AKILLI VE ÇEVRECĐ EVLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKILLI VE ÇEVRECĐ EVLER"

Transkript

1 AKILLI VE ÇEVRECĐ EVLER THE ENVIRONMENTAL AND INTELLIGENT HOUSES Ergün PEHLĐVAN* Süleyman TOSYALIOĞLU**, Hayrullah CAN***, Vedat ARSLAN**** *Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi,, KONYA **Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi, KONYA ***Selçuk Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi, KONYA ****Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, IV. Sınıf Öğrencisi, KONYA ÖZET Yaşadığımız mekanlarda kullandığımız tüm donanımların bir arada tek merkezden kontrolü ve hayatı kolaylaştırır, birçok detayın otomasyon sayesinde bizlere sunulduğu evlere Akıllı Ev denmektedir. Akıllı Ev kullanıcısına konfor, güvenlik ve kullanım maliyetleri tasarrufu sağlayan evlerdir. Çevreci Akıllı Evler ise; konforun yanı sıra, evlerin çevreye olan etkilerinin de ön planda tutulduğu evlerdir. Bu evlerde en az atık oluşumu planlanmış ve oluşan atıklarında yeniden kullanımı ve geri dönüşümü yapılarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsam standart donanımların otomasyonundan, evin kendisi için gereken enerji ve temiz su kaynağı oluşturmasına kadar geniş bir yelpaze içinde ele alınmaktadır. Bu standart donanımların otomasyonundan kasıt; günlük hayatımızda kullandığımız, standart ihtiyaçlar içerisinde yer alan aydınlatma, ısıtma-soğutma, güvenlik, eğlence, bahçe sulama vb. gibi sistemlerinin kontrolünü bize gereksiz yere zaman kaybettirmeden tek merkezden ve önceden verdiğimiz komutları uygulayarak yönetir. Akıllı Ev Sistemleri kötü olayların yaşanmasından sonra çözüm oluşturmak yerine, yaşanmasını önlemek odaklı çalışır. Öncelikle hırsızlık, yangın ya da su baskını gibi hayati olayların yaşanmasını önler. Akıllı Ev sistemine geçmeden önce zorluklar yaşadığımız; ısıtma-soğutma, bahçe sulama, aydınlatma, vb. gibi ihtiyaçların karşılanması, istediğimiz yerden, sadece kumanda yardımı ile gerçekleşecektir. Bu çalışmada; akıllı ve çevreci ev sistemlerinin önemi, hayatı kolaylaştırma, kaynak tasarrufu, çevre koruma ve maliyet açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında bir adet akıllı ve çevreci maket ev de yapılmıştır. Çalışma sonucunda konutlarda ekonomik ve çevre dostu sistemlerin kullanımı ile ilgili çeşitli çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Akıllı ev, çevreci ev ABSTRACT The equipmant that we use in residances, makes the control and life easier, the houses which offer many details to us thanks to automation, are Intelligent Houses. They offer the users comfort, security and the economy of usage cost.the enviromental intelligent houses, besides comfort, keep the effects of the houses fore ground. In these houses minimum waste formation was planned, regain and recovery of wastes were almed to make use of them.this exent is handled in a wide fan from the automation of standart equipment to the composing the energy and source of clean water fort he house it self.the aim of these automation of standart equipment is, directing the necessity of our daily life, like lightening, warming-cooling, security, entertainment, watering gardens etc. without wasting time, from one center and by using the orders that we give before.the system of Intelligent Houses focuses on preventing in the place of solving after the bad event. First of all life prevents the vital events like theft, fire or flood by usinge intelligent house. Before we use the system of Intelligent Houses the difficulties we live; warning, cooling, watering the garden, lightening are made from wherever we want and only with remote control. In this study; importance of intelligent and environment houses systems in terms of life easier, careful use of a resource, environment protect and cost.. As part of this study a intelligent and environment model house is made too. As a result of this study, some suggestions are given in connection with to use of economic and environmentally friendly system in houses Keywords : Intelligent house, environmental house Giriş Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâha konut (ev) denilmektedir. Konut insanın; barınma, güvenlik, konfor, sosyalleşme ve kendini ifade etme, estetik gereksinmelerini karşılama gibi ihtiyaçlarını karşılayan, herkesin göreli olarak rahat yaşayacağı bir yer olmalıdır.

2 Đyi düzenlenmiş, sıkıntıdan, gürültüden, kalabalıktan, tehlikeden, hava kirliliğinden, çöpten ve diğer kötü özelliklerden yoksun bir çevrede yer alan konut iyi bir konuttur. Konut ve çevresel kalite memnuniyetinin yükselmesi insanların yaşam kalitesini artırmakta, dolayısıyla insanların hayatlarından memnuniyetlerini etkilemektedir. Đnsanların yaşamaktan zevk aldıkları, mutlu oldukları konut alanları kullanıcıların ruhsal tatminini artırmakta, hayatta başarılı olmalarına yardımcı olmaktadır. Konutlar; artan çevre kirliliği, aşırı nüfus artışı, yoğun trafik gibi etkenlerle, insanların yaşam konforunu sağlayamamaktadır. Buy noktada, akıllı ve çevreci konutlar, yukarıda sayılan tüm bu olumsuz yaşama şartlarını azaltmaya yönelik sistemleri bünyesinde bulundurmaktadır. Yaşanılan mekanlarda kullanılan tüm donanımlar bir arada ve tek merkezden kontrolle hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Birçok detayın otomasyon sayesinde bizlere sunulduğu evlere Akıllı Ev, konforun yanı sıra, evlerin çevreye olan etkilerinin de ön planda tutulduğu evlere de Çevreci Akıllı Evler denilmektedir. Akıllı Ev kullanıcısına konfor, güvenlik ve kullanım maliyetleri tasarrufu sağlayan evlerdir.çevreci Akıllı Evler de de; en az atık oluşumu planlanarak, oluşan atıklarında yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün yapılması ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu çalışmada; akıllı ve çevreci ev sistemlerinin önemi, hayatı kolaylaştırma, kaynak tasarrufu, çevre koruma ve maliyet açısından incelenmiştir. Çalışma kapsamında bir adet akıllı ve çevreci maket ev de yapılmıştır. Çalışma sonucunda konutlarda ekonomik ve çevre dostu sistemlerin kullanımı ile ilgili çeşitli çözüm önerilerinde bulunulmuştur. 2.Akıllı ve Çevreci Evlerin Taşıdığı Temel Özellikler Çevreci Akıllı Evlerin diğer evlerden farkı; tasarruf ve çevreye verilen önemin ön planda tutulmasıdır. Bu açıdan, çevreci akıllı evlerde, diğer evlerden farklı olarak bulunan sistemler ve bunların özellikleri aşağıda sıralanmıştır. 2.1.Kendi Enerjisini Kendi Üreten Evler Günlük güneşlenme süresi ortalama 7,2 saat olan ülkemizde; Fotovoltaik güneş pilleri ile kendi kullanacağımız enerjiyi ve hatta daha fazlasını üretme imkanına sahiptir. Bu teknolojilerin kullanılmasıyla; ihtiyacımızdan fazla üreteceğimiz enerjiyi, Enerji Verimliliği Yasasının çıkmasıyla şebekeye geri satma imkanımız da oluşmuştur. Binamızın çatısına yerleştireceğimiz fotovoltaik pillerin alanı, kullanacağımız enerji miktarına oranla değişmektedir. Kendi enerjimizi konut içerisinde kendimiz üretsek bile, enerji tasarrufu ile enerjinin akıllıca kullanmak, gereksiz enerji tüketimini önlemek gerekmektedir. [ 1 ] Güneş Enerji Sistemleri Güneş enerjisi, kaynağını Güneş teki füzyon tepkimeleri adını verdiğimiz reaksiyonlardan alan temiz enerji kaynaklarındandır. Devasa Güneş kütlesinin saniyede 5 milyon tonluk bir kısmı ısıya dönüşür. Dünyaya bu enerjiden MW lık enerji ışık olarak ulaşır. Bu çok büyük bir değer olsa bile, Güneş enerjisi teknolojileri yardımı ile bu ışımadan ancak bir kısmı dönüştürülebilir. Aslına bakılırsa Dünyanın başlıca enerji kaynağı Güneş tir. Bu sebeple okyanuslar, atmosfer ve yer küre, Güneş ışınları yardımıyla ısınır. Güneş ışınlarının önemli bir bölümünü bitkiler tarafından fotosentez yapmak amacıyla kullanılır ve diğer doğal olayların gerçekleşmesi için güneş enerjisi tamamen kullanılmamalıdır. 120 m 2 lik iyi yalıtılmış bir konutun bir yıllık enerji ihtiyacı yaklaşık kwh dır. Aynı büyüklükte bir evin uygun iklim şartlarında yüzeyine düşen güneş enerjisi miktarı ise kwh civarındadır.. bu sayılar göstermektedir ki; Güneş enerjisi teknolojileri, düşük verimle çalışsa bile lokal enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygun bir yöntemdir. [2] Güneş Pilleri: Güneş pilleri ya da fotovoltaik piller, yüzeylerine gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken maddelerdirler. Açık, güneşli bir havada 1 dm çapında bir fotopil, yaklaşık olarak 1 W elektrik üretir. Fotopiller; günümüzdeyse elektrik elde etmek için bir alternatif enerji kaynağı olarak düşünülmekte ve uygulanmaktadır. [3] Şekil-1 de Güneş Enerji Sistemleri verilmiştir.

3 Şekil-1: Güneş Enerji Sistemleri [4] Güneş Kollektörleri: Güneş kollektörleri daha çok su ısıtma sistemlerinde kullanılmakta olup komplike bir yapıya sahip değildir. Bu yüzden ülkemizde de çok fazla üretilmekte olup yurt dışına da ihracatı yapılmaktadır. Isıl ve termodinamik dönüşüm, güneş enerjisinin ısıtma etkisinden (sera etkisi) yararlanılarak suyun ısıtılmasını esasına dayanır. Bu su sıcak su ihtiyacını karşılamakta kullanılabilmektedir. Bu yöntemin en basit örneğini evlerde kullanılan güneş panolarında (kollektör) görmek mümkündür. Buradaki sıcaklık derecesi sistemin kalitesine göre 100 C 'ye kadar ulaşabilir.[5] Rüzgar Enerji Sistemleri: Rüzgar enerjisi, güneş radyasyonunun yer yüzeylerini farklı ısıtmasından kaynaklanır. Güneş ışınları olduğu sürece rüzgar olacaktır. Rüzgar güneş enerjisinin bir dolaylı ürünüdür. Dünyaya ulaşan güneş enerjisinin yaklaşık % 2 kadarı rüzgar enerjisine çevrilir. Rüzgar enerjisi kullanım alanları arasında; elektrik üretme, pilleri şarj etme, su depolama, taşımacılık, su pompalama ve tahılların öğütülmesi gibi faaiyetler sayılabilir. Rüzgar enerjisi enerji geleceğimizde ve iklim değişikliğini önlemede büyük bir role sahiptir. Halen dünyada en hızlı büyüyen enerji sektörlerinden biridir. Enerji üretiminde rüzgar kaynağının üstünlükleri arasında; temiz, bedava olması, iklim değişikliği sorununa çözüm olması, hava kirliliği sorununu azaltması, enerji güvenliği sağlaması, yakıt ithalini önlemesi, yakıt maliyetlerinin olmaması, ithalat bağımlılığı olmaması, yakıt fiyatı riski olmaması, karbon emisyonu olmaması, kaynak tükenmesi sorununun olmaması ( küresel rüzgar kaynağı küresel enerji talebinden daha büyüktür), arazi dostu olması, uygulama esnekliği gibi daha birçok madde sayılabilir. [6] Biyogaz Enerji Sistemleri Biyogaz üretiminde genellikle insan ve hayvan dışkıları ile bitkisel atıklardan yararlanılmaktadır. Evde kullanım amacıyla yapılacak olan biyoenerji üretiminde biz organik mutfak atıklarından yararlanılabilir. Biyogaz enerjisi; evlerde ısıtma, aydınlatma ve pişirme amacıyla kullanılmaktadır. 1 m 3 biyogazın sağladığı ısı miktarı kcal/m 3 olup, bu değer 0,25 m 3 propana 0,62 L gazyağı, 0,66 L motorin, 0,75 L benzin, 1,46 kg odun kömürü 3,47 kg odun 0,43 kg bütan gazına eşdeğerindedir. Ayrıca; 12,3 kg tezek; 4,70 kwh elektrik enerjisine eşdeğerdir. [7] 2.2.Atıksız Evler Atıksız evler; atık suların, mutfak atıklarının ve evden çıkan diğer atıkların; tekrar veya başka bir işlev için, ham madde olarak kullanıldığı konutlardır. Bu konutların en önemli özelliği, çevreye karşı hassasiyetin basit teknolojik yöntemlerle gösterilmesidir Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Mutfak Atıklarının Geri Dönüşümü:Mutfak atıkları biyogaz enerjisinde de anlatıldığı gibi biyoenerji üretiminde kullanılabilmektedir. Böylece konutun ısı ve mutfak tüpü ihtiyaçları bu kaynaktan sağlanabilmektedir.

4 Atık Suların Arıtılması: Lavabo, çamaşır ve bulaşık sularının basit bir artımı yapılarak; bu suların tuvalette tekrar kullanılmaları sağlanılabilir. Bu işlem yapılırken, toplanan atıksu; basit işlemden geçirildikten sonra, küçük bir depoda tutularak kullanıma uygun hale getirilmektedir. Yağmur Suyunun Toplanması ve Değerlendirilmesi:Yağmur sularının çatıdaki oluklardan alınarak, çatıdan daha düşük kottaki bir haznede depolanması, depolanan bu yağmur sularının; bahçe sulaması, araba yıkanması, v.b. yerlerde şehir şebeke suyu yerine kullanılması pek tabi mümkündür. Şekil-2 de bir ev tipi yağmur suyu toplama ve depolama tankı verilmiştir. [8] 2.3.Mimari Tasarım Evlerin Güneşten Yararlanması Şekil-2: Yağmursuyu Toplama ve Yeniden Kullanma Sistemi Yapılar; arazinin durumu, iklim, coğrafya, bitki örtüsü, enlem gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.yapının boyu ve malzemesi iklime göre seçilmeli; soğuk iklimin hakim olduğu bölgelerde yalıtıma daha fazla önem verilmeli, ısı kaybetmeye neden olan dış yüzey alanı küçültülmeli, gereksiz girinti ve çıkıntılar(balkon, saçak vb.) kullanılmamalıdır. Sıcak iklimin olduğu bölgelerde ise ısı kazanımı engellenmelidir. Bina mevcut coğrafi konuma göre en az güneş alacak şekilde konumlandırılmalıdır. Güneş ışınları açısından bir yapının yönlendirilişindeki ana ilke, kışın güneş ışınlarından olabildiğince yararlanmak, yazın ise aşırı etkisinden korunmaktır kuzey enlemlerinde yer alan yapıların güney yüzleri, kışın doğu ve batı yüzlerine göre üç kat daha fazla güneş ışınımı alabileceği söylenebilir. Bu durumda doğu ve batı yüzeyleri, güney yüzeyine göre kışın daha soğuk, yazın daha sıcaktır. Yatak odalarının sabah güneşini alması, tuvalet ve banyo gibi hacimlerin güneş ışınımlarından uzak kalması istenir. Yapıların ana fonksiyonlarına ilişkin hacimler (yaşama vb) güneye ve güneybatıya yönlendirilmelidir. Cam yüzeylerinin boyutları öteki yapı yüzeylerine göre daha büyük tutulmalıdır. Bu durum; kışın güneşin ısıtıcı etkisinden olabildiğince yararlanmayı sağlar. Ayrıca kışın güneşten yararlanmayı, yazın da güneşin etkisinden korunmayı sağlayan ve aşağıda açıklanan çözümleri yapmak mümkündür. Batı ve kuzeybatı yönlerindeki mekanlarda (tuvalet, banyo, erzak deposu, kiler vs) cam yüzeyler güneşten korunmak nedeniyle minimum boyutlarda tutulmalıdır. Güneş ışınlarına göre tasarımlarda, doğuya bakan dış yüzeylerin renginin açıklığı ile koyuluğu ve yüzeyler yakın hava devinimlerinin etkili olduğunu da unutmamak gerekir.[9] Bahçe Bitkilerinin Yalıtımda Kullanımı Bahçedeki bitkiler ısı ve ses yalıtımında önemli yer tutar. Isı yalıtımında; hakim rüzgar yönüne kışın yapraklarını dökmeyen odunsu bitkiler dikerek, yapıya rüzgarın direk temasını önleriz. Güneş alan cephelere ise tam tersine geniş yapraklı, kışları yapraklarını döken ağaçlar dikerek; mekanın, kışın güneş almasını, yazın ise direk güneşe maruz kalmasını engellemiş oluruz.ses yalıtımında ise; gürültünün oluştuğu yöne 50 cm boylarında set bitkileri ve bu otsu bitkilerin arkasına da geniş gövdeli ve geniş yapraklı ağaçlar dikerek sesin direk olarak yapıya gelmesini engellemiş oluruz Evlerin Yalıtımı

5 Yaşadığımız mekanlarda konforun en üst seviyede olması için ısı, ses ve nem en uygun mertebede tutulmalıdır. Isıyı üretmek çok pahalı olduğundan, kaybetmemek için önlem almak gerekir. Isı Yalıtımı: Binalarımız kışın soğur, yazın ise ısınır. Bu nedenle mevcut ısıyı hep korumamız gerekir. Bunun için binaların çatı ve duvarlarına, toprak temaslı mahallere, katları ayıran döşemelere, tesisat boruları ve havalandırma kanallarına yalıtım yapmamız gerekir. Bu şekilde yapılan uygun bir yalıtım sayesinde, kullanmamız gereken enerjiden %50 oranında tasarruf edebiliriz. Eğer ülkemizdeki tüm yapılarda yalıtım uygun şekilde yapılsaydı, boşa giden 3 milyar dolar değerindeki enerji çok daha yararlı işlerde kullanılabilirdi..[10] Ses ve Ses Yalıtımı: Ses; insan kulağında işitme duyusunu uyaran, titreşim yapan bir kaynağın hava basıncında oluşturduğu dalgalanmalarla meydana gelen fiziksel olaya denir. Eğer bu ses dalgası gelişigüzel bir spektrumda yer alıyorsa, ya da diğer bir değişle istenmeyen bir ses ise buna gürültü adı verilir. Đnsan sağlığı ve konforu üzerinde çok olumsuz etkileri olan gürültü, işitme hasarlarının yanı sıra, vücut aktivitesinde kan basıncının artması, kasların istem dışı kasılması gibi fizyolojik tesirler, huzursuzluk sinirlilik gibi psikolojik tesirler ve iş veriminin düşmesi gibi performans tesirleri olan çok önemli bir olgudur.oluşan bu gürültüyü akustik düzenleme ve ses yalıtımı ile kontrol altına alabiliriz.ses yalıtımı; yapı elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarlarını azaltmak için alınan önlemlere denir. Yapının otoyollardaki trafik gürültüsünden, demiryolu ve havayolu taşıtlarının gürültülerinden etkilenmemesi için; yapıları mümkün olduğunca buralara uzak inşa etmek, gürültü kaynağı ile seçilen yerleşim merkezleri arasına doğal tepeler, ağaçlar veya yapay setler oluşturmak, yansımaya sebep olacak bina şekillerinden kaçınmak ve mevcut rüzgâr ve sıcaklık değişimlerini dikkate almak gereklidir. Yapı elemanlarının yoğunluğunu arttırmak, çift tabakalı duvar uygulaması yapmak, cam alanlarında çift cam, lamine cam uygulaması yapmak, kalın, ağır ve boşluksuz kapılar kullanmak, duvarları delerek geçen havalandırma kanallarından, borulardan ve etrafındaki boşluklarda ses sızıntısını önlemek, darbe sesine karşı yüzer döşeme uygulamaları yapmak (neopren,polietilen, taşyünü döşeme detayları), esnek tespitli asma tavan uygulamak yapı içerisinde ses yalıtımını gerçekleştirir. 2.4.Su ve Elektrik Tasarrufu Su tasarrufunu sağlamak için su sarfiyatını minimumda tutan çamaşır makineleri, bulaşık makineleri kullanılarak evde su tasarrufuna büyük ölçüde katkıda bulunulabilir. Ayrıca hızla gelişen teknolojinin bize sunmuş olduğu bir başka ekonomik ve çevresel yenilik ise, fotoselli musluklardır. Fotoselli musluklar bir sensör yardımıyla, elimizi musluğun altına uzattığımızda suyun akmasını sağlar ve böylece su sarfiyatından %70 oranında tasarruf etmemiz mümkün hale gelir. [11] Evlerde en çok elektrik sarfiyatı ışık kaynaklarımız olan lambalarımızdan ortaya çıkmaktadır. Akkor lambalar, kompakt flüoresan lamba ile değiştirildiğinde yüzde 80 kadar aydınlatma maliyetini azaltmaktadır. Örneğin; akkor flamanlı 100 W lık normal bir ampulle bir ailenin aylık tüketimi 100 kwh ulaşırken, aynı ışık akışını veren kompakt flüoresan ampul kullanıldığında aylık tüketim 20 kwh 'e kadar düşmektedir. Türkiye 'de tüketilen toplam elektrik enerjisi içinde aydınlatmanın payının yüzde 25 civarında olduğu düşünüldüğünde; bu rakam, Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kwh'lik bir tasarruf anlamına gelmektedir. [12] Konya da dört yıldızlı bir otelde yaptığımız incelemede; 3 yılda kademeli olarak, akkor lamba yerine, fotoselli ve kompakt flüoresan lamba uygulamasına geçildiği ve 3. yılın sonunda elektrik tüketiminde %30 un üzerinde azalma olduğu görülmüştür. Đlk yatırım maliyetinin toplamda yaklaşık 200 bin YTL dir. Yıllık ortalama sarfiyat 80 bin YTL olduğuna göre ve kompakt flüoresan lamba, akkor lambadan 12 kat daha dayanıklı olduğuna göre işletme masraflarının da çıkartılmasıyla elektrik birim fiyatının sabit kaldığını düşünülürse; otel bu sistem için yapmış olduğu masraflarını yaklaşık 6 yıl içinde amorti edecektir. 3.Akıllı ve Çevreci Maket Ev Yapımı Bu çalışma kapsamında, enerji tasarrufunu enerjisinin büyük bir kısmını güneş ve rüzgar enerjisinden kazanan, ısı ve ses yalıtımlı duvarlara sahip, merkezi yerden ısıtmalı, yağmur sularının toplanarak bahçe sulamasında ve tuvalette kullanımına müsaade eden sisteme sahip, mutfak organik atıklarını biyogaza çevirerek mutfakta yemek pişirmede kullanan, fotoselli aydınlatma ve fotoselli su tesisatı aparatlarına sahip model bir akıllı çevreci ev yapılmıştır. Bu eve ait şekil, Şekil-3 te aşağıda verilmiştir.

6 4.Sonuç ve Öneriler Şekil-3: Çevreci Akıllı Model Ev Bir bölgede yaşam için konutlar inşa edilirken, bulunulan bölgenin iklimsel özellikleri mutlaka göz önüne alınarak, enerji yalıtımı ve enerji kazanımı konularının üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Enerji ihtiyacımızın karşılandığı fosil yakıtlarda, dışa bağımlı olduğumuz ve sürekli fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldığımız düşünülürse bunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Yaşadığımız küresel çevre sorunlarını çözmek; tüm disiplinlerin, uzman oldukları konularda birlikte çalışıp, özgün fikirler geliştirerek ve çağdaş teknolojiyi de beraberinde kullanarak yeni akıllı ve çevreci konut sistemleri üretmek, bunu da mümkün olabildiğince ucuza mal etmek için çalışmalar hızla devam ettirilmelidir. Tüketiciler olarak, her ne kadar akıllı ve çevreci konutlar ilk yatırım maliyeti olarak büyük külfetlere sahip olsalar da, elde edilecek enerji ve çevre katkısı düşünüldüğünde yapılan yatırımın uzun vadede bizlere çok faydalar sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki, ekonomik durumumuz ne kadar iyi olursa olsun, gelecek nesiller için, gelişmekte olan ülkemiz için, sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi tutturmak için tasarrufa ve enerji kazanmaya yönelik konut üretim sistemlerini tercih etmeli ve hayatımızda yaygınlaştırmalıyız. Dünya kirletilemeyecek kadar küçük, temizlenemeyecek kadar büyük yaşayabileceğimiz tek gezegendir. Onu korumak, kaynakları etkin kullanmak mutlaka her ferdin yapması gereken bir zorunluluktur. Ucuz malzemeler kullanarak inşa edilen konutlar, yatırım maliyetinden tasarruf sağlasalar da, enerji kaybı açısından çok daha fazla bizlerin ve ülkemizin kayba uğramasına yol açacaktır. Ucuz mal alamayacak kadar, zengin değiliz sözü de, ucuz olanın ekonomik olmadığı, kaliteli olanın uzun vadede daha fazla faydalar sağlayacağını adeta ispat etmektedir. Konutla ilgili yatırımlar yaparken bu açıdan mutlaka uzun vadeli karların gözetilmesi gereklidir. 5.Kaynaklar 1. Powerful Energy, 2008, 2. Alernaturk, Otomotiv Bilim ve Teknoloji Topluluğu, Alternaturk, Serkan Kütük, Birecik te Sokak Aydınlatmasında Güneş Enerjisinden Faydalanılması, Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müd , 7. Elektrik Đşleri Etüt Đdaresi Genel Müd., Rainwater Solutions,, Yapı Tasarımı ve Isı Yalıtımı Đlişkisi, 2008

7 10. Şener Yalıtım, BEKA Grup, Alternaturk, 2008

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9

MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 MULTİFONKSİYONEL FULL İZOLASYON HARÇLARI ÇAĞDAŞ YAPILARIN 9 DERDİNE DEVA D9 D1 Deprem Sigortası dır: % 70 hafiftir. D2 Karlı dır: % 60-80 e kadar ısı izolasyonu sağlar ve küresel ısınmayı azaltır. D3 Akustik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik

Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Temiz Enerji: Hidroelektrik Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ANKARA - Mart 2011 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Yayına Hazırlayanlar: Özcan DALKIR

Detaylı

Su ve Enerji Verimliliği

Su ve Enerji Verimliliği HAYATIN HER NOKTASINDA Su ve Enerji Verimliliği T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhtiyacın kadar kullanmak Bu bir dengedir. Aslında tasarruf denge demektir. Bizim

Detaylı

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ GİRİŞ Enerji az yada çok her alanda kullanılan bir kaynaktır ve özellikle üretim maliyetleri içerisinde ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Günümüzde enerjiye olan talep her geçen

Detaylı

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES

TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES TÜRKİYE DE YENİLENEBİLİR ENERJİ NİN MEVCUT DURUMU VE AR- GE ÇALIŞMALARI RENEWABLE ENERGY CURRENT SITUATION OF TURKEY AND R&D ACTIVITIES Orkun TEKE* Özet Yenilenebilir enerji konusunun bir ihtiyaçtan öte

Detaylı

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım

Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 89, s. 65-70, 2005 Enerji, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Açısından Yalıtım Kemal ÇOMAKLI* Kadir BAKIRCI** Sadık ERDOĞAN Bayram ŞAHĐN Özet Son yıllarda bilimsel gelişmeler

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE GÜNEŞ ENERJİSİ HAZİRAN 2009 ISBN: 978-605-89548-2-3 DEK-TMK YAYIN NO: 0011/2009 Baskı: EKC FORM OFSET - (0312) 342 16 16 Bu rapor Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ne ait

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ 997 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA TÜRKİYE DEKİ TOPLU KONUT ÖRNEKLERİ Nilhan VURAL Nihan ENGİN Serbülent VURAL ÖZET Sürdürülebilirlik, son yıllarda yeşil, ekolojik, iklim ve çevre dostu, sıfır enerji gibi

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR?

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK ENERJİ MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş. GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALLERİ NEDEN BU KADAR KÂRLI BİR YATIRIMDIR? EMİN SOLAR ELEKTRİK TANITIM DOSYASI MERKEZ: Neusser Landstraße 2 50735 Köln/Almanya www.elektromcom.de

Detaylı

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER

ENERJ ÜRET M VE ÇEVRESEL ETK LER STRATEJİK RAPOR NO: 14, NİSAN 2006 ENERJ ÜRET M VE FOS L H DROL K YEN LENEB L R NÜKLEER Prof. Dr. Ferruh ERTÜRK Doç. Dr. Atilla AKKOYUNLU Çevre Yük. Müh. Kamil B. VARINCA Ç NDEK LER ÇİZELGELER LİSTESİ...4

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KURULACAK ALANLARIN CBS - ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR ANALİZİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ Harita Mühendisi Dolunay GÜÇLÜER FBE Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ

HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ HĠDROELEKTRĠK (SU) ENERJĠ Barajda biriken suyun yüksekten borular vasıtası ile düşerken sahip olduğu kinetik enerji; aşağıda bir su tribünü (pervanesi) çevirmesi ve onunda bir elektrik jeneratörünü çevirmesi

Detaylı

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*)

SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER (*) (*) Türkeş, M. 2003. Sera gazı salımlarının azaltılması için sürdürülebilir teknolojik ve davranışsal seçenekler SERA GAZI SALIMLARININ AZALTILMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKNOLOJİK VE DAVRANIŞSAL SEÇENEKLER

Detaylı

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ

OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ REHBERİ İZMİR 2015 1 OKULLARDA İÇ ÇEVRE KALİTESİ Anadolu Cad. No:40 Kat:M2 Bayraklı/İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - Faks: (0232) 486 20 60 izmir@mmo.org.tr www.mmo.org.tr izmir

Detaylı

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER

YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER 235 YÜKSEK YAPILARDA TESİSAT VE PRATİK BİLGİLER Rüknettin KÜÇÜKÇALI ÖZET Yüksek yapılar, Batı da olduğu gibi, Türkiye de de büyük şehirlerde daha yaygın olarak kullanılmaya başlanan bir yapı cinsidir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ

YESiL ENERJi AR-GE TÜRKİYE NİN VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ TÜRKİYE NİN YESiL ENERJi AR-GE VE TEKNOLOJİ KAPASİTESİ Orkun Teke Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 35160 İzmir ÖZET Büyük ölçekte dünyamızın, küçük ölçekte ise

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi

ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ. Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi ARAŞTIRMA PROJESİ İŞİN ADI İTFAİYE İSTASYONLARI YERLEŞİM PROJESİ Proje Yüklenicisi: DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ. Üniversitesi MÜHENDİSLİK Fakültesi 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi Projem İstanbul kapsamında

Detaylı

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Eşref KULOĞLU Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara e-posta: esrefkuloglu42@hotmail.com Mert ÖNCEL Gazi

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Fotovoltaik sistemler ve uygulamaları Celal Cezim,Elektronik Mühendisi (ccezim@hotmail.com) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Eğitim ve seminer etkinlikleri 2013 Konu başlıkları Güneşin oluşumu ve enerjisi

Detaylı