Editörler: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL Doç. Dr. Hamit YOKUŞ ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Editörler: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL Doç. Dr. Hamit YOKUŞ ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI"

Transkript

1 Editörler: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL Doç. Dr. Hamit YOKUŞ ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN BİLDİRİ KİTABI PROCEEDINGS OF INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS ISBN DOI / Kitap içerisinde yer alan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. 2016, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Aralık 2016, Ankara Yayın-Proje: Didem KESTEK Dizgi-Grafik Tasarım: Didem KESTEK Kapak Tasarımı: Kahraman KILIÇ Baskı: Vadi Grup Ciltevi A.Ş. İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 2284 Sokak No: 105 Yenimahalle/ANKARA ( ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: İletişim Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA Yayınevi: Yayınevi Belgeç: Dağıtım: 0312: Dağıtım Belgeç: Hazırlık Kursları: İnternet: E-ileti:

2 388 Internatioanal Contemporaray Educational Research Congress ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Osman BİRGİN 1, Ali ZENGİN 2 1 Doç. Dr. Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Uşak. 2 MEB Taşoluk Fatih Ortaokulu, Afyonkarahisar. ÖZET Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını incelemektir. Bu araştırmada (a) ortaokul öğrencilerinin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları ne düzeydedir? (b) ortaokul öğrencilerinin akıllı tahta kullanıma yönelik tutumları cinsiyet, sınıf, matematik başarısı, bilgisayar/internet sahip olma durumu, derslerde akıllı tahta kullanım sıklığı ve deneyimi bakımından anlamlı fark göstermekte midir? sorularına cevap aranmıştır. Araştırma tarama yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Bu çalışmanın örneklemini Uşak ilinde 5-8.sınıfta öğrenim gören toplam 297 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kişisel bilgi formu ve Tataroğlu ve Erduran (2010) tarafından geliştirilen Akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda öğrencilerin kişisel ve demografik bilgilerine (cinsiyet, sınıf, başarı notu, bilgisayara sahip olma, akıllı tahta deneyimi vb.) ilişkin sorular yer almaktadır. Akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği 4 alt boyuta sahip olup 5 li likert tipinden 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin 9 u olumsuz 13 ü olumludur. Ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.86 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 17.0 programı yardımıyla değişkenlere bağlı olarak bağımsız örneklem için t-testi, tek yönlü ANOVA ve Tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonunda ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu, tutumlarının cinsiyet, bilgisayar sahip olma bakımından faklılaşmadığı belirlemiştir. Ancak akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının sınıf, matematik başarısı, matematik öğretmeninin derslerde akıllı tahta kullanılma sıklığı ve öğrencinin akıllı tahta kullanma deneyimi bakımından faklıklılaştığı saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Matematik, Ortaokul öğrencisi, Akıllı Tahta, Tutum, Cinsiyet, Kullanım Sıklığı. INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS ATTITUDES TOWARDS USING SMART BOARDS IN MATHEMATICS COURSES ABSTRACT The aim of this study was to investigate the middle school students attitudes towards using smart boards in mathematics course. This study attempted to answer the following questions: (a) what is the of middle school students attitude level towards using smart boards in mathematics course? (b) Do middle school students attitudes differ according to gender, grade level, mathematics achievement, computer/internet ownership, frequency and experience of smart boards use in courses? This study was conducted with survey methods. The samples of study consisted of total th -8 th grade students. As an instrument, Personal information form and Attitude Scale towards Smart Boards developed by Tataroğlu and Erduran (2010) were used. In the personal information form, there were some questions related to students personal and demographic information such as gender, grade level, computer/internet ownership, frequency a of smart boards use. Attitude scale was consisted of 22, 5-Likert type items and four sub-scales. In this scale, there was 9 positive and 13 negative items. In the present study, Cronbach alpha coefficient for scale was calculated as The SPSS 15.0 statistical software was used to analyze the data, using the independent samples t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), and Tukey HSD test. In this study, it was determined that middle school students attitudes towards using smart boards were positive and students

3 Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 389 attitudes was not significant differ in terms of gender and computer/internet ownership. On the other hand, it was found that there was a significant difference at students attitudes towards using smart boards in terms of grade level, mathematics achievement, frequency of using smart boards by mathematics teachers in courses, and experience of students related to smart boards. Key Words: Mathematics, Middle school Students, Smart Boards, Attitude, Gender, Frequency of Use. Giriş Son yıllarda bilgi ve teknoloji alanındaki yaşanan hızlı gelişmeler ve bu gelişmeler karşısında birey ve toplumların yeni talepleri birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yenilik yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki yeni gelişmeler geleneksel öğretim yöntemlerinin yetersizliğini ortaya koymakta (Kayaduman, Sarıkaya ve Seferoğlu, 2011), okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarında değişiklikler yapılmasını (Adıgüzel, 2010) ve öğretim teknolojilerinin yenilenmesini gerekli kılmaktadır (Tataroğlu, 2009). Nitekim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) nin eğitim-öğretim sürecinde kullanılması, öğrenci başarısının artmasında, üst düzey öğrenme becerilerinin gelişmesinde, bilginin yapılandırılması süreçlerinde önemli rol oynamaktadır (Haşlaman vd., 2007). Günümüzde eğitim alanında meydana gelen değişimlere ayak uydurulması ve gelişen teknolojilerin eğitim-öğretim süreçlerine entegre edilmesi önem kazanmıştır. Ülkemiz eğitim sisteminin de bu süreçten etkilendiği ve yeni arayışlara girdiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 2005 yılında uygulanmaya başlanan yeni öğretim programlarında Bilgi ve İletişim Teknolojilerine (BİT), eğitim-öğretim süreci içerisinde daha fazla yer verildiği dikkat çekmektedir. Bu yönüyle son yıllarda ilköğretim ve ortaöğretim programlarında BİT in daha etkili kullanılması ve ön plana çıkarılması eğitime yeni bir bakış açısı getirmenin amaçlandığını göstermektedir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılan teknolojik araç ve gereçler, öğrencilerin derse olan ilgisini artırmakta, öğrenmelerini kolaylaştırmakta ve motivasyonlarını artırmaktadır (Işıksal ve Aşkar, 2005; Kutluca & Birgin, 2007; Koparan & Güven, 2012). Bilgisayar teknolojisinin kullanıldığı bilgisayar destekli öğretim, öğrencinin eğitim-öğretim sürecinde bilgisayarla karşılıklı etkileşim yoluyla eksiklerini fark etmesine ve performansını tanımasına, dönütler alarak kendi öğrenmesini kontrol altına almasına, grafik, ses, animasyon ve şekiller yardımıyla derse karşı daha ilgili olmasına katkı sağlamaktadır (Baki, 2002). Bilgisayar teknolojisi soyut olan içeriğin somutlaştırılıp, görsel ve işitsel hale getirmektedir. Bu yönüyle bilgisayar teknolojisi ilköğretimin birinci kademesinde matematik dersi için somut, ikinci kademesinde ise soyut kavramlar arasındaki ilişkileri keşfedilmesinde kullanılabilmektedir. Geleneksel ortamlarda kâğıt, kalem ve cetvel gibi araçlar kullanılarak gerçekleştirilebilen etkinlikler bilgisayar teknolojisi ile daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Baki, 2002). Matematik öğretiminde teknolojiden yararlanılması matematik derslerine karşı duyulan endişe ve korkuyu azaltma, varsayımda bulunma, problem çözme, akıl yürütme, kritik düşünme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır (Baki ve Güveli, 2008; Lin, 2008; Mistretta, 2005; NCTM, 2000; Olkun, Altun ve Smith, 2005). Eğitim alanında yapılan reform çalışmaları (MEB, 2005; 2013; NCTM, 2000) eğitim alanında önemli bir role sahip olan bilgisayar teknolojisinin eğitim-öğretim sürecinde etkin bir şekilde kullanılmasına vurgu yapmaktadır. Nitekim ülkemizde 2012 yılından itibaren uygulamaya başlayan FATİH (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi) projesiyle okullardaki teknolojik alt yapının iyileştirilmesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin sağlanması, bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanılması amacıyla okulöncesi, ilköğretim ile ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere uygulanması amaçlanmaktadır (MEB, 2011). FATİH Projesi ile okulların teknolojik alt yapılarının iyileştirilmesi kapsamında yapılan

4 390 Internatioanal Contemporaray Educational Research Congress yatımlardan biri de okulların/sınıfların akıllı tahta teknolojisi ile donatılmasıdır. Akıllı tahtanın ekranının interaktif özellikli dokunmaya duyarlı bir yapıya sahip olması nedeniyle öğrenci ve öğretmene ekranda yapılanlara müdahale edebilme, yapılanlar üzerinde değişiklik yapabilme ve yapılanları kaydedebilme imkanı sunmaktadır. Üstelik ses, video ve animasyon gösterimine fırsat vermesi, renklendirme, perdeleme, büyütme ve küçülme gibi çeşitli vurgulama imkanı sunması derslerin daha görsel ve canlı hale gelmesini mümkün kılmaktadır (Erduran & Tataroğlu, 2010). Avrupa da ve Amerika da yaygın olarak kullanılan akıllı tahtalar kullanım kolaylığına sahip olup öğretmen ve öğrencinin zamanını en iyi şekilde değerlendirmesine imkan veren, bilgi akışını ve paylaşımını hızlandıran eğitim araçlarıdır (Ekici, 2008). Bu yönüyle akıllı tahtalar öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgiye kolayca erişme ve etkileşime girmelerine imkân vermektedir. Akıllı tahtanın öğretme ve öğrenme sürecinde etkili olabilmesi için tüm potansiyeli ile kullanılması ve bu teknolojiye yönelik olumlu tutum sergilenmesiyle mümkündür. Ülkemizde oldukça yeni olan bu teknolojiye yönelik ortaokul öğrencilerinin tutumlarının belirlemesi buna yönelik önlemlerin alınması bakımından önem arz etmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum düzeylerini belirlemek ve bu tutumları bazı değişkenler bakımından incelemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: a) Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları ne düzeydedir? b) Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanıma yönelik tutumları cinsiyet, sınıf, matematik başarısı, bilgisayar/internet sahip olma durumu, akıllı tahta kullanma deneyimi ve öğretmenin derslerde akıllı tahta kullanma sıklığı bakımından anlamlı fark göstermekte midir? Yöntem Betimsel tarama yöntemi olayların, objelerin, kurumların ve grupların ne olduğunu betimleye ve açıklamaya çalışmaktadır (Karasar, 2004). Bu araştırma ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle bu araştırma, tarama yöntemi temel alınarak yürütülmüştür. Örneklem Bu araştırmanın örneklemini Uşak ilinde 5-8.sınıfta öğrenim gören toplam 297 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Bu araştırmaya 154 ü (%51.9) kız, 143 ü (%48.1) erkek öğrenci katılmış olup öğrencilerin 80 i (%26.9) beşinci sınıfta, 70 i (%23.6) altıncı sınıfta, 72 si (%24.2) yedinci sınıfta, 75 i (%25.3) sekizinci sınıfta öğrenim görmektedir. Veri Toplama Araçları Bu araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından tasarlanan Kişisel Bilgi Formu ve Tataroğlu ve Erduran (2010) tarafından geliştirilen Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Kişisel bilgi formunda ortaokul öğrencilerin kişisel ve demografik bilgilerine (cinsiyet, sınıf, başarı notu, bilgisayar/internet sahip olma, bilgisayar kullanma sıklığı, akıllı tahta deneyimi vb.) ilişkin sorular yer almaktadır. Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının belirlemek için Tataroğlu ve Erduran (2010) tarafından geliştirilen Akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, 4 alt boyuta sahip olup 5 li likert tipinden 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki maddelerin 9 u olumsuz, 13 ü olumludur. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 110, en düşük puan ise 22 dir. Geliştirilen orijinal ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur. Bu araştırma kapsamında ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenirliği için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı 0.86 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu değer, ölçekten elde edilen ölçümlerin güvenir düzeyde olduğunu göstermiştir.

5 Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 391 Verilerin Analizi Bu araştırmada akıllı tahta kullanımına yönelik tutum ölçeğinde yer alan olumlu maddeler Kesinlikle Katılıyorum kategorisinden Kesinlikle Katılmıyorum kategorisine doğru 5 den 1 e doğru puanlanmıştır. Olumsuz maddelerde ise puanlama tersine çevrilmiştir. Tutum ölçeğinden en düşük 22, en yüksek puan 110 puan alınabilmektedir. Ölçekten elde edilen puan ise kesinlikle katılmıyorum, ise katılmıyorum, ise kararsızım, ise katılıyorum, ise kesinlikle katılıyorum kategorisine karşılık gelmektedir. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 17.0 paket programı kullanılmış ve değişkenlere bağlı olarak t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Tukey testi kullanılarak analiz edilmiştir. BULGULAR 1. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları Ne Düzeydedir? Bu araştırma kapsamında Tablo 1 de görüldüğü gibi ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puan ortalaması x =79.30, standart sapması SS=12.42, en yüksek tutum puanı 108, en düşük tutum puanı 45 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları katılıyorum kategorisine karşılık gelmektedir. Bu bulgu, öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanıma yönelik tutumlarının olumlu olduğunu göstermektedir. Tablo 1: Öğrencilerin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutum Puanlarının Dağılımı Ölçüm n En düşük puan En yüksek puan x SS Tutum Puanı Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları Cinsiyete ve Bilgisayar/İnternet Sahip Olma Bakımından Farklılaşmakta Mıdır? Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının cinsiyete ve bilgisayar/internete sahip olma durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için bağımsız örneklemler t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 2 de sunulmuştur. Tablo 2: Tutum Puanlarının Bilgisayar/İnternete Sahip Olma ve Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları Cinsiyet n x SS sd t p Kız Erkek Bilgisayar/İnternete Sahip Olma n x SS sd t p Evet Hayır Tablo 2 de görüldüğü gibi yapılan bağımsız örneklemler t-testi sonucunda kız ( x =80.14, SS=12.42) ve erkek ( x =78.42, SS=12.41) öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanıma yönelik tutum puanlarının arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır [t (295) = 1.190, p >.05]. Benzer şekilde yapılan bağımsız örneklemler t-testi sonucunda evinde bilgisayar/internete sahip olan öğrenciler ( x =80.05, SS=12.62) ile olmayan öğrencilerinin ( x =77.76, SS=11.93) matematik dersinde akıllı tahta kullanıma yönelik tutum puanlarının arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır [t (295) = 1.488, p >.05]. Bu bulgular

6 392 Internatioanal Contemporaray Educational Research Congress ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanıma yönelik tutumlarının cinsiyete ve bilgisayar/internete sahip olma durumuna göre değişmediğini göstermektedir. 3. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları Öğrenim Görülen Sınıf Bakımından Farklılaşmakta mıdır? Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının öğrenim görülen sınıf düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi ve gruplar arası farkı belirlemek amacıyla Tukey HSD testi uygulanmış, elde edilen sonuçlar Tablo 3 de sunulmuştur. Tablo 3: Öğrenim Görülen Sınıfa Göre Anova Sonuçları Sınıf n x SS sd F p Fark 5.sınıf sınıf > 7.sınıf 6.sınıf sınıf > 8.sınıf 7.sınıf sınıf > 7.sınıf 8.sınıf sınıf > 8.sınıf Tablo 3 deki ANOVA sonuçları, öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının [F (3-293)= 8.211, p<.01] sınıf düzeyi bakımından anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Yapılan Tukey HSD testi sonuçları 5.sınıf öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının ( x = 83.59, SS=12.64) hem 7.sınıf ( x =76.28, SS=11.80) hem de 8.sınıf öğrencilerinin tutum puanlarına ( x =75.55, SS=12.42) göre daha yüksek olup bu farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (p <.05). Benzer şekilde Tukey HSD testi sonuçları 6.sınıf öğrencilerinin de tutum puanlarının ( x =81.57, SS=10.93) hem 7.sınıf ( x =76.28, SS=11.80) hem de 8.sınıf öğrencilerin tutum puanlarına ( x =75.55, SS=12.42) göre daha yüksek olup bu farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (p<.05). 4. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları Matematik Başarısına Göre Farklılaşmakta mıdır? Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının matematik başarısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi ve gruplar arası farkı belirlemek amacıyla Tukey HSD testi uygulanmış, elde edilen sonuçlar Tablo 4 de sunulmuştur. Tablo 4: Matematik Karne Başarı Notuna Göre ANOVA Sonuçları Matematik Karne Başarı Notu N x SS sd F P Anlamlı Fark Başarısız (0-44 puan) Pekiyi > Başarısız Geçer (45-54 puan) Pekiyi > Geçer Orta (55-69 puan) Pekiyi > Orta İyi (70-84 puan) İyi > Başarısız Pekiyi ( puan) İyi > Geçer Tablo 4 deki ANOVA sonuçları, öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının matematik dersi karne başarı durumu bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [F (4-292) = 7.067, p<.01]. Yapılan Tukey HSD testi sonuçları matematik başarı notu pekiyi olan

7 Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 393 öğrencilerinin tutum puanlarının ( x =84.75, SS=14.50) matematik başarı notu zayıf ( x =75.80, SS=11.70), geçer ( x =75.36, SS=10.44) ve orta ( x =77.67, SS=11.09) olan öğrencilere göre daha yüksek olup bu farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (p <.05). Benzer şekilde Tukey HSD testi sonuçları matematik karne başarı notu iyi olan öğrencilerinin tutum puanlarının ( x =82.78, SS=12.61) matematik başarı notu zayıf ( x =75.80, SS=11.70) ve geçer ( x =75.36, SS=10.44) olan öğrencilere göre daha yüksek olup bu farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (p <.05). Bu durum matematik karne başarı durumu daha iyi olan öğrencilerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. 5. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları Öğretmenin Derste Akıllı Tahta Kullanma Sıklığına Göre Farklılaşmakta mıdır? Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının matematik öğretmeninin derste akıllı tahta kullanma sıklığına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi ve gruplar arası farkı belirlemek amacıyla Tukey HSD testi uygulanmış, elde edilen sonuçlar Tablo 5 de sunulmuştur. Tablo 5: Matematik Öğretmeninin Derste Akıllı Tahta Kullanma Sıklığına Göre ANOVA Sonuçları Öğretmenin Akıllı Tahta Kullanma Sıklığı n x SS sd F p Anlamlı Fark Nadiren (A) D > A Bazen (B) D > B Genellikle (C) C > A Çok Sık (D) C > B Tablo 5 deki ANOVA sonuçları, öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının matematik öğretmeninin derste akıllı tahta kullanma sıklığı bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir [F (3-293)=13.847, p <.01]. Yapılan Tukey HSD testi sonuçları matematik dersinde akıllı tahtanın öğretmen tarafından çok sık ( x =85.47, SS=11.13) ve genellikle ( x =81.51, SS=11.06) düzeyinde kullandığını ifade eden öğrencilerin akıllı tahtaya yönelik tutum puanlarının matematik dersinde akıllı tahtanın bazen ( x =76.41, SS=12.08) ve nadiren ( x =73.88, SS=12.29) düzeyinde kullandığını ifade eden öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ve bu farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (p <.05). Bu bulgu, matematik öğretmeninin derste akıllı tahta kullanma sıklığının öğrencilerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. 6. Ortaokul Öğrencilerinin Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumları Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanma Deneyimi Bakımından Farklılaşmakta mıdır? Ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının matematik dersinde akıllı tahta kullanma deneyimine (sıklığı) göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA testi ve gruplar arası farkı belirlemek amacıyla Tukey HSD testi uygulanmış, elde edilen sonuçlar Tablo 6 de sunulmuştur. Tablo 6: Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanma Deneyimine (Sıklığına) Göre Anova Sonuçları Öğrencinin Akıllı Tahta Kullanma Sıklığı n x SS sd F p Anlamlı Fark Hiç (A) E>A, E>B

8 394 Internatioanal Contemporaray Educational Research Congress Öğrencinin Akıllı Tahta Kullanma Sıklığı n x SS sd F p Anlamlı Fark Nadiren (B) E>C, D>A Bazen (C) D>B, D>C Genellikle (D) C>A Çok Sık (E) Tablo 6 daki ANOVA sonuçları, öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının matematik dersinde akıllı tahta deneyimi (kullanma sıklığı) bakımından anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır [F (4-292)=19.200, p<.01]. Yapılan Tukey HSD testi sonuçları matematik dersinde akıllı tahtayı çok sık ( x =91.19, SS=11.77) ve genellikle ( x =85.05, SS=10.05) düzeyinde kullanan öğrencilerin akıllı tahtaya yönelik tutum puanlarının matematik dersinde akıllı tahtayı bazen ( x =78.43, SS=11.05), nadiren ( x =76.26, SS=12.17) düzeyinde kullanan ve hiç ( x =73.57, SS=10.54) kullanmayan öğrencilere göre daha yüksek olduğunu ve bu farkın anlamlı olduğunu göstermiştir (p <.05). Ayrıca matematik dersinde akıllı tahtayı bazen ( x =78.43, SS=11.05) düzeyinde kullanan öğrencilerin tutum puanlarının akıllı tahtayı kullanmayan öğrencilere ( x =73.57, SS=10.54) göre daha yüksek olduğu ve bu farkın da anlamlı olduğu saptanmıştır (p <.05). Bu bulgu, matematik öğretmeninin dersinde akıllı tahta kullanma deneyimi (sıklığı) fazla olması öğrencilerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Sonuç ve Öneriler Bu araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Bu durum öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahtanın kullanımına yönelik olumlu deneyimler yaşamalarıyla ve faydasını görmeleriyle açıklanabilir. Ülkemizde oldukça kullanımı yeni olan bu teknolojiye yönelik öğrencilerin olumlu tutuma sahip olmaları ve benimsenmiş olmaları akıllı tahta teknolojisinin öğretim sürecinde etkili biçimde kullanılmasına olumlu katkı yapması bakımından önemli olduğu söylenebilir. Bu araştırma kapsamında kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının daha yüksek olmasına karşın kız ve erkek öğrencilerin tutum puanları arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Buna karşın yapılan bazı araştırmalar kız ve erkek öğrencilerin akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları arasında anlamlı fark olduğu göstermekle birlikte (Aytaç, 2013; Kaya & Aydın, 2011), cinsiyet bakımından anlamlı fark olmadığını gösteren ve bu araştırma sonuçlarını destekleyen araştırmalar da söz konusudur (Gündüz & Çelik, 2015; Muhanna & Nejem, 2013; Tataroğlu, 2009; Yapıcı & Karakoyun, 2016; Zengin, Kırılmazkaya & Keçeci, 2011). Ayrıca bu araştırmada öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının bilgisayar/internete sahip olma durumu bakımından farklılaşmadığı belirlenmiştir. Bu durum günümüzde kız ve erkek öğrencilerin teknolojiye yönelik ilgilerinin ve ulaşma imkânlarının birbirine benzer olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının öğrenim görülen sınıf bakımından anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır. Buna göre 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin 7.sınıf ve 8.sınıf öğrencilerine göre daha olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Bu durum üst sınıflarda TEOG sınavına hazırlık yapılması nedeniyle genelde soru çözümünde diğer yazılı dokümanların tercih edilmesi veya bu süreçte akıllı tahtanın daha çok öğretmen tarafından kullanılması ile açıklanabilir.

9 Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi 395 Matematik başarısı bakımından öğrencilerin tutumları incelendiğinde başarı notu pekiyi ve iyi olan öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının diğerlerine nazaran daha olumlu olduğu ve bu farkın da anlamlı olduğu saptanmıştır. Bu durum başarılı olan öğrencilerin öğretim sürecinde akıllı tahtayı daha çok kullanma ve deneyim yaşama fırsatı bulmasıyla açıklanabilir. Nitekim bu araştırma kapsamında öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının akıllı tahta kullanma sıklığı bakımından daha sık kullananlar lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Elde edilen bu sonuç, ilgili alanyazında (Adıgüzel, 2010; Birgin vd., 2010; Gündüz & Çelik, 2015; Lin, 2008) teknolojiyi kullanma sıklığının tutumlar üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koyan birçok araştırma sonucuyla örtüşmektedir. Matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutum puanlarının matematik öğretmeninin akıllı tahtayı kullanma sıklığı bakımından anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır. Buna göre sınıfta akıllı tahtayı daha sık kullanan matematik öğretmeninin sınıfındaki öğrencilerin tutumları diğerlerine göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir. Bu durum matematik öğretmenlerinin derslerde akıllı tahta kullanma sıklığının öğrencilerin tutumları üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu yönüyle düşüldüğünde öğretmenlerin derslerde akıllı tahtayı etkin bir şekilde kullanmaları ve öğrencilerine de kullanma fırsatı vermeleri gerektiği söylenebilir. Bu araştırma kapsamında ortaokul öğrencilerinin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumları incelenmiştir. Bundan sonra yapılacak araştırmalarda farklı öğretim kademesindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin akıllı tahta kullanımına ilişkin tutumları ve kullanma durumları derinlemesine incelenebilir. Kaynakça Adıgüzel, A. (2010). İlköğretim okullarında öğretim teknolojilerinin durumu ve sınıf öğretmenlerinin bu teknolojileri kullanma düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, Adıgüzel, T., Gürbulak, N., & Sarıçayır, H. (2011). Akıllı tahtalar ve öğretim uygulamaları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), Aytaç, T. (2013). Interactive whiteboard factor in education: students points of view and their problems. Academic Journals Educational Research and Reviews, 8(20), Baki, A. (2002). Öğrenen ve öğretenler için bilgisayar destekli matematik. Ankara: TÜBİTAK/Ceren Yayınları. Baki, A. ve Güveli E. (2008). Evaluation of a web based mathematics teaching material on the subject of functions. Computers & Education, 51, Birgin, O., Çatlıoğlu, H., Gürbüz, R., & Aydın, S. (2010). Investigation of the computer experiences and attitudes of pre-service mathematics teachers: New evidence from Turkey. CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 13(5), Ekici, F. (2008). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin başarılarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), Erduran, A., & Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması. IX.International Educational Technology Conference, Ankara. Gündüz, S., & Çelik, H. Ç. (2015). Öğrencilerin matematik dersinde akıllı tahta kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2005). The effect of spreadsheet and dynamic geometry software on the achievement and self-efficacy of 7th grade students. Educational Research, 47 (3), Karasar, Ş. (2004). Eğitimde yeni iletişim teknolojileri -internet ve sanal yüksek eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Techmology (TOJET), 3(4), Kaya, H. ve Aydın, F. (2011). Sosyal bilgiler dersindeki coğrafya konularının öğretiminde akıllı tahta uygulamalarına ilişkin öğrenci görüşleri. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 3(1), Kayaduman, H., Sarıkaya, M., & Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde fatih projesinin öğretmenlerin yeterlilik durumları açısından incelenmesi. 2-4 Şubat 2011, XIII. Akademik Bilişim Konferansı, İnönü Üniversitesi, Malatya.

10 396 Internatioanal Contemporaray Educational Research Congress Kenar, İ. (2012). Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği geliştirilmesi ve tablet PC uygulaması. Eğitim Bilimleri Araştırması Dergisi, 2(2), Koparan, T., & Güven, B. (2012). Matematik ve geometri derslerinde grafik tablet kullanımına yönelik öğrenci görüşleri, Haziran 2012, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde. Kutluca, T., & Birgin, O. (2007). Bilgisayar destekli öğretim materyali hakkında matematik öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(2), Lin, C. Y. (2008). Preservice teachers' beliefs about using technology in the mathematics classroom. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 27(3), MEB (2005). İlköğretim okulu matematik dersi (1-5.sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. MEB (2013). Ortaokul matematik dersi (5-8.sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB-Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay. Mistretta, R. M. (2005). Integrating technology into the mathematics classroom: the role of teacher preparation programs. The Mathematics Educator, 15(1), Muhanna,W., & Nejem, K. M. (2013). Attitudes of mathematics teachers toward using smart board in teaching mathematics. Contemporary Issues in Education Resarch, 6(4), National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author. Olkun, S., Altun, A., & Smith, G. (2005). Computers and 2D geometric learning of turkish fourth and fifth graders. British Journal Of Educational Technology, 36(2), Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları, Şubat 2009, Akademik Bilişim 09-Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. Tataroğlu, B. (2009). Matematik öğretiminde akıllı tahta kullanımının 10.sınıf öğrencilerinin akademik başarıları, matematik dersine karşı tutumları ve öz-yeterlilik düzeylerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Tataroğlu, B., & Erduran, A. (2010). Matematik dersinde akıllı tahtaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), Yapıcı, İ. Ü., & Karakoyun, F. (2016). High school students attitudes towards smart board use in Biology classes. Educational Research and Reviews, 11(7), Zengin, F. K., Kırılmazkaya, G., & Keçeci, G. (2011). Akıllı tahta kullanımının ilköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersindeki başarı ve tutuma etkisi, 5 th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker

ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü. Kerem Köker ÖABT Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT LİSE MATEMATİK SORU BANKASI Kerem Köker Tamamı Çözümlü Kerem Köker ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PROGRAM GELİŞTİRME SORU BANKASI KPSS KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde. Sınıf Yönetimi Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı KPSS Eğitim Bilimleri PROGRAM KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu kolaylıkla çözebildiğini açıkladı. GELİŞTİRME Sınıf Yönetimi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

Uygulamalı Meta-Analiz

Uygulamalı Meta-Analiz Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz Serkan DİNÇER Serkan Dinçer EĞİTİM BİLİMLERİNDE UYGULAMALI META-ANALİZ ISBN 978-605-364-844-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 82 soru ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-360-0 Kitapta yer alan

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl KOMİSYON ÖABT Fizik Öğretmenliği Soru Bankası ISBN- 978-605-318-658-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren

kpss eğitim bilimleri ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren kpss eğitim bilimleri Ö ĞRENCİNİN D ERS D EFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Kolay oku Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya Hızlı düşün Kalıcı öğren EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 DOI: 10.14582/DUZGEF.535 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 157-174 157 ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERS NOTLARI ISBN 978-605-364-733-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ. gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program geliştirme kpss 2015 Yeni sorularla son sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ezberbozan ezberletmezöğretir! KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI gelişim psikolojisi öğrenme psikolojisi rehberlik ve özel eğitim program

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FEN BİLİMLERİ - FEN VE TEKNOLOJİ TAMAMI

Detaylı

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları te.

23. BASKI. Alıştırmalar için örnek data dosyaları  te. 23. BASKI Alıştırmalar için örnek data dosyaları www.pegem.net te. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya

kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DEFTERİ DERS REHBERLİK ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya 2014 kpss eğitim bilimleri ÖDD ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK - ve ÖZEL EGİTİM Editör: Savaş Doğan Yazar: Ferdi Kaya EDİTÖR: Savaş Doğan YAZAR: Ferdi Kaya ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller

KPSS. Eğitim Bilimleri. ezberbozan. serisi. KPSS Ders Notları. özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller KPSS Eğitim Bilimleri ezberbozan serisi özetlenmiş içerik pratik bilgiler kritik notlar ilgi çekici görseller EDİTÖR: Savaş Doğan KPSS DERS NTLARI ÖĞRENME PSİKLJİSİ ISBN 978-605-364-931-1 Kitap içeriğinin

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORULAR Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 32 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT FİZİK 2013 2014 2015 2016 2017 Tamamı Çözümlü ÇIKMIŞ SORUAR Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-318-913-8 Kitapta

Detaylı

Öğrencilerin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğrencilerin Matematik Dersinde Akıllı Tahta Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi H. Coşkun Çelik 1, Samet GÜNDÜZ 2 ÖZ: Bu araştırmanın amacı öğrencilerin matematik

Detaylı

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme

matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme çöz kazan matematik sayısal ve mantıksal akıl yürütme kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü geometri 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Kenan Osmanoğlu, Kerem Köker KPSS

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME

kpss Önce biz sorduk 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 120 Soruda 83 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı Genel Yetenek Genel Kültür 30 MATEMATİK GEOMETRİ DENEME Komisyon KPSS MATEMATİK-GEOMETRİ 30 DENEME ISBN-978-605-318-968-8 Kitapta

Detaylı

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde

ALES SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker. Eğitimde ALES 2017 SÖZEL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Eğitimde 30. yıl Savaş Doğan - Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker ALES Sözel Soru Bankası ISBN-978-605-364-423-1 Kitapta

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME Komisyon ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-18-867-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve

Detaylı

Ortaokul Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Solmaz AYDIN

Ortaokul Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Solmaz AYDIN Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 1: 125-138 Ortaokul Öğrencilerinin Teknolojiye Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Sibel GÜRBÜZOĞLU YALMANCI, Solmaz AYDIN Öz Bu çalışmanın amacı ortaokul

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında...

TARİH DENEME GENEL KÜLTÜR. kpss ÖSYM. Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Serkan Aksoy. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 GENEL KÜLTÜR ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. TARİH Osmanlı Siyasî Tarihi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 30 DENEME Serkan Aksoy Gerçek Sınav Tadında... Serkan AKSOY KPSS TARİH 30 DENEME

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30.

önce biz sorduk KPSS Soruda soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK GEOMETRİ, İSTATİSTİK, OLASILIK Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Geometri - İstatistik ve Olasılık Konu

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER

DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL. Çeviren: Ahmet BENZER DİLBİLİM NEDİR? Dav d CRYSTAL Çeviren: Ahmet BENZER David Crystal Çeviren: Ahmet Benzer Dilbilim Nedir? ISBN 978-605-318-485-0 DOI 10.14527/9786053184850 Kitabın orijinal adı: What is Linguistics? Baskı

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-18-84-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR COĞRAFYA 30 DENEME Önder Cengiz - Mustafa Mervan Demir Eğitimde 30. yıl Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-318-599-4

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN 978-605-64-508-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-318-702-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 0000000000 Komisyon DGS 0 DENEME ISBN 978-60-38-00-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Sosyal Yapı ve Eğitim Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇOBAN Yrd. Dç. Dr. Ahmet Çoban Bilişim Teknolojileri, Sosyal Yapı ve Eğitim ISBN 978-605-318-441-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ 000000001 EĞİTİM BİLİMLERİ Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-334-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU

Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Doç.Dr. EYLEM YILDIZ FEYZİOĞLU Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri 1994-1999 Lisans

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ LİSEDE GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şer fe IŞIK Editör: Doç. Dr. Şerife Işık LİSEDE GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ ISBN 978-605-318-556-7 DOI 10.14527/ 9786053185567 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 10 FASİKÜL ISBN 978-605-318-525-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Eğitimde 30. yıl Editör Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker Yazar Komisyon KPSS Matematik-Geometri

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 207 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMÜ ÇIKMIŞ SORUAR 203-204-205-206 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-38-780-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI

kpss Soru Bankası Program Geliştirme Eğitim Bilimleri 2011 de da 87 SORU AVCISI 2009 da 74 SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Program Geliştirme SORU AVCISI 2009 da 74 2010 da 87 2011 de 96 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ YENİ. Özgün 900 Soru KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK GEOMETRİ ÖSYM % Özgün 900 Soru YENİ Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-6-11- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 78-60-8-- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) TAMER KUTLUCA YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tkutluca@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 4122488001-8881 05324278580 Kıtılbıl Mah. Dicle Üniversitesi Lojmanları E8 No:5 Kampüs/Diyarbakır

Detaylı

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR)

4122488001-8881 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MATEMATİK EĞİTİMİ (DR) TAMER KUTLUCA YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : tkutluca@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres : : : : 4122488001-8881 05324278580 Kıtılbıl Mah. Dicle Üniversitesi Lojmanları E8 No:5 Kampüs/Diyarbakır

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 38: 177-188 [2010] ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUM VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EXAMINING

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü Komisyon KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 20 DENEME ISBN- 978-605-364-663-1

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. matematik sayısal akıl yürütme mantıksal akıl yürütme geometri 0 deneme Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker MATEMATİK 0 DENEME ISBN 978-605-64-141-4

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ANAYASA 30 DENEME ISBN-978-605-364-144-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ

GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ ORTAOKULDA GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şer fe IŞIK Doç. Dr. Şerife Işık ORTAOKULDA GRUP REHBERLİĞİ ETKİNLİKLERİ ISBN 978-605-318-558-1 DOI 10.14527/9786053185581 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI.

ALES. ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü. ales AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI. ales 2013 ÖSYM'nin Sorduğu Tüm Sorular AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI ALES ÇIKMIŞ SORULAR Tamamı Çözümlü 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012 Kasım Dahil Komisyon ALES Tamamı Çözümlü

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı