POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya)"

Transkript

1 POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) ORNITHOFAUNA OF LAKE POYRAZLAR ( Sakarya) Ali UZUN*, Mehmet Ali TABUR**, Yusuf AYVAZ** *Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140, Sakarya **Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 32100, Isparta ÖZET Bu çalışma yılları arasında Poyrazlar Gölü ve çevresinde gerçekleştirilmiştir. Sahada 17 takımdan 39 familyaya ait 154 tür tespit edilmiştir. Türlerin 65'i yerli, 47'si yaz göçmeni, 36'sı kış göçmeni ve 6sı transit göçer olarak kaydedilmiştir. Kış göçmeni 36 türün biri nadir, 33u seyrek, 2si genellikle; yaz göçmeni 47 türün 2si nadir, 27'sı seyrek, 18'i genellikle; transit göçer türlerin hepsi nadir; yerli türlerin ise 11'i seyrek, 23'ü genellikle, 24'ü çoğunlukla ve 7si daima sıklık değerlerine sahiptir. Anahtar Kelimeler: Poyrazlar Gölü, Kuşlar, Biyoekoloji ABSTRACT This study was carried out at Lake Poyrazlar and its surrounded between species belonging to 39 families from 17 ordo were defined during the studies. 65 residentials, 47 summer migrants, 36 winter migrants and 6 transit migrants were recorded. it vvas determined that 1 rare, 33 seldom, 2 common of winter migrants; 2 rare, 27 sel-dom, 18 common of summer migrants; rare of ali transit migrants and 11 rare, 23 common, 24 frequent and 7 usual of residents. 1. GİRİŞ Uçma yetenekleri sayesinde kuşlar her türlü coğrafi bölgelerde yaşayabilirler. Sahip oldukları homoiterm özellikleri sayesinde adaptasyonları oldukça yüksektir. Çevresel faktörlere en fazla duyarlı gruplarından biri olarak değerlendirilir. Hatta pek çok çevresel değişikliğin doğuracağı sonuçlar bile bu canlılar üzerinden takip edilmektedir. Dolayısıyla günümüz dünyasının durumu, kuşlarla ilgili yapılacak çalışmalarla daha açık şekilde görülebilecektir. Dünyada yaklaşık 9600 tür ve 100 milyar nüfusa sahip bu topluluk, ekosistemde pek çok önemli işlevlere sahiptir. Aynı zamanda görüntü ve sesleri ile peyzaj bakımından yeryüzüne eşsiz güzellikler katmaktadır (Kiziroğlu, 2001). Sahip olduğu farklı yeryüzü şekilleri ve iklim coğrafyası nedeniyle Türkiye, kuş türlerinin önemli bir yaşam alanıdır. Yüzölçümüne oranla barındırdığı tür sayısı, ancak kıtalarda gözlenebilmektedir. Ancak avifaunistık çalışmaların başlangıç ve gelişim süreci bu zenginlikle paralellik göstermemektedir. 19. yy'ın ikinci yarısından sonra başlayan çalışmalar, bu gün yeterli olmamakla birlikte oldukça mesafe kat etmiştir. Ülkemizdeki kuş zenginliğinin ortaya çıkarılmasını katkıda bulunmayı amaçlayan bu çalışmada Poyrazlar Gölü'nün ornitofaunası araştırılmıştır. Yıl: Sayı:1 3

2 2. MATERYAL VE METOT 2.1. Araştırma Alanının Tanıtımı Adapazarı'nın 7-8 km kuzey doğusunda yer alan göl, adını çevresindeki Poyrazlar Köyünden almaktadır. Tabiatı Koruma Alanı statüsünde olan ve Tekke Gölü de denen gölün, suyu tatlı olup Sakarya Nehrinin yatak değiştirmesiyle oluşmuştur. 6.5 km 2 drenaj alanına sahip olan gölün büyüklüğü 0,6 km 2 'dir. Azami derinliği 3 m olmakla birlikte gölün azamı kotu 25 m'dir (Şekil 1). Sakarya Nehri taştığı zaman, suları kapaklı boğaz adı verilen bir boğazla göle karışır. Normal zamanlarda ise nehir sızıntılarla gölü besler. Gölün kuzey ucundan çıkan dere ile göl suları Sakarya Nehri'ne karışır (Saraçoğlu, 1990). Göl çevresinde gürgen (Carinus betulus) ve meşeden (Quercus sp.) oluşmuş ormanlık alan yanında sonradan ağaçlandırmayla karaçam (Pinus nigra) ve sarı çam (P. sylvestis) türlerinden oluşan ormanlık alanlar mevcuttur. Göl çevresi, piknik amacıyla özellikle hafta sonunda yoğun olarak kullanılmaktadır. Göl; turna (Esox lucıus), yayın (Sılurus glanis) ve sazan (Cyprinus carpio) bakımından oldukça zengindir (Saraçoğlu, 1990). Poyrazlar Gölü'nde ortalama sıcaklık 17 C, bulanıklık abs, çözünmüş oksijen 11.5 mg/lt, ph 7.79, kalsiyum mg/lt, magnezyum 6.42 m g/l t, toplam sertlik 8.51 F, karbonat mg/lt, bikarbonat mg/lt, klorür 1.60 mg/lt, nitrit mg/lt, nitrat mg/lt, ortofosfat mg/lt ve klorofil a 7.15 mg/m 3 olarak tespit edilmiştir (Yardımcı, 2000). Şekil 1. Poyrazlar Gölünün coğrafik konumu ve gözlem istasyonları 2.2. Metot Araştırma, Haziran 2001 tarihinde başlayıp Haziran 2003 de dâhil olmak üzere toplam iki yıl sürmüştür. Bu süre içerisinde üçer haftalık periyotlarda, saatleri arasında günü 4 Yıl: Sayı: 1

3 birlik arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kış aylarında kar nedeniyle ulaşım sağlanamadığı için gölde gözlem yapılamamıştır. Bu nedenle türlerin göç konumları bulgular kısmında verilmemiştir. Çalışma alanındaki kuş türleri, gözlem ve direk sayım metoduna göre tespit edilmiştir. Kuşları gözlemlemede Minolta marka dürbün, Conus marka teleskop kullanılmıştır ve gözlenen türlerin sistematik kategorileri, koruma statüleri, sıklık ve baskınlık değerleri bulgular kısmında tablo halinde verilmiştir. Türlerin bireysel sayımlarında, Dobinson (1976)'un metotları kullanılmıştır. Morfolojik özellikleri ise; Bruun ve Singer (1978), Cerny (1993), Schneck (1999), Harrison ve Greensmith (2000), Del Hoyo vd. (1992), Campbell (1999), Heinzel vd. (1995) ve Cramp vd. (1980)'nin el kitaplarından faydalanılmıştır. Türlerin sistematiği Kiziroğlu (1989)'na, koruma statüleri IUCN (2004)'e göre verilmiştir. Tespit edilen türler esas alınarak; türlerin görülme sıklığı, alanda tür baskınlığı ile gölün çeşitlilik indeksi hesaplama formülleri Kocataş (1997)'dan alınmıştır Sıklık analizi Sıklık analizi bir türün araştırma alanında bulunma yüzdesini ifade etmektedir. Türün görüldüğü gözlem sayısının, tüm gözlem sayısına bölümünün 100'le çarpımı sıklık değerini vermektedir (Kocataş, 1997). Sıklık(F) = Na / Nn x 100 (Na= Türün gözlem sayısı, Nn= Tüm gözlem sayısı) Bir kommunitedeki türlerin sıklık dereceleri 5 kategoride incelenir. Bunlar; % 1-20 nadir gözlenen türler, % seyrek gözlenen türler, % genellikle gözlenen türler, % çoğunlukla gözlenen türler, % devamlı gözlenen türlerdir Baskınlık analizi Bir türe ait bireylerin, tüm türlere ait bireylere göre yayılma alanı oranı veya bir türe ait birey sayısı ile tüm türlere ait toplam birey sayısı arasındaki oranın yüzde anlatımıdır (Kocataş, 1997). Baskınlık (B) = Na / Nn x 100 (B = Baskınlık, Na = Bir türe ait birey sayısı, Nn= Tüm türlere ait birey sayılarının toplamı) Baskınlık 5 kategoride değerlendirilmektedir (0 = Yok, + = Nadir veya çok nadir türler, 1 = Populasyon büyüklüğü %5'den düşük türler, 2 Populasyon büyüklüğü %5-25 arasında olan türler, 3 = Populasyon büyüklüğü %25-50 arasında olan türler, 4 = Populasyon büyüklüğü, %50-75 arasında olan türler, 5 - Populasyon büyüklüğü %75'den fazla olan türler) Çeşitlilik indeksi Tür çeşitliliği bir kommunite veya ekosistemin zenginliğini gösterir. Tür çeşitliliğinin belirlenmesinde Margalef İndeksi kullanılmıştır (Kocataş, 1997). D = S-l/logeN(D = Çeşitlilik indeksi, S = Toplam tür sayısı, N = Toplam birey sayısı) 3. BULGULAR Araştırma sahasında 2 yıl boyunca süren gözlemlerde 17 takıma ait 39 familyadan 154 tür tespit edilmiştir Temmuzundan 2003 Haziranına kadar 27 gözlem yapılarak birey Yıl: Sayı:1 5

4 kayıt altına alınmıştır. Göldeki 154 türün; 65'i (% 42) yerli, 47'si (% 31) yaz göçmeni, 36'sı (% 23) kış göçmeni ve 6'sı (% 4) transit göçer olarak belirlenmiştir. Tür çeşitliliği 34 olan gölde, Passer domesticus (4390), Nyctıcorax nyctıcorax (1546), Acrocephalus arundinaceus (1202), Egretta garzetta (1066), Fringilla coelebs (953) ve Passer montanus (929) en fazla birey sayısına sahip türlerdir. Cygnus olor (2), Accipiter brevıpes (6), Aquila helıaca (6), A. chrysaetos (6), Accipiter nisus (8), Cuculus canorus (8), Pernis apivorus (8), Buteo rufinus (9) ise gölde en az bireyle temsil edilmektedir. Cygnus olor diğer türlerin aksine sadece ikinci gözlem yılında kaydedilmiştir. Kiziroğlu (1989) Red Data Book listesi dikkate alındığında 28 tür A.2(Soyları tükenme tehlikesi altında) ve A.4(Soyları tehlike altına girmeye aday), 34 tür A.3(Soyları tehlike altındaki türler), 6 tür A.1.2(Soyları çok büyük tehdit altında), 10 tür B.2(Soyları büyük tehlike altındaki göçmenler) ve 8 tür B.3(Soyları tehlike altındaki göçmenler) koruma statü-lerindedir. Tablo l.'de görüldüğü gibi IUCN (2004)'e göre ise türlerin 152'si LC (Least Concern = Düşük tehlike altında), l'i NT(Near Threatened=Yakın tehdit altında) ve l'i VU(Vulnerable = Savunmasız) koruma statüsündedir. Göldeki 154 türün 9'u %l-20(nadir gözlenen türler), 71'i %21-40(Seyrek gözlenen türler), 43'ü %41-60(Genellikle gözlenen türler), 24'ü %61-80(Çoğunlukla gözlenen türler) ve 7'si %81-100(Devamlı gözlenen türler) görülme sıklığındadır (Tablo 1). Tablo 1. Türlerin göç, koruma durumları ve sıklık-baskınlık değerleri. Sıra Takım Familya Tür Göç Sıklık Baskınlık Koruma 1. Podicipediformes Podicipedidae Podiceps cristatus Y LC 2. Tachybaptus ruficollis Y LC 3. Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo KG LC 4. Ciconiiformes Ardeidae Ardea cinerea YG LC 5. A. purpurea YG LC 6. Egretta alba YG LC 7. E. qarzetta YG 44 3 LC 8. Ardeola ralloides YG LC 9. Bubulcus ibis YG LC 10. Nycticorax nycticorax YG 44 4 LC 11. lxobrycus minutus YG LC 12. Botaurus stellaris YG LC 13. Ciconiidae Ciconia ciconia YG LC 14. Anseriformes Anatidae C. olor T LC 15. Anas platyrhynchos KG LC 16. A. crecca KG LC 17. A. acuta KG LC 18. A. querquedula KG LC 19. A. peneiope KG LC 20. A. ciypeata KG LC 21. Netta rufina KG LC 22. Aythya ferina KG LC 6 Yıl: Sayı: 1

5 Sıra Takım Familya Tür Göç Sıklık Baskınlık Koruma 23. A. fuligula KG LC 24. A. nyroca KG NT 25. Mergus albeilus KG LC 26. Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans Y LC 27. Circaetus gallicus YG LC 28. Accipiter nisus Y LC 29. A. qentilis Y LC 30. A. brevipes YG LC 31. Circus aeruginosus Y LC 32. Buteo rufinus Y LC 33. Aquila chrysaetos Y LC 34. A. heliaca Y VU 35. Pernis apivorus YG LC 36. Falconiformes Faiconidae Falco tinnunculus Y LC 37. F. peregrinus Y LC 38. Galliformes Phasianidae Coturnix coturnix YG LC 39. Gruiformes Rallidae Raiius aquaticus Y LC 40. Gallinula chloropus Y LC 41. Fulica atra Y 63 2 LC 42. Charadriiformes Charadriidae Charadrius dubius YG LC 43. Scolopacidae Pluvialis squatarola T 7 0,1 LC 44. Calidris ferrugınea T LC 45. Lımıcola lalcinellus KG LC 46. Tringa totanus Y LC 47. J. glareola T LC 48. Scolopax rusticula KG LC 49. Gallinago gallinago KG LC 50. Laridae Larus melanocephalus Y 67 1 LC 51. L. ridibundus KG 37 2 LC 52. L. genei KG LC 53. L. argentatus Y LC 54. Rlssa tridactyla T LC 55. Sternidae Chlidoniasleucopterus KG LC 56. Gelochelidon nılotica KG LC 57. Sterna hirundo YG LC 58. Columbiformes Columbidae Columba livia KG 26 3 LC 59. C. oenas KG LC 60. Streptopelia decaocta Y LC 61. S. turtur YG LC 62. Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus YG LC 63. Strigiformes Strigidae Bubo bubo Y LC 64. Asio otus Y LC 65. Athena noctura Y LC 66. Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus europeus YG LC 67. Apodiformes Apodidae Apus apus YG LC 68. Tachymarptis melba YG LC 69 Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis Y LC 70. Upupidae Upupo epops YG LC 71. Piciformes Picidae Dendrocopus majör Y LC 72. D. minor Y LC Yıl: Sayı:1 7

6 Sıra Takım Familya Tür Göç Sıklık Baskınlık Koruma 73. Passeriformes Alaudidae Melanocorypha calandra Y LC 74. M. leucoptera YG LC 75. Calandrella rufescens YG LC 76. Lullula arborea Y LC 77. Alauda arvensis Y LC 78. Hirundinidae Hirundo rustica YG 48 1 LC 79. Motacillidae Anthus campestris YG LC 80. A. trivialis KG LC 81. A. spinolelta Y LC 82. Motacilla flava YG LC 83. M. cinerea Y LC 84. M. alba Y 59 2 LC 85. Prunellidae Prunella modularis Y LC 86. Turdidae Erythropygia galactotes YG LC 87. Erithacus rubecula KG LC 88. Lusclnia luscinia KG LC 89. L megarhynchos YG LC 90. Phoenicurus ochruros YG LC 91. P phoenicurus Y LC 92. Saxicola rubetra Y LC 93. S. torquata Y LC 94. Oenanthe oenanthe Y 48 1 LC 95. O. isabellina YG LC 96. Turdus merula Y LC 97. T. pilaris KG LC 98. T. philomelos KG LC 99. T. iliacus KG LC 100 T. viscivorus Y LC 101 Sylvidae Cettia cetti Y LC 102 Locustella fluviatilis YG LC 103 L. luscinoldes YG LC 104 Acrocephalus palustris YG LC 105 A. scirpaceus YG 41 2 LC 106 A. arundinaceus YG 48 3 LC 107 Hippolais ollvetorum KG LC 108 H. icterina KG LC 109 H. pallida KG LC 110 Sylvia melanocephala Y LC 111 S. hortensls YG LC 112 S. curruca YG LC 113 S. communis YG LC 114 S. borin Y LC 115 S. atricapilla YG LC 116 Phylloscopus bonelli KG LC 117 R. sibilatrix KG LC 118 P. collyblta Y LC 119 Muscicapidae Muscicapa striata YG LC 120 Ficedula parva T LC 121 F. albicollis YG LC 122 Aegithalidae Aegithalos caudatus Y LC 8 Yıl: Sayı: 1

7 Sıra Takım Familya Tür Göç Sıklık Baskınlık Koruma 123. Paridae Parus palustris Y LC 124. P. ater Y LC 125. R caeruleus Y LC 126. P. major Y 74 1 LC 127. P. lugupris Y LC 128. Sittidae Sitta europaea Y LC 129. S. krüperi Y LC 130. Remizidae Remiz pendulinus Y LC 131. Oriolidae Oriolus oriolus YG LC 132. Laniidae Lanius collurio YG LC 133. Corvidae Garrulus glandarius Y LC 134. Pica pica Y LC 135. Corvus monedula Y 81 1 LC 136. C. frugilegus KG 33 1 LC 137. C. corone cornix Y LC 138. C. corax Y 78 2 LC 139. Sturnidae Sturnus vulgaris Y 41 1 LC 140. S. roseus YG LC 141. Passeridae Passer domesticus Y LC 142. P montanus Y LC 143. P hispaniolensis Y LC 144. Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Y 85 2 LC 145. F. montifringilla KG LC 146. Serinus serinus Y LC 147. Carduelis carduelis Y LC 148. C. spinus KG LC 149. Loxia curvirostra Y LC 150. Coccothraustes Y LC coccothraustes 151. Emberizidae Emberiza citrinella KG LC 152. E. cia Y LC 153. E. hortulana YG LC 154. E. melanocephala YG LC Tablo l.'deki kısaltmalar: Y:Yerli; YG:Yaz Göçmeni; KG:Kış Göçmeni; T:Transit Göçer; VU: Vulnerable; NT: Near Threatened; LC: Least Concern. 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırma sahasında Podicipediformes, Pelacaniformes, Anseriformes, Accipitriformes, Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Columbiformes, Cuculiformes, Strigiformes, Caprimulgiformes, Apodiformes, Piciformes bir, Ciconiiformes ve Coraciiformes 2, Charadriiformes 4, Passeriformes ise 18 familyayla temsil edilmektedir (Tablo 1.). Türlerin %53'ü Passeriformes'e ait iken, geri kalan 72 tür diğer 16 takıma aittir. Passeriformes'in sahada baskın takım olması, takıma ait türlerin geniş yayılış göstermesidir. Sıklık değeri % (Sürekli gözlenen türler) olan 7 türün Passeriformes takımına ait olması bu durumu doğrula- Yıl: Sayı:1 9

8 maktadır. Ayrıca geri kalanların 3'ü nadir, 27'si seyrek, 29'u genellikle ve 19'u çoğunlukla gözlenen türler olarak, ötücü kuşların sahadaki sıklık değerlerini oluşturmaktadır. Kış göçmeni 36 türün biri nadir, 33'ü seyrek, 2'si genellikle; yaz göçmeni 47 türün 2'si nadir, 27'si seyrek, 18'i genellikle; transit göçer türlerin hepsi nadir; yerli türlerin ise 11 i seyrek, 23'ü genellikle, 24 u çoğunlukla ve 7'si daima sıklık değerlerine sahiptir. Devamlı gözlenen türlerin baskınlık değerleri farklılık göstermektedir. Corvus monedula ve Pica pica 1; C. corone cormx, Passer montanus, P. hispaniolensis ve Fringilla coelebs 2; P. domesticus 13 olarak ortaya çıkmıştır. Bu durum türlerin sürekli görülmelerine karşın aynı sayıda sahada temsil edilmediklerini göstermektedir. Özellikle P domesticus populasyon yoğunluğu bakımından sahada baskın tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca arazide sürekli görülmemesine rağmen Nycticorax nycticorax, Columba livia, Acrocephalus arundinaceus ve Egretta garzetta'nın populasyon yoğunlukları Passer domesticus hariç tüm devamlı gözlenen tür lerden büyüktür. Özellikle Columba livia seyrek (%26) gözlenmesine rağmen baskınlığı 3'tür. Bu durum türün, göl ve çevresinde daha fazla bireyle temsil edildiğini göstermektedir. Green ve Moorhouse (1995)'nin verilerinden farklı olarak araştırma sahasında Anas platyrhynchos, Aythya nyroca, Larus ridibundus, L. genei, Gelochelidon nilotica, Columba livia, C. oenas, Anthus trivialis, Hippclais olivetorum, H. icterina, H. pallida, Phylloscopus boneli, P. sibilatrix, Ficedula parva, Corvus frugilegus kış ziyaretçisi, Accipiter nisus, A. gentilis, Tringa totanus, Asio otus, Lullula arhorea, Phoenicurus phoenicurus, Saxicola rubetra, Oenanthe oenanthe, Sylvia borin, Phylloscopus collybita yerli, Fkedula albicollis yaz göçmeni olarak gözlenmiştir. Çalışma sahasından elde edilen verilerde Kiziroğlu (1989)'dan farklılık gösteren türler ve göç statüleri şöyledir; Rissa tridactyla transit göçer, Anas platyrhynchos, A. querquedula, Aythya nyroca, Limicola falcinellus, Tringa glareola, Columba livia, C. oenas, Anthus trivialis, Erithacus rubecula, Luscinia luscima, Hippolaıs olivetorum, H. icterina, H. pallida, Phylloscopus boneli, P. sibilatrix, Ficedula parva kış göçmeni, Accipiter brevipes, Pernis apivorus, Coturnix coturnix, O. isabellina yaz göçmeni ve Oenanthe oenanthe, Sylvia borin yerli olarak tespit edilmiştir. Çalışma süresince tespit edilen diğer türlerin statüleri yazarın verileriyle uygunluk göstermektedir. Çalışma sonucuna göre Poyrazlar Gölü, ornitolojik bakımdan oldukça zengin ve önemli bir sulak alandır. Yüz ölçümüne oranla kaydedilen tür sayısının çokluğu zenginliği ve önemini daha da artırmaktadır. Ancak gölde yoğun bir insan baskısı vardır. Tabiatı Koruma Alanı statüsündeki göl, hem çevresinde ki yöre halkı hem de piknik amaçlı gelen ziyaretçiler tarafından sürekli tahrip edilmektedir. Çevre konusundaki bilinçsizlik ve doğal güzelliklere karşı takınılan vurdumduymaz tavır bu zararı daha da büyük boyutlara taşımaktadır. Özellikle kaçak avcılık kış aylarında gölde kışlayan türler için büyük tehlike oluşturmaktadır. Gölü farklı kılan bir diğer özellik birçok balıkçıl türü için bir üreme alanı olmasıdır. Özellikle Nyctıcorax nyctkorax ve Egretta garzetta'nm Anadolu topraklarındaki önemli bir kuluçka yeridir. Türlerin burayı tercih etmelerinin nedeni koy şeklinde oluşmuş küçük longoz ormanıdır. 1,5-2 metre yüksekliğindeki yaban söğütleri yuva yapımı, korunma, beslenme ve yavruların büyütülmesi için oldukça uygundur. 10 Yıl: Sayı: 1

9 Sakarya ovası önemli bir bölgedir, içerisinde pek çok sulak alan bulunmaktadır. Göllerin çoğu Sakarya Nehri'nin yatak değiştirmesiyle oluşmuştur. Ayrıca ovanın büyük bir bölümü, kışın yağış bol olduğunda ve nehir taştığında sular altında kalmaktadır. Bu nedenle, Türkiye üzerinden önemli kuş göç yolunun biri üzerinde bulunan Sakarya ovası ve dolayısıyla sulak alanlar için koruma tedbirleri artırılmalıdır. Böylece ülkemizin biyolojik çeşitliliğine önemli bir yarar sağlanmış olacaktır. 5. KAYNAKLAR Bruun, B. Singer, The Hamlyn Guide to Birds of Britain and Europe. The Hamlyn Publishing Group Ltd, 320 pp., London. Campbell, D., The Encyclopedia of British Birds. Dempseyparr Pub., 384 pp., England. Cerny, W., Welcher Vogel ist das? Franckh-Kosmos, 351 pp., Stuttgart. Cramp, S., Simmons, K.E.L., and eds, Handbook of The Birds of Europe, The Middle East and North Africa, The Birds of The Western Palaearctic. 1, 722 pp., London. Del Hoyo, J., Eliot, A., Sorqatal, J., and eds., Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona, 696 pp. Spain. Dobinson, H. M., Penguin Books Ltd, Harmons Wo Wöth, Middlesex, 92 pp., England Bird Count, A Practical Guide to Bird Survey. Kastrel Books, Published by Green, I., Moorhouse, N., A Birdvvatchers' Guide to Turkey. Bird Watcher's Guides Prion Ltd., 122 pp., England. Harrison, C, Greensmith, A., Birds of the World. A Dorling Kindersley Book, 416 pp., London. Heinzel, H., Fitter, R., Parsiov, J., Türkiye ve Avrupa'nın Kuşları. DHKD, 384 s., İstanbul. IUCN htpp// Kiziroğlu, İ., 1989, Türkiye Kuşları. O.G.M. Basımevi., 314 s., Ankara. Kiziroğlu, İ., Ekolojik Potpuri. Takav Mat. Yay. A.Ş., 391 s, Ankara. Kocataş, A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Ege Üniv. Basımevi, 564 s., İzmir. Saraçoğlu, H., Bitki Örtüsü, Akarsular ve Göller. M. E. B. Basımevi. 577 s., İstanbul. Schneck, M., Duck & Waterfowl a Portrait of the Animal World. Todtri Productions Lim. 78 pp., Newyork. Yardımcı, C.H., Poyrazlar ve Taşkısı (Adapazarı) Gölleri'nde Bazı Fiziksel ve Kimyasal Parametrelerin Mevsimsel Değişimlerinin İncelenmesi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Y Lisans Tezi (yayınlanmamış), 66 s., İstanbul. Yıl: Sayı:1 11

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ A.UZUN SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Ali UZUN Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA e-mail: aliuzun@sakarya.edu.tr

Detaylı

Birds of Lake Gölcük (Isparta)

Birds of Lake Gölcük (Isparta) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),16-20 Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları M. A. TABUR, Y. AYVAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI Doç. Dr. Raşit URHAN, Öğr. Gör. Derya KAHRAMAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET 2003-2006 tarihleri arasında Buldan

Detaylı

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Elif Necmiye IRMAK TÜRKMEN 1, Ali UZUN 2 1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA e-mail: elifdemik@gmail.com

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 35100 Bornova, İzmir, TÜRKİYE orhan_gul@yahoo.com

Detaylı

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 33-39 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Doç.Dr. Ali ERDOÐAN-Prof.Dr. Mehmet ÖZ Araþ.Gör. Hakan SERT-Uzman

Detaylı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Fotoğraf: Kiraz ERCİYAS YAVUZ kiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2015 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların

Detaylı

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ömer DÖNDÜREN Biyoloji Bölümü Anabilim

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Ercan YAMAN Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.04.00. Sunuş

Detaylı

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 13-19 Araştırma makalesi/research article Kütahya Kent Ormanı ve mlıca Mesire Alanı nın kuş faunası Ayşe Gül Sarıkaya a, Ebubekir Gündoğdu

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2013 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 2012-YL-031 BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül ATALAY Tez DanıĢmanları

Detaylı

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları 162 Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları Mehmet Ali TABUR Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- Isparta ÖZET Anahtar Kelimeler: Ihlara Vadisi, Kuşlar, Avifuana, Aksaray Ihlara

Detaylı

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 28-34 Araştırma makalesi/research article Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar Vedat

Detaylı

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi Mutlu Yıllar... 2006 Saksağan Pica pica Fotoğraf: Çağan Hakkı Şekercioğlu Ocak-January 2006 Benekli bülbül - Luscinia luscinia bbenekli sinekkapan - Muscicapa

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008) ARTVİN KUŞ FAUNASI Temel GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Taner ARTVİNLİ Hatay Tarım Ġl Müdürlüğü, Hatay Faruk BUCAK Artvin Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2012 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları

Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Kastamonu Yöresi Beyler ve Karaçomak Baraji Gölü Sucul Kuşları Abdullah UGIŞ 1*, Erol AKKUZU 1, Özkan EVCİN 1 Kastamonu Üniversitesi, Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü, Kastamonu Sorumlu Yazar:

Detaylı

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu 2016 01.01.2017 Çevre Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR 3 GİRİŞ 4 BÖLGEMİZDEKİ EKOSİSTEMLER 4 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN İZLENMESİ ve KORUNMASI 8 DENİZEL EKOSİSTEM ÇALIŞMALARI 8 ORNİTOLOJİK

Detaylı

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği

GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU. İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği GEDİ Z DELTASİ ve İ ZMİ R KÖ RFEZİ 2014 YİLİ KİŞ ÖRTASİ SU KUŞU SAYİMİ RAPÖRU İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği 01.07.2014 İÇİNDEKİLER GEDİZ DELTASI 2014 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI...

Detaylı

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (5): 755-760, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8740 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 3 Bazı Ötücü

Detaylı

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU 2009 AMAÇ: Yumurtalık lagünlerinde 2009 Nisan 2010 Şubat dönemi içerisinde üreyen, kışlayan ve göçmen kuşların tespitidir. Yukarıda

Detaylı

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Alcedo atthis (Yalıçapkını) Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Fotoğraflar: Ali ERDOĞAN ÖZET Bir ülkenin veya bölgenin biyolojik zenginliği, doğal olarak barınan türlerin

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI ve ÇAYAĞZI SULAKALANI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ Cem O.Kıraç 25 Mayıs 2017, Perşembe Yer: Kaş Kültür Merkezi Seminer programına katılan Kaşlı doğa severler

Detaylı

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(1), 98-102, 2015 Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Detaylı

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Kodu Adı Latince adı 00020 Kızılgerdanlı dalgıç Gavia stellata SPEC 3 W 3950 50 * 00030 Karagerdanlı dalgıç Gavia arctica SPEC 3 W 8900 3750 * 00070 Küçük batağan Tachybaptus

Detaylı

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan

Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait. Zelanda da bulunan befl tür kivikuflundan araştırma - inceleme Doç. Dr. Ahmet KARATAfi Foto raf: Dr. Akif Aykurt ve Doç. Dr. Ahmet Karatafl Türkiye kufllar Akkaya Baraj n Uluslararas Sulak Alan ilan edilmesinde en önemli pay Dikkuyruk Örde e ait

Detaylı

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah AK KUYRUKLU KARTAL Haliaeetus albicilla 01 YIRTICILAR 75-108 cm Kanat Açıklığı 180-240 cm 4-6.5 kg Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah Özellikleri: Çok iri, hantal, büyük kafalı, uzun ve geniş kanatlı, çok

Detaylı

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu 2013 Çevre Müdürlüğü İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu Bu raporda, 2013 Yılında İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım San. A.Ş. tarafından biyoçeşitliliğin izlenmesi ve korunması amacıyla yapılan çalışmalara

Detaylı

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ 2016 YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI Eylül, 2016 Ankara ĠÇĠNDEKĠLER ÇalıĢmanın Amacı... 3 ÇalıĢma Ekibi... 3 ÇalıĢma Yöntemi... 4 1) KuĢlara Yönelik Gözlemler... 4 2) Karkas

Detaylı

A Study On Ornithofauna of Muş Plain

A Study On Ornithofauna of Muş Plain A Study On Ornithofauna of Muş Plain Feridun AVCI 1, Özdemir ADIZEL 1,*, Erkan AZİZOĞLU 1 1 Yüzüncü Yıl University. Science Faculty, Department of Biology, VAN Geliş (Received): 09.03.2017 Kabul (Accepted):

Detaylı

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Derya KAHRAMAN Danışman: Doç. Dr. Raşit

Detaylı

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa

Kuş gribi, kuşlar üzerindeki patojenik (hastalığa Göçmen Kuşlar ve Kuş Gribi Zafer AYAŞ* * Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, ANKARA Migratory Birds and Bird Influenza Key Words: Migratory waterbirds, Bird influenza, Bird migration

Detaylı

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:83-100 ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 ÖZET Ebubekir

Detaylı

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi Amatör Ku bilimcinin Elkitab Bu elkitab n n sahibi Haz rlayan: Tu ba Can Çizimler: Robin Reckitt Grafk Tasar m: Ay egül Do an Bircan Eylül 2009 Bu elkitab n n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Eray Ça

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1 Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1 Fakülte Adına Sahibi Editör Yardımcı Editörler Dizgi Sorumluları Kapak Tasarım : Prof.Dr. Süleyman AKBULUT : Doç.Dr. Oktay YILDIZ : Doç.Dr. Derya EŞEN

Detaylı

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ

HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ SARAY MANDIRA SÜT ET TARIM ŞTİ İstanbul İli,Silivri İlçesi,Büyük Sinekli Köyü, İnci Çatağı Mevkii (2 Pafta, 1120 Parsel) HAYVAN YETİŞTİRME TESİSİ SEÇME ELEME KRİTERLERİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ KAPASİTE ARTIŞI

Detaylı

SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ

SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II) Ç. ÇELİK, A. UZUN SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ Çetin ÇELİK 1, Ali UZUN 2 1 Karasu Yalı Ortaokulu, 54500, Karasu/Sakarya 2 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU

Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013. GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU Sayım Tarihi - 26 Ocak 2013 GEDİZ DELTASI ve İZMİR KÖRFEZİ 2013 YILI KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMI RAPORU 2013 İ z m i r K u ş C e n n e t i n i K o r u m a v e G e l i ş t i r m e B i r l i ğ i İÇİNDEKİLER

Detaylı

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NOTÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 1 3110 ada doğanı Eleonora's Falcon Falco eleonorae A y, g 2 5880 ada martısı Audouin's Gull Larus audouinii

Detaylı

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik 13 MART 2015

Detaylı

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 Ali Atahan Orhan Gül Mehmet Atahan 2008, Antakya Hatay Kuş Gözlem Raporu: 1997-2007 ISBN: 978-9944-62-343-8 2008, Antakya Editörler: Ali Atahan, Orhan Gül, Mehmet Atahan

Detaylı

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARININ YABAN HAYATI

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARININ YABAN HAYATI BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEBEN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ORMANLARININ YABAN HAYATI YARD. DOÇ. DR. AKİF KETEN DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AĞUSTOS-2013 GİRİŞ

Detaylı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı

Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Kızılırmak Deltası Ramsar Alanı Kızılırmak Deltası YHGS YHGS Yeşilırmak Deltası Sulak Alanı Terme Gölardı Simenlik Gölü YHGS Hoynat Adası Teknik Gezi ve Arazi Uygulaması Ordu; Perşembe Hoynat (Akkuş) Adası

Detaylı

İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2

İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2 İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2 4 İTÜ, DOĞA ve ÇEVRE PARKI İstanbul un yakın tarihinde vadiler ve tepeler boşken, maki toplulukları

Detaylı

1 12 Nisan - Ekim / April - October

1 12 Nisan - Ekim / April - October Familya / Family Latince Adı / Latine Name Türkçe Adi / Turkish Name İngilizce Adı / English Name T K /C S Sylviidae Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını Sedge Warbler LC 1 12 Nisan - Ekim / April

Detaylı

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 Editör: Tür sorumlular : Uzmanlar: KapakTasar m : Metin Tasar m : Haritalar: Ay egül Dursun, Birgül Çak r, Emre Öztürk, Güliz Karaarslan, Kas m K rlang ç, Özgül Yahyao lu, Soner

Detaylı

ACARLAR GÖLÜ LONGOZ ORMANI

ACARLAR GÖLÜ LONGOZ ORMANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hassas Alanlar Dairesi Başkanlığı Acarlar Gölü Longoz Ormanı Sulak Alan Yönetim Planı ACARLAR GÖLÜ LONGOZ ORMANI SULAK ALAN

Detaylı

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK (27,5 MW) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ) Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından EKOSİSTEM

Detaylı

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç Black-throated Diver Prachttaucher

Detaylı

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR KARS-IĞDIR Aras ın Kuflları Türkiye deki sulak alanlarda en yaygın görülen yırtıcı kuş saz delicesi (Circus aeruginosus). Aras kıyılarının keskin bakışlı sakininin ağırlığı yarım kiloyu geçebiliyor. Saz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: 26.01.1971 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ziraat Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI Soner BEKĠR 1 Egemen ÇAKIR 2 Musa HAN 3 Yavuz GÜLTEKĠN 4 Tuba ORHAN 5 Faris KARAHAN 6 1 Soner BEKİR, Kuş Gözlem Uzmanı, Tel: 535-217

Detaylı

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014

İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi. Kuş Envanter Listesi taslak2. Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü Mustafa İshakoğlu Yaban Kuşları Müzesi Kuş Envanter Listesi taslak2 Hazırlayan: Kerem Ali Boyla 2 Aralık 2014 Dolap Düzeni: 6 7 8 5 4 3 2 1 raflar yukarıdan aşağıya

Detaylı

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS-EKİM 2011 Hazırlayanlar: İlker ÖZBAHAR, Uzman Biyolog Riyat GÜL, Kuş araştırmacısı İçindekiler GİRİŞ:... 5 RÜZGÂR

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN FAKÜLTESĠ BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ ANTALYA TEKNOKENT A. ġ. ORNĠTOLOJĠ RAPORU AFYON ĠLĠ DĠNAR ĠLÇESĠNDE KURULMASI PLANLANAN RÜZGÂR ENERJĠ SANTRALĠNĠN KUġ GÖÇ HAREKETLERĠ VE YABAN HAYATINA

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KARACAÖREN I BARAJI NIN KUŞ VE MEMELĐ TÜRLERĐ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KARACAÖREN I BARAJI NIN KUŞ VE MEMELĐ TÜRLERĐ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ KARACAÖREN I BARAJI NIN KUŞ VE MEMELĐ TÜRLERĐ Halil SÜEL Danışman: Prof. Dr. Đdris OĞURLU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ORMAN MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐMDALI ISPARTA

Detaylı

Ermen ş men Ümüt Çınar 2010 EÇİ ÖRE N / A e ı sy. om

Ermen ş men Ümüt Çınar 2010 EÇİ ÖRE N / A  e ı sy. om Ermenice Kuş Adları Armenian Bird Names Ümüt Çınar 2010 KEÇİÖREN / ANKARA Թուրքիա Kmoksy deneme baskı www.kmoksy.com w w w. k m o k s y. c o m Sayfa 1 singular plural nominative/accusative թռչուն թռչուններ

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. YALOVA RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in Cappadocia Region, Turkey

Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in Cappadocia Region, Turkey 174 Original Investigation / Özgün Araştırma Chewing Lice (Phthiraptera) Species on Wild Birds in Cappadocia Region, Turkey Türkiye nin Kapadokya Bölgesi ndeki Yabani Kuşlarda Bulunan Çiğneyici Bit (Phthıraptera)

Detaylı

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Hazırlayan: Soner Bekir* Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlem Rehberi soner.bekir@birdingturkey.com

Detaylı

Tablolar TABLO LİSTESİ 3.1 : Araştırma alanında gözlemlenen türlerin sistematik bilgileri... 29 3.2 : Araştırma alanında çalışmalar sonrası tespit edilen omurgalı hayvanların taksonomik durumu... 38 3.3

Detaylı

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ

DOGA KORUMANIN ÖNEMİ DOGA KORUMANIN ÖNEMİ Günümüzde sanayileşme sürecine paralel olarak dünyayı tehdit eden hızlı nüfus artışı, değişik kirlilik türleri, orman yangınları, tarla açmalar, aşırı otlatmalar, sulak alanların kurutulması,

Detaylı

GÜNEYBATI MARMARA DENİZİ KARABİGA KIYILARINDA (BİGA, ÇANAKKALE) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DENİZ-KIYI HABİTATLARI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

GÜNEYBATI MARMARA DENİZİ KARABİGA KIYILARINDA (BİGA, ÇANAKKALE) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DENİZ-KIYI HABİTATLARI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU GÜNEYBATI MARMARA DENİZİ KARABİGA KIYILARINDA (BİGA, ÇANAKKALE) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DENİZ-KIYI HABİTATLARI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SAD-AFAG SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - AKDENİZ FOKU ARAŞTIRMA GRUBU

Detaylı

A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA )

A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA ) A RESEARCH ON BIOLOGICAL DIVERSITY AND POLLUTION AT THE ECOSYSTEM OF YEDIGOLLER ( KÜTAHYA ) A.S. ÖZEN* & Ö. KORKMAZ* * Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kütahya, Türkiye

Detaylı

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Alanın Yeri ile ilgili Kriterler Alanın yeri ile ilgili kriterleri, koruma alanı ilan edilecek alanın büyüklüğü, yeri (konumu) ve ulaşım durumunun araştırılması

Detaylı

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı)

EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) EK LİSTE-1 ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞINCA KORUMA ALTINA ALINAN YABAN HAYVANLARI MEMELİLER Familya ve tür adı (Latince adı) Türkçe adı KİRPİLER ERINACEIDAE Erinaceus concolor Kirpi Oryctalagus auritus Uzun

Detaylı

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DOÇ. DR. ÖMER KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Biyolojik çeşitlilik YABAN HAYATI VE SERTİFİKASYON YABAN HAYATI NEDİR? Yaban hayatı (YH); işletmeye konu

Detaylı

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan Herkes için Erişilebilir Kuş Cenneti Projesi The Project of A Bird Paradise Accesible To Everybody Hazırlayan / Prepared by : Dr. Ayşe İdil Çakıroğlu Grafik tasarım / Graphic design: Güngör Genç Baskı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

KUŞLARDA RENK ABERASYONLARI

KUŞLARDA RENK ABERASYONLARI KUŞLARDA RENK ABERASYONLARI Genellikle Kuşlarda var olan renk mutasyonlarına bağlı sapmaları isimlendirmede yaygın bir yanlış isimlendirme mevcut. Genellikle kuşların renklenmesindeki beyazlıklar albino

Detaylı

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan

Nallıhan ın Kuşları Kataloğu. The Catalogue of Birds of Nallıhan Herkes için Erişilebilir Kuş Cenneti Projesi The Project of A Bird Paradise Accesible to Everybody Hazırlayan / Prepared by : Dr. Ayşe İdil Çakıroğlu Katkı verenler / Contributers: Doç. Dr. C. Can Bilgin,

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132

MARMARA BÖLGESi. IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 MARMARA BÖLGESi IRMAK CANSEVEN SOSYAL BiLGiLER ÖDEVi 5/L 1132 COĞRAFİ KONUMU Marmara Bölgesi ülkemizin kuzeybatı köşesinde yer alır. Ülke yüz ölçümünün %8,5'i ile altıncı büyük bölgemizdir. Yaklaşık olarak

Detaylı

Determination of Seasonal Habitat Usage and Population Distributions of Bird Species Detected in and Around of Yüksekova Nehil Reed (Hakkari -Turkey)

Determination of Seasonal Habitat Usage and Population Distributions of Bird Species Detected in and Around of Yüksekova Nehil Reed (Hakkari -Turkey) Determination of Seasonal Habitat Usage and Population Distributions of Bird Species Detected in and Around of Yüksekova Nehil Reed (Hakkari -Turkey) Erkan AZİZOĞLU 1 *, Özdemir ADIZEL 1 1 Yüzüncü Yıl

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.)

JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) JANDARMA İHBAR: 156 (Şehir ve ilçe merkezleri dışındaki kırsal alanlarda.) POLİS İHBAR: 155 ( Şehir ve ilçe merkezlerinde.) ORMAN YANGINI: 177 Ülkemizde tüm av hayvanları için avlanma zamanı tür bazında

Detaylı

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten

Proje Koordinatörleri Özge Özden ve Hasan Sarpten KARPAZ YARIMADASINDAKİ HABİTATLARIN NATURA 2000 AĞINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI Altın Kumsal, Karpaz PROJE RAPORU ARALIK 2007 Bu çalışma; Karpaz bölgesindeki Milli Parkın içerisinde bulunan doğal yaşam alanlarının

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ

12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ 12. SINIF KONU ANLATIMI 29 EKOLOJİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ POPÜLASYON EKOLOJİSİ Belirli bir alanda yaşayan aynı tür canlılar topluluğuna popülasyon denir. Ekosistemin en küçük birimi popülasyondur. Belirli

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

RAMSAR ALANLARININ KORUMA-KULLANIMINA BURDUR GÖLÜ ÖRNEĞİ

RAMSAR ALANLARININ KORUMA-KULLANIMINA BURDUR GÖLÜ ÖRNEĞİ 503 RAMSAR ALANLARININ KORUMA-KULLANIMINA BURDUR GÖLÜ ÖRNEĞİ Erol KESİCİ * Ali GÜNLÜ ** İ. İsmail TURNA *** Özet Göl, sulak alanların korunması konusunda 1993 ten bu yana Su Kuşları Koruma ve Üretme sahası

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör)

Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Koordinatör) Katkılarından dolayı Müh. Murat TOMAR a teşekkür ederiz. T.C. Dicle Üniversitesi T.C. Dicle Üniversitesi Rektörlügü SUR / DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT

Detaylı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı

2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı 2229 Ayrıntılı Etkinlik Eğitim Programı SAAT/GÜN 1. GÜN SAAT/GÜN 2. GÜN SAAT/GÜN 3. GÜN Açılış ve Tanışma Yaban Hayatı Ekolojisinde Temel Büyük Memeli (Mammalia) Yaban Hayvanları (Teorik) Kavramlar Prof.Dr.

Detaylı

PROJE ÖN ÇALIŞMALARI. Mogan Gölü Su Kuşları Gözlemi Ocak 2003

PROJE ÖN ÇALIŞMALARI. Mogan Gölü Su Kuşları Gözlemi Ocak 2003 PROJE ÖN ÇALIŞMALARI Mogan Gölü Su Kuşları Gözlemi Ocak 2003 PROJE ÖN ÇALIŞMALARI Bolu-Yeniçağa Gölü Kuş Gözlemi Ekim 2003 S. SEÇİL O. ERENTAY PROJE ÖN ÇALIŞMALARI Soyu Tehdit Altında Olan Kuşlarımız.

Detaylı

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK

KARAR. h) Korunan hayvan: Bakanlık ve Merkez Av Komisyonunca avı yasaklanan av ve yaban hayvanlarını, (EK 26 Mayıs 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28658 KARAR Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2013-2014 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi: 16/05/2013 Karar No : 12 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I journal.phaselis.org Volume I (2015) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I The Fauna of Phaselis

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212)

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kiraz ERCİYAS YAVUZ Doğum Yeri: Yerköy (Yozgat) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Gertrud Bäumer Gymnasium 1993 Lise Fen Bölümü Çankaya

Detaylı