Kullaným Kýlavuzu Sayý 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaným Kýlavuzu 9353374 Sayý 2"

Transkript

1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu Sayý 2

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHM-7 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright Nokia Corporation 2001, Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia Xpress-on, Nokia Corporation'un ticari markasýdýr. Nokia tune, Nokia Corporation'un ticari markasýdýr. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar.

3 Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz / Sayý 2.

4 Ýçindekiler Ýçindekiler Ýçindekiler... 4 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Eriþim kodlarý Telefonun özelliklerine genel bakýþ GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi) HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlý Veri) WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü) Radyo Ses özellikleri Telefonunuz Tuþlar ve baðlantý yerleri Bekleme modu Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý Bataryanýn þarj edilmesi Telefonu açma ve kapatma Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Kapaklarý deðiþtirme Arama fonksiyonlarý Nokia Corporation. All rights reserved.

5 Arama yapma Telefon numarasýný hýzlý arama Konferans aramasý yapma Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Aramayý bekletme Görüþme sýrasýnda yapabilecekleriniz Yazý yazma: Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Akýllý metin giriþini kullanma Birleþik sözcükler yazma Geleneksel metin giriþini kullanma Yazý yazma için ipuçlarý Telefon rehberi (Ýsimler) Telefon rehberi ayarlarýný seçme Ýsimler ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Varsayýlan numarayý deðiþtirme Telefon rehberinde isim arama Ýsim, numara veya metin öðesi düzeltme Ýsim ve numara silme Telefon rehberlerinin kopyalanmasý Kartvizit gönderme ve alma Hýzlý arama Sesle arama Ses etiketi ekleme Ses etiketi kullanarak arama yapma Ses etiketini dinleme, deðiþtirme veya silme Servis numaralarý Ýçindekiler 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 5

6 Ýçindekiler Arayan gruplarý Menüyü kullanma Menü fonksiyonuna eriþim Menü fonksiyonlarýnýn listesi Menü fonksiyonlarý Mesajlar (Menü 1) Mesaj yazma ve yollama Mesaj gönderme seçenekleri Metin ve resim þablonlarý Mesaja metin þablonu veya resim ekleme Mesajý okuma ve cevaplama Giden kutusu ve gelen kutusu klasörleri Mesaj silme Arþiv klasörü ve klasörlerim Ses mesajlarý Bilgilendirme mesajlarý Servis komutu yazýmý Mesaj ayarlarý Arama kaydý (Menü 2) Son aramalar listesi Arama sayaçlarý ve zaman sayaçlarý Tercihler (Menü 3) Ayarlar (Menü 4) Çalar saat Saatayarlarý Saat Tarih ve saat oto. güncelleme Arama ayarlarý Nokia Corporation. All rights reserved.

7 Aktarma Herhangi bir tuþla cevap Otomatik tekrar arama Hýzlý arama Arama bekletme servisi Arama sonrasý özeti Numaranýzýn gönderilmesi Giden aramalar telefon hattý Telefon ayarlarý Dil Hücre bilgi ekraný Açýlýþ notu Þebeke seçimi SIM iþlemlerini onaylama Yardým metni Baþlatma tonu Ton ayarlarý Aksesuar ayarlarý GPRS çevirmeli baðlantý ayarlarý Güvenlik ayarlarý Fabrika ayarlarýný geri yükle Oyunlar (Menü 5) Oyun baþlatma ve oyun seçenekleri Oyun servisleri ve oyun ayarlarý Hesaplamalar (Menü 6) Para birimi dönüþtürme iþlemi yapma Yapýlacaklar (Menü 7) Ajanda (Menü 8) Ajanda notu yazma Nokia Corporation. All rights reserved. 7 Ýçindekiler

8 Ýçindekiler Telefon bir not için uyarýda bulunduðunda Kýzýlötesi (Menü 9) Radyo (Menü 10) Radyo kanalý bulma Radyoyu kullanma Joker (Menü 11) Ses kaydedici Kayýt Kayýtlar listesi Sesli komutlar Geri sayým sayacý Kronometre Zaman incelemesi ve ara derece Tur zamanlarý Süreleri görüntüleme ve silme Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 12) WAP servislerine eriþim ve kullanýmda temel adýmlar Telefonu WAP servisleri için ayarlama Yazýlý mesaj olarak alýnan servis ayarlarýný kaydetme Servis ayarlarýný el ile girme Seçili veri taþýyýcý GSM verisi olduðunda Seçili veri taþýyýcý GPRS olduðunda WAP servisiyle baðlantý kurma WAP servisi sayfalarýný tarama Telefon tuþlarýnýn kullanýmý hakkýnda genel bilgiler WAP baðlantýsýný kesme WAP tarayýcýsý görünüm ayarlarý Ýndirme ayarlarý Yer imleri Nokia Corporation. All rights reserved.

9 Yer imi alma Servis mesaj kutusu Telefonu servis mesajlarýný alacak þekilde ayarlama Önbellek Yetki sertifikalarý Yetki sertifikalarý listesini görüntüleme Güvenlik göstergesi SIM servisleri (Menü 13) Veri ve faks iletiþimi Ýletiþim uygulamalarý modem sürücüleri PC Suite Modem kurulumu GPRS - General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti) HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlamalý Veri) Veri iletiþim uygulamalarýný kullanma Batarya özellikleri Þarj Etme ve Boþaltma BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ Ýçindekiler 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 9

10 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ÖNCE YOL GÜVENLÝÐÝ Motorlu taþýt kullanýrken cep telefonuyla konuþmayýn. GÝRÝÞÝM Tüm mobil telefonlar, performansý düþüren etkileþime maruz kalabilir. HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda telefonunuzu kapatýn. UÇAKTA TELEFONU KAPATIN Kablosuz cihazlar uçakta etkileþime neden olabilir. BENZÝN ÝSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN Telefonu benzin pompalarýnýn yanýnda kullanmayýn. Yakýt veya kimyasallarýn yakýnýnda kullanmayýn. PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN Patlama yapýlan yerlerde telefonu kullanmayýn. Kýsýtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun Nokia Corporation. All rights reserved.

11 DÝKKATLÝ KULLANIN Yalnýzca normal konumda kullanýn. Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Telefonu yalnýzca uzman personel monte edebilir veya onarabilir. AKSESUARLAR VE BATARYALAR Yalnýzca onaylý aksesuar ve bataryalarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. SUYA DAYANIKLILIK Telefonunuz suya dayanýklý deðildir. Kuru tutun. GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. ARAMA Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan olduðundan emin olun. Telefon numarasýný alan koduyla birlikte tuþlayýn ve tuþuna basýn. Konuþmayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna basýn. ACÝL ARAMALAR Telefonun açýk ve hizmete hazýr olduðundan emin olun. Ekraný temizlemek için (örneðin, aramadan, menüden, vb. çýkmak için) tuþuna gerektiði kadar basýn. Acil numarayý tuþlayýn ve sonra tuþuna basýn. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayý bitirmeyin Nokia Corporation. All rights reserved. 11

12 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Þebeke Hizmetleri Bu kullaným kýlavuzunda açýklanan cep telefonu, EGSM 900 ve GSM 1800 þebekelerinde kullanýlmak üzere onaylanmýþtýr. Dualbant, þebekeye baðlý bir özelliktir. Bu özelliðe abone olup olamayacaðýnýzý ve kullanýp kullanamayacaðýnýzý öðrenmek için yerel hizmet saðlayýcýnýza baþvurun. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Not: Bazý þebekeler, tüm dile baðlý karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir. Aksesuarlar hakkýnda Bu cihaz ile birlikte kullanmadan önce, her þarj cihazýnýn model numarasýný denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8 ve LCH-9 ile þarj edilerek kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Uyarý: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnýzca kullanýlmasý telefon imalatçýsý tarafýndan onaylanan bataryalarý, þarj cihazlarýný ve aksesuarlarý kullanýn. Baþka tip malzeme kullanýlmasý, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kýlacak ve tehlikeli olacaktýr. Onaylý aksesuarlarý edinmek için bayinize baþvurun. Herhangi bir aksesuarýn güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu deðil fiþi çekin Nokia Corporation. All rights reserved.

13 Genel bilgiler Telefonla birlikte verilen etiketler Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servisler ve müþteri desteði ile ilgili önemli bilgiler içermektedir. etiketini garanti belgenizin üzerine yapýþtýrýn. etiketini satýþ paketindeki Club Nokia davetiyesine yapýþtýrýn. Genel bilgiler Eriþim kodlarý Güvenlik kodu (5 haneli): Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanýmlara karþý korur. Üretici tarafýndan, kodu ayarlanmýþtýr. Ayarlar menüsünde kodu deðiþtirin (bkz. Güvenlik ayarlarý sayfa 70). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasýlýðýna karþý gizli bir yerde yazýlý bir kopyasýný saklayýn. Telefonu, kodu soracak þekilde ayarlayýn (bkz. Güvenlik ayarlarý sayfa 70). PIN kodu (4-8 haneli): PIN (Kiþisel Tanýmlama Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korur. PIN kodu, genellikle SIM kartýnýzla birlikte verilen bir güvenlik kodudur. Telefonu, her açýldýðýnda PIN kodunu soracak þekilde ayarlayýn (bkz. Güvenlik ayarlarý, sayfa 70). PIN2 kodu (4-8 haneli): SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçlarý gibi bazý fonksiyonlara girilmesi için gereklidir. PUK ve PUK2 kodlarý (8 basamaklý): PUK (Kiþisel Bloke Açma Anahtarý) kodu bloke olmuþ PIN kodunu deðiþtirmek için kullanýlýr. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu deðiþtirmek için gereklidir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öðrenmek için bölgenizdeki servis saðlayýcýnýza baþvurun Nokia Corporation. All rights reserved. 13

14 Genel bilgiler Engelleme þifresi: Engelleme þifresi, Arama engelleme servisi kullanýlýrken gereklidir (bkz. Güvenlik ayarlarý sayfa 70). Þifreyi servis saðlayýcýnýzdan alabilirsiniz Nokia Corporation. All rights reserved.

15 Telefonun özelliklerine genel bakýþ Nokia 8310 cep telefonunda, Takvim, Saat, Çalar saat, Geri sayým sayacý, Hesaplamalar, Oyunlar gibi günlük kullaným için çok kullanýþlý fonksiyonlar bulunur. Ayrýca, telefonunuzla birlikte kullanabileceðiniz, çeþitli renklerde Nokia Xpress-on TM kapaklar bulunmaktadýr. Kapak deðiþtirmek için (bkz. Kapaklarý deðiþtirme, sayfa 27). GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi) GPRS, cep telefonlarýnýn mobil þebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanýlmasýna olanak saðlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri þebekelerine kablosuz eriþim saðlayan veri taþýyýcýsýdýr. WAP, SMS mesajlar ve GPRS çevirmeli baðlantý (örneðin, Internet ve e-posta), GPRS'yi kullanan uygulamalardýr. GPRS teknolojisini kullanmadan önce GPRS servisine abone olmanýz gerekir. GPRS servisine abonelik ve bu servisin kullanýmý için þebeke operatörünüz veya servis saðlayýcýnýzý arayýn. GPRS üzerinden kullanýlan uygulamalarýn her birinin GPRS ayarlarýný kaydetmeniz gerekir. Bkz. Telefonu WAP servisleri için ayarlama, sayfa 86. Bkz. Mesaj ayarlarý, sayfa 58. Bkz. GPRS çevirmeli baðlantý ayarlarý, sayfa 69 ve Veri ve faks iletiþimi sayfa 98. Telefonun özelliklerine genel bakýþ 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 15

16 Telefonun özelliklerine genel bakýþ GPRS ve uygulamalarýn fiyatlandýrýlmasý WAP servisleri, veri gönderme ve alma ile SMS mesajlarý gibi, GPRS üzerinde kullanýlan uygulamalar ve etkin GPRS baðlantýsý ücrete tabidir. Fiyatlandýrma hakkýnda ayrýntýlý bilgi için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hýzlý Devre Anahtarlý Veri) Telefon, GSM yüksek hýzlý veri servislerini kullanmanýza olanak saðlar. Yüksek hýzlý iþlevselliði, telefonunuz kýzýlötesi baðlantýsý yoluyla bir bilgisayara baðlý olduðunda ve yüksek hýzlý veri yazýlýmýný destekleyen modem sürücüler, bilgisayarýnýza yüklü olup, etkin modem olarak seçildiklerinde kullanabilirsiniz. Yüksek hýzlý veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanýmý için þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ayrýca bkz. Veri ve faks iletiþimi, sayfa 98. WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü) Bankacýlýk, haberler, hava durumu raporu ve uçak saatleri gibi çeþitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonlarý için tasarlanmýþtýr ve WAP servis saðlayýcýlarý tarafýndan düzenlenir. Servislerinden yararlanmak istediðiniz þebeke operatörünüzden veya servis saðlayýcýnýzdan kullanýlabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkýnda bilgi alýn. Ayrýca servis saðlayýcýlar, servislerinin kullanýmýna ait yönergeleri de verirler Nokia Corporation. All rights reserved.

17 Bkz. Mobil Internet servisleri, WAP (Menü 12), sayfa 85. Radyo Telefonunuzda entegre bir FM radyosu vardýr. Kulaklýk kullanarak radyo dinleyebilirsiniz. Bkz. Radyo (Menü 10), sayfa 79. Ses özellikleri Telefonunuzda þu ses özellikleri bulunmaktadýr: Sesle arama - ses etiketi kullanarak arama yapmak için, bkz. Sesle arama, sayfa 45. Ses komutlarý - Ses komutlarý menüsünde listelenen telefonunuzdaki belirli fonksiyonlarý etkinleþtirmek için, bkz. Sesli komutlar, sayfa 83. Ses kaydedicisi - ses kaydetmek için, bkz. Ses kaydedici, sayfa 81. Telefonun özelliklerine genel bakýþ 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 17

18 Telefonunuz 1. Telefonunuz Tuþlar ve baðlantý yerleri 1. Açma kapatma tuþu, Telefonunuzu açar ve kapatýr. Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarýndayken veya tuþ takýmý kilitli olduðunda, açma kapatma tuþuna kýsa süreyle basmak, ekran ýþýðýnýn yaklaþýk 15 saniye yanmasýný saðlar. 2. Ses tuþlarý Üstteki tuþ kulaklýðýn (ve kulaklýk setinin) ses seviyesini yükseltmek, alttaki tuþ ise düþürmek için kullanýlýr. 3. Seçim tuþlarý ve Tuþlarýn fonksiyonlarý, üzerlerinde görüntülenen kýlavuz metne baðlý olarak deðiþir; örneðin, bekleme modunda Menü ve Ýsimler. 4. Kaydýrma tuþlarý ve Ýsimler, telefon numaralarý, menüler veya ayarlar arasýnda ilerlemenizi saðlar. 5. telefon numarasýný çevirir ve gelen aramayý yanýtlar. Bekleme modunda, en son aranan numarayý görüntüler. 6. etkin aramayý bitirir. Herhangi bir iþlevden çýkar sayý ve karakter girer. tuþu basýlý tutulduðunda telesekreteriniz aranýr Nokia Corporation. All rights reserved.

19 ve, farklý fonksiyonlarda çeþitli amaçlar için kullanýlýr. 1 - Þarj cihazý konektörü 2 - Kulaklýk konektörü 3 - Kýzýlötesi baðlantý noktasý Telefonunuz Bekleme modu Telefon kullanýma hazýr olduðunda ve kullanýcý tarafýndan karakter girilmediðinde, bekleme modundadýr. Menü ve Ýsimler bekleme modundaki seçim tuþlarýdýr. xxxxtelefonunuzun þu anda hangi hücresel þebekede kullanýldýðýný gösterir. Bulunduðunuz yerdeki hücresel þebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir. Batarya þarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir. Bekleme modundaki diðer temel göstergeler: Bir veya birkaç yazýlý veya resimli mesaj aldýnýz. Bkz. Mesajý okuma ve cevaplama, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved. 19

20 Telefonunuz Bir veya birkaç ses mesajý aldýnýz. Bkz. Ses mesajlarý, sayfa 57. Telefonun tuþ takýmý kilitli. Bkz. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi), sayfa 25. Gelen arama bildirimi Kapalý ve Mesaj bildirim tonu Kapalý olarak ayarlandýðýnda, telefon çalmaz. Bkz. Ton ayarlarý, sayfa 68. Çalar saat, Açýk olarak ayarlý. Bkz. Çalar saat, sayfa 62. Geri sayým sayacý çalýþýyor. Bkz. Geri sayým sayacý, sayfa 83. Kronometre zamanlamasý arka planda yürütülüyor. Bkz: Kronometre sayfa 84. GPRS çevirmeli baðlantýsý kuruldu, bkz. GPRS çevirmeli baðlantý ayarlarý, sayfa 69. Gösterge, ekranýn sol üst köþesinde gösterilir. GPRS çevirmeli baðlantýsý sýrasýnda gelen veya giden bir arama var. GPRS baðlantýsý beklemeye alýnýr. Tüm aramalarýnýz baþka bir numaraya aktarýlýr, Tüm sesli aramalarý aktar. Ýki telefon hattýnýz varsa, ilk hattýnýzýn aktarma göstergesi, ikinci hattýnýzýnki ise olur. Bkz. Aktarma, sayfa 64. Aramalar sýnýrlý abone grubu ile kýsýtlý (þebeke servisi). Bkz. Güvenlik ayarlarý, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

21 2. Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylýkla zarar görebileceðinden, kartý tutarken, yerine takarken ya da yerinden çýkartýrken dikkatli olun. SIM kartý takmadan önce daima telefonun kapalý olmasýna dikkat edin ve bataryayý çýkartýn. 1. Telefonun arka yüzü size bakacak þekilde, arka kapaktaki kilitleme týrnaðýna basýp (1) kapaðý kaydýrarak çýkarýn (2). Týrnaklarýndan kaldýrarak bataryayý çýkartýn (3). Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 21

22 Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce 2. SIM kart tutucusunu açmak için, kart tutucusunun üzerindeki kapaðýn ön kenarýný hafifçe kaldýrýp (4), geriye doðru kaydýrýn (5). Kapaðý açýn (6). 3. SIM kartý SIM kart tutucusuna yerleþtirin (7). SIM kartýn doðru yerleþtirildiðinden ve kartýn altýn kaplamalý konektörlerinin aþaðý baktýðýndan emin olun.sim kart tutucusunun kapaðýný kapatýn (8) Nokia Corporation. All rights reserved.

23 4. Bataryayý yerleþtirin (9). 5. Arka kapaðý, ön kapaktaki kilitleme mandallarýna doðru götürün (10) ve arka kapak yerine oturana kadar kaydýrýn (11). Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 23

24 Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce Bataryanýn þarj edilmesi 1. Þarj cihazý kablosunun ucunu telefonun alt tarafýndaki sokete takýn. 2. Þarj cihazýný elektrik prizine takýn. Telefon açýksa, ekranda kýsa bir süre için Þarj oluyor mesajý görüntülenir. Batarya tamamen boþsa, þarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapýlabilmesi için birkaç dakikalýk bir süre geçmesi gerekebilir. Þarj cihazý baðlý olduðu sýrada telefonu kullanabilirsiniz. Þarj süresi, kullanýlan þarj cihazý ve bataryanýn özelliklerine baðlýdýr. Örneðin, bir BLB-2 bataryasýnýn bir ACP-7 þarj cihazýyla þarj edilmesi yaklaþýk 3 saat. Telefonu açma ve kapatma Açma/kapatma tuþunu basýlý tutun. SIM kartýn doðru þekilde yerleþtirilmiþ olmasýna karþýn SIM'i takýn veya SIM kart desteklenmiyor mesajý görüntülenirse, þebeke operatörünüze veya servis saðlayýcýnýza baþvurun. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarýný desteklememektedir; bu nedenle kartýn deðiþtirilmesi gerekebilir. Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu tuþlayýp (**** olarak görüntülenir), Tamam'a basýn. Ayrýca bkz. Güvenlik ayarlarý bölümü, PIN kodunun sorulmasý, sayfa 70 ve Eriþim kodlarý sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

25 Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu tuþlayýp (***** olarak görüntülenir), Tamam'a basýn. Ayrýca bkz. Eriþim kodlarý, sayfa 13. Uyarý: Telsiz telefon kullanýmýnýn yasak olduðu veya etkileþim ve tehlikeye neden olabileceði durumlarda telefonu açmayýn. ETKÝLÝ KULLANIM ÝÇÝN ÝPUÇLARI: Telefonunuzda yerleþik bir anten bulunmaktadýr. Diðer radyo vericisi aletlerde de olduðu gibi, telefon açýkken gerekmedikçe antene dokunmayýn. Antenle temas, konuþma niteliðini etkiler ve telefonun gereðinden yüksek bir güç düzeyinde çalýþmasýna neden olabilir. Görüþme sýrasýnda antene dokunulmamasý, telefonunuzla en uygun sinyal algýlama performansýna ve konuþma süresi deðerine ulaþýlmasýný saðlar. Tuþ takýmý kilidi (Tuþ kilidi) Telefon tuþlarýný kilitleyerek, telefonunuz cebinizde veya çantanýzdayken tuþlara yanlýþlýkla basýlmasýný önleyebilirsiniz. Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 25

26 Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce Tuþ takýmýný kilitleme Bekleme modunda, tuþ takýmýný kilitlemek için önce Menü tuþuna ve ardýndan 1.5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ takýmý kilidini açma Tuþ takýmý kilidini açmak için, önce Tuþ aç tuþuna, sonra 1.5 saniye içinde tuþuna basýn. Tuþ kilidi etkin durumdayken gelen aramalarý cevaplamak için tuþuna basýn. Arama sýrasýnda telefonunuz normal olarak kullanýlabilir. Aramayý bitirdiðinizde veya reddettiðinizde, tuþ takýmý otomatik olarak kilitlenir. Not: Tuþ muhafazasý açýkken, telefonunuzdaki programlanmýþ acil telefon numaralarýný (örn., 112 veya baþka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayý tuþlayýp, tuþuna basýn. Numara, ancak son rakamý da tuþlandýktan sonra görüntülenir Nokia Corporation. All rights reserved.

27 Kapaklarý deðiþtirme Kapaðý deðiþtirmeden önce, her zaman telefonu kapatýn ve telefonun þarj cihazý veya diðer cihazlarla baðlantýsýný kesin. Telefonu her zaman kapaklarý takýlý olarak saklayýn ve kullanýn. 1. Telefonun arka kapaðýný çýkarýn. Telefonun arka yüzü size bakacak þekilde, arka kapaktaki kilitleme týrnaðýna basýp kapaðý kaydýrarak çýkarýn. Bkz. SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý, sayfa Telefonu, alt kýsmýndan baþlayarak, yavaþça çekerek ön kapaktan ayýrýn (1). 3. Tuþ takýmýný yeni ön kapaða takýn (2). Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 27

28 Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce 4. Ön kapaðý deðiþtirmek için, telefonun üst kýsmýný, ön kapaðýn üst kýsmýyla hizalayýn (3) ve telefonu yavaþça kapaða doðru itin (4). Ön kapaðýn yerine oturduðundan emin olun. 5. Telefonun arka kapaðýný deðiþtirin. Arka kapaðý, ön kapaktaki kilitleme mandallarýna doðru götürün ve arka kapak yerine oturana kadar kaydýrýn Bkz. SIM kartýn ve bataryanýn takýlmasý, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

29 3. Arama fonksiyonlarý Arama yapma 1. Aramak istediðiniz numarayý alan koduyla birlikte girin. Ýmlecin solundaki karakteri silmek için, Sil tuþuna basýn. Uluslararasý aramalarda, uluslararasý arama önekini (+ karakteri, uluslararasý eriþim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce tuþuna iki kez basýp, ardýndan da sýrasýyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasýný tuþlayýn. 2. Numarayý aramak için tuþuna basýn. 3. Aramayý sonlandýrmak veya arama giriþimini iptal etmek için, tuþuna veya Kapat tuþuna basýn. Telefonu ahizesiz kullaným araç kitiyle kullanýrken, PPH1 i telefondan ayýrarak, ahizesiz kullaným modundan özel moda geçebilirsiniz. Ahizesiz kullaným moduna geri dönmek için, PPH-1 i telefona takýn. Arama fonksiyonlarý Telefon rehberini kullanarak arama yapma Bkz. Telefon rehberinde isim arama sayfa 41. Ekranda görüntülenen numarayý aramak için tuþuna basýn. Son numarayý yeniden arama Bekleme modunda, aradýðýnýz veya aramaya çalýþtýðýnýz en son 20 numaranýn listesine eriþmek için tuþuna bir kez basýn. Aramak istediðiniz numara veya ismi seçip, tuþuna basýn Nokia Corporation. All rights reserved. 29

30 Arama fonksiyonlarý Telesekreterinizi arama Bekleme modunda, tuþunu basýlý tutun veya ile tuþlarýna basýn. Telefon, telesekreter numarasýný girmenizi isterse, numarayý girin ve Tamam tuþuna basýn. Ayrýca bkz. Ses mesajlarý, sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

31 Telefon numarasýný hýzlý arama - hýzlý arama tuþlarýndan birine bir telefon numarasý atayýn; bkz: Hýzlý arama, sayfa 44. Numarayý aþaðýdaki yöntemlerden birini kullanarak arayýn: Önce istediðiniz hýzlý arama tuþuna, ardýndan da tuþuna basýn. Hýzlý arama açýk olarak ayarlanmýþsa, hýzlý arama tuþuna basýn ve arama baþlayýncaya kadar basýlý tutun. Bkz. Hýzlý arama, sayfa 65. Konferans aramasý yapma Konferans aramasý, en çok altý kiþinin katýlýmýna olanak saðlayan þebeke servisidir. 1. Ýlk katýlýmcýyý arayýn. 2. Yeni katýlýmcýyý aramak için, Seçenek tuþuna basýp, Yeni arama'yý seçin. 3. Yeni katýlýmcýnýn telefon numarasýný tuþlayýn veya hafýzadan bulup, Ara tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. 4. Yeni arama cevaplandýðýnda, konferans aramasýndaki ilk katýlýmcýya baðlanýn. Seçenek tuþuna basýp, Konferans'ý seçin. 5. Aramaya yeni katýlýmcýlar eklemek için, 2 ile 3 arasýndaki adýmlarý yineleyin. 6. Katýlýmcýlardan biriyle özel görüþme yapmak için: Seçenek tuþuna basýp, Özel'i seçin. Ýstenilen katýlýmcýyý seçin ve Tamam tuþuna basýn. Adým 4'te açýklandýðý þekilde konferans görüþmesine katýlýn. 7. Konferans aramasýný bitirmek için tuþuna basýn. Arama fonksiyonlarý 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 31

32 Arama fonksiyonlarý Gelen aramayý cevaplama veya reddetme Gelen aramayý cevaplamak için tuþuna, aramayý bitirmek için tuþuna basýn. Gelen aramayý reddetmek için tuþuna basýn. Sesi kes tuþuna basarsanýz yalnýzca zil sesi susturulur. Sonra, gelen aramayý cevaplayýn veya reddedin. Kulaklýklý mikrofon seti HDD-1 veya HDC-5 telefona baðlýysa, kulaklýklý mikrofon seti tuþuna basarak aramalarý cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz. Ýpucu: Aramalarý aktarmak için, Meþgulse aktar fonksiyonu etkinleþtirilmiþse (örneðin, telesekreterinize) reddedilen arama da aktarýlýr. Bkz. Aktarma, sayfa 64. Aramayý bekletme Görüþme sýrasýnda bekleyen aramayý cevaplamak için, tuþuna basýn. Ýlk arama beklemeye alýnýr. Etkin görüþmeyi bitirmek için, tuþuna basýn. Arama bekletme servisi fonksiyonunu etkinleþtirmek için bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 65. Görüþme sýrasýnda yapabilecekleriniz Görüþme sýrasýnda kullanabileceðiniz seçeneklerin çoðu þebeke servisleridir. Aþaðýdaki seçeneklerden bir kýsmý için, görüþme sýrasýnda Seçenek tuþuna basýn: Sustur veya Sesi aç, Aramayý bitir, Aramalarý bitir, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla ve Reddet Nokia Corporation. All rights reserved.

33 DTMF gönder, parola veya banka hesap numarasý gibi DTMF ton satýrlarýný göndermek için kullanýlýr. DTMF dizisini tuþlayýn veya telefon rehberinden bulup, Tamam tuþuna basýn. tuþuna arka arkaya basarak, bekletme karakteri w ve duraklatma karakteri p'yi tuþlayabileceðinizi unutmayýn. Deðiþtir, etkin görüþmeyle beklemedeki görüþme arasýnda geçiþ yapmak için; Baðla, beklemedeki armayla etkin aramayý baðlayýp, sizin görüþme baðlantýnýzý kesmek için ve Kaydet ise, ses kaydýný baþlatmak için kullanýlýr. Arama fonksiyonlarý 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 33

34 Yazý yazma: 4. Yazý yazma: Örneðin mesaj yazarken, geleneksel veya akýllý metin giriþi olmak üzere iki farklý yöntem kullanabilirsiniz. Yazarken, ekranýn sol üst kýsmýnda akýllý metin giriþi, geleneksel metin giriþi ise simgesiyle gösterilir. Büyük/küçük harf modu, metin giriþ göstergesinin yanýnda yer alan Abc, abc veya ABC simgesiyle gösterilir ve düðmesine basýlarak deðiþtirilebilir. Sayý modu, 123 simgesiyle gösterilir. tuþunu basýlý tutarak harf ve sayý modu arasýnda geçiþ yapabilirsiniz. Akýllý metin giriþini açma veya kapatma Yazý yazarken Seçenek tuþuna basýp Sözlük'ü seçin. Akýllý metin giriþini etkinleþtirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akýllý metin giriþi, yalnýzca listede bulunan dillerde kullanýlabilir. Geleneksel metin giriþi moduna dönmek için Sözlük kapalý seçeneðini seçin. Ýpucu: Akýllý metin giriþini yazý yazarken hýzlý bir þekilde açmak veya kapatmak için tuþuna iki kez basýn veya Seçenek tuþunu basýlý tutun. Akýllý metin giriþini kullanma Tek bir tuþa basarak istediðiniz harfi girebilirsiniz. Akýllý metin giriþinin temeli, yeni sözcükler de ekleyebileceðiniz yerleþik bir sözlüðe dayanýr arasýndaki tuþlarý kullanarak sözcük yazmaya baþlayýn. Bir harf için her tuþa yalnýzca bir kez basýn. Sözcük her harf giriþinin ardýndan deðiþir Nokia Corporation. All rights reserved.

35 Örneðin, Ýngilizce sözlük seçildiðinde Nokia yazmak için, bir kez N, bir kez o, bir kez k, bir kez i ve bir kez de a tuþuna basýn: Harf modundayken sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun. Yazý yazma hakkýnda diðer yönergeler için bkz: Yazý yazma için ipuçlarý, sayfa Sözcüðü yazmayý bitirdiyseniz ve sözcük doðruysa, tuþuna basarak veya tuþuyla bir boþluk ekleyerek bunu onaylayýn. Sözcük doðru deðilse, aþaðýdaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Ýstediðiniz sözcük görüntülenene kadar arka arkaya tuþuna basýn ve bunu onaylayýn. Seçenek tuþuna basýp Uygun kayýtlar seçeneðini belirleyin. Sözcükten sonra? karakteri görüntülenirse, yazmayý düþündüðünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüðü sözlüðe eklemek için, Çýkýþ tuþuna basýp, sözcüðü yazýn (geleneksel metin giriþi kullanýlýr) ve Kaydet tuþuna basýn. Sözlük dolduðunda, yeni sözcük en eski sözcüðün yerini alýr. 3. Bir sonraki sözcüðü yazmaya baþlayýn. Yazý yazma: Birleþik sözcükler yazma Sözcüðün ilk bölümünü girin ve tuþuna basarak onaylayýn. Sözcüðün son bölümünü yazýn ve veya tuþuna basarak sözcüðü onaylayýn Nokia Corporation. All rights reserved. 35

36 Yazý yazma: Geleneksel metin giriþini kullanma ile arasýndaki bir sayý tuþuna istediðiniz karakter görüntülenene kadar arka arkaya basýn. Bir sayý tuþu altýnda bulunan tüm karakterler tuþ üzerinde yazmaz. Kullanýlabilir karakterler Dil menüsünde seçilen dile baðlýdýr; bkz: Dil, sayfa 66. Harf modundayken sayý girmek için istediðiniz sayý tuþunu basýlý tutun. Kullanmak istediðiniz harf mevcut olan ayný tuþ üzerinde bulunuyorsa, imleç belirene kadar bekleyin veya tuþuna ya da tuþuna basýn. En sýk kullanýlan noktalama iþaretleri ve özel karakterler sayý tuþu kullanýlarak elde edilebilir. Yazý yazma hakkýnda diðer yönergeler için bkz: Yazý yazma için ipuçlarý, sayfa 36. Yazý yazma için ipuçlarý Yazý yazmak için aþaðýdaki tuþlarý da kullanabilirsiniz: Boþluk eklemek için tuþuna basýn. Ýmleci sola veya saða taþýmak için veya tuþuna basýn. Ýmlecin solundaki karakteri silmek için, Sil tuþuna basýn. Karakterleri daha çabuk silmek için, Sil tuþunu basýlý tutun. Geleneksel metin giriþini kullanarak özel karakterler girmek için tuþuna basýn veya akýllý metin giriþini kullanýrken tuþunu basýlý tutun veya Seçenek tuþuna basýp Simge girin seçeneðini seçin. Karakter listesi içinde ilerleyin ve istediðiniz karakteri seçmek için Kullan tuþuna basýn. Listede daha hýzlý ilerlemek için,, veya tuþuna basýp karakter seçmek üzere tuþuna basýn Nokia Corporation. All rights reserved.

37 Harf modundayken sayý girmek için Seçenek tuþuna basýn ve Numara girin seçeneðini seçin. Ýstediðiniz numaralarý girin ve Tamam tuþuna basýn. Rehberde arayarak isim veya telefon numarasý girmek için Seçenek tuþuna basýp, Ýsim ekle veya Numara ekle'yi seçin. Akýllý metin giriþini kullanýrken sözcük eklemek için Seçenek tuþuna basýn ve Kelime girin seçeneðini seçin. Geleneksel metin giriþ yöntemini kullanarak sözcüðü yazýn ve Kaydet tuþuna basýn. Bu kelime de sözlüðe eklenir. Yazý yazma: 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 37

38 Telefon rehberi (Ýsimler) 5. Telefon rehberi (Ýsimler) Ýsimleri ve telefon numaralarýný telefonun hafýzasýna (dahili telefon rehberi) veya SIM kart hafýzasýna (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberine, numara ve yazýlý metinlerle birlikte en fazla 500 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim tutarý, isimlerin uzunluðuna, numaralara ve metin öðelerine baðlýdýr. Telefon en çok 250 isim ve telefon numarasý kaydedebilen SIM kartlarý destekler. Sim kart hafýzasýna kaydedilen isim ve numaralar simgesi ile gösterilir. Telefon rehberi ayarlarýný seçme 1. Ýsimler tuþuna basýp Ayarlar'ý seçin. 2. Kullanýlan hafýza seçeneðini belirleyip, aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edin: Her iki telefon rehberinden birden isim ve numara çaðýrmak için, Telefon ve SIM. Ýsimler ve numaralar telefon hafýzasýna kaydedilir. Dahili telefon rehberini kullanmak için Telefon. SIM kartýn telefon rehberini kullanmak için SIM kart. 3. Rehber görünümü seçeneðini belirleyip aþaðýdaki seçeneklerden birini tercih edin: Ayný anda üç ismi görüntülemek için Ýsim listesi. Ayný anda bir isim ve telefon numarasý görüntülemek için Ýsim ve no.. Yalnýzca ismi görüntülemek için Büyük font Nokia Corporation. All rights reserved.

39 4. Hafýza durumu'nu seçin. Seçilen telefon rehberinde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasýnýn kayýtlý olduðunu ve kaç tane daha kaydedilebileceðini görmek için Telefon veya SIM kart'ý seçin. Telefon rehberi (Ýsimler) 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 39

40 Telefon rehberi (Ýsimler) Ýsimler ve telefon numaralarýný kaydetme (Ýsim ekleme) Ýsimler ve numaralar kullanýlan hafýzaya kaydedilir; bkz: Telefon rehberi ayarlarýný seçme. 1. Ýsimler tuþuna basýp Ýsim ekle'yi seçin. 2. Ýsmi girin ve Tamam tuþuna basýn. Bkz: Yazý yazma: sayfa Telefon numarasýný tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Numara girmek için, bkz: Arama yapma sayfa Ýsim ve numara kaydedildiðinde Bitti tuþuna basýn. Ýpucu: Hýzlý kaydet Bekleme modunda, telefon numarasýný tuþlayýn. Seçenek tuþuna basýp Kaydet'i seçin. Ýsmi tuþlayýn ve Tamam tuþuna basýn. Her isim için birden çok numara ve metin öðesi kaydetme Dahili telefon rehberine, her isim için en fazla beþ telefon numarasý ve dört kýsa metin öðesi kaydedebilirsiniz. Ýsimle ilgili metin öðeleri ev ve e-posta adresi, not veya web adresi olabilir. Bir isim altýna kaydedilen ilk numara otomatik olarak varsayýlan numara kabul edilir ve simgesiyle gösterilir. Örneðin arama yapmak için, telefon rehberinden bir isim seçtiðinizde, baþka bir numara seçmediðiniz sürece varsayýlan numara kullanýlýr. 1. Kullanýlan hafýzanýn Telefon veya Telefon ve SIM olduðundan emin olun. Bkz: Telefon rehberi ayarlarýný seçme sayfa Ýsimler ve telefon numaralarý listesine eriþmek için tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn Nokia Corporation. All rights reserved.

41 3. Yeni numara veya metin öðesi eklemek istediðiniz dahili telefon rehberinde kayýtlý olan isme ilerleyip, Ayrýntý tuþuna basýn. 4. Seçenek tuþuna basýp Numara ekle veya Yazý ekle'yi seçin. 5. Aþaðýdaki numara ve metin türlerinden birini seçin: Genel baþka bir numara tipi varsayýlan numara olarak ayarlanmadýðý sürece varsayýlan türdür. Mobil, Ev, Ýþ ve Faks diðer numara türleridir. E-posta, Web adresi, Posta adresi ve Not ise metin türleridir. Numara veya metin türünü deðiþtirmek için, seçenekler listesindeki Tür deðiþtir'i seçin. 6. Numarayý veya metin öðesini girin ve bunu kaydetmek için Tamam tuþuna basýn. 7. Geri tuþuna, ardýndan da bekleme moduna dönmek için,çýk tuþuna basýn. Telefon rehberi (Ýsimler) Varsayýlan numarayý deðiþtirme tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn, istediðiniz isme ilerleyip, Ayrýntý tuþuna basýn. Varsayýlan numara olarak belirlemek istediðiniz numaraya ilerleyin. Seçenek tuþuna basýp Öncelikli'yi seçin. Telefon rehberinde isim arama 1. Ýsimler tuþuna basýp, Bul'u seçin. 2. Telefon rehberine eriþmek için, Listele tuþuna basýn veya aradýðýnýz ismin ilk harflerini girip Bul tuþuna basýn. Eþleþenler açýlan pencerede görüntülenir. 3. Ýstediðiniz isme ilerleyin ve Ayrýntý tuþuna basýn. Seçilen ismin ayrýntýlarýný görüntülemek üzere ilerleyin Nokia Corporation. All rights reserved. 41

42 Telefon rehberi (Ýsimler) Ýpucu: Ýsmi veya telefon numarasýný hemen bulmak için, tuþuna veya bekleme modundayken tuþuna basýn. Ýsmin ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediðiniz isme ilerleyin. Ýsim, numara veya metin öðesi düzeltme Düzeltmek istediðiniz ismi (ve numarayý) arayýn ve Ayrýntý tuþuna basýn. Düzeltmek istediðiniz isim, numara veya metin öðesine ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn. Ýsmi düzelt, No düzelt veya Metni düzelt seçeneðini belirleyip, isim, numara veya metni düzeltin ve Tamam tuþuna basýn. Ýsim ve numara silme Ýsimler tuþuna basýp Sil'i seçin. Ýsim ve numaralarý sýrayla silmek için Sýrayla seçeneðini belirleyip, silmek istediðiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce Sil tuþuna, ardýndan da silme iþlemini onaylamak için, Tamam tuþuna basýn. Telefon rehberindeki isimleri ve numaralarýn hepsini birden silmek için, Tümünü sil seçeneðini belirleyip, telefon rehberi, Telefon veya SIM kart'a ilerleyin ve Sil tuþuna basýn. Tamam tuþuna basýn ve güvenlik kodunu girip onaylayýn. Telefon rehberlerinin kopyalanmasý Ýsim ve telefon numaralarýný telefon hafýzasýndan SIM kart hafýzasýna veya SIM karttan telefon hafýzasýna kopyalayabilirsiniz. 1. Ýsimler tuþuna basýp Kopyala'yý seçin Nokia Corporation. All rights reserved.

43 2. Kopyalama yönünü (Telefondan SIM karta veya SIM karttan telefona) seçin. 3. Sýrayla, Hepsini veya Standart no.lar'ý seçin. Sýrayla seçeneðini belirlerseniz, kopyalamak istediðiniz isme ilerleyin ve Kopyala tuþuna basýn. Standart no.lar Telefondan SIM karta kopyalama iþlemi yapýyorsanýz görüntülenir. Yalnýzca standart numaralar kopyalanýr. 4. Ýlk isim ve telefon numaralarýný saklamak veya silmek için, Ýlkini sakla veya Ýlkini taþý'yý seçin. Hepsini veya Standart no.lar seçeneðini belirlerseniz Kopyalama baþlatýlsýn mý? veya Taþýmaya baþlansýn mý? iletisi görüntülendiðinde,tamam tuþuna basýn. Telefon rehberi (Ýsimler) 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 43

44 Telefon rehberi (Ýsimler) Kartvizit gönderme ve alma Þebeke tarafýndan desteklenmesi halinde, bir kiþinin temas bilgilerini kartvizit olarak kýzýlötesi yoluyla veya Havadan (OTA) mesaj olarak gönderebilir ve alabilirsiniz. Kartvizit alma Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri alýmýna hazýr olduðundan emin olun, bkz: Kýzýlötesi (Menü 9) sayfa 78. Diðer telefonun kullanýcýsý þimdi kýzýlötesi yoluyla isim ve telefon numarasý gönderebilir. Kýzýlötesi veya Havadan (OTA) mesaj yoluyla kartvizit aldýðýnýzda Göster tuþuna basýn. Seçenek tuþuna basýp kartviziti telefon hafýzasýna kaydetmek için Kaydet seçeneðini veya alýnan kartviziti silmek için, Sil'i seçin. Kartvizit gönderme Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantý birimini kullanarak, bir kiþinin temas bilgilerini kartvizit olarak uyumlu bir telefona veya vcard standardýný destekleyen diðer elde taþýnabilir cihazlara gönderebilirsiniz. 1. Göndermek istediðiniz isim veya telefon numarasýný, telefon rehberinden arayýp Seçenek tuþuna basýn ve Kart gönder'i seçin. 2. Kýzýlötesi yoluyla kartvizit göndermek için, diðer telefon veya PC'nin, kýzýlötesi baðlantý birimi yoluyla veri alacak þekilde kurulduðundan emin olun ve Kýzýlötesi ile'yi seçin. Kartviziti Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için SMS ile'yi seçin. Hýzlý arama Hýzlý arama tuþlarýný kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasýný hýzlý arama sayfa Nokia Corporation. All rights reserved.

45 Hýzlý arama tuþuna numara atama Ýsimler tuþuna basýp Hýzlý arama'yý seçin. Ýstediðiniz hýzlý arama tuþ numarasýna ilerleyip Ata'yý seçin. Tuþa daha önce bir numara atanmýþsa, Seçenek tuþuna basýp atanan numarayý görüntüleyebilir, deðiþtirebilir veya silebilirsiniz. Bul tuþuna basýp önce atamak istediðiniz ismi, ardýndan da numarayý seçin. Sesle arama Telefon numarasýna atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. Kiþi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir. Sesli aramayý kullanmadan önce aþaðýdakilere dikkat edin: Ses etiketleri dile baðlý deðildir. Bunlar, konuþanýn sesine baðlýdýr. Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlýdýr. Bunlarý sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapýn. Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulaðýnýza yakýn tutun. Çok kýsa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanýn ve farklý numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçýnýn. Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediðiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneðin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koþulda yalnýzca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir. Telefon rehberi (Ýsimler) Ses etiketi ekleme Telefonun hafýzasýnda bulunan ses etiketi eklemek istediðiniz isimler veya telefon numaralarýný kaydedin veya kopyalayýn. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz Nokia Corporation. All rights reserved. 45

46 Telefon rehberi (Ýsimler) SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartýnýzý yenisiyle deðiþtirdiðinizde, yeni ses etiketleri eklemeden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir. 1. Bekleme modundayken veya tuþuna basýn. 2. Ses etiketi eklemek istediðiniz isme ilerleyip Ayrýntý tuþuna basýn. Ýstediðiniz telefon numarasýna ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn. 3. Ses etiket ekle'yi seçin. 4. Baþlat tuþuna basýp ses etiketi olarak kaydetmek istediðiniz sözcüðü veya sözcükleri anlaþýlýr biçimde söyleyin. Kayýt iþleminin ardýndan telefon kaydedilen etiketi çalar. 5. Ses etiketi baþarýyla kaydedildikten sonra, Ses etiketi kaydedildi mesajý görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasýnýn sonrasýnda simgesi görünür. Ses etiketi kullanarak arama yapma GPRS baðlantýsýný kullanan bir uygulama veri alýr veya gönderirken, sesle arama yapamazsýnýz. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, GPRS baðlantýsýný kullanan uygulamayý sonlandýrýn. 1. Bekleme modundayken ses kýsma tuþuna veya Ýsimler tuþunu basýlý tutun. Kýsa bir sinyal duyulur ve Lütfen þimdi konuþun metni görüntülenir. 2. Ses etiketini anlaþýlýr biçimde söyleyin. 3. Telefon algýlanan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandýðý telefon numarasýný çevirir. HDD-1 veya HDC-5 kulaklýklý mikrofon setini kullanýyorsanýz, sesle aramayý baþlatmak için kulaklýklý mikrofon seti tuþunu basýlý tutun Nokia Corporation. All rights reserved.

47 Ses etiketini dinleme, deðiþtirme veya silme Ýsimler tuþuna basýp Ses etiketleri'ni seçin. Ýstediðiniz ses etiketini taþýyan isme ilerleyin ve Seçenek tuþuna basýn. Kaydedilen ses etiketlerini dinleyebilir, silebilir veya deðiþtirebilirsiniz. Servis numaralarý Servis saðlayýcýnýzýn servis numaralarýný bu numaralar SIM kartýnýza eklenmiþse arayabilirsiniz. Ýsimler tuþuna basýp Servis no.'larý'ný seçin. Servis numarasýna ilerleyin ve numarayý aramak için tuþuna basýn. Arayan gruplarý Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarýný arayan gruplar þeklinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grup için gruptaki telefon numarasý tarafýndan arandýðýnýzda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiði görüntüleyecek þekilde ayarlayabilirsiniz (aþaðý bakýn). Telefonu, yalnýzca seçili arayan gruba ait telefon numaralarýndan gelen aramalarda çalacak þekilde ayarlamak için, bkz: Þunu bildir, Ton ayarlarý bölümü, sayfa 68. Ýsimler tuþuna basýp Arayan grubu'ý ve istediðiniz arayan grubunu seçin. Grup adý'ný seçin ve arayan grup için yeni bir isim girip Tamam tuþuna basýn. Grup zil sesi'ni seçin, grup için ayarlamak istediðiniz zil sesine ilerleyin. Standart o sýrada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir. Grup logosu'nu seçin ve telefonu grup logosunu görüntüleyecek þekilde ayarlamak için, Açýk seçeneðini, logonun görüntülenmemesi için, Kapalý seçeneðini, amblemi görüntülemek için Bak seçeneðini veya þebekeniz tarafýndan desteklenmesi koþuluyla amblemi Havadan (OTA) mesaj olarak göndermek için, Logoyu gönder'i seçin Nokia Corporation. All rights reserved. 47 Telefon rehberi (Ýsimler)

48 Telefon rehberi (Ýsimler) Grup üyeleri. Arayan grubuna isim eklemek için (Seçenek tuþuna basýn ve) Ýsim ekle seçeneðini seçin. Gruba eklemek istediðiniz isme ilerleyip Ekle tuþuna basýn. Arayan grubundan isim silmek için, silmek istediðiniz isme ilerleyin, Seçenek tuþuna basýn ve Ýsmi çýkar seçeneðini seçin Nokia Corporation. All rights reserved.

49 6. Menüyü kullanma Telefonunuz, menüler þeklinde gruplandýrýlmýþ geniþ bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü fonksiyonlarýnýn bir çoðu kýsa yardým metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardým metnini görüntülemek için istediðiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardým metninden çýkmak için Geri tuþuna basýn. Bkz: Yardým metni sayfa 67. Menü fonksiyonuna eriþim Ýlerleyerek 1. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. 2. Menü içinde ilerleyip örneðin Seç tuþuna basarak Ayarlar'ý seçin. 3. Menü içerisinde alt menüler bulunuyorsa istediðiniz alt menüyü seçin (örneðin, Arama ayarlarý). 4. Seçilen alt menü altýnda da alt menüler varsa 3. adýmý yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin (örneðin, Herhangi bir tuþla cevap). 5. Ýstediðiniz ayarý seçin. 6. Önceki menü düzeyine dönmek için Geri tuþuna ve menüden çýkmak için Çýk tuþuna basýn. Kýsayol kullanarak Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandýrýlmýþtýr ve bunlara, ilgili kýsayol numaralarýný kullanarak eriþebilirsiniz. Ýlgili kýsayol numarasý, ekranýn sað üst köþesinde gösterilir. Menüye eriþmek için Menü tuþuna basýn. Hýzlý þekilde, iki saniye içinde, ulaþmak istediðiniz menü fonksiyonunun dizin numarasýný tuþlayýn. Menüyü kullanma 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 49

50 Menüyü kullanma Örneðin, Herhangi bir tuþla cevap özelliðini Açýk olarak ayarlamak için Menü,,, ve tuþlarýna basýn Nokia Corporation. All rights reserved.

51 Menü fonksiyonlarýnýn listesi 1. Mesajlar 1. Mesaj yaz 2. Gelen kutusu 3. Giden kutusu 4. Arþiv 5. Þablonlar 6. Klasörlerim 7. Mesajlarý sil 8. Ses mesajlarý 9. Bilgilendirme mesajlarý 10.Servis komutu yazýmý 11.Mesaj ayarlarý 2. Arama kaydý 1. Cevapsýz aramalar 2. Arayan numaralar 3. Aranan numaralar 4. Son arama listelerinin silinmesi 5. Arama süresi 6. Arama ücretleri 7. GPRS veri sayacý 8. GRPS baðlantýsý zaman sayacý 3. Tercihler 1. Genel 2. Sessiz 3. Toplantý 4. Dýþ mekan 5. Çaðrý 4. Ayarlar 1. Çalar saat 2. Saat ayarlarý 3. Arama ayarlarý 4. Telefon ayarlarý 5. Ton ayarlarý 6. Aksesuar ayarlarý 7. GPRS modem ayarlarý 8. Güvenlik ayarlarý 9. Fabrika ayarlarýný geri yükle 5. Oyunlar 6. Hesaplamalar 7. Yapýlacaklar 8. Ajanda 9. Kýzýlötesi Menüyü kullanma 2002 Nokia Corporation. All rights reserved. 51

52 Menüyü kullanma 10.FM Radyo 11.Ekstralar 1. Ses kayýt cihazý 2. Ses komutlarý 3. Geri sayým sayacý 4. Kronometre 12.Gezgin 1. Ana sayfa 2. Yer imleri 3. Servis mesaj k. 4. Ayarlar 5. Adrese git 6. Önbelleði sil 13.SIM hizmeti 1 1. Yalnýzca SIM kart tarafýndan desteklenmesi halinde görüntülenir. Ýsim ve içindekiler SIM karta baðlý olarak deðiþir Nokia Corporation. All rights reserved.

53 7. Menü fonksiyonlarý Mesajlar (Menü 1) Yazýlý ve resimli mesajlarý okuyabilir, yazabilir, gönderebilir veya mesajlarýnýzý kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafýzasýndaki tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir. Yazýlý veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranýzý kaydetmeniz gerekir, bkz. Mesaj ayarlarý, sayfa 58. Menü fonksiyonlarý Mesaj yazma ve yollama En fazla 160 karakterden oluþan mesajlar yazabilir ve bunlarý düzenleyebilirsiniz. 1. Menü tuþuna basýp, Mesajlar ve Mesaj yaz'ý seçin 2. Mesajý yazýn. Bkz. Yazý yazma:, sayfa 34. Ayrýca bkz. Mesaja metin þablonu veya resim ekleme, sayfa Mesajý göndermek için, Seçenek tuþuna basýp, Gönder seçeneðini seçin. 4. Alýcýnýn telefon numarasýný girin veya telefon numarasýný telefon rehberinden bulun. Mesajý yollamak için Tamam tuþuna basýn. Not: SMS þebekesi aracýlýðýyla mesaj gönderirken, telefonunuz "Mesaj gönderildi" yazýsýný görüntüleyebilir. Bu, mesajýn telefonunuzda programlanmýþ mesaj merkez numarasýna gönderildiðini gösterir. Ancak, mesajýn istenilen hedefe ulaþtýðýný göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi için, hizmet saðlayýcýnýza baþvurun Nokia Corporation. All rights reserved. 53

54 Menü fonksiyonlarý Mesaj gönderme seçenekleri Mesajý yazdýktan sonra, Seçenek tuþuna basýp, Gönd. seçimi'ni seçin. Mesajý birden çok kiþiye göndermek için, Çoklu gönder'i seçin. Mesajý yollamak istediðiniz herkese yolladýðýnýzda Bitti tuþuna basýn. Mesajý, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce Mesaj tercihi seçeneðini, adýndan da kullanmak istediðiniz mesaj tercihini belirleyin. Örneðin, e-posta aktarýmý olarak tanýmladýðýnýz tercihi seçerseniz alýcýnýn e-posta adresini yazýn veya telefon rehberinde arayýn ve Tamam tuþuna basýn. E-posta servis numarasýný yazýp, mesajý göndermek için Kabul et'i seçin. Mesaj tercihi tanýmlamak için, bkz. Mesaj ayarlarý, sayfa 58. Metin ve resim þablonlarý Menü tuþuna basýp, Mesajlar ve Þablonlar'ý seçin. simgesi ile gösterilen metin þablonlarý ve simgesi ile gösterilen resimli þablonlar görüntülenir. Telefonunuz 10 resimli mesaj þablonu sunar. Ayrýca yeni resimleri Þablonlar klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diðer resimler Nokia web sitesinden ( bulunabilir. Not: Bu fonksiyon yalnýzca, þebekeniz veya hizmet saðlayýcýnýz tarafýndan destekleniyorsa kullanýlabilir. Yalnýzca resimli mesaj özelliði olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Bir resimli mesajýn birkaç yazýlý mesajdan oluþtuðuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir tane yazýlý mesaj ücretinden daha pahalý olabilir. Resimli mesajlar telefonun hafýzasýna kaydedildiðinden, SIM kartýnýzý baþka bir telefonda kullanýyorsanýz bunlarý göremezsiniz Nokia Corporation. All rights reserved.

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353595 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353595

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9354296 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354296

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský

Kullaným Kýlavuzu 9353892 1. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353892

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9354245

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352768 5. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352768

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3

Kullaným Kýlavuzu. 9354644 Sayý 3 Kullaným Kýlavuzu 9354644 Sayý 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355223 2. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355223 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-9 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA Hýzlý baþlangýç NOKIA OBSERVATION CAMERA KAMERAYI KULLANMAYA BAÞLAMA GÖRÜNTÜ ÇEKME HAREKET ALGILAMA ÝÞLEVÝNÝ KULLANMA ZAMANLI GÖRÜNTÜLEMEYÝ KULLANMA SICAKLIÐI KONTROL ETME 1. baský TR 9311319 Güvenliðiniz

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356113 2. Baský TR Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356113 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NEM-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský

Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu 9356321 2. baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Nokia 7250i Kullaným Kýlavuzu

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352613 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352613

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352124 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352124

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9235631 1. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9235631 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9352358 4. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9352358

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1

Kullaným Kýlavuzu 9355182 Sayý 1 Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9355182

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Nokia N72-5 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri,

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3

Kullaným Kýlavuzu Yayýn 3 Kullaným Kýlavuzu 9355047 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPL-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N77-1 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N77-1 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (ön ve yan) Model numarasý: Nokia N77-1. Bundan sonra Nokia N77 olarak anýlacaktýr. 1 Iþýk sensörü 2 Daha düþük çözünürlüklü ikincil kamera 3 Seçim

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355583 3. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355583 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NAM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9310236 4. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9310236 4. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-12 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský

Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu. 9310793 1. Baský Nokia 2300 Kullaným Kýlavuzu 9310793 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský

Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu. 9311581 1. Baský Nokia 6810 Kullaným Kýlavuzu 9311581 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský

Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu. 9356899 2. Baský Nokia 3200 Kullaným Kýlavuzu 9356899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-30 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Baþlangýç Nokia N92-1

Baþlangýç Nokia N92-1 Baþlangýç Nokia N92-1 Modlar Baþlangýç Model numarasý: Nokia N92-1. Bundan sonra Nokia N92 olarak anýlacaktýr. Cihazýnýzýn dört modu bulunur: Kapak kapalý modu (1), Ýzleme modu (2), Kapak açýk modu (3)

Detaylı

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR

Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu. 9311098 1. Baský TR Nokia 7200 Kullaným Kýlavuzu 9311098 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-23 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský

Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu. 9311955 2. Baský Nokia 2650 cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9311955 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 9206941/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-600 7 9206941/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 6610i cep telefonu Kullaným Kýlavuzu 9230899 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu Baský Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-6 kullaným kýlavuzu 9232426 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský

Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu. 9355973 2. Baský Kablosuz Araç Kiti (CK-1W) Kullaným Kýlavuzu 9355973 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CK-1W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu. 9355749 1. Baský Kullaným Kýlavuzu 9355749 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1

Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu. 9238200 Sayý 1 Nokia 1101 Kullaným Kýlavuzu 9238200 Sayý 1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-75 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr.

Nokia, Nokia Corporation nýn (Finlandiya) tescilli markasýdýr. Navi, Nokia Mobile Phones un Tescilli markasýdýr. Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullanýcý Kýlavuzu 9352305

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-37W) kullaným kýlavuzu 9238648 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-37W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu

Nokia 6230i kullaným kýlavuzu Nokia 6230i kullaným kýlavuzu 9236597 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-72 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský

Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu. 9233111 1. Baský Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HDW-3) Kullaným Kýlavuzu 9233111 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HDW-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský

Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu. 9235732 1. Baský Nokia Görüntülü Kablosuz Kulaklýk Seti HS-13W Kullaným Kýlavuzu 9235732 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-13W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR

Kullaným Kýlavuzu. 9362105 4. Baský TR Kullaným Kýlavuzu 9362105 4. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-10 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu Nokia 3250 Kullaným Kýlavuzu 9244369 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-38 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský

Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu. 9310658 1. Baský Nokia Görüntü Çerçevesi SU-4 Kullaným Kýlavuzu 9310658 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR

Kullaným Kýlavuzu. 9354202 Issue 1 TR Kullaným Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9354202

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský

Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu. 9356197 1. Baský Nokia Resim Görüntüleyici SU-5 Kullaným Kýlavuzu 9356197 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, SU-5 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NHL-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine

Detaylı

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský

Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu. 9245058 1. Baský Nokia 6233 Kullaným Kýlavuzu 9245058 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-145 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-12W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-12W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-12W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský

Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu. 9231526 1. Baský Nokia Fitness Monitor LS-2 Kullaným Kýlavuzu 9231526 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, LS-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Baský

Kullaným Kýlavuzu Baský Kullaným Kýlavuzu 9235405 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, RM-14 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský

Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu Baský Nokia 2600 Kullaným Kýlavuzu 9232901 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-59 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-165 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR

Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu Baský TR Nokia Ekranlý Kulaklýk Seti HS-69 Kullaným Kýlavuzu 9250696 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-69 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1

Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 Çevrimiçi paylaþým 2.0 Nokia N76-1 GARANTÝSÝZ Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan oluþturulmuþ

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1

Nokia FM Vericisi CA-300 9203672/1 Nokia FM Vericisi CA-300 6 3 5 7 9203672/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu CA-119 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu beyan eder.

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6085 Kullaným Kýlavuzu 9252173 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-198 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu Nokia 6280 Kullaným Kýlavuzu 9242053 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-78 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr.

2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

Çevrimiçi Paylaþým 2.0

Çevrimiçi Paylaþým 2.0 Çevrimiçi Paylaþým 2.0 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský

Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu. 9356694 2. Baský Kablosuz Klipsli Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-3W) Kullaným Kýlavuzu 9356694 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-3W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský

Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu. 9248570 2. Baský Nokia 2310 Kullaným Kýlavuzu 9248570 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-189 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu

Detaylı