jéåâìä=péêã~óé=déäáêäéêák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "jéåâìä=péêã~óé=déäáêäéêák"

Transkript

1 Vergi jéåâìä=péêã~óé=déäáêäéêák OMMT=v¼ä¼=sÉêÖá=oÉÜÄÉêá aéåéíáãkséêöáka~å¼şã~åä¼âkhìêìãë~ä=cáå~åëã~åk

2

3 prkrş= Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından hem güncel hem de önemli bir konu. Eğer belirli koşullar gerçekleşmişse, bu piyasalardan 2006 yılında gelir elde edenlerin, 1-15 Mart 2007 tarihleri arasında beyanname verip, vergilerinin ilk taksitini de 31 Mart 2007 tarihine kadar ödemeleri gerekecek. Mevduat, repo, hisse senedi, menkul kıymet yatırım fonu, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gibi farklı nitelikteki para ve sermaye piyasası yatırım araçlarının vergilendirilmesi ve beyan esasları farklılık gösterir. Bu gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeler, çoğu yatırımcı tarafından anlaşılması zor ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede, hangi gelir için beyanname verilip hangileri için verilmeyeceği, beyanname verilmesi durumunda vergisel yükümlüklerin ne olacağı konusunda yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla bu rehberi hazırladık. Konuyla ilgili açıklamalarda özellikle herkesçe anlaşılabilir, sade bir dil kullanmaya çalıştık. Menkul sermaye gelirlerinin beyan ve vergilendirme esasları 2006 yılından itibaren yürürlüğe giren 5281 ve 5227 sayılı Kanunlar ile önemli değişikliklere uğradı. Yeni vergileme rejimi 2006 yılından itibaren elde edilen gelirlere uygulanacak olmakla birlikte, 31/12/2005 tarihi itibariyle elde bulunan menkul kıymetlerden 2006 ve sonrasında elde edilen gelirler bakımından 2005 yılında geçerli olan hükümler uygulanacaktır. Rehberde, temelde 2006 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirme ve beyan esaslarına yer verilmiş olmakla birlikte 2007 yılında elde edilecek menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilme ve beyan esaslarına ilişkin olarak da bilgi vermeyi uygun gördük. Böylece 2007 yılında para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak gerçek kişi bireysel yatırımcıların hangi vergi yükleriyle karşılaşacaklarını önceden bilerek daha sağlıklı tercih yapmaları mümkün olacaktır. Çalışmamız ilgililere yararlı olduğu ölçüde, bizler de yatırımcıları bilgilendirme görevini yerine getirmenin mutluluğunu duyacağız. Saygılarımızla, Niyazi Çömez Vergi Hizmetleri Ortağı

4

5 TAM MÜKELLEF GERÇEK K LER N 2006 YILINDAK MENKUL SERMAYE GEL RLER N N BEYAN ESASLARI (ÖZET TABLO)(*) Tutarı Ne Olursa Olsun BEYAN ED LMEYECEKLER 875 YTL yi Geçerse BEYAN ED LECEKLER BEL RL TUTARI GEÇERSE BEYAN ED LECEKLER(**) Mevduat faizleri (döviz tevdiat hesaplarından ve Takasbank ta de erlendirilen paralardan elde edilenler dahil, yurtdı ındaki off-shore hesaplardan elde edilenler hariç) Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgeleri kâr payı (A ve B tipi yatırım fonu alım-satım kazancı) 31/12/2005 de elde bulunan ve üç aydan daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra 2006 da elden çıkarılan Borsada i lem gören hisse senetlerinden elde edilen alım-satım kazançları 31/12/2005 de elde bulunan ve bir yıldan ( ) daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra 2006 da elden çıkartılan, tam mükellef (kanuni veya i merkezi Türkiye de bulunan) kurumların hisse senetlerinden elde edilen alım-satım kazançları Özel finans kurumlarında (katılım bankaları/faizsiz bankacılık) açılan hesaplara ödenen kâr payları Repo geliri vazsız (örn. veraset veya ba ı yoluyla) iktisap edilen hisse senetlerinden elde edilen alım-satım kazançları tarihinden itibaren düzenlenen ahıs sigorta ve bireysel emeklilik poliçeleri dolayısıyla elde edilen gelirler 1998 ve önceki yıl kârlarının da ıtımından elde edilen kâr payları (temettü) Yurt dı ında elde edilen ve Türkiye de istisna ve tevkifata konu olmayan bütün menkul ve gayrimenkul sermaye iratları (faiz, repo, temettü, kira geliri vb.) Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemi kuponlarının satı ından elde edilen bedeller tirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemi kâr paylarının devir ve temliki kar ılı ında alınan para ve ayınlar Her çe it senetlerin iskonto edilmesi kar ılı ında alınan iskonto bedelleri Her nevi alacak faizleri 31/12/2005 de elde bulunan ve Borsada i lem görenlerde üç ay (di er tam mükellef kurum hisse senetlerinde bir yıl) ( ) ve daha kısa süreli hisse senedi alım-satım kazançları Stopaja ve istisnaya konu olmayan di er her nevi menkul ve gayrimenkul sermaye iratları NOT: 875 YTL lik beyan sınırı yukarıda sayılan gelirlerin tamamının toplamına uygulanır. Brüt toplamı YTL yi geçen; menkul kıymet yatırım ortaklı ı dı ındaki di er kurum kâr payları (temettü) ve i tirak hisselerinden do an kazançlar (ltd. irket ve i ortaklıkları ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları) (***) Toplamı ,93 YTL yi geçen; 26/7/ /12/2005 arasında ihraç edilmi Devlet tahvili ve Hazine bonosunun faizi (YTL cinsinden) Endeks veya kur farkı hariç toplamı ,20 YTL yi geçen; 26/7/ /12/2005 arasında yurt içinde ihraç edilmi döviz cinsinden veya herhangi bir de ere endeksli HB ve DT ile Eurobond faizi Endeks veya kur farkı hariç toplamı ,20 YTL yi geçen; 26/7/ /12/2005 arasında yurt içinde ihraç edilmi döviz cinsinden veya herhangi bir de ere endeksli HB ve DT ile Eurobond alım-satım kazancı 31/12/2005 öncesinde ihraç edilmi ve toplamı ,86 YTL yi geçen; özel sektörce ve Toplu Konut daresi, Kamu Ortaklı ı ile Özelle tirme darelerince çıkarılan menkul kıymetlerin YTL cinsinden faizleri 31/12/2005 öncesinde ihraç edilmi ve endeks veya kur farkı hariç toplamı YTL yi geçen; özel sektörce ve Toplu Konut daresi, Kamu Ortaklı ı ile Özelle tirme darelerince çıkarılan menkul kıymetlerin döviz veya endeks cinsinden faizleri 31/12/2005 öncesinde ihraç edilmi ve endeks veya kur farkı hariç toplamı YTL yi geçen; özel sektörce ve Toplu Konut daresi, Kamu Ortaklı ı ile Özelle tirme darelerince çıkarılan menkul kıymetlerin döviz veya endeks cinsinden alım-satım kazançları Kârın, yedeklerin ve özsermaye enflasyon farklarının sermayeye ilavesi nedeniyle elde edilen kâr payları (bedelsiz hisse senetleri) Vadeli lem ve Opsiyon Borsalarında yapılan i lemlerden elde edilen kazançlar 1/1/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu ile Borsada i lem gören hisse senetlerinden elde edilen ve banka ve aracı kurumlarca vergi kesintisine tabi tutulan gelirler (*) Tablo sadece beyanname verilip verilmeyece ine ili kin bilgi vermektedir. Ne kadar gelir beyan edilece inin tespiti için Rehberdeki açıklamalara bakılmalıdır. (**) Bu sütunda sayılan gelirlerin birden fazlasının elde edildi i durumda, belirtilen tutarlardan daha az gelir elde edildi inde de beyanname vermek gerekebilir. Beyan sınırını belirten tutarlar genel bir bilgi vermek amacıyla verilmi tir, yanlı yapmamak için ilgili bölümdeki açıklamalara ba vurulmalıdır. (***) Kâr payının 2005 yılı kazancından da ıtıldı ı varsayılmı tır.( ) Genel Uyarı ya bkz.

6 2006 YILINDA ELDE ED LEN MENKUL SERMAYE GEL RLER N N BEYAN VE VERG LEME ESASLARI (1) GERÇEK K KURUM Mükellef STOPAJ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Gelir Menkul Kıymet Yatırım Fonları (A ve B Tipi) Katılma Belgeleri Kâr Payı ve Borsa Yatırım Fonu Alım- Satım Kazancı Türkiye de kurulu tam mükellef fonlardan banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergidir. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler de er artı kazancı olarak beyana tabi. Yabancı fonları elde bulundurma süresindeki (son ay hariç) ÜFE artı ı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi (ÜFE endekslemesi) yapılır. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj Yabancı ülke fonlarından elde edilenler tam mükellefteki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler özel beyanname ile beyan edilir. Fon bünyesinde stopaj sıfır. Fon portföyünün % 51 ve daha fazlası MKB de i lem gören hisse senetlerinden olu an yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkartılmasında stopaj yok. Di erlerinde alım-satım kazancı (kâr payı) üzerinden % 10 stopaj. Her Nevi Tahvil ve Bono Faizleri (***) - Hazine Bonosu (HB) - Devlet Tahvili (DT) - Eurobond, - Özel Sektör Tahvili, - Finansman Bonosu, - Varlı a Dayalı Menkul Kıymet sonrası ihraç edilenlerden elde edilen: (a) Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen veya Türkiye de GVK Geç Md. 67 ye göre stopaja tabi tutulan faiz beyan edilmez öncesi ihraç edilenlerden sonrası elde edilen: (a) YTL cinsinden elde edilenlere enflasyon indirimi uygulanır. (b) arasında ihraç edilen DT ve HB YTL faizinin enflasyon indiriminden (% 46.5) sonraki tutarının ,20 YTL si vergiden istisnadır. (c) stisna uygulamasından sonraki tutar YTL yi a arsa, enflasyon indirimi ve istisna uygulaması sonrası gelirin tamamı beyan edilir.(**) Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj. Eurobond hariç di erlerinden, faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi oldu u esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Eurobond faizleri beyana tabi de il. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Eurobond hariç di erlerinden faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi oldu u esaslara göre hesaplanarak özel beyanname ile beyan edilir. Eurobond faizleri beyana tabi de il. DT ve HB faizlerinde (TK ve KO tarafından çıkartılanlardan elde edilenler dahil) (Hazinece yurt dı ında ihraç edilenlerden (Eurobond) elde edilenler hariç) % 10, Özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilenlerde % dan önce ihraç edilen tahvil ve bonoların faiz gelirinden Geç. 67 ye göre stopaj yapılmaz (GVK ve KVK ya göre stopaj yapılır (HB ve DT de stopaj % 0)). Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 (özel sektör faizlerinde % 10) (***) Repo Gelirleri Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde beyan edilmez. Vadesi 2006 yılına sarkanlar dahil % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 Mevduat Faizleri (Borsa Para Piyasası Takasbank ta elde edilenler dahil) (***) Faizsiz Kredi Veren Kurumlara (Katılım Bankaları/ÖFK) Ödenen Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Off-shore faizinde Türkiye de stopaj yok, di er stopaja tabi tutulmayan menkul ve g.menkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı 875 YTL yi a arsa tamamı beyan edilir. (****) Kâr Payı (***) Türkiye de elde edilenler beyan edilmez. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde beyan edilmez. Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde beyan edilmez. Vadesi 2006 yılına sarkanlar dahil % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 Bankalar arası mevduat ve aracı kurumun Takasbankında stopaj yok Vadesi 2006 yılına sarkanlar dahil % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0

7 2006 YILINDA ELDE ED LEN MENKUL SERMAYE GEL RLER N N BEYAN VE VERG LEME ESASLARI (2) Mükellef GERÇEK K 1 KURUM Gelir Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) STOPAJ Tam Mükellef (Kanuni veya Merkezi Türkiye de Bulunan) Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payı Kurum nezdinde yapılan stopaj öncesi (brüt) tutarın yarısı istisna, kalan tutar YTL yi a arsa tamamı beyan edilir. (**) Bedelsiz hisse senedi olarak da ıtılan temettüler beyan ve vergi dı ı. Kâr payı üzerinden da ıtan kurum nezdinde yapılan stopajın tamamı beyannamedeki vergiden mahsup edilir ve öncesi kazançtan da ıtılanlar beyan dı ı istisna kazancından da ıtılanların net tutarının 1/9 fazlasının yarısı dikkate alınır. Beyan edilen tutarın 1/5 i mahsup edilir. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. tirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dı ı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler kurum kazancına dahil edilir ve i tirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dı ı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Di erlerinde beyan edilmez. Tam mükellef kurumlara ve yabancı kurum ubelerine da ıtılan kâr paylarından stopaj yapılmaz, di er gerçek ve tüzel ki ilere da ıtılanlar % 15 stopaja tabi. Kârın sermayeye ilavesi halinde stopaj yapılmaz öncesi kurum kazancından, istisna kazançlarından ve GVK Geç. Md. 61 kapsamında da ıtılanlardan stopaj yapılmaz. Hisse Senedi ve Di er Menkul Kıymetlerin Alım- Satım Kazançları (Her Türlü Bono, Eurobond ve Tahvil ile Vadeli lem ve Opsiyon Sözle meleri Dahil) Borsada i lem görmeyenlerin ivazsız olarak iktisap edilenlerinden elde edilenler beyana ve GVK Geçici Md. 67 stopajına tabi de il. Türkiye deki vadeli i lem ve opsiyon borsalarında elde edilen kazançlarda Geçici Md. 67 stopajı % 0, beyan yok sonrası ihraç (hisse senetlerinde iktisap) edilen: (a) Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen veya Türkiye de GVK Geç Md. 67 ye göre stopaja tabi tutulan kazanç beyan edilmez. (b) Tam mükellef kurumların MKB de i lem gören hisse senetlerinin 1 yıldan ( MKB de i lem görmeyenlerde 2 yıldan) sonra satı ından sa lanan kazanç beyan ve stopaj dı ı. (c) Elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE artı ı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi sonrası tutar beyan edilir öncesi iktisap edilen ( öncesi ihraç edilen HB ve DT nin bu tarih sonrasında iktisabı dahil): (a) Borsada i lem gören hisse senetlerinin 3 ay, di er tam mükellef kurumların hisse senetlerinin 1 yıldan ( ) sonra satı ından sa lanan kazanç vergi dı ı. (b) Kazancın, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) maliyet revizesi sonrası tutarının YTL yi a an kısmı beyana tabi.(****) (c) arası ihraç edilen DT ve HB kazancının maliyet revizesinden sonraki ,20 YTL si istisna Türkiye deki banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerde yapılan i lemlerden elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). Di erleri tam mükelleflerdeki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kur farkından do an kazanç vergi dı ı. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerden elde edilenlerden stopaja tabi tutulanlar beyan edilmez (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). Di erleri tam mükelleflerin tabi oldu u esaslara göre hesaplanarak özel beyanname ile beyan edilir. zin alınarak Türkiye ye getirilen sermaye ile iktisap edilen menkul kıymet ve i tirak hisselerinin arızi olarak satı ından elde edilen kazancın hesabına kur farkları dahil edilmez. Kur farkının vergilenmemesi için kazancın sadece bu ekilde iktisap edilen menkul kıymetler ve i tirak hisselerinin satı kazancı ve/veya bunların temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunması arttır sonrası iktisap edilen hisse senetlerinden banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen kazançtan aynı takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla % 10 stopaj yapılır. Türkiye de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalarındaki i lemlerden elde edilen kazançlardan % 0 stopaj yapılır. SPK na göre kurulan borsa ve emeklilik yatırım fonlarının kazançlarından stopaj yapılmaz öncesinde ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen kazançlardan stopaj yapılmaz. Takvim yılı a ılmamak kaydıyla üçer aylık dönemlerde aynı türden menkul kıymetlerden olu an zarar stopaj matrahından indirilir. A a ıda sayılan gelirler stopaja tabi de il. (a) Tam mükellef kurumların MKB de i lem gören hisse senetlerinden 1 yıldan fazla elde tutulanlardan elde edilenler, (b) Hazinece yurt dı ında ihraç edilen tahvil ve bonolardan (Eurobond) elde edilenler (c) Banka ve finans kurumları ile di er tam mükellef kurum ve dar mükellef kurum ubelerinin kendi aralarındaki vadeli i lem ve opsiyon i lemleri (*) Uluslararası vergi anla maları göz önünde bulundurulmalıdır. (**)Beyan sınırı, varsa Türkiye de stopaja tabi tutulmu di er menkul sermaye iratları (mevduat faizi, repo, yatırım fonu kâr payı, ÖFK kâr payı hariç) ve gayrimenkul sermaye iratlarının (örn. i yeri kira geliri) e er yararlanıyorsa enflasyon indirimi ve istisna uygulaması sonrası tutarları eklenmek suretiyle dikkate alınır. Birden sonraki i verenden elde edilen brüt ücret, tarifenin ikinci gelir dilimini a arsa ücretle birlikte MS ve GMS nin tamamı beyan edilir.(***) Yurt dı ında elde edilenlerin Türkiye de stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan di er menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı 875 YTL yi a mıyorsa beyan edilmez, a ıyorsa tamamı beyan edilir. (****) 875 YTL nin hesabında stopaja ve istisnaya konu olmayan bütün menkul ve gayrimenkul sermaye iratları toplamı dikkate alınır. ( ) Genel Uyarı ya bkz. 1 Ticari veya zirai kazanca dahil olmayan yatırımlardan elde edilen gelir dikkate alınmıştır.

8 2007 YILINDA ELDE ED LEN MENKUL SERMAYE GEL RLER N N BEYAN VE VERG LEME ESASLARI (1) GERÇEK K KURUM Mükellef STOPAJ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Gelir Menkul Kıymet Yatırım Fonları (A ve B Tipi) Katılma Belgeleri Kâr Payı ve Borsa Yatırım Fonu Alım-Satım Kazancı Türkiye de kurulu tam mükellef fonlardan banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergidir. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler de er artı kazancı olarak beyana tabi. Yabancı fonları elde bulundurma süresindeki (son ay hariç) ÜFE artı ı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi (ÜFE endekslemesi) yapılır. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj Yabancı ülke fonlarından elde edilenler tam mükellefteki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez. Yabancı ülke fonlarından elde edilenler özel beyanname ile beyan edilir. Fon bünyesinde stopaj sıfır. Fon portföyünün % 51 ve daha fazlası MKB de i lem gören hisse senetlerinden olu an yatırım fonlarının 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkartılmasında stopaj yok. Di erlerinde alım-satım kazancı (kâr payı) üzerinden % 10 stopaj. Her Nevi Tahvil ve Bono Faizleri (***) - Hazine Bonosu (HB) - Devlet Tahvili (DT) - Eurobond, - Özel Sektör Tahvili, - Finansman Bonosu, - Varlı a Dayalı Menkul Kıymet sonrası ihraç edilenlerden elde edilen (a) Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen veya Türkiye de GVK Geç Md. 67 ye göre stopaja tabi tutulan faiz beyan edilmez öncesi ihraç edilenlerden sonrası elde edilen: (a) YTL cinsinden elde edilenlere enflasyon indirimi uygulanır. (d) arasında ihraç edilen DT ve HB YTL faizinin enflasyon indiriminden sonraki tutarının ,16 YTL si vergiden istisnadır. (e) stisna uygulamasından sonraki tutar vergi tarifesinin ikinci gelir dilimini a arsa, enflasyon indirimi ve istisna uygulaması sonrası gelirin tamamı beyan edilir.(**) Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj. Eurobond hariç di erlerinden faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi oldu u esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Eurobond faizleri beyana tabi de il. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Eurobond hariç di erlerinden faizleri stopaja tabi olmayanlardan elde edilenler tam mükelleflerin tabi oldu u esaslara göre hesaplanarak özel beyanname ile beyan edilir. Eurobond faizleri beyana tabi de il. DT ve HB faizlerinde (TK ve KO tarafından çıkartılanlardan elde edilenler dahil) (Hazinece yurt dı ında ihraç edilenlerden (Eurobond) elde edilenler hariç) % 10, Özel sektör tahvil ve bonolarından elde edilenlerde % dan önce ihraç edilen tahvil ve bonoların faiz gelirinden Geç. 67 ye göre stopaj yapılmaz (GVK ve KVK ya göre stopaj yapılır (HB ve DT de stopaj % 0)). Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 (özel sektör faizlerinde % 10) Repo Gelirleri (***) Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Mevduat Faizleri (Borsa Para Piyasası Takasbank ta elde edilenler dahil) (***) Faizsiz Kredi Veren Kurumlara (Katılım Bankaları/ÖFK) Türkiye de elde edilenler beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Off-shore faizinde Türkiye de stopaj yok, di er stopaja tabi tutulmayan gelirlerle birlikte toplamı 900 YTL yi a arsa tamamı beyan edilir. (****) Ödenen Kâr Payı (***) Türkiye de elde edilenler beyan edilmez. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde beyan edilmez. Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde beyan edilmez. Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi (yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir). Di erlerinde beyan edilmez. Vadesi 2007 yılına sarkanlar dahil % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 Vadesi 2007 yılına sarkanlar dahil % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0 Bankalar arası mevduat ve aracı kurumun Takasbankında stopaj yok Vadesi 2007 yılına sarkanlar dahil % 15. Borsa yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonları ve ortaklıkları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonlarına yapılan ödemelerde % 0

9 2007 YILINDA ELDE ED LEN MENKUL SERMAYE GEL RLER N N BEYAN VE VERG LEME ESASLARI (2) Mükellef GERÇEK K 1 KURUM Gelir Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Dar Mükellef (*) STOPAJ Tam Mükellef (Kanuni veya Merkezi Türkiye de Bulunan) Kurumlardan (Yatırım Ortaklıkları Dahil) Elde Edilen Kâr Payı Kurum nezdinde yapılan stopaj öncesi (brüt) tutarın yarısı istisna, kalan tutar vergi tarifesinin ikinci gelir dilimini a arsa tamamı beyan edilir. (**) Bedelsiz hisse senedi olarak da ıtılan temettüler beyan ve vergi dı ı. Kâr payı üzerinden da ıtan kurum nezdinde yapılan stopajın tamamı beyannamedeki vergiden mahsup edilir ve öncesi kazançtan da ıtılanlar beyan dı ı istisna kazancından da ıtılanların net tutarının 1/9 fazlasının yarısı dikkate alınır. Beyan edilen tutarın 1/5 i mahsup edilir. Beyan edilmez, stopaj nihai vergi. Kurum kazancına dahil. tirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dı ı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler kurum kazancına dahil edilir ve i tirak kazançları istisnası uygulanarak vergi dı ı bırakılır (yatırım ortaklıkları kâr payları istisnadan yararlanamaz). (KVK md 5/1(a)(1)) Di erlerinde beyan edilmez. Tam mükellef kurumlara ve yabancı kurum ubelerine da ıtılan kâr paylarından stopaj yapılmaz, di er gerçek ve tüzel ki ilere da ıtılanlar % 15 stopaja tabi. Kârın sermayeye ilavesi halinde stopaj yapılmaz öncesi kurum kazancından, istisna kazançlarından ve GVK Geç. Md. 61 kapsamında da ıtılanlardan stopaj yapılmaz. Hisse Senedi ve Di er Menkul Kıymetlerin Alım- Satım Kazançları (Her Türlü Bono, Eurobond ve Tahvil ile Vadeli lem ve Opsiyon Sözle meleri Dahil) Borsada i lem görmeyenlerin ivazsız olarak iktisap edilenlerinden elde edilenler beyana ve GVK Geçici Md. 67 stopajına tabi de il. Türkiye deki vadeli i lem ve opsiyon borsalarında elde edilen kazançlarda Geçici Md. 67 stopajı % 10, beyan yok sonrası ihraç (hisse senetlerinde iktisap) edilen: (d) Türkiye deki banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen veya Türkiye de GVK Geç Md. 67 ye göre stopaja tabi tutulan kazanç beyan edilmez. (e) Tam mükellef kurumların MKB de i lem gören hisse senetlerinin 1 yıldan ( MKB de i lem görmeyenlerde 2 yıldan) sonra satı ından sa lanan kazanç beyan ve stopaj dı ı. (f) Elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) ÜFE artı ı % 10 veya daha fazla olursa maliyet revizesi sonrası tutar beyan edilir öncesi iktisap edilen ( öncesi ihraç edilen HB ve DT nin bu tarih sonrasında iktisabı dahil): (d) Borsada i lem gören hisse senetlerinin 3 ay, di er tam mükellef kurumların hisse senetlerinin 1 yıldan ( ) sonra satı ından sa lanan kazanç vergi dı ı. (e) Kazancın, elde bulundurma dönemindeki (son ay hariç) maliyet revizesi sonrası tutarının YTL tutarı a an kısmı beyana tabi.(****) (f) arası ihraç edilen DT ve HB kazancının maliyet revizesinden sonraki ,16 YTL si istisna Türkiye deki banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerde yapılan i lemlerden elde edilenler beyan edilmez, sıfır stopaj (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). Di erleri tam mükelleflerdeki esaslara göre münferit beyanname ile beyan edilir. Kur farkından do an kazanç vergi dı ı. Kurum kazancına dahil. Yapılan stopaj kurumlar vergisinden mahsup edilir. Yabancı kurumun Türkiye deki i yerince elde edilenler beyana ve vergiye tabi. Banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla SPK mevzuatına tabi menkul kıymetlerden elde edilenler den stopaja tabi tutulanlar beyan edilmez (stopaja tabi olmamakla birlikte Eurobondlardan elde edilenler dahil). zin alınarak Türkiye ye getirilen sermaye ile iktisap edilen menkul kıymet ve i tirak hisselerinin arızi olarak satı ından elde edilen kazancın hesabına kur farkları dahil edilmez. Kur farkının vergilenmemesi için kazancın sadece bu ekilde iktisap edilen menkul kıymetler ve i tirak hisselerinin satı kazancı ve/veya bunların temettü ve faiz gelirlerinden ibaret bulunması arttır sonrası iktisap edilen hisse senetlerinden banka veya aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen kazançtan aynı takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla % 10 stopaj yapılır. Türkiye de kurulu vadeli i lem ve opsiyon borsalarındaki i lemlerden elde edilen kazançlardan % 10 stopaj yapılır. SPK na göre kurulan borsa ve emeklilik yatırım fonlarının kazançlarından stopaj yapılmaz öncesinde ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen kazançlardan stopaj yapılmaz. Takvim yılı a ılmamak kaydıyla üçer aylık dönemlerde aynı türden menkul kıymetlerden olu an zarar stopaj matrahından indirilir. A a ıda sayılan gelirler stopaja tabi de il. (d) Tam mükellef kurumların MKB de i lem gören hisse senetlerinden 1 yıldan fazla elde tutulanlardan elde edilenler, (e) Hazinece yurt dı ında ihraç edilen tahvil ve bonolardan (Eurobond) elde edilenler (f) Banka ve finans kurumları ile di er tam mükellef kurum ve dar mükellef kurum ubelerinin kendi aralarındaki vadeli i lem ve opsiyon i lemleri (*) Uluslararası vergi anla maları dikkate alınmalıdırr. (**)Beyan sınırı, varsa Türkiye de stopaja tabi tutulmu di er menkul sermaye iratları (mevduat faizi, repo, yatırım fonu kâr payı, ÖFK kâr payı hariç) ve gayrimenkul sermaye iratlarının (örn. i yeri kira geliri) e er yararlanıyorsa enflasyon indirimi ve istisna sonrası tutarları eklenmek suretiyle dikkate alınır. Birden sonraki i verenden elde edilen brüt ücret, YTL yi a arsa ücretle birlikte MS ve GMS nin tamamı beyan edilir.(***) Yurt dı ında elde edilenlerin Türkiye de stopaja ve istisna uygulamasına konu olmayan di er menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarıyla birlikte toplamı 2007 için belirlenecek tutarı a mıyorsa beyan edilmez, a ıyorsa tamamı beyan edilir. (****) Beyan e i inin hesabında stopaja ve istisnaya konu olmayan bütün menkul ve gayrimenkul sermaye iratları toplamı dikkate alınır. ( ) Genel uyarı ya bkz. 1 Ticari veya zirai kazanca dahil olmayan yatırımlardan elde edilen gelir dikkate alınmıştır.

10

11 İ İkabhİibo= Sayfa GENEL UYARI 1. GENEL BİLGİ Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı? Menkul Sermaye Geliri Menkul Sermaye İratları Değer Artışı Kazancı (Menkul Kıymet Alım Satım Kazancı) İndirim Oranı (Enflasyon İndirimi) Uygulaması TEFE (ÜFE) Endekslemesi Menkul Kıymet Alım-Satım Zararının Kazançtan İndirilmesi (Mahsubu) /12/2005 İtibarıyla Elde Bulunan Hisse Senetleri ile 1/1/2006 Öncesinde İhraç 6 Edilmiş Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonoları /01/2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Menkul Kıymetler ile Bu Tarihten İtibaren İktisap Edilen Hisse Senetleri Menkul Sermaye Geliri Ne Zaman Elde Edilmiş Sayılır? Menkul Sermaye İratlarında (Faiz, Repo, Kâr Payı) Beyanname Verme Sınırının Geçilip Geçilmediği Nasıl Belirlenir? Ticari ve Mesleki Kazanç Sahiplerinin Menkul Sermaye İratlarının (MSİ) Durumu Vergi ve Stopaj Matrahının Belirlenmesi /01/2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen Hisse Senetleri ile Bu Tarihten İtibaren İhraç Edilen Diğer Menkul Kıymetlerden Elde Edilen Gelirlerden Yapılacak Stopaj Tevkifata tabi gelirler Genel Düzenleme Genel Düzenlemenin İstisnaları Tevkifat Matrahının Tespiti Alım Satım işlemlerinde tevkifat matrahı Komisyon İadeleri Aynı menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması Bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması Sermaye artırımları dolayısıyla sahip olunan hisse senetlerinin alış tarihi ve bedelleri Rüçhan hakkı kuponlarının satışı halinde maliyet bedeli Kuponlu tahvillerde alış bedeli Tahvil alış bedelininin itfa bedeli ve işlemiş faiz tutarının üzerinde olması Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçları Yabancı para cinsinden ihraç edilen menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri İhtiyari beyan Virman işlemlerinde tarih ve maliyet bildirimi Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının fiziken bir banka veya aracı kuruma teslim edilmesi Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının itfası halinde tevkifat Matrahı Dönemsel getirilerde tevkifat matrahı 27 i-ii 11

12 Ödünç işlemlerinde tevkifat matrahı Birden fazla banka veya aracı kurumla çalışılması Birden fazla hesap kullanılması ve müşterek hesaplar Tevkifat oranı Tevkifat Dönemi HİSSE SENEDİ VE ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET KOMİSYONLARI Genel Olarak Hisse Senedi Alım-Satım Kazançları /12/2005 Tarihinde Sahip Olunan Hisse Senetleri /1/2006 Sonrasında İktisap Edilen Hisse Senetleri Beyan Edilmeyecek Hisse Senedi Alım Satım Kazançları /12/2005 Tarihinde Sahip Olunan Hisse Senetleri /1/2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen Hisse Senetleri Beyan Edilecek Hisse Senedi Alım Satım Kazançları /12/2005 Tarihinde Sahip Olunan Hisse Senetleri /1/2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen Hisse Senetleri Hisse Senedi Alım Satım Kazancında Elde Bulundurma Süresinin ve Vergi Matrahının Tesipiti Elde Bulundurma Süresinin Belirlenmesinde Hisse Senetlerinin İktisap Tarihinin Tespiti Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Bedelsiz Hisse Senetleri Aynı Hisse Senedinden Yıl İçinde Birden Fazla Alım Satım Yapılması Aracı Kurumlar Vasıtasıyla Alınan Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Bedelsiz Hisse Senetlerinin Maliyet Bedeli Geçici İlmühaberler Kayden İzlenen Hisse Senetleri Hisse Senedi Kâr Paylarının (Temettü) Beyanı ve Vergilenmesi Genel Olarak Bedelsiz Hisse Senetlerinin Durumu Ödünç Menkul Kıymet Komisyonları YATIRIM ORTAKLI I HİSSE SENETLERİNİN KÂR PAYLARININ BEYANI VE VERGİLENMESİ /12/2005 Tarihinde Sahip Olunan YO Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kar 41 Payı /1/2006 dan Sonra İktisap Edilen YO Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kar Payı DEVLET TAHVİLİ (DT) VE HAZİNE BONOSU (HB) Genel Olarak /7/ /12/2005 Arasında İhraç Edilmiş DT ve HB den Elde Edilen 44 Gelirler Faiz Geliri Faiz Gelirinde İstisna Uygulaması Alım Satım Kazancı Alım Satım Kazancında İstisna Uygulaması /1/2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen DT ve HB den Elde Edilen Gelirler Faiz Geliri Alım Satım Kazancı 49

13 5. EUROBONDLAR Genel Olarak /7/ /12/2005 Arasında İhraç Edilen Eurobondlardan Elde Edilen 50 Gelirler Faiz Geliri Alım Satım Kazancı /1/2006 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Euorobondlardan Elde Edilen Gelirler Faiz Geliri Alım Satım Kazancı Yabancı Kurum ve Kuruluşlarca İhraç Edilen Eurobondlar MEVDUAT VE REPO YATIRIM FONLARI KATILMA BELGESİ KÂR PAYLARI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Faiz Geliri Alım Satım Kazancı BORSA PARA PİYASASINDA (TAKASBANK TA) ELDE EDİLEN FAİZLER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON İŞLEMLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARIN (DAR MÜKELLEFLERİN) VERGİLENDİRİLMESİ BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE VERGİLERİN ÖDENMESİ Genel Olarak Aile Bireylerinin Gelirlerinin Beyanı VERGİ TARİFESİ BEYAN EDİLEN GELİR ÜZERİNDEN ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU DİE ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ 70

14 dbkbi=rv^of= Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 1 inci Madde, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılan menkul kıymet işlemlerinden elde edilen menkul sermaye gelirlerinin vergilenmesini yeni esaslara bağlamıştır. Söz konusu Geçici Madde 1 ile getirilen düzenleme, esas itibarıyla 1/1/2006 tarihinden itibaren banka ve aracı kurumların olağan faaliyetleri çerçevesinde aracılık yaptıkları menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları işlemlerinden elde edilecek faiz, alım-satım kazancı ve benzeri gelirleri kapsamaktadır. Bununla birlikte, 1/1/2006 öncesinde iktisap edilmiş olan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu tarihten önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde, 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanmaktadır. Geçici 67 nci Maddenin 13 numaralı fıkrasında, bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesinin, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye de kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade edeceği hükmüne yer verilmiştir. Diğer yandan, aynı maddenin 16 numaralı fıkrasında; bu madde kapsamına girmeyen ve 1/1/2006 tarihinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanacağı belirtilmiştir. Geçici 67 nci maddede yer alan 13 ve 16 numaralı fıkra hükümlerinin birlikte nasıl yorumlanacağı konusunda belirsizlik vardır. Şöyle ki, her iki fıkrada geçen menkul kıymet ifadesi 13 üncü fıkrada tanımlandığı şekilde kabul edilirse, 1/1/2006 tarihi öncesinde iktisap edilmiş olan Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olmayan menkul kıymetlerin Geçici 67 nci Madde kapsamında olmadığı sonucuna varılacaktır. Dolayısıyla bu menkul kıymetlerden 1/1/2006 sonrasında elde edilen gelirler bakımından 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli hükümler değil işlem sırasında geçerli olan hükümler uygulanacaktır (1/1/2006 öncesinde ihraç edilmiş olan özel sektör tahvillerinden bu tarih sonrasında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde ise 9 numaralı fıkradaki özel belirleme nedeniyle 31/12/2005 tarihinde geçerli hükümler uygulanacaktır). Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olan menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından 1/1/2006 tarihi öncesinde iktisap edilenler bakımından ise 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli hükümler uygulanacaktır (bu tarihten önce ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde de 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanacaktır). Gelir İdaresinin konuya ilişkin olarak kamuya açıklanan herhangi bir yazılı görüşü (mukteza, sirküler, tebliğ vb.) bulunmamaktadır. Gelir İdaresinin konuyu yukarıdaki şekilde yorumlaması halinde 1/1/2006 öncesinde iktisap edilen, halka açık olmayan (SPK Mevzuatına tabi olmayan) şirketlerin hisse senetlerinin bu tarih sonrasında elden çıkartılması halinde 31/12/2006 tarihi itibarıyla geçerli hükümlere göre değil işlemin yapıldığı tarihte geçerli hükümlere göre vergileme yapılması gerekecektir. Bu durum, aşağıdaki tabloda özetlenen 3 ayrı konuda yatırımcıların aleyhine bir durum yaratacaktır. i

15 1/1/2006 öncesinde iktisap edilen halka açık olmayan şirketlerin hisse senetlerinden bu tarih sonrasında elde edilecek alım-satım kazancı Konu Maliyet revizesi (ÜFE endekslemesi) Alım-satım (değer artış) kazancında istisna Elde bulundurma süresine bağlı istisna 16 numaralı fıkranın yatırımcı lehine yorumu ÜFE deki artış % 10 un altında kalsa dahi elden çıkarmanın (satışın) gerçekleştiği ay hariç iktisap bedeli endekslenerek (maliyet revizesi yapılarak) kazanç belirlenebilir. Alım-satım kazancının varsa diğer değer artış kazançları ile birlikte toplamının 2006 yılı için YTL si vergiden istisna edilir. 1 yıldan daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra satıştan elde edilen kazanç vergilenmez. 16 numaralı fıkranın yatırımcı aleyhine yorumu ÜFE deki artış % 10 ve daha fazla olmadıkça maliyet revizesi yapılamaz. İstisna uygulanamaz. 2 yıldan daha fazla süreyle elde tutulduktan sonra satıştan elde edilen kazanç vergilenmez. Benzer bir yorumun Hazine Müsteşarlığı dışındaki kurum ve kuruluşlarca yurt dışı piyasalarda ihraç edilen Eurobondlar için de yapılabilmesi mümkündür. Bu tür Eurobondların Geçici 67 nci madde kapsamında olmadığı gerekçesiyle, 1/1/2006 öncesinde ihraç edilmiş olan bu tür Eurobondlardan 2006 ve sonrasında elde edilen alım-satım kazançlarının YTL lik istisnadan yararlanamayacağı ve ÜFE endekslemesinin ancak artışın % 10 ve daha fazla olduğu durumda uygulanacağı yönünde görüşler vardır. Vergi İdaresinin görüşü bu konuda da henüz belli değildir. Biz aşağıdaki gerekçelerle söz konusu 16 numaralı fıkra hükmünün yatırımcı lehine yorumlanması gerektiği görüşündeyiz. Bu nedenle, Rehberdeki açıklamalarımız bu çerçevede yapılmıştır. Ancak, Gelir İdaresinin konuyu yatırımcı aleyhine yorumlayabileceğinin Rehber kullanıcılarının kararlarında dikkate alınması gerektiğini hatırlatırız. Geçici 67 nci maddenin 16 numaralı fıkrasında; bu madde kapsamına girmeyen ve 1/1/2006 tarihinden önce iktisap edilmiş olan menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümler uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu fıkrada yer verilen bu madde kapsamına girmeyen ifadesi, 13 numaralı fıkradaki menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesine dahil olmayan menkul kıymetlerin tamamını kapsamaktadır. Çünkü 13 numaralı fıkrada yapılan menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı tanımı zaten Geçici 67 nci maddede yer verilen menkul kıymetlerin tamamını kavramaktadır. Başka bir ifadeyle, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı tanımına dahil olmayan başka bir menkul kıymetin madde kapsamında olmaması tanım gereği zaten mümkün değildir. Dolayısıyla 16 numaralı fıkranın her ihtimale karşı 13 numaralı fıkradaki tanıma dahil olmayan menkul kıymetler için getirildiği yorumunu yapmak doğru olmaz. Bu nedenle, 16 numaralı fıkranın Geçici 67 nci maddede yer verilenlerin dışındaki bütün menkul kıymetleri ve bu bağlamda halka açık olmayan şirketlerin hisse senetlerini kapsadığı yorumunun doğruluğu kabul edilmek durumundadır. Nitekim fıkraların sırası da bize göre bu anlayışı teyit etmektedir. 16 numaralı fıkra, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı tanımının yer aldığı 13 numaralı fıkradan sonra varsa kapsam dışında kalan bütün unsurları kapsamak amacıyla getirilmiş olmalıdır. Diğer yandan, 13 numaralı fıkrada bir bütünleşik ifade olarak menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı ifadesine yer verilmişken, 16 numaralı fıkrada sadece menkul kıymet ifadesine yer verilmesi, bize göre, 16 numaralı fıkranın Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi olmayan menkul kıymetler bakımından da 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli hükümlerin uygulanacağını belirtmek amacını taşımaktadır. ii

16 NK==dbkbi=_İidİ dbkbi=_iidi= 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı? Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı bu rehber, 2006 yılında faiz, kâr payı, repo geliri ile hisse senedi, bono ve tahvil gibi menkul kıymetlerden alım-satım kazancı elde eden gerçek kişi bireysel yatırımcılar için hazırlanmıştır yılında elde edilen söz konusu gelirlerin vergilendirilme esaslarına da ayrıca yer verilmiştir sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67 nci Madde çerçevesinde 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme ile menkul kıymet alım-satım kazançlarında bir nevi kaynakta vergi kesintisi esasına dayalı vergileme rejimine geçilmiştir. Söz konusu yeni vergileme rejimi 1/1/2006 tarihinden itibaren iktisap edilen hisse senetleri ile 1/1/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanacaktır. 31/12/2005 itibarıyla elde bulundurulan hisse senetleri ile yine bu tarih itibarıyla ihraç edilmiş her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden 2006 ve sonrasında elde edilen gelirler 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli mevzuata göre vergilendirilecektir. Bu nedenle, 31/12/2005 tarihi itibarıyla elde bulunan menkul kıymetlerden 2006 ve sonrasında elde edilen gelirlerin durumu 2005 yılında geçerli mevzuata göre ayrıca açıklanmıştır. Bireysel yatırımcıların 2006 yılında elde ettikleri gelirlerin beyan ve vergileme durumunu tam olarak tespit edebilmeleri için öncelikle bu gelirlerin hangi vergileme rejimine tabi olduğunu belirlemeleri gerekmektedir. Açıklamalar Türkiye de yerleşik tam mükellef gerçek kişilerin durumu esas alınarak yapılmıştır (çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Türkiye de yerleşik sayılmamakta, bunlar dar mükellef kabul edilmektedirler). Türkiye de yerleşik olmayan dar mükellefler için ayrı bir bölümde açıklama yapılmıştır. Aksine bir belirleme yapılmadığı takdirde Rehberdeki tüm açıklamalar tam mükellefler için yapılmış sayılmalıdır. Aşağıda sayılanlar tam mükellefiyet esasında gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elde ettikleri bütün gelirler için Türk vergi mevzuatına göre vergilendirilirler. Medeni Kanuna göre ikametgahı Türkiye de bulunanlar, Bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici ayrılmalar Türkiye de oturma süresini kesmez), Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, bu kazanç ve iratları üzerinden ayrıca Türkiye de vergilendirilmezler.) Aşağıda yazılı yabancılar ülkemizde altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye de yerleşmiş sayılmadıkları için tam mükellef kabul edilmezler. Dolayısıyla bu kişiler dar mükellef sayılarak, sadece Türkiye de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilirler. 1

17 Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler, Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. Yukarıdaki kriterlere göre Türkiye de yerleşik sayılmayan kişiler dar mükellef olarak nitelendirilir ve bu kişiler dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilirler. Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşamakta olan Türk vatandaşları Türkiye de yerleşik sayılmadıklarından, sadece Türkiye de elde ettikleri gelirleri üzerinden vergilendirilirler. Dar mükelleflerin Türkiye de elde ettikleri gelirlerinin vergilendirilmesi tam mükelleflere göre önemli farklılıklar gösterir. Dar mükelleflerin vergileme esaslarına ileride ayrı bir bölümde yer verilmiştir. Rehberdeki açıklamalar her bir yatırım aracından elde edilen gelir için ayrı ayrı verilmiştir. Farklı yatırım araçlarından gelir elde edildiği durumda her bir yatırım aracından elde edilen gelirin beyan durumu birlikte değerlendirilmeli, beyanı gerekenler aynı beyannamede birleştirilmelidir. Bazı durumlarda, beyanname verilmesi belirli bir miktarı aşan gelirin elde edilmesine bağlıdır. Bu gibi durumlarda beyan sınırının aşılıp aşılmadığı, aynı gruba giren gelirlerin toplamı dikkate alınarak belirlenmelidir. Örneğin hisse senedi alım-satım kazancı ile Hazine bonosu ve Devlet tahvili alım-satım kazancı menkul kıymet alım-satım kazancıdır ve diğer kazanç ve irat (değer artış kazancı) olarak isimlendirilir. Hazine bonosu ve Devlet tahvili faizi, mevduat faizi, hisse senedi kâr payı ve repo geliri ise menkul sermaye iradı olarak isimlendirilir. Bu konuda bölüm içerisinde yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulmalıdır. Rehberdeki açıklamalar, aksi belirtilmedikçe Türkiye deki yatırım araçlarından elde edilen gelirlere yöneliktir. Yabancı yatırım araçlarından elde edilen gelirlerin beyanı, bu durum belirtilerek açıklanmıştır Menkul Sermaye Geliri Menkul sermaye gelirini, menkul sermaye iradı ve menkul kıymet alım-satım kazancı olarak ikiye ayırmak mümkündür. Menkul sermaye iradı, nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden oluşan sermayenin kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlarıdır. Genel olarak ifade etmek gerekirse, menkul sermaye iradı, nakdi sermayenin doğrudan veya belirli bir menkul kıymete bağlanarak üçüncü kişilerin kullanımına sunulmasından kaynaklanan gelirdir. Menkul kıymet alım-satım kazancı ise nakdi sermayeyi temsil eden menkul kıymetin alım-satımından kaynaklanan kazancı ifade eder. Vergi kanunlarımıza göre menkul sermaye iradı aynı isimli gelir unsurunu ifade ederken, menkul kıymet alım-satım kazancı değer artışı kazancı (diğer kazanç ve irat) olarak farklı bir gelir unsurunu ifade eder. Örneğin, hisse senedinin alım-satım kazancı değer artışı kazancı (diğer kazanç ve irat) grubuna girerken aynı hisse senedinin kâr payı (temettü) menkul sermaye iradı sayılır. Yine benzer şekilde, Devlet tahvili ve Hazine bonosunun faizi menkul sermaye iradı sayılırken, tahvil ve bononun vadesine kadar beklenmeden satışından elde edilen kazanç değer artışı kazancı (diğer kazanç ve irat) sayılır. Bu ayırım, her bir gelir unsurunun vergi matrahının belirlenmesinde farklı esaslar geçerli olduğu için önemlidir. 2

jéåâìä=péêã~óé déäáêäéêá

jéåâìä=péêã~óé déäáêäéêá Vergi jéåâìä=péêã~óé déäáêäéêá OMMU=v¼ä¼=sÉêÖá=oÉÜÄÉêá Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2012 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2012 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2011 ve 2012 Yılı Vergi Rehberi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı

Detaylı

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi

Şubat 2013. Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2013 Menkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2012 ve 2013 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği gayrimenkul, para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2013 ve 2014 Yılı Vergi Rehberi Mart 2014 İçindekiler 1. Genel Bilgi... 1 1.1. Bu Rehber Kimin İçin Hazırlandı... 1 1.2. Gayrimenkul Sermaye Geliri...

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

Ocak 2010 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerinin 2010 Yılı Vergi Rehberi

Ocak 2010 Vergi. Menkul Sermaye Gelirlerinin 2010 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2010 Vergi Menkul Sermaye Gelirlerinin 2010 Yılı Vergi Rehberi Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ

2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ 2009 YILINDA TÜRK MENKUL KIYMETLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN VERGİLENDİRİLMESİ Gelir Türü Faiz / Kar Payı (Vade sonunda) Hazine Bonosu, Devlet Tahvili (Döviz ve

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2015 ve 2016 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2015 ve 2016 Yılı Vergi Rehberi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2015 ve 2016 Yılı Vergi Rehberi 1 Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez.

İMKB de işlem gören hisse senetleri alım satım kazançları % 0 stopaja tabi olup, beyan edilmez. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ Hisse Senedi Alım Satım kazancı (Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hisse senetleri hariç) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Hisse Senedi Alım Satım

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/31

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/31 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden ÖNCE iktisap edilmiş hisse

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil.

10 oranında stopaja tabi. - 1 yıldan fazla süreyle elde tutulan menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetleri stopaja tabi değil. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2016 ve 2017 Yılı Vergi Rehberi

Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2016 ve 2017 Yılı Vergi Rehberi 1 Menkul ve Gayrimenkul Sermaye Gelirlerine İlişkin 2016 ve 2017 Yılı Vergi Rehberi Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2014 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ (*) KAZANCI ÖNCE iktisap edilmiş hisse senetleri KAZANCI SONRA iktisap

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/8 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 08.03.2016 Sayı : 2016/8 Değerli Müşterimiz, 2015 yılında tam mükellef gerçek kişiler ve tam mükellef kurumlarca elde edilen bazı gelirlerin vergilendirilmesi ve beyanına ilişkin

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır.

2 yıldan fazla elde tutulan tam mükellef kurumlara ait hisse senetlerinden elde edilen kazançlar istisnadır. HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri - İvazsız olarak iktisap edilenler, İMKB de işlem görenlerden 3 aydan fazla elde tutulanlar ile İMKB de işlem görmeyenlerden tam mükellef

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden önce iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen) - Tamamı kurum kazancına dahil edilir. (% 20) (Şartları var ise iştirak

Detaylı

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında)

Vergi Rehberi. (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) Vergi Rehberi 2015 (01.01.2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu kapsamında) TAM - DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ NEDİR? 1- Aşağıda detayları verilen gerçek kişiler tam mükellef sayılırlar

Detaylı

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ

MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN 2009 YILI VERGİ REHBERİ Sunuş Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011

No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 No: 2011/32 Tarih: 01.07.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI

2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI 2012 YILINDA ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN GELİR VERGİSİ BEYANI Tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2012 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı, ücret geliri gibi

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ 2011 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ Bu raporumuzda, tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2011 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2009/26 İstanbul, 11 Şubat 2009 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir

STOPAJ STOPAJ. -Stopaja tabi değildir Hisse Senetleri Kar Payları -Aşağıda belirtilen özel durumlar hariç olmak üzere Tam mükellef kurumlardan elde edilen nakit kar paylarının ½ si vergiden istisnadır. İstisna sonrası kalan tutar diğer gelirlerle

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.02.2014 Sayı: 2014/040 Ref: 4/040 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU GEÇĐCĐ 67. MADDE UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ OLARAK GERÇEK KĐŞĐLERE YÖNELĐK VERGĐ REHBERĐ YAYINLANMIŞTIR Türk finansal araçlarına

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Bireylerin Menkul Kıymet ve Gayrimenkullerden Elde Ettikleri Gelirlerin Vergilendirilmesi (2014)

Bireylerin Menkul Kıymet ve Gayrimenkullerden Elde Ettikleri Gelirlerin Vergilendirilmesi (2014) Bireylerin Menkul Kıymet ve Gayrimenkullerden Elde Ettikleri Gelirlerin Vergilendirilmesi (2014) 2 Bu doküman, 18.01.2010 tarihinde yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde uygulamacılara genel bilgi vermek

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır.

Anılan değişiklikler ile ilgili açıklamalarımız önceki yazılarımızda yer almaktadır. Sayı: YMM.03.2011-01 Konu: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:227 İZMİR. 5.1.2011 Muhasebe Müdürlüğüne, Bilindiği üzere; Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı dikkate alınarak Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri. 2009 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2009 Yılı Vergi Rehberi Ocak 2009 Sunu Menkul sermaye gelirlerinin vergilendirilmesi, son yıllarda gittikçe önem kazanan ve geni kitlelerin parasını deerlendirdii para ve sermaye

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi (2007 Yılı) G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2007 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

100 Soruda 2012 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2012 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2012 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 1 Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu'nda, bu kıymetlerin

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

100 SORUDA 2007 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN

100 SORUDA 2007 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN 100 SORUDA 2007 YILINDA MENKUL KIYMETLERDEN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KURALLAR SUNUŞ Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında

Detaylı

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk.

DUYURU ( 2012-13 ) : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 08.03.2012 DUYURU ( 2012-13 ) Konu : 2011 Yılı Kazançlarına İlişkin Verilecek Gelir Vergisi Beyanı Hk. 2011 Yılında Elde Edilen Ücretler, Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları İle Diğer

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi İçindekiler Sayfa no I. Mükellefiyet ve menkul kıymet gelir türleri...3 A. Mükellefiyet...3 B. Menkul kıymetlerden elde edilen gelirler...3 II. Beyana ve tevkifata

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ PAY SENEDİ ALIM- önce iktisap edilen) PAY SENEDİ ALIM- sonra iktisap edilen) TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF**

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014

Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Rehber, gerçek kişilerin menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili genel bilgi vermek amacıyla 15 Ekim 2014 tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi yasalarının ilgili hükümleri dikkate

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 04.01.2011/ 7-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILMIŞTIR ÖZET : 2011 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan hadlerin belirlendiği 278 Seri No lu Gelir

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin

Detaylı

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE 2006 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE 2006 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI İLE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 )

G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) G.V.K. GEÇİCİ 67.MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ( 2008 ) ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen a) Anonim,

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 100 Soruda 2011 Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI

2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 2013 TAKVİM YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2013 takvim yılında elde edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı, değer artış kazancı,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/113 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : Gelir si Kanununun

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 245 2017 Ayrıntılı Bilgi İçin; Vergi İletişim Merkezi

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı