BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar ve bu Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi ni imzalamışlardır. 1. Bu Sözleşme uyarınca açılmış ve açılacak hesaplar ve ayrıca bu Sözleşmede düzenlenmemiş olmakla birlikte uygulanan veya Banka nın ileride uygulayacağı ve Müşteri nin kullanacağı tüm yeni ürünler ve işlemler için aşağıda yer alan hükümler uygulanacaktır. 2. Müşteri, Banka nın, ürünlerin bir kısmını ya da tamamını kullandırıp kullandırmama veya hesapları tasfiye ve Sözleşmeyi sonlandırma hakkına sahip olduğunu beyan eder. 3. Ürünlerin Müşteri ye kullandırılması, Müşteri nin talebi üzerine Banka tarafından o ürünle ilgili işlem yapılması yolu ile gerçekleşir ve arz olunan ürüne ilişkin özel hükümler kendiliğinden yürürlüğe girer. Müşteri nin bu konuda ayrıca yazılı talebine, kabulüne veya imzasına ihtiyaç bulunmamaktadır. 4. Sözleşme bir bütün olup, Müşteri nin herhangi bir hükme aykırı davranışı, diğer hükümlerin de ihlali anlamını taşır. Bu Sözleşmede yer alan ürünler ile ilgili hükümlerden her biri, niteliklerine aykırı düşmedikçe diğerleri hakkında da uygulanır. 5. Banka tarafından Müşteri ye herhangi bir kredi tahsis edildiği takdirde, Müşteri bu Sözleşme uyarınca, hesaplardan çekilecek meblağların ödemenin fiilen yapıldığı günün valörü ile hesaplarına zimmet kaydedilmesini ve hesaplara nakdi ödeme suretiyle alacak kaydedilecek tutarların tevdi veya mahsup edildiği günün bir sonraki iş gününün valörü ile hesaplara işlenmesini kabul etmiştir. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ 6. Müşteri mevduat hesabı mevcudunu geri alma hakkını haiz olup, Müşteri adına açılmış hesapların zimmeti ile veya adına tahakkuk eden herhangi bir meblağın mahsubu suretiyle yapılacak tediyeler için Banka ya verilecek her talimatın, lehdar adını, tediye miktar ve şeklini açıkça ihtiva etmesi zorunludur. 7. Ehliyetsizlik ve yetkisizlikler ile ilgili hususlar, yapılan değişiklikler, Banka ya gerekli yasal belgeler ile birlikte yazılı olarak ulaştırılmış olmadıkça Banka için bağlayıcı olmayacak ve Banka ya bu yüzden hiçbir sorumluluk atfolunamayacaktır. 8. Müşteri, Banka ile girdiği her türlü hukuki ilişkinin kendi nam ve hesabına yapılacağını beyan ve taahhüt etmekte olup, temsilcilerinin, vekillerinin veya Müşteri adına işlem yapacak kişilerin de Müşteri'nin nam ve hesabına hareket edeceğini, Müşteri başkası adına veya hesabına hareket ettiği takdirde bunu yazılı olarak Banka'ya beyan edeceğini ve bu hususta Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki mevzuat hükümleri de dâhil olmak üzere her türlü sorumluluğun Müşteri'ye ait olduğunu taahhüt eder. 9. Taraflar, Banka nın, Sözleşme gereğince açılacak kredi ve hesaplar ile diğer her türlü kredi, teminat ve alacaklara, yetkili merciler, mahkemeler tarafından zorunlu kılınan bir faiz oranı belirlenmediği hallerde, Türk Lirası alacaklar için alacağın doğduğu/kredinin kullanıldığı tarihte Türkiye Bankalar Birliği tarafından ilân edilen O/N TRLIBOR un (TRLIBOR: Türkiye Bankalar Birliği tarafından adresli internet sitesinde her gün açıklanan Türkiye Bankalar Birliği O/N TRLIBOR referans oranını ifade eder.) on katı oranına kadar; yabancı para üzerinden alacaklar için ise, alacağın yabancı para cinsine göre, alacağın doğduğu/kredinin kullanıldığı tarihte ilân edilen O/N LIBOR veya O/N EURIBOR oranına 20 puan eklenmek suretiyle bulunacak orana kadar akdî faiz yürüteceği hususunda mutabık kalmışlardır. Alacağın doğduğu/kredinin kullanıldığı tarihte TRLIBOR faiz oranı ilân edilmemiş ise; alacağın doğduğu/kredinin kullanıldığı tarihten bir önceki günde ilân edilen TRLIBOR faiz oranının on katı, akdî faiz oranı olarak esas alınır. Kredinin tamamen ödenmesine kadar geçecek sürede akdî faiz oranının hesaplanmasına TRLIBOR faiz oranında oluşacak değişiklikler aynen yansıtılır. Banka belli dönemlerde Müşteri nin durumunu göz önüne alarak alacağına daha düşük oranda veya sıfır faiz uygulayabilir. Banka nın Müşteri lehine daha düşük veya sıfır akdî faiz tatbik etmesi, Banka nın bu Sözleşmede kararlaştırılan akdî faiz oranlarını uygulama hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Türkiye Bankalar Birliği nin TRLIBOR faiz oranını açıklamasına son vermesi halinde, bu Sözleşme kapsamındaki kredi, hesaplar ile diğer her türlü kredi, teminat ve alacaklara uygulanacak akdî faiz, Türk Lirası krediler için; alacağın doğduğu/kredinin kullanıldığı tarihte TCMB tarafından ilân edilen iskonto faiz oranının on katına kadar işletilecektir. Kredinin tamamen ödenmesine kadar geçecek sürede, bu şekilde akdî faiz oranının hesaplanmasına TCMB iskonto faiz oranında oluşacak değişiklikler aynen yansıtılır. Banka, bu Sözleşme gereğince Müşteri nin temerrüde düşmesi halinde, temerrüde düşülen borç için temerrüdün gerçekleştiği tarihte yukarıdaki şekilde hesaplanacak akdî faiz oranının iki katı oranında temerrüt faizi işletir. Müşteri, bu Sözleşme uyarınca kullandığı/kullanacağı krediler, Banka ya karşı doğmuş/doğacak borçları nedeniyle komisyon, fon, ücret, kaynak kullanımını destekleme fonu gibi sair teferruat ve ayrıca yasalarca yetkilendirilmiş mercilerce tayin edilen miktar ve oranlarda gider vergisi, Kod: SZL [2] 1 / 23 Yayın Tarihi:

2 sair vergi, resim ve harçları nakden veya hesaben ödemeyi taahhüt eder. Ticari senetler, hisse senetleri ve tahvillerin üzerlerinde yazılı değerleri ile diğer teminatların ekspertiz değerleri üzerinden veya mevzuata uygun diğer şekillerde hesaplanacak her türlü komisyon ve gider vergileri, peşin olarak nakden veya hesaben Müşteri den tahsil edilecektir. Banka; döviz kredileri ile ilgili olarak ülkede ya da uluslararası piyasalarda ortaya çıkabilecek artışları (komisyon, faiz vs.) herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Müşteri ye derhal yansıtma hakkına sahiptir. Banka'ya tahsil olunmak üzere tevdi edilen senetlerin Banka'nın şubesi bulunmayan mahallerdeki bankalara tahsil için gönderilmesi halinde, aracı Banka'ya ödenecek her türlü komisyon, masraf ve gider vergileri de Müşteri tarafından derhal, nakden ödenecektir. Ayrıca; bu Sözleşme ile bilcümle eklerinin ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili muamelelerin gerektirdiği ve gerektireceği her türlü masrafların ve halen mevcut veya ileride konulacak, arttırılacak her türlü vergi, resim ve harçlarla, tarh edilecek cezaların, sigorta, prim ve masraflarının, bunlarda vuku bulacak artışların Müşteri ye ait olacağı ve bunların Banka'ya nakden veya hesaben ödeneceği taraflarca kararlaştırılmıştır. Bu Sözleşme ve eklerinde faiz düzenlemelerine yönelik yapılacak atıflar, bu madde hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek ve işleme alınacaktır. 10. Banka, üçer aylık dönemleri takip eden ayın ilk 15 günü içinde ya da belirlenecek zamanlarda Müşteri ye bir hesap özeti (ekstre) gönderebilir. Banka nın hesap özeti göndermesi halinde Müşteri, noter aracılığı ile gönderilen hesap özetlerinin, hesap veya faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 15 gün içinde notere tevdi edilmesinin yeterli ve geçerli olduğunu ve ilgili ekstre masrafını ödemeyi kabul eder. Müşteri, hesap özetinin muhtevasına hesap özetini aldığı tarihten itibaren bir ay içinde itiraz etmezse, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını Banka ya karşı ancak borcunu ödedikten sonra iddia ve dava edebilir. Diğer taraftan sebep ve ayrıntılı gerekçe göstermeksizin yapılan itirazlar hiç yapılmamış sayılır. Müşteri ye hesap özeti noter aracılığı ile gönderilebileceği gibi sair yollar (iadeli taahhütlü posta, posta, kayıtlı elektronik posta vb.) ile de gönderilebilecektir. 11. Müşteri, Banka nın aşağıda yazılı işlemleri de yapmaya hakkı olduğunu kabul ve taahhüt eder: Banka, gerektirici sebepler ortaya çıktığı takdirde, Müşteri nin hesaplarından birisinin veya hepsinin borç bakiyesinin tamamen veya kısmen ödenmesini istemek, herhangi bir hesabı kapatmak, hesap numarasını değiştirmek, Banka nın şubeleri arasında hesap devirleri yapmak, Müşteri nin müşteri numarasını değiştirmek, herhangi bir kredi tahsisini veya ürünü iptal etmek veya kredinin kullanımını kısmen veya tamamen durdurmak, kullanma sahasını daraltmak, kullanma sahasını belli konulara tahsis etmek hakkına sahiptir. 12. Müşteri nin Banka da birden fazla hesabı varsa Banka nın Müşteri nin herhangi bir talimatı olması gerekmeksizin bu hesaplar arasında dilediği şekilde ve zamanlarda her türlü virmanları ve hesap aktarmalarını yapmaya ve/veya sözü geçen hesapları birleştirerek tek hesap haline getirmeye hakkı vardır. Banka nın bundan başka Müşteri nin, nezdindeki birden fazla hesabını bir kül olarak mütalaa etmeye, gerek Banka ile Müşteri gerekse Banka ve üçüncü kişiler ile olan ilişkilerde, birden fazla hesabı bir tek hesap gibi işleme tabi tutmaya veya yeni hesaplar açmaya hakkı vardır. 13. Müşteri, kendisine, hesabından herhangi bir şekilde sistem, personel hatası veya herhangi bir sebeple fazla ödeme yapıldığının Banka ca tespit edilmesi halinde, fazla ödenen tutarı ilk yazılı talepte faiz ve diğer ferileri iie birlikte derhal geri ödeyeceğini, aksi halde borcuna bu Sözleşmede belirli oran üzerinden hesaplanacak temerrüt faizi, fon ve gider vergisi tahakkuk edeceğini taahhüt eder. Müşteri, hesabının alacak ve borç bakiyelerini takiple yükümlüdür. 14. Müşteri, Banka aracılığıyla veya kredi kartı üzerinden veya Banka sistemleri üzerinden tanımlanan ve Banka ile Müşteri nin karşılıklı olarak belirleyeceği yetki ve limit dahilinde yapacağı/yaptıracağı havale/virman/eft uygulaması vs. işlemler esnasında; havale/virman/eft vs. işlemlerin yapılacağı hesapta/kredi kartında yeterli bakiyenin bulunmaması, hesap üzerinde haciz ve/veya ihtiyati tedbir olması, kredi kartının kapalı/blokeli olması veya her ne sebeple olursa olsun müsait olmaması nedeniyle bu işlemlerin yapılmamasından dolayı Banka nın hiçbir sorumluluğunun olmadığını, buna rağmen herhangi bir nedenle havale ve/veya EFT vs. işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, lehdarına ödeme yapılmadan önce Banka nın hatayı anladığı takdirde işlemleri tek taraflı iptal etmek hak ve yetkisine sahip olduğunu, ancak hata anlaşılmadan lehdarına ödeme yapılmış ise, işlem tarihinden itibaren, bu bedele bu Sözleşmenin hükümlerinin uygulanmasını, nakit karşılığı havale/virman/eft vs. işlem talimatı vermiş olsalar dahi Banka nın bu talimatı yerine getirip getirmemekte tamamen serbest olduğunu, nakdin Banka ca kabulünün, talimatın kabul edildiği anlamına gelmeyeceğini, hata tarihinin temerrüt tarihi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 15. Banka nın, masraf ve komisyon listelerinde ilan edeceği tutar ve aralıklarda Müşteri nin mevduat hesaplarından Hesap İşletim Ücreti, Yıllık Hizmet Bedeli, Hareketsiz Hesap Yönetim Ücreti, Kredi Limiti Tahsis Ücreti ve sair adlar altında ücretler tahsil etmeye hakkı vardır. Bu ücret aylık, üç aylık, yıllık veya belirlenecek süreler dâhilinde Kod: SZL [2] 2 / 23 Yayın Tarihi:

3 alınabileceği gibi, birden fazla hesap ve/veya Kredili Mevduat Hesabının varlığına göre de farklılık gösterebilir. Hesap işletim ücreti üç aylık 25,50.-TL ye kadar (yabancı para cinsi hesaplar için 9.-USD veya karşılığı), Kredili Mevduat Hesabı olan Müşteri ler için 51.-TL ye kadar alınabilecek olup, Banka, bu tutarı Müşteri ye internet bankacılığı, Banka nın kurumsal web sitesi, şube ilan panoları, ekstreler veya sair yollar ile bilgi vererek değiştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Banka nın tüm diğer banka ATM lerinin kullanımından doğan masraf, komisyon ve ücretleri de Müşteri den tahsil etmeye hakkı vardır. Sözleşmenin imzalandığı tarihte Banka da uygulanan yurt içi ücret ve komisyonlar, Banka ATM'leri dışındaki diğer yurt içi bankalara ait tüm ATM'lerde aynıdır; yurt dışı diğer banka ATM'leri için uygulanan ücret ve komisyonlar ise, yurt içi uygulanan ücret ve komisyonlardan farklı olmakla birlikte yurt dışı diğer tüm banka ATM lerinde aynıdır. Ücret ve komisyonlar ATM sinden para çekilen banka tarafından değil, kart çıkaran banka tarafından tahsil edilir. 16. Bu Sözleşmedeki iş günü kavramı, ulusal bayram ve genel tatil günleri, hafta tatili ve Türkiye Bankalar Birliği tarafından kabul edilecek diğer tatil günleri dışındaki çalışma günlerini ifade eder. 17. Müşteri nin Banka nezdindeki tasarruf mevduatı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından sigorta edilir. Banka nın, yurtiçi şubelerinde bir gerçek kişi tarafından açılmış olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı ile tasarruf mevduatı niteliğini haiz altın depo ve döviz tevdiat hesaplarının, TL ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır. Halihazırda kişi başına sahiplik gözetilerek TL olarak uygulanan sigorta sınırı ile bilahare tespit olunacak sigortaya tâbi tasarruf mevduatının kapsamı ve tutarı, TCMB, BDDK ve Hazine Müsteşarlığı nın olumlu görüşü alınmak suretiyle TMSF Kurulu tarafından belirlenir. 18. Banka nezdindeki mevduat, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, emanet ve alacaklar Banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması halinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nca öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılacak ilan ve sair işlemlerin yerine getirilmesini müteakiben TMSF ye gelir kaydedilir. Vadesiz mevduat hesabının yenilenmesi halinde Müşteri tarafından herhangi bir itirazda bulunulmadığı müddetçe bu Sözleşme de yenilenmiş sayılacaktır. II. MÜŞTEREK MÜTESELSİL HESAPLAR: 1. Müşterek müteselsil bir hesabın sahiplerinden her biri, ister gerçek ister tüzel kişi olsun, ayrıca bir talimata ihtiyaç olmaksızın tek başına hesabın tamamı üzerinde Müşteri sıfatıyla tasarrufta bulunmaya, hesaptan para çekmeye, faizli bakiyeyi alarak hesabı kısmen veya tamamen kapatmaya, başka bir şubeye ya da hesaba nakle, başka hesaplara transfer etmeye, kısmen veya tamamen kendi borçları için veya üçüncü kişilerin Banka ya olan borçları için rehin ve bloke etmeye, sahip olduğu bütün yetkilerle üçüncü kişilere vekâlet vermeye, vekâleti kısmen veya tamamen iptal etmeye ve genel olarak hesapta bulunabilecek tüm değerler için tek başına ve tek imzasıyla dilediği işlem, eylem ve tasarrufta bulunmaya yetkili olup, Banka ya karşı tüm borç ve yükümlülükler ile bilcümle ferilerinden ötürü diğer hesap sahipleri ile birlikte müştereken ve müteselsil olarak sorumludur. 2. Banka, bu hesap Müşteri Ierinden herhangi birinin işlem, tasarruf, talimat veya emrini yerine getirmekle diğer bütün Müşteri Iere karşı borcundan kurtulmuş olur. 3. Banka, aksine yazılı talimat verilmedikçe, Müşteri Ierden birinden ve/veya birkaçından alınan tutarlar, verilebilecek krediler için müşterek hesabı alacaklandırmaya veya tersi işlemler için müşterek hesabı borçlandırmaya mezun ve yetkilidir. Müşteri lerden her biri çek ve/veya diğer kambiyo senetlerini ve karşılığında para ödenmesini gerektiren ve sair kıymetli evrakı ciro etmeye ve hesaba yatırmaya mezun ve yetkilidir. 4. Banka nın cüzdana dayalı olarak yapacağı ödemelerin zarar, hasar ve sorumluluğu münhasıran Müşteri lere ait olup, Banka yapacağı ödemeleri hesaba borç kaydedebilir. 5. Mevcut tek kişiye ait bir hesaba ya da müşterek bir hesaba başka bir veya birkaç kişinin katılması Müşteri lerin tümünün yazılı olarak birlikte Banka ya yapacakları istek üzerine mümkün olup, Banka talebi kabul edip etmemekte serbesttir. Hesaba yeni katılanlar da müşterek müteselsil hesap Müşterisi olarak işlem yapabilecektir. 6. Müşteri ler, müşterek hesaplar üzerindeki haklarını hiçbir suretle başkasına devredemezler. Ancak, Banka kabul ederse, Müşteri lerden birinin veya birkaçının veya tümünün verdiği talimat uyarınca, Banka nın, Müşteri lerden birinin veya birkaçının, hesabın tamamını veya bir kısmını devir konusundaki tasarrufunu ve/veya talimatını yerine getirmeye ve buna göre işlem yapmaya hakkı vardır. 19. İşbu GENEL HÜKÜMLER in banka kartları ve kredi kartları mevzuatı ile çelişen hükümleri, XIV. madde kapsamındaki KARTLAR hakkında uygulanmaz. 7. Müşteri lerden her birinin yazılı olarak Banka ya bildirmesi ve Banka nın da bunu kabul etmesi şartıyla Müşteri, müşterek hesap ilişiğini kesebilir. Müşteri lerden birinin ya da birkaçının hesapla ilişiğini kesmesi, bu hesaptan doğan Kod: SZL [2] 3 / 23 Yayın Tarihi:

4 bütün hak ve alacaklarını hesabın diğer sahiplerine terk ve devretmiş olması sonucunu yaratır. Ancak hesabı kesen Müşteri nin bu Sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri, borçları devam eder. Banka, müşterek hesap Müşteri lerinden birinin ya da birkaçının hesapla ilişkisini kesmesi halini diğer Müşteri lerin, hesap üzerinde münhasır hak sahipleri durumuna gelmesi olarak yorumlamakta ve uygulamakta serbest kalır. 8. Müşteri lerden biri veya birkaçı müşterek hesaptaki tasarruf haklarıyla ilgili olarak yasal yollara başvurursa ya da Banka, Müşteri lerden biri, birkaçı veya tümü aleyhine yasal yollara başvurursa veya üçüncü kişiler tarafından Müşteri lerden birine, birkaçına veya tümüne karşı yasal yollara başvurulup; Banka ya ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, icrai haciz, iflas, konkordato ve diğer yasal kısıtlamalar yetkili merciler tarafından bildirilirse Banka kesin hükme bağlanmış olmadıkça, Müşteri Ierden hiçbirine ödemede bulunamaz ve hesabın üzerindeki tasarrufları tümüyle durdurur. 9. Banka, Müşteri lerden birine karşı mevcut ve olabilecek hak, alacak ve her türlü taleplerinden ötürü müşterek hesaptaki alacak bakiyesinin ve değerlerin tümünü veya bir kısmını takas ve mahsup edebilir, teminat olarak tutabilir. Banka nın tüm hak, alacak ve talepleri yönünden teselsüllü müşterek hesap sahibi Müşteri lerin her biri hesabın tamamının sahibiymiş gibi işlem görür ve Banka bu esasa göre tüm haklarını kullanabilir. 10. Hesaba, Müşteri ler tarafından ya da üçüncü kişiler tarafından yatırılan paralar ve değerleri ve tevdi edilen kıymetli evrak ve yine hesaptan yapılan bilcümle ödemeler ve hesap üzerindeki her türlü tasarruf, işlem ve eylemleri için yalnızca teselsüllü müşterek hesap Müşteri lerinden birine Banka nın hesap dekontu, ekstresi, mutabakat isteği veya başkaca bir bildirim göndermesi yeterli olup, teselsüllü müşterek hesabın diğer Müşteri lerine ayrıca bildirim, ihtar, tebligat yapılması gerekmez. 11. Müşterek hesap sahipleri, Banka ya karşı tüm borç ve yükümlülükler ile bilcümle ferilerinden ötürü müteselsil olarak sorumludurlar. III. MENKUL KIYMET ALIM-SATIM VE SAKLAMA: 1. Müşteri dilerse, Banka nezdinde yazılı talepte bulunarak ve/veya Banka nın dağıtım kanallarından güvenlik adımlarını izleyerek, kartını ve şifresini kullanarak, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Banka Bonosu, Gelir Ortaklığı Senedi, Özel Sektör Tahvili, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Finansman Bonosu, Yatırım Fonları, Hisse Senedi ve sair menkul kıymetler ile sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapabilir, Banka nın aracı kurum acentesi sıfatı ile halka arzına aracılık edeceği hisse senetleri için talepte bulunabilir ve hisse senetlerinin borsada alım ve satımını yapabilir. AIım emri işlemi, Müşteri nin menkul kıymetin alınması için yaptığı bildirim, satım emri işlemi, Müşteri nin menkul kıymetin satılması için yaptığı bildirimdir. Emir; alım emri, satım emri veya alım satım emridir. Borsa; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Kanun uyarınca kurulmuş ve kurulacak diğer Menkul Kıymet Borsalarıdır. Kurtaj ücreti; Banka nın Müşteri leri adına Borsa da gerçekleştirdiği işlemler karşılığında menkul kıymetlerin işlem gördüğü fiyatlar üzerinden hesaplanarak Müşteri lerinden aldığı komisyondur. 2. Banka nın aracılık işlemlerini yapma konusunda bir taahhüdü, mükellefiyeti yoktur. Banka, Müşteri nin satın alınmasını istediği menkul kıymet tutarının nakden ve peşinen ödenmesini, satılmasını istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini, Müşteri emrini Borsa ya intikal ettirmenin ön şartı olarak ister. Emir serbest fiyatlı ise, Müşteri hesabında bir önceki gün kapanış fiyatının %10 fazlası üzerinden hesaplanacak tutarın bulunması gerekir. Müşteri nin belirli bir meblağı menkul değerler hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği talimatlar Banka tarafından işleme konulur. 3. Banka, Müşteri nin nam ve hesabına veya kendi namına Müşteri nin hesabına Borsa da işlem gören menkul kıymetlerin alım satımını yapabilir. Müşteri, Banka ya yapacağı bütün bildirimlerini ve vereceği emirlerini, açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Banka kendi anlayışına göre Müşteri nin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. 4. Alım satım işlem ve talimatlarında menkul kıymetlerin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve işlemin, talimatın her yönü ile tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Banka nın tercihine bırakılmış demektir. Böyle bir durumda Müşteri, Banka nın seçim hakkını doğru ya da gereği gibi kullanmadığını ileri süremeyeceğini, bu nedenle Banka dan her ne nam altında olursa olsun bir talep hakkının bulunmadığını taahhüt eder. Müşteri nin alım, satım işlem ve talimatları, verildikleri Borsa seansı için gerçekleştirilmemişler ise kendiliğinden geçersiz olurlar ve Müşteri onları yazılı olarak yenilemedikçe işleme konulamazlar. 5. Müşteri nin talimatları, işlemleri Serbest Fiyatlı veya limitli olabilir. Serbest Fiyatlı talimatlarda herhangi bir fiyat kaydı yoktur. Bu tür talimatlar Banka ya en geniş anlamda davranış ve işlem özgürlüğü verir. Limitli talimatlarda işlemin yapılacağı fiyat bizzat Müşteri tarafından belirlenir. Bildirilen fiyat alışlarda işlemin gerçekleşmesi için kabul edilen en yüksek fiyat, satışlarda ise satmaya razı Kod: SZL [2] 4 / 23 Yayın Tarihi:

5 olunan en düşük fiyattır. Alışlarda Borsa da oluşan fiyat, limitli fiyatın altında veya bu fiyata eşit olduğu, satış durumunda ise Borsa fiyatı limitli fiyata eşit veya onun üstünde olduğu takdirde emir yerine getirilir. Limit fiyatın Borsa fiyatına eşit olması hallerinde bu fiyattan işlem gören senet miktarı sınırlı ise talimat kısmen icra edilebilir veya hiç gerçekleşmeyebilir. Müşteri işlem ve talimatlarında fiyat konusunda hiçbir açıklık yoksa serbest fiyatlı olduğu kabul edilecektir. 6. Müşteri hesabında emanet olarak kalan hisse senetleri ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı söz konusu olduğunda, bu hakkın kullanımı için belirlenen sürenin sona ermesinden en az onbeş gün önce Banka ya aksine yazılı bir talimat vermediği takdirde; adına rüçhan hakkı kullanılıp kullanılmaması hakkı Banka ya aittir. Banka nın rüçhan hakkının kullanılması yönünde karar vermesi durumunda rüçhan hakkı bedeli hesabındaki serbest bakiyeden ya da hesabında yeterli bakiye bulunmaması halinde sermaye arttırımına giren şirkete ait hisse senedinin ve/veya portföyünde mevcut bulunan diğer hisse senetlerinde rüçhan hakkı bedelini karşılayacak kadar kısmının satılmasına ve rüçhan hakkının adına kullanılmasına Banka nın hakkı vardır. Müşteri, hesabında hisse senedi veya serbest bakiye bulunmaması durumunda rüçhan hakkı kullanımının Banka kaynaklarından yapılmasına Banka tarafından karar verilmesi halinde kullanılan Banka kaynağına bu Sözleşmede temerrüt faizi olarak belirlenmiş oran üzerinden hesaplanacak faizi ödemeyi, bu işlemden dolayı Banka nın hiç bir sorumluluğunun bulunmadığını taahhüt eder. IV. REPO VE TERS REPO: Bu Bölümde, taraflar arasında Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğleri ve bu tebliğlerde yapılan değişiklikler (kısaca Tebliğ olarak anılacaktır.) çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (kısaca Borsa olarak anılacaktır.) ve/veya Borsa dışında yapılacak repo ve ters repo işlemlerinin genel esasları belirlenmektedir. 3. Banka ve Müşteri, her münferit repo veya ters repo işlemi için düzenlenecek olan Dekont un içeriğine uygun olarak menkul kıymeti satmayı veya almayı ve vadesinde geri almayı veya geri satmayı kabul ve taahhüt ederler. 4. Yasal düzenlemeler ve ilgili tebliğ hükümleri uyarınca repo işleminde, Müşteri ye satılan menkul kıymetlerin fiziken teslimi yapılmaz. Repo konusu menkul kıymetler Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Banka tarafından T.C. Merkez Bankası ve/veya ilgili saklama kuruluşunda depo edilir. 5. Ters repo işleminde Banka nın Müşteri den satın aldığı menkul kıymetler Banka ya işlem anında teslim edilir. Banka bu menkul kıymetleri Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak T.C. Merkez Bankası ve/veya ilgili saklama kuruluşunda depo eder. Banka ters repo işlemi ile satın aldığı menkul kıymetleri, işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden satabilir. 6. Tarafların repo ve ters repo işlemi nedeniyle yüklendikleri edimlerini ifada temerrüde düşmeleri durumunda temerrüde düşen taraf karşı tarafa temerrüt gününden başlamak üzere ticari temerrüt faizi ve işlem tutarı kadar cezai şart ödemekle yükümlüdür. 7. Banka, repo ve ters repo işlemlerini Borsa da veya Borsa dışında Banka portföyünde bulunan menkul kıymetler üzerinde de yapabilir. 8. Tarafların ters repo işlemi nedeniyle yüklendikleri edimlerini, dönüş tarihi saat 16:00 ya kadar yerine getirmemesi durumunda, işlem karşılığında Müşteri den alınan kıymetlerin satışı ile (stopaj dâhil) Müşteri borcu kapatılır. 9. Repo ve ters repo işlemleri Müşteri nin Banka daki hesaplarından yapılarak gerçekleştirilir. 1. Tanımlar: Repo: Banka nın geri alma, Müşteri nin geri satma taahhüdü ile Banka nın Müşteri ye menkul kıymet satışını, Ters Repo: Banka nın geri satma, Müşteri nin geri alma taahhüdü ile Banka nın Müşteri den menkul kıymet satın almasını, Vade: Dekont ta yer alan menkul kıymetin geri alma veya satma tarihini ifade eder. 2. Taraflar, münferit her repo ve ters repo işlemleri için iki nüsha Repo ve Ters Repo İşIemIeri Dekontu nu (kısaca Dekont olarak anılacaktır.) düzenlerler. Dekont un bir nüshası karşı tarafa verilir ve diğer nüsha ise Banka da saklanır. V. VADELİ MEVDUAT: 1. Banka tarafından izin verilmedikçe vadeli hesaplardan, tespit edilen vade sonundan önce kısmen veya tamamen para çekilemez. Ancak Banka, hesaplara uygulanacak cari faiz oranlarını ve şartlarını belirlemek, bunları değiştirmek ve verilecek faize Banka ca belirlenecek oranda bir ceza tahakkuk ettirmek kaydıyla hesaptan vade sonundan önce para çekilmesine muvafakat edebilir. 2. Vadeli bir hesaba vadenin dolmasından önce faiz tahakkuk ettirilmesi ve bu hesaptan vadesinden evvel para çekilmesi veya hesapta herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması halinde, Banka tarafından tahakkuk ettirilen faiz, masraf ve vergiler tenzil edilecek ve hesaptan para Kod: SZL [2] 5 / 23 Yayın Tarihi:

6 çekilmesine müsaade edilmeden önce bu tutar Müşteri den tahsil edilecek ve/veya esas ödeme tutarından mahsup edilecektir. Müşteri, vadeli mevduat hesabından Banka nın onaylaması şartıyla vadesinden önce kısmi olarak para çekebileceğini ve vadeli hesabın tamamının veya sadece çekilen kısmın vadesi bozulmuş sayılarak vadesi bozulan kısım için vadesiz mevduat faiz oranı uygulanıp uygulanmayacağı hususunun Banka takdirinde olduğunu ve kalan kısmı için vade açılış tarihindeki şartlar çerçevesinde vadenin devam ettirilebileceğini kabul eder. 3. Vadeli hesaplarda, hesabın açılış tarihindeki vade durumuna göre belirlenen faiz oranları uygulanır ve faiz vade sonunda tahakkuk ettirilir. Vadeli mevduat hesabına uygulanacak faiz, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile vade sonuna kadar değiştirilemez. Bununla beraber taraflar, faiz tahakkuku için değişik süreler tespit etmekte serbesttirler. 4. Vadeli hesaptaki alacak bakiyesi çekilmediği ve Müşteri yeni vade sonunun hafta sonu tatiline gelmesi ve bu vadenin tatili takip eden ilk iş gününe ertelenmesi hususunda talimat verdiği takdirde ilk iş gününde, Müşteri vadenin son gününün mesai saati bitimine kadar herhangi bir talimat vermemesi durumunda ise hesap aynı vade ve yenileme tarihinde geçerli olan faiz oranı üzerinden yenilenmiş sayılacaktır ve Müşteri nin Banka dan talep hakkı hesabın vadesinin bittiği tarihteki faiz oranı üzerinden hesaplanan tutarda olacaktır. 5. Vadeli mevduat hesabında temdit işleminin, vade tarihinde vadeli hesaplardaki paranın tahakkuk eden faizinin geçici hesaplara ve/veya Müşteri nin vadesiz hesaplarına nakledilerek, kalan anapara üzerinden belirlenen vadede yeniden işlem yapılması şeklinde olacağı hakkında, taraflar mutabık kalmışlardır. Ancak Müşteri dilerse, anapara ile tahakkuk eden faizin birlikte temdit edilmesini veya hesabın temdit edilmeden kapatılarak bakiyenin vadesiz hesaba aktarılmasını istemekte serbesttir. 6. Müşteri nin Banka nezdinde Çekimli Vadeli Mevduat Hesap açtırması halinde; Müşteri, anılan hesabın açılış ya da temdit tarihinden itibaren 7 gün sonra hesaptan para çekebileceğini, hesabın vadesi boyunca en fazla 5 kez para çekmek için talepte bulunabileceğini, Banka nın vadeli mevduat hesap açılışı için kendi kayıtlarından belirlediği/belirleyeceği limitin altına düşmemek kaydı ile dilerse hesabındaki anaparanın en fazla %100 e tekabül eden tutar kadarını çekebileceğini, Banka nın vade sonunda hesapta para çekilişlerinden sonra kalan tutarı anapara olarak kabul ederek bu tutar üzerinden faiz tahakkuk ettirebileceğini, Banka nın hesaptan para çekme için belirlenen süreyi, hesabın vadesi boyunca para çekebilme adedini ve hesaba ait diğer tüm koşulları gerektirici sebeplerin varlığı halinde değiştirebileceğini ve değişiklik yapıldığı tarihten itibaren yeni koşulların kendisi için de hüküm ifade edeceğini taahhüt eder. VI. ALTIN HESAP: 1. Altın Hesap sahibi Müşteri, talebi doğrultusunda adına vadeli veya vadesiz olarak altın hesabı açılabileceğini ve bu hesabın BANKA ca altın satışı yapılmak suretiyle açılabileceğini, bu hesabın en az 995/1000 saflıkta altın değeri üzerinden takip edileceğini, belirleyecekleri oranlar üzerinden faiz tahakkuk ettirilebileceğini ve faizlerin de hesaplarda altın olarak izleneceğini, hesapla ilgili BANKA şubelerinde yapacağı her türlü işlemde hesap cüzdanını ibraz etmesi gerektiğini taahhüt eder. 2. Müşteri, Altın Hesabındaki bakiye altın tutarının ve/veya varsa faiz ödemelerinin BANKA tarafından ödeme tarihindeki Türk Lirası veya döviz karşılığı olarak kendisine ödenebileceğini kabul eder. Müşteri, ödemenin TL veya döviz karşılığı yapılması halinde ise, BANKA tarafından her gün belirlenen Gram Altın Alış fiyatının esas alınacağını taahhüt eder. VII. ÇİFT SARILI HESAP: 1. Çift Sarılı Hesap; Banka nın bu hesap için belirlediği TCMB de kur kaydı olan döviz tiplerinden herhangi biri ile açılabilir. Banka nın belirleyeceği alt limitlerin üzerinde olmak kaydıyla Müşteri tarafından belirlenen limit üzerindeki hesap bakiyesi, gün sonunda vadeli hesaba aktarılır ve bu hesaba faiz tahakkukları gecelik olarak yapılır, gün başında da vadeli mevduatın temditi ile tutarlar vadesiz mevduat hesabına geri döner. Bu ürün her türlü bankacılık işleminin yapılabildiği bir vadesiz hesap ile faiz tahakkuklarının yapıldığı bir vadeli mevduat hesabından oluşur. 2. Müşteri her biri farklı döviz tiplerinden olmak kaydıyla birden fazla Çift Sarılı Hesap açabilecek (her bir döviz tipi için sadece bir adet Çift Sarılı Hesap açılabilecektir.) olup, Müşteri dilerse birden fazla müşterek hesap açabilir. Müşteri, Çift Sarılı Hesabın açılışı sırasında Banka tarafından sunulan seçenekler arasından hesabın para birimini belirleyecektir. Çift Sarılı Hesabı açmak için gerekli olan asgari ve azami tutarları belirleme ve değiştirme hakkı Banka ya aittir. 3. Müşteri dilerse Çift Sarılı Hesabını müşterek hesap şeklinde de açabilir. 4. Çift Sarılı Hesaba uygulanacak faiz oranları seçilen para birimine, hesapta bulunan tutara, ürünün ilk tanımlanma tarihlerine göre farklılık arz edebilir. Vadesiz hesaptan Banka tarafından serbestçe belirlenecek olan alt limitin üzerinde olmak kaydıyla Müşteri tarafından belirlenen limitin üzerinde olan ve gün sonunda vadeli Kod: SZL [2] 6 / 23 Yayın Tarihi:

7 hesaba aktarılan bu tutar arttıkça, vadeli hesaptaki tutara işleyecek olan faiz oranını Banka nın değiştirme hakkına sahip olduğunu Müşteri kabul eder. Çift Sarılı Hesaba verilecek faiz oranı Banka da uygulanan standart vadeli mevduata göre farklılık gösterebilecektir. 5. Gün sonunda Müşteri nin vadeli hesabına aktarılan tutara gecelik faiz işletilecektir. Banka nın belirleyeceği gün sonu saatinden sonra Müşteri nin Çift Sarılı Hesabına gelen tutarlar vadeli hesaba dahil olmayacak, ancak Çift Sarılı Hesabından yapılacak olan her türlü tasarruf dikkate alınacaktır. 6. Müşteri nin Otomatik Hesap özelliği taşıyan Türk Lirası vadesiz hesabı, aynı zamanda Çift Sarılı Hesap olamayacaktır. Müşteri, Otomatik Hesap özelliği taşıyan vadesiz hesabını iptal ettirdiğinde, hesabın herhangi bir özellik taşımayan bir vadesiz hesaba dönüşeceğini ve akabinde kendisine Çift Sarılı Hesap özelliği taşıyan vadesiz hesabın tanımlanabileceğini, bunun sonucu olarak da Otomatik Hesabında bulunan fon paylarının tamamının satılacağını, ortaya çıkan mevduatın da Çift Sarılı Hesap özelliği taşıyan vadesiz hesabına tanımlanacağını kabul eder. Müşteri nin Otomatik Hesap özelliğini taşımayan vadesiz hesabı, Çift Sarılı Hesaba dönüşebilecek, Çift Sarılı Hesabı da Otomatik Hesap özelliğini taşımayan vadesiz hesaba dönüşebilecektir. Müşteri nin Çift Sarılı Hesap özelliği taşıyan vadesiz hesabının özelliği iptal edildiğinde vadeli hesabındaki özellik de iptal edilecektir. 7. Müşteri, vadesiz hesabının açılış günü de dahil olmak üzere vadesiz hesabına gün içerisinde para girişi ve para çıkışı yapabilecek ancak gün sonundan gün başına kadar geçen süre içerisinde Çift Sarılı Hesap özelliği taşıyan vadeli hesabına para girişi ve para çıkışı yapamayacaktır. Çift Sarılı Hesap, Müşteri nin vadesiz hesabı altında takip edilecektir. 8. Gecelik olarak yapılan faiz tahakkukları nedeniyle doğacak stopaj, vergi, fon vs. yasal sorumluluklar Müşteri ye ait olup, ek talimatına gerek olmaksızın hesaplarından tahsil edilecektir. Müşteri Banka nın Çift Sarılı Hesap özelliği taşıyan hesabından hesap işletim ücretinin tahsilatının yapılabileceğini kabul eder. 9. Müşteri nin Banka nezdindeki hesaplarına, varlıklarına bir takyidat (haciz, tedbir, rehin vb.) gelmesi halinde Müşteri, Çift Sarılı Hesap özelliği olan hesabına yasal blokelerin/kısıtların geldiği ilgili gün faiz kazancını elde edemeyeceğini kabul eder. VIII. YABANCI PARA (DÖVİZ) TEVDİATI: 1. Yürürlükteki kanun ve yönetmelikler göz önünde tutularak yabancı paraların birbirine çevrilmesinde Banka nın işlem anındaki serbest piyasa efektif döviz kuru tatbik edilebilir. Banka, bir hesabın açıldığı para cinsinden başka bir para cinsi ile ödemede bulunmak zorunda olmayıp, bu gibi talepleri reddedebilir. Çeşitli para cinslerinin birbirlerine çevrilmesindeki kur değişikliğinden meydana gelecek kayıp ve zararlar Müşteri ye ait olacak ve Müşteri bu yüzden Banka dan hiçbir talepte bulunamayacaktır. Banka, tamamen kendi ihtiyarında olarak bir para cinsini başka bir para cinsine çevirirken ilan ettiği miktarlarda komisyon ve masraf tahsil edebilir. 2. Yabancı paralarla açılmış hesapların bakiyesi, yabancı para ile başka şubelerde veya yabancı memleketteki şubelerde o para sahası içinde olsun veya olmasın Banka adına Müşteri hesabına açılacak hesaplarda ve riski Müşteri ye ait olmak üzere muhafaza edilebilir. Bu kurallar, Türkiye de ikamet eden kişilere tahsis edilecek kredileri de içerir. Bu gibi bakiyeler, o paranın veya mevduatın ait olduğu memleketin bütün vergilerine, resimlerine, tahditlerine ve o memleket makamlarının alacağı diğer tedbirlere tabi olup, paranın yatırıldığı ülkedeki masraf, komisyon vs. ücretlerin alınması, düzenlemelerden ötürü belirli sınırlamaların uygulanması ve/veya tasarrufun kısıtlanmasından dolayı Banka nın hiçbir yükümlülüğü yoktur. IX. BİRİKTİREN HESAP 1. Biriktiren Hesap; Müşteri nin vereceği talimat doğrultusunda hesaplarında düzenli olarak birikim yapmasını, birikimlerini hesap açarken seçmiş olduğu Biriktiren Hesap tipine göre, yatırım fonlarında, birikimli mevduat hesabında ya da vadesiz altın hesabında değerlendirilmesini sağlayan, orta veya uzun vadeli, kişiye özel tasarruf programıdır. Hesaptaki bakiyenin değerlendirildiği yatırım araçlarına göre hesap tipleri; Biriktiren Hesap - Fon, Biriktiren Hesap Mevduat ve Altın Biriktiren Hesap olarak isimlendirilmiştir. 2. Alım Kuralları: a. Biriktiren Hesap Fon Müşteri, Banka ya vereceği Biriktiren Hesap Yatırım Fonu talimat formu ile, i. Risk ve getiri beklentilerine göre Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından oluşturulan, Banka nın sattığı yatırım fonlarından oluşan özel fon sepetini seçebilir; veya ii. Dilerse kendi tercihlerine göre kendi fon sepetini kendisi oluşturabilir. Müşteri nin seçtiği fon sepetinin alımına ilişkin talimat Banka tarafından, her ay, otomatik olarak gerçekleştirilir. Ödeme gününün bayram tatili, hafta tatili veya genel tatil Kod: SZL [2] 7 / 23 Yayın Tarihi:

8 gününe rastlaması durumunda tahsilat bir sonraki iş gününde yapılır. Ancak Banka, fon sepetine alınabilecek fon tiplerini belirleme ve değiştirme hakkına da sahiptir. Fon alımı için Müşteri nin seçmiş olduğu fonlardan biri ya da bir kaçı, satılabilir fon payı kalmamasından dolayı bitmişse, Müşteri, boşta kalan tutar ile sistemin elvermesi durumunda, Banka nın belirleyeceği başka bir fon almasını kabul eder. Fon alımı için Banka nın belirlediği fon alım-satım işlem saati ve diğer kurallar geçerlidir. b. Biriktiren Hesap Mevduat Bir birikimli mevduat hesabı olup, Müşteri, Türk Lirası, Amerikan doları veya Euro döviz cinslerinde hesap açtırabilir. Hesabın vadesi boyunca yapılacak aylık ödemelerin faizi hesabın yıldönümlerinde tahakkuk eder ve hesaba ödenir. Hesabın açılışından itibaren ilk sene için geçerli olacak faiz oranı, hesabın açılışında belirli olup, daha sonraki seneler için uygulanacak faiz oranı Banka tarafından belirlenerek ve uygun yöntemlerle ilan edilerek uygulanacaktır. İlk sene için uygulanacak faiz oranının daha sonraki seneler için de uygulanacağının garantisi yoktur, daha sonraki seneler için uygulanacak faiz oranı ilk yıl uygulanan orandan düşük olabilir. Hesabını vadeden önce kapatan Müşteri, hesap açılış tarihinden hesap kapanış tarihine kadar olan dönem için işleyen faiz getirisinden feragat ettiğini kabul eder. Vadeden önce kapatılan Biriktiren Hesap - Mevduat için, Müşteri ye sadece o güne kadar ödediği anapara toplamı ödenir. c. Altın Biriktiren Hesap Altın Biriktiren Hesap bir vadesiz altın depo hesabı olup, Müşteri, kredi kartı veya mevcut vadesiz mevduat hesabından vereceği düzenli talimat ile her ay düzenli olarak gram cinsinden altın birikimi sağlar. Hesabın bir vadesi olmamakla birlikte, düzenli altın alımı için 60 aydan az olmamak üzere bir talimat verilir. Ancak talimat süresine bakılmaksızın, Müşteri dilediği zaman, talimatı iptal ettirmek kaydı ile birikimini çekmekte serbesttir. Müşteri, Altın Biriktiren Hesap için vereceği aylık birikim talimatında en az 0,5 gram, en fazla 100(yüz) gram talebinde bulunabilecek, aylık birikimleri 0,5 gram ve katları şeklinde belirleyebilecektir. Aynı şekilde, Müşteri ara ödeme yapmak istemesi halinde, 1(bir) gram ve 0,5 gram katları şeklinde ve en fazla (onbin) gram altın alım talebinde bulunabilecektir. Altın alımı için Banka nın belirlediği/belirleyeceği alım-satım işlem saati ve diğer kurallar geçerlidir. 3. Ödeme Şekil ve Kuralları: Müşteri ödemelerini hesabına doğrudan yapabileceği gibi, kendi hesaplarından birinden virman talimatı ya da Banka sisteminin olanak tanıması halinde, kredi kartına otomatik ödeme talimatı vererek de yapabilir. Müşteri, kredi kartından yapılacak ödemelerin ve bu tutarların yatırım araçlarında değerlendirilmesinin Banka nın belirleyeceği şekil ve şartlarla yapılacağını kabul eder. Müşteri, başka bir vadesiz hesabından virman talimatı verdiyse, aylık tahsilat için, paranın alınacağı hesapta yeterli bakiye varsa ödeme gerçekleştirilecek, aksi durumda tahsilat gerçekleştirilmeyecektir. Kısmi ödeme kabul edilemeyecektir. Müşteri, kredi kartı ile ödeme talimatı verdiyse ödeme tipi için kredi kartı limitinin yeterli olup olmadığı kontrol edilecek, kredi kartında aylık taksit tutarının tamamı için yeterli limit var ise ödeme yapılacaktır. İlgili ödeme tutarı, kredi kartının hesap kesim tarihinden önce kredi kartından çekilmek sureti ile Müşteri ye bildirilecektir. İlgili tutar ile Biriktiren Hesap Fon da fon alımının gerçekleştirileceği tarih ve Biriktiren Hesap Mevduat ta valör tarihi kredi kartının hesap kesim tarihinden 1 gün sonra, Altın Biriktiren Hesap içinse gram altının alındığı tarih kredi kartının hesap kesim tarihinden 10 gün önce olacaktır. Müşteri, Biriktiren Hesap talimat formunda beyan ettiği aylık ödeme tutarını 3 kez üst üste ödememesi veya bu Sözleşmede yer alan koşullara aykırılık halinde, bu Sözleşme konusu tasarruf programından yararlanamayacağını ve hesabın vadesiz hesaba dönüşeceğini kabul eder. Müşteri, aylık taksit tutarlarını ödememesi halinde, biriktiren hesabı açık tutma veya kapatma konusunda Banka nın takdir hakkı olduğunu kabul eder. 4. Ara Ödeme: Biriktiren Hesap - Mevduat için ara ödeme yapılamaz. Müşteri, sadece Biriktiren Hesap - Fon ve Altın Biriktiren Hesap için, taraflarca belirlenen kurallar çerçevesinde ara ödeme yapabilir. Ara ödeme yoluyla yatırılan tutarın yatırım araçlarında değerlendirilmesini Banka yukarıdaki 2. madde hükümleri gereğince gerçekleştirir. Müşteri, Banka nın, uygun yöntemlerle ilan etmek sureti ile ara ödeme uygulamasını sınırlandırabileceğini veya tamamen kaldırabileceğini kabul eder. 5. Satım Kuralları: a. Biriktiren Hesap Fon Müşteri, adına otomatik olarak alınan yatırım fonlarının bozdurulamayacağını ve hesaptan aşağıda 6. madde hükümleri haricinde para çekemeyeceğini taahhüt eder. b. Biriktiren Hesap Mevduat Müşteri hesabın vadesi dolmadan ve aşağıda 6. madde hükümleri haricinde hesaptan para çekemeyeceğini taahhüt eder. Hesabını vadeden önce kapatan Müşteri, hesap açılış tarihinden hesap kapanış tarihine kadar olan dönem için işleyen faiz getirisinden feragat eder. Vadeden önce Kod: SZL [2] 8 / 23 Yayın Tarihi:

9 kapatılan Biriktiren Hesap - Mevduat için, Müşteri ye sadece o güne kadar ödediği anapara toplamı ödenir. c. Altın Biriktiren Hesap Müşteri vadesiz altın hesabında biriken gram cinsi altınları VI. maddede belirtilen hükümler haricinde çekemeyeceğini kabul eder. Müşteri bu hesaptaki birikimlerini verdiği düzenli altın alım talimatını iptal ederek bozabilir ve hesap kapanır. Talimat iptali yapılan bir hesaba yeniden düzenli altın alım talimatı verilemez. 6. Geri Ödeme Kuralları: Müşteri, biriktiren hesabında biriken tutarların (Altın Biriktiren Hesap hariç) Banka ile belirleyeceği minimum süre (vade/talimat süresi) dolmadan geri ödenmeyeceğini, bu sürenin uzatılabileceğini, ancak minimum sürenin altında bir sürenin belirlenemeyeceğini, Müşteri nin kendi adına açılmış olan biriktiren hesabında biriken tutarların, toplu halde Müşteri ye geri ödeneceğini kabul eder. 7. Portföy Değişikliği: Biriktiren Hesap Fon sahibi olan Müşteri, dilediği zaman seçtiği fon sepetini, sepetteki fonların tipini ve/veya oranlarını geleceğe dönük olarak değiştirebilecektir. Değişikliği takip eden ilk ödeme gününde, yeni seçeneklere göre fon alımları gerçekleştirilecektir. Banka sisteminin olanak tanıması halinde Müşteri hesapta mevcut fonların tipini ve/veya oranlarını dilediği şekilde değiştirebilir. Müşteri, portföy değişimi sırasında fon alım-satım fiyat farklılıklarından veya sair sebeplerden kendisinin zarara uğrayabileceğini, menfaatine aykırı sonuçlar doğabileceğini bu riskleri bilerek işlem yaptığını ve bu husustaki tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve her ne nam altında olursa olsun Banka ya hiçbir sorumluluğun yüklenemeyeceğini kabul eder. X. KREDİLİ MEVDUAT HESABI: 1. Müşteri nin talebi ve Banka nın uygun görmesi halinde Banka tarafından Müşteri ye kısa vadeli olarak işleyecek bir kredi limiti tahsis edilerek buna ilişkin bir Kredili Mevduat Hesabı açılır. Kredili Mevduat Hesabının kullanımı, tarafların dilediği ürüne ve/veya bankacılık işlemine hasredilebilir. 2. Kredi, Müşteri nin bu cari hesabında takip edilecek, Banka da parası olmasa dahi Banka ca tahsis edilecek bu kredi limitine kadar, Müşteri bu hesabından dağıtım kanallarını, kartını ve şifresini, güvenlik adımlarını kullanarak hesabın hasredildiği ürün türüne göre Banka ca belirlenmiş para çekme, fatura ödeme ve benzeri bankacılık işlemlerini yapabilecek ve bu hesabı borçlandırabilecektir. Söz konusu kredi borcunun geri ödeme şartlarının Banka tarafından hesap özetleri yolu ile ücreti Müşteri ye ait olmak üzere Müşteri ye bildirilmesini Müşteri kabul ve taahhüt eder. Müşteri, Kredili Mevduat Hesabından işlem yaptığı anda bu ücreti kabul etmiş sayılır. Müşteri, Banka nın belirlediği asgari ödeme tutarlarının ödenmemesi halinde Banka nın bu Sözleşmede belirli oranlar üzerinden hesaplanacak gecikme faizi uygulayabileceğini ve/veya Kredili Mevduat Hesabını kapatabileceğini kabul eder. Banka, iktisadi şartlardaki değişiklikler dikkate alınarak kredi tesis ve idame maliyetlerinde artış halleri gibi gerektirici sebepler ortaya çıktığı takdirde, kredi limitini arttırıp eksiltme ve kat etme, kapatma, krediyi kullandırıp kullandırmama ve ilan edilen komisyon ve masraf listelerinde belirli hesap işletim ücreti, hesap özeti gönderim ücreti ve sair masrafları tahsil etme hakkına sahiptir. Bu hesap Müşteri adına alacaklı bakiye verdiği sürece bir alacaklı hesap gibi çalışacak, ancak Banka tarafından alacak bakiyesine faiz ödenmeyecektir. Hesap sahibinin bu hesabı yukarıda belirtilen ürün ve hizmetleri kullanarak veya başka bir şekilde gerçekleştirdiği işlemlerle borçlu bakiye verdirmesi halinde Banka, belirlenen faiz dönemlerinde Banka ca tayin edilecek oranlarda faiz, komisyon, KKDF, BSMV vs. teferruatı uygular. Bu suretle uygulanan faiz ve sair teferruat nakden ödenir. Faiz adat üzerinden aylık tahakkuk ettirilir, nakden ödenir. Faiz tahakkuku kendiliğinden gerçekleşir, herhangi bir faiz dönemine ilişkin faiz tahakkukunun Banka ca Müşteri nin hesap kayıtlarına fiilen intikal ettirilmemiş olması, Banka nın o döneme ilişkin faiz tahakkukundan feragat ettiği anlamına gelmez. İlgili ayın sonunda gerçekleşen tahakkuk anından itibaren geçerli olmak ve hüküm doğurmak üzere bu tahakkuk Banka ca kayıtlara sonradan geçirilebilir. Banka nın faiz oranını ve faiz ödeme dönemlerini değiştirmeye, 3 aylık uygulamaya, arttırıp, eksiltmeye hakkı vardır. Banka nın, iktisadi şartlardaki değişiklikler dikkate alınarak kredi tesis ve idame maliyetlerinde artış halleri gibi gerektirici sebepler ortaya çıktığı takdirde, bu kredinin kullanımını kısmen veya tamamen durdurma, faizli borç bakiyesinin ödenmesini derhal talep etme hakkı vardır. Müşteri, Banka nın beiiriediği süre içinde borcunu ödememesi halinde, söz konusu borcun, talep tarihinden itibaren işleyecek kredi faizinin, bu Sözleşmede belirli temerrüt faizi oranı üzerinden hesaplanacak oranda temerrüt faizi, BSMV, KKDF ve sair teferruatı ile birlikte ödemeyi taahhüt eder. Hesabın iki veya daha fazla isme açılmasını Banka kabul ettiği zaman, hesap sahibi olarak Müşteri lerin her birinin tek başına hesaptan (hesaba dâhil tüm ürün ve hizmetler dâhil) tasarruf yetkisi bulunacak, bu Sözleşme ve ekleri ile üstlenilen yükümlülüklerden müteselsilen sorumlu olacaktır. Ortak olarak bu hesabı kullanacak her Müşteri bu Sözleşme hükümlerine tabidir. 3. Müşteri, Banka ya ait KART ile Banka üye iş yerlerinde yapacağı alışverişlerde KART a bağlı vadesiz hesaptaki tutarları ve/veya bu hesaba tanımlanmış Kredili Mevduat Hesabı limitini taksitli alışveriş için kullanabileceğini, KART ile yapacağı taksitli alışverişlerde ilk taksit alışveriş Kod: SZL [2] 9 / 23 Yayın Tarihi:

10 tarihinde hesaptan tahsil edileceğini, kalan taksit tutarlarının ise taksit tarihlerinde hesaptan, hesaptaki tutar yetersiz ise; kalan tutarın Kredili Mevduat Hesabı limitinden tahsil edilebileceğini, Kredili Mevduat Hesabı limiti kullanılarak taksitli alışveriş yapılması halinde, taksit tarihlerinde hesapta en az taksit tutarı kadar bakiye bulunmaması halinde faiz işletilmeye başlanacağını taahhüt eder. 4. Müşteri, bu kapsamda KART ile üye işyerlerinde yapacağı taksitli alışverişlerde KART ın tanımlı olduğu vadesiz TL ana hesabının kullanılabilir bakiyesi kadar işlem yapabileceğini, anılan hesaba tanımlı bir Kredili Mevduat Hesabı limiti var ise bu hesabın kullanılabilir limitinin de toplam kullanılabilir bakiyeye dâhil olacağını taahhüt eder. Müşteri, yaptığı taksitli alışveriş tutarının Müşteri ye ait vadesiz mevduat hesabındaki tutarlar ile karşılandığı durumda, ilk taksit tutarının vadesiz mevduat hesabından işlem anında alınacağını, kalan taksit tutarlarının ise Müşteri için açılacak bir vadeli hesapta günlük olarak Banka nın bildirdiği faiz oranı ile değerlendirileceğini, taksit günleri geldiğinde ise bu vadeli hesaptan virman yolu ile vadesiz hesaba taksit tutarının aktarılıp ilgili taksidin tahsil edileceğini, vadeli hesapta biriken faiz nemasının ise izleyen aylarda, KART ın bağlı bulunduğu vadesiz mevduat hesabının açılış tarihine denk gelen günlerde anılan hesabına aktarılacağını taahhüt eder. 5. Müşteri, yaptığı taksitli alışveriş için vadesiz mevduat hesabında kısmen veya tamamen yeterli bakiyeye sahip değilse, hesaba tanımlı Kredili Mevduat Hesabı limiti var ise bu limitten kullandırım yapılacağını, kalan taksitler için de kendi mevduat hesabında yeterli bakiye bulunmuyorsa, Kredili Mevduat Hesabı limiti üzerinde bloke ve rehin tesis edileceğini, anılan taksit tarihlerinde de bloke ve rehin tesis edilen Kredili Mevduat Hesabı limitinden kullandırım yapılarak ilgili taksit tutarlarının tahsil edilmesini taahhüt eder. Müşteri, bloke ve rehin tesis edilen Kredili Mevduat Hesap limiti için herhangi bir faiz geliri olmayacağını, bloke ve rehin tesis edilen tutar kadar Kredili Mevduat Hesap limitinin kullanılabilir bakiyesinde azalma olacağını, Kredili Mevduat Hesabı limitini kullanarak taksitli alışveriş yapması halinde, her bir taksit tarihinde hesabında yeterli bakiye bulunmaması halinde o taksit tutarı için hesaba faiz işletilmeye başlanacağını taahhüt eder. Müşteri, Kredili Mevduat Hesap limitini taksitli alışverişlerde kullanmak istemez ise telefon bankacılığı veya sair yollar aracılığıyla Kredili Mevduat Hesabını alışverişler için kapatabilir. 6. Müşteri, otomatik fatura ödemeleri, düzenli ödemeler, kredi kartı ve kredi taksit ödemeleri için vadesiz hesabında yeterli bakiye olmadığı durumda, Kredili Mevduat Hesabından bu ödemelerin yapılmasını talep eder. 7. Müşteri nin, Banka da o tarihte kullanılabilen oranlar dâhilinde bir tutarı Kredili Mevduat Hesabı limitinden taksitli olarak geri ödemek üzere kullanabileceği, buna karşılık Banka nın da taksitli limit kullanımı işlemi için aylık komisyon ve işlem ücreti alacağı hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. Belirtilen komisyon ve işlem ücreti oranının değişmesi halinde, telefon, elektronik posta, SMS, ekstre, web sitesinde ilan vb. iletişim yolları ile bilgi verilmesinin yeterli ve bağlayıcı olacağı hususunu Müşteri kabul eder. Taksit tarihlerinde ödeme yapılmaması halinde, Sözleşme deki genel hükümler geçerli olacaktır. XI. OTOMATİK HESAP: Müşteri, bu Sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisinden başka bir talep, talimat alınmaksızın Banka nın belirleyeceği, değiştirebileceği hesap açma alt limitinde Otomatik Hesabın açılmasına muvafakat ettiğini ve Otomatik Hesabının aşağıdaki hükümlere tabi olacağını taahhüt eder. 1. Otomatik Hesap: Banka ca sunulan bazı yatırım araçlarında kullanılmak üzere Müşteri tarafından Banka nezdinde açılan vadesiz tasarruf mevduat hesabıdır. 2. Banka, uygun yöntemlerle ilan etmek sureti ile Otomatik Hesap açıldıktan sonra dilediği takdirde Otomatik Hesap alt limitini değiştirebilir veya yükseltebilir. Banka ca alt limit yükseltildiği takdirde, Müşteri bu limit farkını tamamlayacağını, tamamlamadığı takdirde bu farkın Banka ca mevcut fonların veya yatırım araçlarının satılması suretiyle karşılanacağını taahhüt eder. 3. Müşteri, Otomatik Hesabından Banka ca çekilecek paraların Banka nezdindeki Yatırım Fonlarından Katılma Belgesi satın alınması, satın alınan Katılma Belgelerinin adına emanete alınarak Emanet Makbuzuna bağlanması, uygun görüldüğü zamanda ve miktarda ve fiyatta bu Katılma Belgelerinin Fon a iade edilerek paraya çevrilmesi veya Pay değerlerinin tahsili ile Otomatik Hesaba yatırılması konularında Banka yı yetkili kıldığını taahhüt eder. 4. Banka bu yetkilerini, belirlenen alt bakiye tutarından az olmayan, azami bakiye tutarını dikkate alarak kullanacak ve bu tutarı aşan meblağları Yatırım Fonlarına vb. yatırım araçlarına yönlendirecektir. 5. Banka nın, işlemler ve hizmetlerle ilgili olarak, işlem anında yürürlükte bulunan oranlarda ve tutarlarda komisyon talep etmeye, keza komisyon ve masraf listelerinde ilan etmek suretiyle değiştirebileceği miktarda bir Otomatik Hesap İşletme Ücreti tahakkuk ettirmeye ve bunları Müşteri nin Banka nezdindeki hesabından tahsile hakkı vardır. Kod: SZL [2] 10 / 23 Yayın Tarihi:

11 6. Müşteri, fon aiım satım işlemlerinin ve diğer yatırım araçlarının aiım satım işlemlerinin Banka ca uygun görülecek fiyatlar ile gerçekleştirilmesini kabul ettiğini taahhüt eder. 7. Taraflar, Müşteri hesabına haciz, tedbir, temlik vs. bir kısıtlama tatbik edildiği durumda, Banka nın hesabın Otomatik Hesap özelliğini kaldırmak sureti ile mevcut fon veya yatırım araçlarını satarak, karşılığını Müşteri hesabına alacak kaydedebileceği hususunda mutabık kalmışlardır. XII. ELEKTRONİK BANKACILIK (Sesli Yanıt Sistemi/Telefon Bankacılığı, İnternet Bankacılığı, Mobil (Cep Telefonu) Bankacılığı ve Diğer Bankacılık Hizmetleri): 1. Müşteri, Elektronik Bankacılık hizmetlerinden güvenlik adımlarını geçerek, özel, gizli ve her an değiştirebileceği bir şifreyi ve kart numarasını, telefon tuşlarını, diğer iletişim araçlarını kullanmak suretiyle dağıtım kanallarında bizzat ya da Telefon Bankacılığı müşteri danışmanları aracılığıyla Western Union yoluyla para transferi dâhil mevcut sistemin olanak tanıdığı ileride olanak tanınacak her türlü bankacılık işlemini (teknolojik sistemler üzerinden sunulacak tüm diğer bankacılık hizmetleri dâhil olmak üzere) yapabilir, bilcümle hizmet ve ürünlerden yararlanabilir. Banka nın, Müşteri nin nam ve hesabına elektronik bankacılık işlemi yapan, talimat veren, tasarrufta bulunan kişi/kişilerin, daha önce kendisine bildirilmiş olsa da, kimliğini ve yetkilerini araştırması mümkün olmayıp, Müşteri, şifrenin yetkisiz kişilerce kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan Banka nın sorumlu olmayacağını ve Banka yı ibra ettiğini taahhüt etmektedir. Müşteri, dağıtım kanallarında yapacağı işlemlerin ancak hesabında (kredi kartı hesabı, kredili mevduat hesabı vs.) mevcut nakit paradan ve/veya tanınmış limitteki kredilerden virman yapılarak gerçekleşeceğini taahhüt eder. 2. Müşteri, güvenlik adımlarının, şifrenin ve kart numarasının 3. şahıslar tarafından öğrenilmemesi için gerekli tüm önlemleri alacağı gibi, bunların herhangi bir nedenle başkası tarafından öğrenilmesi, kullanılması ve bunun sonucunda hesabından tasarruf ve işlemlerin yapılması durumunda uğrayabileceği zararlardan, işlem ve tasarrufların sonuçlarından Banka nın hiçbir şekilde sorumluluğu olmayacağını taahhüt eder. Banka nın dilediği zaman ya da periyodik olarak güvenlik nedeniyle şifreyi, kart numarasını değiştirme ve bu Sözleşmede yazılı Müşteri adresine bildirme hakkı bulunmaktadır. 3. Banka, Müşteri ye sunduğu Elektronik Bankacılık kapsamındaki tüm hizmetlerini, güvenlik nedeniyle, önceden bildirimde bulunmaya ve Müşteri nin rızasını almaya gerek kalmaksızın, kısmen veya tamamen durdurabilir ve Müşteri nin yetkilendirdiği kişilerin telefon ve internet kanalıyla anılan hizmetlere ulaşmasını engelleyebilir. XIII. DÜZENLİ HAVALE VE FATURA ÖDEMELERİ: 1. Müşteri, kart şifresini ve güvenlik adımlarını kullanarak dağıtım kanalları yoluyla Banka nın ve/veya anlaşma yaptığı kuruluşlarla ilgili fatura ödemeleri ve düzenli havale hizmetlerinden yararlanabilir. 2. Banka ile kişi ve/veya kuruluşlar arasındaki sözleşmenin sona ermesi veya kişi veya kuruluşların Banka daki hesabı herhangi bir nedenle kapandığında, bu kişi ve kuruluşlara o tarihten itibaren havale gönderemeyeceğinden Müşteri, bu işlemlerin yapılmamasından dolayı hiçbir şekilde Banka nın sorumlu olmayacağını taahhüt eder. 3. Müşteri, hesap bakiyelerini takiple mükellef olduğundan fatura tutarının tamamının bakiye yetersizliği nedeniyle ödenememesi durumunda kapatma, gecikme bedeli gibi işlemler açısından hiç ödenmemiş sayılabileceğini, böyle bir durumda bu işlemlerden dolayı Banka nın hiçbir hukuki, cezai, mali sorumluluğunun olmayacağını taahhüt eder. Müşteri, herhangi bir teknik aksaklık nedeni ile son ödeme tarihinde ödenemeyen faturanın, hesap bakiyesi müsait ve/veya kredi kartı limiti yeterli olmak kaydı ile son ödeme tarihinden sonra ödenmesi konusunda Banka yı yetkili kılmıştır. 4. Havale lehdarının havaleyi reddetmesi veya herhangi bir nedenle hesaplara tutarların iadesi halinde, Banka nın bu tutarı ilgili hesabına (masrafların üstünde kalmak kaydıyla) iadeten bila faiz alacak kaydeder. 5. Otomatik Ödeme Talimatı veren Müşteri nin faturaları kendisinin belirleyeceği hesap numarasından ve/veya kredi kartı üzerinden Otomatik Ödeme Talimatı vermesi halinde kredi kartından tahsil edilecektir. Fatura ödeme döneminde hesabı veya kredi kartı limiti yetersiz olan Müşteri lerin faturalarının ödenmemesi durumunda Banka sorumlu değildir. Hem Banka hem de Müşteri tarafından yapılan mükerrer ödemelerde Banka geri ödeme yapmakla yükümlü değildir, Müşteri fazla ödemeyi kurumdan tahsil etmek zorundadır. 6. Müşteri, kredi kartı üzerinden Otomatik Fatura Ödeme Talimatı vermesi halinde; ödeme talimatı verilen kuruluşlar tarafından düzenlenecek fatura bilgilerine göre, fatura bedelleri, faturanın son ödeme tarihinde talimatın verildiği kredi kartından tahsil edilmek suretiyle, kredi kartının Banka ca re'sen borçlandırılarak ilgili kuruluşlara ödeme yapılmasını ve anılan işlemler nedeniyle Banka ya karşı borcunun kesin olarak doğmuş olacağını ve ilgili kuruluşlarla arasındaki uyuşmazlıkların ve/veya ilgili kuruluşlara yapacağı şikâyetlerin, itirazların da anılan Kod: SZL [2] 11 / 23 Yayın Tarihi:

12 işlemler nedeniyle Banka ya karşı doğmuş/doğacak borcunun muhteviyatını, varlığını, ödeme süresi ve sair koşulları etkilemeyeceğini, ödeme yükümlüğünü durdurmayacağını veya ertelemeyeceğini taahhüt eder. Müşteri kredi kartının bakiyesinin yeterli olmaması veya herhangi bir nedenle müsait olmaması halinde, fatura ödeme işlemlerinin yapılamayabileceğini, ödeme talimatını müteakip ilk fatura ödemelerinin ilgili kurumlara kendisi tarafından yapılmasının gerekebileceğini bildiğini ve bu hususta Banka ya bilgi vereceğini, ilk faturaların ödemelerinin Banka ca sistemden yapılıp yapılmadığını teyit edeceğini taahhüt eder. 7. Müşteri, kredi kartından verdiği Otomatik Fatura Ödeme Talimatı nda, ilgili fatura tutarı ve içeriğine yönelik ters ibraz (chargeback) taleplerinde muhatabın Banka değil fatura alacaklısı kurum olduğunu, çünkü kart ile işlem yapanın aslen ilgili kurum olduğunu, Banka nın sadece Müşteri nin talimatını yerine getirdiğini, fatura tutarı ve içeriğine ilişkin tüm talep ve şikâyetlerinde fatura alacaklısı kurum ile irtibat kuracağını beyan eder. kullanımından doğmuş ve doğacak tüm borçlardan KART HAMİLİ ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. 2. KART kullanımından doğan sorumluluk, Sözleşme imzalandığı ve KART ın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan KART numarasının öğrenildiği andan itibaren KART HAMİLİ ve EK KART HAMİLİ ne aittir. EK KART ın KART HAMİLİ ne teslimi de EK KART HAMİLİ ne teslimi hükmündedir. KART ın imza hanesinin, KART HAMİLİ ve EK KART HAMİLİ tarafından imzalanması zorunludur. KART ın imzalanmamasından doğacak olan her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk KART HAMİLİ ve EK KART HAMİLİ ne aittir. 3. Banka nın, KART/EK KART HAMİLİ ile arasındaki KART ilişkisine ait bilgileri, kanunun yetkili kıldığı kurum/kuruluşların yanı sıra KART sistemi içinde yer alan ve alacak kişi, kurum/kuruluşlara aktarmaya, bunlardan KART/EK KART HAMİLİ ne ait tüm bilgi/belgeleri talep etmeye/almaya hakkı olup, bu hususlar Banka nın Müşteri Sırrı Saklama Yükümlülüğü ne aykırılık teşkil etmez. 8. Müşteri, yapacağı havalelerde, kendisinin yanlış kodlama yapması nedeniyle, havalenin istediği şekilde gerçekleşmemesi halinde, Banka nın hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını beyan eder. 9. Müşteri gerek havale gönderdiği hesaba, gerekse diğer hesaplarına haciz veya tedbir konulması halinde, havale yapamamasından veya havalenin lehdarın eline geçmemesinden dolayı Banka nın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve Müşteri ile havale Iehdarı arasındaki her türlü uyuşmazlıkta Banka nın taraf olamayacağını ve Banka nın bir sorumluluğunun bulunmadığını beyan eder. XIV. KARTLAR (KREDİ KARTLARI, BANKA KARTI, MAĞAZA KARTLARI, SANAL KART VE DİĞER KARTLAR): 1. Mağaza Kartları, Sanal Kart dâhil Banka ca çıkarılacak tüm kredi kartları ve Banka kartları kısaca KART olarak anılacaktır. Bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra ileride verilecek KART lar, çıkarılacak ürünler, hizmetler ve kampanyalar da bu Sözleşme kapsamındadır. KART HAMİLİ nin bu Sözleşme yi imzalaması, Banka ya KART hesabı açma ve/veya KART verme yükümlülüğü getirmez. Banka, bu Sözleşme nin imzalanması veya Müşteri nin talepte bulunması üzerine yapacağı değerlendirme sonucu KART vermeyi uygun gördüğü takdirde, KART HAMİLİ adına KART hesabı/hesapları ve/veya vadesiz mevduat hesabı açabilir. KART HAMİLİ, KART hesap/hesaplarına bağlı tüm KART ların ve EK KART ların KART numara ve şifrelerin kullanımından doğmuş ve doğacak tüm borçlardan sorumlu olup, EK KART HAMİLİ de EK KART ın, EK KART numara ve şifrelerini 4. Banka, KART/EK KART HAMİLİ nin yasaklılık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile ilgili mevzuat uyarınca bilgi paylaşacağı kuruluşlardan temin edeceği bilgiler çerçevesinde yapacağı değerlendirme sonucunda KART hesap(lar)ına kredi kullanım limiti belirleyecektir. Kredi kullanım limiti, KART ve/veya KART numara ve şifreleri kullanılarak yapılacak harcamalar, nakit çekmeler, faiz, ücret, komisyon, bunların vergi, fon tahakkukları dahil aşılmaması gereken kullanım sınırıdır. KART/EK KART HAMİLİ; kredi kullanım limitini aşmamayı ve KREDİ KART ı limitini, Banka nın inisiyatifi dışında harcamalarıyla aşmaları durumunda veya tahsis edilen limitin yüzde yirmisini geçmemesi ve bir sonraki hesap döneminde kapatılması koşuluyla ve bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere, kredi limitinin aşılması halinde, aşılan kısma işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için T.C. Merkez Bankası nca belirlenecek oranda akdi faiz ödemeyi taahhüt ederler. Banka belirlediği kullanım limiti içinde kalarak KART/EK KART HAMİL(Ier) inin her biri için ayrı ayrı kullanım limiti belirleyebileceği gibi günün koşullarına ve/veya KART/EK KART HAMİLİ nin mali durumu ve ödeme performansına göre kredi kullanım limitini, azaltabilir veya limitine bloke koyabilir. Banka, uygun yöntemlerle ilan/ihbar etmek sureti ile KART HAMİL(ler) i için ayrıca alt ve üst limitler koyabilir, günlük nakit çekim limitleri belirleyebilir. Limit artışı, KART/EK KART HAMİL(ler) inin karşılanabilir talebi ile veya yukarıda belirtildiği şekilde Banka ca res en yapılacak skorlama ve tahsis önerisinin zımnen veya alenen kabulü Kod: SZL [2] 12 / 23 Yayın Tarihi:

13 üzerine Banka nın kabulü ile yürürlük kazanır. Ancak bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa, dönem borcunun yüzde ellisine kadar ödeme yapılan KART(lar) ın limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz ve bu tür KART(lar) nakit kullanımına kapatılır. 5. KART, KART numarası ve şifrenin KART/EK KART HAMİLİ nin sahip olduğu iş yerlerinde veya üçüncü kişiye ait olsa dahi aynı iş yerinde sürekli olarak ve ticari amaçla kullanılması yasak olup, KART ın bu şekilde kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk KART ve EK KART HAMİLİ ne aittir; KART ın bu şekilde kullanıldığının tespiti halinde Banka, KART ı iptal etmeye yetkilidir. KART/EK KART HAMİLİ nin ölümlerinden sonra dahi, KART, KART numarası ve şifrenin kullanılması suretiyle yapılacak işlemler borç olarak kaydedilir. 6. KART(lar), üzerinde yazılı olan son kullanma tarihindeki ayın son gününe kadar geçerli olup, bu tarihten sonra kullanılamaz. Geçerlilik süresi dolan KART(lar) ın ve/veya KART numara ve şifrelerinin kullanılmasından doğacak her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk KART/EK KART HAMİLİ ne aittir. Banka, süresi dolan KART(lar) ı yenileyip yenilememekte serbest olup, yenilemediği takdirde KART/EK KART HAMİLİ ne herhangi bir ihbarda bulunmak zorunda değildir. 7. Banka nın KART a bağiı promosyonlar (Ödül Puan, ParaPuan, Çekiliş vs.) düzenlemesi halinde, KART/EK KART HAMİLİ, bu promosyonlardan yararlanma hakkına sahip olmaları ve yararlanmak istemeleri halinde, kendilerine hesap özeti, basın, broşür veya diğer mecralardan bildirilecek promosyon şartlarının kendileri hakkında hüküm ifade edeceğini ve promosyonların uygulama işleyişi ve detayları hakkında ya da ParaPuan ların kazanım ve/veya kullanım oranları, alanları, şekilleri, kuralları ParaPuan kullanım süreleri ile ilgili olarak Banka nın uygun yöntemlerle ilan/ihbar etmek suretiyle her türlü değişikliği yapmaya hakkı olduğunu kabul eder. Banka nın belirlediği/belirleyeceği nitelikteki işlemlerde yine Banka nın belirleyeceği katsayıya göre hesaplanacak ParaPuan Iar, KART ın kullanımına bağlı olduğundan, KART/EK KART HAMİLİ, ParaPuan karşılığının nakit olarak ödenmesi veya KART borcundan düşülmesini isteyemeyeceği gibi, ParaPuan ları sadece Banka tarafından kendilerine bildirilen/bildirilecek olan üye iş yerlerinde KART ile yapılan mal ve hizmet alımlarında kullanılabilecektir. KART/EK KART HAMİLİ; söz konusu ParaPuan tutarlarını üçüncü şahıslara devredemez, herhangi bir nedenle KART ın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka nın herhangi bir sebeple Sözleşmeyi fesih etmesi halinde, kazanmış oldukları ParaPuan ları da kullanamayacaklarını ve bu hususta Banka dan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt ederler. Ayrıca promosyonlar (Ödül Puan, ParaPuan, Çekiliş vs.) KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ ne sunulan bir hak olup, devri mümkün olmadığı gibi, bu şahsi hakkın mirasçılara intikali de mümkün değildir; bu hak şahsın vefatı ile kendiliğinden düşer. Banka nın, kart üzerinde değişiklik yaparak KART HAMİLİ ne yeni yükümlülük getirmeksizin, yeni promosyon veya ürün sunmaya hakkı vardır. KART ların ParaPuan kazanılması amacıyla (gerçek dışı veya ticari amaçlı) kullanımının tespiti halinde Banka, tek taraflı olarak haksız elde edilen ParaPuan ları iptal etmeye yetkilidir. Bu hususta tüm takdir yetkisi (kullanımın gerçek dışı veya ticari olup olmadığı hususu dâhil) Banka ya aittir. KART/EK KART HAMİLİ, Banka nın düzenleyeceği şarta bağlı promosyon/kampanyalardan yararlandıktan sonra, promosyon şartlarını yerine getirmedikleri veya ihlal etmeleri halinde, promosyon/kampanyadan yararlanma haklarını kaybetmiş ve/veya geriye dönük olarak bu haktan vazgeçmiş sayılacaklarını ve bu hususta Banka ya karşı doğmuş ya da doğacak her türlü yükümlülüklerini yerine getireceklerini taahhüt eder. Banka nın promosyon haklarının kullanımını belli sürelerle sınırlaması hakkı olup, Banka tarafından belirlenecek bu sürelerin sonuna kadar KART/EK KART HAMİLİ nin hakkını kullanmaması halinde (Ödül Puan, ParaPuan, Çekiliş vs.) bu haklar kendiliğinden düşer. KART/EK KART HAMİLİ nce ParaPuan ın süresinde kullanılmaması veya sair sebeplerle iadesi gereken hallerde, ParaPuan bakiyesinin KART tan ParaPuan olarak alınamadığı/iadesinin mümkün olmadığı durumlarda, Banka, ParaPuan a tekabül eden tutarı KART a re sen borç kaydetmeye yetkilidir. Ayrıca şarta bağlı olmasa dahi KART/EK KART HAMİLİ nin promosyon haklarından yararlanabilmesi için kredi kartı borçlarını ödemek de dahil olmak üzere öncelikle kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi gereklidir. Aksi halde, promosyon hakları kendiliğinden düşer. Her halükarda kullanılmayan promosyon hakları yukarıdaki hüküm çerçevesinde daha kısa bir süre belirlenmemiş ise en geç 1 yıl içinde kullanılamaz hale gelir. Ancak daha kısa bir süre tayin edilmiş ise belirlenen süre sonunda bu haklar kullanılamaz hale gelir. Banka, bu Sözleşmenin imza tarihinde mevcut KART, kart ürünleri ve promosyonları ile hizmetlerini iptal etme ve/veya değişiklik yapma veya yeni KART, kart ürünleri, promosyonları, hizmetleri sunma hakkına sahip olup, bu KART, ürün, hizmet ve promosyonlar da bu Sözleşme hükümlerine tabi olacak, farklı bir uygulama olması halinde basın, yayın ve sair mecralarda duyurulabilecek ya da Banka uygun gördüğü yöntemle KART/EK KART HAMİLİ'ni bilgilendirebilecektir. Ayrıca KART lara bağlı olarak sunulan hizmetler de Banka açısından süresiz bir taahhüt niteliği taşımamakta olup, bu hizmetler de yukarıdaki hüküm çerçevesinde ve KART/EK KART HAMİLİ bilgilendirilerek veya ilan edilerek sona erdirilebilir, şarta bağlanabilir, değişiklik yapılabilir. Kod: SZL [2] 13 / 23 Yayın Tarihi:

14 8. KART/EK KART HAMİLİ, KART ını ve KART ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenii bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, KART ın ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması veya iradeleri dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, durumu derhal Banka nın no lu Telefon Bankacılığı na veya hesap özeti ile veya Banka nın sair mecralarda bildireceği telefon numaralarına bildirmek ve akabinde yazı ile teyit etmekle yükümlüdür. Bu bildirime kadar KART ve/veya KART numarası ve şifre kullanılarak yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk KART/EK KART HAMİLİ ne aittir. KART/EK KART HAMİLİ, bu bildirimin Banka ya ulaşmasından önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150.-TL (Yüz Elli Türk Lirası) ya da ileride ilgili mevzuattaki değişiklik gereğince belirlenecek tutar ile sınırlı olmak üzere sorumludur. KART/EK KART HAMİLİ, hukuka aykırı kullanımın ağır ihmallerine veya kasıtlarına dayanması veya Banka ya 24 (yirmi dört) saat içinde bildirim yapmamaları hallerinde yukarıda belirtilen sınırın uygulanmayacağını kabul ederler. KART/EK KART HAMİLİ, KART ın ve/veya KART ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde, Banka ya yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumludurlar. Anılan bildirimin Banka ya ulaşmasından itibaren KART ve/veya şifre ile üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlemlerden KART/ EK KART HAMİLİ sorumlu tutulamaz. Kayıp veya çalıntı bildirimi yapılan KART (lar)ın sonradan bulunması halinde, KART (lar)ın kullanılmadan Banka ya iadesi zorunludur. KART/EK KART HAMİLİ, Banka nın no lu Telefon Bankacılığı na veya hesap özeti ile veya Banka nın sair mecralarda bildireceği diğer iletişim kanallarından talepte bulunarak bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarının, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşulu ile sigortalanmasını isteyebilir. KART/EK KART HAMİLİ, Banka tarafından tercih edilen sigorta şirketini veya sigorta prim bedelini kabul etmediği takdirde, kendileri tarafından belirlenen sigorta şirketi aracılığıyla sigorta işlemlerini yapmakta serbesttir. 9. Ayrıca KART/EK KART HAMİLİ nin, Banka ca imkan tanınan düzenli ödeme/fatura ödemeleri (cep telefonu faturası, üyelik aidatlarının ödenmesi gibi) talimatını başvuru formunda veya daha sonra yazılı veya sözlü olarak (internet, çağrı merkezleri, telefon sistemleri vb.) Banka ya vermesi halinde, provizyon alınmak suretiyle KART/EK KART ı vadesiz hesabının Banka ca re sen borçlandırılacağını ve bu suretle Banka ya karşı borcun kesin olarak doğacağını ve anılan tutarlara ilişkin itirazların Banka ya karşı ileri sürülemeyeceğini KART/EK KART HAMİLİ beyan ve kabul eder. KART ile üye iş yerlerinde yapılan mal/hizmet alımlarında harcama belgesi, Banka şubeleri veya yetkili üye iş yerlerinden, birimlerden, ATM lerden nakit çekme halinde nakit ödeme belgesi düzenlenir. Bu belgeler, KART /EK KART HAMİLİ nin kimliğinin imza yerine geçen kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında, KART/EK KART HAMİLİ tarafından imzalanır. KART/EK KART HAMİLİ nden her biri, düzenlenen belgenin kendisine verilen nüshasını saklamayı taahhüt eder. Ancak Banka şubelerinden nakit çekiminde nakit ödeme belgesi yerine, Banka şubesince düzenlenecek dekont da geçerlidir. 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar da belirtilen kıymetli maden, taş ve eşyaların alımları ile döviz alımları, KART/EK KART HAMİLİ nin başka bir kredi kartının borcunu kapatması amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi veya kurumlara yapılan tüm ödemeler, talih ve şans oyunları, borsa işlemleri/menkul kıymet alımları, seyahat çekleri, havale işlemleri, nakit çekme hükmünde olup, KART/EK KART HAMİLİ, yasal mevzuat veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenecek diğer nakit kullanımı sayılan işlemlerin de nakit çekme hükmünde olacağını taahhüt ederler. KART ile Banka veya kartlı sistem kuruluşlarının ATM lerinden yapılacak nakit çekme işlemleri ya da sadece KART numarası ve/veya şifre bilgilerinin kullanımı ile internet ve her türlü sesli, görüntülü ve/veya data transferi sağlayan şebeke ağları ile elektronik ortamlarda yapılacak bankacılık işlemlerinde, alışverişlerde ve KART numarası belirtilerek telefon, faks vs. aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlerde, işlemi gösteren belgenin düzenlenmesi/imzalanması mümkün olmadığından, işlem/borç kesin olarak, siparişin verildiği, görüşmenin yapıldığı, kart numarasının bildirildiği veya imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemle işlemin yapıldığı ya da sair suretteki bankacılık/ödeme işleminin Banka kayıtlarında tamamlandığı anda doğacaktır; Banka nın, bu bedelleri üye iş yerinin uluslararası kredi kartı uygulama esasları dairesinde, elektronik ortamda yapacağı bildirim üzerine ödemeye ve KART HAMİLİ nin KART/vadesiz hesabına borç kaydetmeye hakkı olduğunu KART/EK KART HAMİLİ beyan eder. KART/EK KART HAMİLİ, yukarıda belirtilen şekilde belge düzenlenemeyen işlemlerin Banka nın bilgisayar kayıtları, bilgisayar çıktıları, mikrofilm ve mikrofişleri ile ispat edileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, ATM ler ile KART hesabına veya vadesiz mevduat hesabına nakit yatırılması halinde, ATM ye beyan edecekleri meblağ ile Banka yetkilileri tarafından zarf açılırken tutulacak tutanak arasında farklılık olması durumunda ise Banka yetkililerince saptanacak tutarın esas olacağını kabul eder. Kod: SZL [2] 14 / 23 Yayın Tarihi:

15 KART HAMİLİ, KART ını Banka nezdindeki bir veya birden fazla hesabına bağlatabilecek ve KART ı ve/veya şifresi ile bu hesaplarına (ATM ler veya internet bankacılığı ile) ulaşarak Banka ca olanak sağlanacak bankacılık işlemlerini de yapabilecektir. Bu durumda KART HAMİLİ, EK KART HAMİLİ nin de KART ları ile KART HAMİLİ ne ait KART hesabına bağlı vadesiz hesap bilgilerine ulaşarak işlem yapabileceğini ve bundan Banka nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını taahhüt eder. 10. KART/EK KART HAMİLİ; KART, KART numarası veya şifre ile gerçekleştirilen tüm işlemlerin tutarı kadar Banka ya borçlandıklarını ve borcu ikrar ettiklerini, bu tutarların faiz, ücret, komisyon, KKDF (Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu), BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) gibi tüm ferileri ile birlikte (ileride mevcut vergi, resim, harç ve fon vs. oranları resmi merciler tarafından artırıldığı ve/veya yeni vergi ya da fon vs. ihdas edildiğinde bunların yürürlük tarihinden itibaren ayrıca bir ihbara gerek olmaksızın uygulanmasını) KART hesabına borç kaydedilmesini, yapacakları ödemelerin de aynı hesaba alacak kaydını taahhüt ederler. KART/EK KART HAMİLİ, KART ile yapılan nakit çekme ve nakit kullanım kapsamında olan işlemlerde valörün aynı gün, para yatırma işlemlerinde bir sonraki iş günü olacağını, KART/vadesiz hesabının, çekilen tutar ve/veya nakit kullanım kapsamındaki işlem tutarı kadar Banka ca re sen borçlandırılacağını kabul ve taahhüt ederler. KART/EK KART HAMİLİ, yabancı para cinsi üzerinden yapacakları harcama ve nakit çekme işlemlerinde yetkili mercilerce belirlenecek limitlere uyacaklarını, uymadıkları takdirde doğacak her türlü sorumluluğun kendilerine ait olacağını taahhüt ederler. KART/EK KART HAMİLİ, yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak ödemelerini Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) döviz cinsinden yapabilirler. KART HAMİLİ nin tercihine göre Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) döviz cinsinden hesap özeti düzenlenir. Yabancı para ile yapılan işlemler, uluslararası kart kuruluşlarınca Amerikan Doları (USD) na çevrilerek KART hesabına Banka ca re sen borç kaydedilir. KART HAMİLİ, Türk Lirası (TL) olarak ödemeyi talep etmiş ise; Banka, Amerikan Doları (USD) döviz cinsinden yapılan işlemi Banka nın işlem tarihinde geçerli olan serbest piyasa efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevirmeye ve bu tutara işlem tutarı üzerinden Banka'nın web sitelerinde ilan ettiği veya hesap özetinde bildirdiği oranda hesaplanacak komisyonun eklenmesi neticesinde oluşacak tutarı KART hesabına re sen borç kaydetmeye veya KART HAMİLİ yabancı para olarak ödemeyi talep etmiş ise yabancı para üzerinden talep etmeye yetkilidir. Amerikan Doları (USD) döviz cinsinden düzenlenen hesap özetindeki dönem borcunun son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, bu Sözleşme de belirtilen faiz, faizin ferileri ile birlikte, dönem borcu (döviz kredisi) üzerinden ayrıca KKDF ödemeyi de KART/EK KART HAMİLİ; taahhüt eder. KART/EK KART HAMİLİ nin yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde döviz cinsinden hesap özeti tercih ettiği durumda, Banka son ödeme tarihinde ödenmeyen döviz borcunu, KART ın son ödeme tarihinde Banka da geçerli olan serbest piyasa efektif döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası na çevirmeye ve bu tutara işlem tutarı üzerinden Banka'nın web sitelerinde ilan ettiği veya hesap özetinde bildirdiği oranda hesaplanacak komisyonun eklenmesi neticesinde oluşacak tutarı talep etmeye yetkilidir. Banka, Türk Lirası na çevirme yöntemi ve bunda meydana gelecek değişikliklerle ilgili KART HAMİLİ ne hesap özeti ile bildirim yapar. Ayrıca uluslararası kuruluş ve sistemlerce, KART ın kullanımı ile ilgili olarak Banka ya bildirilecek masraf, ek ödeme ve komisyonlar da vergi, resim, harç ve fon gibi ferileri ile birlikte Banka tarafından yukarıdaki yöntemle Türk Lirası na çevrilerek KART hesabına borç kaydedilecek veya yabancı para üzerinden de talep edilebilecektir. KART/EK KART HAMİLİ, kendilerine hesap özeti ile önceden bildirilmek şartıyla bu masraf, ek ödeme ve komisyonlarda meydana gelebilecek değişikliklere de aynen uymayı kabul eder. KART/EK KART HAMİLİ, hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihinde, yine hesap özetinde belirtilen asgari tutarı ödememeleri halinde Banka nın, söz konusu asgari tutarı; KART/EK KART HAMİLİ nin Banka nezdindeki hesaplarına borç kaydetmek suretiyle tahsil edebileceği gibi, Banka nezdindeki hesaplarından mahsup etmek suretiyle de tahsil etme hakkını haiz olduğunu beyan eder. 11. Banka; belirli periyodlarla KART hesaplarının ilgili döneme ait tüm borç ve alacak kayıtlarının dökümünü içeren ve bir sonraki döneme ait hesap kesim ve son ödeme tarihini gösteren hesap özetini, posta ile gönderilmesini isteyen KART HAMİLİ nin adresine gönderir. KART HAMİLİ, posta dışında (faks, vb.) hesap özeti gönderilmesi yöntemini seçmişse, ayrıca posta ile hesap özeti gönderilmeyecektir. KART HAMİLİ, seçtiği hesap özeti gönderim yöntemini, Banka ya bildirmek şartıyla değiştirebilir. KART HAMİLİ ne yapılacak bildirimler, EK KART HAMİLİ için de bağlayıcı olarak hüküm ifade eder. KART/EK KART HAMİLİ, KART hesaplarının borcunu, Banka nın sunduğu imkanları (telefon, otomatik vezne makineleri, internet bankacılığı, , faks vb.) kullanarak öğrenme imkanına sahiptir. KART HAMİLİ ne gönderilen bir önceki döneme ait hesap özetinde, takip eden dönemin hesap kesim ve son ödeme tarihi bildirilmiş olduğundan, hesap özetinin kendisine ulaşmamış olduğunu iddia ederek ödeme yapmayan KART/EK KART HAMİLİ, temerrüde düşmediklerini iddia edemez. KART/EK KART HAMİLİ, KART ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren on gün içinde, Banka ya başvurarak itiraz edebilir. KART HAMİLİ; yapacağı başvuruda, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğini Kod: SZL [2] 15 / 23 Yayın Tarihi:

16 gerekçesi ile belirtmek zorundadır. Süresi içinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir. Bu halde hesap özeti ve mikrofilmlerden veya mikrofişlerden alınan kopyalar ya da elektronik veya manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler, bu kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla, asıllarına gerek, kalmaksızın İcra ve İflas Kanunu nun 68/1. maddesinde belirtilen kesin belgelerden sayılır. KART/EK KART HAMİLİ, hesap kat ihtarından sonra aynı hesaba yeni gelen borç kayıtları için ayrıca hesap özeti gönderilmeyeceğini ve hiçbir ihbara gerek kalmaksızın işlem tarihinden itibaren madde 17 de belirtilen temerrüt faizini Banka ya ödemeyi taahhüt eder. KART/EK KART HAMİLİ, geriye dönük hesap özetlerini talep etmesi halinde ekstre başına 1-TL (Bir Türk Lirası), tutarındaki ücreti Banka ya ödemekle yükümlüdür. 12. KART/EK KART HAMİLİ nin kullandığı KART lardan herhangi birisi ile taksitli satış yetkisi verilen üye iş yerlerinde taksitli alışverişler gerçekleştirilmiş ise KART HAMİLİ, KART ile yapılan ve taksitli (vadeli) satış işlemlerinden doğan taksitlerden, söz konusu taksitler tamamen ödeninceye kadar, KART herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmiş ve/veya geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi sorumludurlar. KART/EK KART HAMİLİ, taksitli alışveriş yaptığı üye iş yerlerinde farklı ürünler için farklı vade ve fiyat uygulanabileceğini kabul ederler. Banka, geçerlilik süresi dolan ve yenilenmeyen KART(lar) la, ilgili olarak taksitli borçlarından dolayı KART HAMİLİ ne hesap özeti göndermeye devam eder. KART HAMİLİ, bu taksitli borçlarını bu Sözleşmede düzenlenen hükümlere göre hesap özetinde gösterilen tarihlerde ödemek zorundadır. Herhangi bir sebepten dolayı KART HAMİLİ nin bu taksitleri veya sair KART borçlarını süresinde ödememesi halinde, tüm borç muaccel olur ve Banka bu durumda KART HAMİLİ aleyhine yasal işlemlere başlar ve borç muacceliyet tarihinden tamamen kapatılıncaya kadar borca temerrüt faizi işletilir. Aynı durum, Sözleşme nin herhangi bir nedenden dolayı feshi veya KART ın iptali durumunda da geçerlidir. 13. KART HAMİLİ, kredilendirmeyi tercih etmeyip, tüm borcunu, hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar nakden ve tamamen ödeyebilir. Ancak KART hesabının alacak bakiyeye dönüştüğü durumlar dışında, dönem borcundan fazla yapılan ödemeler KART HAMİLİ nin sair borçlarına mahsup edilmek üzere Banka tarafından tutulur. 14. KART HAMİLİ, son ödeme tarihine kadar tüm borcu ödemeyip kredilendirmeyi tercih ettiği takdirde, hesap özetinde belirtilecek asgari ödeme tutarını (Asgari tutar; kredi kartının kullanım başlangıç tarihinden itibaren ilk bir yıllık sürenin dolmasına kadar hesap özetinde belirtilen dönem borcunun yüzde kırkından, ilk bir yıldan sonra kredi kartı limiti Türk Lirası na kadar olan kredi kartları için hesap özetinde belirtilen dönem borcunun yüzde yirmi beşinden, kredi kart limiti Türk Lirası ndan Türk Lirası na kadar olan kredi kartları için hesap özetinde belirtilen dönem borcunun yüzde otuzundan, kredi kartı limiti Türk Lirası ve üzerinde olan kredi kartları için hesap özetinde belirtilen dönem borcunun yüzde kırkından ve kredi kartı sisteminde ise, yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde kırkından az olmamak üzere belirlenen, ileride mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler uyarınca, Banka tarafından re sen tespit olunarak hesap özeti ile KART HAMİLİ ne bildirilen tutardır.) son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. KART hesabı/hesaplarına yapılacak kısmi ödemeler, Banka'nın takdirinde olmak üzere öncelikle faiz, vergi ve ücretlere mahsup edilecektir. Nakit çekim ve mevzuat gereğince nakit çekme hükmünde sayılan işlemlere, işlem tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar, mal/hizmet alımlarına ilişkin işlemlere ise hesap kesim tarihinden itibaren, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenerek açıklanmış azami oranda faiz uygulanmasını KART/EK KART HAMİLİ taahhüt eder. KART/EK KART HAMİLİ, (dönem borcunun, nakit çekim veya nakit kullanım kapsamında olan işlemlerden kaynaklanması durumu hariç) hesap özetinde belirtilecek son ödeme tarihine kadar, asgari tutar veya üzerinde ödeme yapması halinde; kalan tutara hesap kesim tarihinden itibaren, T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenerek açıklanmış azami oranda akdi faiz uygulanmasını; asgari tutarın altında ödeme yapması durumunda, asgari tutarın ödenmeyen kısmı için T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenerek açıklanmış azami oranda gecikme faizi, kalan bakiye (asgari tutarın ödenmeyen kısmı hariç) için ise T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenerek açıklanmış azami oranda akdi faiz uygulanmasını taahhüt ederler. Banka kartları ile asıl olan, KART HAMİLİ nin Banka kartına bağlı vadesiz hesabından ATM den nakit çekebilmesi ve yetki verilen üye iş yerlerinden mal hizmet alabilmesidir. Banka kartının bağlı olduğu vadesiz mevduat hesabı, Kredili Mevduat Hesabı olması halinde borca dönüşebilir ki bu durumda işleyecek faizler de Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi gereğince hesaplanacaktır. Hesap özetinde belirtilecek asgari tutar, son ödeme gününe kadar KART hesaplarına ödenmediği takdirde, bu Sözleşme koşullarında belirlenecek gecikme faizini ödeyeceklerini ve aksi halde tüm borcun Banka nın ihbarı ile muaccel hale geleceğini KART/EK KART HAMİLİ taahhüt eder. Bu durumda Banka dilerse, tüm talep ve dava hakları saklı olmak üzere Sözleşme yi derhal feshederek KART hesaplarını kapatabilir ve KART ların iadesini isteyebilir. 15. KART/EK KART HAMİLİ, oran ve miktarlarında yapılacak değişiklikler hesap özeti ile bildirilecek olan bu Sözleşmedeki faiz, komisyon ve ücretleri bunlara Kod: SZL [2] 16 / 23 Yayın Tarihi:

17 uygulanacak KKDF, BSMV gibi tüm vergi, fon, harç ve diğer ferileri ile birlikte Banka ya ödeyeceklerini kabul eder. KART/EK KART HAMİLİ nden bu Sözleşme'de yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve KART hesabından kesinti yapılamaz. Ancak bu Sözleşmenin imzalanmasından sonra mevzuat değişikliği ile yeni ücret, faiz veya komisyonların getirilmesi veya KART a bağlı yeni hizmetlerin kullanıma sunulması halinde, bu durum hesap özeti ile bildirildiğinde, KART/EK KART/HAMİLİ nin, KART ı iade etmeyip, kullanmaya devam etmeleri (ki KART ın zilyetliğinde kalması da KART ın kullanılması anlamındadır.) veya yeni hizmetlerden yararlanmaya başlamaları halinde bu yeni ücret, faiz veya komisyonları da kabul etmiş sayılacaklarını ve Sözleşme nin bu şekilde değişmiş olacağını beyan, kabul ve taahhüt ederler. KART/EK KART HAMİLİ, Banka nın 30 (otuz) gün önceden kendisine bildirdiği faiz oranındaki artışın bildirimi tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde KART borcunun tamamını ödeyerek, KART ı kullanıma kapattırması halinde, söz konusu faiz oranı artışından etkilenmeyecektir. Aşağıdaki faiz oranları ile ücret tutarları, bu Sözleşme tarihi itibariyle cari bulunan oran ve tutarlardır; Nakit Çekim Faizi: KART hesabından nakit çekilen ve bu Sözleşmede nakit çekim hükmünde sayılan (ileride yasal mevzuat veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nca nakit çekme hükmünde sayılacak diğer işlemler dahil) işlemlerin, tutarı üzerinden işletilecek Nakit Çekim Faizi (BSMV, KKDF hariç) Türk Lirası (TL) için aylık %2,12 (Yıllık %25,44), Amerikan Doları (USD) için aylık %1,70 (Yıllık %20,40) tir. Nakit Çekim Faizi; KART hesabından nakit çekildiği günden ödeme tarihine kadar ilgili dönemde geçerli olan faiz oranı üzerinden günlük olarak uygulanır. Nakit Çekim Ücreti: Nakit çekim ve dağıtım kanalları işlemlerinde yurt içinde uygulanacak ücret nakit kredi tutarının %3,2 si+5.-tl, Banka dışındaki diğer banka ATM lerinden yapılacak yurt içi nakit çekim işlemlerinde nakit kredi tutarının %3,2 si+10.-tl, yurt dışında uygulanacak ücret nakit kredi tutarının %3 ü+3.-usd (TL ekstreler için %3+5.-TL) dir. ATM ler, Banka şubeleri, diğer banka şubeleri veya yetkili üye iş yerlerinde nakit çekilen bedeller ve nakit çekim hükmünde sayılan işlemlerle ilgili olarak hesap özetinde belirtilen farklı oran ve tutarlar da uygulanabilir. Alışveriş Faizi: Mal/hizmet alımlarına uygulanacak olan TCMB tarafından ilan edilen azami akdi faiz oranlarını ifade etmektedir. Alışveriş Faizi, hesap özetinde belirtilen toplam borcun tamamı ödenmeyerek kredilendirme tercih edildiği takdirde, nakit çekme dışındaki harcamalar için, hesap kesim tarihinden itibaren günlük bakiye üzerinden uygulanır. Gecikme Faizi: TCMB tarafından ilan edilen azami gecikme faiz oranlarını ifade etmektedir. Taksitli Nakit Avans Faizi: Taksitli Nakit Avans Faizi (BSMV, KKDF hariç) Türk Lirası (TL) için aylık %2,12 (Yıllık %25,44) dir. Taksitli Nakit Avans İçin Nakit Çekim Ücreti: Taksitli nakit avans işlemlerinde alınacak nakit çekim ücreti nakit kredi tutarının %3,25 i+12.- TL dir. Limit Aşım Faizi: Kullanım limitinin aşılması halinde uygulanacak Limit Aşım Faizi (BSMV, KKDF hariç) Türk Lirası (TL) için aylık %2,12 (Yıllık %25,44), Amerikan Doları (USD) için aylık %1,70 (Yıllık %20,40) tir. Limit Aşım Faizi; limiti aşan kısım üzerinden işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için alınır. KART hesabından başka KART hesabı veya diğer hesaplara virman veya havale yapılması halinde, virman veya havale edilecek tutar üzerinden %1 işlem ücreti de KART hesabına borç kaydedilecektir. CardFinans tan Anında Kredi Katılım Ücreti: CardFinans tan Anında Kredi kullanımı halinde bir seferliğine alınan işlem ücretidir. Kart Ücreti: CardFinans One Classic ve Classic Kart(lar) ın verileceği ilk yıl için 49.-TL, CardFinans One Gold ve Gold Kart(lar) ın verileceği ilk yıl için 65.-TL, CardFinans One Platinum ve Platinum Kart(lar) ın verileceği ilk yıl için 75.- TL dir. CardFinans Sivasspor Classic, CardFinans Bursaspor Classic ve CardFinans On-Air Classic Kart(lar) ın verileceği ilk yıl için 59.-TL, CardFinans Trabzonspor Classic Kart için 55.TL dir. ClubFinans Kart (lar)ın verileceği ilk yıl için 200.-TL, ClubFinans Xclusive Kart(lar) ın verileceği ilk yıl için 500.-TL, World Signia Kart(lar)'ın verileceği ilk yıl için 800.-TL, GO Kart(lar) ın verileceği ilk yıl için 10.-TL dir. Ek Kart Ücreti: Ek Kart(lar) ın her biri için asıl Kart ücretinin yarısı alınır. ClubFinans Xclusive Ek Kart(lar) için ilk yıl 100.-TL dir. Yıllık Üyelik Bedeli: Kartların verildiği yılı izleyen yıl için, CardFinans One Classic ve Classic Kart ile IFMC Classic Kart, BEKART Classic Kart ve TED Classic Kart için 49.-TL, CardFinans One Gold ve Gold Kart ile BILMED Gold, KALID Gold KABATAŞ Gold, KOSİFLER OTO Gold, PAUL& SHARK Gold, CardFinans BÜMED ve TED Gold Kart(lar) için 65.-TL, CardFinans Sivasspor Classic, CardFinans Bursaspor Classic ve CardFinans On-Air Classic Kart(lar) için 59.-TL, CardFinans Trabzonspor Classic Kart için 55.-TL dir. CardFinans One Platinum ve Platinum Kart için 75.-TL, Üniversite Kart için 25.-TL, ClubFinans Kart için 150.-TL, ClubFinans Xclusive Kart için 250.-TL, World Signia Kart için 800.-TL, GO Kart için 25.-TL dir.ek kart(lar) ın her biri için asıl kartlar için alınan yıllık üyelik bedelinin yarısı alınır. Yıllık Üyelik Bedeli, Sözleşme süresince asıl ve ek kart sayısına göre her yıl için alınacak olup, Banka nın o yıl için belirleyeceği Yıllık Üyelik Bedeli ni en az on iki punto harfler kullanılarak hesap özeti ile bildirilmesini müteakip, son ödeme tarihine kadar KART ın iade edilmeyip, kullanılmaya devam edilmesi (ki KART ın zilyetliğinde kalması da KART ın kullanılması anlamındadır.) halinde KART/EK KART HAMİLİ Kod: SZL [2] 17 / 23 Yayın Tarihi:

18 bu Sözleşme değişikliğini ve yeni ücretleri kabul etmiş sayılır. Kart Yenileme Ücreti: Yıl içerisinde kayıp/çalıntı dahil KART ın yeniden basılmasını gerektiren hallerde basılacak KART sayısına göre aşağıda belirtilen tutarlarda KART yenileme ücreti alınır. Asıl kartların yenileme ücreti olarak; CardFinans One Classic ve Classic Kart(lar) için 10.-TL, CardFinans One Gold ve Gold Kart(lar) için 10.-TL, CardFinans One Platinum ve Platinum Kart(lar) için10.-tl, Fix Kredi Kartı için 10.-TL, Üniversite Kart(lar) için 6.-TL, ClubFinans Kart için 10.-TL, ClubFinans Xclusive Kart için 10.-TL, GO Kart için 10.-TL CardFinans Nakit için 5.-TL alınır. Ek kartlarda yenileme ücreti olarak; Classic Kart(lar) için 5.- TL, Gold Kart(lar) için 5.-TL, Platinum Kart(lar) için 5.-TL, ClubFinans Kart için 5.-TL, Fix Kredi Kartı için 5.-TL, ClubFinans Xclusive Kart için 5.-TL alınır. Limit Arttırım İşlem Ücreti: Limit Arttırım İşlem Ücreti olarak 7,50.-TL alınır. Hesap Özeti Gönderim Ücreti: Hesap özetinin basılı kağıt olarak doğrudan posta ile gönderilmesi durumunda, gönderilen her bir hesap özeti için ilgili ayda hesap özetine borç kaydedilecek 1.-TL (farklı ürünlerde değişkenlik gösterebilir.) tutarındaki ücrettir. Bildirim Ücreti; KART HAMİL lerine SMS, mektup ve diğer iletişim kanalları ile yapılan her türlü bildirim için (tahsilat amaçlı yapılacak bildirimler, gecikme bildirimleri vs. dâhil olmak üzere) alınan 3,00.-TL tutarındaki ücrettir. GO ve Üniversite Kartlar için bildirim ücreti TL tutarındadır. Ödeme Kanalları Ücreti: PTT on-line ve Halkbank şubelerinden ve sair ödeme kanallarından yapılan kredi kartı ödemeleri için alınan PTT on-line için 2,00.-TL, Halkbank şubeleri için 2,50.- TL tutarındaki ücrettir. GO ve Üniversite Kartlar için bildirim ücreti 2,00.-TL tutarındadır. Kredi kartlarına uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları, T.C. Merkez Bankası tarafından üçer aylık dönemlerde belirlenecek azami oranları aşamayacaktır. KART/EK KART HAMİLİ, yukarıdaki faiz ve ücretlerin oran, miktar ve asgari tutarlarda ve bu Sözleşme de meydana gelecek değişikliklerin Banka tarafından kendilerine hesap özeti ile bildirilmesinin yeterli olduğunu kabul eder. KART HAMİLİ ne yapılacak bildirim, EK KART HAMİLİ ne de yapılmış sayılacaktır. Banka ayrıca bu Sözleşme nin imza tarihinde mevcut KART ve kart ürünlerinin uygulamasına son verme ve/veya değişiklik yapma, şarta bağlama ve/veya yeni kart ve kart ürünleri, promosyonları, hizmetleri sunma hak ve yetkisine sahip olup, bu şartlara ilişkin ücret, faiz, komisyon vs. de bu Sözleşme ve Sözleşme değişiklikleri çerçevesinde uygulanacak ve KART/EK KART HAMİLİ hakkında bu değişikliklere itiraz etmemeleri halinde bağlayıcı olacaktır. Sözleşme de yapılacak değişiklikler, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin hesap özetinde yer alan son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. KART/EK KART HAMİLİ, en az on iki punto harfler kullanılarak hesap özeti ile değişikliğin bildirilmesini müteakip, bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra KART ı iptal etmeyip, kullanmaya devam etmeleri (ki KART ın zilyetliğinde kalması da KART ın kullanılması anlamındadır.) halinde, bu Sözleşme değişikliğini kabul etmiş sayılır. 16. KART/EK KART HAMİLİ, hesap özetinde belirtilen son ödeme tarihine kadar, dönem borcunun asgari tutarında ya da asgari tutarın üzerinde ödeme yapılması halinde, kalan hesap bakiyesine hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz; asgari tutarın altında ödeme yapılması halinde ise, asgari tutarın ödenmeyen kısmı için hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar akdi faiz, son ödeme tarihinden itibaren gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan ödenmeyen kısmı için ise hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz yürütülmesini kabul eder. Sözleşmenin feshi ile hesabın tümünün kat edilmesi halinde, borç bakiyesinin tamamına, bu madde hükümleri uyarınca gecikme faizi uygulanır. Temerrüt halinin devam ettiği süre boyunca, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanacak azami oranda gecikme faizindeki değişikliklerin kendilerine uygulanmayacağını (bu durumda temerrüt tarihinde yürürlükte olan gecikme faiz oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.); KART/EK KART HAMİLİ kabul ederler. Borç, bu maddede açıklanan şekilde hesaplanacak gecikme faizi ve buna ilişkin BSMV vs. yasal yükümlülükleri ile birlikte Banka ya ödenecektir. Ayrıca hesap kat ihtarından sonra KART hesabına yeni gelen borç kayıtları için hiçbir ihbara gerek kalmaksızın işlem tarihinden itibaren gecikme faizi işletilir. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, KART uygulamasından doğan borçlara bileşik faiz uygulanmaz. 17. KART/EK KART HAMİLİ, Banka nın merkez ve tüm şubelerinde kendilerine ait bulunan ve/veya ileride açılabilecek olan vadeli veya vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek bilcümle mevduat (TL veya döviz) hesapları, bloke hesapları, bilcümle alacakları, nakit, esham ve tahvilat, senet ve konşimentolar, tahsile verilen çekler ve sair tüm kıymetli evrak ya da kredi hesapları ile lehlerine gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde Banka nın virman, takas, mahsup ve hapis hakkı olduğunu ve bunların şekil ve mahiyeti her ne olursa olsun doğacak tüm borçları karşılayacak miktarlarını Banka ya rehin ettiklerini, Banka nın bunların yeter kısmını KART hesaplarının borcuna mahsup etmek suretiyle alacağını re sen tahsile hakkı olduğunu, döviz hesaplarının da Banka ca kat i alışları yapılarak aynı hükümlere tabi olduğunu taahhüt eder. 18. KART/EK KART HAMİLİ, bu Sözleşmeye ve KART(lar) a ilişkin her türlü tebligatın asıl KART HAMİLİ ne gönderiminin yeterli olduğunu ve bu gönderimin her ikisi için de geçerli olacağını taahhüt ederler. Kod: SZL [2] 18 / 23 Yayın Tarihi:

19 19. Taraflar, bu Sözleşme den ve KART(lar) ve/veya KART numarası ve şifresinin kullanımından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku nun uygulanacağını ve Banka nın ve işlemle ilgili oldukları ölçüde uluslararası kredi kartı kuruluşları ve Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. ile Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. nin defter ve kayıtlarının, ses kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bunlardan alınan kopyaların, elektronik veya manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgelerin ve bilgisayar kayıtlarının, kopya ve belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla, asıllarına gerek kalmaksızın İcra ve İflas Kanunu nun 68. maddesinin birinci fıkrasında sayılan belgelerden sayılacağını taahhüt etmişlerdir. Taraflar ayrıca, KART ile ilgili olarak aralarında yapılacak telefon görüşmelerinin Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca kayıt altına alınmasını, bu şekilde saklanan telefon kayıtlarının da delil olacağını kabul ederler. 20. Bu Sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmedikçe devam eder. Banka, bu Sözleşme hükümlerine aykırılık, asgari ödenmesi gereken tutarın ödenmemesi, kredi limitinin aşılması, borcun ödenmeyeceği veya ödenemeyeceğinin anlaşılması, KART/EK KART HAMİLİ nin Banka ca diğer bir işlem nedeniyle takibe alınması veya üçüncü kişilerce yasal takibe maruz kalması, KART HAMİLİ nin hükümlü hale gelmesi vb. hallerde Banka, KART hesaplarını kullanıma kapatabilir, Sözleşmeyi feshederek borcun ferileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve KART ın iadesini talep edebilir. KART/EK KART HAMİLİ, Banka nın yapacağı bildirimden sonra KART ı kullanmayarak Banka ya iade etmekle yükümlüdür. KART/EK KART HAMİLİ, Banka ya yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda KART ı iade etmek ve tüm borcu ferileri ile birlikte ödemek suretiyle KART ı iptal ettirebilir ve Sözleşme yi sona erdirebilirler. Bu Sözleşme nin herhangi bir tarafça sona erdirilmesi veya KART ın iptal edilmesi veya başka herhangi bir nedenle son bulması halinde, tüm borç muaccel hale gelecek olup, borcun tamamı KART/EK KART HAMİLİ tarafından, ayrıca ihbara gerek olmadan derhal ve nakden ödenecek, borcun tamamı ödeninceye kadar KART/EK KART HAMİLİ nin gerek borç aslı, gerekse faizler, komisyon, ücretler ve diğer tüm ferilerden doğan sorumlulukları aynen devam edecektir. KART ın kullanım koşulu bu Sözleşme hükümlerinin yürürlükte olmasına bağlı olup, Sözleşme hükümlerinin bir kısmının veya tamamının yürürlüğünün bir karar, itiraz vs. sebeplerle etkilenmesi veya etkilenecek olması halinde Banka, KART ı kullanıma kapatabilir. 21. KART/EK KART HAMİLİ, bu Sözleşme den kaynaklanan borçları için Banka nın yasal mercilere ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir talebinde bulunması halinde Banka nın, teminatsız ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya hakkı olduğunu, ancak mahkemelerce teminat istendiğinde, diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin de kendileri tarafından ödeneceğini taahhüt eder. 22. Bu Sözleşme den doğan borçların tahsili hususunda Banka, KART/EK KART HAMİLİ aleyhine dava açmak veya İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak zorunda kalırsa, KART/EK KART HAMİLİ, yapılacak her türlü yargılama gideri ve masrafı ve vekalet ücretini müteselsilen ödemeyi taahhüt eder. 23. Banka, Müşteri nin Fix Kredi Kartı talebinde bulunması üzerine yapacağı değerlendirme sonucu, Fix Kredi Kartını Müşteri ye vermeyi uygun gördüğü takdirde; Müşteri Fix Kredi Kartı için Kart Ücreti ve/veya Yıllık Kart Aidatı ödemeyeceğini, buna karşılık Banka nın diğer kredi kartlarına uygulanan bazı avantajlardan, özelliklerden, kampanyalardan veya hizmetlerden (ParaPuan, SMS ile Ekstre Gönderimi, Ekstre Analiz Servisi, Harcama Uyarı Servisi, Otomatik Fatura Ödeme İşlemlerine Taksit, Son Ödeme Tarihi Öncesinde Ekstre Borcu Hatırlatma SMS leri vs.) faydalandırılamayabileceğini, bu farklılaşmadan ötürü Banka dan herhangi bir talepte bulunmayacağını, Banka nın takdirinde olmak ve kendisine bildirilmek üzere Fix Kredi Kartına sağlanan özelliklerin değiştirilebileceğini, aşağıdaki işlemleri belirtilen tutarlar karşılığında gerçekleştirebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka, aşağıda belirtilen işlemlerden dilediğini çıkarabilecek veya yeni işlemler ekleyebilecektir, ayrıca Banka nın aşağıda yazılı tutarları dilediği zaman değiştirme hak ve yetkisi bulunmaktadır. Bu değişiklikler Müşteri ye bildirilecektir. Ödeme Planı Ücreti: Kredi kartı borcu için ödeme planı düzenlenen müşterilerden alınan ücrettir. Kart Basım ve Gönderim Ücreti: Her Fix Kredi Kart Hamili nden kredi kartının ilk tahsisinde ve devamındaki yenilemelerde yeni kart basılmasında, kredi kart basım ve gönderimi için alınan 10.-TL tutarındaki ücrettir. Hesap Özeti Gönderim Ücreti: Müşteri nin hesap özetinin basılı kağıt olarak doğrudan posta veya kargo/kurye ile gönderilmesini talep etmesi halinde, gönderilen her bir hesap özeti için ilgili ayda hesap özetine borç kaydedilecek 3,5.-TL (farklı ürünlerde değişkenlik gösterebilir.) tutarındaki ücrettir. Bildirim Ücreti: Fix Kredi Kartı Hamil(ler) ine SMS, mektup ve diğer iletişim kanalları ile yapılan her türlü bildirim için (tahsilat amaçlı yapılacak bildirimler, gecikme bildirimleri vs. dahil olmak üzere) alınan 2,5.-TL tutarındaki ücrettir. Şube Kanalıyla Yapılan Kredi Kartı Borcu Ödeme Ücreti: Fix Kredi Kart Hamil(ler) i kredi kartı borç tutarlarını ödemek için Banka şubeleri gişelerini kullanmaları ve ödenecek borç tutarlarının 10.-TL ila 300.-TL arasında olması halinde; Müşteri nin ödemesi gereken 3.-TL tutarındaki hizmet ücretidir. Fix Kredi Kart Hamil(ler) i kredi kartı borç tutarlarını Banka şube ATM lerinde herhangi ek bir ücret ödemeksizin ödeyebileceklerdir. Kod: SZL [2] 19 / 23 Yayın Tarihi:

20 Ödeme Kanalları Ücreti: PTT on-line, Halkbank şubeleri ve Banka dışındaki diğer kanallar aracılığıyla yapılan Kredi Kartı ödemeleri için alınan ücrettir. PTT on-line kanalından yapılan ödemeler için 3,00.-TL ve Halkbank şubeleri kanalından yapılan ödemeler için 3,50.- TL tutarında ücret alınır. Taksitli Nakit Avans İçin Nakit Çekim Ücreti: Taksitli nakit avans işlemlerinde alınacak nakit çekim ücreti nakit kredi tutarının %3,25'i+12.-TL'dir. Nakit Çekim Ücreti: Nakit çekim ve dağıtım kanalları işlemlerinde yurt içinde uygulanacak ücret nakit kredi tutarının %3,2'si+5.-TL, Banka dışındaki diğer banka ATM lerinden yapılacak yurt içi nakit çekim işlemlerinde nakit kredi tutarının %3,2'si+10.-TL, yurt dışında uygulanacak ücret nakit kredi tutarının %3'ü+4.-USD (TL ekstreler için %3+6.-TL)'dir. Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Ücreti: Fix Kredi Kartı Hamil(ler) inin Otomatik Ödeme Talimatı vermesi durumunda, Fix Kredi Kart Hamil(ler) inden her bir otomatik fatura ödeme talimatı için alınan 1.-TL tutarındaki ücrettir. ParaPuan: Fix Kredi Kart Hamil(ler) i için ParaPuan uygulaması Banka nın diğer kredi kartı uygulamalarından farklıdır. Örneğin, elektronik ekstre talebinde bulunması halinde ParaPuan kazanılması, Banka nın üye iş yeri olmayan yerlerde yapılan işlemlerde ParaPuan kazanılması, Banka nın üye iş yeri olan yerlerde yapılan belirli kampanyalardan ParaPuan kazanılması veya taksitlendirme yapılması ve buna benzer uygulamalardan Fix Kredi Kart Hamil(ler) i yararlanamayacaktır. Fix Kredi Kart Hamil(ler) i için ParaPuan uygulamaları Banka tarafından belirlenecek ve Fix Kredi Kart Hamil(ler) i bu hususta bilgilendirilecektir. Fix Kredi Kart Hamil(ler) i, Banka nın diğer kredi kartları kapsamında verdiği Asistans hizmetlerinden Sosyal Asist (Müşterilere bilgi ve organizasyon hizmetleri konusunda destek kapsamındaki Sosyal Asist hizmetleri) ile Araç Yardımı (araç çekilmesi, araç kurtarılması vb.), Ferdi Yardım ya da Konut Yardımı (Tesisat işleri, Elektrik işleri vb.) ve diğer Acil Asist hizmetlerinden yararlanamayacaktır. Fix Kredi Kart Hamil(ler) i, Eğitim-Sağlık ve Benzin-Market programlarına belirli bir ücret ödemek şartı ile ilgili sektörlerde yaptıkları alışverişlerde program avantajlarından yararlanabileceklerdir. Eğitim-Sağlık ve Benzin-Market programlarından faydalanmak için ödenecek ücretler Banka tarafından belirlenecek olup, bu tutarlarda meydana gelen değişiklikleri Banka uygun yöntemlerle bildirecek veya ilan edecektir. XV. FAKS TALİMATLARI: 1. Banka, Müşteri yi belirlediği, belirleyeceği işlemlerle ilgili olarak faksla talimat iletme kolaylığından yararlandırabilir. Banka, Müşteri nin kendisi tarafından açıkça teyit verilmemesi, talimatın Banka ya bildirilen faks numarasından gönderilmemesi ve benzeri nedenlerle tereddüt oluşan hallerde, uygun biçimde teyit edilememesi nedeni ile faksla iletilen talimatı yerine getirmekten imtina etme hakkına sahiptir. 2. Müşteri, Banka ya faksla talimat iletmesinin bütün sonuçlarını kabul ederek bundan doğacak sorumlulukları üstlenmiştir. XVI. MÜŞTEREK HÜKÜMLER: 1. Kullanılan hesap şekli ne olursa olsun bu Sözleşmenin kayıt ve şartları bütün hesaplara tatbik edilecektir. 2. Bu bölümdeki hükümler, Sözleşme de belirtilen tüm işlemleri ve hükümleri kapsamaktadır. Banka, yukarıda zikredilen işlem/ürün türlerinin bir veya birkaçının adını yahut işlem akışını değiştirebilir. Banka nın, Müşteri nin yeni hesap açılması talebini reddetme hakkı vardır. Yeni hesap açılıp da yeni bir sözleşme imzalanmadığı takdirde o hesaba/hesaplara da bu Sözleşme hükümleri aynen uygulanır. Yukarıda her bir ürüne ait bölümde yer alan hükümler, mahiyetleri bağdaştığı takdirde diğer ürünler hakkında da uygulanır. Müşteri, Banka tarafından ürünler için kendisine verilen şifre/lerin, güvenlik adımlarının kendisinin dışında üçüncü kişi/kişilerce kullanılmasından, ele geçirilmesinden doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai sorumluluk ve sonuçlarının kendisine ait olduğunu taahhüt eder. 3. Müşteri telefon açmak suretiyle, Banka nezdindeki hesaplarından virman, EFT vb. sistemin olanak tanıdığı tüm Bankacılık Hizmetlerinin yapılmasına ilişkin vermiş olduğu tüm sözlü talimatların ve talimatlarına istinaden gerçekleştirilen işlemlerin geçerli olduğunu, telefonla ilettiği talimatın yazılı teyidini Banka ya vermemiş olsa dahi Banka nın yaptığı işlemin geçerli olduğunu, hüküm ifade ettiğini ve Banka nın her ne nam altında olursa olsun hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını beyan eder. Banka Müşteri nin telefon ve şifahi talimatını yerine getirirken, hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim vasıtalarının işlememesinden veya arızalanmasından, telefon sistemiyle gelen ya da Müşteri tarafından yazılı veya şifahi olarak verilen bilgi ve talimatın yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış, değişik veya eksik iletilmiş olmasından ötürü sorumlu değildir. Müşteri, hizmetin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için Banka nın gerekli gördüğü her türlü önlemi almasına ve Banka görevlileri ile arasındaki tüm görüşmelerin her türlü ses/görüntü kayıt sistemi ile Banka tarafından tespiti ve kaydına muvafakat eder. 4. Bu sözleşmede yer alan bildirim veya ilana yönelik düzenlemeler ile Banka nın mektup, hesap özeti, elektronik posta, SMS (kısa mesaj), ATM, internet şubesi, web sitesi(nde ilan), telefon, faks ve benzer yöntemlerle veya Kod: SZL [2] 20 / 23 Yayın Tarihi:

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka diye olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri diye olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.... ( Müşteri olarak anılacaktır) Biriktiren Hesap ürünü için aşağıdaki koşullarda anlaşmışlardır. Bu Sözleşme, taraflar arasında

Detaylı

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin)

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin) I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin)

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Gerçek Kişiler İçin) I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. ( Banka diye anılacaktır.) ile diğer tarafta ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (aşağıda Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki koşullarla hüküm ve şartlarda

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

ÖRNEKTIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır) ile ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri arasında aşağıdaki koşullarla işbu Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi akdolunmuştur.

Detaylı

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Tacirler İçin)

ÖRNEKTIR. BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Tacirler İçin) I. -GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. ( Banka diye anılacaktır.) ile diğer tarafta ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (aşağıda Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki koşullarla hüküm ve şartlarda

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. ( Banka diye anılacaktır.) ile diğer tarafta ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (aşağıda Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki koşullarla hüküm ve şartlarda

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün!

İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! Talimat Formu Çocuğunuz büyüdükçe parası da büyüsün! İlk Param, çocuğunuzun her adımında onunla beraber büyüyecek uzun dönemli bir birikim hesabıdır. İlk

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.... ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu sözleşme imzalanmıştır. Bu Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

MEVDUATI SİGORTA FONU HUKUK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVDUAT VE KATILIM FONUNUN KABULÜNE, ÇEKİLMESİNE VE ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT, KATILIM FONU, EMANET VE ALACAKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 01/11/ 2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmî

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖRNEKTIR TÜZEL KİŞİLER İÇİN BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTIR TÜZEL KİŞİLER İÇİN BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer tarafta ismi bu sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (aşağıda Müşteri diye anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri

Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Takasbank Ücret ve Komisyon Tarifeleri Diğer Ücret ve Komisyonlar Hizmet Adı Hizmet Tanımı Ücret Bazı Ücret/Oran Açıklama -Her teminat mektubu için ayrı alınır. Teminat Mektubu Saklama Sermaye blokajları,

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ

BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ S O B A T R 1 0 BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ İşbu BİRİKTİREN HESAP SÖZLEŞMESİ ( Sözleşme )... adresinde yerleşik... ( Müşteri ) ile... adresinde yerleşik Türkiye Garanti Bankası A.Ş.... Şubesi ( Banka )

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI 13-03-POL-002 MAYIS 2015 Versiyon 0. 0 İÇİNDEKİLER I. Politikalar... 3 1. Amaç ve Kapsam... 3 2. Müşteri Emirlerinin Kabulü Ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar...

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ(Tacirler İçin) 1. Taraflar Bu ek sözleşme ( Ek Sözleşme ), FİNANSBANK A.Ş ( Banka ) ile aşağıda imza kısmında adı geçen Müşteri arasında, Banka ile imzaladığınız/imzalayacağınız Bankacılık İşlemleri Sözleşmesi nin (

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU MEVDUAT TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU İŞLEM TÜRÜ UYGULAMA ŞEKLİ ÜCRET ÜCRET - HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Hesap İşletim Ücreti (TL)- Bireysel Hesap İşletim Ücreti (TL)- Dernek, Vakıf, Apt. Yönetimi,

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak Madde 2- Bu Tebliğ, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 80 inci maddesinin (i) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye Bankalar Birliği nin Bankalar ile Bireysel Müşterileri Arasında İmzalanacak Sözleşmelerin Şekil ve İçeriğinde Yer Alması Gereken Asgari Hususlar ile Sözleşmelerin Uygulanacağı İşlemlere İlişkin

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ KISA ÖZET

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Aylık Tarih : Şube Adı/Adresi : Telefon Numarası: KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI : VERGİ KİMLİK NO : TCK NO : KREDİ LİMİTİ TL : AYLIK FAİZ ORANI : SÖZLEŞME TARİHİ : Madde 1- TARAFLAR : Bir tarafta BURGAN BANK A.Ş. (kısaca

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330 4. Levent Istanbul Telefonu

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ

KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ KIYMETLİ MADEN HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri tarafından DenizBank A.Ş. (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) nezdinde açılacak Kıymetli Maden Hesabı (bundan böyle Hesap olarak anılacaktır), aşağıda yer alan

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı