AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS"

Transkript

1 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac a* ve Ali Keçeba b a * Afyon Kocatepe Üniversitesi, TEF, Elektrik E itimi Bölümü, Afyon, Türkiye, b Afyon Kocatepe Üniversitesi, TEF, Makine E itimi Bölümü, Afyon, Türkiye, Özet Ak ll ev teknolojisi, dünyam zda insan güvenli inin ön planda tutulmas yla ortaya ç km r. Bilim ve tekni in ilerlemesiyle üzerinde çal lan en önemli otomasyon konular ndan biridir. Günümüzde ak ll ev teknolojisi ev ve çevre güvenli inin sa lamakta ve ek olarak evin lmas ve so utulmas, yemek pi irme, garaj ve bahçe kap n otomatik kontrolü, çocuklar n oyun alanlar n ve odalar n ofisinizden denetimi, ev hayvanlar n otomatik beslenmesi gibi birçok i lem sa lanabilmektedir. Ayr ca her yeni yap lan ev ve çevre bir öncekine göre üstünlü ünü sergileyerek otomasyona yeni bir bak aç kazand rmaktad r. Bu çal mada; ak ll ev sistemleri, sistemlerin sa lad avantajlar ve insanlara daha iyi bir ya am sa lamas için neler sunulabilece i incelenmi tir. Ak ll evlerde bulunan cihazlar n teknik özellikleri ve kontrolünden de bahsedilmi tir. Anahtar kelimeler: Konut, Teknoloji, Ak ll ev, Otomasyon. Abstract Smart building technology has existed because people security is the most important in our world. With developed science and technology, it is one of the most important subjects that studied on them. At the present days, it has provided the security of the house and in addition to heating and cooling of a house, automatic control of the house and the garden, cooking, the control of the children playing areas and the rooms from your office, and automatic feeding of the pets. Besides every new building and environment to show its advantages to previous one, comes with new ideas to automation. In this study, it was to be examined what smart building systems and the advantages of them were, and what this concept and system could present in terms of providing a people a better lifestyle. The technical features of devices and its controlling was also mentioned in smart buildings. Keywords: Building, Technology, Smart building, Automation. 1. Giri Günümüzde teknolojik alanda her geçen gün yeni geli meler olmakta ve bu geli melere paralel olarak insanlar n ya am standartlar artarken, konfor anlay lar de im göstermektedir. Teknolojinin insanlara sundu u imkanlar sayesinde daha önce elle yap lan birçok i lem, art k insan müdahalesi olmadan olu turulan otomasyon sistemleri ile otomatik olarak yap labilmektedir. Otomasyon sistemleri ile yap lan i lemler genellikle alg lay lardan al nan veriler de erlendirilerek gerçekle tirilmektedir. Ev teknolojileri endüstrinin birçok alan nda kullan lan kontrol sistemlerinin gündelik hayata uyarlanmas, ev otomasyonu da bu teknolojilerin ki iye özel ihtiyaç ve isteklere uygulanmas r. Ak ev, daha az insan etkile imi ile güvenlik, konfor, ileti im ve güç tasarrufu sa lamak amac yla ev, ofis ve küçük binalara uygulanan teknolojilerin ve servisin bütünle mesidir [1]. Binalar için ak ll kelimesi ilk olarak Amerika Birle ik Devletlerinde 1980 y n ba lar nda kullan lm r. Türkiye deki ilk uygulama ise 1984 y nda yap lm r. Bu sistem yaln zca izlemeye yönelik olarak tasarlanm r. lk uygulamalarda s radan her hangi bir fiziksel engeli olmayan insanlar n ev konforu dü ünülmü tür [2]. Daha sonra ise de ik amaçlar içinde kullan lm r. Christos Douligeris (1993) de, ev otomasyonu ürünlerini fland rm r. Ayr ca CEBus nokta mimarisi ve bunun detayl aç klamas yapm r [3]. Baki Koyuncu (1995) çal mas nda telefon kablolar ve bir PC kullanarak ev otomasyonu fikrini ortaya atm r. Sistem, bir PC ile birçok arac n aç p kapanmas bir kablo yoluyla gönderilen DTMF(Dual Tone Multi Frequency) sinyalleri ile yapm r. Sistemin donan m ve yaz telefon standartlar na dayan yor. Sistemin donan m k sm nda DTMF al, on/off Hook alg lay, zil alg lay ve bir giri /ç PC ara yüz kart ndan olu uyor. Çal mada bir arac n kontrolü örneklendirilmi tir. Yaz m kontrol program k sm ise Turbo Basic ile yaz lm ve ak çizelgeleri gösterilmi tir [4]. smail Co kun ve Hamid Ardam (1998) de ofis ve ev için bir uzaktan kontrol sistemi, telefon kullanarak dizayn edilmi ve uygulanm r. Uzaktan kontrolün fonksiyonu, uzaktaki bir yere sa lanan gücü telefon kablosuyla kontrol etmektir. Sistem DTMF telefon sistemine dayal çal maktad r. Sistem telefon tu tak, veri ve yorumlar n girildi i girdi aleti olarak kullanm r [5]. Li Jiang, Da-You Liu, Bo Yang (2004), ak ll evin bir tan yapm lar ve daha sonra ak ll evin elementleri, ara rma projeleri, ak ll ev network durumu, ak ll ev uygulamalar ve son olarak da do rulu u aç klanm r [6]. Dimitar H. Stefanov, Zeungnam Bien, Won-Chul Bang (2004), ak ll ev, ya ve engelli insanlar için iyi bir alternatif olarak dü ünmü lerdir. Bu sayede, hem hareket kolayl sa lanmakta hem de 24 saat sa k kontrolü yap labilmektedir [2]. Geçen y llar içinde teknolojinin geli mesine paralel olarak ya ant n her alan nda ciddi de imler oldu. Mekatronik sistemlerdeki geli meler daha h zl, daha yüksek kapasiteli kontrol cihazlar n kullan lmas na imkan vermi tir. Bu çal mada; ak ll ev sistemlerinin ve sistemin IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 sa lad avantajlar n ne oldu u ve insanlara daha iyi bir ya am sa lamas için neler sunabilece ini incelenmi tir. Ak ll evlerde bulunan cihazlar n teknik özellikleri ve kontrolünden de bahsedilecektir. 2. Ak ll Ev Endüstride otomasyona geçilmesinin en önemli nedeni verimlili i artt rmak ve enerji tasarrufu sa lamakt r. Ev otomasyonunda da bu durum ayn r. Ev teknolojileri endüstrinin birçok alan nda kullan lan kontrol sistemlerinin gündelik hayata uyarlanmas, ev otomasyonu da bu teknolojilerin ki iye özel ihtiyaç ve isteklere uygulanmas r. Ak ll ev tan ise, bütün bu teknolojiler sayesinde ev sakinlerinin ihtiyaçlar na cevap verebilen, onlar n hayatlar kolayla ran ve daha güvenli daha konforlu ve daha tasarruflu bir ya am sunan evler için kullan lmaktad r. Normal bir ailenin enerji giderlerini artt ran ve gereksiz enerji tüketimine neden olan en büyük etkenler, gereksiz yere aç k b rak lan klar, yüksek seviyelerde çal lan tma ve so utma sistemleri, evin kullan lmayan bölgelerinin lmas, gün ndan gerekti i kadar faydalanamama, aç k b rak lan cihazlar ve benzeri durumlard r. Is tma sistemlerinin otomasyonla denetimi bir evin enerjisi tüketimini %10, gereksiz klar n söndürülmesi, yak lan klar n %90 parlakl kta yak lmas, cihazlar n ucuz tarife zamanlar na göre programlanmas gibi yöntemler ise elektrik enerjisi tüketimini %30'a varan oranda azaltabilir [7]. Ak ll ev kavram birçok farkl yerde kullan lmaktad r, ancak gerçek anlamda ak ll evin ne oldu unu anlamak için öncelikle evleri s fland rmak gerekir. Teknolojik evler geli mi lik s ras na göre üç ana ba k alt nda toplanabilir Kontrol Edilebilir Evler Kontrol edilebilir evler mevcut cihaz ve sistemlerin çe itli kumanda sistemleri ile kolayl kla kontrol edildi i evlerdir. Yani ev sadece o anda komut alarak o an istenilen durumu olu turur. Bu tip evler de kendi aralar nda; evdeki tüm yalar n tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edildi i durumlar, farkl aletlerin birbiriyle ba lant oldu u durumlar ve görünmez kontrol ünitesiyle yönetilen evler gibi kategorilere ayr lmaktad rlar [8] Programlanabilir Evler Bu evler statik programlama ile evde ya ayan insanlar n daha önceden girdi i eylem zincirine tepki verebilen evlerdir. Bu evlerde kullan lan yaz m güvenilir olmal r. Evlerin kötü yan, de ik bir senaryo istendi inde sisteme statik olarak girilmesi gereklili idir. Bir senaryodan memnun olunmam sa, bu senaryoyu de tirmek evde ya ayanlar taraf ndan yap lmak zorundad r. Bu s ftaki evler; zamana ve sensörlere tepki veren programlanabilir evler, zamana göre programlanabilmenin, sensörlere göre tepki verebilmenin yan nda ko ul ve durumlara göre hareket edebilen evler olarak iki gruba ayr labilir [9] Yapay Zekaya Sahip Evler Programlanabilir evler ile benzerlik gösterir, fakat programlanabilir evlere göre daha geli mi lerdir. Programlanabilir evlerde senaryolar insan yard ile haz rlanmakta iken bu evlerde senaryo giri i yap lmaz. Bu evlerin ö renme yetene i vard r. Bu evler, kendi kendine inceleyip, buna göre kendi ayarlar ve senaryolar olu turabilen evlerdir. imdilik hayal gücünde öteye geçememi tir, ne Türkiye de ne de yurt d nda bu kapsamda uygulanan bir ak ll ev sistemi yoktur Engelli nsanlar çin Ak ll Evler Ak ll evler ya insanlar n ba ms z hayat ve fiziksel engelli insanlar için çok iyi dü ünülmü bir alternatiftir. Eve yerle tirilmi birçok ak ll cihaz, ev sakininin hem hareket etmesinde yard mc olur hem de 24-saat sa k kontrolü alt nda tutabilir [2] Vücut Hareketlerini Kullanarak Ak ll Ev Kontrolü Ak ll evdeki kontrolün sa lanmas n di er bir yolu da insan n vücut hareketlerini kullanmakt r. ki çe it vücut hareketi vard r: do al ve yapay hareketler. Do al hareketler, anlams z ve belirsiz hareketlerdir. Ama yapay hareketler, önceden tan mlanan i aretleri kullanarak çe itli anlamlar ifade edebilirler [9]. 3. Ak ll Ev Otomasyonlar Otomasyon; bir sistemin haz rlanan belirli bir senaryoya göre herhangi bir operatöre gerek duymadan istenilen lemleri gerçekle tirmesi olarak tan mlanabilir. Ev teknolojileri endüstrinin birçok alan nda kullan lan kontrol sistemlerinin gündelik hayata uyarlanmas, ev otomasyonu da bu teknolojilerin ki iye özel ihtiyaç ve isteklere uygulanmas r Ak ll Evlerde Kullan lan Elektronik Araçlar da ak ll evlerde kullan lan baz elektronik araçlar saca aç klanm r. Ak ll posta kutusu: Posta geldi ini alg lar ve ev sahibine bilgi verir. Ak ll ön kap : Ön kap ev sakinlerinin ve yetkili ki ilerin eve anahtars z giri leri için bir radyo frekans tan mlama ayg içerir. Ev sakinleri, mikrofon, kamera, LCD ekran, otomatik kap aç ve hoparlörler vas tas yla ziyaretçilerle ileti ime geçebilir. Sistem taraf ndan kontrol edilebilen d kap kilitleri ve anahtarl kta ta nabilen ve bozuk para büyüklü ündeki ak ll çipler ile eve kimin ne zaman girdi i rahatl kla takip edilebilir. Harekete duyarl klar: Herhangi bir odaya girildi inde, hareketi alg layan sensörler sayesinde, klar kendili inden aç r ve yine ayn ekilde oda içerisinde hareket sonland ktan belirli bir süre sonunda kendili inden kapan r. Böylece, herhangi bir sebeple aç k unutulan klar kapat larak, önemli ölçüde elektrik tasarrufu sa lanm olur. Benzer ekilde, gece belirli bir saatten sonra banyoya girildi inde kendili inden aç lan ak ll klar, belirli bir oranda azalt larak yak r ve gözlerin kama mas engellenir. Tüm ayd nlatma sistemi uzaktan

3 kumanda ile televizyondan veya cep telefonundan kontrol edilebilir. Ak ll perde: Tatildeyken bile evde biri varm izlenimi yaratmak için, hava karard nda kendili inden perdelerin kapan p klar n aç lmas ayarlanabilir. Ak am i ten gelindi inde perdeler kapan p, klar aç r. Hava ard nda ise perdeler otomatik olarak aç r. Benzer ekilde panjurlar n tam kontrolü de sa lanabilir. Ak ll yatak: Uykusuz gecelerin verilerini muhafaza eden ve ev sakinlerinin uyku durumlar görüntülemek için özel donan mlara sahiptir. Tercihinize göre ses, k, koku ve cakl k ayarlar mevcuttur. Ak ll yast k: Ak ll yast k, yatma vaktinizde size tercih etti iniz her hangi bir kitab okuyabilir ve size uyumaya ba lamadan önce favori müziklerinizi çalabilir. Derin uykuya dalmadan önce otomatik olarak uykunuzun kalitesini ve ko ullar kontrol ederek müzi in sesini dereceli olarak azaltacak ve sonunda tamamen kapatacakt r. Sabah kalkmaya haz r oldu unuz zaman, vücudunuzun temel bilgilerini (solunum, vücut s cakl ) kontrol edecek ve her hangi bir acil durumda veya hastal k durumunda derhal internet yoluyla acil yard m sistemine rapor verecektir. Ak ll gardrop: Hava tahmin mekanizmas sayesinde, ev sakinlerinin evden ayr lmadan önce d ar da giyecekleri yalar n seçiminde yard mc olur. Ak ll çama r makinesi: Kirlilik seviyesi, çama r türü ve miktar na göre y kama stratejisini belirlemektedir. Ak ll ayna: Ana yatak odas aynas önemli mesajlar veya hat rlatmalar gösterir. Örne in; ilaç alma zaman hat rlatmak. Bu teknoloji di er odalara da konabilir. Ak ll Banyo: Ana banyo bir tuvalet kâ t sensörü, temizleme detektörü, su s cakl ayarlayarak kaynamay önleyen bir du ve yeniden doldurmak gerekti inde yard m merkezine haber veren bir sabun makinas vard r. Du a uzaktan cep telefonu ile eri im söz konusudur. Ak ll paspas: Ak ll paspas, kullan n vücut a rl ve parmak izini kolayca alg layarak hangi kullan n üzerinde oldu unu tan yabilir. Kolayca evde kimin olup olmad kay t alt na alabilir. Ekran vas tas yla kullan lar n seçtikleri mesajlar gösterebilir. Paspas n analog fonksiyonu sayesinde toz ve kokuyu otomatik olarak ç kartabilir. Ak ll masa: Etkile imli dokunmatik panelin de dahil edilmesiyle ak ll masa parma n dokunmas yla ak n tüm parçalar na kullan n eri imine izin verir. Bilgi mesajlar için herhangi bir durumda kullan labilir ve acil durumda görevler olu turur. Ak ll göstergeler: Evin her yerine yerle tirilmi gösterge ayg tlar yla e lence araçlar ve bilgi odadan odaya ev sakinlerini takip edebilir. Ak ll mikrodalga: Mikrodalga f n, her hangi bir donmu da paketi için zaman ve güç ayarlar otomatik olarak yapar ve kullan ya yemek pi irme için uygun olarak nas l haz rlanaca gösterir. Ak ll buzdolab /kiler: Gelece in buzdolab mevcut g day ve tüketimi gösterecek, son kullanma tarihi dolmu g dalar tespit edecek, al veri listesi olu turacak ve buzdolab ile kilerdeki depolanan g dalara dayal olarak yemek haz rlanmas konusunda tavsiye verecek. Bula k makinesi: Bula klar n say ve kirin miktar na göre y kama ve parlatma stratejilerini belirlemektedir. Ak kanepe: Ak kanepe televizyon veya film izlerken ve oyun oynarken sizin deneyimlerinizi geli tirmek için birçok özel fonksiyona sahiptir. Kullan n vücudundaki sinyallerin okunmas yla, en konforlu duruma göre otomatik olarak ayarlar ve kullan ya fiziksel olarak yararl duru eklini belirler. Ak ll kameralar: Ak ll ev sistemi, sürekli olarak evin hangi bölümünde hareket oldu unu takip eder. Kameralar yard yla, evin içindeki ve d ndaki tüm görüntüler televizyon arac yla izlenebilir. Sistem, evde kimse olmad fark etti inde ise, görüntüyü televizyona yans tmak yerine, video kayd tutar, sesli ve görüntülü mesaj olarak sunar. Teknolojinin en geli mi teknikleri kullan larak özel olarak i lenen gerçek zamanl görüntüler, GPRS destekli cep telefonundan da görülebilir. Ak ll zemin: Zemindeki sensörler, sadece mutfak ve lence merkezli alanda u an mevcuttur, tüm ev sakinlerinin konumunu saptar. Bir ev sakini yere dü tü ü zaman tespit edecek ve acil servise bildirecek bir teknoloji geli tirilebilir. Ak ll telefon: Bu ev için büyülü de nek tümle ik telefon fonksiyonlar ile tüm ayg tlar n ve oturma odas ndaki medya oynat lar n uzaktan kontrolü yap lmaktad r. Ev sahiplerine evden uzakta olduklar zamanlarda önemli bilgileri hat rlatabilir. Ak ll fi ler: Oturma odas, mutfak ve ana yatak odas nda seçilmi güç ç noktas n arkas ndaki sensörler elektrikli ayg tlar n haz r oldu unu alg lar veya lamba ve ba lant uzaktan izlemek ve uygulamalara müdahale etmeyi sa lar. Ak ll kaçak (s nt ) detektörleri: Su ta ve duman sensörleri, evde kimse yokken bile evin emniyetini sa lar. Herhangi bir acil durum kar nda istenilen ki iye elektronik posta ya da cep telefonu ile k sa mesaj gönderilir. E er istenilirse önceden belirlenmi telefon numaras otomatik olarak aran r ve bant kayd ile durum hakk nda bilgi verilir. Ev güvenlik monitörü: Geli me alt nda olan güvenlik sistemi sürekli tüm kap lar ve pencereleri ve iste e göre herhangi birinin aç k veya kilitlenmemi olup olmad ev sakinlerine bilgi verir. Acil durumda yard m ça : Gelece in sistemi muhtemel bir acil durumda her hangi bir durumdan üphelenirse ev sakinlerini sorgulayarak gerekli olmas durumunda ar dan yard m ça r.

4 Kavramsal (bili sel) yard mc : Geli me alt ndaki bir di er sistem ev sakinleri aras ndaki farkl görevler ve görsel ve itsel s rayla kullan larak ilaç, randevu vb hat rlatmalar sa lar. Ak ll tma ve so utma sistemi: Ak ll ev ile tma ve so utma sisteminin tam kontrolü iste e ba olarak yap labilir. Uzaktan tma bilgilerine eri ilebilir, belli saatlerde tmay açmak ya da kapatmak gibi programlar çok kolay bir ekilde gerçekle tirilebilir. Ak ll televizyon: Evdeki herhangi bir televizyon kullan larak, bilgisayardaki sistemin tamamen ayn televizyondan görülüp, tüm ev istenilen herhangi bir yerden kontrol edilebilir. Güvenlik kamera kay tlar ile eve gelen misafirler yay n ak içerisinde istenilen zamanda gözlemlenebilir. Ayr ca ak ll ev, internette gezinmek, döküman yazmak, müzik dinlemek ve hatta oyun oynamak gibi tüm i lemlerin, televizyon ekran ndan, evdeki herhangi bir odadan gerçekle tirilmesini sa lar. Ak ll bahçe sulama sistemi: Bahçedeki topra n nem düzeyini takip eden sensörler sayesinde, bahçe sulama sistemi, yaln zca gerekti inde devreye girer. Ya mur ya an bir günde, gereksiz yere sulama sisteminin çal mamas, a s caklarda ise daha s k devreye girmesi, bir telefonla sulama yap lmas gibi özellikler, ak ll ev sisteminde mevcuttur. 3.2 Ak ll Evlerde Kullan lan Teknolojiler Nispi Mant k: Nispi mant (fuzzy logic) bulan k mant k diye adland rabiliriz. Nispi mant k, insanlar n kulland klar dü ünce metodunu bilgisayarlara aktarmakt r. Dijital mant kta bir sonuç ya evet ya da hay rd r. Bunun aras bir sonuç olamaz. Nispi mant k ise bu iki sonucun aras inceleyerek gerçek dünya ko ullar na daha yak n kararlar verme imkan sa lar. Madde, zaman ve enerji israf minimuma dü ürmek için bu mant ktan yararlan labilir [10]. Telemetri: Kablosuz ya da sabit bir a arac yla cihazlar n uzaktan izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesidir. Telemetri sayesinde kablosuz a lar ya da radyo linkleri üzerinden cihazlara birtak m komutlar göndermek, cihaz n durumu hakk nda merkeze bilgi iletmek, cihazla merkez aras nda bilgi al veri inde bulunmak mümkündür. GPRS, GSM tabanl sistemler dahilinde kullan lmak üzere geli tirilmi, paket anahtarlamal bir veri ileti im servisidir. Mobil ebeke abonelerine paket tabanl veri hizmetleri sa layan GPRS, ilave paket anahtarlama dü ümleri kullanarak mevcut GSM altyap bünyesinde çal acak ekilde tasarlanm r [8]. X 10 Teknolojisi: X-10, evdeki lambalar, cihazlar ve di er ekipmanlar zaten var olan 220V luk elektrik kablolar üzerinden kumanda etmeye yarayan bir ileti im dilidir. X-10 un lambalar ve cihazlar kumanda edebilmesi için verici ve al lardan olu an basit bir mant vard r. Vericiler elektrik kablolar üzerinden al lara sinyal gönderirler. Al lar bu sinyali yorumlayarak ne yapacaklar na karar verirler [10]. Sistem ebekede bulunana AC gerilimin s r geçi noktas alg layarak ileti im senkronizasyonunu sa lar. S r geçi noktas bekleyip yakalad ktan sonra bir milisaniye süresince yüksek frekansl ( khz.) kare dalgay gönderir. AC gerilimde hat üzerindeki gerilim minimum de erini s r geçi noktas nda al r. Al lar n bilgiyi daha verimli almas nedeniyle bu noktalar kullan lm r. Kodun gönderilmesinin temel mant s r geçi noktas nda bu yüksek frekansl titre imin varl veya yoklu u olu turur. Bir X 10 komutu iki defada gönderilir. lk önce bir evin bir bölmesinde bulunan eleman için kod gönderilir (yani son bit=0) ard ndan ise ayni bölme ve bir önceki kodda gönderilen eleman için fonksiyon kodu gönderilir. Gönderilen bu iki bilgi paketi aras nda yakla k 50 ms lik bir bekleme süresi gereklidir. Bu ebekeden kaynaklanan gürültülerin önlenmesi aç ndan önemlidir. Cat 5: Alt yap olarak Cat 5 kablo kullanan sistemlerin, X10 dan en büyük fark elektrik sinyali yerine bilgi ak olmas r. Cihazlar çal malar için gerekli enerjiyi güç hatlar ndan al p, ileti im için data kablosu kullan rlar.. Gönderilen data bilgileri hangi adrese gidilece ini, hangi lemin gerçekle tirilece ini içerir. X10 sistemine göre daha karma k ve detayl bir alt yap ya sahip kablolu ak ll ev sistemleri, maliyet aç ndan bir üst seviyededirler ve bunun kar olarak da daha fazla kontrol ve kumanda yetene i sunmaktad rlar. Kablolu ak ll ev sistemlerinin en büyük dezavantaj, binalarda tekrar kablolama ihtiyac r [8]. RF Sistemler: Sistemin d uyar lar ile ba lant sa layan özel bir kablosuz ileti im protokolüdür. 868 MHz frekans nda yay n yapan Avrupa Standartlar nda sadece ev otomasyon ve güvenlik sistemlerine ayr lan özel bir frekans aral nda hizmet vermektedir. Hareket detektörü, duman detektörü, kap manyetik detektörü, cam k lma detektörü, su bask detektörü gibi d uyar lar ile merkezi kontrol birimini haberle tiren özel bir haberle me protokolüdür [11]. Bluetooth Teknolojisi: Bluetooth, k sa mesafedeki ayg tlar birbirine ba layan bir kablosuz teknolojidir. Bluetooth da cep telefonlar, bilgisayarlar, PDA leri, yaz lar kablosuz olarak bir araya getirir. IEEE b ve Bluetooth teknolojisine birlikte bak ld nda her ikisinin de veri iletimini 2.4. GHz ISM band nda ve RF yoluyla gerçekle tirdikleri, ancak Bluetooth un FHSS modülasyon tekni ini ile 1 Mbps, b nin ise DSSS modülasyon tekni ini ile 11 Mbps veri ileti im h na ula klar görülmektedir. Her iki teknolojinin amac da cihazlar aras nda RF yoluyla veri iletimi olmas na ra men, fonksiyonlar aç kça birbirinden farkl r. Bu nedenle bu iki teknolojiyi rakip olarak görmek veya k yaslamak mümkün de ildir. WLAN teknolojileri orta güç ve orta ileti im mesafeleri için uygundur. WPAN teknolojisi ise dü ük güç, k sa ileti im mesafeleri için uygundur. Bu özelli i nedeniyle Bluetooth uygun mesafedeki herhangi bir cihaz kablosuz olarak bir ba ka cihaza ba layabilir. WLAN sistemleri 100 metre ileti im mesafesine sahip iken Bluetooth un mesafesi yakla k 10 metredir. Ayr ca Bluetooth, kullan lara kablosuz a ba lant veya internet eri imi sa lamak için de tasarlanmam r. Bu s rlamalar nedeniyle WLAN sistemleri ile k yasland nda Bluetooth un ev ve yerlerindeki kullan m imkanlar n oldukça s rland görülmektedir [12]. lötesi: lötesi teknolojisi elektromanyetik spektrumda gözle görülebilen n alt ndaki frekanslar (3x1014kHz /

5 nm) veri iletiminde kullanan bir teknolojidir. Al ile verici cihaz aras nda aç k görü hatt n bulundu u ortamlarda ve k sa mesafeler için çok uygundur. K lötesi teknolojisini iki tür kullanmak mümkündür. Birincisi görü hatt (direct beam, line of sight), ikincisi ise yans ma (diffused beam) yöntemidir. Do al olarak görü hatt yöntemi di erine oranla daha fazla veri ileti imi sa lamaktad r. Ancak uygulamada geni alan kaplamak ya da çok kullan ya ula abilmek için yans ma yöntemi tercih edilmektedir. K lötesi teknolojisi büyük oranda uzaktan kumanda cihazlar nda kullan lmaktad r. Zigbee Teknolojisi: Zigbee organizasyonu güvenilir, dü ük maliyetli, güç tüketimi dü ük, kablosuz bir ekilde a ba lant olan ve bir monitör arac yla evdeki cihazlar n global standartlara uygun olarak kontrolünü öngörmektedir. Zigbee nin amac s k kullan lmayan ama uzaktan kullan da gerekebilen cihazlara ya da nokta alg lay lara bir kablosuz a protokolu sunmakt r. Bu konuda en tan nm rakibi asl nda Bluetooth fakat onla ayn pazara hitap etmediklerinden ancak 1/6 h nda ve 3 kat yani 300m kapsama alanl r. Fark ise inan lmaz az enerji harcamas ve büyük olas kla tekrar arj edilmeyecek piller ile kullan lacak olmas r. K saca bunlar y llarca bilgi gönderebilecek ama çok yava, gecikme zamanl ve genelde uykuda olan bu cihazlar s k kullan lan cihazlar kesinlikle de illerdir. 4. Sonuç Günümüzde konfor ve güvenlik en önemli faktörlerin ba nda gelmektedir. Teknolojinin ve otomasyonun her geçen gün geli mesi bizleri hayal gücümüzün s rlar zorlamam za sebep olmaktad r. Ev ya ant zda kullanmakta oldu umuz birçok elektrikli alet ve e yan n, farkl kontrol ve programlanabilme özellikleri sayesinde ciddi anlamda parasal ve zamanla ilgili tasarruf yap lmas sa lamaktad r. Dolay yla teknoloji ve otomasyon evlerimize girmektedir. Ev otomasyonu ilk bak ta komplike ve kar k gelmesine kar n bilgisayar n günümüzde hayat n bir parças olmas, ev otomasyonu ile ilgili kullan mlar n daha sadele tirilerek pratik ve kullan ile uyumlu hale gelmesine yard mc olmaktad r. Kaynaklar [1] Bayram, U., Ak ll evler, Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Anabilim Dal, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, [2] Stefanov, D.H., Bien, Z. and Chul Bang, W., The smart house for older persons and persons with physical disabilities, IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, vol. 12(2), (2004). [3] Douligeris, C., Intelligent home systems, IEEE Communications Magazine, 52-61, [4] Koyuncu, B., PC remote control of appliances by using telephone lines, IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 41(1), , [5] Co kun,. and Ardam, H., A remote controller for home and office appliances by telephone, IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 44(4), , [6] Jiang, L., Liu, D.Y. and Yang, B., Smart home research, Proceedings of the Third International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Shanghai, , [7] Gökta,., Ak ll ev teknolojisi, Yüksek Lisans Tezi, Elektrik-Elektronik Mühendisli i, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, [8] Genço lu, M.T., Ak ll evler, I. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, , Ankara, 2008 ) [9] Gü ül, G.N., Ak ll ev sistemleri ev uygulamas, Yüksek Lisans Tezi, Fen bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara, [10] MEGEP, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrikli Ev Aletlerinin Uzaktan Kontrolü, Ankara, [11] Y ld z, M. ve Karabo a, N, Geni letilebilir ev güvenli i ve otomasyonu, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisli i 11. Ulusal Kongresi ve Fuar, stanbul, [12] Özçekiç, E., Ak ll ev sistemleri, Yüksel Lisans Tezi, Matematik Bilgisayar Anabilim Dal, Fen Bilimleri Enstitüsü, Beykent Üniversitesi, stanbul, Ak ll ev, hem yabanc ülkelerde hem de ülkemizde yayg n olarak uygulanamamaktad r. Bunun sebebi ak ll evlerin kapsad ; geni letilmi multimedya sistemlerinin, konutun her bölgesinde gerekli ayarlamalar yapan güvenlik sistemlerinin, tma ve so utma sisteminin, konut içerisinde gerekli k konforunu haz rlayan ayd nlatma sisteminin, kullan lan elektrik enerjisini kontrol eden ve tasarrufunu sa layan sistemin, elektronik cihazlar n ve özellikle bütün sistemleri internet ile birle tiren ve entegrasyonunu sa layan komünikasyon teknolojisinin günümüzde oldukça yüksek bir maliyete sahip olmas r. Bu nedenle ak ll ev sistemleri, ülkemizde sadece fazla kullan ya sahip sitelerde ve entegrasyonu sa lanmam tekil sistemler halinde uygulanabilmektedir. Ak ll konutta kullan lan sistemler farkl gelir gruplar na hitap edecek ekilde çe itlendirilirse, yayg nl da art labilir.

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU

MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU MEVCUT OTOMATĐK KONTROL SĐSTEMLERĐNĐN BĐNA OTOMASYON SĐSTEMĐ ĐLE REVĐZYONU VE ENERJĐ TASARRUFU Erdinç S AYIN 1968 yılında Đstanbul'da doğdu. 1989 yılında Đstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde)

Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kablosuz (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation şirketinin ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bluetooth,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu

İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu İşaret Aygıtları ve Klavye Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer

Detaylı

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat?

Yedi Karat Kullanım Klavuzu. Yedi Karat nedir? Neden Karat? Yedi Karat Kullanım Klavuzu Yedi Karat nedir? Karat, fiziksel dünya ile iletişim ve etkileşim kurulabilmesini sağlayan, elektronik prototip geliştirme kartıdır. Karat, tek başına çalışabilen interaktif

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 634-639 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Fotovoltaik Paneller İçin Güneş Takip Edebilen Basit Ve Ekonomik Bir Sistem

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi-

BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR DİL PROGRAMI -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- Prof. Dr. Fatih KİRİŞÇİOĞLU Bilgisayarlı Dil Uzmanı Erkan KARABACAK Proje Sorumlusu Çetin ÇETİNTÜRK Tanımlar : Konuşma Tanıma : Dil

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi

Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi. Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi Yenilikçi Teknolojiler www.ermaksan.com.tr Lazer Serisi Yeni Nesil Fiber Lazer Kesim Makinesi R YENİ Fiber Laser Kesim Makinesi Koruyucu Cam Lazer ışınlarının verebileceği zararları engellemek ve sac kesimini

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000

Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page 1 tools 8000 Mükemmel, çok yönlü program: tools 8000 Alarm sistemleri programlama ve hizmet az l m Yang n alg lama teknolojisi 14-797980.qxp 10/17/08 11:28 AM Page

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu

Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Modem ve Yerel Ağ Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 7. 30Ekim - 2Kasım 202 6. AFTA 22-23Ekim 202 5. 5-9 Ekim 202 4. 8-2 Ekim 202 3. -5 Ekim 202 EYLÜL 2. 24-28 Eylül 202 EYLÜL. 7-2 Eylül 202 202 203 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : : BİLGİ VE TEKNOLOJİ

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16

Hoş Geldiniz 4. Önemli noktalar 6. Uyarılar 7. Cihaz özellikleri 8. MyLink+ Durum Göstergesi 10. MyLink+ cihazınızın çalışması 16 Kullanım Kılavuzu Đçindekiler Hoş Geldiniz 4 Önemli noktalar 6 Uyarılar 7 Cihaz özellikleri 8 MyLink+ Durum Göstergesi 10 MyLink+ cihazınızın çalışması 16 MyLink+ cihazının şarj edilmesi 17 Başlarken 19

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 574-580 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bulanık Mantık İle Akıllı Fırının Modellenmesi Ebru GÜNDOĞDU a,*, Köksal

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

Duyucular (sensörler)

Duyucular (sensörler) Duyucular (sensörler) Duyucular, sistem dışından gelen uyarılara tepki veren, bunları algılayan, ve önceden belirlenmiş bazı değişkenleri ölçebilen algılayıcı cihazlardır. Çağdaş mekatronik teknoloji kapsamında

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

İçindekiler Şekiller Listesi

İçindekiler Şekiller Listesi 1 İçindekiler 1.GĠRĠġ 3 2. Mekânsal Sentez ve Analiz ÇalıĢmaları... 4 3. Konsept....5 4. Stratejiler.....6 5.1/1000 Koruma Amaçlı Ġmar Planı.....7 6.1/500 Vaziyet Planı Sokak Tasarımı....7 7.1/200 Özel

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU

2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 2234 2236B DĠJĠTAL TAKOMETRE KULLANIM KILAVUZU 1. ÖZELLİKLER.1 2. ÖLÇÜM DEĞERLENDİRME 1 3. HAFIZA 2 4. PİL DEĞİŞTİRME..3 5. FOTO TAKOMETRE.3 6. FOTO / KONTAK TAKOMETRE. 5 UYARI!! HAYVAN VEYA İNSAN GÖZLERİNİN

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi

KolayOfis Başlangıç Rehberi Kısa Mesaj Yönetimi 1 İçindekiler KolayOfis e Hoş Geldiniz Sözleşme İmza İşleminin Tamamlanması Kullanıcı Bilgilerinin Hazırlanması Destek Hizmeti Kısa Mesaj Yönetimi Duruşma, Ara Karar ve İş Planı Bilgilendirmesi Duruşma,

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 734-746 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Bulanık Mantık Tabanlı Uzaktan Erişimli Sera Otomasyonu Mustafa AYAN a,

Detaylı

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM

KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM BAŞLANGIÇ REHBERİ KAPSAMLI İÇERİK SADELEŞTİRİLMİŞ ARAMA MOTORU YENİLİKÇİ BİLGİ İŞLEME TEKNOLOJİSİ PRATİK GÖRÜNTÜLEME ARAÇLARI MOBİL ERİŞİM LEXPERA Yeni Nesil Hukuk Bilgi Sistemi, hukuki araştırmalarınızı

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

YÖNETMELİK. a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü, 27 Haziran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27271 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI

TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI TESİSAT BİLGİSİ DERSİ DERS NOTLARI 3.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 1.SICAK SU TESİSATI Yapılardaki sıcak su tesisatı, aranılan konfora, mevcut ısıtma kaynaklarına, enerji durumuna,

Detaylı