FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş İstanbul, Türkiye T. Sicil No: Mersis No: Bir taraftan Fibabanka A.Ş (İşbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan KART /ya EK KART HAMİLİ, KART ın (Banka ca çıkarılacak tüm kredi kartları) EK KART ın kullanılmasına ilişkin koşulları belirlemek amacıyla aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. Madde 1- ın Verilmesi: İşbu Sözleşme nin taraflarca imzalanması Banka ya, hesabı açma rme yükümlülüğü getirmez. Banka, talepte bulunan ya Banka ile sözleşme imzalayan kişilere rmeyi uygun gördüğü takdirde Hamili adına Hesabı/ Hesapları açarak (lar)ı, (Ek lar da dahil) Hamili ne rir. İşbu Sözleşme nin imzalanmasından önce rilmiş lar ile Ek lar Sözleşme nin imzalanmasından sonra rilecek lar ile Ek lar bu kartlara bağlanan hizmet kartları Sözleşme kapsamındadır. Hamili, Hesap/Hesaplarına bağlı tüm lar Ek ların, numara şifrelerinin kullanımından doğmuş doğacak tüm borçlardan Ek Hamili ile birlikte müteselsil sorumludur. Hamili Ek Hamili, sorumluluklarının, ın zilyetliklerine geçtiği ya fiziki varlığı bulunmayan numarasının öğrenildiği andan itibaren başladığını kabul taahhüt ederler. Hamili/Ek Hamili; larını /ya numara şifrelerini, uluslararası kredi kartı kurallarına, bu Sözleşme içeriğine Banka nın belirleyeceği, Hesap Özeti ya diğer yöntemlerle bildirebileceği kurallara bu yolla yapacağı değişikliklere göre kullanacaklardır. Hamili, kendisinin /ya Ek Hamilinin Harcama Belgesini Nakit Ödeme Belgesini imzalaması ya şifresini kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, Banka nın bu belgede yazılı tutarı, üye işyerine /ya üye işyerinin bağlı olduğu bankaya ya mali kuruluşa ödemeye yetkili kıldığını, belgedeki tutar kadar Banka ya borçlandığını bu borcu ikrar ettiğini, Banka nın nezdindeki Hamili ne ait hesaplarda, tasarruf hakkı bulunduğunu belgedeki tutarların mezkur hesaplara faiz, KKDF, BSMV vb. ile Banka tarafından re sen borç kaydedileceğini, ile yapılan harcamaların karşılığının, en geç Hesap Özeti nde belirtilen son ödeme tarihinde, Banka nezdindeki Hesabına yatırmayı, peşinen kabul taahhüt eder. Madde 2- Kullanım/ Limiti: Banka nın Hesabı/Hesaplarına, Hamili/Ek Hamil(ler) i için müşterek tek olmak üzere tanıdığı, /ya numarası, imza şifreleri kullanarak yapılacak harcamalar, nakit çekmeler dahil aşılmaması gereken kart kullanım sınırıdır. Banka, bu limiti tek taraflı olarak eksiltmeye, kısmen ya tamamen kullanımını durdurmaya yetkilidir. Yapılan kontrollerde kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limitinin kart hamilinin gelirinin 4 katını aştığının tespiti durumunda limit artışı yapılmaz. Kullanım/ Limiti, Hamilinden talep alınmadıkça artırılmayacak olup, Hamili, kendisine rilen Ek açısından kullanım limiti artırım talebinde bulunmaya Ek hamilinin yetkili olduğunu kabul beyan eder. Kullanım/ Limiti; Hamili/Ek Hamil(ler)inin Banka tarafından belirlenen usul yöntemleri kullanmak suretiyle yapacağı talebe ya Hamili/Ek Hamil(ler)i nin bu konuda receği periyodik artırım talebine istinaden, Banka ca arttırılabilir. 1

2 Limit artışı, artışın gerçekleşeceği tarihten 15 gün öncesinde yapılacak bildirime Hamili/Ek Hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerlidir. Hamili/Ek Hamili; bu müşterek tek olan kullanım limitini aşmaları halinde Limit Aşım için akdi faizi ödemeyi kabul taahhüt ederler. Hamili/Ek Hamili, bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam 3 kez ödenmeyen kredi kartının nakit kullanıma, üst üste 3 kez ödenmeyen kredi kartının nakit kullanım ile mal hizmet alımına kapatılacağını kabul beyan eder. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamaz bu kartlar nakit kullanıma ya kullanıma kapalı tutulur. 2.1 Ekspres Limit: Hamili/Ek hamiline kredi kartı kullanım limitinden bağımsız olarak tanınabilen Banka nın anlaşmalı Üye işyerlerinde kullanılabilen kredi limitidir. Hamili/ Ek Hamili, kendisine tanınacak Ekspres Limit ile yaptığı harcamaların vadesinde ı na borç kaydedilmesini, Harcama Belgesinde belirlenen toplam geri ödeme tutarını, Harcama Belgesinde /ya Hesap Özeti nde belirtilen tarih tutarlarda (Vade farkı, KKDF, BSMV her türlü rgi, fon, harç diğer fer ileri masrafları dahil olmak üzere) geri ödeyeceğini kabul beyan eder. Yapılacak geri ödemelerin, Hamili/Ek Hamili ne her ay gönderilecek Hesap Özeti nde yapmış olduğu diğer kredi kartı harcamaları ile birlikte gösterileceğini geri ödemeler toplam tutarının tesbitinde, Banka da cari kredi kartı kredilendirme faiz oranının kullanılacağını, Ekspres Limit taleplerinin Banka tarafından serbestçe değerlendirilebileceğini Banka tarafından uygun görülmesi halinde tahsis edilebileceğini Hamili/Ek Hamili kabul taahhüt eder. Madde 3- ın Geçerlilik Süresi: (lar), üzerinde yazılı olan son kullanma tarihindeki ayın son gününe kadar geçerli olup, bu tarihten sonra kuiianılmayacaklardır. Geçerlilik süresi dolan (lar) ın /ya numara şifrelerinin kullanılmasından doğacak her türlü mali, hukuki cezai sorumluluk Hamili/Ek Hamili ne aittir. Banka, süresi dolan (lar) ı yenileyip yenilememekte serbest olup, yenilemediği takdirde Hamili/Ek Hamili ne herhangi bir ihbarda bulunmak zorunda değildir. Madde 4- ın Mülkiyeti, Kaybolma Çalınma Hali: ın mülkiyeti Banka ya ait olup, Hamili, Banka istediğinde, ları (Ek lar dahil) derhal Banka ya iade etmekle yükümlüdür. Banka gerek gördüğünde ın/ların kullanımını durdurabilir, kendisi ya otomatik zne makinaları, uluslararası kartlı sistem kuruluşları, Üye işyerleri aracılığıyla bunlara el koyabilir. /ya numarası şifre kullanılarak yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk Hamili/ Ek Hamiline ait olup, Hamili, ı ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini günli bir şekilde korumak; bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Hamili; bunların kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması ya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda bu hususu Banka ya derhal bildirmeyi kabul taahhüt eder. Söz konusu bildirim, Banka nın çağrı merkezine, şubelerine ya hesap özeti aracılığı ile kendisine bildirilen telefon numaralarına yapılabilecektir. hamili, ın ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması ya çalınması halinde Banka ya yapacağı bildirimden önceki yirmidört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olduğunu, bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise 150 (Yüzelli) Türk Lirası (TL) ile sınırlı olmak üzere sorumlu olduğunu, ancak hukuka aykırı kullanımının, Hamili nin ağır ihmaline ya kastına dayanması ya bildirimin yirmidört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınırın uygulanmayacağını kabul taahhüt eder. Hamili, talep etmesi ilgili sigorta prim bedelini ödemesi koşuluyla bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili olarak yasal sorumluluk tutarı olan 150 (Yüzelli) TL için Banka nın sigorta yaptırabileceğinin bilgisi dahilinde olduğunu kabul beyan eder. Hamili, bu hususun Hesabına bağlı Ek lar için de geçerli olduğunu kabul taahhüt eder. Hamili, kayıp/ çalıntı bildiriminin Banka ya ulaşmasından itibaren la üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek işlemlerden (bildirim öncesinde yapılıp da Banka kayıtlarına bildirim sonrasında intikal eden harcamalar hariç) sorumlu tutulmaz. Kayıp ya çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra, Hamili/Ek Hamili, ı bulsalar dahi, kullanmadan Banka ya iade etmek zorundadırlar. Madde 5- ın Kullanımı: ; kredi kartı kullanım amacına uygun olarak, üye işyerlerinde, Banka şube otomatik zne makinelerinde (ATM), elektronik bankacılık işlemlerinde, Banka nın /ya uluslararası kart kuruluşlarının yetki rdiği birimlerde, mal/hizmet alımlarında nakit çekimler için kullanılabilir. Ayrıca Hamili nin, yazılı ya sözlü olarak (internet, çağrı merkezleri, telefon sistemleri vb.) Banka ya rdiği Banka ca imkan tanınan düzenli ödeme, kredi geri ödemeleri Hesabından yapılabilmesi konusunda Hamili/Ek Hamili, Banka yı yetkili kılmışlardır. Hesabından yapılan bu ödemeler nakit çekme hükümlerine ücrete tabi olacak provizyon alınmak suretiyle Hesabı Banka ca re sen borçlandırılacak, provizyon rilmesi ile Banka ya karşı borç kesin olarak doğacak anılan tutarlara ilişkin itirazlar Banka ya karşı ileri sürülemeyecektir. 7/8/1989 tarihli 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda belirtilen Döviz alımları, kart sahibinin başka bir kredi kartının borcunu kapatması amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi ya kurumlara yapılan tüm ödemeler, talih şans oyunları, borsa işlemleri/ menkul kıymet alımları, seyahat çekleri, havale işlemleri nakit kullanım kapsamında olan işlemler olarak kabul edilecektir. ile Banka ya kartlı sistem kuruluşlarının ATM lerinden yapılacak nakit çekme işlemleri ya da sadece numarası /ya şifre bilgilerinin kullanımı ile internet her türlü sesli, görüntülü / ya data transferi sağlayan şebeke ağları ile elektronik ortamlarda yapılacak bankacılık işlemlerinde, alışrişlerde numarası belirtilerek telefon, faks vb. aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlerde, Hamili tarafından işlemi gösteren belge imzalanması mümkün olmadığından, işlem/borç kesin olarak, siparişin rildiği, görüşmenin yapıldığı ya da sair suretteki bankacılık/ ödeme işleminin Banka kayıtlarında tamamlandığı anda doğacaktır. Hamili/Ek Hamili, yukarıda belirtilen belge düzenlenemeyen işlemlerin ancak Banka nın bilgisayar kayıtları, bilgisayar çıktıları, mikrofilm mikrofişleri ile ispat edilebileceğini, bu kayıtların kesin delil teşkil edeceğini bunun bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu bağlayıcı olacağını, ATM ler aracılığı ile Hesabına nakit yatırılması halinde, ATM ye beyan edecekleri meblağ ile Banka kayıtları arasında farklılık bulunması durumunda ise Banka yetkililerince zarf açılırken tutulacak tutanak ile saptanacak tutarın esas olacağını beyan kabul ederler. 2 3

3 Hamili, ını Banka nezdindeki bir bir ya ya birden birden fazla fazla Hesabına bağlatabilir ı ı / ya /ya şifresi şifresi ile bu ile Hesaplarına bu (ATM ler (ATM ler ya ya internet internet kanalı kanalı ile) ulaşarak ile) ulaşarak Banka ca Banka ca olanak olanak sağla- sağlanacak bankacılık bankacılık işlemlerini işlemlerini yapabilir. yapabilir. Bu durumda Bu durumda Hamili Ek Hamili Ek Hamil(ler)i nin Hamil(ler)i nin de ları de ile ları Hamili ne ile Hamili ne ait Hesabına ait Hesabına bağlı vadesiz bağlı hesap vadesiz bilgilerine hesap ulaşarak bilgilerine işlem ulaşarak yapabileceğini işlem yapabileceğini bundan Banka nın bundan hiçbir Banka nın sorumluluğu hiçbir olmayacağını sorumluluğu olmayacağını kabul taahhüt kabul eder., taahhüt ticari eder. olarak kullanılamaz, Borç karşılığında satış belgesi düzenlenmesi, derhal paraya çevrilebilir alımlarda Banka nın a bağlıdüzenleyeceği promosyonlar, işbu Sözleşme nin ayrılmaz parçası olup, kullanılması, kendi üye işyerinde kullanılması, hep aynı işyerinde kullanılması benzeri işlemler Hamili/Ek Hamili; bu promosyon şartlarına uyacaklarını kazandıkları ödül/ promosyonların kullanımı için larının Banka ya olan borçları ya Sözleşme ye aykırı kullanımı ticari kullanım kötü niyet anlamında olup, Banka bu durumda herhangi bir bildirim yapmaksızın limitini azaltmaya, kart kullanımını kapatmaya resen yetkilidir. nedeniyle ya kendi talepleri üzerine kullanım dışı bırakılmamış/iptal edilmemiş olması gerektiğini, aksi Banka nın a bağlıdüzenleyeceği promosyonlar, işbu Sözleşme nin ayrılmaz parçası olup, Hamili/Ek taktirde Hamili; bu ödüllerin promosyon kullanılmayan şartlarına kısmı uyacaklarını üzerinde herhangi kazandıkları bir tasarrufta ödül/ promosyonların bulunamayacağını kullanımı için bunları larının Banka nın Banka ya gelir olan kaydedilebileceğini borçları ya Sözleşme ye peşinen kabul aykırı taahhüt kullanımı ederler. nedeniyle ya Hamili kendi Ek talepleri Hamili, üzerine nakit kullanım çekimi dışı ya bırakılmamış/iptal bu Sözleşme gereğince edilmemiş nakit olması çekim gerektiğini, hükmünde olan aksi taktirde işlemler ödüllerin için ödül kullanılmayan kazanamayacaklardır. kısmı üzerinde Hangi herhangi tip kullanımların bir tasarrufta ödül bulunamayacağını kazandırıcı kullanım olduğunu Banka nın belirleme gelir yetkisinin kaydedilebileceğini Banka da bulunduğunu, peşinen kabul Banka ca taahhüt herhangi ederler. bir faiz tahakkuk Hamili ettirmek- Ek bunları Hamili, sizin gerçekleştirecekleri nakit çekimi ya bu taksitli Sözleşme mal gereğince hizmet alımlarında nakit çekim ödülün, hükmünde her olan bir ödeme işlemler vadesinde için ödül kazanamayacaklardır. kazanılabileceğini kabul Hangi beyan tip kullanımların ederler. ödül kazandırıcı kullanım olduğunu belirleme yetkisinin Banka da Hamili/Ek bulunduğunu, Hamili, ını Banka ca kullanmak herhangi suretiyle bir faiz tahakkuk elde edeceği ettirmeksizin ödülleri, gerçekleştirecekleri Banka tarafından taksitli kendilerine mal bildirilen/bildirilecek hizmet alımlarında ödülün, olan Üye her işyerlerinde bir ödeme vadesinde kullanabileceklerini, kazanılabileceğini ödül tutarlarının kabul beyan ederler. üçüncü şahıslara devredemeyeceklerini bu tutarlar karşılığında kendilerine nakit ödeme yapılmasını Hamili/Ek Hamili, borçlarına ını mahsup kullanmak edilmesini suretiyle talep elde edemeyeceklerini, edeceği ödülleri, Banka nın tarafından uygulamakta olduğu bildirilen/bildirilecek ödül kazanma esaslarını olan Üye işyerlerinde değiştirebileceğini, kullanabileceklerini, bunların kendileri ödül tutarlarının için kazanılmış üçüncü kendilerine şahıslara hak teşkil devredemeyeceklerini etmeyeceğini, kazandıkları bu tutarlar ödül ün karşılığında bir diğer cins kendilerine ödüle dönüştürülmesi nakit ödeme yapılmasını konusunda Banka nın borçlarına yetkili olduğunu mahsup şimdiden edilmesini kabul, talep beyan edemeyeceklerini, taahhüt ederler. Banka nın uygulamakta Hamili/Ek olduğu Hamili, kazanma Bankaya rdiği esaslarını kullanım/ değiştirebileceğini, harcama taahhüdü bunların gibi kendileri taahhütlere için kazanılmış aykırı davranması hak teşkil halinde, etme- ödül yeceğini, bu taahhüdüne kazandıkları istinaden ödül ün rilen bir diğer ödüller cins ile ödüle bunların dönüştürülmesi cezai şartlarını konusunda Banka nın, Banka nın ödülün yetkili olduğunu Hamili ne şimdiden rildiği tarih kabul, itibariyle beyan taahhüt Hamili/Ek ederler. Hamili Hamili/Ek Hesabına borç Hamili, kaydetmeye Bankaya rdiği yetkili kullanım/ olduğunu harcama kabul taahhüdü taahhüt ederler. gibi taahhütlere aykırı davranması halinde, bu taahhüdüne istinaden rilen ödüller ile bunların cezai şartlarını Banka nın, ödülün Hamili ne rildiği tarih itibariyle Hamili/Ek Hamili, ödül tutarlarının kullanımı neticesinde almış olduğu mal /ya Hamili/Ek Hamili Hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul taahhüt ederler. hizmeti iade ettiği takdirde, kullanılan ödül tutarı ile ilgili olarak Banka dan herhangi bir hak Hamili/Ek Hamili, ödül tutarlarının kullanımı neticesinde almış olduğu mal /ya hizmeti alacak iade talebinde ettiği takdirde, bulunamayacağını, kullanılan ödül kendilerine tutarı ile ilgili rilecek olarak Banka dan ödüller nedeni herhangi ile doğacak bir hak her alacak türlü talebinde rgi harçların bulunamayacağını, kendisine ait kendilerine olduğunu rilecek Banka nın ödüller bu nedeni tutarları ile doğacak Hesabına her türlü borç rgi kaydetmeye yetkili kendisine olduğunu ait olduğunu kabul beyan Banka nın eder. bu tutarları Hesabına borç kaydetmeye yetkili harçların olduğunu Madde 6- kabul beyan Şifrenin eder. Kullanımından Sorumluluk: Hamili/Ek Hamili nin sorum- Madde luluğu, 6- ın teslim Şifrenin alınması Kullanımından ile, sadece numara Sorumluluk: şifre kullanımının Hamili/Ek yeterli Hamili nin olduğu işlemler sorumluluğu, açısından ın ise, teslim henüz alınması teslim ile, sadece edilmemiş numara olsa dahi şifre kullanımının numara yeterli şifresinin olduğu kullanılması işlemler açısından başlar. ise, Ek ın, henüz teslim Hamili ne edilmemiş teslimi olsa de dahi Ek Hamili ne numara teslimi şifresinin hükmündedir. kullanılması ın ile başlar. arka ile Ek yüzündeki ın, imza Hamili ne bandı, teslimi teslim de alındığında Ek Hamili ne hemen teslimi imzalanır. hükmündedir. Aksi takdirde ın doğacak arka yüzündeki olan her imza türlü bandı, mali, hukuki teslim cezai alındığında sorumluluk hemen imzalanır. Hamili/Ek Aksi takdirde Hamili ne doğacak aittir. olan her türlü mali, hukuki, cezai Numarası sorumluluk şifre(leri)nin, Hamili/Ek Hamili/Ek Hamili ne aittir. Hamili dışındaki kişiler tarafından, kullanılması Numarası yasak olup, şifre(leri)nin, bunların her ne şekil Hamili/Ek surette Hamili olursa dışındaki olsun başkaları kişiler tarafından kullanılmasındalanılması yasak doğacak olup, bunların her türlü her hukuki, ne şekil mali surette cezai olursa sorumluluk olsun başkaları Hamili/Ek tarafından Hamili ne kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali cezai sorumluluk Hamili/Ek Hamili ne aittir. Bu aittir. nedenle Bu nedenle Hamili/Ek Hamili/Ek Hamili; Hamili;,, numarası numarası şifrenin şifrenin üçüncü üçüncü şahısların şahısların eline geçmesini eline geçmesini engellemek engellemek için her için türlü her önlemi türlü almakla önlemi almakla yükümlü yükümlü olup, gerek olup, gördükleri gerek gördükleri her durumda her özel durumda şifrelerini özel kendi şifrelerini belirleyecekleri kendi belirleyecekleri yeni şifrelerle yeni değiştireceklerdir. şifrelerle değiştireceklerdir. Madde 7- Mal/Hizmetin Ayıplı Olması:, belirli bir işyerinde ya da belirli bir marka mal/ hizmet alımı şartıyla rilmeyip, uluslararası kart kuruluşlarının düzenlemelerine tabi olduğundan Banka, ile alınacak mal ya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, taksit tutar sayısı, ayıplı çıkması, iptali, iadesi, teslim alınıp alınmaması benzeri konularda herhangi bir sorumluluk taşımadığı gibi, bu hususlarda Hamili/Ek Hamili ile Üye işyeri arasında doğabilecek ihtilaflardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu nedenlere dayalı olarak Banka ya karşı bu Sözleşme den doğan borçların ödenmesi aksatılamaz ya da bu hususlar def i olarak Banka ya karşı ileri sürülemez. ile alınan mal /ya hizmet bedelinin daha sonra herhangi bir nedenle Hesabına iadesi, söz konusu mal/hizmet bedelinin iade edildiği tarihe kadar Hamili/Ek Hamili nin Banka ya karşı anılan işlemden doğan borç yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Madde 8- Hesabının Borç Ve Alacak Kayıtları: Hamili/Ek Hamili;, numarası ya şifre ile gerçekleştirilen mal/hizmet nakit çekim işlemleri (para çekme iş- lemlerinde valör aynı gün, para yatırma işlemlerinde bir sonraki iş günü olacaktır) tutarı kadar Banka ya borçlanacaklarını bu tutarların faiz, ücret, komisyon, KKDF, BSMV gibi tüm fer ileri ile birlikte Hesabına borç kaydedilmesini, yapılacak ödemelerin de aynı hesaba alacak kaydını kabul taahhüt ederler. Banka, yurtdışında ya yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak her türlü borç kaydını işlem tutarının % 5 ine (yüzde 5) kadar olmak üzere komisyonu, hesap kayıt tarihinde bu işlemler için Banka da cari döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeye kambiyo gider rgisi ile birlikte Hesabına borç kaydetmeye ya yabancı para üzerinden talebe yetkilidir. Uluslararası kart kuruluşlarınca, ın kullanımı ile ilgili olarak Banka ya bil- dirilecek masraf, ek ödeme komisyonlar da; rgi, resim, harç fon gibi fer ileri ile birlikte Banka tarafından yukarıdaki yöntemle TL ye çevrilerek Hesabına borç kaydedebilecek ya yabancı para olarak talep edilebilecektir. Hamili/Ek Hamili, yabancı para üze- rinden gerçekleştirdiği işlem bedellerini yabancı para cinsinden ödemeyi talep etmesi halinde, borç tutarının tamamını en geç kendisine bildirilen son ödeme tarihinde Banka ya ödemeyi kabul taahhüt eder. Hamili/Ek Hamili, son ödeme tarihinde kısmen ya da tamamen ödenmeyen yabancı para borçlarının, takip eden hesap kesim tarihinde Banka ca cari döviz satış kuru üzerinden TL ye çevirmeye Banka nın yetkili olduğunu, yabancı para üzerinden gerçekleştirdiği işlem bedellerinin lı Sistem Kuruluşlarının dönüşüm kurlarına tabi olacak bu kuruluşların uyguladığı komisyonu içerecek şekilde ödeme tercihine bağlı olarak ilgili para cinsine çevrileceğini kabul beyan eder. Harcamanın yapıldığı para cinsi ile ödemenin yapılacağı para cinsinin farklı olması durumunda harcamalar, Banka nın uyguladığı dönüşüm kurları esas alınarak (EURO USD hariç) önce USD ye akabinde ödeme tercihine konu para birimine çevrilecektir. ile yaptığı harcamalar tutarının Banka nın yapacağı anlaşmalar doğrultusunda her bir Üye işyerinde ya aynı Üye işyerinde farklı mallar/hizmetler için farklı ödeme seçeneklerine tabi olabileceğini, kredilendirilebileceğini, kabul beyan eder. 4 5

4 9- Hesap Özeti Düzenlenmesi: Banka; kendi belirleyeceği periyodlarla Hesaplarının ilgili döneme ait tüm borç alacak kayıtlarının dökümünü içeren bir sonraki döneme ait hesap kesim son ödeme tarihini gösteren Hesap Özeti ni düzenleyerek Hamili nin adresine posta ile gönderir. Hamili/Ek Hamili Hesap Özetinin diğer kanallar (e-posta, SMS, Banka nın İnternet Bankacılığı, ATM vb.) aracılığı ile gönderilmesi halinde de bu bildirimlerin geçerli olacağını bu durumda Hesap Özeti nin kendilerine gönderilmediğinden bahisle borcu ödemekten imtina edemeyeceklerini kabul ederler. Hamili ne yapılacak bildirimler, Ek Hamili için de bağlayıcı olarak hüküm ifade eder. Hesap Özeti periyodlarındaki değişiklik, Hamili ne Hesap Özeti ile bildirilir. Hamili, Hesap Özeti son ödeme tarihine kadar eline geçmese dahi, Banka nın kendisine sunduğu imkanları (telefon, ATM, internet vs.) kullanarak borcunu öğrenmek ya son ödeme tarihine kadar Banka nın elinde olacak şekilde noter aracılığı ile ya yazılı olarak Banka dan talep etmek zorundadır. Hamili ne gönderilen bir önceki döneme ait Hesap Özeti nde takip eden dönemin hesap kesim son ödeme tarihi bildirilmiş olduğundan, ödeme yapmayan Hamili/Ek Hamili, temerrüde düşmediklerini iddia edemez. Hamili, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde noter aracılığıyla ya yazılı olarak Hesap Özetini talep etmediği / itiraz etmediği takdirde, Hesap Özeti alınmış içeriği kabul edilmiş sayılır. Hamili/Ek Hamilinin borca itirazları ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Hesap kat ihtarından sonra aynı hesaba yeni gelen borç kayıtları için hiçbir ihbara gerek kalmaksızın işlem tarihinden itibaren işbu Sözleşme de belirtilen gecikme faizi işletilir. Madde 10- Faiz, Ücret Vergiler ile Diğer Fer ileri: Hamili, kredilendirmeyi tercih etmeyip tüm borcu, Hesap Özeti nde belirtilen son ödeme tarihine kadar nakden tamamen ödeyebilir. Hamili, son ödeme tarihine kadar tüm borcu ödemeyip, kredilendirmeyi tercih ettiği takdirde, Hesap Özeti nde belirtilecek Ödenmesi Gereken Asgari Tutarı son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Söz konusu asgari tutar TL ye kadar limit tahsis edilen kartlar için hesap özetinde bildirilen dönem borcunun yüzde 30 undan, TL den TL ye kadar limit tahsis edilen kartlar için dönem borcunun yüzde 35 inden, TL üzerinde limit tahsis edilen kartlar için dönem borcunun yüzde 40 ından yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40 ından aşağı az olmamak üzere Banka ca belirlenir. Hamili/Ek hamili, Banka nın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını değiştirebileceğini, Kanun ile belirlenen oranın azaltılması ya da artırılması halinde değişen oranın herhangi bir bildirime gerek olmaksızın doğrudan uygulanabileceğini kabul beyan eder. Hamili/Ek Hamili, ödemesi gereken Asgari Ödeme Tutarı nı birbirini izleyen iki dönem ödememesi durumunda temerrüde düşmüş olur Banka nın bu sebeple kalan borcun tamamının ödenmesini talep hakkı doğar. Hamili/Ek Hamili nin ödemesi gereken Asgari Tutarı ödemede temerrüde düşmüş olması halinde, Banka muacceliyet uyarısında bulunarak bakiye kalan taksitli işlem tutarları dahil borcun tamamının bir hafta içerisinde ödenmesini talep edebilir. S Hamili/Ek Hamili, borcunun tamamını rilen bu süre içerisinde ödemedigi taktirde Banka, alacaklarının tahsili amacı ile yasal yollara başvurabilecektir. Oran miktarlarında yapılacak değişiklikler Hesap Özeti ile bildirilecek olan, aşağıdaki faiz ücretler, bunlara uygulanacak KKDF, BSMV gibi tüm rgi, fon, harç diğer fer ileri ile Hesabına borç kaydedilecek bunlar da Hamili/Ek Hamili tarafından ödenecektir. hamili / Ek kart hamili, faiz ya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi ya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması halinde mevzuat gereği işbu sözleşmenin tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki belirtilen ücret tipleri, işbu Sözleşme nin imza tarihi itibariyle geçerli ücret tipleri banka tarafından belirlenecek olup, işbu Sözleşme ekinde belirtilmiştir. Nakit Çekme Faizi: Hesabından nakit çekildiği günden itibaren TCMB akdi faiz oranı üzerinden, çekilen tutara günlük olarak (BSMV KKDF ila edilmek suretiyle) uygulanan faizdir. Nakit Çekme ücreti: Nakit çekilen tutar üzerinden (BSMV hariç) hesaplanır. Hesaplanacak tutar Banka ca belirlenen tutarın altında ise Hesap Özeti nde bildirilen minimum ücret uygulanır. ATM ler, Banka şubeleri, diğer banka şubeleri ya yetkili Üye işyerlerinden,telefon Bankacılığı ndan İnternet Bankacılığı ndan gerçekleştirilen nakit çekim işlemlerinde, her bir işlem bazında çekilen tutara uygulanır. Kredi Akdi Faizi: Hamili tarafından, Hesap Özeti nde bildirilen Asgari Ödeme Tutarı üzerinde ödeme yapılması halinde; kalan borç tutarına hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar geçen süre için akdi faiz uygulanır. Asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın kalan kısmına, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar geçen süre için akdi faiz, son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar geçen süre için gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan hesap bakiyesine ise, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar geçen süre için akdi faiz uygulanır. İşbu Sözleşme de atıfta bulunulan akdi gecikme faiz oranları TCMB tarafından ilan edilen azami faiz oranlarını ifade edecek olup, bu oranlara kadar olmak üzere Banka tarafından uygulanan faiz oranlar Hamili ne Hesap Özeti aracılığı ile bildirilecektir. Borç tutarına Banka ca daha düşük oranda kredi faizi uygulanabilecek olup, söz konusu ödeme/ toplam borç oranları bu oranlara tekabül eden kredi faiz oranları ile kart ücretleri Hesap Özeti aracılığı ile Hamili ne bildirilecektir. Hamili; ına ilişkin faiz, komisyon, ücret, ödül kazanma gibi parametreleri Banka ca tanınan imkanlar çerçesinde kendisinin belirlediği değiştirebildiği kredi kartı programı uygulamalarında, TCMB tarafından ilan edilen akdi faiz gecikme faiz oranlarının değişmesi halinde, Banka ca a uygulanan faiz, ücret, komisyon ödül oranını kendisine ihbarda bulunmaksızın aynı oranda değiştirmeye Banka nın yetkili olduğunu kabul, beyan taahhüt eder. Limit Aşım Faizi: Kullanım limitinin, tahsis edilen limitin yüzde yirmisini geçmemesi bir sonraki hesap döneminde kapatılması koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere aşım oluşması halinde ya Banka nın insiyatifi dışında Hamili nin harcamalarıyla limitin aşılması durumunda, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasında ki süre için TCMB tarafından ilan edilen azami akdi faiz oranı üzerinden faiz yürütülecektir. Yıllık Üyelik Bedeli/ Ücreti: Yıllık kart ücreti işbu Sözleşme nin imza tarihi itibariyle Söz- 6 7

5 leşme ekinde yer alan ücret tablosundaki gibi olup, sınıfına göre belirlenir Hesap Özeti ya bilgilendirme notu aracılığı ile bildirilir. ların rildiği andan itibaren (bu yıl dahil) izleyen her yıl asıl ek kartlar üzerinden sayısına göre alınır. Yıllık üyelik ücreti, borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip tahakkuk ettirilir. Kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kart kabul edilir bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılmaz. Sözleşme nin imza tarihi itibariyle Yıllık Ücreti işbu sözleşme ekinde belirtilmiştir. Yabancı para cinsinden belirtilen ücret komisyonlar, tahakkuk tarihinde Bankada cari döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kart hamilinin Hesabına borç kaydedilecektir. Banka tarafından rilen Ek ların Yıllık Ücreti, Bankaca daha farklı bir ücret belirlenmediği sürece asıl kartın tabii olduğu ücretin 1/2 si kadardır. Fibabanka Kredi ı: Üzerinde Bonus uygulamalarının (Puan Sözünüze Bonus gibi bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm Bonus uygulamaları) bulunmadığı, alışriş nakit çekim yapılabilen ancak taksitli nakit avans işlemine kapalı Yıllık Üyelik Ücreti/ Ücreti bulunmayan kredi kartıdır. Geçmiş Dönem Ekstre Ücreti: Hesap Özetlerini şubeden, e-posta ya da fax ile yeniden talep eden Hamili/Ek Hamiline Banka ca belirlenecek işlemle orantılı şekilde tahakkuk ettirilen ücrettir.hesap özetinin düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için herhangibir ücret alınmaz. Sigorta Ücreti: Hamili ne tanınan kullanım limiti üzerinden kredi kartı sigorta tipine göre sigorta şirketine ödenen tutar kadar kart hali/ek kart hamilinden tahsil edilen ücrettir. Değişim/Yenileme Ücreti: Banka ca çıkarılan lara ilişkin olarak Hamili nin talebi üzerine kart tipinin, görselinin değişmesi halinde her bir değişen kart tipi, görsel sayısına göre alınır. Yenileme ücreti Hamili/Ek Hamil(ler)i nin kartın kayıp/çalıntı olduğunu bildirimi halinde ya da kartın fiziki olarak hasar görmesi sonucu kullanılamayacak hale gelmesi durumunda tahsil edilir. Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı, kart tipi görselinin değişmesi vb nedenler dolayısıyla gerçekleşen iki adete kadar yenileme karşılığında ücret alınmaz. Banka, her kart türü için üyelik ücreti, kart yenileme ücreti ile ek kart ücreti ek kart yenileme ücretlerini farklı olarak belirleyebilir. hamili, Banka nın 3.kişilere işbirliği yapmak suretiyle çıkarttığı lara ilşkin olarak bu kuruluşlar tarafından alınan aidat, kulüp üyelik ücreti vb. ücretlerin, bu kuruluşlar tarafından Banka ya rilecek talimata istinaden a borç kaydedilmesi ya ın bağlı bulunduğu hesaptan re sen alınarak söz konusu 3.kişilere aktarılması hususunda Banka yı yetkili kılmıştır. ka tarafından tahsil edileceğini kabul taahhüt eder. Hamili; işbu Sözleşme de belirtilen ücret komisyonlar nedeni ile Banka tarafından ödenen BSMV, KKDF ile diğer her türlü rginin kendisi tarafından Banka ya ödeneceğini kabul taahhüt eder. Banka, uygulanacak akdi gecikme faizi oranlarının TCMB tarafından belirlenen azami oranlardan yüksek olamayacağını, Hamili/Ek Hamili ise yukarıda belirtilen komisyon ücretlerin oran, miktar asgari tutarlarını değiştirmeye belirlemeye Banka nın yetkili olduğunu, TCMB tarafından belirlenen sınırlar dahilinde olmak üzere faiz oranlarını, artırıp eksiltmeye tek taraflı yetkili olduğunu, bunlarda yapılacak değişikliklerin Hesap Özeti ile bildirilmesinin yeterli olacağını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince faiz artırımının 30 (otuz) gün önceden Hesap Özeti ile bildirileceğini, bu surette yapılacak değişikliklere aynen uyacaklarını kabul taahhüt ederler. Faiz artırımının bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde tüm borç ödenip, bu süre içinde da kullanılmamışsa, bildirimden önceki işlemler faiz artışından etkilenmez. Hesabı/Hesaplarına yapılacak ödemeler öncelikle ücret/komisyon faizlere mahsup edilecektir. Banka; işbu Sözleşme de ya da Hesap Özetinde belirtilen ücret, masraf, komisyon rgiler dışında Hamili nden herhangi bir isim altında bir ödeme talep etmemeyi ya hesabından kesinti yapmamayı kabul beyan eder. Madde 11- Gecikme Faizi: Hamili/Ek Hamili nin son ödeme tarihinde Banka ya olan borçlarından asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden itibaren bir sonraki hesap kesim tarihine ya da işbu Sözleşme de belirtilen sebeplerle Banka nın kartı kullanıma kapatması üzerine Banka nın alacaklarının tamamının ödenmesi yolundaki ihbarını takip eden yedinci günden itibaren borcun tamamına, borcun tamamen ödeneceği tarihe kadar, temerrüt tarihinde yürürlükte olan TCMB tarafından açıklanarak Hamili ne hesap özetleri aracılığı ile bildirilen yıllık en yüksek gecikme faizi oranı yürütülecektir. Hamili; TCMB tarafından belirlenen azami akdi gecikme faiz oranları üzerinden hesaplanacak faizi bu faiz tutarları üzerinden hesaplanacak BSMV KKDF yi ödemeyi kabul taahhüt eder. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda Banka ca bileşik faiz uygulanmaz. Hamili, Otomatik fatura ödemeleri tahsilatı, Ödeme emirleri tahsilatı, yatırım ürünleri işlemleri (yatırım fonu, hazine bonosu sair menkul kıymetler), her türlü tüketici kredisi masraf, komisyon taksit ödemeleri işlemleri, hisse senedi alım komisyon tahsilat işlemi, Kredili Mevduat Hesabı işlemleri, kiralık kasa ücreti tahsilatı, kredi kart aidat tahsilatı, hesap işletim ücreti tahsilatı, POS ücretleri tahsilatı, çek karnesi ücreti tahsilatı, ekspertiz ücretleri tahsilatı, döviz alım işlemi, ünirsite harç ödemeleri tahsilatı, Banka ca rilen diğer Bankacılık hizmetlerinden alınan ücret komisyonların tahsilatı, rgi tahsilatları, her türlü yatırım, kaynak kullanıma yönelik bankacılık ürün hizmetlerinin üzerinden tahsilatı, Banka İnternet Bankacılığı, ATM, Telefon Bankacılığı hizmet ücreti tahsilatı ile nakit çekimler bu Sözleşme gereğince nakit çekim sayılan işlemler nedeni ile ödüle dönüşecek kazanım elde edemeyecektir. Hamili/Ek Hamili, Banka tarafından gönderilen ihbarname ile noter aracılığıyla gönderilecek ihtarnameler nedeniyle oluşacak masrafları, bildirim ücretlerini noter ya da ilgili diğer 3. kişilere Bankaca ödenen maliyet tutarı ile sınırlı olmak üzere Banka ya nakden ödeyeceğini ya bu tutarların Bankaca Hesabına borç kaydedileceğini ya diğer Hesaplarından Ban- Madde 12- Bilgilerin Doğruluğu/Değiştirilmesi: Hamili/Ek hamili; başvuru formunda belirtilen isim, soyadı, adres, mali bilgiler (hesap durum belgesi dahil) ile diğer bilgi belgelerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu bilgi ya da belgelerdeki değişiklikleri derhal yazılı olarak Banka ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, doğabilecek tüm ihtilaflardan bunların sonuçlarından munhasıran sorumlu olacaktır. Hamili, Banka tarafından yapılacak tebligatlar için, başvuru formunda belirtilen hesap özetlerinin gönderilmesini istediği adresi yasal tebli- 8 9

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 3 Ekim 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN FAİZ DIŞINDA ALINACAK ÜCRET, KOMİSYON VE MASRAFLARA İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı