1. GİRİŞ İnceleme alanı kuzeyde Pontitler ve güneyde Toroslar arasında kalan ve jeolojik zaman içinde çeşitli tektonik ve sedimantolojik olayların bul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. GİRİŞ İnceleme alanı kuzeyde Pontitler ve güneyde Toroslar arasında kalan ve jeolojik zaman içinde çeşitli tektonik ve sedimantolojik olayların bul"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2008 Her hakkı saklıdır.

2 1. GİRİŞ İnceleme alanı kuzeyde Pontitler ve güneyde Toroslar arasında kalan ve jeolojik zaman içinde çeşitli tektonik ve sedimantolojik olayların bulunduğu Çankırı- Çorum iç havzasında yer almaktadır. Çankırı- Çorum havzasının kuzeyinde bulunan Kuzey Anadolu Fayı nın oluşması ve kollarının havzaya girmesi ile Miyosen ofiyolitlerinin havzaya yerleşmesi sonucunda Uğurludağ- Toyhane- Bayat arasında genelde KD- GB gidişli antiklinal, senklinal ve fay sistemleri oluşmuştur (Gökten 1997, Seyitoğlu vd. 2000). Uğurludağ ve Bayat arasında petrol aramaları bakımından çok önemli tuz yapıları vardır. Tuz tektoniğine bağlı olarak Toyhane- Sağpazarı arasında gelişme gösteren tuz domları kenarlarında faylarla ilişkili ve petrol aramaları için çok önemli kapanlar oluşmuştur. Bu kapanlar petrol oluşumu ve göçünden sonra petrol birikimi için ideal yerlerdir (Huvaz 1999). Bu sebeplerden dolayı tuz domları ile ilişkili kapanları test etmek amacıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından inceleme alanında Sağpazarı-1 kuyusu açılmıştır (Şekil 1.1). Çalışma Alanı (ölçeksiz) Tosya Osmancık Yapraklı Topuzsaray-1 Bayat İskilip ÇANKIRI Toyhane Sağpazarı-1 Ballıkavak Uğurludağ ÇALIŞMA ALANI ÇORUM Sulakyurt Sungurlu 25 km LEJAND TPAO petrol arama kuyuları İl merkezi Yerleşim merkezi Şekil 1.1 İnceleme alanı yer bulduru haritası 1

3 İnceleme alanında açılan Sağpazarı-1 kuyusunda yaklaşık 400m den itibaren şeylerle ara katkılı tuz tabakaları kesilmeye başlanmış ve yaklaşık 2000m kalınlığında tuz kesilmiş ve sondaj tuz tabakaları içinde bitirilmiştir (Usta 1992). İnceleme alanında tuz kalınlığı 2000m den fazla olarak düşünülmektedir. Tuz domu içindeki şeyl ara katkılı tabakalarda yabancı petrol şirketleri tarafından yapılan jeokimyasal analizlerde, bu şeyllerin iyi kaynak kaya olabileceği görülmüştür (Lennox Oil Comp 1993). Tuz oluşukları Uğurludağ- Bayat arasındaki çökel havzası içinde bölgesel olarak GB-KD istikametinde gelişme göstermektedir. Ayrıca yüzeyde izlenemeyen fakat rezervuar karakterinde olan ve bütün İç Anadolu havzalarında yayılım gösteren Kratese yaşlı Malıboğazı kireçtaşları da sismik kesitlerde kuvvetli refleksiyonlar vermektedir. Bu resifal karakterli kireçtaşları önemli petrol arama prospektlerini oluşturabilirler (Ünalan vd. 1983, Varol vd. 2000). Diğer taraftan saha ve yeraltı verilerinin değerlendirilmesi neticesinde çalışma alanında tuz ve ofiyolit ilişkisi tespit edilmiştir. Özellikle inceleme alanının kuzeyinde Bayat ın güneydoğusunda ofiyolitleri kesen tuz pencereleri izlenmektedir (Tepecik 2007). Bilindiği gibi ofiyolitler Kuzey Anadolu Fay hattının oluşumu esnasında kuzeyden güneye doğru havza içine yerleşmiştirler (Şengör vd. 1981, Görür vd. 1998). İnceleme alanında tuzların ofiyolitleri kesmesi ve pencere şeklinde bulunması tuz tektoniğinin ofiyolit yerleşmesinden daha genç olduğunu göstermektedir. Yani tuzlar Kuzey Anadolu Fayı nın oluşumunun en son safhalarında hareket etmiştir. Tuz gölü havzasında yapılan yüzey ve yeraltı değerlendirmeleri bu tuzların Paleosen yaşında olduğunu göstermiştir. Fakat Paleosen yaşlı tuzların havza içindeki tektonik hareketleri ve bu günkü durumu almaları muhtemelen Pliyosen zamanında olmuştur (Capraru 1991). İnceleme alanında yüzeyde mostra veren formasyonlar içinde Eosen yaşlı İncik formasyonu içindeki kumtaşları başlıca rezervuar kayaçları oluşturur (Bilgili vd. 1975, Tepecik 2007). Uğurludağ batısında ölçülen Ballıkavak ölçülü stratigafi kesitinde İncik Formasyonu na ait kumtaşları petrol aramalarında çok önemli olan çapraz tabakalanmalar içermektedir. Bu çapraz tabakalar, İncik Formasyonu na ait kumtaşlarının yüksek enerjili ortamlarda çökeldiğini ifade etmektedir. İncik Formasyonu, özellikle Uğurludağ ve Bayat batısında geniş yayılımlar gösterir (Gökten 1977). Bu kumtaşları delta sistemi içinde dağılım kanalları ve delta önü ortamlarında çökelmiştir (Şenalp 1974b). Havzanın derin kesimlerindeyse Eosen yaşlı Yoncalı Formasyonu içindeki şeyler de kaynak kaya niteliğindedir. Uğurludağ ve 2

4 Bayat civarlarında yapılan ölçülü stratigrafi kesitlerinde İncik Formasyonu ndan alınan kumtaşı örneklerinde iyi rezervuar özelliklerine rastlanmıştır. Yüzeyde izlenen İncik Formasyonu, sismik kesitlerde de görüldüğü gibi, yeraltındaki antiklinallerde de mevcuttur. Arazi ve yer altı değerlendirmelerine göre, ofiyolitik temel üzerinde bulunan sedimanter sekans içindeki İncik formasyonu kumtaşları Toyhane- Sağpazarı dolaylarındaki tuz kenarlarında ve Toyhane antiklinallerinde petrol aramaları için önemli prospektleri oluşturmaktadır. İnceleme sonuçları çeşitli harita, ölçülü stratigrafi kesitleri ve sismik verilerle sunulacaktır. 1.1 Stratigrafi Çalışma alanında jeoloji haritasında da görüldüğü gibi yüzeyde Eosen, Oligosen, Miyosen ve Pliyosen yaşlı formasyonlar yayılım göstermektedir (Şekil 1.2). 3

5 Kratese TUZ YAŞ Pliyosen Miyosen FORMASYON Değim Bozkır Kızılırmak LİTOLOJİ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Petrol Jeolojisi Rez. Kay. Ört. AÇIKLAMA kumtaşı-konglomera jips, silttaşı, kil kırmızı renkli çamurtaşı Oligosen Bayındır İncik ^ ^ ^ ^ ^ ^ jips, kiltaşı, marn ince-orta taneli, gözenekli iyi boylanmalı kumtaşı, şeyl arabantlı Kocaçay kumtaşı, şeyl ardalanması Yoncalı gri-siyah renkli şeyl Hacıhalil kumtaşı, silttaşı Paleosen Dizilitaşlar kireçtaşı, konglomera Malıboğazı resifal kireçtaşı Ankara Melanjı (ofiyolitler) ofiyolit, kireçtaşı ve volkanik kayaç blokları Şekil 1.2 İnceleme alanı genelleştirilmiş kolon kesiti (Dellaloğlu 1992 den düzenlenmiştir (ölçeksiz). Rez: Rezervuar Kay: Kaynak Ört: Örtü Bölgede petrol arama amacıyla açılan kuyularda ve sismik kesitlerde tuz ve Kretese yaşı birimler de görülmektedir. Bölgenin genelleştirilmiş stratigrafi kolon kesiti Şekil 1.3 te görülmektedir. İnceleme alanında yaşlıdan gence doğru aşağıdaki formasyonlar mevcuttur (Şekil 1.3). 4

6 K 0SK0L0P ÇANKIRI BAYAT KORUKLU Toyhane antiklinali Sağpazarı antiklinali Ballıkavak antiklinali BOZKIR UURLUDA ÇALIŞMA ALANI Bay1nd1r fm( oligosen) Bozk1r fm (miyosen) 0ncik fm (eosen) Yoncal1 fm(eosen) Ofiyolitler K1z1l1rmak nehri (pliyo-kuvaterner) Kesit yerleri Antiklinal Senklinal Şehir Kasaba Köy 10 km Şekil 1.3 İnceleme alanı ve dolaylarının basitleştirilmiş jeoloji haritası (Birgili 1975 ten değiştirilmiştir). Haritada kesit (ÖSK) yerleri işaretlenmiştir Ankara melanjı Ankara melanjı adlanması ilk kez Bailey ve McCallien (1950) tarafından kullanılmıştır. Havzanın temelinde peridot ve serpantinlerden oluşan ofiyolitler mevcuttur. Ofiyolitler içinde Jura-Permiyen yaşlı gri-bej renkli kireçtaşı blokları (Norman 1972), türbiditik kumtaşları (Şenalp 1974b) ve çamurtaşları ile volkanik-metamorfik kayaçlar bulunur. Ofiyolitlerin havzaya yerleşim yaşı Geç Kretese veya Miyosendir (Şenalp 1974a, Seyitoğlu vd. 2000). Ankara melanjı adlandırılması, jeolojik olarak belirlenmiş iki ayrı okyanus kabuğu kalıntılarını içeren, iki ayrı yaşlı melanjı (Orta-Üst Triyas yaşlı Karakaya birimi ve Üst Kretese ve Miyosen yaşlı ofiyolitik melanjı) tam anlamıyla açıklayamamaktadır. Ancak bu birimlerin birbirine paralellik gösterdikleri birçok araştırmacı (Norman 1973, 1975) tarafından da vurgulanmıştır. 5

7 1.1.2 Malıboğazı formasyonu a) Litoloji Formasyonun litolijisini ağırlıklı olarak kireçtaşı ve kumtaşı arabantları oluşturur. Kireçtaşları krem-bej renkli, çatlaklı, yer yer resifal karakterli ve rezervuar karakterlidir (Birgili 1975, Varol 1992). Tabanda breş, filiş ve yer yer volkanik sokulumlara rastlanır. b) Kalınlık Kireçtaşları ve alttaki birimlerin kalınlığı 3000 m dolaylarında olup, bunun yaklaşık metrelik kısmını resifal karakterli kireçtaşları oluşturur. c) Yaş Literatür verilerine göre formasyonun yaşı Üst Kretese (Mestristiyen) dir. Malıboğazı Formasyonu inceleme alanında mostra vermemektedir. Haymana-Polatlı havzasında bulunan Çaldağ Formasyonu (Üst Kretese- Paleosen), yaş farklılıklarına rağmen resifal değerli bu kireçtaşlarının eşdeğeridir (Karadenizli vd. 2000, Nehri 2006). d) Yayılılım Malıboğazı Formasyonu, Malıboğazı civarında mostra vermekte, geniş alanalarda yayılım göstermektedir Dizilitaşlar formasyonu a) Litoloji Formasyon ilk kez Norman (1972) tarafından adlandırılmıştır. Litolojisini çakıltaşı, 6

8 kumtaşı, konglomera, silttaşı, kireçtaşı ve marn oluşturur. Çakıltaşları gri, orta-kalın tabakalıdır. Bazen kaba çakıllı, matriks destekli ve kötü boylanmalıyken, bazen de bazen de küçük çakıllı, tane destekli, orta boylanmalı da olabilir. Marnlar gri, kireçtaşları kirli, beyaz, açık gri ve ince tabakalıdır. b) Kalınlık Formasyonun kalınlığı yaklaşık 1400 metredir. c)yaş Formasyonun yaşı Paleosen dir. d) Yayılım İnceleme alanında yüzeylenmemektedir Hacıhalil formasyonu a) Litoloji Litoloji yoğunlukla kalın tabakalı, iri taneli konglomeralar, kumtaşları, ve çamurtaşlarından ibarettir. b) Kalınlık Hacıhalil formasyonu yaklaşık 500 metre kalınlığındadır. c) Yaş Alt Eosen yaşındadır (Şenalp 1974a). d) Yayılım 7

9 İnceleme alanında mevcut değildir Yoncalı formasyonu a) Litoloji Litolojisini bol fosilli kumtaşlı- kiltaşı marn ardalanması ve gri- siyah renkli şeyller oluşturur. Siyah renkli bu şeyller, bölgede önemli petrol kayası olarak bilinmektedir. (Birgili 1975). b) Kalınlık Yaklaşık 2000 metredir c) Yaş Şenalp (1974a) tarafından yaşı Alt Eosen olarak belirlenmiştir. d) Yayılım İnceleme alanında mevcut değildir Kocaçay Formasyonu a) Litoloji Kireçtaşı, şeyl, kumtaşı ve sığ denizel tortullar formasyonun litolojisini oluşturur. b) Kalınlık 500 metre kalınlığındadır. 8

10 c) Yaş Orta Eosen (Lütesiyen) dir (Birgili1975). d) Yayılım İnceleme alanında mevcut değildir İncik formasyonu a) Litoloji Formasyon genel olarak konglomera, kumtaşı, çakıltaşı, çamurtaşı ve silttaşından oluşur. İlk kez Birgili (1975) tarafından tanımlanmıştır. Kırıntılı tortulların bileşenlerini altta kireçtaşı parçaları, üste doğru da volkanik ve ofiyolitik melanj parçaları oluşturur. İnceleme alanındaki ince taneli, silis çimetolu, geçirgen ve gözenekli kumtaşları rezervuar özelliktedir. İncik formasyonunun petrol imkanlarını test ettirmek amacıyla TPAO tarafından açılan Sağpazarı- 1 kuyusunda, tuz domları da kesilmiştir ( TPAO 1997). b) Kalınlık Formasyonun kalınlığı metre dolaylarındadır. c) Yaş İncik Formasyonunun altında Eosen Yaşlı Yoncalı Formasyonu, üzerinde Miyosen yaşlı Bayındır Formasyonu uyumlu olarak bulunur. Tabanındaki çakıltaşlarında bulunan Nummulitli kireçtaşı blokları ve taşınmış fosillerden bir kısmına Orta Eosen, bir kısmına Bartoniyen-Priaboniyen (Karadenizli 2000) yaşı verilmiştir. d) Yayılım 9

11 Uğurludağ bölgesinde ve Bayat batısında yaygındır Bayındır formasyonu a) Litoloji Bayındır Formasyonu ilk kez Birgili (1975) tarafından isimlendirilmiştir. Litolojisini jips, kiltaşı, kumtaşı, çamurtaşı, kırmızı tabakalı tuzlar oluşturur. İçerdiği jips, kiltaşı, tuz ve az olarak ta ince taneli kumtaşı, mevsimsel olarak tuzlu göllerde çökelir. Özellikle de tuz ve jipsler tuz tavası denilen ortamda çökelmişlerdir. Bu göller sığ bir su kütlesine sahiptir ve en azından birkaç yılda bir tamamen kuruyan, kuruma sonucu en derin kısımda yoğun bir çökelti kütlesi içeren ortamlardır. Bu bölge tuz tavası olarak adlandırılır. Karadenizli (2000) ye göre Bayındır Formasyonu da bu tarz mevsimsel bir gölün ürünüdür. b) Kalınlık Bozkır Formasyonunun yaklaşık kalınlığı metredir (Karadenizli 2000). c) Yaş Yaşı Oligosen-Alt Miyosen dir (Varol 2000). d) Yayılım İnceleme alanının KB sında geniş yayılımlar ve kıvrımlanmalar gösterir Kızılırmak formasyonu a) Litoloji Birimin genel olarak litolojisini kırmızı renkli kumtaşı ve çamurtaşı oluşturur. 10

12 b) Kalınlık Formasyon kalınlığı 300 metre kadardır. c) Yaş: Birgili (1975) ye göre Üst Miyosendir. d) Yayılım Kızılırmak dolaylarında mevcuttur Bozkır formasyonu a) Litoloji Beyaz renkli jips, anhidrit, dolomit, çamurtaşı ve alt seviyelerde killi-siltli birimler bulunur. Açık renkli olmasından dolayı, jips içeren diğer bir formasyon olan Bayındır Formasyonundan kolayca ayırt edilebilir. Tabakalanma genellikle yatay ve yataya yakındır. Fakat yer yer tektoniğe bağlı olarak kıvrımlanmalar gösterir. b) Kalınlık Kalınlığı 800 metredir. c) Yaş Karadenizli (2000) ye göre yaşı erken-orta Pliyosendir. d) Yayılım İnceleme alanında Sağpazarı- Toyhane Bayat arasındaki bölgede geniş yayılımlar gösterir. 11

13 Değim formasyonu a) Litoloji Kahverengi çamurtaşı, kumtaşı, koyu sarı-kahve, az sertleşmiş konglomera ve alüvyonlardan meydana gelir. b) Kalınlık Birimin kalınlığı 200 metredir. c) Yaş Fosil kalıntısı bulunamamasına rağmen Karadenizli (2000), Değim Formasyonunun yaşını geç Pliyosen-erken Pleyistosen olarak belirlemişlerdir. d) Yayılım Akarsu yatakları boyunca izlenebilir. 12

14 2. KAYNAK ÖZETLERİ İnceleme alanının tektonik ve sedimantolojik özellikleri, petrol imkanları yönünden birçok araştırmacı ve yerli-yabancı petrol şirketleri tarafından incelenmiştir. Birgili, Ş., Yoldaş, R. ve Ünalan, G Çankırı-Çorum havzasının jeolojisini inceleyerek, petrol potansiyeli yönünden değerlendirmişler ve MTA da rapor halinde yayınlamışlardır. Gökten, E inceleme alanının güneydoğusunda bulunan Uğurludağ bölgesinde Tersiyer yaşlı evaporitlerin sedimantolojisini doktora tezi olarak hazırlamıştır. Karadenizli, L. ve Kazancı. N Çankırı-Çorum havzasındaki paleo ve alt havzaları incelemiş, paleo yükselimlerin fasiyes gelişmelerine etkilerini araştırmışlardır. Kaymakçı, N İç Anadolunun tektonik-sedimanter özelliklerini incelemiş, özellikle KAF ın havza içindeki tektonik aktivitelerini ayrıntılı bir şekilde göstermiştir Norman, T Ankara bölgesinde istifleri incelerken, havzada Üst Kretase-Miyosen dönemlerinde yerleşen ofiyolitleri Ankara Melanjı olarak adlandırmıştır.. Seyitoğlu, G Çankırı-Çorum havzasına yerleşen tektonik kamalar üzerinde çalışarak, öğrencilere bu konuda doktora-yüksek lisans çalışmaları yaptırmaktadır. Şenalp, M Çankırı-Çorum havzasındaki türbiditleri inceleyerek çökelme ve fasiyes modellemeleri yaparak havzanın sedimantolojisini incelemiştir. Tüysüz, O. ve Dellaloğlu, A. A TPAO için Çankırı-Çorum havzasının jeolojik özellikleri ile tektonik evrimini içeren ve özellikle petrol arama amaçlı bir çalışma yapmıştır. 13

15 Usta, H TPAO tarafından petrol arama amacıyla açılan Topuzsaray-1 kuyusunun bitirme raporunda, kuyuda kesilen formasyonların özellikleri ve yapılan teknik operasyonlar hakkında bilgiler vermektedir. Varol, B., Araz, H.A., Karadenizli, L., Kazancı, N., Seyitoğlu, G. ve Şen, S Çankırı-Çorum havzasının kuzeyindeki Miyosen yaşlı evaporitlerin sedimantolojisini incelemişlerdir. Ayrıca TPAO, Lennox, Alaaddin Middle East, MTA, Polmak, Arar gibi yerli ve yabancı petrol şirketleri Çankırı-Çorum havzasında petrol arama amaçlı jeolojik ve jeofizik araştırmalar yapmışlardır. TPAO bu bölgede, Sağpazarı-1 ve Topuzsaray -1 kuyularını açmıştır. Kuyularda petrol emareleri mevcuttur. 14

16 3. MATERYAL VE YÖNTEMLER 3.1 Çalışma Alanı Çalışma alanı Çankırı-Çorum havzasında Uğurludağ- Bayat arasında bulunan Toyhane- Sağpazarı- Ballıkavak dolaylarında yer almaktadır. Şekil 3.1 Türkiye nin başlıca tektonik elemanları KAF, inceleme alanının kuzeyinde yer almaktadır. Bu bölge, şekilde de görüldüğü gibi özellikle kuzeydeki sağ yanal doğrultu atımlı KAF ın (Kuzey Anadolu Fayı) etkisinde kalmıştır. İnceleme alanında rezervuar nitelikli İncik formasyonu kumtaşları Uğurludağ batısında yayılım göstermektedir. Çalışma alanının petrol potansiyelinin değerlendirilmesi için arazide ölçülen kesit (Ölçülü Stratigrafi Kesiti) yerleriyle, yeraltı araştırmalarında kullanılan sismik kesitler Şekil 3.2 de görülmektedir. 15

17 Şekil 3.2 İnceleme alanında yüzeylenen formasyonlar ve yer altı değerlendirmelerinde kullanılan sismik kesitlerin yerlerini gösteren harita (Tepecik 2007 ten düzeltilmiştir) 3.2 Coğrafik Konum Çalışma bölgesindeki en belirgin yüzey elemanı Kızılırmak Nehri dir. (Doğuş noktası İç Anadolu nun en doğusundaki Sivas ilindeki Kızıldağ ın güney yamaçlarıdır.) İnceleme anında yüzeydeki kırmızı renkli Bozkır ve Kızılırmak formasyonlarına ait birimlerin aşınarak nehire karışması neticesinde Kızılırmak suyunun rengi kırmızıdır. Dağlık kesimler Bayat ve Uğurludağ dolaylarında m yüksekliğindedir. İskilip dolaylarında ise genelde volkanik birimler yüzeylenmektedir. Bölgede yapılacak petrol arama sondajlarının su ihtiyacı buradaki nehir ve derelerden karşılanabilir. 3.3 Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın amacı Sağpazarı-Toyhane dolaylarında yüzeyde ve yeraltında izlenen antiklinal ve tuz domlarındaki rezervuar nitelikli İncik formasyonu kumtaşlarının petrol 16

18 potansiyelini arazi, kuyu ve sismik verilerle araştırmaktır Arazi çalışmaları İnceleme alanının petrol potansiyelinin belirlenmesi için, Toyhane-SağpazarıBallıkavak bölgelerini içeren sahada özellikle antiklinal- senklinal- fay ve bindirmeler incelenmiş ve haritalanmıştır (Şekil 3.3). Şekil: 3.3 İnceleme alanında petrol potansiyelleri incelenen antiklinallerin genel durumları. 17

19 Diğer taraftan inceleme alanında yayılım gösteren birimlerin litolojilerini fasiyes özelliklerini ve jeolojik yaşlarını belirlemek amacıyla Toyhane-Sağpazarı ve Ballıkavak bölgelerinde ölçülü stratigrafik kesitler de (ÖSK) yapılmıştır. Saha çalışmaları esnasında yüzey yapılarının tektonik ve sedimantolojik özellikleri incelenerek yer altı verileriyle korelasyonlarının yapılmasına çalışılmıştır Laboratuar çalışmaları İnceleme alanında petrol rezervuar kayacı olarak bilinen Eosen yaşlı İncik formasyonu içindeki kumtaşı ve şeylerden örnekler alınarak TPAO araştırma laboratuarlarında porozite, permeabilite, Tmax, S1, S2, HI, OI özellikleri tespit ettirilmiştir. Diğer taraftan fasiyes ve litoloji incelemeleri için Anakara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü laboratuarlarında kumtaşı örneklerinden ince kesitler yaptırılmıştır. TPAO Araştırma merkezinde ise şeyl örnekleri üzerinde jeokimyasal analizler yaptırılmış ve neticeler çeşitli diyagramlarda değerlendirilmiştir Sismik ve gravimetre İnceleme alanında yeraltında tuz domlarının bulunması nedeniyle yerli ve yabancı petrol şirketleri, bu tuzların yayılımlarını belirlemek amacıyla çeşitli yönlerde sismik hatlar atmışlardır. Sismik kesitlerde ve gravimetrik çalışmalarda yeraltı yapılarını ve tuz domlarını belirgin şekilde izlemek mümkündür (Ateş vd. 1998). Ayrıca sismik kesitlerden inceleme alanının tektonik ve sedimantolojik gelişmeleri de incelenebilmektedir. Gravimetre haritalarından ise özellikle tuz domlarının bulunduğu bölgeler negatif anomaliler ile belirgin olduğundan, çökel yoğunluğuna bağlı olarak havzanın derin ve yüksek bölgelerini tespit etmek mümkündür (Lennox 1983) Değerlendirme çalışmaları İnceleme alanındaki antiklinal yapıların petrol potansiyeli yeraltı ve yerüstü jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmeleriyle yapılmıştır. Toyhane, Sağpazarı ve Ballıkavak dolaylarında yüzeyde izlenen yapılar inceleme alanı ve 18

20 civardaki sismik kesitler ile birlikte yorumlanarak, özellikle yeraltındaki antiklinallerin ve tuz domlarının petrol potansiyelleri belirlenmeye çalışılmıştır. Sismik kesitlerde izlenen tuz domu kenarlarındaki kamalanmalar ve faylarla ilişkili kapanlar, petrol potansiyeli yönünden çok önemlidir (Huvaz 1999). Ayrıca Sağpazarı-1 ve Topuzsaray-1 kuyu verileri de yeraltı ve yerüstü değerlendirilmelerinde kullanılmıştır. 19

21 4. ARAŞTIRMA BULGULARI İnceleme alanındaki Toyhane ve Sağpazarı antiklinallerinin ve tuz domlarının petrol potansiyellerini belirlemek amacıyla yapılan arazi ve laboratuar değerlendirmelerinde bulgular elde edilmiştir. 4.1 Tektonik Evrim İnceleme alanında yüzeyde ve yeraltında izlenen tektonik elemanlar Anadolu ve Avrasya plakalarının Miyosen de çarpışması neticesinde oluşmuştur. Şekil 4.1 de görüldüğü gibi plakaların çarpışması neticesinde Toyhane, Sağpazarı ve Ballıkavak fayları ve antiklinaller ile tuz tektoniği meydana gelmiştir. Bu elemanlar ve olaylar inceleme alanının petrol potansiyelini belirlemişlerdir (Şekil 4.1). INCELEME ALANI Pliosen- Miyosen K Pontitler KAF Toyhane fayi Ballikavak fayi Sagpazari fayi Incik fm Sivas-Tuz Gölü havzalari Bozkir Bayindir Tuz domu Kirkkavak-Ilginlikdere Tuz domu Kartal fm'lari Malibogazi G Toroslar Ofiyolit Gürlevik Caldag Incik fm Bozbel fm Eskipolatli fm Oligosen- Eosen Pontitler Kirkkavak-Ilginlikdere Kartal fm'lari Malibogazi Gürlevik Caldag Toroslar Paleosen- Ust Kretase Pontitler Tuz Malibogazi Gürlevik Ofiyolit Caldag Toroslar Ust Kretase Avrasya ( Rus ) plakasi Anadolu plakasi Şekil 4.1 İnceleme alanı tektonik evrimi Plaka tektoniğine bağlı olarak, havzada farklı sedimanter birimler çökelirken, KAF ın kolları da Toyhane, Sağpazarı ve Ballıkavak antiklinalleri ve faylarını etkilemişlerdir. 20

22 4.2 Antiklinaller Toyhane antiklinali Toyhane antiklinali Toyhane Köyü kuzeyinde yaklaşık GB-KD uzanımlı, kuzey kanadı Toyhane fayı ile sınırlı büyük bir antiklinaldir (Şekil 4.2- Şekil 4.3). Şekil 4.2 Toyhane antiklinali ve Toyhane fayı (Sismik kesit 1, Şekil 3.2) 21

23 K S S S S S S S S S S S S S S S S Tektonik Bindirme S S S S S S ofiyolitler Bayat 1 Bayat antilkinali Kızılırmak Toyhane fayı Toyhane antiklinali Toyhane senklinali 2 Sağpazarı-1 Toyhane Sağpazarı fayı _ + Sağpazarı antiklinali 3 Sağpazarı senklinali Ballıkavak antiklinali Ballıkavak Uğurludağ 10 km 1 Kuyu Köy İlçe Sismik hat Şekil 4.3 İnceleme alanında izlenen tektonik elemanlar Bölgedeki başlıca antiklinaller Toyhane-Sağpazarı ve Ballıkavak antiklinalleri olup bunlar genelde GB- KD gidişlidir. Tektonik elemanlar Miyosen zamanında oluşmuşlardır. Antiklinalin GD kanadında tabakalar yaklaşık K 60-70º GD 15º gidişlidir. Toyhane antiklinalinin oluşum yaşı Miyo-Pliyosen dir. Çünkü Toyhane antiklinalinde Miyosen yaşlı Bozkır ve Oligosen yaşlı Bayındır formasyonları kıvrımlı olarak bulunmaktadır (Şekil 4.4). 22

24 Toyhane antiklinali KB Bozkır fm (Miyosen) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _. _. _. _ A' _. _. _.. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. Kesit yeri A _. _. _.. _. _. _ Bayındır fm (Oligosen) Toyhane fayı GD _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bozkır fm Şekil 4.4 Toyhane antiklinali ve fayı ile ÖSK (A-A ) yerini gösteren şekil Bu kıvrımlar, Bozkır formasyonu içindeki jipsli seviyelerde, sıkışmalardan dolayı, daha da belirgindirler (Şekil 4.5).. Şekil 4.5 Genç tektonizma etkisiyle jipsli seviyelerdeki kıvrımlanmaları gösteren fotograf (Bayat dolaylarında çekilmiştir) Ayrıca saha gözelemelrinde jipsli seviyleri kesen ve çiçeksi yapılar içeren faylar da izlenmiştir (Şekil 4.6). 23

25 kıvrım Jips < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < fay zonu< < < < < < < < < < < < < < < < < < < Şekil 4.6 Kıvrımlanmalara bağlı olarak gelişen ve çiçeksi yapıları içeren fay zonları Toyhane KB sında çiçeksi yapıları oluşturan faylar, Bozkır ve Bayındır formasyonlarını karşı karşıya getirmektedir. Toyhane antiklinali dolaylarında çiçeksi yapıları oluşturan faylarla birlikte yanal atımlı faylar da mevcuttur (Şekil 4.7). A A' Bayındır fm B Bozkır fm Bayındır Bozkır A A' Kesiti Şekil 4.7 Yanal atımlı faylar. Faylardaki yanal atımlar nedeniyle Bayındır ve Bozkır formasyonları karşı karşıya gelmektedir. Sahada izlenen bu faylar sağ yanal ve doğrultu atımlı faylardır. Bu özellikleri yeraltında sismik kesitlerde izlemek kolay olmasa da, rezervuarların fay atımlarına bağlı olarak yer değiştirmeleri, yer altı değerlendirmelerinde göz önünde bulundurulması gereken bir özelliktir. Bozkır formasyonu içinde izlenen çiçeksi yapıları oluşturan faylar, yeraltında Toyhane antiklinalindeki rezervuar birimlerinin porozite ve permeabilite gibi rezervuar özelliklerini iyileştirici yönde etki etmektedir. Sismik kesitlerde, Toyhane antiklinali 24

26 belirgin bir şekilde görülmektedir (Şekil 4.2). Ayrıca yüzeyde Toyhane antiklinalinin KB kanadındaki önemli faylar yeraltında tuz oluşuklarını da kesmektedir. Toyhane antiklinali ve fayı KAF ın kollarının inceleme alanına etkisi ile oluşmuşlardır Sağpazarı antiklinali Sağpazarı antiklinali Toyhane antiklinalinin GB sında yer almaktadır ve antiklinal GB- KD yönünde uzanmaktadır. Bölgede, Kızılırmak Nehri nin hemen hemen antiklinalin olduğu bölgeden geçmesi ve formasyonların aşındırması ve gömülmesi nedeniyle, yüzeydeki antiklinaller, nehrin iki yakasındaki formasyonların KB ve GD yönlü tabaka dalımları ile belirlenebilmiştir (Şekil 4.8). KB GD ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sağpazarı Antiklinali Sağpazarı- 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kızılırmak ^ ^ ^ ^ ^ ^ nehri kırmızı şeyl ^ Bozkır Fm Kızılırmak Fm Jips-Marn silttaşı-silt Bayındır Fm L L L L L L L L L L L L L L L L TUZ L L L L L L kırmızı şeyl silttaşı-silt L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L K Sağpazarı Kızılırmak ölçeksiz Şekil 4.8 Tuz domu ile ilişkili yapılar Sağpazarı antiklinali Kızılırmak nehri kenarlarındaki tabaka eğimleri ile görülebilmektedir. Derinlerdeki tuz ve İncik formasyonu ise, Sağpazarı- 1 kuyu verileri ile belirlenmiştir. Sağpazarı antiklinali özellikle Sağpazarı dolaylarında yeraltında antiklinal yapıları belirleme amacı ile atılan sismik kesitlerde kolayca görülebilmektedir (Şekil 4.9). 25

27 Şekil 4.9 Sağpazarı antiklinalinden geçen sismik kesit Antiklinalde kesilen tuzlar sismik kesitte refleksiyonsuz zonlar ile belirgindir. Sağpazarı- 1 kuyusu antiklinalde açılmıştır. Sağpazarı antiklinalinin petrol potansiyeli, TPAO tarafından açılan Sağpazarı-1 kuyusu ile test edilmiştir (Usta 1992). Kuyuda yüzeyden itibaren 1760m. ye kadar çökel birimler kesilmiştir. Antiklinalin üst kısımlarında Bayındır formasyonu 158m. kalınlığındadır. Alttaki İncik formasyonu 1760m. ye kadar şeyl, ince tuz bantları ve kumtaşı seviyeleri olarak devam etmektedir m. ler arasında ise kalın tuz tabakaları kesilmiştir. Kesilen bu tuz domu homojen olmayıp, içinde çok ince şeyl tabakaları içermektedir (Şekil 4.10). 26

28 Sağpazarı-1 Bayındır fm < < < < < < < < < < < 50 < < < < < < < < < < < 60 T T T T T T T T 70 < < < < < < < < < < < 80 T T T T T T T T marn silttaşı T T T T T T T T 140 < < < < < < < < < < < T T T T T T T T 160 jips 250 < < < < < < < < < < < 400 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < şeyl silttaşı-şeyl 750 gri-renkli şeyl T T T T T T T T 1500 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 1666 şeyl < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 2000 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < T T T T T T T T 2100 T T T T T T T T tuz Düşey ölçek: 1/5000 Şekil 4.10 Sağpazarı- 1 kuyusuna ait litolojik log. Kuyuda üst seviyelerde Bayındır formasyonuna ait jips, marn, silttaşından oluşan çökeller, derinlerde ise genelde tuzlar mevcuttur. İnce şeyl ara bantlarına da rastlanmaktadır. 27

29 Sağpazarı dolaylarındaki tuz domları genç Miyosen tektonik hareketleri esnasında havzanın derin kesimlerinden yüzeye doğru yükselirken çevresindeki çökel birimleri keserek tuz domları kenarlarında petrolün birikebileceği kapanlar oluşturmaktadır (Şekil 4.11). Şekil 4.11 Tuz domu ile ilgili kapanlar (Sismik kesit 2, Şekil 3.2) Sağpazarı dolaylarındaki sismik kesit kalitelerinin iyi olmaması ve Sağpazarı- 1 kuyusunun 3700 metrede tuz içinde bitirilmesi nedeniyle, tuzun kalınlığı tam olarak bilinmemektedir Tuz domları Sağpazarı ve Toyhane dolaylarında yüzeyde tuz oluşuklarına çok fazla rastlanmamaktadır. Fakat daha kuzeydeki Bayat bölgesinde tuzlar yüzeye kadar çıkmaktadır (Tepecik 2007 Şekil 3.3). Tuz domları sismik kesitlerde homojen ve refleksiyonsuz zonlar olarak belirgindir. Sismik kesit değerlendirmelerinde, inceleme alanının orta kesimlerinde tuzların daha kalın ve daha yaygın olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.12 ve Şekil 4.13). 28

30 K S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S ofiyolitler D=3100m < < < < < < < < < < < < < < tuz D=4000m BAYAT D=1400m D=3000m Topuzsaray-1 D=4800m muhtemel resif trendi Toyhane D=4500m D=4000m TUZ YAYILIMI D=2970m D=1800m D=3300m Sağpazarı-1 D=4000m sedimanter birimler LEJAND Uğurludağ 10 km Kızılırmak Petrol Gaz Reef Kaza Belde D: Derinlik Şekil 4.12 Tuz ve resif yayılımı Sismik kesit değerlendirmeleri ile tuz yayılımlarının inceleme alanının ortalarında daha fazla olduğu, daha alttaki kuvvetli sismik yansımların olası resif gelişmeleri olabileceği düşünülmektedir. Tuzların bu bölgelerde birikmesi aeromanyetik haritalarında da negatif anomaliler olarak görülmektedir. (Şekil 4.13). 29

31 Şekil 4.13 Aeromanyetik harita (Lennox Oil Comp. 1983) Lennox Oil Company tarafından yapılan aeromagnetik çalışmalarda inceleme alanındaki negatif anomaliler tuz oluşuklarını ifade etmektedir. İnceleme alanındaki tuzların batıya doğru yayılımı ve bununla ilişkili petrol imkanlarını test etmek amacıyla TPAO tarafından Topuzsaray- 1 kuyusu açılmış fakat kuyuda tuz tabakalarına rastlanmamıştır. Diğer taraftan Bayat dolaylarında ofiyolitler içinde tuz pencerelerinin bulunması tuz tektoniğinin ofiyolit yerleşmesinden sonra olduğunu işaret etmektedir (Şekil 4.14). 30

32 K yüzeyde tuz oluşukları BAYAT ofiyolit tuz pencereleri UĞURLUDAĞ sağpazarı-1 yer altında tuz oluşumu LEJAND ofiyolit ofiyolit tuz bindirme kuyu 10 km Şekil 4.14 Tuz ofiyolit ilişkisi (Tepecik 2007) Tuzların kuzeydeki ofiyolitler altında pencere olarak görülmesi, tuz hareketlerinin ofiyolit yerleşmelerinden sonra ( Oligosen sonrası- Pliyosen) olduğunu göstermektedir Ayrıca masif tuzlar içinde ince şeyl seviyelerinin bulunması, tuzların çökelmesi esnasında yer yer denizel transgresyonların mevcudiyetini işaret etmektedir Ballıkavak antiklinali Kızılırmak-Sağpazarı bölgesinden doğuya doğru gidildiğinde Ballıkavak- Uğurludağ dolaylarında tabakalar yükselmekte ve Ballıkavak kesiminde İncik formasyonu yüzeylenmektedir (Şekil 3.2). Bu durum ayrıca sismik kesitlerde de görülmektedir (Şekil 4.15). 31

33 Şekil 4.15 Ballıkavak güneybatısından geçen sismik kesit (Sismik kesit 3, Şekil 3.2) Ballıkavak ÖSK sında yüzeyde izlenen İncik formasyonu, bu kesitte m derinlikte izlenmektedir. Ballıkavak dolaylarındaki bu antiklinalde bölgedeki diğer antiklinaller gibi GB- KD yönünde uzanmaktadır. Gerek sismik kesitlerde, gerekse arazi çalışmalarında Ballıkavak antiklinali içinde faylarla belirgin çiçeksi yapılar mevcuttur (Şekil 4.16, Şekil 4.17). 32

34 KB GD şeyl kumtaşı Şekil 4.16 Ballıkavak antiklinalinde, İncik formasyonu içinde izlenen çiçeksi yapıları gösteren şematik arazi kesiti Şekil 4.17 İncik formasyonu çatlakları ve çiçeksi yapıları İncik formasyonu içinde, rezervuar özelliklerini etkileyen bol miktarda faylar, çatlaklar ve çiçeksi yapılar bulunmaktadır. 33

35 Bilindiği gibi çiçeksi yapılar petrol aramalarında yapı oluşturduğu ve porozitepermeabilite gelişmeleri sağladığı için çok önemlidirler (Harding 1979). İncik formasyonu içinde yapılan ÖSK da kumtaşlarının orta-iri ölçeklerde çapraz tabakalanmalar içerdiği tespit edilmiştir. Kumtaşlarında çapraz tabakalar çökelme ortamının hareketli ve yüksek enerjili olduğunu ifade ederler. Dolayısıyla İncik formasyonu içindeki kumtaşlarında rezervuar nitelikli seviyelere rastlamak mümkündür. Ayrıca kumtaşları içindeki küçük-büyük ölçekli faylar ve çatlaklar da rezervuar özelliklerini iyileştirici yönde gelişmişlerdir. Sismik kesitlerde Ballıkavak antiklinalinin güneybatı uzanımında, yani havzanın derin kısımlarında İncik formasyonu m derinlikte gözükmektedir. İncik formasyonu içindeki kumtaşları, petrol aramaları yönünden önemli rezervuar oluştururlar. 4.3 Faylar Miyosende, Anadolu-Arap plakalarının çarpışması neticesinde, Türkiye nin kuzeyinde sağ yanal atımlı KAF oluşumu, Kaf ın güney kollarında inceleme alanında çeşitli fay ve kırıklar oluşmuştur (Şengör vd. 1981). Bu faylar ve kırıklar inceleme alanındaki kapan tiplerine ve rezervuar özelliklerine etki etmişlerdir (Seyitoğlu vd. 2000) Toyhane fayı Arazi gözlemlerinde Toyhane antiklinalinin GD kanadının yaklaşık 15º eğimle GB ya daldığı, ve de antiklinalin Toyhane fayı ile kesildiği tespit edilmiştir (Şekil 4.18). 34

36 Şekil 4.18 Toyhane antiklinali KB kanadını etkileyen ve GB- KD gidişli Toyhane fayı Bu fayın oluşumu esnasında tektonik kuvvetler etkisiyle, formasyonlar içinde çeşitli kırıklar ve kıvrımlanmalar gelişmiştir (Şekil 4.19). Şekil 4.19 Jipsli seviyelerdeki önemli kıvrımlanmalar Toyhane fayının oluşumu esnasında Bayındır formasyonu içinde jipsli seviylerde önemli kıvrımlanmalar oluşmuştur. 35

37 Sismik kesit değerlendirmelerinde Toyhane fayının güneybatıdan kuzeydoğuya doğru ilerlemekte olduğu ve Bayat güneylerine kadar devam ettiği izlenmektedir. Toyhane antiklinali, Toyhane fayına bağlı olarak yeraltında önemli bir petrol kapanı oluşturabilir. Sismik kesit yorumlamalarında, ayrıca, Toyhane fayının kollarının yeraltında çiçeksi yapılar oluşturduğu da tespit edilmiştir Sağpazarı fayı Toyhane GD daki Sağpazarı dolaylarında, Kızılırmak nehrinin akması ve formasyonların aşınmaları nedeniyle bölgede yüzeydeki fayları görmek mümkündür. Ayrıca sismik kesitlerde tuz domlarının kenarlarında da faylar mevcuttur. Bu faylarla ilişkili olarak çeşitli ölçeklerde petrol kapanları oluşmuştur. Sismik kesitlerde de görüldüğü gibi (Şekil 4.9) fay oluşumları tuz tektoniği ile ilişkilidir. Sağpazarı dolaylarında tuz tektoniğine bağlı olarak tuz kenarlarında birçok fay sistemleri oluşurken tuz tektoniğinin etkilerini, inceleme alanı kuzeybatısında Barak dolaylarında, yüzeyde de çeşitli fayların bulunmasıyla da izlemek mümkündür (Şekil 4.20). A Bayındır fm Bozkır fm A' Fay Doğrultusu K 25 B Şekil 4.20 Barak dolaylarında, yüzeyde oluşan faylar Sağpazarı dolaylarında, yeraltındaki tuz tektoniğine bağlı olarak yüzeyde faylar oluşmuştur Ballıkavak fayı Ballıkavak dolaylarında yüzeylenen İncik formasyonunu etkileyen Ballıkavak fayı GB- KD uzanımlıdır. Bu fay Şekil 4.15 teki sismik kesitte görülmektedir. 36

38 Şekil 4.21 İncik formasyonu içinde çiçeksi faylar Şekil 4.21 de ise fayların İncik formasyonu içerisinde oluşturduğu çiçeksi yapılar izlenmektedir. Ballıkavak köyü içinde bu fay zonlarından çıkan su kaynakları mevcuttur. Arazide izlenen Ballıkavak fayı modelinin önemi, yüzeyde yüzeylenen İncik formasyonunun yeraltında da aynı fay sistemleriyle kesilebileceği ve Şekil 4.16 da görüldüğü gibi çiçeksi yapıları içerebileceğini ifade etmesidir. 4.4 Tuz Oluşumu ve Tuz Tektoniği Yeraltı verilerinin fazla olduğu Tuzgölü havzasında yapılan değerlendirmelerde İç Anadolu daki tuz oluşuklarının çökelim yaşının Paleosen olduğu belirlenmiştir (Turgut 1978, Coşkun 2004). Paleosen üzerine gelen kalın Tersiyer çökellerinin tuz üzerine yaptığı basınç sonucunda, yoğunluğu küçük olan tuz tabakaları Miyosen esnasında yükselmeye başlamış ve bugünkü şeklini almışlardır. 37

39 KB S S S rezervuar Toyhane fayı tuz domu Sağpazarı-1 kuyusu _. _. _. _. S S S S < < < < S S S S < < < < < < < < S S S S < < < L L L L L L ofiyolitler SO:3700 m < < L L L L L L L L L L L L L L L L L L L _. _. _. _. < < < < Kızılırmak < < _. _. _. _. < < < < < < Bayındır fm < < < < < < < < Kızılırmak fm İncik... fm GD Ballıkavak Kesiti TEKTONİK GELİŞME _ - _ - _ - _ - _ - _ - - _ - _ - _ - _ - _ - - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - _ - - _ - _ - _ - _ - _ - - _ - _ - _ - _ < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < <. _. _ < < < S S S Kiltaşı Jips Kumtaşı Ofiyolit Şekil 4.22 Tuz domu ve ilişkili faylar Paleosende çökelen tuzlar, üstteki kalın Tersiyer tabakalarının ve Miyosen tektoniğinin etkisi ile tuz domu ve onunla ilişkili kapanlar oluşturmuşlardır. Şekil 4.22 de de görüldüğü gibi tuz yükselmesine bağlı olarak tuz domu kenarlarında antiklinal ve faylı yapılar oluşmaktadır. Bu tuz yapılarını özellikle Sağpazarı dolaylarındaki sismik kesitlerde görülmektedir. (Şekil 4.11). Ayrıca tuz tektoniği esnasında kırık ve fayların oluştuğu ve bu zayıf zonlar boyunca tuzlu eriyiklerin hareket ettiği Bayat dolaylarında yüzeyde izlenen tuz sızıntılarından anlaşılmaktadır (Şekil 4.23). 38

40 Şekil 4.23 Bayat dolaylarında yüzeyde izlenen tuz oluşukları Tuz eriyiklerinin hareket yolları yani faylı ve kırık zonlar, yeraltında petrol ve gaz göçü için de geçerlidir. Tuz hareketinin (halokinesis) oluşmasına üstteki çökel birikmesinin etkisi olduğu kadar bölge tektonizması da etki etmektedir. Bayat kuzeyine ve Uğurludağ batısına yerleşen ofiyolitler, inceleme alanındaki tuz hareketine etki eden önemli tektonik etkenlerdir. Ofiyolitlerin Bayat kuzeyine ve Uğurludağ batısına yerleşmesiyle inceleme alanındaki tuzlar sıkışarak yükselmiş ve kenarlarında yapılar oluşmuştur. 39

41 5. LABORATUAR İNCELEMELERİ Bu tez konusunun amacı, inceleme alanının petrol potansiyelini yapısal elemanlarla belirlemektedir. Fakat, bölgedeki rezervuar karakterli formasyonların rezervuar özelliklerini incelemek amacıyla, çalışma alanında yüzeylenen birimlerde ölçülü stratigrafi kesiter yapılmış, kayaç örnekleri alınmış ve laboratuarlarda incelenmiştir. Bunun için de Toyhane Sağpazarı Ballıkavak dolaylarında ÖSK lar ölçülmüş ve toplam 25 adet örnek alınmışır (Şekil 3.2). Laboratuar çalışmaları, arazi örneklerinden yaptırılan ince kesit incelemeleriyle TPAO Araştırma Merkezinde rock eval analizleri şeklinde olmuştur. 5.1 Ölçülü Stratigrafi Kesitleri (ÖSK) İnceleme alanında aşağıdaki ÖSK lar yapılmıştır. 40

42 5.1.1 Toyhane ölçülü stratigrafi kesiti Sistem Seri Formasyon Kalınlık (m) Örnek No D12 D11 Litoloji Açıklama Çok ince bantlı killi kireçtaşı 100 Bozkır D D9 50 Örtülü alan D8 Gri-yeşilimsi siyah marn 10 3 D7-6 Krem-sarı killi kireçtaşı Yumuşak marn-şeyl 30 Örtülü alan Bayındır D4 D3 D2-1 D5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Jips Çok ince,sarı renkli killi kumtaşı Jips Beyaz-gri renkli yumrulu yumuşak jips Gri yeşilimsi şeyl-marn Çapraz tabakalı kumtaşı Şekil 5.1 Bayındır (Oligosen) ve Bozkır (Miyo-Pliyosen) formasyonları içinde yapılan stratigrafi kesiti Bu kesitte 12 adet örnek alınmıştır. Kesitin tabanındaki Bayındır formasyonu içinde gri, yeşilimsi marnlarda çapraz tabakalı kumtaşları mevcuttur. (Şekil 5.2) 41

43 Şekil 5.2 Bayındır formasyonu içindeki çapraz tabakalı kumtaşları Kesitte bu seviyelerin üzerinde 25m kalınlığında beyaz-gri yumrulu jipsler izlenmiştir (Şekil 5.3). Şekil 5.3 Bayındır formasyonu üstünde izlenen jips yumruları Toyhane civarındaki tektonik hareketlerin izleri jipsli tabakaların kıvrımlanmalarıyla çok belirgindir (Şekil 4.5). Toyhane kesitinin üst seviyelerine doğru Bozkır formasyonu içinde krem-sarı renkli killi kireçtaşı ve gri-yeşilimsi siyah marnlar ile en üst seviyelerde çok ince bantlı kireçtaşları izlenmektedir (Şekil 5.4 ve 5.5). 42

44 Şekil 5.4 Bozkır formasyonu içinde kireçtaşı- marn- şeyl ardalanmaları Şekil 5.5 Bozkır formasyonu kireçtaşları ( en üst seviyelerinde, ince plaket şeklinde ve jips arakatkılı) Kireçtaşları içinde Bozkır formasyonuna ait jipsler de mevcuttur. Toyhane bölgesinde 293 m kalınlıkta bir kesit ölçülmüştür. Arazi gözlemlerine göre, yeraltında ve derinlerde rastlanabilecek ve rezervuar olabilecek kumtaşları, kesitin alt seviyelerinde bulunmaktadır. 43

45 Bayındır Sağpazarı ölçülü stratigrafi kesiti Sistem Seri Formasyon Kalınlık (m) 15 Örnek No Litoloji Açıklama Gri renkli kil, marn ardalanması 30 Örtülü alan 10 Kil, marn 15 Örtülü alan S4 S3 S2 S1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Beyaz- kirli renkli ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ yumuşak ince ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tabakalı jips Gri yeşilimsi marn ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Tabakalı jips Marn - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Kırmızı renkli tabakalı jips Marn Örtülü alan Örtülü alan Kırmızı yeşil marn ardalanması Örtülü alan Gri renkli şeyl Şekil 5.6 Sağpazarı dolaylarında ölçülen stratigrafi kesiti Sağpazarı köyü dolaylarında ölçülen ÖSK, Şekil 5.6 da görülmektedir. Kesitte yüzeyde gri renkli şeyl, gri-yeşilimsi marn ve beyaz yumuşak jipslerden oluşan Bayındır formasyonu mevcuttur. Sağpazarı kesitinde 128m kalınlık ölçülmüştür. Bayındır formasyonu içinde rezervuar nitelikli birimler mevcut değildir. Ancak, bu kesitin önemi, jipsli seviyelerin tektoniğe bağlı olarak kıvrımlanmaları ve inceleme alanındaki tektonik etkinliği göstermesidir Ballıkavak ölçülü stratigrafi kesiti Ballıkavak kesitinde, İncik formasyonu içinde yaklaşık 60m kalınlık ölçülmüştür (Şekil 5.7). 44

46 Sistem Seri Formasyon Kalınlık (m) Örnek No Litoloji Açıklama 20 U İnce-orta taneli Çapraz tabakalı kumtaşı Tersiyer Eosen İncik U6 U4 U3 U2 U İnce- orta taneli gri renkli, karbonat çimentolu, yer yer killi kumtaşı Şeyl Gri şeyl Kırmızı şeyl Gri-iri taneli, kumtaşı Şeyl Çakıllı, bol ofiyolit elemanlı konglomera Şekil 5.7 Ballıkavak dolaylarında ölçlen stratigrafi kesiti Kesitte alttan itibaren bol ofiyolitik çakıl ve konglemeraları, gri kırmızımsı, orta ince tabakalı, çapraz tabakalı ve şeyl arakatkılı kumtaşı tabakaları mevcuttur. Üste doğru daha kalın, karbonat çimentolu, yer yer killi kumtaşları ile şeyl-marn ardalanmaları izlenmektedir (Şekil 4.21). Kesitin en üst seviyelerinde ise çapraz tabakalı kumtaşları içindeki faylarla ilişkili çiçeksi yapılar görülür. Ballıkavak dolaylarında İncik formasyonu tabanında iri çakıllı, ofiolit elemanlı konglomeralar bulunmaktadır. Bu Ofiyolitik çakıllar Ballıkavak civarında ofiyolitik bir yükselimin varlığını işaret etmektedir. Üstteki Bayındır ve Bozkır formasyonları aşınmaları da, bölgede bir yükselimin var olduğunu kanıtlamaktadır. Saha gözlemlerinde İncik formasyonu kumtaşlarında, porozite ve permeabilite gelişmeleri vardır ve İncik formasyonu iyi bir rezervuar kayaç niteliğindedir. 5.2 İnce Kesit İncelemeleri Arazi çalışmaları esnasında yüzeylenen formasyonlar içinde yapılan ÖSK larda alınan 45

47 Bayındır fm örneklerin ince kesitleri, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Laboratuarlarında yaptırılmıştır. İnce kesitlerin mikroskobik özellikleri aşağıdadır: Toyhane kesiti Toyhane kesiti örneklerinin mikroskopta incelenmesi ile belirlenen kesit Şekil 5.8 de gözükmektedir. İnce kesitlerde özellikle kumtaşlarında porozite gelişmeleri araştırılmıştır ve Şekil 5.8 de de görüldüğü gibi kumtaşlarında zayıf-orta porozite değerleri tespit edilmiştir. Fm Litoloji ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Örnek No Z O İ D11-12 D10 D9 D8 D7-6 D4 D3-2 D1 D5 Açıklama Sarı- yeşilimsi, mikritik çimentolu, elemanları belli bir yönde boylanma gösteren yer yer kumtaşı taneli zayıf poroziteli, çok killi kireçtaşı Koyu siyah renkli, çok ince taneli yer yer gri- sarı renkli, çok ince taneli kumtaşı zonları, çok zayıf porozite D8'e benzer,daha fazla pelletli, %2-3 oranında kumtaşı taneli,fosil şekilleri yuvarlaktan altıgene giden formlar göstermekte.bu da olası bir resif oluşumuna karşılık gelebilir Koyu siyah renkli bol kavkılı,pelletli yer yer kumtaşı taneli,çok killi yeşilimsi marn Killi,gri-yeşilimsi siyah renkli,ince damarlı,damarlar kil dolgulu,yer yer demir oksitli,genelde mikritik ve sparitik matriksli,çok az erime boşluklu kireçtaşı Gri-koyu gri,çok ince taneli,zayıf matriks,iyi poroziteli,bol çatlaklı (çatlaklar birbirini keser şekilde)yer yer kayma yüzeyli,çatlakları kil dolgulu kumtaşı Jips Beyaz renkli,bol çatlaklı jips Çok ince taneli, yer yer jips katkılı (intrüzyonlu) çok ince çatlaklı,az fosil kavkılı şeyl-marn Ortam Enerjisi Y Z : ( % 2-3 ) O: ( % 3-5 ) Z İ : ( 9 >% 5 ) O : Gözeneklilk Şekil 5.8 Toyhane kesiti örneklerine ait ince kesit incelemeleri ile çizilen stratigrafi kolonu 46

48 Şekil 5.9 ve Şekil 5.10 da kumtaşı örneklerine ait ince kesit fotoğrafları görülmektedir. Şekil 5.9 D4 örneğine ait ince kesit Kumtaşı gözenekleri evaporitli suların getirdiği jips-anhidrit dolgularıyla kapanmış durumdadır. Kumtaşları içinde evaporitlerin çökelmesi porozite ve permeabiliteyi azaltıcı yöndedir Şekil 5.10 D5 örneğine ait ince kesit İyi-orta boylanmalı kumtaşı gözenekleri, evaporitik matriks tarafından örtülmüştür. Taneler arası porozite zayıf-orta derecelidir. Evaportiler porozite ve permeabiliteyi azaltmaktadır Bayındır formasyonu Bayındır formasyonu içinde altta jipsler ve üstte ise gri-yeşilimsi mikritik, demiroksitli, yer yer sparitik kireçtaşları mevcuttur. Bu kireçtaşlarında zayıf porozite gelişmeleri 47

49 izlenir (Şekil 5.8). görülmektedir. Şekil 5.11 de D4 örneğindeki kumtaşlarına ait ince kesit Şekil 5.11 D4 örneğine ait ince kesit Kumtaşı gözeneklerinin evaporitik çökelmelerle dolduğunu ve çok zayıf porozite içeren bir kumtaşını göstermektedir Bozkır formasyonu Bozkır formasyonu içinde ise rezervuar nitelikli kumtaşları mevcuttur. Tabanda koyu siyah renkli bol kavkılı ve pelletli yeşilimsi marnlar bulunurken. en üstte ise zayıf poroziteli çok killi kireç taşları izlenmiştir. Genel olarak Toyhane kesitlerindeki formasyonların çökelme modeli aşağıdaki gibidir (Şekil 5.12). 48

50 KARA DENİZ < < <... jips jipsli eriyikler... kumtaşı... deniz seviyesi killi kireçtaşı pellet marn-şeyl Şekil 5.12 Toyhane kesiti çökelme modeli Havzanın kara tarafındaki evaporitlerden gelen eriyikler, kumtaşları içindeki porozite ve permeabilteyi azaltmaktadır. Killi kireçtaşı, marn ve şeyller daha derin ortamlarda çökelmişlerdir. Şekil 5.13 D9 örneğine ait ince kesit (fosil içerikli) D9 örneğine ait kesitte fosiller ve evaporitik matriks izlenmektedir. Ortam enerjisine göre yapılan değerlendirmelere göre Bayındır formasyonunun genelde zayıf, Bozkır formasyonunun ise daha yüksek enerjili zonlarda çökelmişlerdir. İnce kesit incelemelerinde zayıf- orta porozitelere rastlanmıştır. Toyhane fayı ile gelişen fay çatlak sistemleri ise özellikle kumtaşlarında porozite ve permeabiliteyi arttırmaktadır Sağpazarı kesiti Bayındır formasyonunun tabanda kırmızı renkli orta poroziteli, saçılmış mineralli, kili 49

51 kumtaşları mevcuttur. Bunların üzerinde ise siyah-yeşil-kırmızı renkli marn ve şeyller bulunur. Üst kesimde ise orta- iyi poroziteli orta taneli kumtaşları ve pelletler mevcuttur (Şekil 5.14). Fm Örnek Litoloji No a S b Z O İ Açıklama Orta poroziteli, çok ince taneli, killi matriksli, yer yer pelletli mikrit Gri ince taneli,orta iyi poroziteli kumtaşı Ortam Enerjisi Y Z S3 Siyah-yeşilimsi-kırmızımsı, yer yer ince taneli kumtaşı içeren marn-şeyl S2 Kırmızı renkli ince taneli, orta poroziteli, yer yer saçılmış mineralli ve killi kumtaşı Z : ( % 2-3 ) O: ( % 3-5 ) İ : ( 9 >% 5 ) O : Gözeneklilk Y: Yüksek enerji Z: Zayıf enerji Şekil 5.14 Sağpazarı kesiti örneklerine ait ince kesit incelemeleri ile çizilen stratigrafi kolonu Sağpazarı kesitinin çökelme modeli Şekil 5.15 gözükmektedir. 50

52 KARA iyi poroziteli kumtaşı DENİZ deniz seviyesi pelletli çamurtaşı orta poroziteli kumtaşı şeyl-marn Şekil 5.15 Sağpazarı kesiti çökelme modeli Orta-iyi poroziteli kumtaşlarının mevcudiyeti, çökelme ortamının daha hareketli ve yüksek enerjili olduğunu göstermektedir. Şekil 5.16 S2 örneğine ait ince kesit İnce- orta taneli kumtaşlarında taneler arası poroziteler mevcuttur Ballıkavak kesiti Ballıkavak ince kesitlerinde tabanda yer yer konglomeratik kumtaşı ve şeyl ardalanmaları mevcuttur (Şekil 5.17). Kesitin tavanında ise orta-iyi boylanmalı kalın kumtaşları bulunur. Tabandaki kumtaşı-şeyl ardalanmaları içinde, kuvars, feldispat gibi mineraller vardır. Bunlar zayıf-orta enerjili zonlarda çökelmişlerdir. Üstteki kalın kumtaşları ise çapraz tabakalı, iyi-orta boylanmalı olup yüksek enerjili zonları ifade etmektedir. 51

53 Fm Litoloji Örnek No İ O Z Açıklama Ortam Enerjisi Y Z U-11 Orta-iyi boylanmalı kumtaşı U-10 Çok killi kumtaşı U-9 İyi- orta taneli, yer yer iyi poroziteli kumtaşı U-8 İnce-orta taneli, orta boylanmalı yer yer matriks poroziteli killi kumtaşı İncik fm U-7 İnce-orta traneli,kötü boylanmalı zayıf poroziteli taneler arası killi matriksli kumtaşı U-6 İnce- orta kumtaşı taneli şeyl U-5 İnce- orta taneli,zayıf boylanmalı, gri-sarımsı renkli,zayıf poroziteli şeyl içinde kumtaşı U-4 Koyu siyah renkli şeyl içinde yer yer kumtaşı zonları muvcut U-2 Şeyl,siyah renkli bol ince serpilmiş kumtaşı taneli U-1 Orta-iri taneli kötü boylanmalı köşeli,taneler arası killi matriks dolgulu, kuvars ve feldispatlı zayıf poroziteli konglomeratik kumtaşı Şekil 5.17 Ballıkavak kesiti örneklerine ait ince kesit incelemeleri ile çizilen stratigrafik kolon KARA DENİZ orta-iri boylanmalı kumtaşı deniz seviyesi _... _ şeyl kumtaşı mercekleri Şekil 5.18 Ballıkavak kesiti çökelme modeli İncik formasyonu içindeki kumtaşı mercekleri ve çapraz tabakalanmalar, kumtaşlarının iyi rezervuar özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Ballıkavaktaki İncik formasyonu kumtaşlarına ait ince kesit fotoğrafları aşağıdadır (Şekil 5.19 ve 5.20). 52

54 Şekil 5.19 U1 örneğine ait ince kesit Orta-iri taneli, çatlaklı, çatlakları demiroksit dolgulu, zayıf-orta poroziteli, kötü- orta boylanmalı, feldispat ve kuvars gibi mineraller içeren kumtaşı. Kumtaşı içindeki çatlaklarda bulunan kahve-kırmızı renkli demiroksitler, kumtaşlarında sıvı hareketlerini ve porozite ve permeabilitenin olduğunu göstermektedir. Şekil 5.20 U8 örneğina ait ince kesit Orta-iri taneli, kötü boylanmalı, silis çimentolu, zayıf poroziteli kumtaşı 53

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞPAZARI VE TOYHANE (ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) ANTİKLİNALLERİNİN PETROL POTANSİYELLERİNİN İNCELENMESİ Doğa KIRMIZILAROĞLU JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar

GİRİŞ. Faylar ve Kıvrımlar. Volkanlar JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu gözle

Detaylı

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ

TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ TUZGÖLÜ HAYMANA HAVZASININ YAPISAL EVRİMİ VE STRATİRAFİSİ Tuz Gölü Havzası'nda bu güne kadar çok fazla sayıda yüzey ve yer altı çalışması olmasına rağmen havza oluşumu üzerine tartışmalar sürmektedir.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI

AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI AFYONKARAHİSAR DİNAR DOMBAYOVA LİNYİT SAHASI Yılmaz BULUT* ve Ediz KIRMAN** 1. GİRİŞ MTA Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde kömür arama çalışmalarına 1938 yılında başlanılmış ve günümüzde de bu çalışmalar

Detaylı

EĞNER-AKÖREN (ADANA) CİVARI JEOLOJİSİ

EĞNER-AKÖREN (ADANA) CİVARI JEOLOJİSİ EĞNER-AKÖREN (ADANA) CİVARI JEOLOJİSİ 7. hafta Saha Jeolojisi II dersinin içeriğinde Tersiyer yaşlı Adana Baseni nin kuzey-kuzeydoğu kesimleri incelenecektir. 4. Hafta Saha Jeolojisi II dersi kapsamında

Detaylı

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda

ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ. bulunmaktadır. Trakya Alt Bölgesi, Marmara Bölgesi nden Avrupa ya geçiş alanında, doğuda ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ JEOLOJİSİ ve KÖMÜR POTANSİYELİ *İlker ŞENGÜLER *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Ankara ERGENE (TRAKYA) HAVZASININ Bölgesi

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 27.02.2018 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 27.02.2018 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER,

Detaylı

V. KORELASYON. Tarif ve genel bilgiler

V. KORELASYON. Tarif ve genel bilgiler V. KORELASYON Tarif ve genel bilgiler Yeraltına ait her çeşit bilginin bir araya toplanması yeterli değildir; bunları sınıflandırmak, incelemek ve sonuç çıkarmak/yorum yapmak gereklidir. Böyle bir durumda

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI

POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI POLATLI YÖRESİNDE YAPILAN SİSMİK YANSIMA ÇALIŞMALARI M. Işık TURGAY* ve Cengiz KURTULUŞ* ÖZ. Haymana Petrol Etütleri çerçevesinde Ankara'nın güneybatısında Polatlı-Haymana yöresinde sismik yansıma çalışmaları

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ

HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ 1 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. M. Serkan AKKİRAZ ve Arş. Gör. S. Duygu ÜÇBAŞ Şekil 1. Arazi çalışması kapsamındaki ziyaret edilecek güzergahlar. 2 3 TEKNİK GEZİ DURAKLARI Durak 1: Tunçbilek havzasındaki, linyitli

Detaylı

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI

MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI MENDERES GRABENİNDE JEOFİZİK REZİSTİVİTE YÖNTEMİYLE JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI Altan İÇERLER 1, Remzi BİLGİN 1, Belgin ÇİRKİN 1, Hamza KARAMAN 1, Alper KIYAK 1, Çetin KARAHAN 2 1 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA DÜZLEMİNİN TEKTONİK KONUMU Tabaka düzleminin konumunu belirlemek için tabakanın aşağıdaki özelliklerinin

Detaylı

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ JEO156 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Genel Jeoloji Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2015 JEOLOJİ (Yunanca Yerbilimi ) Yerküreyi inceleyen bir bilim dalı olup başlıca;

Detaylı

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR. Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKALI YAPILAR, KIVRIMLAR, FAYLAR Prof.Dr. Atike NAZİK Ç.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü TABAKA ve TABAKALANMA Sedimanter yapıların temel kavramı tabakadır. Bir tabaka, alt ve üst sınırlarıyla diğerlerinden

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAYAT ( ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) DOLAYLARININ JEOLOJİSİ VE TUZ-PETROL İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ Aslı TEPECİK Ankara Üniversitesi

ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAYAT ( ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) DOLAYLARININ JEOLOJİSİ VE TUZ-PETROL İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ Aslı TEPECİK Ankara Üniversitesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAYAT ( ÇANKIRI-ÇORUM HAVZASI) DOLAYLARININ JEOLOJİSİ VE TUZ- PETROL İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ ASLI TEPECİK JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel)

Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) Akdeniz in Pleyistosen Deniz Düzeyi Değişimlerini Karakterize Eden, Çok Dönemli-Çok Kökenli Bir Mağara: Gilindire Mağarası (Aydıncık-İçel) The Cave With Multiple-Periods And Origins Characterizing The

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Yasemin NEHİR. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Yasemin NEHİR. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET Yüksek Lisans Tezi HAYMANA (İÇ ANADOLU) DOLAYLARINDA ÇALDAĞ FORMASYONU-TUZ-PETROL- İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ Yasemin NEHİR Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim

Detaylı

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI

UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI UYUMSUZLUKLAR VE GÖRECELİ YAŞ KAVRAMI Diskordans nedir? Kayaçların stratigrafik dizilimleri her zaman kesiksiz bir seri (konkordan seri) oluşturmaz. Bazen, kayaçların çökelimleri sırasında duraklamalar,

Detaylı

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam

KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam KÖSBUCAĞI (MERSİN-ERDEMLİ) GÖLETİ SU KAÇAKLARININ İNCELENMESİ * The Investıgatıon Of Seepage In Kösbucağı (Mersin-Erdemli) Dam Tuğba KARABIYIK Jeoloji Mühendisliği Anabilimdalı Aziz ERTUNÇ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ

MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Ocak 2015 Sayı: 15 Satış Rödovans ve Ortaklıklar İçin MADEN SAHALARI TANITIM BÜLTENİ Bültenimizde yer almak için bize ulaşınız. E-Posta: ruhsat@madencilik-turkiye.com Tel: +90 (312) 482 18 60 MİGEM 119.

Detaylı

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ

ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ GİRİŞ ABANT GÖLÜ CİVARININ TEKTONİK VE YAPISAL JEOLOJİSİNİN HAVA FOTOĞRAFLARI İLE KIYMETLENDİRİLMESİ Sunay AKDERE Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara GİRİŞ Hava fotoğraflarından yararlanarak fotojeolojik

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI

KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI KARBONATLI KAYAÇLAR İÇERİSİNDEKİ Pb-Zn YATAKLARI Katman (tabaka) uyumlu Pb-Zn yatakları Cevher, çok kalın karbonatlı istifler içerisinde bulunur. Katman, mercek, damar, karstik boşluk dolgusu şekillidir.

Detaylı

VIII. FAYLAR (FAULTS)

VIII. FAYLAR (FAULTS) VIII.1. Tanım ve genel bilgiler VIII. FAYLAR (FAULTS) Kayaçların bir düzlem boyunca gözle görülecek miktarda kayma göstermesi olayına faylanma (faulting), bu olay sonucu meydana gelen yapıya da fay (fault)

Detaylı

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE)

KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) KLİVAJ / KAYAÇ DİLİNİMİ (CLEAVAGE) TERMİNOLOJİ Klivaj. Deformasyon geçirmiş tortul veya metamorfik kayaçlardaki mineral veya tanelerin belirli yönlerde sıralanması ile oluşturduğu düzlemsel yapılara klivaj

Detaylı

Yapısal Jeoloji: Tektonik

Yapısal Jeoloji: Tektonik KÜLTELERDE YAPI YAPISAL JEOLOJİ VE TEKTONİK Yapısal Jeoloji: Yerkabuğunu oluşturan kayaçlarda meydana gelen her büyüklükteki YAPI, HAREKET ve DEFORMASYONLARI inceleyen, bunları meydana getiren KUVVET ve

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. BATMAN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

Şekil 12. Sedimanter ortamları gösterir blok diyagram (Fiziksel Jeoloji kitabından alınmıştır)

Şekil 12. Sedimanter ortamları gösterir blok diyagram (Fiziksel Jeoloji kitabından alınmıştır) SEDİMANTER ORTAMLAR Önceki bölümde önceden oluşmuş kayaçların günlenmeye uğrayıp bozuştuğunu parçalandığını ve bunların su, rüzgâr ve buzul gibi taşıyıcı unsurlar ile taşındığını biliyoruz. Ancak, bu taşıyıcı

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I

SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I SEDİMANTER KAYAÇLAR (1) Prof.Dr. Atike NAZİK, Çukurova Üniversitesi J 103 Genel Jeoloji I KAYAÇ ÇEŞİTLERİ VE OLUŞUMLARI soğuma ergime Mağmatik Kayaç Aşınma ve erosyon ergime Sıcaklık ve basınç sediment

Detaylı

STRATİGRAFİK DOKANAK. 1- Açılı Uyumsuzluk. 2- Diskonformite. 3- Parakonformite. 4- Nonkonformite

STRATİGRAFİK DOKANAK. 1- Açılı Uyumsuzluk. 2- Diskonformite. 3- Parakonformite. 4- Nonkonformite STRATİGRAFİK DOKANAK Uyumlu katmanlar arasındaki dokanak 1- Keskin dokanak 2-Dereceli dokanaklar - Progressif dereceli dokanak - Ara katmanlanmalı dereceli dokanak Uyumsuz katmanlar arasındaki dokanak

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Sediman terimi; - önceden var olan magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların mekanik ve kimyasal ayrışmasıyla ortaya çıkan tüm katı parçacıkları (blok, çakıl, kum, silt

Detaylı

Sarıçam (Adana, Güney Türkiye) Jeositi: İdeal Kaliş Profili. Meryem Yeşilot Kaplan, Muhsin Eren, Selahattin Kadir, Selim Kapur

Sarıçam (Adana, Güney Türkiye) Jeositi: İdeal Kaliş Profili. Meryem Yeşilot Kaplan, Muhsin Eren, Selahattin Kadir, Selim Kapur Sarıçam (Adana, Güney Türkiye) Jeositi: İdeal Kaliş Profili Meryem Yeşilot Kaplan, Muhsin Eren, Selahattin Kadir, Selim Kapur Kaliş genel bir terim olup, kurak ve yarı kurak iklimlerde, vadoz zonda (karasal

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA SOMA EYNEZ KÖMÜR İŞLETMESİ SAHASI JEOFİZİK JEOELEKTRİK ETÜT RAPORU Altan M.İÇERLER Jeofizik Yük. Müh. JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ MART 2009-ANKARA İÇİNDEKİLER

Detaylı

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ

NEOTEKTONİK. Doç.Dr. Yaşar EREN DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ 6.2.1. DOĞU ANADOLU SIKIŞMA BÖLGESİ Karlıova üçlü kavşağının NEOTEKTONİK doğusunda kalan bölge Doç.Dr. kuzey-güney Yaşar EREN yönlü sıkışmalı tektonik rejimin etkisi altında olduğu için bu bölge Doğu Anadolu

Detaylı

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN

HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN HAYMANA-POLATLI HAVZASINDAKİ ÇALDAĞ KİREÇTAŞININ YAŞ KONAĞI AGE OF THE ÇALDAĞ LİMESTONE OF THE HAYMANA - POLATLI BASIN Engin MERİÇ ve Naci GÖRÜR İ. T. Ü. Maden Fakültesi, istanbul ÖZ. Çaldağ kireçtaşı

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar;

Atım nedir? İki blok arasında meydana gelen yer değiştirmeye atım adı verilir. Beş çeşit atım türü vardır. Bunlar; 1 FAYLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı yapılar (faylar

Detaylı

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005

Yapısal jeoloji. 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik. Güz 2005 MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 12.113 Yapısal jeoloji 3. Bölüm: Normal faylar ve genişlemeli tektonik Güz 2005 Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak

Detaylı

SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI

SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI SEDİMANTOLOJİ FİNAL SORULARI 1. Tedrici geçiş nedir? Kaç tiptir? Açıklayınız Bunlar herhangi bir stratigrafi biriminin kendisi veya tabakalarının tedricen bir diğer litoloji biriminin içerisine geçerse

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP İLİ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ 1 öz Bölgede yüzeylenen allokton kaya birimleri, bölgeye Maastrihtiyen de yerleşmiş olan ve karmaşık

Detaylı

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN

NEOTEKTONİK ORTA ANADOLU OVA REJİMİ. Doç.Dr. Yaşar EREN 6.2.4. ORTA ANADOLU OVA REJİMİ Karlıova ekleminin doğusunda kalan sıkışma Doç.Dr. Yaşar bölgesi EREN NEOTEKTONİK ile batısında kalan genleşme bölgesi arasında bulunan geçiş kesimidir. KAFZ ile Toroslar

Detaylı

EVAPORİTLER (EVAPORITES)

EVAPORİTLER (EVAPORITES) EVAPORİTLER (EVAPORITES) I) Tanım-Giriş: Sedimanter kayaçların kimyasallar grubu içerisinde karbonatlı kayalardan sonra en yaygın olanlarıdır. Bunlar genellikle deniz veya göl suyunun buharlaşmasıyla oluşurlar

Detaylı

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi

Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Karasu Nehri Vadisinin Morfotektonik Gelişiminde Tiltlenme Etkisi Tilting effect on the morpho-tectonic evolution of Karasu River valley Nurcan AVŞİN 1 1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Coğrafya Bölümü Öz: Karasu

Detaylı

Tarih: 14 / 02 / 2009 Sondör: E. B. Sondaj Metodu: Dönel-Yıkamalı Şahmerdan Tipi: Simit Tipi Numune Alıcı: Split Barrel Zemin Sembol

Tarih: 14 / 02 / 2009 Sondör: E. B. Sondaj Metodu: Dönel-Yıkamalı Şahmerdan Tipi: Simit Tipi Numune Alıcı: Split Barrel Zemin Sembol SONDAJ LOGLARI ve KESİT ÇIKARMA 7 SONDAJ 8 9 LOGU ABC SONDAJ Ltd. Şti. Yeri: Adapazarı Yeraltı Su Seviyesi: 1.80 m Koordinatlar: N40. 78134, E030.34287 Derinlik (m) 1 2 3 4 5 6 10 11 Num. (m) 1.50 1.95

Detaylı

10/3/2017. Yapısal Jeoloji, Güz Ev Ödevi 1. ( ) Profile, Eğim, Yükseklik

10/3/2017. Yapısal Jeoloji, Güz Ev Ödevi 1. ( ) Profile, Eğim, Yükseklik Yapısal Jeoloji, Güz 2017-18 Ev Ödevi 1. (18.09.2017) Profile, Eğim, Yükseklik 1. A-B, C-D, E-F, G-H, R-S noktalarından geçen profilleri gerçek ölçekli olarak çiziniz. 2. Siyah düz çizgi ile gösterilen

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar.

Normal Faylar. Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. Normal Faylar Genişlemeli tektonik rejimlerde (extensional tectonic regime) oluşan önemli yapılar olup bu rejimlerin genel bir göstergesi sayılırlar. 1 2 Bir tabakanın normal faylanma ile esnemesi (stretching).

Detaylı

Ters ve Bindirme Fayları

Ters ve Bindirme Fayları Ters ve Bindirme Fayları Ters ve bindirme fayları sıkışmalı tektonik rejimlerin (compressional / contractional tectonic regimes) denetimi ve etkisi altında gelişirler. Basınç kuvvetleri, kayaçların dayanımlılıklarını

Detaylı

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER

TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE KESİTLER Prof.Dr. Murat UTKUCU Yrd.Doç.Dr. ŞefikRAMAZANOĞLU TOPOĞRAFİK HARİTALAR VE Haritalar KESİTLER Yeryüzü şekillerini belirli bir yöntem ve ölçek dahilinde plan konumunda gösteren

Detaylı

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör:

JEOLOJİK HARİTALAR Jeolojik Haritalar Ör: JEOLOJİK HARİTALAR Üzerinde jeolojik bilgilerin (jeolojik birimler, formasyonlar, taş türleri, tabakalaşma durumları, yapısal özellikler vbg.) işaretlendiği haritalara Jeolojik Haritalar denir. Bu haritalar

Detaylı

Sedimanter kayaçlar: Yer kabuğunda farklı koşullar altında oluşmuş magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların genel olarak fiziksel ve kimyasal

Sedimanter kayaçlar: Yer kabuğunda farklı koşullar altında oluşmuş magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların genel olarak fiziksel ve kimyasal Sedimanter Yapılar Sedimanter kayaçlar: Yer kabuğunda farklı koşullar altında oluşmuş magmatik, metamorfik ve sedimanter kayaçların genel olarak fiziksel ve kimyasal süreçlerle bozunması, dağılması, çözünmesi,

Detaylı

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU

NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU NOHA İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA (RUHSAT NO 201500198 ve 201500131) SAHALARININ ONİKS REZERV TESPİT RAPORU Mart 2016 İZMİR NOHA İNŞ. TUR. MADENCİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KEMALPAŞA

Detaylı

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ

BİLGİ DAĞARCIĞI 15 JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ BİLGİ DAĞARCIĞI JEOTERMAL ÇALIŞMALARDA UYGU- LANAN DOĞRU AKIM YÖNTEMLERİ Hayrettin KARZAOĞLU* Jeotermal kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasında jeolojik ve jeofizik verilerin birlikte değerlendirilmesinin

Detaylı

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ

BOUGUER ANOMALİLERİNDEN ÜSTÜ ÖRTÜLÜ FAYLARIN SAPTANMASI VE İSTANBUL-SİLİVRİ BÖLGESİNİN YERALTI YAPISININ MODELLENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK Bİ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 3 : 389-393 BOUGUER

Detaylı

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ)

2. MİKRO İNCELEME ( PETROGRAFİK-POLARİZAN MİKROSKOP İNCELEMESİ) SVS Doğaltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. uhdesinde bulunan Sivas İli, İmranlı İlçesi sınırları dahilindeki 20055289 (ER: 3070586), 20055290 (ER: 3070585), 20065229 (ER: 3107952) ruhsat numaralı II.B

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ EREĞLİ-ULUKIŞLA HAVZASI GÜNEY FORMASYONUNUN JEOLOJİSİ ve PETROL HAZNE KAYA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Ayfer ÖZDEMİR JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI

MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI MADEN ARAMALARINDA DES VE IP YÖNTEMLERİ TANITIM DES UYGULAMA EĞİTİM VERİ İŞLEM VE SERTİFİKA PROGRAMI a) Zaman b) V P c) V P V P V(t 1 ) V M S V(t 1 ) V(t 2 ) V(t 3 ) V(t 4 ) Zaman t 1 t 2 V(t ) 4 Zaman

Detaylı

KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Kıvrımlanma

KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) Kıvrımlanma KIVRIMLAR (SÜNÜMLÜ / SÜNEK DEFORMASYON) 1 Kıvrımlanma 2 1 Tabakalı kayaçların tektonik kuvvetlerin etkisiyle kazandıkları dalga şeklindeki deformasyon yapılarına kıvrım, meydana gelen olaya da kıvrımlanma

Detaylı

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR

BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR BÖLÜM 2 JEOLOJİK YAPILAR GİRİŞ Dünyamızın üzerinde yaşadığımız kesiminden çekirdeğine kadar olan kısmında çeşitli olaylar cereyan etmektedir. İnsan ömrüne oranla son derece yavaş olan bu hareketlerin çoğu

Detaylı

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ

BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ MTA Dergisi 123 124. 21-26, 2002 BİGA YARIMADASINDA PELAJİK BiR PALEOSEN İSTİFİ M. Burak YIKILMAZ*, Aral I. OKAY 1 ' ve Izver ÖZKAR" ÖZ.- Kuzeybatı Anadolu'da Biga kasabasının batısında, pelajik kireçtaşı,

Detaylı

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI

3. TABAKA KAVRAMI ve V-KURALI 1 3. T VRMI ve V-URLI Tabaka nedir? lt ve üst sınırlarıyla bir diğerinden ayrılan, kendine has özellikleri olan, sabit hidrodinamik koşullar altında çökelmiş, 1 cm den daha kalın, en küçük litostratigrafi

Detaylı

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR

SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR SEDİMANTER (TORTUL) KAYAÇLAR Kayaçların her çeşit şartlar altında fiziksel, kimyasal ve biyolojik ayrışma sonucu bozuşması ve dağılması, daha sonra oldukları yerde veya değişik yollarla taşınarak belirli

Detaylı

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye Fiziki Coğrafyası Türkiye Fiziki Coğrafyası Bu dersle ilgili olarak yararlanılacak bazı kaynaklar; Akengin. H, Dölek. İ. (2015) Türkiye Fiziki Coğrafyası, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. Atalay, İ.(2000) Türkiye Coğrafyası

Detaylı

IV. YERALTI HARİTA ÇEŞİTLERİ

IV. YERALTI HARİTA ÇEŞİTLERİ IV. YERALTI HARİTA ÇEŞİTLERİ Kuyu logları, yeraltı jeolojisinin aydınlatılmasında oldukça önemlidir. Kuyu logları, ortam analizlerinde, fayların ve diskordansların belirlenmesinde, kalınlık ve litofasiyes

Detaylı

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005

Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş. Güz 2005 Laboratuvar 4: Enine kesitlere giriş Güz 2005 1 Giriş Yapısal jeologun hedeflerinden birisi deforme kayaçların üç boyutlu geometrisini anlamaktır. Ne yazık ki, tüm bunların doğrudan gözlenebilir olanları

Detaylı

YAPISAL JEOLOJİ JEOLOJİNİN İLKELERİ YÖNTEMLER VE AŞAMALAR YAPILARIN SINIFLAMASI KAYA BİRİMİ DOKANAKLARI

YAPISAL JEOLOJİ JEOLOJİNİN İLKELERİ YÖNTEMLER VE AŞAMALAR YAPILARIN SINIFLAMASI KAYA BİRİMİ DOKANAKLARI YAPISAL JEOLOJİ Yapısal Jeoloji, yerkabuğunda bulunan yapılarının tanımlanmasını, oluşumlarının açıklanmasını ve yer kabuğunun deformasyonunu konu edinir. NEDEN YAPISAL JEOLOJİ Yapısal jeoloji yer kabuğundaki

Detaylı

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU

AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU AYAŞ İLÇESİ BAŞAYAŞ KÖYÜ ARAZİ İNCELEME GEZİSİ GÖREV RAPORU Konu : Hümik asit ve Leonarditin fidan üretiminde kullanılması deneme çalıģmaları ve AyaĢ Ġlçesi BaĢayaĢ köyündeki erozyon sahasının teknik yönden

Detaylı

ÇAMURTAŞLARI (Mudstone)

ÇAMURTAŞLARI (Mudstone) ÇAMURTAŞLARI (Mudstone) I)Tanımlar: a) Çamurtaşı (Mudstone):Bunlar silisiklastik tanelerden tane boyu en küçük olan (0.02mm den daha küçük), kil ve silt boyu malzemenin oluşturduğu kayaçlardır. Çamurtaşları

Detaylı

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI

BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI 902 I.BURDUR SEMPOZYUMU BURDUR İLİNİN YERALTI KAYNAKLARI Mustafa KARAKAŞ * Özet Burdur İli, Batı Toroslarda Isparta Büklümünün batı kanadında yer almaktadır. Bölge, genelde KD-GB doğrultulu tektonik yapılarla

Detaylı

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI

SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI SAHA JEOLOJİSİ ÇALIŞMA NOTLARI 1. Dokanak nedir? Kaça ayrılır? Dokanak, iki farklı jeolojik birimi birbirinden ayıran sınırdır. 3 e ayrılır: Sedimanter Dokanak Uyumlu (keskin, geçişli) Uyumsuz (açısal,

Detaylı

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir.

Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. KIVRIM VE KIVRIM TİPLERİ Tabakalı kayaçların dalga şeklindeki deformasyonlarına kıvrım denir. Kıvrımların boyları mm mertebesinden km mertebesine kadar değişir. Deniz veya okyanus diplerinde (jeosenklinallerde)

Detaylı

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b)

ÇATLAKLAR VE FAYLAR sistematik çatlaklar (a) sistematik olmayan çatlaklar (b) ÇATLAKLAR VE FAYLAR Kayaçların taneleri arasındaki bağın kopmasıyla oluşan süreksizliklere kırık denir. Kırılma yüzeyleri boyunca kayaçlar birbirinden ayrılırlar. Çatlak (Diaklaz), yarık, Fay İki kırılma

Detaylı

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER

XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER XIII- SONUÇ ve ÖNERİLER 1- Bu çalışma Edirne İli, Keşan İlçesine bağlı Erikli Beldesinde G16-c-15-d-1-d nolu 1/1000 ölçekli hali hazır paftasında sınırları belirtilen tapuda 12 Pafta, 1041 Parsel olarak

Detaylı

Kitlesel taşınmaların nadir görülen bir başka türüde Buzul larla olan taşınmalardır. Bunun sonucunda da doğada Tillit ler ve Moren ler oluşur.

Kitlesel taşınmaların nadir görülen bir başka türüde Buzul larla olan taşınmalardır. Bunun sonucunda da doğada Tillit ler ve Moren ler oluşur. 2) Kitlesel Taşınma : Doğa da en çok rastlanılan taşınma şeklidir ve genellikle gravite kontrollüdür. Bu tip taşınmada üst üste yığılmış tanelerin dengesinin bozulması gerekir. Bunun içinde eğim artışı,

Detaylı

TUZ GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROL İMKÂNLARI

TUZ GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROL İMKÂNLARI TUZ GÖLÜ HAVZASININ JEOLOJİSİ VE PETROL İMKÂNLARI Yener ARIKAN N.V. Turkse Shell, Ankara ÖZET. Tuz gölü havzası, çaprazvari yapısal bir depresyon içinde yer alan NW-SE yönlü karalararası bir havzadır.

Detaylı

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ

BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ BAŞLICA TOPRAK TİPLERİ Topraklar zonal, intrazonal ve azonal topraklar olmak üzere üçe ayrılır. 1. Zonal (Yerli) Topraklar iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan ve bütün katmanların(horizonların)

Detaylı

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE. ULUSAL DEPREM İZLEME MERKEZİ 10 ŞUBAT 2015 GÖZLÜCE-YAYLADAĞI (HATAY) DEPREMİ BASIN BÜLTENİ 10 Şubat 2015 tarihinde Gözlüce-Yayladağı nda (Hatay) yerel saat ile 06:01 de

Detaylı

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR

KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR KAYAÇLARDA GÖRÜLEN YAPILAR Kayaçların belirli bir yapısı vardır. Bu yapı kayaç oluşurken ve kayaç oluştuktan sonra kazanılmış olabilir. Kayaçların oluşum sırasında ve oluşum koşullarına bağlı olarak kazandıkları

Detaylı

1) Hüseyin KURT ) Hüseyin ARKAN ) U. Hüseyin ARSLAN ) Şerif AÇAK ) Mustafa ORUÇ

1) Hüseyin KURT ) Hüseyin ARKAN ) U. Hüseyin ARSLAN ) Şerif AÇAK ) Mustafa ORUÇ 1) Hüseyin KURT 010070409 2) Hüseyin ARKAN 010070387 3) U. Hüseyin ARSLAN 010070413 4) Şerif AÇAK 010070357 5) Mustafa ORUÇ 010060302 Harita: Yeryüzünün veya belli bir parçasının küçültülmüş, genelleştirilmiş

Detaylı

TUFA ve TRAVERTEN-III

TUFA ve TRAVERTEN-III TUFA ve TRAVERTEN-III Dr.Esref ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi TRAVERTEN LİTOFASİYESLERİ Sıcak su travertenlerindeki çökeller farklı fasiyes tiplerinde olabilmektedir. Her traverten çökelinde tüm fasiyesler

Detaylı

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU

AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU AR201201213 KUVARS KUMU KUMTARLA - ZONGULDAK SAHASININ MADEN JEOLOJİSİ RAPORU EKİM 2012 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...2 ÖZET...4 1. GİRİŞ...5 2. ÖNCEL ÇALIŞMALAR...6 3. RUHSAT SAHASININ JEOLOJİSİ...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BATI KARADENİZ AKÇAKOCA KUZEYİ (DENİZ) YERALTI JEOLOJİSİ VE PETROL İMKANLARININ KUYU VE SİSMİK KESİTLERLE İNCELENMESİ Ahu ÜNAL JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME

ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME 1 ÇAL, BEKİLLİ, SÜLLER (DENİZLİ) VE YAKIN ÇEVRESİNDE ÇEVRESEL SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİREN MİNERAL OLUŞUMLARINA İLİŞKİN ÖN İNCELEME Prof. Dr. Yahya Özpınar, Araş. Gör. Barış Semiz ve Araş. Gör. Fatma

Detaylı

Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar

Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar Yoğun Kirletilmiş Sığ Akifer Sistemlerde Hidrojeolojik Çalışmalar Hydrogeological studies on heavy polluted shallow aquifer systems Mehmet Çelik Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

FAALİYETTE BULUNDUĞU İŞLETMELER

FAALİYETTE BULUNDUĞU İŞLETMELER FAALİYETTE BULUNDUĞU İŞLETMELER - GÜMÜŞHANE HAZİNE MAĞARA ÇİNKO, KURŞU, BAKIR YERALTI İŞLETMESİ - GÜMÜŞHANE ÇİNKO, KURŞUN, BAKIR FLOTASYON TESİS İŞLETMESİ - NİĞDE BOLKARDAĞ MADENKÖY ALTIN, GÜMÜŞ, KURŞUN,

Detaylı

DELGİ KÜTÜĞÜ PROJE KURUMU İBB DEZİM - TÜBİTAK MAM

DELGİ KÜTÜĞÜ PROJE KURUMU İBB DEZİM - TÜBİTAK MAM DELGİ ÜTÜĞÜ PROJE URUMU İBB DEZİM - TÜBİTA MAM BEYLİDÜZÜ VE BÜYÜÇEMECE İLÇELERİNDEİ oordinatlar X (D-B) (m) (ITRF1996) Y (G-) (m) Z (m) 42544 3656 117.62 uyu No Başlama Tarihi Bitiş Tarihi ullanım Amacı

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. TUNCELİ İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU

... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE... (İL)... NO'LU RUHSATA İLİŞKİN (... DÖNEM) ARAMA FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN TEKNİK SORUMLU Adı Soyadı JEOLOJİ MÜHENDİSİ Oda Sicil No AY-YIL 1 İLETİŞİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

Detaylı

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ

MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ MAMAK İLÇESİ CENGİZHAN MAHALLESİNDEKİ HEYELAN OLAYININ İNCELENMESİ İNCELEMENİN AMACI, YERİ VE ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İnceleme alanı, Ankara ili Mamak İlçesi Cengizhan mahallesi 868. sokaktır (Şekil 1). Bu sokakta

Detaylı

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir.

Yeraltısuları. nedenleri ile tercih edilmektedir. DERS 2 Yeraltısuları Türkiye'de yeraltısularından yararlanma 1950den sonra hızla artmış, geniş ovaların sulanmasında, yerleşim merkezlerinin su gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılmıştır. Yeraltısuları,

Detaylı

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır.

Eşref Atabey Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. Eşref Atabey. 2015. Türkiye de illere göre su kaynakları-potansiyeli ve su kalitesi eserinden alınmıştır. MARDİN İLİ SU KAYNAKLARI-POTANSİYELİ VE KALİTESİ DR. EŞREF ATABEY Jeoloji Yüksek Mühendisi Tıbbi

Detaylı

SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU

SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU SIVAŞ CİVARINDAKİ JİPS SERİSİNİN STRATİGRAFİK DURUMU Fikret KURTMAN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Sivas civarındaki jips teressübatı umumiyetle Oligosen yaşında kabul edilmekte idi. Bu

Detaylı