FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ"

Transkript

1 T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ Faruk Salih ġeker YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI DanıĢman Yrd.Doç.Dr. Mehmet ġahġn BURDUR-2011

2

3 T.C MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ Faruk Salih ġeker YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI DanıĢman Yrd.Doç.Dr Mehmet ġahġn Bu AraĢtırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 0126-YL-11 proje numarası ile desteklenmiģtir. BURDUR-2011

4 ii

5 TEġEKKÜR Tilki bir gün ormanda dolaģırken TavĢan'a rastladı. TavĢan önüne daktilosunu almıģ bir Ģeyler yazmakla meģguldü. "-Kolay gelsin, TavĢan. Ne yazıyorsunuz?" "- Master tezimin 1. bölümünü yazıyorum." "-1. bölümde teziniz ne?" "-TavĢanlar tilkileri nasıl parçalar?" "-Yapmayın! Bu hiç de doğru değil. Bu bir bilim adamına yakıģmayacak ciddiyetsizlik. Teziniz kökten yanlıģ." "-Yaa..! Öyle mi? " dedi TavĢan, "Peki, gel de deneysel kanıtı gör öyleyse." TavĢan önde Tilki arkada çalılığın arkasına doğru ilerlediler. Bir süre sonra TavĢan yüzünde gülümsemeyle çalılıktan çıkıp gelir ve yerine oturarak yazmaya devam eder. Bir zaman geçti. Kurt'un yolu TavĢan'ın bulunduğu yere düģtü. Kurt sordu: "-Kolay gelsin, TavĢan. Ne yazıyorsunuz?" "-Master tezimin 2. Bölümünü yazıyorum" "-2. bölümde teziniz ne?" "-TavĢanlar kurtları nasıl parçalar?" "Yapmayın! Bu doğru değil. Bu bir bilim adamına yakıģmayacak ciddiyetsizlik. Teziniz kökten yanlıģ." "-Yaa!" dedi TavĢan,"Gel de sana deneysel kanıt göstereyim." TavĢan önde Kurt arkada çalılığın arkasına doğru ilerlediler. Bir süre sonra TavĢan yüzünde gülümsemeyle çalılıktan çıkıp gelir ve yerine oturarak yazmaya devam eder. Biz de neler olduğunu merak ettik, tabi. Çalılığın arkasına dolanıp baktık ki Ormanın Kralı Aslan, haģmetle oturuyor ve etrafında parçalanmıģ kurt ve tilki. Her anımda beni yalnız bırakmayan ve desteğini bir an olsun esirgemeyen Hocam Yrd.Doç.Dr. Mehmet ġahġn e, öngörüleri ile tezime ıģık tutan Hocam Yrd.Doç.Dr. Kadir PEPE ye ve her ihtiyacımda yanımda olan Ar.Gör. Ercan TATLI ya sonsuz saygı ve Ģükranlarımı sunarım. Hayatımın her anında destek ve güvenlerini bir an olsun eksiltmeden arkamda duran ailem Güler Yahya ġeker e, anketlerim için büyük emek ve çaba sarf eden ġadiye Hayri YAZICI ya ve arkadaģlarıma çok teģekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü ne tezime verdiği idari destek ile daha kolay ve rahat bir çalıģma olanağı sağladıklarından dolayı teģekkür ediyorum. Faruk Salih ġeker iii

6 iv

7 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇ KAPAK SAYFASI i KABUL VE ONAY SAYFASI ii TEġEKKÜR iii BEYAN SAYFASI iv ĠÇĠNDEKĠLER v TABLOLAR DĠZĠNĠ vi SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ ix TÜRKÇE ÖZET x ĠNGĠLĠZCE ÖZET (ABSTRACT) xi 1. GĠRĠġ 1 2. GENEL BĠLGĠLER Dünden Bugüne Türkiye de Futbol Dünden Bugüne Türkiye de Bahis Dünden Bugüne Türkiye de Futbolda Ģike GEREÇ VE YÖNTEM Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Analizi BULGULAR TARTIġMA SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKLAR EKLER Anket ġeması ÖZGEÇMĠġ 74 v

8 TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo 4.1. Ankete katılan katılımcılarının tanımlayıcı bilgilerin dağılımları Tablo 4.2. Katılımcıların spora ilgi düzeylerine göre dağılımları Tablo 4.3. Katılımcıların bahis takip aracı dağılımları Tablo 4.4. Katılımcıların ayda ortalama oynadıkları bahis sayısı dağılımları Tablo 4.5. Katılımcıların aylık bahis oynamak için ortalama harcadıkları miktar dağılımları Tablo 4.6. Katılımcıların bahis oyunlarından ayda ortalama kazandıkları miktar (TL) dağılımları Tablo 4.7. Katılımcıların Ġnternette aylık bahis oynama oranları dağılımı Tablo 4.8. Katılımcıların internetten ayda oynadıkları bahis sayısı dağılımı Tablo 4.9. Katılımcıların internete bahis oynamak için harcadıkları aylık miktar (TL) dağılımları Tablo Katılımcıların Ġnternete bahis oyunlarından ayda kazandıkları ortalama miktarlar (TL) dağılımları Tablo Katılımcıların bahis oynayıp yüksek miktarda kazandıkları para (TL) dağılımları Tablo Katılımcıların bahis oynayıp ekonomik çıkmaza giren tanıdıklarının varlığı dağılımları Tablo Katılımcıların bahis oynayıp Ģike ile para kazanan tanıdıklarının varlığı dağılımları Tablo Katılımcıların meslek gruplarının bahis oyunlarının nereden takip ettiklerine göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarının bahis oyunlarını ayda ortalama kaç kez oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre bayiden ayda ortalama kaç TL lik bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL kazanıldıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında bahis oynama durumlarına göre dağılımı vi

9 Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında ayda ortalama kaç kez bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL lik oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL lik kazandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarının çevrelerinde bahis oynayıp yüksek miktarda para kazanan tanıdıklarının olup olmaması ve kazanılan paraya (TL) göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre çevrelerinde bahis oynayıp çok büyük ekonomik çıkmaza giren olup olmamasına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre çevrelerinde bahis oynayıp Ģike ile para kazanan tanıdıklarının olup olmamasına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarının bahis oyunlarının nereden takip ettiklerine göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre bahis oyunlarını ayda ortalama kaç kez oynandığına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre bayiden ayda ortalama kaç TL lik bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL kazandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre internet ortamında bahis oynama durumlarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre internet ortamında ayda ortalama kaç kez bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre internet ortamında bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL lik kazanıldıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre çevrelerinde bahis oynayıp yüksek miktarda para kazanan tanıdıklarının olup olmaması ve kazanılan paraya (TL) göre dağılımı vii

10 Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre çevrelerinde bahis oynayıp çok büyük ekonomik çıkmaza giren tanıdıklarının olup olmaması ve kaybedilen paraya (TL) göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre çevrelerinde bahis oynayıp Ģike ile para kazanan tanıdıklarının olup olmamasına göre dağılım Tablo Katılımcıların bahis oynama hakkındaki görüģleri Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin yaģ farklılığına göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin cinsiyet farklılığına göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin medeni duruma göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin eğitim düzeyine göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin iģ farklılığına göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin aylık gelir durumuna göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin spordaki ilgi düzeyine göre karģılaģtırılması viii

11 SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ TFF Y.Y. F.C. UEFA FIFA MĠT A.ġ. KKTC OECD : Türkiye Futbol Federasyonu : Yüzüncü Yıl : Football Clup : Avrupa Futbol Federasyonları Birliği : Uluslar Arası Futbol Federasyonları Birliği : Milli Ġstihbarat TeĢkilatı : Anonim ġirketi : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı ix

12 T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Yüksek Lisans Tezi Futboldaki Bahis ġikesinin Toplumsal Etkileri Faruk Salih ġeker Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Tez danıģmanı Yrd.Doç.Dr. Mehmet ġahġn BURDUR ÖZET Avrupa futbolunu 2009 yılında yakmaya baģlayan bahis Ģikesi skandalları Avrupa ve Asya ülkelerini kapsamıģtır yılında Türkiye de alt liglerde baģlayan bahis Ģike skandalı, 2011 yılında Spor Toto Süper Ligi nde ortaya çıkmıģ ve tüm piyasaları alt üst etmiģtir. Etik dıģı davranıģların tespit edildiği bahis Ģikesi soruģturmasında; kulüp baģkanları, yöneticiler, teknik direktörler, gazeteciler, futbolcular, milli futbolcular ve hatta tutuğu takımın rengine aģık bir çok kiģi sorguya alınmıģ ve bir kısmı tutuklanmıģtır. Bahis Ģike skandalının toplumsal ahlakı nasıl etkilediğinin araģtırıldığı bu çalıģmada, 7 soru bağımsız değiģkenleri, 26 soru ise Ġddaa Oyunu oynayanların, bu oyunu oynama durumları ve bakıģ açılarını irdeleyen toplamda 33 soruluk bir anket çalıģması ile ortaya çıktı. Türkiye de Dünden Bugüne Futbol, Türkiye de Dünden Bugüne Bahis ve Türkiye de Dünden Bugüne ġike baģlıklarının irdelendiği bu çalıģmada, Türk halkının Ġddaa Oyunu oynama istatistikleri, futbol kulüplerine olan bakıģ açıları, bu kulüplere olan tutumları ve bahis Ģikesi ile ilgili toplumsal etkilerini görebiliriz. Anahtar kelimeler: Spor, Futbol, ġike, Bahis, Etik x

13 Mehmet Akif Ersoy University Institute of Health Science Master of Science Thesis The Communal Effects of Bet Mach Fixing in Football Faruk Salih ġeker Department of Physical Education and Sport Teaching Supervisor: Asst.Prof.Dr. Mehmet ġahġn BURDUR 2011 ABSTRACT The bet mach fixing scandals that started to affect European football in 2009 comprised Europe and Asia countries. The bet mach fixing scandal, started in the bottom of the league in 2010, arose in 2011 in Spor Toto Super League and turned the market upside down. In the investigation of bet chicanery in which unethical behaviors were to be determined; club leaders, managers, technical directors, journalists, football players, national players and many fans were investigated and some were even arrested. This study, investigating how bet chicanery scandal effects social morality, included a questionnarie of 33 questions,7 of which considering independent variables and 26 considering bet players betting status and their point of view. In this study in which the titles Football from Past to Present in Turkey, Bet from Past to Present in Turkey and Mach Fixing Past to Present in Turkey were considered, we can see Turkish People s betting statistics, their perspective of football clubs, attitudes towards these clubs and social effects about bet mach fixing. Key words: Sport, Football, Bet, Match Fixing, Ethics xi

14 1.GĠRĠġ Bu çalıģma futboldaki bahis Ģikesinin toplumu maddi ve manevi olarak nasıl etkilediğiyle sonuçlarını görmek için yapılmıģtır. Bu kapsamda Spor Toto Süper Ligi nin oynandığı 13 ilde toplam 1637 kiģiyle tesadüf yöntemiyle anket uygulaması yapılmıģtır. 33 soruluk ankette 7 soru biyografik özellikler, 8 soru Ġddaa oyunu oynama özellikleri ve 18 soru da toplumsal ahlak etkisini irdelemeye yönelik sorulardır. Bu sorular Ġddaa oyunu oynayan vatandaģlara hiçbir biyografik ayrım yapılmadan uygulanmıģtır. Spor bilimleri alanında yapılan tüm çalıģmalar literatür taraması yapılarak gözden geçirilmiģtir. Taramalar göstermiģtir ki benzer bir çalıģma yurt içinde ve yurt dıģında yapılmamıģtır. ÇalıĢmaya baģladığımız anda karģılaģtığımız güçlükler spor ahlakına duyulan özlemler, bir Ģeylerin ters gittiğini sporun içinde olan her kesimden insanın bildiği Ģeyi açıklama konusunda ikircikli tutumlar alması bizi böyle bir çalıģmayı yapmaya sevk etmiģtir. ÇalıĢmanın ortalarında Ġstanbul Cumhuriyet Savcılarının baģlattığı Ģike soruģturmasıyla ilgili Spor Toto Süper Ligi nin bazı kulüplerinin; kulüp baģkanları, teknik direktörleri, menajerleri, sporcu ve spor taraftarları, spor basınının yazarları sorgulanmıģ ve bazıları tutuklanmıģtır, bazıları ise serbest bırakılmıģtır. Bu son geliģmeler üzerine TFF bir karar alarak ġampiyonlar Ligi ne Türkiye ġampiyonu Fenerbahçe yerine 2. Trabzonspor un gönderilmesine karar verdi. Taraftarların Ġstanbul ve Trabzon kentlerindeki infial yaratan toplu gösterileri, medyanın Ģikeyi savcılardan sonra farklı gözle sorgulayamaması gibi geliģmeler bundan sonra bu konuda daha pek çok çalıģma yapılabileceğini göstermektedir. Yeterince çalıģılmamıģ bir alan olan spor felsefesi, yaģananlarla, bilim alanı ile bundan sonra yapılabilecek pek çok çalıģmaya malzeme hazırlamıģtır. Toplumsal ahlakın bir parçası olan spora bahsin, bahse de Ģikenin karıģmasıyla ortaya çıkan kaotik iliģkilerin ve bu iliģkilere yönelik eylemin içinde yer alanların görüģlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıģtır. Bu amaçla Türkiye de Dünden Bugüne Futbol, Türkiye de Dünden Bugüne Bahis ve Türkiye de Dünden Bugüne ġike konuları irdelenerek bahis Ģikesinin toplumsal ahlakı nasıl etkilediği yapılan anket çalıģması ile desteklenerek ortaya çıkarılmaya çalıģılmıģtır. 1

15 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1. Dünden Bugüne Türkiye de Futbol Sosyal yaģamın vazgeçilmezi arasında yer alan sporun değiģiminde Atinalı Solon un rolü vardır. Nitekim Atinalı Solon, Olimpia oyunlarında baģarılı olanlar için para ödülü koymakla erdemler kazanmak için yapılan iģten para kazanma yolunu açan ilk Yunanlı filozoftur (10). Böylece spor, amatörlükten profesyonelliğe geçiģ yapmıģ oldu. Oyun amaçlı yapılmaya baģlanan futbol; her geçen gün artan taraftar sayısı, buna bağlı olarak satıģa sunulan formaların, biletlerin, sponsor gelirlerinin artıģ göstermesi ile siyaset dünyasında da futbolun ön plana çıkması ile küresel ekonominin büyük bir parçası haline gelmiģtir. Doğa gibi değiģen, insan gibi geliģen futbol bugünkü haline en yakın Ģeklini, 17.yy da almaya baģlamıģtır. Ġngiltere de uzun çalıģma saatleri, sağlıksız çalıģma koģulları, sefalet, ücretlerle 1830 larda günlük on dört, on altı saati bulan çalıģma saatleriile zor Ģartlar altında çalıģan Ġngiliz iģçi sınıfını, yoğun çalıģma Ģartlarının protesto, grev, iģ bırakma, yönetime karģı çıkma gibi isyanları ortadan kaldırmak amacıyla iģçilerin dikkatini rekabetin sahada olduğu farklı bir spora, yani futbola yöneltmektir (6). Ġngiltere de kolejlerin ve üniversitelerin kendi bünyesinde okul takımları bulunuyordu (22). Ayrıca bu takımların her biri, kendi okullarına veya bölgelerine özgü kurallarla futbol oynuyordu (23). Sheffield kenti de kurallar birliğinin bulunmadığı dönemin bir kısmını Cambridge kurallarını benimseyerek geçirmiģ; ancak daha sonra Sheffield F.C. günümüze kadar ulaģan bazı kuralların temelini attı (24). Bu kuralların temelleri 8 Aralık 1863 tarihinde Londra daki bir tavernada dünyaya gelir. O gün orada Futbol Federasyonu nun oyun kuralları karara bağlanır, bu kurallar meģakkatli de olsa dosdoğru bir yol izleyerek günümüzün oyun kurallarını oluģturmuģtur (9). Spora ve sporcuya yaptığı katkılardan dolayı futbol dünyasında önemli bir yeri olan Sheffield F.C yılında, kuruluģunun 100. yılı Ģerefine Hillsborough da Ġngiltere Milli Takımı ile özel bir maç yapan Sheffield F.C. kulübü, 2004 yılında da FIFA nın verdiği en büyük onur ödülü olan Order of Merit ile ödüllendirildi (21-25). Türkiye de futbol oyunu, modern futboldan yaklaģık 50 yıl sonra oynanmaya baģlanmıģtır. Osmanlı döneminde Selanik'te yakılan ilk ateģ, zamanla Bornova çayırlarına kadar yayılmıģtır (28). Ġzmir de ticaret ile uğraģan La Fontaine ailesinin 2

16 Anadolu da ilk olarak futbolun oynanmasına vesile olmuģtur. Ġngiltere den gelen yük gemisinin boģalması günler alırken, mürettebat da Ġzmir de Bornova Çayırında futbol maçı yaparak günlerini geçirir. Aradan geçen zamanda Ġngiliz aileleri kendi aralarında bir lig kurar ve maçlar Ġstanbul da da oynanmaya baģlar (28). Seyri çok keyifli bu oyunun, çevredeki Türk gençlerinde de ilgi uyandıracağı ve de bu sporu onlara sevdireceği pek tabii idi ve hatta kaçınılmazdı. Ama ne var ki, o sıralarda süren monarģi rejimi nedeniyle Müslüman Türkler için cemiyet kurmanın ve hatta mevcut cemiyetlere dahi üye olmanın yasak olmasından dolayı, Kadıköy çayırlarında top koģturan Ġngiliz gençlere yine ancak Rum gençleri eģlik edebilmekteydi (17). Futbola merak saran Müslüman Türklerden Fuad Hüsnü Bey ile ReĢat Danyal Bey tarafından devrin hafiyelerinden kaçabilmek adına Ġngilizce isimle kurulan ilk futbol takımı Black Stocking olmuģtur. Bu takımın Rumlarla Papazın Çayırı nda 1901'de oynadığı maç ise bir Türk takımının ilk futbol maçı olarak kayıtlara geçmiģtir. Bunun ardından aynı takımların katılımıyla 1903 yılında Ġstanbul Futbol Ligi kurulmuģtur. Ġstanbul'da bir futbol liginin kurulması, bu coğrafyada futbolun daha da yaygınlaģacağının ilk iģareti olmuģtur. Türk gençlerinin de bu yeni kurulan takımlara olan ilgisi, zamanla. Biz niye bir futbol takımı kurmuyoruz?'' fikrine dönüģünce ilk resmi futbol takımımız da ortaya çıkmıģtır. 1905'te Mekteb-i Sultani'nin 10. sınıf öğrencileri, arkadaģları Ali Sami Yen'in önderliğinde Galatasaray'ı kurmuģtur. Galatasaray, sezonunda Ġstanbul Ligi'ne katılmıģ, 'de ise kazandığı ilk Ģampiyonlukla Türk futbol tarihi için bambaģka bir baģlangıcı müjdelemiģtir. Ardından Fenerbahçe ve BeĢiktaĢ onları takip edince Türk futbolu yeni bir boyuta doğru ilerlemeye baģlamıģtır. Türkiye'de futbolun tam olarak yeģermeye baģladığı periyot yılları arasıdır. II. MeĢrutiyet sonrası esen özgürlük havasında yeni takımlar kurulmuģ, bu arada Türk takımları da varlıklarını ciddi bir Ģekilde teyit ettirmiģtir. Ġstanbul'un ardından Ġzmir, Ankara, EskiĢehir, Bursa, Adana ve Trabzon Ģehirlerinde futbol büyük bir hızla yayılmaya baģlamıģtır yılında Türk Spor Kurumu'nun kaldırılması ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün Türk sporuna hâkim olmasıyla beraber futbol da devlet yönetimine geçmiģ olur (28). 3

17 Futbolun devlet himayesine geçiģinin ardında yaklaģık elli yıl sonra Türk futbolunun rotası değiģmeye baģlamıģtır. Bu değiģimi Türkiye Futbol Federasyonu nun internet sitesinden alınan kronolojik anlatımda görebiliriz yılında devrin BaĢbakanı Turgut Özal'ın da desteğiyle Türkiye Futbol Federasyonu BaĢkanlığına ġenes Erzik atanmıģ ve bu da Türk futbolu için önemli milatlardan biri olmuģtur. Erzik'le beraber altyapıya verilen önem artmıģ, daha sistematik çalıģma Ģartları oluģturulmuģtur. 90'lar bu anlamda Türk futbolunun atılım ve devrim yıllarıdır yılında Erzik, UEFA Kongresi'nde ilk Türk temsilci olarak Ġcra Kurulu üyeliğine getirilirken, iki önemli komisyonun da AsbaĢkanlığına seçilmiģtir. Tüm altyapı yatırımları 1992'de meyvesini vermiģ ve A Genç Milli Takım tarihte ilk defa Avrupa ġampiyonu olmuģtur. Bu baģarının tesadüfi olmadığı, sonraki yıllarda elde edilen diğer sonuçlarla desteklenmiģ, gençlerimiz, 1994 ve 2005 yıllarında iki kez daha Avrupa ġampiyonluğu'nu elde etmiģtir (29) yılında Türkiye Futbol Federasyonu özerkliğe kavuģur. Futboldaki geliģim ve değiģim, futbolun sadece bir spor dalı olmadığını da ortaya çıkartmıģtır. Futbolun yarattığı parasal değerlerin giderek büyümesi ve futbola olan ilginin yaygınlaģması, lokal federasyonlar nezdinde bu spor dalının bağımsız bir yapı içerisinde yönetilmesini zorunlu kılmıģtır tarihinde 3813 sayılı Kanunla Türkiye Futbol Federasyonu, özerk hale getirilir. Kanunun 1. maddesiyle, futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teģkilatlandırmak ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dıģında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiģiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu kurulur. Faaliyete geçtiği günden beri özerk Futbol Federasyonu, faaliyetlerini büyük bir baģarıyla sürdürür yılında seçimle iģbaģına gelen ilk TFF BaĢkanı da yine ġenes Erzik olmuģtur yılında A Milli Takım bir ilki baģararak Ġngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol ġampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanmıģtır. Türk futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli uluslararası baģarısı 2000 yılında elde edilmiģtir. Nitekim Galatasaray Futbol Takımı 17 Mayıs 2000 günü Türk futbol tarihine altın harflerle geçecek bir baģarıya imza atarak UEFA Kupası'nın sahibi olmuģtur. 28 Ağustos 2000 tarihi de Türk futbolu için önemli kilometre taģlarından biridir. UEFA Kupası sahibi Galatasaray, o sezonun ġampiyonlar Ligi Ģampiyonu Real Madrid'le, Monaco'nun II. Louis Stadı'nda Süper Kupa için karģı karģıya 4

18 gelmiģtir. Galatasaray maçı 2-1 kazanarak Süper Kupa'yı da Türkiye'ye getirmiģtir. Türk futbolunun Galatasaray'la elde ettiği bu iki tarihi baģarının arasında Milli Takımımızın 2000 Avrupa Futbol ġampiyonası'nda çeyrek final oynaması yer almıģtır. Milli Takımımız tam 48 yıllık aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkını da getirmiģtir. Ama tarihin yazacağı gerçek zafer için biraz daha beklemek gerekmektedir. Milli Takımımız, Hakan ġükür'ün Dünya Kupası tarihinin en erken atılan golüyle öne geçer. Bu Milli Takımımızın dünya üçüncülüğünün teyididir. Güney Korelilerin ellerinden tutup tribünleri hep birlikte selamlayan ve kazandıkları zaferi paylaģma büyüklüğünü gösteren futbolcularımız, Fair Play ödülünün de sahibi olmuģtur Avrupa ġampiyonası ve 2006 Dünya Kupası finallerine katılma Ģansını kaybeden Türkiye, 2008 Avrupa ġampiyonası öncesi yeni bir sayfa açmıģtır. Artık Türk vatandaģı olan yabancı futbolcuların önünde Türk milli takımında oynama Ģansı bulunmaktadır (30-31). Günümüzde artık futbol, spor olmasının ötesinde daha baģka anlamlar taģımaktadır. GeçmiĢin o yeģil sahaların pür futbolu, bugün çok daha farklı bir alana doğru yol almaktadır. Sportiflikten endüstriyelleģmeye doğru hızla bir devinim içine giren futbol, 1980 li yılların ikinci yarısına kadar gösteri özelliğini koruma baģarısını gösterebilmiģse de 1990 ların baģından itibaren bu kavrama bir de iģ kısmı eklendi. Yani milyarların büyük bir ilgiyle izlediği bu Ģov artık, bugün bir show-business oldu (1). Dünden bugüne futbolun kısa tarihine baktığımızda ise bu oyunu oynamak için kanunlara karģı gelen, birçok zorluğu göze alan ve göğüs geren hatta devģirme sporcu olmayı bile kabul eden futbolcular bulunmaktadır. Tabi sadece bu sporu yapabilmek için devģirme futbolcu olmayı kabul etmiyorlar, aynı zamanda kendi ülkelerinde giyemedikleri milli takım formasını, futbolu oynadıkları ülkede giyebilmek veya Türkiye Futbol Federasyonu nun yabancı kontenjan sınırlamasından dolayı kolay transfer olabilmek için de devģirme futbolcu olmayı kabul ediyorlar. DevĢirme sporculardan en çarpıcı örnekler ise ilk devģirme Türk Milli Takımı futbolcusu olan, Marco Aurelio Brito Dos Prazeres, Türk adı ile Mehmet Aurelio dur. Ayrıca tesadüf müdür bilinmez ama Wederson, Ankaraspor da futbol oynarken dönemin Büyük ġehir Belediye BaĢkanı olan Melih Gökçek in soyadını kendi adı olarak almıģ ve Wederson Luiz Da Silva Mediros Türk adı ile Gökçek 5

19 Vederson olarak ismini devģirme futbolcular kervanına yazdırmıģtır futbol sezonunda, Fenerbahçe Futbolcusu Alex De Souza, Türk vatandaģı olacağını dönemin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüģmesinden sonra açıklamıģtı. Ancak, pasaport iģlemelerinde çıkan sıkıntılar nedeni ile Alex De Souza Türk Pasaportu alamadı. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de de futbol sadece spor olsun diye yapılmıyor. Bu bölümde futbol endüstrisinde dönen milyon dolarlarla ilgili, futbolun maddi yönüyle ilgili birkaç olaya kısaca bakalım. Dünya markası olan Adidas ve Coca-Cola nın spora ve sporcuya verdiği destek milyar Eurolarla ifade edilmektedir. Futbola akan bu paralar karģısında elbette sadece turnuva boyunca oynanan topun ve kupa törenlerindeki baģkanların ayakkabı ve çoraplarındaki üç Ģerit çizgiyle, arka fondaki Coca-Cola yazıları ile yetinecek değillerdi. Nitekim Adidas ın Alman patronu Hoster Dassler ın yeni genel sekreteri seçecek kadar FIFA nın idaresini ele almıģtır. Söylemi bunun bir göstergesidir. Bunun yanı sıra Coca-Cola nın patronu Nally ile Dassler FIFA Ģampiyonaları için yeni ticari kurallar da getirdiler. Ortada olayı Coca-Cola logolarına boğmaktan baģka Ģeyler de vardı. Bütün stadyumlarda Coca-Cola satılması için ruhsatları da elde etmek zorundaydı. Nally 1982 de Madrid Stadyumunda büyük bir kavga çıkmıģtı. Ruhsat Pepsi deydi ama sponsor Coca-Cola daydı. Pepsi nin gitmesi gerekiyordu (8). Bir baģka sponsor örneği ise 1998 Fransa Dünya Kupası ndan, maçın baģlamasına saatler kala Brezilya nın gol umudu olan Ronaldo sara nöbetine tutuluyor. Ve Ronaldo gizlice hastaneye kaldırılıyor. Doktorlar oynatılmaması gerektiğini belirtiyor. Ama sponsor firma Nike bunu kabul etmiyor. Çünkü firma Brezilya Milli Takımı ile 17 milyon dolar, Ronaldo ile de 1 milyon dolarlık bir anlaģma yapmıģtı. Sonunda gerekli tüm iğneleri yapılan Ronaldo hasta bir Ģekilde ilk on birde sahaya sürüldü. Ama maç boyunca Ronaldo yalnızca sahada dolaģtı. Maçı Fransa yani Adidas kazanırken, Brezilya yani Nike kaybetti. AnlaĢmanın ek maddelerine göre, Brezilya nın hangi takımlarla hazırlık maçı yapacağını Nike belirleyecek ve ilk on birde mutlaka sekiz ünlü futbolcu bulunacaktır. Bu yeni sözleģmeyle Brezilya Milli Takımı tamamen Nike ın kontrolüne geçti (5). 6

20 Türkiye Spor Toto futbol sezonunda Fenerbahçe Futbol Kulübü nü adının bahis Ģikesi olaylarına karıģması ve bir alt lige gönderilmesi gündeme gelmiģtir. Yayın haklarına sahip olan Digiturk Platform ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ TFF ile yaptığı görüģmelerde 400 bin civarı Fenerbahçe taraftarının Lig TV aboneliği olduğu bilinmekte. Fenerbahçe nin ligden düģmesi durumunda Digiturk ün zarar uğramaması için TFF aldığı kararla Spor Toto Süper Ligine play-off sistemi getirildi. Görüldüğü gibi futbol ve futbolcular sadece kulüp yöneticilerince yönetilmiyor. Futbola müdahale edenler de elbette sadece sponsorlarla sınırlı değildir. Bir de mafya kanadı var bu müdahalenin. Hem de bunlar kulüp baģkanlarını hatta federasyon baģkanını seçtirebilecek kadar ileri gidebilmiģlerdir. Örneğin; 1 Nisan 1984 de yapılan BeĢiktaĢ Kulübü nün baģkanlık seçimlerinde Süleyman SEBA iģini Ģansa bırakmak istemiyordu. Bunun için Çakıcı yı devreye soktu. O dönemde iģleri iyice büyüten Çakıcı, MĠT adına salonun güvenliğini sağlıyordu. Bunu için yaklaģık 50 adamını salonun her tarafına yerleģtirmiģti. Seba nın kazanmasıyla kazanan da kaybeden de sevindi. Çünkü kaybedenler de Çakıcı dan kurtuldukları için mutluydular (5). Mafya kulüp baģkanı seçmenin yanı sıra seçtiği baģkanı milletvekili hatta spor bakanı bile yapmıģtır. Ülkücü mafya liderinin babası kabul edilen Trabzonspor Kulübü BaĢkanı Mehmet Ali Yılmaz ın durumu buna en iyi örnektir. Trabzonspor kulüp baģkanlığı görevi olmasaydı Yılmaz, milletvekili ve bakan olabilir miydi? sorusu cevaplandığında futbol mafya iliģkisinin açıklanması açısından çok önemli bir yerde duruyordu. Futbolcu transferlerinde önemli miktarda kara para aklanmaya baģlandı. Futbolcunun fiyatı maliyeye, gerçek değerinden yani anlaģılan değerden çok daha yüksek gösteriliyor. Aradaki fark kulübe girdi-çıktı olarak gösterilip kara para aklanıyordu (5). Mafyanın futbolda aktif ve etkin olduğu dönemlerden 22 Aralık 1997 yılında Türkiye Futbol Federasyonu baģkanlığına; Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı nın desteklediği BeĢiktaĢlı eski futbolcu Mustafa Kefeli, Mehmet Ağar ın desteklediği Haluk Ulusoy ve arkasında hiçbir mafya liderinin olmadığı Galatasaray Eski BaĢkanı Alp Yalman aday oldu. Nitekim Yalman da seçimlerden bir gece önce yaģadığı baskıdan dolayı adaylıktan vazgeçmiģtir. Çakıcı federasyonu ele geçirmek için Kefeli yi baģkan seçtirmeye kararlıydı. Ancak, Kefeli nin ortaya çıkıp ben adayım 7

21 demesi baģkan seçilmesine yetmiyordu. Çakıcı ilk önce Trabzonspor BaĢkanı Mehmet Ali Yılmaz ile iletiģim kurdu. Yılmaz, Çakıcı ya, evet demekle kalmadı Gaziantepspor BaĢkanı ve Belediye BaĢkanı Celal Doğan ı arayarak, Kefeli ye destek istedi. Doğan dan da inanılmaz bir Ģekilde, evet cevabı alınmıģtı (5). Adaylıktan çekilen Yalman dıģında Kefeli ve Ulusoy baģkanlık için yarıģtılar. Seçim yapıldı baģkanlığa Haluk Ulusoy seçildi. Aslında seçimi ne Ulusoy kazandı ne de kaybeden Kefeli oldu. Kazanan Mehmet Ağar, kaybeden ise Çakıcı ve Peker oldu (5). Bu seçimin ardından Ulusoy Çakıcı nın kendisini affetmesi ve görevine devam edebilmesi için elli koyun kurban etmiģtir. 8

22 2.2. Dünden Bugüne Türkiye de Bahis Ġnsanlar az emek verip çok para elde etmek için yüzyıllardır haksız kazanç sağlama yollarına baģvurmuģlardır ve bu haksız kazancın elde edildiği yerlerden bir tanesi de genelde spor alanları özelde futbol endüstrisi olmuģtur. Yöneticiler, teknik kadro, futbolcular, sponsorlar hatta tuttuğu takımın renklerine aģık olan taraftarlar bile bu oyundan usulsüzce para kazanmanın yollarını aramıģ hatta bulmuģlardır. Antik Mısır da bulunan ve milattan önce 3500 yılına tarihlenen bir mezarın duvarında çizili olan zar atan insan figürleri kumar ve bahis oyunlarının tarihinin epey eski olduğunu göstermektedir. Bahsin tarihçesi yüzyıllarca eskilere dayanmakla birlikte geçtiğimiz yüzyılda hayvan dövüģlerinden spor müsabakalarına kadar birçok farklı durumda, kimi zaman kâr amaçlı, kimi zaman da eğlence amaçlı oynanmıģtır. At yarıģları ile yüzyılda ve 20. yüzyılın baģlarında beyzbol müsabakalarının geliģimi spor etkinliklerinde bahis uygulamalarını çok yüksek oranda etkilemiģtir. Bahsi müģterek ve iddialar elbette sadece at yarıģlarıyla sınırlı değildi. 17. ve 18. yüzyıllarda soyluların, footman adı verilen hizmetkârları, gidilecek yolu önceden alıp güvenlik derecesini belirlemekle yükümlüydüler. Her bir efendi, en iyi footman a sahip olmak isteyeceğine göre, bu yaya adamları birbirleri ile yarıģtırarak kendi hizmetkârlarının ötekinden üstün olduğunu göstermek istemeleri çok doğaldı. Soylu katman, tıpkı atı gibi bu footman de bahsi müģterek nesnesi olarak algılamıģtır. 20 yüzyılın baģlarında özellikle Ġngiltere de at yarıģlarının yanı sıra tazı ve köpek yarıģları da oldukça popülerleģmiģti (3-7). Ankara, 1994 basımlı, Piyangonun Dünü Bugünü ve Milli Piyango İdaresi adlı eserde: Piyangonun Osmanlı Devleti nde 18.yy da gayri-müslimlerce oynandığı ve 1855 te ise Osmanlı Devleti nde yasaklandığı geçmektedir. Yasaklama nedenleri arasında Kur an-ı Kerim de Bakara ve Maide sureleri de vardır. Abdülaziz in tahta çıkması ile 1865 de tekrar serbest bırakılmıģtır. 9 Ocak 1926 da Tayyare Piyangosu ile Türkiye Cumhuriyeti nde ilk yasal piyango oyunu oynatılmaya baģlanmıģtır. Bu dönemlerde piyango sadece para değil, karģılığı nakit olmayan eģya piyangolarında da olmuģtur. Türkiye de yasadıģı bahislerin, yazılı kaynaklarda belirtilmese de develerin, köpeklerin, öküzlerin ve horozların güreģ adı altında vahģice dövüģtürülmesini sağlayan hayvan sahipleri ile baģladığı bilinmektedir. Türkiye de yasal olarak 9

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ

TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ TSK REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ ENGELLĠLER SPOR KULÜBÜ 1. Tarihçe: TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü faaliyetine, 2001 yılında Karagücü adı ile baģlamıģtır. Ġlk olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol

Detaylı

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda

3. Müsabakada takımlar sahaya 7 kişi çıkamaması durumunda sahaya en az 6 kişi ile çıkabilirler. Bu sayının altında takım sahaya çıkması durumunda Üniversitemiz çalışanları arasında birlik ve beraberliği ile birimler arası kaynaşmayı sağlamak, çalışma motivasyonunu artırmak amacıyla SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI bünyesinde Personel Halı

Detaylı

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2013 2014 SEZONU ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2013 2014 SEZONU KIBRIS KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde düzenlediği kupanın

Detaylı

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI

ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI ENDA SPORTS 2015 KIŞ TURNUVASI KURALLARI 1. AMAÇLAR VE GÖREVLER ENDA CUP kupası (ileride Kupa olarak adı geçecektir) aşağıdaki amaçlar doğrultusunda yapılır: Kulüpler ile eğitim-antrenmanı kampı ve maçları

Detaylı

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi 31 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Batuhan ayrıldı BEŞİKTAŞ sezon başında Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilen Batuhan

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU 2015 2016 SEZONU SPOR TOTO SÜPER LİG FUTBOLCU UYGUNLUĞU MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER : 2015 2016 Futbol Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 4 sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararları

Detaylı

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :(

FUTBOL AÇIKLAMALAR. Gençler kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır. Yıldız Kız/Erkek :( K.K.T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon ġubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim ve

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2017 2018 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları 24 takımın

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Aybaba rüzgarı. Chile takımının yöneticileri ile kısa bir görüşme yaptı. Tecrübeli hoca

Beşiktaş Gazetesi. Aybaba rüzgarı. Chile takımının yöneticileri ile kısa bir görüşme yaptı. Tecrübeli hoca Aybaba rüzgarı CHILE-BOCA maçını izleyen Aybaba bugün Brezilya'da Santa Catarina'ya geçecek. Ardından Paulo'ya iki saat uzaklıktaki Santos'a geçecek olan tecrübeli hoca, pazartesi dönecek. Beşiktaş Teknik

Detaylı

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR

FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma Talimatlarına

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ 1- Halı Saha Ligi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenir. TFF tarafından atanacak Organizasyon Komitesi bu statüde yer alan hususlarda karar

Detaylı

www.koycegiz-beachhandball.com

www.koycegiz-beachhandball.com 12. ULUSLARARASI ve TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KÖYCEĞİZ YAŞAR SEVİM PLAJ HENTBOL ŞAMPİYONASI 6-10 TEMMUZ 2009 www. koycegiz-beachhandball.com 12. ULUSLARARASI ve TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER KÖYCEĞİZ YAŞAR SEVİM PLAJ

Detaylı

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON

I. KARADENİZ OYUNLARI 02-08 TEMMUZ 2007 TRABZON Günceleme Tarihi 10 Haziran 2007 1. ULUSAL FEDERASYON TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKAN GENEL SEKRETER ADRES : TEL: FAX: E-MAİL: WEB SİTESİ: Oyunların resmi web sitesi Haluk ULUSOY Lütfi ARIBOĞAN Ankara

Detaylı

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR Potada anlamlı galibiyet BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, Lietuvso Rytas ı deplasmanda 73-67 mağlup etti. Siemens Arena da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Vidmar, Jerrells, Markota, Muratcan ve Christopher

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2014 2015 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Beşiktaş İnönü. Teklifler gündemde

Beşiktaş İnönü. Teklifler gündemde 3 MAYIS 2013 Teklifler gündemde Beşiktaş İnönü Stadı yenileme projesi kapsamında yapılan 1. kısım iksa işlemleri ile ilgili ihaleye 9 firma çağrıldı. Bugün Akaretler deki kulüp binasında yapılan ve 2.

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF

TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF TÜRK SPOR TEġKĠLATINI MEYDANA GETĠREN KURUM VE KURULUġLAR (5) DOÇ.DR.HAKAN SUNAY A.Ü.SBF Türk Spor TeĢkilatını Meydana Getiren Kurum ve KuruluĢlar Ülkemizdeki spor kuruluşlarını hizmet ve faaliyetleri

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ 2017 2018 SEZONU TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1 KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde düzenlediği kupanın ismi Türkiye Kupası dır. Türkiye Kupası nın isimlendirme

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 SÜPER LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Süper Lig grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin bir alt-kategorisi

Detaylı

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013

Tutturursa. da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan. 6 Ocak 2013 Tutturursa şampiyon Futbol Takımı, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da kamp yapacak. 3-13 Ocak 2013 tarihleri arasında Antalya Mardan Otel'de kamp yapacak olan siyahbeyazlılar, 6-9 Ocak 2013 tarihleri

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ 2016 2017 SEZONU TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2016 2017 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları 16 takımın

Detaylı

Karşılaşmay. Kartal finalde: 78-62

Karşılaşmay. Kartal finalde: 78-62 26 EYLÜL 2013 Kartal finalde: 78-62 Karşılaşmay a iyi başlayan Beşiktaş Integral Forex, Lofton, Buckman ve Iverson un basketleriyle ilk periyodu 22-12 üstün geçti. Hem savunmada hem de hücumda kötü bir

Detaylı

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti

Beşiktaş Teknik. Taksitle gitti 28 MAYIS 2013 Taksitle gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ayrılması ile igili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Şirketimiz ile Samet Aybaba arasındaki 28.06.2012 tescil ve başlangıç

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2017-2018 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU

2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU Sayfa1 2. YUSUF ALKAN FUTBOL TURNUVASI KURALLARI ve KATILIM FORMU *TURNUVA 16 TAKIMDAN OLUŞACAKTIR. *TURNUVA 4 TEMMUZ 1 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR. *MÜSABAKALAR SALI ve PERŞEMBE GÜNLERİ

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Bayanlar Ligi Statüsü (23 Mart 2011 tarih ve 95/2010-2011 sayılı Yönetim Kurulu genelgesiyle düzenlenmiştir.) Madde 1 - Amaç ve Kapsam: 2010 2011 Futbol Sezonu Bayanlar Ligi

Detaylı

Taktik çalışması. Fernandes'siz antrenman. BEŞİKTAŞ, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla

Taktik çalışması. Fernandes'siz antrenman. BEŞİKTAŞ, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla 20-21 NİSAN 2013 Fernandes'siz antrenman Taktik çalışması yapan siyahbeyazlılar, idmana ısınma koşularıyla başladı. 5 e 2 çalışması, kısa koşular ve şut çalışmasının yapıldığı antrenman taktik çalışması

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ FUTBOL BRANŞ AÇIKLAMALARI 1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2015 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2015 Sezonu Futsal Ligi Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2015 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27932 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden: MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. Futbol Gelişim Direktörlüğü bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir.

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU RAGBİ DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Ragbi Deplasmanlı

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 20.07.2012 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı

Detaylı

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1 6 MAYIS 2013 BJK 2 Eskişehirspor 1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı. İki ekip de oyuna istekli başladı ve gol pozisyonu yakaladı. 4. dakikada Mustafa nın savunmadan dönen şutunda Niang topa sahip oldu, Niang

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ...

GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... Yarışa girdiler F.BAHÇE ve Beşiktaş'ın Hugo Viana savaşı! Türkiye'- nin iki dev kulübü Portekizli oyuncu için birbirleriyle yarışıyor.fenerbahçe ve Beşiktaş Braga'da forma giyen Hugo Viana için karşı karşıyalar.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ MADDE 1 GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HALI SAHA LİGİ STATÜSÜ (1) Halı Saha Ligi TFF tarafından düzenlenir. TFF bu statüde yer alan hususlarda karar vermeye yetkilidir. (2) Halı Saha Ligi, Türkiye

Detaylı

Beşiktaş, Ziraat. Beşiktaş Gazetesi Hakem Abdullah Yılmaz GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Beşiktaş, Ziraat. Beşiktaş Gazetesi Hakem Abdullah Yılmaz GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR Hakem Abdullah Yılmaz BEŞİKTAŞ Ziraat Türkiye Kupası'nda tur arayacak. Maçlarını kazanarak tur atlamayı bilen Beşiktaş yarın Ankaragücü ile karşılaşacak. Maçın hakemi ise Abdullah Yılmaz. Beşiktaş, Ziraat

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CENTİLMEN LİG TALİMATI AĞUSTOS 2012 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CENTİLMEN LİG TALİMATI MADDE 1- AMAÇ: Bu talimatın amacı, fair-play çerçevesinde centilmenlik ve sportif

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu. Kadınlar Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Kadınlar Ligi Statüsü ŞUBAT 2017 2016 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı:24026) -2135- TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 20.4.2000 Sayı:24026) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - 17.6.1992 tarihli

Detaylı

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi K.K.T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi FUTBOL AÇIKLAMALAR 1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli

Detaylı

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR

2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR YEREL LİGLERİN KATEGORİLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER: A) BÜYÜKLER: 2012-2013 Sezonunda İl Tertip Komitelerince, amatör küme büyükler kategorisinde

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne

Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Spor Güvenlik Kurulu na GÖNDERĠLMEK ÜZERE EskiĢehir Valiliği ne Talepte Bulunan : ESKĠġEHĠRSPOR KULÜBÜ Konu : Gaziantep Valiliği Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġl Spor

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü Türkiye Futbol Federasyonu 2012-2013 Sezonu Futsal Ligleri Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, Kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2018-2019 SEZONU U21 BÖLGESEL 1'inci LİG STATÜSÜ Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; 1'inci Lig ve BTM grubunda tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin A takım kategorisinin

Detaylı

Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü

Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI Türkiye Futbol Federasyonu 2016 Sezonu Futsal Ligi Statüsü (1) Futsal Ligi ne katılmak isteyen kulüpler, kulübü temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SUTOPU DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SUTOPU DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SUTOPU DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Sutopu Deplasmanlı

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

Haftalardır en. Rekora gölge düştü

Haftalardır en. Rekora gölge düştü 23 EYLÜL 2013 Rekora gölge düştü Haftalardır en çok konuşulan konulardan biri de Atatürk Olimpiyat Stadı na gidecek olan taraftar sayısıydı. 2003-2004 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu statta

Detaylı

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine,

Müsabaka mevsiminin 20 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 olarak tespitine, zorunlu nedenlerle bu sürelerin değiştirilebilmesine, 2013-2014 FUTBOL SEZONU İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 2013-2014 futbol sezonunda uygulanmak ve 1. Transfer ve Tescil dönemi başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2014-2015 Sezonu Genç Erkekler Ligini ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 4.ANTRENMAN BĠLĠMĠ KONGRESĠ Aykut Çelik ALTERNATĠF ANTRENMAN TAKVĠMĠ YÜZME HAVUZLARI VE ĠġLETMECĠLERĠ Ülkemizde hizmet veren havuzların %90 ı kamu %10 u özel sektör tarafından iģletilmektedir.

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Gençler Ligi : 2015-2016 Sezonu Genç Erkekler Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Gençler Ligi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TAKIM ŞAMPİYONASI TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 28.07.2013 Doğu_Takım_Şmp_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası Takım

Detaylı

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ

KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU 2016-2017 SEZONU AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ Madde 1 - Kupanın Oluşumu 1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) nun ulusal düzeyde ve A2 Ligleri için düzenlediği kupanın

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu

Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Herkes için Futbol Turnuvaları Disiplin Kılavuzu Nisan, 2009 Türkiye Futbol Federasyonu 1 Herkes için Futbol Disiplin Talimatı na ilişkin Açıklamalar HiFDT Madde 5. Sorumluluk Bir HiF turnuvasına katılan

Detaylı

İstanbul un 100 Spor Kulübü

İstanbul un 100 Spor Kulübü 100 ayrı karede İstanbul un 100 Spor Kulübü 2012 Avrupa Spor Başkentliğine seçilen İstanbul'un 100 spor kulübünün tarihçesi kitaplaştırıldı. 'İstanbul'un 100 Spor Kulübü' adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI. Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU KULÜPLER ARASI YILDIZLAR TENİS LİGİ TALİMATI Kapsam Birinci Bölüm Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası Yıldızlar tenis liglerinin düzenlenmesini, idari

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sayı : 35326388-813/03 Konu : Karabük Üniversitesi Rektörlük Kupası ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2017-2018 Sezonu U17 (17 Yaş-altı) Ligi Statüsü Madde 1 - Amaç ve Kapsam: Bu statü; Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na ilgili sezon için kayıt yaptıran Süper Lig, 1.Lig ve

Detaylı

FKMD AKPORT LOJİSTİK HALI SAHA TURNUVASI

FKMD AKPORT LOJİSTİK HALI SAHA TURNUVASI FKMD AKPORT LOJİSTİK HALI SAHA TURNUVASI MÜSABAKA YÖNETMELİKLERİ VE OYUN KURALLARI Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı FKMD AKPORT LOJİSTİK Halı Saha Turnuvasında oynanan tüm Halı Saha Futbol Müsabakalarının

Detaylı

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER

2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER T.C. EGE ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ SPOR GEÇMĠġĠ ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER Bornova ĠZMĠR 2014 A. ARTĠSTĠK

Detaylı

Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu

Galatasaray,Devler Liginde tur şansını zora soktu On5yirmi5.com Galatasaray,"Devler Ligi"nde tur şansını zora soktu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya 2-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda adını bir üst tura yazdırabilme adına önemli bir avantajı

Detaylı

Neden Modern Pentatlon Faaliyet ve Projelerine Sponsor Olmalısınız? Üstün Yönlerimiz Çünkü ;

Neden Modern Pentatlon Faaliyet ve Projelerine Sponsor Olmalısınız? Üstün Yönlerimiz Çünkü ; Neden Modern Pentatlon Faaliyet ve Projelerine Sponsor Olmalısınız? Üstün Yönlerimiz Çünkü ; YarıĢmalar öncesi, sırası ve sonrasında sponsor olan firmaca hazırlanacak her türlü görsel,müzik veya yayın

Detaylı

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır.

ORGANİZATÖR. Sportif Organizasyonlar dışında, Kurumsal markaların pek çok organizasyonuna imza atmaktadır. ORGANİZATÖR Avrasya Lig bir Power BULLS SPORT organizasyonudur. Power BULLS SPORT markamız 18 yıldır, yılda 2 defa Antalya da düzenlediği Power Bulls Turnuvası ile onbinlerce sporcu ve yüzlerce kulübü

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

TÜRK TOPLUMUNDA FUTBOL ALGISI ARAŞTIRMASI. Futbol, Fanatizm, Şiddet

TÜRK TOPLUMUNDA FUTBOL ALGISI ARAŞTIRMASI. Futbol, Fanatizm, Şiddet TÜRK TOPLUMUNDA FUTBOL ALGISI ARAŞTIRMASI Futbol, Fanatizm, Şiddet 1. ARAŞTIRMANIN KİMLİĞİ Araştırmanın Amacı Uluslararası ölçekte en fazla konuşulan ortak dil Futbol dur. Bugün itibariyle de devasa bir

Detaylı

Beşiktaş, Spor. Kara Kartal Bursaspor u bekliyor

Beşiktaş, Spor. Kara Kartal Bursaspor u bekliyor 6-7 NİSAN 2013 Kara Kartal Bursaspor u bekliyor Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig in 28. haftasında Bursaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig in 28. haftasında Bursaspor ile 8

Detaylı

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları

2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları * 2015 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2002 tarihleri arasında doğmuş(bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular

Detaylı

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL

TL TL 750.TL TL 400.-TL TL TL 400.-TL MADDE Mevcut Hali Yeni Hali MADDE 38 TAKIM HALĠNDE SPORTMENLĠĞE AYKIRI HAREKET (2)Yukarıdaki fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesi halinde

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

Tübitak Formula G Yarışları KuZGuN Güneş Arabası Faaliyet Raporu. KuZGuN isimli araçla Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir.

Tübitak Formula G Yarışları KuZGuN Güneş Arabası Faaliyet Raporu. KuZGuN isimli araçla Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir. Tübitak Formula G Yarışları KuZGuN Güneş Arabası Faaliyet Raporu KuZGuN isimli araçla Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir. Tübitak tarafından her yıl düzenlenen GüneĢ arabası yarıģmasına

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5894 Kabul Tarihi : 5/5/2009 Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI VE BİREYSEL TENİS LİGİ TALİMATI İLK YAYIN TARİHİ DEĞİŞİKLİK TARİHİ TALİMAT SERİ NUMARASI 18.08.2011 20.06.2017 Doğu_Lig_1001 TTF Doğu Kulüpleri Arası ve Bireysel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Dünya Kupası Futbol Organizasyon Teklifi. Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri Birgit ten Cate & Dirk Roelofsen

Dünya Kupası Futbol Organizasyon Teklifi. Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri Birgit ten Cate & Dirk Roelofsen Dünya Kupası Futbol Organizasyon Teklifi Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri Birgit ten Cate & Dirk Roelofsen Karar Alma Süreci 2007 Hollanda Başbakanı Dünya Kupası Futbol Turnuvası düzenlemek

Detaylı

Süper Lig'in Ceza Tablosu

Süper Lig'in Ceza Tablosu On5yirmi5.com Süper Lig'in Ceza Tablosu Türkiye Birinci Futbol Ligi'nin son 10 sezonunda 61 karşılaşma boş tribünler önünde oynanırken, şimdiden 7 seyircisiz maç daha kesinleşti. Yayın Tarihi : 19 Mart

Detaylı

2. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ

2. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2. GELENEKSEL SPOR ŞENLİĞİ NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR ġenlġğġ YARIġMA TALĠMATI GENEL HÜKÜMLER AMAÇ : Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul

Detaylı

HiF TURNUVALARI TALİMATI

HiF TURNUVALARI TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HiF TURNUVALARI TALİMATI A. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye genelinde yürütülecek olan Herkes için Futbol faaliyetleri kapsamında düzenlenecek

Detaylı

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TANIMLAR Bu Statüde geçen; TBHF : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, GMT : Genel Müsabaka Talimatını, Süper Lig : 2014-2015 Sezonu Erkekler Süper Ligini, ifade eder. ESAS HÜKÜMLER 1. TBHF Süper Liginin

Detaylı

Maksimovic in. Sadece dedikodu mu? SIRP oyuncuların Beşiktaş'la ilgili haberleri medyadan. öğrendiklerini söylediği iddia edildi. Kızılyıldız Kulübü

Maksimovic in. Sadece dedikodu mu? SIRP oyuncuların Beşiktaş'la ilgili haberleri medyadan. öğrendiklerini söylediği iddia edildi. Kızılyıldız Kulübü 18-19 MAYIS 2013 Sadece dedikodu mu? Maksimovic in takım arkadaşı 22 yaşındaki Luka Milivojevic de yaptığı açıklamada, Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba nın kendilerini izlemek için Belgrad a geleceğini

Detaylı