25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK"

Transkript

1 ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný açýklýyor. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Genel sekreter Yardýmcýsý Vural Þahbenderoðlu CHP'den, Yenipazar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Serpil Þahbudak AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için görevlerinden istifa etti. 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak genel seçimler için geri sayým sürerken, kamuda son gün heyecaný yaþanýyor. Milletvekili aday adayý olmak isteyen devlet memurlarý, bugün saat 17.00'a istifalarýný kurumlarýna sunmak zorunda. 11 UZUNIRMAK: TÜRKÝYE ADIM ADIM KÝÞÝ DEVLETÝNE DOÐRU SÜRÜKLENÝYOR TBMM Ýdare Amiri ve MHP Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn milletvekili adaylýðý için istifasýný açýklamasýný ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Bakanlar Kurulu'na baþkanlýk etmesini eleþtirdi. 4'te GEKA DAN 10 Þubat 2015 Salý Günlük Baðýmsýz Siyasi Gazete Fiyatý: 50 Krþ ERDEM: MÝLLETÝMÝZ, KÝRLÝ TEZGAHLARI DÜN OLDUÐU GÝBÝ BUGÜN DE KIRACAKTIR AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, 2015 Genel Seçimleri'nde Türkiye'yi kualisyonlara mahkum etmek ve tekrar eski günlere döndürmek için tezgahlar kurulmaktadýr AK Parti hükümetleri döneminde kredi faizlerindeki düþüþün çiftçiye, esnafa ve sanayiciye çok büyük imkanlar saðladýðýný belirten Mehmet Erdem, 2002 de Halkbankasý, Ziraat Bankasý faizleri yüzde 46 ile yüzde 59 bandýndaydý. Þuan Ziraat Bankasý'nýn tarým kredileri yüzde 0 ile yüzde 8,25 arasýnda deðiþiyor. Ziraat Bankasý'nýn 25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK MHP'DE EÞLÝ SÝYASET DÖNEMÝ Yapýlan istatistiki çalýþmalara göre; oy veren 5 kiþiden 4'ünü erkeklerin oluþturduðu Milliyetçi Hareket Partisi'nde 'Erkek egemen' parti görünümünden kurtulunmasý amacýyla eþli siyaset çalýþmalarý baþladý. 4 OBEZÝTE DANIÞMA MERKEZÝ FAALÝYETE BAÞLADI Aydýn Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesinde kurulan Obezite Danýþma Merkezi, faaliyetlerine baþladý. 3 ATABAY: BABAMIN OÐLU OLSA AFFETMEM Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nde yasa dýþý þ ve uygulamalara asla müsaade etmeyeceðini belirtti. 7 KÖÞK'TE 40 KÝÞÝ CHP'YE KATILDI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köþk Ýlçe Örgütü'nde 40 kiþiye parti rozeti takýldý. sayfa 5'te ÇETÝNDOÐAN: YEREL BASIN GÖZÜMÜZ KULAÐIMIZ Aydýn Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Selahittin Çetindoðan, Yerel basýn bizim gözümüz kulaðýmýz sayfa 6'da Siyasette kadinin gücü hissedilecek KAZIM YÖRÜKCE Efeler kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Gülsevil Ergünoðlu, Aydýn'ýn Efe kadýnlarýný hak ettikleri yerlere getirmek için siyasette kadýnýn gücünü hissettireceklerini söyledi. Kadýnýn sosyal hayatta ve siyasette daha çok yer almasýný istediklerini dile getiren Efeler kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Ergünoðlu; Parlamentoda 550 milletvekilinin sadece 79'u kadýn, 2013 yýlýnda kadýn bakan sayýsý 1 olup, kabine içindeki kadýn bakan oraný olarak yüzde 4'e denk geliyor. 30 Büyükþehir'den sadece 3'ünde kadýn Büyükþehir Belediye Baþkaný bulunuyor. Dünya Ekonomik Formunun 134 ülkede yaptýðý Toplumsal Cinsiyet Eþitliði araþtýrmalarýna göre Türkiye ne yazýk ki 129.sýrada yer alýgülsevil Ergünoglu yor dedi 2 ERKEKLER ESLERI ILE SIYASET YAPMAYA BASLADI 4 Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA), 2015 yýlýnda Aydýn, Muðla ve Denizli illerinde 'Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji' projelerine 25 milyon TL'lik destek saðlayacak. GEKA tarafýndan açýklanan mali destek programý kapsamýnda kar amacý güden iþletmelere yönelik Alternatif Turizm, kar amacý gütmeyen kurum ve kuruluþlara yönelik Alternatif Turizm Altyapýsý, kar amacý gütmeyen ve kurum ve kuruluþlar için Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji konularýnda 2015 yýlý Proje Teklif Çaðrýsýyla toplam 25 milyon TL'lik bir kaynaðýn Aydýn, Denizli ve Muðla illerinden oluþan Güney Ege bölgesinde kullandýrýlmasý planlanýyor.ayrýntýlar sayfa 5'te Tarým Kredi Kooperatifleri aracýlýðý ile kullandýrdýðý kredi toplamý 21 Milyar TL. Bu krediler genel bütçeden sübvanse edilen kredilerdir. Bu kredilerin sübvansiyonu için 2015 bütçesine 1 milyar 300 Milyon TL ödenek ayrýlmýþtýr Ayrýntýlar sayfa 6'da MHP'de Köse dönemi bitiyor MHP Aydýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse milletvekili aday adaylýðý için bugün görevinden istifa edeceði öðrenildi. Aydýn MHP'de sýcak saatler yaþanýrken milletvekili aday adayý olacaðý konuþulan Ýl Baþkaný Fevzi Köse görevini býrakýyor. Mayýs 2012'de yapýlan kongrede il baþkanlýðý seçilen Köse, 3 yýldýr yürüttüðü görevinden istifa edecek. Ýstifa dilekçesini bugün Genel Merkez'e iletecek olan Köse milletvekili aday adayý olacak. Köse'nin istifasýyla ilgili Perþembe günü basýn açýklamasý yapacaðý öðrenildi. Öte yandan MHP'den milletvekilliði aday adaylýðý için istifa edecek isimler arasýnda Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Türkal, Nazilli Belediye Meclis üyesi ve Baþkan Vekili Deniz Debboylu, Nazilli Ýlçe Baþkaný Kürþat Engin Özcan'ýn da bulunduðu kaydedildi. K.YÖRÜKCE

2 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 2 Siyasette kadýnýn gücü hissedilecek Efeler kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Gülsevil Ergünoðlu, Aydýn'ýn Efe kadýnlarýný hak ettikleri yerlere getirmek için siyasette kadýnýn gücünü hissettireceklerini söyledi. Efeler Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyeleri, meclis üyesi olan Gazete Flaþ Yazý Ýþleri Müdürü Semra Þener'i ziyaret etti. Gazete Flaþ binasýndaki ziyarette Efeler Kent Konseyi Kadýn Meclisi üyesi olmanýn mutluluðunu yaþadýðýný dile getiren Gazete Yazý Ýþleri Müdürü Semra Þener, arkadaþlarýnýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti ifade etti. Efeler Kent Konseyi Kadýn Meclisi Baþkaný Gülsevil Ergünoðlu, göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini kadýn belediye baþkaný olduðu için Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkaný Özlem Çerçioðlu'ndan baþladýklarýný belirterek Dünya Ekonomik Formunun 134 diyen Ergünoðlu, yapacaklarý ça- Bizler, güçlü bir toplumda yaþa- ken kadýnlar yeterince temsil daha sonra kadýn meclis üyelerini ülkede yaptýðý Toplumsal Cinsi- lýþmalarla kadýnlara özgüven ka- mak istiyorsak; kadýný ve erkeði edilmiyor. Biz kadýnlarýn kaderiiþyerlerinde ziyaret ettiklerini yet Eþitliði araþtýrmalarýna göre zandýrýp, sýnýrlarýný zorlamayý öð- ile tüm toplum kesimlerini güç- ni bu seçimde deðiþtirmeye kasöyledi. Kadýnýn sosyal hayatta Türkiye ne yazýk ki 129.sýrada yer reteceklerini ifade ederek, Kadýn lendirmek, haklý taleplerini bir an rarlýyýz. Siyasi partilerin milletve siyasette daha çok yer almasý- alýyor. Bununla birlikte kadýna Meclisi olarak çalýþma gruplarý- önce gerçekleþtirmek zorunda ol- vekili aday listelerinde kadýnlarýn ný istediklerini dile getiren Er- yönelik þiddette rakamlar tüyler mýzla tüm bu olmazsa olmaz de- duðumuza inanýyoruz. Her baþa- seçilebilir yerde olmasý için çalýgünoðlu, Türkiye'de kadýna yö- ürpertiyor. Kadýn cinayetleri son diðimiz baro, üniversite, odalar, rýlý erkeðin arkasýnda bir kadýn þacaðýz. Bunun için mart ayý içenelik uygulanan politikalarýn ye- dört yýlda yüzde 1400 artmýþ ve borsa ve sivil toplum kuruluþla- vardýr düþüncesi ile deðil, her risinde 'Kadýnlar neden siyasetin tersiz olduðu istatistiksel veriler- çocuk gelin sayýsý 226 bine ulaþ- rýyla omuz omuza çalýþarak hal- baþarýlý erkeðin yanýnda bir ba- içerisinde olmalý' konulu bir sede açýkça görülüyor. Ülkemizde 2 mýþ bir ülkede yaþýyoruz. Kadýn- kýmýza, öncelikle Büyükþehir ol- þarýlý kadýn vardýr anlayýþýyla miner düzenleyeceðiz. Bu semimilyondan fazla kadýn okuma larýn üretime ve yönetime katýl- ma bilincini vereceðiz. Bilim ve ilerleyelim diyoruz. Ýnanýyor ve nere kentimizdeki partilerin kayazma bilmiyor, yaklaþýk 24 mil- ma imkânýna kavuþtuklarý her proje grubumuzla kadýnlarýmýza biliyoruz ki, kadýnlarýmýzýn ha- dýn kollarý baþkanlarýný davet yon kadýn ilkokul mezunu. Ka- ülkede, toplumsal geliþme çaba- özgüven kazandýrýp, sýnýrlarýný yata daha fazla katýlmalarý kadýn edeceðiz. Ayrýca, toplumsal bilinç dýnlarýn yüzde 61'i ev iþleri ne- larýnda etkin ve çok önemli roller zorlamayý öðretip kendilerine ça- zarafeti ile þekillenen bir sosyal oluþturmak için de imza toplama deniyle çalýþamýyor. Parlamento- üstlendiðine tanýk oluyoruz. Hiç- lýþma ortamý hazýrlayabilecekleri hayata, daha aydýnlýk bir gelece- kampanyasý düzenlemeyi düþüda 550 milletvekilinin sadece 79'u bir ülkenin kadýnlarýn emeði ve projeler sunmayý hedeflemekte- ðe ulaþmamýzýn yegâne koþulu- nüyoruz. Kadýn elinin deðdiði kadýn, 2013 yýlýnda kadýn bakan katkýsý olmadan saðlýklý bir þekil- yiz. Belediyemizin de yardýmýyla dur diye konuþtu. her yer güzeldir. Bu bakýmdan sayýsý 1 olup, kabine içindeki ka- de geliþmesinin, kalkýnmasýnýn, mahallelerde 'Kadýn Dayanýþma Ergünoðlu, genel seçimde kadýn- Aydýn'ýn Efe kadýnlarýný hak etdýn bakan oraný olarak yüzde 4'e demokratikleþmesinin mümkün Merkezleri' açarak uzman kiþiler- larýn seçilebilir yerlerden aday tikleriyerlere getirmek için kadenk geliyor. 30 Büyükþehir'den olmadýðýný düþünüyorum ce verilecek olan kurslarla kadýn- gösterilmesi için de çalýþmalar ya- dýnýn gücünü hissettirmeliyiz sadece 3'ünde kadýn Büyükþehir Biz kadýnlar eðer istersek yapa- larý bilinçlendirip farkýndalýk pacaklarýnýn altýný çizerek, Top- ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný bulunuyor. mayacaðýmýz hiç bir þey yok! oluþturacaðýz. lumun yarýsý kadýnlardan oluþur- GF/KAZIM YÖRÜKCE ATATÜRK'ÜN KUÞADASI'NA GELÝÞÝNÝN 91. YILDÖNÜMÜ KUTLANDI Ulu Önder Mustafa Kemal taki amacýmýz, geçmiþe yö- Atatürk'ün Kuþadasý'na ilk nelik bilgilerimizi tazelekez geliþinin 91. Yýl dönü- mek, büyük önderimizi damü gerçekleþtirilen etkin- ha iyi anlamak ve genç nelikliklerle coþkulu bir þekil- sillerimize anlatmak, tarihi de kutlandý. bilincimizi geliþtirmek ve Atatürk'ün Kuþadasý'ný ilk geçmiþimizden ders alarak kez gördüðü ve manzara- geleceðimize yönelik çalýþsýndan çok etkilendiði ve malarýmýzý devam ettirdaha sonra O'nun ismini mek alan Gazibeðendi Tepesin- Daha sonra konuþan Kuþde düzenlenen törene, Kuþ- adasý Belediye Baþkaný adasý Kaymakamý Muam- Özer Kayalý ise Böylesi mer Aksoy, Garnizon Ko- günleri anmak önemli. Yamutaný Ferhat Aslan, Kuþa- ný baþýmýzdaki Ortadoðu dasý Belediye Baþkaný Özer ülkelerine baktýðýmýzda na- Kayalý,Meclis Üyeleri, Siya- sýl daðýldýklarýný görüyosi Parti Temsilcileri ve çok ruz, Irak, Suriye ve Mýsýr'ý sayýda vatandaþ katýldý. bu ülkelere örnek verebili- Kuþadasý Kaymakamý Mu- riz. Gazi Mustafa Kemal ammer Aksoy, Kuþadasý Atatürk yok olmakta olan türk'ün mirasýna sahip çýk- Kuþadasý'ný ziyareti ile ce Atatürk aracýný durdu- ilk öðretim okulu Halk Belediye Baþkaný Özer Ka- bir imparatorluðun külle- maya çaðýrdý. onurlandýrýþtýr. Büyük Kur- rarak buradan Kuþadasý oyunlarý ekibinin zeybek yalý ve Garnizon Komutaný rinden medeni, çaðdaþ Tür- Törende konuþan Kuþadasý tarýcý Atatürk, eþi Latife manzarasýný izledi. gösteriyle devam etti. Kut- Ferhat Aslan'ýn Atatürk kiye Cumhuriyeti kurdu. eski Ticaret Odasý Baþkaný Haným ve Kazým Karabekir Atatürk'ün Kuþadasý'ný lamalar Kuþadasý Belediyebüstüne hep beraber çelenk Bize düþen Atamýzýn bize ve yerel tarihçisi Ali Ergül'- paþa 9 Þubat 1924 tarihinde seyrettiði ve hayran kaldýðý si Ýbramaki Sanat Galerisinkoymasýyla baþlayan resmi emanet ettiði bu güzel ül- de yaptýðý konuþmada Gazi ilk önce o dönemler Kuþa- bu tepeye daha sonraki yýl- de, ressam Kemal Buluþ'un tören, saygý duruþu-ýstiklal keye sahip çýkmak. Bugün Mustaf Kemal Atatürk'ün dasý'na baðlý bir bucak olan larda Gazibeðendi adý Atatürk Portreleri resim marþýnýn okunmasýndan burada olma sebebimiz Kuþadasý'ný ilk ziyaretiyle Selçuk ve ardýndan Kuþ- verildi sergisi ile sürdü. Serginin sonra konuþmalarla devam Atatürk'ü burada bir daha ilgili bilgi verdi. Ergül adasý'na gelmiþtir. O döne- Etkinlik yapýlan konuþma- açýlýþýný Kuþadasý Kaymaetti. anmak, Atamýzýn bizlere Atatürk dönemin Kuþadalý min tanýklarýna göre, ilçe larýn ardýndan, yerini orta kamý, Belediye Baþkaný ve Törende konuþan Kuþadasý armaðan ettiði Vatanýmýza Ýktisat Bakaný Mahmut Esat merkezi bir buçuk km öðretim yaþ grubu çocukla- Garnizon komutaný birlikte Kaymakamý Muammer Ak- ve Bayraðýmýza sahip çýk- Bozkurt'un daveti üzerine uzakta bulunan þimdiki rýnýn seslendirdiði Ata- yaptý. soy, Bu töreni hazýrlamak- mak diyerek gençleri Ata- bir Ýzmir ziyareti esnasýnda Korumar oteli yanýna gelin- türk temalý þiir ve Belkent (ÝHA)

3 TOPLUM DESTEKLÝ POLÝSTEN BAÞKAN KAYALI'YA ZÝYARET SÖKE BELEDÝYE BAÞKAN YARDIMCISI AHMET KARAKAÞ'IN ACI GÜNÜ muzun geleceðe yönelik Kadýna karþý þiddet, Sokak çocuklarýna yönelik sportif turnuvalar gibi projeleri var. Bunlarý hayata geçirmede Kuþadasý Belediye Baþkanýmýzla iþbirliði içinde olmak, desteklerini almak istiyoruz. Birlikte daha bir çok projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz Belediye Baþkaný Özer Kaya- Sayfa 3 Kuþadasý Emniyet Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan "Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði ekipleri, Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer Kayalý'yý makamýnda ziyaret etti. Büro amiri Fatma Yýlmaz Güneþ baþkanlýðýndaki polis ekibi, baþkan Kayalý'ya çalýþmalarý ve kuruluþ amaçlarý hakkýnda bilgi verdi. Vatandaþlarla daha iyi iliþkiler kurma, suçtan maðdur olma korkusunu ve suç oranlarýný azaltma amacýyla kurulan Toplum Destekli Büronun Amiri Fatma Yýlmaz Güneþ, Amacýmýz olaylarý olmadan önlemek, toplumla iþbirliði içinde olmaktýr. Kuþadasý'nda büro- lý'da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði ekiplerine baþarý dileklerinde bulundu. Kayalý, Sizlerin hazýrladýðý ve toplumsal sorunlarýmýzýn çözümüne katký yapacak projelerinizi destekliyoruz. Sosyal belediyecilik gereklerine uygun olan projeleri olanaklarýmýz ölçüsünde maddi ve manevi destekleriz (iha) BUGÜN 10 Þubat 2015 Salý YARIN Söke Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Karakaþ'ýn babasý Mahir Karakaþ vefat etti. Balat Köyü ve Söke'nin tanýnmýþ simalarýndan olan Mahir Karakaþ'ýn bir süredir hastanede tedavi altýnda olduðu öðrenilirken, Mahir Karakaþ'ýn tedavi görmekte olduðu hastanede sabah saatlerinde vefat ettiði belirtildi. Ahmet, Hüseyin, Ali, Ufuk ve Özlem Karakaþ'ýn babalarý olan Mahir Karakaþ, ikindi namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýyla son yolculuðuna uðurlandý. Cenazeye Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran, Söke Belediye BUGÜN YARIN ERTESÝ GÜN Gündüz: 5 Gündüz:4 Gündüz:9 Gece: 4 Gece: -1 Gece: 0 Baþkan Yardýmcýsý Fahri Sivrioðlu baþta olmak üzere Söke Belediye Meclis üyeleri, çeþitli kurum ve kuruluþlar ile siyasi partilerin temsilcileri baþta olmak üzere vatandaþlar katýldý. Mahir Karakaþ'ýn cenazesi Balat Köyü'nde topraða verildi. (iha) DEMIR CUMHURÝYET MAH.VALÝ KONAÐI BULV. NO:36/1 CINALI MEÞRUTÝYET MAH.ATATÜRK BULVARI 58/A ZEYBEK FATÝH MAH SOK. NO:3 SOÐUK VE YAÐIÞLAR GERÝ GELDÝ OBEZÝTE DANIÞMA MERKEZÝ FAALÝYETE BAÞLADI Balkanlar üzerinden gelen olan soðuk ve yaðýþlý hava Aydýn'da da etkili olamaya baþladý. Türkiye Pazar günü orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basýnç merkezi ve yaðýþlý havanýn, dün sabah saatlerinden itibaren ise bu yaðýþlý sisteme ilave olarak Balkanlar üzerinden gelecek olan soðuk havanýn etkisi altýna girdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sýcaklýklarýnýn önümüzdeki hafta boyunca hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarýna, Marmara ve Ege bölgeleri ile Batý Akdeniz'de normallerinin altýna kadar düþeceði tahmin ediliyor. Bugünden itibaren ve Çarþamba günü ülke genelinin tamamýna yakýnýnýn yaðýþlý geçeceði, Perþembe günü kuzey ve doðu bölgelerimizde etkili olduktan sonra, yaðýþlarýn etkisini azaltacaðý ancak soðuk havanýn etkili olmaya devam edeceði bekleniyor. Yaðýþlarýn genellikle karla karýþýk yaðmur ve kar, Doðu Karadeniz kýyýlarý ve Akdeniz kýyý kesimi ile Güneydoðu Anadolu bölgesinde yaðmur ve saðanak þeklinde olacaðý bekleniyor. Yaðýþlarýn bugün Çanakkale, Balýkesir ve Bursa'da yaðmur þeklinde baþlayacak yoðun kar yaðýþý þeklinde de- vam edeceði, Kýyý Ege'de kuvvetli saðanak yaðmur görüleceði tahmin ediliyor. Bugün kuvvetli ve yer yer yoðun kar yaðýþýnýn Ýstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskiþehir, Kütahya, Afyon, Uþak, Manisa, Bursa, Balýkesir ve Çanakkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartýn, Kastamonu, Karabük ve Isparta çevrelerinde etkili olacaðý tahmin ediliyor. Doðu Akdeniz ile Antalya'nýn doðu ilçelerinde kuvvetli saðanak yaðýþ bekleniyor. HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK Rüzgarýn bugün Akdeniz ile Doðu bölgelerimizde gün- batýsý ve lodos dan, Marmara ve Kuzey Ege'de yýldýz ve poyrazdan kuvvetlenerek fýrtýna þeklinde eseceði, þiddetini Marmara, Batý Karadeniz ve Ege'de daha da artýracaðý ve saatteki hýzýnýn km ye kadar ulaþacaðý tahmin ediliyor. Meydana gelmesi tahmin edilen kuvvetli poyraz fýrtýnasý, hava sýcaklýklarýndaki hissedilir derecede azalýþ, kuvvetli ve yoðun kar yaðýþlarý ile þiddetli yaðýþlara karþý vatandaþlarýn ve ilgililerin meteorolojik tahmin raporlarý ve uyarýlarý takip etmeleri, gerekli tedbirleri almalarý gerekiyor. (ÝHA) Aydýn Halk Saðlýðý Müdürlüðü bünyesinde kurulan Obezite Danýþma Merkezi, faaliyetlerine baþladý. Obezite Danýþma Merkezi'nin Efeler ilçesi Kurtuluþ Mahallesi Kýbrýs Caddesi numara 26 adresinde bulunan Aydýn Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasýnda hizmet vermeye baþladýðýný açýklayan Halk Saðlýðý ÝL Müdürü Uz. Dr. Kasým Çetin, Söz konusu merkezde, Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalýklar Daire Baþkanlýðýnca, Koruyucu Saðlýk Hizmetleri kapsamýnda, Obezite ile mücadelenin daha etkin bir þekilde yürütülmesi hedeflenmiþtir. Beden Kitle Ýndeksi 25 ve üzerinde olan ancak diyabet, hipertansiyon, hipertiroidi ve kalp damar gibi herhangi bir kronik hastalýðý bulunmayan bireylerin laboratuar bulgularý ile birlikte deðerlendirilerek, saðlýklý beslenme ve fiziksel aktivite alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý amaçlanmýþtýr ÜCRETSÝZ HÝZMET VERECEK Merkezden faydalanmak isteyenlerin numaralý telefondan bilgi ve randevu alabileceklerini kaydeden Çetin, Beden Kitle Ýndeksi 25 ve üzerinde olan bireylerin baðlý bulunduklarý Aile Saðlýðý Hekimlikleri kanalýyla laboratuar tetkikleri yapýldýktan sonra Obezite Danýþma Merkezi'ne yönlendirilmektedir. Yönlendirilen kiþilerin, boy ölçümü ve yað ölçüm cihazý ile vücut analizleri yapýlarak çýkan sonuçlara göre gerekli deðerlendirmeler görevli diyetisyen tarafýndan yapýlmakta ve kiþiye özgü beslenme programý hazýrlanmaktadýr. Merkezimizde psikolog tarafýndan danýþanlara psikolojik destek de saðlanmaktadýr. Merkezimiz doktor, diyetisyen, gýda mühendisi, hemþire, ebe ve psikolog iþbirliði ile tüm Aydýn halkýmýza ücretsiz olarak hizmet verecektir diye konuþtu.(ýha)

4 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 4 UZUNIRMAK: TÜRKÝYE ADIM ADIM KÝÞÝ DEVLETÝNE DOÐRU SÜRÜKLENÝYOR TBMM Ýdare Amiri ve MHP Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn milletvekili adaylýðý için istifasýný açýklamasýný ve Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Bakanlar Kurulu'na baþkanlýk etmesini eleþtirdi. MHP Aydýn Efeler Ýlçe Kongresinde konuþan MHP Aydýn Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Ali Uzunýrmak, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için istifasýný açýklamasýný çok garip bulduðunu belirten MHP Aydýn Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Ali MHP'nin Aydýn'da oy hedefi 250 bin MHP Aydýn Ýl Baþkaný Fevzi Köse, MHP olarak Haziran ayýnda yapýlacak olan genel seçimlerde hedeflerinin Aydýn'- da 250 bin oy almak olduðunu söyledi. Aydýn'da ilçe kongrelerini tamamlayan MHP'de Ýl Baþkaný Fevzi Köse, genel seçimler öncesi önemli açýklamalarda bulundu. Aydýn'da 2007 Uzunýrmak, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan AK Parti'- den Milletvekili adaylýðý sinde bu seviyede temsil istisna hallerde gerçekleþti- hükümet politikalarýnýn ta- yýlýndan bu yana yapýlan seçimlerde MHP'nin her geçen yýl oylarýný arttýr- ÇARÇUR EDÝLÝYOR Aydýn'ýn iktidar tarafýn- dan sahipsiz býrakýldýðýdýðýný için istifa etmiþtir. Bu neyi edilmesi mümkün rilebileceðini ifade eden yini TBMM tarafýndan çegöstermiþtir belirten Ýl Baþkaný ný ve CHP'li belediyeler bu Türkiye'nin olmamýþtýr. Bu neyi göster- Uzunýrmak, Bir taraf genel þitli yollarla ve hukuk dene- Köse, Üç milletvekili tarafýndan beceriksiz yöçýkardýðýmýz bir demokrasi parlamenter miþtir; Bu devletin kurum- baþkaný gibi partileri eleþti- timi ile denetlenir. Sayýn 2007 yýlýn- netildiðini iddia eden düzeni içinde yönetilmeyip larýnýn parti kurumuna dö- riyor. Meydan mitingleri Cumhurbaþkaný Meclis ta- da kentte 144 bin oy al- MHP Aydýn Ýl Baþkaný bir istihbarat devleti olduilerisinde nüþtürüldüðü ve hatta daha yapýyor. Siyasete direk mü- rafýndan denetlenmen dýk yýlýnda ise 145 Fevzi Köse, Aydýn halðunun ve bir muhaberat parti devletinden dahalede bulunuyor. Ana- mümkün deðil yasal yollarbin oy alýrken 2011 genel kýnýn kaynaklarý çarçur devleti olduðunun yangýn daha öteye Sayýn Recep yasal sorumluluðu olmadýðý dan denetlenmen mümkün seçimlerinde ise 115 bin ediliyor. MHP olarak fiþeðidir. Bütün kumpaslar Tayyip Erdoðan'ýn þahsýnda halde Cumhurbaþkaný, 'Ýs- deðil. Bakanlar Kurulu'nu oy kazandýk. 30 Mart Aydýn'ýn da ülkenin de devletin içindeki bütün yaye'nin kiþi devletine doðru Türki- tisna hallerde Bakanlar Ku- istisnanýn dýþýnda toplayýp 2014'te yapýlan yerel se- yönetimine talibiz. pýlanmalar hepsi burada adým adým sürüklen- rulu'na baþkanlýk' yapar. paralel bakanlar kurulu ku- çimlerde ise 180 bin oy Genel Seçim'de Aydýn'- kendisini ele vermiþtir. Batý diðinin göstergesidir diye Çünkü o istisna haller özel rarak hükümet politikalarý- olarak MHP'nin Aydýn da birinci parti olarak demokrasilerinde, hukuk konuþtu. durumlardýr. na müdahil olmanýn hesabý- tarihinde en fazla aldýðý göðüslemek zorundayýz. devletinde, hukukun üstünyip Cumhurbaþkaný Recep Tay- Cumhurbaþkaný'nýn vatana ný kime karþý vereceksin. oy rakamýna ulaþtýk. Bunun hiç de zor olmalüðü savunan bir devlette Erdoðan'ýn Bakanlar ihanet dýþýnda yargýlanmasý Yeminine inanmamýz müm- MHP olarak kentteki dýðýný, hep birlikte baþa- devletin bazý kurumlarýnýn Kurulu'na baþkanlýk etmesi- mümkün deðildir. Oysa ki kün deðil ifadelerine yer tüm ilçeleri ve mahalle- rabileceðimizi ifade etleri siyasi dokunulmazlýk içer- ni eleþtirerek bunun sadece siyasi icra makamý yürütme verdi.(ýha) gezerek Haziran mek istiyorum. AK Parti ayýndaki genel seçimler- ile aramýzda 12 bin oy de 250 bin oy almak için farký var. Tüm ilçeleri ve TANER: HANIMLAR DA TEVECCÜH GÖSTERDÝÐÝNDE TÜRKÝYE'DE 1. PARTÝ OLURUZ Yaklaþan genel seçim- rekse ana muhalefet sevgililerine MHP'yi dýðý gibi olmadýðýný sel kavgalarýn son velerle birlikte Aydýn'da partisinin tek alterna- iyi anlatsýn. ve þu anda Türkiye'de rilmesini de isteyen siyasi partiler hare- tifinin MHP olduðu- Yönetimlerimizde ha- 3 milyondan fazla Recep Taner, MHP'liketlendi. Önceki gün nu belirterek, haným- nýmlara da aðýrlýk ve- devletten yardim alan nin kimsenin adamý gerçekleþtirdiði Efeler larýn da partiye çekil- relim. Hanýmlar da bu aile olduðunu belirten deðil sadece davanýn Ýlçe Kongresi ile tüm mesini istedi. partiye erkekler kadar Recep Taner, Bunu adamý olacaðýný söyilçe kongrelerini ta- Kongrede yaptýðý ko- oy verdiðinde MHP her ailede 4 kiþi oldu- ledi. mamlayan MHP'nin nuþmada erkeklere Türkiye'de 1. Parti ðunu varsayar ve 4 ile Bir de fýkra anlatan 23. Dönem Aydýn seslenen MHP'li Re- olur çarparsak 12 milyon Taner, Günün bi- Milletvekili Recep Ta- cep Taner, Evli olan- Türkiye'de gösterge- muhtaç insan olduðu rinde bir vatandaþýner, gerek iktidar ge- lar eþlerine, gençler lerin iktidarýn açýkla- ortaya çýkacaktýr. mýzýn hanýmý vefat Milli gelir yükseldi ise etmiþ ve iki çocuðu ile bu rakam niye. Artýk dul kalmýþ. Hayat tek Ak parti'nin gitmesi baþýna zorlaþýnca yalazým nýndakiler araþtýrýyor Konuþmasýnda CHP'- ve bu arkadaþa kendinin de eski CHP ol- si gibi 2 çocuðu ile madýðýný, AK parti'- dul kalmýþ bir bayannin de CHP'nin de tek la evlendiriyorlar. alternatifinin MHP ol- Çiftin bu evlilikten de duðunu belirten Ta- bir çocuklarý oluyor. ner, Artýk milletin Bir gün evde bir güuyanýk olmasý lazým. rültü oluyor. Haným Yapýlan araþtýrmalara gidip bakýyor ve görgöre MHP'ye oy ve- düðü manzara karþýren 5 seçmenden 4'ü sýnda baðýrýyor. 'Bey erkek. MHP'li erkek yetiþ senin çocuklarla kardeþlerimiz eþlerini, benim çocuklar bir olanalarýný gençler ise muþ bizim çocuðu dösevgililerini bir kere- vüyor' diyor. Diyeceye mahsus oy verdir- ðim þu ki; Adamýn sinler açýk ara iktidar adamý olunmaz adaoluruz. Bayanlara mýn hanýmý olunur. öncelik vermeliyiz. Bizler onun bunun Mutlaka yönetimler- deðil davanýn adamý de bayanlar da ol- olmalýyýz. Birlik beramalý berlik içinde olur el Konuþmasýnda birlik ele verirsek MHP iktive beraberliðin öne- dara gelecektir diye minden söz edip kiþi- konuþtu.(iha) köyleri gezdiðimde AK Parti'nin eridiðini görü- yorum. CHP'deki tepe yönetimine güven yok, onlar da eriyor" diye konuþtu.k.yörükce çalýþacaðýz. Bu hedefimize birlik ve beraberlik olgusu içinde çalýþarak ulaþacaðýmýza inanýyorum AYDIN'IN MALLARI Yapýlan istatistiki çalýþmalara göre; oy veren 5 kiþiden 4'ünü erkeklerin oluþturduðu Milliyetçi Hareket Partisi'nde 'Erkek egemen' parti görünümünden kurtulunmasý amacýyla eþli siyaset çalýþmalarý baþladý. MHP Aydýn Ýl Baþkanlýðý için çalýþmalarýný sürdüren Ahmet Ertürk ve ekibi, Efeler ilçe kongresine eþleri ile gelerek farklý bir kampanya baþlattýlar. ERTÜRK: MHP'YÝ AÝLE PARTÝSÝ YAPACAÐIZ Efeler Ýlçe Kongresine eþleri ile katýlarak gerek seçmene gerekse partililere farklý bir mesaj vermeye çalýþtýklarýný belirten MHP'li Ahmet Ertürk yaptýðý açýklamada; Aydýn'da MHP'yi büyütmenin yollarýndan birisi olarak iþin içine ailelerimizi de sokmamýz gerektiðine inanýyorum. MHP'de siyaset yapan arkadaþlarýmýz birbirlerini gayet iyi tanýyorlar ama ailece görüþme ve MHP'DE EÞLÝ SÝYASET DÖNEMÝ tanýþma ortamý maalesef zayýf kalýyor. Türk siyasetinde baþarýlý olmuþ si- yasi hareketlere göz attý- ðýmýzda baþarýda mutla- ka kadýn eli ve katkýsý var. MHP'nin siyasi ra- kiplerine baktýðýmýzda görüyoruz ki kadýný siyaseten belirli bir konuma taþýmýþlar ve baþarýlý ol- muþlar. Biz de ekibimizle birlikte Efeler ilçe kon- gresine eþlerimizle katý- larak önemli bir eksiði- mizi giderme noktasýnda önemli bir adým attýk. Kongre salonunda ki herkes bu hareketimizi tebrik ve takdir etti. MHP'ye gönül vermiþ herkesi önümüzdeki seçim döneminde ailece se- çim ve teþkilat çalýþmala- rýna katýlmaya davet edi- yorum (ÝHA)

5 10 Þubat 2015 Salý GEKA KESENÝN AÐZINI AÇTI Güney Ege Kalkýnma Ajansý (GEKA), 2015 yýlýnda Aydýn, Muðla ve Denizli illerinde 'Alternatif Turizm, Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji' projelerine 25 milyon TL'lik destek saðlayacak. 5 ASM'LERDE GÖREVLÝ ÇALIÞANLAR ESKÝ GÖREV YERLERÝNE DÖNEBÝLECEK Bölgesi'nde alternatif turizmin timler, üniversite rektörlükleri, bölgeleri, STK'lar, KSS ve OSB'ler yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtiril- kamu kurumu niteliðindeki mes- ile Birliklerin projelerine deðer- mesi amacýný taþýyan 'Alternatif lek kuruluþlarý, STK'lar ve tu- lendirmede öncelik verilecek. Turizm Mali Destek Programý' rizm altyapý birlikleri Alternatif Güneþ enerjisi, rüzgar enerjisi, Kar Amacý Güden Ýþletmelere Turizm Altyapýsý Mali Destek jeotermal enerji ve biyokütle Yönelik Alternatif Turizm ve Kar Programýna baþvuru yapabile- enerjisine yönelik projelerin des- amacý Gütmeyen Kuruluþlara cek. Alternatif turizm öðelerinin tekleneceði program kapsamýnda Yönelik Alternatif Turizm Altya- yenilikçi yöntemlerle tanýtýlmasý, bölgede üretim süreçlerinde, atýk pýsý Mali Destek Programý olmak termal ve saðlýk turizmi, yayla ve yönetiminde, kamusal alanlarda üzere iki farklý bileþenden oluþu- kýþ turizmi, agro turizm, trek- yenilenebilir enerjinin ve bu kapyor. Bu program kapsamýnda king, bisiklet, rafting, daðcýlýk, samda yenilikçi uygulamalarýn toplam 14 milyon 500 bin TL'lik motokros vb. alternatif sporlara yaygýnlaþtýrýlmasý hedefleniyor. kaynaðýn bölgede projesi baþarýlý yönelik turizm, müzecilik, tarihi Proje süresinin 12 ay olduðu bulunan iþletme ve kurumlara yapýlarýn restorasyonu ve alter- programda uygun projelere as- aktarýlmasý planlanýyor. Toplam natif turizmde akýllý telefon uy- gari 100 bin TL azami 600 bin TL 8 milyon TL kaynak ayrýlan Kâr gulamalarý gibi projelere asgari hibe desteði saðlanacak" Amacý Güden Ýþletmelere Yöne- 100 bin TL azami ise 600 bin TL EÐÝTÝM VE lik Alternatif Turizm Mali Destek kaynak tahsis edilecek diye BÝLGÝLENDÝRME Programýnda; termal ve saðlýk konuþtu. ÇALIÞMALARI turizmi ile spor, macera ve doða DEVAM EDECEK turizminin geliþtirilmesinin yaný ÜRETTÝM VE GEKA, 2015 Yýlý Proje Teklif sýra yöresel ürünlerin, tarihi ve TÝCARETE 6,5 MÝLYON TL Çaðrýsý kapsamýnda yürütülecek kültürel öðelerin turizme entegre Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn mali destek programlarýyla ilgili edilmesi amaçlandý. Azami proje Geliþtirilmesi Mali Destek Prog- bölge paydaþlarýný ve uygun süresinin 12 ay olduðu programa ramý kapsamýnda 6 milyon 500 baþvuru sahiplerini bilgilendirkâr amacý güden iþletmeler, ser- bin TL destek verileceðini açýklamek amacýyla Aydýn, Denizli, mayesinin tamamý ya da yüzde yan Alata, Kar amacý gütmeyen Muðla il ve ilçe merkezlerinde 16 75'inden fazlasý özel sermayeye kurum ve kuruluþlarýn projele- Þubat 2015'ten itibaren bilgilen- ait olan iþletmeler ile bu kapsam- rine asgari 100 bin TL azami ise dirme toplantýlarý düzenleyecek. daki küçük ve orta büyüklükteki 600 bin TL destek saðlanacak. Toplantýlar 48 ilçe merkezinde ve iþletmeler baþvuru yapabilecek. Bölgede üretim ve ticaret alanla- il merkezlerinde de ikiþer defa Program kapsamýnda, doðal ya- rýnda sunulan hizmetlerin geliþ- gerçekleþtirilecek. þam, termal turizm ve agro-tutirilmesi, hizmet kalitesinin ve 2015 Yýlý Mali Destek Programlarizm konseptine uygun konakçeþitliliðinin artýrýlmasý, verimlirý hakkýnda detaylý bilgi, Baþvulama tesisleri, sualtý dalýþ, sörf, liðin ve çevresel sürdürülebilirliru Rehberi ve eklerinin tamamý kitesörf, yamaç paraþütü, yelken- ðin saðlanmasý ile pazarlama im- Ajans merkezinden, Aydýn, De- cilik gibi eðitim merkezleri, alterkânlarýnýn ve pazar aðlarýnýn nizli, Muðla Yatýrým Destek Ofisnatif turizmde butik otelciliðe güçlendirilerek tanýtýlmasý ama- lerinden ve Ajansýn internet siteyönelik konaklama tesisleri, yö- cýyla tasarlanan programda uy- sinden (www.geka.org.tr) temin resel ürünleri ve yerel kültürü gulamaya geçecek projelerin sü- edilebilecek. Proje tekliflerinin içeren özel müzecilik, bölgenin resi 24 ay olacak þeklinde koson baþvuru tarihi 08 Mayýs 2015 turistik deðerlerine özgü hediye- nuþtu. saat olarak belirlendi. lik eþya üretimi, termal konakla- YENÝLEBÝLÝR ENERJÝYE Baþvuru sahiplerinin öncelikle 08 ma tesislerinde hizmet kalitesi- ÖNEMLÝ DESTEK Mayýs 2015 saat 18.00'e kadar nin iyileþtirilmesi, tedavi odaklý Bölgede yenilenebilir enerji kul- Ajansýn internet ortamýnda yer faaliyetlerin geliþtirilmesi vb. lanýmýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve alan Kalkýnma Ajanslarý Yönetim projelere asgari 50 bin TL azami enerji maliyetlerinin azaltýlmasý Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek ise 500 bin TL destek saðlanacak. amacýyla kar amacý gütmeyen Yönetimi (KAYS-PFDY; Kar amacý gütmeyen kuruluþ- kurum ve kuruluþlara yönelik ta- larýn baþvuru sahibi olduðu Alli sarlanan Yenilenebilir Enerji Ma-.tr/) üzerinden baþvurularýný ternatif Turizm Altyapýsý Mali Destek Programý için 4 milyon yapmalarý gerekiyor. Daha sonra Destek Programýnda ise (Küçük TL'lik bir bütçe belirlendiðini sistemden çýktý alýnarak 15 Mayýs Ölçekli Altyapý Projeleri) toplam ifade eden Alata, þöyle konuþtu: 2015 Cuma günü saat 18.00'den 6 milyon 500 bin TL'lik bir bütçe Bu kapsamda özellikle; üniver- önce matbu olarak ajansa ulaþbelirlendi. Özellikle kamu ku- site rektörlükleri, kamu, yerel týrýlmasý gerekiyor. rum ve kuruluþlarý, yerel yöneyönetimler, teknoloji geliþtirme (ÝHA/K.YÖRÜKCE) GEKA, 2015 yýlý Proje Teklif Çaðrýsýnýn ilk tanýtým toplantýsýný Aydýn'da gerçekleþtirdi. Toplantýya GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata, Aydýn Ticaret Odasý (AYTO) Yönetim Kurulu Baþkaný ve GEKA Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ülken ile GEKA birim amirleri katýldý. GEKA tarafýndan açýklanan mali destek programý kapsamýnda kar amacý güden iþletmelere yönelik Alternatif Turizm, kar amacý gütmeyen kurum ve kuruluþlara yönelik Alternatif Turizm Altyapýsý, kar amacý gütmeyen ve kurum ve kuruluþlar için Üretim ve Ticaret Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi ile Yenilenebilir Enerji konularýnda 2015 yýlý Proje Teklif Çaðrýsýyla toplam 25 milyon TL'lik bir kaynaðýn Aydýn, Denizli ve Muðla illerinden oluþan Güney Ege bölgesinde kullandýrýlmasý planlanýyor. Toplantýnýn açýlýþýnda konuþan AYTO Baþkaný Hakan Ülken, GEKA'nýn 2015 yýlý için çýktýðý 3 fasýla ne kadar fazla ilgi ve alaka gösterilirse kentin alacaklarýnýn da çok daha fazla olacaðýný söy- ledi. GEKA 2015 Proje Teklif Çaðrýsý'nýn Türkiye'deki örnekle- rine göre vasýl ve vasýllar içeri- sindeki çeþitliliðinin yaný sýra bütçesi noktasýnda da çok daha avantajlý imkanlarla sunduðunu kaydeden Ülken, Bu çaðrý dönemindeki bütçe ile totalde 100 milyon TL'yi buluyoruz. 100 milyon TL bütçe desteði, yatýrýmlarla birlikte 250 milyon TL'yi bulacaktýr. Yeterli midir? Deðildir. Ýyi sonuçlar elde ettikçe bunlarýn daha da artacaðýný düþünü- yoruz. Alternatif Turizm, 2015 döneminde çýkýlan en önemli fasýllardan birisidir. Sürekli ilimizin turizmini geliþtirmek için konuþuyoruz. Kuþadasý, Didim aksýmýz özellikle yaz turizminde önemlidir. Ancak Aydýn olarak bizim sadece deniz turizmimiz yok. Antik kent, yöresel ve doða turizm çeþitliliðimiz de var. Aydýn'da her türlü turizm yapýlabilmektedir. Ticaret Altyapýsýný Ge- liþtirilme faslý da çok önemlidir. Ýlimizin ticaret alt yapýsýný nitelikli hale getirmemiz þart. Son olarak Yenilenebilir Enerji faslý var. Aydýn turizmin yaný sýra enerji kentidir. Kentimiz, jeoter- mal enerjisinden, güneþ enerjisine, güneþ enerjisinden tutun da rüzgar enerjisine kadar birçok konuda avantajlýdýr. 3 faslýn ilimize katký koyacaðýný düþünü- yorum. Katký koymasý için de mutlaka kentin tüm dinamikleri olarak, bu fasýllar ile alakadar olmayýz ÜÇ ANA BAÞLIK ALTINDA DESTEK VERÝLECEK GEKA 2015 Proje Teklif Çaðrýsý'- nýn detaylarý hakkýnda bilgiler veren GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata ise, Güney Ege Memur-Sen Aydýn Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný A. Baki Karaer, Aile Saðlýðý Merkezlerinde görevli çalýþanlarýn eski görev yerlerine dönebileceðini belirtti. Aile Saðlýðý Merkezleri'nde (ASM) görevli çalýþanlarýn talep etmeleri halinde önceki görev yaptýklarý hastanelere dönebilmesine iliþkin Saðlýk Bakanlýðý genelgesi Valiliklere gönderildi. Saðlýk-Sen Aydýn Þube Baþkaný Baki Karaer, yaptýðý açýklamada; Sendikamýzýn yaptýðý görüþmeler sonucunda aile hekimliklerine geçmeden önce kadrosu Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý hastanelerde olan tabip, uzman tabip ve diðer saðlýk personelinin kadrosu ÇKYS'de ASM'de görünen ebe, hemþire, saðlýk memuru, acil týp teknisyenler istekleri halinde önceki görev yerlerine dönmelerine iliþkin Saðlýk Bakanlýðý genelgesi yayýnlandý (iha) 10 Þubat 2015 YIL:13 SAYI: 3758 FLAÞ GAZETECÝLÝK MATBAACILIK YAYINCILIK VE REKLAMCILIK ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ...SÜLEYMAN KASIM ÞENER YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ...SEMRA ÞENER EDÝTÖR...GÜLCAN BÝLÝR ÝNTERNET SAYFASI SAYFA EDÝTÖRÜ...SEMRA ÞENER YAYIN TÜRÜ... YEREL SÜRELÝ YAYIN BASKI...FLAÞ OFSET MATBAACILIK TESÝSLERÝ RAMAZANPAÞA MAH.BEDESTEN ÝÞ MERKEZÝ ALT ZEMÝN KAT NO:128 AYDIN ÝNTERNET ADRESÝ...www.gazeteflas.com 6 Aylýk...90 TL Yýllýk TL

6 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 6 ERDEM: MÝLLETÝMÝZ, KÝRLÝ TEZGAHLARI DÜN OLDUÐU GÝBÝ BUGÜN DE KIRACAKTIR AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, 2015 Genel Seçimleri'nde Türkiye'yi kualis- MEZARLIKLAR yonlara mahkum etmek ve tekrar eski günlere döndürmek için YEÞÝLLENDÝRÝLÝYOR tezgahlar kurulmaktadýr AK Parti hükümetleri döneminde kredi faizlerindeki düþüþün çiftçiye, esnafa ve sanayiciye çok büyük imkanlar saðladýðýný belirten Mehmet Erdem, 2002 de Halkbankasý, Ziraat Bankasý faizleri yüzde 46 ile yüzde 59 bandýndaydý. Þuan Ziraat Bankasý'- nýn tarým kredileri yüzde 0 ile yüzde 8,25 arasýnda deðiþiyor. Ziraat Bankasý'nýn Tarým Kredi Kooperatifleri aracýlýðý ile kullandýrdýðý kredi toplamý 21 Milhalle Mezarlýðý'na 60 adet fýstýk ça- Efeler Belediyesi, Emirdoðan Mayar TL. Bu krediler genel bütçeden sübvanse edilen kredilerdir. Efeler Belediyesi Mezarlýklar Mümý dikti. Bu kredilerin sübvansiyonu için dürlüðü tarafýndan, Emirdoðan Mahallesi Mezarlýðý'na 60 adet fýstýk 2015 bütçesine 1 milyar 300 Milyon TL ödenek ayrýlmýþtýr. Þu çamý fidaný dikildi. Efeler Belediye anda Ziraat Bankasý'nýn tarýmsal Baþkaný M. Mesut Özakcan, diðer kredilerinden faydalanan üreticilerimizin sayýsý 590 bindir. devam edeceðini ifade ederek, "Be- mezarlýklara da fidan dikimlerinin Hâlihazýrda Halk Bankasý'nýn lediyemize baðlý mezarlýklarda fidan dikimi ve yeþillendirme çalýþ- esnaflarýmýza açtýðý kredi miktarý 12 milyar TL'dir ve 124 bin SEVMEZ derleri için ayrýlan rakam 55 mil- insanýmýzýn bu alanlarda aldýðý masý baþlattýk. Mevcut olan aðaçlarýn bakýmý yapýlýp yeni fidan ekimi esnafýmýza kredi kullandýrmýþ- Faiz lobilerinin AK Parti'yi sev- yar TL'dir. Özetle 2002 yýlýndaki hizmetlerin birçoðu verilemiyor týr. Esnaf Kefalet Kooperatifleri mediðini savunan Erdem, 2002 faiz oranlarý devam etseydi faiz olacaktý diye konuþtu. ve çevre düzenleme çalýþmalarý vasýtasýyla kullandýrýlan sübvan- yýlýnda genel bütçenin yüzde lobilerine 150 milyar TL daha AK Parti'nin gücünü milletten gerçekleþtiriliyor. Belediye olarak siyonlu kredilerin faiz oraný 43,2'lik kýsmý faiz giderleri için fazla para aktarýlacaktý. Ýþte bu aldýðýna vurgu yapan Erdem, mezarlýklarýmýzýn daha modern bir yüzde 4-5 aralýðýnda olup bu ra- ayrýlmaktayken AK Parti Hükü- yüzden faiz lobileri AK Parti þöyle konuþtu: 2015 Genel Sekam enflasyon oranýnýn altýnda- metleri döneminde bu rakam iktidarýný sevmiyor ve yýpratma- çimleri'nde Türkiye'yi kualis- sürdürüyoruz. Çalýþmalar sonrasýn- hale getirmek için çalýþmalarýmýzý dýr. Yine Kredi Garanti Fonu bugün yüzde 11,9'a gerilemiþtir. ya çalýþýyor. Faiz lobilerine yýlda yonlara mahkum etmek ve tekmarifetiyle KOBÝ'lerimize 3,8 Eðer 2002 yýlýndaki faiz gideri 150 milyar TL daha fazla para rar eski günlere döndürmek için birlerini rahatlýkla ziyaret edebileda vatandaþlarýmýz yakýnlarýnýn ka- milyar TL'lik kredi garantisi ve bugün de ayný olsaydý 2005 büt- ödemesi yapmýþ olsaydýk eðiti- tezgahlar kurulmaktadýr. Bu kirkefaleti saðlanmýþ durumdadýr çesinde faiz giderleri için 205 me, ulaþýma,saðlýða ve sosyal li tezgahlarý kýracak olan dün daha iyi bir görünüme kavuþacak" cekler. Mezarlýklarýmýz çalýþmalarla Milyar TL ayýrmamýz gerekecek- hizmetlere bütçeden ayrýlan olduðu gibi bugün de aziz mille- FAÝZ LOBÝSÝ AK PARTÝ'YÝ ti. Oysa 2015 bütçesinde faiz gi- paylar ciddi oranda düþecek ve timiz olacaktýr (ÝHA) (ÝHA) ÇETÝNDOÐAN: YEREL BASININ DAHA ÇOK SATILMASI VE OKUNMASI AYDIN'I DAHA GÜÇLÜ KILACAKTIR Aydýn Esnaf ve Sanatkarlar Ýliþkiler Müdürü Þükrü Odalarý Birliði Baþkaný Se- Kadri Söylevci, Yerel basýlahittin Çetindoðan, Yerel nýn Aydýn'da daha çok basýn bizim gözümüz kula- okunmasý için elimizden ðýmýz gelen katkýyý saðlayacaðýz. Aydýn Valiliði Basýn ve Yaygýn basýn yerel haber- Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü, leri fazla ve detaylý olarak Basýn Ýlan Kurumu Aydýn sayfalarýnda doðal olarak Þube Müdürlüðü, Aydýn çok yer vermez. Oysa yerel Gazeteciler Cemiyeti ve basýn daha çok yerel haber Aydýn Gazetecileri Daya- vererek halkýmýzýn daha nýþma Derneði'nin il gene- fazla aydýnlanmasýný saðlinde yerel gazetelerin bili- lar. Yerel basýnýn daha çok nirliði ve satýþlarýnýn artýrýl- satýlmasý ve okunmasý Aymasýna yönelik yaklaþýk iki dýn'ý daha güçlü kýlacaktýr. aydýr sürdürdüðü çalýþma- Yerel basýnýmýzý hep birliklar devam ediyor. te sahip çýkmalýyýz. Þek- Bu kapsamda Aydýn Esnaf linde konuþtu. ve Sanatkarlar Odalarý Bir- Basýn Ýlan Kurumu Aydýn liði Baþkaný Selahittin Çe- Þube Müdürü Özer Akoðlu tindoðan'ý ziyaret eden Ay- da, 2 Mayýs 2014'te Aydýn'- dýn Valiliði Basýn ve Halkla da faaliyete baþlayan ku- rin gözbebeðidir. Dolayý- Yerel basýný çok getiremeyenler ayakta kal- karlarýmýz da var. Dükka- Ýliþkiler Müdürü Þükrü rumlarýnýn yerel gazetelere sýyla bizim tüm þehir ola- önemsediklerini ifade eden makta zorlanýr. Bu bizim nýna her gün birden fazla Kadri Söylevci, Basýn Ýlan bir yýllýk uyum süreci veril- rak bu gözbebeklerimize Aydýn Esnaf ve Sanatkarlar esnaf ve sanatkarlarýmýz yerel gazete alan berber Kurumu Aydýn Þube Mü- diðini ve bu sürenin dol- sahip çýkmamýz, onlarý ya- Odalarý Birliði Baþkaný için de böyledir. Geliþen arkadaþlarýmýzý biliyorum. dürü Özer Akoðlu ve Ay- masýna üç aydan az bir za- þatmamýz gerekiyor. Esnaf Selahittin Çetindoðan ise her iþletme, istihdama da Toplumumuzun yaþadýðý dýn Gazetecileri Dayanýþma man kaldýðýný belirterek, ve sanatkar camiamýzýn da Yerel basýn bizim önemli katký sunmaktadýr. yerdeki olay ve konulardan Derneði Baþkaný Mehmet Yerel gazetelerimizin Ba- bu yönde gerekli katkýyý gözümüz kulaðýmýz. Birçok Aydýn'da tüm kahvehane- haberdar olabilmesi ancak Aydýn, yerel basýn ve so- sýn Ýlan Kurumu'ndan ilan saðlayacaðýna inanýyoruz. konudan yerel lerimize, berber ve kuaför yerel basýnýmýz sayesinde runlarý hakkýnda bilgilen- almaya devam edebilmesi Yerel gazetelerimiz artýk il gazetelerimiz sayesinde salonlarýmýza ve diðer mümkündür. Aydýn Esnaf dirmede bulundu. ve dolayýsý ile ayakta kala- genelinde gazete bayilerin- haberdar oluyoruz. Son yýl- alanlarda faaliyet gösteren ve Sanatkarlar Odalarý Yerel basýnýn Aydýn'da da- bilmesi için yerine getir- de de satýlmaktadýr. Her larda Aydýn'daki yerel ga- esnaf ve sanatkarlarýmýzýn Birliði olarak bu konuda ha çok okunmasý için elle- mek zorunda olduklarý birimiz her gün bir yerel zetelerde yaþanan geliþme- dükkanlarýna her gün en az yürütülecek her türlü rinden gelen katkýyý saðla- kadro, fiili satýþ, yüzölçü- gazete satýn alarak da yerel ler bizi de gururlandýrýyor. bir yerel gazete girmeli. çalýþmaya katký saðlamaya yacaklarýný ifade eden Ay- mü ve içerik bazý kriterler basýnýmýza katký saðlamýþ Kendisini geliþtiremeyen, Bunu yapan, örnek göstere- hazýrýz diye konuþtu. dýn Valiliði Basýn ve Halkla var. Yerel gazeteler bir þeh- oluruz çaðýn gereklerini yerine bileceðimiz esnaf ve sanat- (ÝHA)

7 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 7 ATATÜRK'ÜN SÖKE'YE GELÝÞÝNÝN 91. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI ÝNCÝRLÝOVA BELEDÝYESÝ'NDEN EÐÝTÝM KURUMLARINA DESTEK Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluþ savaþý sonrasý çýktýðý yurt gezileri kapsamýnda Söke ilçesine geliþinin 91. yýl dönümü kutlandý. Cumhuriyet meydanýndaki yapýlan törene Kaymakam Mehmet Demirezer, Garnizon Komutaný Kur. Alb. Mücahit Tamer, Söke Belediye Baþkaný Süleyman Toyran, daire müdürleri, siyasi parti yöneticileri, askeri erkan ve öðrenciler katýldý. Törende ilk olarak Atatürk anýtý- ne, kendisinin halkýna olan de- ne çýkarmaya çalýþmakla olur. 9 önemli çalýþmalar yapmýþtýr. na çelenkler sunuldu, saygý du- rin özlemini de bu geziler saye- Þubat 1924 Atatürk'ümüzün Sö- Bunlardan biride Türk Dil Kururuþu ve istiklal marþý okundu. sinde bir ölçüde de olsa gidere- ke'mize, Kuþadasý yolu üzerin- mu ve Türk Tarih Kurumu'nu Törende öðrencilerin okuduðu bilmiþtir. Bir takvim yapraðý ola- den girdiði gündür. Kalplerimi- kurmasýdýr. Bizlere düþen görev þiirlerin ardýndan; Söke Belediye rak, herhangi bir günde Atatürk, ze girdiði günden itibaren bi- Atatürk'e sahip çýkmak istiyor- Baþkaný Süleyman Toyran ve yurdumuzun herhangi bir yöre- zimle birliktedir. Yaþadýðýmýz sak pozitif bilimleri kendimize Ýlçe Kaymakamý Mehmet Der- sinde olmuþtur. Ancak, ulusu- sürece, Onun en büyük eserim- hedef seçip çok çalýþmak mirezer, þehir adýna günün anla- muzun kalbine, Çanakkale'de, dir dediði Türkiye Cumhuriye- Demirezer konuþmasýnda Söke mý ile ilgili bir konuþma yaptý. Anafartalar'da, Samsun'da gir- ti'ne ve Devrimlerine sonsuza için eðitimin taþýdýðý öneme dik- Söke Belediye Baþkaný Süleyman miþtir. dek baðlý kalýp, yaþatacaðýmýza kat çekerek, fakültenin bir an Toyran yaptýðý konuþmasýnda; Yaptýðý devrimler ve kurduðu, söz veriyoruz. Ne mutlu 91 yýl önce tamamlanarak Söke'nin Atatürk'ün bu yurt gezilerinde bizim de sonsuza dek ya- önce Ata'mýzý Söke'de görüp, üniversite kenti olmasýnýn öneamaçladýðý bir diðer husus da, þatacaðýmýz Cumhuriyet ile gir- aðýrlama þerefine eriþenlere, ne mine dikkat çekti. ulusuyla beraber olmak, onlarla miþtir. Atatürk'ümüz ulusumu- mutlu böyle bir lidere sahip olan Törende ilçede faaliyet gösteren kaynaþmak, sorunlarýný yerinde zun kalbinden hiçbir zaman çýk- Türk Ulusuna ifadelerini kul- sivil toplum örgütleri ve siyasi gözlemleyip, bunlara çözüm mayacaktýr. Manevi miras ola- landý. partilerin temsilcileri Atatürk üretmek olmuþtur. Teknolojinin, rak ne bir doðma, ne de katý bir Ýlçe Kaymakamý Mehmet Demir- anýtýna karanfil býrakarak; Ata'yý iletiþimin ve medyanýn çok ye- dünya görüþü býrakan, sadece ezer ise konuþmasýnda Söke'nin selamladýrlar. Konuþmalarýn tersiz olduðu o dönemlerde, bu bilimin yolundan gitmeyi, ken- Atatürk'ün ziyaret ettiði þanslý ardýndan Söke Belediyesi Halk geziler sayesinde birçok toplum- disinin manevi mirasý olarak ilçelerden biri olduðunu söyledi. Oyunlarý Ekibi zeybek oyunlarý sal olaya bire bir tanýk olmuþ, ilan eden bu büyük insaný anla- Kaymakam Demirezer; Ulu gösterisini sergilerken, Söke problem odaklarýný yerinde tes- mak, ülkemizi demokratik, laik Önder Mustafa Kemal Atatürk Belediyesi Þehir Bandosu da pit edip proje odaðý haline getir- ve sosyal bir hukuk devleti ola- Türkiye Cumhuriyetinin sonsu- konseriyle törene renk kattý. miþtir. Ayrýca, halkýnýn kendisi- rak, çaðdaþ uygarlýklar seviyesi- za dek yaþatýlabilmesi için çok (ÝHA) ATABAY: ÝLLEGAL ÝÞ YAPAN BABAMIN OÐLU OLSA AFFETMEM Didim Belediye Baþkaný A. Deniz Atabay son asýlsýz iddialara dayanan dirme yapan Baþkan Ata- sinde hazýrlanan tabela- A. Deniz Atabay, Didim günlerde Didim Beledi- haberler ilçemizde deðil bay Ýllegal iþ yapan ba- larýn numuneleri görü- Belediyesi'nde yasa dýþý þ yesiyle ilgili ortaya atýlan de nede Kuþadasý'nda ve bamýn oðlu olsa affet- þüldü. Uzunluðu, nereye ve uygulamalara asla iddialarla ilgili sert cevap Nazilli'de çýkan yerel ga- mem. Yanýmda çalýþan nasýl konulacaðý ele alýnmüsaade etmeyeceðini verdi. Atabay, yaptýðý zeteler ile bazý haber site- birlikte çalýþtýklarýmýza dý. Bu konuda da disipbelirtti. açýklamalarda Birkaç lerine yer veriliyor. Daha tabii ki sahip çýkarým linden taviz verilmeye- Didim Belediye Baþkaný haber portalýnda çýkan önce bu tür iddialarý ya- ama yanlýþý tespit ettiðim cek. Kendi tespit ettiðipan þahýslar önce imarla zaman acýmam. Bu iddi- miz ihtiyaç sahiplerini de ilgili, adam kayýrmayla alarý belgelerle ortaya ko- Huzurevine yada isteilgili yazdýlar þimdi de yun, ispat edin gereðini mezlerse otellere yerleþtiözel hayatlarla ilgili id- yaparým. Bir iddiayla il- riyoruz dialar yazýlýyor. Ýddiasý gili isnat edilen suç ispat- TAVÝZ YOK olan ispatlamak zorunda; lanýncaya kadar o kiþi Baþkan Atabay, Fevzipa- Ercan bey 3-4 gündür suçsuzdur. þa Mahallesinde bulunan hastalýkla uðraþýyor; ken- TABELALAR otelin günü birlik yapýla- disi Ýzmir'de gidip geli- ÜZERÝNDE cak alanlarýn içerisinde yor, bar'da orada burada ÇALIÞILIYOR kalan yerlerde alana uyeðlence yapmýþ türünden Altýnkum Yalý Cadde- gun olmayan çalýþmala- yazýlar yazýyorlar. Tabii sindeki düzenlemelerde rýn yapýlmasýndan dolayý bunlar devam edecektir. iþletmelerin koyacaðý yapýlan alanýn Yapý Kon- Bunlarýn kýskacý daralýlantý tabelalarla ilgili de top- trol Müdürlüðünce müyor; o nedenle bunlarý yaren yapýldýðýný dile geti- hürlendiðini belirterek pýyorlar Baþkan Atabay Üni- Yasal olmayan hiç bir Ortaya atýlan diðer iddilanan versite tarafýndan hazýr- iþe izin vermeyiz. Çalýþalarla ilgili de deðerlen- yönetmeli çerçeve- malarda taviz yok Ýncirliova Ýzzet Ayaydýn Ali Sarýyörük Ýlköðretim Okulu'nun çevre düzenlenmesi ve parke taþý döþeme iþleri Ýncirliova Belediyesi tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Göreve geldiði günden bu yana cami, mezarlýklar ve eðitim kurumlarýn fiziki yapýlarý ile çevre düzenleme iþleri bakým ve onarým çalýþmalarýna imkanlar dahilinde katký ve destek saðlamaya çalýþtýklarýný belirten Ýncirliova Belediye Baþkaný Gürþat Kale, ilçe merkezinde bulunan ve geçtiðimiz aylarda eski binasý yýkýlan Ýzzet Ayaydýn Ali Sarýyörük Ýlköðretim Okulu'ndaki 700 metrekarelik parke taþý döþeme iþi ile çevre düzenlenmesi ve oturma banklarýnýn konulmasý iþini baþlattýklarýný söyledi. "GELECEÐÝMÝZÝN TEMÝNATI OLAN ÇOCUKLARIMIZA NE YAPSAK AZDIR" Eðitim ve öðretime büyük önem verdiklerine vurguda bulunan Baþkan Kale, "Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýza ne yapsak azdýr. Onlarýn daha saðlýklý ve güvenilir bir ortamda eðitim görmeleri için Ýncirliova Belediye Baþkanlýðý olarak üzerimize düþen her türlü katkýyý da sunmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. (ÝHA) KÖÞK'TE 40 KÝÞÝ CHP'YE KATILDI Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Köþk Ýlçe Örgütü'nde 40 kiþiye parti rozeti takýldý. CHP Köþk Ýlçe binasýnda gerçekleþtirilen törenle, Demokrat Parti'nin eski ilçe baþkanýnýn da aralarýnda bulunduðu 40 kiþi, CHP'ye katýldý. Törene CHP Aydýn Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar, CHP Ýlçe Baþkaný Mehmet Güldenk ve çok sayýda parti üyesi katýldý. Törende konuþan Milletvekili Prof. Dr. M.Lütfi Baydar, "Köþk ziyaretlerimde bizi beþ kiþilik grup karþýlardý, þimdi ise binalara sýðmýyoruz. Herkes doðru yolun Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduðunu gördü'' Baydar'ýn konuþmasýnýn ardýndan CHP'ye katýlan 40 kiþiye rozetleri takýlarak, katýlýmlarýndan dolayý teþekkür edildi. (ÝHA)

8 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 8 TEKSTÝL SEKTÖRÜNÜN KADERÝ TEKNÝK TEKSTÝL ÝLE DEÐÝÞECEK Tekstil sektöründe katma deðeri lerin dünya tekstil ve hazýr giyim nýn kilogramda 1.52 dolar sevi- rilmesine olanak verecek ve tica- mir'in ileri inovasyonun baþkenti yüksek teknik tekstil ürünlerinin üretimindeki payýnýn yüzde 25 yesinde olduðunu belirten Ýzmir rileþmesini saðlayacak bir yapý olacaðýný belirterek, Bu yýl itibaüretimi ve geliþtirilmesi için Ege olduða dikkat çekti. Türkiye'de Valisi ve ÝZKA Yönetim Kurulu olarak kurgulanmýþ olmasý. Ay- riyle birçok projeyle ileri inovas- Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracat- de üretim ve ihracatta net bir ar- Baþkaný Mustafa Toprak da, ino- rýca, firmalara test ve analiz hiz- yonu konuþacaðýz. Rekabet önceçýlarý Birliði tarafýndan kurulacak týþ trendi olduðunu vurgulayan vasyon ve Ar-Ge yatýrýmlarýyla metleri sunulacak, diðer taraftan si ortaklýk, yeni ar-ge, dönüþüm olan Teknik Tekstiller Araþtýrma Ünlütürk, Ancak bu artýþý daha bu oraný 3 dolara ve daha yukarý- da tekstil sektöründe faaliyet gös- yaparak dünyadaki yerimizi perve Uygulama Merkezi'ne start da ivmelendirmek ve sürdürü- lara çýkarmayý hedeflediklerini teren firmalarýn koruyucu teknik çinleme önemli. Biz ileri inovasverildi. lebilir kýlmak adýna teknoloji ve bu amaçla ÝZKA'nýn kaynaklarýy- tekstil üretimine doðru dönüþü- yonun baþkenti olarak Ýzmir'i, Ýzmir Kalkýnma Ajansý projenin Ar-Ge altyapýmýzý güçlendirme- la inovasyonu öne çýkaran proje- mü sürecinde teknik destek hiz- Türkiye ve dünyaya lanse ediyor bütçesinin yüzde 75'ini destekler- miz gerekiyor. Teknik tekstiller, leri desteklediklerini kaydetti. meti saðlanacak diye konuþtu. olacaðýz. Ýzmir'in ileri inovasyoken, Teknik Tekstiller Araþtýrma üretiminde teknolojinin ve Ar- ÝZKA'nýn bugüne dek 11 mali nun baþkenti olacaðýna inanýyove Uygulama Merkezi, Dokuz Ge'nin yoðun olarak kullanýldýðý destek programýna doðrudan tek- REKABET GÜCÜ ruz. Bu, zor ve emek isteyen bir Eylül Üniversitesi, Türkiye Teks- ve yüksek katma deðer getiren lif çaðrýsý yoluyla 165 milyon lira ARTIRILACAK proje. Bu proje ile ciddi atýlama til, Hazýr Giyim, Deri Sanayi, ürünler olarak öne çýkýyor. kaynak ayýrdýðýný, yürütülmekte Dokuz Eylül Üniversitesi Týnaz- gireceðiz. Düþük teknik tekstil Teknoloji ve Tasarým Araþtýrma Bundan sonraki süreçte de teknik olan dört güdümlü proje ve uy- tepe Yerleþkesi'nde kurulacak ihracatýmýz teknolojiye geçildimerkez Geliþtirme Vakfý (TARGEV) ve tekstillerin üretimi için gerekli gulamasý tamamlanan iki doðru- ile temel olarak bu alan- ðinde 100 kat artacak. Týbbi teks- Ege Hazýr Giyim ve Konfeksiyon olan bilgiyi üreterek bilgiye olan dan faaliyet desteði programý ile da faaliyet gösteren paydaþlarýn tilde bu artýþ, 100 bin kat, 1 milrekabet Ýhracatçýlarý Birliði ile ortaklaþa baðýmlýlýðýmýzý azaltmamýz gere- birlikte toplam olarak tahsis edihayata güçlerinin artýrýlmasýnýn yon kat olacak. Bölgemizdeki 10 geçirilecek. Teknik Teks- kiyor len kaynaðýn 186 milyon lira ol- hedeflendiði belirtildi. Bu kap- üniversite ve diðer üniversitelerle tiller Araþtýrma ve Uygulama Teknik Tekstiller Araþtýrma ve duðunu açýklayan Toprak, Pro- samda test ve analiz çalýþmalarý iþbirliði içinde olacaðýz Merkezi'nin teknik tekstil ile ilgili Uygulama Merkezi'nin gelenek- jenin hazýrlýk çalýþmalarý bir yýl için laboratuar altyapýsýnýn ku- Toplantýda konuþmalarýn ardýnrulduðu, yürüteceði çalýþmalarla Ýzmir'in sel sektörlerden, katma deðerli sürdü. Ýki yýlda tamamlanmasý merkez bünyesinde yü- dan, Ýzmir Valisi ve ÝZKA Yöneyürüteceði ileri inovasyonun baþkenti olmasý sektörlere geçiþ açýsýndan da ör- öngörülen projenin toplam bütçe- rütülecek Ar-Ge faaliyetlerine ek tim Kurulu Baþkaný Mustafa Topolarak hedefleniyor. nek bir proje olduðunu vurgula- si 4 milyon 430 bin 205 lira bunun sanayinin ihtiyaç duyduðu rak, Ege Ýhracatçý Birlikleri Koor- Ege Ýhracatçý Birlikleri Koordina- yan EÝB Koordinatör Baþkaný Ün- yüzde 75'ine karþýlýk gelen 3 mil- proje çalýþmalarýnýn da hayata dinatör Baþkaný Sabri Ünlütürk, tör Baþkaný Sabri Ünlütürk, Tek- lütürk, Teknik Tekstiller Araþtýr- yon 322 bin 654 lirasý ÝZKA tara- geçirileceði anlatýldý. DEÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. nik Tekstiller Araþtýrma ve Uygu- ma ve Uygulama Merkezi saye- fýndan finanse edilecek. Merkez Murat Özgören ve Ege Hazýrgilama Merkezi Projesi imza töre- sinde Ege Bölgesi'nde tekstil sek- firmalarýn teknik destek üretimi- ÝZMÝR ÝLERÝ yim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý ninde, yaptýðý konuþmada, dün- törünün katma deðerli ürün ihra- ne destek verecek. Oluþturulacak ÝNOVASYONUN Birliði Yönetim Kurulu Baþkan yanýn teknik tekstillere doðru bir catýnýn artýþ göstereceðini ifade olan merkezin önemli özellikle- BAÞKENTÝ OLACAK Yardýmcýsý R. Burak Sertbaþ prodönüþüm sürecinden geçtiðini etti. rinden bir tanesi, araþtýrma proje- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör jeye imza attý. belirterek, þu anda teknik tekstil- Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatý- leri ile prototip ürünlerin geliþti- Yardýmcýsý Murat Özgören, Ýz- (ÝHA) GEMÝ TURÝZMÝNE YAÐMUR ENGELÝ DÝDÝM EMLAK MÜÞAVÝRLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI COÞKUN, DANIÞMA KURULU ÜYESÝ OLDU Didim Emlak Müþavirleri Der- dýmcýsý Aysel Gürzsoy katýldý. neði Baþkaný Osman Coþkun, Genel kurulda Didim Emlak Türkiye Tüm Emlak Müþavir- Müþavirleri Derneði Baþkaný leri Federasyonu 4. Olaðan ge- Osman Coþkun, Danýþma Kurunel kurulunda Danýþma Kurulu lu Asil Üyeliðine ve Yönetim Asil Üyeliðine seçildi. Kurulu yedek üyeliðine seçildi. Ankara'da yapýlan Türkiye Tüm Genel kurulda mevcut Federas- Emlak Müþavirleri Federasyonu yon baþkanýnýn yeniden seçildi- 4. olaðan genel kuruluna Di- ðini belirten Coþkun Genel kudim'i temsilen Didim Emlak rulda Emlakçýlýk yasasýyla ilgili Müþavirleri Derneði Baþkaný yapýlan çalýþmalar hakkýnda Osman Coþkun ve Baþkan yar- bilgiler verildiðini söyledi.ýha Kuþadasý'nda saðanak yaðmura maya çýkan turistler de saðanak da, otobüslerle Efes Antik Kenti yakalanan turistler gemilerine yaðmurun azizliðine uðradý. ve Meryemana Evi'ni ziyaret geri dönmek zorunda kaldý. Kuþadasý esnafýnýn büyük ümit- eden turistler de yaðmur nede- Kuþadasý'nda yýl boyunca dü- le beklediði turistlerin çok az niyle turlarýný saðlýklý olarak zenli sefer yapacak olan Baha- bir bölümü gemiden inip çarþý- gerçekleþtiremedi. Hýzlýca Efes ma bandralý Norwegýane Jade larda dolaþmaya çalýþtý ancak ve Meryemana Evi'ni gören tuisimli turist gemisiyle Kuþada- yaðmurun þiddetini sürdürmesi ristler, daha sonra yine otobüssý'na gelen yaklaþýk 2 bin 500 üzerine ellerinde þemsiyelerle lerle þehir dýþýndaki büyük alýþ turistin büyük çoðunluðu hava sahilde kýsa bir yürüyüþ yapa- veriþ merkezlerine yönlendiyaðmurlu olduðu için gemiden rak hýzlý adýmlarla gemiye geri rildi. ayrýlmazken, çarþýlarda dolaþ- dönmek zorunda kaldý. Bu ara- (ÝHA)

9 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 9 Derleyen: Semra Þener Hayata kisa bir mola ANNEM ÇILDIRDI KÝTAPCI Bu kitapta Mehmet Kemal Erdoðan'ýn sizin için yazdýðý birbirinden eðlenceli öyküleri okuyacaksýnýz. attýran Mehmet Kemal Erdoðan, bu kez yaptýklarýyla annesini çýldýrtan çocuklarýn öyküsünü anlatýyor. Üstelik çocuklar yalnýz deðil; babalarý da onlarýn suç ortaðý... Kitapta yer alan diðer öyküler þunlar: Acemi Þansý, Þekerci Dede, Bilmem Anlatabildim mi?, Ýki Þakacý, Bizim Pansiyon ve Köyümde Nüfus Sayýmý. Onlarý okurken de kahkahalarýnýz art arda patlayacak. El Uyuþmasý Tedavisi El uyuþmasýnýn altýnda yatan doðru beslenmeyle kan þekeripek çok neden bulunmaktadýr. ni düzenleme yoluna gider. Bu nedenler ortaya çýkartýldýk- Eðer fazla kilolu iseniz doktor tan sonra el uyuþmasý tedavisi kilo vermeyi tavsiye edecektir. için en doðru yönteme karar Egzersiz yaparken sakatlýkverilir ve uygulanmaya baþla- lar uyuþmalara neden olabilir. nýr. Bundan dolayý riskli hareket- Mütenevvi nedenlerden kay- lerden kaçýnmak gerekir. naklý olarak husule gelen el Hayat tarzýnda ve alýþkanlýkuyuþmasý, birçok kiþinin ciddi larda yapýlacak bazý deðiþikendiþeler içine girmesine ne- lerle birçok nedenin üstesinden olmaktadýr. El uyuþmasý- den gelinebilir. Soda yerine su nýn geçmesi için altta yatan içmek, tereyaðý yerine zeytinnedenler ortaya çýkartýlmalý- yaðý tüketmek, asansör kul- El ve ayaklarda yapýlacak ma- E vitamini vitamin eksikliðidýr. El uyuþmasý nasýl geçer ve lanmak yerine merdiven çýk- saj ve gerdirme hareketleri il- nin neden olduðu uyuþmalarý nasýl tedavi edilir sizler için mak, kahve yerine yeþil çay iç- gili yerlerdeki kan akýþýný hýz- engelleyebilir. Bunun için bol uzmanlarýmýzýn açýklamalarý- mek, sýk sýk egzersiz ve spor landýrýr ve basýncý azaltýr. Bun- miktarda balýk, sebze, kabuklu na makalemizde yer verdik. yapmak kronik diyabet rahat- lar uyuþma baþlar baþlamaz çerezler tüketin. Reçetesiz satý- El uyuþmasý el ve parmaklar- sýzlýklarý, kalp problemleri, uygulanýrsa daha etkili olabi- lan vitamin katkýlarý da kullada his kaybý anlamýna gelir. obezite ve diðer hastalýklarýn lir. Eðer bir yerde oturuyorsa- nýlabilir. Genellikle eldeki uyuþma iðne belirtilerinden biri olan uyuþ- nýz ya da sabitseniz kalkýn ve Homeopatik Ýlaçlar batmasý gibi bir hisle ve yan- malar en aza indirilebilir. Fa- hareketlerinizi artýrýn. Bu ilaçlar doðrudan cilde uy- ma veya karýncalanma hissiyle kat multipl skleroz gibi bazý gulanýr ve hasar gören sinirlebirleþir. Bu nedenle el ve par- durumlardan dolayý ortaya Sýcak Kompres Uygulama rin büyümesini engelleyebilir. maklar zayýf ve beceriksiz hale çýkan uyuþmalarýn tedavisi Sýcak kompres (sýcak suyla ýs- Eczanelerde bu tür ilaçlar sagelir. henüz yoktur. latýlmýþ bir havlu gibi) uyuþan týlmaktadýr. El uyuþmasýnýn altýnda yatan Bunlarýn yanýnda baþta eller bölgeye kan takviyesini hýz- Akupuntur da fiziksel ve menbirçok týbbi neden bulunabil- ve ayaklar olmak üzere diðer landýrýr. Uyuþukluk daha kö- tal durumlarda iyileþmeler mektedir. Bu nedenle doðru yerlerde görülen uyuþmalar tüye giderse sýcak kompresi saðlayarak uyuþmalara zaman teþhis uygun tedaviyi uygula- kýsmen evde þu yöntemler kaldýrýn ve þiþmeyi engelle- zaman iyi gelebilir. Ayrýca dimak için çok önemlidir. kullanýlarak tedavi edilebilir mek için soðuk kompres uy- ðer tedavi seçeneklerinin ba- Belirtilerin þiddetine ve týbbi ya da en azýndan geçici fay- gulayýn. þarýsýz olduðu durumlarda geçmiþe göre diyabet, kalp dalar saðlanabilir: Gerekli Vitaminleri Saðlamak doktorlar ameliyat seçeneðini problemleri, alýnan ilaçlar ve Gerdirme ve Masaj Suda çözünen B vitaminleri ve de deðerlendirebilir. hayat tarzý dikkate alýnarak doktor kan testleri ve görüntüleme teknikleri de kullanarak el uyuþmasýnýn nedenini belirlemeye çalýþýr. Buna göre de nasýl bir tedavi uygulanacaðý netleþtirilir. Uyuþmanýn nedeni diyabet ise doktor egzersizlerle ve Çocuk Dünyasý Fýrýnda Kolay Somon Malzemeleri 500g somon balýðý dilimi Yarým demek maydanoz Dereotu (isteðe baðlý) Zeytinyaðý Tuz Limon Defne yapraðý Fýrýnda Kolay Somon Tarifi'nin Yapýlýþý Balýðýmýzýn üzerine 3-4 yemek kaþýðý zeytinyaðý gezdirilir ve tuz serpildikten sonra balýðýn her yerine gelecek þekilde el ile zeytinyaðýna bulanmasý saðlanýr. Balýðýmýz daha sonra yaðlý kaðýdýn üzerine alýnýr. Üzerine kýyýlmýþ maydanoz, dereotu, limon dilimi ve defne yapraðý yerleþtirilerek yaðlý kaðýt güzelce kapatýlýr. 200C önceden ýsýtýlmýþ fýrýnda 20-25dk piþirilir. Somon balýðýmýz lokum gibi piþmiþ olacaktýr. Vakti kýsýtlý olanlarýn sýk sýk baþvuracaðý hem pratik hem de lezzetli bir yemek tarifi. Malzemeleri damak tadýnýza göre çeþitlendirebilirsiniz. Kurþun Asker Dünden devam.. Þimdi hem prensesi daha iyi gören kurþun asker, gözünü miþ, sel olup akmaya baþla- nokta kadar kalmýþ ve bir ondan ayýramýyormuþ. Kur- mýþ. Hava açtýðýnda su biri- süre dalgalara kapýlýp ilerþun askeri prensese bir þey kintisinin baþýna oynamaya lemiþ. olacak diye o kadar korku- gelen iki çocuk onu görünce Bu arada yaðmur daha hýzlý yormuþ ki O sýrada hava o kadar sevinmiþler ki. Biri yaðmaya baþlamýþ ve kâðýtbirden kararmýþ, þimþekler kâðýttan bir kayýk yapmýþ, tan kayýk ýslanýnca da içine ve ardýndan sert bir rüzgâr Öteki bizim askeri içine sular dolmaya baþlamýþ. çýkmýþ. Rüzgar o kadar Kuv- bindirmiþ ve iki çocuk sular- Böylece ýrmaðýn azgýn sulavetli esiyormuþ ki, pencere- la oynamaya dalýp bir süre rýna gömülüvermiþ.. Kurþunin yakýnýnda duran kurþun sonra kayýkla askeri unut- nun aðýrlýðý onu ýrmaðýn en askeri savurup pencereden muþlar. Kayýk suyun içinde dibine itiyormuþ ve bu kasokaða yuvarlayývermiþ so- yavaþ yavaþ hareket ederek ranlýk, ýssýz soðuk yer artýk kaðýn bir köþesindeki kaldý- sürüklenmeye baþlamýþ ve onu korkutmaya baþlamýþ. rýmýn kenarýna düþmüþ. Onu bizim asker yüzen kayýðýn Iþýða yeniden kavuþtuðunda kimse görmemiþ hatta gelip içinde, silahý omuzunda dim- bir evin sýcacýk mutfaðýnda geçenler, üstüne basacak dik duruyormuþ. Korkuyu ocaðýn yanýnda durduðunu gibi oluyor,kurþun askerin aklýndan bile geçirmiyormuþ, görmüþ. O sýrada sahibi olan korkudan yüreði aðzýna ge- akýp giden yaðmur sularý so- çocuk gelip onu bulmuþ ve liyormuþ. nunda büyük bir ýrmaða ula- alýp odasýndaki yerine koy- Rüzgârýn ardýndan yaðmur þýnca, kurþun asker, kosko- muþ. yaðýp çukurlara sular birik- ca ýrmaðýn ortasýnda bir DEVAM EDECEK..

10 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 11 AYDIN EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜNE BAÐLI BÝRÝMLERE AÝT ENGELLÝ RAMPASI VEENGELLÝ ASANSÖRÜ I GRUP YAPIM ÝÞÝ VALÝLÝK (YÝKOB) ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Aydýn Emniyet Müdürlüðüne Baðlý Birimlere Ait Engelli Rampasý ve Engelli Asansörü I Grup Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi: : Efeler Mahallesi 2275 Sk.No: Efeler/AYDIN b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý :Aydýn Emniyet Müdürlüðüne Baðlý Birimlere Ait Engelli Rampasý ve Engelli Asansörü I.Grup Yapým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Aydýn Ýli Efeler, Buharkent, Bozdoðan, Yenipazar, Sultanhisar, Köþk, Nazilli, Kuyucak ve Karacasu Ýlçeleri c) Ýþe baþlama tarihi :Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiþbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Efeler Mah.2275 Sk.No: Efeler/AYDIN b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Þantiye kullanýlacak Elektrik ve Su bedelleri, baðlantýlarý ve her türlü izin, ruhsat (Ýnþaat Ruhsatý, Ýskan Ruhsatý vb.) belgelerinin alýnmasý ve ücretleri yükleniciye aittir Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: C-III Grubu Ýþler (Asansör, Elektro-Mekanik Ýþler) (17/06/2011 tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan yapým iþleri benzer iþ gruplarý tebliðinde belirtilen iþler) Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Elektrik Müh.,Elekrik-Elektronik Müh., Makina Müh., Yük.Elektrik Müh.,Yük.Elekrik-Elektronik Müh., Yük.Makina Müh. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Aydýn Defterdarlýðý Muhasebe Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydýn Valiliði Yatýrým Ýzleme ve Koordinasyon Baþkanlýðý-Yatýrým Ýzleme Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 Teklifi sýnýr deðerin altýnda olduðu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Resmi ilanlar- de BASIN: HERGÜN TAM SAYFA BULMACA SÝZLERLE ADAYLIK ÝÇÝN ÝSTÝFALAR BAÞLADI vir olarak görev yapan Hasan Duman'ýn görevinden istifa edeceði belirtiliyor. GF/KAZIM YÖRÜKCE 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak genel seçimler için geri sayým sürerken, kamuda son gün heyecaný yaþanýyor. Milletvekili aday adayý olmak isteyen devlet memurlarý, bugün saat 17.00'a istifalarýný kurumlarýna sunmak zorunda. Aydýn Büyükþehir Belediyesi Genel sekreter Yardýmcýsý Vural Þahbenderoðlu CHP'den, Yenipazar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Serpil Þahbudak AK Parti'den milletvekili aday adayý olmak için görevlerinden istifa etti. 2 ÝSTÝFA Aydýn Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Vural Þahbenderoðlu aday adaylýðý için görevinden istifa etti. Þahbenderoðlu'nun CHP'den Ankara adayý olmasý bekleniyor. Yenipazar Ýlçe Milli Eðitim müdürü Serpil Þahbudak da dün istifasýný verirken AK Parti'den Aydýn milletvekili aday adayý olacaðý öðrenildi. REKTÖR YARDIMCISI BIRAKIYOR Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý da bugün saat 11.00'da düzenleyeceði toplantýda istifasýný açýklayacak. Sarýlý'nýn milletvekili aday adaylýðý için görevinden istifa edeceði ve AK Parti'den Ýzmir 2. Bölge'de aday adayý olacaðý öðrenildi. Son gün için kulislerde istifa için birçok isim konuþulurken CHP'nin Aydýn'da kullanacaðý belirtilen kontenjan adayý olarak ismi konuþulan Yörük Ali Efe'nin torunu merkez Valisi Kayhan Kavas'ýn istifa ederek milletvekili aday adayý olmasý bekleniyor. AK Parti'de ise geçen seçimde Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkan adayý olan ve 2011 milletvekili seçiminde 4. Sýra adayý olan Halk Bank Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Savaþ'ýn milletvekili aday adaylýðý için görevini býrakacaðý ifa- de ediliyor. MHP'de ise Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda müþa- Oyuncularýmý ortaya koyduklarý mücadeleden dolayý kutluyorum. Bizi deplasmanda yalnýz býrakmayan büyük taraftarlarýmýza da desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum Siyah-beyazlýlar, bu hafta sahasýnda aðýrlayacaðý Konya Anadolu Selçukspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün saat 15.00'da Kulüp Tesisle- ri'nde yapacaðý antrenmanla baþlayacak. GF/KAZIM YÖRÜKCE Aydýnspor 1923 Teknik Direktörü Akif Baþaran, Tavþanlý Linyitspor karþýsýnda iyi bir oyunla hak ettikleri bir galibiyet aldýklarýný söyledi. Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele Aydýnspor 1923'te Tavþanlý Linyitspor karþýsýnda 3-1'lik skorla alýnan galibiyetinin mutluluðu yaþanýyor. Tavþanlý Linyitspor karþýsýnda deplasmanda alýnan galibiyeti deðerlendiren Aydýnspor 1923 Teknik Direktörü Akif Baþaran, Rakibimiz karþýsýnda ilk yarýnýn büyük bir bölümünde tutuk bir oyun sergiledik. Ýlk yarýnýn bitimine doðru biraz daha etkili olarak bulduðumuz golle devreyi önde kapattýk. Ýkinci yarýda ise oyun tempomuzu arttýrarak rakip sahada etkili olduk. Birçok gol pozisyonundan yararlanamadýk. Bekleme- diðimiz bir pozisyonda kalemizde gördüðümüz gole Mertan ile ce- vap vererek tekrar skor ve oyun üstünlüðünü elimize aldýk. Son dakikalarda da bulduðumuz golle de rakibimiz karþýsýnda hak ettiði- miz bir galibiyet aldýk. CHP'li Vural Sahbenderoðlu Prof. Dr. Mustafa Ali Sarýlý Ýlçe Milli Eðitim müdürü Serpil Þahbudak EFE'DE MORALLER YERÝNDE

11 10 Þubat 2015 Salý Sayfa 12 Günlük Siyasi Baðýmsýz Gazete fiyatý: 50 Krþ. AYDIN SANAYÝDE EGE'NÝN KALBÝ Aydýn son 12 yýlda hýzlý bir sana- da 156 Milyon Dolar'dan 5 katý mek için çalýþýyoruz.ülkemiz bityileþme içerisine girerek Türkiye artýrarak 2014 yýlýnda 746 Milyon kisel yað ithalatýnda 700 Milyon ekonomisine de ciddi katký saðla- Dolar'a çýkaran Aydýn, 2023 yýlýn- Dolar cari açýk veriyor. Cari açýðý maya baþladý. da 3.5 Milyar Dolar ihracat hede- azalmaya katkýda bulunmak için Kentin 2002 yýlýnda 156 milyon finin çok üstünde ihracat yapa- zeytinin yoðun þekilde sýkýldýðý dolar olan ihracatý 2014'e kadar 5 caktýr. Bundan kimsenin bir endi- yerlerde Zeytin ve Yan Ürünleri kadar artarak 746 milyon dolara þesi olmasýn diye konuþtu. Ýhtisas OSB'leri yaygýnlaþtýrmayý ulaþtý. Cumhuriyetin 100. Kuru- düþünüyoruz. Hep böylelikle kaluþ yýldönümü olan 2023 yýlýnda Cari açýðýn azalmasýna rasu problemini ihtisas OSB'lerde 500 Milyar Dolar ihracat seviye- katký sunuyor inþa edeceðimiz arýtma tesisleri sine çýkmayý ve dünyanýn en bü- Görgülü, Aydýn'ýn ihracatçý iller çözmeyi hedefliyoruz.pamuk yük ilk 10 ekonomisi arasýna gir- sýralamasýnda 21'inci, ithalatçý il- üretiminde Þanlýurfa'dan sonra meyi hedefleyen Türkiye'nin sa- ler sýralamasýnda 27. sýrada oldu- ikinci büyük üretim merkeziyiz. nayide yapacaðý atýlýma Aydýn ðunun altýný çizerek þunlarý söy- Her yýl tonlarca pamuk çekirdeði sanayicisi de destek saðlayacak. ledi: Kentimiz uzun yýllar bo- elde etmemize raðmen pamuk Ýstikrarlý büyüme yunca net ihracatçý Ýl konumunu yaðý üretimi yapan tesislerimiz Aydýn Bilim Sanayi ve Teknoloji sürdürüyor yýlýnda 244 Mil- yok denecek kadar az, yakýn bir Ýl Müdürü Mustafa Görgülü, Ay- yon Dolar ithalat yapmýþýz. Ýhra- gelecekte pamuk yaðý üretim tecatýmýzýn dýn ekonomisi, geliþimi ve hedefleri ithalatý karþýlama oraný sislerini artýrmayý planlýyoruz. hakkýnda önemli deðerlen- 3, yani yaptýðýmýz 1 Dolar harca- Aydýn'da jant, diþli, þanzýman, dirmelerde bulundu. Kentin 2023 maya karþýlýk, 3 Dolar gelir elde rulman, araç içi kompozit levhaediyoruz. hedefleri ve yatýrým olanaklarý Genel anlamda Türki- dan mamul konsol ve aksamlarý hakkýnda bilgiler veren Görgülü, ye'de azalan cari açýða en çok gibi otomotiv yan sanayi tesisleri Antik Çað'ýn ünlü tarihçisi He- katkýsý olan Ýllerin baþýnda geli- var. Ýzmir ile otomotiv yan sanayi redot'un 'bizim yeryüzünde bildi- yoruz.136 ülkeye 60 adet deðiþik alanýnda iþbirliðini geliþtirmeyi, ðimiz en güzel gökyüzünün altý ürün ihracatý yapýyoruz, ihracata bu iþbirliðinden doðacak sinerji ve en güzel iklimin bulunduðu konu mallarýn üretiminde en çok ile bugün otomotiv üretim üssü yer' olarak nitelediði Aydýn, Ege çeþitliliðe sahip iller sýralamasýn- haline gelen Bursa'nýn otomotiv nýn kurulmasý, ortak hammadde ta-düþük, yüzde 5'i orta-yüksek, Bölgesinin kalbi, adeta Cennet'- da Denizli ve Manisa illerinin yan sanayi tedarikçisi olmayý he- veya ara malý temini, uygulamalý yüzde 1'i ileri teknolojiye sahip. ten bir köþesidir. Allah havasýný, önünde 15. Sýradayýz. defliyoruz.belirlediðimiz hedef- AR-GE laboratuarý kurulmasý gi yýlý itibariyle bugüne kadar suyunu, yer üstünü, yer altýný OSB'ler her geçen yýl büyüyor leri gerçekleþtirebilmek için sana- bi sayýsýz çalýþmalarý iþbirliði için- Aydýn'dan Türk Patent Enstitüözenle yaratmýþ, tarým, sanayi, tu- Aydýn'ýn bugün 7 adet OSB'si ile yicilerimiz biraz daha Ar-Ge'ye de yapmalarý için 5 yýl süresince sü'ne adet marka, 109 adet rizm, maden, yenilenebilir enerji sanayisi hýzla geliþen illerin ba- ve kümelenmeye önem vermesini her yýl sunacaklarý iþ planlarýnda- patent, 244 adet faydalý model, potansiyelinin hepsini ayný anda þýnda yer aldýðýna dikkat çeken bekliyor ve arzu ediyoruz. Ba- ki harcamalarýna Kümelenme adet endüstriyel tasarým bünyesinde bulunduran ender Görgülü, Tüzel kiþilik kazanmýþ kanlýk olarak sanayicilerimizin Destek Programý ile %50 oranýn- baþvurusu yapýldý. Aydýn tarýmtoplam yerlerden biri. Aydýn'ýn sahip olduðu OSB sayýsý 278 olup, Ýli- Ar-Ge için yapacaklarý harcama- da hibe destek veriyoruz. sal üretimleri içinde incir, zeytin, çeþitli ekonomik kazaným- miz sahip olduðu 7 OSB'si ile ül- lara %85'e varan oranlarda hibe Hedeflerimize hýzla ilerleyip Tür- kestane üretimiyle ülke sýralamake larýn, hangi oranda katma deðere sýralamasýnda 9. sýrada. Þu an- destek veriyoruz. Ar-Ge sonucu kiye'nin dünyanýn en büyük ilk sýnda birinci, pamuk üretimi ile dönüþtüðünü dýþ ticaret verileri da 6 adet OSB'miz hizmet ver- geliþtirdikleri ürünü seri olarak 10 ekonomisi arasýna girmesi için ikinci sýrada. Türkiye Feldspat gösteriyor. Aydýn'ýn dýþ ticareti- mekte, 1 adet OSB'mizde yakýn üretmeleri için ihtiyaç duyduklarý birlikte çalýþacaðýz ve baþaraca- üretiminin yüzde 85'i Çine ilçetarihte nin son 12 yýlýný deðerlendirdiðimizde, hizmete geçecek. Hizmete makine ve teçhizatý almalarý için ðýz þeklinde konuþtu. mizden yapýlýyor. Türkiye'de je yýlýnda 156 Milyon sunulan OSB'lerde toplam Milyon TL'ye kadar hibe destek otermal enerji kurulu gücün yüzadet Dolar olan ihracatýmýz 5 kat artarak sanayi parseli oluþturuldu sunuyoruz. 1 yýllýk kira, enerji, Kentin sanayi kapasitesi de 67'si Aydýn'da, kurulu güç yýlýnda 746 Milyon Do- ve 270'i giriþimcilere tahsis edildi. personel giderlerinin %75'ni kar- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan- MW'a ulaþtý. Rüzgar enerjisine lar'a ulaþmýþtý. Ayný dönemde Tahsis edilen parsellerde 166 fab- þýlýyoruz.birbiriyle iliþkili üretim lýðý veri tabanýna Aydýn'dan ka- dayalý yatýrýmlar da son yýllarda Türkiye'nin ihracatý 4 katý artarak rika faaliyet gösteriyor ve yapan girdisini çýktýsýný kullanan yýtlý bin 500 sanayi iþletmesi bu- hýz kazanmýþ olup, Türkiye'deki 2002 yýlýnda 36 Milyar Dolar'dan kiþiye istihdam saðlandý.hizmete firmalarý, aralarýnda iþbirliðini lunuyor. Bu iþletmelerin yüzde kurulu gücün yüzde 42,84'ü Ege 2014 yýlýnda 158 Milyar Dolar'a sunulan OSB'lerde, tarým maki- geliþtirmeye yönelik yapacaklarý 51'i mikro, yüzde 38'i küçük, yüz- Bölgesi'nde, Ege Bölgesindeki çýktý. 12 yýl içinde yaþanan çeþitli nalarý, gýda iþleme makinalarý, ortak marka geliþtirme, nitelikli de 10'u orta, yüzde 1'i ise büyük kurulu gücün yüzde 4,73'ü ise global krizlere raðmen ihracat araç üstü ekipman imalatý, tekstil iþgücü temini, test/analiz labora- ölçekli iþletmeler. Ýþletmelerin Aydýn'da. rakamlarýmýz Aydýn'ýn, ülkemi- ürünleri, gýda ürünleri ve içecek tuarý gibi ortak kullaným alanlarý- yüzde 64'ü düþük, yüzde 30'u or- GF/KAZIM YÖRÜKCE zin istikrarlý bir þekilde ekonomik imalatý, elektrikli makine ve ci- büyüme içinde olduðunu gösterisektörler.136 hazlar, selüloz üretimi öne çýkan yor adet parselimiz boþ 3.5 milyar dolarlýk ihracat ve yatýrýma hazýr. Giriþimcileri Ýlimize davet ediyoruz, çevre Ýl- Aydýn'ýn 2023'e kadar en az 3.5 lere göre daha ucuz maliyetle milyar dolarlýk ihracat hedef be- parsel sahibi olma imkanlarý var. lirlediðini kaydeden Görgülü, Alsancak Limaný'na, Adnan Men- Türkiye olarak hedefimiz; peravantajlarý deres Havalimaný'na yakýnlýk artý formansýmýzý sürdürülebilir bir birlikte getiriyor ifa- þekilde daha yüksek düzeylere taþýyarak, Cumhuriyetimizin 100. Kuruluþ yýldönümü olan 2023 yýdelerini kullandý. Sanayide 2023 hedefi lýnda 500 Milyar Dolar ihracat sedeflerini Kentin sanayileþmede 2023 heviyesine çýkmak ve dünyanýn en belirlediklerini kay- büyük il 10 ekonomisi arasýna deden Görgülü, Aydýn saymakla girmek.son 14 yýllýk dýþ ticaret bitmeyecek nedenlerle yatýrým verilerini baz aldýðýmýzda 2023 için çok uygun koþullara sahip. yýlýnda Aydýn'ýn asgari 3.5 Milyar 2023 yýlý hedeflerimizi belirledik. Dolar ihracat yapmasý gerekiyor, Önümüzdeki 8 yýl içinde tarým yani ihracatýmýzý 5 kat artýrmak makinalarý konusunda daha da zorundayýz. Ýhracatýný 2002 yýlýn- ihtisaslaþýp bir merkez haline gel-

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı