7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY 7E MODELİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ BAŞARILARINA, TUTUMLARINA VE KALICI ÖĞRENMELERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ * Onur KÖKSAL ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, İngilizce derslerinde 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin başarılarına, tutumlarına ve kalıcılıklarına olan etkisini incelemektir. Araştırma, eğitim-öğretim yılında Konya ili İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ortaokulunda iki farklı şubede öğrenim gören 6.sınıf toplam 40 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada neden sonuç ilişkilerini ortaya koymayı amaçlayan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Bu amaçla deney grubu ve kontrol grubu olmak üzere iki farklı grup seçilmiştir. Gruplar seçilirken söz konusu okuldaki 7 adet 6. Sınıf şubesine İngilizce Dersi Başarı Testi ve İngilizce Dersi Tutum Ölçeği öntest olarak uygulanmış ve gruplar arasında başarı ve tutum farkı olmayan iki altıncı sınıf deney ve kontrol grubu olarak seçilmiştir. Seçilen deney grubuna 12 hafta süreyle 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinlikleri uygulanırken; kontrol grubuna da 12 hafta süreyle mevcut programdaki etkinlikler uygulanmıştır. Uygulama sonucunda her iki gruba sontest olarak İngilizce Dersi Başarı Testi ve İngilizce Dersi Tutum Ölçeği tekrar uygulanmıştır. Uygulamadan 4 hafta sonra da her iki gruba kalıcılık testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerle gruplar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını test etmek için t- testi uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonunda; 7E modeline göre düzenlenmiş etkinliklerin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve kalıcılıklarına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür. Bu çalışma, 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerini alanyazına kazandırması açısından önemlidir. Anahtar Kelimeler: İngilizce dersi başarı ölçeği, İngilizce dersi tutum ölçeği, Kalıcılık ölçeği, 7E modeli * Bu bildiri 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep de gerçekleştirilen 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu. El-mek:

2 1460 Onur KÖKSAL EXAMINING THE IMPACT OF 7E MODEL TEACHING ACTIVITIES ON 6TH GRADE STUDENTS ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND RETENTION IN ENGLISH LESSONS ABSTRACT The purpose of the present study is to examine the impact of teaching activities organized according to 7E model on the secondary school 6 th grade students' achievements, attitudes, and retention in English courses. The study was conducted on a total of 60 6 th grade students studying in two different classes of IMKB (Istanbul Stock Exchange) Secondary School in the province of Konya in school year. Quasi-expertimental design which aims at presenting the cause and effect relations was used in the study. To that end, two different groups; experimental group, and control group were assigned. While assigning the groups, English Course Achievement Test and English Course Attitude Scale were conducted as pre-test on the 7 different 6 th grade classes in the aforesaid school and two of these classes which have no significant difference in terms of achievement and attitude were assigned as experimental and control groups. Teaching activities organized according to 7E model were implemented on the experimental group for 12 weeks; and activities in the regular curriculum were implemented on the control group for 12 weeks. Following the implementation, English Course Achievement Test and English Course Attitude Scale were conducted on both groups as posttest. 4 weeks after the implementation, retention test was conducted on both groups. T-test was carried on the obtained data in order to test whether there is a significant difference between groups. As a result of the present study, it was found that activities organized according to 7E model contribute to students' achievements, attitudes, and retention at a significant level. The present study is important in terms of bringing the teaching activities organized according to 7E model in the literature in the field. Key Words: English Course Achievement Scale, English Course Attitude Scale, Retention Test, 7E model Giriş İnsanların nasıl daha iyi öğrenebileceği konusu günümüze kadar yapılan pek çok çalışmanın konusu olmuştur. Pozitivist felsefeden etkilenerek öğrenmenin uyarıcı ve davranış arasında bir bağ kurarak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değişikliği oluştuğunu (Özden, 2000) iddia eden davranışçı öğrenme kuramları; yerini zamanla, öğrenmenin zihinsel bir süreç olduğu ve öğrenmeyi dünyayı anlama ve algılama girişimi olarak algılanan bilişsel öğrenme kuramlarına bırakmıştır. Günümüzdeki öğrenme kuramları ise bilişsel öğrenme kuramlarını temel alarak öğrenmeyi; aktarılan bilgilerin kişiler tarafından belli bir süzgeçten geçirip, kişilerin yorumlamasıyla kendi dünyalarında bir anlam yükleme süreci olarak ele alır. Bu bağlamda son dönemlerde en çok tartışılan öğrenme yaklaşımlarından biri de yapılandırmacı yaklaşımdır (Gömleksiz ve Elaldı, 2011). Yapılandırmacı yaklaşım, yeni gelen bilginin bireyin daha önceden zihninde var olan şemalar yoluyla kaydedildiğini; eğer zihinde belli bir şema yoksa bireyin zihninde belli bir takım düzenlemeler yaparak yeni bilgiyi kodladığını

3 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 1461 savunur (Cunningham ve Turgut, 1996). Brooks ve Brooks (1993) öğrenmeyi bir keşfetme süreci olmaktan çok, olgulara anlam yükleyerek zihinde tasarlayıp yorumlama süreci olarak tanımlamışlardır. Bu süreçte öğrenen bilgiyi tüketen değil, bilgiyi üreten kaynak olmalıdır (Açıkgöz, 2002). Yapılandırmacı yaklaşım çoğu bilim adamı tarafından bilginin işlenme süreci olarak da görülür. Birey yeni öğrendiği bilgileri eski bilgilerinin üzerine inşa eder ve bilgiyi işler. Dil öğretiminde de kavramları çok yönlü bir bakış açısıyla ele almayı içeren yapılandırmacı yaklaşım kullanılabilir. Çünkü dil öğretimi metinlerdeki temaları yaratmak, görevlere katılmak, stratejiler kullanmak, çeşitli bağlamlarda bunları uygulayabilmek ve bütün bu sürecin öğrenenlerin kendi idarelerinde olması gibi birden çok beceriyi gerektirmektedir (Gömleksiz ve Elaldı, 2011). Dil öğretiminde dilbilgisi kurallarından çok içeriğe önem verilmelidir. İçeriğin öğrenciler tarafından kavranılmasıyla birlikte öğrenci anlamaya başlayacak, yapıyı ezberleme yerine anladığını kullanmaya, üretmeye başlayacaktır. Öğrencinin verilenlerden yeni bir şey üretmeye başlamasıyla birlikte dil aktif olarak kullanılmaya başlanacak bu da öğrencilerin kendilerine güvenlerinin artmasına neden olacaktır. Öğrencilerin kendi düşüncelerini de sorgulamalarına yardımcı olmak için yapılandırmacı yaklaşımın da öngördüğü neden, niçin, böyle düşünmekteki amacın ne olabilir gibi sorularla onların cevaplarını test etmek ve ders esnasında etkin kalmalarını sağlamak gereklidir (Gömleksiz ve Elaldı, 2011). Dil öğretim sürecinde Dewey yapılandırmacı yaklaşım sayesinde öğrencilerin bilişsel süreçler vasıtasıyla edindikleri bilgileri simgeleştirebileceklerini ve yeni öğrendiklerini bu yaklaşım sayesinde kendilerine göre anlamlı hale getirebileceklerini belirtmiştir (Akt. Can, 2004). Çünkü öğrenilen dilin simgeleştirilmesi öğrenilecek olan bilgilerin yaşanmadan denenmesine yani yaşanmadan yaşanmışlığa olanak sağlar. Yapılandırmacılık, öğrencilere dil eğitiminde öğrenme özerkliği sağlar ve süreci öğrencinin kendisinin yönetmesine olanak verir. Bu aşamada öğrenci daha önceden öğrendiklerini ortaya döküp, yerine yeni öğrenilen bilgileri dolduracaktır. Burada amaç öğrencinin önceden var olan bilgileri gözden geçirmesidir. Yani öğrenenlerin etkin bir biçimde eski bilgileri üzerine yeni bilgiyi oluşturdukları bir süreçtir (Bruner, 1966). Ayrıca öğrenciler yapılandırmacılık sayesinde dil öğretiminde var olan bütün teknolojik imkanları kullanma şansı da bulurlar (Gömleksiz ve Elaldı, 2011). Çağdaş eğitim kuramları, öğrencilerin kavramları yapılandırmacı bir yaklaşımla oluşturmalarını, etkileşim ve paylaşıma açık öğrenme ortamlarında karşılaştıkları problemleri çözmelerini hedef alan öğrenme halkası modelleri ile şekillenmektedir (Özberk vd., 2012). Öğrenme halkası, yapılandırmacı yaklaşım üzerine kurulmuş, öğrencilerin önceki öğrenmeleri hakkında tartışmalarına ve yeni kavram oluşturmalarına olanak veren bir öğrenme modelidir (Renner, Abraham ve Birnie; 1998). Öğrencilerin doğal meraklarını ve araştırma yeteneklerini geliştirmek için, onların dünyayı sorgulamalarını sağlayacak eğitimsel sürece yer vermenin öneminden yola çıkarak, derslerde öğrencileri keşfetmeye yönlendiren öğretim modellerini uygulamaya koymak gerekmektedir. 3E, 4E, 5E ve 7E modelleri kapsamında değerlendirilen bu modellerden keşfetme, kavramlaştırma ve kavramın uygulanması şeklinde 3 aşamalı gerçekleştirilen 3E modeli öğrenme halkası, kullanılıp üzerinde yeni çalışmalar yapıldıkça bu 3 aşamadan sırasıyla 4 aşamalı, 5 aşamalı ve 7 aşamalı öğrenme halkalarına geçilmiştir (Bybee ve diğerleri, 2006). Özendirme, keşfetme, nedenini söyleme, derinleştirme ve değerlendirme basamaklarından oluşan 5E modeli bu öğretim modellerinden birisidir (Bybee ve diğerleri, 2006). 5E basamağında, konuya girme, keşfetme, açıklama, derinleştirme ve değerlendirme aşamaları aktiftir. 7E

4 1462 Onur KÖKSAL basamağında ise konuya girişten önce ön bilgileri yoklama ve elde edilen verileri ilişkilendirip değerlendirme şeklinde 5E modelinin geliştirilmiş formu uygulamaya konmuştur. Öğrencilere derste üretken olma fırsatı sunacağı düşünülen yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 7E modeli Bybee (2003) nin daha önce geliştirmiş olduğu 5E modeli gözden geçirilerek oluşturulmuştur (Eisenkraft, 2003 ve Kanlı, 2007). 7E öğrenme modelinin temel prensiplerinden biri olan kavramlaştırma ve ilişki kurma aşaması dil eğitimi derslerinde başarıyı artıran unsurlardır. İnsan yaşamının en temel fonksiyonu olan iletişim becerisi ancak etkili ve başarılı dil eğitimiyle artırılabilir. Bu nedenle 7 E modelinin özellikle kavramlaştırma ve elde edilen verileri ilişkilendirip değerlendirme aşamaları başarıyı artıran unsurlardır (Çelik ve diğerleri, 2012). 7E Modelinin Aşamaları Şekil 1.1 7E modeli aşamaları (Kanlı, 2007) Engage-Excite (Merak Uyandırma): Bu süreçte öğretmen öğrencilerin zihinlerinde soru işaretleri oluşturur. Öğrencileri düşünmeye ve öğrencilerin var olan bilgilerini açığa çıkartmaya çalışır. Öğretmen burada öğrencilerin ön bilgilerindeki eksikleri tamamlamak amacı değil sadece öğrencilerin ne bildiklerini görmelerini amaçlar(bybee,2003). Explore (Keşif): Bu aşamada öğretmen öğrencilere merak edecekleri sorular sorar ve bu sorulara cevap bulmanın yollarını gösterir. Öğrencilerden geri bildirim alır ve değerlendirme kaygısı gütmeden öğrencilere dönütler verir (Eisenkraft, 2003). Bu süreçte öğretmen öğrencilere gözlem yapma ve bilgi toplama sürecini organize etme şansı tanır (Eisenkraft, 2003). Explain (Açıklama): Bu aşamada öğretmen, öğrencilerin sürece dair edindikleri bilgileri açıklamalarını sağlar. Öğrenciler açıklamalarını kendi cümleleri ile yaparlar öğretmende bunu teşvik eder. Bu aşama diğer aşamalara nazaran daha öğretmen merkezlidir. Öğretmen yaptığı açıklamalarda öğrencilere direkt olarak doğru cevabı vermez sadece yönlendirmede bulunur. Yani öğretmen öğrencilerin açıklamalarını dikkatli bir şekilde dinler ve öğrencilerin tereddüt ettikleri konularda öğrencilere bilimsel bir açıklama sunar(bybee ve diğerleri, 2006). Elaborate (Derinleştirme): Bu aşamada öğrenciler yeni öğrendikleri bilgileri transfer etme şansına sahiptirler. Elde ettikleri bilgileri gerçek yaşama uyarlarlar. Dolayısıyla seçilen konuların hayata yakınlığı çok önemlidir. Bu süreç araştırma projeleri, problem çözme, karar alma, tartışma ve eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri ve yetileri gerektiren yöntemleri içerir. Bu aşamada öğrenci gerçek dünyadan kopmamalı, koparılmamalıdır. Bu bölümde konularla alakalı alıştırmalar ve etkinlikler düzenlemek, konuların belli aralıklarla tekrarı önemlidir (Sünbül,2010)

5 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 1463 Extend (İlişkilendirme): Bu aşama var olan bilgilerin yeni bilgiler ile ilişkilendirilme sürecidir. Öğrenciler ne bildiklerinin farkındadırlar ve yeni öğrendiklerini farkında oldukları bilgiler ile ilişkilendirirler. Bu aşama öğrencilerin bilişsel farkındalığa ve yürütücü bilişe sahip oldukları süreçtir. Exchange (Paylaşma/ Değişim): Bu aşama öğrencilerin kubaşık öğrenmeyi uyguladıkları interaktif bir süreçtir. Bu sayede öğrenciler bir problemin birlikte üstesinden gelebilmenin yollarını aralar. Bu süreçte öğrenciler birlikte karar alırlar ve aldıkları kararları uygularlar (Köksal, 2013). Öğrenciler tartışma ortamına dahil olurlar bu sayede durağan bir fikre değil sürekli olarak kendini yenileyen bir fikirleşme sürecini yaşarlar. Karşılıklı fikir tartışması yaptıkları için öğrenciler arasında fikir etkileşimi oluşturulur (Bybee,2003). Evaluate (Değerlendirme): 7e modelinde 5e modelinde de olduğu gibi değerlendirme tek seferde yapılmaz. Değerlendirme öğrenmenin her aşamasında devam eden bir süreçtir. Bu süreçte öğretmen, öğrencilerde meydana gelen değişimleri gözlemler ve portfolyo ve performans değerlendirme gibi üründen ziyade sürece odaklanan değerlendirme türlerini kullanır. Burada öğrencilerin ne öğrendiklerinden ziyade nasıl öğrendikleri önemlidir. Bu aşamada öğrencilerin bildiklerini ve öğrendiklerini sınıf içerisindeki arkadaşları ile ne kadar paylaştıklarının yanı sıra akran öğrenmede çok önemlidir. Öğretmen, öğrencilere açık uçlu sorular sorar ve öğrencilerin bilgilerini genel olarak değerlendirir. Ayrıca öğretmen bir sonraki dersin konusuna yönelik öğrencilere tartışmaya katılabilmeleri için cesaretlendirici sorular sorar (Köksal, 2009). Sorulacak olan sorular Neden böyle düşündün?, Bu konu hakkında başka neler söyleyebilirsin?, Bu konu hakkındaki düşüncelerin nelerdir? tarzında açık uçlu sorular olabilir. Öğretmen bu süreçte öğrencilerde meydana gelebilecek olan düşünce ve davranış değişikliklerini çok iyi gözlemlemelidir. İngilizce Öğretiminde 7E Modeli Günümüz İngilizce öğretiminde anlamlı olan yöntemler bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonunda anlamsız hale gelebilir. Öğrenciler bu değişimden yararlı çıkabilecekleri becerileri geliştirmeli ve dezavantajlı çıkmamalıdırlar (Gizem,2011). Öğrencilerin karşılaştıkları problemler ve zorluklarla mücadele etmek, bunun yanı sıra yaratıcı ve kompleks şekilde düşünebilmeleri için de farklı ve birleştirici şekillerde düşünmeye ihtiyaçları vardır. Bu becerilere üst düzey düşünme becerileri denilmektedir. Bunlar bazen eleştirel düşünme becerileri olarak da adlandırılabilmektedir (Şahinel,2002). Yapılandırmacı felsefeye dayanan 7E Modeli öğretme ve öğrenme biçimini üst düzey düşünme becerilerine dahil eder, çünkü; bu model keşfetmeyi, sorgulamayı ve deneyim sağlamayı, teşvik eder (Kanlı,2007). Geleneksel öğretim metotlarında insan zihni boş bir kağıt olarak görülmekte ve dolayısıyla öğrenci pasif alıcı konumundadır. Öğrenciler öğrenme aktivitesine aktif olarak katılamamaktadırlar. Dolayısıyla bireysel farklılıklar, öğrenme hızı, yetenekler ve zeka dikkate alınmamaktadır. Bu durum öğrenme ve öğretme sürecinde yeni gelişme ve araştırmalara sebep olmuştur. Bu araştırmalar sonucu dil öğretiminde kullanılabilecek etkili yaklaşımlardan biri de yapılandırmacı yaklaşıma dayalı 7E modelidir. Geleneksel yaklaşımda öğretmen bilginin kaynağı öğrenci bilgiden bağımsız olarak düşünülmekte iken bu modelde bilgi bireylerden bağımsız olarak düşünülmez. Yapılandırmacı yaklaşımı savununlar bilgiyi bir zeka süreci olarak görürler yani öğrenciler bilgiyi daha önceki bilgilerinin üzerine koyarak öğrenirler. Yapılandırmacı kurama dayalı 7E modeli, öğrenen ve süreç yönlendirmesi ve öğrenen özerkliği gibi yabancı dil eğitimi bağlamında çok önemli olan kavramları desteklemektedir. Öğrenme, bireysel, etkin, özerk bilgi toplama ve işleme süreci olarak görülmelidir; böyle bir süreçte önceden edinilmiş bilgi ve yeni bilgi arasındaki etkileşim yeni bilginin edinilmesini ve hatta

6 1464 Onur KÖKSAL üretilmesine neden olur. Öğrenme, öğrenenlerin etkin bir biçimde eski bilgileri üzerine yeni bilgiyi oluşturdukları bir süreçtir (Bruner, 1966). Öğrenciler bu modelde var olan dil yetilerini ve bilgilerini kullanma şansı bulurlar. 7E modeline göre düzenlenmiş öğretme etkinliklerinde öğrenciler; - İngilizce dersine aktif bir şeklide katılma, - var olan bilgilerini etkin bir şekilde kullanma - bilginin aktarımından ziyade, bilgilerini transfer etme - konuşarak ve etkileşime girerek öğrenme - paylaşımda bulunma ve çoklu ortamda öğrenme - yaparak ve yaşayarak öğrenme - hazır kalıplaşmış İngilizce cümleleri ezberlemek yerine kendi cümlelerini kurma ve bunları paylaşma - teorik bir dil eğitiminden ziyade uygulamalı ve pratiğe dökülmüş bir eğitim edinme - dil eğitiminde son yüz yılın en popüler yaklaşımı olan communicative approach yani iletişimsel yaklaşım modeli ile dil öğrenme fırsatına sahip olurlar. Yapılan bir çok çalışmada 7E modelinin uygulandığı derslerde öğrencilerin başarı düzeylerinin arttığı görülmüştür (Çepni vd., 2001; Kanlı, 2007; Kanlı ve Yağbasan, 2008; Özbek vd., 2012; Çelik ve Özbek, 2013) Bunun en büyük nedenlerinden biri modelin günlük yaşamla iç içe olan alanlarda öğrencilere, yaşamın içindeki çeşitli öğrenme sahalarını keşfetme imkanı sunmasıdır. Bu çalışmada 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki başarılarına tutumlarına ve kalıcılıklarına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin İngilizce derslerinde kullanımına yönelik ulaşılabilir bir literatür bulunamamasından dolayı bu çalışmanın literatüre katkı yaparak konuyla ilgilenen araştırmacılara faydalı olacağı ve yeni çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir. Amaç Bu araştırmanın genel amacı, İngilizce derslerinde 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinliklerinin ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin başarılarına, tutumlarına ve kalıcılıklarına olan etkisini incelemektir. Alt Problemler 1-İngilizce derslerinde 7E modelinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin başarı testi ön test son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 2-İngilizce derslerinde mevcut programın kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersi başarı ön test-son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 3-Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersi başarı son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?

7 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Deney grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum ölçeği ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 5-Kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum ölçeği ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? ön test-son test puan ön test-son test puan 6- Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum ölçeği son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 7- Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kalıcılık testi puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır? Yöntem Çalışmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışma grupları oluşturulmadan önce okulda bulanan 7 adet 6. Sınıf şubesine İngilizce başarı testi ve İngilizce dersi tutum ölçeği ön test olarak uygulanmıştır. Elde edilen verilerin sonuçlarından hareketle başarı ve tutum düzeyi bir birine denk olan iki sınıf çalışma grubu olarak tayin edilmiştir. Daha sonra kura yolu ile bu sınıflardan biri deney diğeri ise kontrol grubu olarak seçilmiştir. Tablo 1.1 Deney ve kontrol gruplarının İngilizce dersi başarı testi ön-test sonuçları ÖN TEST Test SINIF N x ss t p Başarı Testi 6-C (deney) 20 33,50 12,25 6-A (kontrol) 20 32,50 9,10,317,755 Tablo 1.1 e bakıldığında çalışma öncesi grupların İngilizce dersi başarısı bakımından öntest sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. İngilizce dersi başarı testi puanlarının (t=,317, p>.05) düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür. Tablo 1.2 Deney ve kontrol gruplarının İngilizce dersi tutum testi ön-test sonuçları ÖN TEST Test SINIF N x ss t p 6-A 20 38,00 10,56 (kontrol) Başarı Testi,845,409 6-C 20 35,50 10,90 (deney) Tablo 1.2 e bakıldığında çalışma öncesi grupların İngilizce dersine yönelik tutumları bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Grupların İngilizce dersine yönelik tutumları (t=,845, p>.05) düzeyinde anlamlı olmadığı görülmüştür. Her iki tabloya göre, araştırmanın başarı ve tutum düzeyleri birbirine hemen hemen eşit iki sınıfla yürütülmüş olduğunu söylemek mümkündür.

8 1466 Onur KÖKSAL Tablo 1.3. Deney ve kontrol gruplarında öğrenci dağılımı Gruplar Kız Erkek Toplam 6/C Sınıfı (Deney Grubu) /A Sınıfı (Kontrol Grubu) Toplam Kontrol grubunda dersler mevcut programdaki etkinliklerle gerçekleştirilirken, deney grubunda ise 7e modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinlikleri kullanılmıştır. Araştırma, eğitim-öğretim yılının güz döneminde Konya ili İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) ortaokulunda iki farklı şubeden oluşan toplam 40 adet 6. sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Çalışma toplamda 12 haftada 48 oturumda gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan 4 hafta sonrada İngilizce başarı testi kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Bu süreçte Family, Hobbies and Interests, Food and Drinks, Daily Life and Routine, School ve Weather Conditions üniteleri işlenmiştir. Veri Toplama Araçları Deney ve kontrol gruplarına ön test ve son test olarak İngilizce başarı testi, İngilizce dersi tutum ölçeği ve uygulamadan 4 hafta sonrada İngilizce başarı testi Kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. İngilizce Dersi Tutum Ölçeği: Öğrencilerin İngilizce dersine karşı tutumlarını ölçen ölçek Köksal (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçekte toplam 21 tutum maddesi bulunmaktadır. Testte olumlu tutum maddeleri tamamen katılıyorum ifadesi 5 puan, katılıyorum ifadesi 4 puan, kararsızım ifadesi 3 puan, katılmıyorum ifadesi 2 puan ve hiç katılmıyorum ifadesi 1 puan olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca maddelerde yer alan olumsuz ifadelerin puanlanması da yukarıdaki puanlamanın tersi olacak şekilde yapılmıştır. Ölçeğin uygulanabilirliğini doğrulamak için, birçok ölçek geliştirme çalışmalarında olduğu gibi, iç tutarlılık katsayısı ve yapı geçerliliği gibi testin psikometrik özellikleri değerlendirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısı ve yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Hazırlanan testin daha sonra Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Testin uygulandığı 303 öğrencinin sonuçlarına göre Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur. Buna göre testtin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir (Tavşancıl, 2005; Akt; Köksal, 2013). İngilizce Dersi Başarı Testi: 6.sınıf İngilizce dersinde öğrencilerin akademik başarılarını ölçmeyi amaçlayan ve çoktan seçmeli olan bu test araştırmacı tarafından geliştirilmiş ve 30 sorudan oluşmuştur. Test geliştirilirken 6. sınıf İngilizce dersi ile ilgili yapılmış çalışmalar incelenmiş ve konularla ilgili önemli noktaları içeren test soruları, İngilizce ders ve test kitaplarından ve literatürde ki çalışmalardan elde edilmiştir. Daha sonra sorular test uzmanı olan kişilerin görüşleri alınarak araştırmanın amacına uygun olacak şekilde 57 adet çoktan seçmeli sorular hazırlanmıştır. Bu aşamada ölçme değerlendirme ve konu alanı uzmanlarına danışılmıştır. Hazırlanan test ön test olarak uygulanmadan önce 185 kişiden oluşan 7. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Veriler toplandıktan sonra her bir soru maddesi üzerinde tek tek madde analizi yapılmıştır. Madde güçlüğü katsayısı (Pj) 0,60 ile 0,40 arısında ve ayırt edicilik gücü katsayısı (rjx) 0,30 un üzerinde olan maddeler olduğu gibi teste dahil edilmiştir. Bu şekilde madde güçlüğü orta düzeyde ve ayırt edicilik gücü yüksek toplam 40 madden oluşan standart bir başarı testi elde edilmiştir. Hazırlanan testin daha sonra Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı hesaplanmıştır. Testin uygulandığı 185 öğrencinin sonuçlarına göre Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur. Buna

9 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 1467 göre testtin güvenirliğinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir (Tavşancıl, 2005; Akt; Köksal, 2013). Testte yer alan sorulardan iki tanesi aşağıda örnek olarak verilmiştir. Örnek Test Sorusu-1: There..apples on the table but there isn t..water. a- any/ some b- some/ any c- a/an d- a/ some Örnek Test Sorusu-2: I drink milk. a- like b- would c- would like to c- don t like İngilizce Dersi Kalıcılık Testi: Araştırmacı tarafından geliştirilen İngilizce dersi başarı testi uygulamadan sonra ayrıca İngilizce dersi kalıcılık testi olarak ta uygulanmıştır. Verilerin Analizi Araştırmada uygulama öncesinde ve sonrasında deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersi başarı testi, İngilizce dersi tutum ölçeği ve İngilizce dersi kalıcılık testi sonuçları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı bağımsız ve bağımlı gruplar t-testleri yardımıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Sonuçlar.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular Bu bölümde çalışmada uygulanan İngilizce Başarı Testi, İngilizce Dersi Tutum Ölçeği ve İngilizce dersi kalıcılık testinden elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Tablo 1.4. Deney grubu öğrencilerinin İngilizce dersi başarı ön test-son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi DENEY GRUBU Test GRUP N x ss t p Başarı testi Ön Test 20 32,50 9,10 Son Test 20 73,50 8,12-16,383,000 Tablo 1.4 te görüldüğü üzere öğrencilerin öntest ortalamaları 32,50 iken sontest ortalamaları ise 73,50 dir. Öğrencilerin, ön testten son teste ortalamalarının yükseldiği dikkati çekmektedir.elde edilen analiz sonucuna göre 7E öğrenme modeli kullanılarak İngilizce ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark vardır. (p<.05) Tablo 1.5. Kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersi başarı ön test-son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi KONTROL GRUBU Test GRUP N x ss t p Başarı Testi Ön Test 20 33,50 12,25 Son Test 20 64,00 9,40-9,200,000

10 1468 Onur KÖKSAL Tablo 1.5 te görüldüğü üzere öğrencilerin öntest ortalamaları 33,50 iken sontest ortalamaları ise 64,00 dir. Öğrencilerin, ön testten son teste ortalamalarının yükseldiği dikkati çekmektedir. Elde edilen analiz sonucuna göre mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak İngilizce ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark vardır. (p<.05) Tablo Deney ve kontrol grubunun İngilizce dersi başarı son test puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi Test GRUP N x ss t p Deney 20 73,50 8,12 BaşarıTesti 11,513 0,000 Kontrol 20 64,00 9,40 Tablo 1.6 da görüldüğü üzere mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin (Kontrol Grubu) sontest ortalamaları 64,00 iken, 7E öğrenme modeli ile (Deney Grubu) ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin sontest ortalamaları ise 73,50 dir. Öğrencilerin, sontest ortalamalarındaki farklılık dikkat çekmektedir. Elde edilen analiz sonucuna göre mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin (Kontrol Grubu) sontest puanları ile 7E öğrenme modeli ile ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin (Deney Grubu) sontest puanları arasında anlamlı fark vardır (p<.05). Bu sonuca göre Deney Grubu öğrencilerinin ( X =73,50), kontrol grubu öğrencilerine ( X =64,00) göre daha başarılı oldukları söylenebilir. Tablo 1.7. Deney grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum ölçeği ön test-son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi DENEY GRUBU Test GRUP N x ss t p Tutum Ölçeği Ön Test 20 35,50 10,99 - Son Test 20 83,50 10,27 15,139,000 Tablo 1.7 te görüldüğü üzere öğrencilerin öntest ortalamaları 35,50 iken sontest ortalamaları ise 83,50 dir. Öğrencilerin, ön testten son teste ortalamalarının yükseldiği dikkati çekmektedir. Elde edilen analiz sonucuna göre 7E öğrenme modeli kullanılarak İngilizce ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin İngilizce dersi Tutum ölçeği öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark vardır. (p<.05)

11 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 1469 Tablo 1.8. Kontrol grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum ölçeği ön test-son test puanlarına ilişkin bağımlı gruplar t-testi KONTROL GRUBU Test GRUP N x ss t p Tutum Ölçeği Ön Test 20 38,00 10,56 - Son Test 20 68,00 8,01 3,684,002 Tablo 1.8 de görüldüğü üzere öğrencilerin öntest ortalamaları 38,00 iken sontest ortalamaları ise 68,00 dir. Öğrencilerin, ön testten son teste ortalamalarının yükseldiği dikkati çekmektedir.elde edilen analiz sonucuna göre mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak İngilizce ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin İngilizce dersi Tutum ölçeği öntest-sontest puanları arasında anlamlı fark vardır. (p<.05) Tablo 1.9. Deney ve kontrol grubunun İngilizce dersi tutum ölçeği son test puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t testi Test GRUP N x ss t p Tutum Ölçeği Deney 20 83,50 10,27 Kontrol 20 68,00 8,01 11,233 0,000 Tablo 1.9 da görüldüğü üzere mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin(kontrol Grubu) İngilizce dersi tutum ölçeği sontest ortalamaları 68,00 iken, 7E öğrenme modeli ile (Deney Grubu) ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin İngilizce dersi tutum ölçeği sontest ortalamaları ise 83,50 dir. Öğrencilerin, sontest ortalamalarındaki farklılık dikkat çekmektedir. Elde edilen analiz sonucuna göre Kontrol Grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum ölçeği sontest puanları ile Deney Grubu öğrencilerinin İngilizce dersi tutum ölçeği sontest puanları arasında anlamlı fark vardır (p<.05). Bu sonuca göre 7E öğrenme modeli ile ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarının ( X =83,50), mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarına( X =68,00) göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Tablo Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin kalıcılık testi puanlarına ilişkin bağımsız gruplar t- testi Ölçek GRUP N x ss t p Kalıcılık Testi Deney 20 69,00 9,67 Kontrol 20 52,00 6,95 12,711,000 Tablo 1.10 da görüldüğü üzere mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin (Kontrol Grubu) İngilizce dersi kalıcılık ölçeği sontest ortalamaları 52,00 iken, 7E öğrenme modeli ile (Deney Grubu) ders anlatımı gerçekleştirilen öğrencilerin

12 1470 Onur KÖKSAL İngilizce dersi kalıcılık ölçeği sontest ortalamaları ise 69,00 dir. Öğrencilerin, sontest ortalamalarındaki farklılık dikkat çekmektedir. Elde edilen analiz sonucuna göre Kontrol Grubu öğrencilerinin İngilizce dersi kalıcılık ölçeği sontest puanları ile Deney Grubu öğrencilerinin İngilizce dersi kalıcılık ölçeği sontest puanları arasında anlamlı fark vardır (p<.05). Bu sonuca göre 7E öğrenme modeli ile İngilizce ders anlatımının kalıcılığa olan etkisi ( X =69,00), mevcut programdaki etkinlikler kullanılarak gerçekleştirilen İngilizce dersindeki kalıcılığa olan etkisine ( X =52,00) göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Tartışma ve Sonuç Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 7E öğrenme modelinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerine ve mevcut programda yer alan yaklaşımların kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerine İngilizce başarı testi ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Tablo 1 de gösterilen sonuçlar incelendiğinde deney ve kontrol gruplarının ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüş ve gruplar çalışma öncesinde İngilizce dersi başarıları yönünden birbirine denk kabul edilmiştir. Çalışmanın tamamlanmasından sonra İngilizce dersi başarı testi her iki grup öğrencilerine de son test olarak tekrar uygulanmıştır. Yapılan bağımsız gruplar t-testi sonucunda Tablo 6. de görüleceği üzere İngilizce dersi başarısında deney grubu öğrencileri lehine anlamlı bir artışın olduğu görülmektedir. Buna göre yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 7E öğrenme modelinin kullanıldığı deney grubu öğrencilerinin mevcut programda yer alan yaklaşımların kullanıldığı kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı olduğu ve 7E öğrenme modelinin İngilizce derslerinde kullanılmasının İngilizce dersindeki konuların öğrenciler tarafından öğrenilmesini kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır. Bu durumun sebepleri incelendiğinde yapılandırmacı öğrenme ortamlarının öğrencilerin grup halinde çalışmalarına, edindikleri bilgileri paylaşmalarına, bilgilerinin doğru olup olmadığını test etmelerine fırsat vermesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğrencilerin bilgiyi yapılandırmaları sırasında öğrencilerin var olan bilgilerinin ortaya çıkartılması ve öğrencilerde merak duygusu oluşturmak için eğlenceli ve dikkat çekici bir girişin yapılması öğrencilerin aktifleştirilmesinde önemlidir. Ayrıca öğrencilerin karşılaştıkları problemi çözmek için aktif olarak düşünmeye sevk edilip öğrencilere gözlem yapma ve bilgi toplama sürecini organize etme şansı tanınmasının ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi konusunda öğrencilere farklı alternatifler sunulmasının öğrencilerin başarılı olmalarında etkisinin olduğu düşünülmektedir. Başarı testinden elde edilen sonuçlar, yapılandırmacı öğrenme modeline dayalı 7E öğrenme kuramının uygulanmasının öğrenci başarısına etkisinin incelendiği (Çepni vd., 2001; Eisenkraft, 2003; Kanlı, 2007; Avcıoğlu, 2008; Kanlı ve Yağbasan, 2008; Sornsakda vd., 2009;Gönen ve Kocakaya, 2010; Özbek vd., 2012;Çelik ve Özbek, 2013; Turgut vd.,2013) bir çok çalışmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. İngilizce dersi tutum ölçeğinden elde edilen sonuçlara göre; Tablo 2 de de görüldüğü gibi deney ve kontrol gruplarının ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark yoktur. Dolayısıyla gruplar deneysel işlem öncesi ön tutum açısından birbirine denk kabul edilmiştir. Deneysel işlem sonrası her iki grubun son test sonuçlarına bakıldığında ise (tablo 9) deney grubu lehine anlamlı bir artışın olduğu görülmektedir. Yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 7E öğrenme modelinin kullanıldığı deney grubunda öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutum puanları mevcut programdaki yöntemlerin kullanıldığı kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksektir. Sonuç olarak 7E öğrenme modelinin öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarını artırmada daha etkili olduğu anlaşılmıştır.

13 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin E modeline yönelik tutum boyutunda bir çok çalışma olmasına karşın, ilgili alan yazında 7E modelinin öğrencilerin tutumları üzerine etkisi konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Araştırmadan elde edilen bir başka sonuca göre deney ve kontrol grubundaki öğrencilere çalışmadan 4 hafta sonra uygulanan kalıcılık testinde deney grubu öğrencilerinin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (Tablo 10). Bu sonuca göre yapılandırmacı öğrenme kuramına dayalı 7E öğrenme modelinin kullanıldığı deney grubundaki öğrencilerin öğrendikleri bilgilerin daha kalıcı olduğu söylenebilir. 7E öğrenme modelini kullanan öğrencilerin, öğrenmeler sırasında aktif olmaları, kendi öğrenmelerini kendilerinin düzenlemeleri, öğrenmeleri işbirliği içinde ve öğrendiklerini paylaşarak gerçekleştirmeleri, konulara dair oluşan merak ve bu meraklarını gidermek için sürekli araştırma içerisinde olmaları ve dolayısıyla yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını sağlamış olabilir. Araştırmadan elde edilen bu sonuç Demirezen, (2010); Turgut vd.,(2013)tarafından yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlarla paralellik göstermektedir. Araştırma da elde edilen sonuçlar doğrultusunda şu öneriler de bulunulabilir: 1- Yapılandırmacılığa dayalı 7E öğrenme modelinin İngilizce dersinin diğer konularına da uygulanabilmesi ve etkililiğinin ölçülebilmesi için materyaller hazırlanıp etkililiği incelenebilir. 2- Yapılandırmacılığa dayalı 7E öğrenme modelinin öğrencilerin tutumları üzerine etkisi konusunda herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Dolayısıyla İngilizce dersi başta olmak üzere başka derslerde de yöntemin tutum üzerine etkisi konusunda çalışmalar yapılabilir. 3-7E öğrenme modelinin etkililiğini daha iyi gözlemlemek için yapılacak çalışmalar daha büyük bir örneklem üzerinde ve daha uzun bir zaman diliminde uygulanabilir. 4- Bu araştırmanın ortaokul öğrencileri ile yürütüldüğü göz önüne alınırsa İngilizce derslerinde 7E öğrenme modelinin etkisini araştırmak için ilkokul, lise ve hatta üniversite öğrencileri düzeyinde de yararlı olup olmadığının araştırılması yapılabilir. 5- Yapılandırmacılığa dayalı 7E öğrenme modelinin öğrenilenlerin kalıcılığı üzerindeki etkisi daha uzun zaman aralığı bırakılarak yapılabilir. KAYNAKÇA AÇIKGÖZ, Ü. K. (2003). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. AVCIOĞLU, O. (2008). Lise 2 Fizik Dersinde Newton Yasaları Konusunda 7E Modelinin Başarıya Etkisinin Araştırılması. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. BROOKS, J. G. and BROOKS, M. G. (1993). In Search of Understanding: the Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. BRUNER, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge Massachusetts: BelknapPress BYBEE, R. W. (2003). WhyThe Seven E's. ErişimTarihi: ( )

14 1472 Onur KÖKSAL BYBEE, R. W., TAYLOR, J. A., GARDNER, A., VAN SCOTTER, P., POWELL, J. C., WESTBROOK, A. ANDLANDES N. (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins, Effectiveness, and Applications. Colorado Springs: BSCS. CAN, T. (2004). Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretmenlerinin Yetiştirilmesinde Kuram ve Uygulama Boyutuyla Oluşturmacı Yaklaşım. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi CUNNİNGHAM, R. T. ve F. TURGUT. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet öncesi Öğretmen Eğitimi, ÇELİK, H.,ULUKÖK, Ş. ve SARI, U. (2012). 5E ve 7E Öğretim Modellerinin Fen Okur- Yazarlığı Üzerine Etkisi. Journal of Research in Educationand Teaching,1(3): ISNN: ÇELİK, H. ve ÖZBEK, G. (2013). 7e öğretim modelinin hipotez kurma ve değişken belirleme becerileri üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 31, s ÇEPNİ, S., ŞAN, H.M., GÖKDERE, M.ve KÜÇÜK, M. (2001). Fen bilgisi öğretiminde zihinde yapılandırma kuramına uygun 7E modeline göre örnek etkinlik geliştirme. Yeni Binyılın Başında Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Eylül, Maltepe Üniversitesi: İstanbul. DEMİREZEN, S. (2010). The Effect of 7e Model to Students Achievement, Development of Scientific Process Skills, Conceptual Achievement and Retention Levels in ElectricalCircuits Subject. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Fizik Öğretmenliği Bilim Dalı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. EİSENKRAFT, A. (2003). Expandingthe 5E Model: A proposed 7E model emphasizes transfer of learning andtheimportance of elicitingpriorunderstanding. TheScienceTeacher. 70(6), Published bythenationalscienceteachersassociation, 1840 Wilson Blvd.,Arlington, VA GİZEM, K. (2011). ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme biçemleri ile ilköğretim okullarında görevli İngilizce öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme biçemlerinin belirlenmesi / Determination of the learning modalities of sixth grade students and the learning and teaching modalities of the English teachers at primary schools. Ankara Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi. GÖMLEKSİZ, M. N. ve ELALDI, Ş. (2011). Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring, p , TURKEY GÖNEN S. and KOCAKAYA, S.(2010). A Physics Lesson Designed According to 7e Model with the Help of Instructional Technology The Turkish Online Journal of Distance Education KANLI, U. (2007). 7E Modeli Merkezli Laboratuvar İle Doğrulama Laboratuvar Yaklaşımlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine ve Kavramsal Başarılarına Etkisinin Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara. KANLI, U. ve YAĞBASAN, R. (2008). 7E Modeli Merkezli Laboratuar Yaklaşımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmedeki Yeterliliği, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1):

15 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 1473 KÖKSAL, O. (2009). Teaching tenses in English to the students of these condstage at primary education through using 5e model in constructivist approach (7th grade) (Unpublished MA Thesis). Selçuk University, Institute of Social Sciences, Konya, Turkey. KÖKSAL, O. (2013). The effect of mnemonic devices on achievement, attitude, vocabulary learning and retention on the fifth year primary school English lessons.doctarate Thesis. Necmettin Erbakan University, Institute of Education Sciences, Konya, Turkey. ÖZBEK, G., ÇELİK, H., ULUKÖK, Ş. ve SARI, U. (2012). 5E ve 7E Öğretim Modellerinin Fen Okur-Yazarlığı Üzerine Etkisi. Journal of Research in Educationand Teaching,1(3): ÖZDEN, Y. (2000). Öğrenme ve Öğretme. Pegem Yayınları, Ankara. SENEMOĞLU, N. (2007). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Gönül Yayıncılık. SORNSAKDA, S. SUKSRİNGARM, P. and SİNGSEEWO, A. (2009). Effects of Learning Environmental Education Using the 7E-Learning Cycle with Metacognitive Techniques and the Teacher s Handbook Approaches on Learning Achievement, Integrated Science Process Skills and Critical Thinking of Mathayomsuksa 5 Students with Different Learning Achievement Pakistan Journal of SocialSciences. Volume 6- Issue: 5- Page No: SÜNBÜL, A. M. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Konya: Eğitim Akademi. ŞAHİNEL, S. (2002). Eleştirel Düşünme. Pegem Yayınları. Ankara.. TAVŞANCIL, E. (2005). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (İkinci Baskı). Ankara: Nobel Yayınları. TURGUT, Ü., GÜRBÜZ, F. and SALAR, R. ( 2013). The effect of 7e model on academic achievement sandretention in the unit electricity in our life 6th grade science and technology course. INTED2013 Proceedings ISBN: th International Technology,Educationand Development Conference 4-5 March, Valencia, Spain. EK.1. ARAŞTIRMADA KULLANILAN 7E MODELİ İLE İLGİLİ ÖRNEK ETKİNLİK UYGULANMASI Deney grubunda uygulanan 7E modeline göre düzenlenmiş öğretim etkinlikleri Milli Eğitim bakanlığının dağıtmış olduğu My English kitabındaki üniteler baz alınarak hazırlanmıştır. Food and Drink ünitesini işlemek amacıyla geliştirilen 7E etkinliği şu bölümlerden oluşmuştur. Merak Uyandırma Aşaması (Excite): Bu aşamada öğretmen 5 er kişilik öğrenci grupları oluşturur. Her bir gruba ilginç yemek resimlerinin bulunduğu fotoğraflar verir. Öğretmen İngilizce olarak Bu yemeklerin ne olduğunu biliyor musunuz? ya da Daha önce bu yemeklerden yediniz mi? şeklinde sorular yöneltir. Burada amaç uygulamaya başlamadan önce öğrencilerde ilginç yemek resimlerini kullanarak merak uyandırmak ve yeni öğrenmelere zemin hazırlamak için ünite konusuyla ilgili sorular sorarak öğrencilerin mevcut bilgilerini ortaya çıkartmaktır. Öğretmen konuyla ilgili günlük hayattan örnekler vererek öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmeye çalışır. Bu aşamada en önemli hedef öğrencilerin zihinlerinde sorular oluşturarak öğrencileri öğrenmeye

16 1474 Onur KÖKSAL motive etmek ve öğrencilerin derse aktif katılımını sağlamaktır. Senemoğlu nun ifadesiyle öğrencileri tetiğe hazır hale getirmektir (Senemoğlu, 2002). sorar. Keşif Aşaması: (Explore): Öğretmen yemeklerle alakalı günlük hayattan İngilizce sorular Balık yemeyi sever misiniz? Ne yemekler yapabilirsiniz? Hangi tür içecekleri seversiniz? Sebze yemeklerini sever misiniz? Meyve suyu içmesini sever misiniz? Sebzeler sağlıklı mıdır? Meyveler sağlıklı mıdır? Daha sonra öğretmen öğrencilere bir masa etrafında toplanmış ve yemek yiyen bir aile resmi gösterir. Daha sonra öğrencilere resimle alakalı aşağıdaki soruları sorar. 1- Aile mensupları ne tür yemek yiyorlar? 2- Neler içiyorlar? 3- Meyve yiyorlar mı? 4- Sizce yedikleri yiyecekler sağlıklı mı? Öğretmen burada 5 er kişilik öğrenci grupları oluşturur ve birlikte çalışmalarını sağlar. Daha sonra gruplar sınıftaki diğer arkadaşları ile birlikte düşüncelerini paylaşırlar. Burada öğretmenin amacı öğrencilere grup çalışmaları yaptırarak birlikte öğrenmelerini ve birlikte fikir üretmelerini sağlamaktır. Daha sonra öğretmen öğrencilerin fikirlerini tartışmalarını sağlar. Öğretmen öğrencilerin fikir tartışmalarına müdahalede bulunmaz. Öğretmen burada rehber ve dinleyici konumdadır. Bu aşama en fazla etkinliklerin gerçekleştirildiği bölümdür. Bu aşamada amaç öğrencilerin kendi cümlelerini kurmaları ve yaparak ve yaşayarak yani konuşarak ve iletişim kurarak öğrenmelerini sağlamaktır. Burada öğrenciler kendi bağımsız cümlelerini kurarlar. Böylelikle öğrenciler kendi var olan bilgilerini tecrübe ederler. Bu aşamada genelde grup çalışmaları yapılır. Bu sayede öğrenciler birbirlerini kontrol etme ve birlikte yeni bilgi oluşturma şansı bulurlar. Açıklama Aşaması: (Explain) Öğretmen bu aşamada öğrencilerin cevaplarını ve fikirlerini çok dikkatli bir şekilde dinler. Daha sonra öğretmen öğrencilere yemekler ve içecekler hakkında kısa bilgiler verir. Öğretmen, bu süreçte öğrencilerin kendi gözlemlerini açıklamalarını sağlar, öğrencileri yeni öğrendikleri kavramları kendi kelimeleriyle açıklamalarına teşvik eder ve her birinin açıklamalarını dikkatli bir şekilde dinler. Öğretmen öğrencilerin anlamada tereddüt ettikleri konularda öğrencilere kısa açıklamalar yapar. Bu aşama diğer aşamalara kıyasla en öğretmen merkezli geçen süreçtir. Derinleştirme Aşaması: (Elaborate) Bu aşamada öğretmen öğrencilerin edindikleri bilgileri kullanmalarını sağlar. Örneğin öğrencilerin bu konular hakkındaki düşüncelerini açıklamalarını ve yiyecekler ve içecekler konusunda önerilerde bulunmalarını ister. Bu süreçte öğrenciler öğretmenin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Bu süreçte öğrenciler yeni öğrendikleri

17 7E Modeline Göre Düzenlenmiş Öğretim Etkinliklerinin 6. Sınıf Öğrencilerinin 1475 kavramları etraflarındaki gerçek dünyaya uyarlar, Bu aşama genelde araştırma projeleri, problem çözme, karar alma ve tartışma gibi üst düzey zihinsel becerileri içerir. Bu aşamada öğretmen 7E Modelinin diğer safhalarını da kullanarak öğrencilerin motivasyonunun devamını sağlar. Bu aşamada ayrıca öğretmen gerçek dünya ile alakalı ek örnekler verir. İlişkilendirme Aşaması: Bu aşamada öğretmen öğrencilerin yeni öğrenmiş oldukları yiyecekler ve içecekler ile alakalı bilgileri daha önceki bilgileri ile ilişkilendirmelerini sağlayarak yeni cümleler kurmalarını ister. Örneğin öğrenciler Daha önceden kolanın sağlıklı olduğunu düşünüyordum ama kola sağlıklı değilmiş şeklinde yeni cümleler oluşturabilirler. Paylaşma/ Değiştirme Aşaması: (Exchange) Bu aşamada öğrenciler değişen fikirlerini diğer arkadaşları ile paylaşırlar ve bu fikirlerinin değişim sebeplerini arkadaşlarına açıklarlar. Örneğin Ben balık sevmezdim ancak artık seviyorum çünkü.. diye devam edebilirler. Ya da Daha önceden yemekleri tuzlu yerdim ancak artık yemiyorum çünkü. diye devam edebilirler. Değerlendirme Aşaması: Bu aşamada öğretmen öğrencilerden beşerli gruplar oluşturur. Öğrencilerin birlikte tartışabilecekleri ve değerlendirme yapabilecekleri sorular verir. 1- Neden sebze ağırlıklı besinler yemeliyiz? 2- Ne tür içecekler sağlıklıdır? 3- Hangi besinlerde zararlı yağ oranı fazladır? 4- Hangi besinler insan sağlığı için zararlıdır? Bu soruların cevabında öğrenciler ünite içerisinde geçen There is/ Thereare, countable/ uncountable, quantifiers, how much/ how many gibi kalıpları kullanırlar. Değerlendirme öğrenmenin her aşamasında devam eden bir süreçtir. Bu aşamada öğretmen, öğrencilerin bilgilerini, becerilerini, düşünme süreçlerindeki değişmeleri gözlemler. Açık uçlu sorular sorarak öğrencilerin bilgilerini değerlendirir. Öğretmen yiyecek ve içecekler konusunda oluşturduğu her bir grubun kompozisyon yazmasını isteyebilir. Kontrol grubunda dersler mevcut programdaki etkinliklerle işlenmiştir. Kontrol grubunda öğrenciler için bütün açıklamalar öğretmen tarafından yapılmıştır. Öğrencilerin konuyu anlamadıkları yerlerde öğretmen onlara yardımcı olmuştur. Öğrenciler bir sonraki derse, önceki hafta işlenen konular hakkında verilen ödevleri yapmış olarak ve o günkü dersle ilgili yer alan soruları cevaplandırmış olarak gelmişlerdir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ÖĞRETIM ILKE VE YÖNTEMLERI 4. HAFTA

Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ÖĞRETIM ILKE VE YÖNTEMLERI 4. HAFTA Öğrenme Öğretme Yaklaşımları ÖĞRETIM ILKE VE YÖNTEMLERI 4. HAFTA Sunuş Yoluyla Öğrenme Sunuş Yoluyla Öğretme Ausubel tarafından geliştirilmiştir. Tüm buluş yoluyla öğrenmeler anlamlı değildir. Düşük düzeyde

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 17 ISSN: İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI PROJE DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİLERİN FİZİK DERSİNE YÖNELİK ETKİSİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi ceke@akdeniz.edu.tr Prof. Dr. Selma Moğol Gazi Üniversitesi

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ

ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA VE MOTİVASYONA ETKİSİ 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY ELEKTRONİK OYUNLARIN ALGORİTMA GELİŞTİRME KONUSUNDA AKADEMİK BAŞARIYA, KALICILIĞA

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet

ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ. Özet ONLİNE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİ BAŞARISININ BELİRLENMESİ Özet Öğr.Gör. Mete Okan ERDOĞAN Pamukkale Üniversitesi DTBMYO /Denizli Bu çalışma, Denizli de bulunan öğretmenlere, yapılandırmacılık konusunda uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 61-66 İLKÖĞRETİM 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAVRAM HARİTASI KULLANIMININ ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Gülşen ALTINTAŞ Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ *

GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 22, Sayı: 1, Sayfa: 85-92, ELAZIĞ-2012 GENEL KİMYA LABORATUVARINDA 3E, 5E ÖĞRENME HALKALARININ KULLANILMASININ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ

PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ 311 PORTFOLYONUN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ ÖĞRENCİ BAŞARISI VE KALICILIĞA ETKİSİ Rahşan BAŞÇİFTÇİ, Selçuklu Necip Fazıl Kısakürek İlköğretim Okulu, Selçuklu/KONYA, rahsan.basciftci@hotmail.com Özet Bu

Detaylı

Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları

Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları 2010 / Yıl: 6 Sayı: 16 51 Yapılandırmacı Öğrenme Ortamları Yrd. Doç. Dr. Gürbüz OCAK* Mesude TAVLI** Yapılandırmacı yaklaşımın uygulandığı derslerdeki öğrenme ortamları ile geleneksel modele dayalı işlenen

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Eğitim Psikolojisi MB 102 2 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ

FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠNĠN TEMELLERĠ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaş arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düşünme becerisi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi

Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı I-II (2008) 75 Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Etkinliklerin Erişi, Tutum ve Öğrenmelerin Kalıcılığına Etkisi Özcan Demirel 1, Kenan Demir 2, Canay

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

YETENEK AVCILARI STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ Haziran 2017/ KAYSERİ Çelebi KALKAN / Scientix Ambassador

YETENEK AVCILARI STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ Haziran 2017/ KAYSERİ Çelebi KALKAN / Scientix Ambassador YETENEK AVCILARI STEM EĞİTİCİ EĞİTİMİ 12-16 Haziran 2017/ KAYSERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 STEM NEDEN ÖNEMLİ? 12-16 Haziran 2017/ KAYSERİ 14 "Yaşadığımız, çalıştığımız ve birbirimizle ilişkilerimizi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki İngilizce Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları

Temel Fransızca becerisi kazandırmak. Temel Fransızca konuları DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Fransızca I BİS 311 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Fransızca Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ

FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ FEN BİLGİSİ LABORATUARI DERSİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ETKİNLİKLERİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI ÜZERİNE ETKİSİ; ASİT-BAZ KAVRAMLARI VE TİTRASYON KONUSU ÖRNEĞİ G.KIYICI 1, A. YUMUŞAK 1 1 Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ 1804 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEYSEL ETKİNLİKLERDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ Filiz KARA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Samsun, Türkiye,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir.

06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. FEN BİLGİSİ EĞİTİMİNİN TEMELLERİ Fen Bilgisi Eğitiminin Önemi 06-14 yaș arasındaki zorunlu eğitim döneminde fen bilgisi eğitimi önemli bir yere sahiptir. Fen bilgisi eğitimi; Çocuğa yaratıcı düșünme becerisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

Özel Öğretim Yöntemleri I

Özel Öğretim Yöntemleri I Özel Öğretim Yöntemleri I Dersin Adı Dersin Kodu 1206.6306 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 2 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS302 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi. Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersinin WebQuest Yöntemi ile Yürütülmesinin Akademik Başarıya Etkisi Handan ÜSTÜN GÜL Esra ERGÜL SÖNMEZ WebQuest WebQuest yöntemi 1995 yılında Bernie Dodge ve Tom March

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. : Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Birimi Bölümü Anabilim Dalı : Süleyman Erkam SULAK : Yrd. Doç. Dr. : Eğitim Fakültesi : Temel Eğitim : Sınıf Eğitimi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ

İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ İLKÖĞRETİMDE MÜZİK ÖĞRETMENİNİN KULLANDIĞI ÇALGININ ÖĞRENCİNİN DERSE İLİŞKİN TUTUMUNA ETKİSİ Uzman Öğretmen Aytül Levent ATSO Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi alevent_66@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Serpil Umuzdaş

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE

ÇOKLU ORTAM ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE ÇOKLU ORTAM KULLANMININ İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KAYGILARINA ETKİSİ Hasan Çoruk 1, Recep Çakır 2 1 Öğr. Gör., Bülent Ecevit Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Zonguldak

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri)

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities & Diğerleri) A1. Yeşilyurt, E. & Çelik, V. (Hakem Değerlendirme Sürecinde). Güncellenen öğretim programları

Detaylı

Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi

Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Drama Yönteminin İlköğretim 4.Sınıf Matematik Dersinde Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi Nilgün BAKKALOĞLU Gazeteci Hasan Tahsin İÖO K.Kayaş Mah. 105. Sok. No:17 Mamak Ankara n.bakkaloglu@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR

Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Yrd. Doç. Dr. İsmail KENAR Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: 02742652031/4591

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2

DERS BİLGİLERİ. Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS. İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kod Dönem T+P Saat Kredi AKTS İngilizce İNG116 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe/İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz

DERS BİLGİLERİ. İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS İş Araştırma Metodolojisi BBA 381 Güz 3+0+0 3 5 Ön Koşul Dersleri BBA 282 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Öğretimin Geliştirilmesi

Öğretimin Geliştirilmesi Öğretimin Geliştirilmesi Dr. Nuray SENEMOĞLU (*) İnsanların doğuştan getirdikleri zihinsel güçlerin, öğrenmelerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görüşü, eğitimde kendini uzun yıllardan beri hissettirmektedir.

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. İleri Okuma Ve Yazma I YDI Yarıyıl Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İleri Okuma Ve Yazma I YDI 107 1.Yarıyıl 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ*

İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* İLKÖĞRETIM MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ Soner ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim

Detaylı