DOÇENTLİK ÇALIŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇENTLİK ÇALIŞMA SORULARI"

Transkript

1 DOÇENTLİK ÇALIŞMA SORULARI (Prof. Dr. Selami SARGUT) (Kültürlerarası Farklılaşma) 1. Simgeler evreni kavramını açıklayınız. 2. Kültürel görecelik kavramını açıklayınız. (Japon ve Batı resim sanatı -doğaya uyum/çatışma) 3. Kültürel dar görüşlülüğü açıklayınız. 4. Epistemoloji kavramını açıklayınız. 5. Mantık, doğruluk (Hakikat) ve gerçeklik kavramlarını açıklayınız. 6. Bilimsel köklü değişim ifadesini açıklayınız. 7. Fukuyama nın tarihin sonu tezini açıklayınız. 8. Huntigton'un medeniyetler çatışması tezini açıklayınız. 9. De facto kavramını açıklayınız. 10. İki kültür kavramını açıklayınız. 11. Pozitivist paradigmayı açıklayınız. 12. Saat ve mekanik nesnellik kavramını açıklayınız. 13. Newton mekaniği ve makine kolaylamasını açıklayınız. 14. Mekanik modeller ve saat ilişkisini açıklayınız. 15. Toplumbilimsel pozivitizm nedir? 16. J.B. Watson ve C. Hull teorilerini açıklayınız. 17. Descartes in saat metaforunu açıklayınız. 18. Dualizm nedir? 19. Eric Froom, kültürel ekol, yabancılaşma ve bütün insanı açıklayınız. 20. A. Maslow ve sinerjik toplum ilişkisini açıklayınız. 21. Hedonik insan ve beklenti kuramını açıklayınız. 22. Belirlenimcilik (determinizm) ve belirlenemezciliği (belirsizlik) açıklayınız. 23. Sıfır toplamlı oyun ve kazan-kazan kuramını açıklayınız. 24. Nash Dengesi ve çelişki yaklaşımını açıklayınız. 25. Tutsak ikilemini açıklayınız. 26. Gözlem yönteminin olumsuz yönünü açıklayınız. 27. F. Boas ın kültürel farklılık yaklaşımını açıklayınız. 28. Kültürel farklılaşmanın kökeni nedir? (4 açıdan kültür) 29. Kültürel yöneliş açısından (doğu ve batı kültürü ayrımı) çelişen öğeleri açıklayınız (6). 1/42

2 30. Rustaw ve Ward ın çağdaşlık yaklaşımını açıklayınız (4 temel gelişim). 31. Kültürlerarası psikoloji ve O. Klinebery nin çalışmaları hakkında bilgi veriniz. 32. Kültürlerarası psikolojide temel sorunu bir örnek yardımı ile açıklayınız. 33. Etik ve emik yaklaşımları açıklayınız. 34. Simgeler evreni ile kültürel çevrenin ürünü insan arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 35. Morgan ın örgütlerde basit ve karmaşık simgeler yaklaşımını açıklayınız. 36. R. L. Doyt un araçsal ve anlatımsal simgeler yaklaşımını açıklayınız. 37. Pascale ve Athos un kültürden etkilenen soyut-somut yönetim öğelerini açıklayınız. (7) 38. Açık sistem anlayışına uygun olarak örgüt-çevre ilişkisini yorumlayınız. 39. Koşul-bağımlılık kuramı açısından çevre örgüt etkileşimini (Emery&Twist / Lawrence&Lorsch) açıklayınız. 40. Örgütsel nüfus-çevre bilimi modelini açıklayınız (Bilişsel görüngül tip). 41. Örgütsel nüfus değişimdeki üç aşamayı açıklayınız. 42. Meyer ve Zucker ın KİTLER-ZOMBİ yaklaşımını açıklayınız. 43. T. Parsons ın kuramsal kuramını açıklayınız. 44. Kurumsallaşma kavramını tanımlayınız. 45. Kurumların tanımlanmasındaki 3 farklı yaklaşımı açıklayınız. 46. Eşbiçimlilik türlerini açıklayınız. (3) 47. Kültürel değerler ve örgütsel yapı arasındaki ilişkiyi ile açıklayınız. (4) 48. Sinerji, iç gruplar ve çatışma ilişkilerini açıklayınız. 49. Geniş ve dar bağlamlı kültür kavramlarını açıklayınız (E. Hall). 50. Bilgi odaklı işlem tipolojisini açıklayınız. Türkiye açısından yorumlayınız. 51. Biliş biçim kapsamında ortaklaşa davranışçı ve bireyci toplum özelliklerini yorumlayınız. 52. Broms ve Gahmberg in çizgisel-öz iletişim modelini açıklayınız. 53. Hofstede nin dişi-erkek kültür yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 54. Hofstede nin güç mesafesi yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 55. Hofstede nin ortaklaşa davranış-bireycilik yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 56. Hofstede nin belirsizlikten kaçınma yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 57. Hofstede nin kontrol noktası yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 58. Hofstede nin uzun-kısa dönemli olma yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 59. Chen, Meindl ve Hunt ın yatay-dikey ortaklaşa davranışçılık yaklaşımını açıklayınız. 60. Fiske nin toplumsal oluşum, paylaşım modelini açıklayınız. (4) 61. Shawartz ın evrensel değerler ve dikey ortaklaşa davranış yaklaşımını açıklayınız. 62. Çatışma kavramına ilişkin 3 temel görüşü açıklayınız. 63. Çatışmanın ele alınışında 5 davranış biçimini açıklayınız. 2/42

3 64. Thomas ve Kilman ın Türkiye deki farklılaşmanın yönetimi araştırmasını açıklayınız. (2) 65. Hofstede nin süreç-sonuç yaklaşımını açıklayınız. 66. Bireycilik, ortaklaşa davranışçılık ve ilişkilere dayalı faklılaşmayı değerlendiriniz. 67. Boyacıgiller ve Adler in kültürel farklılar kategorilerini (karşıtlıkları) açıklayınız. (3) 68. T tipi yönetim hakkında bilgi veriniz. 3/42

4 (Prof. Dr. Mehmet ŞERİF ŞİMŞEK) (İnsan Kaynakları) 69. İKY kavramını tanımlayınız. 70. Yıllar itibari ile İKY nin geçirdiği değişimin aşamalarını sınıflayınız. (3) 71. İKY nin gelişimine katkısı olan kavramları sıralayınız. (8) 72. İKY ni etkileyen faktörleri sıralayınız. (4) 73. İKY nin uygulama boyutlarının rekabet gücüne etkisini açıklayınız. (5) 74. İKY nin özelliklerini sayınız. (10) 75. Strateji kavramını açıklayınız(strategos, Ansoff, Porter ve holistic/bütüncül yaklaşım). 76. Stratejik İKY kavramını açıklayınız. 77. Stratejinin formülasyonu nedir? (5) 78. İKY ve stratejik planlama ilişkisini açıklayanız. (4) 79. İK stratejilerinin başarısın etkileyen değişkemler nelerdir? (5) 80. İK nın stratejik planın başarısı için gerçekleştirmesi gereken uygulamalar nelerdir? (6) 81. Temel strateji türleri nelerdir? (fiyat-kalite-zaman-çeşitlilik) 82. Porter a göre strateji türleri nelerdir? (toplam maliyet liderliği-farklılaşma) 83. Toplam maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejilerini açıklayınız (Porter-rekabet için değer yaratma). 84. Yönsel stratejilerin İK ile ilişkisini açıklayınız. (yoğunlaşma-büyüme-küçülme) 85. Strateji ve İK ilişkisinde eşleme modelini (Porter, Miles&Snow, Fombrun, Beer-OT) açıklayınız. 86. Strateji ve İK ilişkisinde kaynağa dayalı modeli (Selnznick, Penrose, Barney, Capelli-SW) açıklayınız. 87. Stratejik İKY nin 4 önemli boyutunu sıralayınız. 88. Değişim mühendisliği (Reengineering-Hammer&Champy) ve Stratejik İKY ilişkisini açıklayınız. 89. Liderlik (H. Mintzberg 3 tip liderlik) ve Stratejik İKY ilişkisini açıklayınız. 90. İK planlamasını tanımlayınız. 91. İK planlamasını etkileyen iç (3) ve dış (6) faktörleri belirleyiniz. 92. İşgücü beceri envanteri (işgücü beceri analizi) kavramını açıklayınız. 93. İK ihtiyacı türlerini açıklayınız. (3) 94. İK planlamasındaki aşamaları sıralayınız. (5) 95. İK planlamasında kullanılan tahmin yöntemlerini açıklayınız. (6) 96. İK planlamasında bottom-up ve zero-based yöntemlerini açıklayınız. 97. Stratejik İK yönetim sürecini (stratejik İK planlaması) açıklayınız. 98. Stratejik İK planlaması süreçleri nelerdir? (2) 99. Stratejik İK planlaması yaklaşımları nelerdir? (3) 100. İş analizi kavramını açıklayarak sonuçlarının hangi amaçlarla kullanılabileceğini belirleyiniz. 4/42

5 101. İş analizi bilgilerine dayanan üç ana çalışma hangileridir? 102. İş analiz sürecini açıklayınız İş tanımı, iş gerekleri ve iş tasarımı (dizaynı) kavramlarını açıklayınız İş tasarımı (dizaynı) tekniklerini açıklayınız. (9) 105. İş paylaşımı (job sharing-part time / full time ilişkisi) kavramını açıklayınız Çalışan kiralama (leasing) kavramını açıklayınız İşgören seçiminde elemeci ve bütüncül yaklaşımları açıklayınız Örgütsel sosyalizasyon (işe alıştırma-oryantasyon) kavramını açıklayınız İş değerlemesi ve değer kavramını açıklayınız İş değerleme uygulamalarının gelişimini açıklayınız İş analizi ile bağlantılı olarak iş değerlemesi ve ücret ilişkisini açıklayınız İş değerleme sürecini açıklayınız İş değerleme yöntemlerini sayınız. (2x2) 114. Sayısal olmayan yöntemlerin genel olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirleyiniz Sıralama (Ranking/sayısal olmayan) (kart çekme-ikili kıyaslama) yöntemini açıklayınız Sınıflama (Grading/sayısal olmayan) (iş sınıfları-standart tanımlamalar) yöntemini açıklayınız Değer faktörü kavramını açıklayarak en sık kullanılanlarını belirleyiniz. (4) 118. Faktör karşılaştırma (Factor Comperasion) yöntemini açıklayınız Puan yöntemini (Point Rating Method) yöntemini açıklayınız Ücret araştırması kavramını açıklayınız Ücret yönetimi ilkeleri sayınız. (8) 122. Ücret sistemlerini sıralayınız. (11) 123. Beceriye dayalı ve ekip temelli ücretleme sistemlerini açıklayınız Ana baz ücret sistemlerini (zaman-parça-götürü) açıklayınız. (3) 125. Özendirici ücret sistemlerini (akort-primli/halsey, Rowan, Bedeaux, Taylor, Gantt) açıklayınız Lincoln ve Duncan Modelini açıklayınız Eğitim kavramını tanımlayınız Eğitim ve geliştirme sürecinin temel adımlarını sıralayınız. (6) 129. Örgütsel ihtiyaçlar analizi ile eğitim açığı analizi arasındaki farkı açıklayınız Duyarlılık eğitimi (T grubu yöntemini açıklayınız) Beklenen sorular yöntemini (Masadaki evrak)-(in-basket method) (Rol oynama) açıklayınız Eğitim ve geliştirme programının aşamalarını belirleyiniz. (4) 133. Kariyer kavramını tanımlayınız Kariyer yönetimi kavramını açıklayınız. 5/42

6 135. Örgütsel açıdan KP sının temel aşamaları nelerdir? (4) 136. Birey açısından KY nin temel evreleri nelerdir? (5) 137. Bireysel KP da Lewinson Modeli ni ( ) (reşit-orta ömür-son erişkinlik) açıklayınız. (10) 138. Örgütlerde kariyer geliştirme programlarının neler olabileceğini sıralayınız. (7) 139. Mentoring Çifte (dual) kariyer yolu ve ardışık terfi planlamasını (succession planning) açıklayınız Kariyer geliştirmenin 5 temel aşamasını açıklayınız Kariyer platosu kavramını açıklayınız Çift kariyerlilik kavramını açıklayınız Ay ışığı kavramını açıklayınız Performans kavramını tanımlayınız Performans yönetimi kavramını açılayınız Örgütsel performans ölçümünde kullanılabilecek kriterleri belirleyiniz. (7) 147. ÖP nin ölçümünde alternatif kriterler (kültür-lider-takım-vizyon-pazar) neler olabilir? (5) 148. Performans değerleme kavramını açıklayınız Performans değerleme sonuçları hangi alanlarda kullanılabilir. (12) 150. Performans değerleme sürecini temel bileşenleri ile birlikte anlatınız. (5) 151. Performans standartlarının taşıması gereken temel özellikleri sıralayınız. (15) 152. Performans değerleme sisteminin taşıması gereken özellikleri sıralayınız. (6) 153. Performans değerleme sıklığına nasıl karar verilebileceğini örnek yardımı ile açıklayınız Performans değerleme yöntemlerini sıralayınız. (8) 155. Performans değerlemede Sıralama ve İkili karşılaştırma yöntemlerini açıklayınız Performans değerlemede Grafik Dereceleme yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Zorunlu Dağılım yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Kontrol Listesi yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Kritik Olay yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Amaçlara Göre Değerlendirme yöntemini açıklayınız Performans değerlemede 360 Derece yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Takım Odaklı Performans Değerleme yöntemini açıklayınız Performans değerleme hatalarını (halo-etkilenme-kontrast-gos) açıklayınız Sendikacılıkta hakemlik ve arabuluculuk arasındaki farkı açıklayınız İnsan kaynakları açısından uluslararası İK yaklaşımlarını (ana-konuk-dünya) açıklayınız. (3) 166. Geleneksel kariyer ve yeni/esnek kariyerin tanımlarını yapınız Kariyer kavramını ortaya çıkışı ve gelişimini (kariyer-meslek-kariyer- meslek) kısaca açıklayınız. (4) 168. Bireysel, geleneksel (KP-İK ilişkisi), yeni/esnek ve çok yönlü kariyer yaklaşımlarını açıklayınız. 6/42

7 169. Greenhause un kariyer yaklaşımını (meslek-birey niteliği) açıklayınız DeCenzo nun nesnel ve öznel kariyer yaklaşımını açıklayınız Kariyerin içsel (bireysel algılama) ve dışsal (basamaklar) boyutlarını açıklayınız Kariyer aşamalarını (keşif, pekiştirme, büyüme, sürdürme, durgunluk, azalma) açıklayınız Kariyer aşamalarındaki dörtlü yaklaşımı (oluşum, gelişim, sürdürme, kariyer sonu) açıklayınız Kariyer kalıplarını (geleneksel, kararsız, çoklu) açıklayınız Kariyer haritası, patikası, hayat döngüsü ve platosu kavramlarını açıklayınız Örgütlerde kariyer konusunda Weber ve Dunlop un (ideal emek pazarı) görüşlerini açıklayınız Sonnenfeld ve Peiperl in iki boyutlu kariyer sistemini (tedarik-atama akışı) açıklayınız Rowland ve Ferris in örgütlerde kariyer 2 temel özelliğini (pozisyonlar-hareketler) açıklayınız Glaser in örgütsel kariyer yaklaşımını (yetenek-kıdem) açıklayınız Kariyerin önem kazanmasına neden olan olayları Brousseau nun yaklaşımı ile açıklayınız. (4) 181. Örgütlerde kariyere genel bakış açısını kısaca açıklayınız Örgütlerde kariyer yönetiminin gelişmesindeki temel etmenleri açıklayınız. (6) 183. Pazy ve Open ın örgütsel kariyer tanımını (belirleme-fırsat-değerlendirme-politika) yapınız Barol ve Martin in örgütsel kariyer tanımını (plan-strateji-değerlendirme) yapınız Pazy nin kariyer yönetiminin konuları (İK planlama-kariyer yolu-performans-merkez) açıklayınız Genel olarak örgütlerde kariyer yönetimi konularını (alma-yerleştirme-eğitim-çıkarma) açıklayınız Örgütlerde kariyer yönetiminin kapsamını geniş açıdan belirleyiniz Kariyer mobilitesi (transfer) kavramını açıklayınız Örgütlerde kariyer merdivenlerinin geliştirilmelinde 2 temel yolu (fonksiyonel-kümesel) açıklayınız Örgütlerde kariyer yönetim modellerini (akademik-klüp-futbol takımı-kale) açıklayınız Örgütlerde kariyer sistemlerini (dikey-gövde/dallar-planlı rotasyon-elmas) açıklayınız Dış çevredeki belirsizliğin örgüt içi mobilite üzerindeki etkisini (belirsiz-sabit) açıklayınız Orpen, March ve Simon ın örgütsel ve bireysel kariyerin uyumlaştırılması yaklaşımlarını açıklayanız Kariyer yönetim sürecinde sırası ile gerçekleştirilecek faaliyetleri (seç-özellik-iş analizi- ) sıralayınız Kariyer yönetim sürecinin genel görünümünü (girdi-geliştirme-safha-çıktı) açıklayınız Şimşek in 4 aşamalı(belirle-patika-atama-geliştirme) kariyer yönetim süreci yaklaşımını açıklayınız Şimşek e göre kariyer planlamasını tanımlayınız Sabuncuoğlu na göre örgütlerde kariyer planlamasını tanımlayınız Örgütsel kariyer planlama tekniklerini (kişisel-grup-danışman/test-klinik-eğitim) açıklayınız Kariyer planlamada Glueck in 8 adımlı sürecini açıklayınız Kariyer yolunun oluşturulmasında 4 adımlı süreci (iş analizi-benzerlikler-iş aileleri-çizgi) açıklayınız Kariyer yollarını sıralayınız. (8) 7/42

8 203. Schein nin kariyer yolu; üç boyutlu koni yaklaşımını (sınırlar) (dikey-çevresel-merkez) açıklayınız İkili kariyer yolu (teknik-yönetici) ve Peter ilkeleri ile ilişkisini (yetmezlik) açıklayınız Ağ tipi (davranışsal) kariyer yolunu açıklayınız Esnek kariyer yolunu (örgütten bağımsız-beceri düzeyine önem veren-bireysel gelişim) açıklayınız Sınırsız kariyer yolunu (sınırsız örgüt-kurallar belirsiz-yatay/dış hareket-değişim) açıklayınız Portföy kariyer yolunu (bağımsız-farklı örgütler-kendini eğiten) açıklayınız Çağdaş kariyer yolunu (bağımsız-ev ofis-yeni psikolojik sözleşme) açıklayınız Kariyer geliştirmeyi tanımlayınız Kariyer geliştirme programı sürecini açıklayınız. (10) 212. Kariyer geliştirme programının tasarımında üç aşamayı (merkez-danışman-workshop) açıklayınız Kariyer geliştirme programının temel öğelerini (araç-danışma-bilgi-potansiyel-gelişim) açıklayınız Kariyer geliştirme programlarını sayınız. (13) 215. İş başarı eğitmenliği ve danışmanlığını (patron-insan-koruyucu-meslektaş) açıklayınız Bilgi işçisi kavramını ve temel özelliklerini açıklayınız Bilgi işleri ile geleneksel işler arasındaki farklılıkları açıklayınız. (9) 218. Sosyal sermaye kavramını (içsel/fukuyama-dışsal/burt-genel/loury) tanımlayınız Sosyal sermayeyi diğerlerinden ayıran faktörleri (transfer-kontrol-ikame-entropi-sinerji) açıklayınız Arsenault un 2004 çalışmasına göre iş yaşamı kuşaklarını ( ) açıklayınız Y kuşağının özelliklerini açıklayarak konuyu Türkiye açısından değerlendirin İş yaşamındaki kuşakların 2000 li yıllara kadar yaşadıkları dönüşümü açıklayınız Koç (dış) ve mentor (iç) kavramları arasındaki farkı açıklayınız Öğrenilmiş çaresizlik kavramını (pireler) açıklayınız Cam tavan sendromunu açıklayınız Farklılıkların yönetimi kavramını açıklayınız Pozitif ayrımcılık kavramını açıklayınız Dikey (hiyerarşi-yönetici) ve yatay (işe uymama-hemşire) ayrımcılık kavramlarını açıklayınız Kraliçe arı sendromunu açıklayınız Mesleki tükenmişlik kavramını açıklayınız Maslach ve Jakson un tükenmişlik yaklaşımını ve boyutlarını açıklayınız. 8/42

9 (Prof. Dr Mehmet Şimşek ŞERİF Davranış) 232. Kavram, hipotez, kuram, değişken ve nedensellik bağı kavramlarını açıklayınız Rol (temel-genel-bağımsız) ve rol çatışması kavramını açıklayınız Kültür kavramını tanımlayarak çeşitlerini (sonradan-birlikte-önce) açıklayanız. (3) 235. Girişimcilik kültürünü açıklayınız Davranış düzlemi kavramını açıklayınız boyutlu örgüt kültürünü açıklayınız. (düşünsel /değer-davranış biçimleri/tören-somut /teknoloji) 238. Schein nin örgüt kültürü kavramını (iç/dış/sorun/varsayım) açıklayınız Schein nin 3 boyutlu örgüt kültürünü nedir? 240. Waterman nın örgüt kültürü kavramını (değer-sembolik-hikaye-yapı) açıklayınız Trace&Bayer^ in örgüt kültürü unsurları nelerdir? (semboller-dil-hikayeler-uygulamalar-varsayımlar) 242. Örgüt kültürünün genel 3 boyutu nedir? (teknolojik-sosyolojik-ideolojik) 243. Genel olarak örgüt kültürünün unsurları nelerdir? 244. Norm nedir? (uyulması gereken çalışma kuralları-onaylanan-belirgin-yol gösterici-üstle tartışma) 245. Değer nedir? (iyi-kötü ayrımı-tercih sağlar-olması istenen-ideal-soyut-ne önemli-temel amaç ) 246. Varsayım nedir? (dış çevreyle ilgili kanıtlanmış sorun çözme yöntemleri-bilinçdışı düzeye itilmiş referans çerçeveleri) 247. Örgüt kültürünün özellikleri nelerdir? (paylaşılan değerler-doğruluk-işlevsel/sorun çözümü-ortak unsurlar) 248. Örgüt kültürü yaklaşımlarını sınıflandırınız. (rasyonel-asli faktörler-gelişimi-metafizik) 249. Rasyonel temelli kültür nedir? (yönetim denetiminde-formal araçlarla yönetilebilir-işin anlamı-katılım yok-mekanik) 250. Asli faktör temelli kültür nedir? (ürün-tüketiciler kültürü etkiliyor-antropoloji-pazar yapısı-müşt. beklentileri-organik) 251. Gelişim temelli kültür nedir? (Japon-hem eko.-hem müşt. verilen söz-maddi/manevi sorum.-kollektivite-informal) 252. Metafizik temelli kültür nedir? (örgütsel ruh-din-törenler-mitler-vizyon-öykü) 253. Mitler ve ritüeller nedir? (org. bugününü ve geleceğini anlatan öyküler-mitleri doğrulayan törenler) 254. Güçlü kültürün ürettiği sonuçlar nelerdir? (sosyal kontrol sağlama-amaca odaklanma-özgür seçim algısı) 255. İnsan duyguları hangi üç ana grupta (benlik-cinsiyet-sürü) toplanabilir? 256. Van Gotze nin marjinal moral teorisini (ahlaki-hukuki kuralların en alt sınırın esnemesi) açıklayınız İnanç, değer ve düzgü kavramlarını açıklayınız Tutum, mizaç ve davranış kavramlarını açıklayınız Tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi (genel-özel-devam-algı) açıklayınız. (5) 260. Tutumu oluşturan faktörleri açıklayınız. (3) 261. İhtiyaç ve olgu kavramlarını açıklayınız Davranışsal evrim katsayısını açıklayınız Tutumun davranış oluşturma fonksiyonunu (faydalılık-korunma-değer-bilgilendirme) belirleyiniz. 9/42

10 264. Tutum ölçümünde kullanılan teknikleri (dereceli-özel-iş tatmini) sayınız. (3) 265. Tutum ölçümünde eşit aralıklar (Thurstone) ölçeğini açıklayınız Geçerlilik ve güvenilirlik kavramlarını açıklayınız Tutum ölçeği olarak Likert in toplanmış derecelendirme ölçeğini açıklayınız Tutum ölçeği olarak Bogardus sosyal mesafe ölçeğini açıklayınız Tutum ölçeği olarak Guttman ölçeğini açıklayınız Gizlenmiş tutum ölçüm yöntemini (grup etkisini kaldırma-bireysel deneyim sabit) açıklayız Osgood, Suci ve Tannenbaum un anlam faklılaştırma tutum ölçeğini (iyi-kötü) açıklayınız İş tatminin ölçümünde kullanılan yöntemleri (envanter-çizelge-bireysel görüşme) açıklayınız Kişilik kavramını tanımlayarak kişiliği oluşturan faktörleri açıklayınız Kişilik kuramları sayınız. (6) 275. Eysenck kişilik kuramını (4 düzey-özel/alışkanlık/eğilim/tip) açıklayınız Freud un kişilik kuramını (üst benlik-benlik-ilkel benlik) (oral-anal-fallik-latens-genital) açıklayınız Berne nin kişilik kuramını (çocuk-olgunluk-ebeveynlik) açıklayınız Jung un kişilik kuramını (içe-dışa /özgün-ortak bilinçaltı/yapısal-işlevsel-gelişimsel) açıklayınız Adler in kişilik kuramını (üstünlük-egemenlik/güç-prestij) açıklayınız Horen in kişilik kuramını (endişe-korku/içe-dışa-saldırgan) açıklayınız Kişilik tiplerini ilişkin yaklaşımları sayınız. (7) 282. Jung (iç-dış), Galen (güçlü-hızlı-değil), Verman (sosyal-güvenilir-değil) kişilik yaklaşımlarını açıklayınız Genel kişilik yaklaşımını açıklayınız Erzurumlu İ Hakkı nın kişilik yaklaşımını (orta-uzun-kısa) açıklayınız Kretschmer in kişilik yaklaşımını (piknik-astenik-atletik-displastik) açıklayınız Sheldon un kişilik yaklaşımını (endomorf-mesomorf-ektomorf) açıklayınız Algı, algılama ve sosyal algılama kavramlarını açıklayınız Kavram ve terim i açıklayınız Algılamayı etkileyen faktörleri (bilgi-motivasyon-ortam-önyargı-hale) açıklayınız Kendi kendini yontan kehanet yaklaşımını açıklayınız Algılamada hale etkisini açıklayınız Girişimci açısından yetki devri, risk alma ve iletişim-ilişkisi kavramlarını değerlendiriniz Nedensellik ve tesadüf ilişkisini örnek yardımı ile açıklayınız Öğrenme kavramını tanımlayınız Öğrenme kuramlarını (davranışçı-bilişsel-sosyal-diğer) sıralayınız. (4) 296. Davranışçı öğrenme kuramlarını (Pavlov-klasik/Skinner-Thorndike-araçsal+edimsel) açıklayınız Tolman ın bilişsel (gizil) öğrenme yaklaşımını açıklayınız. 10/42

11 298. Ölçek ekonomileri (içsel ekonomiler) kavramını açıklayınız Bandura nın sosyal-bilişsel (kısmen davranışçılığın uzantısı olan) öğrenme kavramını açıklayınız Gestalçı öğrenme kuramını (Wertheimer-ön/bilişel deneme yanılma-transfer-tekrar) açıklayınız Kurt Lewin in alan kuramı ve öğrenme ilişkisini açıklayınız Piaget in öğrenme kuramını (somut materyal-araştırma-ekleme-zihinsel gelişim) açıklayınız Bruner öğrenme kuramını (buluş-kavram-aktif süreç ve katılım) açıklayınız Gagne nin öğrenme kuramını (amaçlar-işaretle öğrenme/ /problem çözme) açıklayınız Ausubel in öğrenme kuramını (birikim-sözel-anlamlı-kısa zamanda çok bilgi) açıklayınız Öğrenme ilkelerini (eğriler-parça/bütün-sönme-geri gelme-genelleştirme-pekiştirme) sıralayınız Öğrenme eğrilerini (azalan/artan verim-s-plato-beceri edinme) açıklayınız Öğrenme ilkelerinden parça ve bütünün öğrenilmesi ilkesini açıklayınız Öğrenme ilkelerinden sönme ve körleşme (davranışın unutulması) kavramlarını açıklayınız Öğrenme ilkelerinden kendiliğinden geri gelme yi açıklayınız Öğrenme ilkelerinden uyarıcının genelleştirilmesini açıklayınız Öğrenme ilkelerinden ayırım yapmayı açıklayınız Öğrenme ilkelerinden pekiştirmeyi (etki yasası-gizil öğrenme) açıklayınız Öğrenme stratejisi kavramını (kodlama sürecini etkilemesi varsayılan davranışlar) açıklayınız Stratejik (bağımsız-öz-öz düzenleyici) öğrenen bireylerin temel özellikleri nelerdir? (4) 316. Gagne ve Driscoll un öğrenme stratejilerini (dikkat-bellek-kod-geri getirme-izleme) sıralayınız Mayer in öğrenme stratejilerini (temel/karmaşık-tekrar-anlamlandırma-örgütleme- ) sınıflayınız Fred LUTHANS ın örgütsel davranış değiştirme modelini açıklayınız Sosyal örgütlenme kuramını (model-rol-pekiştirme-transfer) açıklayınız Öğrenen örgüt kavramını (yaratma-transfer-paylaşma-davranış değiştirme) tanımlayınız Öğrenen örgütlerin temel özelliklerini (sistematik-deneme-deneyimler-başkaları-etkin) açıklayınız Öğrenen örgütlerin ilkeleri (sistem düşüncesi-ustalık-zihinsel modeller-ortak vizyon-ekip) nelerdir? 323. Zihinsel modeli (uzun süreli duygu, inanç, davranış eğilimleri/düşünme-sorgulama) açıklayınız Haberleşme sürecinin temel elemanları nelerdir? 325. Etkin haberleşmeyi engelleyen temel faktörler nelerdir? 326. Örgütsel haberleşme biçimleri (merkezi-y-zincir-daire-serbest) nelerdir? 327. Örgütsel haberleşmenin iyileştirilmesi için (tekrar-izleme-empati-sadeleştirme- ) neler yapılabilir? 328. Motivasyon kavramını tanımlayarak, kavramı oluşturan konuları belirleyiniz. (4) 329. Motivasyon teşvik araçları (ekonomik-psiko/sosyal-örgütsel/yönetsel) nelerdir? 330. Katılım türleri nelerdir? (d 331. Motivasyon konusundaki yönetsel yaklaşımları (geleneksel-davranışçı-modern) açıklayınız. 11/42

12 332. Motivasyon kuramlarını (kapsam-süreç-japon) sayınız Kapsam kuramlarını (Maslow-Fromm-Herzberg-Clelland-Adelfer) sayınız Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramını açıklayınız Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına getirilen eleştirileri açıklayınız Herzberg in sağlık (hijyenik-çevre) ve motive edici faktörler (işin içeriği) kuramını açıklayınız Herzberg in motivasyon kuramına getirilen eleştirileri açıklayınız Maslow ve Herzberg in motivasyon kuramları arasındaki ilişkiyi tartışınız Mc Clelland ın başarma ihtiyacı (ihtiyaçlar öğrenmeyle sonradan-güç ve lider) kuramını açıklayınız McClelland ın 3 lü birey sınıflamasını açıklayınız. (başarma-il 341. Alderfer in ERG (varolma-ilişki-gelişme) motivasyon kuramını açıklayınız Alderfer in ERG kuramını Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ile karşılaştırınız TAT (Thematic Apperception Test) nedir? (başarı güç ve ilişki kurma ihtiyacını ölçer) 344. Kapsam ve süreç kuramları arasındaki farklılığı açıklayınız Süreç kuramlarını (Vroom-Porter-Adams-Skinner-Locke) sıralayınız Vroom un beklenti kuramını (bilinçli seçim-performans/ödül-güç=olasılıkxdeğer) açıklayınız Lawler ve Porter ın beklenti kuramını (çaba/performans-performans/sonuç) açıklayınız Adams ın eşitlik kuramını (sosyal karşılaştırma/o-i-kıyaslama) açıklayınız Adams ve algılanan eşitsizlik-eşitsizlik motivasyonunu-referans grup yaklaşımını açıklayınız Skinner ın pekiştirme kuramını (ödüllendirilen davranışa yönelme-davranışı değiştirme) açıklayınız Locke nin bireysel amaçlar ve iş başarı kuramını (amaçlara göre yönetim-yüksek amaç) açıklayınız Psiko-teknik test nedir? (iş-işgören uyumunu ölçer/yetenekler belirlenir-işin gerekleri ile karşılaştırılır/hangi iş) 353. Sosyal rasyo nedir? (iş kazası-devir hızı-eğiti yükselme) 354. İş tatmini kavramını (maddi çıkar-beraber çalışma zevki-eser yapma-mutluluk) açıklayınız Çalışma yaşamı kalitesi kavramını açıklayınız. (Barış tez) 356. Grup kavramını (ortak norm-farklı rol-ortak amaç-iletişim-bireyler) açıklayınız Grup türlerini açıklayınız. (formal/informal-birincil/ikincil-iç/dış-üyelik/referans) 358. Norm kavramını tanımlayınız Grupların (takımların) gelişiminde safhalar. (forming-storming-norming-performing-adjuring) 360. Gruplarda (takımlarda) karar alma teknikleri. (tepkisizlik-otorite-azınlık-çoğunluk-düşünce birliği) 361. Değişikliklere direniş nasıl ortaya çıkar? (rasyonel-psikolojik) 362. Değişikliklere direniş nedenleri nelerdir? (ekonomik-psikolojik-sosyal) 363. Gruplar arası ilişkileri sınıflandırınız. (havuzlu-arda arda gelen-karşılıklı birimler) 364. Yönetici kavramını tanımlayınız Yönetim kavramını tanımlayınız. (süreç-bilim-sanat) 12/42

13 366. Yönetim sürecini açıklayınız Yönetimin temel fonksiyonlarını açıklayınız Liderlik kavramını tanımlayınız. (amaç-başkaları-davranış-etkileme gücü) 369. Lider ve yönetici arasındaki farkları açıklayınız. (izleme-grup ihtiyaçları-duygusal kabul) 370. Liderlik tiplerini sınıflandırınız. (grup büyüklüğü-durum-anlayış/davranış) 371. Anlayış ve davranışlarına göre liderleri sınıflandırınız. (demokratik-otokratik-liberal-hümanist- ) 372. Transak. liderin özellikleri nedir? (Burn&Bass-işe dayalı-yönetsel-işlemsel-görevsel-bürokratik otorite-ödül-ceza) 373. Transaksiyonel liderlik boyutlarını açıklayınız. (ödüllendirme-aktif istisna yönetimi-pasif istisna yönetimi) 374. Trans. liderin özellikleri nedir? (devrimsel-gelecek eğilimleri şimdiden uygulama-girişimci-ilham verici-destekleyici) 375. Trans. liderlikte aşamalar nelerdir? (değişim iht. bel.-kabul/yeni-pay.-vizyon/değişimin benimsenmesi ve yönetimi) 376. Bass ın Transfor. liderlik yaklaşımı nedir? (değişimde usta -performansın önemi/potansiyeli-iht. bel.-rehberlik-motiv.) 377. Transformasyonel lideri açıklayınız. (karizma-etkileme-ilham-entelektüel-ilgi) 378. Liderlikte kuramsal yaklaşımları sınıflandırınız. (özellikler-davranışsal-durumsal) 379. Liderlikte özellikler yaklaşımını açıklayınız. (lider olarak kabul edilen-etkin lider özellikleri) 380. Liderlikte davranışsal yaklaşımın temeli nedir? (ne değil nasıl yaptığı-öğrenilen davranış) 381. Ohio State araştırmasını açıklayınız. (yapıyı harekete geçirme-anlayış- işe/izleyiciye dönük) 382. Michigan Üniversitesi araştırmasını açıklayınız. (işe/üretime-kişiye/çalışana-likert-kriz/işe dönüş) 383. Blake & Mouton un yönetim tarzı matriksini açıklayınız. (liderlik tek değil iki boyutlu) 384. Tannenbaum ve Schmidt in liderlik doğrusu yaklaşımını açıklayınız. (bildirir- -göreve izin verir) 385. Mc Gregor un X ve Y teorisini açıklayınız Likert in sistem-4 yaklaşımını açıklayınız. (istismarcı-yardımsever-katılımcı-demokratik) 387. Durumsal liderlik kuramlarını açıklayınız. (Fiedler-House&Evans-Vroom-Reddin-Blanchard) 388. Durumsal liderlik yaklaşımına göre liderin etkinliğini belirleyen faktörler nelerdir? 389. Fiedler in durumsallık modelini açıklayınız. (sevilme-belirlilik-güç) (çalışma-son tercih edilen ) 390. House&Martins in amaç yol yaklaşımını açıklayınız. (emir-destek-katılım-başarı) (belirlenen durum) 391. Vroom-Yetton-Jago nun liderlik yaklaşımını açıklayınız. (belirlenen durum-otoriter/istişare/katılım) 392. Karar ağacı kavramını açıklayınız Veri madenciliği kavramını açıklayınız Reddin in 3 boyutlu liderlik yaklaşımını açıklayınız. (görev-ilişki-etkinlik/görüntüde-kişisel etkililik) 395. Reddin İn 4 farklı lider tipini açıklayınız. (kopuk/bütünleşmiş-ilgili/adanmış) 396. Reddin in liderlikte girdiye-çıktıya(sonuca ) göre değerlendirme yaklaşımlarını açıklayınız Reddin in yaklaşım esnekliği becerisi ve durum duyarlılığı yaklaşımlarını açıklayınız Blanchard ın yaşam dönemi yaklaşımını açıklayınız Kendi kendisinin lideri olmak kavramını açıklayınız. 13/42

14 400. Yabancılaşma kavramını açıklayınız. (anomi-marks-durkheim-faunce) 401. Yabancılaşma türlerini açıklayınız. (güçsüzlük-anlamsızlık-kuralsızlık-yalıtım-öz soğuma) 402. Takım tiplerini açıklayınız. (formal/dikey-yatay/özel-komite-informal-kendi kendini yöneten) 403. İdeal takım büyüklüğünü belirterek, büyük ve küçük takımlarda çalışmayı yorumlayınız Görev uzmanlığı rolünü açıklayınız. (uzmanlık-enerji-takıma destek) 405. Takım performans standartları ve takım uyumu ilişkisini açıklayınız. (düşük ılımlı/yüksek) 406. Stres kavramını tanımlayınız 407. Walter B. Cannon nun stres yaklaşımı nedir? (değişim-beyin sapı-savaş ve kaç-reklektif hareket-ani tepki) 408. Yönetsel stres modellerini sıralayınız. (7) (doğrudan- -dolaylı- -koşullu-sınırlı-aşırı) 409. Doğrudan etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (psikolojik etki güçlü-fiziksel zayıf) 410. Yumuşatılmış etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (azaltan etmenler-mekanizmalar tampon) 411. Dolaylı etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (stres stres belirtilerini artırır-a tipi hareketlenir) 412. Dolaylı yumuşatılmış etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (B A dan az stresli ortamlar yaratır) 413. Koşullu aracı etki yönetsel stres modelini açıklayınız Sınırlı aracı etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (A azaltmada etkili değil-b etkili) 415. Aşırı sınırlandırılmış etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (B sorun çözme-uyum/a-uyumsuz) 416. A ve B tipi kişiliklerin temel özelliklerini açıklayınız Örgütsel çatışma kavramını açıklayınız. (kıt kaynak-paylaşma-amaç-değer-algı-fark-anlaşmazlık) 418. Robbins in çatışma türlerini açıklayınız. (geleneksel-davranışçı-etkileşimci) 419. Çatışma-rekabet ilişkilerini açıklayınız. (müdahale varsa çatışma-yoksa rekabet) 420. Çatışma-işbirliği ilişkilerini açıklayınız. (çatışmanın karşıtı işbirliği olmaması değildir) 421. Çatışma türlerini açıklayınız. (fonksiyonel-birey/grup-potansiyel-amaç/rol-dikey/yatay) 422. Gruplar arası rekabet ve Muzaffer Şerif in izci kampı araştırmasını açıklayınız Kurumlaşmış çatışma kavramını açıklayınız. (şiddet-çözüm yolu-davranış belli) 424. Çatışmanın yönetiminde 3 temel yaklaşım nedir? (teşvik-azaltma-yönetme) 425. Çatışmanın teşvik yöntemlerini açıklayınız. (yeni eleman-haberleşme-yapılanma-rekabet-yönetici) 426. Çatışmanın azaltılması yöntemlerini açıklayınız. (Muzaffer Şerif-haberleşme-kaybetme-dış hedef) 427. Çatışmanın çözümü yöntemlerini (durumsallık modeline göre) açıklayınız. (baskı-uzlaşma-çözme) 428. Çatışmanın çözümünde hakimiyet ve baskı yöntemlerini açıklayınız. (güç-yumuşatma-kaçınma ) 429. Çatışmanın çözümünde uzlaşma yöntemlerini açıklayınız. (ayrı tutma-arabulucu-bedel verme) 430. Çatışmanın çözümünde birleştirici sorun çözme yöntemini açıklayınız. (mutabakat-yüzyüze-amaç) 431. Çatışma yönetiminde durumsal modeli açıklayınız. (yardımlaşma-güç gösterisi-pazarlık(yardımlaşma/pazarlık) 432. Yaratıcılık ve yenilik arasındaki farkı açıklayınız Örgütlerde yaratıcı sürecin aşamaları nelerdir. (yeni fikir üretme-sorun çözme-uygulama) 14/42

15 434. Pondy nin çatışma modellerini açıklayınız. (pazarlık/üyeler-bürokratik/dikey-sistem/yanal) 435. Yanal çatışmalara ilişkin Blake ve Mouton çalışmasını açıklayınız. (gruplar arası çatışma-m. Şerif) 436. Wheeler in endüstriyel çatışmalarda birleştirici teorisini açıklayınız. (insan-sosyal baskıcı- ) 437. Manipülasyon ve kooptasyon kavramlarını açıklayınız Değişim kavramını tanımlayınız. (bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmek-planlı/plansız-başka bir duruma) 439. Drucker ın değişim konusundaki yaklaşımını açıklayınız Değişim türlerini sıralayınız. (planlı-makro-yavaş-proaktif-geniş-aktif-iyileştirme/adım adım) 441. Değişime direncin kaynağı nelerdir? (iş-kişi-sosyal-örgütsel) 442. Pasif uyum kararı nedir? (çevrede oluşan değişimlere uyabilmek için yeni teknoloji-ürün-pazar kararları) 443. Rigor Motris nedir? (ölüm katılığı-katılaşma-değişememe-rekabet gücü (-)-içe dönme-geçmişle avunma-narsist işl.) 444. Proaktif ve reaktif değişim nedir? (tahmin edilen çevre koşullarına göre-gerçekleşen çevre koşullarına göre) 445. Pasif ve aktif değişim nedir? (dış çevre-koşullar-uyum-iç çevre-değiştir/iç çevrede yenilik-dış çevreyi etkileme) 446. Değişime direnç ölçeğini açıklayız. (kabul-kayıtsızlık-pasif direnç-aktif direnç) 447. Lewin in değişim modelini açıklayınız. (unfreezing-change-refreezing) 448. Planlı değişimde kullanılan araçları açıklayınız. (feedback-duyarlılık eğitimi-takım-şebeke eğitimi) 449. Bennis in örgüt geliştirme tanımını açıklayınız. (değişime tepki-değerleri değiştir-eğitim stratejisi) 450. Bir süreç olarak örgüt geliştirmeyi tanımlayınız. (etkinlik artırma-kültür değişimi-danışman) 451. Beckhard ın örgüt geliştirme tanımını yapınız. (planlı-üst -etkinlik-davranış bilimleri-müdahale) 452. Şimşek in örgüt geliştirme tanımını yapınız. (etkinlik-davranış-değişme uzmanı-davranış-değişiklik) 453. Planlı değişim modellerini sıralayınız. (denge-organik-geliştirici değişim) 454. Lippitt, Watson ve Westley in 7 aşamalı planlı değişim modelini açıklayınız. ( -giriş- -bitirme) 455. Örgüt geliştirmenin temel unsurlarını sayınız. (katılmalı- değişim-danışmanlık-faaliyet araştırması) 456. Faaliyet araştırmasını tanımlayarak, aşamalarını sıralayınız. ( -davranış bilimleri uzmanı- - ) 457. Örgütsel geliştirme sürecinin aşamalarını açıklayınız. (saptama-çözüm-hareket-sonuç-bitirme) 458. Sosyal sorumluluk kavramını açıklayınız. (zarar vermeden-kıt kaynaklar-toplum-üretim) 459. Sosyal sorumluluğun kapsamını açıklayınız. (gönüllü-ahlaki-yasal-ekonomik) 460. Sosyal sorumluluğun temel ölçütlerini açıklayınız. (tüketici-istihdam-hissedar-ahlak-ekoloji-toplum) 461. Çevre etki değerlemesi kavramını açıklayınız Yeşil hisseler ve ekoloji fonları kavramını açıklayınız Sosyal sorumluluk yaklaşımlarını açıklayız. (klasik-modern/sosyo-ekonomik) 464. Etik kavramını açıklayınız. (ethos-karakter-ne yapılır-ne yapılmaz-ne istenir-ne istenmez) 465. Ahlak ve etik arasındaki ilişkiyi açıklayınız Toplumsal etik felsefesi (toplumsal ahlak) nedir? (toplum-töre-ahlak-felsefe) 467. Bireysel etik kavramını tanımlayınız. (davranış temellendiren-kıymet hükümleri-bilinç) 15/42

16 468. Kişiliği oluşturan etmenleri tanımlayınız. (mizaç-yetenek-karakter) 469. Zihinsel ve bedensel yetenek nedir? (belirli ilişkileri kavrama analiz etme-duyu organları ) 470. Karakteri tanımlayınız. (çevreye egemen olma-kendiyle uyumlu olma-eylemlerinde tutarlılık) 471. Örgütsel etik kavramını tanımlayınız. (değerlerin yansıtılması kapasitesi-ahlaki ilke ve standartlar) 472. Örgütlerde bireysel etik kalıplarını açıklayınız. (çıkarcı-görevci-ahlakçı) 16/42

17 (Prof. Dr. Melek TÜZ Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı) 473. Judson un planlı değişim modelini açıklayınız. (plan/analiz-işlem başlat-onayla-değiş-kurumsallaş) 474. Genel bir planlı değişim modelini açıklayınız. (bilgi topla-teşhis-program-değişim-kurumsallaştırma) 475. Planlı değişimin temel kriterleri nelerdir? (yapı/strateji-öğrenme düzeyi-örgütün derecesi) 476. Yenilik kavramı tanımlayınız. (orijinal değişim-il kez-ürün ve süreç odaklı-olumlu ve özel) 477. Yenilik ve değişim ilişkisini tartılınız. (her değişim bir yenilik değildir-değişim>yenilik) 478. Yenilikleri sınıflandırınız. (teknolojik-yönetsel-yardımcı/başarısı tamamen denetlenemeyen) 479. Yenilikte; başlatma, başarısı test edilen ve kaçınma durumlarını açıklayınız Değişim mühendisliği (reengineering) kavramını açıklayınız Reorganizasyon kavramını açıklayınız. (yapının eksik yada fazla gelmesi-iyileştirme) 482. Değişim yönetimi kavramı açıklayınız. (yapı ve yeteneklerin-müşteri beklentilerine -yenilenmesi) 483. Değişime zorlayan iç ve dış güçleri sayınız. (küçülme- - -girdiler) 484. İçsel ve dışsal değişim güçleri ile örgütün öngörücü yada tepkisel olma durumunu tartışınız Değişim senaryolarını açıklayınız. (peryodik/örgütsel-sistemik-sürekli/sistemik-operasyonel) 486. Öngörücü ve tepkisel değişimi örnek yardımı ile açıklayınız. (değişikliğe hazır-kriz anı) 487. Aktif ve pasif değişimi örnek yardımı ile açıklayınız. (önce değiş-çevreni etkile) 488. Gelişimsel değişim kavramını açıklayınız. (ustalık-metot-süreç-etkin-kademeli-ince ayar) 489. Geçişsel değişim kavramını açıklayınız. (yeni süreç-faaliyet-ürün-yapı-eski durumdan yeni duruma) 490. Dönüşümsel değişim kavramını açıklayınız. (misyon-kültür-liderlik-yapı-radikal-paradigma değişimi) 491. Planlı örgütsel değişim türlerini açıklayınız. (teknoloji-ürün-yapısal-kültür/insan-karşılıklı etkileşim) 492. Değişim zamanlaması nasıl belirlenmeli? (A noktası-taralı alan-b noktası-çatışma ve anlaşmazlıklar) 493. Formallik-bürokrasi-iletişim-roller açısından örgütün yaşam eğrisini değerlendiriniz Lewin in planlı değişim modelinde değişim ve performans ilişkisini tartışınız Lewin in planlı değişim modelinde statükocu ve itici güçlerin ilişkisini tartışınız Lippitt, Watson ve Westley planlı değişim modelindeki temel ilkeler nelerdir? (katılım-bilgi-eylem) 497. Planlı değişim modellerinin iki temel amacını açıklayınız. (örgüt uyum yeteneği-birey davranışı) 498. Değişim programı gerçekleştirme sürecini açıklayınız. (amaç-ilgililer-başlatıcı-süre) 499. Planlı değişim sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? (duygusal etki-stres-direnç) 500. Perlamn ve Takacs ın değişimin duygusal etkileri modelini açıklayınız. (10)(denge- -kaos ) 501. Kubler, Ross ve Grief in değişimin duygusal etkileri modelini açıklayınız. (4) (ret- -destek) 502. Değişime direncin nedenleri nelerdir? (rasyonel-psikolojik-sosyolojik-ekonomik) 503. Değişime direncin giderilmesinde Hussey modelini açıklayınız. (vizyon-adımlar -prosedürler) 504. Değişimin giderilmesi stratejilerini açıklayınız. (evrimsel-devrimsel-yeni birim) 17/42

18 505. Değişime karşı direncin giderilmesinde yöntemler. (eğitim-katılım-destekleme-pazarlık-taviz-tehdit) 506. Değişim liderliği kavramını açıklayınız. (tecrübelerden öğrenme-gerçek olay çalışmaları) 507. Değişimci liderin özelliklerini ve temel amaçlarını açıklayınız. (öğrenme-sonuç-araçlar-fonksiyon) 508. Değişimci liderin üstlenebileceği rolleri açıklayınız. (karizmatik-araçsal/güçlendirme-enerji verme) 509. Morphy nin biçimleme yaklaşımını açıklayınız. (hızlı-iz bırakmayan-dinamik-genel değişim) 510. Metamorfoz kavramını açıklayınız. (uzun dönemli değişim-sürekli değişme-kaosa uyum-self olma) 511. Organik yapının özelliklerini açıklayınız. (kimlik-dna-değer-inanç-anlayış-ilişkiler) 512. Organik kimlik kavramını açıklayınız. (kendini denetleme-otonom-geleneksel/gelişen vizyon) 513. Şirket DNA sı, örgüt kültürü (geçmiş)-geleneği/genetik kodlama (gelecek) kavramlarını açıklayınız Değerler, kaos ve doğrusal olmayan dinamikler ilişkisini açıklayınız Gen=İnanç/kurallar, mekanik/analitik-organik/kümelenmiş hiyerarşi-sinir sistemini açıklayınız Örgüt DNA kodunun nelerden oluştuğunu açıklayınız. (dil-algılama-düşünce-zihinsel yapı-fikir) 517. Organik şirketlerde yönetim anlayışı-merkezi sinir sistemi ilişkisini tartışınız. (karar-koordinasyon) 518. Yaşayan sistem kavramını açıklayarak temel özelliklerini sıralayınız. (Kaos-denge-DNA-alışkanlık- ) 519. Hiyerarşiye karşı network (kişilerarası ilişkiler ağı) kavramını açıklayınız Yaşayan organizmalar ve insanların kurduğu organizmaların ilişkisini tartışınız. (çevre ile etkileşim) 521. Aşırı düzen-kaos ve denge ilişkisini tartışınız MT/Sf. 120 Tablo 2 ye bakılacak Örgütleri anlatmada (ifade etmekte) kullanılan 3 metaforu açıklayınız. (mekanik-organik-sosyal) 524. Yaşayan sistemlerin sürdürülebilir olmasını sağlayan temel özellikler nelerdir? (18) 525. Makine paradigmasının özelliklerini açıklayınız. (23) 526. Organizasyonların sürdürülebilir olması için gerekli elemanları açıklayınız. (kendini tanıma- ) 527. Kaotik yapı ve yeni bilim kavramını açıklayınız. (yaşayan sistemler-katı olmayan kaos-ışık tutma) 528. Karmaşık uyum sağlayabilir (adapte olabilir) sistemlerin (KAS) temel özellikleri nelerdir? 529. Organizasyonel sürdürülebilirliliğin temel şartları nelerdir? (so-öö-kaos-dalgalı ağ yapısı) 530. Yeni bilimin konularını açıklayarak modern bilimle karşılaştırınız. (karmaşıklık-kas-fraktel-so) 531. Organizasyonların karmaşık durumlara geçişinde dinamik davranış durumlarını açıklayız. (5) 532. Dinamik davranış geçişinde tekrar eden davranışı açıklayınız. (mekanik-taylor) 533. Dinamik davranış geçişinde benzer davranışı açıklayınız. (normatif-kesinlik-bürokrasi) 534. Dinamik davranış geçişinde tahmin edilemeyen davranışı açıklayınız. (çatallaşma-genişletme) 535. Dinamik davranış geçişinde derin kaosu açıklayınız. (rassal olaylar dinamiği) 536. Karmaşık davranışsal modeli (Santa Fe Enstitüsü) açıklayınız. (çok düzenli-çok kaotik-karmaşık) 537. Karmaşık sistemlerin temel özelliklerini açıklayınız. (çok sayıda etkileşen eleman-kolektif davranış) 538. Karmaşıklık teorisi ile ilgili paradigmalar nelerdir? (KAS-benzerlik/fraktel-iç dinamik/sistemler-so) 18/42

19 539. Kum taneleri-kritik nokta ilişkisini (kritik noktaların iç dinamiklerle yönlendirilmesi) açıklayınız Frakteller hangi amaçla kullanılır açıklayınız. (alt sistemler unsurları arasındaki benzeşmeler için) 541. SO (self organizasyon kavramını tanımlayınız). (iç dinamik-kendiliğinden organize olma-içsel bilgi) 542. Karmaşıklık teorisinin temel ilkeleri nelerdir? (analiz-neden/sonuç-uzun plan-vizyon-kültür) 543. Sırasal olmayan yönetim nedir? (yenilikçi-informal-görevleri kendi tanımlar-gevşek/kargaşa- ) 544. Karmaşıklık teorisinin Organizasyonel yönünü açıklayınız. (doğrusal olmayan yapı-fraktel- ) 545. Organizasyonel davranışın karmaşıklık açısından incelenmesinde temel noktalar nelerdir? 546. Karşılıklı ilişki modelini açıklayınız. (sistemin iki parçası-yoğun etkileşim) 547. Karmaşıklık açısından kolektif davranış kavramını açıklayınız. (bütünsel davranış için birlikte) 548. Karmaşıklık açısından uyum ve kimliğini korumayı açıklayınız. (biyolojiden alıntı) 549. Karmaşıklık açısından geri besleme havuzlarını açıklayınız. (içinde denge/kendi çıktılarını kullanma) 550. Karmaşıklık açısından sinir ağları kavramını açıklayınız. (bilgisayar ağları) 551. Karmaşıklık açısından kelebek etkisini açıklayınız. (başlangıçtaki çok küçük etki büyük sonuç) 552. Yeni bilimin klasik bilime eleştirileri nelerdir? (sistem-doğrusallık-hata-zaman) 553. Paradigma kayması kavramını açıklayınız. (bilimsel birikim-bilimsel değişim-paradigma kayması) 554. SO ve yönetim teorisi ilişkisini tartışınız. (şansına yönetim-yöneticinin rolü-kendini yönetme- ) 555. SO nun açıklanmasında sörf hocası yaklaşımı nedir? (informal-kendine öğretme-dışsal olay çözümü) 556. Evrimsellik açısından SO nı değerlendiriniz. (açıklık-dengeden uzak olma-otokatalizör) 557. SO nun çeşitlerini açıklayınız. (tip1/taylor-bürokrasi-tip2/çevreye uyum-kimlik-kendini organize) 558. SO nun oluşması için temel şartlar nelerdir? (sınır-farklılıklar-geri besleme havuzu) 559. SO ve karmaşıklık yönetimini açıklayınız. (biyolojik metafor-böcekler-metro-alışkanlıklar/mobility) 560. Farklı SO tipleri için yönetim yaklaşımlarını açıklayınız. (tip1/araya girme-tip2/idare etme) 561. SO ve yönetim tipleri matrisinde 3. ve 4. alanı açıklayınız. (SO&SO) 562. Kaos, SO, anarşi, durgunluk ve kritik nokta arasındaki ilişkileri açıklayınız Evrimsellik açısından SO ları değerlendiriniz. (açıklık/entropi-dengeden uzak olma-otokatalizör) 564. Kaotik bir organizasyon için şartlar nelerdir? (bilgi paylaşımı-otonomi-yaratıcılık-takım-çeşitlilik ) 565. Eski ve yeni yönetim anlayışına göre sorun çözme yaklaşımını açıklayınız. (takımlar çözer) 566. Eski motivasyon ve yeni motivasyon yöntemleri arasındaki farkları açıklayınız. (terfi-yetkilendirme) 567. Kaosta yöneticilerin görevleri nelerdir? (geçiş-esneklik-merkezkaç-düzensizliği yönet-öğrenme) 568. Kendi kendini yöneten takım nedir? (kendinin yöneticisi-özyönetim-yaratıcılık-takım rolleri) 569. Belbin in takım rollerini açıklayınız. (koordinatör-şekillendirici-aşılayıcı-tarayıcı-uygulayıcı-çalışan- ) 570. Wellis in kendini yöneten takım için adımları nelerdir? (bilgi topla-değişim yap-vizyonu paylaş- ) 571. Kendi kendini yöneten takımların özellikleri nelerdir? (cesaret-çalışma yaşamı kalitesi-öz yönetim) 572. SO da yapı kaynağı (içsel/dış baskı) ve yapı tipi (hiyerarşik/katılımcı) matrisini anlatınız. 19/42

20 573. SO da rol ve eleman ilişkisini açıklayınız. (geliştirecek rol verilir-rol elemanın yeteneğiyle çevreli) 574. Doğrusal ve doğrusal olmayan öğrenme arasındaki farkları açıklayınız. (sıralı-benzeşmeyen-paralel.) 575. SO ve bakteriler arasındaki ilişkileri açıklayınız. (bölünme-kaotik hareket-bilgi transferi) 576. SO ve güçlendirme ilişkisini açıklayınız. 20/42

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ

Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Mehmet Bahadır KALIPÇI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE EN İYİ İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARININ ÖRGÜTSEL GÜVENE ETKİSİ: MANAVGAT ÖRNEĞİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE FİRMA PERFORMANSI Arş. Gör. Öznur YAVAN ÖZ İçinde bulunduğumuz bilgi çağında işletmelere rekabet üstünlüğü sağlamada tek ayırt edici güç olan insan kaynağının stratejik

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAMINDA UYGULANAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞGÖREN PERFORMANSINA ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

Detaylı

T.C. A.Ü. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI PERSONELİN MOTİVASYONU ÜZERİNDE LİDER YÖNETİCİNİN ROLÜ Dönem Projesi Hazırlayan AREFE KARAALİ 03914510

Detaylı

ORGANIZATION CONFLICT MANAGEMENT: A RESEARCH ON HOSPITALITY INDUSTRY

ORGANIZATION CONFLICT MANAGEMENT: A RESEARCH ON HOSPITALITY INDUSTRY ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÜZERİNE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA ORGANIZATION CONFLICT MANAGEMENT: A RESEARCH ON HOSPITALITY INDUSTRY Engin ÜNGÜREN Özet Çatışma insanın olduğu her yerde yaşanan

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY

T.C. SOSYAL YDAN SERKAN ÖZSOY T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARI ETKİLEYEN STRESS KAYNAKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: EDİRNE İLİ

Detaylı

1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Araştırmanın birinci bölümünde, problem durumu, Türkiye nin Yaşam Boyu Eğitim Politikaları, Okul Yöneticilerinin Geliştirilmelerinde Kullanılan Eğitim Yöntemleri, Uzaktan Eğitim E-Learning,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seyhan KANTEMİR KEPİL MPM Uzmanı Denizli, 2010 İçerik Organizasyon Kavramı İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Kapsamı Personel Biriminden İnsan Kaynakları Birimine

Detaylı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı

ÖNSÖZ. Haziran 2005 Zafer Çağlayan ASO Yönetim Kurulu Başkanı ÖNSÖZ Gerek Dünyada ve gerekse ülkemizde kurulmuş ve başarılı olmuş şirketlerin büyük oranda aile şirketi hüviyetinde olduğu, bu yüzden bu şirketlerin faaliyetlerini gelişerek devam ettirebilmelerinin

Detaylı

SANAYĐ ĐŞLETMELERĐNDE ÖNEMLĐ VE ÇAĞDAŞ BĐR GEREKSĐNĐM: SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI

SANAYĐ ĐŞLETMELERĐNDE ÖNEMLĐ VE ÇAĞDAŞ BĐR GEREKSĐNĐM: SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI SANAYĐ ĐŞLETMELERĐNDE ÖNEMLĐ VE ÇAĞDAŞ BĐR GEREKSĐNĐM: SÜREÇ DANIŞMANLIĞI UYGULAMALARI ÖZET Yrd.Doç.Dr. Mehmet SĐLAH * Bu çalışmada süreç danışmanlığı incelenmiştir. Süreç danışmanlığı bir örgüt geliştirme

Detaylı

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan

Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan 1 Örgütsel Seçimlerde Küme Modeli : İnsan İlişkileri, Bilgi Yönetimi ve Örgütsel Öğrenmenin Ara Kesitinde İnsan Set Model by Organizational Choice: Human Relations, Knowledge Management and Human Element

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ FİTNESS MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ FİTNESS MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE DEKİ FİTNESS MERKEZLERİNDE HİZMET KALİTESİ BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi SEDEF ECE ÖZKAN İSTANBUL, 2013 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A.

Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma A. Farklı Örgüt Kültürü Tipleri ve Liderlik Tarzları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Lojistik İşletmelerinde Bir Araştırma The Relationships among Different Organizational Culture and Leadership

Detaylı