KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL KİNETİK İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİNDE V-DİYAGRAMININ KULLANILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL KİNETİK İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİNDE V-DİYAGRAMININ KULLANILMASI"

Transkript

1 KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİMYASAL KİNETİK İLE İLGİLİ YANLIŞ KAVRAMALARININ BELİRLENMESİNDE V-DİYAGRAMININ KULLANILMASI Canan NAKİBOĞLU 1, Ruhan BENLİKAYA 1, Şennur KALIN 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, BALIKESİR 2 Fırat İlköğretim Okulu, MARDİN. ÖZET: Öğrenciler, kimyasal tepkimelerin hızları ile mekanizmalarını inceleyen kimyasal kinetikle, ilk olarak X. sınıf Kimya dersi içeriğinde karşılaşmaktadır. Bu nedenle kimya öğretmen adaylarının; konu ile ilgili yanlış kavramalara sahip olmamaları, sahiplerse bu yanlış kavramaların belirlenerek düzeltilmesi gerekmektedir. Literatürde, kimyadaki yanlış kavramaların teşhisinde, Vee diagramının kullanıldığı çok az çalışmaya rastlanmıştır. Vee diyagramı, Gowin tarafından, öğrencilerin bilginin yapısını ve insanların bilgi üretim şeklini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen V şeklindeki bir diyagramdır ve Vee heuristiği, Vee haritası ve V-diyagramı olarak da isimlendirilmektedir. Bu çalışmada, eğitim-öğretim yılı Balıkesir Üniversitesi NEF, OFMA Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 7. yarı yıl öğrencilerinden 34, eğitim-öğretim yılı 8. yarı yıl öğrencilerinden 27 öğrenci olmak üzere toplam 61 kişilik bir grubun, derişim ve sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi isimli deneye ait bulguları kullanarak hazırladıkları V-diyagramları incelenerek, yanlış kavrama ifadeleri belirlenmiş ve bunlar 4 başlık altında toplanmıştır: Reaksiyon hızı, reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi, reaksiyon hızı- derişim ilişkisi ve reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler. 1. GİRİŞ Öğrenmeyi, bireyin tecrübelerinden türettiği bilgiyi, zihninde yapılandırması (Bodner, 1986) olarak açıklayan oluşturmacı ya da yapısalcı (constructivist) felsefe, aktif ve anlamlı öğrenmeyi savunmaktadır (Passmore, 1998). Mintzes, Wandersee ve Novak, anlamlı öğrenebilmek için öğrencilerin özel olarak kavramlara, olgulara ve aralarındaki ilişkilere odaklanmaları gerektiğini belirterek, bu amaçla kullanılmak üzere metakognitif araçlar geliştirmişlerdir (Breslow, 2001). Bu araçlar, öğrencilerin öğrenmenin nasıl meydana geldiğini (metalearning) ve bilginin nasıl oluşturulduğunu (metaknowledge) anlamalarına yardımcı olur (Novak, 1998). Bahsedilen metakognitif araçlardan biri kavram haritası, diğeri de çeşitli isimleriyle; Vee haritası (Roehring, Luft, Edwards, 2001), bilgi Vee (Novak & Gowin, 1984), Vee heuristiği (Novak & Gowin, 1984; Ahlberg, 1993), Vee diyagramı (Novak & Gowin, 1984) ya da V-diyagramı (Nakiboğlu & Meriç, 2000) dır. V-diyagramı, 1977 yılında Gowin tarafından, öğrencilerin bilginin yapısını ve insanların bilgi üretim şeklini anlamalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilen V şeklindeki bir diyagramdır (Novak & Gowin, 1984). V nin sol tarafı (kavramsal kısım), hipotez geliştirmede kullanılan yapısal veya kavramsal bilgiyi, sağ tarafı (yöntemsel kısım) ise veri ve olayları harekete geçiren yöntemsel bilgi ile laboratuvarda yapılanlardan elde edilen bilgiyi gösterir (Passmore, 1998). Gowin in geliştirdiği V-diyagramında kavramsal ve yöntemsel elemanlar, V şeklinin sol üst kısmından sağ üst kısmına doğru; felsefe, teoriler, ilkeler/kavramsal sistemler, kavramlar, olaylar ve/veya nesneler, kayıtlar, dönüşümler ve iddialar (değer, bilgi) olarak sıralanmıştır ve V şeklinin ortasında odak sorusu, ucunda olaylar ve/veya nesneler bulunmaktadır. Genişletilmiş versiyonunda ise bunların yanında başka elemanlara da yer verilmiştir (Novak & Gowin, 1984). Bir çok araştırmacı tarafından (Roehring, Luft ve Edwards 2001; Nakhleh 1994, Roth, 1993, Ahlberg 1993) kullanılan V- diyagramları incelendiğinde; bazılarının farklı başlıklı bileşenler içerdiği ve ayrıca tüm V- diyagramlarındaki bileşenlerin birbiriyle bağlantılı olup, bilginin nasıl üretildiğini ortaya koyduğu görülmüştür. Roth ve Vercehaka (1993), Vee haritasının önceki bilgiden yeni bilgiye ulaşmada izlenecek yolu gösteren bir harita olarak düşünülebileceğini ve öğrencilerin bu haritaya bir göz attığında; niçin yaptığını, ne yaptığını, nasıl yaptığını, hangi sonuca vardığını ve araştırmanın ön bilgisini nasıl etkilediğini belirleyebileceğini ifade etmektedir. V-diyagramı, temel olarak laboratuvar çalışmaları sırasında hazırlanan ve aynı zamanda deney raporu yerine de geçen bir öğrenme aracı (Nakiboğlu, Benlikaya ve Karakoç, 2001, 2002) olarak kullanılsa da; öğretim programlarını tasarlama ve iyileştirme, laboratuvar föylerinin analizi, dersi ve öğrencileri değerlendirme, araştırma raporu hazırlama ve değerlendirme gibi daha bir çok amaç için de kullanıldığı belirtilmektedir (Novak & Gowin, 1984).

2 Kimyadaki yanlış kavramaların teşhisinde; kavrama ve daha üst düzeydeki soruları içeren testler (Bonarjee, 1991), ikili görüşmeler (Taber, 1995), kelime iletişim testleri (Cachapuz & Maskill, 1989), mental modeller (Pereira & Pestana, 1991), kavram haritaları (Ross& Munby, 1991) ve ders kitaplarındaki ifadelerin (Sanger & Greenbowe, 1999) bazılarının tek başına, bazılarının ise bir kaçının bir arada kullanıldığı görülmüş ve V-diyagramının bu amaçla kullanıldığı çok az çalışmaya rastlanmıştır. Ault, Novak ve Gowin (1984), ikili görüşmelerin analizinde V-diyagramını kullanarak, çocukların molekül kavramı ile ilgili yanlış kavramalarını ortaya çıkarmışlardır. Passmore (1998), radyolojik fen laboratuvarı dersinde, öğrencilerin yanlış kavramalarını belirlemek için laboratuvar raporu olarak, kavramsal kısımda kavram haritası bulunan V-diyagramını kullanmıştır. V-diyagramı öğrencilere ön bilgileriyle, araştırma süreçlerinden türettikleri bilgi ve yöntemsel bilgi arasındaki karşılıklı etkileşimi görme fırsatı sağladığından, öğretmenler, öğrencilerin çalıştıkları konudaki geçersiz, eksik ve uygun olmayan bilgilerini görebilir (Passmore 1998, Roehring, Luft ve Edwards, 2001) ve böylece öğrencilerde var olan yanlış kavramaları belirleyebilirler. Passmore de çalışmasında; V-diyagramlarındaki yanlış kavramaların, geçersiz veya eksik kavramsal veya yöntemsel ilişkiler ve yöntemsel ilişkilerle uyuşmayan kavramsal ilişkiler varlığında görüldüğünü belirtmiştir. Kimyadaki yanlış kavramaların; daha çok kimyasal denge, maddenin oluşumu, asitler-bazlar, elektrokimya, faz dengeleri, kimyasal termodinamik, mol, kimyasal bağlar, atom ve molekül, fiziksel ve kimyasal değişme ve çözünme konularında toplandığı görülmüştür. Bu çalışmada ise, Kimyasal Kinetik konusu ele alınmıştır. Kimyasal kinetik; kimyasal tepkimelerin hızları ile mekanizmalarını inceleyen bilim dalıdır. Kimyasal tepkimelerin hızları üzerine etki eden etmenlerin incelenmesi, kimyasal tepkimelerin ne kadar hızlı ve hangi yollar üzerinden oluşacağına ilişkin bilgiler verir (Mortimer, 1989). Chuephangam (2000), Mathayom Suksa 5 öğrencilerinin kimyada yanlış kavramalarını analiz etmek amacıyla test kullanarak yaptığı çalışmasında; öğrencilerinin bir kısmının kimyasal reaksiyon hızının anlamını, reaksiyon hızını etkileyen faktörleri ve nedenlerini açıklamada yanlış kavramalara sahip olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kimyasal denge ile ilgili olarak yapılan bazı yanlış kavrama çalışmalarında da, reaksiyon hızıyla ilgili olan yanlış kavramalara rastlanmıştır (Wheeler &Kass, 1978, Bonarjee, 1991). Kimyasal kinetik ünite olarak, X. sınıf Kimya dersi içeriğinde yer almaktadır. Bu nedenle öğretmen adaylarının, bu konu ile ilgili yanlış kavramalara sahip olmamaları, sahiplerse bu yanlış kavramaların belirlenerek düzeltilmesi gerekmektedir. Bahsedilen nedenlerden dolayı; bu çalışmada, kimya öğretmen adaylarının kimyasal kinetikle ilgili yanlış kavramaları, V-diyagramından yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır. 2. YÖNTEM 2.1. Çalışmanın modeli: Çalışma tekil tarama modelindedir Evren ve örneklem: Çalışmanın evrenini, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMA Kimya Eğitimi Ana bilim dalı öğrencileri oluştururken, I. örneklem grubunu (I.Ö.G.) eğitim-öğretim yılı 7. yarı yıl öğrencilerinden 34, II. örneklem grubunu (II.Ö.G.) eğitim-öğretim yılı 8. yarı yıl öğrencilerinden 27 öğrenci oluşturmaktadır Veri toplama ve çözümleme: Veri toplamada, Şekil-1 de açıklamalarıyla gösterilen V- diyagramı kullanılmıştır. KAVRAMSAL KISIM Teoriler (Olayların niçin olduğunu açıklayan, kavramlar ve ilkelerin düzenlendiği ifadeler) İlkeler (Olayların nasıl ortaya çıktığını açıklayan, iki veya daha fazla kavram arasındaki önemli ilişkiler) Kavramlar (Bazı etiketlerle gösterilen, olaylar veya nesnelerde algılanan düzenlilikler) Şekil-1: Çalışmada kullanılan V-diyagramı ODAK SORUSU (İki kısım arasında etkileşimi sağlayan, araştırmaya yön veren sorular) Olaylar (Veri toplamada izlenilecek yol ve kullanılacak araçlar) YÖNTEMSEL KISIM Bilgi iddiaları (Araştırmada odak sorularına yanıt olarak, veri dönüşümlerinin yorumlanmasıyla elde edilen yeni bilgiler) Veri dönüşümleri (Verilerin tablo, çizelge veya grafik kullanılarak uygun formda düzenlenmesi) Kayıtlar (Deney sırasında toplanan veriler: Örneğin: yapılan gözlemler, alınan ölçümler)

3 İlk olarak, örneklemdeki öğretmen adaylarına Kimyada özel öğretim yöntemleri dersi içerisinde, Şekil-1 de gösterilen V-diyagramının nasıl oluşturulacağına ilişkin bilgiler verilip, çeşitli deneyler için uygulamalar yaptırılmıştır. Daha sonra; HSO 3 - ve IO 3 - iyonları arasındaki reaksiyonun hızı üzerine konsantrasyon ve sıcaklığın etkilerinin incelendiği deney için, Şekil-1 de yer alan olaylar ve kayıtlara ait bilgiler verilmiş ve onlardan bu bilgileri kullanarak deneye ait V-diyagramını 40 dakikada hazırlamaları istenmiştir. Hazırlanan V-diyagramlarının elemanları incelenerek, öğretmen adaylarının konu ile ilgili yanlış kavramaları belirlenmeye çalışılmıştır. 3. BULGULAR Derişim ve sıcaklığın reaksiyon hızına etkisi isimli deneye ait V-diagramlarının incelenmesi sonucunda, belirlenen yanlış kavrama ifadeleri reaksiyon hızı, reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi, reaksiyon hızı- derişim ilişkisi ve reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler olmak üzere 4 başlık altında toplanmış ve buna ait veriler Tablo-1 de gösterilmiştir. Tablo-1 de I. örneklem grubundaki (I.Ö.G) yanlış kavrama ifadeleri için normal, II. örneklem grubundaki (II.Ö.G) yanlış kavrama ifadeleri için italik ve her iki grupta (I.-II.Ö.G) görülen yanlış kavrama ifadeleri için altı çizili yazı şekli kullanılmıştır. Tablo-1: V-diagramlarında belirlenen yanlış kavrama ifadeleri YANLIŞ KAVRAMA İFADELERİ Reaksiyon hızı Reaksiyon hızı-derişim ilişkisi Kimyasal reaksiyonların hızı, giren maddelerin Derişim arttıkça, reaksiyonun gerçekleşme süresi konsantrasyonlarının çarpımına eşittir. artar. Reaksiyon hızı, reaktantların ürünlere dönüşme Tepkimenin derişimi arttıkça, bileşiklerin süresidir. ortamda bulunma yüzdeleri artar ve tepkime hızı Bir kimyasal reaksiyonda, reaktantların ürün da artar. oluşturma sürecine reaksiyon hızı denir. Kimyasal reaksiyonlarda, reaktantlardan birinin Reaksiyon hızı, belli sıcaklıkta ve derişimde derişiminin artmasıyla hız artar. birim zamanda ürüne dönüşen madde miktarıdır. Reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi * Sıcaklık, moleküller arası etkileşimi değiştirerek, tepkime hızında değişiklik yapar. Tepkime sıcaklığı arttıkça, moleküllerin kinetik enerjileri arttığı için tepkime hızı da artar. Sıcaklık arttıkça, moleküllerin ortalama hızları artacağından tepkime hızları artabilir. Kimyasal tepkimelerde sıcaklık arttıkça maddelerin taneciklerin kinetik enerjileri artar ve dolayısıyla çarpışma sayıları artar. Bunun sonucunda girenlerin ürünlere dönüşüm hızı artar. Ortamın sıcaklığı arttıkça, çarpışan molekül sayısı da artacağından aktivasyon enerjisini aşan molekül sayısı da artar, dolayısıyla reaksiyon hızı artar. * Ekzotermik reaksiyonlarda sıcaklığı arttırdığımızda geri reaksiyon hızı artar. Endotermik tepkimelerde, sıcaklık ile tepkime hızı doğru orantılıdır. Sıcaklığın tepkime hızına etkisi, tepkime endotermik ise arttırıcı yönde ekzotermik ise azaltıcı yöndedir. Sıcaklığın artması endotermik reaksiyonların hızını, ekzotermik reaksiyonlara göre daha fazla arttırır. Endotermik reaksiyonlarda hız artışı çok fazla olurken, sıcaklık artışı ekzotermik tepkimelerde ilk anda hızı arttırırken sonra yavaşlatır. * 50 C ta mavi-siyah renk gözlenmediğinden, sıcaklık artışı, reaksiyon hızını belli bir değere kadar arttırır. Reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler İndikatör tepkime hızını etkiler. Katalizör tepkime hızını etkiler. Çünkü aktivasyon enerjisini geçen daha fazla molekül olacaktır

4 4. YORUM/ TARTIŞMA Reaksiyon hızı başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; hız yasası eşitliği, reaksiyon süresi ve reaksiyon süreci ile reaksiyon hızının karıştırıldığını (I-II.Ö.G) ve reaksiyon hızının açıklanmasında belli derişim kriterinin getirildiğini (I-II.Ö.G.) Reaksiyon hızı-derişim ilişkisi başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; reaksiyon süresi ile reaksiyon hızının karıştırıldığını, derişim artışı ile reaksiyon hızının artışının, bileşiklerin ortamda bulunma yüzdesi artışına bağlanarak çarpışmalar dikkate alınmadan açıklandığı (I.Ö.G) ve reaktantların derişiminin reaksiyon hızına etkisinin açıklanmasında reaksiyon hızının her zaman girenlerin tümünün konsantrasyonuna bağlı olmayabileceğinin dikkate alınmadığını (II.Ö.G) Reaksiyon hızı-sıcaklık ilişkisi başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; sıcaklık artışı ile reaksiyon hızındaki artışın; moleküller arası etkileşimin değişimi, moleküllerin kinetik enerjilerinin (I.Ö.G) ve ortalama hızlarının artması ile açıklandığını ve aktivasyon enerjisi faktörünün hiç dikkate alınmadığını, deneydeki reaksiyonun endotermik ya da ekzotermik oluşu hakkında bir bilgi verilmemesine karşılık, sıcaklık artışının endotermik ve ekzotermik reaksiyonların hızlarını farklı şekilde etkilediğinin (I-II.Ö.G) düşünüldüğünü, aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısındaki artışın molekül sayılarındaki artışa bağlandığını ve 50 0 C ve daha yüksek sıcaklıklarda mavi-siyah rengin gözlenmemesinin, sıcaklık artışı, belli bir değere kadar reaksiyon hızını artırır ifadesi ile açıklandığını Reaksiyon hızını etkileyen diğer faktörler başlığı altındaki yanlış kavrama ifadeleri; indikatörün tepkime hızının etkilediğini ve katalizörün reaksiyon hızını arttırmasının, aktivasyon enerjisini geçen tanecik sayısını arttırması ile açıklandığını 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 5.1. Sonuçlar: 1- Derişim ve sıcaklığın reaksiyon hızına etkisini açıklamada kullanılan ifadeler, bazı öğretmen adaylarının çarpışma kuramını reaksiyon hızını etkileyen faktörleri açıklamada kullanamadığını Buradan da öğretmen adaylarının zihinlerinde, bu teoriyi uygun olarak oluşturamadıkları sonucuna varılabilir. 2- Sıcaklığın, endotermik ve ekzotermik reaksiyonların hızlarını farklı şekilde etkileyebileceğinin düşünülmesi, kimyasal kinetik içine kimyasal denge kanunlarının karıştırıldığını 3- Tüm reaktantların derişimindeki artışın, reaksiyon hızını arttıracağının düşünülmesi öğretmen adaylarının hız yasası eşitliği ve reaksiyon derecesi hakkında eksikliklerinin olduğunu 4-İki örneklem grubunda da, kimyasal kinetikle ilgili benzer yanlış kavramaların gözlenmesi, konunun öğretilmesinde eksikliklerin bulunduğunu ve önbilgilerin dikkate alınmadığını gösterebilir. 5- V-diyagramlarının çalışmadaki gibi kullanılmasıyla, konu ile ilgili ön bilgi eksikliklerinin ve ön bilgilerdeki eksikliklerden ve yanlış kavramalardan ve veri yorumlamadaki hatalardan kaynaklanabilecek yanlış kavramaların belirlenebileceği görülmüştür Öneriler: Çalışmanın sonuçlarına bakılarak getirilecek öneriler 3 başlıkta toplanabilir: 1- Yanlış kavramaların düzeltilmesi: V-diyagramlarında belirlenen yanlış kavramalar sınıfta tartışmaya açılarak ya da her birey ile sahip olduğu yanlış kavramalarla ilgili ikili görüşmeler yapılarak, öğretmen adaylarının kimyasal kinetikle ilgili sahip oldukları yanlış kavramaların farkına varmaları sağlanabilir. Bir reaksiyonun nasıl meydana geldiği bilgisi, kimyasal kinetik ünitesinden önce kazandırılırsa, öğrenciler kimyasal reaksiyonların hızlarına etkiyen faktörleri nedenleriyle birlikte daha iyi anlayabilir. Ayrıca, çarpışma kuramının mikroskopik boyutta öğretilmesinde, bilgisayar ortamındaki simülasyonlardan, reaksiyon derecesinin öğretilmesinde ise analojilerden yararlanılabilir. 2-Kimya öğretmen adaylarının eğitimi: Öğretmen adaylarının lise kimyasına ait kimyasal kinetikle ilgili ön bilgilerindeki yanlış kavramalar ve eksiklikler, özellikle Genel Kimya derslerinde giderilmeye çalışılmalıdır. Yine bu ders kapsamında, pek çok konu için olduğu gibi kimyasal kinetik

5 için de ön koşul bilgi niteliğinde olan çarpışma kuramının öğretmen adaylarınca anlamlı bir şekilde öğrenilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, Fizikokimya, Anorganik kimya gibi derslerde de, önbilgiler yine gözden geçirilmelidir. 3- V-diagramlarının kullanımı: Kimya laboratuvarlarında, V-diyagramlarının deney raporu olarak kullanılması, öğrencilerin yanlış kavramalarının kolay bir şekilde belirlenmesinde öğreticilere ve konuyu öğrenmede ise öğrencilere katkı sağlayabilir. KAYNAKLAR Åhlberg, M.(2001). Homepage.< >. (2002, July 20) Ault, R. C., Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Constructing vee maps for clinical interviews on molecule concepts. Sci. Educ. 68 (44), Bodner, M. G. (1986). Constructivism: A theory of knowledge, J. Chem. Educ., 63 (10), Bonarjee, A.C.(1991). Misconceptions of students and teachers in chemical equilibrium. Int. J. Sci. Educ. 13 (3), Bresloow, L. (2001, April/ May). The contribution of constructivism, <http://web.mit.edu/tll/published/constructivism.htm1 > (2002 July 27). Cachapuz, F.C.& Maskill, R. (1989). Learning about chemistry topic of equilibrium: the use of wordassociation tests to detect developing conceptualizations. Int. J. Sci. Educ. 11(2), Chuephangam, M. (2000). Analysis of misconception in chemistry of Mathayom Suska 5 students. <http://www.grad.cmu.ac.th/abstract/2000/edu/abstract/edu11001.html>. (2002, August 20) Mortimer, C.E. (1989). Modern üniversite kimyası, İstanbul: Çağlayan kitabevi. Nakhleh, M.B. (1994). Chemical education research in the laboratory environment: How can research uncover what students are learning?. J. Chem. Educ. 71 (3), Nakiboğlu C., Benlikaya, R. & Karakoç, Ö. (2001). Ortaöğretim kimya derslerinde V-diagramı uygulamaları. Hacettepe Üniv. Eğitim Fak. Dergisi. 21, Nakiboğlu C., Benlikaya, R. & Karakoç, Ö. (2002). Fizikokimya laboratuvarlarında V-diagramı uygulamaları. V. Ege Fizikokimya Günleri. Nakiboğlu C. & Meriç. G. (2000). Genel kimya laboratuvrlarında V-diagramı kullanımı ve uygulamaları. BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2 (1), Novak, J. D. & Gowin, D. B. (1984). Learning how to learn. Cambridge:Cambridge university press. Novak, J. D. (1998). Metacognitive strategies to help students learning how to learn. Research Matters-to the Science Teacher. No Passmore, G. G. (1998). Using the vee diagrams to facilitate meaningful learning and misconception. Radiologic Science and Education. 4 (1), Pereira, M.P. & Pestana, M.E. (1991). Pupils presentations of models of water.. Int. J. Sci Educ. 13(3), Roehring, G., Luft, A. L. & Edwards, M. (2001). Versatile vee maps,. The Sci. Teac. 68 (1), Ross, B. A. & Munby, H. (1991). Concept mapping and misconceptions: a study of high school students understandings of acid and bases. Int. J. Sci. Educ, 13(1), Roth, W. M. & Verechaka, G. (1993). Plotting a course with vee maps: Direct your students on the road to inquiry science. Science & Children. 30 (4), Sanger, M. J. & Greenbowe, I. J. (1999). An analysis of college chemistry textbooks as sources of misconceptions and errors in electrochemistry, J. Chem. Educ. 76 (6), Taber, K.S. (1995). Prior learning as an epistomological block? The octet rule an example from science education. Europen Conference on Educational Research.

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA KİMYASAL DENGE KONUSUNUN ANLAŞILMASI VE TEKRAR EDİLMESİNDE V DİYAGRAMININ KULLANIMI Dilek Çeliker / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim 1 Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 1-7 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006) 1-7 E Ğ İ T İ M FAKÜLTESİ D E R G İ S İ www.omuegitim.edu.tr

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ

FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ EK: FEN BİLGİSİ LABORATUAR UYGULAMALARI DERSİNDE KAVRAM HARİTASI VE V DİYAGRAMININ AKADEMİK BAŞARI VE KALICILIĞA ETKİSİ Elvan İNCE*, Ezgi GÜVEN**, Mustafa AYDOĞDU*** * GÜ.,Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim

Detaylı

V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1

V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, 28, 23 36 V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ 1 THE EFFECT OF VEE-DIAGRAMS ON

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 136

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 136 Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (1) Sayı:13 136 BİR DEĞERLENDİRME VE LABORATUAR ARACI OLARAK V-DİYAGRAMI NIN TARİHİ, KULLANIMI ve FEN EĞİTİMİNE SAĞLAYACAĞI KATKILAR ÜZERİNE BİR

Detaylı

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V Diyagramları ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V Diyagramları ve Zihin Haritaları Kullanılarak Öğretimi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2008, sayfa 1-18. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL. Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990. Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi 1995 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Dilek ÇELİKLER Doğum Tarihi : 15.10.1967 Unvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Lisans Kimya Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek Lisans Kimya Kafkas Üniversitesi

Detaylı

Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi

Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11-2 (2007),110-115 Dalgalar Laboratuvarında, Kavram Yanılgılarını Belirlemek için V-Diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar

GENEL KİMYA. 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar GENEL KİMYA 7. Konu: Kimyasal reaksiyonlar, Kimyasal eşitlikler, Kimyasal tepkime türleri, Kimyasal Hesaplamalar Kimyasal Reaksiyonlar Kimyasal reaksiyon (tepkime), kimyasal maddelerdeki kimyasal değişme

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu)

Süreklilik Göstergesi. Kavram Haritaları. Etkileşim Göstergesi. Problem/Çözüm Göstergesi Karşılaştırma Matrisi. (Anlam Çözümleme Tablosu) Kavram Haritaları Hiyerarşik KH Hiyerarşik Olmayan KH ( Ağ, Örümcek Harita) Zincir KH Sınıflandırma Haritası Vee Diyagramları Neden-Sonuç Diyagramları Balık Kılçığı Döngü Göstergesi Olay Zinciri Dizileri

Detaylı

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm

5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 34.1 5.111 Ders 34 Kinetik Konular: Sıcaklığın Etkisi, Çarpışma Teorisi, Aktifleşmiş Kompleks Teorisi. Bölüm 13.11-13.13 Tepkime Hızına Sıcaklığın Etkisi Gaz-Fazı Nitel (kalitatif) gözleme göre, sıcaklık

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

BİYOLOJİ DERSİNDE VEE DİYAGRAMINA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

BİYOLOJİ DERSİNDE VEE DİYAGRAMINA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ DERSİNDE VEE DİYAGRAMINA DAYALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENME GÜNLÜKLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Mahbup Yalçın Milli Eğitim Bakanlığı mahbupfen@hotmail.com Özet Öğrenme günlükleri fen

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları

Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Genel Kimya I (CEAC 103) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya I CEAC 103 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hüseyin KÜÇÜKÖZER Doğum Tarihi: 23 Ekim 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans OFMAE / Fizik Eğitimi Balıkesir Üniversitesi 1995

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Suat ÜNAL, Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Modül 8 Kimyasal Kinetik

Modül 8 Kimyasal Kinetik Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Modül 8 Kimyasal Kinetik Doç.Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARLARINDA V-DİYAGRAMI KULLANIMI VE UYGULAMALARI

GENEL KİMYA LABORATUVARLARINDA V-DİYAGRAMI KULLANIMI VE UYGULAMALARI BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) GENEL KİMYA LABORATUVARLARINDA V-DİYAGRAMI KULLANIMI VE UYGULAMALARI Canan NAKİBOĞLU* * Gürsoy MERİÇ** *Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI

ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI ÜÇ BİLEŞENLİ REAKSİYON SİSTEMLERİ İÇEREN REAKTİF DİSTİLASYON KOLONU VE REAKTÖR/DİSTİLASYON KOLONU PROSESLERİNİN NİCELİKSEL KARŞILAŞTIRMASI Denizhan YILMAZ, Saliha YILMAZ, Eda HOŞGÖR, Devrim B. KAYMAK *

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 5 DENEYİN ADI: SUYUN ELEKTRİK ENERJİSİ İLE AYRIŞMASI DENEYİN AMACI: ELEKTRİK ENERJİSİNİ KULLANARAK SUYU KENDİSİNİ OLUŞTURAN SAF MADDELERİNE

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇÖZÜNME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI

GAZLAR GAZ KARIŞIMLARI DALTON KISMİ BASINÇLAR YASASI Aynı Kaplarda Gazların Karıştırılması Birbiri ile tepkimeye girmeyen gaz karışımlarının davranışı genellikle ilgi çekicidir. Böyle bir karışımdaki bir bileşenin basıncı, aynı

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ KİMYASAL TEPKİMELERDE IZ TEPKİME IZI Kimyasal bir tepkime sırasında, tepkimeye giren maddelerin miktarı giderek azalırken, ürünlerin miktarı giderek artar. Bir tepkimede, birim zamanda harcanan ya da oluşan

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ

ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2000). 2 (1) ORTA ÖĞRETİM KİMYA DERSLERİNDE YAPISALCI (CONSTRUCTIVIST) ÖĞRENME KURAMI ÇERÇEVESİNDE ÇEKİRDEK KİMYASI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİ Canan NAKİBOĞLU i Berna BÜLBÜL

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 4-2 Yıl: 2011 185-196 185 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAF SUYUN NÖTRALLİĞİ İLE İLGİLİ ANLAYIŞLARI UNIVERSITY STUDENTS UNDERSTANDING ON NEUTRALITY OF PURE WATER Tacettin PINARBAŞI 1* & Nurtaç CANPOLAT 1 1Atatürk Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Reşit YILDIZ Doğum Yeri ve Yılı : Kilis/Merkez, 20.12.1980 Çalıştığı Kurum : Mardin Artuklu Üniversitesi Ünvanı : Yardımcı Doçent Dr. e-mail Adresi : ryildiz80@gmail.com

Detaylı

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar.

4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik sorgulama yapar ve yorumlar. 5. SINIF BİLGİSAYAR DERS PLÂNI Genel Bilgi Ders Adı: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar Dersi Ünite: Verilerimi Düzenliyorum Seviye: 5. Sınıf Kazanım: 4.4. Hazır bir veritabanı kullanılarak amacına yönelik

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI

KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN FAZ DENGELERİ KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI Nursen AZİZOĞLU 1, Mahir ALKAN 2 1 ODTÜ, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, ANKARA 2 BAÜ, Necatibey Eğitim Fakültesi,

Detaylı

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen Çalışma 2000-2001 Bahar sömestrinde uygulanmış, elde edilen veriler Fen Bilgisi eğitimine sağlanacak katkılar ve özellikle de Mol kavramının öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA MİKROSKOP ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ ALTERNATİF KAVRAMLARI Musa DİKMENLİ 1, Lütfullah TÜRKMEN 2, Osman ÇARDAK 3 1 Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı

Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı Kimya Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılı 0102-Genel Kimya-II Dersi, Dönem Sonu Sınavı 20.05.2015 Soru (puan) 1 (20 ) 2 (20 ) 3 (20 ) 4 (25) 5 (20 ) 6 (20 ) Toplam Alınan Puan Not:

Detaylı

İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 61-66, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:10 12 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI YAPMA VE UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÖZET

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2001 Sayı:10 12 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI YAPMA VE UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÖZET Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:1 Sayı:1 12 ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAVRAM HARİTASI YAPMA VE UYGULAMA HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ ÖZET Doç. Dr. Fatma Şahin * Günümüzde anlamlı öğrenmenin önemi

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir.

KİMYA ÖĞRETMENİ. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. KİMYA ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, kimya ile ilgili eğitim veren kişidir. GÖREVLER Kimya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki

Detaylı

Kavram Haritaları Kullanılarak Yapılan Öğretimde Graf Teorinin Yeri

Kavram Haritaları Kullanılarak Yapılan Öğretimde Graf Teorinin Yeri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt, Sayı () - Karam Haritaları Kullanılarak Yapılan Öğretimde Graf Teorinin Yeri The Place of Graph Theory in Teaching with Using Concept Maps Seinç MERT UYANGÖR Balıkesir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Genel Kimya EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Genel Kimya EEE120 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zrunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

25.03.2015 KİMYA NEDİR? KİMYA BİLİMİ OLMASAYDI

25.03.2015 KİMYA NEDİR? KİMYA BİLİMİ OLMASAYDI Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek parçalanması ve kullanılmaz hale gelmesidir. KOROZYON NEDİR? Duzce University, Kaynaslı Vocational College, Corrosion Research

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ 3/14/12 BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve BECERİLERİ Olay ve nesnelerin hareketlerinin duyu organlarının kullanılması ile doğal ortamlarında izlenmesidir. İki türlü gözlem vardır; a) Kontrollü gözlem (Deney)

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır.

1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. 1.GİRİŞ 1.1. Problem Son yıllarda yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu, öğrencilerin bilimsel kavramları nasıl anladıkları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrencilerin bilimsel kavramları ve bilimin doğasını,

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

YANMA. Derlenmiş Notlar. Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

YANMA. Derlenmiş Notlar. Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 YANMA Derlenmiş Notlar Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 FAZ DENGESĐ Denge çözümlerinde, yanma sonrası ürün konsantrasyonlarının hesaplanmasında üç farklı yöntem kullanılabilir (Pratt and Wormeck, 1976): Bunlar,

Detaylı

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ

ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ ÇÖZELTİLERİN KOLİGATİF ÖZELLİKLERİ Çözeltilerin sadece derişimine bağlı olarak değişen özelliklerine koligatif özellikler denir. Buhar basıncı düşmesi, Kaynama noktası yükselmesi, Donma noktası azalması

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Kimyanın Temel Kanunları

Kimyanın Temel Kanunları Kimyanın Temel Kanunları A. Kütlenin Korunumu Kanunu Lavoiser miktarı belli olan kalay (Sn) parçasını içinde bir miktar hava bulunan bir fanusa koyarak tartmış.daha sonra fanusu içindekilerle birlikte

Detaylı

İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Genetik Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Grafik Materyallerin Etkisi

İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Genetik Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Grafik Materyallerin Etkisi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Genetik Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Grafik Materyallerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı: Tohit GÜNEŞ Doğum Yeri: Iğdır Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanları: Bitki Fizyolojisi, Fen Eğitimi B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI İş: OMÜ. Eğitim

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA 3. ÜNİTE: KİMYASAL DEĞİŞİMLER ÜNİTENİN KONU BAŞLIKLARI 1. REAKSİYON NEDİR? 2. REAKSİYON TİPLERİ 3. POLİMERLEŞME VE HİDROLİZ 1. REAKSİYON NEDİR? KİMYASAL TEPKİMELERDE DEĞİŞMEYEN

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ

KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARININ FEN OKUR YAZARLIĞI AÇISINDAN ANALĠZĠ Arş.Gör. Duygu BĠLEN KAYA Arş.Gör. Meral ÖNER SÜNKÜR Yrd.Doç.Dr. Murat SÜNKÜR Scientific Literacy: Fen Okur-Yazarlığı Bilim

Detaylı

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN

11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI. H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN 11. SINIF KİMYA KONU ANLATIMLI H.Cihan ÇETİNÖZ Berin PEKMEN Ankara 2015 I Nitelik Yayınları 23 11. Sınıf Kimya Konu Anlatımlı / H.Cihan ÇETİNÖZ - Berin PEKMEN Yayına Hazırlama NİTELİK Dizgi-Grafik Tasarım

Detaylı

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum

Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. Dr. Devrim AKGÜNDÜZ * - Dr. Şenol BAL ** Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Dr. Devrim AKGÜNDÜZ - Dr. Şenol BAL İlköğretim Fen Bilgisi Dersi 6. Sınıf Biyoloji Konularında Kavram Haritalarının Kullanılmasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi The Usage of

Detaylı

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve.

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi. Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 5, Sayı I-II (2010) 89 Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Grafikler ve Matematik Öğretimi 1 2 3 Yasemin Koç, Ramis Bayrak, A.Cihan Konyalıoğlu ve 4 Abdullah

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

HIzMET ÖNCESI SINIF ÖGRETMENLERININ FEN EGITIMINDE ISI VE sıcaklıkla ILGILI KAVRAM YANILGILARI*

HIzMET ÖNCESI SINIF ÖGRETMENLERININ FEN EGITIMINDE ISI VE sıcaklıkla ILGILI KAVRAM YANILGILARI* Hacettepe Üniversitesı Eğıtim Fakültesi Dergisi 21 : 59-65 [2001] HIzMET ÖNCESI SINIF ÖGRETMENLERININ FEN EGITIMINDE ISI VE sıcaklıkla ILGILI KAVRAM YANILGILARI* PRIMARY SCHOOL PRESERVICE TEACHERS' MISCONCEPTIONS

Detaylı

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları. Misconceptions about Enzymes in University Students

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları. Misconceptions about Enzymes in University Students GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 173-182 Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Enzimler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları Misconceptions about Enzymes in University Students

Detaylı

Temel Kimya Dersi. Doç.Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İZMİR. Matter And Measurement

Temel Kimya Dersi. Doç.Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İZMİR. Matter And Measurement Temel Kimya Dersi Doç.Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü, İZMİR Levent ÇAVAŞ, Kim? Nerde? Nasıl? Doç.Dr.Levent ÇAVAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü,

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ

KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ-AŞAMALI SORULARLA FARKLI BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMESİ Erdal TAŞLIDERE 1, Fikret KORUR 1, Ali ERYILMAZ 2 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü 2

Detaylı

1. GİRİŞ 2. YÖNTEM 2.1 Araştırmanın Modeli 2.2 Araştırmanın Evreni ve örneklemi

1. GİRİŞ 2. YÖNTEM 2.1 Araştırmanın Modeli 2.2 Araştırmanın Evreni ve örneklemi Bu çalışmada, kimya ( veya fen ) kaynakları ve kimya öğretmenlerinde belirlenen bu durumun, lise öğrencilerine nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Sonuçta öğrencilerin gerek fen kaynaklarından, gerekse kimya

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Döne Teori+Prati Ders ismi Ders kodu Kredi AKTS m k GENEL KİMYA SNF104 GÜZ 2+0 2 4 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLEŞİK FORMÜLÜ VE GERÇEKLEŞEN TEPKİMELERİ YAZABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLEŞİK FORMÜLÜ VE GERÇEKLEŞEN TEPKİMELERİ YAZABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLEŞİK FORMÜLÜ VE GERÇEKLEŞEN TEPKİMELERİ YAZABİLME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz Kara Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü filiz.kara@omu.edu.tr

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı =

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Fe 2+ oluşumunun hızı = KİMYASAL KİNETİK Kimyasal kinetik, bir reaksiyonunun nasıl yürüdüğü, ne kadar hızlı yürüdüğü, hangi mekanizma ile (yoldan) yürüdüğü ve hızına hangi faktörlerin nasıl etki ettiği hakkında bilgi veren, kimyanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Barış EROĞLU Doğum Tarihi: 23.03.1985 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans İlköğretim Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları

Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Biyokimyasal Hesaplamalar (CEAC 519) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Biyokimyasal Hesaplamalar CEAC 519 Her İkisi 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ

HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN. Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği. DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ HAZIRLAYAN Mutlu ŞAHİN Hacettepe Fen Bilgisi Öğretmenliği DENEY NO: 6 DENEYİN ADI: DOYMUŞ NaCl ÇÖZELTİSİNİN ELEKTROLİZİ DENEYİN AMACI: Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır.

KİMYASAL DENGE. AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. KİMYASAL DENGE AMAÇ Bu deneyin amacı öğrencilerin reaksiyon denge sabitini,k, deneysel olarak bulmalarıdır. TEORİ Bir kimyasal tepkimenin yönü bazı reaksiyonlar için tek bazıları için ise çift yönlüdür.

Detaylı

Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu Yrd.Doç.Dr. Bayram Kılıç Ekim 18, 2010 Yalova Bilimsel Yöntem Modeli Bilimsel yöntemin aşamaları nelerdir? Araştırma Teknikleri 1. Güçlüğün sezilmesi Bu aşamada birey, kendisine

Detaylı

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme

Redoks Kimyasını Gözden Geçirme Redoks Kimyasını Gözden Geçirme I. Yükseltgenme Durumu ya da Sayısı Bir bileşiğin yükseltgenme durumu ya da sayısı, ne derece yükseltgenmiş (elektronca fakir) ya da indirgenmiş (elektronca zengin) bir

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 ). BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001301 3 0 0 3 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin

Detaylı

V-Diyagramlarının Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi

V-Diyagramlarının Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 341-347 V-Diyagramlarının Hayvan Fizyolojisi Laboratuvarı Konularını Öğrenme Başarısı Üzerine Etkisi The Effects of V-Diagrams on Learning Achievement

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

NEDEN-SONUÇ DIYAGRAMLARı

NEDEN-SONUÇ DIYAGRAMLARı NEDEN-SONUÇ DIYAGRAMLARı Neden-Sonuç Diyagramı? Belli bir sonuca neden olan temel faktörleri bulmaya ve bunların etkilerini belirlemeye yönelik bir analiz ve karar verme sürecidir. Balık Kılçığı Haritası

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN ETKİLİ BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ TAHMİN ET GÖZLE AÇIKLA Buz ile su kaynatılabilir mi?

YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN ETKİLİ BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ TAHMİN ET GÖZLE AÇIKLA Buz ile su kaynatılabilir mi? YAPILANDIRICI ÖĞRENME TEORİSİNE DAYANAN ETKİLİ BİR ÖĞRETİM YÖNTEMİ TAHMİN ET GÖZLE AÇIKLA Buz ile su kaynatılabilir mi? Fitnat KÖSEOĞLU, Halil Tümay, Nusret KAVAK G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi

Detaylı

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER

4.BÖLÜM: ENTROPİ 1.İSTEMLİ VE İSTEMSİZ DEĞİŞMELER 4.BÖLÜM: ENROPİ 1.İSEMLİ VE İSEMSİZ DEĞİŞMELER Doğal bir olayın termodinamikteki anlamı istemli değişmedir. İSEMLİ DEĞİŞMELER, bir dış etki tarafından yönlendirmeye ihtiyaç olmaksızın kendiliğinden meydana

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları

Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Genel Kimya II (CEAC 104) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya II CEAC 104 Güz 3 2 0 4 5.5 Ön Koşul Ders(ler)i CEAC 103 Dersin Dili

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları *

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları * Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 2, Sayı 2, s. 412-424, Kış 2013 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 2, Issue 2, p. 412-424, Winter

Detaylı

Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarını Kullanımlarının Ġncelenmesi

Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarını Kullanımlarının Ġncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (91-101) 91 Deneyimli Kimya Öğretmenlerinin Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarını Kullanımlarının Ġncelenmesi Canan

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ SICAKLIK VE ISI KONUSU ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ SICAKLIK VE ISI KONUSU ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ SICAKLIK VE ISI KONUSU ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Rabia KALEM, Zafer TANEL, Halil ÇALLICA Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı