VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES"

Transkript

1 VOBA TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEMES Bir taraftan; Tevikiye Caddesi kbal Merkezi No: 103 Kat: 6 Tevikiye / stanbul adresinde mukim DELTA MENKUL DEERLER A.. (bundan böyle kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır.) ile dier taraftan;... (bundan böyle kısaca Müteri olarak anılacaktır) aaıda belirtilen artlarda tam bir anlamaya varmı ve karılıklı olarak, türev araçlar alım satım ilemleri hakkında ibu çerçeve sözlemesini imzalamılardır. 1-TARAFLAR : A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. B. DELTA MENKUL DEERLER A.. (Aaıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Tevikiye Caddesi, kbal Merkezi No:103 Kat: 6 Tevikiye / STANBUL Aracı Kurum müterilerinin veya yetkili temsilcilerinin kimliini ve imzalarını kendisine tevdi edilen kimlik bilgileri ve imza örnekleri ile tespit eder. Müteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldıı form, sözleme ekinde olup, bu bilgilerin deimesi halinde Müteri tarafından güncellenecektir, aksi taktirde Aracı Kurum yaptıı ilemlerde formda yer alan bilgileri esas alır. Müterinin bilgi vermek istememesi durumunda buna ilikin yazılı beyanı sözleme ekinde saklanır. Türev Araçlar Risk Bildirim Formu ibu sözlemenin imzalanmasından önce Müteri tarafından okunmutur ve bir nüshası alınmıtır. Aracı Kurum yöneticileri ve merkez dıı örgütleri dahil tüm çalıanları, Müteri lerden Vadeli lem ve Opsiyon sözlemeleri alım satım emri verme, belgeleri imzalama, nakit ve nakit dıı varlık yatırma, çekme, virman ilemleri yapma gibi geni yetkiler içeren vekaletname alarak müteri adına ilem yapamaz. 2-KISALTMALAR: bu sözlemede yer alan; Kanun: Sermaye Piyasası Kanunu nu, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu nu, Yönetmelik: 23/2/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelii, Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçlarını,

2 Borsa veya VOB: Vadeli ilem ve opsiyon borsası anonim irketini, Vadeli lem Sözlemesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyattan standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi alma veya satma hak ve yükümlülüünü veren ve sözlemenin yapılması esnasında söz konusu varlıkların taraflar arasında deiimine neden olmayan, vade sonunda da sözlemeye konu varlıkların taraflar arasında deiimini, fiziki teslimatın zorunlu olduu durumlar hariç, zorlamayan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Opsiyon Sözlemesi: Belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyattan, standart miktar ve nitelikte sermaye piyasası aracını, ticari malı, kıymetli madeni, dövizi veya endeksi lehdara alma (alım opsiyonu) veya satma (satım opsiyonu) hakkı veren, keidecisini bu yükümlülük altına sokan sözlemelerden vadeli ilem borsalarında veya tekilatlanmı dier piyasalarda ilem görenlerini, Uzun Pozisyon; (a) Vadeli ilem sözlemelerinde sözlemenin vadesi geldiinde sözlemeye konu dayanak varlıı sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma yada nakdi uzlamayı salama hak ve yükümlülüünü, (b) Opsiyon sözlemelerinde, (i) Alım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak yada nakdi uzlamada bulunma hakkını, (ii) Satım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak yada nakdi uzlamada bulunmak hakkını, Kısa Pozisyon; (a) Vadeli ilem sözlemelerinde, sözlemenin vadesi geldiinde sözlemeye konu dayanak varlıı sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma yada nakdi uzlamayı salama hak ve yükümlüünü, (b) Opsiyon sözlemelerinde, (i) Alım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma yada nakdi uzlamayı salama yükümlülüünü, (ii) Satım opsiyonunda, sözlemenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözlemeye konu dayanak varlıı, sözlemede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma yada nakdi uzlamayı salama yükümlülüünü, Opsiyon Primi: Opsiyon sözlemesini alan tarafın, sözlemede yer alan haklar karılıında opsiyon sözlemesini satan tarafa ödemekle yükümlü olduu primi, Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözlemelerinde, sözlemeye konu dayanak varlıın alım veya satım hakkını vade süresince veya vade sonunda kullanılabilecei fiyatı, Açık Pozisyon:Ters ilem ya da nakit veya ayni uzlama ile kapatılmamı pozisyonları,

3 Ters lem veya Pozisyonun Kapatılması: Aynı sözlemede, uzun pozisyon karısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karısında uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini, Alım Emri; Müteri'nin, Aracı Kurum'a Türev Araçları nın satın alınması (uzun pozisyon alınması) için yazılı veya sözlü yada telefon, teleks, telefaks veya elektronik iletiim araçlarını kullanarak yaptıı bildirimi, Satım Emri; Müteri'nin, Aracı Kurum'a Türev Araçları nın satılması için (Kısa pozisyon alınması) yazılı veya sözlü, yada telefon, teleks, telefaks veya dier elektronik iletiim araçlarını kullanarak yaptıı bildirimi, Emir; Alım veya Satım Emrini, Takas Merkezi: Borsada gerçekleen ilemlerin takasını gerçekletirmek üzere Borsada oluturulan merkezi veya görevlendirilen dier kurumları, Borsa Günü: Borsanın ilem için açık olduu i günlerini, Uzlama Fiyatı: Hesapların güncelletirilmesinde ve vade sonunda pozisyonların ifasında kullanılmak üzere belirlenen fiyatı, Hesapların Güncelletirilmesi: Uzlama fiyatının belirlenmesinden sonra pozisyonların bu fiyat üzerinden deerlendirilmesini, lem Teminatları: Balangıç ve sürdürme teminatı olarak temin edilen tutarları, Balangıç Teminatı: Müterinin pozisyon açılırken yatırması gereken tutarı, Sürdürme Teminatı: Müterilerin piyasadaki günlük fiyat hareketleri karısında güncelletirilen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken alt düzeyi, Teminat Tamamlama Çarısı: Hesapların güncelletirilmesi neticesinde vadeli ilem veya opsiyon sözlemelerinde deer kaybı veya dier nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına dümesi durumunda, Takas Merkezi tarafından teminat tamamlama çarısı yapılmasını, Dayanak Varlık: Sözlemede alma veya satma hak ve/veya yükümlülüüne konu olan ekonomik veya finansal gösterge, sermaye piyasası aracı, mal, kıymetli maden veya dövizi, Kurtaj Ücreti; Türev Araçları alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücreti, Komisyon; Gerçekletirilen her Türev Araçları Alım ve Satım Emri nedeniyle Müteri nin Aracı Kurum a ödemekle yükümlü olduu komisyonu, Borsa Kuralları; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsalarının Kurulu ve Çalıma Esasları Hakkında Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Vadeli lem ve Opsiyon Borsası Yönetmelii, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Aracı Kuruluların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebli (Seri V No 51), söz konusu Tebli ve Yönetmeliklerin hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından yapılan düzenlemeleri ve bunlarda yapılan deiiklikleri ifade eder.

4 3. SÖZLEMENN KONUSU: Bu sözleme; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna istinaden Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardıı ve çıkaracaı tebliler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde; Aracı Kurum un Müteri adına ve/veya hesabına VOB da, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri ve ibu sözlemenin imzalanmasından sonraki tarihte Kurul un belirleyecei yeni sözlemeler ile her türlü türev aracını aracı sıfatıyla alıp satmasına, bu araçların Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi nde saklatılmasına ilikin koulları düzenlemektedir. Bu sözlemenin taraflarca karılıklı imza edilmesi, Aracı Kurum un Müteri nin her ilem talebini yerine getirmesi zorunluluunu getirmemektedir. Aracı Kurum her defasında durumu deerlendirmeye ve Müteri nin talebini yerine getirip getirmeme konusunda karar vermeye tek taraflı olarak yetkilidir. Müteri bu hususu kabul ve taahhüt eder. 4. EMRLERE LKN HÜKÜMLER: Emirlerin letilme ekli Aracı Kurum, Müteriden Borsa da gerçekletirmek üzere herhangi bir emir aldıında, "emir formu" düzenler. Emir formu müteselsil sıra numarası izler. Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda müterinin imzası bulunur. Müteriden telefon,faks, elektronik ortamda ve bu gibi benzeri iletiim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda Müteri imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. Yazılı olarak teyidi bulunan veya bulunmayan sözlü müteri emirleri ile ilgili olarak Aracı Kurum un kayıtları ve ilgili dier belgeler Kurul ve borsa tarafından dikkate alınır. Aracı Kurum, yazıyla teyit edilmemi olan telefaks, elektronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet, vb,) telgraf, teleks, sözlü, telefon veya benzeri iletiim araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve dier talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Aracı Kurum telefonla alınan emirlerde konumaları uygun cihazlarla kaydeder. Müteri nin Borsa Kuralları ve bu Sözleme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, Aracı Kurum, Müteri nin riskin artmasına yol açacak ekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez. Borsa Yönetim Kurulu tarafından Müteri nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Aracı Kurum, Müterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dıındaki emirlerini kabul etmez. Aracı Kurum sözlü veya yazılı emirleri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Ancak bu durumu emrin alındıı anda Müteri ye bildirir. Müteri verdii emrin Aracı Kurum ca Borsa ya intikal ettirilmesinden sonra Yönetmelik çerçevesinde yapılabilecek deiiklikler dıında emri deitiremez ve geri alamaz. Emirlerin Elektronik Ortamda letimi; Elektronik ortamda alınan emirler, yazılı veya sözlü olarak kabul edilen dier emirler ile aynı ekilde öncelik kurallarına göre Borsa ya iletilir. Aracı Kurum un internet sayfasında, elektronik ortamda emir iletimi, ilemlerin gerçekletirilmesi ve tasfiyesinin nasıl yapılacaına, iletilen

5 emirlerin takibi ve bildirim esaslarına, sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgilerine, bilgisayar aı ve ifreleme sisteminin güvenliine yer verilir. Aracı Kurum, Müteri nin ifresinin üçüncü kiilerce örenildiini, çalındıını veya kullanıldıını yazılı olarak bildirmesi üzerine mümkün olan en kısa sürede sözkonusu ifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. Müteri, elektronik iletiim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile ilem yapmak üzere Aracı Kurum dan aldıı hesap numarası ve ifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, Müteri nin hesap numarası ve ifresinin üçüncü kiiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekletirilen tüm ilemler Müteri tarafından gerçekletirilmi sayılır ve tüm sonuçları Müteri ye ait kabul edilir. Müteri, Aracı Kurum un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletiim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, emir ve talimatlarını çalıan dier alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. Müteri, Aracı Kurum un bu Sözleme uyarınca yapacaı ilem teyidi, ilem sonuç formu, hesap durumu ve dier her türlü bildirimlerinin elektronik iletiim sistemleri ile gönderilmesini ve bu ekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacaını beyan ve kabul eder. Emir Formunda Bulunması Gereken Asgari Bilgiler Müterinin verdii emirlerde, aaıdaki bilgilerin bulunması arttır. a) Sıra numarası b) Kısa yada uzun pozisyon olduu, c) Sözlemenin tipi (Vadeli ilem sözlemesi veya opsiyon sözlemesi olduu) d) Opsiyon sözlemesi ise alım ya da satım opsiyonu olduu e) Ters ilem (T) veya yeni bir pozisyon açmak ( YP) istendii f) Sözleme adedi g) Sözlemenin tanımı h) Fiyat ve emir türü i) Emrin geçerlilik süresi j) Emrin verildii seans k) Hesap tipi ( Müteri, Global hesap vs.) l) Müteri hesap numarası m) Tarih ve zaman n) Müterinin adı ve soyadı yada ünvanı ile imzası o) Emri alan Aracı Kurum görevlisinin adı,soyadı ve imzası p) lem yapılacak borsa, Pazar ve takas kurumu q) lem yapılacak para birimi (YTL, ABD doları ve dier) Emirlerin Geçerlilik Süresi Emrin geçerlilik süresi taraflar arasında serbestçe belirlenir. Ancak, Borsaya iletilen emirlerin Borsada geçerlilik süresini Borsa belirler veya bu sürenin emri veren tarafından belirlenmesine imkan salayabilir. Bu durumda emirler, emri verenin talebi dorultusunda günlük olarak veya belirli bir tarihe kadar geçerli olarak verilebilir. Emrin belirlenen sürede gerçeklememesi durumunda emir geçerliliini kendiliinden yitirir.

6 Müteri Emirlerinde Fiyat ve Miktar Belirleme ekilleri Müteri, Aracı Kurum a verdii emirlerinde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını belirleyecei gibi bu konularda Aracı Kurum u serbest de bırakabilir. Müteri emirlerinde alım veya satım fiyatları piyasa fiyatlı, limitli, uzlama fiyatlı ya da zarar durdurmalı olmak üzere dört türlü belirlenebilir. Müteri emirlerinde bunların dıında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir. Gerçekleen Emirlerin Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncellenmesi Gerçekleen ilemler Müteri ye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün alınan ve satılan sözlemelerin cins, miktar, fiyat veya primi ile müteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karılıklarını gösterecek ekilde düzenlenen Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu Müteri ye gönderilir. Borsalarda alınıp satılan türev araçları Aracı Kurum tarafından Borsa Kuralları na uygun olarak kayıtlara yansıtılır. Borsada ilem gören vadeli ilem ve opsiyon sözlemeleri Aracı Kurum tarafından Borsa Kurallarına ve ilgili Türev Araçlarının hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlama Fiyatları üzerinden güncellenir, Müteri hesaplarına yansıtılır ve Müteri ye bildirilir. Müteri hesabının bu ekilde güncelletirilmesi neticesinde elde edilen karlar Müteri tarafından çekilebilecei gibi Aracı Kurum ile olan dier ilemlerinde kullanabilir. Hesapların güncellemesi neticesinde oluan zararlar, teminatlardan karılanır ve Aracı Kurum tarafından Müteri hesaplarından çekilerek Takas Merkezi ne yatırılır. Teminat tamamlama çarısına uyulmaması veya Yönetmelik te öngörülen dier nedenlerle pozisyonları Aracı Kurum veya Borsa tarafından resen kapatılan Müteri ye gerçekletirilen ilemler hakkında Aracı Kurum tarafından ivedilikle bilgi verilir. 5. TEMNAT VE TAKAS MEKANZMASINA LKN ESASLAR: Müteri, vadeli ilem ve opsiyon sözlemelerinde aldıı veya almak istedii her pozisyon öncesinde Aracı Kurum nezdindeki hesabına, Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Aracı Kurum tarafından belirlenecek ilem teminatını yatırmak zorundadır. Aracı Kurum, ilem teminat tutarı, oranı, teminata kabul edilebilecek kıymetler ile bunların deerleme katsayısı ve teminat deerleme süreleri gibi hususları Borsa ve Takas Merkezi yönetmeliklerine aykırı olmamak kaydıyla serbest olarak belirleyebilir. Hesaplar, piyasadaki günlük fiyat hareketleri karısında güncelletirilir. Hesapların güncelletirilmesi neticesinde vadeli ilem veya opsiyon sözlemelerinde deer kaybı veya dier nedenlerle mevcut teminatın sürdürme teminatının altına dümesi durumunda, Aracı Kurum, Müteri ye yazılı, telefon, faks ve bu gibi en seri iletiim araçlar ile teminat tamamlama çarısında bulunur. Aracı Kurum un bu çarıyı göndermesi durumunda Müteri nin bakaca bir ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın çarıyı aldıı kabul edilir. Müteri, teminat tutar ve kompozisyonunu istenilen süre içerisinde balangıç teminatı seviyesine çıkarmakla yükümlüdür. Sürdürme teminatının zamanında salanmasını temin için Müteri nin talebi ve ilgili bankanın kabulüne balı olarak bankaların otomatik ödeme sisteminden faydalanılabilir. Bu durumda teminat tamamlama çarısı Aracı Kurum tarafından bu hizmeti veren bankaya yapılır ve Müteri ye bilgi verilir.

7 Teminat tamamlama çarısı yerine getirilmedii sürece, Müteri nin takas alacaklarını çekmesine izin verilmez. Müteri nin, Takas Merkezi nezdindeki Borsa kaynaklı takas alacaklarına teminat tamamlama tutarı kadar bloke konur. Müteri nin, Teminat tamamlama çarısına ilikin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda pozisyonlarının bir kısmı veya tamamı Aracı Kurum tarafından ters ilem ile tasfiye edilebilir. Hesapların güncelletirilmesi neticesinde, teminat tutarının sürdürme teminatını aması halinde, aan kısım (serbest teminat) Müteri tarafından teminat kompozisyonunu bozmamak ve gün içinde aldıı pozisyonlarının da deerlendirilmesi sonucunda, Borsa ve Takas Merkezi uygulamalarına aykırılık tekil etmemek suretiyle çekilebilir. Serbest teminatlar çekilebilir nakit ve çekilebilir nakit dıı olarak hesaplanır. Müteri, daha sonraki fiyat deiimleri nedeniyle ilave teminat yatırılmasının gerekli olması durumunda Aracı Kurum u önceki ödemeler nedeniyle sorumlu tutamaz. Yönetmelik hükümleri gereince balangıç ve sürdürme teminatlarına asgari bir sınır getirilmesi durumunda, Müteri bu oran ve tutarı karılayacak balangıç ve sürdürme teminatlarını Aracı Kurum a yatırmakla yükümlüdür. Müteri, Takas Merkezi nce deerleme katsayısı ve fiyatların gün içinde yeniden deerlendirilmesi sonucunda veya baka bir nedenle talep edilebilecek Olaanüstü Durum Teminatını belirtilen süre içerisinde Aracı Kurum a yatırmakla yükümlüdür. lem teminatları, müteriye iade edilmesi gerektiinde mislen iade edilir. Teminata Kabul Edilecek Menkul Kıymetler Teminat olarak kabul edilecek menkul kıymetler: Nakit, Döviz (USD, EUR), Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hisse Senedi, Yatırım Fonu (Fiziki) dur. Müteri teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarının Takas Merkezi ne geçmesini ve Takas Merkezi tarafından kullanılmasını salayacak ekilde Aracı Kurum a tevdi etmekle yükümlüdür. Aracı kurum bu yükümlülüün yerine getirilmemesinden doan zarar nedeniyle Müteri ye rücu etme hakkına sahiptir. Pozisyon limitleri Aracı Kurum, Borsa nın belirledii limitler dıında ayrıca pozisyon limitleri koyabilir. Pozisyon limitleri, bir sözleme veya sözleme grubu esas alınarak, teslim ayında olup olmama ve ilemin korunma amacıyla yapılıp yapılmadıı durumları göz önüne alınarak Müteri bazında belirlenebilir. Aracı Kurum, Müteri hesabının pozisyon limitlerini aması veya Müteri nin dier borsa üyeleri nezdindeki hesaplarının pozisyon limitlerini atıını bilmesi durumunda, Müteri nin yeni pozisyon açmasına izin vermez. Aracı Kurum, pozisyon limit aımının olutuu borsa gününde, Müteri ye pozisyonlarını kapatması konusunda yazılı, telefon, faks ve bu gibi en seri iletiim araçları ile bildirimde bulunarak aımın kapatılmasını talep eder. Aracı Kurum, bildirimi izleyen ilk borsa gününde aımın giderilmemesi halinde Müteri nin limiti aan pozisyonlarını resen kapatabilir.

8 6. SERMAYE PYASASI ARACININ VE NAKDN TESLM ESASLARI : Müteri, gerçekleen ilemleri ve açık pozisyonları nedeniyle gereken teminat ve dier tutarları, süresi içerisinde, Aracı Kurum nezdindeki hesabında bulundurmak zorundadır,aksi takdirde Müteri nin pozisyonlarının bir kısmı veya tamamı Aracı Kurum tarafından ters ilem ile tasfiye edilebilir. Müteri, bu yükümlülüünü yerine getirmemesi ve teminat tamamlama çarısına uymaması durumunda baka bir ihbara ve bildirime gerek kalmaksızın temerrüde dümü sayılır. Teminat yükümlülüü, süresi içinde yerine getirilmedii takdirde, Aracı Kurum, Müteri nin riskin artmasına yol açacak yeni emirlerini kabul etmeyebilir. Taahhütlerin, yerine getirilmemesi fiilinin tekrarlanması halinde Aracı Kurum, Müteri emrini kabul etmeme kararı alabilir. Teminat ve dier tutarlar ile ilgili yükümlülüünü yerine getirmeyen Müteri hesabına ilikin temerrüt, Yönetmelik in ilgili maddeleri ve genel hükümler uyarınca tasfiye edilir. Teminat olarak alınan varlıklar ihbarda bulunmaksızın nakde çevrilir. Müteri nin temerrüde dümesi durumunda yükümlülüünü yerine getirmedii her gün için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt halinde uygulanacak oranlar temerrütte kalınan süre ve mazeretler esas alınarak farklılatırılabilir. Aracı Kurum un, Müteri nin temerrüdü nedeniyle uradıı veya urayacaı her türlü zarar, Müteri tarafından derhal tazmin edilir. Müteri bu hususu kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, temerrüdün tasfiyesi ve her türlü zararın tazmin edilmesi neticesinde veya sözlemenin feshi halinde sermaye piyasası araçlarını Müteri ye mislen iade eder. Bu sözlemeye balı olarak açılan Müteri hesaplarına tevdi edilecek nakit veya sermaye piyasası araçlarının nakli, Müteri nin aksine bir talimatı olmadıkça, sigortalı olarak yapılacak olup sigorta giderleri ile vergileri Müteri ye aittir. Müteri, sermaye piyasası araçlarının sigortasız olarak sevkini talep ettii takdirde doabilecek rizikolardan Aracı Kurum sorumlu tutulamaz. 7. SÖZLEME TARAFLARININ BRBRNE BLG VERME ESASLARI: Müteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplardaki tüm hareketleri her zaman örenme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, Türev Piyasalar Hesap Ekstresi, Türev Piyasalar Açık Pozisyon Raporu, Türev Piyasalar Kar Zarar Raporu, Türev Piyasalar Gayri Nakdi Teminatlar Raporu, Türev Araçlara Konu Standart Varlıklar Ekstresi ve Türev Araçların Nakit Hareketleri Ekstresi ni aksi belirtilmedikçe her ayın bitimini izleyen ikinci i günü iadeli taahhütlü posta kanalıyla gönderir veya elden tebli eder. Ancak, ilgili dönem içinde herhangi bir ilem yapmayan müterilere anılan belgeler gönderilmez. Müteri, Aracı Kurum un gönderecei ve yapacaı herhangi bir bildirime, hesap tespitine, hesap ekstresine veya ilem sonuç formuna karı yapacaı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebli edilmi sayıldıı tarihten sonra derhal Aracı Kurum a ulatırmakla yükümlüdür. Müteri, bu sözlemenin imzalanmasında Aracı Kurum ca gönderilecek yazı ve ihbarların sözlemede bildirdii adresine gönderilmesini kabul eder. Adres deiikliini yazılı olarak

9 bildirmeyen Müteri nin bilinen adresine yapılan ihbar geçerli kabul edilir. Aracı Kurum, postada gecikme, yırtılma ve kaybolmadan sorumlu tutulamaz. Posta, Kurye vb. giderler Müteri ye aittir. 8. MÜTERYE AT NAKDN DEERLENDRME ESASLARI: Müteri, Sermaye Piyasası Faaliyetleri nedeni ile Aracı Kurum nezdinde oluan geçici nitelikteki nakitlerinin kendi talebi ve menfaatleri dorultusunda nemalandırılmak üzere, Aracı Kurum tarafından ve Aracı Kurum un diledii ekilde deerlendirilmesine muvafakat eder. Aracı Kurum, Müteri nin hesabında kalan nakit tutarlarını MKB Borsa Para Piyasalarında, Repo ve Ters Repo Piyasalarında, A Tipi olmayan Yatırım Fonlarında ve/veya... deerlendirmeye ve nemalandırmaya yetkilidir. Bu nemalandırma nedeniyle elde edilen gelir vade sonunda Müteri hesabına alacak kaydedilirken gelir üzerinden hesaplanan komisyon ve yasal yükümlülükler borç kaydedilir. Müteri hesabında alacak bakiyesinin 75 YTL den (Alt Limit) az olması durumunda Aracı Kurum bu bakiyeyi nemalandırmadan hesapta tutmaya yetkilidir. Nemalandırma ile ilgili alt limit veya konuyla ilgili deiiklikler Müteri ye aylık ekstreler yoluyla bildirilir. Müteri nin Aracı Kurum tarafından Takas Merkezi ne yatırılan nakit ilem teminatları Takas Merkezi tarafından nemalandırılır.takas Merkezi tarafından nemalandırılan bu tutarlar Aracı Kurum tarafından Müteri hesabına aktarılır. 9. ÖDENECEK ÜCRET VEYA KOMSYONUN TESPT VE ÖDENME ESASLARI: Bu Sözleme kapsamında yer alan i ve ilemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kiiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap iletim gideri, hesap ekstresi ve dier bildirimlere ilikin posta ve noter ücretleri, EFT ve dier virman masrafları, menkul kıymetlere ilikin saklama ücreti ile bunlara ilikin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve dier hakların kullanımına ilikin ücretler ve üçüncü kiilere ödenen dier gider ve hizmet bedelleri) ile ödenen komisyon, vergi, resim ve harçlar Müteri ye aittir. Aracı Kurum, verdii bu hizmetler için Borsa tarafından belirlenen genel tarifelere aykırı olmamak kaydıyla anlamaya göre oransal veya maktu komisyon alır. Bu sözleme hükümleri çerçevesinde Müteri adına yapılan her ilemde bu madde hükmüne göre Aracı Kurum lehine tahakkuk ettirilen komisyon ücreti Müteri nin hesabına borç olarak kaydedilir. Tarafların yükümlülüünü yerine getirmedii tutar üzerinden her gün için temerrüt faizi uygulanır. Temerrüt halinde uygulanacak oranlar temerrütte kalınan süre ve mazeretler esas alınarak farklılatırılabilir. Aracı Kurum, Müteri ye bildirmek suretiyle bu oranlarda deiiklik yapabilir. Aracı Kurum un, Müteri nedeniyle uradıı veya urayacaı her türlü zarar, Müteri tarafından derhal tazmin edilir. Müteri bu hususu kabul ve taahhüt eder. 10.TEMNAT HÜKÜMLER: Müteri, ibu sözleme tahtında türev araçların alım satımından ve sözlemenin uygulanmasından dolayı Aracı Kurum a karı olan borçları nedeniyle Aracı Kurum nezdinde bulunan tüm hesaplardaki nakit, menkul kıymet ve dier tüm kıymetli evrak ve her türlü sermaye piyasası araçları üzerinde borca yetecek miktarda Aracı Kurum un rehin hakkı olduunu ve ayrıca Aracı

10 Kurum un Müteri ye ihbarda bulunarak virman, takas, mahsup ve M.K.950.nci maddesi hükmü uyarınca hapis hakkını kullanabileceini ve borca yetecek miktarı üzerine bloke koyulabileceini, bunları paraya çevirerek Aracı Kurum alacaına mahsup edebileceini kabul eder. Temerrüde düen Müteri nin yapacaı ödemeler BK. 84.üncü maddesi uyarınca öncelikle temerrüt faizine sayılır. Mahsup edilecek alacaın ve mahsup edilecek tutarın tespitinde Borçlar Kanunu nun ncı madde hükümleri uygulanacaktır. 11. DELL ARTI: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletiim araçları ile veya sözlü olarak Müteri'den emir aldıı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elekronik ortamdaki iletiim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müteri arasındaki ilikilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre müteri mütabakatı ilkesi tahtında münhasır delil tekil eder. Müteri Elektronik ortamda ilem yapma ifresini kaybettii takdirde Aracı Kurum a yazılı olarak beyanda bulunur. Müteri nin yazılı beyanını takiben Aracı Kurum tarafından ilgili hesaba blokaj konur. 12. SÖZLEMENN SÜRES VE SONA ERMES: bu sözleme akdedildii tarihten itibaren yürürlülüe girmi olup; süresiz olarak akdedilmitir. Müteri, 7 (yedi) gün önceden Aracı Kurum a iadeli taahhütlü mektupla, noterden / telgrafla ihbar göndermek suretiyle ibu sözlemeyi feshedebilir. bu sözleme Aracı Kurum tarafından, haklı bir sebebin varlıı halinde Müteri ye iadeli taahhütlü mektupla / noterden / telgrafla ihbar göndermek suretiyle tek taraflı olarak feshedilebilir. Ancak henüz tasfiye edilmemi türev araçlar alım satım ilemleri açısından i bu sözlemenin anılan emirlerin tasfiyesine kadar geçerliliini sürdüreceini taraflar kabul ve taahhüt ederler. Sözleme fesih edilmi olsa bile yürürlükte kaldıı sürece hükümlerini dourmaya devam edecektir. Aracı Kurum, bu sözleme koullarında kapatılmayan bakiyeyi her zaman iadeli taahhütlü mektup, telgraf yada noter ihtarı göndermek sureti ile derhal talep etmek ve bu süre içinde borç bakiye, sözleme koullarında ferileriyle Müteri tarafından yatırılmadıı takdirde, ayrıca bir ileme gerek kalmadan Müteri kendiliinden mütemerrid duruma düer. 13. SÖZLEME ARTLARININ DETRLMES: Aracı Kurum bu sözlemedeki hükümleri (kısmen veya tamamen) Borçlar Hukuku ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koulu ile diledii tarihte ve diledii ekilde deitirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu deiiklikleri Müteri ye adi veya taahhütlü posta, telgraf, faks veya noter vasıtası ile derhal bildirir. Müteri diledii takdirde bu deiikliklere karı beyan ve itirazlarını 10 (on) gün içinde Aracı Kurum a yazılı olarak bildirir. Bu aamada Müteri sözlemeyi feshetme hakkına sahiptir. Ancak, Aracı Kurum kendi müdahalesi olmaksızın deien sermaye piyasası ilemleri nedeniyle tek taraflı olarak sözleme artlarını deitirme hakkına sahiptir.

11 14. YURTDII PYASALARDA ALIM SATIM: Müteri nin talimatı ile Aracı Kurum, yurtdıı piyasalarda menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçlarının alım satımını Müteri adına, Müteri hesabına veya kendi adına Müteri hesabına dorudan ya da yurtiçinde veya yurtdıında yerleik bir banka veya aracı kurulu aracılııyla sözleme imzalanması artıyla ilem yapabilecektir. Bu piyasalardan Müteri adına yapılan ilemlerde satın alınacak menkul kıymetler ve dier sermaye piyasası araçları, Aracı Kurum veya Müteri adına yurtdıındaki banka, aracı kurulu veya saklama kurulularında muhafaza edilecek olup Müteri, bu kuruluların kusuru nedeniyle oluabilecek her türlü zarar ve kayıp ile ilgili olarak Aracı Kurum u sorumlu tutmayacaını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yurtdıı borsa ve piyasalarda yapılacak alım satım ilemleri ile ilgili olarak, emirlerin iletilme ekli, emirlerin gerçekletirilmesi, para ve sermaye piyasası aracının transferi, valör, nakit ve kıymet takası, atıl kalan nakdin deerlendirilmesi, masraf, komisyon ve vergiler gibi hususlar, ilgili borsanın ve/veya ileme aracılık edecek muhabir banka veya aracı kuruluun bulunduu ülkenin ve ayrıca söz konusu kuruluların mevzuatı ve kuralları çerçevesinde yürütülecektir. Müteri emir ve talimatını ilettiinde bu hususu önceden kabul etmi sayılacaktır. Müteri yurtdıı borsa ve piyasalarda kendi nam veya hesabına Aracı Kurum tarafından gerçekletirilecek ilemlerle ilgili olarak Aracı Kurum tarafından uygulanacak masraf ve komisyonlara ilave olarak ileme aracılık eden yurtdıı veya yurtiçi muhabir bankalar, aracı kurulular ve saklama kuruluları ile yetkili merciler tarafından Aracı Kurum dan tahsil edilecek tüm masraf, komisyon, faiz, vergi ve dier tüm giderleri, ilem gününde ve/veya tahakkuk ettirildii tarihte nakden veya hesaben ödemeyi veya Aracı Kurum tarafından Yatırım Hesabından resen tahsil edilmesini; sözkonusu ücret ve giderlerin tahakkuk tarihinden ödenme tarihine kadar geçen süre için Madde 9 da yazılı art, esas ve oranda temerrüt faizi ödeyeceini kabul ve taahhüt eder. 15. UYGULANACAK HÜKÜMLER: Sözlemenin Kurul ve Borsa düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanamaz. Sözlemede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve Borsa düzenlemeleri ve genel hükümler uygulanır. 16. YETKL MAHKEME VE CRA DARELER: Taraflar, ibu sözlemenin tatbik ve tefsirinden doan uyumazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyumazlıklarda stanbul (Merkez) Mahkeme ve cra Daireleri yetkilidir. 17. SORUMSUZLUK KAYITLARI: Yönetmelik in 60. maddesi uyarınca, Aracı Kurum, müterilerin verecekleri alım satım emirlerini, kısmen veya tamamen kabul etmeme hakkına sahiptir. Emirlerin kabul edilmemesi durumunda Aracı Kurum neden belirtme zorunluluu olmaksızın bu durumu Müteri ye derhal bildirir. Aracı Kurum, aır kusuru bulunmadıkça hile ve sahtecilik sonuçlarından, iletiim araçlarının ilememesinden veya arızalanmasından, emrin yanlı, yetersiz veya eksik iletilmi olmasından sorumlu deildir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduklarına, Yetki Belgelerimiz 6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDĐLEN YATIRIM HĐZMET VE FAALĐYET ĐZĐNLERĐ I. Emir Đletimine Aracılık Faaliyeti Yurt içinde Yurt

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ

TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ TAKASBANK PARA PİYASASI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/29 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 5 MADDE 1- Amaç... 5 MADDE 2- Kapsam... 5 MADDE 3- Dayanak... 5 MADDE 4- Tanımlar

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ PİYASALARI UYGULAMA TALİMATI PİYASALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Kısaltmalar MADDE 1 Amaç ve Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI PROSEDÜRÜ (07.01.2014 tarih

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. REFERANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama: Şirketimiz tarafından sunulan İşlem Platformu üzerinden yapacağınız Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri

Detaylı