DOÇENTLİK ÇALIŞMA SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOÇENTLİK ÇALIŞMA SORULARI"

Transkript

1 DOÇENTLİK ÇALIŞMA SORULARI (Prof. Dr. Selami SARGUT) (Kültürlerarası Farklılaşma) 1. Simgeler evreni kavramını açıklayınız. 2. Kültürel görecelik kavramını açıklayınız. (Japon ve Batı resim sanatı -doğaya uyum/çatışma) 3. Kültürel dar görüşlülüğü açıklayınız. 4. Epistemoloji kavramını açıklayınız. 5. Mantık, doğruluk (Hakikat) ve gerçeklik kavramlarını açıklayınız. 6. Bilimsel köklü değişim ifadesini açıklayınız. 7. Fukuyama nın tarihin sonu tezini açıklayınız. 8. Huntigton'un medeniyetler çatışması tezini açıklayınız. 9. De facto kavramını açıklayınız. 10. İki kültür kavramını açıklayınız. 11. Pozitivist paradigmayı açıklayınız. 12. Saat ve mekanik nesnellik kavramını açıklayınız. 13. Newton mekaniği ve makine kolaylamasını açıklayınız. 14. Mekanik modeller ve saat ilişkisini açıklayınız. 15. Toplumbilimsel pozivitizm nedir? 16. J.B. Watson ve C. Hull teorilerini açıklayınız. 17. Descartes in saat metaforunu açıklayınız. 18. Dualizm nedir? 19. Eric Froom, kültürel ekol, yabancılaşma ve bütün insanı açıklayınız. 20. A. Maslow ve sinerjik toplum ilişkisini açıklayınız. 21. Hedonik insan ve beklenti kuramını açıklayınız. 22. Belirlenimcilik (determinizm) ve belirlenemezciliği (belirsizlik) açıklayınız. 23. Sıfır toplamlı oyun ve kazan-kazan kuramını açıklayınız. 24. Nash Dengesi ve çelişki yaklaşımını açıklayınız. 25. Tutsak ikilemini açıklayınız. 26. Gözlem yönteminin olumsuz yönünü açıklayınız. 27. F. Boas ın kültürel farklılık yaklaşımını açıklayınız. 28. Kültürel farklılaşmanın kökeni nedir? (4 açıdan kültür) 29. Kültürel yöneliş açısından (doğu ve batı kültürü ayrımı) çelişen öğeleri açıklayınız (6). 1/42

2 30. Rustaw ve Ward ın çağdaşlık yaklaşımını açıklayınız (4 temel gelişim). 31. Kültürlerarası psikoloji ve O. Klinebery nin çalışmaları hakkında bilgi veriniz. 32. Kültürlerarası psikolojide temel sorunu bir örnek yardımı ile açıklayınız. 33. Etik ve emik yaklaşımları açıklayınız. 34. Simgeler evreni ile kültürel çevrenin ürünü insan arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 35. Morgan ın örgütlerde basit ve karmaşık simgeler yaklaşımını açıklayınız. 36. R. L. Doyt un araçsal ve anlatımsal simgeler yaklaşımını açıklayınız. 37. Pascale ve Athos un kültürden etkilenen soyut-somut yönetim öğelerini açıklayınız. (7) 38. Açık sistem anlayışına uygun olarak örgüt-çevre ilişkisini yorumlayınız. 39. Koşul-bağımlılık kuramı açısından çevre örgüt etkileşimini (Emery&Twist / Lawrence&Lorsch) açıklayınız. 40. Örgütsel nüfus-çevre bilimi modelini açıklayınız (Bilişsel görüngül tip). 41. Örgütsel nüfus değişimdeki üç aşamayı açıklayınız. 42. Meyer ve Zucker ın KİTLER-ZOMBİ yaklaşımını açıklayınız. 43. T. Parsons ın kuramsal kuramını açıklayınız. 44. Kurumsallaşma kavramını tanımlayınız. 45. Kurumların tanımlanmasındaki 3 farklı yaklaşımı açıklayınız. 46. Eşbiçimlilik türlerini açıklayınız. (3) 47. Kültürel değerler ve örgütsel yapı arasındaki ilişkiyi ile açıklayınız. (4) 48. Sinerji, iç gruplar ve çatışma ilişkilerini açıklayınız. 49. Geniş ve dar bağlamlı kültür kavramlarını açıklayınız (E. Hall). 50. Bilgi odaklı işlem tipolojisini açıklayınız. Türkiye açısından yorumlayınız. 51. Biliş biçim kapsamında ortaklaşa davranışçı ve bireyci toplum özelliklerini yorumlayınız. 52. Broms ve Gahmberg in çizgisel-öz iletişim modelini açıklayınız. 53. Hofstede nin dişi-erkek kültür yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 54. Hofstede nin güç mesafesi yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 55. Hofstede nin ortaklaşa davranış-bireycilik yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 56. Hofstede nin belirsizlikten kaçınma yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 57. Hofstede nin kontrol noktası yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 58. Hofstede nin uzun-kısa dönemli olma yaklaşımını (toplum ve örgüt açısından) açıklayınız. 59. Chen, Meindl ve Hunt ın yatay-dikey ortaklaşa davranışçılık yaklaşımını açıklayınız. 60. Fiske nin toplumsal oluşum, paylaşım modelini açıklayınız. (4) 61. Shawartz ın evrensel değerler ve dikey ortaklaşa davranış yaklaşımını açıklayınız. 62. Çatışma kavramına ilişkin 3 temel görüşü açıklayınız. 63. Çatışmanın ele alınışında 5 davranış biçimini açıklayınız. 2/42

3 64. Thomas ve Kilman ın Türkiye deki farklılaşmanın yönetimi araştırmasını açıklayınız. (2) 65. Hofstede nin süreç-sonuç yaklaşımını açıklayınız. 66. Bireycilik, ortaklaşa davranışçılık ve ilişkilere dayalı faklılaşmayı değerlendiriniz. 67. Boyacıgiller ve Adler in kültürel farklılar kategorilerini (karşıtlıkları) açıklayınız. (3) 68. T tipi yönetim hakkında bilgi veriniz. 3/42

4 (Prof. Dr. Mehmet ŞERİF ŞİMŞEK) (İnsan Kaynakları) 69. İKY kavramını tanımlayınız. 70. Yıllar itibari ile İKY nin geçirdiği değişimin aşamalarını sınıflayınız. (3) 71. İKY nin gelişimine katkısı olan kavramları sıralayınız. (8) 72. İKY ni etkileyen faktörleri sıralayınız. (4) 73. İKY nin uygulama boyutlarının rekabet gücüne etkisini açıklayınız. (5) 74. İKY nin özelliklerini sayınız. (10) 75. Strateji kavramını açıklayınız(strategos, Ansoff, Porter ve holistic/bütüncül yaklaşım). 76. Stratejik İKY kavramını açıklayınız. 77. Stratejinin formülasyonu nedir? (5) 78. İKY ve stratejik planlama ilişkisini açıklayanız. (4) 79. İK stratejilerinin başarısın etkileyen değişkemler nelerdir? (5) 80. İK nın stratejik planın başarısı için gerçekleştirmesi gereken uygulamalar nelerdir? (6) 81. Temel strateji türleri nelerdir? (fiyat-kalite-zaman-çeşitlilik) 82. Porter a göre strateji türleri nelerdir? (toplam maliyet liderliği-farklılaşma) 83. Toplam maliyet liderliği ve farklılaştırma stratejilerini açıklayınız (Porter-rekabet için değer yaratma). 84. Yönsel stratejilerin İK ile ilişkisini açıklayınız. (yoğunlaşma-büyüme-küçülme) 85. Strateji ve İK ilişkisinde eşleme modelini (Porter, Miles&Snow, Fombrun, Beer-OT) açıklayınız. 86. Strateji ve İK ilişkisinde kaynağa dayalı modeli (Selnznick, Penrose, Barney, Capelli-SW) açıklayınız. 87. Stratejik İKY nin 4 önemli boyutunu sıralayınız. 88. Değişim mühendisliği (Reengineering-Hammer&Champy) ve Stratejik İKY ilişkisini açıklayınız. 89. Liderlik (H. Mintzberg 3 tip liderlik) ve Stratejik İKY ilişkisini açıklayınız. 90. İK planlamasını tanımlayınız. 91. İK planlamasını etkileyen iç (3) ve dış (6) faktörleri belirleyiniz. 92. İşgücü beceri envanteri (işgücü beceri analizi) kavramını açıklayınız. 93. İK ihtiyacı türlerini açıklayınız. (3) 94. İK planlamasındaki aşamaları sıralayınız. (5) 95. İK planlamasında kullanılan tahmin yöntemlerini açıklayınız. (6) 96. İK planlamasında bottom-up ve zero-based yöntemlerini açıklayınız. 97. Stratejik İK yönetim sürecini (stratejik İK planlaması) açıklayınız. 98. Stratejik İK planlaması süreçleri nelerdir? (2) 99. Stratejik İK planlaması yaklaşımları nelerdir? (3) 100. İş analizi kavramını açıklayarak sonuçlarının hangi amaçlarla kullanılabileceğini belirleyiniz. 4/42

5 101. İş analizi bilgilerine dayanan üç ana çalışma hangileridir? 102. İş analiz sürecini açıklayınız İş tanımı, iş gerekleri ve iş tasarımı (dizaynı) kavramlarını açıklayınız İş tasarımı (dizaynı) tekniklerini açıklayınız. (9) 105. İş paylaşımı (job sharing-part time / full time ilişkisi) kavramını açıklayınız Çalışan kiralama (leasing) kavramını açıklayınız İşgören seçiminde elemeci ve bütüncül yaklaşımları açıklayınız Örgütsel sosyalizasyon (işe alıştırma-oryantasyon) kavramını açıklayınız İş değerlemesi ve değer kavramını açıklayınız İş değerleme uygulamalarının gelişimini açıklayınız İş analizi ile bağlantılı olarak iş değerlemesi ve ücret ilişkisini açıklayınız İş değerleme sürecini açıklayınız İş değerleme yöntemlerini sayınız. (2x2) 114. Sayısal olmayan yöntemlerin genel olarak güçlü ve zayıf yönlerini belirleyiniz Sıralama (Ranking/sayısal olmayan) (kart çekme-ikili kıyaslama) yöntemini açıklayınız Sınıflama (Grading/sayısal olmayan) (iş sınıfları-standart tanımlamalar) yöntemini açıklayınız Değer faktörü kavramını açıklayarak en sık kullanılanlarını belirleyiniz. (4) 118. Faktör karşılaştırma (Factor Comperasion) yöntemini açıklayınız Puan yöntemini (Point Rating Method) yöntemini açıklayınız Ücret araştırması kavramını açıklayınız Ücret yönetimi ilkeleri sayınız. (8) 122. Ücret sistemlerini sıralayınız. (11) 123. Beceriye dayalı ve ekip temelli ücretleme sistemlerini açıklayınız Ana baz ücret sistemlerini (zaman-parça-götürü) açıklayınız. (3) 125. Özendirici ücret sistemlerini (akort-primli/halsey, Rowan, Bedeaux, Taylor, Gantt) açıklayınız Lincoln ve Duncan Modelini açıklayınız Eğitim kavramını tanımlayınız Eğitim ve geliştirme sürecinin temel adımlarını sıralayınız. (6) 129. Örgütsel ihtiyaçlar analizi ile eğitim açığı analizi arasındaki farkı açıklayınız Duyarlılık eğitimi (T grubu yöntemini açıklayınız) Beklenen sorular yöntemini (Masadaki evrak)-(in-basket method) (Rol oynama) açıklayınız Eğitim ve geliştirme programının aşamalarını belirleyiniz. (4) 133. Kariyer kavramını tanımlayınız Kariyer yönetimi kavramını açıklayınız. 5/42

6 135. Örgütsel açıdan KP sının temel aşamaları nelerdir? (4) 136. Birey açısından KY nin temel evreleri nelerdir? (5) 137. Bireysel KP da Lewinson Modeli ni ( ) (reşit-orta ömür-son erişkinlik) açıklayınız. (10) 138. Örgütlerde kariyer geliştirme programlarının neler olabileceğini sıralayınız. (7) 139. Mentoring Çifte (dual) kariyer yolu ve ardışık terfi planlamasını (succession planning) açıklayınız Kariyer geliştirmenin 5 temel aşamasını açıklayınız Kariyer platosu kavramını açıklayınız Çift kariyerlilik kavramını açıklayınız Ay ışığı kavramını açıklayınız Performans kavramını tanımlayınız Performans yönetimi kavramını açılayınız Örgütsel performans ölçümünde kullanılabilecek kriterleri belirleyiniz. (7) 147. ÖP nin ölçümünde alternatif kriterler (kültür-lider-takım-vizyon-pazar) neler olabilir? (5) 148. Performans değerleme kavramını açıklayınız Performans değerleme sonuçları hangi alanlarda kullanılabilir. (12) 150. Performans değerleme sürecini temel bileşenleri ile birlikte anlatınız. (5) 151. Performans standartlarının taşıması gereken temel özellikleri sıralayınız. (15) 152. Performans değerleme sisteminin taşıması gereken özellikleri sıralayınız. (6) 153. Performans değerleme sıklığına nasıl karar verilebileceğini örnek yardımı ile açıklayınız Performans değerleme yöntemlerini sıralayınız. (8) 155. Performans değerlemede Sıralama ve İkili karşılaştırma yöntemlerini açıklayınız Performans değerlemede Grafik Dereceleme yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Zorunlu Dağılım yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Kontrol Listesi yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Kritik Olay yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Amaçlara Göre Değerlendirme yöntemini açıklayınız Performans değerlemede 360 Derece yöntemini açıklayınız Performans değerlemede Takım Odaklı Performans Değerleme yöntemini açıklayınız Performans değerleme hatalarını (halo-etkilenme-kontrast-gos) açıklayınız Sendikacılıkta hakemlik ve arabuluculuk arasındaki farkı açıklayınız İnsan kaynakları açısından uluslararası İK yaklaşımlarını (ana-konuk-dünya) açıklayınız. (3) 166. Geleneksel kariyer ve yeni/esnek kariyerin tanımlarını yapınız Kariyer kavramını ortaya çıkışı ve gelişimini (kariyer-meslek-kariyer- meslek) kısaca açıklayınız. (4) 168. Bireysel, geleneksel (KP-İK ilişkisi), yeni/esnek ve çok yönlü kariyer yaklaşımlarını açıklayınız. 6/42

7 169. Greenhause un kariyer yaklaşımını (meslek-birey niteliği) açıklayınız DeCenzo nun nesnel ve öznel kariyer yaklaşımını açıklayınız Kariyerin içsel (bireysel algılama) ve dışsal (basamaklar) boyutlarını açıklayınız Kariyer aşamalarını (keşif, pekiştirme, büyüme, sürdürme, durgunluk, azalma) açıklayınız Kariyer aşamalarındaki dörtlü yaklaşımı (oluşum, gelişim, sürdürme, kariyer sonu) açıklayınız Kariyer kalıplarını (geleneksel, kararsız, çoklu) açıklayınız Kariyer haritası, patikası, hayat döngüsü ve platosu kavramlarını açıklayınız Örgütlerde kariyer konusunda Weber ve Dunlop un (ideal emek pazarı) görüşlerini açıklayınız Sonnenfeld ve Peiperl in iki boyutlu kariyer sistemini (tedarik-atama akışı) açıklayınız Rowland ve Ferris in örgütlerde kariyer 2 temel özelliğini (pozisyonlar-hareketler) açıklayınız Glaser in örgütsel kariyer yaklaşımını (yetenek-kıdem) açıklayınız Kariyerin önem kazanmasına neden olan olayları Brousseau nun yaklaşımı ile açıklayınız. (4) 181. Örgütlerde kariyere genel bakış açısını kısaca açıklayınız Örgütlerde kariyer yönetiminin gelişmesindeki temel etmenleri açıklayınız. (6) 183. Pazy ve Open ın örgütsel kariyer tanımını (belirleme-fırsat-değerlendirme-politika) yapınız Barol ve Martin in örgütsel kariyer tanımını (plan-strateji-değerlendirme) yapınız Pazy nin kariyer yönetiminin konuları (İK planlama-kariyer yolu-performans-merkez) açıklayınız Genel olarak örgütlerde kariyer yönetimi konularını (alma-yerleştirme-eğitim-çıkarma) açıklayınız Örgütlerde kariyer yönetiminin kapsamını geniş açıdan belirleyiniz Kariyer mobilitesi (transfer) kavramını açıklayınız Örgütlerde kariyer merdivenlerinin geliştirilmelinde 2 temel yolu (fonksiyonel-kümesel) açıklayınız Örgütlerde kariyer yönetim modellerini (akademik-klüp-futbol takımı-kale) açıklayınız Örgütlerde kariyer sistemlerini (dikey-gövde/dallar-planlı rotasyon-elmas) açıklayınız Dış çevredeki belirsizliğin örgüt içi mobilite üzerindeki etkisini (belirsiz-sabit) açıklayınız Orpen, March ve Simon ın örgütsel ve bireysel kariyerin uyumlaştırılması yaklaşımlarını açıklayanız Kariyer yönetim sürecinde sırası ile gerçekleştirilecek faaliyetleri (seç-özellik-iş analizi- ) sıralayınız Kariyer yönetim sürecinin genel görünümünü (girdi-geliştirme-safha-çıktı) açıklayınız Şimşek in 4 aşamalı(belirle-patika-atama-geliştirme) kariyer yönetim süreci yaklaşımını açıklayınız Şimşek e göre kariyer planlamasını tanımlayınız Sabuncuoğlu na göre örgütlerde kariyer planlamasını tanımlayınız Örgütsel kariyer planlama tekniklerini (kişisel-grup-danışman/test-klinik-eğitim) açıklayınız Kariyer planlamada Glueck in 8 adımlı sürecini açıklayınız Kariyer yolunun oluşturulmasında 4 adımlı süreci (iş analizi-benzerlikler-iş aileleri-çizgi) açıklayınız Kariyer yollarını sıralayınız. (8) 7/42

8 203. Schein nin kariyer yolu; üç boyutlu koni yaklaşımını (sınırlar) (dikey-çevresel-merkez) açıklayınız İkili kariyer yolu (teknik-yönetici) ve Peter ilkeleri ile ilişkisini (yetmezlik) açıklayınız Ağ tipi (davranışsal) kariyer yolunu açıklayınız Esnek kariyer yolunu (örgütten bağımsız-beceri düzeyine önem veren-bireysel gelişim) açıklayınız Sınırsız kariyer yolunu (sınırsız örgüt-kurallar belirsiz-yatay/dış hareket-değişim) açıklayınız Portföy kariyer yolunu (bağımsız-farklı örgütler-kendini eğiten) açıklayınız Çağdaş kariyer yolunu (bağımsız-ev ofis-yeni psikolojik sözleşme) açıklayınız Kariyer geliştirmeyi tanımlayınız Kariyer geliştirme programı sürecini açıklayınız. (10) 212. Kariyer geliştirme programının tasarımında üç aşamayı (merkez-danışman-workshop) açıklayınız Kariyer geliştirme programının temel öğelerini (araç-danışma-bilgi-potansiyel-gelişim) açıklayınız Kariyer geliştirme programlarını sayınız. (13) 215. İş başarı eğitmenliği ve danışmanlığını (patron-insan-koruyucu-meslektaş) açıklayınız Bilgi işçisi kavramını ve temel özelliklerini açıklayınız Bilgi işleri ile geleneksel işler arasındaki farklılıkları açıklayınız. (9) 218. Sosyal sermaye kavramını (içsel/fukuyama-dışsal/burt-genel/loury) tanımlayınız Sosyal sermayeyi diğerlerinden ayıran faktörleri (transfer-kontrol-ikame-entropi-sinerji) açıklayınız Arsenault un 2004 çalışmasına göre iş yaşamı kuşaklarını ( ) açıklayınız Y kuşağının özelliklerini açıklayarak konuyu Türkiye açısından değerlendirin İş yaşamındaki kuşakların 2000 li yıllara kadar yaşadıkları dönüşümü açıklayınız Koç (dış) ve mentor (iç) kavramları arasındaki farkı açıklayınız Öğrenilmiş çaresizlik kavramını (pireler) açıklayınız Cam tavan sendromunu açıklayınız Farklılıkların yönetimi kavramını açıklayınız Pozitif ayrımcılık kavramını açıklayınız Dikey (hiyerarşi-yönetici) ve yatay (işe uymama-hemşire) ayrımcılık kavramlarını açıklayınız Kraliçe arı sendromunu açıklayınız Mesleki tükenmişlik kavramını açıklayınız Maslach ve Jakson un tükenmişlik yaklaşımını ve boyutlarını açıklayınız. 8/42

9 (Prof. Dr Mehmet Şimşek ŞERİF Davranış) 232. Kavram, hipotez, kuram, değişken ve nedensellik bağı kavramlarını açıklayınız Rol (temel-genel-bağımsız) ve rol çatışması kavramını açıklayınız Kültür kavramını tanımlayarak çeşitlerini (sonradan-birlikte-önce) açıklayanız. (3) 235. Girişimcilik kültürünü açıklayınız Davranış düzlemi kavramını açıklayınız boyutlu örgüt kültürünü açıklayınız. (düşünsel /değer-davranış biçimleri/tören-somut /teknoloji) 238. Schein nin örgüt kültürü kavramını (iç/dış/sorun/varsayım) açıklayınız Schein nin 3 boyutlu örgüt kültürünü nedir? 240. Waterman nın örgüt kültürü kavramını (değer-sembolik-hikaye-yapı) açıklayınız Trace&Bayer^ in örgüt kültürü unsurları nelerdir? (semboller-dil-hikayeler-uygulamalar-varsayımlar) 242. Örgüt kültürünün genel 3 boyutu nedir? (teknolojik-sosyolojik-ideolojik) 243. Genel olarak örgüt kültürünün unsurları nelerdir? 244. Norm nedir? (uyulması gereken çalışma kuralları-onaylanan-belirgin-yol gösterici-üstle tartışma) 245. Değer nedir? (iyi-kötü ayrımı-tercih sağlar-olması istenen-ideal-soyut-ne önemli-temel amaç ) 246. Varsayım nedir? (dış çevreyle ilgili kanıtlanmış sorun çözme yöntemleri-bilinçdışı düzeye itilmiş referans çerçeveleri) 247. Örgüt kültürünün özellikleri nelerdir? (paylaşılan değerler-doğruluk-işlevsel/sorun çözümü-ortak unsurlar) 248. Örgüt kültürü yaklaşımlarını sınıflandırınız. (rasyonel-asli faktörler-gelişimi-metafizik) 249. Rasyonel temelli kültür nedir? (yönetim denetiminde-formal araçlarla yönetilebilir-işin anlamı-katılım yok-mekanik) 250. Asli faktör temelli kültür nedir? (ürün-tüketiciler kültürü etkiliyor-antropoloji-pazar yapısı-müşt. beklentileri-organik) 251. Gelişim temelli kültür nedir? (Japon-hem eko.-hem müşt. verilen söz-maddi/manevi sorum.-kollektivite-informal) 252. Metafizik temelli kültür nedir? (örgütsel ruh-din-törenler-mitler-vizyon-öykü) 253. Mitler ve ritüeller nedir? (org. bugününü ve geleceğini anlatan öyküler-mitleri doğrulayan törenler) 254. Güçlü kültürün ürettiği sonuçlar nelerdir? (sosyal kontrol sağlama-amaca odaklanma-özgür seçim algısı) 255. İnsan duyguları hangi üç ana grupta (benlik-cinsiyet-sürü) toplanabilir? 256. Van Gotze nin marjinal moral teorisini (ahlaki-hukuki kuralların en alt sınırın esnemesi) açıklayınız İnanç, değer ve düzgü kavramlarını açıklayınız Tutum, mizaç ve davranış kavramlarını açıklayınız Tutum ve davranış arasındaki ilişkiyi (genel-özel-devam-algı) açıklayınız. (5) 260. Tutumu oluşturan faktörleri açıklayınız. (3) 261. İhtiyaç ve olgu kavramlarını açıklayınız Davranışsal evrim katsayısını açıklayınız Tutumun davranış oluşturma fonksiyonunu (faydalılık-korunma-değer-bilgilendirme) belirleyiniz. 9/42

10 264. Tutum ölçümünde kullanılan teknikleri (dereceli-özel-iş tatmini) sayınız. (3) 265. Tutum ölçümünde eşit aralıklar (Thurstone) ölçeğini açıklayınız Geçerlilik ve güvenilirlik kavramlarını açıklayınız Tutum ölçeği olarak Likert in toplanmış derecelendirme ölçeğini açıklayınız Tutum ölçeği olarak Bogardus sosyal mesafe ölçeğini açıklayınız Tutum ölçeği olarak Guttman ölçeğini açıklayınız Gizlenmiş tutum ölçüm yöntemini (grup etkisini kaldırma-bireysel deneyim sabit) açıklayız Osgood, Suci ve Tannenbaum un anlam faklılaştırma tutum ölçeğini (iyi-kötü) açıklayınız İş tatminin ölçümünde kullanılan yöntemleri (envanter-çizelge-bireysel görüşme) açıklayınız Kişilik kavramını tanımlayarak kişiliği oluşturan faktörleri açıklayınız Kişilik kuramları sayınız. (6) 275. Eysenck kişilik kuramını (4 düzey-özel/alışkanlık/eğilim/tip) açıklayınız Freud un kişilik kuramını (üst benlik-benlik-ilkel benlik) (oral-anal-fallik-latens-genital) açıklayınız Berne nin kişilik kuramını (çocuk-olgunluk-ebeveynlik) açıklayınız Jung un kişilik kuramını (içe-dışa /özgün-ortak bilinçaltı/yapısal-işlevsel-gelişimsel) açıklayınız Adler in kişilik kuramını (üstünlük-egemenlik/güç-prestij) açıklayınız Horen in kişilik kuramını (endişe-korku/içe-dışa-saldırgan) açıklayınız Kişilik tiplerini ilişkin yaklaşımları sayınız. (7) 282. Jung (iç-dış), Galen (güçlü-hızlı-değil), Verman (sosyal-güvenilir-değil) kişilik yaklaşımlarını açıklayınız Genel kişilik yaklaşımını açıklayınız Erzurumlu İ Hakkı nın kişilik yaklaşımını (orta-uzun-kısa) açıklayınız Kretschmer in kişilik yaklaşımını (piknik-astenik-atletik-displastik) açıklayınız Sheldon un kişilik yaklaşımını (endomorf-mesomorf-ektomorf) açıklayınız Algı, algılama ve sosyal algılama kavramlarını açıklayınız Kavram ve terim i açıklayınız Algılamayı etkileyen faktörleri (bilgi-motivasyon-ortam-önyargı-hale) açıklayınız Kendi kendini yontan kehanet yaklaşımını açıklayınız Algılamada hale etkisini açıklayınız Girişimci açısından yetki devri, risk alma ve iletişim-ilişkisi kavramlarını değerlendiriniz Nedensellik ve tesadüf ilişkisini örnek yardımı ile açıklayınız Öğrenme kavramını tanımlayınız Öğrenme kuramlarını (davranışçı-bilişsel-sosyal-diğer) sıralayınız. (4) 296. Davranışçı öğrenme kuramlarını (Pavlov-klasik/Skinner-Thorndike-araçsal+edimsel) açıklayınız Tolman ın bilişsel (gizil) öğrenme yaklaşımını açıklayınız. 10/42

11 298. Ölçek ekonomileri (içsel ekonomiler) kavramını açıklayınız Bandura nın sosyal-bilişsel (kısmen davranışçılığın uzantısı olan) öğrenme kavramını açıklayınız Gestalçı öğrenme kuramını (Wertheimer-ön/bilişel deneme yanılma-transfer-tekrar) açıklayınız Kurt Lewin in alan kuramı ve öğrenme ilişkisini açıklayınız Piaget in öğrenme kuramını (somut materyal-araştırma-ekleme-zihinsel gelişim) açıklayınız Bruner öğrenme kuramını (buluş-kavram-aktif süreç ve katılım) açıklayınız Gagne nin öğrenme kuramını (amaçlar-işaretle öğrenme/ /problem çözme) açıklayınız Ausubel in öğrenme kuramını (birikim-sözel-anlamlı-kısa zamanda çok bilgi) açıklayınız Öğrenme ilkelerini (eğriler-parça/bütün-sönme-geri gelme-genelleştirme-pekiştirme) sıralayınız Öğrenme eğrilerini (azalan/artan verim-s-plato-beceri edinme) açıklayınız Öğrenme ilkelerinden parça ve bütünün öğrenilmesi ilkesini açıklayınız Öğrenme ilkelerinden sönme ve körleşme (davranışın unutulması) kavramlarını açıklayınız Öğrenme ilkelerinden kendiliğinden geri gelme yi açıklayınız Öğrenme ilkelerinden uyarıcının genelleştirilmesini açıklayınız Öğrenme ilkelerinden ayırım yapmayı açıklayınız Öğrenme ilkelerinden pekiştirmeyi (etki yasası-gizil öğrenme) açıklayınız Öğrenme stratejisi kavramını (kodlama sürecini etkilemesi varsayılan davranışlar) açıklayınız Stratejik (bağımsız-öz-öz düzenleyici) öğrenen bireylerin temel özellikleri nelerdir? (4) 316. Gagne ve Driscoll un öğrenme stratejilerini (dikkat-bellek-kod-geri getirme-izleme) sıralayınız Mayer in öğrenme stratejilerini (temel/karmaşık-tekrar-anlamlandırma-örgütleme- ) sınıflayınız Fred LUTHANS ın örgütsel davranış değiştirme modelini açıklayınız Sosyal örgütlenme kuramını (model-rol-pekiştirme-transfer) açıklayınız Öğrenen örgüt kavramını (yaratma-transfer-paylaşma-davranış değiştirme) tanımlayınız Öğrenen örgütlerin temel özelliklerini (sistematik-deneme-deneyimler-başkaları-etkin) açıklayınız Öğrenen örgütlerin ilkeleri (sistem düşüncesi-ustalık-zihinsel modeller-ortak vizyon-ekip) nelerdir? 323. Zihinsel modeli (uzun süreli duygu, inanç, davranış eğilimleri/düşünme-sorgulama) açıklayınız Haberleşme sürecinin temel elemanları nelerdir? 325. Etkin haberleşmeyi engelleyen temel faktörler nelerdir? 326. Örgütsel haberleşme biçimleri (merkezi-y-zincir-daire-serbest) nelerdir? 327. Örgütsel haberleşmenin iyileştirilmesi için (tekrar-izleme-empati-sadeleştirme- ) neler yapılabilir? 328. Motivasyon kavramını tanımlayarak, kavramı oluşturan konuları belirleyiniz. (4) 329. Motivasyon teşvik araçları (ekonomik-psiko/sosyal-örgütsel/yönetsel) nelerdir? 330. Katılım türleri nelerdir? (d 331. Motivasyon konusundaki yönetsel yaklaşımları (geleneksel-davranışçı-modern) açıklayınız. 11/42

12 332. Motivasyon kuramlarını (kapsam-süreç-japon) sayınız Kapsam kuramlarını (Maslow-Fromm-Herzberg-Clelland-Adelfer) sayınız Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramını açıklayınız Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına getirilen eleştirileri açıklayınız Herzberg in sağlık (hijyenik-çevre) ve motive edici faktörler (işin içeriği) kuramını açıklayınız Herzberg in motivasyon kuramına getirilen eleştirileri açıklayınız Maslow ve Herzberg in motivasyon kuramları arasındaki ilişkiyi tartışınız Mc Clelland ın başarma ihtiyacı (ihtiyaçlar öğrenmeyle sonradan-güç ve lider) kuramını açıklayınız McClelland ın 3 lü birey sınıflamasını açıklayınız. (başarma-il 341. Alderfer in ERG (varolma-ilişki-gelişme) motivasyon kuramını açıklayınız Alderfer in ERG kuramını Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramı ile karşılaştırınız TAT (Thematic Apperception Test) nedir? (başarı güç ve ilişki kurma ihtiyacını ölçer) 344. Kapsam ve süreç kuramları arasındaki farklılığı açıklayınız Süreç kuramlarını (Vroom-Porter-Adams-Skinner-Locke) sıralayınız Vroom un beklenti kuramını (bilinçli seçim-performans/ödül-güç=olasılıkxdeğer) açıklayınız Lawler ve Porter ın beklenti kuramını (çaba/performans-performans/sonuç) açıklayınız Adams ın eşitlik kuramını (sosyal karşılaştırma/o-i-kıyaslama) açıklayınız Adams ve algılanan eşitsizlik-eşitsizlik motivasyonunu-referans grup yaklaşımını açıklayınız Skinner ın pekiştirme kuramını (ödüllendirilen davranışa yönelme-davranışı değiştirme) açıklayınız Locke nin bireysel amaçlar ve iş başarı kuramını (amaçlara göre yönetim-yüksek amaç) açıklayınız Psiko-teknik test nedir? (iş-işgören uyumunu ölçer/yetenekler belirlenir-işin gerekleri ile karşılaştırılır/hangi iş) 353. Sosyal rasyo nedir? (iş kazası-devir hızı-eğiti yükselme) 354. İş tatmini kavramını (maddi çıkar-beraber çalışma zevki-eser yapma-mutluluk) açıklayınız Çalışma yaşamı kalitesi kavramını açıklayınız. (Barış tez) 356. Grup kavramını (ortak norm-farklı rol-ortak amaç-iletişim-bireyler) açıklayınız Grup türlerini açıklayınız. (formal/informal-birincil/ikincil-iç/dış-üyelik/referans) 358. Norm kavramını tanımlayınız Grupların (takımların) gelişiminde safhalar. (forming-storming-norming-performing-adjuring) 360. Gruplarda (takımlarda) karar alma teknikleri. (tepkisizlik-otorite-azınlık-çoğunluk-düşünce birliği) 361. Değişikliklere direniş nasıl ortaya çıkar? (rasyonel-psikolojik) 362. Değişikliklere direniş nedenleri nelerdir? (ekonomik-psikolojik-sosyal) 363. Gruplar arası ilişkileri sınıflandırınız. (havuzlu-arda arda gelen-karşılıklı birimler) 364. Yönetici kavramını tanımlayınız Yönetim kavramını tanımlayınız. (süreç-bilim-sanat) 12/42

13 366. Yönetim sürecini açıklayınız Yönetimin temel fonksiyonlarını açıklayınız Liderlik kavramını tanımlayınız. (amaç-başkaları-davranış-etkileme gücü) 369. Lider ve yönetici arasındaki farkları açıklayınız. (izleme-grup ihtiyaçları-duygusal kabul) 370. Liderlik tiplerini sınıflandırınız. (grup büyüklüğü-durum-anlayış/davranış) 371. Anlayış ve davranışlarına göre liderleri sınıflandırınız. (demokratik-otokratik-liberal-hümanist- ) 372. Transak. liderin özellikleri nedir? (Burn&Bass-işe dayalı-yönetsel-işlemsel-görevsel-bürokratik otorite-ödül-ceza) 373. Transaksiyonel liderlik boyutlarını açıklayınız. (ödüllendirme-aktif istisna yönetimi-pasif istisna yönetimi) 374. Trans. liderin özellikleri nedir? (devrimsel-gelecek eğilimleri şimdiden uygulama-girişimci-ilham verici-destekleyici) 375. Trans. liderlikte aşamalar nelerdir? (değişim iht. bel.-kabul/yeni-pay.-vizyon/değişimin benimsenmesi ve yönetimi) 376. Bass ın Transfor. liderlik yaklaşımı nedir? (değişimde usta -performansın önemi/potansiyeli-iht. bel.-rehberlik-motiv.) 377. Transformasyonel lideri açıklayınız. (karizma-etkileme-ilham-entelektüel-ilgi) 378. Liderlikte kuramsal yaklaşımları sınıflandırınız. (özellikler-davranışsal-durumsal) 379. Liderlikte özellikler yaklaşımını açıklayınız. (lider olarak kabul edilen-etkin lider özellikleri) 380. Liderlikte davranışsal yaklaşımın temeli nedir? (ne değil nasıl yaptığı-öğrenilen davranış) 381. Ohio State araştırmasını açıklayınız. (yapıyı harekete geçirme-anlayış- işe/izleyiciye dönük) 382. Michigan Üniversitesi araştırmasını açıklayınız. (işe/üretime-kişiye/çalışana-likert-kriz/işe dönüş) 383. Blake & Mouton un yönetim tarzı matriksini açıklayınız. (liderlik tek değil iki boyutlu) 384. Tannenbaum ve Schmidt in liderlik doğrusu yaklaşımını açıklayınız. (bildirir- -göreve izin verir) 385. Mc Gregor un X ve Y teorisini açıklayınız Likert in sistem-4 yaklaşımını açıklayınız. (istismarcı-yardımsever-katılımcı-demokratik) 387. Durumsal liderlik kuramlarını açıklayınız. (Fiedler-House&Evans-Vroom-Reddin-Blanchard) 388. Durumsal liderlik yaklaşımına göre liderin etkinliğini belirleyen faktörler nelerdir? 389. Fiedler in durumsallık modelini açıklayınız. (sevilme-belirlilik-güç) (çalışma-son tercih edilen ) 390. House&Martins in amaç yol yaklaşımını açıklayınız. (emir-destek-katılım-başarı) (belirlenen durum) 391. Vroom-Yetton-Jago nun liderlik yaklaşımını açıklayınız. (belirlenen durum-otoriter/istişare/katılım) 392. Karar ağacı kavramını açıklayınız Veri madenciliği kavramını açıklayınız Reddin in 3 boyutlu liderlik yaklaşımını açıklayınız. (görev-ilişki-etkinlik/görüntüde-kişisel etkililik) 395. Reddin İn 4 farklı lider tipini açıklayınız. (kopuk/bütünleşmiş-ilgili/adanmış) 396. Reddin in liderlikte girdiye-çıktıya(sonuca ) göre değerlendirme yaklaşımlarını açıklayınız Reddin in yaklaşım esnekliği becerisi ve durum duyarlılığı yaklaşımlarını açıklayınız Blanchard ın yaşam dönemi yaklaşımını açıklayınız Kendi kendisinin lideri olmak kavramını açıklayınız. 13/42

14 400. Yabancılaşma kavramını açıklayınız. (anomi-marks-durkheim-faunce) 401. Yabancılaşma türlerini açıklayınız. (güçsüzlük-anlamsızlık-kuralsızlık-yalıtım-öz soğuma) 402. Takım tiplerini açıklayınız. (formal/dikey-yatay/özel-komite-informal-kendi kendini yöneten) 403. İdeal takım büyüklüğünü belirterek, büyük ve küçük takımlarda çalışmayı yorumlayınız Görev uzmanlığı rolünü açıklayınız. (uzmanlık-enerji-takıma destek) 405. Takım performans standartları ve takım uyumu ilişkisini açıklayınız. (düşük ılımlı/yüksek) 406. Stres kavramını tanımlayınız 407. Walter B. Cannon nun stres yaklaşımı nedir? (değişim-beyin sapı-savaş ve kaç-reklektif hareket-ani tepki) 408. Yönetsel stres modellerini sıralayınız. (7) (doğrudan- -dolaylı- -koşullu-sınırlı-aşırı) 409. Doğrudan etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (psikolojik etki güçlü-fiziksel zayıf) 410. Yumuşatılmış etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (azaltan etmenler-mekanizmalar tampon) 411. Dolaylı etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (stres stres belirtilerini artırır-a tipi hareketlenir) 412. Dolaylı yumuşatılmış etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (B A dan az stresli ortamlar yaratır) 413. Koşullu aracı etki yönetsel stres modelini açıklayınız Sınırlı aracı etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (A azaltmada etkili değil-b etkili) 415. Aşırı sınırlandırılmış etki yönetsel stres modelini açıklayınız. (B sorun çözme-uyum/a-uyumsuz) 416. A ve B tipi kişiliklerin temel özelliklerini açıklayınız Örgütsel çatışma kavramını açıklayınız. (kıt kaynak-paylaşma-amaç-değer-algı-fark-anlaşmazlık) 418. Robbins in çatışma türlerini açıklayınız. (geleneksel-davranışçı-etkileşimci) 419. Çatışma-rekabet ilişkilerini açıklayınız. (müdahale varsa çatışma-yoksa rekabet) 420. Çatışma-işbirliği ilişkilerini açıklayınız. (çatışmanın karşıtı işbirliği olmaması değildir) 421. Çatışma türlerini açıklayınız. (fonksiyonel-birey/grup-potansiyel-amaç/rol-dikey/yatay) 422. Gruplar arası rekabet ve Muzaffer Şerif in izci kampı araştırmasını açıklayınız Kurumlaşmış çatışma kavramını açıklayınız. (şiddet-çözüm yolu-davranış belli) 424. Çatışmanın yönetiminde 3 temel yaklaşım nedir? (teşvik-azaltma-yönetme) 425. Çatışmanın teşvik yöntemlerini açıklayınız. (yeni eleman-haberleşme-yapılanma-rekabet-yönetici) 426. Çatışmanın azaltılması yöntemlerini açıklayınız. (Muzaffer Şerif-haberleşme-kaybetme-dış hedef) 427. Çatışmanın çözümü yöntemlerini (durumsallık modeline göre) açıklayınız. (baskı-uzlaşma-çözme) 428. Çatışmanın çözümünde hakimiyet ve baskı yöntemlerini açıklayınız. (güç-yumuşatma-kaçınma ) 429. Çatışmanın çözümünde uzlaşma yöntemlerini açıklayınız. (ayrı tutma-arabulucu-bedel verme) 430. Çatışmanın çözümünde birleştirici sorun çözme yöntemini açıklayınız. (mutabakat-yüzyüze-amaç) 431. Çatışma yönetiminde durumsal modeli açıklayınız. (yardımlaşma-güç gösterisi-pazarlık(yardımlaşma/pazarlık) 432. Yaratıcılık ve yenilik arasındaki farkı açıklayınız Örgütlerde yaratıcı sürecin aşamaları nelerdir. (yeni fikir üretme-sorun çözme-uygulama) 14/42

15 434. Pondy nin çatışma modellerini açıklayınız. (pazarlık/üyeler-bürokratik/dikey-sistem/yanal) 435. Yanal çatışmalara ilişkin Blake ve Mouton çalışmasını açıklayınız. (gruplar arası çatışma-m. Şerif) 436. Wheeler in endüstriyel çatışmalarda birleştirici teorisini açıklayınız. (insan-sosyal baskıcı- ) 437. Manipülasyon ve kooptasyon kavramlarını açıklayınız Değişim kavramını tanımlayınız. (bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmek-planlı/plansız-başka bir duruma) 439. Drucker ın değişim konusundaki yaklaşımını açıklayınız Değişim türlerini sıralayınız. (planlı-makro-yavaş-proaktif-geniş-aktif-iyileştirme/adım adım) 441. Değişime direncin kaynağı nelerdir? (iş-kişi-sosyal-örgütsel) 442. Pasif uyum kararı nedir? (çevrede oluşan değişimlere uyabilmek için yeni teknoloji-ürün-pazar kararları) 443. Rigor Motris nedir? (ölüm katılığı-katılaşma-değişememe-rekabet gücü (-)-içe dönme-geçmişle avunma-narsist işl.) 444. Proaktif ve reaktif değişim nedir? (tahmin edilen çevre koşullarına göre-gerçekleşen çevre koşullarına göre) 445. Pasif ve aktif değişim nedir? (dış çevre-koşullar-uyum-iç çevre-değiştir/iç çevrede yenilik-dış çevreyi etkileme) 446. Değişime direnç ölçeğini açıklayız. (kabul-kayıtsızlık-pasif direnç-aktif direnç) 447. Lewin in değişim modelini açıklayınız. (unfreezing-change-refreezing) 448. Planlı değişimde kullanılan araçları açıklayınız. (feedback-duyarlılık eğitimi-takım-şebeke eğitimi) 449. Bennis in örgüt geliştirme tanımını açıklayınız. (değişime tepki-değerleri değiştir-eğitim stratejisi) 450. Bir süreç olarak örgüt geliştirmeyi tanımlayınız. (etkinlik artırma-kültür değişimi-danışman) 451. Beckhard ın örgüt geliştirme tanımını yapınız. (planlı-üst -etkinlik-davranış bilimleri-müdahale) 452. Şimşek in örgüt geliştirme tanımını yapınız. (etkinlik-davranış-değişme uzmanı-davranış-değişiklik) 453. Planlı değişim modellerini sıralayınız. (denge-organik-geliştirici değişim) 454. Lippitt, Watson ve Westley in 7 aşamalı planlı değişim modelini açıklayınız. ( -giriş- -bitirme) 455. Örgüt geliştirmenin temel unsurlarını sayınız. (katılmalı- değişim-danışmanlık-faaliyet araştırması) 456. Faaliyet araştırmasını tanımlayarak, aşamalarını sıralayınız. ( -davranış bilimleri uzmanı- - ) 457. Örgütsel geliştirme sürecinin aşamalarını açıklayınız. (saptama-çözüm-hareket-sonuç-bitirme) 458. Sosyal sorumluluk kavramını açıklayınız. (zarar vermeden-kıt kaynaklar-toplum-üretim) 459. Sosyal sorumluluğun kapsamını açıklayınız. (gönüllü-ahlaki-yasal-ekonomik) 460. Sosyal sorumluluğun temel ölçütlerini açıklayınız. (tüketici-istihdam-hissedar-ahlak-ekoloji-toplum) 461. Çevre etki değerlemesi kavramını açıklayınız Yeşil hisseler ve ekoloji fonları kavramını açıklayınız Sosyal sorumluluk yaklaşımlarını açıklayız. (klasik-modern/sosyo-ekonomik) 464. Etik kavramını açıklayınız. (ethos-karakter-ne yapılır-ne yapılmaz-ne istenir-ne istenmez) 465. Ahlak ve etik arasındaki ilişkiyi açıklayınız Toplumsal etik felsefesi (toplumsal ahlak) nedir? (toplum-töre-ahlak-felsefe) 467. Bireysel etik kavramını tanımlayınız. (davranış temellendiren-kıymet hükümleri-bilinç) 15/42

16 468. Kişiliği oluşturan etmenleri tanımlayınız. (mizaç-yetenek-karakter) 469. Zihinsel ve bedensel yetenek nedir? (belirli ilişkileri kavrama analiz etme-duyu organları ) 470. Karakteri tanımlayınız. (çevreye egemen olma-kendiyle uyumlu olma-eylemlerinde tutarlılık) 471. Örgütsel etik kavramını tanımlayınız. (değerlerin yansıtılması kapasitesi-ahlaki ilke ve standartlar) 472. Örgütlerde bireysel etik kalıplarını açıklayınız. (çıkarcı-görevci-ahlakçı) 16/42

17 (Prof. Dr. Melek TÜZ Değişim ve Kaos Ortamında İşletme Davranışı) 473. Judson un planlı değişim modelini açıklayınız. (plan/analiz-işlem başlat-onayla-değiş-kurumsallaş) 474. Genel bir planlı değişim modelini açıklayınız. (bilgi topla-teşhis-program-değişim-kurumsallaştırma) 475. Planlı değişimin temel kriterleri nelerdir? (yapı/strateji-öğrenme düzeyi-örgütün derecesi) 476. Yenilik kavramı tanımlayınız. (orijinal değişim-il kez-ürün ve süreç odaklı-olumlu ve özel) 477. Yenilik ve değişim ilişkisini tartılınız. (her değişim bir yenilik değildir-değişim>yenilik) 478. Yenilikleri sınıflandırınız. (teknolojik-yönetsel-yardımcı/başarısı tamamen denetlenemeyen) 479. Yenilikte; başlatma, başarısı test edilen ve kaçınma durumlarını açıklayınız Değişim mühendisliği (reengineering) kavramını açıklayınız Reorganizasyon kavramını açıklayınız. (yapının eksik yada fazla gelmesi-iyileştirme) 482. Değişim yönetimi kavramı açıklayınız. (yapı ve yeteneklerin-müşteri beklentilerine -yenilenmesi) 483. Değişime zorlayan iç ve dış güçleri sayınız. (küçülme- - -girdiler) 484. İçsel ve dışsal değişim güçleri ile örgütün öngörücü yada tepkisel olma durumunu tartışınız Değişim senaryolarını açıklayınız. (peryodik/örgütsel-sistemik-sürekli/sistemik-operasyonel) 486. Öngörücü ve tepkisel değişimi örnek yardımı ile açıklayınız. (değişikliğe hazır-kriz anı) 487. Aktif ve pasif değişimi örnek yardımı ile açıklayınız. (önce değiş-çevreni etkile) 488. Gelişimsel değişim kavramını açıklayınız. (ustalık-metot-süreç-etkin-kademeli-ince ayar) 489. Geçişsel değişim kavramını açıklayınız. (yeni süreç-faaliyet-ürün-yapı-eski durumdan yeni duruma) 490. Dönüşümsel değişim kavramını açıklayınız. (misyon-kültür-liderlik-yapı-radikal-paradigma değişimi) 491. Planlı örgütsel değişim türlerini açıklayınız. (teknoloji-ürün-yapısal-kültür/insan-karşılıklı etkileşim) 492. Değişim zamanlaması nasıl belirlenmeli? (A noktası-taralı alan-b noktası-çatışma ve anlaşmazlıklar) 493. Formallik-bürokrasi-iletişim-roller açısından örgütün yaşam eğrisini değerlendiriniz Lewin in planlı değişim modelinde değişim ve performans ilişkisini tartışınız Lewin in planlı değişim modelinde statükocu ve itici güçlerin ilişkisini tartışınız Lippitt, Watson ve Westley planlı değişim modelindeki temel ilkeler nelerdir? (katılım-bilgi-eylem) 497. Planlı değişim modellerinin iki temel amacını açıklayınız. (örgüt uyum yeteneği-birey davranışı) 498. Değişim programı gerçekleştirme sürecini açıklayınız. (amaç-ilgililer-başlatıcı-süre) 499. Planlı değişim sürecinde karşılaşılan sorunlar nelerdir? (duygusal etki-stres-direnç) 500. Perlamn ve Takacs ın değişimin duygusal etkileri modelini açıklayınız. (10)(denge- -kaos ) 501. Kubler, Ross ve Grief in değişimin duygusal etkileri modelini açıklayınız. (4) (ret- -destek) 502. Değişime direncin nedenleri nelerdir? (rasyonel-psikolojik-sosyolojik-ekonomik) 503. Değişime direncin giderilmesinde Hussey modelini açıklayınız. (vizyon-adımlar -prosedürler) 504. Değişimin giderilmesi stratejilerini açıklayınız. (evrimsel-devrimsel-yeni birim) 17/42

18 505. Değişime karşı direncin giderilmesinde yöntemler. (eğitim-katılım-destekleme-pazarlık-taviz-tehdit) 506. Değişim liderliği kavramını açıklayınız. (tecrübelerden öğrenme-gerçek olay çalışmaları) 507. Değişimci liderin özelliklerini ve temel amaçlarını açıklayınız. (öğrenme-sonuç-araçlar-fonksiyon) 508. Değişimci liderin üstlenebileceği rolleri açıklayınız. (karizmatik-araçsal/güçlendirme-enerji verme) 509. Morphy nin biçimleme yaklaşımını açıklayınız. (hızlı-iz bırakmayan-dinamik-genel değişim) 510. Metamorfoz kavramını açıklayınız. (uzun dönemli değişim-sürekli değişme-kaosa uyum-self olma) 511. Organik yapının özelliklerini açıklayınız. (kimlik-dna-değer-inanç-anlayış-ilişkiler) 512. Organik kimlik kavramını açıklayınız. (kendini denetleme-otonom-geleneksel/gelişen vizyon) 513. Şirket DNA sı, örgüt kültürü (geçmiş)-geleneği/genetik kodlama (gelecek) kavramlarını açıklayınız Değerler, kaos ve doğrusal olmayan dinamikler ilişkisini açıklayınız Gen=İnanç/kurallar, mekanik/analitik-organik/kümelenmiş hiyerarşi-sinir sistemini açıklayınız Örgüt DNA kodunun nelerden oluştuğunu açıklayınız. (dil-algılama-düşünce-zihinsel yapı-fikir) 517. Organik şirketlerde yönetim anlayışı-merkezi sinir sistemi ilişkisini tartışınız. (karar-koordinasyon) 518. Yaşayan sistem kavramını açıklayarak temel özelliklerini sıralayınız. (Kaos-denge-DNA-alışkanlık- ) 519. Hiyerarşiye karşı network (kişilerarası ilişkiler ağı) kavramını açıklayınız Yaşayan organizmalar ve insanların kurduğu organizmaların ilişkisini tartışınız. (çevre ile etkileşim) 521. Aşırı düzen-kaos ve denge ilişkisini tartışınız MT/Sf. 120 Tablo 2 ye bakılacak Örgütleri anlatmada (ifade etmekte) kullanılan 3 metaforu açıklayınız. (mekanik-organik-sosyal) 524. Yaşayan sistemlerin sürdürülebilir olmasını sağlayan temel özellikler nelerdir? (18) 525. Makine paradigmasının özelliklerini açıklayınız. (23) 526. Organizasyonların sürdürülebilir olması için gerekli elemanları açıklayınız. (kendini tanıma- ) 527. Kaotik yapı ve yeni bilim kavramını açıklayınız. (yaşayan sistemler-katı olmayan kaos-ışık tutma) 528. Karmaşık uyum sağlayabilir (adapte olabilir) sistemlerin (KAS) temel özellikleri nelerdir? 529. Organizasyonel sürdürülebilirliliğin temel şartları nelerdir? (so-öö-kaos-dalgalı ağ yapısı) 530. Yeni bilimin konularını açıklayarak modern bilimle karşılaştırınız. (karmaşıklık-kas-fraktel-so) 531. Organizasyonların karmaşık durumlara geçişinde dinamik davranış durumlarını açıklayız. (5) 532. Dinamik davranış geçişinde tekrar eden davranışı açıklayınız. (mekanik-taylor) 533. Dinamik davranış geçişinde benzer davranışı açıklayınız. (normatif-kesinlik-bürokrasi) 534. Dinamik davranış geçişinde tahmin edilemeyen davranışı açıklayınız. (çatallaşma-genişletme) 535. Dinamik davranış geçişinde derin kaosu açıklayınız. (rassal olaylar dinamiği) 536. Karmaşık davranışsal modeli (Santa Fe Enstitüsü) açıklayınız. (çok düzenli-çok kaotik-karmaşık) 537. Karmaşık sistemlerin temel özelliklerini açıklayınız. (çok sayıda etkileşen eleman-kolektif davranış) 538. Karmaşıklık teorisi ile ilgili paradigmalar nelerdir? (KAS-benzerlik/fraktel-iç dinamik/sistemler-so) 18/42

19 539. Kum taneleri-kritik nokta ilişkisini (kritik noktaların iç dinamiklerle yönlendirilmesi) açıklayınız Frakteller hangi amaçla kullanılır açıklayınız. (alt sistemler unsurları arasındaki benzeşmeler için) 541. SO (self organizasyon kavramını tanımlayınız). (iç dinamik-kendiliğinden organize olma-içsel bilgi) 542. Karmaşıklık teorisinin temel ilkeleri nelerdir? (analiz-neden/sonuç-uzun plan-vizyon-kültür) 543. Sırasal olmayan yönetim nedir? (yenilikçi-informal-görevleri kendi tanımlar-gevşek/kargaşa- ) 544. Karmaşıklık teorisinin Organizasyonel yönünü açıklayınız. (doğrusal olmayan yapı-fraktel- ) 545. Organizasyonel davranışın karmaşıklık açısından incelenmesinde temel noktalar nelerdir? 546. Karşılıklı ilişki modelini açıklayınız. (sistemin iki parçası-yoğun etkileşim) 547. Karmaşıklık açısından kolektif davranış kavramını açıklayınız. (bütünsel davranış için birlikte) 548. Karmaşıklık açısından uyum ve kimliğini korumayı açıklayınız. (biyolojiden alıntı) 549. Karmaşıklık açısından geri besleme havuzlarını açıklayınız. (içinde denge/kendi çıktılarını kullanma) 550. Karmaşıklık açısından sinir ağları kavramını açıklayınız. (bilgisayar ağları) 551. Karmaşıklık açısından kelebek etkisini açıklayınız. (başlangıçtaki çok küçük etki büyük sonuç) 552. Yeni bilimin klasik bilime eleştirileri nelerdir? (sistem-doğrusallık-hata-zaman) 553. Paradigma kayması kavramını açıklayınız. (bilimsel birikim-bilimsel değişim-paradigma kayması) 554. SO ve yönetim teorisi ilişkisini tartışınız. (şansına yönetim-yöneticinin rolü-kendini yönetme- ) 555. SO nun açıklanmasında sörf hocası yaklaşımı nedir? (informal-kendine öğretme-dışsal olay çözümü) 556. Evrimsellik açısından SO nı değerlendiriniz. (açıklık-dengeden uzak olma-otokatalizör) 557. SO nun çeşitlerini açıklayınız. (tip1/taylor-bürokrasi-tip2/çevreye uyum-kimlik-kendini organize) 558. SO nun oluşması için temel şartlar nelerdir? (sınır-farklılıklar-geri besleme havuzu) 559. SO ve karmaşıklık yönetimini açıklayınız. (biyolojik metafor-böcekler-metro-alışkanlıklar/mobility) 560. Farklı SO tipleri için yönetim yaklaşımlarını açıklayınız. (tip1/araya girme-tip2/idare etme) 561. SO ve yönetim tipleri matrisinde 3. ve 4. alanı açıklayınız. (SO&SO) 562. Kaos, SO, anarşi, durgunluk ve kritik nokta arasındaki ilişkileri açıklayınız Evrimsellik açısından SO ları değerlendiriniz. (açıklık/entropi-dengeden uzak olma-otokatalizör) 564. Kaotik bir organizasyon için şartlar nelerdir? (bilgi paylaşımı-otonomi-yaratıcılık-takım-çeşitlilik ) 565. Eski ve yeni yönetim anlayışına göre sorun çözme yaklaşımını açıklayınız. (takımlar çözer) 566. Eski motivasyon ve yeni motivasyon yöntemleri arasındaki farkları açıklayınız. (terfi-yetkilendirme) 567. Kaosta yöneticilerin görevleri nelerdir? (geçiş-esneklik-merkezkaç-düzensizliği yönet-öğrenme) 568. Kendi kendini yöneten takım nedir? (kendinin yöneticisi-özyönetim-yaratıcılık-takım rolleri) 569. Belbin in takım rollerini açıklayınız. (koordinatör-şekillendirici-aşılayıcı-tarayıcı-uygulayıcı-çalışan- ) 570. Wellis in kendini yöneten takım için adımları nelerdir? (bilgi topla-değişim yap-vizyonu paylaş- ) 571. Kendi kendini yöneten takımların özellikleri nelerdir? (cesaret-çalışma yaşamı kalitesi-öz yönetim) 572. SO da yapı kaynağı (içsel/dış baskı) ve yapı tipi (hiyerarşik/katılımcı) matrisini anlatınız. 19/42

20 573. SO da rol ve eleman ilişkisini açıklayınız. (geliştirecek rol verilir-rol elemanın yeteneğiyle çevreli) 574. Doğrusal ve doğrusal olmayan öğrenme arasındaki farkları açıklayınız. (sıralı-benzeşmeyen-paralel.) 575. SO ve bakteriler arasındaki ilişkileri açıklayınız. (bölünme-kaotik hareket-bilgi transferi) 576. SO ve güçlendirme ilişkisini açıklayınız. 20/42

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ. 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Kısım YÖNETİM KAVRAMI VE GELİŞİMİ 1. Bölüm YÖNETİME GİRİŞ 1.1. Yönetimin Kavramsal İçeriği... 3 1.2. Yönetim İşlevleri... 4 1.3. Yönetim Kademeleri ve Özellikleri... 7 1.4. Yönetsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1. Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Giriş... 1. Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Giriş... 1 Birinci Bölüm ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ A-ÖRGÜTSEL YAPI VE PSİKOLOJİK TASARIMI... 9 1. İş ve Çalışmanın Psikolojisi... 10 2. Çalışmanın Doğası... 13 3. Çalışma Koşulları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr

TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI. Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr TURİZM BÖLÜMÜ, İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSİ Vize- KONULARI Yrd.Doç.Dr. Sevgi Dönmez Maç, smac@sakarya.edu.tr Kaynak: Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örnek Olaylar Ders Kitabı, Detay

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ

Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Editörler Prof. Dr.Mustafa Çelikten & Doç. Dr. Mehmet Özbaş EĞİTİM YÖNETİMİ Yazarlar Doç.Dr. Emel Gönenç Güler Doç.Dr. Ercan Yılmaz Doç.Dr. Hatice Özutku Doç.Dr. İbrahim Halil Çankaya Doç.Dr. İlhan Günbayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III BÖLÜM 1 SOSYAL PSİKOLOJİNİN KONUSU VE GELİŞİMİ 1.1.Sosyal Psikolojinin Konusu ve Alanı 1.2.Sosyal Psikolojinin Bilim Olarak Ortaya Çıkışı 1.3.Sosyal Psikolojinin Gelişimi BÖLÜM 2

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Yönetim ve Organizasyon PROGRAMIN TANIMI: Kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM TEORİLERİ 1 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri İçindekiler 1.1. GENEL DERS KONUSU... 3

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örgütsel Davranış Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 2 1. Bütünün kendisini oluşturan parçaların tek başlarına yaratabilecekleri değerlerin toplamından daha fazla bir değer yaratması durumuna sinerji denir. Sinerji ile işletmelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM ÖRGÜT YÖNETİMİ VE YÖNETİMDE SORUN ÇÖZME A. YÖNETİM, YÖNETİCİLİK VE LİDERLİK... 3 1.Yönetim Kavramı... 3 1.1. Yönetim Sürecinin Özellikleri... 4 1.2. Örgütlerde Yönetim Düzeyleri...

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III ÜNİTE: 1. PSİKOLOJİ VE GELİŞİM PSİKOLOJİSİ15 Bilimin Anlamı ve Özellikleri...17 Psikoloji...18 Gelişim Psikolojisi...25 Öğrenme Psikolojisi...26 Psikolojide Araştırma Yöntemleri...26

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 DEĞİŞİM OLGUSU 1.1. Değişim ve Önemi...5 1.2. Değişimin Tanımı...7 1.3. Değişimin Benzer Kavramlarla İlişkisi...10 1.4. Değişimin Nedenleri...12 1.5. Değişimin Çeşitleri...21 1.6. Değişimin

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları

İŞLETME YÖNETİMİ. Yönetim İşlevleri. Yürütme Süreci. Yürütme Süreci. Yönetim İşlevleri. Yürütme. Yöneticilerin Yürütme Süreci ile İlgili Sahaları İşlevleri İŞLETME ÖNETİMİ İşlevleri ürütme Girdiler Kontrol Planlama Organize etme ürütme Çıktılar Prof.r.Hayri ÜLGEN ürütme Süreci Çalışanları etkileyerek harekete geçirerek işletme amaçlarını sağlamaya

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

Editör Doç. Dr. Mustafa Paksoy

Editör Doç. Dr. Mustafa Paksoy Editör Doç. Dr. Mustafa Paksoy DAVRANIŞ BİLİMLERİ Yazarlar Prof.Dr.Hamit Coşkun Doç.Dr.Betül Karagöz Yerdelen Doç.Dr.Celaleddin Serinkan Doç.Dr.H. Mustafa Paksoy Doç.Dr.Himmet Karadal Doç.Dr.Kürşat Özdaşlı

Detaylı

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimlerimiz 2017 Kurumsal Eğitimlerimiz İçindekiler YÖNETİCİLİK ve YÖNETİM BECERİLERİ EĞİTİMLERİ... 11 Yöneticilik ve Liderlik Eğitimi... 11 Finansçı Olmayanlar için Finans Yönetimi Eğitimi... 12 Yönetimde Temel Yaklaşımlar

Detaylı

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri!

İnovasyon Yönetimi. Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama. Süreç Yönetimi ve İnovasyonu. ! Kurumsal Gelişim Eğitimleri! Kurumsal Gelişim leri Konusu İçerik Hedef kitle Kazanımlar İnovasyon Yönetimi Rekabetçi Ürün Geliştirmede Antropoloji ve Antropolojik Pazarlama Süreç Yönetimi ve İnovasyonu İnovasyon nedir; neden önemlidir?

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÖNETİM İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. 2 YÖNETİM TEORİLERİ KLASİK

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sosyal Psikoloji-II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011

TTI TriMetrix. Kişisel Yetenekler Versiyonu 1..2011 TTI TriMetrix Kişisel Yetenekler Versiyonu D 1..2011 Türkiye Ana Distribütörü Barbaros Bulvari, Ertugrul Sitesi, No 133, Kat 5, Daire 11, 34349 BESİKTAS - ISTANBUL - TURKIYE +90 (212) 258 7625 / +90 (212)

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...III Bölüm I: Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 1.1.Eğitim 16 1.2.Psikoloji 16 1.2.1.Psikolojinin Tarihçesi 18 1.2.1.1. 19.Yüzyıl Öncesi 18 1.2.1.2. 19.Yüzyıl

Detaylı

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills)

Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Temel Yönetim Becerileri (Basic Management Skills) Programın Amacı Yöneticiniz olarak benim görevim, işinizi daha iyi yapabilmeniz adına sizlere hizmet etmektir felsefesinin temel alındığı bu eğitimde

Detaylı

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM...

ÖNSÖZ 5 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 Bölüm 1 İLETİŞİM SÜRECİ VE EĞİTİM... 13 İletişim Sürecinin Ögeleri... 13 İletişim Sürecinin İşleme Süreci... 14 Kod ve Kodlama... 14 Etkili İletişimde Kodlama ve Kod Açımlama... 15

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

İşletmelerde Stratejik Yönetim

İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmelerde Stratejik Yönetim İşletmenin genelde günlük ve olağan işlerinin yönetimi ile değil, İşletmenin uzun dönemde yaşamını sürdürebilmesini mümkün kılacak ve ona rekabet üstünlüğü ve ortalama kar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜDERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: Örgütsel Psikoloji ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme Tezsiz YL 3 Yarıyıl Teorik Uygulama

Detaylı

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci,

Yerli ve / veya yabancı şirket evlilikleri ve beraberinde farklı kültürlere uyum süreci, Hafta 1: İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 1 1 İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Önemi ve Amacı İnsan kaynakları yönetimi, en üst düzey yöneticiden en alta, tedarik ve satın almadan satış sonrası

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU

2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU 2015 YILI GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM MODÜLLERİ KATALOĞU ZORUNLU EĞİTİM MODÜLLERİ ( 30 SAAT) Kodu Adı Açıklama Modül Saati Eğitim Yöntemi (*) GSER01 GSER02 GSER04 GSER14 Girişimciliğin Temelleri

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Dr. Polat TUNÇER YÖNETİM VE ORGANİZASYON Beta Yay n No : 2803 İşletme Ekonomi Dizisi : 552 1. Baskı Aralık 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-825 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

Araştırma Yöntemleri. Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Dersin kodu İŞL 501 Araştırma Yöntemleri Öğrencilerin araştırma becerilerini geliştirip tez safhasına hazırlamak Araştırma temel araçları, özellikleri, yöntemlerin belirlenmesi, veri toplama Dersin kodu

Detaylı

İçindekiler. Sayfa. vii

İçindekiler. Sayfa. vii İçindekiler Sayfa Bölüm 1. Genel Bakış. 1 Temel Kavramlar.. 1 Eğitim... 3 Öğrenme.. 5 Öğretim. 6 Yetiştirme. 7 Öğretim Tasarımı Süreci... 8 Öğretim Tasarımını Tanımlama Çabaları.. 12 Öğretim Tasarımının

Detaylı

İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ

İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ İŞ TATMİNİ VE MOTİVASYON Elif SANDAL ÖNAL Şirin Müge KAVUNCU MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ İŞ TATMİNİ (İş Doyumu) Elif SANDAL ÖNAL Sosyal Psikolog Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Bölüm Başkanlığı Uzmanı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11 1.1.Krizin Tanımı ve Özellikleri 13 1.2.Kriz Dönemleri 15 1.2.1.Krizin Gelişme Dönemi 15 1.2.1.1. İç ve Dış Değişiklikleri Fark Etmeme ( Körlük) 15 1.2.1.2.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi vturker@marmara.edu.tr 10. DERS İKY - Teknik (Fonksiyonel) Kapsamı 6. Fonksiyon: KARİYER YÖNETİMİ (DEVAMI) Kariyer Aşamaları (4 Adet)

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN...

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: ÖĞRETİM İÇİN YAPILANMA Prof. Dr. Ayşen Bakioğlu - Dilek Pekince EĞİTİM ve PSİKOLOJİ... 3 İYİ ÖĞRETMEN... 6 Yansıtıcı Öğretmen... 8 İyi Öğretmenden Sahip Olması Beklenen

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Şadi Can SARUHAN Müge Leyla YILDIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Teori ve Uygulama Ocak, 2012 İstanbul I Yay n No : 2622 İşletme-Ekonomi Dizisi : 541 1. Bask Ocak 2012 STANBUL ISBN 978-605 - 377-646 - 8 Copyright

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Prof. Dr. Azize Ergeneli 1.1. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri nde İş Gücünün Geçmişi ve Personel Yönetimi Uygulamaları... 4 1.2. Bilimsel

Detaylı

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI

VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI VARİS YETİŞTİRME PROGRAMI. Varis Yetiştirme Programı Program Süresi: 6 Gün Amacı: Aile şirketlerinde; aile sadakatini ve kimliğini güçlendirmek, aile duygularını beslemek, birlik ve beraberliğini geliştirmek,

Detaylı

Kurumsallaşma Eğitimi

Kurumsallaşma Eğitimi Eğitimler Kurumsallaşma Eğitimi İÇERİK Aile şirketlerinde kurumsallaşma ihtiyacı Kurumsallaşmanın gerektirdikleri İhtiyaç analizleri Kurumsallaşmanın önündeki engeller Aile firmalarında iletişim Problemler

Detaylı

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş

kültürel değişim gayreti Kültürel değişim ğş Altı Sigma Nedir? Mühendis ve istatistikçiler tarafından ürün ve proseslerin ince ayarını yapmak için kullanılan ileri derecede teknik bir yöntem Müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedefi

Detaylı

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr

9. HAFTA PFS102 SINIF YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ. cagataykilinc@karabuk.edu.tr 9. HAFTA PFS102 Yrd. Doç. Dr. Ali Çağatay KILINÇ cagataykilinc@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İÇİNDEKİLER MOTİVASYON Motivasyon Teorileri Kapsam Teorileri

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN

DEĞİŞİM YÖNETİMİ. Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞİM YÖNETİMİ Doç.Dr.ARZU UZUN DEĞİŞEN DÜNYA Bilgi Toplumu Sanayi Toplumu İlkel Toplum Tarım Toplumu Değişen Dünyada Değişen İhtiyaçlar Toplumsal Yaşamın Karmaşıklaşması Gereksinimlerin Farklılaşması

Detaylı

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim

Çok Uluslu İşletmeler. Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Çok Uluslu İşletmeler 1 Doç.Dr. A. Barış Baraz, 2011 İşletme -Yönetim Temel Kavramlar: İşletme Ekonomik değer taşıyan (Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan) mal ya da hizmetlerin üretildiği/pazarlandığı kuruluş

Detaylı

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan)

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (YÖK'te Onay Aşamasında, Açılması Planlanan) İşletme Programı kurumların her düzeyinde görev yapan ve bilgilerini yenilemek, güncelleştirmek isteyen profesyonellerle,

Detaylı

sorular-sorular-sorular

sorular-sorular-sorular İNSAN ÇEŞİTLİLİĞİ sorular-sorular-sorular Erkeklerin matematik becerisi kadınlardan daha fazla mıdır? Duygusal emek nedir ve neden kadınlarda daha yaygındır? Bireyci kültür ile toplulukçu kültür arasında

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 8 Bilimsel Süreci* 1. Gözlem alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi Toplama Yazın Taraması 3.

Detaylı

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları

Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Kişilik Psikolojisi (PSY 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kişilik Psikolojisi PSY 401 Güz 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i PSY301, Dersi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre

YÖNETİCİLİK FORMASYONU KAZANDIRMA KURSLARI. Okul Müdürlüğü I. Kademe S.N FAALİYETLERİN ADI Süre Okul Müdürlüğü I. Kademe 1 Öğretim Liderliği a. Kavramsal Çerçeve b. Liderlik Kuramları c. Lider Özellikleri d. Liderliğin Güç Kaynakları e. Öğretimsel Liderlik ve Özellikleri 2 Vizyon ve Strateji Geliştirme

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz?

Yönetici - Tartışma. Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? Yönetici - Tartışma Akortsuz müzik olur mu? Siz bir yönetici olarak biriminizde nasıl akort sağlıyorsunuz? 1 Yapılacak bir iş (amaç) Yönetim İşi yapacak kişiler (insan) + kaynaklar Etkin ve verimli olma

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ENDÜSTRI VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I

GÜDÜLENME. Doç.Dr. Hacer HARLAK - Psikolojiye Giriş I GÜDÜLENME Dersin konuları Güdülenme ile ilişkili kavramlar Güdülenme kuramları Biyolojik kuramlar İçgüdü Dürtü-azaltma Uyarılma Psikososyal Kuramlar Özendirici Bilişsel Biyopsikososyal kuram Maslow un

Detaylı

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com.

MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ. NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi- Koşuyolu Cad. Salih Omurtak Sok. No:5 Kadıköy/İST (216) 546.03.70 www.nmt.com. MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ MİNİ MBA LİDERLİK AKADEMİSİ Niçin ve Neden? Bu program çok kısa bir zaman diliminde normal bir MBA programında ele alınan Temel Kavram ve Teknikleri kapsamaktadır. İşletme yüksek

Detaylı

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ

GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ GAP DANIġMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ SatıĢ ve MüĢteri ĠliĢkileri Eğitimi Müşteriyi markaya/kuruma âşık etmek Müşteriyi tanıyalım - Müşteri tipleri Kartvizit verme sanatı Satış Tüyoları ve İlave Satış Yapma Teknikleri

Detaylı

Liderlik ve Motivasyon. Barış BARAZ Anadolu Üniversitesi

Liderlik ve Motivasyon. Barış BARAZ Anadolu Üniversitesi Liderlik ve Motivasyon Barış BARAZ Anadolu Üniversitesi Plan 1) Liderlik 2) Motivasyon Doç. Dr. Barış Baraz apple Anadolu Üniversitesi Liderlik Süreci Lider başkalarını, izleyicilerini belirli amaçlar

Detaylı

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively)

Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Lider Ruhlu Yönetici / Mükemmel Hizmette Fark Yaratan Yönetici (Managing Operations Effectively) Programının Amacı Bu program, bir yöneticinin ekibini doğru bir şekilde nasıl yönetmesi gerektiğine odaklanmaktadır.

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ

PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ PERFORMANS DEĞERLEME VE KARİYER YÖNETİMİ «Hiçbir müşteri ürünü satın almaz, ürünün kendisi için yapabileceklerini satın alır.» P.F. Drucker 2 Hayat adeta bir ölçüm ve değerleme sürecidir. Performans Değerleme;

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları. Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları Prof.Dr.Kadir Ardıç Doç.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Giriş İşletmelerin rakiplerinden tek farklı kaynağı insan dır. Günümüz dünyasının insan kaynağının profili İnsan Kaynakları

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM

EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM EĞİTİM MODÜLLERİMİZ A- KİŞİSEL GELİŞİM VE PSİKO-EĞİTİM Bilişsel Davranışçı ve Transaksiyonel Analiz ilkeleri perspektifinden çalışanların duygusal, zihinsel ve davranışsal dönüşüm olanaklarının geliştirilmesine

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Editörler Prof. Dr. Oya Erdil & Doç.Dr. Hatice Özutku İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr.Yonca Gürol Doç.Dr.H. Mustafa Paksoy Doç.Dr.Mustafa Taşlıyan Doç.Dr.Serdar Öge Doç.Dr.Sinan Ünsar Yrd.Doç.Dr.Efe

Detaylı

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri

Bölüm 2. Stratejik Yönetim Süreci. ve Unsurları. Stratejik Yönetim Süreci. Stratejik Yönetim Süreci nin Evreleri Stratejik Yönetim Süreci Bölüm 2 Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları Stratejik Yönetim Süreci, İşletmenin uzun dönemde yaşamını devam ettirmesine ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ

PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ PERFORMANS YÖNETİM SÜRECİ Performans yönetimi hangi yöntem ya da yaklaşımı içerirse içersin aşağıdaki evrelerden oluşur: Değerlendirmenin ilk evresi yöneticilerin bireyin performansını ölçmek için gerek

Detaylı

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat

I. DÖNEM SEÇMELİ DERSLER Kodu Dersin adı Teorik saat SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI ZORUNLU DERSLER adı Teorik Pratik Kredi 1. Dönem SYÖ 501 Spor Tesisleri Planlaması ve İşletmeciliği 3 0 3 SYÖ

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Girişimcilik İlkeleri BBA 204 Bahar 3, 0, 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Kredi AKTS Girişimcilik İlkeleri BBA 04 Bahar 3, 0, 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ

1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM ÇOCUK PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ ÇOCUK PSİKOLOJİSİNDE GELİŞİM MODELLERİ... 3 ÖĞRENME TEORİSİ MODELİ... 4 BİLİŞSEL GELİŞİM MODELİ... 5 İNSAN GELİŞİMİNİ VE PSİKOLOJİSİNİ AÇIKLAYAN TEMEL KURAMLAR...

Detaylı

BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1

BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1 içindekiler ÖNSÖZ...ııı BÖLÜM 1: Ses; Kapı Çalınıyor, Duyan Var mı?...1 1. GİRİŞ...1 2. SES...2 2.1. Ses ile Benzerlik Gösteren Kavramlar...4 2.2. Sesin Ortaya Çıkmasına Sebep Olan Faktörler...4 2.2.1.

Detaylı

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI

KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ HALİM ALTINIŞIK GÜVENLİK-KİŞİSEL GELİŞİM-YÜZ OKUMA UZMANI KOBİ EĞİTİMLERİ Yaşanan ekonomik gelişmeler sonrasında büyük işletmeler uyum sorunu yaşarken, küçük ve orta ölçekli işletmeler

Detaylı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı

Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel. İK Sertifika Programı Perakende sektöründe insan yönetimi profesyonellerine özel İK Sertifika Programı Perakende sektörüne hız kazandıracak etkin formül: Yetenek Yönetimi ve Stratejik İK Perakende sektöründe yetenek yönetimi,

Detaylı

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN

PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN PROJE YAPIM VE YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 09071067 ŞEYMA GÜLDOĞAN İnsan kaynakları bir organizasyondaki tüm çalışanları ifade eder. Diğer bir deyişle organizasyondaki yöneticiler, danışmanlar,

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK

G İ R İ Ş. SBÖ115 SOS. PSİ. - Prof.Dr. H. HARLAK G İ R İ Ş 1 İnsanın duygu düşünce ve davranışları başka insanlardan nasıl etkilenir, onları nasıl etkiler? İnsanlar birbirlerini nasıl algılar? İnsanlar birbirlerine karşı niçin dostluk veya düşmanlık

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi

MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi Günümüzde iş dünyasında faaliyet gösteren tüm kurumların amacı, doğru insan kaynağını bularak mevcut işletmeye yarar sağlayacak insanlar yetiştirmektir. Bu

Detaylı