13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve belediye meclis üyeleri yaptýklarý çalýþmalarý halka anlattýlar. Hacýbektaþ Kültür Merkezi'nde yapýlan 3. SAYFADA toplantýda özellikle Hacýbektaþ'ýn sorunlarý dile getirildi. ATELYE den Okurlarýmýz zaman zaman, verilen haberlerle ilgili olarak bir kýsým eksikliklerden söz ediyorlar. Bazý kurumlardan hiç haber verilmediði, bazýlarýna ise az yer verildiði gibi.. Bu þikayetlerinde haklýlar. Bu eksiklikleri gidermek için çaba harcýyoruz.. Ancak; bir kurum bize bilgi vermediði durumda, doðaldýr ki, bizim haber üretmemiz söz konusu olamaz. Okurlarýmýzla þunu paylaþmak isteriz; biz okurlarýmýzý ilgilendirdiðini düþündüðümüz, gördüðümüz geliþmeleri haber haline getirmek için ilgililerine baþvuruyoruz. Kimi olumlu yaklaþýp ayrýntýlý bilgi verirken, kimi bilgi vermek bir yana, haber vermemeyi ilke haline bile getirebiliyor. Bu durumda bizim yapabileceðimiz bir þey yok!.. Belediye baþkanlarýyla görüþtük Durumlar Korkut Atasoy Tarih in bürosuna uðradýðýmda kendimi hep lüzumsuz biri olarak hissederim. Herkes çalýþýr. Bi telaþ bi telaþ... Matbaa ile büro arasýnda koþuþturanlar, telefonla birilerine haber için ulaþmaya çalýþanlar, acýkan ve acýkacak olanlara yemek hazýrlamaya çalýþanlar...ya ben bu kalabalýk gelgit arasýnda kiminle sohbet edecektim! Bi iþ için mi gelmiþtim? Oraya uðramak mý bir iþti? YAZISI 6. SAYFADA Ali Kaim DEMOKRATÝK EÐÝTÝM Demokratik eðitim ancak demokratik bir ülkede mümkündür ilkesini koþulsuz kabul edersek buradan hareketle þu yanlýþa düþebiliriz. YAZISI 2. SAYFADA Hacýbektaþ eski belediye baþkanlarýndan Nafiz Ünlüyurt, Ali Eðer ve Mustafa Özcivan' la görüþtük. Hacýbektaþlýlar Projesinin Danýþma Meclisi Üyeleri Belediye baþkanlarýna genel projeler hakkýnda bilgilendirdiler. Gazete ile ilgili geliþmeleri anlattýlar. HABERÝ 2. SAYFADA Nükleer, gerçekte en pahalý ve en riskli enerjidir' HABERÝ 8. SAYFADA Aþure Günü Muharrem ayý matem ayýdýr. Aþure günü, Alevibektaþi canlarýn kutsal günüdür. Sevgi ve saygýnýn, dayanýþma ve paylaþýmýn günüdür, çorbalar piþirilir, lokmalar daðýtýlýr. Gürsel Yýldýz Öðretmenlerimize Ben bir öðrenci velisiyim. Gazete-mizde okudum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne araba alýnmýþ. YAZISI 2. SAYFADA Yazý Dizisi Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy la Söyleþtik Ahmet Koçak 4. bölüm 4. sayfada NÖBETÇÝ ECZANE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 13 Þubat 2006 Pazartesi Ali Kaim DEMOKRATÝK EÐÝTÝM Demokratik eðitim ancak demokratik bir ülkede mümkündür ilkesini koþulsuz kabul edersek buradan hareketle þu yanlýþa düþebiliriz. Eðitimin demokratikleþtirilmesi için çaba harcamaya gerek yok. Ülkenindemokratikleþtirilmesi için çaba harcamamýz yeterlidir. Eðitimde demokratikleþmeyi, ülke demokratik oluncaya kadar erteleyebiliriz. Elbette tam demokratik eðitim, tam demokratik bir ülkede yaþam bulur. Ancak bir ülke ancak demokratik bir eðitim sürecinin sonucunda demokratik olabilir. Bu iþ birazda yumurta tavuk iþine benzer. Hem eðitimin hem ülkenin demokratikleþmesi bana göre; eðitimin demokratik hale getirilme çabasý ile olasýdýr. Süreci hýzlandýrmanýn yolu her iki mücadeleyi birbiri ile iyi iliþkilendirebilmektir. Yani her iki mücadeleyi iç içe yürütebilmektir. Eðitimi demokratik hale getirebilmek için þu üç temel alaný demokratik hale getirmemiz gerekir. Eðitim hakkýndan yararlanmanýn demokratikleþtirilmesi: Eðitim hakkýndan yararlanmanýn demokratikleþtirilmesi eðitimde fýrsat eþitliðinin saðlanmasý ile olur. Ülkede okulla tanýþmayan bir tek emekçi halk çocuðu kalmayýncaya kadar bu çaba sürdürülmelidir. Bir tek halk çocuðu eðitim hakkýndan yararlanamýyorsa eðitimde demokratikleþmenin bir ayaðý her zaman aksak olur. Bunu saðlanýn yolu da devlet okullarýnda eðitim parasýz olmalýdýr. Eðitimin içeriðinin demokratikleþtirilmesi: Eðitimin içeriðinin demokratikleþtirilmesi için çocuk eðitimin merkezine konulmalýdýr. Eðitimin bütün aþamalarýnda çocuklarýn kimlikleri, kiþilikleri, farklýlýklarý, fikirleri, önemsenmeli uygulamalar buna göre yapýlmalýdýr. Programlarda üzeri kapalýda olsa cins ayrýmcýlýðýna son verilmelidir. Eðitim programlarý ilgili bütün kesimlerin (öðretmen, öðrenci, veli, uzman, diðer çalýþanlar) katýlýmý ile güncellenmelidir.din dersleri zorunlu olmamalýdýr. Eðitim programlarý bilimsel ve laik olmalýdýr. Bilimsellik ve laikliðin olmadýðý yerde demokrasiden söz edilemez. Ölçme deðerlendirme gerçekçi ve yansýz olmalýdýr. Öðrencilerin baþarýlarý; ilgi alanlarý ve yeteneklerine göre bir bütün olarak deðerlendirmelidir. Not öðrenciye karþý bir silah olarak kullanýlmamalýdýr. Der kitaplarýnda satýr aralarýna gizlenilen cins ayrýmcý, ýrkçý, gerici, þovenist, düþmanlýk içeren yönlendirmeler ayýklanmalýdýr. Eðitimin içeriðinin demokratikleþtirilmesi için en azýndan bunlarýn yapýlmasý gerekir. Eðitim yönetiminin demokratikleþtirilmesi: Demokrasi bilinçli ve örgütlü insanlarýn yarattýklarý, sahip çýktýklarý özgürlükler ve sorumluluklar yönetimidir. Okul yönetimleri de örgütlü ve sorumlu olmalýdýr. Okul yöneticileri seçimle belirlenmelidir. Yönetici adaylarý; donanýmlý, deneyimli, özgürlüklere saygýlý, gerekli eðitimden geçmiþ kiþilerden seçilmelidir. Yöneticiler iþbirliðine açýk olmalý karar verme sürecine bütün iþ görenlerin katýlýmýný saðlamalýdýr. Öðrenciler temsilcileri aracýlýðý ile okul yönetimine katýlmalýdýr. Okulda yapýlacak olan bütün seçimler demokratik yöntemlerle yapýlmalýdýr. Okullarýn yönetimine, velilerin, uzmanlarýn, sivil toplum örgütlerinin, sendikalarýn katkýlarý mutlaka alýnmalýdýr. Öðrencilerimiz sözle deðil, yaparak, yaþayarak, uygulayarak, demokratik yaþamý özümseyebilirler. Barýþtan, özgürlüklerden, insan sevgisinden, yana olurlar. Belediye baþkanlarýyla görüþtük Hacýbektaþ eski belediye baþkanlarýndan Nafiz Ünlüyurt, Ali Eðer ve Mustafa Özcivan' la görüþtük. Hacýbektaþlýlar Projesinin Danýþma Meclisi Üyeleri Belediye baþkanlarýna genel projeler hakkýnda bilgilendirdiler. Gazete ile ilgili geliþmeleri anlattýlar. HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþlýlar Projesi'nin Danýþma Meclisi Üyeleri belediye baþkanlarýyla bir araya geldiler. Eski belediye baþkanlarýndan Nafiz Ünlüyurt, Ali Eðer ve Mustafa Özcivan' la görüþtüler. Danýþma meclisi üyeleri gerçekleþtirmeyi düþündükleri projeleri - Kültür evi'nin açýlýþý, Radyonun kurulmasý, Haftalýk Hacýbektaþ Gazetesi- 'ni anlattýlar. Ayrýca gazetemizin içinde bulunduðu durum hakkýnda bilgi verdiler. Konuyla ilgili olarak Eski belediye baþkaný Nafiz Ünlüyurt Türkiye 6o'lý- 70'li yýllarý yaþamýyor. Çok þey deðiþti. Gerçekçi olmalýyýz. Proje güzel. Bu koþullarda gazetenin hayata geçmesi çok zordu. Bu zor baþarýldý. Baþlangýç iyi. Güven önemli. Güven duygusu eksik olan hiçbir iþ baþarýlamaz. Gazeteyi çýkaranlar açýsýndan bu sorun aþýlmýþ gözüküyor. Bu iyi bir durum. Kiþisel deðil, Hacýbektaþ'ýn çýkarlarý temel alýnmalý. Hacýbektaþ'ýn hizmete ihtiyacý var. Yanýnýzda olan kadar, karþýnýzda olanlarda var. Ekip çalýþmasýný güçlendirmeli. diyen Ünlüyurt ayrýca, Hacýbektaþ'ýn sorunlarýnýn dýþarýda konuþulup, çözüm arandýðýna dikkat çekerek þu açýklamada bulundu; Hacýbektaþ'ýn sorunlarý Hacýbektaþ'ýn dýþýnda Akçataþ Köyü nden ALÝ ERYILMAZ Hakka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþ saðlýðý dileriz. konuþuluyor. Bu doðru deðil. Hacýbektaþ'ýn sorunlarý Hacýbektaþ'ta konuþulur ve burada çözülür. Baþka yerde çözülmez. Birlik, beraberlik ve bütünlük saðlanmalý. Gazeteyle ilgili düþüncelerini belirten eski belediye baþkanlarýndan Ali Eðer ise Gazete Hacýbektaþ kültürü için gerekli. Gazete herkesi kucaklamalý. Çoðulcu yapýyý önemsemeli. Herhangi bir partinin veya grubun yayýn organý olmamaya özen göstermeli. Þu an gazetenin gidiþi iyi. Gazete en güçlü muhalefet aracý iþlevi görüyor. Gazete aracýyla habere ulaþýyoruz. Her gün gazeteyi ayrýntýlý ve merakla okuyorum. Ýþin ucundan tutmamýz gerekiyor. Gazeteyi yaþatmak için ne gerekiyorsa yapmalýyýz. Hiç beklentim olmaksýzýn projeye destek veririm. dedi. Ýki belediye baþkanýnýn konuþmasýnýn ardýndan gazeteye iliþkin düþüncelerini açýklayan Eski belediye baþkanlarýndan Mustafa Özcivan Gazete iletiþim aracý. Özgürce iletiþim kurma aracý. Demokrasi'de muhalefet olur. Doðruya doðru, yanlýþa da yanlýþ denmeli. Yapýlamayan eleþtirildiðinde tepki duyuluyor. Gazeteyi engellemek isteyenler olacaktýr. Mangalda kül býrakmayanlarýn olduðu Hacýbektaþ'ta bunun olmasý Savat Mahallesi nden SALÝH AKÇAOÐLU Hakka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþ saðlýðý dileriz. doðrumu? Gazeteye maddi ve manevi tüm desteðimizi vermeliyiz.hacýbektaþ'ýn konuþan bir Hacýbektaþ olmasý lazým.gazete kendine muhalif olanlarýda haberleþtiriyor, yazýlarýný yayýmlýyor. Bu doðru. Gazete demokratik davranýyor. Bu iyi. Hepimiz beklentisiz olarak gazeteye sahip çýkmalýyýz. Beklentisiz de iþ yapýlabileceðini gösterebiliriz. Gazete aracýlýðýyla SATILIK EV TOKÝ deki hakkýmý devretmek istiyorum. C.1 Blok 5. kat No: 23, 120 m2 Hikmet Bozdað Cep: Tel: bunu yapabiliriz. Her eve bir gazete girmeli. Bunun kaynaklarýný birlikte yaratabiliriz. Projenin yaþamasý ve geliþmesi için üzerimize düþeni yapmalýyýz. dedi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 13 Þubat 2006 Pazartesi HABER 3 Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve belediye meclis üyeleri yaptýklarý çalýþmalarý halka anlattýlar. Hacýbektaþ Kültür Merkezi'nde yapýlan toplantýda özellikle Hacýbektaþ'ýn sorunlarý dile getirildi. HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ belediye baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve belediye meclis üyelerinin katýlýmýyla düzenlenen toplantý, Hacýbektaþ Kültür Merkezi'nde yapýldý. Selmanpakoðlu toplantýda yaptýðý konuþmada; Ne yapýp yapmadýðýmýz konusunda kuþkusuz sizler gözlüyorsunuz. Tek baþýmýza hareket etmiyoruz. Meclis üyeleri ile her þeyi tartýþýp karar veriyoruz. Sonra uyguluyoruz. Aklýmýzý, gücümüzü, çevremizi birleþtiriyor, takým oyunu oynuyoruz. Bütün iþleri birlikte yapýyoruz. Çoðunluðun kararýný uyguluyoruz. Bu birliði bozmak isteyen insanlar, iki yüzlü insanlardýr. Bu insanlar bana gelip, þunu yanýndan uzaklaþtýr diyorlar, öbür tarafa da gidip, paþanýn emir erimisiniz diyorlar. Biz bunlarý biliyoruz. Herkes kendi iþine baksýn. diyerek, kendisine muhalif olanlarýn bulunudðunu belirtti. Belediye Baþkaný ; Biz birleþtirici bir rol oynuyoruz. Birbirine muhalif olan insanlar bizim sayemizde bir mekanda bir araya gelip, toplantý yapýyorlar. dedi. Kendilerinin iþ yaptýklarýný söyleyen Selmanpakoðlu Hacýbektaþ'ýn 50 yýllýk su sorununu hallettik, soðuk hava deposunu yaptýk, ahýr ve aðýllarý ilçenin dýþýda taþýdýk. Hazýrladýðýmýz stratejik planýmýz kapsamýnda 500 tonluk, YTL' lik su deposu var. Hamam binasýný A' dan Z' ye deðiþtirdik, dershanecilere tahsis ettik. Gerekli baþarýyý veremedikleri an, iliþkilerimiz olan iyi dershanecileri buraya taþýyabiliriz. Ýþsizlik sorunu var. Hanýmlara yönelik iþ sahasý açmak için sayýn Süreyya Bektaþ'la görüþtük. Fabrika açýlacak. Fabrikanýn kurulmasýna bile karþý çýkanlar, karýþtýrmaya çalýþanlar oldu. Bu konuda bana faþist bile dediler. Saltanatýný korumak için, tekrar iktidara gelmek için, her türlü karalamayý yapýyorlar. Benim gibi bu ülkede kaç tane devrimci var. diyerek, muhalif olanlarýn çalýþmalarý engellemek istediðini söyledi. Gençlerin sorunlarýna da deðinen Selmanpakoðlu Toplam 41 öðrenciye 150 YTL' lik burs veriliyor. Haným arkadaþlarýn özverili çalýþmasý ve belediye iþ birliði ile bunlarý yapýyoruz. 40 gencin semah için kullanabileceði elbiseleri yaptýrdýk. dedi. Hacýbektaþlýlara seslenen Selmanpakoðlu 1960 'lý yýllarýn slogancýlýðýný yaparsanýz, Hacýbektaþ bir adým ileriye gitmez. Dernekler, sizde konuþursunuz, kilisenin papazýda konuþur., ama yýllardýr burayý sömürmüþler. Benden fazla solcu deðiller. Ne solculuðu biliyorlar, ne saðcýlýðý biliyorlar. Ýlhan Selçuk, Mustafa Balbay bu iþi bilmiyorlar da, siz daha mý iyi biliyorsunuz? Bunlar Atatürk resmi asmýyorlar, Türk bayraðý asmýyorlar, devrim þehitleri için saygýya duruyorlar. Kim devrim þehidi. Atatürk niye yok. Bayrak niye yok. Bunlarý yaparlarsa gelsinler kolkola girelim birlikte yapalým. Ýnternet'ten, radyolardan, Serçeme Dergisi'nden saldýrýyorlar. Þah Kulu Derneði nde toplanýyorlar. ya gidip olaya el koyalým ya da alternatif tören düzenleyelim diyorlar. Bu durumdan rahatsýz olan dernek baþkaný rahatsýzlýðýný bana anlattý. Bizi yýkmaya çalýþýyorlar. Tekin Özdil' in yazýsý gazeteden, önceki belediye baþkanýnýn bize yönelik eleþtirisi de Serçeme Dergisi'nde yayýnlandý. Sevdiðimiz, yaþamasýný istediðimiz Sulucakarahöyük gazetesi önceki belediye baþkanýnýn röportajýný niçin yayýnlamadý, merak ediyorum. Yayýnlanmasýný da bekliyorum. dedi. Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon kurulu toplantýsý l4 þubat da NEVÞEHÝR Nevþehir in ilçe ve beldelerindeki alt yapý,tanýtým,turizm sektörünün çeþitli sorunlarý, yurt içi ve yurt dýþý fuarlarý ile turizm haftasý etkinliklerinin ele alýnarak çözüm bulunmasý amacýyla Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu 14 Þubat 2006 günü gerçekleþtirilecek. Nevþehir Valiliði Basýn Bürosu'nun konuyla ilgili verdið ibilgide; Nevþehir Valisi Alaattin Turhan ýn baþkanlýk edeceði Nevþehir Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu toplantýsýna turizm sektörünün temsilcilerinin yaný sýra turizm ile ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn yetkilileri, turistik merkezlerin kaymakam ve belediye baþkanlarý ile diðer yetkililer katýlacak. Nevþehir in Ürgüp ilçesindeki Mustafa Otel de gerçekleþtirilecek Nevþehir Ýli Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu toplantýsý l4 Þubat 2006 saat da gerçekleþtirilecek. denildi.

4 4 ARAÞTIRMA Alevi-Bektaþi toplumu, özellikle Kalender Çelebi isyanýndan sonra, yapay olarak parçalara bölünmüþ, bu parçalar ayný inanç ve kökten gelmelerine raðmen, kýþkýrtmalar sonucu bazen birbirlerine karþý tavýrlar almýþ, yýllar süren mücadeleler etmiþlerdir. Artýk kendimize bir çekidüzen vermek zorundayýz. Tekrar tarihe dönüp, Hacý Bektaþ Veli den Kalender Çelebi dönemine kadarki zaman dilimini kendimize örnek almalýyýz. Bugünün sosyo-ekonomik þartlarýný da dikkate alýp esastan ayrýlmayarak yapý piramidimizi oluþturmalýyýz. Tüm ocaklar, dernekler, vakýflar, federasyon ve konfederasyonlar bu birleþme yolunda, benlik ve siyasetten uzak, hemþeri kayýrmasýz, sýrf bu topluma ve onun yoluna hizmet için birbirlerine sevgiyle yaklaþarak birliði kurabilirler. Yolun güzelliklerini, günlük hayatýmýza uygulayabildiðimiz oranda da bunda baþarýlý oluruz. Dergâh ta birliðin çerçeve koþullarý yine yukarýda bahsettiðim zaman diliminde var, bu zaman dilimini çok iyi irdelemek gerekir. Toplumumuzda yetiþmiþ insan sayýsý düþündüðümüzden çok fazla. Bu nedenle tarihçi, sosyolog, antropolog, hukukçu, yazar, öðretim üyesi vb. nin fikir ve düþünceleri önemle dikkate alýnmalý, tabii ki ocak sahipleri dedelerin ve toplumun görüþlerine de çok önem verilmelidir. Sizce Laiklik nedir? Laik bir devletin din hizmetlerini yürüten bir kurumu olabilir mi? Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn varlýðýn nasýl deðerlendiriyorsunuz? Alevilere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda yer verilmesi meselesi son günlerde yine gündeme getiriliyor. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz? Laiklik, en basit tarifiyle din ve devlet iþlerini birbirinden ayýrmak anlamýna geliyor. Ancak derine indikçe farklý görüþ ve tarifler de ortaya çýkýyor. Alevilik- Bektaþilik felsefesi açýsýndan bu konuya baktýðýmýzda þu gerçeði görüyoruz: Temelde kurumsal þekilci dine, iktidarlarýn elinde oyuncak olan dine karþýdýr. Bu dinin adý ne olursa olsun, bizler böyle bir din anlayýþýnýn karþýsýndayýz. Hatta laikliðin bir üst kavramý olan sekularizm bizim inanç felsefemize çok daha yakýndýr. Sekuler devlet, kendini dinin dýþýnda sayan devlettir. Devletin dini olmaz. Farklý inançtaki vatandaþlara ayný uzaklýktadýr. Yöneten yönetme yetkisini halktan alýr. Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy la Söyleþtik 4 Din konusunda mutlak tarafsýzdýr. Bugün Türkiye de laiklik konusunda bir kavram kargaþasý yaþamaktayýz. Hatta laiklik bazý çevrelerce dinsizlik olarak kabul edilmektedir. Ben laik deðilim in anlamý; Ben kendi inancýmý zorla veya kandýrarak sana kabul ettireceðim, kabul etmezsen gerisini sen düþün demektir. Halbuki laiklik dinsizlik demek kesinlikle deðildir. Devlet cemaatlarý serbest býrakmalý, ancak kontrol etmelidir. Bu kontrollük görevi tarafsýz olmalýdýr. Ben kimsenin inanç ve düþüncelerine karýþmýyorum, kimse de benim inanç ve düþüncelerime karýþmasýn, devlet bunu saðlasýn demektir. Yurdumuzda çoðunluk Müslüman olmakla birilikte farklý mezheplerden ve farklý dinlerden vatandaþlarýmýz var. Devletin yalnýz Sünni mezhepten olan vatandaþlarýna hizmet eden bir kurumu varsa bence iki yönden sakýncalýdýr. Birincisi, zaten laik bir devletin böyle bir kurumu olamaz. Ýkincisi, Anayasamýzýn eþitlik ilkesine aykýrýdýr. Ayrýca Sünni olmayan vatandaþlarýmýzýn vergisinden bu kuruma aktarýlan miktar ne dereceye kadar helal sayýlýyor. Devlet hiçbir cemaata yardým etmesin, her cemaat kendini finanse etsin; devlet hakemlik yapýp kontrol etsin. Bazý çevrelerce Alevilere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda yer verilmesi meselesi gündeme getiriliyor. Bunu kesinlikle doðru bulmuyorum. Eðer ben kendi Müslümanlýðýmý veya inancýmý istediðim gibi yaþayamýyorsam, birileri bana kendi Müslümanlýk anlayýþýný yaþatmak zorunda býrakýyorsa, böyle bir kuruluþta temsil edilmek istenmesi bizim inanç felsefemize uymaz. Alevi-Bektaþi topluluðu, laik bir toplumdur. Laikliði yürekten destekleyen Ahmet Koçak bir toplumdur. Böyle bir durumda hem laikliði savunacaksýnýz hem de laik olmayan bir devlet kurumunda temsil edilmek isteyeceksiniz. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Alevilik-Bektaþilik marifet temelli bir felsefe-inançtýr diyoruz; bunu da tüm nesneler canla dirilir, can ise marifetle dirilir, biçiminde açýklýyoruz; sizce bu taným ve özlü sözde geçen marifet terimi ne anlama geliyor, neyi anlatýyor? Hacý Bektaþ Veli Hazretleri insanlýðýn yüceliþ yolundaki üçüncü kapýya Marifet Kapýsý diyor. Bu kapý Tanrý ya giden yolda iyiliðin, doðruluðun, ahlakýn ve ilmin aþk fýrýnýnda sentez edilmesidir, piþirilmesidir, dersek kýsa bir tarifini yapmýþ oluruz. Ýlim bizleri bilgilendirir. Bilim gerçekleri gösterir ve öðretir. Bizlere gerçekleri öðreten bilim, ancak araþtýrmak, incelemek, denemek, düþünmek ve sezmek sistemine dayalý eðitim ve öðretimle elde edilir. Bu keþif ve ilhamla elde edinilen vasýtasýz bilgi, manevi ve içten deneyimlerle öðrenilen ilim, bilinmeyeni açýp onu bilinir hale getirmektir. Yani, onu diriltmektir. Kaynaðýný bilimden ve Tanrý aþkýndan alan; hem bilim, hem sezgi ve içedoðum yoluyla, tüm sýrlarý bilme ve anlama haline gelmeden yani, marifet makamýna ulaþmadan nesnel diriltmek de mümkün olamaz. Alevilik- Bektaþilik bir inanç-felsefe olarak nereden 13 Þubat 2006 Pazartesi ve nasýl öðrenilir Kendini bilen, Hakk ý bilir özdeyiþi bizim için yol gösterici mi Derman sende, ama senin haberin yok; derdin senden ama sen görmüyorsun, kendini küçücük bir beden sanýyorsun; oysa koskoca bir evren dürülmüþ içinde senin. Öylesine ap-açýk, ap-aydýn bir kitapsýn ki, gizli þeyler onun harfleriyle meydana çýkmada. Dýþarýya, kimseye bir gereksinimin yok senin; gönlünde yazýlmýþ yazýlar her þeyden haber verir sana diyor Hz. Ali. Hz. Ali bunu derken, vahdet-i vücut u iþaret eder. Bu düþünceye göre insan, çok küçük olmakla birlikte büyük evren (iki cihan) onun içindedir. Hacý Bektaþ Veli tanýnmýþ dörtlüðünde ayný konuya deðiniyor: Hararet nardadýr sacda deðildir, Marifet baþtadýr taçda deðildir Her ne arar isen kendinde ara Kudüs te, Mekke de, Hac da deðildir Bir insan kendini nasýl bilecektir? Bu inanýþa göre, kainatta yaratýlmýþ tüm varlýklarý, insan nefsinde barýndýrýr. Yani insanoðlu kainatýn bir özü ve özetidir. Bir aðacýn tohumu, aðacýn bir parçasý olduðu gibi onu meydana getiren ve tekrar aðaç yapan niteliklere de sahiptir. Tohumun bu özelliðini bilmek de ancak ilimle bilimle olur. Kainatýn gerçeklerini özünde barýndýran insan, Hacý Bektaþ Veli nin diliyle Dört Kapý Kýrk Makam yoluyla kendini geliþtirip gerçeðe ulaþýr. Kendini bilen kiþi ruhunda hiçbir huzursuzluk duymaz; tersine kendisinin, Tanrý nýn ve nesnelerin belli bir sonsuz gereklilik duygusuyla farkýnda olduðundan hiçbir zaman varolmaktan çýkmaz; her zaman ruhunu gerçekten tanýr. Buna karþýlýk kendini bilmeyen kiþi, kendi ruhunu gerçekten eline almaksýzýn dýþ nedenlerin elinde, çeþitli yönlere sürüklenmekle kalmaz, üstelik kendisinin, Tanrý nýn ve nesnelerin farkýnda olmadan yaþar; acý çekmez duruma geldiði zaman da varolmaktan çýkar. Kendini bilen kiþinin yolu son derece güç görünse de bulunmasý olanaksýz bir yol deðildir. Bu yolu bulmak güç olsa gerektir; çünkü yolu bulanlar çok azdýr. Kurtuluþ hemen þuracýkta hazýr ve hiç zahmetsiz eriþilebilecek bir þey olsaydý, insanlarýn nerdeyse tümünün ona eriþmesi nasýl açýklanabilirdi Ama eksiksiz olan her þey az bulunduðu ölçüde güçtür de. (SÜRECEK)

5 13 Þubat 2006 Pazartesi BÝLÝM -KÜLTÜR - SANAT yýlýnda Eskipazar'da doðdu. Gazi Eðitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü bitirdikten sonra, çeþitli eðitim kuruluþlarýnda öðretmenlik yaptý. 12 Eylül' den sonra uzunca bir süre tutuklu kaldý sonrasý toplumcu þiirimizin ikinci kuþaðýnda yer alan özgün bir þairidir. Birinci kuþaktan, özellikle Ýsmet Özel'den -ses tonu ve sözcük seçimi bakýmýndan-, Sýðýnak Sözün yine hep aþktan yanaysa sevgilim sen sakla bir kaçaðý belki yorgun ve yaralýdýr hâlâ ölüm basmýþtýr son sýðýnaðý Sus ve sadece dinle sessizliði perdeleri çek ýþýklarý söndür bir selam bir haber gönderir belki sesleri hiç duyulmayan dostlar Bir cigara sar bitlis tütününden bir çay demle sonra, anýsý kalsýn bekle baþýnda onun sabahadek Belki benim sana böyle sýðýnan yapayalnýz ve öylesine yorgun kimliði duvarlarda kalan bir kaçak Ýmlasýz Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. S. Beckett Ayaðý kayan bir çocuk Kadar þaþkýným, bilemedim Düz yolda yürümenin imlâsýný Kanayan dizlerime bakýp da Aðlamayý öðrenemediðim gibi Sevgilisi deðildim kadýnlarýmýn Bir papaðan tüneðiydim belki Ama birkaç sözcük öðrendiysem Kadýnlardan öðrendim, yine de Bilemedim sevgilim diyebilmeyi Büyülendim ama büyüyemedim Aklým ermedi aynalara ve suya Yüzümü gösterip kalbimi neden Sakladýklarýný öðrenemedim Þaþkýným, cahilim ben bu dünyada Ahmet Telli geniþ ölçüde etkilenmiþ olduðu gözlemleniyor. Romantik ve baþkaldýrýcý kiþiliði, O'nu bir yanýyla da Attila Ýlhan þiirine baðlýyor.'' Þiir Kitaplarý: Yangýn Yýllarý (1979), Hüznün Ýsyan Olur (1979), Dövüþen Anlatsýn (1980), Saklý Kalan (1982), Su Çürüdü (1983), Belki Yine Gelirim (1984). Gidersen Yýkýlýr Bu Kent Gidersen yýkýlýr bu kent, kuþlar da gider Bir nehir gibi susarým yüzünün deltasýnda Yanlýþ adresteydik, kimsesizdik belki Sarýþýn bir þaþkýnlýk olurdu bütün ýþýklar Biz mi yanlýzdýk,durmadan yaðmur yaðardý Üþür müydük nar çiçekleri ürpeririken Gidersen kim sular fesleðenleri Kuþlar nereye sýðýnýr akþam olunca Sessizliði dinliyorum þimdi ve soluðunu Sustuðun yerde birþeyler kýrýlýyor Bekleyiþ diyorum caddelere, dalýp gidiyorsun Adýný yazýyorum bütün otobüs duraklarýna Öpüþtüðümüz her yer adýnla anýlýyor Bir de seni ekliyorum susuþlarýma Selamsýz saygýsýz yürüyelim sokaklarý Belki bizimle ýþýklanýr bütün varoþlar Geriye mapushaneler kalýr, paslý soðuklar Adýný bilmediðimiz doslar kalýr yalnýz Yüreðimize alýrýz onlarý, ýsýtýrýz Bu Kent Öldürüldü Diyorlar Bu kent öldürüldü diyorlar kurþuna dizildi bir geceyarýsý Hayaletler geziniyormuþ þimdi sokak aralarýnda ve caddelerde baykuþ tüneði olmuþ alanlar ve yarasalar uçuþuyormuþ Silah ve esrar kaçakçýlarý altýn çaðýný yaþarlarken artýyormuþ bir yandan da kumarhaneler, meyhaneler Gardiyan olamayýz kendi ömrümüze her akþam Gidersen kar yaðar avuçlarýma Bir ceylan sessizliði olur burada aþklar Fiyakalý ýþýklar yanýyor reklam panolarýnda Durmadan çoðalýyor faili meçhul cinayetler Ve ölü kuþlar satýlýyorbütün çiçekçilerde Menekþeler nergisler yerine kuþ ölüleri Bir su sesi bir fesleðen kokusu þimdi uzak Yangýnlarý anýmsatýyor genç ölülere artýk Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere Bu kentin künyesi bellidir artýk ve susuþun Ýsyan olur milyon kere, hiç bilmez miyim Sokul yanýma sen, ellerin sýmsýcak kalsýn Devriyeler basýyor karartýlmýþ evleri yine Gidersen yýkýlýr bu kent kuþlar da ölür Bir tufan olurum sustuðun her yerde Borsa oyunlarý, hileli iflaslar birbirini kovalayýp dururken nasýl çýkmýþsa pek bilinmiyor yaygýnmýþ þimdilerde rus ruleti Ýntiharlarýn sayýsý bilinmiyor çoðalýp duruyormuþ fahiþeler ve artýk bunlarýn hiçbiri olay bile sayýlmýyormuþ þimdi Bu kent öldürüldü diyorlar bahar gelmez artýk buraya Þeyh Sait Ayaklanmasý baþladý Fransa Birleþmiþ Milletler (BM) ile Amerika Birleþik Devletleri'nin bütün itirazlarýna raðmen Büyük Sahra'da atom bombasý patlattý yeni parti kuruldu. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Ýþçi Partisi, Millete Hizmet Partisi, Güven Partisi, Musavat Partisi, Muhafazakâr Parti ve Cumhuriyetçi Parti. Seçime katýlabilmek için son gündü.kemal Türkler, Rýza Kuas, Kemal Nebioðlu, Ýbrahim Denizcier gibi bir grup sendika yöneticisi tarafýndan kurulmuþ olan Türkiye Ýþçi Partisi'nin genel baþkanlýðýna Avni Erakalýn getirildi Eski Adalet Bakaný Hüseyin Avni Göktürk ve eski Çalýþma Bakaný Mümtaz Tarhan tutuklandý. Eski bakanlarýn devlet hazinesine ait dövizle radyo pili ithal ettikleri ileri sürüldü. 2 Mart 1962'de tahliye edildiler Ýstanbul Savcýlýðý 1963 tarihinde Ýþçi Sigortalarý Kanunu'na uymayan 2 bin iþveren hakkýnda dava açtý.ayný gün Ankara valiliði taksilerde plak çalýnmasýný yasakladý; taksilerdeki pikaplar sökülüyor Baþbakan Ýsmet Ýnönü1965 yýlýnda bugün istifa etti. Ýnönü'nün istifasýna bütçenin 197'ye karþý 225 oyla reddedilmesi neden oldu Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK ) kuruldu. Sendika baþkanlarý yaptýklarý açýklamada "Türk Ýþçi sýnýfýnýn çýkarlarý, haklarý, özgürlükleri ve onuru için bir araya geldik " dediler Ýstanbul'da üniversiteli kýz öðrenciler Amerikan 6. Filo'sunu protesto yürüyüþ ve mitingi düzenlediler Kýbrýs Türk Federe Devleti ilan edildi. Yunan hükümeti federe devletin kurulmasýný kýnadý. Buna karþýlýk karar Türk siyasi çevrelerince olumlu karþýlandý Sovyetler Birliði'nde Konstantin Çernenko oybirliðiyle Komünist Parti genel sekreterliðine getirildi Kapatýlan Milli Selamet Partisi yöneticileri hakkýnda açýlan kamu davasý sona erdi. Partinin Genel Baþkaný Necmettin Erbakan ve 22 arkadaþý beraat etti.1981 þubatýndan 1985 þubatýna kadar geçen bütün bu süre içinde Necmettin Erbakan 10 ay tutuklu kaldý Eylül sonrasýnda görevlerinden alýnan 1402'lik öðretim üyeleri görevlerine dönmek için üniversitelerine baþvurmaya baþladýlar. Ýlk baþvuruyu Profesör Dr. Hüseyin Hatemi yaptý Cumhurbaþkaný Turgut Özal, Bosna-Hersek'te devam eden savaþý protesto için Ýstanbul'da Taksim Meydaný'nda bir miting düzenlenmesini istedi. Hükümet ortaklarý Doðru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçý Parti, mitinge katýlmayacaklarýný açýkladýlar. Anavatan Partisi katýlma kararý aldý. Miting sönük geçti. Bugün Doðanlar: Yazar Refik Erduran Þair Nilgün Marmara. Bugün Ölenler: Ýlk tiyatro ve sinema sanatçýlarýmýzdan Neyyire Neyir (Ertuðrul) Kemani Nubar Tekyay Çizgi kahraman Snoopy'nin çizeri Charles M. Schulz. Bianet.org Soldan Saða: 1) Demir yolu katarý. 2) Çanakkale'nin Ýlçesi Fikret...(Gazeteci) 3) Bir uzunluk ölçüsü kýsýtlamasý Bale yapan erkek. 4) Söylenti Eski dilde su. 5) Sývý içinde bir maddenin çözülmesi Kütahya'nýn bir ilçesi. 6) Ülkemizin plakasý. 7) Yerine koymak. 8) Ender bulunan Geçmiþ. 9) Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mikroskop camý Namus. 10) Hisse senedi. 11) Geniþlik Yapma, etme Hayvansal gýda. 12) Bir zaman birimi Zarar. Yukarýdan Aþaðýya: 1) Eski dilde belediye baþkaný Notada durak. 2) Bir ilimiz Bir at cinsi. 3) Bir nota Köprülü yol kavþaðý. 4) Boy bos Bir soru eki Doðadaki koruma alaný. 5) Bir soru sözü Kifayetlilik. 6) Eski dilde baba Bir nota Kuru soðuk. 7) Barýndýrma Türkiye Mimar Mühendisler Odasý kýsaltmasý. 8) Ýri bir hayvan Bebek yemeði Nefesli bir çalgý. 9) Sporda rakibi yarýþ dýþý býrakma Eziyet Uzak iþareti. 10) (Tersi) Posta sürücüsü Ýcar

6 6 13 Þubat 2006 Pazartesi Durumlar Gürsel Yýldýz Korkut Atasoy Öðretmenlerimize Ben bir öðrenci velisiyim. Gazetemizde okudum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne araba alýnmýþ. Arabanýn alýnmasýna vesile olan geliþme ise; bildiðim kadarýyla, Vakýf Bank'ýn ilçemiz de açacaðý bankamatiði öðretmenlerimizin kullanmasý karþýlýðý banka 35000YTL' vermiþ. Bu paranýn 19000YTL 'si araba almak için kullanýlýyor. Geri kalan paranýn da öðretmenlere verileceði söyleniyor...bu parayla Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü araba alýyor. Alma gerekçeleri de, köylere gidecek aracýn olmamasýný göstermiþler... Duyumum bu. Doðruysa.. Tabi alýnýrken öðretmenlerimizle bu durum ne kadar konuþuldu, onlarýn fikri alýndý mý? Araba alýmýný öðretmenlerimiz desteklemiþler mi? Eðer bu sorularýma evet deniyorsa; hem öðretmenlerimize hemde ilçe Milli Eðitim Müdürlüðüne birkaç soru sormak zorundayým.. Bu parayý elbette Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yasalar çerçevesinde tasarrufunda görebilir. Yani kullanma hakkýna sahip olabilir. Ama adil mi kullandý bu tartýþýlýr. Benim bildiðim bütün köyler taþýmalý eðitimden yararlanýyor. Hangi köyde veya kaç köyde okul açýk.? Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nun yaþadýðý sorunlarý gazetemizde okuyorum. Derslik ihtiyacý var. Gazetemiz aracýlýðýyla yardým ilanlarý verildiðini biliyorum. Eðer adil bir karar alýnmýþ olsaydý, bu parayla ihtiyacý olan okulumuzun veya okullarýmýzýn sorunlarý için bir nebze çözüm üretilemez miydi.? Sembolikte olsa Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu na katký yapýlarak yardým kampanyasý baþlatýlamaz mýydý.? Üç veya dört derslik yaptýrsaydýnýz veya bütün okullarýmýza destek olacak harcamalarda bulunsaydýnýz daha iyi olmaz mýydý? Yarýn çýkýp velilere okulumuzun sorunlarý var, biraz katký ve yardým yapýn dediðinizde; peki veliler size sormayacak mý? Parayý aldýnýz. Parayla da araba aldýnýz. Araba almasaydýnýz da, okulun sorunlarýna sahip çýkma cesareti gösterseydiniz diye... Sevgili öðretmenlerimize de soruyorum? Sizlerin içi rahat mý? Bu para daha yaralý kullanýlamaz mýydý? Örneðin 35 adet bilgisayar alýp okullarýmýza daðýtýlamaz mýydý? Sorunu olan okullarýmýzýn yarasýna merhem olacak yardýmlar yapýlamaz mýydý? Böylesi bir olanaðý adil kullanmayan zihniyet korkarým benzin parasýný da yarýn velilerden talep eder. Tarih in bürosuna uðradýðýmda kendimi hep lüzumsuz biri olarak hissederim. Herkes çalýþýr. Bi telaþ bi telaþ... Matbaa ile büro arasýnda koþuþturanlar, telefonla birilerine haber için ulaþmaya çalýþanlar, acýkan ve acýkacak olanlara yemek hazýrlamaya çalýþanlar...ya ben bu kalabalýk gelgit arasýnda kiminle sohbet edecektim! Bi iþ için mi gelmiþtim? Oraya uðramak mý bir iþti? Kýrsaçlý Delikanlý bana göz kýrptý. Baþýyla iþaret ederek beklememi istedi. Hayýrdýr. Orada en telaþlý görünene benim de yapabileceðim bir iþ var mý? diye sordum. Güldü. Elbette dedi, çiçeklere su dök. Bi þarký söyle. Ya da canýnýn istediði bi þeyi yap. Ya da kendini rahat ettir. Ya bu melezler ve yerliler amma da tipler. Adama bi soru soruyorsun, onlarca þey sýralýyo. Hem de hiçbirinin de kuyruðu birbirine deðmiyor. Kýrsaçlý beni küçük odaya çaðýrdý. Bu oda sessiz bir ortamda çalýþmak isteyen haberciler, yazý yazacaklar, telefon edecekler ya da birazcýk uzun oturarak düþünecekler için düzenlenmiþ. Odaya girince uzun oturan birinden baþka kimsenin olmadýðýný gördüm. Bu iyiydi o an. Çünkü insan denen deðiþken, insan denen deðiþkenlerin içinde yüzen ve onlardan dolayý da deðiþen deðiþken...her anýnda baþka bi þey isteyebilir. Bunun içinde insanlarýn bazý ilkeleri, kurallarý, alýþkanlýklarý olmasý bu deðiþken zeminde deðiþerek seyreden halkedilmiþ canlýnýn duraðanlaþmasýný,tanýmlanabilmesini,t anýnmasýný, biraz sonrasý için tasarýlar yapmasýný saðlayabilir. Kýrsaçlý Delikanlý Sulucakarahöyük ün büro numarasýný çevirmiþ. Ahizeyi bana uzattý. Gene neler çeviriyordu? Ben kiminle konuþacaðýmý bilmeden yakalanmak belasýndan nasýl kurtulacaktým?yoksa benim burada olmadýðým zamanda birileri beni mi aramýþtý?... Sonra Karacahöyük teki canlarla tanýþtým. Gazetenin patronu rollerinde olan Naci, yazýiþleri Aydýn, genel yayýn yön. Osman, haberci Cesur, sekreter Þehnaz, buldurmacacý Metin. Hani onlarla yüz yüze tanýþmak isterdim. Ses de karþýdaki insanlarýn duygularýný taþýyor. Ama baþka algýlarla birlikte göze de ihtiyaç var... Burada anladýðýnýz gibi insanlýðýn hayatýnda güzel duygularýn temel olmasý düþüncesini çaktýrmadan savlamýþ bulunuyorum. Zaten bize söylenen düþünce insaný olmayý, hiç anlayamamýþýmdýr. Düþünce adamý demek, modernizmin sömürge savaþlarý taraftarý, yeni sömürgecilik yandaþý, postkolonyal sömürü uygulayacýsý, postendüstriyel dünya savunucusu, yeni küreselcilik örgütleyicisi mi demektir? Kýrsaçlý kolumu çekiþtirerek hasret denizinde özlem dininde boðulan birini kurtarmaya çalýþýyordu sanki. Sor bakalým internet üzerinden konuþabilir miyiz? Sordum konuþabilirmiþiz. Orada bir web kamera yokmuþ. Eðer olsa birbirimizi görecektik. Eksik olanlardan biri daha tamamlanacaktý. Ýnanç turizmini bize biri tanýmlayabilir mi?... Sonra oraya oturduk. Uzun oturan da kalktý. Bizim Kýrsaçlý nýn sesinde titreyen bir þeyler vardý. Buna raðmen ton zerre yükselmiyordu. Bu titreyen týnýyý almasam, ya bu adamda sinir diye bi þey yok, derdim. Ama seçtiði kelimeler, o titrek sesler ihtiyar delikanlýnýn öfkesini gösteriyordu. Bir yerde kâr varsa, oraya sermaye koþar. Sermaye hareketlerinin hýzlanmasý için bu kârýn büyük ve kâr oranýn yüksek olmasý gerekir. Yani timsahlarla dolu bir gölün yanýnda takmabacak yapan ustalar, mezarlýklarýn yanýnda taþçýlar, mermerciler, hastane çevrelerinde cenaze levazýmcýlarý... Ýþte o zaman yerli ve yabancý insanlarýn cebleri zorunluluktan dolayý daha da boþaltýlýr. Sulucakarahöyüklüler ne zannediyorlar? Sermaye gelincen olcaksanki?türkiye ye sermaye geldi de açlar mý doydu? Yanlýþ hatýrlamýyorsam IMF ve WB a borcu olanlar sýralamasýnda üstten üçüncü oluþunuz bununla ilgili deðil mi? [Ya moruk beni katma bu iþe!] Onlar zengin mi olcaklar; vazgeçtim, karýnlarýný mý doyuracaklar; iþsizlik mi ortadan kalkacak?.. Sermayenin pisliklerini temizlemeye bile sýnavla, referansla alýnacak birkaç temizlikçi için eski bir yerleþim yerini, bir inancýn merkezini, o yerleþimin doðasýný, doðanýn bir parçasý olan insaný, o insanlarýn oluþturduðu toplumu daha fazla kirletmeye, pisletmeye deðer mi?.. Bunlarý isteyen insanlar 16. yüzyýldan beri baþoðlan olarak icrayý sanat eden das Kapitalin sömürgenliðini, kemirgenliðini, insana ve doðaya reva gördüðü yok ediþi görmüyorlar mý? Peki o pýnarlar diyarý kasabanýn pýnarlarý bir fabrikanýn kazanlarýný doldurup o fabrikanýn atýklarýný akýtacak kanallara yetecek mi? Otellerin rezervuarlarýna, kirlilerinin yýkanmasýna, bulaþýklarýnýn arýndýrýlmasýna. Hem orada kaç personel ikinci bir dil, iþletme bilgisi, beceri sahibi olacak da çalýþacak? Sermaye kasabalýlarýn becerilerini artýrmalarýný mý bekleyecek, yoksa elemanlarýný kendisi mi getirecek? Birilerine 300 dolar gelir gelecek bir iþ alaný açýlacak diye uþaklýða týðteber hazýr olmak...özür dilerim. Kendi kendime konuþuyorum. Hadi sahilde biraz yürüyelim... Kýrsaçlý gözlerimin taa bebeðine bakýyordu. Ben kendimi çok kötü hissettim. Ne yapabilirdim ki! Ben sýrf onun hatýrý için dünyanýn en olmazlarýný oldururdum. Ama ta Suva dan Sulucakarahöyük enasýl etki edebilecektim? Hem Kýrsaçlý her sorunun çözümünü açýkça gösterdi mi ki ben böyle bi þeyi isteyeyim? Peki Hacýbektaþ ýn iþsizleri, açlarý, boþ gezip kafayý yiyenleri ne olacaktý? Onlarýn yemeye, içmeye, evlenmeye haklarý yok muydu? Bunu hangi parayla yapacaklardý? Bunlarý parasýz yapan bir yer vardý da, onlar oraya gitmediler, gitmiyorlar mýydýlar?... Bunlara verilecek cevabý var mýydý Kýrsaçlý nýn? Suva da 55 yaþýnda ve sabit bir gelirle, hem de azýmsanmayacak bir gelirle bunlarý söylemek kolaydý. Tuzu kuruydu adamýn; açlarý, bir gelirleri olmayanlarý, yaþý 20 lerde olanlarý nasýl anlayabilirdi ki! Ama 19. yüzyýldan beri çoðunluk tarafýndan savunulan, inanýlan sanayileþme, turizm, eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý, karayollarý, yoksullarýn, yokluk içinde kývrananlarýn hangi sorunlarýný ortadan kaldýrdý ki? Kýrsaçlý Delikanlý haklý olabilir miydi?

7

8 Sahibi: Hacýbektaþlýlar A.Þ. adýna Naci Özçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: Aydýn Þimþek Genel Yayýn Yönetmeni: Osman Çoban Yönetim Yeri: Hacý Bektaþ Veli Sevgi Yolu, Karayalçýn Parký Giriþi, Sol Kapý Kat: 1 Hacýbektaþ/ Nevþehir Tel-Faks: Þirket E-groups: Web: Baský: Hacýbektaþlýlar A.Þ. Matbaasý Bala Mah. Bektaþ Efendi Sk. No: 38 Tel-Faks: Pazar günleri yayýnlanmaz. Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn HAVA DURUMU Yer yer kar yaðýþý En Yüksek 0C 1 En Düþük 0C -5 Rüzgar Hýzý 13,32 km/s Rüzgar Yönü Kuzey Batý Nem 85 % Çið Noktasý -6 0C Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Anabilim Dalý Baþkaný, Doç.Uyar Nükleer, gerçekte en pahalý ve en riskli enerjidir' Aþure daðýtýldý [Sesonline] Türkiye'nin sivil amaçlý nükleer enerji programýnýn, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan bir ay içinde açýklanmasý bekleniyor. Türkiye nükleer santral kurmak için Türk ve yabancý þirket temsilcileriyle ön temaslar yapan hükümetin, santrallarýn yapýmýnda kamu-özel sektör ortaklýðýný tercih edeceði ve teknoloji transferini þart koþacaðý belirtiliyor. Nükleer karþýtlarý ve çevreciler ise geliþmiþ ülkelerin çöpü olarak sýfatlandýrýlan eski teknolojiye sahip nükleer santrallarýn Türkiye'ye getirilmesine karþýlar. Konu ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz, Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Enerji Anabilim Dalý Baþkaný, Doç. Tanay Sýdký Uyar þunlarý söyledi: "Nükleer, doðalgaz, kömür için tek tek konuþmak yerine, bizce doðru olan ülkemizin temel kaynaklarýný deðerlendirecek, ulaþým, konut, sanayi ve tarýmda tüm elektrik ihtiyacýmýzý karþýlayacak bir "enerji politikasý" kurulmasý gerekiyor. Kaynaklardan bu ihtiyaçlarý saðlamak üzere hangi teknolojiler kullanýlarak elektrik ve ýsý üretileceðinin belirlenmesi gerekiyor. Bütün endüstrileþmiþ dünya ülkeleri bunu zaten böyle yapýyor. Örnek alacaksak bu uzun vadeli stratejik planlamayý örnek almamýz lazým. Çünkü biz bunu yapmazsak onlarýn planlamasý sonunda onlarýn artýk kullanmadýðý, çöp teknoloji haline gelmiþ nükleer santraller bizim pazarýmýza geliyor. Asýl þu anda karþý karþýya olduðumuz problem bu. Planlamada da öncelikli dikkate alýnacak, geçmiþin teknolojileri deðildir. Bugünün ve geleceðin teknolojilerinin kullanýlmasý gerekir. Endüstrileþmiþ ülkeler petrol krizi sonrasý enerjinin etkin kullanýlmasýna geçtikleri için, ayný iþi yapan ama 4 misli fazla enerji tüketen, artýk terkettikleri teknolojileri bize pazarlamaya çalýþýyorlar. Onun için planlarýmýzda geleceði planlýyorsak, geleceðin teknolojilerini dikkate almamýz lazým. Bu planlamayý yapan endüstrileþmiþ ülkeler "fosil yakýtlarý" ve nükleer enerjiyi terketmeye baþladýlar. Almanya, her yýl bir tane nükleer santral kapatýrken, "rüzgâra" ve enerjinin etkin kullanýmýna geçiyor. Amerika'da 1978 yýlýndan beri bir tane nükleer sipariþ alýnmadý. Enerji bakanýmýzýn Amerika'daki ziyaret ettiði santral 1978 yýlýnda yapýlmýþ bir santraldir. Çözüm; enerjinin, etkin kullanýmý ve ülkemizde bol olarak bulunan yenilenebilir enerji. NÜKLEER ENERJÝ EN PAHALI ENERJÝDÝR Nükleerin beþikten mezara, maliyetini dikkate aldýðýmýzda en pahalý, hiç bulaþýlmamasý gereken ve gelecek için aday olmayan bir teknoloji olduðunu görüyoruz. En önemli maaliyeti de kullaným sonrasý bertaraf etme maliyetidir. Ýlk yatýrým maliyetlerini karþýlaþtýrsak bile, nükleer yine diðerlerinden pahalý oluyor. Güvenlik altyapýsý maaliyeti en az ilk yatýrým maaliyeti kadar tutuyor. Amerika'da kapatýlmasý kararlaþtýrýlan, 281 milyon dolarla kurulmuþ olan "Maine Yankee" reaktörü ilk yatýrým maaliyetinin sekiz misli bir maliyetle yani 2 milyar dolara kapatýlacak. HACIBEKTAÞ - Muharrem ayý içerisinde tutulan, Matem orucundan sonra yapýlan.aþure çorbasý, kaynatýlarak halka daðýtýldý. Konu ile ilgili, kendisi ile görüþtüðümüz, Münir (Dede) Ulusoy þuhlarý söyledi. " Hz. Nuhun gemisi karaya çýktýktan sonra, gemi içerisinde kalan erzaklarýn hepsi karýþtýrýlarak. Bir çorba yapýldý. O günden sonra bütün Nebiler zamanýnda da devam etti. Son olarak da, Hz. Muhammetden sonra, Hz. Hüseyinin kerbelada þehit edilmesinden sonra, Hz. Hüseyin aþkýna, Muharrem ayýnýn 9'cu gününü 10'una baðlayan gün Aþure kaynatýlýr. Matem günü 12 gün oruç tutulur. Bu 12 Ýmamlarý temsil eder. 15 gün tutanlar da vardýr. Matem orucunu, Þia olanlarda dahil, bütün Alevi Bektaþi kültüründen olanlar tutar. Aþuresini kaynatarak, konuya komþuya daðýtýr. Biz de bu gün, Merzifon Piri Baba Alevi Bektaþi derneðinden gelen canlarla birlikte, 2 ton Aþure kaynattýk Hacýbektaþ Meslek Yüksek okuluna, Kýz Meslek Lisesine, Yaþlýlar Yurduna ve Yüksek Öðrenim Kýz Yurduna aþure gönderdik. Diger yandan, belediyeden. ilanla bütün Hacýbektaþ halkýna duyuru yaptýk ve davet ettik, gelenler oturup aþurelerini içiyorlar, elinde kabý olanlar evlerine götürüyorlar. Bu nedenle ve Gazeteniz aracýlýðý ile, tüm Alevi Bektaþilerin Aþure gününü kutluyorum" dedi. Farklý fikirleri zenginlik olarak gören gazetemiz, her konuda görüþlerinize, eleþtirilerinize, yazýlarýnýza açýk... Gönderin yayýnlayalým!..

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2 Eðitim, bütün insanlarýn en temel haklarýndan bir tanesidir. Herkesin okuyup yazabilme, yeteneklerini geliþtirebilme, kendisine ve topluma yararlý bilgileri edinebilmesi için eðitim süreçlerinden geçebilmesi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Noter yok, Hacýbektaþlý vatandaþ periþan. Ýbrahim Aydoðmuþ

Noter yok, Hacýbektaþlý vatandaþ periþan. Ýbrahim Aydoðmuþ Prof. Ýlhan Baþgöz Ona 'Hacý Bektaþ Dede' diye sesleniyorlar * Hacý bektaþ veli, Anadolu coðrafyasýnda yaþamýþ, sonra çeþitli nedenlerle dünyanýn dört bir yanýna daðýlmýþ Aleviler de dahil olmak üzere

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı