T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı"

Transkript

1

2 T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim Ve Planlama Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri a) Stratejik Planlama Hizmetleri 1. Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının, vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve revizyon için gerekli çalışmaları yapmak, 2. Bakanlığın stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, 3. Bakanlığın stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek, 4.Stratejik Plan ve performans programının izlenip değerlendirilmesi için gerekli bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak, 5. Stratejik planın uygulama sonuçlarını periyodik olarak izlemek, değerlendirmek ve raporlamak, 6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. b) Faaliyet Raporlama Hizmetleri 1. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, 2. Başkanlığın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek ve Birim Faaliyet Raporunu hazırlamak, 3. Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Bakanlığımız tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerle ilgili çalışmaları raporlar halinde Kalkınma Bakanlığı na göndermek, 4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. c) Yönetim Bilgi Sistemleri Hizmetleri 1. Başkanlığın yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek ve koordine etmek, 2. Başkanlığın ihtiyaçlarına yönelik izleme ve raporlama sistemlerini geliştirmek, 3. Başkanlığın web sitesi ve bilgiye erişim hizmetlerini yürütmek, 4. Resmi yazışmaların Standart Dosya Planına uygun kodlamalarının yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmak ve eğitimlerini vermek, 5. Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme ve proje faaliyetlerini yürütmek, 6. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 27

3

4 İŞ SÜREÇLERİ

5 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): STRATEJİK PLANLAMA HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.1, a.2, a.3 SÜREÇ KODU: SP.001 İŞ SÜRECİ: Stratejik Planın Hazırlanması (1) Bakanlık Makamından yeni stratejik planın yapılmasına ilişkin yazılı ya da sözlü talimatın verilmesini takiben 2 iş günü içerisinde veya stratejik planın kapsadığı dönemin bitmesinden bir yıl önce stratejik plan çalışmalarının başlatılması için hazırlanan yazı Üst Yöneticiye onay alınmak üzere sunulur. (2) Alınan onaya istinaden Stratejik Planlama Ekibi kurulması amacıyla birimi temsile yetkili personel isimlerinin bildirilmesi için harcama birimlerine 2 iş günü içerisinde yazı gönderilir. (3) Birimlerden isimleri bildirilen personelle oluşturulan Stratejik Planlama Ekibinin, 30 iş günü içerisinde Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik te belirtilen konuları kapsayan hazırlık programını oluşturmaları koordine edilir. (4) Stratejik planlama ekibince Hazırlık Programı oluşturulduktan sonra 5 iş günü içerisinde paydaş analizi yapılarak iç ve dış paydaşlar belirlenir. (5) Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dâhil edilmesi ve planın bu kesimlerce sahiplenilmesi amacıyla mülakat, anket, atölye çalışması ve toplantılar düzenlenerek Bakanlığımızın güçlü ve zayıf yönleri 30 iş günü içerisinde belirlenir. (6) Aynı süre zarfında, iç ve dış paydaş toplantıları ile Bakanlığın; vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri belirlenerek birimlerin stratejik hedefleri, hedefe yönelik stratejileri ve faaliyetleri tespit edilir. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşma yöntemlerinin saptanması amacıyla performans göstergelerinin belirlenmesi koordine edilir. (7) Planlama ekibince; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu ve Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin diğer rehberler ile Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve programlara uygun olarak 2 ay içerisinde Stratejik Plan Taslağı hazırlanması koordine edilir. (8) Hazırlanan taslak 2 iş günü içerisinde harcama yetkililerinin görüşlerine sunulur. (9) Harcama yetkililerinden varsa gelen görüş ve öneriler üzerine değiştirilen taslak, 2 iş günü içerisinde sıralı amirlere sunularak Bakanlık Makamına gönderilir. (10) Bakanlık Makamı tarafından değerlendirilen ve gerektiğinde revize edilen Stratejik Plan, kapsadığı dönemden önceki yılın Ocak ayında Kalkınma Bakanlığına değerlendirilmek üzere gönderilir. (11) Kalkınma Bakanlığından gelen Değerlendirme Raporu dikkate alınarak 5 iş günü içerisinde son şekli verilen Stratejik Plan Bakanlık Makamına onaylanmak üzere sunulur. (12) Stratejik Plan, Makam onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere elektronik ortamda ve yazılı olarak Maliye Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilir. Ayrıca birer nüsha, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştay Başkanlığı na da gönderilir. (13) Stratejik Plan, eşzamanlı olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Bakanlık ve Başkanlık web sitesinde yayınlanır. Dönemi içerisinde Stratejik Plan ile ilgili herhangi bir güncelleştirme durumunda Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir. MEVZUAT: Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, -Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 32

6 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.1. Ulusal Kalkınma Strateji ve Politikaları, Yıllık Program ve Hükümet Programı Çerçevesinde Bakanlığın Orta ve Uzun Vadeli Strateji ve Politikalarının, Vizyon, Misyon, Stratejik Amaç ve Hedeflerinin Belirlenmesi ve Revizyon İçin Gerekli Çalışmaları Yapmak a.2. Bakanlığın Stratejik Planlama Çalışmalarına Yönelik Bir Hazırlık Programı Oluşturmak a.3. Bakanlığın Stratejik Planlama Sürecinde İhtiyaç Duyulacak Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerini Vermek veya Verilmesini Sağlamak ve Stratejik Planlama Çalışmalarını Koordine Etmek Bakanlık Makamından gelen talimat / stratejik planın kapsadığı dönemin bitmesinden bir yıl önce Stratejik plan çalışmalarının başlatılması için Üst Yöneticiden onay almak için yazı yazılır. Stratejik Planlama Ekibi kurulması için birimi temsile yetkili personel isimlerinin bildirilmesi için harcama birimlerine yazı gönderilir. Stratejik planlama sürecine dahil olacak görüş ve düşüncelerin toplanması için çeşitli çalışma ve toplantılar yapılarak Bakanlığımızın güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Stratejik Planlama Ekibinin hazırlık programını oluşturmaları koordine edilir. Stratejik amaç ve hedeflere ulaşma yöntemlerinin belirlenmesi için performans göstergelerinin belirlenmesi koordine edilir. Planlama ekibince plan taslağı hazırlanması koordine edilir. Stratejik Plan Taslağı Taslak, harcama yetkililerine sunulur ve onların görüşleri üzerine varsa değişiklikler yapılır. Stratejik Plan Kalkınma Bakanlığına gönderilir ve oradan gelen değerlendirme raporuna göre son hali verilir. Son hali verilen taslak, sıralı amirlere sunularak Bakanlık Makamına gönderilir. Bakanlık Makamınca değerlendirilen taslak gerektiğinde tekrar revize edilir. Stratejik Plan Plan onaylanmak üzere Bakanlık Makamına sunulur. Onaylanan Stratejik Plan, Maliye Bakanlığına, Kalkınma Bakanlığı na, TBMM ne ve Sayıştay a da gönderilir. 33

7 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): STRATEJİK PLANLAMA HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: a.4, a.5 SÜREÇ KODU: SP.002 İŞ SÜRECİ: Stratejik Planın Periyodik Olarak İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması (1) Stratejik Planın yayınlanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde, Stratejik Planın uygulamasının izlenmesi amacıyla, birimlerden Stratejik Plandaki amaç ve hedeflere yönelik yapmış oldukları faaliyetlerin uygulama sonuçlarının gönderilmesi yazı ile istenir. Yazıda gönderilmesi istenen veriler, gönderme zamanı ve gönderme yöntemi (elektronik ortamda, yazılı olarak vb) de belirtilir. (2) Verilerin zamanında gelip gelmediği ve gelen verilerin de istenilen hususlara uygun olup olmadığı 2 iş günü içerisinde kontrol edilir. Kontrol sonucu eksikliklerin tespit edilmesi halinde ilgili birimlerle görüşülerek giderilmesi sağlanır. Bu süre zarfında da düzelmemesi halinde durum sıralı amirlere bilgi notuyla bildirilir. (3) Birimlerden gelen veriler kullanılarak, Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu 3 er aylık dönemleri takip eden ayın sonuna kadar hazırlanır. Hazırlanan rapor sıralı amirlere sunulur. Raporda, hedefler, ulaşılan sonuçlar ve değerlendirmelere yer verilir. MEVZUAT: Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, -Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar 34

8 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: a.4. Stratejik Plan ve Performans Programının İzlenip Değerlendirilmesi İçin Gerekli Bilgi ve Verileri Toplamak, Analiz Etmek ve Raporlamak a.5. Stratejik Planın Uygulama Sonuçlarını Periyodik Olarak İzlemek, Değerlendirmek ve Raporlamak Stratejik Plan ın yayınlanması Birimlerden, stratejik plandaki amaç ve hedeflerine yönelik yapmış oldukları faaliyetlerin uygulama sonuçlarının gönderilmesi yazı ile istenir. Verilerin zamanında gelip gelmediği ve gelen verilerin de istenilen hususlara uygun olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol sonucu eksikliklerin tespit edilmesi halinde ilgili birimlerle görüşülerek giderilmesi sağlanır. Bu süre zarfında da düzelmemesi halinde durum sıralı amirlere bilgi notuyla bildirilir. Birimlerden gelen veriler kullanılarak, rapor hazırlanır. Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu Rapor Üst Yöneticiye sunulur. 35

9 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): FAALİYET RAPORLAMA HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.1, b.2 SÜREÇ KODU: SP.003 İŞ SÜRECİ: İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması (1) Ocak ayının ikinci haftasında, Bakanlık merkez birimlerine, Müsteşar ya da Müsteşar Yardımcısı imzası ile bir önceki yıl içerisinde yaptıkları faaliyetleri kapsayan birim faaliyet raporlarının hazırlanması için yazı yazılır. Yazıda; faaliyet raporlarının gönderilmesi gereken tarih, uyulması gereken hususlara ayrıca yer verilir. Gönderilmesi gereken tarih, ilgili mevzuatında yer alan süreler dikkate alınarak belirlenir. (2) Gelen faaliyet raporları, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe ve belirlenen diğer hususlara göre 15 iş günü içerisinde incelenir. (3) Verilerin eksik/hatalı gelmesi halinde, 3 iş günü içerisinde birimler ile görüşülerek düzeltilmesi sağlanır. Buna rağmen düzeltilememesi halinde durum bilgi notuyla sıralı amirlere bildirilir. (4) Birimlerden gelen faaliyet raporlarının konsolide ve kontrol işlemleri 5 iş günü içerisinde yapılarak Taslak İdare Faaliyet Raporu oluşturulur ve Üst Yöneticinin onayına sunulur. (5) Bakanlık İdare Faaliyet Raporu Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Aynı süre içerisinde Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı na üst yazı ekinde gönderilir. Ayrıca Bakanlığımız web sitesinde yayınlanır. (6) Yönetici tarafından bu raporun Bakanlık yayını haline getirilmesine karar verilmesi halinde, yayın onayının birime gelmesini müteakip 2 iş günü içerisinde basıma ilişkin satın alma işlemlerine ve raporun yayınlanmasına ilişkin yasal izin alma sürecine (Bakanlık Yayın Numarası, İSBN numarası gibi) ilgili mevzuatı doğrultusunda başlanır. MEVZUAT: Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, -Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik 36

10 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER: b.1. Harcama Birimleri Tarafından Hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da Esas Alarak İdarenin Faaliyet Raporunu Hazırlamak b.2. Başkanlığın Faaliyetleri İle İlgili Bilgi ve Verileri Toplamak, Tasnif Etmek, Analiz Etmek ve Birim Faaliyet Raporunu Hazırlamak Ocak ayının ikinci haftası Bakanlık merkez birimlerine, bir önceki yıl içerisinde yaptıkları faaliyetleri kapsayan birim faaliyet raporlarının hazırlanması için yazı yazılır. Gelen faaliyet raporları, ilgili yönetmeliğe ve belirlenen diğer hususlara göre incelenir. Verilerin eksik/hatalı gelmesi halinde, birimler ile görüşülerek düzeltilmesi sağlanır. Buna rağmen düzeltilememesi halinde durum bilgi notuyla sıralı amirlere bildirilir. Düzeltilen birim faaliyet raporlarının konsolide ve kontrol işlemleri yapılır. Taslak İdare Faaliyet Raporu Hazırlanan taslak Üst Yöneticinin onayına sunulur. Bakanlık İdare Faaliyet Raporu kamuoyuna açıklanır. Aynı süre içerisinde Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı na gönderilir. Yönetici tarafından bu raporun Bakanlık yayını haline getirilmesine karar verilmesi halinde, yayın onayının birime gelmesini müteakip basıma ilişkin satın alma işlemlerine ve raporun yayınlanmasına ilişkin yasal izin alma sürecine ilgili mevzuatı doğrultusunda başlanır. 37

11 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): FAALİYET RAPORLAMA HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.3 SÜREÇ KODU: SP.004 İŞ SÜRECİ: Sağlık Bakanlığı Yılı Programı Tedbir Teklif Tablosunun Hazırlanması (1) Bakanlığımızın Yılı Programı Tedbir Tekliflerin oluşturulması için Kalkınma Bakanlığı ndan gelen yazı doğrultusunda Bakanlığımız merkez birimleri ve bağlı kurumlara 3 iş günü içerisinde yazı hazırlanarak gönderilir. Yazıda; Kalkınma Bakanlığı tarafından gelen yazı ekinde gönderilen formata göre Bakanlık birimlerinin görev ve sorumluluk alanına giren konu ve faaliyetlerine ilişkin Tedbir Teklif Tablosunun doldurularak göndermeleri istenir. Yazıda ayrıca verilerin son gönderileceği tarih de belirtilir. (2) İstenilen verilerin gelmemesi halinde, durum bilgi notu hazırlanarak sıralı amirlere bildirilir. (3) Gelen veriler, Kalkınma Bakanlığının belirlediği kriterler doğrultusunda 3 iş günü içerisinde kontrol edilir. Kontrol sonucu eksikliklerin tespit edilmesi halinde ilgili birimlerle görüşülerek giderilmesi sağlanır. (4) Veriler 2 iş günü içerisinde konsolide edilerek Sağlık Bakanlığı Yılı Programı Tedbir Teklif Tablosu oluşturulur ve sıralı amirlere sunulur. (5) Son hali verilen Sağlık Bakanlığı Yılı Programı Tedbir Teklif Tablosu Üst Yöneticinin onayına sunulur. (6) Üst Yönetici tarafından Onaylanan Yılı Programı Tedbir Teklif Tablosu, Kalkınma Bakanlığınca belirtilen süre içerisinde ilgili Bakanlığa gönderilir. (7) Tablo nun Kalkınma Bakanlığına gönderildiğine dair bilgi notu aynı gün içerisinde hazırlanarak Yöneticiye sunulur. MEVZUAT: Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesi -Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı 38

12 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER b.3. Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Bakanlığımız Tarafından Yürütülmesi Öngörülen Faaliyetlerle İlgili Çalışmaları Raporlar Halinde Kalkınma Bakanlığı na Göndermek Kalkınma Bakanlığından gelen yazı Bakanlığımız merkez birimleri ve bağlı kurumlara, Yılı Programı Tedbir Teklif Tablosunun hazırlanarak gönderilmesi için yazı yazılır. İstenilen verilerin gelmemesi halinde, durum bilgi notu hazırlanarak sıralı amirlere bildirilir. Gelen veriler kontrol edilir ve kontrol sonucu eksikliklerin tespit edilmesi halinde ilgili birimlerle görüşülerek giderilmesi sağlanır. Veriler konsolide edilir. Sağlık Bakanlığı Yılı Programı Tedbir Teklif Tablosu Teklif Tablosu Üst Yöneticinin onayına sunulur. Onaylanan Teklif Tablosu, Kalkınma Bakanlığı na gönderilir. Tablo nun Kalkınma Bakanlığına gönderildiğine dair bilgi notu hazırlanarak yöneticiye sunulur 39

13 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): FAALİYET RAPORLAMA HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.3 SÜREÇ KODU: SP.005 İŞ SÜRECİ: Yılı Programının İzlenmesi (1) Yılı Programı yayınlandıktan sonra Bakanlığımız ile ilgili tedbir maddelerinin hangi birimleri ya da bağlı kurumları ilgilendirdiği 3 iş günü içerisinde tespit edilir. (2) Kalkınma Bakanlığınca gönderilen, Yılı Programının 3 er aylık dönemler halinde izlenerek bildirilmesine ilişkin yazıya istinaden 3 iş günü içerisinde, harcama birimleri ve bağlı kuruluşlarına yazı gönderilir. Yazıda; yılı programında sorumlu oldukları tedbirlere ilişkin uygulama durumlarını gösteren raporları hazırlayarak belirtilen süre içerisinde göndermeleri istenir. (3) Gelen veriler; Programda belirtilen hedeflere, önceki dönem verilerine ve gerçekleşmelere varsa teyit edilebilecek diğer veri kaynaklarına uygunluğu 5 iş günü içerisinde kontrol edilir. (4) Varsa eksik veya hatalı veriler için ilgili birim ile görüşülerek verilerin tamamlanması istenir. Verilen ilave sürede de eksiklerini tamamlamayan birimler, sıralı amirlere bildirilir. (5) Tamamlanan veriler konsolide edilerek 3 iş günü içerisinde Tedbirlere İlişkin Uygulama Raporu hazırlanır. (6) Hazırlanan Rapor 1 iş günü içerisinde, onaylanmak üzere yöneticiye sunulur. (7) Onaylanan rapor, Kalkınma Bakanlığının yazısında belirtilen usullere göre bu Bakanlığa gönderilir. MEVZUAT: Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesi -Yılı Programı Uygulanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 40

14 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER b.3. Hükümet Acil Eylem Planı, Orta Vadeli Program, Yıllık Programlarda Bakanlığımız Tarafından Yürütülmesi Öngörülen Faaliyetlerle İlgili Çalışmaları Raporlar Halinde Kalkınma Bakanlığı na Göndermek Yılı Programının yayınlanması Kalkınma Bakanlığından yılı programının izlenmesi için gelen yazı Bakanlığımızı ilgilendiren tedbir maddelerinin hangilerinin birimleri/bağlı kurulumları ilgilendirdiği tespit edilir. Harcama birimleri ve bağlı kuruluşlarına yazı gönderilir. Gelen verilerin uygunluğu kontrol edilerek varsa eksik/hatalı verilerin düzeltilmesi için birimlerle görüşülür. Tamamlanan veriler konsolide edilir. Tedbirlere İlişkin Uygulama Raporu Rapor, Yöneticinin onayına sunulur. Onaylanan rapor, Kalkınma Bakanlığının yazısında belirtilen usullere göre bu Bakanlığa gönderilir. 41

15 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): FAALİYET RAPORLAMA HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.4 SÜREÇ KODU: SP.006 İŞ SÜRECİ: Haberleşme Kodları İşlemleri (İdari Birim Kimlik Kodu) (1) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Birimlerimize yeni birim eklenmesi, güncellenmesi veya kaldırılması durumlarında, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2011/1 sayılı Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Hakkındaki Genelge ye istinaden Haberleşme Kodu (İdari Birim Kimlik Kodu) verilmesi/gerekli değişikliklerin yapılması konusunda ilgili birim tarafından gelen yazı Başkanlıkça belirlenen Kodlama Standartları doğrultusunda 3 iş günü içerinde incelenir. (2) İnceleme sonucunda, varsa eksikliklerin tamamlanması için belirlenen süreyi takip eden 2 iş günü içerisinde ilgili birim ile görüşülür. (3) Eksikliklerin tamamlanması sonucunda; Başbakanlığın Kodlama Standartlarına göre 3 iş günü içerisinde Başbakanlık Elektronik Uygulamalar Merkezi Web sayfasından (Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Sistemine (DTVT)) onaylanmak üzere girişi yapılır. (4) Girilen veriler Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından onaylandıktan sonra sistem üzerinden oluşturulan kod, ilgili birime yazı ile 2 iş günü içerisinde gönderilir. MEVZUAT: -2011/1 Sayılı Başbakanlık Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Hakkındaki Genelgesi 42

16 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER b.4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak Haberleşme Kodu (İdari Birim Kimlik Kodu) işlemleri için ilgili birim tarafından gelen yazı Gelen yazı Başkanlıkça belirlenen Kodlama Standartları doğrultusunda incelenir. Varsa eksikliklerin tamamlanması için ilgili birim ile görüşülür. Başkanlıkça belirlenen Kodlama Standartlarına göre Devlet Teşkilatı Veri Tabanı Sistemine (DTVT) onaylanmak üzere girişi yapılır. Girilen verilerin Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından onaylanmasından sonra sistem üzerinde kod oluşturulur. İlgili birim için oluşturulmuş kod Oluşturulan kod, ilgili birime yazı ile gönderilir. 43

17 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): FAALİYET RAPORLAMA HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: b.4 SÜREÇ KODU: SP.007 İŞ SÜRECİ: Hizmet Envanteri İşlemlerinin Koordinasyonu (1) Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığından gelen yazı doğrultusunda, Bakanlık ana hizmet birimlerinden, Daire Başkanlığı düzeyinde Veri Giriş Görevlilerini belirleyerek 2 iş günü içerisinde yazı ile bildirilmesi istenir. İlk bildirim yapılmasından sonra takip eden her yılın Ocak ayı içerisinde bu isimlerde bir değişiklik olup olmadığının bildirilmesi istenir. Yazıda, isimlerin bildirileceği son tarih ile gerek görülen diğer hususlara da yer verilir. (2) Belirlenen personele, Başbakanlık Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimin düzenlenmesi koordine edilir. (3) Eğitim alan personelin birim faaliyetlerine ilişkin ana hizmetlere ait verilerini Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığınca yayınlanan kılavuz doğrultusunda Başbakanlık Elektronik Uygulamalar Merkezi Web sayfasından Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS) üzerinden girmelerine ilişkin yazı; eğitimin düzenlenmesini takiben 5 iş günü içerisinde Bakanlık ana hizmet birimlerine gönderilir. (4) Birimlerce mevcut sisteme (Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi) girilen veriler, 5 iş günü içerisinde ilgili genelge doğrultusunda kontrol edilir. (5) Kontrol süresince uygun bulunan veriler sistem üzerinden onaylanarak Başbakanlığa gönderilir; uygun bulunmayanlar ise gerekçeleri belirtilerek yeniden düzenlenmesi için ilgili birime iade edilir. MEVZUAT: -Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik -2011/37 Sayılı Sağlık Bakanlığı nın Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları Konulu Genelgesi 44

18 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER b.4. Amirleri tarafından verilecek diğer görevleri yapmak Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığından gelen yazı Bakanlık ana hizmet birimlerinden, daire başkanlığı düzeyinde Veri Giriş Görevlilerini belirleyerek yazı ile bildirilmesi istenir. İlk bildirim yapılmasından sonra takip eden her yılın Ocak ayı içerisinde bu isimlerde bir değişiklik olup olmadığının bildirilmesi istenir Belirlenen veri giriş personeline, Başbakanlık Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi ile ilgili eğitimin düzenlenmesi koordine edilir. Eğitim alan personelin birim faaliyetlerine ilişkin ana hizmetlere ait verilerini sistem üzerinden girmelerine ilişkin yazı, Bakanlık ana hizmet birimlerine gönderilir. Sisteme girilen veriler kontrol edilir. Kontrol süresince uygun bulunan veriler sistem üzerinden onaylanarak Başbakanlığa gönderilir; uygun bulunmayanlar ise gerekçeleri belirtilerek yeniden düzenlenmesi için ilgili birime iade edilir 45

19 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.1, c.5 SÜREÇ KODU: SP.008 İŞ SÜRECİ: Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin Hizmetlerin Yerine Getirmesi ve Koordine Edilmesi (1) Yöneticinin talimatı üzerine Bakanlığımız Bilgi Güvenliği Politikaları ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün belirlemiş olduğu çerçeve ilkeler doğrultusunda; teknolojideki gelişmeler sonucu başkanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırmalar yapılarak teknik rapor 3 iş günü içinde hazırlanır. (2) Başkanlığımızın yönetim bilgi sistemi ihtiyaçlarına yönelik ( bilgisayar alımı, yazılım temin edilmesi v.b.) talebiyle ilgili analiz toplantıları, ihtiyaçların yerindelik tespiti, alınacak ya da hazırlanacak ürünün gereksinimlerini içeren rapor, en geç 5 iş günü içerisinde hazırlanır. (3) Hazırlanan raporlar, 1 iş günü içerisinde yöneticiye sunulur. (4) Yapılan analizler doğrultusunda mevzuata uygun teknik şartname 5 iş günü içerisinde hazırlanarak aynı süre içerisinde ilgili birime gönderilir. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesi 46

20 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER c.1. Başkanlığın Yönetim Bilgi Sistemlerine İlişkin Hizmetleri Yerine Getirmek ve Koordine Etmek c.5. Başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme ve proje faaliyetlerini yürütmek, Yönetici talimatı Başkanlığımızın yönetim bilgi sistemi ihtiyaçlarına yönelik talebi Teknolojideki gelişmeler sonucu başkanlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırmalar yapılarak teknik rapor hazırlanır. Taleple ilgili analiz toplantıları, ihtiyaçların yerindelik tespiti, alınacak ya da hazırlanacak ürünün gereksinimlerini içeren rapor hazırlanır.. Teknik rapor Rapor Hazırlanan raporlar yöneticiye sunulur. Yapılan analizler doğrultusunda mevzuata uygun teknik şartname aynı süre içerisinde ilgili birime gönderilir. 47

21 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.2 SÜREÇ KODU: SP.009 İŞ SÜRECİ: Başkanlığın İhtiyaçlarına Yönelik İzleme ve Raporlama Sistemlerinin Geliştirilmesi (1) Başkanlık birimlerinden gelen talepler doğrultusunda mevcut izleme ve raporlama sistemleri değerlendirilerek taleplerin bu sistemler aracılığı ile karşılanıp karşılanamayacağı 5 iş günü içerisinde değerlendirilir. (2) Değerlendirmeler sonucunda işin süreci, gerekli olan fiziki ve mali kaynakları, ekipmanları ve varsa bu işle ilgili çözüm önerilerini içeren rapor aynı süre içerisinde hazırlanarak yöneticiye sunulur. (3) İhtiyaç başkanlık bünyesinde karşılanabiliyorsa, gerekli çalışmalar 2 iş günü içerisinde başlatılır. (4) Başkanlık bünyesinde karşılanamıyorsa talepte bulunan birime yazı ile bildirilir. MEVZUAT: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesi 48

22 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER c.2. Başkanlığın İhtiyaçlarına Yönelik İzleme Ve Raporlama Sistemlerini Geliştirmek Başkanlık birimlerinden gelen talepler Mevcut izleme ve raporlama sistemleri değerlendirilerek taleplerin bu sistemler aracılığı ile karşılanıp karşılanamayacağı değerlendirilir. Değerlendirmeler sonucunda, gerekli olan fiziki ve mali kaynakları, ekipmanları ve varsa bu işle ilgili çözüm önerilerini içeren rapor hazırlanarak yöneticiye sunulur. Rapor İhtiyaç başkanlık bünyesinde karşılanabiliyorsa, gerekli çalışmalar başlatılır Başkanlık bünyesinde karşılanamıyorsa talepte bulunan birime yazı ile bildirilir. 49

23 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: SP.010 İŞ SÜRECİ: Başkanlığın Web Sitesi ile İlgili Hizmetleri (1) İlgili birim amirince onaylanan Haber İstek Formu, 1 iş günü içerisinde teknik açıdan (Web sitesinde yayınlanan ve güncellenmesi gereken mevzuatlar, yazı ve duyuruların güncellenmesi) incelenerek yönetici onayına sunulur. (2) Onaylanan talebe istinaden, yayınlanması istenen doküman ve belgeler aynı gün içerisinde ilgili birimden talep edilir. (3) Birimlerden gelen doküman ve belgeler 2 iş günü içerisinde Başkanlık ve/veya Bakanlık web sitesinde yayınlanır. MEVZUAT: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesi 50

24 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER c.3. Başkanlığın Web Sitesi Ve Bilgiye Erişim Hizmetlerini Yürütmek İlgili birim amirince onaylanan Haber İstek Formu Form teknik açıdan incelenerek yönetici onayına sunulur. Onaylanan talebe istinaden, yayınlanması istenen doküman ve belgeler ilgili birimden talep edilir. Birimlerden gelen doküman ve belgeler Başkanlık ve/veya Bakanlık web sitesinde yayınlanır. 51

25 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.3 SÜREÇ KODU: SP.011 İŞ SÜRECİ: Bilgiye Erişim Hizmetleri (1) Birimlerden bilgisayar, çevre malzemeleri, network ağ alt yapısı ile bağlantılarının kurulumu, bakım ve arızalarının giderilmesi yönünde gelen talepler, aynı gün içerisinde konularına ve durumun aciliyet sırasına göre değerlendirilir. (2) Değerlendirme sonucunda mevcut arızalar veya giderilemeyeceği anlaşılan talepler, 1 iş günü içerisinde tutanağa bağlanarak ilgili birime gönderilir. (3) Karşılanabileceği anlaşılan talepler için 2 iş günü içerisinde gerekli iş ve işlemler yapılır. (4) İlgili birime, tutanak veya işlemin yapıldığına dair aynı süre içerisinde bildirim yapılır. MEVZUAT: Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesi 52

26 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER c.3. Başkanlığın Web Sitesi Ve Bilgiye Erişim Hizmetlerini Yürütmek Birimlerden gelen talepler Gelen talepler, konularına ve aciliyet durumlarına göre değerlendirilir. Talebin karşılanamaması durumunda tutanak hazırlanır. Talebin karşılanması durumunda iş ve işlemler yapılır. Tutanak İlgili birime, tutanak veya işlemin yapıldığına dair bildirim yapılır. 53

27 BİRİM: STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI (ALT BİRİM): STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FONKSİYON (HİZMET): YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ HİZMETLERİ YÖNERGE FONKSİYON (HİZMET) SIRA NO: c.4 SÜREÇ KODU: SP.012 İŞ SÜRECİ: Resmi Yazışmaların Standart Dosya Planına Uygunluğunun Kontrolü (1) Birimlerden yeni kod açılması, var olan kodların revize edilmesi veya dosyaların hangi kodlarla ilişkilendirileceği hususlarında yazılı veya sözlü talep gelmesi halinde, gelen talepler yürürlükte bulunan ilgili genelge çerçevesinde 5 iş günü içerisinde değerlendirilir. (2) Yapılan değerlendirme sonucunda, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü nce tanımlanmış mevcut kodların ihtiyacı karşılaması halinde ilgili birime; karşılamaması halinde ise Başkanlığımız görüşü de oluşturularak talebe ilişkin yazı Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne 15 iş günü içerisinde gönderilir. (3) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmi yazıyla gönderilen değişikliğe ilişkin bilgiler 5 iş günü içerisinde Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlara yazı ile duyurulur ve Başkanlık web sitesinde yayınlanır. MEVZUAT: -Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Saklama Süreli Standart Dosya Planına ilişkin 2005/7 Sayılı Genelge -Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergenin 7. Maddesi 54

28 İŞ SÜRECİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE DE YER ALAN GÖREVLER c.4. Resmi Yazışmaların Standart Dosya Planına Uygun Kodlamalarının Yapılıp Yapılmadığının Kontrolünü Yapmak Ve Eğitimlerini Vermek Birimlerden resmi yazışma kodlarıyla ilgili talebin gelmesi Talepler ilgili mevzuat çerçevesinde incelenir. Mevcut kodlar ihtiyacı karşılaması halinde ilgili birime yazı yazılır mevcut kodlar ihtiyacı karşılamaması halinde başkanlığımız görüşü de oluşturularak ilgili birimin talebine ilişkin yazı Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne gönderilir. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmi yazıyla gönderilen değişikliğe ilişkin bilgiler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlara yazı ile duyurulur ve web sayfamızda yayınlanır. 55

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL BÜTÇE DAİRE BAŞKANLIĞININ, SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTRİME BAŞKANLIĞI GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNDERGEDEKİ GÖREVLERİ a) Bütçe

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Ve Analiz Daire Başkanlığının, Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Görev Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergedeki Görevleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 )

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE ( 2011/2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSÜDÜRÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde(1)- (1) Bu yönerge Üniversitenin;

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe ve Performans Program Müdürlüğü Görev Tanımı STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Görev Tanımı Dairesi Bütçe ve Performans Programı -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Bütçe Hazırlama Rehberi, Orta Vadeli

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK YÖNETİM ve PLANLAMA İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu ile ve elektronik ortamdan gelen evraklar

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İç Kontrol Sistemi İş Akış Şemaları Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu KELKİTADMYO/0057 Performans programı ekibinin oluşturulması ve makam onayı alınması O-MS İhtiyaçların tespit edilmesi (eğitim, veri, danışmanlık, kaynak vb.) Zaman

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE (2013/10) Onay Tarihi: 26.08.2013/2890 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ömer alisdemir Üniversitesi Red- iade talep yazıları TOPLAM SÜR İŞ SÜRCİ Birimlerden iade talebi gelir. 49 arçlar Kanunu Red ve iade talep yazıları eki belgelerle birlikte incelenir, ilgili alındıya istinaden

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı

ve g e U e re ^ a W «O) M alı Yıl: Takvim yılını ifade eder.

ve g e U e re ^ a W «O) M alı Yıl: Takvim yılını ifade eder. S T R ^ 'r t B- i ^ IÎ ÎM Ç^ EN ÜNİVERSİTESİ STRA TEJİK Y Ö N E rtm VE PLANITI ^! EcDAÎRE IİAi K' ANLIĞ I VE Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI STRATJİK PLAN AZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.STR.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 Belediye Başkanı tarafından harcama birimlerine stratejik planın hazırlık çağrısının yapılması.

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜLÜNİVERSİTESİ BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İŞLEMLERI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Daire Başkanlığınca yerine getirilecek

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğün

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 2-1 VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : 31/ 12/ 2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazetede, vergi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI BİRİMİ İŞ TANIM ÇİZELGESİ 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama CENGİZ Mali Yrd. YILMAZ Mali 9.BPB.BİT/F0 0.06.04 / 6 Adı Bütçe CENGİZ/ Mali Yapılan Dayandığı Yasal 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017

Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu. SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Stratejik Plan Çalışmaları Bilgilendirme Sunumu SGDB-Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü Temmuz 2017 Sunum Özeti Mevzuat Üniversitemiz Stratejik Planları Stratejik Planlama Sürecindeki Aktörler

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. KÜLTÜR VE TuRİzM BAKANLIGI Strateji Geliştirme Başkanlığı SAYı: B.16.2.S0B.0.10.01.00.0601 ~q..1~11 KONU: Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi 10.!l 12012 BAKANLıK MAKAMıNA Bakanlığımız Kalite Yönetim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. KARS BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Bursa Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması, güncellenmesi ve/veya

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı, Batman Üniversitesinde iç kontrol çalışmaları kapsamında üretilen ve üretilecek olan dokümanlar için; standart bir doküman yönetimi yöntemi belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu prosedür,

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Yeşilyurt

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL

Detaylı

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DOKÜMAN VERİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, kodlanması, onaylanması, yayınlanması ve dağıtılması,

Detaylı

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012

Bütçe ve Harcama Usulleri. Halil AGAH Antalya, 2012 Bütçe ve Harcama Usulleri Halil AGAH Antalya, 2012 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu mali yönetimi açısından ; politika ve önceliklerin belirlenmesi, kaynakların etkin olarak tahsisi

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON VE METOT ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BELİRLENMESİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yatay geçiş kontenjanı ve takviminin hazırlanması için resmî yazı gelmesi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen en

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

BARIŞ TATİL SİTESİ DOKÜMAN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/7 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.11.2014 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yönetim Faaliyetlerinde ve KYS Kalite Yönetim Sisteminde kullanılan dokümanların hazırlanması,

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine

Detaylı

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda

SATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BİRİM: ŞEMA NO: ŞEMA ADI: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Detaylı

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR FAALİYETLERİ YÜRÜTÜRKEN KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İç Kontrol Sistemi kapsamında kullanılacak olan dokümanlar, sistemin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Genel

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı