13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ. Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi:"

Transkript

1 YIL: 1 SAYI: YKR 13 ÞUBAT 2006 PAZARTESÝ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var HABERÝ Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve belediye meclis üyeleri yaptýklarý çalýþmalarý halka anlattýlar. Hacýbektaþ Kültür Merkezi'nde yapýlan 3. SAYFADA toplantýda özellikle Hacýbektaþ'ýn sorunlarý dile getirildi. ATELYE den Okurlarýmýz zaman zaman, verilen haberlerle ilgili olarak bir kýsým eksikliklerden söz ediyorlar. Bazý kurumlardan hiç haber verilmediði, bazýlarýna ise az yer verildiði gibi.. Bu þikayetlerinde haklýlar. Bu eksiklikleri gidermek için çaba harcýyoruz.. Ancak; bir kurum bize bilgi vermediði durumda, doðaldýr ki, bizim haber üretmemiz söz konusu olamaz. Okurlarýmýzla þunu paylaþmak isteriz; biz okurlarýmýzý ilgilendirdiðini düþündüðümüz, gördüðümüz geliþmeleri haber haline getirmek için ilgililerine baþvuruyoruz. Kimi olumlu yaklaþýp ayrýntýlý bilgi verirken, kimi bilgi vermek bir yana, haber vermemeyi ilke haline bile getirebiliyor. Bu durumda bizim yapabileceðimiz bir þey yok!.. Belediye baþkanlarýyla görüþtük Durumlar Korkut Atasoy Tarih in bürosuna uðradýðýmda kendimi hep lüzumsuz biri olarak hissederim. Herkes çalýþýr. Bi telaþ bi telaþ... Matbaa ile büro arasýnda koþuþturanlar, telefonla birilerine haber için ulaþmaya çalýþanlar, acýkan ve acýkacak olanlara yemek hazýrlamaya çalýþanlar...ya ben bu kalabalýk gelgit arasýnda kiminle sohbet edecektim! Bi iþ için mi gelmiþtim? Oraya uðramak mý bir iþti? YAZISI 6. SAYFADA Ali Kaim DEMOKRATÝK EÐÝTÝM Demokratik eðitim ancak demokratik bir ülkede mümkündür ilkesini koþulsuz kabul edersek buradan hareketle þu yanlýþa düþebiliriz. YAZISI 2. SAYFADA Hacýbektaþ eski belediye baþkanlarýndan Nafiz Ünlüyurt, Ali Eðer ve Mustafa Özcivan' la görüþtük. Hacýbektaþlýlar Projesinin Danýþma Meclisi Üyeleri Belediye baþkanlarýna genel projeler hakkýnda bilgilendirdiler. Gazete ile ilgili geliþmeleri anlattýlar. HABERÝ 2. SAYFADA Nükleer, gerçekte en pahalý ve en riskli enerjidir' HABERÝ 8. SAYFADA Aþure Günü Muharrem ayý matem ayýdýr. Aþure günü, Alevibektaþi canlarýn kutsal günüdür. Sevgi ve saygýnýn, dayanýþma ve paylaþýmýn günüdür, çorbalar piþirilir, lokmalar daðýtýlýr. Gürsel Yýldýz Öðretmenlerimize Ben bir öðrenci velisiyim. Gazete-mizde okudum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne araba alýnmýþ. YAZISI 2. SAYFADA Yazý Dizisi Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy la Söyleþtik Ahmet Koçak 4. bölüm 4. sayfada NÖBETÇÝ ECZANE HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel:

2 2 GÖRÜÞLER 13 Þubat 2006 Pazartesi Ali Kaim DEMOKRATÝK EÐÝTÝM Demokratik eðitim ancak demokratik bir ülkede mümkündür ilkesini koþulsuz kabul edersek buradan hareketle þu yanlýþa düþebiliriz. Eðitimin demokratikleþtirilmesi için çaba harcamaya gerek yok. Ülkenindemokratikleþtirilmesi için çaba harcamamýz yeterlidir. Eðitimde demokratikleþmeyi, ülke demokratik oluncaya kadar erteleyebiliriz. Elbette tam demokratik eðitim, tam demokratik bir ülkede yaþam bulur. Ancak bir ülke ancak demokratik bir eðitim sürecinin sonucunda demokratik olabilir. Bu iþ birazda yumurta tavuk iþine benzer. Hem eðitimin hem ülkenin demokratikleþmesi bana göre; eðitimin demokratik hale getirilme çabasý ile olasýdýr. Süreci hýzlandýrmanýn yolu her iki mücadeleyi birbiri ile iyi iliþkilendirebilmektir. Yani her iki mücadeleyi iç içe yürütebilmektir. Eðitimi demokratik hale getirebilmek için þu üç temel alaný demokratik hale getirmemiz gerekir. Eðitim hakkýndan yararlanmanýn demokratikleþtirilmesi: Eðitim hakkýndan yararlanmanýn demokratikleþtirilmesi eðitimde fýrsat eþitliðinin saðlanmasý ile olur. Ülkede okulla tanýþmayan bir tek emekçi halk çocuðu kalmayýncaya kadar bu çaba sürdürülmelidir. Bir tek halk çocuðu eðitim hakkýndan yararlanamýyorsa eðitimde demokratikleþmenin bir ayaðý her zaman aksak olur. Bunu saðlanýn yolu da devlet okullarýnda eðitim parasýz olmalýdýr. Eðitimin içeriðinin demokratikleþtirilmesi: Eðitimin içeriðinin demokratikleþtirilmesi için çocuk eðitimin merkezine konulmalýdýr. Eðitimin bütün aþamalarýnda çocuklarýn kimlikleri, kiþilikleri, farklýlýklarý, fikirleri, önemsenmeli uygulamalar buna göre yapýlmalýdýr. Programlarda üzeri kapalýda olsa cins ayrýmcýlýðýna son verilmelidir. Eðitim programlarý ilgili bütün kesimlerin (öðretmen, öðrenci, veli, uzman, diðer çalýþanlar) katýlýmý ile güncellenmelidir.din dersleri zorunlu olmamalýdýr. Eðitim programlarý bilimsel ve laik olmalýdýr. Bilimsellik ve laikliðin olmadýðý yerde demokrasiden söz edilemez. Ölçme deðerlendirme gerçekçi ve yansýz olmalýdýr. Öðrencilerin baþarýlarý; ilgi alanlarý ve yeteneklerine göre bir bütün olarak deðerlendirmelidir. Not öðrenciye karþý bir silah olarak kullanýlmamalýdýr. Der kitaplarýnda satýr aralarýna gizlenilen cins ayrýmcý, ýrkçý, gerici, þovenist, düþmanlýk içeren yönlendirmeler ayýklanmalýdýr. Eðitimin içeriðinin demokratikleþtirilmesi için en azýndan bunlarýn yapýlmasý gerekir. Eðitim yönetiminin demokratikleþtirilmesi: Demokrasi bilinçli ve örgütlü insanlarýn yarattýklarý, sahip çýktýklarý özgürlükler ve sorumluluklar yönetimidir. Okul yönetimleri de örgütlü ve sorumlu olmalýdýr. Okul yöneticileri seçimle belirlenmelidir. Yönetici adaylarý; donanýmlý, deneyimli, özgürlüklere saygýlý, gerekli eðitimden geçmiþ kiþilerden seçilmelidir. Yöneticiler iþbirliðine açýk olmalý karar verme sürecine bütün iþ görenlerin katýlýmýný saðlamalýdýr. Öðrenciler temsilcileri aracýlýðý ile okul yönetimine katýlmalýdýr. Okulda yapýlacak olan bütün seçimler demokratik yöntemlerle yapýlmalýdýr. Okullarýn yönetimine, velilerin, uzmanlarýn, sivil toplum örgütlerinin, sendikalarýn katkýlarý mutlaka alýnmalýdýr. Öðrencilerimiz sözle deðil, yaparak, yaþayarak, uygulayarak, demokratik yaþamý özümseyebilirler. Barýþtan, özgürlüklerden, insan sevgisinden, yana olurlar. Belediye baþkanlarýyla görüþtük Hacýbektaþ eski belediye baþkanlarýndan Nafiz Ünlüyurt, Ali Eðer ve Mustafa Özcivan' la görüþtük. Hacýbektaþlýlar Projesinin Danýþma Meclisi Üyeleri Belediye baþkanlarýna genel projeler hakkýnda bilgilendirdiler. Gazete ile ilgili geliþmeleri anlattýlar. HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþlýlar Projesi'nin Danýþma Meclisi Üyeleri belediye baþkanlarýyla bir araya geldiler. Eski belediye baþkanlarýndan Nafiz Ünlüyurt, Ali Eðer ve Mustafa Özcivan' la görüþtüler. Danýþma meclisi üyeleri gerçekleþtirmeyi düþündükleri projeleri - Kültür evi'nin açýlýþý, Radyonun kurulmasý, Haftalýk Hacýbektaþ Gazetesi- 'ni anlattýlar. Ayrýca gazetemizin içinde bulunduðu durum hakkýnda bilgi verdiler. Konuyla ilgili olarak Eski belediye baþkaný Nafiz Ünlüyurt Türkiye 6o'lý- 70'li yýllarý yaþamýyor. Çok þey deðiþti. Gerçekçi olmalýyýz. Proje güzel. Bu koþullarda gazetenin hayata geçmesi çok zordu. Bu zor baþarýldý. Baþlangýç iyi. Güven önemli. Güven duygusu eksik olan hiçbir iþ baþarýlamaz. Gazeteyi çýkaranlar açýsýndan bu sorun aþýlmýþ gözüküyor. Bu iyi bir durum. Kiþisel deðil, Hacýbektaþ'ýn çýkarlarý temel alýnmalý. Hacýbektaþ'ýn hizmete ihtiyacý var. Yanýnýzda olan kadar, karþýnýzda olanlarda var. Ekip çalýþmasýný güçlendirmeli. diyen Ünlüyurt ayrýca, Hacýbektaþ'ýn sorunlarýnýn dýþarýda konuþulup, çözüm arandýðýna dikkat çekerek þu açýklamada bulundu; Hacýbektaþ'ýn sorunlarý Hacýbektaþ'ýn dýþýnda Akçataþ Köyü nden ALÝ ERYILMAZ Hakka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþ saðlýðý dileriz. konuþuluyor. Bu doðru deðil. Hacýbektaþ'ýn sorunlarý Hacýbektaþ'ta konuþulur ve burada çözülür. Baþka yerde çözülmez. Birlik, beraberlik ve bütünlük saðlanmalý. Gazeteyle ilgili düþüncelerini belirten eski belediye baþkanlarýndan Ali Eðer ise Gazete Hacýbektaþ kültürü için gerekli. Gazete herkesi kucaklamalý. Çoðulcu yapýyý önemsemeli. Herhangi bir partinin veya grubun yayýn organý olmamaya özen göstermeli. Þu an gazetenin gidiþi iyi. Gazete en güçlü muhalefet aracý iþlevi görüyor. Gazete aracýyla habere ulaþýyoruz. Her gün gazeteyi ayrýntýlý ve merakla okuyorum. Ýþin ucundan tutmamýz gerekiyor. Gazeteyi yaþatmak için ne gerekiyorsa yapmalýyýz. Hiç beklentim olmaksýzýn projeye destek veririm. dedi. Ýki belediye baþkanýnýn konuþmasýnýn ardýndan gazeteye iliþkin düþüncelerini açýklayan Eski belediye baþkanlarýndan Mustafa Özcivan Gazete iletiþim aracý. Özgürce iletiþim kurma aracý. Demokrasi'de muhalefet olur. Doðruya doðru, yanlýþa da yanlýþ denmeli. Yapýlamayan eleþtirildiðinde tepki duyuluyor. Gazeteyi engellemek isteyenler olacaktýr. Mangalda kül býrakmayanlarýn olduðu Hacýbektaþ'ta bunun olmasý Savat Mahallesi nden SALÝH AKÇAOÐLU Hakka yürümüþtür. Yakýnlarýna baþ saðlýðý dileriz. doðrumu? Gazeteye maddi ve manevi tüm desteðimizi vermeliyiz.hacýbektaþ'ýn konuþan bir Hacýbektaþ olmasý lazým.gazete kendine muhalif olanlarýda haberleþtiriyor, yazýlarýný yayýmlýyor. Bu doðru. Gazete demokratik davranýyor. Bu iyi. Hepimiz beklentisiz olarak gazeteye sahip çýkmalýyýz. Beklentisiz de iþ yapýlabileceðini gösterebiliriz. Gazete aracýlýðýyla SATILIK EV TOKÝ deki hakkýmý devretmek istiyorum. C.1 Blok 5. kat No: 23, 120 m2 Hikmet Bozdað Cep: Tel: bunu yapabiliriz. Her eve bir gazete girmeli. Bunun kaynaklarýný birlikte yaratabiliriz. Projenin yaþamasý ve geliþmesi için üzerimize düþeni yapmalýyýz. dedi. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkaný Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ

3 13 Þubat 2006 Pazartesi HABER 3 Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu deðerlendirme toplantýsýnda söyledi: Bu ülkede benim gibi kaç devrimci var Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve belediye meclis üyeleri yaptýklarý çalýþmalarý halka anlattýlar. Hacýbektaþ Kültür Merkezi'nde yapýlan toplantýda özellikle Hacýbektaþ'ýn sorunlarý dile getirildi. HACIBEKTAÞ- Hacýbektaþ belediye baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu ve belediye meclis üyelerinin katýlýmýyla düzenlenen toplantý, Hacýbektaþ Kültür Merkezi'nde yapýldý. Selmanpakoðlu toplantýda yaptýðý konuþmada; Ne yapýp yapmadýðýmýz konusunda kuþkusuz sizler gözlüyorsunuz. Tek baþýmýza hareket etmiyoruz. Meclis üyeleri ile her þeyi tartýþýp karar veriyoruz. Sonra uyguluyoruz. Aklýmýzý, gücümüzü, çevremizi birleþtiriyor, takým oyunu oynuyoruz. Bütün iþleri birlikte yapýyoruz. Çoðunluðun kararýný uyguluyoruz. Bu birliði bozmak isteyen insanlar, iki yüzlü insanlardýr. Bu insanlar bana gelip, þunu yanýndan uzaklaþtýr diyorlar, öbür tarafa da gidip, paþanýn emir erimisiniz diyorlar. Biz bunlarý biliyoruz. Herkes kendi iþine baksýn. diyerek, kendisine muhalif olanlarýn bulunudðunu belirtti. Belediye Baþkaný ; Biz birleþtirici bir rol oynuyoruz. Birbirine muhalif olan insanlar bizim sayemizde bir mekanda bir araya gelip, toplantý yapýyorlar. dedi. Kendilerinin iþ yaptýklarýný söyleyen Selmanpakoðlu Hacýbektaþ'ýn 50 yýllýk su sorununu hallettik, soðuk hava deposunu yaptýk, ahýr ve aðýllarý ilçenin dýþýda taþýdýk. Hazýrladýðýmýz stratejik planýmýz kapsamýnda 500 tonluk, YTL' lik su deposu var. Hamam binasýný A' dan Z' ye deðiþtirdik, dershanecilere tahsis ettik. Gerekli baþarýyý veremedikleri an, iliþkilerimiz olan iyi dershanecileri buraya taþýyabiliriz. Ýþsizlik sorunu var. Hanýmlara yönelik iþ sahasý açmak için sayýn Süreyya Bektaþ'la görüþtük. Fabrika açýlacak. Fabrikanýn kurulmasýna bile karþý çýkanlar, karýþtýrmaya çalýþanlar oldu. Bu konuda bana faþist bile dediler. Saltanatýný korumak için, tekrar iktidara gelmek için, her türlü karalamayý yapýyorlar. Benim gibi bu ülkede kaç tane devrimci var. diyerek, muhalif olanlarýn çalýþmalarý engellemek istediðini söyledi. Gençlerin sorunlarýna da deðinen Selmanpakoðlu Toplam 41 öðrenciye 150 YTL' lik burs veriliyor. Haným arkadaþlarýn özverili çalýþmasý ve belediye iþ birliði ile bunlarý yapýyoruz. 40 gencin semah için kullanabileceði elbiseleri yaptýrdýk. dedi. Hacýbektaþlýlara seslenen Selmanpakoðlu 1960 'lý yýllarýn slogancýlýðýný yaparsanýz, Hacýbektaþ bir adým ileriye gitmez. Dernekler, sizde konuþursunuz, kilisenin papazýda konuþur., ama yýllardýr burayý sömürmüþler. Benden fazla solcu deðiller. Ne solculuðu biliyorlar, ne saðcýlýðý biliyorlar. Ýlhan Selçuk, Mustafa Balbay bu iþi bilmiyorlar da, siz daha mý iyi biliyorsunuz? Bunlar Atatürk resmi asmýyorlar, Türk bayraðý asmýyorlar, devrim þehitleri için saygýya duruyorlar. Kim devrim þehidi. Atatürk niye yok. Bayrak niye yok. Bunlarý yaparlarsa gelsinler kolkola girelim birlikte yapalým. Ýnternet'ten, radyolardan, Serçeme Dergisi'nden saldýrýyorlar. Þah Kulu Derneði nde toplanýyorlar. ya gidip olaya el koyalým ya da alternatif tören düzenleyelim diyorlar. Bu durumdan rahatsýz olan dernek baþkaný rahatsýzlýðýný bana anlattý. Bizi yýkmaya çalýþýyorlar. Tekin Özdil' in yazýsý gazeteden, önceki belediye baþkanýnýn bize yönelik eleþtirisi de Serçeme Dergisi'nde yayýnlandý. Sevdiðimiz, yaþamasýný istediðimiz Sulucakarahöyük gazetesi önceki belediye baþkanýnýn röportajýný niçin yayýnlamadý, merak ediyorum. Yayýnlanmasýný da bekliyorum. dedi. Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon kurulu toplantýsý l4 þubat da NEVÞEHÝR Nevþehir in ilçe ve beldelerindeki alt yapý,tanýtým,turizm sektörünün çeþitli sorunlarý, yurt içi ve yurt dýþý fuarlarý ile turizm haftasý etkinliklerinin ele alýnarak çözüm bulunmasý amacýyla Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu 14 Þubat 2006 günü gerçekleþtirilecek. Nevþehir Valiliði Basýn Bürosu'nun konuyla ilgili verdið ibilgide; Nevþehir Valisi Alaattin Turhan ýn baþkanlýk edeceði Nevþehir Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu toplantýsýna turizm sektörünün temsilcilerinin yaný sýra turizm ile ilgili sivil toplum kuruluþlarýnýn yetkilileri, turistik merkezlerin kaymakam ve belediye baþkanlarý ile diðer yetkililer katýlacak. Nevþehir in Ürgüp ilçesindeki Mustafa Otel de gerçekleþtirilecek Nevþehir Ýli Ýl Kültür ve Turizm Koordinasyon Kurulu toplantýsý l4 Þubat 2006 saat da gerçekleþtirilecek. denildi.

4 4 ARAÞTIRMA Alevi-Bektaþi toplumu, özellikle Kalender Çelebi isyanýndan sonra, yapay olarak parçalara bölünmüþ, bu parçalar ayný inanç ve kökten gelmelerine raðmen, kýþkýrtmalar sonucu bazen birbirlerine karþý tavýrlar almýþ, yýllar süren mücadeleler etmiþlerdir. Artýk kendimize bir çekidüzen vermek zorundayýz. Tekrar tarihe dönüp, Hacý Bektaþ Veli den Kalender Çelebi dönemine kadarki zaman dilimini kendimize örnek almalýyýz. Bugünün sosyo-ekonomik þartlarýný da dikkate alýp esastan ayrýlmayarak yapý piramidimizi oluþturmalýyýz. Tüm ocaklar, dernekler, vakýflar, federasyon ve konfederasyonlar bu birleþme yolunda, benlik ve siyasetten uzak, hemþeri kayýrmasýz, sýrf bu topluma ve onun yoluna hizmet için birbirlerine sevgiyle yaklaþarak birliði kurabilirler. Yolun güzelliklerini, günlük hayatýmýza uygulayabildiðimiz oranda da bunda baþarýlý oluruz. Dergâh ta birliðin çerçeve koþullarý yine yukarýda bahsettiðim zaman diliminde var, bu zaman dilimini çok iyi irdelemek gerekir. Toplumumuzda yetiþmiþ insan sayýsý düþündüðümüzden çok fazla. Bu nedenle tarihçi, sosyolog, antropolog, hukukçu, yazar, öðretim üyesi vb. nin fikir ve düþünceleri önemle dikkate alýnmalý, tabii ki ocak sahipleri dedelerin ve toplumun görüþlerine de çok önem verilmelidir. Sizce Laiklik nedir? Laik bir devletin din hizmetlerini yürüten bir kurumu olabilir mi? Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn varlýðýn nasýl deðerlendiriyorsunuz? Alevilere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda yer verilmesi meselesi son günlerde yine gündeme getiriliyor. Siz bu konuda ne düþünüyorsunuz? Laiklik, en basit tarifiyle din ve devlet iþlerini birbirinden ayýrmak anlamýna geliyor. Ancak derine indikçe farklý görüþ ve tarifler de ortaya çýkýyor. Alevilik- Bektaþilik felsefesi açýsýndan bu konuya baktýðýmýzda þu gerçeði görüyoruz: Temelde kurumsal þekilci dine, iktidarlarýn elinde oyuncak olan dine karþýdýr. Bu dinin adý ne olursa olsun, bizler böyle bir din anlayýþýnýn karþýsýndayýz. Hatta laikliðin bir üst kavramý olan sekularizm bizim inanç felsefemize çok daha yakýndýr. Sekuler devlet, kendini dinin dýþýnda sayan devlettir. Devletin dini olmaz. Farklý inançtaki vatandaþlara ayný uzaklýktadýr. Yöneten yönetme yetkisini halktan alýr. Hacýbektaþ Dergâhý Postniþini Veliyettin Ulusoy la Söyleþtik 4 Din konusunda mutlak tarafsýzdýr. Bugün Türkiye de laiklik konusunda bir kavram kargaþasý yaþamaktayýz. Hatta laiklik bazý çevrelerce dinsizlik olarak kabul edilmektedir. Ben laik deðilim in anlamý; Ben kendi inancýmý zorla veya kandýrarak sana kabul ettireceðim, kabul etmezsen gerisini sen düþün demektir. Halbuki laiklik dinsizlik demek kesinlikle deðildir. Devlet cemaatlarý serbest býrakmalý, ancak kontrol etmelidir. Bu kontrollük görevi tarafsýz olmalýdýr. Ben kimsenin inanç ve düþüncelerine karýþmýyorum, kimse de benim inanç ve düþüncelerime karýþmasýn, devlet bunu saðlasýn demektir. Yurdumuzda çoðunluk Müslüman olmakla birilikte farklý mezheplerden ve farklý dinlerden vatandaþlarýmýz var. Devletin yalnýz Sünni mezhepten olan vatandaþlarýna hizmet eden bir kurumu varsa bence iki yönden sakýncalýdýr. Birincisi, zaten laik bir devletin böyle bir kurumu olamaz. Ýkincisi, Anayasamýzýn eþitlik ilkesine aykýrýdýr. Ayrýca Sünni olmayan vatandaþlarýmýzýn vergisinden bu kuruma aktarýlan miktar ne dereceye kadar helal sayýlýyor. Devlet hiçbir cemaata yardým etmesin, her cemaat kendini finanse etsin; devlet hakemlik yapýp kontrol etsin. Bazý çevrelerce Alevilere Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nda yer verilmesi meselesi gündeme getiriliyor. Bunu kesinlikle doðru bulmuyorum. Eðer ben kendi Müslümanlýðýmý veya inancýmý istediðim gibi yaþayamýyorsam, birileri bana kendi Müslümanlýk anlayýþýný yaþatmak zorunda býrakýyorsa, böyle bir kuruluþta temsil edilmek istenmesi bizim inanç felsefemize uymaz. Alevi-Bektaþi topluluðu, laik bir toplumdur. Laikliði yürekten destekleyen Ahmet Koçak bir toplumdur. Böyle bir durumda hem laikliði savunacaksýnýz hem de laik olmayan bir devlet kurumunda temsil edilmek isteyeceksiniz. Bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Alevilik-Bektaþilik marifet temelli bir felsefe-inançtýr diyoruz; bunu da tüm nesneler canla dirilir, can ise marifetle dirilir, biçiminde açýklýyoruz; sizce bu taným ve özlü sözde geçen marifet terimi ne anlama geliyor, neyi anlatýyor? Hacý Bektaþ Veli Hazretleri insanlýðýn yüceliþ yolundaki üçüncü kapýya Marifet Kapýsý diyor. Bu kapý Tanrý ya giden yolda iyiliðin, doðruluðun, ahlakýn ve ilmin aþk fýrýnýnda sentez edilmesidir, piþirilmesidir, dersek kýsa bir tarifini yapmýþ oluruz. Ýlim bizleri bilgilendirir. Bilim gerçekleri gösterir ve öðretir. Bizlere gerçekleri öðreten bilim, ancak araþtýrmak, incelemek, denemek, düþünmek ve sezmek sistemine dayalý eðitim ve öðretimle elde edilir. Bu keþif ve ilhamla elde edinilen vasýtasýz bilgi, manevi ve içten deneyimlerle öðrenilen ilim, bilinmeyeni açýp onu bilinir hale getirmektir. Yani, onu diriltmektir. Kaynaðýný bilimden ve Tanrý aþkýndan alan; hem bilim, hem sezgi ve içedoðum yoluyla, tüm sýrlarý bilme ve anlama haline gelmeden yani, marifet makamýna ulaþmadan nesnel diriltmek de mümkün olamaz. Alevilik- Bektaþilik bir inanç-felsefe olarak nereden 13 Þubat 2006 Pazartesi ve nasýl öðrenilir Kendini bilen, Hakk ý bilir özdeyiþi bizim için yol gösterici mi Derman sende, ama senin haberin yok; derdin senden ama sen görmüyorsun, kendini küçücük bir beden sanýyorsun; oysa koskoca bir evren dürülmüþ içinde senin. Öylesine ap-açýk, ap-aydýn bir kitapsýn ki, gizli þeyler onun harfleriyle meydana çýkmada. Dýþarýya, kimseye bir gereksinimin yok senin; gönlünde yazýlmýþ yazýlar her þeyden haber verir sana diyor Hz. Ali. Hz. Ali bunu derken, vahdet-i vücut u iþaret eder. Bu düþünceye göre insan, çok küçük olmakla birlikte büyük evren (iki cihan) onun içindedir. Hacý Bektaþ Veli tanýnmýþ dörtlüðünde ayný konuya deðiniyor: Hararet nardadýr sacda deðildir, Marifet baþtadýr taçda deðildir Her ne arar isen kendinde ara Kudüs te, Mekke de, Hac da deðildir Bir insan kendini nasýl bilecektir? Bu inanýþa göre, kainatta yaratýlmýþ tüm varlýklarý, insan nefsinde barýndýrýr. Yani insanoðlu kainatýn bir özü ve özetidir. Bir aðacýn tohumu, aðacýn bir parçasý olduðu gibi onu meydana getiren ve tekrar aðaç yapan niteliklere de sahiptir. Tohumun bu özelliðini bilmek de ancak ilimle bilimle olur. Kainatýn gerçeklerini özünde barýndýran insan, Hacý Bektaþ Veli nin diliyle Dört Kapý Kýrk Makam yoluyla kendini geliþtirip gerçeðe ulaþýr. Kendini bilen kiþi ruhunda hiçbir huzursuzluk duymaz; tersine kendisinin, Tanrý nýn ve nesnelerin belli bir sonsuz gereklilik duygusuyla farkýnda olduðundan hiçbir zaman varolmaktan çýkmaz; her zaman ruhunu gerçekten tanýr. Buna karþýlýk kendini bilmeyen kiþi, kendi ruhunu gerçekten eline almaksýzýn dýþ nedenlerin elinde, çeþitli yönlere sürüklenmekle kalmaz, üstelik kendisinin, Tanrý nýn ve nesnelerin farkýnda olmadan yaþar; acý çekmez duruma geldiði zaman da varolmaktan çýkar. Kendini bilen kiþinin yolu son derece güç görünse de bulunmasý olanaksýz bir yol deðildir. Bu yolu bulmak güç olsa gerektir; çünkü yolu bulanlar çok azdýr. Kurtuluþ hemen þuracýkta hazýr ve hiç zahmetsiz eriþilebilecek bir þey olsaydý, insanlarýn nerdeyse tümünün ona eriþmesi nasýl açýklanabilirdi Ama eksiksiz olan her þey az bulunduðu ölçüde güçtür de. (SÜRECEK)

5 13 Þubat 2006 Pazartesi BÝLÝM -KÜLTÜR - SANAT yýlýnda Eskipazar'da doðdu. Gazi Eðitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü'nü bitirdikten sonra, çeþitli eðitim kuruluþlarýnda öðretmenlik yaptý. 12 Eylül' den sonra uzunca bir süre tutuklu kaldý sonrasý toplumcu þiirimizin ikinci kuþaðýnda yer alan özgün bir þairidir. Birinci kuþaktan, özellikle Ýsmet Özel'den -ses tonu ve sözcük seçimi bakýmýndan-, Sýðýnak Sözün yine hep aþktan yanaysa sevgilim sen sakla bir kaçaðý belki yorgun ve yaralýdýr hâlâ ölüm basmýþtýr son sýðýnaðý Sus ve sadece dinle sessizliði perdeleri çek ýþýklarý söndür bir selam bir haber gönderir belki sesleri hiç duyulmayan dostlar Bir cigara sar bitlis tütününden bir çay demle sonra, anýsý kalsýn bekle baþýnda onun sabahadek Belki benim sana böyle sýðýnan yapayalnýz ve öylesine yorgun kimliði duvarlarda kalan bir kaçak Ýmlasýz Hep denedin. Hep yenildin. Olsun. Gene dene, gene yenil. S. Beckett Ayaðý kayan bir çocuk Kadar þaþkýným, bilemedim Düz yolda yürümenin imlâsýný Kanayan dizlerime bakýp da Aðlamayý öðrenemediðim gibi Sevgilisi deðildim kadýnlarýmýn Bir papaðan tüneðiydim belki Ama birkaç sözcük öðrendiysem Kadýnlardan öðrendim, yine de Bilemedim sevgilim diyebilmeyi Büyülendim ama büyüyemedim Aklým ermedi aynalara ve suya Yüzümü gösterip kalbimi neden Sakladýklarýný öðrenemedim Þaþkýným, cahilim ben bu dünyada Ahmet Telli geniþ ölçüde etkilenmiþ olduðu gözlemleniyor. Romantik ve baþkaldýrýcý kiþiliði, O'nu bir yanýyla da Attila Ýlhan þiirine baðlýyor.'' Þiir Kitaplarý: Yangýn Yýllarý (1979), Hüznün Ýsyan Olur (1979), Dövüþen Anlatsýn (1980), Saklý Kalan (1982), Su Çürüdü (1983), Belki Yine Gelirim (1984). Gidersen Yýkýlýr Bu Kent Gidersen yýkýlýr bu kent, kuþlar da gider Bir nehir gibi susarým yüzünün deltasýnda Yanlýþ adresteydik, kimsesizdik belki Sarýþýn bir þaþkýnlýk olurdu bütün ýþýklar Biz mi yanlýzdýk,durmadan yaðmur yaðardý Üþür müydük nar çiçekleri ürpeririken Gidersen kim sular fesleðenleri Kuþlar nereye sýðýnýr akþam olunca Sessizliði dinliyorum þimdi ve soluðunu Sustuðun yerde birþeyler kýrýlýyor Bekleyiþ diyorum caddelere, dalýp gidiyorsun Adýný yazýyorum bütün otobüs duraklarýna Öpüþtüðümüz her yer adýnla anýlýyor Bir de seni ekliyorum susuþlarýma Selamsýz saygýsýz yürüyelim sokaklarý Belki bizimle ýþýklanýr bütün varoþlar Geriye mapushaneler kalýr, paslý soðuklar Adýný bilmediðimiz doslar kalýr yalnýz Yüreðimize alýrýz onlarý, ýsýtýrýz Bu Kent Öldürüldü Diyorlar Bu kent öldürüldü diyorlar kurþuna dizildi bir geceyarýsý Hayaletler geziniyormuþ þimdi sokak aralarýnda ve caddelerde baykuþ tüneði olmuþ alanlar ve yarasalar uçuþuyormuþ Silah ve esrar kaçakçýlarý altýn çaðýný yaþarlarken artýyormuþ bir yandan da kumarhaneler, meyhaneler Gardiyan olamayýz kendi ömrümüze her akþam Gidersen kar yaðar avuçlarýma Bir ceylan sessizliði olur burada aþklar Fiyakalý ýþýklar yanýyor reklam panolarýnda Durmadan çoðalýyor faili meçhul cinayetler Ve ölü kuþlar satýlýyorbütün çiçekçilerde Menekþeler nergisler yerine kuþ ölüleri Bir su sesi bir fesleðen kokusu þimdi uzak Yangýnlarý anýmsatýyor genç ölülere artýk Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere Bu kentin künyesi bellidir artýk ve susuþun Ýsyan olur milyon kere, hiç bilmez miyim Sokul yanýma sen, ellerin sýmsýcak kalsýn Devriyeler basýyor karartýlmýþ evleri yine Gidersen yýkýlýr bu kent kuþlar da ölür Bir tufan olurum sustuðun her yerde Borsa oyunlarý, hileli iflaslar birbirini kovalayýp dururken nasýl çýkmýþsa pek bilinmiyor yaygýnmýþ þimdilerde rus ruleti Ýntiharlarýn sayýsý bilinmiyor çoðalýp duruyormuþ fahiþeler ve artýk bunlarýn hiçbiri olay bile sayýlmýyormuþ þimdi Bu kent öldürüldü diyorlar bahar gelmez artýk buraya Þeyh Sait Ayaklanmasý baþladý Fransa Birleþmiþ Milletler (BM) ile Amerika Birleþik Devletleri'nin bütün itirazlarýna raðmen Büyük Sahra'da atom bombasý patlattý yeni parti kuruldu. Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Ýþçi Partisi, Millete Hizmet Partisi, Güven Partisi, Musavat Partisi, Muhafazakâr Parti ve Cumhuriyetçi Parti. Seçime katýlabilmek için son gündü.kemal Türkler, Rýza Kuas, Kemal Nebioðlu, Ýbrahim Denizcier gibi bir grup sendika yöneticisi tarafýndan kurulmuþ olan Türkiye Ýþçi Partisi'nin genel baþkanlýðýna Avni Erakalýn getirildi Eski Adalet Bakaný Hüseyin Avni Göktürk ve eski Çalýþma Bakaný Mümtaz Tarhan tutuklandý. Eski bakanlarýn devlet hazinesine ait dövizle radyo pili ithal ettikleri ileri sürüldü. 2 Mart 1962'de tahliye edildiler Ýstanbul Savcýlýðý 1963 tarihinde Ýþçi Sigortalarý Kanunu'na uymayan 2 bin iþveren hakkýnda dava açtý.ayný gün Ankara valiliði taksilerde plak çalýnmasýný yasakladý; taksilerdeki pikaplar sökülüyor Baþbakan Ýsmet Ýnönü1965 yýlýnda bugün istifa etti. Ýnönü'nün istifasýna bütçenin 197'ye karþý 225 oyla reddedilmesi neden oldu Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK ) kuruldu. Sendika baþkanlarý yaptýklarý açýklamada "Türk Ýþçi sýnýfýnýn çýkarlarý, haklarý, özgürlükleri ve onuru için bir araya geldik " dediler Ýstanbul'da üniversiteli kýz öðrenciler Amerikan 6. Filo'sunu protesto yürüyüþ ve mitingi düzenlediler Kýbrýs Türk Federe Devleti ilan edildi. Yunan hükümeti federe devletin kurulmasýný kýnadý. Buna karþýlýk karar Türk siyasi çevrelerince olumlu karþýlandý Sovyetler Birliði'nde Konstantin Çernenko oybirliðiyle Komünist Parti genel sekreterliðine getirildi Kapatýlan Milli Selamet Partisi yöneticileri hakkýnda açýlan kamu davasý sona erdi. Partinin Genel Baþkaný Necmettin Erbakan ve 22 arkadaþý beraat etti.1981 þubatýndan 1985 þubatýna kadar geçen bütün bu süre içinde Necmettin Erbakan 10 ay tutuklu kaldý Eylül sonrasýnda görevlerinden alýnan 1402'lik öðretim üyeleri görevlerine dönmek için üniversitelerine baþvurmaya baþladýlar. Ýlk baþvuruyu Profesör Dr. Hüseyin Hatemi yaptý Cumhurbaþkaný Turgut Özal, Bosna-Hersek'te devam eden savaþý protesto için Ýstanbul'da Taksim Meydaný'nda bir miting düzenlenmesini istedi. Hükümet ortaklarý Doðru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçý Parti, mitinge katýlmayacaklarýný açýkladýlar. Anavatan Partisi katýlma kararý aldý. Miting sönük geçti. Bugün Doðanlar: Yazar Refik Erduran Þair Nilgün Marmara. Bugün Ölenler: Ýlk tiyatro ve sinema sanatçýlarýmýzdan Neyyire Neyir (Ertuðrul) Kemani Nubar Tekyay Çizgi kahraman Snoopy'nin çizeri Charles M. Schulz. Bianet.org Soldan Saða: 1) Demir yolu katarý. 2) Çanakkale'nin Ýlçesi Fikret...(Gazeteci) 3) Bir uzunluk ölçüsü kýsýtlamasý Bale yapan erkek. 4) Söylenti Eski dilde su. 5) Sývý içinde bir maddenin çözülmesi Kütahya'nýn bir ilçesi. 6) Ülkemizin plakasý. 7) Yerine koymak. 8) Ender bulunan Geçmiþ. 9) Ýstanbul Teknik Üniversitesi Mikroskop camý Namus. 10) Hisse senedi. 11) Geniþlik Yapma, etme Hayvansal gýda. 12) Bir zaman birimi Zarar. Yukarýdan Aþaðýya: 1) Eski dilde belediye baþkaný Notada durak. 2) Bir ilimiz Bir at cinsi. 3) Bir nota Köprülü yol kavþaðý. 4) Boy bos Bir soru eki Doðadaki koruma alaný. 5) Bir soru sözü Kifayetlilik. 6) Eski dilde baba Bir nota Kuru soðuk. 7) Barýndýrma Türkiye Mimar Mühendisler Odasý kýsaltmasý. 8) Ýri bir hayvan Bebek yemeði Nefesli bir çalgý. 9) Sporda rakibi yarýþ dýþý býrakma Eziyet Uzak iþareti. 10) (Tersi) Posta sürücüsü Ýcar

6 6 13 Þubat 2006 Pazartesi Durumlar Gürsel Yýldýz Korkut Atasoy Öðretmenlerimize Ben bir öðrenci velisiyim. Gazetemizde okudum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne araba alýnmýþ. Arabanýn alýnmasýna vesile olan geliþme ise; bildiðim kadarýyla, Vakýf Bank'ýn ilçemiz de açacaðý bankamatiði öðretmenlerimizin kullanmasý karþýlýðý banka 35000YTL' vermiþ. Bu paranýn 19000YTL 'si araba almak için kullanýlýyor. Geri kalan paranýn da öðretmenlere verileceði söyleniyor...bu parayla Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü araba alýyor. Alma gerekçeleri de, köylere gidecek aracýn olmamasýný göstermiþler... Duyumum bu. Doðruysa.. Tabi alýnýrken öðretmenlerimizle bu durum ne kadar konuþuldu, onlarýn fikri alýndý mý? Araba alýmýný öðretmenlerimiz desteklemiþler mi? Eðer bu sorularýma evet deniyorsa; hem öðretmenlerimize hemde ilçe Milli Eðitim Müdürlüðüne birkaç soru sormak zorundayým.. Bu parayý elbette Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yasalar çerçevesinde tasarrufunda görebilir. Yani kullanma hakkýna sahip olabilir. Ama adil mi kullandý bu tartýþýlýr. Benim bildiðim bütün köyler taþýmalý eðitimden yararlanýyor. Hangi köyde veya kaç köyde okul açýk.? Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nun yaþadýðý sorunlarý gazetemizde okuyorum. Derslik ihtiyacý var. Gazetemiz aracýlýðýyla yardým ilanlarý verildiðini biliyorum. Eðer adil bir karar alýnmýþ olsaydý, bu parayla ihtiyacý olan okulumuzun veya okullarýmýzýn sorunlarý için bir nebze çözüm üretilemez miydi.? Sembolikte olsa Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu na katký yapýlarak yardým kampanyasý baþlatýlamaz mýydý.? Üç veya dört derslik yaptýrsaydýnýz veya bütün okullarýmýza destek olacak harcamalarda bulunsaydýnýz daha iyi olmaz mýydý? Yarýn çýkýp velilere okulumuzun sorunlarý var, biraz katký ve yardým yapýn dediðinizde; peki veliler size sormayacak mý? Parayý aldýnýz. Parayla da araba aldýnýz. Araba almasaydýnýz da, okulun sorunlarýna sahip çýkma cesareti gösterseydiniz diye... Sevgili öðretmenlerimize de soruyorum? Sizlerin içi rahat mý? Bu para daha yaralý kullanýlamaz mýydý? Örneðin 35 adet bilgisayar alýp okullarýmýza daðýtýlamaz mýydý? Sorunu olan okullarýmýzýn yarasýna merhem olacak yardýmlar yapýlamaz mýydý? Böylesi bir olanaðý adil kullanmayan zihniyet korkarým benzin parasýný da yarýn velilerden talep eder. Tarih in bürosuna uðradýðýmda kendimi hep lüzumsuz biri olarak hissederim. Herkes çalýþýr. Bi telaþ bi telaþ... Matbaa ile büro arasýnda koþuþturanlar, telefonla birilerine haber için ulaþmaya çalýþanlar, acýkan ve acýkacak olanlara yemek hazýrlamaya çalýþanlar...ya ben bu kalabalýk gelgit arasýnda kiminle sohbet edecektim! Bi iþ için mi gelmiþtim? Oraya uðramak mý bir iþti? Kýrsaçlý Delikanlý bana göz kýrptý. Baþýyla iþaret ederek beklememi istedi. Hayýrdýr. Orada en telaþlý görünene benim de yapabileceðim bir iþ var mý? diye sordum. Güldü. Elbette dedi, çiçeklere su dök. Bi þarký söyle. Ya da canýnýn istediði bi þeyi yap. Ya da kendini rahat ettir. Ya bu melezler ve yerliler amma da tipler. Adama bi soru soruyorsun, onlarca þey sýralýyo. Hem de hiçbirinin de kuyruðu birbirine deðmiyor. Kýrsaçlý beni küçük odaya çaðýrdý. Bu oda sessiz bir ortamda çalýþmak isteyen haberciler, yazý yazacaklar, telefon edecekler ya da birazcýk uzun oturarak düþünecekler için düzenlenmiþ. Odaya girince uzun oturan birinden baþka kimsenin olmadýðýný gördüm. Bu iyiydi o an. Çünkü insan denen deðiþken, insan denen deðiþkenlerin içinde yüzen ve onlardan dolayý da deðiþen deðiþken...her anýnda baþka bi þey isteyebilir. Bunun içinde insanlarýn bazý ilkeleri, kurallarý, alýþkanlýklarý olmasý bu deðiþken zeminde deðiþerek seyreden halkedilmiþ canlýnýn duraðanlaþmasýný,tanýmlanabilmesini,t anýnmasýný, biraz sonrasý için tasarýlar yapmasýný saðlayabilir. Kýrsaçlý Delikanlý Sulucakarahöyük ün büro numarasýný çevirmiþ. Ahizeyi bana uzattý. Gene neler çeviriyordu? Ben kiminle konuþacaðýmý bilmeden yakalanmak belasýndan nasýl kurtulacaktým?yoksa benim burada olmadýðým zamanda birileri beni mi aramýþtý?... Sonra Karacahöyük teki canlarla tanýþtým. Gazetenin patronu rollerinde olan Naci, yazýiþleri Aydýn, genel yayýn yön. Osman, haberci Cesur, sekreter Þehnaz, buldurmacacý Metin. Hani onlarla yüz yüze tanýþmak isterdim. Ses de karþýdaki insanlarýn duygularýný taþýyor. Ama baþka algýlarla birlikte göze de ihtiyaç var... Burada anladýðýnýz gibi insanlýðýn hayatýnda güzel duygularýn temel olmasý düþüncesini çaktýrmadan savlamýþ bulunuyorum. Zaten bize söylenen düþünce insaný olmayý, hiç anlayamamýþýmdýr. Düþünce adamý demek, modernizmin sömürge savaþlarý taraftarý, yeni sömürgecilik yandaþý, postkolonyal sömürü uygulayacýsý, postendüstriyel dünya savunucusu, yeni küreselcilik örgütleyicisi mi demektir? Kýrsaçlý kolumu çekiþtirerek hasret denizinde özlem dininde boðulan birini kurtarmaya çalýþýyordu sanki. Sor bakalým internet üzerinden konuþabilir miyiz? Sordum konuþabilirmiþiz. Orada bir web kamera yokmuþ. Eðer olsa birbirimizi görecektik. Eksik olanlardan biri daha tamamlanacaktý. Ýnanç turizmini bize biri tanýmlayabilir mi?... Sonra oraya oturduk. Uzun oturan da kalktý. Bizim Kýrsaçlý nýn sesinde titreyen bir þeyler vardý. Buna raðmen ton zerre yükselmiyordu. Bu titreyen týnýyý almasam, ya bu adamda sinir diye bi þey yok, derdim. Ama seçtiði kelimeler, o titrek sesler ihtiyar delikanlýnýn öfkesini gösteriyordu. Bir yerde kâr varsa, oraya sermaye koþar. Sermaye hareketlerinin hýzlanmasý için bu kârýn büyük ve kâr oranýn yüksek olmasý gerekir. Yani timsahlarla dolu bir gölün yanýnda takmabacak yapan ustalar, mezarlýklarýn yanýnda taþçýlar, mermerciler, hastane çevrelerinde cenaze levazýmcýlarý... Ýþte o zaman yerli ve yabancý insanlarýn cebleri zorunluluktan dolayý daha da boþaltýlýr. Sulucakarahöyüklüler ne zannediyorlar? Sermaye gelincen olcaksanki?türkiye ye sermaye geldi de açlar mý doydu? Yanlýþ hatýrlamýyorsam IMF ve WB a borcu olanlar sýralamasýnda üstten üçüncü oluþunuz bununla ilgili deðil mi? [Ya moruk beni katma bu iþe!] Onlar zengin mi olcaklar; vazgeçtim, karýnlarýný mý doyuracaklar; iþsizlik mi ortadan kalkacak?.. Sermayenin pisliklerini temizlemeye bile sýnavla, referansla alýnacak birkaç temizlikçi için eski bir yerleþim yerini, bir inancýn merkezini, o yerleþimin doðasýný, doðanýn bir parçasý olan insaný, o insanlarýn oluþturduðu toplumu daha fazla kirletmeye, pisletmeye deðer mi?.. Bunlarý isteyen insanlar 16. yüzyýldan beri baþoðlan olarak icrayý sanat eden das Kapitalin sömürgenliðini, kemirgenliðini, insana ve doðaya reva gördüðü yok ediþi görmüyorlar mý? Peki o pýnarlar diyarý kasabanýn pýnarlarý bir fabrikanýn kazanlarýný doldurup o fabrikanýn atýklarýný akýtacak kanallara yetecek mi? Otellerin rezervuarlarýna, kirlilerinin yýkanmasýna, bulaþýklarýnýn arýndýrýlmasýna. Hem orada kaç personel ikinci bir dil, iþletme bilgisi, beceri sahibi olacak da çalýþacak? Sermaye kasabalýlarýn becerilerini artýrmalarýný mý bekleyecek, yoksa elemanlarýný kendisi mi getirecek? Birilerine 300 dolar gelir gelecek bir iþ alaný açýlacak diye uþaklýða týðteber hazýr olmak...özür dilerim. Kendi kendime konuþuyorum. Hadi sahilde biraz yürüyelim... Kýrsaçlý gözlerimin taa bebeðine bakýyordu. Ben kendimi çok kötü hissettim. Ne yapabilirdim ki! Ben sýrf onun hatýrý için dünyanýn en olmazlarýný oldururdum. Ama ta Suva dan Sulucakarahöyük enasýl etki edebilecektim? Hem Kýrsaçlý her sorunun çözümünü açýkça gösterdi mi ki ben böyle bi þeyi isteyeyim? Peki Hacýbektaþ ýn iþsizleri, açlarý, boþ gezip kafayý yiyenleri ne olacaktý? Onlarýn yemeye, içmeye, evlenmeye haklarý yok muydu? Bunu hangi parayla yapacaklardý? Bunlarý parasýz yapan bir yer vardý da, onlar oraya gitmediler, gitmiyorlar mýydýlar?... Bunlara verilecek cevabý var mýydý Kýrsaçlý nýn? Suva da 55 yaþýnda ve sabit bir gelirle, hem de azýmsanmayacak bir gelirle bunlarý söylemek kolaydý. Tuzu kuruydu adamýn; açlarý, bir gelirleri olmayanlarý, yaþý 20 lerde olanlarý nasýl anlayabilirdi ki! Ama 19. yüzyýldan beri çoðunluk tarafýndan savunulan, inanýlan sanayileþme, turizm, eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý, karayollarý, yoksullarýn, yokluk içinde kývrananlarýn hangi sorunlarýný ortadan kaldýrdý ki? Kýrsaçlý Delikanlý haklý olabilir miydi?

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE

ÝSTÝHDAMIN SOSYAL YÖNÜ DE Mevsimlik etkileri de dikkate almak lazým. Yazýn iþsizlik düþer, son bahara doðru artmaya baþlar. Kýþa doðru gittikçe iþsizlik oraný daha artacak. Ocak- Þubatta bu oranlarýn yüzde 9 u bulacaðýný düþünüyorum.

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir

SERÇESME. Anadolu insanýnýn özleminin, umudunun, bilimsel bir kaygý gütmeksizin düþ gücünün bir SERÇESME BÝLÝMLE GÝDÝLMEYEN YOLUN SONU KARANLIKTIR BU SAYIDA VELÝYETTÝN ULUSOY ile Söyleþtik FÝKRET OTYAM Çaðdaþ Muaviye Ardýllarý Karbelâ ve Necef i Bombalarken ESAT KORKMAZ Nasýl Örgütlenceðiz ÝSMAÝL

Detaylı

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor

Belediye baþkaný bize çile çektiriyor Çok bulutlu YIL:3 SAYI:611 35 YKR 26 MART 2008 ÇARÞAMBA Çorum'un Alevi Köylerinde Ýmam Çorum un Alaca ilçesine baðlý Koyunoðlu, Mazýbaþý ve Çikhasan köylerinde, köylülerin isteði dýþýnda atanan imamlar

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Pir Sultan ýn evine konuk olduk!

Pir Sultan ýn evine konuk olduk! YIL:3 SAYI:675 35 YKR 24 HAZÝRAN 2008 SALI Pir Sultan ýn evine konuk olduk! Banaz(lar) Sivas, Yýldýzeli Ýlçesi, Çýrçýr Bucaðýna baðlý.. Ankara-Sivas Devlet Karayolu üzerinde, Yýldýzeli Ýlçesinin çýkýþýndan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler

sosyalist isci SADDAM YARGILANIYOR YA BUSH? Anti-emperyalizm, barýþ hareketi ve görevler Defol Bush sayfa: 7 Katil Bush, hesap ver, bugün kaç çocuk öldürdün? sayfa: 8-9-10 sosyalist isci SAYI: 221 8 Temmuz 2004 1.000.000 TL. Yeni bir sol üzerine tartýþmalar Sosyalistler hareketi ve ondan çýkan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Adayýmýz kim olursa, onun

Adayýmýz kim olursa, onun Saðlýk artýk avucumuzun içinde Ýþte doðalgaz tarifemiz Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nun, 8 yýlýný dolduran þehiriçi daðýtým þirketleri için belirlediði, yeni birim hizmet amortisman bedelleri, sonrasýnda

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı