FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ"

Transkript

1 T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ Faruk Salih ġeker YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI DanıĢman Yrd.Doç.Dr. Mehmet ġahġn BURDUR-2011

2

3 T.C MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FUTBOLDAKĠ BAHĠS ġġkesġnġn TOPLUMSAL ETKĠLERĠ Faruk Salih ġeker YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI DanıĢman Yrd.Doç.Dr Mehmet ġahġn Bu AraĢtırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 0126-YL-11 proje numarası ile desteklenmiģtir. BURDUR-2011

4 ii

5 TEġEKKÜR Tilki bir gün ormanda dolaģırken TavĢan'a rastladı. TavĢan önüne daktilosunu almıģ bir Ģeyler yazmakla meģguldü. "-Kolay gelsin, TavĢan. Ne yazıyorsunuz?" "- Master tezimin 1. bölümünü yazıyorum." "-1. bölümde teziniz ne?" "-TavĢanlar tilkileri nasıl parçalar?" "-Yapmayın! Bu hiç de doğru değil. Bu bir bilim adamına yakıģmayacak ciddiyetsizlik. Teziniz kökten yanlıģ." "-Yaa..! Öyle mi? " dedi TavĢan, "Peki, gel de deneysel kanıtı gör öyleyse." TavĢan önde Tilki arkada çalılığın arkasına doğru ilerlediler. Bir süre sonra TavĢan yüzünde gülümsemeyle çalılıktan çıkıp gelir ve yerine oturarak yazmaya devam eder. Bir zaman geçti. Kurt'un yolu TavĢan'ın bulunduğu yere düģtü. Kurt sordu: "-Kolay gelsin, TavĢan. Ne yazıyorsunuz?" "-Master tezimin 2. Bölümünü yazıyorum" "-2. bölümde teziniz ne?" "-TavĢanlar kurtları nasıl parçalar?" "Yapmayın! Bu doğru değil. Bu bir bilim adamına yakıģmayacak ciddiyetsizlik. Teziniz kökten yanlıģ." "-Yaa!" dedi TavĢan,"Gel de sana deneysel kanıt göstereyim." TavĢan önde Kurt arkada çalılığın arkasına doğru ilerlediler. Bir süre sonra TavĢan yüzünde gülümsemeyle çalılıktan çıkıp gelir ve yerine oturarak yazmaya devam eder. Biz de neler olduğunu merak ettik, tabi. Çalılığın arkasına dolanıp baktık ki Ormanın Kralı Aslan, haģmetle oturuyor ve etrafında parçalanmıģ kurt ve tilki. Her anımda beni yalnız bırakmayan ve desteğini bir an olsun esirgemeyen Hocam Yrd.Doç.Dr. Mehmet ġahġn e, öngörüleri ile tezime ıģık tutan Hocam Yrd.Doç.Dr. Kadir PEPE ye ve her ihtiyacımda yanımda olan Ar.Gör. Ercan TATLI ya sonsuz saygı ve Ģükranlarımı sunarım. Hayatımın her anında destek ve güvenlerini bir an olsun eksiltmeden arkamda duran ailem Güler Yahya ġeker e, anketlerim için büyük emek ve çaba sarf eden ġadiye Hayri YAZICI ya ve arkadaģlarıma çok teģekkür ederim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü ne tezime verdiği idari destek ile daha kolay ve rahat bir çalıģma olanağı sağladıklarından dolayı teģekkür ediyorum. Faruk Salih ġeker iii

6 iv

7 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇ KAPAK SAYFASI i KABUL VE ONAY SAYFASI ii TEġEKKÜR iii BEYAN SAYFASI iv ĠÇĠNDEKĠLER v TABLOLAR DĠZĠNĠ vi SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ ix TÜRKÇE ÖZET x ĠNGĠLĠZCE ÖZET (ABSTRACT) xi 1. GĠRĠġ 1 2. GENEL BĠLGĠLER Dünden Bugüne Türkiye de Futbol Dünden Bugüne Türkiye de Bahis Dünden Bugüne Türkiye de Futbolda Ģike GEREÇ VE YÖNTEM Evren ve Örneklem Verilerin Toplanması Verilerin Analizi BULGULAR TARTIġMA SONUÇ VE ÖNERĠLER KAYNAKLAR EKLER Anket ġeması ÖZGEÇMĠġ 74 v

8 TABLOLAR DĠZĠNĠ Tablo 4.1. Ankete katılan katılımcılarının tanımlayıcı bilgilerin dağılımları Tablo 4.2. Katılımcıların spora ilgi düzeylerine göre dağılımları Tablo 4.3. Katılımcıların bahis takip aracı dağılımları Tablo 4.4. Katılımcıların ayda ortalama oynadıkları bahis sayısı dağılımları Tablo 4.5. Katılımcıların aylık bahis oynamak için ortalama harcadıkları miktar dağılımları Tablo 4.6. Katılımcıların bahis oyunlarından ayda ortalama kazandıkları miktar (TL) dağılımları Tablo 4.7. Katılımcıların Ġnternette aylık bahis oynama oranları dağılımı Tablo 4.8. Katılımcıların internetten ayda oynadıkları bahis sayısı dağılımı Tablo 4.9. Katılımcıların internete bahis oynamak için harcadıkları aylık miktar (TL) dağılımları Tablo Katılımcıların Ġnternete bahis oyunlarından ayda kazandıkları ortalama miktarlar (TL) dağılımları Tablo Katılımcıların bahis oynayıp yüksek miktarda kazandıkları para (TL) dağılımları Tablo Katılımcıların bahis oynayıp ekonomik çıkmaza giren tanıdıklarının varlığı dağılımları Tablo Katılımcıların bahis oynayıp Ģike ile para kazanan tanıdıklarının varlığı dağılımları Tablo Katılımcıların meslek gruplarının bahis oyunlarının nereden takip ettiklerine göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarının bahis oyunlarını ayda ortalama kaç kez oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre bayiden ayda ortalama kaç TL lik bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL kazanıldıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında bahis oynama durumlarına göre dağılımı vi

9 Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında ayda ortalama kaç kez bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL lik oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre internet ortamında bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL lik kazandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarının çevrelerinde bahis oynayıp yüksek miktarda para kazanan tanıdıklarının olup olmaması ve kazanılan paraya (TL) göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre çevrelerinde bahis oynayıp çok büyük ekonomik çıkmaza giren olup olmamasına göre dağılımı Tablo Katılımcıların meslek gruplarına göre çevrelerinde bahis oynayıp Ģike ile para kazanan tanıdıklarının olup olmamasına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarının bahis oyunlarının nereden takip ettiklerine göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre bahis oyunlarını ayda ortalama kaç kez oynandığına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre bayiden ayda ortalama kaç TL lik bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL kazandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre internet ortamında bahis oynama durumlarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre internet ortamında ayda ortalama kaç kez bahis oynandıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre internet ortamında bahis oyunlarından ayda ortalama kaç TL lik kazanıldıklarına göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre çevrelerinde bahis oynayıp yüksek miktarda para kazanan tanıdıklarının olup olmaması ve kazanılan paraya (TL) göre dağılımı vii

10 Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre çevrelerinde bahis oynayıp çok büyük ekonomik çıkmaza giren tanıdıklarının olup olmaması ve kaybedilen paraya (TL) göre dağılımı Tablo Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre çevrelerinde bahis oynayıp Ģike ile para kazanan tanıdıklarının olup olmamasına göre dağılım Tablo Katılımcıların bahis oynama hakkındaki görüģleri Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin yaģ farklılığına göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin cinsiyet farklılığına göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin medeni duruma göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin eğitim düzeyine göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin iģ farklılığına göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin aylık gelir durumuna göre karģılaģtırılması Tablo Katılımcıların bahis hakkındaki görüģlerinin spordaki ilgi düzeyine göre karģılaģtırılması viii

11 SĠMGELER VE KISALTMALAR DĠZĠNĠ TFF Y.Y. F.C. UEFA FIFA MĠT A.ġ. KKTC OECD : Türkiye Futbol Federasyonu : Yüzüncü Yıl : Football Clup : Avrupa Futbol Federasyonları Birliği : Uluslar Arası Futbol Federasyonları Birliği : Milli Ġstihbarat TeĢkilatı : Anonim ġirketi : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Ekonomik ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı ix

12 T.C. MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Yüksek Lisans Tezi Futboldaki Bahis ġikesinin Toplumsal Etkileri Faruk Salih ġeker Beden Eğitimi Ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Tez danıģmanı Yrd.Doç.Dr. Mehmet ġahġn BURDUR ÖZET Avrupa futbolunu 2009 yılında yakmaya baģlayan bahis Ģikesi skandalları Avrupa ve Asya ülkelerini kapsamıģtır yılında Türkiye de alt liglerde baģlayan bahis Ģike skandalı, 2011 yılında Spor Toto Süper Ligi nde ortaya çıkmıģ ve tüm piyasaları alt üst etmiģtir. Etik dıģı davranıģların tespit edildiği bahis Ģikesi soruģturmasında; kulüp baģkanları, yöneticiler, teknik direktörler, gazeteciler, futbolcular, milli futbolcular ve hatta tutuğu takımın rengine aģık bir çok kiģi sorguya alınmıģ ve bir kısmı tutuklanmıģtır. Bahis Ģike skandalının toplumsal ahlakı nasıl etkilediğinin araģtırıldığı bu çalıģmada, 7 soru bağımsız değiģkenleri, 26 soru ise Ġddaa Oyunu oynayanların, bu oyunu oynama durumları ve bakıģ açılarını irdeleyen toplamda 33 soruluk bir anket çalıģması ile ortaya çıktı. Türkiye de Dünden Bugüne Futbol, Türkiye de Dünden Bugüne Bahis ve Türkiye de Dünden Bugüne ġike baģlıklarının irdelendiği bu çalıģmada, Türk halkının Ġddaa Oyunu oynama istatistikleri, futbol kulüplerine olan bakıģ açıları, bu kulüplere olan tutumları ve bahis Ģikesi ile ilgili toplumsal etkilerini görebiliriz. Anahtar kelimeler: Spor, Futbol, ġike, Bahis, Etik x

13 Mehmet Akif Ersoy University Institute of Health Science Master of Science Thesis The Communal Effects of Bet Mach Fixing in Football Faruk Salih ġeker Department of Physical Education and Sport Teaching Supervisor: Asst.Prof.Dr. Mehmet ġahġn BURDUR 2011 ABSTRACT The bet mach fixing scandals that started to affect European football in 2009 comprised Europe and Asia countries. The bet mach fixing scandal, started in the bottom of the league in 2010, arose in 2011 in Spor Toto Super League and turned the market upside down. In the investigation of bet chicanery in which unethical behaviors were to be determined; club leaders, managers, technical directors, journalists, football players, national players and many fans were investigated and some were even arrested. This study, investigating how bet chicanery scandal effects social morality, included a questionnarie of 33 questions,7 of which considering independent variables and 26 considering bet players betting status and their point of view. In this study in which the titles Football from Past to Present in Turkey, Bet from Past to Present in Turkey and Mach Fixing Past to Present in Turkey were considered, we can see Turkish People s betting statistics, their perspective of football clubs, attitudes towards these clubs and social effects about bet mach fixing. Key words: Sport, Football, Bet, Match Fixing, Ethics xi

14 1.GĠRĠġ Bu çalıģma futboldaki bahis Ģikesinin toplumu maddi ve manevi olarak nasıl etkilediğiyle sonuçlarını görmek için yapılmıģtır. Bu kapsamda Spor Toto Süper Ligi nin oynandığı 13 ilde toplam 1637 kiģiyle tesadüf yöntemiyle anket uygulaması yapılmıģtır. 33 soruluk ankette 7 soru biyografik özellikler, 8 soru Ġddaa oyunu oynama özellikleri ve 18 soru da toplumsal ahlak etkisini irdelemeye yönelik sorulardır. Bu sorular Ġddaa oyunu oynayan vatandaģlara hiçbir biyografik ayrım yapılmadan uygulanmıģtır. Spor bilimleri alanında yapılan tüm çalıģmalar literatür taraması yapılarak gözden geçirilmiģtir. Taramalar göstermiģtir ki benzer bir çalıģma yurt içinde ve yurt dıģında yapılmamıģtır. ÇalıĢmaya baģladığımız anda karģılaģtığımız güçlükler spor ahlakına duyulan özlemler, bir Ģeylerin ters gittiğini sporun içinde olan her kesimden insanın bildiği Ģeyi açıklama konusunda ikircikli tutumlar alması bizi böyle bir çalıģmayı yapmaya sevk etmiģtir. ÇalıĢmanın ortalarında Ġstanbul Cumhuriyet Savcılarının baģlattığı Ģike soruģturmasıyla ilgili Spor Toto Süper Ligi nin bazı kulüplerinin; kulüp baģkanları, teknik direktörleri, menajerleri, sporcu ve spor taraftarları, spor basınının yazarları sorgulanmıģ ve bazıları tutuklanmıģtır, bazıları ise serbest bırakılmıģtır. Bu son geliģmeler üzerine TFF bir karar alarak ġampiyonlar Ligi ne Türkiye ġampiyonu Fenerbahçe yerine 2. Trabzonspor un gönderilmesine karar verdi. Taraftarların Ġstanbul ve Trabzon kentlerindeki infial yaratan toplu gösterileri, medyanın Ģikeyi savcılardan sonra farklı gözle sorgulayamaması gibi geliģmeler bundan sonra bu konuda daha pek çok çalıģma yapılabileceğini göstermektedir. Yeterince çalıģılmamıģ bir alan olan spor felsefesi, yaģananlarla, bilim alanı ile bundan sonra yapılabilecek pek çok çalıģmaya malzeme hazırlamıģtır. Toplumsal ahlakın bir parçası olan spora bahsin, bahse de Ģikenin karıģmasıyla ortaya çıkan kaotik iliģkilerin ve bu iliģkilere yönelik eylemin içinde yer alanların görüģlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıģtır. Bu amaçla Türkiye de Dünden Bugüne Futbol, Türkiye de Dünden Bugüne Bahis ve Türkiye de Dünden Bugüne ġike konuları irdelenerek bahis Ģikesinin toplumsal ahlakı nasıl etkilediği yapılan anket çalıģması ile desteklenerek ortaya çıkarılmaya çalıģılmıģtır. 1

15 2. GENEL BĠLGĠLER 2.1. Dünden Bugüne Türkiye de Futbol Sosyal yaģamın vazgeçilmezi arasında yer alan sporun değiģiminde Atinalı Solon un rolü vardır. Nitekim Atinalı Solon, Olimpia oyunlarında baģarılı olanlar için para ödülü koymakla erdemler kazanmak için yapılan iģten para kazanma yolunu açan ilk Yunanlı filozoftur (10). Böylece spor, amatörlükten profesyonelliğe geçiģ yapmıģ oldu. Oyun amaçlı yapılmaya baģlanan futbol; her geçen gün artan taraftar sayısı, buna bağlı olarak satıģa sunulan formaların, biletlerin, sponsor gelirlerinin artıģ göstermesi ile siyaset dünyasında da futbolun ön plana çıkması ile küresel ekonominin büyük bir parçası haline gelmiģtir. Doğa gibi değiģen, insan gibi geliģen futbol bugünkü haline en yakın Ģeklini, 17.yy da almaya baģlamıģtır. Ġngiltere de uzun çalıģma saatleri, sağlıksız çalıģma koģulları, sefalet, ücretlerle 1830 larda günlük on dört, on altı saati bulan çalıģma saatleriile zor Ģartlar altında çalıģan Ġngiliz iģçi sınıfını, yoğun çalıģma Ģartlarının protesto, grev, iģ bırakma, yönetime karģı çıkma gibi isyanları ortadan kaldırmak amacıyla iģçilerin dikkatini rekabetin sahada olduğu farklı bir spora, yani futbola yöneltmektir (6). Ġngiltere de kolejlerin ve üniversitelerin kendi bünyesinde okul takımları bulunuyordu (22). Ayrıca bu takımların her biri, kendi okullarına veya bölgelerine özgü kurallarla futbol oynuyordu (23). Sheffield kenti de kurallar birliğinin bulunmadığı dönemin bir kısmını Cambridge kurallarını benimseyerek geçirmiģ; ancak daha sonra Sheffield F.C. günümüze kadar ulaģan bazı kuralların temelini attı (24). Bu kuralların temelleri 8 Aralık 1863 tarihinde Londra daki bir tavernada dünyaya gelir. O gün orada Futbol Federasyonu nun oyun kuralları karara bağlanır, bu kurallar meģakkatli de olsa dosdoğru bir yol izleyerek günümüzün oyun kurallarını oluģturmuģtur (9). Spora ve sporcuya yaptığı katkılardan dolayı futbol dünyasında önemli bir yeri olan Sheffield F.C yılında, kuruluģunun 100. yılı Ģerefine Hillsborough da Ġngiltere Milli Takımı ile özel bir maç yapan Sheffield F.C. kulübü, 2004 yılında da FIFA nın verdiği en büyük onur ödülü olan Order of Merit ile ödüllendirildi (21-25). Türkiye de futbol oyunu, modern futboldan yaklaģık 50 yıl sonra oynanmaya baģlanmıģtır. Osmanlı döneminde Selanik'te yakılan ilk ateģ, zamanla Bornova çayırlarına kadar yayılmıģtır (28). Ġzmir de ticaret ile uğraģan La Fontaine ailesinin 2

16 Anadolu da ilk olarak futbolun oynanmasına vesile olmuģtur. Ġngiltere den gelen yük gemisinin boģalması günler alırken, mürettebat da Ġzmir de Bornova Çayırında futbol maçı yaparak günlerini geçirir. Aradan geçen zamanda Ġngiliz aileleri kendi aralarında bir lig kurar ve maçlar Ġstanbul da da oynanmaya baģlar (28). Seyri çok keyifli bu oyunun, çevredeki Türk gençlerinde de ilgi uyandıracağı ve de bu sporu onlara sevdireceği pek tabii idi ve hatta kaçınılmazdı. Ama ne var ki, o sıralarda süren monarģi rejimi nedeniyle Müslüman Türkler için cemiyet kurmanın ve hatta mevcut cemiyetlere dahi üye olmanın yasak olmasından dolayı, Kadıköy çayırlarında top koģturan Ġngiliz gençlere yine ancak Rum gençleri eģlik edebilmekteydi (17). Futbola merak saran Müslüman Türklerden Fuad Hüsnü Bey ile ReĢat Danyal Bey tarafından devrin hafiyelerinden kaçabilmek adına Ġngilizce isimle kurulan ilk futbol takımı Black Stocking olmuģtur. Bu takımın Rumlarla Papazın Çayırı nda 1901'de oynadığı maç ise bir Türk takımının ilk futbol maçı olarak kayıtlara geçmiģtir. Bunun ardından aynı takımların katılımıyla 1903 yılında Ġstanbul Futbol Ligi kurulmuģtur. Ġstanbul'da bir futbol liginin kurulması, bu coğrafyada futbolun daha da yaygınlaģacağının ilk iģareti olmuģtur. Türk gençlerinin de bu yeni kurulan takımlara olan ilgisi, zamanla. Biz niye bir futbol takımı kurmuyoruz?'' fikrine dönüģünce ilk resmi futbol takımımız da ortaya çıkmıģtır. 1905'te Mekteb-i Sultani'nin 10. sınıf öğrencileri, arkadaģları Ali Sami Yen'in önderliğinde Galatasaray'ı kurmuģtur. Galatasaray, sezonunda Ġstanbul Ligi'ne katılmıģ, 'de ise kazandığı ilk Ģampiyonlukla Türk futbol tarihi için bambaģka bir baģlangıcı müjdelemiģtir. Ardından Fenerbahçe ve BeĢiktaĢ onları takip edince Türk futbolu yeni bir boyuta doğru ilerlemeye baģlamıģtır. Türkiye'de futbolun tam olarak yeģermeye baģladığı periyot yılları arasıdır. II. MeĢrutiyet sonrası esen özgürlük havasında yeni takımlar kurulmuģ, bu arada Türk takımları da varlıklarını ciddi bir Ģekilde teyit ettirmiģtir. Ġstanbul'un ardından Ġzmir, Ankara, EskiĢehir, Bursa, Adana ve Trabzon Ģehirlerinde futbol büyük bir hızla yayılmaya baģlamıģtır yılında Türk Spor Kurumu'nun kaldırılması ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'nün Türk sporuna hâkim olmasıyla beraber futbol da devlet yönetimine geçmiģ olur (28). 3

17 Futbolun devlet himayesine geçiģinin ardında yaklaģık elli yıl sonra Türk futbolunun rotası değiģmeye baģlamıģtır. Bu değiģimi Türkiye Futbol Federasyonu nun internet sitesinden alınan kronolojik anlatımda görebiliriz yılında devrin BaĢbakanı Turgut Özal'ın da desteğiyle Türkiye Futbol Federasyonu BaĢkanlığına ġenes Erzik atanmıģ ve bu da Türk futbolu için önemli milatlardan biri olmuģtur. Erzik'le beraber altyapıya verilen önem artmıģ, daha sistematik çalıģma Ģartları oluģturulmuģtur. 90'lar bu anlamda Türk futbolunun atılım ve devrim yıllarıdır yılında Erzik, UEFA Kongresi'nde ilk Türk temsilci olarak Ġcra Kurulu üyeliğine getirilirken, iki önemli komisyonun da AsbaĢkanlığına seçilmiģtir. Tüm altyapı yatırımları 1992'de meyvesini vermiģ ve A Genç Milli Takım tarihte ilk defa Avrupa ġampiyonu olmuģtur. Bu baģarının tesadüfi olmadığı, sonraki yıllarda elde edilen diğer sonuçlarla desteklenmiģ, gençlerimiz, 1994 ve 2005 yıllarında iki kez daha Avrupa ġampiyonluğu'nu elde etmiģtir (29) yılında Türkiye Futbol Federasyonu özerkliğe kavuģur. Futboldaki geliģim ve değiģim, futbolun sadece bir spor dalı olmadığını da ortaya çıkartmıģtır. Futbolun yarattığı parasal değerlerin giderek büyümesi ve futbola olan ilginin yaygınlaģması, lokal federasyonlar nezdinde bu spor dalının bağımsız bir yapı içerisinde yönetilmesini zorunlu kılmıģtır tarihinde 3813 sayılı Kanunla Türkiye Futbol Federasyonu, özerk hale getirilir. Kanunun 1. maddesiyle, futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teģkilatlandırmak ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dıģında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kiģiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonu kurulur. Faaliyete geçtiği günden beri özerk Futbol Federasyonu, faaliyetlerini büyük bir baģarıyla sürdürür yılında seçimle iģbaģına gelen ilk TFF BaĢkanı da yine ġenes Erzik olmuģtur yılında A Milli Takım bir ilki baģararak Ġngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol ġampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanmıģtır. Türk futbolunun kulüpler düzeyinde en önemli uluslararası baģarısı 2000 yılında elde edilmiģtir. Nitekim Galatasaray Futbol Takımı 17 Mayıs 2000 günü Türk futbol tarihine altın harflerle geçecek bir baģarıya imza atarak UEFA Kupası'nın sahibi olmuģtur. 28 Ağustos 2000 tarihi de Türk futbolu için önemli kilometre taģlarından biridir. UEFA Kupası sahibi Galatasaray, o sezonun ġampiyonlar Ligi Ģampiyonu Real Madrid'le, Monaco'nun II. Louis Stadı'nda Süper Kupa için karģı karģıya 4

18 gelmiģtir. Galatasaray maçı 2-1 kazanarak Süper Kupa'yı da Türkiye'ye getirmiģtir. Türk futbolunun Galatasaray'la elde ettiği bu iki tarihi baģarının arasında Milli Takımımızın 2000 Avrupa Futbol ġampiyonası'nda çeyrek final oynaması yer almıģtır. Milli Takımımız tam 48 yıllık aradan sonra Dünya Kupası finallerine katılma hakkını da getirmiģtir. Ama tarihin yazacağı gerçek zafer için biraz daha beklemek gerekmektedir. Milli Takımımız, Hakan ġükür'ün Dünya Kupası tarihinin en erken atılan golüyle öne geçer. Bu Milli Takımımızın dünya üçüncülüğünün teyididir. Güney Korelilerin ellerinden tutup tribünleri hep birlikte selamlayan ve kazandıkları zaferi paylaģma büyüklüğünü gösteren futbolcularımız, Fair Play ödülünün de sahibi olmuģtur Avrupa ġampiyonası ve 2006 Dünya Kupası finallerine katılma Ģansını kaybeden Türkiye, 2008 Avrupa ġampiyonası öncesi yeni bir sayfa açmıģtır. Artık Türk vatandaģı olan yabancı futbolcuların önünde Türk milli takımında oynama Ģansı bulunmaktadır (30-31). Günümüzde artık futbol, spor olmasının ötesinde daha baģka anlamlar taģımaktadır. GeçmiĢin o yeģil sahaların pür futbolu, bugün çok daha farklı bir alana doğru yol almaktadır. Sportiflikten endüstriyelleģmeye doğru hızla bir devinim içine giren futbol, 1980 li yılların ikinci yarısına kadar gösteri özelliğini koruma baģarısını gösterebilmiģse de 1990 ların baģından itibaren bu kavrama bir de iģ kısmı eklendi. Yani milyarların büyük bir ilgiyle izlediği bu Ģov artık, bugün bir show-business oldu (1). Dünden bugüne futbolun kısa tarihine baktığımızda ise bu oyunu oynamak için kanunlara karģı gelen, birçok zorluğu göze alan ve göğüs geren hatta devģirme sporcu olmayı bile kabul eden futbolcular bulunmaktadır. Tabi sadece bu sporu yapabilmek için devģirme futbolcu olmayı kabul etmiyorlar, aynı zamanda kendi ülkelerinde giyemedikleri milli takım formasını, futbolu oynadıkları ülkede giyebilmek veya Türkiye Futbol Federasyonu nun yabancı kontenjan sınırlamasından dolayı kolay transfer olabilmek için de devģirme futbolcu olmayı kabul ediyorlar. DevĢirme sporculardan en çarpıcı örnekler ise ilk devģirme Türk Milli Takımı futbolcusu olan, Marco Aurelio Brito Dos Prazeres, Türk adı ile Mehmet Aurelio dur. Ayrıca tesadüf müdür bilinmez ama Wederson, Ankaraspor da futbol oynarken dönemin Büyük ġehir Belediye BaĢkanı olan Melih Gökçek in soyadını kendi adı olarak almıģ ve Wederson Luiz Da Silva Mediros Türk adı ile Gökçek 5

19 Vederson olarak ismini devģirme futbolcular kervanına yazdırmıģtır futbol sezonunda, Fenerbahçe Futbolcusu Alex De Souza, Türk vatandaģı olacağını dönemin BaĢbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüģmesinden sonra açıklamıģtı. Ancak, pasaport iģlemelerinde çıkan sıkıntılar nedeni ile Alex De Souza Türk Pasaportu alamadı. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye de de futbol sadece spor olsun diye yapılmıyor. Bu bölümde futbol endüstrisinde dönen milyon dolarlarla ilgili, futbolun maddi yönüyle ilgili birkaç olaya kısaca bakalım. Dünya markası olan Adidas ve Coca-Cola nın spora ve sporcuya verdiği destek milyar Eurolarla ifade edilmektedir. Futbola akan bu paralar karģısında elbette sadece turnuva boyunca oynanan topun ve kupa törenlerindeki baģkanların ayakkabı ve çoraplarındaki üç Ģerit çizgiyle, arka fondaki Coca-Cola yazıları ile yetinecek değillerdi. Nitekim Adidas ın Alman patronu Hoster Dassler ın yeni genel sekreteri seçecek kadar FIFA nın idaresini ele almıģtır. Söylemi bunun bir göstergesidir. Bunun yanı sıra Coca-Cola nın patronu Nally ile Dassler FIFA Ģampiyonaları için yeni ticari kurallar da getirdiler. Ortada olayı Coca-Cola logolarına boğmaktan baģka Ģeyler de vardı. Bütün stadyumlarda Coca-Cola satılması için ruhsatları da elde etmek zorundaydı. Nally 1982 de Madrid Stadyumunda büyük bir kavga çıkmıģtı. Ruhsat Pepsi deydi ama sponsor Coca-Cola daydı. Pepsi nin gitmesi gerekiyordu (8). Bir baģka sponsor örneği ise 1998 Fransa Dünya Kupası ndan, maçın baģlamasına saatler kala Brezilya nın gol umudu olan Ronaldo sara nöbetine tutuluyor. Ve Ronaldo gizlice hastaneye kaldırılıyor. Doktorlar oynatılmaması gerektiğini belirtiyor. Ama sponsor firma Nike bunu kabul etmiyor. Çünkü firma Brezilya Milli Takımı ile 17 milyon dolar, Ronaldo ile de 1 milyon dolarlık bir anlaģma yapmıģtı. Sonunda gerekli tüm iğneleri yapılan Ronaldo hasta bir Ģekilde ilk on birde sahaya sürüldü. Ama maç boyunca Ronaldo yalnızca sahada dolaģtı. Maçı Fransa yani Adidas kazanırken, Brezilya yani Nike kaybetti. AnlaĢmanın ek maddelerine göre, Brezilya nın hangi takımlarla hazırlık maçı yapacağını Nike belirleyecek ve ilk on birde mutlaka sekiz ünlü futbolcu bulunacaktır. Bu yeni sözleģmeyle Brezilya Milli Takımı tamamen Nike ın kontrolüne geçti (5). 6

20 Türkiye Spor Toto futbol sezonunda Fenerbahçe Futbol Kulübü nü adının bahis Ģikesi olaylarına karıģması ve bir alt lige gönderilmesi gündeme gelmiģtir. Yayın haklarına sahip olan Digiturk Platform ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ TFF ile yaptığı görüģmelerde 400 bin civarı Fenerbahçe taraftarının Lig TV aboneliği olduğu bilinmekte. Fenerbahçe nin ligden düģmesi durumunda Digiturk ün zarar uğramaması için TFF aldığı kararla Spor Toto Süper Ligine play-off sistemi getirildi. Görüldüğü gibi futbol ve futbolcular sadece kulüp yöneticilerince yönetilmiyor. Futbola müdahale edenler de elbette sadece sponsorlarla sınırlı değildir. Bir de mafya kanadı var bu müdahalenin. Hem de bunlar kulüp baģkanlarını hatta federasyon baģkanını seçtirebilecek kadar ileri gidebilmiģlerdir. Örneğin; 1 Nisan 1984 de yapılan BeĢiktaĢ Kulübü nün baģkanlık seçimlerinde Süleyman SEBA iģini Ģansa bırakmak istemiyordu. Bunun için Çakıcı yı devreye soktu. O dönemde iģleri iyice büyüten Çakıcı, MĠT adına salonun güvenliğini sağlıyordu. Bunu için yaklaģık 50 adamını salonun her tarafına yerleģtirmiģti. Seba nın kazanmasıyla kazanan da kaybeden de sevindi. Çünkü kaybedenler de Çakıcı dan kurtuldukları için mutluydular (5). Mafya kulüp baģkanı seçmenin yanı sıra seçtiği baģkanı milletvekili hatta spor bakanı bile yapmıģtır. Ülkücü mafya liderinin babası kabul edilen Trabzonspor Kulübü BaĢkanı Mehmet Ali Yılmaz ın durumu buna en iyi örnektir. Trabzonspor kulüp baģkanlığı görevi olmasaydı Yılmaz, milletvekili ve bakan olabilir miydi? sorusu cevaplandığında futbol mafya iliģkisinin açıklanması açısından çok önemli bir yerde duruyordu. Futbolcu transferlerinde önemli miktarda kara para aklanmaya baģlandı. Futbolcunun fiyatı maliyeye, gerçek değerinden yani anlaģılan değerden çok daha yüksek gösteriliyor. Aradaki fark kulübe girdi-çıktı olarak gösterilip kara para aklanıyordu (5). Mafyanın futbolda aktif ve etkin olduğu dönemlerden 22 Aralık 1997 yılında Türkiye Futbol Federasyonu baģkanlığına; Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı nın desteklediği BeĢiktaĢlı eski futbolcu Mustafa Kefeli, Mehmet Ağar ın desteklediği Haluk Ulusoy ve arkasında hiçbir mafya liderinin olmadığı Galatasaray Eski BaĢkanı Alp Yalman aday oldu. Nitekim Yalman da seçimlerden bir gece önce yaģadığı baskıdan dolayı adaylıktan vazgeçmiģtir. Çakıcı federasyonu ele geçirmek için Kefeli yi baģkan seçtirmeye kararlıydı. Ancak, Kefeli nin ortaya çıkıp ben adayım 7

21 demesi baģkan seçilmesine yetmiyordu. Çakıcı ilk önce Trabzonspor BaĢkanı Mehmet Ali Yılmaz ile iletiģim kurdu. Yılmaz, Çakıcı ya, evet demekle kalmadı Gaziantepspor BaĢkanı ve Belediye BaĢkanı Celal Doğan ı arayarak, Kefeli ye destek istedi. Doğan dan da inanılmaz bir Ģekilde, evet cevabı alınmıģtı (5). Adaylıktan çekilen Yalman dıģında Kefeli ve Ulusoy baģkanlık için yarıģtılar. Seçim yapıldı baģkanlığa Haluk Ulusoy seçildi. Aslında seçimi ne Ulusoy kazandı ne de kaybeden Kefeli oldu. Kazanan Mehmet Ağar, kaybeden ise Çakıcı ve Peker oldu (5). Bu seçimin ardından Ulusoy Çakıcı nın kendisini affetmesi ve görevine devam edebilmesi için elli koyun kurban etmiģtir. 8

22 2.2. Dünden Bugüne Türkiye de Bahis Ġnsanlar az emek verip çok para elde etmek için yüzyıllardır haksız kazanç sağlama yollarına baģvurmuģlardır ve bu haksız kazancın elde edildiği yerlerden bir tanesi de genelde spor alanları özelde futbol endüstrisi olmuģtur. Yöneticiler, teknik kadro, futbolcular, sponsorlar hatta tuttuğu takımın renklerine aģık olan taraftarlar bile bu oyundan usulsüzce para kazanmanın yollarını aramıģ hatta bulmuģlardır. Antik Mısır da bulunan ve milattan önce 3500 yılına tarihlenen bir mezarın duvarında çizili olan zar atan insan figürleri kumar ve bahis oyunlarının tarihinin epey eski olduğunu göstermektedir. Bahsin tarihçesi yüzyıllarca eskilere dayanmakla birlikte geçtiğimiz yüzyılda hayvan dövüģlerinden spor müsabakalarına kadar birçok farklı durumda, kimi zaman kâr amaçlı, kimi zaman da eğlence amaçlı oynanmıģtır. At yarıģları ile yüzyılda ve 20. yüzyılın baģlarında beyzbol müsabakalarının geliģimi spor etkinliklerinde bahis uygulamalarını çok yüksek oranda etkilemiģtir. Bahsi müģterek ve iddialar elbette sadece at yarıģlarıyla sınırlı değildi. 17. ve 18. yüzyıllarda soyluların, footman adı verilen hizmetkârları, gidilecek yolu önceden alıp güvenlik derecesini belirlemekle yükümlüydüler. Her bir efendi, en iyi footman a sahip olmak isteyeceğine göre, bu yaya adamları birbirleri ile yarıģtırarak kendi hizmetkârlarının ötekinden üstün olduğunu göstermek istemeleri çok doğaldı. Soylu katman, tıpkı atı gibi bu footman de bahsi müģterek nesnesi olarak algılamıģtır. 20 yüzyılın baģlarında özellikle Ġngiltere de at yarıģlarının yanı sıra tazı ve köpek yarıģları da oldukça popülerleģmiģti (3-7). Ankara, 1994 basımlı, Piyangonun Dünü Bugünü ve Milli Piyango İdaresi adlı eserde: Piyangonun Osmanlı Devleti nde 18.yy da gayri-müslimlerce oynandığı ve 1855 te ise Osmanlı Devleti nde yasaklandığı geçmektedir. Yasaklama nedenleri arasında Kur an-ı Kerim de Bakara ve Maide sureleri de vardır. Abdülaziz in tahta çıkması ile 1865 de tekrar serbest bırakılmıģtır. 9 Ocak 1926 da Tayyare Piyangosu ile Türkiye Cumhuriyeti nde ilk yasal piyango oyunu oynatılmaya baģlanmıģtır. Bu dönemlerde piyango sadece para değil, karģılığı nakit olmayan eģya piyangolarında da olmuģtur. Türkiye de yasadıģı bahislerin, yazılı kaynaklarda belirtilmese de develerin, köpeklerin, öküzlerin ve horozların güreģ adı altında vahģice dövüģtürülmesini sağlayan hayvan sahipleri ile baģladığı bilinmektedir. Türkiye de yasal olarak 9

KUMAR (ŞANS OYUNLARI) RAPORU 2011 / MART

KUMAR (ŞANS OYUNLARI) RAPORU 2011 / MART KUMAR (ŞANS OYUNLARI) RAPORU 2011 / MART Hazırlayan: Av. Aykut OKUR GENEL BİLGİ Şans unsurunun devrede olduğu, kişinin ne kadar kazanıp ne kadar kaybedeceğinin belirsiz olduğu, bir kişinin kazanırken diğer

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri

Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde Arap Baharı ve Wall Street i İşgal Et Eylemleri Nihat AKBIYIK 1 Musa ÖZTÜRK 2 Aristo dan günümüze birçok Ģekilde tanımlanmıģ olan Sivil toplum ve onun vücut

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

Eray ÖZER 102611011 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ KÜLTÜREL İNCELEMELER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Eray ÖZER 102611011 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ KÜLTÜREL İNCELEMELER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ANADOLU KAPLANLARI KAHPE BİZANS A KARŞI: TÜRK FUTBOLUNDAKİ ANADOLU İSTANBUL GERİLİMİNE MERKEZ ÇEVRE İLİŞKİLERİ EKSENİNDE BİR BAKIŞ Eray ÖZER 102611011 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2012 113 ÇOK PARTİLİ HAYATA GEÇİŞ SONRASINDA İLK MUHALEFET PARTİSİ: MİLLİ KALKINMA PARTİSİ B. Zakir AVŞAR ve Elif EMRE KAYA Özet ÇalıĢmanın konusu,

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet

TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet TÜRKİYE DE KOOPERATİFÇİLİK HAREKETİNİN DÜŞÜNSEL BOYUTU * INTELLECTUAL EXTENT OF THE COOPERATIVE SYSTEM IN TURKEY Özlem YILDIRIR KOCABAġ * Özet Türkiye de kooperatif düşüncesinin ve hareketinin gelişimi,

Detaylı

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME

SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ ÜZERĠNE BĠR DENEME The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 5, p. 281-324, October 2012 SON BĠN YILDA DOĞU VE BATI MEDENĠYETLERĠNĠN ĠKTĠSADĠ YAPILARININ DEĞĠġĠMĠ

Detaylı

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI

POLĠTĠKA ANALĠZĠ KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ. EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI T.C. BAġBAKANLIK POLĠTĠKA ANALĠZĠ VE KAMU POLĠTĠKALARININ ANALĠZ EDĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN DÜNYA UYGULAMALARI BAġBAKANLIK UZMANLIK TEZĠ Hazırlayan M. NURĠ DĠLEKCĠ Tez DanıĢmanı AYTEKĠN YILMAZ Ankara-2013 BaĢbakanlık

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI ORTADOĞU GÜNDEMĠ... 2 Halep'te otele saldırı: 50 ölü... 2 Filistin barıģ müzakerelerine hazır... 2 Ġsrail'den Nisan ayında 135 gözaltı... 3 Mısır'da seçim kampanyaları Ġhvan karģıtlığı üzerine kurulu...

Detaylı

LABOUR MIGRATION FROM TURKEY TO AUSTRIA

LABOUR MIGRATION FROM TURKEY TO AUSTRIA - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, Summer 2012, p. 2313-2328, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE DEN AVUSTURYA YA İŞGÜCÜ GÖÇÜ Mehmet SOYTÜRK * ÖZET

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ

ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ ORTA DOĞU DA KÜÇÜK AMA ÖNEMLĠ OLABĠLMEK: KATAR ÖRNEĞĠ Burcu KAYA ERDEM Özet Katar -bizim ülke gündemimize yeni girmiş gibi görünmekle birlikte- önemi ve zenginliğinin yeni farkına varılmış bir ülke değildir.

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI

BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI i T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ RADYO TV SİNEMA ANA BİLİM DALI RADYO TV SİNEMA BİLİM DALI BEDENE MÜDAHALENİN BİR YOLU OLARAK MODA VE MEDYADA SUNULAN BEDEN ALGISI Nurcan Pınar EKE YÜKSEK

Detaylı

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK?

NİSAN 2015 NUR KARABACAK ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? NİSAN 2015 ENGİN DUMANLI FENERBAHÇE NİN FİNANSAL KAYNAKLARI NUR KARABACAK ÖLÜMSÜZ ŞİRKETLER FUTBOL EKONOMİSİNDE NELER OLACAK? F utbol, dünyanın en sevilen, en çok izlenen ve dolayısıyla en çok gelir getiren

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Uluslararası Kredi Derecelendirme Notları, Türkiye nin Kredi Derecelendirmesi TÜRKĠYE YE VERĠLEN DERECELENDĠRME NOTLARININ DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM GĠRĠġĠNE ETKĠSĠNĠN YILLAR ĠTĠBARĠYLE ĠNCELENMESĠ Dr. Mustafa ERKAN Mustafa YaĢar DEMĠRCĠOĞLU ÖZET Doğrudan yabancı yatırımlar bir ülkenin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi

ĠÇĠNDEKĠLER. ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi i ĠÇĠNDEKĠLER ÇĠZELGE LĠSTESĠ... v ġekġl LĠSTESĠ... vii KISALTMALAR... ix ÖNSÖZ... xi 1 SUNUġ... 1 1.1 GĠRĠġ... 1 1.2 OTSEP PROJE ÇALIġMA EKĠBĠ... 5 1.3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ VE KULLANILAN YÖNTEM...

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011

BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 BAġKA BĠR ORGANĠK TARIM MÜMKÜN MÜ? ÇALIġTAY NOTLARI 16 Mayıs 2011 TARIM EKONOMĠSĠ DERNEĞĠ EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ TARIM EKONOMĠSĠ BÖLÜMÜ ZĠRAAT MÜHENDĠSLERĠ ODASI ĠZMĠR ġubesġ Editör: Tayfun

Detaylı

MÜSLÜMAN KARDEŞLER BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MÜ?

MÜSLÜMAN KARDEŞLER BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MÜ? MÜSLÜMAN KARDEŞLER BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ MÜ? Cenap ÇAKMAK Özet En önemli ve tartışmalı modern İslamcı akımlardan biri olan Müslüman Kardeşler hareketi kendisi dışındaki akımların ilham kaynağı olmakla

Detaylı

OCAK ġubat MART 2010

OCAK ġubat MART 2010 OCAK ġubat MART 2010 m ĠÇĠNDEKĠLER HABERLER YENĠKAPI DA SON DURUM... 3 AKSARAY ġantġyesġ FAALĠYETE GEÇTĠ... 3 BEJAIA T1 TÜNEL KAZISI BAġLIYOR... 4 SONER TEMEL MÜHENDĠSLĠK ĠN YENĠ GĠRĠġĠMLERĠ... 4 ISO 9001,

Detaylı