De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL % -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De. ($) YBB De. Piyasa De eri (mn) Toplam. Hacim (mn) ABD$/TL 1.51 0.4% -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647"

Transkript

1 Direkt Hat: (+90) arast GÜNE BA LARKEN P YASA BEKLENT LER P YASA EKRANI MKB 12/04/2011 Ayl k De. YBB De. 1 Y ll k De. Tablosu (IMKB-100) Endeksler Kapan (TL/$) Gün. De. (TL) ($) ($) De. ($) 2010T 2011T IMKB YTP* MKB / % 11.4% 4.8% 13.2% F/K % Mali / % 10.7% 3.8% 8.4% FD/FVAÖK Sanayi / % 15.0% 10.9% 29.7% *Yabanc Takas Pay Para Piyasas Döviz Kur. (MB Al ) 12/04/2011 Gün. De. Ayl k De. ($) YBB De. ($) 1 Y ll k De. ($) Piyasa De eri (mn) Toplam Hacim (mn) ABD$/TL % -4.3% -1.7% 2.2% MKB (TL) 497,647 2,571 /TL % 0.3% 6.2% 8.5% MKB (ABD$ 329,328 1,701 En Yük. Hacim % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Garanti Bankas -0.5% ,508.0 Bankas (C) -0.8% ,309.8 Emlak G.M.Y.O. 1.4% ,300.0 Türk Hava Yollar 1.6% ,500.0 ttifak Holding 1.9% En Yük. % Kazanç % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Adana Çimento (C) 5.8% Karsan Otomotiv 4.0% Aksa Enerji 3.2% ,806.7 Koç Holding 2.3% ,755.9 G.M.Y.O. 2.2% En Yük. % Kay p % De i im Hac. (mn TL) P.D. (mn TL) Rhea Giri im Ser. Y.O. hlas Ev Aletleri Gölta Çimento Sabanc Holding Global Yat r m Holding BORSA EKRANI ( MKB-100) -3.4% % % % , % GARANT YATIRIM TAVS YE L STES irket Güçlü Yön Potansiyeli Aygaz Cazip marjlar 11% Ak Enerji yile en finansallar 13% Aksa Enerji Güçlü entegre yap 34% Arçelik yile en marjlar 15% Akbank Rahat fonlama yap s 13% Çimsa Cazip de erleme 24% Bankas Cazip de erleme 23% Tofa Yüksek sat ve karl l k 17% Türk Traktör Yüksek sat potansiyeli 16% MKB-100 Endeksi (ABD$) 51,000 45,000 39,000 33,000 27,000 21,000 15,000 9, P YASAYA BAKI 13 Nisan 2011 MKB 100 endeksinin güne s n rl al mlarla ba lamas n bekliyoruz. Gün içerisinde endeksin k sa vadeli direnç seviyelerini test etmesini öngörürken, iyimserli i koruma çabas n n ön plana ç kmas n bekliyoruz. Asya taraf nda dün ya anan de er kay plar n n ard ndan yeni günde tepki al mlar yla endekslerde s n rl yükseli ler ya an yor. Otomotiv sektörüne yönelik olumlu analizler bölgede sektör hisselerini desteklerken, emtia fiyatlar ndaki gerilemenin ard ndan enerji sektörü hisseleri üzerindeki bask dikkat çekiyor. Bilanço sezonuna Alcoa ile birlikte olumsuz bir ba lang ç gerçekle tiren Wall Street endekslerindeki kay plar n ard ndan, yeni günde vadeli i lemlerde tepki al mlar ön plana ç kmakta. Bilanço faktörü endeksler üzerinde etkisini art r rken, bugün JP Morgan' n bilançosunun aç klayaca n belirtelim. Günlük veri ak nda Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verisi ile ABD'de aç klanacak Perakende Sat rakamlar takip edilecek IMKB-100 (2011 sonu) Yükseli potansiye 12% DÜNYA P YASALARI Ülke Endeks %De i im YBB (ABD$) Türkiye (IMKB-100) 68, % 4.8% Polonya (WIG) 49, % 12.3% Rusya (IRTS) 2, % 26.1% Brezilya (BVSP) 66, % 0.7% ngiltere(ftse100) 5, % 4.2% Japonya (N225) 9, % -9.1% ABD (DJI) 12, % 5.9% TAHV L-BONO P YASASI TL Bonolar Faiz Fiyat Fiyat De. % 07-Kas % % 08-A u % % 25-Oca % % Eurobond Faiz Fiyat Spread 14- ub % Oca % FA Z ORANLARI POL T KA & EKONOM HABERLER TCMB Aç klamalar: MB Ba kan Durmu Y lmaz, dün Ankara da yapt konu mas nda, al nan önlemlerin 2. çeyrekten sonra etkili olmaya ba layaca n söyledi. Aç klamalarda a rt c bir nokta yok. Ba kan, küresel ekonomideki risklerin hala devam etti inin ve petrol fiyatlar n n küresel ekonomiyi yava latabilecek nitelikte olmas n n alt n çizdi. D talepte MB n n halen temkinli yakla m sürüyor. Bu çerçevede MB n n --piyasan n bekledi inin aksine kolay kolay faiz art r m na gidece ini dü ünmüyoruz. Bugünkü verilere bakt m zda, ek önlemlerin al nmas (BDDK-hükümet vs) ya da munzama devam edilmesi (seçim sonras nda) daha öncelikli bir politika tercihi gibi gözüküyor. -Bimeks -Çimsa -Halkbank SEKTÖR & RKET HABERLER - Bankas K sa Dönem Faiz Oran Gecelik Faiz O/N 6.25% 14 Nisan GÜNDEM ABD'de haftal k i sizlik ba vurular TSI 15:30'da KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgile nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir ekilde sorumlu tutulamaz 1

2 YORUM MKB 100 endeksinin güne s n rl al mlarla ba lamas n bekliyoruz. Gün içerisinde endeksin k sa vadeli direnç seviyelerini test etmesini öngörürken, iyimserli i koruma çabas n n ön plana ç kmas n bekliyoruz. Asya taraf nda dün ya anan de er kay plar n n ard ndan yeni günde tepki al mlar yla endekslerde s n rl yükseli ler ya an yor. Otomotiv sektörüne yönelik olumlu analizler bölgede sektör hisselerini desteklerken, emtia fiyatlar ndaki gerilemenin ard ndan enerji sektörü hisseleri üzerindeki bask dikkat çekiyor. Bilanço sezonuna Alcoa ile birlikte olumsuz bir ba lang ç gerçekle tiren Wall Street endekslerindeki kay plar n ard ndan, yeni günde vadeli i lemlerde tepki al mlar ön plana ç kmakta. Bilanço faktörü endeksler üzerinde etkisini art r rken, bugün JP Morgan' n bilançosunun aç klayaca n belirtelim. Günlük veri ak nda Euro Bölgesi Sanayi Üretimi verisi ile ABD'de aç klanacak Perakende Sat rakamlar takip edilecek. EKONOM HABERLER TCMB Aç klamalar: MB Ba kan Durmu Y lmaz, dün Ankara da yapt konu mas nda, al nan önlemlerin 2. çeyrekten sonra etkili olmaya ba layaca n söyledi. Aç klamalarda a rt c bir nokta yok. Ba kan, küresel ekonomideki risklerin hala devam etti inin ve petrol fiyatlar n n küresel ekonomiyi yava latabilecek nitelikte olmas n n alt n çizdi. D talepte MB n n halen temkinli yakla m sürüyor. Bu çerçevede MB n n --piyasan n bekledi inin aksine kolay kolay faiz art r m na gidece ini dü ünmüyoruz. Bugünkü verilere bakt m zda, ek önlemlerin al nmas (BDDK-hükümet vs) ya da munzama devam edilmesi (seçim sonras nda) daha öncelikli bir politika tercihi gibi gözüküyor. 2

3 TEKN K ANAL Z SIKI MA FORMASYONU OLU UYOR... Grafik, endeksin günlük verileri ile haz rlanm t r. Güne sat larla ba layan endeks gün içinde 67,650 destek seviyesi üzerinde kalmay ba ard ve özellikle günün ikinci yar s gelen al mlarla 68,500 seviyesine kadar yükseli ancak geçemedi. Endeks günü 187 puan kay pla 68,007 seviyesinden kapatt. Seans içi grafikte olu an tepe formasyonu içinde hareketine devam eden endekste formasyon riskinin sona erebilmesi için 68,750 seviyesinin geçilmesi gerekmektedir. 67,650 destek seviyesi endeks aç s ndan kritik. Bu nedenle trade amaçl pozisyonlar için 67,650 destek seviyesi sotp-loss olarak izlenmelidir. 68,250-68,750 direnç seviyeleri iken 67,650-67,000 destek seviyeleridir. Endekste k sa vadeli yükselen kanal içinde görünüm hala olumlu ve gerilemeler düzeltme niteli indedir. Endeksin güne k smi al c l bir seyirle ba lamas n ve gün içinde direnç seviyelerini test etmesini bekliyoruz. Yat r mc lara trade amaçl al m f rsatlar n de erlendirmelerini öneriyoruz. 3

4 RKET HABERLER Bimeks (BMEKS) - - Bimeks 14 Nisan da MKB de i lem görmeye ba l yor. Hissenin MKB kodu BIMEKS.TI dir. Bimeks in 1,00 TL nominal de erli paylar n n halka arz fiyat aral 4,10 TL - 4,50 TL olarak belirlenmi olup, gerçekle tirilen talep toplama neticesinde 1,00 TL nominal de erli beher Bimeks pay n halka arz fiyat 4,50 TL olarak belirlenmi tir. Bu halka arz fiyat yla, Bimeks in piyasa de eri 270 milyon TL, halka arz büyüklü ü ise 85,5 milyon TL olmaktad r. Bimeks in halka arz öncesi öncesi 46mn TL olan ödenmi sermayesi, halka arz sonras nda 60mn TL na yükselmi tir. Bimeks in sermaye art r m, ortak sat ve ek sat ile birlikte toplam 19mn adet hissesi halka arz edilmi ve irket in %31,67 si halka aç lm t r. Yat r mc gruplar nan göre, Yurtiçi Bireysel Yat r mc lar dan 10.3 kat, Yurtiçi Kurumsal Yat r mc lardan 9.24 kat, irket Çal anlar ndan 1,65 kat, Yurtd Kurumsal Yat r mc lardan ise 7.63 kat talep gelmi tir. Toplam 12,160,000 adet hisse Yurtiçi Bireysel Yat r mc lara sat lm t r. Yurtd Kurumsal Yat r mc lara sat oran da ba lang çtaki %30 seviyesinden %36 seviyesine ç kar lm, ve 20 kurumsal yat r mc ya sat lm t r. Çimsa (CIMSA.IS) 1,283mn TL TUT Çimsa n n %33 oran nda i tiraki olan Exsa 117mn TL olan sermayesini %100 oran nda nakit olarak artt rarak 234mn TL' na ç kart lmas karar na, Çimsa, irket pay na isabet eden rüçhan hakk n kullanarak, 38mn TL ile kat l nmas na ve ödemenin tarihinde yap lmas na karar verilmi tir. 3 Mart ta Sabanc Holding i tiraki olan Exsa Export, MKB den 1 y l içinde %5 e kadar Sabanci Holding hissesi alaca n aç klam t. Ayr ca Exsa n n, %100 oran nda bedelli sermaye art yapmaya karar verdi i haberi daha önce duyurulmu tu. Haberin daha önceden bilinmesi ve ödenecek tutar n irket in büyüklü üne göre büyük olamamas nedeniyle olumsuz etkinin s n rl kalaca n dü ünüyoruz. Halkbank (HALKB.IS) 16,313mn TL TUT Halkbank KAP a yapt aç klamada Yönetim Kurulu'nun tarihli Toplant s 'nda kurulmas na karar verilen "Halk Portföy Yönetimi Anonim irketi"nin kurulu una ili kin olarak Sermaye Piyasas Kurulu ile Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ön izin ba vurusu yap ld n belirtti. (nötr) Hat rlanaca üzere, Halkbank daha önceki aç klamalar nda BES faaliyetlerinin yürütülebilmesi için kurulacak olan fonlar n da bir portföy yönetim irketi taraf ndan yürütülmesi ihtiyac nedeniyle 5mn TL ödenmi sermayeli ve "Halk Portföy Yönetimi Anonim irketi"nin kurulmas na karar verildi ini belirtmi ti. Bankas (ISCTR.IS) 23,310mn TL AL Milliyet Gazetesi nde yer alan bir habere göre Bankas n n 13 y ll k Genel Müdürü Ersin Özince nin bu görevinden ayr lma karar n aç klamas ndan sonra bankada genel müdür yard mc s koltuklar nda da de i iklik olaca ö renildi. Haberde Özince nin yerine gelece i konu ulan ancak görevinde de i iklik olmayan Hazine ve Uluslararas li kilerden sorumlu Genel Müdür Yard mc s Aykut Demiray n bankayla ili i inin kesilmesinin gündemde oldu u belirtildi. 4

5 AL TAVS YELER M Z N GÜNLÜK PERFORMANSI Kapan Fiyat (TL) 12/04/ /04/2011 De i im Akbank % Ak Enerji % Aksa Enerji % Arçelik % Aygaz % Çimsa % Bankas (C) % Tofa Otomobil Fab % Türk Traktör % Portföyümüzün Getirisi 0.61% MKB ,007 68, % Relatif Performans 0.89% AL Listemiz; AKBNK, AKENR, AKSEN, ARCLK, AYGAZ, CIMSA, ISCTR, TOASO, TTRAK hisselerinden olu maktad r % 10% 48% 45% 8.0% 7% 40% 4.0% 0.0% -4.0% 3% 32% 24% 16% 8% 26% 15% -8.0% AL Listemiz Endeks Relatif 0% AL Listemiz Endeks Relatif * AL listemizin performans 8 Nisan 2011 tarihinde hesaplanm t r. ç k grup 5

6 TAVS YE L STES 12 Nisan 2011 Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Özkaynak Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Faiz Marj Getirisi F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T 2011T 2011T 2011T AKBNK AL % 33, % 15.0% 1.8 GARAN* , % 18% 1.8 HALKB TUT % 16, % 19.9% 1.9 ISCTR AL % 23, % 15.2% 1.3 TEBNK TUT % 4, % 5.6% 1.2 VAKBN TUT % 10, % 11.4% 1.1 YKBNK TUT % 20, % 16.0% 1.7 Ortalama BANKALAR % 15.8% 1.6 Hedef Fiyat Hedef Fiyata Düzeltilmi Düzelt. NAD'ne Piyasa De eri Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K Net Aktif De. Göre Prim (+) F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T (mn TL) skonto(-) 2010/12 TKFEN TUT % 2, N/A N/A 1.4 DOHOL TUT % 2, , % 0.6 KCHOL TUT % 19, , % 0.9 SAHOL TUT % 16, , % 0.7 SISE TUT % 4, , % 1.0 OLD NGLERHOLD NGLER Hedef Fiyat Hedef Fiyata Piyasa De eri Temel Kapan 2011-sonu Göre Potansiyel (mn TL) F/K FD/Sat lar FD/FVAÖK F/DD Hisse Tavsiye (TL) (TL) (TL) 2011T 2011T 2011T 2010/12 AEFES TUT % 10, AKCNS TUT % 1, AKENR AL % 1, AKSEN AL % 2, ANACM TUT % 1, ARCLK AL % 5, AYGAZ AL % 2, BIMAS TUT % 8, CCOLA TUT % 4, CIMSA AL % 1, CLEBI TUT % DOAS* ,320 N/A N/A N/A 1.8 ENKAI TUT % 13, EREGL TUT % 9, FROTO TUT % 4, HURGZ TUT % 1, ISGYO TUT % N/A KRDMD TUT % MGROS TUT % 5, PETKM , SNGYO TUT % 1, N/A TATKS TUT % TAVHL TUT % 2, TCELL TUT % 19, THYAO TUT % 4, TOASO AL % 4, TRKCM TUT % 2, TTKOM TUT % 27, TTRAK AL % 1, TUPRS TUT % 11, VESBE Not Yok VESTL Not Yok ZOREN TUT % 724 N/A XUSIN 57, IMKB100 68,007 76,328 12% 392, *Halka aç k grup irketlerimiz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz olan GARAN, DOAS, GARFA, DGGYO, GRNYO için tavsiye vermeyip tahmin yapm yoruz 6

7 TÜRK YE'DE VE DÜNYADA EKONOM K / POL T K GÜNDEM TAR H GÜNDEM YORUM 13 Nisan Nisan Nisan Nisan Nisan 2011 AB Euro Bölgesi'nde ubat ay sanayi üretimi verileri Ocak ay nda sanayi üretim art %6.60 olarak TSI 12:00'de ABD'de Mart ay perakende sat lar verisi TSI 15:30'da AB'de Merkez Bankas (ECB) Nisan ay raporu TSI 11:00'de yay nlanacakt r. ABD'de haftal k i sizlik ba vurular TSI 15:30'da ubat ay nda sat lardaki de i im %1.00 olarak ABD'de Mart ay ÜFE verisi TSI 15:30'da ubat ay nda ÜFE %1.60 olarak Çin'de Mart ay ÜFE verisi TSI 05:00'da Piyasa beklentisi ÜFE'nin %7.20 olarak gerçekle ece i yönündedir. 18 Nisan 2011 Çin'de Mart ay TÜFE verisi TSI 05:00'da Piyasa beklentisi TÜFE'nin %5.20 olarak gerçekle ece i yönündedir. Çin'de 1.çeyrek reel GSYH büyüme verisi TSI 05:00'da Piyasa beklentisi büyüme verisinin %9.30 olarak gerçekle ece i yönündedir. Japonya'da ubat ay sanayi üretimi nihai verisi TSI Ocak ay nda sanayi üretim art %2.80 olarak 07:30'da TU K Ocak ay i sizlik oran n saat 10:00'da aç klayacakt r. AB Euro Bölgesi'nde Mart ay TÜFE verisi TSI 12:00'de Aral k ay nda i sizlik oran %11.40 olarak ubat ay nda TÜFE %2.60 olarak AB Euro Bölgesi'nde Mart ay Ticaret Dengesi verileri Ocak ay nda ticaret dengesi milyar EUR olarak TSI 12:00'de ABD'de Mart ay TÜFE verisi TSI 15:30'da ubat ay nda TÜFE %0.50 olarak ABD'de Mart ay sanayi üretimi TSI 16:15'de ubat ay nda sanayi üretimindeki de i im -%0.10 olarak ABD'de Nisan ay Michigan Tüketici Güven Endeksi Mart ay nda endeks 67.5 olarak TSI 16:55'de AB Euro Bölgesi'nde Nisan ay Tüketici Güven Endeksi Mart ay nda endeks olarak TSI 17:00'de 7

8 27 Aralık 2010 Garanti Yatırım Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: Be ikta, stanbul Telefon: Faks: Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirlili ine inand m z sa lam kaynaklardan derlenmi olup, yap lan yorumlar sadece GARANT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.. nin görü ünü yans tmaktad r. Bu bilgiler nda yap lan ve yap lacak olan ileriye dönük yat r mlar n sonuçlar ndan irketimiz hiçbir 10

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi

BİST Sanayi Şirketleri Kur Etkisi 4Ç14 finansallarının açıklanmasının ardından, piyasanın odak noktası TL deki değer kaybının 1Ç15 sonuçlarını nasıl etkileyeceğine yoğunlaşmış durumda. Araştırma kapsamımızdaki BİST şirketlerinin 2014 yılındaki

Detaylı

2014 Strateji Raporu Acı tatlı senfoni. 15 Ocak 2014

2014 Strateji Raporu Acı tatlı senfoni. 15 Ocak 2014 2014 Strateji Raporu Acı tatlı senfoni 15 Ocak 2014 Lütfen sorumluluk beyanı için son sayfaya bakınız. Tüm datalar 9 Ocak kapanışı itibari iledir. Türk Hisse Senetleri 2014 YILI TAVSİYEMİZ: SATIŞ DÖNEMLERİNDE

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Piyasalarda Bugün HABERLER. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 2008 No:2008 / 1911

Piyasalarda Bugün HABERLER. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 2008 No:2008 / 1911 HABERLER Piyasalarda Bugün 23 Ocak 28 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 23 Ocak 28 No:28 / 1911 Tarih Ajanda 31 Ocak Aralık ayı Dış Ticaret verileri Merkez Bankası Enflasyon Raporu 4 Şubat Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri

Detaylı

BIST-100 Teknik Analiz

BIST-100 Teknik Analiz GÜNLÜK BÜLTEN Piyasa Rakamları BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen Kapanış Günlük (%) Haftalık (%) BIST-100 87,690 1.05 2.30 BIST-30 108,598 1.07 2.31 BIST-Sınai 80,715 1.53 2.53 BIST-Banka 162,326 1.03

Detaylı

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ

EKONOMİ HABERLERİ SEKTÖR & ŞİRKET HABERLERİ GÜNE BAŞLARKEN 9 Temmuz 2015 GÜNDEM 9 Temmuz Perşembe 09:00 Almanya Ticari Denge (Mayıs) Önceki Veri: 22.1mlr / Beklenti: 20.5mlr 12:45 FED Üyesi Kocherlakota Frankfurt ta Konuşacak 14:00 İngiltere Merkez

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 14.08.2015 GÜNE BAKIŞ

GÜNLÜK BÜLTEN 14.08.2015 GÜNE BAKIŞ 06/07/15 07/07/15 08/07/15 09/07/15 10/07/15 13/07/15 14/07/15 15/07/15 16/07/15 20/07/15 21/07/15 22/07/15 23/07/15 24/07/15 27/07/15 28/07/15 29/07/15 30/07/15 31/07/15 03/08/15 04/08/15 05/08/15 06/08/15

Detaylı

08/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

08/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 08/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR

Piyasa Bülteni HABERLER & YORUMLAR 2,67 2,32 2,59 2,36 2,80 Arastirma@Halkyatirim.com.tr +90 212 314 8181 Hisse Senedi Kapanış: 71.982 puan Günlük Hacim: 2.803 Mily ar TL +0,42% Piyasa Değeri: 441 mily ar TL Fiyat / Kazanç: 9,66x Fiyat

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

HSBC. 15 Şubat 2006. 15 Şubat 2006

HSBC. 15 Şubat 2006. 15 Şubat 2006 15 Şubat 2006 HSBC 7701 Günlük Bülten 15 Şubat 2006 Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında birleştirilmesini öngören tasarı Plan Bütçe Komisyonunda yarın saat 11.00 den itibaren görüşülmeye başlanacak

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Günlük Bülten: Piyasaların sabrı akşam belli olacak...

Günlük Bülten: Piyasaların sabrı akşam belli olacak... Günlük Bülten: Piyasaların sabrı akşam belli olacak... 5 BIST: Endeks hafta başından bu yana yükselişlerini sürdürmektedir. Bugün hafif kar satışları ile başlayacağını düşündüğümüz endeksin 80,000 altında

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL:

ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ SEMT: İLÇE: POSTA KODU: İL: BAŞLAKBAŞLIKBASLIK BAŞLİK BAŞLİK den BÜYÜK FIRSAT! ABONE OLUN 10 SAYI FİYATINA 12 SAYI ADRESİNİZE GELSİN 84 TL YERİNE 70 TL ADI ve SOYADI: TELEFON : (0 ) EV İŞ DAHİLİ CEP TELEFONU: (0 ) e-mail @ Dergiyi

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı