This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014."

Transkript

1 Bu metin Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

2 UZAK COĞRAFYALARI BĐRBĐRĐNE YAKINLAŞTIRAN BĐR POLĐTĐKA: ENERJĐ POLĐTĐKASI VE BU BAĞLAMDA TÜRKĐYE- NORVEÇ ĐLĐŞKĐLERĐNĐN KÜRESEL GÜVENLĐK ANLAYIŞINA KATKILARI Ayşim PARLAKYILDIZ 1 Đstanbul ve Çanakkale Boğazları sayesinde Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan ve üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye ile Kuzey Avrupa da, Đskandinav Yarımadası nın batısında yer alan ve Atlas Okyanusu nun bir kolunu teşkil eden Norveç Denizi ne kıyısı bulunan bir ülke olan Norveç, coğrafî anlamda birbirine oldukça uzak bir mesafede yer alsalar da, onları birbirine yaklaştıran bir politika mevcuttur: Enerji politikası. Bugüne kadar enerji kaynaklarının sınırlı olması veyahut bazı kaynakların enerjiye dönüştürülmesinin imkânsız olduğuna inanılması ve buna dair yanlış algılar, ülkelerin enerji politikalarının yönünü yeryüzünün sadece belli bölgelerine çevirmelerine neden olmuştur. Ne var ki, öncelikle; Kuzey Kutup Bölgesi nde yer alan ülkeler, sonrasında dünyadaki bütün diğer ülkeler için yeni fırsatlar arz eden ve beraberinde küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkacak olan enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimi konusunda zaman ilerledikçe daha da önem kazanacak olan Kuzey Kutup Bölgesi, hiç şüphesiz dünyanın ve ülkelerin enerji politikalarının seyrini değiştireceğe benzemektedir. Bu durum, aynı zamanda, Kuzey Kutup Bölge-si nde yer alan toplam sekiz ülkenin (Norveç, Danimarka, Finlandiya, Đzlanda, Đsveç, Kanada, ABD ve Rusya) ister istemez güvenlik anlayışlarının kısmen de olsa değişeceğine işaret eder ve bunun sonucu olarak yeryüzünde bölgesel ve küresel güvenlik anlayışlarının da değişikliğe uğrayacağı aşikârdır. Bu çalışma; jeopolitik konumu gereği pek çok avantaja sahip olmakla birlikte, dünya doğalgaz ve petrol rezervlerin geçiş yolları üzerinde bulunan, hidrojen enerjisinin üretiminde ve bu enerjinin saklanmasında yegâne enerji kaynağı olan bor madenlerine fazlasıyla sahip ve enerjide transit bir ülke olan Türkiye ile elektriğini yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden, dünyanın beşinci büyük petrol ve ikinci büyük doğalgaz ihracatçısı ve aynı zamanda bir HES (Hidro Elektrik Santrali) ülkesi olan Norveç arasındaki ilişkilerin daha ziyade enerji politikaları ve buna bağlı olarak gelişen güvenlik anlayışlarıyla birlikte ne düzeyde şekillendiğini ve küresel güvenlik anlayı-şına ne ölçüde katkıda bulunduğunu araştırmayı 1 BĐLGESAM 2010 Güz Dönemi Stajyeri, Doktora Öğrencisi, Đstanbul/TÜRKĐYE 672

3 amaçlamaktadır. Zira her iki ülke de gerek coğrafî konumlarından ve gerekse ekonomik gelişmişliklerinden dolayı dünya enerji politikasına dolaylı yoldan hizmet etmektedir. Çalışma; aynı zamanda, sözkonusu iki ülke arasında son dönemde geliştirilen enerji alanındaki işbirliğine yönelik mutabakat zaptı sonucu ortaya çıkan ortak enerji çalışma grubunun faaliyetleri üzerinde de duracaktır. Anahtar sözcükler: Türkiye, Norveç, Kuzey Kutup Bölgesi, enerji ve enerji politikaları, coğrafya, küresel güvenlik. Giriş Enerji olgusu, tarihin ekonomik ve politik boyutunda geçmişte olduğu gibi, bugün de etkin bir rol oynamaktadır. Bugün, enerji kaynakları yeryüzünün her noktasında eşit oranda bulunmadığından, sözkonusu bu kaynaklara ulaşma ya da bu kaynaklardan faydalanma arzusu, bir yandan ülkelerin iç ve dış politikalarını şekillendirirken bir yandan da onların uluslararası alandaki konumlarını belirlemektedir. Bu anlamda kimi ülkeler kaynak ülke olarak adlandırılırken, kimi ülkeler de bağımlı ülke olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Avrupa da, Đskandinav Yarımadası nın batısında yer alan ve Atlas Okyanusu nun bir kolunu teşkil eden Norveç Denizi ne kıyısı bulunan ve aynı zamanda dünyanın beşinci büyük petrol ve ikinci büyük doğalgaz ihracatçısı ve de bir HES (Hidro Elektrik Santrali) ülkesi olan Norveç, 1814 tarihli anayasaya dayanan anayasal bir monarşi ülkesidir. Norveç, Kuzey Denizi nden Barents Denizi ne kadar km üzerine yayılmış bir ülkedir. Norveç km lik bir kıyıya sahiptir (bunun km sini ana kıyılar, km sini büyük adaların etrafındaki kıyılar ve km sini ise küçük adaların ve fiyortların etrafındaki kıyılar oluşturmaktadır). 2 2 DU CASTEL Viviane, La Mer de Barents: Vers Un Nouveau «Grand Jeu»?, Paris, Octobre 2005, IFRI- Institut Français des Relations Internationales, p. 24. (DU CASTEL Viviane, Barents Denizi: Yeni «Büyük Bir Oyun» a Doğru mu?, Paris, Ekim 2005, IFRI- Uluslararası Đlişkiler Fransız Enstitüsü, s. 24.) 673

4 Aşağıdaki tablo bize, Norveç hakkındaki coğrafî bilgileri çok iyi bir şekilde özetlemektedir: Veriler Yüzölçümü (km²) dont Spitzberg : Jan Mayen : 373 km² Üç deniz - Güney-batıda Kuzey Denizi, - Kuzey-batıda Norveç Denizi, - Kuzeyde Barents Denizi. Sınırlar Rusya sınırı 196 km Finlandiya sınırı 727 km Đsveç sınırı km Nüfus (Lapon azınlık : % 0,5) Nüfusun Dağılımı %75 i, 62. Paralel in güneyinde yaşar. Nüfus yoğunluğu (sakin/km²) 14,9 (TABLO ALINTI: DU CASTEL Viviane, La Mer de Barents: Vers Un Nouveau «Grand Jeu»?, Paris, Octobre 2005, IFRI-Institut Français des Relations Internationales, p. 24. (DU CASTEL Viviane, Barents Denizi: Yeni «Büyük Bir Oyun» a Doğru mu?, Paris, Ekim 2005, IFRI- Uluslararası Đlişkiler Fransız Enstitüsü, s. 24.) Bununla birlikte; 40 yılı aşkın bir süredir denizlerdeki platformlarda yoğun biçimde petrol çıkarmakta olan Norveç, egemenliği altında olduğu Đsveç ten 1905 yılında ayrıldığında Finlandiya ve Đzlanda ile beraber Avrupa nın en fakir ülkelerinden biri olarak karşımıza çıkmaktaydı. Yüzlerce yıl sonra, bu fakir ülkeler birbirine yakın zenginlik standartlarını yakalayarak dünyanın örnek aldığı ekonomik modeller olarak karşımıza çıkma başarısını göstermişlerdir. Norveç ise bunlar arasında en yüksek gelir düzeyiyle ilgiyi en fazla hakeden ülke olmuştur. 3 Nail Alkan Norveç te Seçimler adlı makalesinde; Norveç in AB ne üye olmadığı halde zengin bir ülke olduğunu belirtmiş ve Norveç halkının AB ne niçin üye olmak istemediğinin nedenlerini sıralamıştır: 4.8 milyon insanın yaşadığı Norveç; Avrupa da refah düzeyi en yüksek ülkelerden biri olup % 3 ile Avrupa nın en düşük işsizlik oranına sahip. Norveç Avrupa Birliği ne üye 3 SEVĐNÇER Vedat, Bir Ülke Petrolle Nasıl Zengin Olmaz?: Norveç, Petrol ve Eğitimli Đnsan Gücü Faktörü, 07 Temmuz 2009, 674

5 değil ama ekonomik açıdan birçok Avrupa Birliği üye ülkelerinden daha iyi durumda. Norveç iki kez Avrupa Birliği üyeliğini düşündü, hükümet olarak da karar verildi, Avrupa Birliği de iki kez onayını verdi ama Norveç halkı 1973 ve 1995 yıllarında referandum yoluyla Avrupa Birliği üyeliğine hayır cevabı verdi. Seçim öncesi yeniden gündeme gelen Avrupa Birliği üyeliği, sosyal demokratlar tarafından desteklenen fakat koalisyonun diğer ortakları tarafından arzu edilmeyen bir dış politika unsuru olarak seçim kampanyalarında yerini almadı. Norveç halkı özellikle iki nedenden dolayı Avrupa Birliği üyeliğini istememektedir: 1. Norveç Avrupa da tek petrol üreticisi olarak bu kaynaklarını paylaşmak niyetinde değil; 2. Norveç halkının büyük bir çoğunluğu balıkçılıktan geçinmektedir. Bir Avrupa Birliği üyeliği ile balık üretiminde sahip oldukları özel durumu Avrupa Birliği nin kotaları yüzünden kaybetmek istemiyorlar 4 şeklinde açıklamada bulunmuştur. Biraz da Norveç in enerji politikası ve stratejisi üzerine değinelim. Corinne Deloy, ülkedeki muhafazakâr partinin ve solcu partinin enerji konusundaki görüşlerini kısaca şu şekilde açıklamıştır: Muhafazakâr Parti, devletin, ülkenin en büyük enerji şirketi Statoil deki katılımını %51 e düşürmeyi öneriyor. 5 Bununla birlikte; Solcu Sosyalist Parti, egemen fonların, hidrokarbür şirketlerindeki yatırımlarını yenilenebilir enerjilere yerleştirmek için sonlandırmalarını istiyor. 6 Görülmektedir ki, Norveç te siyâsî partiler, enerji politikalarının belirlenmesinde önemli rollere sahiptir. Norveç te Kurumlar Bugün Norveç, yeryüzünde enerjisini en çok geliştirmiş ülkelerden biridir, dolayısıyla ürettiği enerji politikalarını yürütecek ve uygulayacak kurumlara ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle sektöre yönelik pek çok kuruma sahiptir. Aşağıda, bu kurumlar ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır: Petrol ve Enerji Bakanlığı, Norveç kıta sahanlığı içinde yer alan petrol kaynaklarının idaresiyle ilgili tüm sorumluluğu elinde bulunduruyor. Bu sorumluluk, Storting ve hükümet tarafından verilen rehber talimatlar ile petrol faaliyetlerinin uyumlu bir şekilde 4 ALKAN Nail, Norveç te Seçimler, , 5 DELOY Corinne, L Opposition de Droite Pourrait Revenir Au Pouvoir À La Faveur des Élections Législatives Norvégiennes, Observatoire des Élections En Europe, Élections Législatives En Norvège, 09 Septembre 2013, Publication de la Fondation Robert Schuman, p. 04, 6 DELOY Corinne, L Opposition de Droite Pourrait Revenir Au Pouvoir À La Faveur des Élections Législatives Norvégiennes, Observatoire des Élections En Europe, Élections Législatives En Norvège, 09 Septembre 2013, Publication de la Fondation Robert Schuman, p. 06, 675

6 yürütülmesinin sağlanmasını içermektedir. Buna ilaveten, Bakanlık, devlet tekelindeki Petoro AS ve Gassco AS adlı kuruluşları idare etmek gibi özel bir sorumluluğa da sahiptir ve ayrıca, yine devletin büyük bir paya sahip olduğu petrol şirketi Statoil ASA yı da yönetmektedir. Bakanlık, hem ekonomik hem de çevresel şartlar altında, su ve su gücü kaynaklarının ve diğer yerel enerji kaynaklarının ses yönetimini de sağlamaktadır. Bakanlık, hükümet adına, Statnett ve Enova nın sahibi gibi iş görmektedir. 7 Đş ve Hükümet Yönetimi Bakanlığı, sanayinin taleplerine acil cevap vermek kadar, sanayinin güvenlik boyutundan ve de petrol sektöründeki iş ortamından sorumludur. Çevre Bakanlığı, çevre politikasından sorumludur ve iklim politikasının bütün sorumluluğuna sahiptir. sahiptir. Ulaşım ve Đletişim Bakanlığı, ulaşım amaçlı enerji kullanımındaki bütün sorumluluğa Hükümet Yönetimi ve Reform Bakanlığı, Norveç Rekabet Otoritesi nin faaliyetlerinin çerçevesini oluşturur ve bu Otorite nin kararlarını ilan eden kurumdur. 8 Norveç te sektöre yönelik geliştirilen politikalar, bakanlıkların yanısıra, birtakım otoritelerin de kontrolünde geliştirilip uygulanmaktadır: Norveç Rekabet Otoritesi, güç pazarının rekabete konu olan kısımlarını düzenleyen Rekabet Sözleşmesi yle uyumu takip eder. Norveç Petrol Güvenliği Otoritesi, güvenlikten, acil müdahaleden ve petrol sektöründeki iş ortamından sorumludur. Ayrıca, petrol endüstrisiyle ilgili toprağa dayalı kolaylıkların (imkânların) kullanımını düzenler ve idare eder. Bu kurum, Đş ve Hükümet Yönetimi Bakanlığı na tabidir. 9 Yine, Norveç te sektöre yönelik geliştirilen politikalar, bakanlıklar ve otoritelerden başka, müdürlükler tarafından da yürütülmektedir: Norveç Petrol Müdürlüğü, petrol kaynaklarını yönetmekte ve Petrol ve Enerji Bakanlığı nın tavsiyelerini uygulamaktadır. Bununla birlikte, Norveç kıta sahanlığı içinde yer alan petrol depozitlerinin üretilmesi ve çıkarılmasında yetki sahibidir. Petrol ve Enerji Bakanlığı na tabidir. Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü, Norveç in enerji ve su kaynaklarının yönetiminden sorumlu Petrol ve Enerji Bakanlığı na tabidir. Görevi, nehir sistemlerinin ses 7 Institutions, Energy Policies of IEA Countries Norway 2011 Review, Paris, International Energy Agency, p Institutions, Energy Policies of IEA Countries Norway 2011 Review, Paris, International Energy Agency, p Institutions, Energy Policies of IEA Countries Norway 2011 Review, Paris, International Energy Agency, p

7 yönetimini bitişik ve çevreye duyarlı bir tarzda sağlamak ve de etkin elektrik ticaretini, maliyet-etkin enerji sistemlerini ve etkin enerji kullanımını yaymaktır. Bu Müdürlük, aynı zamanda, ulusal elektrik düzenleme yetkilisidir. Bunlara ilaveten, araştırma ve geliştirmeyle ve de uluslararası işbirliğiyle ilgili görevleri vardır. Bu Müdürlük, aynı zamanda, Norveç in ulusal bir hidrolojik kurumudur. 10 Norveç teki sözkonusu bu enerji politikalarının şirketler bazındaki görünümü yine devlet desteklidir. Bunların en tanınmışları aşağıda ayrıntılı olarak tanıtılmıştır: Statnett SF, sistem aktarım operatörüdür. Sahibi hükümettir ve Petrol ve Enerji Bakanlığı tarafından idare edilir. Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğü nün tekel operasyonlarının düzenlenmesinin bir parçası olarak; Statnett in geliri, yine bu Müdürlük tarafından düzenlenmektedir. Enova SF, enerji tasarrufunu, yeni, yenilenebilir enerji kaynaklarını ve doğal gazın çevre dostu olarak kullanımını yayma görevi olan bir devlet kuruluşudur. Petrol ve Enerji Bakanlığı, bu kuruluşun hükümet adına sahibidir ve Enova SF nin görevlerini ve amaçlarını belirler. Niceliksel (sayısal) hedefler, Enova SF nin faaliyetlerine göre saptanmıştır. 11 Norveç Enerji Şirketleri Statoil çalışanı ile 36 ülkede faaliyet gösteren Norveçli bir enerji ve derin deniz araştırma şirketi olan Statoil in % 67 lik hissesi devlete aittir: Eğer daha yakından incelenecek olursa, Norveç modelini güçlü yapan şey; her şeyden önce orada gerçekliğini göstermek gerekir ki, petrolün ve gazın (petrol boru hatları şebekesi) işletimi özellikle bir devlet grubu olan Statoil in dolambaçlı yollara başvurmasıyla kendini gösterir. Bu grup; petrolün ve gazın ister keşfi, işletilmesi ya da taşınması olsun, bu konu hakkında eksiksiz bir bilirkişi raporuna sahiptir. Norveç hükümeti, şirketin eylemlerinin % 67 sini elinde bulundurmaktadır. Esas elinde bulundurana (devlet) yatırılan ortakların her birine düşen yıllık paylar, dolaysız olarak hükümet aylığı fonuna aktarılır yılında borsaya kaydından beri Statoil, hükümete 18,9 milyar Kanada doları, sadece 2011 yılı için ise 2,36 milyar Kanada doları yatırdı. Yıllar içerisinde, Statoil 36 ülkede temsil edilen uluslararası bir şirkete dönüştü ve bugün çalışanı mevcuttur Institutions, Energy Policies of IEA Countries Norway 2011 Review, Paris, International Energy Agency, p Institutions, Energy Policies of IEA Countries Norway 2011 Review, Paris, International Energy Agency, p DEAN Marc, Exploitation des Hydrocarbures et Électrification des Transports: Les Modèles Norvégien et Suédois, Mémoire, Quebec, Septembre 2013, p. 02, 677

8 Şirket, çalışmalarının bir kısmını, SDFI nın yönetimi altında gerçekleştirmektedir: Mülkiyet birliğinin devletsel stratejisinin bütünleyen kısmı olarak (Statoil, SDFI, Petero SA ve petrol sektöründeki özel şirketler), Statoil, kendi petrolünün ve SDFI nin yönetimi altında ürettiği petrolün satışını ve ticaretini yapmaktadır. Statoil, aynı zamanda; kaynağın güvenli ve sürekli bir kullanımını (araç-gereçlerinin yenilenmesi, araştırma ve geliştirme, uzun süreli gelişim ilkelerini uygulama, vb.) sağlamak için devlet adına en üst değer yaratımını desteklemekten sorumludur. 13 Sdfi Söz konusu şirketi, devlet ve hükümet yatırımlar için finansal bir araç olarak kullanmaktadır: Norveç devleti, kendini, tamamiyle Statoil kadar önemli olan ikinci bir oyuncu ile süsledi. Sözkonusu oyuncu; petrolün ve gazın keşfi ve kullanımı ile ilgili özel projelere katılmak için hükümetin finansal bir aracı olan State Direct Financial Interest (SDFI) tir. SDFI, özel projelere hissedar olarak yatırım yapar ve aynı sıfatla diğer hissedarlardan gelirlerini toplar. SDFI, 1989 dan beri devletin kasaları için 210 milyar Kanada doları katkıda bulundu. SDFI çok çeşitli bir yatırım portföyüne sahiptir. O, kullanım safhasındaki, gelişmekte olan petrol ve gaz sahalarındaki ve bunların üretimindeki üretim lisanslarından oluşmaktadır. Dahası, SDFI, yeryüzünde bulunan petrol ve gaz altyapılarının ve boru hatlarının salt çoğunluğa dayanan hissedarıdır de, SDFI nin yatırımlarının değerinin, yaklaşık 200 milyar Kanada doları olduğu belirlendi. SDFI, 01 Ocak 2012 de, 146 üretim lisansında ve 14 ten fazla toprak altyapıları (onshore) ve boru hatları ortak şirketinde kazanç paylarına sahipti den bu yana, hükümet adına SDFI yi yöneten bir şirket sözkonusudur; bu şirket, Petero SA adlı şirkettir. Hedef; Norveç devleti için en üst bir değer yaratımının ve en iyi yönetim biçiminin sağlanmasıdır. 14 Görülüyor ki, Norveç devleti, enerji şirketleri ile yakından ilgilenmektedir. Şirketlerin çalışmalarını ülkenin çıkarlarına yönelik anlamda kontrol etmektedir. Üretim lisansları, Petrol ve Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen teftişler sırasında bağışlanmıştır. Devletin, direkt olarak kendisi için lisansların mülkiyetini en çok yararlanılabilme potansiyeli ile birlikte alıkoyması gayet normal olarak düşünülür. Son 13 DEAN Marc, Exploitation des Hydrocarbures et Électrification des Transports: Les Modèles Norvégien et Suédois, Mémoire, Quebec, Septembre 2013, p. 02, 14 DEAN Marc, Exploitation des Hydrocarbures et Électrification des Transports: Les Modèles Norvégien et Suédois, Mémoire, Quebec, Septembre 2013, p. 02, 678

9 teftişte; Statoil kendisi için, bahşedilen üretim lisanslarının % 13 ila % 26 sını, SDFI ise yaklaşık % 29 unu alıkoydu. 15 Yukarıdaki alıntıdan da anlaşıldığı üzere, SDFI kendisi için Statoil den daha fazla oranda lisans saklı tutmuştur. Statkraft 2009 yılının Haziran ayında Türk enerji şirketlerinden Yeşil Enerji A.Ş. ni satın alan Norveç enerji şirketi Statkraft, Türk enerji piyasasında etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Tamamı Norveç devletine ait ve ülkenin en büyük, Đskandinavya bölgesinin ise üçüncü en büyük şirketi olan Statkraft ın Türkiye şubesi hakkında bilgiler ve çalışma alanları aşağıdaki alıntıda ayrıntılı bir şekil-de verilmiştir: Avrupa daki enerji piyasalarının hemen hepsinde aktif olan Statkraft günümüz itibariyle yirmiden fazla ülkede elektrik ticareti gerçekleştirmektedir den bu yana süregelen enerji ticareti tecrübesini Türkiye piyasasının gelişimine katkı sağlamak için de kullanmayı amaçlayan Statkraft, 2009 yılında Statkraft Elektrik Enerjisi Toptan Satış Ltd. Şti. ni kurmuştur. Şirket 2012 yılının ilk çeyreğinden itibaren Türkiye ve komşu ülkelerle enerji ticaretini Đstanbul ofisinden gerçekleştirmektedir. Statkraft Elektrik, Türkiye de yeni iş mo-delleri geliştirmek ve sürdürülebilir ticaret fırsatları oluşturmak için Mart 2010 da toptan satış lisansı almıştır ve 2012 in ilk çeyreği itibarıyle aktif bir şekilde Türkiye de ticari operasyonlarını yürütmektedir. Temel faaliyet alanı, toptan piyasalarda 600 TWh/yıl mertebesinde enerji ticareti olan Statkraft ın Türkiye de gerçekleştirdiği ticari işlemler arasında sınır ötesi elektrik ticareti, piyasa erişim hizmetleri, elektrik alım/satım sözleşmeleri gibi işlemler yer almaktadır. 16 Sözkonusu şirketin, yirmiden fazla ülkede şubesi ve 3600 çalışanı bulunmaktadır. Şirket; yenilenebilir enerji türlerinden rüzgar enerjisi, gaz enerjisi ve hidroenerji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Norveç in Enerji Politikası Dünyanın en önemli petrol ve doğalgaz ihracatçısı ülkelerinden biri olan Norveç te, Kuzey Denizi nden bol miktarda petrol çıkarılmaktadır. Bugün Norveç, elektrik enerjisinin tamamına ya-kın bir kısmını hidroelektrik santrallerinden karşılamaktadır. Kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketiminde dünyada birinci sıradadır. Norveç te elektrik enerjisinden hemen 15 DEAN Marc, Exploitation des Hydrocarbures et Électrification des Transports: Les Modèles Norvégien et Suédois, Mémoire, Quebec, Septembre 2013, p. 02, 16 Statkraft Türkiye nin web sayfası, 679

10 hemen her alanda yararlanılmaktadır. Öyle ki Norveç, imâlat sanayisinde bile akarsularından elde ettiği ucuz elektrik enerjisinden faydalanmaktadır. Norveç, aynı zamanda çok büyük miktarlarda deniz rüzgârı ve dalga enerjisi ve de biyoenerji kaynakları bulunan bir ülkedir lı yılların sonlarına doğru, Kuzey Denizi nde geniş petrol maden yataklarının keşfi ile birlikte, Norveç te enerji, Norveç ekonomisi için çok önemli bir sektör oluşturmuştur. Norveç in enerji politikasının ağırlık merkezi tarihsel yer değişikliğini Kuzey in yönetiminde devam ettirir. Aynı zamanda, uluslararası ilişkilerde, mühimmat tedariki ve enerji güvenliği konularına verilen önem arttıkça enerji sorunları dış politikayı harekete geçirici bir boyut kazanır. Sayısız ülke için enerji, güvenlik hususunda, açık ve net bir şekilde politikanın bir pencere kanadı olmaya eğilimlidir. 17 Yukarıda da değinildiği gibi, enerji bütün ülkeler için her anlamda vazgeçilmez bir unsurdur. Her ülke, bulunduğu coğrafya gereği kaynak ve zenginlik anlamındaki bütün potansiyelini çıkarı doğrultusunda kullanmalı, fakat aynı zamanda küresel güvenliğe de katkı da bulunmayı unutmamalıdır. Norveç te coğrafyası gereği Kuzey in potansiyelini lehine çevirmeyi bilmiştir. Petrol ve Norveç in Petrol Politikası Petrol ve doğal gaz üretimi, Norveç ekonomisinin en büyük sektörüdür ve diğer ülkelerin çıkarlarına olduğu kadar ülkenin kayda değer zenginliğini genişletmeye devam edecektir. Norveç in petrol fonu yönetim politikası şu şekildedir: Norveç in hassas servet yönetimi yaklaşımı dünyadaki diğer petrol zengini ülkelere önemli bir emsal teşkil edecek niteliktedir. Bu özgün yaklaşımın başlıca özellikleri şöyledir: En başından itibaren, ilk petrol damlasının çıkarılmasıyla beraber, petrol ve gaz rezervleri kamu malı olarak kanunlarca koruma altına alınmıştır. Bu yasal düzenlemeyle, hükümetler yıllar içinde petrol ve gazdan gelen gelirlerin %80 ini rezerv etmişler, ve ancak çok olağandışı bütçe açıklarında bu paraya başvurmuşlardır. Halende petrol gelirlerinin büyük çoğunluğu devlete ait petrol fonlarında biriktirilmektedir ve yurtdışında tahvil ve borsa yatırımlarıyla değerlendirilmektedir. Bu birikim, son ekonomik krizin patlak vermesinden önceki rakamlara göre 286 Milyar dolara ulaşmıştır La Stratégie du Gouvernement Norvégien Pour Le Développement du Grand Nord, Édition du Ministère Norvégien, des Affaires Étrangères, page 14, 18 SEVĐNÇER Vedat, Bir Ülke Petrolle Nasıl Zengin Olmaz?: Norveç, Petrol ve Eğitimli Đnsan Gücü Faktörü, 07 Temmuz 2009, 680

11 Bununla birlikte; Norveç teki başlıca partilerin tamamına yakını petrolden gelecek hızlı sıcak para akımından ve buna bağlı savurganca harcamalardan ekonominin korunması gerekliliği konusunda ortak bir politika benimsemişlerdir. Bu politikanın sürdürülebilmesi için Ekonomi Bakanlığı adına bu fonu ve yatırımları idare eden Norveç Merkez Bankası 2001 yılında özerk bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu yapılırken, politikacılarla fon arasındaki uzaklığın sağlanması hedeflenmiştir. 19 Sonuç olarak; tüm bu nedenlerden dolayı, Norveç, petrol ihraç eden diğer ülkelerin yaşadığı finansal problemlerden kaçınmayı başarabilmiştir. Bu gelir yönetim başarısının altında yatan en önemli sebeplerden biri petrolün çıkarılmaya başlanmasından önce ülkenin iyi işleyen bir demokrasinin olması gösterilebilir. 20 Vaktiyle kıt kaynaklara sahipken, elindeki kaynakları en efektif ve doğru bir biçimde kullanmayı bilerek zengin bir ülke haline gelmiş olan Norveç in bugünkü durumuna gelmesindeki en önemli etkenin, ülkede gerçek ve uygulanabilir demokrasi anlayışının tam anlamıyla yerleşmişliği olduğu söylenebilir. Norveç, izlediği petrol fonu yönetimi ve Ar-Ge ye dayalı alternatif ekonomik faaliyetleri bunda etkili olup salt doğal zenginlikleriyle ayakta duran Orta Doğu ve bazı Güney Amerika ülkeleri için iyi bir örnek teşkil etmektedir. 21 Bunun yanısıra Norveç in en önemli yer altı kaynakları; bakır, demir, çinko nikel, titanyum, kurşun, petrol, doğalgaz ve kükürtlü madenlerdir. Doğalgaz Dünyada son dönemde yaşanan olayların ister istemez ülkelerin enerji politikalarını kısmen de olsa bazen değiştirdikleri bazen de zamanın akışına bıraktıkları görülmektedir. Sözgelimi Norveç in devlet destekli, tanınmış enerji ve derin deniz araştırma şirketi Statoil in, son dönemde Kırım da yaşanan belirsizliğe rağmen projelerini gerçekleştirmeye çalıştığı bilinmektedir: Norveçli petrol grubunda üst düzey yönetici, Statoil in Kırım daki kriz ve belirsizliğe rağmen Rusya daki bütün projeleri ile bastırarak, bu yıl yeni bir kuyu açılması için 19 SEVĐNÇER Vedat, Bir Ülke Petrolle Nasıl Zengin Olmaz?: Norveç, Petrol ve Eğitimli Đnsan Gücü Faktörü, 07 Temmuz 2009, 20 SEVĐNÇER Vedat, Bir Ülke Petrolle Nasıl Zengin Olmaz?: Norveç, Petrol ve Eğitimli Đnsan Gücü Faktörü, 07 Temmuz 2009, 21 SEVĐNÇER Vedat, Bir Ülke Petrolle Nasıl Zengin Olmaz?: Norveç, Petrol ve Eğitimli Đnsan Gücü Faktörü, 07 Temmuz 2009, 681

12 beklediğini söyledi. Statoil in, Rusya nın en büyük petrol şirketi Rosneft ile, ülkenin güneyindeki şeyl petrolünün yanı-sıra, Sibirya ve Kuzey Kutup Dairesi üzerindeki petrol ve doğalgaz sondajları da dahil olmak üzere çeşitli ortak projeleri bulunuyor. 22 Yine, Türk ulusal basınında yer alan bir haberde ise; Ukrayna ve Kırım da yaşanan son gelişmeler nedeniyle Norveç in AB ne doğalgaz ihraç etmesinin iki kat daha hızlandığı dile getirilmiştir. Konuyla ilgili olarak ulusal basında çıkan haber şöyledir: Dünyanın 5. büyük petrol ve 2. büyük doğal gaz ihracatçısı konumunda bulunan Norveç, Kırım krizinin ardından Rusya nın Avrupa ya gaz ihracatının Ukrayna nın transit ülke rolünden dolayı riske girmesiyle potansiyel olarak Avrupa nın en önemli doğal gaz kaynağı konumuna geldi. Norveç, Avrupa ya en fazla doğal gaz sağlayan ikinci ülke konumunda iken 2012 yılında Rusya nın doğal gaz fiyatlarını petrole sabitlemesi ve kendisinin endeks sistemini koruması nedeniyle Avrupa ya gerçekleştirdiği doğal gaz ihracatında Rusya nın önüne geçti. Rusya nın Avrupa ya yönelik petrole endeksli doğal gaz politikaları son dönemde esneklik gösterirken, bunun arkasında Ukrayna da yaşanan siyasi kriz yatıyor. Şubat 2014'ten bu yana yaşanan Kırım krizinin ardından Rusya nın Avrupa ya gaz ihracatı Ukrayna nın transit ülke rolünden dolayı riske girdi, dolayısıyla Norveç i potansiyel olarak Avrupa nın en önemli doğal gaz kaynağı konumuna getirdi. 23 Bununla birlikte; Almanya nın yakın zamanda Norveç in en büyük petrol şirketi Statoil in varlıklarının bir kısmını satın alması bu alanda önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Konuyla ilgili Türk internet basınında çıkan haber şöyledir: Alman enerji şirketi Wintershall Cuma günü bir açıklama yaparak, Statoil in Norveç te bulunan varlıklarından bir kısmını 1.25 milyar dolara aldığını duyurdu. Wintershall Yönetim Kurulu Başkanı Rainer Seele yaptığı açıklamada, Norveç Münhasır Ekonomik Bölgesindeki potansiyele inandıklarını belirterek, hedeflerine odaklanacaklarını söyledi. Norveç te önde gelen petrol ve doğalgaz şirketlerinden biri olmak istediklerini belirten Seele, Avrupa daki üretimle Avrupa nın enerji tedariği güvenliğini güçlendirdiklerini söyledi ŞĐMŞEK Feyyaz, Rusya ve Hazar Bölgesi Enerji Görünümü, T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Đşleri Genel Müdürlüğü, Enerji Politikaları ve Stratejileri Dairesi Başkanlığı personeli tarafından hazırlanmış olan rapor, Nisan 2014, Sayı 77, s Kırım Krizi Norveç e Yaradı, Sabah Gazetesi, 29 Nisan 2014, 24 Wintershall Norveç Çalışmalarını Arttırıyor, Enerji Günlüğü, 14 Eylül 2014, 682

13 Yine aynı internet haber sayfasında yer alan sözkonusu haberin devamında; Alman kimya şirketi BASF nin Norveç ile olan ilişkisi ve Alman halkının Norveç i AB nin doğalgaz üretiminde sağlayacağı katkı açısından güvenilir bulup bulmadığı dile getirilmiştir: Alman kimya şirketi BASF Norveç te Gjøa üretim sahasından % 5i Vega doğalgaz üretim sahasından % 24.5, Aasta Hansteen projesinden % 24, Asterix keşiflerinden % 19, Polarled Boru Hattı Projesi nden % 13.2 ve Aasta Hansteen civarındaki dört arama lisansı alacak. Yapılan son kamuoyu araştırmaları Almanlar ın % 78 inin Norveç i düşen AB doğalgaz üretimini arttırmak için güvenilir bir ortak olarak gördüklerini ortaya koyuyor. 25 Petrol ve doğalgazdan sonra, Norveç i, dünyada enerji alanında söz sahibi yapan diğer enerji türlerinden biri de hidroelektrik enerjisidir. Yenilenebilir Enerji Türü Olarak Hidroelektrik Norveç, hidroelektrik enerjisi alanında kaynaklarını doğru ve çok iyi bir şekilde kullanarak sektörde kendini geliştirmiş durumdaki ülkelerden biridir. Avrupa da ve Türkiye de bu enerji türün-de faaliyet göstermekte ve nihayetinde bölgesel elektrik pazarını elinde tutmaktadır. Su gücü ve doğal gaz, değişebilir rüzgar gücü üretimini desteklemek için en uygun teknolojilerdir. Norveç, kayda değer bir su gücü rezerv kapasitesine sahiptir ve Norveç sistem aktarım operatörü olan «Statnett» adlı kuruluş, Kuzey pazarı ile Avrupa nın kalanı arasındaki entegrasyonu güçlendirecek birkaç yeni bağlantılararası çapraz sınır planlamaktadır. Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya dan sonra, Avrupa nın en büyük su gücü kapasitesine sahip olan Norveç i, bu gücü kullanması için ve de yaygın bölgesel pazardaki talep ve tedarikte değişimleri dengelemek için yine bu ülkeyi cesaretlendirmektedir. Bu, bölgesel elektrik pazarının entegrasyonundaki esneklik ve etkinliği arttırabilir. 26 Pazar rekabeti gerektirdiği söylenen hidroelektrik enerjisinden elde ettiği elektriği, Norveç gibi, ev tüketiminden ağır sanayiye kadar hemen hemen her alanda kullanan ülkeler için bu elektriğin, gerek kendi ülkelerinde ve gerekse dünyadaki enerji politikalarında ne denli önemli bir rol üstlendiği bilinmektedir. Bu nedenle; Su gücü, Norveç te yenilenebilir enerjinin baskın bir halidir. Genellikle, pazar rekabeti olan bir enerji kaynağıdır ve destek kabul etmez. Güç ve ısı üretimini arttırmak için; hükümet, Enova vasıtasıyla, daha çok, doğrudan yatırım yardımları şeklindeki diğer yenilenebilir enerjinin kullanımını yaymaktadır. Enova, yenilenebilir enerji ve enerji etkinliği ile ilgili 25 Wintershall Norveç Çalışmalarını Arttırıyor, Enerji Günlüğü, 14 Eylül 2014, 26 Energy Policies of IEA Countries Norway 2011 Review, p. 08, 683

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey AVRUPA BİRLİĞİ NİN ENERJİ POLİTİKASI VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ Energy Policy of the European Union and Its Effects on Turkey Arzu YORKAN* Özet: Yazar bu çalışmasında ilk olarak Avrupa Birliği nin geçmişten

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi

RUSYA FEDERASYONU. Ülke Bülteni. DEİK / Türk Rus İş Konseyi 2012 RUSYA FEDERASYONU Ülke Bülteni DEİK / Türk Rus İş Konseyi 1 Genel Bilgiler Resmi Adı: Rusya Federasyonu Yönetim Biçimi: Federasyon Başkenti: Moskova Başlıca Kentleri: St.Petersburg, Nijni Novgorod,

Detaylı

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI

TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI TÜRKİYE NİN DEĞİŞEN ELEKTRİK PİYASALARI Bu rapor Avrupa İklim Vakfı nın (European Climate Foundation) mali desteğiyle, WWF- Türkiye için hazırlanmıştır. 18 Kasım 214 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi

TRC3 Bölgesi. Dış Ekonomik Çevre Analizi TRC3 Bölgesi Dış Ekonomik Çevre Analizi 2011 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Türkiye de ekonomik dönüşümün ana unsurları 3. Bölge nin İhracat Yapısı 4. Sınır Ötesine İlişkin Değerlendirme a. İktisadi Durum

Detaylı

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.

İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir. ŞUBAT 2015 İRAN ÜLKE BÜLTENİ [Bu bültende Tahran Ticaret Müşavirliği İran İslam Cumhuriyeti Ülke Profili Aralık 2014 ten alıntılara yer verilmiştir.] İÇİNDEKİLER Genel Bilgi... 2 İran Ekonomisi Genel Değerlendirme...

Detaylı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ. towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan. hazarworld. HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR EYLÜL 2013 SAYI: 10 Azerbaycan da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru towards presıdentıal electıons ın azerbaıjan К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ hazarworld.com

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Yunanistan Ülke Raporu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Yunanistan Ülke Raporu YUNANİSTAN ÜLKE RAPORU Temmuz 2011 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 1 1. YUNANİSTAN EKONOMİSİ VE TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER 3 Trakya Kalkınma

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN )

KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ÜLKE RAPORU ( HANNOVER VE KÖLN ) KONYA TİCARET ODASI ALMANYA ( HANNOVER VE KÖLN ) Etüd-Araştırma Servisi Mart 2007 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 BÖLÜM I ALMANYA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1.1.Ülke Kimliği... 4 1.2. Siyasi ve İdari Sistem... 5 1.3.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

ISSN: 1300-8366 54 627

ISSN: 1300-8366 54 627 standard 1 44 ISSN: 1300-8366 54 627 2 standard Standard standard 3 4 standard standard 5 6 standard standard 7 8 standard standard 9 dosya Yeşil Havaalanı Projesinin Gelişimi Ülkemiz, Uluslararası Sivil

Detaylı

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU

KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU KAZAKİSTAN ÜLKE RAPORU Hazırlayan : Koray Ali KONCA Ankara - December, 2012 KAZAKİSTAN Temel Sosyal ve Ekonomik Göstergeler? Temel Sosyal Göstergeler Nüfus Dil 16,7 milyon (2011, tahmini) Kazakça, Rusça

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

21. YÜZYIL DÜNYA ENERJİ DENGESİNDE PETROL VE DOĞAL GAZIN YERİ VE ÖNEMİ: HAZAR BORU HATLARININ KESİŞME NOKTASINDA TÜRKİYE *

21. YÜZYIL DÜNYA ENERJİ DENGESİNDE PETROL VE DOĞAL GAZIN YERİ VE ÖNEMİ: HAZAR BORU HATLARININ KESİŞME NOKTASINDA TÜRKİYE * 5 21. YÜZYIL DÜNYA ENERJİ DENGESİNDE PETROL VE DOĞAL GAZIN YERİ VE ÖNEMİ: HAZAR BORU HATLARININ KESİŞME NOKTASINDA TÜRKİYE * Dr. Cenk PALA** This paper examines the Caspian oil and gas into three parts:

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi

Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cilt:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 76-100) Orta Asya ve Kafkaslar da Enerjinin Politik Ekonomisi Tamer Çetin * Özet Dünya, enerji ile ilgili ikiz bir tehditle karşı karşıyadır. Bir

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ

KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK VE İŞ BİRLİĞİ PANELİ 31 Mart 2014 İSTANBUL KARADENİZ VE KAFKASYA DA GÜVENLİK

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

OECD Çevresel Performans İncelemeleri

OECD Çevresel Performans İncelemeleri OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye 1 OECD Çevresel Performans İncelemeleri TÜRKİYE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA ÖRGÜTÜ 2 OECD Çevresel Performans İncelemeleri : Türkiye Originally published

Detaylı

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi?

Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Yabancı Doğrudan Yatırımları Artırmak İçin Teşvikler Gerekli ve/veya Yeterli Mi? Hasan Kaymak 1. Giriş Başlıktaki soru, özellikle gerekli mi kısmı itibariyle, sanki zaten cevabı bilinen bir konu imiş gibi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE EUROPEN UNION ENVIRONMENTAL POLICY AND TURKEY Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXIII, SAYI 2 AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Jale ÇOKGEZEN * Özet AB çevre politikası 1970 lerden itibaren oluşmaya başlamış,

Detaylı

MAKALE DÜNYADAKİ ENERJİ OYUNUNU DEĞİŞTİREN YENİ FAKTÖR: KONVANSİYONEL OLMAYAN PETROL VE DOĞAL GAZ. Kubilay KAVAK

MAKALE DÜNYADAKİ ENERJİ OYUNUNU DEĞİŞTİREN YENİ FAKTÖR: KONVANSİYONEL OLMAYAN PETROL VE DOĞAL GAZ. Kubilay KAVAK MAKALE Balkan Tecrübelerinden Türkiye İçin Dersler TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI DÜNYADAKİ ENERJİ OYUNUNU DEĞİŞTİREN YENİ FAKTÖR: KONVANSİYONEL OLMAYAN PETROL VE DOĞAL GAZ Kubilay

Detaylı