İLERİ ARAŞTIRMA SORU HAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLERİ ARAŞTIRMA SORU HAVUZU"

Transkript

1 1 ) Bir ölçümde bağımlı değişkenlerdeki farklılıkların bağımsız değişkenlerdeki farklılıkları nasıl etkilediğini aşağıdakilerden hangisi ölçer? A) Bağımlı Değişken B) Bağımsız Değişken C) Boş Değişken D) Gösterge E) Etki Büyüklüğü 2 ) Birleşik ölçek oluşturmak için bir veya daha fazla değişken ile kullanılan tek bir değişkene ne ad verilir? A) Gösterge B) Metrik Veri C) Çoklu Bağlantı D) Ölçüm Hatası E) Bağımsızlık Tekniği 3 ) Bağımlı değişkendeki değişmenin regresyon tarafından açıklanamayan kısmını aşağıdakilerden hangisi açıklar? A) Hata kareler toplamı B) Düzeltilmiş belirlilik katsayısı C) Regresyon kareler toplamı D) Kareler toplamı E) Belirlilik katsayısı 4 ) Bir değişkenler kümesinde yer alan çok sayıda değişkeni bir araya getirerek, kavramsal olarak anlamlı yeni değişkenler (faktörler, boyutlar) keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli istatistik yönteminin adı nedir? A) Kanonik korelasyon B) Diskriminant analizi C) Ridge regresyon D) Faktör analizi E) Güvenirlik analizi 5 ) Diskriminant analizinde, örneklem grubu kaç alt gruba bölünür? A) 2 alt gruba B) 3 alt gruba C) 1 alt gruba D) 5 alt gruba E) 4 alt gruba 6 ) İki ya da daha fazla değişkeni aynı anda test eden analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Metrik Veri B) Çoklu Analiz C) Güç Analizi D) Ölçüm Hatası E) Çoklu Bağlantı 7 ) Bir özelliğin doğru ölçülebilme derecesini aşağıdakilerden hangisi karşılar? A) Geçerlilik B) Etki Büyüklüğü C) Güvenilirlik D) Güç analizi E) Bağımsız Değişken 8 ) I- İki yığının ortalaması farkının testi ve tahmini için istatistikçiler her iki yığından rastgele örnek çekerler. II. Yığındaki değişkenliklerin karşılaştırılması ile ilgilenildiğinde, iki yığının varyansları oranlanır. III. Yığına ilişkin varyansları bilmek her zaman mümkündür. 9 ) Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) I-II-III B) II-III C) I-II D) Yalnız I E) Yalnız II 10 ) Bir araştırmacı, anket yöntemiyle topladığı veri setinin faktör analizi yapmaya yeterli ölçüde bir örneklem olup olmadığına hangi test ile karar verir? A) En küçük kareler testi B) Bartlett küresellik testi C) Wilks` Lambda testi D) Kaiser - Meyer - Olkin (KMO) testi E) Cronbach`s Alpha testi 1

2 11 ) Bir yönetici, fabrikanın üretim kapasitesini arttırmak için yeni üretim araçları almayı planlamaktadır. Araçları iki farklı firma satmaktadır ve bu firmaların satmakta olduğu araçlara ilişkin test sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Anakütle (firma A ve firma B) varyansları arasında bir farkın olup olmadığını belirlemek için kullanılan test istatistiğinin değeri A) 1,625 B) 1,122 C) 0,784 D) 1,129 E) 1,275 (TABLO EKSİK) 12 ) Cevap değişkeni üzerinde etkisi olduğuna inanılan ve kontrol edilebilen değişkene ne ad verilir? A) Varyans B) Faktör C) Düzey D) Yığın E) Gözlem 13 ) Faktör analizinde en çok kullanılan döndürme yöntemlerinden biri de Varimax dik döndürme yöntemidir. Bu yöntemin işlevi aşağıdaki seçeneklerden hangisindedoğru bir şekilde ifade edilmiştir? A) Birbirinden bağımsız yeni faktörler elde etmek B) Tanımlayıcı istatistikler elde etmek C) Faktörler arası ilişkileri ortaya çıkarmak D) Faktör yüklerini belirlemek E) Madde yüklerini belirlemek 14 ) I. Faktör analizinde sadece öz değeri bir ve birin üzerinde olan faktörler kararlı olarak kabul edilir. II. Faktör yük değeri maddelerin faktörle olan ilişkisini açıklar. III. Temel bileşenler analizi, çok sayıdaki değişkeni daha az sayıda değişkene indirger. Faktör analizine ilişkin yukarıdaki sayıltılardan hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) I ve III C) II ve III D) Yalnız I 15 ) Bağımsız değişkenin herbir durum için ölçümlenen değişken aşağıdakilerden hangisidir? A) Bağımsız Değişken B) Bağımlı Değişken C) Hepsi D) Etki Büyüklüğü E) Boş Değişken 16 ) Verilerin ampirik olarak ağırlıkları ile tanımlanmış doğrusal kombinasyonudur tanımını en iyi aşağıdakilerden hangisi karşılar A) Bağımlı Değişken B) Etki Büyüklüğü C) Boş Değişken D) Bağımsız Değişken E) Değişken 17 ) Lojistik regresyon analizine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Bağımsız değişkenlerin katsayıları negatif olamaz. B) Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında yalnızca doğrusal ilişkiler vardır. C) Bağımlı değişken birden fazla olabilir. D) Bağımsız değişken yalnızca nitel verilerden oluşur. E) Bağımlı değişken sınıflı ölçekle elde edilmiştir 18 ) Fiziksel özellik nasıl bir değişkendir? A) Metrik değişken B) Boş değişken C) Bağımsız değişken D) Bağımlı değişken E) Metrik Olmayan 19 ).olarak tanımlanan bir veya daha fazla değişkenin bağımsız değişkenler ile açıklanması analiz edilmesi tekniğidir cümlesini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde karşılar A) Metrik değişken B) Boş değişken C) Sürekli değişken D) Bağımlı değişken E) Bağımsız değişken 2

3 20 ) Bir değişken setini daha az sayıda ilişiksiz ve anlam ifade eden varsayımsal değişkenlerle göstermeyi amaçlar ifadesini aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde karşılar? A) Çoklu doğrusal regresyon B) Lojistik regresyon C) Diskriminant analizi D) Faktör Analizi E) Kümeleme analizi 21 ) Aşağıdakilerden hangisi hatalı veri çözüm adımlarından biri değildir? A) Eksik veri türünü belirleme B) Hatalı veri süreçleri rastgele mi? C) Yerine atama metodunun seçilmesi D) Hatalı verilerin büyüklüğünün belirlenmesi E) Hatalı verilerin eksik türlerinin doğrusallığını belirleme 22 ) Bir kategorik bağımlı değişken ile birden fazla metrik bağımsız değişkenin arasındaki ilişkiyi açıklayan uygun istatiksel bir metotdur tanımına aşağıdakilerden hangisi en iyi uyar. A) Çoklu diskriminant analizi B) Diskriminant analizi C) Logistic regression analizi D) Faktör analizi E) Hepsi 23 ) Aşağıdakilerden hangisi kümeleme analizinin karar süreçlerinden biri değildir? A) Geçerlilik ve güvenilirliği ölçmek B) Küme oluşturma ve genel uyumsuzluğun değerlendirilmesi C) Kümeleme Analizinde Araştırma D) Tasarımı Küme Analizinin Varsayımları E) Kümeleri yorumlamak 24 ) Lojistik regresyon analizinde bir olayın olma olasılığının olmama olasılığına bölünmesiyle elde edilen orana ne ad verilir? A) Örneklem oranı B) Teorik oran C) Tahmin oranı D) Regresyon oranı E) Odds oranı 25 ) Bir basit doğrusal regresyon denkleminin genel gösterimi "y = a + bx + e" şeklindedir. Bu denklemdeki "e" stokastik bileşeni aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? A) Ölçme modelinin güvenirlik düzeyini B) Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklamada gerek ve yeter şart olduğunu C) Ölçme modelinin geçerlik düzeyini D) Hata terimidir. E) Ölçme modelinin kararlılığını 26 ) Regresyon analizi ANOVA tablosunda F değerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkması ne anlama gelir? A) Bağımsız değişkenlerin katsayılarının eşit olduğu B) Bağımsız değişkenlerin katsayılarının sıfırdan farklı olduğu C) Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerden farklı olduğu D) Bağımlı değişkenin katsayısının sıfıra eşit olduğu E) Hata teriminin sıfırdan farklı olduğu 27 ) Bir veri grubundaki uç değerler hangi yöntem kullanılarak belirlenemez? A) Mahalanobis uzaklıkları B) Standart puanlar C) Kutu grafiği (box plot) D) t-testi E) Frekans dağılımları ve histogram 28 ) iki değişken arasında, yönüne bakılmaksızın istatistiksel bir ikişkinin olup olmadığını aşağıdaki analizlerden hangisi ile belirleyebiliriz? A) Korelasyon analizi B) Diskriminant analizi C) Faktör analizi D) Kümeleme analizi E) Regresyon analizi 3

4 29 ) I.Normallik II.Doğrusallık III.Eşvaryanslılık (homojenlik) IV.Çoklu doğrusal bağlantı olması V.Heterojenlik Tüm çok değişkenli istatistik testlerinde ortak olan temel sayıltılar yukarıdakilerden hangileridir? A) I, IV ve V B) I, II ve III C) I, III, IV ve V D) IV ve V E) I, II, III, IV ve V 30 ) Analizlere başlamadan önce kontrol edilmesi gereken noktalardan biri de kayıp değer olup Olmadığıdır. Varsa eğer kayıp değerlerin rastgele sayılarla doldurulması ise oldukça sakıncalıdır. Bunun en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Dağılımın çarpıklığını artırır. B) Ölçümlerin varyansını yükseltir. C) Veri seti büyüdüğünden analiz zorlaşır. D) Ölçümlerin ortalamalarını azaltır. E) Ölçümlerin geçerliğini ve güvenirliğini düşürür. 31 ) Aşağıdaki hipotez cümlelerinden hangisi hatalıdır? A) Eğitim düzeyi performansı olumlu etkilemektedir B) Yaşla zekâ düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır. C) Ergenlik dönemine kadar kız çocuklarının ortalama zekâ düzeyi erkek çocuklarının ortalama zekâ düzeyinden anlamlı bir şekilde yüksektir. D) Proaktif kişilik özelliklerine sahip insanlarda yaratıcı düşünce yeteneği inovatif davanışları daha çok etkilemektedir. E) Kadınların ve erkeklerin algıladıkları hizmet kalitesi hemen hemen eşittir. 32 ) Korelasyon matrisinde yer alan tüm korelasyonların genel anlamlılıklarını gösteren bir istatistiksel testtir, boşluğuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir A) Anti-İmage korelasyonu B) Barlett küresellik testi C) Eşkökenlilik D) Ortak varyans E) Faktör Analizi 33 ).faktör analizin uygunluğunu gösteren bir indekstir, boşluğuna aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Faktör yükleri testi B) Faktör rotasyonu testi C) Örneklem yeterlilik testi D) Öz vektör- Özdeğer testi E) Faktör skoru testi 34 ) Aşağıdakilerden hangisi çok değişkenli istatistiksel yöntemlerden biri değildir? A) Lojistik regresyon B) Çoklu doğrusal regresyon C) Diskriminant analizi D) Varimax dik döndürrme E) Kümeleme analizi 35 ) İstatistiksel bir modelin gücünü aşağıdakilerden hangisi açıklayabilir? A) Hata terimi B) Belirleme katsayısı C) Korelasyon D) Aritmetik ortalama E) Değişken 36 ) Değişik iki ölçüm aracının aynı bireylerde aynı ölçümü yapıp yapmadığını ya da aynı sonucu verip vermediğini sınamak için kullanılan test aşağıdakilerden hangisidir? A) Ki-kare testi B) Mann-Whitney U testi C) İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi D) İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi E) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi 4

5 37 ) Bir yığın parametresi hakkında yapılan varsayımlara ne ad verilir? A) İstatistiksel hipotez B) Yokluk hipotezi C) Test istatistiği D) Alternatif hipotez E) Red bölgesi 38 ) Aşağıdakilerden hangisi bağımlı tekniklerden birisi değildir? A) Çoklu varyans analizi B) Küme analizi C) Lojistik regresyon D) Kanonik korelasyon E) Birleşik analiz 39 ) Nicel değişkenlere ilişkin iki veya daha fazla yığının karşılaştırılmasında kullanılan yönteme ne ad verilir? A) Yığın analizi B) Test analizi C) Değişken analizi D) Meta analizi E) Varyans analizi 40 ) Çoklu doğrusal bağlantı problemi olup olmadığının anlaşılmasını sağlayan katsayı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kolmogorov-Smirnov testi B) Mahalanobis uzaklığı C) Levene testi D) VIF katsayısı E) Box-M testi 41 ) Bir kategorik bağımlı değişken ile birden fazla metrik bağımsız değişkenin arasındaki ilişkiyi açıklayan istatiksel bir metottur tanımına aşağıdakilerden hangisi en iyi uyar? A) Logistic regression analizi B) Çoklu diskriminant analizi C) Diskriminant analizi D) Faktör analizi E) Hepsi 42 ) Aynı bireyler üzerinde aynı konuda iki kez ölçüm yapan ve parametrik test varsayımlarını sağlayan test hangisidir? A) İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik testi B) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi C) Wilcoxon testi D) Ki Kare testi E) Mann-Whitney U testi 43 ) I- Mann-Whitney U testi II- Wilcoxon testi III-Bağımlı iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi IV- İki eş arasındaki farkın önemlilik testi Bağımlı gruplara ilişkin hipotez testleri aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir? A) II-IV B) I-II C) I-II-III-IV D) I-III E) II-III-IV 44 ) Kandaki şeker miktarını düşürmek için hazırlanan bir diyet programının etkinliğini ölçmek için şeker hastalarının diyetten önce kandaki şeker miktarları ile diyetten sonra kandaki şeker miktarlarının farklı olup olmadığını test etmek isteyen master öğrencisi Cihan ın veri seti parametrik olmayan verilerden oluşuyorsa hangi testi kullanmalıdır? A) İki Ortalama Arasındaki Farkın Önemlilik testi B) BağImlı iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi C) Mann-Whitney U testi D) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi E) Wilcoxon testi 45 ) I-Değişik iki zaman veya durumlardaki ölçüm farklılığı II-Değişik iki ölçüm aracının ölçüm farklılığı III-Değişi iki ölçümcünün ölçüm farklılığı Yukarıdaki durumlardan hangisi veya hangileri iki eş arasındaki farkın önemlilik testinin uygulanabileceği durumlardandır? A) I-III B) Yalnız I C) I-II D) I-II-III E) Yalnız II 5

6 46 ) İki grup arasındaki değerlere ilişkin fark değerleri dağılımının normal dağılım göstermediği durumlarda kullanılan test hangisidir? A) Mann-Whitney U testi B) İki Yüzde Arasındaki Farkın önemlilik Testi C) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi D) Bağımlı iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi E) Wilcoxon testi İLERİ ARAŞTIRMA SORU HAVUZU 47 ) 12 bireyin diyet öncesi ağırlıklarının diyet sonrasında değişip değişmediğini incelemek için uygulanan wilcoxon eşleştirilmiş iki örnek testinin sonucu thesap= 10,5 < ttablo=14 ve p< 0,05, olması durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I- H0 red edilir. II- H1 red edilir. III- İki eş ölçüm arasında fark yoktur. IV- İki eş ölçüm arasında fark vardır. A) I-IV B) II-III C) I-III D) I-IV E) I-II 49 ) Yukarıdaki tabloda 8 bireyin diyet öncesi ağırlıklarının diyet sonrasındaki değişiminin wilcoxon testi sonucunda T istatistik değeri A) 1,5 B) 3 C) 4,5 D) 27 E)21 48 ) Niteliksel bir değişken yönünden, aynı bireylerden iki değişik zaman ya da iki değişik durumda elde edilen iki yüzde arasında fark olup olmadığının araştırılmasında kullanılan test hangisidir? A) İki eş arasındaki farkın önemlilik testi B) Bağımlı iki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi C) İki yüzde arasındaki farkın önemlilik testi D) Mann-Whitney U testi E) İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi 50 ) Öğrencilerin seminer sonrasında bilgi düzeylerini algılamadaki değişiminin bağımlı gruplarda iki yüzde arasındaki fark testine göre Z değeri A) -0,175 B) -2,214 C) -1,154 D) -2,645 E)-3,586 6

7 51 ) Bir yığın parametresi hakkında yapılan varsayımlara ne denir? A) İstatistiksel hipotez B) Yokluk hipotezi C) Alternatif hipotez D) Test istatistiği E) Red bölgesi 52 ) Kaç türlü istatistiksel hipotez vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 57 ) Yukarıda verilen hipotez testinin z değeri A) 1,89 B) -1,25 C ) -1,96 D) 1,96 E) 2,23 53 ) Örnekten elde edilen bilginin yokluk hipotezini destekleyip desteklemediğine karar verebilmek için örnekten elde edilen istatistiğe ne denir? A) İstatistiksel hipotez B) Yokluk hipotezi C) Alternatif hipotez D) Test istatistiği E)Red bölgesi 54 ) I- H0 gerçekte doğru ve kabul edilmiştir. II- H0 gerçekte doğru ve red edilmiştir. III- H0 gerçekte yanlış ve kabul edilmiştir. IV- H0 gerçekte yanlış ve red edilmiştir. Bir test işlemi yapıldığında verilen kararlardan hangileri hatalı verilmiş olur? A) I-II B) I-III C) II-III D) II-IV E) I-II-III 58 ) Yukarıda verilen hipotez testinin p değeri A) B) C) D) E) ) I- H0 gerçekte doğru ve kabul edilmiştir. II- H0 gerçekte doğru ve red edilmiştir. III- H0 gerçekte yanlış ve kabul edilmiştir. IV- H0 gerçekte yanlış ve red edilmiştir. Bir test işlemi yapıldığında verilen kararlardan hangileri I.Tip hata olur? A) I B) II C) I-III D) IV E) I-II 56 ) I- H0 gerçekte doğru ve kabul edilmiştir. II- H0 gerçekte doğru ve red edilmiştir. III- H0 gerçekte yanlış ve kabul edilmiştir. IV- H0 gerçekte yanlış ve red edilmiştir. Bir test işlemi yapıldığında verilen kararlardan hangileri II.Tip hata olur? A) I-III B) II-IV C) III D) IV E) I-II 59 ) Hangisi veya hangileri uygulanırsa testin gücü artar? A) I-III B) II-IV C) II-III D) I-IV E) I-II 7

8 64 ) Aşağıda bir yığından rastgele seçilen gözlem değerine ait veriler verilmiştir ) Yukarıda verilen hipotez testinin µ=1050 iken testin gücü A) B) C) D) E) %95 güvenle yığın ortalamasına ilişkin alt sınır güven aralığı A) B) C) D) E) ) Örneklem hacmi n=15 olan bir hipotezin serbestlik derecesi A) 14 B)15 C)16 D)17 E)18 65 ) %5 anlamlılık düzeyinde verilen verilere göre aşağıdaki hipotezi üst sınır güven aralığı 62 ) Örneklem hacmi n=20 α=0.05 olan bir hipotezin t değeri A) B) C) D) E) A) 6,862 B)8,260 C)3,896 D)5,358 E) 10, ) Aşağıdaki hipotezin alt sınır güven aralığı 63 ) Aşağıda bir yığından rastgele seçilen 10 gözlem değerine ait veriler verilmiştir %90 güvenle yığın ortalamasına ilişkin üst sınır güven aralığını A)8.112 B) C)7.683 D) E) A) 0,474 B) 0,385 C)0,278 D) 0,274 E) 0,147 8

9 67 ) Bir fabrika yöneticisi makinenin ürettiği kusurlu malların oranını tahmin etmek istemektedir. 100 birimlik bir örnek seçtiğinde malların %4 ünün kusurlu olduğu belirlenmiştir. Tahmine ilişkin hata 0.06 olmak üzere, %99 güven düzeyinde kurulacak güven aralığını belirleyecek n kaç olmalıdır? A) 71 B) 83 C)96 D)102 E) ) Bazı bilim adamları yüksek lifli kahvaltı gevreklerinin bazı kanser çeşitlerinin ortaya çıkma olasılığını azalttığı görüşündedir. Bunun için rastgele 35 kişi seçilmiş, kahvaltı ve öğle yemeklerinde düzenli olarak yüksek lifli kahvaltı gevreklerinden yiyip yemedikleri sorulmuştur. Yüksek lifli gevrek tüketenler: Yüksek lifli gevrek tüketmeyenler: %5 anlamlılık düzeyine göre hipotezin serbestlik derecesi A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E)28 68 ) Serbestlik derecesi 24 olan bir hipotezin α=0.1 güven düzeyinde t istatistik değeri A) B) C) D) E) ) Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? I-Yığın varyansı bilindiğinde test istatistiğinde z istatistiği kullanılır. II-Standart sapma bilindiğinde test istatistiğinde t istatistiği kullanılır. III- Serbestlik derecesi arttıkça t dağılımı küçülerek daralır. A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I-II E) I-II-III 9

10 71 ) Bazı bilim adamları yüksek lifli kahvaltı gevreklerinin bazı kanser çeşitlerinin ortaya çıkma olasılığını azalttığı görüşündedir. Bunun için rastgele 35 kişi seçilmiş, kahvaltı ve öğle yemeklerinde düzenli olarak yüksek lifli kahvaltı gevreklerinden yiyip yemedikleri sorulmuştur. Yüksek lifli gevrek tüketenler: Yüksek lifli gevrek tüketmeyenler: %5 anlamlılık düzeyine göre hipotezin t değeri A) -2,79 B) -3,89 C) -3,54 D) -3,98 E)-2,89 73 ) Lastik aşınma süreleri: Yeni tasarlanan lastik: Mevcut tasarım: Firmanın %95 güven düzeyinde yeni tasarım lastiğin mevut olan tasarıma göre daha uzun sürede aşındığının t istatistik değeri A).496 B).268 C).345 D).413 E) ) A ve B tipi dizayn bilgisayarların montaj süreleri: A: B: A ve B tipi bilgisayarların montaj süreleri arasındaki farkın %5 anlamlılık düzeyinde t istatistik değeri A) 0,402 B) 0,410 C) 0,425 D) 0,434 E) 0, ) Aşağıda verilen eşleştirilmiş çiftler için birinci yığının ortalamasının ikinci yığın ortalamasından büyük olacak şekilde test işleminin test istatistiği α=0,01 alın A) 3,15 B) 4,53 C) 2,86 D)3,72 E) 2,12 10

11 78 ) I-İki veya daha fazla yığın ortalaması arasındaki farkı test eder. II- Diğer adı varyans analizidir. III-Ortalamalar arasındaki farkın anlamlılığını karşılaştırır. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri ANOVA yöntemine ait özelliklerdir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I-II E) I-II-III 75 ) %95 güvenle ortalama farklarına ilişkin üst sınır güven aralığı A) 4,574 B)4,258 C)4,569 D) 4,742 E)4, ) Bir elma suyu üreticisinin 3 ülkedeki satışlar arasında fark olup olmadığını araştırmak istiyor. %95 güvenirlikle bu hipotezin F değeri A) 3,02 B)3,04 C) 3,06 D) 3,07 E)3,09 76 ) Nicel değişkenlere ilişkin, iki veya daha fazla yığın karşılaştırılmak istendiğinde böyle problemlerin çözümü için kullanılan yönteme ne denir? A) Varyans Analizi B) Değişken Analizi C) Meta Analizi D) Yığın Analizi E) Test Analizi 80 ) Bir elma suyu üreticisinin 3 ülkedeki satışlar arasında fark olup olmadığını araştırmak istiyor. F. 05,2,37 değeri ve H0 red kabul durumu nedir? A) 3,35-kabul B) 2,72-kabul C) 3,25-red D) 2,96-red E) 3,16-red 77 ) Cevap değişkeni üzerinde etkisi olduğuna inanılan ve kontrol edilebilen değişkene ne dedir? A) Varyans B) Faktör C) Düzey D) Gözlem E) Yığın 11

12 81 ) Denemelere ilişkin ortalamanın birbirlerinden farklı olup olmadığını α=.05 güven aralığına göre F değeri 82 ) Blok ortalamanın birbirlerinden farklı olup olmadığını α=.05 güven aralığına göre F değeri 12

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI Öğrenci Bilgileri Ad Soyad: İmza: MATE 211 BİYOİSTATİSTİK DÖNEM SONU SINAVI 26 Mayıs, 2014 Numara: Grup: Soru Bölüm 1 10 11 12 TOPLAM Numarası (1-9) Ağırlık 45 15 30 20 110 Alınan Puan Yönerge 1. Bu sınavda

Detaylı

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma...

İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii. Ölçme, İstatistik ve Araştırma... İçindekiler İçindekiler vii Yazarların Ön Sözü xiii Çevirenin Ön Sözü xiv Teşekkürler xvi Semboller Listesi xvii BÖLÜM 1 Ölçme, İstatistik ve Araştırma...1 Ölçme Nedir?... 3 Ölçme Süreci... 3 Değişkenler

Detaylı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı

Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri. Değişkenin Ölçek Türü ya da Yapısı ARAŞTIRMA MODELLİLERİNDE KULLANILACAK İSTATİSTİKLERİ BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ Parametrik mi Parametrik Olmayan mı? Kullanılacak İstatistikleri Belirleme Ölçütleri Değişken Sayısı Tek değişkenli (X) İki değişkenli

Detaylı

009 BS 400- İstatistik sonılannın cevaplanmasında gerekli olabilecek tablolar ve formüller bu kitapçığın sonunda verilmiştir. 1. şağıdakilerden hangisi doğal birimdir? l TV alıcısı Bl Trafik kazası CL

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME ANABİLİM DALI İŞLETME DOKTORA PROGRAMI TEKSTİL SEKTÖRÜNDE ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖĞRENEN ÖRGÜTE OLAN ETKİSİ Doktora Tezi Araştırma Önerisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. İSTATİSTİK İN TARİHÇESİ... 1 2. İSTATİSTİK NEDİR?... 3 3. SAYISAL BİLGİDEN ANLAM ÇIKARILMASI... 4 4. BELİRSİZLİĞİN ELE ALINMASI... 4 5. ÖRNEKLEME... 5 6. İLİŞKİLERİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm UYGULAMA VERİLERİ VERİ GRUBU 1. Yüzücü ve Atlet Verileri... 1 VERİ GRUBU 2. Sutopu, Basketbol ve Voleybol Oyuncuları Verileri... 4 VERİ 3. Solunum Yolları Verisi... 7 VERİ 4.

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3

BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 KİTABIN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1.BİLİM NEDİR? Tanımı...1 Bilimselliğin Ölçütleri...2 Bilimin İşlevleri...3 BÖLÜM-2.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Belgesel Araştırmalar...7 Görgül Araştırmalar Tarama Tipi Araştırma...8

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

İKİ EŞ ARASINDAKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TESTİ. Biyoistatistik (Ders 5: Bağımlı Gruplarda İki Örneklem Testleri) İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ

İKİ EŞ ARASINDAKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TESTİ. Biyoistatistik (Ders 5: Bağımlı Gruplarda İki Örneklem Testleri) İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr İKİ ÖRNEKLEM TESTLERİ

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 KARŞILAŞTIRMA İSTATİSTİĞİ, ANALİTİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI, BİYOLOJİK DEĞİŞKENLİK Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Karşılaştırma istatistiği Temel kavramlar: Örneklem ve evren:

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER 8

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER 8 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER 8 Prof. Dr. Ali ŞEN İki Populasyonun Karşılaştırılması: Eşleştirilmiş Örnekler için Wilcoxon İşaretli Mertebe Testi -BÜYÜK ÖRNEK Bağımsız populasyonlara uygulanan

Detaylı

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. Örnek Aşağıdaki veri setlerindeki X ve Y veri çiftlerini kullanarak herbir durumda X=1,5 için Y nin hangi değerleri alacağını hesaplayınız. i. ii. X 1 2 3 4 1 2 3 4 Y 2 3 4 5 4 3 2 1 Örnek Aşağıdaki veri

Detaylı

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2

YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 5, Sayı:2, 2003 YABANCI DİL EĞİTİMİ VEREN ÖZEL BİR EĞİTİM KURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Sibel SELİM 1 Efe SARIBAY

Detaylı

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi

Parametrik Olmayan Testler. İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi Parametrik Olmayan Testler İşaret Testi-The Sign Test Mann-Whiney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Rank Korelasyon Parametrik

Detaylı

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK

FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK FAKTÖR ANALİZİ VAHİDE NİLAY KIRTAK Çok Değişkenli İstatistikler Faktör Analizi Faktör Analizinin Amacı: Birbirleriyle ilişkili p tane değişkeni bir araya getirerek az sayıda ilişkisiz ve kavramsal olarak

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI

ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI SORU- 1 : ISTATISTIK VE OLASILIK SINAVI EKİM 2016 WEB SORULARI X ve Y birbirinden bağımsız iki rasgele değişken olmak üzere, sırasıyla aşağıdaki moment çıkaran fonksiyonlarına sahiptir: 2 2 M () t = e,

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme

Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İstanbul Arel Üniversitesi M.Y.O Sağlık Kurumları İşletmeciliği Hastane Yönetiminde İstatistiksel Karar Vermenin Önemi

Detaylı

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A 2Q 10 BS 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek tablolar ve f ormüller bu kita p ç ığın sonunda ver-ilmiştir. 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre cevaplandırılacaktır

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 1.1. Regresyon Analizi... 1 1.2. Uygulama Alanları ve Veri Setleri... 2 1.3. Regresyon Analizinde Adımlar... 3 1.3.1. Problemin İfadesi... 3 1.3.2. Konu ile İlgili Potansiyel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v 1. BÖLÜM Örneklem Genişliğinin Elde edilmesi... 1 1.1. Kitle ve Parametre... 1 1.2. Örneklem ve Tahmin Edici... 2 1.3. Basit Rastgele Örnekleme... 3 1.4. Tabakalı Rastgele Örnekleme...

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri Elementary Education Online, 12(1), k: 1 6, 2013. İlköğretim Online, 12(1), b:1 6, 2013. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr KİTAP İNCELEMESİ SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

Detaylı

Hipotez. Hipotez Testleri. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011

Hipotez. Hipotez Testleri. Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Hipotez Hipotez Testleri Y. Doç. Dr. İbrahim Turan Nisan 2011 Hipotez Nedir? Gözlemlenebilir (araştırılabilir) bir olay, olgu veya fikri mantıklı ve bilimsel olarak açıklamaya yönelik yapılan tahminlerdir.

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ

TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı TAŞINMAZ DEĞERLEMEDE İSTATİSTİKSEL ANALİZ 1 Taşınmaz Değerlemede İstatistiksel Analiz İçindekiler

Detaylı

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ

1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ 1. FARKLILIKLARIN TESPİTİNE YÖNELİK HİPOTEZ TESTLERİ Örneklem verileri kullanılan her çalışmada bir örneklem hatası çıkma riski her zaman söz konusudur. Dolayısıyla istatistikte bu örneklem hatasının meydana

Detaylı

Hipotez Testleri. Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Hipotez Testleri. Mühendislikte İstatistik Yöntemler Hipotez Testleri Mühendislikte İstatistik Yöntemler Hipotez Testleri Parametrik Testler ( z ve t testleri) Parametrik Olmayan Testler (χ 2 Testi) Hipotez Testleri Ana Kütle β( µ, σ ) Örnek Kütle b ( µ

Detaylı

Deneysel Araştırmalarda Biyoistatistik. Prof. Dr. İsmet DOĞAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Deneysel Araştırmalarda Biyoistatistik. Prof. Dr. İsmet DOĞAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Deneysel Araştırmalarda Biyoistatistik Prof. Dr. İsmet DOĞAN AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Genel olarak bilimsel araştırma; problemlere ya da sorunlara güvenilir

Detaylı

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler BÖLÜM 7 TAHMİNLER Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU 1 Tahmin (kestirim veya öngörü): Mevcut bilgi ve deneylere dayanarak olayın bütünü hakkında bir yargıya varmaktır.

Detaylı

T TESTİ: ORTALAMALAR ARASI FARKLARIN TEST EDİLMESİ. Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN

T TESTİ: ORTALAMALAR ARASI FARKLARIN TEST EDİLMESİ. Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN T TESTİ: ORTALAMALAR ARASI FARKLARIN TEST EDİLMESİ Yrd. Doç. Dr. C. Deha DOĞAN Gruplara ait ortalamalar elde edildiğinde, farklı olup olmadıkları ilk bakışta belirlenemez. Ortalamalar arsında bulunan

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık -II Prof. Dr. İrfan KAYMAZ İki Ortalama Farkının Güven Aralığı Anakütle Varyansı Biliniyorsa İki ortalama arasındaki farkın dağılımına ilişkin Z değişkeni: Güven aralığı ifadesinde

Detaylı

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir.

A İSTATİSTİK. 1. nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. . nc r, n tane nesneden her defasında r tanesinin alındığı (sıralama önemsiz) kombinasyonların sayısını göstermektedir. Buna göre, n C r + n C r toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) n + C r B)

Detaylı

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12

2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 1. GİRİŞ 1 1.1 Regresyon ve Model Kurma / 1 1.2 Veri Toplama / 5 1.3 Regresyonun Kullanım Alanları / 9 1.4 Bilgisayarın Rolü / 10 2. BASİT DOĞRUSAL REGRESYON 12 2.1 Basit Doğrusal Regresyon Modeli / 12

Detaylı

İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI

İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI SORU 1 Meryem, 7 arkadaşı ile bir voleybol maçına katılmayı planlamaktadır. Davet ettiği arkadaşlarından herhangi bir tanesinin EVET deme olasılığı 0,8 ise, en az 3 arkadaşının

Detaylı

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER

Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Prof. Dr. Özkan ÜNVER Prof. Dr. Hamza GAMGAM Doç. Dr. Bülent ALTUNKAYNAK SPSS UYGULAMALI TEMEL İSTATİSTİK YÖNTEMLER Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 8. Baskı Frekans Dağılımları Varyans Analizi Merkezsel

Detaylı

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK İKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TESTİ VE İKİ EŞ ARASINDAKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TEST SORULARI

MATE 211 BİYOİSTATİSTİK İKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TESTİ VE İKİ EŞ ARASINDAKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TEST SORULARI MATE 211 BİYOİSTATİSTİK İKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TESTİ VE İKİ EŞ ARASINDAKİ FARKIN ÖNEMLİLİK TEST SORULARI 1. Doğum sırasının çocuğun zeka düzeyini etkileyip etkilemediğini araştıran bir araştırmacı çocuklar

Detaylı

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek,

8.Hafta. Değişkenlik Ölçüleri. Öğr.Gör.Muhsin ÇELİK. Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, İSTATİSTİK 8.Hafta Değişkenlik Ölçüleri Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Uygun değişkenlik ölçüsünü hesaplayıp yorumlayabilecek, Serilerin birbirlerine değişkenliklerini yorumlayabileceksiniz. 2

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ. Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. Bahar TAŞDELEN Günlük hayattan birkaç örnek Gelişim dönemindeki bir çocuğun boyu ile kilosu arasındaki ilişki Bir ailenin tükettiği günlük ekmek sayısı ile ailenin

Detaylı

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım

2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI Tanım 2. REGRESYON ANALİZİNİN TEMEL KAVRAMLARI 2.1. Tanım Regresyon analizi, bir değişkenin başka bir veya daha fazla değişkene olan bağımlılığını inceler. Amaç, bağımlı değişkenin kitle ortalamasını, açıklayıcı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Prof. Dr. Nihal ERGİNEL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Prof. Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Prof. Dr. Nihal ERGİNEL PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Daha önce incelediğimiz testler, normal dağılmış ana kütleden örneklerin

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Uygulama 4 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Uygulama 4 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Uygulama 4 Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Örnek Senaryo İmplant üreten İMPLANTDENT

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar Ön Koşul Dersin Dili. Zorunlu

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar Ön Koşul Dersin Dili. Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Deneysel Tasarım EKO60 Bahar 3+0 3 5 Ön Koşul Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ

İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Prof. Dr. Gül ERGÜN Hacettepe Üniversitesi Kasım 2013 İstatistik Nedir? İSTATİSTİK Belirli bir konuda toplanan sayısal değerlerdir. Buna göre, 2012 yılında Türkiye de kayıtlı

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER

NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER NORMAL DAĞILIM VE ÖNEMLİLİK TESTLERİ İLE İLGİLİ PROBLEMLER A) Normal Dağılım ile İlgili Sorular Sayfa /4 Hamileler ile ilgili bir araştırmada, bu grubun hemoglobin değerlerinin normal dağılım gösterdiği

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 1. Tek Örneklem Kay Kare Testi 2. İki Değişken İçin Kay Kare Testi 3. Mann Whitney U Testi 4. Kruskal Wallis H Testi ortanca testine

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ

17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 17.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2016 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi YAZAR SAYISI YAZARLARIN UNVAN DAĞILIMI (İlk üç) 1.Yazarın Üniversitesi

Detaylı

Tekrarlı Ölçümler ANOVA

Tekrarlı Ölçümler ANOVA Tekrarlı Ölçümler ANOVA Repeated Measures ANOVA Aynı veya ilişkili örneklemlerin tekrarlı ölçümlerinin ortalamalarının aynı olup olmadığını test eder. Farklı zamanlardaki ölçümlerde aynı (ilişkili) kişiler

Detaylı

REGRESYON ANALİZİ VE UYGULAMA. Yrd. Doç. Dr. Hidayet Takcı

REGRESYON ANALİZİ VE UYGULAMA. Yrd. Doç. Dr. Hidayet Takcı REGRESYON ANALİZİ VE UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Hidayet Takcı htakci@cumhuriyet.edu.tr Sunum içeriği Bu sunumda; Lojistik regresyon konu anlatımı Basit doğrusal regresyon problem çözümleme Excel yardımıyla

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri

Temel İstatistik. Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart Tanımlayıcı İstatistik. Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Temel İstatistik Tanımlayıcı İstatistik Dağılımları Tanımlayıcı Ölçüler Dağılış Ölçüleri Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Mart 2011 DAĞILIM / YAYGINLIK ÖLÇÜLERİ Verilerin değişkenlik durumu ve dağılışın şeklini

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

Mann-Whitney U ve Wilcoxon T Testleri

Mann-Whitney U ve Wilcoxon T Testleri Mann-Whitney U ve Wilcoxon T Testleri Doç. Dr. Ertuğrul ÇOLAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Konu Başlıkları Parametrik olmayan yöntem Mann-Whitney U testinin

Detaylı

Önemlilik Testleri. Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU

Önemlilik Testleri. Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU Önemlilik Testleri Prof.Dr.İhsan HALİFEOĞLU ÖNEMLİLİK TESTLERİ Önemlilik testleri elde edilen değerlerin ya da varılan sonuçların istatistiksel olarak önem taşıyıp taşımadığını ya da anlamlı olup olmadığını

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi

Yrd. Doç. Dr. Neşet Demirci, Balıkesir Üniversitesi NEF Fizik Eğitimi. Parametrik Olmayan Testler. Ki-kare (Chi-Square) Testi Parametrik Olmayan Testler Ki-kare (Chi-Square) Testi Ki-kare (Chi-Square) Testi En iyi Uygunluk (Goodness of Fit) Ki-kare Dağılımı Bir çok önemli istatistik testi ki kare diye bilinen ihtimal dağılımı

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KAVRAMLAR VE YÖNTEMBİLİM I. İSTATİSTİK KAVRAMI ve TANIMI... 1 A. İSTATİSTİK KAVRAMI... 1 B. İSTATİSTİĞİN TANIMI... 2 C. İSTATİSTİĞİN TARİHÇESİ... 2 D. GÜNÜMÜZDE İSTATİSTİK VE ÖNEMİ...

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Korelasyon Analizi Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Bir değişkenin değerinin,

Detaylı

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri

SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri ÖNSÖZ Gerçekte herhangi bir olguyu etkileyen dinamikler çok karmaşıktır ve her alanda olayların akışını etkileyen faktörler çok sayıda (genellikle sonsuz sayıda) özellik tarafından belirlendiğinden çok

Detaylı

Korelasyon ve Regresyon

Korelasyon ve Regresyon Korelasyon ve Regresyon Korelasyon- (lineer korelasyon) Açıklayıcı (Bağımsız) Değişken x çalışma zamanı ayakkabı numarası İki değişken arasındaki ilişkidir. Günlük sigara sayısı SAT puanı boy Yanıt (Bağımlı)

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI = + REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Deney Tasarımı ve Regresyon Analizi Regresyonda Güven Aralıkları ve Hipotez Testleri Doç. Dr. Nihal ERGİNEL-2015 REGRESYON KATSAYILARININ GÜVEN ARALIĞI + in güven aralığı : i-) n 30

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri

OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri OLASILIK ve İSTATİSTİK Hipotez Testleri Yrd.Doç.Dr. Pınar YILDIRIM Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Hipotezler ve Testler Hipotez, kitleye(yığına) ait

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM317 Mühendislik İstatistiği İSTATİSTİKSEL TAHMİN Prof. Dr. Nihal ERGİNEL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM317 Mühendislik İstatistiği İSTATİSTİKSEL TAHMİN Prof. Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM317 Mühendislik İstatistiği İSTATİSTİKSEL TAHMİN Prof. Dr. Nihal ERGİNEL İSTATİSTİKSEL TAHMİN Örnekten anakütle parametrelerinin tahmin edilmesidir. İki tür tahminleme yöntemi vardır:

Detaylı

İLERİ BİYOİSTATİSTİK KURSU

İLERİ BİYOİSTATİSTİK KURSU 1.GÜN (14 Eylül 2017) 08:30-09:00 Kurs Kayıt Açılış Konuşması 09:00-10:00 Tanışma -Katılımcıların Temel İstatistik Bilgisinin Değerlendirilmesio Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş o Basit Doğrusal

Detaylı

İstatistiksel Yorumlama

İstatistiksel Yorumlama İstatistiksel Yorumlama Amaç, popülasyon hakkında yorumlamalar yapmaktadır. Populasyon Parametre Karar Vermek Örnek İstatistik Tahmin 1 Tahmin Olaylar hakkında tahminlerde bulunmak ve karar vermek zorundayız

Detaylı

4. TAHMİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Katsayıların Yorumu

4. TAHMİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Katsayıların Yorumu 4. TAHMİN SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 4.1. Katsayıların Yorumu Y i = β 0 + β 1 X 1i + β X i + + β k X ki + u i gibi çok açıklayıcı değişkene sahip bir modelde, anakütle regresyon fonksiyonu, E(Y i X

Detaylı

2016 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI: İSTATİSTİK OLASILIK

2016 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI: İSTATİSTİK OLASILIK Soru 1 X rassal değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu x x, x> f ( x) = 0, dy. 1 werilmiş ve Y = rassal değişkeni tanımlamış ise, Y değişkenin 0< 1 X 1 y için olasılık yoğunluk fonksiyonu aşağıdaki

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER

BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER BİYOİSTATİSTİK PARAMETRİK TESTLER Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Bir testin kullanılabilmesi için belirli şartların sağlanması gerekir. *Bir testin, uygulanabilmesi için gerekli şartlar; ne kadar çok veya güçlü

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ Lojistik Regresyon Analizini daha kolay izleyebilmek için bazı terimleri tanımlayalım: 1. Değişken (incelenen özellik): Bireyden bireye farklı değerler alabilen özellik, fenomen

Detaylı

10. Bir ana kütle oranının tahmininde α = 0,05 ise kullanılan Z değeri nedir? A) 1,64 B) 1,84 C) 1,96 D) 2,28 E) 3,08

10. Bir ana kütle oranının tahmininde α = 0,05 ise kullanılan Z değeri nedir? A) 1,64 B) 1,84 C) 1,96 D) 2,28 E) 3,08 1. Tanımlanan ana kütleden rassal seçilen örneklemlerden hesaplanan istatistikler yardımı ile ilgili ana kütle parametrelerinin değerini araştırma sürecine ne ad verilir? A) İstatistiksel hata B) İstatistiksel

Detaylı

KİTABIN HARİTASI AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜ

KİTABIN HARİTASI AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜ KİTABIN HARİTASI Bu kitapta açıklanan analizlerin işlevselliğini ön plana çıkarabilmek adına, analiz isimlerinden çok bunlarla neler yapılabileceği açıklanarak, analizden yapılacak işleme gitmek yerine,

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK

Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Editörler Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir &Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli İSTATİSTİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Nizamettin Erbaş Yrd.Doç.Dr.Tuğba Altıntaş Dr.Yeliz Sevimli Saitoğlu A. Zehra Çelenli Başaran Azize Sağır

Detaylı

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir?

Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin ortalamasını 5 yapabilmek için son sınavdan kaç alması gerekmektedir? İSTATİSTİK Bir sonuç çıkarmak ya da çözüme ulaşabilmek için gözlem, deney, araştırma gibi yöntemlerle toplanan bilgiye veri adı verilir. Örnek...4 : İlk iki sınavında 75 ve 82 alan bir öğrencinin bu dersin

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 Araştırma sonuçlarının açıklanmasında frekans tablosu

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN İŞLETME İSTATİSTİĞİ Hafta 14 Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim CEBECİ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 11 1.1. Pazarlama Araştırması Kavramı ve Kapsamı 12 1.2. Pazarlama Araştırmasının Tarihçesi 14 1.3. Pazarlama Araştırması Pazarlama Bilgi Sistemi ve

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

14 Ekim 2012. Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: ÇIKARSAMA Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 14 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ İYİ UYUM TESTİ Prof.Dr. Nihal ERGİNEL İYİ UYUM TESTİ Rassal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonunun ve parametresinin bilinmediği, ancak belirli

Detaylı

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup

Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup. Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evren (Popülasyon) Araştırma kapsamına giren tüm elemanların oluşturduğu grup Araştırma sonuçlarının genelleneceği grup Evrendeğer (Parametre): Değişkenlerin evrendeki değerleri µ : Evren Ortalaması σ

Detaylı

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS

(AYIRIM) DENLİ. Emre KUZUGÜDENL. Doç.Dr.Serdar CARUS DİSKRİMİNANT ANALİZİ (AYIRIM) Emre KUZUGÜDENL DENLİ Doç.Dr.Serdar CARUS Bu analiz ile; Bir bireyin hangi gruptan geldiği (p değişkeni kullanarak, bireyi uygun bir gruba atar ) Her bir değişkenin atama

Detaylı

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO:

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:. NO: İMZA: 2011-2012 ÖĞRETİM YILI TIP 1. SINIF TEMEL BİYOİSTATİSTİK DERSİ ARA SINAVI (04.11.2011) Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı Başarılar Temel Biyoistatistik dersi

Detaylı

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK İçindekiler Test İstatistikleri Merkezi Eğilim Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Aritmetik Ortalama Merkezi Dağılım Dizi Genişliği (Ranj) Standart Sapma Varyans Çarpıklık

Detaylı

Hipotez Testlerine Giriş. Hipotez Testlerine Giriş

Hipotez Testlerine Giriş. Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Hipotez Testlerine Giriş Gözlem ya da deneme sonucu elde edilmiş sonuçların, raslantıya bağlı olup olmadığının incelenmesinde kullanılan istatistiksel

Detaylı