Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı"

Transkript

1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim ilkeleri (Corporate Governance Principles), ülkelerinde kurumsal yönetim ile ilgili yasal, kurumsal ve düzenleyici çerçeveyi değerlendirmek ve geliştirmek için OECD'ye üye olan ve olmayan hükümetlere yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca borsalar, yatırımcılar, şirketler ve iyi kurumsal yönetimin geliştirilmesi sürecinde rolü olan diğer kuruluşlara da kılavuzluk edip önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim ilkeleri bağlayıcı olmamakla birlikte, şirketlerin kendi kurumsal yönetim ilkelerini gözden geçirmeleri ve bu ilkeleri uygulamaları amacıyla; pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri, yönetim kurulu olmak üzere dört ana bölümden oluşmaktadır. Sermayenin yüksek hareket kabiliyeti ile birlikte entegrasyonun giderek arttığı bir dünyada, yatırımcıların daha uyumlu kurumsal yönetim uygulamaları doğrultusundaki beklentileri, şirketlerin görmezden gelemeyecekleri bir olgudur. Yatırımcıların bir ülkenin kendi öz şirketlerine ve hisse senedi piyasalarına olan güvenlerinin güçlendirilmesi, hem şirketlerin uzun vadeli rekabet kabiliyeti, hem de ulusal ekonomilerin gücü bakımından son derece önemlidir. Şirketimiz, Kurumsal Yönetim ilkeleri ile ilgili çalışmalarını sürdürmek, gelişmeleri yakından takip etmek, söz konusu ilkeleri uygulamak, değişen koşullar ışığında uygulamalarını gözden geçirmek ve gerektiğinde revize etmek konularında tam bir kararlılık içerisindedir. Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere uyutmamasından doğan herhangi bir çıkar çatışması oluşmamıştır. Bu çerçevede şirketimiz, küreselleşme ile birlikte artan rekabet koşullarında, büyümek ve büyümeyi sürdürülebilir kılmak için ulusal ve uluslararası düzeyde gerekli uyum çalışmalarını yapmak ve bunları hayata geçirmek için yönetim organizasyonunu düzenli aralıklarla gözden geçirmekte ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmaktadır. Aynı zamanda performans yönetim olgusunun organizasyon çapında yayılması ve çalışanlar için zengin kariyer seçeneklerinin oluşturulması amaçlarını da taşıyan, reorganizasyon çalışması neticesinde, merkezi yapıdan işletme bazında kar/ zarar odaklı yapıya geçilmiştir. Acıbadem Sağlık Grubu'nda kurum kültürünün, merkezi yaklaşımın ve standartların güçlendirilmesiyle beraber hastanelere yerel yönetim ve performans sorumluluğu getirilmiştir. Organizasyondaki karar alma mekanizmalarının gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesinin yanı sıra tıbbi dal bazında grup stratejilerinin belirlenmesi ve performansının izlenmesi de organizasyon çalışmasının amaçları arasında yer almaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komitenin misyonu; Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak, yönetim kuruluna öneriler sunmak ve ilkelerin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmektir. Bölüm I - Pay Sahipleri 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulur ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınır. Pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek ve pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını yerine getirmek amacıyla Yatırımcı ilişkileri" birimi oluşturulmuştur.

2 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek. 24 Ocak 2012 tarihinde şirketin ana ortağı olan Almond Holding A.Ş. (ALMOND) nin %100 hissesine sahip olan Acıbadem Sağlık Yatırımları Holding A.Ş. nin ( ASYH ) hisselerinin %60 ı IHH Healthcare Berhad, %15 i Bagan Lalang Ventures Sdn. Bhd. ye satılmıştır. Bu kapsamda SPK düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen zorunlu çağrı ve isteğe bağlı çağrı sonucunda Almond un şirket hisselerine sahiplik oranı 2012 yıl sonu itibarıyla 98.65% olmuştur. Şirket, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( İMKB )Yönetim Kurulu'nun 27 Eylül 2012 tarihli toplantısında, payları Ulusal Pazarında işlem gören Şirket in Borsa kotundan çıkarılması yönündeki 24 Nisan 2012 ve 19 Eylül 2012 tarihli talepleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nun "Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi İstekleri ile Borsa Kotundan Çıkma İşlemlerinde Uyacakları İlke ve Esaslar" çerçevesinde, * Şirket tarafından Borsa kotundan çıkma talebinde bulunulması sonrasında yatırımcıların paylarının satın alınması için çağrıda bulunulduğu, * Kurulun 30 Temmuz 2010 tarihli düzenlemesi çerçevesinde çağrıya cevap vermeyen ortakların paylarının Borsa Yönetim Kurulu kararı tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde Şirket tarafından satın alınabilmesini teminen İMKB Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi'ne 9,016,073,42 TL'nin bloke edildiği (31 Aralık 2013 tarihinde toplam blokaj tutarı TL dir); hususları dikkate alınarak, Şirketin TL olan sermayesini temsil eden paylarının İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 25. Maddesi ve Kurulun yukarıda belirtilen düzenlemesi çerçevesinde Borsa kotundan çıkarılarak İMKB pazarlarında işlem görmekten sürekli olarak men edilmesine karar verilmiş olup, 4 Ekim 2012 tarihi borsa ikinci seans sonrasında işleme kapanmıştır. 7 Mart 2013 tarihinde, Almond ve ASYH birleşmiş olup ASH ın ana ortağı ASYH olmuştur. 31 Aralık 2013 itibarıyla ASYH ın şirketteki sahiplik oranı 99.28% dur. Hisselerimizin %99,99'u Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayda alınmıştır Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilir. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasında pay sahipleri arasında ayrım gözetilmez. Bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı

3 olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer. Genel kurul veya yönetim kurulu ancak ticari sırların muhafazası veya korunmaya değer bir şirket menfaatinin bulunması gerekçesi ile inceleme ve bilgi talebini reddedebilir. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Dönem içinde şirketimize gelen bilgi talepleri genel olarak yeni ortaklık ilişkisi, zorunlu çağrı işlemi, sermaye artırımlarında yeni hisse senedi almak, genel kurul toplantıları, temettü ve şirketin gidişatı hakkında genel bilgi almak şeklindedir. Pay sahiplerini etkileyebilecek her türlü gelişme "Özel Durum Açıklamaları" ile duyurulmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Bilgi edinme hakkının kullanılmasında ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyulur yılında pay sahiplerinden şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı veya sözlü şikayet bulunmamaktadır Genel Kurul Bilgileri Genel kurulu olağan toplantıya yönetim kurulu çağırır. Şirket sermayesinin en az %5'ine sahip hissedarların gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde yönetim kurulu genel kurulu toplantıya davet edebilirler. Genel kurulu toplantıya davet eden %5 azınlığın mahkemeden yetki alması hakkı saklıdır. Genel kurulu toplantıya çağrıda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur. Genel kurul gündemi, tarih, saat ve yeri, vekaletname bilgilerini içeren davet, genel kurul tarihinden en az 21 gün önce, ulusal çapta yayın yapan 1 gazete, SPK ve TTSG'nde yapılmaktadır. Genel kurula katılımı teminen pay defterine kayıt için herhangi bir süre öngörülmez. Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Yönetim kurulu şirketi en geniş şekilde temsil etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu faaliyetleri ile ilgili olarak önemlilik arz eden konuları genel kurulda ortakların bilgisine sunar. Genel kurula katılımı kolaylaştırmak amacıyla yasal süresi içerisinde başvuru yapmayan ve şirket pay defterine kaydı düşülmemiş pay sahipleri de genel kurul tarihinde paylarını tevsik etmek kaydıyla toplantıya katılabilmektedirler. Genel kurul toplantı tutanakları SPK ve şirket web sitemizde ve aynı adresimizden Bilgi Toplumu Hizmetleri linkinden yönlendirilmiş Merkezi Kayıt Kuruluşu nun bilgi portalı olan e-şirket portalında, e-sirket.mkk.com.tr adresinde yayımlanmaktadır. 1.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları Yönetim kurulu teşkilinde, yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması halinde yönetim kuruluna seçilecek 1 üye, 6 ila 10 üyeden oluşması halinde 2 üye, 11 ila 15 üyeden oluşması halinde ise 3 üye (B) grubu pay sahipleri arasından veya (B) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından geri kalan üyeler ise (A) grubu pay sahibi üyeler arasından veya (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu hisse sahibine veya vekiline 100(yüz) ve her bir (B) Grubu hisse sahibine veya vekiline 1 (bir) oy hakkı verir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. Azınlık payları mevcut yönetimde temsil edilmemekte ve genel kurulda birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Şirketimiz ortaklık yapısında karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

4 1.5. Kar Dağıtım ve Bağış Politikası Kar Dağıtım Politikası Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili hükümleri çerçevesinde kar dağıtımı yapmaktadır. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkanlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem karının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının dağıtım tarihine karar verebilir. Şirket karına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Kar dağıtımının, Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içerisinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Kar dağıtım politikası ve yıllık kar dağıtım önerisi Faaliyet Raporu'nda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmaktadır Bağış Politikası Şirketimiz, pay sahiplerinin haklarını azami gözeterek sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıf, dernek, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen esaslar dahilinde, yardım ve bağışta bulunur. Tüm bağış ve yardımlarını, bireyin ve toplumun vizyonunu geliştiren alanlarda misyon ve politikalarına uygun şekilde ve etik ilkelerini gözeterek gerçekleştiren şirketimiz, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımlarını ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar ve yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklar. Bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuatın yanısıra Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır Payların Devri Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

5 Bölüm II - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası Amaç: Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. [Acıbadem / Şirket) Bilgilendirme Politikasfnın amacı, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yönetim, finansal ve hukuki durum hakkında kamunun etki bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamaktır. Bilgilerin, Acıbademin hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir ve düşük maliyetle sunulması esastır Sorumluluk: Yönetim kurulu, Bilgilendirme Politikası olarak adlandırılabilecek ilkeler bütününü hazırlayarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunarve kamuya açıklar. Bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri yönetim kurulunun onayından geçtikten sonra, genel kurul'un bilgisine sunulurve kamuya açıklanır. Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları, sadece yönetim kurulu başkanı, genel müdürve genel müdüryardımcıları tarafından yazılı veya sözlü olarak yapılır. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Acıbadem çalışanları herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen talepler yönetim kurulu başkanına veya ilgili genel müdür yardımcılarına iletilir Kamuya Açıklanacak Bilgiler: Kamuya açıklanacak bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 15-2 No lu Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği nde (II-15.2) yer alan esaslara uygun olarak asgari aşağıdaki değişiklikleri içerir: Şirket'i dolaylı olarak ilgilendiren dışsal koşullar Yönetim kurulu ve denetçi kadrolarındaki değişiklikler İdari ve adli kovuşturma Önemli tutarda olağandışı gelirve karlar Birleşme ve devralmalar Maddi duran varlıklar ile ilgili işlemler Ortaklığın faaliyetlerine ilişkin değişiklikler Ortaklığın mali yapısına ilişkin değişiklikler Finansal duran varlıklara ilişkin değişiklikler Ortaklığın sermaye yapısına ilişkin değişiklikler Borçlanma araçları ile ilgili bilgiler Genel olarak kullanılan göstergeler Yönetim kontrolü değişikliği Yönetim ve Araçlar: Acıbadem, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanılacağını tespit etmiştir: Özel Durum Açıklamaları

6 Özel durum açıklamaları, Mali İşler Departmanı tarafından hazırlanır ve yetkili yönetici tarafından imzalanarak SPK ya bildirilir. Özel Durum Açıklamaları, SPK ya faks veya yoluyla iletilir Periyodik Mali Tablo ve Raporlar Periyodik mali tablo ve dipnotları, Şirket'in gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır. Acıbadem in mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirildikten sonra SPK'ya ve Kamu Gözetim Kurumu na gönderilir. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, Denetim komitesi'den alınan uygunluk görüşüyle yönetim kurulunun onayına sunulur. Ayrıca yasal otoritelere gönderilen mali tablolar eş zamanlı olarak SPK'ya iletilir Yıllık Faaliyet Raporu Yıllık faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri'ne uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, yönetim kurulu başkanı/genel müdür tarafından imzalanır ve periyodik mali tabloların şirketin finansal durumunu tam olarak yansıttığına ve şirketin mevzuata tam olarak uyduğuna dair beyanlar faaliyet raporunda yer alır. Yıllık faaliyet raporunda, 3 Ocak 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Seri II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin içeriğinde yer alan Kurumsal Yönetim ilkeleri Madde 2.2'de belirtilen konulara yer verilir. Diğer menfaatler ile ilgili açıklamalarda şirket politikası gereği ücret, ikramiye vb bilgiler ticari sır niteliğinde değerlendirildiğinden isim, unvan ve görev belirtilmeden açıklanır. Yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaatler genel kurulda belirlenirve kamuoyuna duyurulur. Ayrıca çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitim ve çevre korumasına ilişkin hususlara da yer verilir. Güncel ve geçmiş dönemlere ait faaliyet raporları web-sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Faaliyet raporlarının genel kurul tarihinden asgari üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmasına özen gösterilir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (TTSG) ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan ilanlar ve Duyurular Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve esas mukavelemiz gereği; birleşme, genel kurul, sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin duyurular TTSG ve günlük gazeteler vasıtası ile yapılmaktadır Önemli Gelişmelerin Olduğu Her Durumda veya Periyodik Amaçlı Yazılı ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın DuyurularıKurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından, yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı biçimde bilgilendirilir. Görsel medyada yer alan bilgilerin SPK açıklamaları ile eş zamanlı olarak duyurulmasına özen gösterilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir Kurumsal Web Sitesi (www.acibadem.com.tr) Acıbadem web-sitesi, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır ve sürekli güncellenmektedir. Web- sitesinde yer alan başlıklar aşağıda özetlenmiştir: Tarihçe

7 Misyon, vizyon ve değerler Yönetim kurulu üyeleri Yönetim kadrosu Kalite politikası Toplumsal sorumluluk Esas sözleşme Bilgi toplumu hizmetleri (TTK tarafından web sitesinde bulundurulması zorunlu dokümanlar) Faaliyet raporları Finansal raporlar Genel kurul bilgileri Kurumsal yönetim Kurumsal yönetim uyum raporu Merkez ve şubeler Ortaklık yapısı İmtiyazlı paylar Bilgilendirme politikası İçsel bilgilere iletişimi olanlar listesi Kar dağıtım politikası Yatırımlar Sıkça sorulan sorular Elektronik Veri Dağıtım Kuruluşlarına Yapılan AçıklamalarKurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından görsel ve yazılı basın ile paylaşılan tüm yazılı açıklamalar ajanslara iletilir, basın mensupları içeriği açısından uygunluk gösteren tüm basın toplantılarına da izlemeleri için davet edilir. Acıbadem'de mevcut ve potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla yönetim kuruluna bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri Departmanı kurulmuştur Belirli Bir Grup Yatırımcı, Pay Sahipleri ve Analistlerle Yüz Yüze ya da Tele-Konferans Vasıtasıyla Yapılan Tanıtım Toplantıları ile Sunum ve Raporlara UlaşımPay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Departmanı vasıtasıyla yürütülmektedir. Acıbadem'in operasyonel ve mali performansının; vizyon, strateji ve hedeflerinin pay sahiplerine en iyi şekilde anlatılmasını teminen gerektiğinde üst yönetim, potansiyel yatırımcılarla sık sık bir araya gelmekte ve Acıbadem'in tanıtımının yapılması amacıyla sunumlar, soru/cevap çizelgeleri ve özet bilgiler hazırlamaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte; mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır İleriye Dönük Beyanatlarla ilgili Açıklamalar Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, geliryaratma kapasitesi, karlılık, borç/ özkaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman iileriye dönük beklentiler açıklanabilir. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililere belirtilir.

8 Şirket Hakkında Haber ve Söylentilerin Takibi:Acıbadem hakkındaki haberler yatırımcı ilişkileri, mali işler pazarlama ve kurumsal iletişim birimleri tarafından medya takip ajansları aracılığıyla yazılı ve görsel medyada günlük olarak izlenmektedir. Ayrıca veri dağıtım şirketlerinden duyurulan haberler de incelenmektedir. Basın yayın organlarında çıkan ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan söz konusu haber ve söylentilere ilişkin Acıbadem tarafından bir açıklama yapılması istenmesi durumunda yönetim kurulu başkanı/genel müdür bilgilendirilerek, mali işler direktörü tarafından açıklama yapılır İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler: İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, Acıbadem işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile daha çok merkezde görevli bazı üst düzey yöneticiler, içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler. Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılır Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması: Acıbadem çalışanlarının içeriden öğrendikleri bilgiyi kullanmada, şeffaflık ile ticari sırların korunması arasındaki denge gözetilir. Ticari sır niteliğindeki bilgiler; mevcut durum itibarı ile veya potansiyel olarak ticari değeri olan, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyen, normal durumda erişilmesi mümkün olmayan, bilgi sahibinin gizliliğini korumayı hedeflediği bilgilerdir. Acıbadem in ticari sırlarının güvenliği ve korunması esastır. Ancak menfaat sahiplerinin bilgi alma hakkının kullanılmasında, şirket doğruluk, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymakla yükümlüdür Özel Durum Açıklamaları Yıl içinde Borsada İşlem Görmeyen Şirketlere yönelik SPK düzenlemeleri uyarınca 9 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir. SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırım bulunmamaktadır Şirket Internet Sitesi ve İçeriği İnternet sitesinde, şirket ve grup hakkında tanıtıcı bilgiler, ticaret sicili belgeleri son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi ana sözleşme, KYİ uyum raporu; yıllık faaliyet raporları, finansal raporlar, içsel bilgilere erişimi olanlar, bilgilendirme politikası öncelikle yer alır. Kurumsal internet adresi, "Yatırımcı Özel" başlığına tıklanmak suretiyle şirket bilgilerine ve aynı adresimizdeki Bilgi Toplumu Hizmetleri linki üzerinden Merkezi Kayıt Kuruluşu nun bilgi portalı olan e-şirket portalındaki, esirket.mkk.com.tr adresine de ulaşılabilmektedir. düzenlenmiştir Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Internet sitemiz Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda

9 ASYH, Şirketimizin %99.28 ortağı olmakla birlikte Mehmet Ali Aydınlar ve Hatice Seher Aydınlar, ASYH ın %25 hissesine direkt olarak sahiptirler. Kalan %75 hisse ise, IHH Healthcare Berhad (%60) ve Bagan Lalang Ventures Sdn. Bhd. şirketlerine aittir. Şirketimizin ortaklık yapısı bağımsız denetim raporunun 1 numaralı dipnotunda detaylı olarak verilmiştir İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Ticari sır niteliğindeki bilgilerin belirlenmesinde, şirketin şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilir. Şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esastır. Ancak menfaat sahiplerinin bilgi alma hakkının kullanılmasında, şirket doğruluk, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uymakla yükümlüdür. Öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. Bölüm III - Menfaat SahipleriMenfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket bilgilendirme politikası dahilinde menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda en hızlı iletişim araçları kullanılarak bilgi alması esastır. Menfaat sahiplerine, şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulması amaçlanır. Şirket, kamuya açıklamada bulunurken, mümkün olan en basit kavram ve terimleri kullanır, ikilem yaratacak belirsiz ifadelerden kaçınır. Teknik terim kullanması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkan verecek şekilde açıklamalar da beraberinde verilir. Kamuya açıklanan bilgiler tarafsızdır. Şirketle ilgili tarafların bir veya birkaçının bilgi alma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılan bilgi talepleri kabul edilmez. Şirket hiçbir şart altında kendi aleyhlerine sonuçlar doğurabilecek bile olsa açıklanması gereken bilgilerin açıklanmasında tereddüt etmez. Ancak kamuya açıklanan şirket bilgilerinin de ticari sır kapsamında olmaması ve şirketin rekabet gücünü engelleyerek zararına neden olabilecek sonuçlar doğurmaması önem taşır Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizma ve modeller şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu mekanizma ve modeller mümkün olduğunca şirketin iç düzenlemelerinde yer alır. Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin hüküm bulunmamaktadır. Bu uygulamaların başında şirket çalışanlarının yönetim kurulunda temsiline imkan verilmesi ve şirketi ilgilendiren önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alınması gelir. Belirlenen mekanizma ve modeller çerçevesinde, bir grup menfaat sahibine, şirketin yönetim ve faaliyetlerini izleme konusunda bir ayrıcalık tanınması halinde, bu ayrıcalık nedeniyle öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgiler, diğer menfaat grupları ile aralarında fırsat eşitliğini bozacak şekilde kullanılmaz ve kullandırılmaz İnsan Kaynakları Politikası İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve uygulamada bu kriterlere uyulur. Eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlara eşit davranılır, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim planları yapılır ve eğitim politikaları oluşturulur. Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, şirketimizin finansal imkanları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alışverişinde bulunulur. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara duyurulur. Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve

10 ödüllendirme kriterleri, kurum hedefleri kriter alınarak belirlenirve çalışanlara duyurulur. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli olarak iyileştirilir. Çalışanların özlük hakları ile çalışma ortamı ve koşullarında sürekli gelişim sağlanır. Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere insan kaynakları direktörlüğü bulunmaktadırve insan kaynakları politikasını Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde sürekli geliştirmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikâyet bulunmamaktadır Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Sağlık hizmetinin verilmesinde müşteri hasta yakınının ve anlaşmalı kurumların memnuniyetinin sağlanması için her türlü tedbir alınır. Müşterilerin hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Verilen hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Standardın altında kalan hizmetler telafi ve tazmin edilir. Bu kapsamda kalite çalışmalarına ilişkin bilgiler faaliyet raporunda yer almaktadır. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilir. Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması amacıyla Hasta ilişkileri ve Anlaşmalı Kurumlar Müdürlükleri ve Hasta Güvenliği Kurulları bulunmaktadır Sosyal Sorumluluk Şirketimiz, sosyal sorumluluklarına karşı ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uygun politikalar yürütmektedir. Şirketimiz sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesindeki faaliyetleri oldukça geniş kapsamlı olup, faaliyet raporunun "Kurumsal Sosyal Sorumluluk'' bölümünde açıklanmaktadır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır. Bölüm IV - Yönetim Kurulu 4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Mehmet Ali Aydınlar Lim Cheok Peng Hatice Seher Aydınlar Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dato Mohammed Azlan Bin Yönetim Kurulu Üyesi Hashim Ganendran Sarvananthan Kaichi Yokohama Selçuk Yorgancıoğlu Juan Villalonga Navarro Hasan Arat Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Bağımsız Üye Şirketimiz yönetim kurulunun yapısı yukarıdaki gibidir. Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür organizasyon şemasında ayrı ayrı gösterilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar Genel Müdür görevini sürdürmeye devam etmektedir. Yönetim kurulunda 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Yönetim kurulu

11 üyelerinin sermayedar veya hekim statüsüne haiz olmaları nedeniyle şirket dışında başka görev veya görevler almasını sınırlandıran bir uygulama bulunmamaktadır Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler aday gösterilir ve seçilir. Yönetim kurulunun seçimine ilişkin genel esaslar şirket esas sözleşmesinde yer alır. Yönetim kurulu üyelerinde mali tablo ve raporları okumak ve analiz edebilmek, şirketin gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip olmak, yönetim kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip olmak gibi nitelikler aranmaktadır Şirketin Misyon ve Vizyonu Şirketimizin misyon ve vizyonu aşağıdaki gibi açıklanmıştır; Misyon Acıbadem Sağlık Grubu olarak misyonumuz, toplumun yaşam kalitesini yükseltmek ve tıbbın gelişimine katkı sağlamak üzere; Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini, tıbbın ulaştığı en üst düzeyde, yaygın ve bütünleşik biryapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak, Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek, Kendilerini mesleklerine adamış, üstün nitelikli, insana değer veren hekimler ve sağlık uzmanları yetiştirmektir. Vizyon Acıbadem Sağlık Grubu, tıbbi hizmetlerdeki mükemmeliyet düzeyi, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini yaratmadaki kararlılığı, üstün nitelikli ekibi ve çağdaş altyapısı, öncü uygulamalarıyla; Türkiye'ye model oluşturmayı ve dünyada referans gösterilen akademik sağlık kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması Acıbadem Sağlık Grubu'nda kurulan İç Denetim Müdürlüğü ve Denetimden Sorumlu Komite ile yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunduğu etkin bir denetim mekanizması oluşturulmuştır. Ayrıca Şirketimiz tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile birlikte bağımsız denetimden geçmektedir Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulunun başlıca görevleri kısmında belirtilmiştir. Şirket yöneticilerimizin yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında yazılı olarak belirtilmiş olup esas sözleşmede ayrıca yer almamaktadır Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve bu hususlarda şirketin genel kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir komite veya komisyona veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek yönetim kuruluna aittir. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmelerin muteber olması ve şirketi temsil edebilmesi için bunların yönetim kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin ve imza yetkisi verilen ve ne surette imza

12 edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket unvanı altında imzalanmış olması lazımdır. İdare ve temsil görevi kaç yıl olursa olsun yıllık adi genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında üyeler arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri caizdir. Yönetim kurulu sekreteryasına üyeler tarafından yazılı veya sözlü olarak iletilen hususlar toplantı gündemini oluşturur. Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça yönetim kurulu kararları, üyelerden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklifi diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir. Yönetim kurulu toplantısı lüzum gördükçe ve en az 3 ayda bir kere olmak üzere yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle toplantı gündemi ve yeri bildirilir. Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı 4 dür.yönetim kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şart olmakla birlikte toplantı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.4. maddesinde yer alan konularda bütün üyelerin katılımı zorunludur. Dönem içindeki yönetim kurulu kararlarının tamamı oy çokluğu ile alınmıştır; karşı oy tutanağı düzenlenmemiştir, yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmemiştir, kamuya açıklanacak husus doğmamıştır Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı genel kurulun iznine tabi olup dönem içinde uygulanmamıştır. Çıkar çatışması oluşturan herhangi bir husus meydana gelmemiştir Etik Kurallar Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulması amacıyla komiteler ve kurullar oluşturulmuştur ve çalışanlara duyurulmuştur. Ancak bu konuda kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla Denetimden Sorumlu Komite (DSK) ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komitelerin başkan ve üyeleri aşağıdaki gibidir; Denetim Komitesi Hasan Arat Başkan Juan Villalonga Navarro Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Hasan Arat Başkan Ganendran Sarvananthan Üye Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim kurulu üyelerine performansları doğrultusunda, genel kurulun onayı ile belirli bir tutarda huzur hakkı verilir. Herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticiye borç, kredi veya kefalet verilmemiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ SERMAYE PİYASASI KURULU TEMMUZ 2003 Kurumsal yönetim ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmış olup, her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü veya paragrafı kısmen veya

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymak

Detaylı

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 Yılı Faaliyetlerinin görüşüleceği

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 28.03.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI Şirketimiz ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2013 yılı çalışmalarını

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ARÇELİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 25.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Bu kapsamda; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., kuruluşunu düzenleyen 4456 sayılı Kanun, Bankacılık Kanunu ve tabi olduğu diğer

Detaylı

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 Haziran 2013 31 Mayıs 2014 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 10.12.2004

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ ve YAPI HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 4 BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 5 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ 1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata geçirilmesinde, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi ve Şirket in

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ RAPORU SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de kamuya açıklanmış olan Kurumsal Yönetim

Detaylı

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013

İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi İÇİNDEKİLER: ŞİRKET TANITIMI 3 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 3 YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ 4 ÜST YÖNETİM 4 VİZYONUMUZ, MİSYONUMUZ VE YATIRIM

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI Vestel Beyaz Eşya A.Ş. de 2005 yılında başlatılan Kurumsal Yönetim çalışmaları paralelinde şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 18.05.2007 Cuma Tarihli GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Detaylı

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI

VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI VAKIF B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI Amaç: Vakıf B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU - NİSAN 2009-

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU - NİSAN 2009- DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU - NİSAN 2009- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirket tarafından, II-17.1, sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri nde uyulması

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012... 1 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı... 1 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ...

Detaylı