POLATLI TĐCARET BORSASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "POLATLI TĐCARET BORSASI"

Transkript

1 POLATLI TĐCARET BORSASI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi 2010 Hububatta Arz ve Talebin Buluştuğu Güven Merkezi Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 1

2 BAŞKAN IN MESAJI Polatlı Ticaret Borsası güçlü üye yapısı ile, gerçekleştirdiği spot işlemler neticesinde, hububat piyasalarını belirleyen öncü bir kuruluş hüviyetine kavuşmuştur. Ülkemizde kurulduğu günden bu güne spot piyasa koşullarını en üst düzeyde uygulayan kurum dur. Amacımız, hububat ticaretinde ihtisaslaşarak, ülkemizde oluşumu tamamlanmak üzere olan ihtisas borsası hüviyetine kavuşmaktır. Bu doğrultuda, dünya borsalarıyla elektronik ortamda yapılacak ticaretin Türkiye deki temsilcisi olma yönünde çalışmalarına devam etmektedir. Hububat piyasalarına derinlik kazandırmak amacıyla, Ürün Borsası kimliği ile, forward ve ürüne dayalı değerli kağıtların işlem göreceği vadeli işlemler piyasalarını kurmak en öncelikli hedefidir. VİZYONUMUZ : İlçemizi, ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda, bir araya getirerek, ulusal spot ve vadeli işlemler borsacılığında öncü yapmaktır. MİSYONUMUZ : Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerin, üyelerin ve üreticilerin genel ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hızlı, tarafsız ve güvenilir bir şekilde, sürekli gelişim ve değişim içerisinde istikrarlı büyüyerek sağlamaktır. Bölgemizde, hububat konusunda son yıllarda yüksek verim ve kalite yönünden olumlu gelişmeler gözlenmektedir. Özellikle üreticilerimizin sertifikalı tohum kullanım miktarı artmıştır. Ancak, son iki yılda yaşanılan kuraklıklar neticesinde olumsuz etkilenmiştir. Kalite konusunda bilinçlenen bölge üreticimiz, hububatta kaliteyi etkileyen süne ve kımıl a karşı mücadelesini her yıl sürdürmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Hububat Teknolojileri Laboratuarı, üreticimizin kaliteye yönelmesinde önemli bir etken olmuştur. Zira üretici kaliteli ürünün yüksek fiyattan işlem gördüğünü bilmektedir. Yukarıda belirlediğimiz vizyon çerçevesinde stratejimiz. Polatlıyı, Ülke genelinde, Tarım Ürünleri ticaretinin merkezi konumuna getirmek yönünde tüm faaliyetleri kapsamaktadır. İlk etapta gelişmiş spot piyasamızı daha geliştirerek, bir adım sonrası olan ürün borsacılığı hüviyetine kavuşturmaktır. İlçemizde, Lisanslı depo alt yapı çalışmalarını, başlangıçta ton kapalı silo ile, İlçemize Lisanslı depo İşletmeciliğini başlatacağız. Lisanslı depoculuk sisteminin getirdiği makbuz senetlerinin ticaretini ürün borsacılığı bünyesinde sağlayarak, bölgemizin tarım ürünleri ticaretini en az 5 katına çıkartmayı hedefliyoruz. Tarım ürünleri ticaretindeki bu gelişmeye paralel olarak, İlçemize getireceği katma değerle birlikte, hem İlçemizin gelişmesini hem de İlçemizdeki refah düzeyini daha üst seviyeye taşımayı düşünüyoruz. Özellikle lisanslı depoculukla birlikte, bölgemizde üretimi yapılan ürünlerin kalite yönünden değerlerini yükselterek, aynı kalitede yüksek miktarda ürün taleplerinin karşılanmasında önemli rol oynayacaktır. Bu gün geldiğimiz noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının gerçekleştiği ve serbest piyasa koşullarında fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde hububat ticaretine yön veren borsa konumundadır. Ancak, Spot borsa işlemleri yönünden, son noktaya gelinmiş olup, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği piyasaları oluşturarak Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaya devam edeceğiz. Yahya TOPLU Yönetim Kurulu Başkanı Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 2

3 POLATLI TĐCARET BORSASI YÖNETĐM KURULU BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI SAYMAN ÜYE ÜYE ÜYE GENEL SEKRETER YAHYA TOPLU ALĐ ŞEREN HAKKI SĐNAN AKÇEOL OSMAN ÖZEL CEYLAN YAĞLIKARA AHMET YILMAZ ADRES : Polatlı Ticaret Borsası Sitesi Merkez Binası POLATLI/ANKARA TELEFON : FAKS : WEB : E-MAĐL : Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 3

4 TANIMI : Polatlı Ticaret Borsası ; 5174 Sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Ticaret Borsaları, bu kanunda yazılı esaslar çerçevesinde Borsaya dahil maddelerin alım - satım ve borsada oluşan fiyatların tespit, tescil ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır. GÖREVLERĐ : a- Borsaya dahil maddelerin, borsada alım-satımını tanzim ve tescil etmek. b- Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesince, tespit ve ilan etmek. c- Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeleri yapmak. d- Yurt içi ve yurt dışı Borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek. e- 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. f- Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşsa iştirak etmek. g- Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilan etmek. h- Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmi makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerin tamamı veya bir kesimin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. i- Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek. j- Mevzuatla bakanlıklara ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına verilen işlerin, bu kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. k- Üyelerin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. l- Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. m- Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça görevleri yapmak. KURULUŞ : Polatlı Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın izni ile 16 Nisan 1984 de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 4

5 ÜYE SAYISI : Borsamızın 2010 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek rubundan 210 üyeye sahiptir. Meslek Grubunun Adı Gerçek Tüzel Toplam Tahılların ve Tohumların Toptan Ticareti Hayvan Yemlerinin ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış Tarımsal Mad.Top.Ticareti Diğer Tahıl, Đşlenmemiş Tütün, Tohumlar ve Hayvan Yemlerinin Toptan Ticareti Kahve, Çay, Kakao ve ve Baharat Toptan Ticareti Öğütülmüş Tahıl Đmalatı Baklagillerin Toptan Ticareti Canlı Hayvanların Toptan Ticareti T O P L A M TARĐHÇE VE MEVCUT DURUMU: Polatlı Đlçesi başkent Ankara nın en büyük ilçesidir. Polatlı Đlçesine bağlı 82 köy bulunmaktadır. Đlçemiz, Đç Anadolu Bölgesinde, bulunduğu bölge itibariyle tarıma dayalı bir ekonomisi vardır. Hububat üretimi, tarım içerisinde en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir. Đlçemizin yıllık tahmini hububat üretimi 600 bin tondur. Borsamızda, 2010 yılı sonu itibariyle, fiilen faaliyet gösteren 7 değişik meslek grubunda 210 faal üyesi bulunmaktadır. Polatlı Ticaret Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte, müstahsiller ürünlerini, numune esasına göre, borsa satış salonunda, açık arttırma usulüyle, rayiç fiyattan ve peşin bedelle satma imkanına kavuşmuşlardır. Arz ve talebin uygun şartlarda karşılaşması ve müstahsillerin ürünlerini gerçek fiyatlardan değerlendirmeleri neticesinde; Borsamızın işlem hacmi her geçen yıl artarak devam etmektedir. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nca yürütülen, Ürün Borsalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Ülkemizde ilk defa hububatların, laboratuar ortamında kalite ve sınıflandırması yapılarak, projeksiyon ve bilgisayar destekli sistemde alım satımı gerçekleştirilmiştir. Đlkelerinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Polatlı Ticaret Borsası, çalışmalarını ve ürettiği hizmetlerini pekiştirmek için, TS-EN-ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Laboratuar analizlerinde de Turkak tarafından 2007 yılında, TS EN ISO/IEC standardı kapsamında akredite edilmiş, 2008 yılında da gözetim denetimini geçirerek, Deney Laboratuarı hizmetlerine devam etmektedir. T.O.B.B. tarafından, 2008 yılında da T.O.B.B.Oda/Borsa Akreditasyonu kapsamında, Akredite olan ilk 7 Borsa içerisinde yer almıştır. Yenilikçi, ilerici, modern ve öncü Borsa olma yolunda emin adımlarla devam etmektedir. Polatlı Ticaret Borsasında işlem gören Ürünler, ülke genelindeki 17 Đl - 82 Đlçe üretici ve tüccarları tarafından getirilmektedir. Bu sayı artarak devam etmekte olup, Borsamızın hizmet verdiği alan her yıl genişlemektedir yılında işlem hacmi, TL.sı iken her yıl ekonomiye bağlı olarak işlem hacminde artışlar gözlenmiş ve 2010 yılında bu rakam 817 Milyon TL.sına ulaşmıştır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 5

6 Polatlı Đlçesinin, tarımsal üretimi; iklim ve yağışların elverişli olduğu yıllarda tona kadar ulaşmaktadır. Borsada işlem gören hububat miktarı ise son yılda tondur. Bu da borsamızın Đç Anadolu Bölgesinin önemli bir kısmına hitap ettiğinin göstergesidir. Đlçemizde, hububat üretiminin sadece % 15 lik kısmı Đlçemizdeki Un ve Yem Fabrikalarınca işlem görürken, % 85 lik kısmı ise Üyelerimiz tarafından tüm yurt genelindeki Un ve Yem Fabrikalarına pazarlanmaktadır. Misyonumuz; Vermiş olduğumuz tüm hizmetlerin, üyelerin ve üreticilerin genel ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde, hızlı, tarafsız, güvenilir bir şekilde, sürekli gelişim ve değişim içerisinde istikrarlı büyümeyi sağlamaktır. Vizyonumuz; Đlçemizi, Ülke genelindeki tarım ürünleri ticareti yapan alıcı ve satıcıları, çağdaş, karşılıklı güven ve sağlıklı bir ortamda, bir araya getirerek, ulusal spot ve vadeli işlemler borsacılığına öncülük, yapmaktır. Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının faks aracılığı ile borsamızda birleştirilerek, ülke genelindeki, Un sanayicilerine, Yem sanayicilerine, Đhracatçı Birliklerine, Ticaret Borsalarına, Sektör içerisindeki diğer kuruluşlara ve Üyelerimize faks, modem ve Web ortamında iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır yılı başlarından itibaren günümüz teknolojilerinden faydalanılarak, borsamızın internet ağına katılması sağlanarak, tüm fiyat hareketlerinin internet vasıtası ile anında izlenmesi sağlanmıştır. Borsamızca oluşturulan Web sitesinde, günlük alım satım işlemleri izlenebilmektedir. Polatlı Ticaret Borsasında, kuruluşundan itibaren rekabet içerisinde işleyen peşin (spot) piyasa şartları mevcuttur. Spot piyasalar, vadeli işlem piyasalarının ilk adımıdır. Bu nedenle vadeli piyasalar için, rekabete dayalı bir spot borsa geleneğinin varlığı da çok önemli ve gerekli bir ön koşul olmaktadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 6

7 BORSAMIZIN MEVCUT FĐZĐKĐ ĐMKÂNLARI : A) Borsa Hizmet Binası : 1200 m² lik alan üzerine inşa edilmiştir. Bodrum kat, zemin kat, 1 ve 2.kattan olmak üzere, 3 kattan müteşekkildir. 800 m² lik satış salonunda 200 kişilik müstahsil tribünü ve U biçiminde 60 alıcının oturacağı hububat satış salonu, ayrıca, 20 alıcının oturacağı Bakliyat ve Kimyon satış salonu ile borsa üyeleri için dinlenme salonu bulunmaktadır. 2.katta üst yönetim, tescil ve muhasebe servisleri ile bilgi işlem odası bulunmaktadır. 3.katta ise, konferans solunu mevcuttur. B) Sosyal Hizmet Binası : 300 m² lik alan üzerine inşaa edilen Sosyal Hizmet Binasının giriş katında, postane, telefon santrali ve market hizmet vermektedir. 2.katta Borsa Laboratuarı bulunmakta olup, Hububat Teknolojileri Laboratuarı olarak hizmet vermektedir. Hububat Teknolojileri Laboratuarı; Üreticiler tarafından borsa satış salonunda satılmak üzere gelen tüm ürünler, TÜRKAK tarafından akredite edilen Hububat Teknolojileri Laboruatarımız da, TSE EN ISO/IEC 17025:2005 standardı kapsamında fiziki ve kimsayal tetkikleri yapılmakta, ürünün kalite ve sınıflandırılması belirlenerek, analiz raporu düzenlenmektedir. Satışı yapılacak ürünlere ait analiz raporu ve örnek numune satış salonuna gönderilmektedir. Aynı zamanda, satışı yapılan ürünlerin analiz sonuçları, bilgisayar ortamında da gönderilerek, projeksiyon ile satış salonunda bulanan ekrana yansımaktadır. Hububat Teknolojileri Laboratuarımız, TSE EN ISO/IEC : 2005 Standardı ile Deney Laboratuarı Belgesi kapsamında, aşağıda belirtilen fiziki ve kimyasal tetkikleri yapmaktadır. BUĞDAY - Gluten Tayini - Gluten Đndeks Tayini - Sedimantasyon Tayini - Sertlik Tayini - Haşare Zararı Görmüş Tane Tayini TAHILLAR - Düşme Sayısı Tayini - Yabancı Madde Tayini - Diğer Tahıllar Tayini TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERĐ - Rutubet Muhtevası Tayini - Protein Tayini - Hektolitre Tayini Ayrıca, üyelerimizin talepleri doğrultusunda, depolarında bulunan ürünlerin, TSE EN ISO/IEC 17025:2005 Standardı kapsamında, fiziki ve kimyasal tetkikleri de yapılarak, analiz raporu düzenlenmektedir. C) Kantar Binası : Polatlı Ticaret Borsasına ait 40 m² lik alana inşa edilen, 60 ve 80 tonluk ve site dışında 1 adet 80 tonluk tam elektronik bilgisayarlı kantar ve operasyon odası bulunmaktadır yılında yapılan yatırımlar neticesinde, Borsamıza gelen üreticiye ait tüm bilgiler bilgisayar ortamında saklanmakta ve üretici ile ilgili ilk bilgiler kantar operatörleri tarafından girilmektedir. D) Polatlı Ticaret Borsası Sitesi : Polatlı Ticaret Borsası sitesi içerisinde Borsa Üyelerimizin ürün deposu olarak kullandıkları her biri 600 ton kapasiteli 255 adet kapalı depo ve her deponun önünde açık alan bulunmaktadır. Ayrıca araç park yerleri, yeşil alanlar bulunmakta ve sitenin etrafı tamamen kapalı olup güvenlik önlemleri alınmış durumdadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 7

8 POLATLI TĐCARET BORSASI NIN ÇALIŞMA SĐSTEMĐ ; AŞAMA AŞAMA SPOT SATIŞ SĐSTEMĐ 1- Üreticilere ve tacirlere ait araçlar kantar tartımı ve numune alınması amacıyla borsa görevlileri tarafından, sıraya alınmaktadır ve 60 ton kapasiteli tam elektronik bilgisayar destekli kantarlarda, ilk etapta, satıcıya ve ürüne ilişkin bilgiler bilgisayara işlenir. Daha sonra otomatik sonda ile homojen yapıda numunesi alınır ve taşıyıcı borular ile kalite ve sınıflandırılması yapılmak üzere laboratuara aktarılır. 3- Ürün numunesi, görevli tarafından, kalite ve sınıflandırma işlemi için, plastik tabaklara aktırılır, bilgisayar aracılığı ile alınan bilgilere ek olarak telefon sistemi ile de teyit edilerek ilk tescil pusulası düzenlenir. Daha sonra işlem sırasına alınırlar. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 8

9 4- Ürünler numune ayırıcı ile şahit numune ve test yapılacak numune olmak üzere ikiye ayrılarak, ilk safhada yabancı madde tayini işlemine tabi tutulmaktadırlar. 5- Đkinci safhada ise ürünün hektolitre ağırlığı ve rutubeti otomatik cihazla tespit edildikten sonra, derece dışı faktörlerden, protein değeri ve sertlik tayini tespiti işlemine tabi tutulur. 6-Laboratuarda görevli mühendislerce haşere zararı görmüş taneler, diğer grup / zıt sınıf buğday taneleri, diğer tahıllar, yabancı madde, cılız kırık tane, karamuk, pelemür, kızışmış tane tespiti yapılır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 9

10 7- Ürün numunelerinin, kalite kriterleri operatör tarafından ilgili programa işlenir. Bilgisayara işlenen ürün bilgileri neticesinde, program derecelendirmeyi belirleyerek satış salonundaki projeksiyon sistemindeki, satışa sunulacak ürünler listesine eklemektedir. 8- Satış salonunda U şeklindeki masalar çevresinde oturan alıcı konumundaki üyelere, o an için satılacak ürüne ait numune tabak içerisinde gösterilmektedir. 9- Alıcılara gösterilen ürüne ait kalite sınıfı, tahmini miktarı ve kalite spekleri ekranın sağ alt bölümünde yansıtılmaktadır. Ekranın üst kısmında ise, o günkü hububat işlemleri yer almaktadır. Hububat işlemlerinde görüldüğü üzere, kalite sınıflandırmasına göre, ürün cinsi, en az, en çok, ortalama fiyatları, miktar ve işlem adedi yer almaktadır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 10

11 10- Borsa simsarı, sesli yanıt sistemini kullanarak projeksiyonda görülen üründe olduğu gibi açık arttırma satışını düzenler. Neticesinde oluşan en yüksek fiyatı ve alıcı firmanın ismini sisteme kayıt eder. Satışı gerçekleşen ancak, alıcı tarafından onaylanmayan işlemler sarı bantta, Satıcı tarafından onaylanan ve tescili gerçekleşen işlemler ise mavi bantta izlenir. Ayrıca, projeksiyon ekranının en alt bölümünde sürekli olarak, diğer hububat borsalarına ait hububat fiyatları bant geçişi şeklinde sunulur. 11- Satış salonunda, satışları izleyen üreticiler ve tacirler, ürününü satmaya karar verdiği takdirde, müşterek alım satım beyannamesini imzalarlar. Sistem o andaki satışa ait işlemleri projeksiyona otomatik olarak yansıtır. Daha sonra ürüne ait numune alıcıya ait depo numarası, laboratuar raporu, satış fiyatını içeren ilk tescil pusulası ile birlikte torbalanarak üreticiye verilir. 12- Üretici numune torbası ile birlikte ürününü alıcı deposuna götürerek teslim eder. Daha sonra borsa görevlileri, ilgili alıcı deposunda, satış işleminin teslim, tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederek, satılan ürüne ait müstahsil makbuzuna tescil tarih numarası verilerek müşterek alım satım beyannamesi tamamlanır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 11

12 13- Borsa Üyeleri, o gün içinde satın aldığı ürünleri depo önünde istiflerler. Üyelerimiz istifledikleri ürünlerinin kimyasal özelliklerini öğrenmek isterlerse, ürün numunelerini borsamız laboratuarına getirirler. Laboratuarımızda derece dışı faktörlerden gluten, gluten index, sedimantasyon, gecikmeli sedimantasyon ve düşme sayısı (falling number) gibi analizler yapılarak sonuçları bir rapor haline getirilir. Üyeler ilgili ürün raporunu kullanarak, genelde aynı gün içerisinde, Türkiye genelindeki un sanayicilerine, yem sanayicilerine ve sektör içerisinde yer alan diğer kurum ve kuruluşlara satışını gerçekleştirerek sevk ederler. Halen yurt içerisinde, fiyat haberleşmesi yönünden Borsamızın öncülüğünde, hububat fiyatlarının belirlenmesinde söz sahibi, Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlarının faks aracılığı ile borsamızda birleştirilerek tüm ülke genelindeki ilgili birimlere ve Üyelerimize modem ve faks cihazları ile iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır. Borsamızda oluşan fiyat hareketleri internet adresimizden ilan edilmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 12

13 Borsamız tarafından hazırlanan Web sayfamız Türkçe ve Đngilizce olarak Đnternet ortamında Borsa üyelerimize, ilgili kurum ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Borsamız web sitesi içeriğinde Günlük, Haftalık, Aylık ve yıllık bültenler, Grafikler, Borsa ile ilgili kanunlar, Borsamızla ilgili yıllık raporlar, Bilgi Edinme bölümü, Haberler, Sık sorulan sorular ve Đhale bölümleri, Borsamızla ilgili bilgiler, kuruluşumuzdan bu güne kadar oluşan detaylı veriler, spot işlemlerle ilgili bilgiler ve TMO ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Borsamız web sitesi son yıllarda yoğun bir şekilde izlenme oranına sahip olmakla beraber, google/analytics kaynaklı veriler ışığında 2009 yılında 25 Ülkeden kişi tarafından ziyaret edilmiştir yılında ise, 44 Ülke ve kullanıcı sayısına ulaşmıştır. Borsamız satış salonunda oluşan tüm fiyat hareketleri internet vasıtası ile 5 dk.aralıklarla anında izlenmektedir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 13

14 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 14

15 TÜRK BUĞDAY SINIFLARI KODU MAKARNALIK BUĞDAYLAR Altın 40- Diyarbakır - Amanos 97 Altıntaş-95 Aydın-93 Ç-1252 Fırat , 81 Fuatbey Harran Kızıltan - 91 Kunduru- Mirzabey Salihli - 92 Sarıçanak Selçuklu - Sham - 1 Svevo Zenit Diğer Makarnalık buğday Çeşitleri Düşük Vasıflı Makarnalık Buğday Anadolu Beyaz Sert Buğdaylar EKMEKLĐK BUĞDAYLAR 1210 Kirik Zerun Melez 13 Kıraç 66 Tosunbey Anadolu Kırmızı Sert Buğdaylar 1220 Bezostaja-1 Doğu - 88 Karasu - 90 Sagittario Beyaz Yarı Sert Buğdaylar Pamukova- 97 Krasunia Odes'ka Adana - 99 Altay - Basribey - Bayraktar Ceyhan - 99 Cumhuriyet 75 Gönen Đzmir - 85 Karahan 99 Kaşifbey - 95 Kırgız -95 Genç-99 (Ka "S" Nac) Kutluk - 94 Nurkent Seyhan - 95 Sultan - 95 Süzen - 97 Palandöken - 97 Topbaş 111/33 Yüreğir - 89 Kırmızı Yarı Sert Buğdaylar Ahmetağa Bağcı 2002 Gelibolu Đkizce - 96 Karacabey 97 Syrena Odes'ka Diğer Beyaz Buğdaylar Demir 2000 Dropia Ekiz Flamura-85 Gün - 91 Konya 2002 Pandas Pehlivan Tekirdağ Ağrı "S"093 Atay-85 Aytın-98 Dağdaş-94 Dariel Doğankent-1 Galil Gerek-79 Göksu 99 Saroz-95 Tahirova Tir Ziyabey-98 Diğer Kırmızı Buğdaylar Centauro Golia Guadalupe Kateia - 1 Kınacı 97 Lancer Momchil Negev Sana Saraybosna Sönmez 2001 Flamura-80 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 15

16 EKMEKLĐK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ 1.Derece 2.Derece 3.Derece Yemlik Buğday Hektolitre (Kg/hl) Protein (%) Aranmaz Kırık Tane (%) 0-3 3,1-6 6,1-8 8,1-18 Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 2 3,5 14 Embriyosu Kararmış Tane (%) EN FAZLA (% 8) 14 Kurutma Esna.Fazla Isıya Mar. Kal. Tane (%) 0 EN FAZLA (% 5) Süne Kımıl Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 2 3,5 14 Kısmen veya Dönmeli Tane (%) 1 2 3,5 14 Lekeli Benekli Fusarium Etkisinde Kal.Tane (%) EN FAZLA (% 1,5) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0 2,5 4 4,1 Ve Üstü Zararlı Ot Tohumları (%) EN FAZLA (% 1) Kızışmış ve Kurutma Esna.Yanmış Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Sürme ve Rastıklı Buğday (%) EN FAZLA (% 0,6) Yabancı Madde (%) 0,5 0,51-1 1,01-2 2,01-3 Çavdar Mahmuzu (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Çürümüş Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) EN FAZLA (% 3) Rutubet EN FAZLA (% 14.5) MAKARNALIK BUĞDAY DERECE FAKTÖRLERĐ Düşük Vasıflı Yemlik 1.Derece 2.Derece Makarnalık Buğday Hektolitre (Kg/hl) 78 77, , ,9 ve ALTI Protein (%) 12,5 ve ÜZERĐ 12, ,9-11 Aranmaz Kırık Tane (%) 0-3 3,1-6 6,1-8 8,1-18 Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 3, Ve Üzeri Embriyosu Kararmış Tane (%) 0,4 0, Ve Üzeri Kurutma Esna.Fazla Isıya Mar. Kal. Tane (%) 0 EN FAZLA (% 5) Süne Kımıl Tahribatına Uğr.Tane (%) 2 3, Kısmen veya Dönmeli Tane (%) Aranmaz Lekeli Benekli Fusarium Etkisinde Kalmış Tane EN FAZLA (% 1,5) (%) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 4) Zararlı Ot Tohumları (%) EN FAZLA (% 1) Kızışmış ve Kurutma Esna.Yanmış Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Sürme ve Rastıklı Buğday (%) EN FAZLA (% 0,6) Yabancı Madde (%) 0,5 0,51-1 1,01-2 2,01-3 Çavdar Mahmuzu (%) 0 EN FAZLA (% 0,5) Çürümüş Taneler (%) 0 EN FAZLA (% 5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) EN FAZLA (% 3) Rutubet EN FAZLA (% 14.5) Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 16

17 BEYAZ ARPA GRUP FAKTÖRLERĐ 1.Grup 2.Grup Yemlik Arpa Hektolitre (Kg/hl) Kırık Tane (%) Cılız Tane (%) Diğer Hububat (%) Haşere Tahribatına Uğramış Tane (%) 1 3,5 14 Kurutma Esna.Fazla Isıya Maruz Kalmış Tane (%) EN FAZLA (% 3) Kusurlu Tane (%) Çimlenmiş Filizlenmiş Taneler (%) 2,5 6 6 Ve Üzeri Zararlı Ot Tohumları (%) 0,1 0,1 0,2 Rastık (%) 0,4 0,4 1,0 Yabancı Madde (%) EN FAZLA (% 3) Çürümüş Taneler (%) EN FAZLA (% 0,5) Diğer Muhtelif Maddeler (%) 1, Rutubet EN FAZLA (% 14.5) ÇAVDAR GRUP FAKTÖRLERĐ 1.Grup 2.Grup 3.Grup Hektolitre (Kg/hl) Yabancı Madde (%) Pelemür Oranı (Adet/Kg) Bozuk Tane (%) Kırık Tane (%) Diğer Sınıf Çavdar (%) Diğer Tahıllar (%) Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 YULAF GRUP FAKTÖRLERĐ 1.Grup 2.Grup 3.Grup Hektolitre (Kg/hl) Yabancı Madde (%) Pelemür Oranı (Adet/Kg) Bozuk Tane (%) Kırık Tane (%) Yabani Yulaf (%) Diğer Sınıf Yulaf (%) Diğer Tahıllar (%) Rutubet (%) EN ÇOK % 14.5 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 17

18 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 18

19 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 19

20 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 20

21 2010 YILI HUBUBATLARIN AYLIK ĐŞLEM MĐKTARI VE ĐŞLEM HACMĐ (HMS) ĐŞLEM MĐKTARI (TON) ĐŞLEM HACMĐ (TL) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN TEMMUZ AĞUSTOS , , , , , , , , , , , , , , , ,08 EYLÜL , ,88 EKĐM , ,82 KASIM , ,49 ARALIK , ,68 Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 21

22 BORSAMIZDA ĐŞLEM GÖREN BUĞDAYIN ĐLÇELERE GÖRE DAĞILIMI Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 22

23 01 OCAK ARALIK 2010 TARİHLERİ ARASINDA BORSAMIZA GELEN HUBUBATLARIN İL VE İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI TABLOSU ĐL ĐLÇE ĐL ĐLÇE Afyon Bolvadin Eskişehir Beylikova Afyon Çay Eskişehir Çifteler Afyon Emirdağ Eskişehir Günyüzü Afyon Merkez Eskişehir Kaymaz Afyon Sincanlı Eskişehir Mahmudiye Aksaray Ortaköy Eskişehir Merkez Ankara Altındağ Eskişehir Mihalıççık Ankara Ayaş Eskişehir Seyitgazi Ankara Bala Eskişehir Sivrihisar Ankara Beypazarı Kayseri Kalaba Ankara Çankaya Kırıkkale Çelebi Ankara Çubuk Kırıkkale Çerikli Ankara Elmadağ Kırıkkale Delice Ankara Etimesgut Kırıkkale Merkez Ankara Etlik Kırşehir Akpınar Ankara Gölbaşı Kırşehir Kaman Ankara Güdül Kırşehir Merkez Ankara Haymana Konya Akşehir Ankara Kalecik Konya Cihanbeyli Ankara Kazan Konya Çeltik Ankara Keçiören Konya Ilgın Ankara Kızılcahamam Konya Kadınhanı Ankara Mamak Konya Kulu Ankara Merkez Konya Sarayönü Ankara Nallıhan Konya Yunak Ankara Polatlı Kütahya Tavşanlı Ankara Sincan Nevşehir Avanos Ankara Şereflikoçhisar Nevşehir Hacıbektaş Ankara Temelli Nevşehir Merkez Ankara Yenimahalle Niğde Kömürcü Bolu Gerede Sivas Şarkışla Bolu Merkez Tokat Zile Çankırı Çerkeş Uşak Yapalar Çankırı Germece Yozgat Akdağmadeni Çankırı Kızılırmak Yozgat Alaca Çankırı Orta Yozgat Aydıncık Çorum Alaca Yozgat Çayıralan Çorum Bayat Yozgat Merkez Çorum Đskilip Yozgat Sorgun Çorum Sungurlu Yozgat Şefaatli Eskişehir Alpu Yozgat Yerköy Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 23

24 DEPOCULUK FAALĐYETĐ Polatlı ticaret Borsası nın % 99 iştiraki ile 31 Mayıs 2007 tarihinde Polatlı Depoculuk A.ş. kurulmuştur. Şirketin amacı hububat depoculuğu konusunda yatırımlar yaparak ülkemizde Lisanslı Depoculuk konusunda ilk adımların atılmasına öncülük etmektir. Bu amaç çerçevesinde T.M.O. Genel Müdürlüğü tarafından Kira garantisi verilerek yeni yaptırılacak hububat depolarının kiralanması işi ihalesine 10 Temmuz 2008 tarihinde iştirak etmiş olup, Polatlı bölgesinde tonluk Hububat deposu inşaatı işi ihalesini kazanmıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile Polatlı Depoculuk A.Ş. arasında kira garantisi verilerek yeni yaptırılacak hububat depolarının kiralanması sözleşmesi 15 Ağustos 2008 tarihinde imzalanmıştır. Đlgili Sözleşme kapsamında hububat depoları inşaatına başlanmış olup, 21 Haziran 2010 tarihinde T.M.O.Genel Müdürlüğüne ilgili hububat depoları teslim edilmiştir. 31 Ekim 2010 tarihinde TMO ile yapılan sözleşme fesh edilerek, aynı şartlarda Lisanslı Depoculuk yapılması amacıyla 01 Kasım 2010 Tarihi itibari ile TMO TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile kira sözleşmesi imzalanmıştır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 24

25 LĐSANSLI DEPOCULUK Yeterli deposu olmayan üreticiler, Hasat sezonunda, ürününü satmak zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla, Hasat sezonu, yüksek ürün arzından dolayı ürün fiyatları düşmekte ve üreticiler mağdur olmaktadırlar. Đstikrarsızlığa çözüm olarak en önemli unsur, lisanslı depoculuktur. Üreticiler tarafından, emanet amacıyla getirilen ürün, öncelikle laboratuarda kalite ve sınıflandırılması yapılarak çelik silolar da depolanacaktır. Teslim edilen ürün karşılığı ürünü temsil eden, Ürün Senedi düzenlenecektir. Söz konusu Ürün Senedi, son aşamaya kadar, el değiştirmesinde (alınıp-satılması) ürünün fiziki olarak taşınması söz konusu olmayacağı için, sirkülasyonu ve likit akışı ile, ticari potansiyele çok büyük olumlu katkısı olacaktır. Üreticiler Açısından Yararları a- Güvenli ve emin olacak depolarda ürünü olan üretici, ürününün, hırsızlık, yangın ve diğer doğal afetlere karşı korunmasını, devredeceğinden dolayı, hiçbir endişeye gerek duymayacaktır. b- Belirli bir dönem dahilindeki, ürünün fiyat artışlarını takip ederek, ürününü en iyi fiyattan satma şansına sahip olacaktır. c- Kredi ihtiyacı olduğunda ise, Ürün Senedini teminat göstererek, Bankalardan kredi kullanabilecektir. d- Vergi düzenlemeleri ile gelecek kolaylıktan dolayı, Stopaj (Zirai Vergi Tevkifat) ödemeyecektir. e- Lisanslı depolarda ürünler laboratuarda yapılacak fiziksel ve kimyasal analizlere göre tasnif ve depolanacağından dolayı, kalite güvencesi söz konusu olacaktır. Ürünün teslimi ve daha sonra depodan aynı ürünün alımı esnasında, laboratuar sonuçları esas olacağından, Ürün Senedini, hızlı ve en iyi fiyattan satabilecektir. En iyi fiyattan kasıt; sanayici, üreticinin kalite güvencesi olmayan depodaki ürünü satın almak yerine, aynı üreticiye ait kalite güvencesi olan Ürün Senedini satın almayı tercih edecektir. f- Lisanslı depolar, kalitesiz ürünleri emanete almayacağından dolayı, kaliteli üretimde artış ve farklı ürün türlerinde azalma yaratacaktır. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 25

26 Sanayiciler Açısından Faydaları a- Aynı cins ve kalitede büyük miktarda ürün tedarik etme şansına kavuşacaklardır. Çünkü, Un ihracatçısı, bir firmayı örnek vermek gerekirse, ton A kalite un taahhüdüne giren sanayici, aynı kalite hammadde temin etmesi gerekmektedir. Aynı cins ve kalite buğdayı farklı farklı yerlerden ve farklı miktarlarda satın alabildiğinden, kalitede büyük zorluklar yaşamaktadır. Lisanslı depolar devreye girdiğinde ise, ülkenin her yerindeki lisanslı depolardaki ürün çeşitlerini ve miktarlarını bilgisayar ortamında izleyebilecek ve aynı cins ve kalitede büyük miktarda ürün satın alabilme şansına sahip olabilecektir. b- Satın aldığı ürün senetlerini, teminat göstererek bankalardan Kredi kullanabilecektir. Kapasitesi en az %80 artacaktır. Bugünkü halde ton ürün depolayabilen sermayesi ancak yeten sanayici, söz konusu sistemde, depoya gerek duymadan ton ürün senedini satın alır ve ürün senetlerini teminat göstererek kredi kullandığında ise, banka en az %80 ine kredi verir ve ton daha ürün senedi alabilir. c- Ülkemizin farklı bölgelerindeki lisanslı depolara ait ürün senetlerini satın alan sanayiciler, ürünleri teslim alma aşamasında, isterlerse, fabrikalarının bulunduğu yere en yakın olan lisanslı depolardan nakliye farkını ödeyerek ürünlerini teslim alabileceklerdir. Dolayısıyla gereksiz ürün taşımacılığı en aza indirgenecektir. Polatlı Ticaret Borsası Çalışma Sistemi Sayfa 26

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

İzmir Ticaret Borsası

İzmir Ticaret Borsası İzmir Ticaret Borsası Gelenekten geleceğe Türkiye nin üçüncü büyük şehri olan İzmir; çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir. Batısında nefis denizi, plajları ve termal merkezleriyle

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3

SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 SAKARYA TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI Rev No:3 www.stb.org.tr Bu El Kitabı Sakarya Ticaret Borsası Yöneticilerine Sakarya Ticaret Borsası hakkında bilgi vermek, yetki ve sorumluluklarını tanımlamak

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz

Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz Geçmişten aldığımız güç ve güvenle geleceğe koşuyoruz 2011 FAALİYET RAPORU İçindekiler GENEL BİLGİLER 4 Kısaca Takasbank 6 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 9 Özet Finansal Bilgiler 9 2011 Yılı İçinde

Detaylı

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU TÜRKĐYE ODALAR VE BORSALAR BĐRLĐĞĐ ĐLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Kanun Numarası: 5174 Kabul Tarihi: 18/05/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/06/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25479 BĐRĐNCĐ

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI

SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI SEBZE VE MEYVE TĠCARETĠNĠN DÜZENLENMESĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sebze ve meyve ticaretinin kaliteli, standartlara

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular VİOP Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Ekim 2014 Önemli Uyarı: Bu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) tarafından sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu dokümanda yer alan

Detaylı

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI

VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI VADELİ İŞLEM PİYASALARI VE RUSYA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan: Daniyar MURATOV Ankara, 2008 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2015 YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01 OCAK 31 MART 2015 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 1 Kurumsal Profil... 1 Şube Bilgileri... 2 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Ortaklar Hakkında Genel Bilgi... 4 Türkiye Garanti Bankası A.Ş....

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR

SERMAYE PİYASASI KURULU İZAHNAMEDİR SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL A.Ş. (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAMEDİR 2013 Gürocak Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ürünleri lisanslı

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası

Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası Cevaplarla Borsa ve Sermaye Piyasası www.imkb.gov.tr İçindekiler Sermaye Piyasaları 3 Sermaye Piyasası Kurulu 5 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası 8 Piyasalar ve Pazarlar 10 Hisse Senetleri 12 Yatırım Fonları

Detaylı

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu

ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU. Faaliyet Raporu ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU Faaliyet Raporu 2014 ANADOLUBANK 2014 FAALİYET RAPORU İçindekiler 1. SUNUŞ 4 KISACA ANADOLUBANK HABAŞ GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI SERMAYE

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3:

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: BÖLÜM 2: BÖLÜM 3: FAALİYET RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 2 Kısaca Takasbank 3 Özet Fİnansal Bİlgİler 3 2008 Yılı İçİnde Ana Sözleşme de Yapılan Değİşİklİkler ve Nedenlerİ 3 Ortaklık Yapısı, Sermayede ve

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER

I. HİSSE SENETLERİ SATIŞA SUNULACAK NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HAKKINDA BİLGİLER NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN SERMAYESİNİN 1.000.000.000.000. TÜRK LİRASINDAN 5.000.000.000.000.- TÜRK LİRASINA ARTIRILMASI VE NAKİT KARŞILIĞI ARTIRILAN 4.000.000.000.000.- TÜRK LİRALIK

Detaylı

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik.

Değerlerimiz. A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi. Vizyon: Misyon: Değerler: Çözümcülük. Yaratıcılık. Güvenilirlik. Doğtaş Mobilya 1972 yılında Hacı Ali Doğan ın Doğan Mobilya yı kurması ile Doğan ailesi mobilyacılık sektörüne ilk adımını atmıştır.1987 yılında Hacı Ali Doğan altı oğlu ile birlikte Biga da Doğtaş A.Ş.

Detaylı