BK 9621 NE BK 9621 NE SP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BK 9621 NE BK 9621 NE SP"

Transkript

1 No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP

2 Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okuman z ve bir baflvuru kayna olarak saklaman z rica ediyoruz. Bu kullanma k lavuzu......ürününüzü güvenli bir flekilde kullanman za yard mc olacakt r. Ürününüzü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Özellikle güvenlikle ilgili bilgilere uyunuz. Daha sonra da ihtiyac n z olabilece i için kullanma k lavuzunu kolay ulaflabilece iniz bir yerde saklay n z. Ayr ca ürününüzle birlikte ilave olarak verilen di er belgeleri de okuyunuz. Bu kullanma k lavuzunun baflka modeller için de geçerli olabilece ini unutmay n z. Semboller ve aç klamalar Kullanma k lavuzunda flu semboller yer almaktad r: Önemli bilgiler veya kullan mla ilgili faydal ipuçlar! Can ve mal aç s ndan tehlikeli durumlara karfl uyar

3 Ç NDEK LER 1 Buzdolab n z 2 Buzdolab n z... 2 Buzdolab n z n Teknik Özellikleri Uyar lar 5 Güvenlik Uyar lar... 5 Elektriksel Güvenlik Derin Dondurucu Bilgileri 6 Buzdolab n z n Temizlenmesi 7 Servis Buzdolab n z n Yerlefltirilmesi ve Montaj Ön Haz rl k... 6 Ürünün Yeniden Tafl nmas S ras nda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar... 6 Buzdolab n z n Ölçüleri... 7 Kullan m Alan Ölçüleri... 7 Ayaklar n Ayarlanmas... 7 Kap Aç l fl Yönü De iflimi... 7 Buzdolab n z n Çal flt r lmas Problemler için Çözüm Önerileri 21 9 Tüketici Hizmetleri 25 4 Buzdolab n z n Kullan lmas 9 S cakl k Ayar Butonlar ve Kontrolü... 9 Tam Koruma Üçgeni...12 kili So utma Sistemi...12 Aksesuarlar n Kullan lmas...13 Taze Yiyeceklerin Dondurulmas...17 Dondurulmufl Yiyeceklerin Saklanmas ile ilgili Tavsiyeler G dalar n Yerleflimi ç Ayd nlatma Modülünün De ifltirilmesi Enerji Tasarrufu için Yap lmas Gerekenler

4 1 Buzdolab n z BK 9620 NE, BK 9621 NE Dondurucu Bölme 2 So utucu Bölme 3 Dondurucu Bölme ç Ayd nlatmas 4 Buzmatik 5 Taze Dondur Bölmesi 6 Dondurucu Bölme Raf 7 S f r Derece Bölmesi 8 Select and Cool Bölmesi 9 Select and Cool Bölmesi Göstergesi 10 Koku Filtresi (Karbon) 11 So utucu Bölme Cam Raflar 12 Ayarlanabilir fiiflelik 13 So utucu Bölme ç Ayd nlatmas kinci Kat Sebzelik Sebzelik Örtüsü Sebzelik veya S f r Derece Bölmesi Sebzelik veya S f r Derece Bölmesi Ayarlama Sürgüsü Havaland rma Kapa Ayarlanabilir Ön Ayaklar Dondurucu Bölme Kap Raflar So utucu Bölme Kap Raflar fiifle Tutucu Yumurtal k Mavi Ifl k S cakl k Ayar Paneli ve Göstergesi Bu kullan m k lavuzunda flekiller flematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Sat n alm fl oldu unuz üründe ilgili parçalar yoksa baflka modeller için geçerlidir. 2

5 1 Buzdolab n z BK 9621 NE SP Dondurucu Bölme 2 So utucu Bölme 3 Dondurucu Bölme ç Ayd nlatmas 4 Buzmatik 5 Taze Dondur Bölmesi 6 Dondurucu Bölme Raf 7 S f r Derece Bölmesi 8 Select and Cool Bölmesi 9 Select and Cool Bölmesi Göstergesi 10 Koku Filtresi (Karbon) 11 So utucu Bölme Cam Raflar 12 Ayarlanabilir fiiflelik 13 So utucu Bölme ç Ayd nlatmas 3 kinci Kat Sebzelik Sebzelik Örtüsü Sebzelik veya S f r Derece Bölmesi Sebzelik veya S f r Derece Bölmesi Ayarlama Sürgüsü Havaland rma Kapa Ayarlanabilir Ön Ayaklar Dondurucu Bölme Kap Raflar So utucu Bölme Kap Raflar fiifle Tutucu Yumurtal k Mavi Ifl k S cakl k Ayar Paneli ve Göstergesi 26 Su P nar Bu kullan m k lavuzunda flekiller flematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Sat n alm fl oldu unuz üründe ilgili parçalar yoksa baflka modeller için geçerlidir

6 Buzdolab n z n Teknik Özellikleri BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Ürün Kategorisi Ev tipi buzdolab /derin dondurucu Enerji S n f A A A Y ll k Enerji Tüketimi (kwh/y l) * So utucu Bölme Hacmi (Net-lt) Toplam Dondurulmufl G da Saklama Bölmesi Hacmi (Net-lt) Y ld z S n f So utma Sistemi NO-FROST NO-FROST NO-FROST S cakl k Artma Süresi (saat) ** Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) klim S n f T T T Gürültü Seviyesi (db(a)) Toplam Net Hacim (lt) (Y) Yükseklik (cm) 183,5 183,5 183,5 (G) Genifllik (cm) (D) Derinlik (cm) A rl k (kg) Elektrik Girifli (V/Hz) Toplam Güç (W) ,5 74,5 74, /50 220/50 220/ * ** (Gerçek tüketim, cihaz n nerede ve nas l kullan ld na ba l d r) (Elektrik kesilmesi güvenli i; bu süreden sonra dondurucu bölmedeki g dalar n kullan lmamas tavsiye edilir.) Ürün kalitesini artt rmak için önceden haber verilmeksizin teknik özelliklerde de ifliklik yap labilir. Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen di er bas l dökümanlarda beyan edilen de erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam nda elde edilen de erlerdir. Bu de erler, ürünün kullan m ve ortam flartlar na göre de iflebilir. Bu kullan m k lavuzunda flekiller flematik olup ürününüzle birebir uyum içinde olmayabilir. Sat n alm fl oldu unuz cihazda ilgili parçalar yoksa baflka modeller için geçerlidir. Tabloda verilen ölçüler ürünün kap s kapal olarak yerlefltirilebilmesi için gerekli minimum bofllu u tarif etmektedir. 4

7 2 Uyar lar Güvenlik Uyar lar Ürünü çöpe atmak/hurdaya ay rmak istedi inizde gerekli bilgileri ve dan flabilece iniz yerleri ö renmek için yetkili servisi ile irtibata geçmeniz tavsiye olunur. So utucu devreye zarar vermeyiniz. Üretici taraf ndan tavsiye olunanlar haricinde, ürünün yiyecek depolad n z hacmi içerisinde elektrikli alet kullanmay n z. Buzdolab ile ilgili her türlü soru ve problemleriniz için yetkili servise dan fl n z. Yetkili servislerin bilgisi d fl nda buzdolab na müdahale etmeyiniz ve ettirmeyiniz. Külahl dondurma ve küp buzlar,dondurucu bölmesinden ç kar r ç karmaz hemen yemeyin! (A z n zda so uk yan na neden olabilir.) fiifle ve kutulardaki s v içecekleri dondurucu bölmesine koymay n z aksi halde patlayabilir. Dondurulmufl yiyeceklere slak elle dokunmay n z yap flabilir. Buzdolab n z n temizleme ve eritme ifllemi için, kesinlikle buhar veya buharl temizlik malzemeleri kullanmay n z. Böyle bir durumda buhar, buzdolab n zda ak m ihtiva eden bölgelere temas ederek k sa devre veya elektrik çarpmas na sebep olabilir. Buzdolab n zdaki tampon, kap gibi k s mlar hiçbir flekilde destek veya basamak arac olarak kullanmay n z. Buzdolab n z n içinde elektrikli aletler kullanmay n z. Hasarl buzdolab n çal flt rmay n. Karars zl k halinde servisinize dan fl n z. Buzdolab n zda so utma gaz dolafl m n n gerçekleflti i k s mlara kesici ve delici aletler kullanarak zarar vermeyiniz. Evaporatördeki gaz kanallar n n delinmesi, boru uzant lar n ve üst yüzey kaplamalar n delme durumunda püskürecek so utma gaz cilt tahriflleri ve göz yaralanmalar na sebep olabilir. Buzdolab n zdaki havaland rma deliklerinin üzerini örtmeyiniz ve herhangi bir cisimle kapatmay n z. Elektrikli cihazlardaki onar mlar, yaln z ehliyetli kifliler taraf ndan yap l r. Bilinçsizce yap lan onar mlar kullan c için tehlike oluflturabilir. Herhangi bir hata durumunda veya bak m ve temizlik yaparken, sigortay kapatmak veya fifli çekmek suretiyle, buzdolab n z n elektrik ba lant s n kesiniz. Fifli ç kart rken kablodan çekmemeye dikkat ediniz. Buzdolab n z n elektrik güvenli i, evinizdeki topraklama sisteminin standartlara uygun olmas durumunda garanti edilir. 5 Çocuklar n buzdolab n zla oynamamas na dikkat edin. Kendilerine ve buzdolab na zarar verebilecek hareket yapabilirler. (Örne in kap ya tutunup sarkmalar na kesinlikle izin vermeyiniz.) Alkol oran yüksek içkileri, a zlar n s k bir flekilde kapatarak ve dik olarak yerlefltiriniz. Yan c ve yan c gaz ihtiva eden mamulleri (örn. sprey) ve patlay c maddeleri cihaz n zda kesinlikle bulundurmay n z. Buz çözmeyi h zland rmak için üreticinin önerdiklerinin d fl nda mekanik gereçler ya da baflka araçlar kullanmay n z. En son ürün gam içerisinde yer alan bu ürün özellikle çevreye dosttur. Ürününüz CFC ve HFC gazlar içermeyen do al (R600a) so utma sistemine sahiptir. Bu gaz yan c d r. Bu nedenle, kullan m ve tafl ma soras nda so utma sisteminin ve borular n zarar görmemesine özen gösteriniz. Zarar meydana gelmesi halinde, ürünü atefle atmay n z; sistemin alev almas na neden olabilecek potansiyel kaynaklardan ürünü uzak tutunuz ve derhal ürünün bulundu u oday havaland r n z. Ürünü çöpe atmak/hurdaya ay rmak istedi inizde gerekli bilgileri ve dan flabilece iniz yerleri ö renmek için yetkili servis ile irtibata geçmeniz tavsiye olunur. So utucu devreye zarar vermeyiniz. Üretici taraf ndan tavsiye olunanlar haricinde, ürünün yiyecek depolad n z hacimi içerisinde elektrikli alet kullanmay n z. Buzdolab ile ilgili her türlü soru ve problemleriniz için yetkili servisinize dan fl n z. Yetkili servislerin bilgisi d fl nda buzdolab na müdahale etmeyiniz ve ettirmeyiniz. Elektriksel Güvenlik Bu ürün iç mekanlarda kullan lmak için tasarlanm flt r. Üzeri bir çat ile kapat lsa bile d fl mekanlarda kullan lmas uygun de ildir. Ürünü ya mur, kar, günefl ve rüzgara maruz b rakmak elektriksel güvenlik aç s ndan tehlikelidir. fiebeke kablosunun hasarl olmas halinde, sizin aç n zdan tehlike oluflturmamas için üretici ya da müflteri hizmetleri taraf ndan de ifltirilmelidir. Uyar : Montaj esnas nda buzdolab n z n elektrik fifli kesinlikle prize tak lmamal d r. Aksi halde ölüme ya da ciddi yaralanmalara yol aç labilir.

8 3 Buzdolab n z n Yerlefltirilmesi ve Montaj Kullanma k lavuzunda verilen bilgilerin dikkate al nmamas halinde, üretici firman n sorumluluk kabul etmeyece ini unutmay n. Bu ürün evlerde kullan lmak üzere dizayn edilmifltir. Lütfen, buzdolab n z çal flt rmadan önce, yerlefltirilmesi, kullan m ve bak m gibi önemli bilgileri içeren kullanma k lavuzunu dikkatle okuyunuz. Ön Haz rl k Buzdolab n z ocak, f r n, kalorifer pete i ve soba gibi s kaynaklar ndan en az 30 cm, elektrikli f r nlardan ise en az 5 cm uzakta olmal ve do rudan günefl fl alt nda tutulmamal d r. Buzdolab n z n bulundu u odada s cakl n en az 10 C olmas gerekir. Buzdolab n z n bundan daha so uk ortamlarda çal flt r lmas, verimlili i aç s ndan tavsiye edilmez. Buzdolab n z n içinin iyice temizlenmifl olmas na dikkat ediniz. ki so utucu yan yana yerlefltiriliyorsa aralar nda en az 2 cm boflluk b rak lmal d r. Buzdolab n z n sars nt s z çal flmas gerekir. Bunun için ayarlanabilir ön ayaklar saat yönünde ya da tersine döndürerek zemin üzerinde buzdolab n z n dengeli durmas n sa lay n z. Bu ifllem yiyecekler dolaba konmadan önce yap lmal d r. Buzdolab n z n ilk çal flt r lmas nda, alt saat boyunca afla daki noktalara dikkat ediniz. - S cakl k ayarlama dü mesi kapal konumuna getirilmemelidir. - Kap s çok s k aç lmamal d r. - Besinler konulmadan bofl olarak çal flt r lmal d r. - Buzdolab n z n fiflini, prizden ç rkartmay n z istem d fl elektrik kesintisi meydana gelmifl ise Yetkili Servis Ça rmadan Önce Yap lmas Gerekenler bölümündeki uyar lar dikkate al n z. Orijinal ambalaj ve köpükler cihaz n z n tekrar nakliyesi veya tafl nmas için saklanmal d r. Ürünün Yeniden Tafl nmas S ras nda Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 1. Buzdolab n z tafl nmadan önce boflalt l p temizlenmelidir. 2. Tekrar ambalajlanmadan önce buzdolab n z n içindeki raflar, aksesuarlar, sebzelik vs. buzdolab içinde bantlan p sars nt ya karfl sa lamlaflt r lmal d r. 3. Ambalaj kal n bant veya sa lam iplerle ba lanmal ve ambalaj üzerindeki tafl ma kurallar na mutlaka uyulmal d r. Unutmay n z... Geri kazan lan her madde, do a ve milli servetimiz için vazgeçilmez bir kaynakt r. Ambalaj malzemelerinin yeniden de erlendirilmesine katk da bulunmak istiyorsan z çevreci kurulufllardan veya bulundu unuz belediyelerden bilgi alabilirsiniz. Buzdolab montaj yap lacak yerin, girifl kap s buzdolab n n geçemeyece i kadar dar ise, buzdolab n z n kap lar n ç kararak kap dan yan olarak geçirmeleri için yetkili servisi aray n z. 1. Buzdolab n z kullan m rahat olacak bir yere koyunuz. 2. Buzdolab n s kaynaklar ndan, nemden ve günefl fl ile do rudan temastan uzak tutunuz. 3. Buzdolab n z n verimli çal flabilmesi için çevresinde uygun bir hava sirkülasyonu olmal d r. E er buzdolab duvara girintili bir yere yerlefltirilecekse tavanla aras nda en az 5 cm, duvarla aras nda en az 5 cm boflluk olmas na özen gösteriniz. Yerde hal olmas durumunda, ürününüz yerden 2,5 cm yükseltilmelidir. 4. Sars nt lar n önlenmesi için buzdolab n z düz bir zemine konulmal d r. 5. Buzdolab n z, 10 C nin alt ndaki ortam s cakl klar nda bulundurmay n z. 6

9 Buzdolab n z n Ölçüleri 74,5 cm Ayaklar n Ayarlanmas Buzdolab n z dengesiz duruyor ise; 1. Buzdolab n z n ön ayaklar n flekildeki gibi döndürerek dengeli durmas n sa layabilirsiniz. Siyah ok yönüne döndürüldü ünde aya n bulundu u köfle alçal r, di er yöne döndürüldü ünde ise yükselir. Bu ifllem yap l rken birinden dolab hafifçe kald rmas için yard m alman z kolayl k sa layacakt r. 84 Kullan m Alan Ölçüleri Buzdolab n z en uygun bir flekilde kullanabilmeniz için gerekli alan afla daki flekildeki gibidir. Kap Aç l fl Yönü De iflimi 134 cm Buzdolab n z n kap aç l fl yönü de ifltirilememektedir. 143,5 cm 7

10 Buzdolab n z n Çal flt r lmas Buzdolab /derin dondurucuyu kullanmaya bafllamadan önce afla dakileri kontrol ediniz: 1. Ayaklar, ürünün dengeli durmas n sa layacak flekilde ayarlanm fl m? 2. Buzdolab n n içi kuru ve arka tarafta hava sirkülasyonu serbestçe yap labiliyor mu? 3. Buzdolab n n içini Buzdolab n z n Temizlenmesi bölümünde tavsiye edildi i flekilde temizleyiniz. 4. Buzdolab n n fiflini duvar prizine tak n z. Kap aç ld zaman ilgili iç ayd nlatma yanacakt r. 5. Kompresör çal flmaya bafllad an bir ses duyacaks n z. So utma sistemi içerisindeki s k flm fl s v ve gazlar, kompresör çal flm yor olsa da ses (gürültü) ç karabilirler ve gayet normaldir. Cihaz n içindeki fanlar n çal flmas nedeniyle no-frost olmayan cihazlarla karfl laflt r ld nda genel gürültü seviyesi biraz daha yüksektir. Bu gayet normaldir ve bir ar za de ildir. 6. Buzdolab n n ön kenarlar s cak olabilir. Bu normaldir. Bu alanlar, yo uflmay önlemek için s cak olacak flekilde tasarlanm flt r. 7. Buzdolab n n içini ilk çal flt rman zda 12 saat boyunca doldurmay n z. 8. Bölmeler istenen s cakl klara ulaflt nda fanlar duracakt r. 9. Özellikle pirinç, bezelye, fasulye gibi küçük parçalar olmak üzere yiyeceklerin fan koruyucular ve hava ak fl menfezlerine kaçmamas na özen gösteriniz. Bunlar so utma sisteminin t kanmas na ve cihaz n veriminin düflmesine neden olabilir Fabrika ç k fl ayar de eri olarak, so utucu bölmenin ayar s cakl ortalama 4 C, dondurucu bölmenin ayar s cakl maksimum -18 C'dir. 11. Cihaz n z n elektronik bileflenlerini korumak için, kompresör, fiflin tak lmas ndan yaklafl k 8 dakika sonra çal flmaya bafllayacakt r. Kompresörün çal flmaya bafllamas ndan sonra, ortam s cakl na ve buzdolab n z n yüklenme durumuna ba l olarak, bölme s cakl klar yaklafl k 24 saat içerisinde ayar s cakl klar na ulafl r. 12. Buzdolab n zda ilk 24 saat afla daki noktalara dikkat ediniz: Kap lar n s k s k açmay n z. Buzdolab n z afl r doldurmay n z. S cak yemek koymay n z.

11 4 Buzdolab n z n kullan lmas S cakl k Ayar Butonlar ve Kontrolü Kontrol butonlar buzdolab n z n ayarlar n, kap lar n açmadan kolayl kla yapman z sa lar. Böylece s kayb olmayacakt r. Eko Ekstra / Uyku Fonksiyonu Dü mesi Dondurucu Ayar Dü mesi Taze Dondur Dü mesi Jet So utma Dü mesi Tatil Dü mesi / Tufl Kilidi So utucu Ayar Dü mesi Dondurucu Bölme S cakl k Göstergesi Dondurucu Bölme S cakl Ayar Göstergesi Tasarruf Modu Göstergesi Yüksek S cakl k / Hata Uyar s Göstergesi So utucu Bölme S cakl k Ayar Göstergesi Tufl Kilidi Göstergesi Tatil Göstergesi Eko Ekstra Göstergesi Taze Dondur Fonksiyonu Göstergesi Dondurucu Bölme Göstergesi Uyku Fonksiyonu Göstergesi yonizer Gösterge Lambas So utucu Bölme Göstergesi Jet So ut Fonksiyonu Göstergesi So utucu Bölme S cakl k Göstergesi 9

12 Taze Dondur Fonksiyonu Taze Dondur fonksiyonu devrede iken Taze Dondur fonksiyonu göstergesi k s m k s m yan p sönecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar Taze Dondur dü mesine bas n z. Taze Dondur göstergesi söner ve normal ayarlar na geri döner. Taze Dondur fonksiyonu, siz iptal etmezseniz 12 saat sonra otomatik olarak kendisini iptal edecektir. Büyük miktarda taze yiyecek dondurmak istiyorsan z yiyecekleri dondurucu bölmeye koymadan 24 saat önce Taze Dondur dü mesine bas n. Jet (H zl ) So ut Fonksiyonu JetSo ut dü mesine bast n zda, bölmenin s cakl ayarlanan de erden daha düflük olacakt r. Bu fonksiyonu so utucu bölmesine konulan ve h zl so umas istenen yiyecekler için kullanabilirsiniz. JetSo ut dü mesine bas larak H zl So utma fonksiyonu devreye sokulduktan sonra H zl So utma göstergesi yanacakt r. Jet So ut göstergesi k s m k s m yan p sönecektir. Bu fonksiyonu iptal etmek için tekrar JetSo ut dü mesine bas n z. H zl So utma göstergesi söner ve normal ayarlar na geri döner. H zl So utma fonksiyonu, siz iptal etmezseniz otomatik olarak kendisini 2 saat içinde iptal edecektir. Tatil Fonksiyonu Uzun süre so utucu bölmenin kullan lmayaca durumlarda, Tatil Dü mesine bas larak so utucu bölmenin kullan m iptal edilebilir. Bu sayede buzdolab daha ekonomik duruma getirilebilir. Bu fonksiyonu etkinlefltirmek için Tatil Dü mesine bas n z. Tatil Konumu göstergesi yanar, So utucu Bölme göstergesinde - yazar ve So utucu Bölme s cakl k göstergeleri ve So utucu Bölme göstergesi söner. Herhangi bir dü meye bas nca bu fonksiyon sonlan r. Buzdolab n z tatil konumuna almadan önce, so utucu bölmeyi tamamen boflalt n z. Bu konumda so utucu bölme kap s kapal tutulmal d r. Eko Ekstra Fonksiyonu (Özel Tasarruf Fonksiyonu) Eko Ekstra dü mesine bas ld nda Eko Ekstra fonksiyonu devreye girer ve Eko Ekstra gösterge lambas yanar. Bu fonksiyon seçiliyken, dondurucu bölme kap s uzun süre aç lmazsa, dondurucu bölme daha ekonomik bir çal flma moduna geçerek otomatik olarak elektrik tasarrufu sa lar. Eko Ekstra dü mesine tekrar bas ld nda ve Taze Dondur dü mesine bas ld nda bu fonksiyon devre d fl b rak l r. Tufl Kilidi Dü mesi Bu dü meye 5 sn süre ile bas ld nda tufl kilidine al n r ve ayn anda k sa bir bip sesi duyulur. Tüm dü meler devre d fl kal r. Tufl kilidini devre d fl b rakmak isterseniz dü meye tekrar 5 saniye süreyle bas n z. Uyku Fonksiyonu Eko Ekstra dü mesine 3 sn. boyunca bas l rsa fonksiyon etkinleflir ve beraberinde k sa bir bip sesi duyulur ard ndan Uyku Fonksiyonu göstergesi yanar. Fonksiyon s ras nda dolap maksimum 45 dk. sessiz modda çal fl r. Eko Ekstra dü mesine 3 sn. boyunca tekrar bas l rsa fonksiyon sonlan r. yonizer Gösterge Lambas yonizer gösterge lambas sürekli yanar. Buzdolab n z n bakterilere karfl korundu unu gösterir. Yüksek S cakl k / Hata Uyar s Gösterge Lambas Uzun süreli elektrik kesintisinde, Yüksek s cakl k ar zas ve Hata Uyar lar nda yanar. 10

13 Ekonomik Kullan m Fonksiyonu Gösterge Lambas Dondurucu Bölme -18 C ye ayarland nda ya da özel ekonomi fonksiyonu devrede iken gösterge lambas yanar. Dondurucu Bölme S cakl k Ayar Göstergesi Dondurucu Bölmeyi ayarlad n z s cakl gösterir. So utucu Bölme S cakl k Ayar Göstergesi So utucu Bölmeyi ayarlad n z s cakl gösterir. Dondurucu Bölme S cakl k Göstergeleri Dondurucu Bölme içerisindeki s cakl gösterir. So utucu Bölme S cakl k Göstergeleri So utucu Bölme içerisindeki s cakl gösterir. 11

14 Buzdolab n z n Çal flt r lmas lk çal flt rmada fabrika ç k fl ayar de eri olarak, so utucu bölme ayar s cakl 4 C derece, dondurucu bölmenin ayar s cakl -18 C dir. Buzdolab n z n kompresörü fiflin ilk kez tak lmas ndan yaklafl k olarak 1 dakika sonra çal flmaya bafllayacakt r. Kompresörün çal flmaya bafllamas ndan sonra, ortam s cakl na ve buzdolab n z n yüklenme durumuna ba l olarak, bölme s cakl klar yaklafl k 24 saat içerisinde ayar, s cakl klar na düfler. Buzdolab n z bu ayardayken ilk 12 saat veya ortam s cakl na ba l olarak ilk 24 saat flu önemli noktalara dikkat ediniz. kili So utma Sistemi: Buzdolab n z n taze g da bölmesi ve dondurucu g da bölmesinin so utulmas için iki ayr so utma sistemi kullan lm flt r. Bu sayede taze g da bölmesi ve dondurucu g da bölmesi havalar birbirine kar flmaz. Kullan lan bu iki ayr so utma sistemi sayesinde so utma h z di er buzdolaplar na göre çok daha h zl d r. Bölme kokular birbirine kar flmaz. Ayr ca otomotik defrost ifllemleride ba ms z oldu undan ilave enerji tasarrufu sa lanmaktad r. So utucu Bölme S cakl k Ayar n n Yap lmas Tam Koruma Üçgeni: Hijyen: So utucu bölme hava kanal n n içinde bulunan koku filtresi, buzdolab içindeki havan n temizlenmesine yard mc olur. Filtre, üzerindeki kaplama sayesinde kötü koku oluflumunu azalt r. Gümüfl: Buzdolab iç yüzeyleri gümüfl iyon katk malzemesi ile antibakteriyel hale getirilmifltir. Böylece iç gövde üzerindeki bakterilerin üremeleri ve ço almalar engellenir. yon: So utucu bölme hava kanal içinde bulunan iyonizer sistemiyle hava iyonize edilir. Bu sistem sayesinde hava kaynakl bakterilerin ve koku veren moleküllerin giderilmesi sa lan r. Dondurucu Bölme Ayar -18 C 4 C Bu, normalde tavsiye edilen ayard r. -20,-22 veya -24 C 4 C Bu ayarlar, ortam s cakl 30 C'yi geçti inde tavsiye edilir. Taze Dondur göstergesi haraketli yanar -18 C veya daha so uk -18 C veya daha so uk So utucu Bölme Ayar 4 C 2 C Jet So utma göstergesi haraketli yanar So utucu bölme s cakl afla daki s cakl klardan birine ayarlanabilir: 8,7,6,5,4,3 ve 2 C. De ifltirmek için, dü meye bas n z. S cakl k 1 C azalacakt r. Her bast n zda, afla düflecek ve ard ndan en yüksek ayara ulaflacakt r. stedi iniz s cakl a ulafl ld nda b rakt n zda ayarlanan s cakl k kaydedilecektir. G dalar n z n istedi inizden daha so uk oldu unu düflünüyorsan z, so utucu bölme s cakl k ayar n 7 ya da 8 e getirebilirsiniz. Dondurucu Bölme S cakl k Ayar n n Yap lmas Dondurucu bölme s cakl afla daki s cakl klardan birine ayarlanabilir: -18,-19,-20,- 21,-22,-23 ve -24 C. De ifltirmek için, dü meye bas n z. S cakl k 1 C azalacakt r. Her bast n zda, afla düflecek ve ard ndan en yüksek ayara ulaflacakt r. stedi iniz s cakl a ulafl ld nda b rakt n zda ayarlanan s cakl k kaydedilecektir. Aç klamalar Yiyeceklerinizi k sa zamanda dondurmak istedi inizde kullan n z. fllem bitti i zaman buzdolab n z önceki konumuna geri dönecektir. Ortam n s cak olmas veya çok kap aç p kapamadan dolay so utucu bölmenizin yeterince so uk olmad n düflünüyorsan z. So utucu bölmenizi yiyeceklerle fazla yükledi inizde veya h zl so umas n istedi iniz besinler oldu unda kullanabilirsiniz. 12

15 Aksesuarlar n Kullan lmas Sebzelikte Nem Kontrolü Nem seviyesi, nem ayarlama sürgüsünün sa a sola çekilmesiyle ayarlanabilir. Mavi Ifl k Mavi fl k ile ayd nlat lan sebzeliklerde saklanan g dalar, mavi fl n dalga boyu etkisi ile fotosentez yapmaya devam ederek, tazeliklerini korumakta ve vitamin de erlerini artt rmaktad rlar. Bu bölmedeki nem düzeyini korumak istiyorsan z nem ayarlama sürgüsünü kapal konuma getirin. (Sa ) Bu bölmedeki nemi gidermek istiyorsan z nem ayarlama sürgüsünü aç k konuma getirin. (Sol) Ayarl fiifle Tutucu Ayarl flifle tutucular n sa a sola kayd rarak ve isterseniz iç içe geçirerek yer kayb yaflamadan kullanabilirsiniz. Kayar Raflar Kayar raflar, so utucu bölme taraf nda raf n arkas na yerlefltirilen yiyeceklere kolayca eriflmek veya ayr ca temizlik ifllemlerini daha kolay yapabilmek amac yla bir miktar d flar çekilebilir. Kayar raflar öne do ru çekilmeden önce hafifçe yukar do ru kald r lmal d r. 1 2 Ayarl fiifle Tutucular n Montaj Tutucular düzgün kullanman z için afla daki s raya göre kanallara monte etmeniz gerekir. -Sol tarafta kalacak fliflelik, raydaki ön kanala. -Orta tarafta kalacak fliflelik, raydaki orta kanala. -Arka tarafta kalacak fliflelik, raydaki arka kanala monte edilmelidir. Montaj sonras nda yatay tellerin konumuna dikkat ediniz. 13

16 Buzmatik Buzmatik su aktarma deposu (1) doldurulmak üzere yerinden ç kar ld nda su doldurduktan iki dakika sonra yerine tak lmal d r. Kartufl yerine oturdu unda sistemin a z aç l p buzmatik hazneleri otomatik olarak su ile dolacakt r. Yaklafl k 2 saat sonunda buzlar n z haz rd r. Buz almak için buzmati i (2) yerinden ç kartmay n z. Üzerindeki dü meleri saat yönünde flekildeki gibi çeviriniz. Gözlerdeki buzlar alttaki buz bankas na (3) dökülecektir. Daha sonra buz bankas n ç kart p buzlar servis yapabilirsiniz. Dilerseniz buzlar buz bankas nda bekletebilirsiniz. Buz bankas sadece buz biriktirmek içindir. çine su koymay n z. Aksi takdirde k r l r. 2 3 Taze Dondur Bölmesi Bu bölme taze g dalar n z h zl dondurarak tatlar n n ve besin de erlerinin korunmas n sa lar. Su Aktarma Deposu Hakk nda Su aktarma deposunu yerinden ç kartarak, içme suyu doldurunuz. Depo doldurulduktan sonra yerine tak l p t k sesi duyulana kadar ileri do ru itilmelidir. Deponun içinde buz varsa bir süre erimesi beklenmelidir. Su aktarma deposu yaklafl k olarak 190 ml su al r. Gösterge paneli üzerindeki ilgili dü meye bas larak devreye sokulur. Bölme istenildi inde herhangi bir alet kullanmadan ç kart labilir. yonizer Buzdolab n n hava kanal nda, sebzeli in arkas ndad r. Havan n iyonlaflt r lmas sayesinde, havadaki bakteriler ve bu bakterilerden kaynakl kötü kokular azalacakt r. Yumurtal k Yumurtal dondurucu bölme haricinde istedi iniz kap veya gövde raf na koyabilirsiniz. 1 14

17 Select and Cool Bölmesi Bu bölme g dalar n z n, +4, +1, -1, -7 C derecelerinde, g dan n cinsine göre öngörülmüfl sürelerde saklanarak tatlar n n ve besin de erlerinin korunmas n sa lar. Bölme iste e ba l olarak alet kullanmadan kullan m d fl b rak labilir ya da kapak bölmenin alt na sürülerek bölme tepsi haline getirilebilir. Sebzelik / S f r Derece Bölmesi So utucu bölmenin alt ndaki çekmece, sebzeli e ya da s f r derece bölmesi olarak ayarlanabilir. S f r derece bölmesi mevcut s cakl, so utucu bölmedeki s cakl n alt nda tutar ve böylelikle flarküteri ürünleri taze olarak saklanabilir. Select and Cool Bölmesi S f r Derece Bölmesi -7 C: Et ve bal k ürünleri 0 C bölmesine oranla 3 kat daha uzun süre saklanabilir. Ayr ca, bu bölmeden ç kar lan et kolayl kla kesilerek parçalara ayr labilir. -1 C: Et, bal k ve flarküteri ürünleri so utucu bölmeye oranla 3 kat daha uzun süre saklanabilir. +1 C: fiarküteri ürünleri so utucu bölmeye oranla 2-3 kat daha uzun süre saklanabilir. +4 C: çeceklerin kap daki flifle raf ile ayn s cakl kta saklanabilmesi sa lan r. çecekler için ek saklama bölmesi görevi görür. Su P nar Bu aksesuar buzdolab n z n kap s n açmadan so uk su elde etmenize yard mc oldu u gibi buzdolab n z n kap s n s k aç p kapamad n z için so uk havan n n içeride hapsolmas na, böylece enerji tasarrufu sa lanmas na da yard mc olmaktad r. Su P nar n n Kullan lmas Su p nar mandal na bardakla bast r n z, p nar aç lacak ve barda n za su dolacakt r. Barda n z çekti inizde su p nar mandal eski konumuna geri dönecek ve suyun ak fl duracakt r. Select Butonu istenen konumun seçilmesini sa lar. 0 C Bölmesi fiarküteri ürünlerinin so utucu bölmeye oranla 2-3 kat daha uzun süre ile sa l kl bir flekilde saklanabildi i bölmedir. 15

18 Su Deposunun Doldurulmas Kap içerisinde bulunan su deposunun kapa n, flekildeki gibi açt ktan sonra bir sürahi yard m ile oda s cakl nda veya daha so uk içme suyunu doldurunuz. Kapa n tekrar kapat n z. Su deposunun doldurulma ifllemini dolap içindeki yerinden ç kartarak da yapabilir, gerekti inde temizleyebilirsiniz. Damlama Mazgal Su p nar n z kullan rken damlayan sular alt k s mdaki damlama mazgal na birikir. Biriken suyu temizlemek için mazgal ç kart n z. Temizleme ifllemini sünger veya yumuflak bir bezle yapabilirsiniz. Su deposunu tutamak sayesinde rahatl kla tafl yabilirsiniz. Dikkat! Su p nar sadace içme suyu kullanmak üzere tasarlanm flt r. Su deposunun içine içme suyu haricinde kesinlikle s cak su, meyve suyu, süt, gazl veya alkollü içecekler koymay n z. E er elektrik kesintisi varsa (buzdolab n zda enerji yoksa su p nar ndan su al namaz.) Su Deposunun Temizlenmesi Su deposunu flekilde gösterildi i gibi soldaki kapak mekanizmas n ç kard ktan sonra yerinden ç kart n z. Su deposunu l k su ile temizledikten sonra yerine tak p soldaki kapa kapat n z. Su deposu yerine tak ld ktan sonra sa taraftaki kapa n su girifl deli ine oturtuldu undan emin olunuz. Aksi takdirde su s z nt lar meydana gelebilir. (Bulafl k makinas nda y kama su deposunun çizilmesine sebep olabilir.) 16

19 Taze Yiyeceklerin Dondurulmas Besinlerin buzdolab na sar larak veya üzerleri örtülerek konulmas tercih edilmelidir. S cak yiyeceklerin buzdolab na konulmadan önce oda s cakl nda so utulmas gerekir. Dondurmak istedi iniz g da maddeleri kaliteli ve taze olmal d r. G da maddeleri ailenin günlük veya ö ünlük ihtiyac na göre porsiyonlara ayr lmal d r. G da maddeleri k sa süre saklanacak olsa dahi kurumalar n önlemek için hava geçirmeyecek flekilde paketlenmelidir. Besinleri paketlemede kullan lan malzemeler so u a, neme, y rt lmaya, kokuya, ya a ve aside karfl dayan kl olup hava geçirmemelidir. Ayr ca iyi kapanmal, kullan fll ve derin dondurucularda kullan lmaya elveriflli malzemeden olmal d r. Dondurulacak g da maddeleri dondurucu bölmeye konmal d r. (Daha önce dondurulan yiyeceklerin k smen çözülmelerini önlemek için onlarla temas ettirilmemelidir. Ürünümüzün dondurma kapasitesi buzdolab n z n teknik özellikleri bölümünde verilmifltir.) Depolama süreleri için derin dondurucu bilgilerinde belirtilen sürelere uyulmal d r. Dondurulmufl g dalar çözüldükten sonra derhal kullan lmal d r ve kesinlikle tekrar dondurulmamal d r. En iyi sonucu elde etmek için afla daki talimatlar uygulay n z: 1. Çok büyük miktarlardaki yiyece i ayn anda dondurmay n z. Yiyeceklerin kalitesinin en iyi flekilde korunabilmesi, bunlar n içlerine kadar olabildi ince çabuk bir flekilde dondurulmas ile mümkündür. 2.Dondurucu bölmeyi s cak g da konuldu unda bu g dalar n tamamen sertleflinceye kadar so utulmas için so utma sistemi bir süre için devaml olarak çal fl r. 3. Dondurulmufl sat lan yiyeceklerle taze yiyeceklerin kar flmamas na özellikle dikkat ediniz. Dondurulmufl Yiyeceklerin Saklanmas ile ilgili Tavsiyeler Sat n ald n z önceden ambalajlanm fl dondurulmufl yiyecekler, (4 y ld z) dondurulmufl yiyecek saklama bölmesi için dondurulmufl yiyecek üreticisinin talimatlar na göre saklanmal d r. Dondurulmufl yiyecek üreticisi ve sat c s n n sa lad yüksek kalitenin korunabilmesi için afla daki noktalara dikkat edilmelidir: 1. Paketleri sat n ald ktan sonra olabildi ince k sa bir süre içinde dondurucuya koyunuz. 2. Paketin içindekilerin etiketli ve tarihli oldu undan emin olunuz. 3. Paketin üzerindeki 'Son Kullanma Tarihi' ve ' Tarihine Kadar Kullan n' tarihlerinin geçmedi inden emin olunuz. Elektrik kesintisi durumunda, dondurucu bölmenin kapa n açmay n z. Elektrik kesintisi Buzdolab n z n Teknik Özellikleri Tablosunda S cakl k Artma Süresi olarak verilmifl olan saate kadar sürse bile, dondurulmufl yiyecekler bundan etkilenmezler. Kesinti bundan daha fazla sürerse, yiyecekleri kontrol etmeli ve gerekti i takdirde, derhal tüketmeli ya da piflirdikten sonra tekrar dondurmal s n z. Buz Çözme So utucu ve dondurucu bölmelerindeki buzlar otomatik olarak çözülür. 17

20 G dalar n Yerleflimi Dondurucu bölme raflar Yumurtal k Et, bal k, dondurma,sebze vb. gibi de iflik donmufl g dalar. Yumurta ç Ayd nlatma Modülünün De ifltirilmesi Buzdolab n zda ayd nlatma modülü de ifltirilece i zaman lütfen Yetkili Servis e baflvurunuz. So utucu bölme raflar So utucu bölme kap raflar Sebzelik S f r derece bölmesi Tencere, tabak ve kapal kaplardaki g dalar Küçük ve paketlenmifl g da ya da içecekler (süt, meyve suyu, bira gibi) Sebzeler ve meyveler Çözülecek et ve çözülecek bal k Enerji Tasarrufu çin Yap lmas Gerekenler 1. Buzdolab n z n kap lar n uzun süre aç k tutmay n z. 2. Buzdolab n za s cak yemekler ya da içecekler koymay n z. 3. Buzdolab n z içerideki hava ak m n önleyecek flekilde fazla doldurmay n z. 4. Buzdolab n z direk günefl fl alabilecek flekilde veya f r n, bulafl k makinesi, kalorifer gibi s yayan cihazlar n yan na yerlefltirmeyiniz. 5. Yiyeceklerinizi kapal kaplarda koymaya dikkat ediniz. 18

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1

Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1. Herkese sosyal konut side 1 Almene boliger for alle - TYRKISK - side 1 Herkese sosyal konut side 1 Önsöz Aşağ daki bilgiler genel ve yol göstericidir. Bu bilgiler konut organizasyonlar n n çoğu için geçerlidir, ama baz konut organizasyonlar

Detaylı

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759

Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Izgara ve Tost Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 759 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı