.com AraþtýrmaResearchGeliþtirmeDevelopmentYenilikçilikInnovation http://www.troyka-ltd.com Ýçindekiler Önsöz TROYKA nýn Vizyonu TROYKA nýn Misyonu Hakkýmýzda 2 3 3 4 Hizmet Alanlarýmýz 5 Projeler Avrupa Birliði

Detaylı

Ortak Program dan çok etkilendim

Ortak Program dan çok etkilendim Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Ortak Program dan çok etkilendim UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Peer Sieben

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý

BMOP Program Yöneticisi. Liselerarasý Kadýn Dostu Kent Kompozisyon Yarýþmasý Türkiye deki Birleþmiþ Milletler Kuruluþlarý Almanya Danimarka Finlandiya Ýngiltere Ýsveç Ýsviçre Kanada Norveç Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN AÐUSTOS - EYLÜL 2010 / Sayý: 49 HAYVAN SAÐLIÐI VE HAYVAN REFAHI YA S A L A R I B A K A N L A R K U R U L U N A GÖNDERÝLÝYOR Veteriner

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı