FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr Fibabanka A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Dikilitaş Beşiktaş İstanbul, Türkiye T. Sicil No: Mersis No: Bir taraftan Fibabanka A.Ş (İşbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan KART /ya EK KART HAMİLİ, KART ın (Banka ca çıkarılacak tüm kredi kartları) EK KART ın kullanılmasına ilişkin koşulları belirlemek amacıyla aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. Madde 1- ın Verilmesi: İşbu Sözleşme nin taraflarca imzalanması Banka ya, hesabı açma rme yükümlülüğü getirmez. Banka, talepte bulunan ya Banka ile sözleşme imzalayan kişilere rmeyi uygun gördüğü takdirde Hamili adına Hesabı/ Hesapları açarak (lar)ı, (Ek lar da dahil) Hamili ne rir. İşbu Sözleşme nin imzalanmasından önce rilmiş lar ile Ek lar Sözleşme nin imzalanmasından sonra rilecek lar ile Ek lar bu kartlara bağlanan hizmet kartları Sözleşme kapsamındadır. Hamili, Hesap/Hesaplarına bağlı tüm lar Ek ların, numara şifrelerinin kullanımından doğmuş doğacak tüm borçlardan Ek Hamili ile birlikte müteselsil sorumludur. Hamili Ek Hamili, sorumluluklarının, ın zilyetliklerine geçtiği ya fiziki varlığı bulunmayan numarasının öğrenildiği andan itibaren başladığını kabul taahhüt ederler. Hamili/Ek Hamili; larını /ya numara şifrelerini, uluslararası kredi kartı kurallarına, bu Sözleşme içeriğine Banka nın belirleyeceği, Hesap Özeti ya diğer yöntemlerle bildirebileceği kurallara bu yolla yapacağı değişikliklere göre kullanacaklardır. Hamili, kendisinin /ya Ek Hamilinin Harcama Belgesini Nakit Ödeme Belgesini imzalaması ya şifresini kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, Banka nın bu belgede yazılı tutarı, üye işyerine /ya üye işyerinin bağlı olduğu bankaya ya mali kuruluşa ödemeye yetkili kıldığını, belgedeki tutar kadar Banka ya borçlandığını bu borcu ikrar ettiğini, Banka nın nezdindeki Hamili ne ait hesaplarda, tasarruf hakkı bulunduğunu belgedeki tutarların mezkur hesaplara faiz, KKDF, BSMV vb. ile Banka tarafından re sen borç kaydedileceğini, ile yapılan harcamaların karşılığının, en geç Hesap Özeti nde belirtilen son ödeme tarihinde, Banka nezdindeki Hesabına yatırmayı, peşinen kabul taahhüt eder. Madde 2- Kullanım/ Limiti: Banka nın Hesabı/Hesaplarına, Hamili/Ek Hamil(ler) i için müşterek tek olmak üzere tanıdığı, /ya numarası, imza şifreleri kullanarak yapılacak harcamalar, nakit çekmeler dahil aşılmaması gereken kart kullanım sınırıdır. Banka, bu limiti tek taraflı olarak eksiltmeye, kısmen ya tamamen kullanımını durdurmaya yetkilidir. Yapılan kontrollerde kart çıkaran kuruluşlardan temin edilen toplam kredi kartı limitinin kart hamilinin gelirinin 4 katını aştığının tespiti durumunda limit artışı yapılmaz. Kullanım/ Limiti, Hamilinden talep alınmadıkça artırılmayacak olup, Hamili, kendisine rilen Ek açısından kullanım limiti artırım talebinde bulunmaya Ek hamilinin yetkili olduğunu kabul beyan eder. Kullanım/ Limiti; Hamili/Ek Hamil(ler)inin Banka tarafından belirlenen usul yöntemleri kullanmak suretiyle yapacağı talebe ya Hamili/Ek Hamil(ler)i nin bu konuda receği periyodik artırım talebine istinaden, Banka ca arttırılabilir. 1

2 Limit artışı, artışın gerçekleşeceği tarihten 15 gün öncesinde yapılacak bildirime Hamili/Ek Hamilince itiraz edilmemesi halinde geçerlidir. Hamili/Ek Hamili; bu müşterek tek olan kullanım limitini aşmaları halinde Limit Aşım için akdi faizi ödemeyi kabul taahhüt ederler. Hamili/Ek Hamili, bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam 3 kez ödenmeyen kredi kartının nakit kullanıma, üst üste 3 kez ödenmeyen kredi kartının nakit kullanım ile mal hizmet alımına kapatılacağını kabul beyan eder. Söz konusu kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamaz bu kartlar nakit kullanıma ya kullanıma kapalı tutulur. 2.1 Ekspres Limit: Hamili/Ek hamiline kredi kartı kullanım limitinden bağımsız olarak tanınabilen Banka nın anlaşmalı Üye işyerlerinde kullanılabilen kredi limitidir. Hamili/ Ek Hamili, kendisine tanınacak Ekspres Limit ile yaptığı harcamaların vadesinde ı na borç kaydedilmesini, Harcama Belgesinde belirlenen toplam geri ödeme tutarını, Harcama Belgesinde /ya Hesap Özeti nde belirtilen tarih tutarlarda (Vade farkı, KKDF, BSMV her türlü rgi, fon, harç diğer fer ileri masrafları dahil olmak üzere) geri ödeyeceğini kabul beyan eder. Yapılacak geri ödemelerin, Hamili/Ek Hamili ne her ay gönderilecek Hesap Özeti nde yapmış olduğu diğer kredi kartı harcamaları ile birlikte gösterileceğini geri ödemeler toplam tutarının tesbitinde, Banka da cari kredi kartı kredilendirme faiz oranının kullanılacağını, Ekspres Limit taleplerinin Banka tarafından serbestçe değerlendirilebileceğini Banka tarafından uygun görülmesi halinde tahsis edilebileceğini Hamili/Ek Hamili kabul taahhüt eder. Madde 3- ın Geçerlilik Süresi: (lar), üzerinde yazılı olan son kullanma tarihindeki ayın son gününe kadar geçerli olup, bu tarihten sonra kuiianılmayacaklardır. Geçerlilik süresi dolan (lar) ın /ya numara şifrelerinin kullanılmasından doğacak her türlü mali, hukuki cezai sorumluluk Hamili/Ek Hamili ne aittir. Banka, süresi dolan (lar) ı yenileyip yenilememekte serbest olup, yenilemediği takdirde Hamili/Ek Hamili ne herhangi bir ihbarda bulunmak zorunda değildir. Madde 4- ın Mülkiyeti, Kaybolma Çalınma Hali: ın mülkiyeti Banka ya ait olup, Hamili, Banka istediğinde, ları (Ek lar dahil) derhal Banka ya iade etmekle yükümlüdür. Banka gerek gördüğünde ın/ların kullanımını durdurabilir, kendisi ya otomatik zne makinaları, uluslararası kartlı sistem kuruluşları, Üye işyerleri aracılığıyla bunlara el koyabilir. /ya numarası şifre kullanılarak yapılan işlemlerden doğan tüm sorumluluk Hamili/ Ek Hamiline ait olup, Hamili, ı ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini günli bir şekilde korumak; bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Hamili; bunların kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinden çıkması ya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda bu hususu Banka ya derhal bildirmeyi kabul taahhüt eder. Söz konusu bildirim, Banka nın çağrı merkezine, şubelerine ya hesap özeti aracılığı ile kendisine bildirilen telefon numaralarına yapılabilecektir. hamili, ın ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması ya çalınması halinde Banka ya yapacağı bildirimden önceki yirmidört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olduğunu, bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise 150 (Yüzelli) Türk Lirası (TL) ile sınırlı olmak üzere sorumlu olduğunu, ancak hukuka aykırı kullanımının, Hamili nin ağır ihmaline ya kastına dayanması ya bildirimin yirmidört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınırın uygulanmayacağını kabul taahhüt eder. Hamili, talep etmesi ilgili sigorta prim bedelini ödemesi koşuluyla bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili olarak yasal sorumluluk tutarı olan 150 (Yüzelli) TL için Banka nın sigorta yaptırabileceğinin bilgisi dahilinde olduğunu kabul beyan eder. Hamili, bu hususun Hesabına bağlı Ek lar için de geçerli olduğunu kabul taahhüt eder. Hamili, kayıp/ çalıntı bildiriminin Banka ya ulaşmasından itibaren la üçüncü kişilerce gerçekleştirilecek işlemlerden (bildirim öncesinde yapılıp da Banka kayıtlarına bildirim sonrasında intikal eden harcamalar hariç) sorumlu tutulmaz. Kayıp ya çalıntı bildirimi yapıldıktan sonra, Hamili/Ek Hamili, ı bulsalar dahi, kullanmadan Banka ya iade etmek zorundadırlar. Madde 5- ın Kullanımı: ; kredi kartı kullanım amacına uygun olarak, üye işyerlerinde, Banka şube otomatik zne makinelerinde (ATM), elektronik bankacılık işlemlerinde, Banka nın /ya uluslararası kart kuruluşlarının yetki rdiği birimlerde, mal/hizmet alımlarında nakit çekimler için kullanılabilir. Ayrıca Hamili nin, yazılı ya sözlü olarak (internet, çağrı merkezleri, telefon sistemleri vb.) Banka ya rdiği Banka ca imkan tanınan düzenli ödeme, kredi geri ödemeleri Hesabından yapılabilmesi konusunda Hamili/Ek Hamili, Banka yı yetkili kılmışlardır. Hesabından yapılan bu ödemeler nakit çekme hükümlerine ücrete tabi olacak provizyon alınmak suretiyle Hesabı Banka ca re sen borçlandırılacak, provizyon rilmesi ile Banka ya karşı borç kesin olarak doğacak anılan tutarlara ilişkin itirazlar Banka ya karşı ileri sürülemeyecektir. 7/8/1989 tarihli 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda belirtilen Döviz alımları, kart sahibinin başka bir kredi kartının borcunu kapatması amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi ya kurumlara yapılan tüm ödemeler, talih şans oyunları, borsa işlemleri/ menkul kıymet alımları, seyahat çekleri, havale işlemleri nakit kullanım kapsamında olan işlemler olarak kabul edilecektir. ile Banka ya kartlı sistem kuruluşlarının ATM lerinden yapılacak nakit çekme işlemleri ya da sadece numarası /ya şifre bilgilerinin kullanımı ile internet her türlü sesli, görüntülü / ya data transferi sağlayan şebeke ağları ile elektronik ortamlarda yapılacak bankacılık işlemlerinde, alışrişlerde numarası belirtilerek telefon, faks vb. aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlerde, Hamili tarafından işlemi gösteren belge imzalanması mümkün olmadığından, işlem/borç kesin olarak, siparişin rildiği, görüşmenin yapıldığı ya da sair suretteki bankacılık/ ödeme işleminin Banka kayıtlarında tamamlandığı anda doğacaktır. Hamili/Ek Hamili, yukarıda belirtilen belge düzenlenemeyen işlemlerin ancak Banka nın bilgisayar kayıtları, bilgisayar çıktıları, mikrofilm mikrofişleri ile ispat edilebileceğini, bu kayıtların kesin delil teşkil edeceğini bunun bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu bağlayıcı olacağını, ATM ler aracılığı ile Hesabına nakit yatırılması halinde, ATM ye beyan edecekleri meblağ ile Banka kayıtları arasında farklılık bulunması durumunda ise Banka yetkililerince zarf açılırken tutulacak tutanak ile saptanacak tutarın esas olacağını beyan kabul ederler. 2 3

3 Hamili, ını Banka nezdindeki bir bir ya ya birden birden fazla fazla Hesabına bağlatabilir ı ı / ya /ya şifresi şifresi ile bu ile Hesaplarına bu (ATM ler (ATM ler ya ya internet internet kanalı kanalı ile) ulaşarak ile) ulaşarak Banka ca Banka ca olanak olanak sağla- sağlanacak bankacılık bankacılık işlemlerini işlemlerini yapabilir. yapabilir. Bu durumda Bu durumda Hamili Ek Hamili Ek Hamil(ler)i nin Hamil(ler)i nin de ları de ile ları Hamili ne ile Hamili ne ait Hesabına ait Hesabına bağlı vadesiz bağlı hesap vadesiz bilgilerine hesap ulaşarak bilgilerine işlem ulaşarak yapabileceğini işlem yapabileceğini bundan Banka nın bundan hiçbir Banka nın sorumluluğu hiçbir olmayacağını sorumluluğu olmayacağını kabul taahhüt kabul eder., taahhüt ticari eder. olarak kullanılamaz, Borç karşılığında satış belgesi düzenlenmesi, derhal paraya çevrilebilir alımlarda Banka nın a bağlıdüzenleyeceği promosyonlar, işbu Sözleşme nin ayrılmaz parçası olup, kullanılması, kendi üye işyerinde kullanılması, hep aynı işyerinde kullanılması benzeri işlemler Hamili/Ek Hamili; bu promosyon şartlarına uyacaklarını kazandıkları ödül/ promosyonların kullanımı için larının Banka ya olan borçları ya Sözleşme ye aykırı kullanımı ticari kullanım kötü niyet anlamında olup, Banka bu durumda herhangi bir bildirim yapmaksızın limitini azaltmaya, kart kullanımını kapatmaya resen yetkilidir. nedeniyle ya kendi talepleri üzerine kullanım dışı bırakılmamış/iptal edilmemiş olması gerektiğini, aksi Banka nın a bağlıdüzenleyeceği promosyonlar, işbu Sözleşme nin ayrılmaz parçası olup, Hamili/Ek taktirde Hamili; bu ödüllerin promosyon kullanılmayan şartlarına kısmı uyacaklarını üzerinde herhangi kazandıkları bir tasarrufta ödül/ promosyonların bulunamayacağını kullanımı için bunları larının Banka nın Banka ya gelir olan kaydedilebileceğini borçları ya Sözleşme ye peşinen kabul aykırı taahhüt kullanımı ederler. nedeniyle ya Hamili kendi Ek talepleri Hamili, üzerine nakit kullanım çekimi dışı ya bırakılmamış/iptal bu Sözleşme gereğince edilmemiş nakit olması çekim gerektiğini, hükmünde olan aksi taktirde işlemler ödüllerin için ödül kullanılmayan kazanamayacaklardır. kısmı üzerinde Hangi herhangi tip kullanımların bir tasarrufta ödül bulunamayacağını kazandırıcı kullanım olduğunu Banka nın belirleme gelir yetkisinin kaydedilebileceğini Banka da bulunduğunu, peşinen kabul Banka ca taahhüt herhangi ederler. bir faiz tahakkuk Hamili ettirmek- Ek bunları Hamili, sizin gerçekleştirecekleri nakit çekimi ya bu taksitli Sözleşme mal gereğince hizmet alımlarında nakit çekim ödülün, hükmünde her olan bir ödeme işlemler vadesinde için ödül kazanamayacaklardır. kazanılabileceğini kabul Hangi beyan tip kullanımların ederler. ödül kazandırıcı kullanım olduğunu belirleme yetkisinin Banka da Hamili/Ek bulunduğunu, Hamili, ını Banka ca kullanmak herhangi suretiyle bir faiz tahakkuk elde edeceği ettirmeksizin ödülleri, gerçekleştirecekleri Banka tarafından taksitli kendilerine mal bildirilen/bildirilecek hizmet alımlarında ödülün, olan Üye her işyerlerinde bir ödeme vadesinde kullanabileceklerini, kazanılabileceğini ödül tutarlarının kabul beyan ederler. üçüncü şahıslara devredemeyeceklerini bu tutarlar karşılığında kendilerine nakit ödeme yapılmasını Hamili/Ek Hamili, borçlarına ını mahsup kullanmak edilmesini suretiyle talep elde edemeyeceklerini, edeceği ödülleri, Banka nın tarafından uygulamakta olduğu bildirilen/bildirilecek ödül kazanma esaslarını olan Üye işyerlerinde değiştirebileceğini, kullanabileceklerini, bunların kendileri ödül tutarlarının için kazanılmış üçüncü kendilerine şahıslara hak teşkil devredemeyeceklerini etmeyeceğini, kazandıkları bu tutarlar ödül ün karşılığında bir diğer cins kendilerine ödüle dönüştürülmesi nakit ödeme yapılmasını konusunda Banka nın borçlarına yetkili olduğunu mahsup şimdiden edilmesini kabul, talep beyan edemeyeceklerini, taahhüt ederler. Banka nın uygulamakta Hamili/Ek olduğu Hamili, kazanma Bankaya rdiği esaslarını kullanım/ değiştirebileceğini, harcama taahhüdü bunların gibi kendileri taahhütlere için kazanılmış aykırı davranması hak teşkil halinde, etme- ödül yeceğini, bu taahhüdüne kazandıkları istinaden ödül ün rilen bir diğer ödüller cins ile ödüle bunların dönüştürülmesi cezai şartlarını konusunda Banka nın, Banka nın ödülün yetkili olduğunu Hamili ne şimdiden rildiği tarih kabul, itibariyle beyan taahhüt Hamili/Ek ederler. Hamili Hamili/Ek Hesabına borç Hamili, kaydetmeye Bankaya rdiği yetkili kullanım/ olduğunu harcama kabul taahhüdü taahhüt ederler. gibi taahhütlere aykırı davranması halinde, bu taahhüdüne istinaden rilen ödüller ile bunların cezai şartlarını Banka nın, ödülün Hamili ne rildiği tarih itibariyle Hamili/Ek Hamili, ödül tutarlarının kullanımı neticesinde almış olduğu mal /ya Hamili/Ek Hamili Hesabına borç kaydetmeye yetkili olduğunu kabul taahhüt ederler. hizmeti iade ettiği takdirde, kullanılan ödül tutarı ile ilgili olarak Banka dan herhangi bir hak Hamili/Ek Hamili, ödül tutarlarının kullanımı neticesinde almış olduğu mal /ya hizmeti alacak iade talebinde ettiği takdirde, bulunamayacağını, kullanılan ödül kendilerine tutarı ile ilgili rilecek olarak Banka dan ödüller nedeni herhangi ile doğacak bir hak her alacak türlü talebinde rgi harçların bulunamayacağını, kendisine ait kendilerine olduğunu rilecek Banka nın ödüller bu nedeni tutarları ile doğacak Hesabına her türlü borç rgi kaydetmeye yetkili kendisine olduğunu ait olduğunu kabul beyan Banka nın eder. bu tutarları Hesabına borç kaydetmeye yetkili harçların olduğunu Madde 6- kabul beyan Şifrenin eder. Kullanımından Sorumluluk: Hamili/Ek Hamili nin sorum- Madde luluğu, 6- ın teslim Şifrenin alınması Kullanımından ile, sadece numara Sorumluluk: şifre kullanımının Hamili/Ek yeterli Hamili nin olduğu işlemler sorumluluğu, açısından ın ise, teslim henüz alınması teslim ile, sadece edilmemiş numara olsa dahi şifre kullanımının numara yeterli şifresinin olduğu kullanılması işlemler açısından başlar. ise, Ek ın, henüz teslim Hamili ne edilmemiş teslimi olsa de dahi Ek Hamili ne numara teslimi şifresinin hükmündedir. kullanılması ın ile başlar. arka ile Ek yüzündeki ın, imza Hamili ne bandı, teslimi teslim de alındığında Ek Hamili ne hemen teslimi imzalanır. hükmündedir. Aksi takdirde ın doğacak arka yüzündeki olan her imza türlü bandı, mali, hukuki teslim cezai alındığında sorumluluk hemen imzalanır. Hamili/Ek Aksi takdirde Hamili ne doğacak aittir. olan her türlü mali, hukuki, cezai Numarası sorumluluk şifre(leri)nin, Hamili/Ek Hamili/Ek Hamili ne aittir. Hamili dışındaki kişiler tarafından, kullanılması Numarası yasak olup, şifre(leri)nin, bunların her ne şekil Hamili/Ek surette Hamili olursa dışındaki olsun başkaları kişiler tarafından kullanılmasındalanılması yasak doğacak olup, bunların her türlü her hukuki, ne şekil mali surette cezai olursa sorumluluk olsun başkaları Hamili/Ek tarafından Hamili ne kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali cezai sorumluluk Hamili/Ek Hamili ne aittir. Bu aittir. nedenle Bu nedenle Hamili/Ek Hamili/Ek Hamili; Hamili;,, numarası numarası şifrenin şifrenin üçüncü üçüncü şahısların şahısların eline geçmesini eline geçmesini engellemek engellemek için her için türlü her önlemi türlü almakla önlemi almakla yükümlü yükümlü olup, gerek olup, gördükleri gerek gördükleri her durumda her özel durumda şifrelerini özel kendi şifrelerini belirleyecekleri kendi belirleyecekleri yeni şifrelerle yeni değiştireceklerdir. şifrelerle değiştireceklerdir. Madde 7- Mal/Hizmetin Ayıplı Olması:, belirli bir işyerinde ya da belirli bir marka mal/ hizmet alımı şartıyla rilmeyip, uluslararası kart kuruluşlarının düzenlemelerine tabi olduğundan Banka, ile alınacak mal ya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, taksit tutar sayısı, ayıplı çıkması, iptali, iadesi, teslim alınıp alınmaması benzeri konularda herhangi bir sorumluluk taşımadığı gibi, bu hususlarda Hamili/Ek Hamili ile Üye işyeri arasında doğabilecek ihtilaflardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu nedenlere dayalı olarak Banka ya karşı bu Sözleşme den doğan borçların ödenmesi aksatılamaz ya da bu hususlar def i olarak Banka ya karşı ileri sürülemez. ile alınan mal /ya hizmet bedelinin daha sonra herhangi bir nedenle Hesabına iadesi, söz konusu mal/hizmet bedelinin iade edildiği tarihe kadar Hamili/Ek Hamili nin Banka ya karşı anılan işlemden doğan borç yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Madde 8- Hesabının Borç Ve Alacak Kayıtları: Hamili/Ek Hamili;, numarası ya şifre ile gerçekleştirilen mal/hizmet nakit çekim işlemleri (para çekme iş- lemlerinde valör aynı gün, para yatırma işlemlerinde bir sonraki iş günü olacaktır) tutarı kadar Banka ya borçlanacaklarını bu tutarların faiz, ücret, komisyon, KKDF, BSMV gibi tüm fer ileri ile birlikte Hesabına borç kaydedilmesini, yapılacak ödemelerin de aynı hesaba alacak kaydını kabul taahhüt ederler. Banka, yurtdışında ya yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak her türlü borç kaydını işlem tutarının % 5 ine (yüzde 5) kadar olmak üzere komisyonu, hesap kayıt tarihinde bu işlemler için Banka da cari döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevirmeye kambiyo gider rgisi ile birlikte Hesabına borç kaydetmeye ya yabancı para üzerinden talebe yetkilidir. Uluslararası kart kuruluşlarınca, ın kullanımı ile ilgili olarak Banka ya bil- dirilecek masraf, ek ödeme komisyonlar da; rgi, resim, harç fon gibi fer ileri ile birlikte Banka tarafından yukarıdaki yöntemle TL ye çevrilerek Hesabına borç kaydedebilecek ya yabancı para olarak talep edilebilecektir. Hamili/Ek Hamili, yabancı para üze- rinden gerçekleştirdiği işlem bedellerini yabancı para cinsinden ödemeyi talep etmesi halinde, borç tutarının tamamını en geç kendisine bildirilen son ödeme tarihinde Banka ya ödemeyi kabul taahhüt eder. Hamili/Ek Hamili, son ödeme tarihinde kısmen ya da tamamen ödenmeyen yabancı para borçlarının, takip eden hesap kesim tarihinde Banka ca cari döviz satış kuru üzerinden TL ye çevirmeye Banka nın yetkili olduğunu, yabancı para üzerinden gerçekleştirdiği işlem bedellerinin lı Sistem Kuruluşlarının dönüşüm kurlarına tabi olacak bu kuruluşların uyguladığı komisyonu içerecek şekilde ödeme tercihine bağlı olarak ilgili para cinsine çevrileceğini kabul beyan eder. Harcamanın yapıldığı para cinsi ile ödemenin yapılacağı para cinsinin farklı olması durumunda harcamalar, Banka nın uyguladığı dönüşüm kurları esas alınarak (EURO USD hariç) önce USD ye akabinde ödeme tercihine konu para birimine çevrilecektir. ile yaptığı harcamalar tutarının Banka nın yapacağı anlaşmalar doğrultusunda her bir Üye işyerinde ya aynı Üye işyerinde farklı mallar/hizmetler için farklı ödeme seçeneklerine tabi olabileceğini, kredilendirilebileceğini, kabul beyan eder. 4 5

4 9- Hesap Özeti Düzenlenmesi: Banka; kendi belirleyeceği periyodlarla Hesaplarının ilgili döneme ait tüm borç alacak kayıtlarının dökümünü içeren bir sonraki döneme ait hesap kesim son ödeme tarihini gösteren Hesap Özeti ni düzenleyerek Hamili nin adresine posta ile gönderir. Hamili/Ek Hamili Hesap Özetinin diğer kanallar (e-posta, SMS, Banka nın İnternet Bankacılığı, ATM vb.) aracılığı ile gönderilmesi halinde de bu bildirimlerin geçerli olacağını bu durumda Hesap Özeti nin kendilerine gönderilmediğinden bahisle borcu ödemekten imtina edemeyeceklerini kabul ederler. Hamili ne yapılacak bildirimler, Ek Hamili için de bağlayıcı olarak hüküm ifade eder. Hesap Özeti periyodlarındaki değişiklik, Hamili ne Hesap Özeti ile bildirilir. Hamili, Hesap Özeti son ödeme tarihine kadar eline geçmese dahi, Banka nın kendisine sunduğu imkanları (telefon, ATM, internet vs.) kullanarak borcunu öğrenmek ya son ödeme tarihine kadar Banka nın elinde olacak şekilde noter aracılığı ile ya yazılı olarak Banka dan talep etmek zorundadır. Hamili ne gönderilen bir önceki döneme ait Hesap Özeti nde takip eden dönemin hesap kesim son ödeme tarihi bildirilmiş olduğundan, ödeme yapmayan Hamili/Ek Hamili, temerrüde düşmediklerini iddia edemez. Hamili, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde noter aracılığıyla ya yazılı olarak Hesap Özetini talep etmediği / itiraz etmediği takdirde, Hesap Özeti alınmış içeriği kabul edilmiş sayılır. Hamili/Ek Hamilinin borca itirazları ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Hesap kat ihtarından sonra aynı hesaba yeni gelen borç kayıtları için hiçbir ihbara gerek kalmaksızın işlem tarihinden itibaren işbu Sözleşme de belirtilen gecikme faizi işletilir. Madde 10- Faiz, Ücret Vergiler ile Diğer Fer ileri: Hamili, kredilendirmeyi tercih etmeyip tüm borcu, Hesap Özeti nde belirtilen son ödeme tarihine kadar nakden tamamen ödeyebilir. Hamili, son ödeme tarihine kadar tüm borcu ödemeyip, kredilendirmeyi tercih ettiği takdirde, Hesap Özeti nde belirtilecek Ödenmesi Gereken Asgari Tutarı son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. Söz konusu asgari tutar TL ye kadar limit tahsis edilen kartlar için hesap özetinde bildirilen dönem borcunun yüzde 30 undan, TL den TL ye kadar limit tahsis edilen kartlar için dönem borcunun yüzde 35 inden, TL üzerinde limit tahsis edilen kartlar için dönem borcunun yüzde 40 ından yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40 ından aşağı az olmamak üzere Banka ca belirlenir. Hamili/Ek hamili, Banka nın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını değiştirebileceğini, Kanun ile belirlenen oranın azaltılması ya da artırılması halinde değişen oranın herhangi bir bildirime gerek olmaksızın doğrudan uygulanabileceğini kabul beyan eder. Hamili/Ek Hamili, ödemesi gereken Asgari Ödeme Tutarı nı birbirini izleyen iki dönem ödememesi durumunda temerrüde düşmüş olur Banka nın bu sebeple kalan borcun tamamının ödenmesini talep hakkı doğar. Hamili/Ek Hamili nin ödemesi gereken Asgari Tutarı ödemede temerrüde düşmüş olması halinde, Banka muacceliyet uyarısında bulunarak bakiye kalan taksitli işlem tutarları dahil borcun tamamının bir hafta içerisinde ödenmesini talep edebilir. S Hamili/Ek Hamili, borcunun tamamını rilen bu süre içerisinde ödemedigi taktirde Banka, alacaklarının tahsili amacı ile yasal yollara başvurabilecektir. Oran miktarlarında yapılacak değişiklikler Hesap Özeti ile bildirilecek olan, aşağıdaki faiz ücretler, bunlara uygulanacak KKDF, BSMV gibi tüm rgi, fon, harç diğer fer ileri ile Hesabına borç kaydedilecek bunlar da Hamili/Ek Hamili tarafından ödenecektir. hamili / Ek kart hamili, faiz ya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi ya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlanması halinde mevzuat gereği işbu sözleşmenin tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirileceğini kabul eder. Aşağıdaki belirtilen ücret tipleri, işbu Sözleşme nin imza tarihi itibariyle geçerli ücret tipleri banka tarafından belirlenecek olup, işbu Sözleşme ekinde belirtilmiştir. Nakit Çekme Faizi: Hesabından nakit çekildiği günden itibaren TCMB akdi faiz oranı üzerinden, çekilen tutara günlük olarak (BSMV KKDF ila edilmek suretiyle) uygulanan faizdir. Nakit Çekme ücreti: Nakit çekilen tutar üzerinden (BSMV hariç) hesaplanır. Hesaplanacak tutar Banka ca belirlenen tutarın altında ise Hesap Özeti nde bildirilen minimum ücret uygulanır. ATM ler, Banka şubeleri, diğer banka şubeleri ya yetkili Üye işyerlerinden,telefon Bankacılığı ndan İnternet Bankacılığı ndan gerçekleştirilen nakit çekim işlemlerinde, her bir işlem bazında çekilen tutara uygulanır. Kredi Akdi Faizi: Hamili tarafından, Hesap Özeti nde bildirilen Asgari Ödeme Tutarı üzerinde ödeme yapılması halinde; kalan borç tutarına hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar geçen süre için akdi faiz uygulanır. Asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın kalan kısmına, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar geçen süre için akdi faiz, son ödeme tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar geçen süre için gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan hesap bakiyesine ise, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap kesim tarihine kadar geçen süre için akdi faiz uygulanır. İşbu Sözleşme de atıfta bulunulan akdi gecikme faiz oranları TCMB tarafından ilan edilen azami faiz oranlarını ifade edecek olup, bu oranlara kadar olmak üzere Banka tarafından uygulanan faiz oranlar Hamili ne Hesap Özeti aracılığı ile bildirilecektir. Borç tutarına Banka ca daha düşük oranda kredi faizi uygulanabilecek olup, söz konusu ödeme/ toplam borç oranları bu oranlara tekabül eden kredi faiz oranları ile kart ücretleri Hesap Özeti aracılığı ile Hamili ne bildirilecektir. Hamili; ına ilişkin faiz, komisyon, ücret, ödül kazanma gibi parametreleri Banka ca tanınan imkanlar çerçesinde kendisinin belirlediği değiştirebildiği kredi kartı programı uygulamalarında, TCMB tarafından ilan edilen akdi faiz gecikme faiz oranlarının değişmesi halinde, Banka ca a uygulanan faiz, ücret, komisyon ödül oranını kendisine ihbarda bulunmaksızın aynı oranda değiştirmeye Banka nın yetkili olduğunu kabul, beyan taahhüt eder. Limit Aşım Faizi: Kullanım limitinin, tahsis edilen limitin yüzde yirmisini geçmemesi bir sonraki hesap döneminde kapatılması koşuluyla, bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere aşım oluşması halinde ya Banka nın insiyatifi dışında Hamili nin harcamalarıyla limitin aşılması durumunda, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasında ki süre için TCMB tarafından ilan edilen azami akdi faiz oranı üzerinden faiz yürütülecektir. Yıllık Üyelik Bedeli/ Ücreti: Yıllık kart ücreti işbu Sözleşme nin imza tarihi itibariyle Söz- 6 7

5 leşme ekinde yer alan ücret tablosundaki gibi olup, sınıfına göre belirlenir Hesap Özeti ya bilgilendirme notu aracılığı ile bildirilir. ların rildiği andan itibaren (bu yıl dahil) izleyen her yıl asıl ek kartlar üzerinden sayısına göre alınır. Yıllık üyelik ücreti, borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip tahakkuk ettirilir. Kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle hareket görmeyen kredi kartları hareketsiz kart kabul edilir bu kartlara hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti yansıtılmaz. Sözleşme nin imza tarihi itibariyle Yıllık Ücreti işbu sözleşme ekinde belirtilmiştir. Yabancı para cinsinden belirtilen ücret komisyonlar, tahakkuk tarihinde Bankada cari döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kart hamilinin Hesabına borç kaydedilecektir. Banka tarafından rilen Ek ların Yıllık Ücreti, Bankaca daha farklı bir ücret belirlenmediği sürece asıl kartın tabii olduğu ücretin 1/2 si kadardır. Fibabanka Kredi ı: Üzerinde Bonus uygulamalarının (Puan Sözünüze Bonus gibi bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm Bonus uygulamaları) bulunmadığı, alışriş nakit çekim yapılabilen ancak taksitli nakit avans işlemine kapalı Yıllık Üyelik Ücreti/ Ücreti bulunmayan kredi kartıdır. Geçmiş Dönem Ekstre Ücreti: Hesap Özetlerini şubeden, e-posta ya da fax ile yeniden talep eden Hamili/Ek Hamiline Banka ca belirlenecek işlemle orantılı şekilde tahakkuk ettirilen ücrettir.hesap özetinin düzenleme tarihinden sonraki ilk yıl için herhangibir ücret alınmaz. Sigorta Ücreti: Hamili ne tanınan kullanım limiti üzerinden kredi kartı sigorta tipine göre sigorta şirketine ödenen tutar kadar kart hali/ek kart hamilinden tahsil edilen ücrettir. Değişim/Yenileme Ücreti: Banka ca çıkarılan lara ilişkin olarak Hamili nin talebi üzerine kart tipinin, görselinin değişmesi halinde her bir değişen kart tipi, görsel sayısına göre alınır. Yenileme ücreti Hamili/Ek Hamil(ler)i nin kartın kayıp/çalıntı olduğunu bildirimi halinde ya da kartın fiziki olarak hasar görmesi sonucu kullanılamayacak hale gelmesi durumunda tahsil edilir. Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı, kart tipi görselinin değişmesi vb nedenler dolayısıyla gerçekleşen iki adete kadar yenileme karşılığında ücret alınmaz. Banka, her kart türü için üyelik ücreti, kart yenileme ücreti ile ek kart ücreti ek kart yenileme ücretlerini farklı olarak belirleyebilir. hamili, Banka nın 3.kişilere işbirliği yapmak suretiyle çıkarttığı lara ilşkin olarak bu kuruluşlar tarafından alınan aidat, kulüp üyelik ücreti vb. ücretlerin, bu kuruluşlar tarafından Banka ya rilecek talimata istinaden a borç kaydedilmesi ya ın bağlı bulunduğu hesaptan re sen alınarak söz konusu 3.kişilere aktarılması hususunda Banka yı yetkili kılmıştır. ka tarafından tahsil edileceğini kabul taahhüt eder. Hamili; işbu Sözleşme de belirtilen ücret komisyonlar nedeni ile Banka tarafından ödenen BSMV, KKDF ile diğer her türlü rginin kendisi tarafından Banka ya ödeneceğini kabul taahhüt eder. Banka, uygulanacak akdi gecikme faizi oranlarının TCMB tarafından belirlenen azami oranlardan yüksek olamayacağını, Hamili/Ek Hamili ise yukarıda belirtilen komisyon ücretlerin oran, miktar asgari tutarlarını değiştirmeye belirlemeye Banka nın yetkili olduğunu, TCMB tarafından belirlenen sınırlar dahilinde olmak üzere faiz oranlarını, artırıp eksiltmeye tek taraflı yetkili olduğunu, bunlarda yapılacak değişikliklerin Hesap Özeti ile bildirilmesinin yeterli olacağını, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince faiz artırımının 30 (otuz) gün önceden Hesap Özeti ile bildirileceğini, bu surette yapılacak değişikliklere aynen uyacaklarını kabul taahhüt ederler. Faiz artırımının bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde tüm borç ödenip, bu süre içinde da kullanılmamışsa, bildirimden önceki işlemler faiz artışından etkilenmez. Hesabı/Hesaplarına yapılacak ödemeler öncelikle ücret/komisyon faizlere mahsup edilecektir. Banka; işbu Sözleşme de ya da Hesap Özetinde belirtilen ücret, masraf, komisyon rgiler dışında Hamili nden herhangi bir isim altında bir ödeme talep etmemeyi ya hesabından kesinti yapmamayı kabul beyan eder. Madde 11- Gecikme Faizi: Hamili/Ek Hamili nin son ödeme tarihinde Banka ya olan borçlarından asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden itibaren bir sonraki hesap kesim tarihine ya da işbu Sözleşme de belirtilen sebeplerle Banka nın kartı kullanıma kapatması üzerine Banka nın alacaklarının tamamının ödenmesi yolundaki ihbarını takip eden yedinci günden itibaren borcun tamamına, borcun tamamen ödeneceği tarihe kadar, temerrüt tarihinde yürürlükte olan TCMB tarafından açıklanarak Hamili ne hesap özetleri aracılığı ile bildirilen yıllık en yüksek gecikme faizi oranı yürütülecektir. Hamili; TCMB tarafından belirlenen azami akdi gecikme faiz oranları üzerinden hesaplanacak faizi bu faiz tutarları üzerinden hesaplanacak BSMV KKDF yi ödemeyi kabul taahhüt eder. Temerrüt hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda Banka ca bileşik faiz uygulanmaz. Hamili, Otomatik fatura ödemeleri tahsilatı, Ödeme emirleri tahsilatı, yatırım ürünleri işlemleri (yatırım fonu, hazine bonosu sair menkul kıymetler), her türlü tüketici kredisi masraf, komisyon taksit ödemeleri işlemleri, hisse senedi alım komisyon tahsilat işlemi, Kredili Mevduat Hesabı işlemleri, kiralık kasa ücreti tahsilatı, kredi kart aidat tahsilatı, hesap işletim ücreti tahsilatı, POS ücretleri tahsilatı, çek karnesi ücreti tahsilatı, ekspertiz ücretleri tahsilatı, döviz alım işlemi, ünirsite harç ödemeleri tahsilatı, Banka ca rilen diğer Bankacılık hizmetlerinden alınan ücret komisyonların tahsilatı, rgi tahsilatları, her türlü yatırım, kaynak kullanıma yönelik bankacılık ürün hizmetlerinin üzerinden tahsilatı, Banka İnternet Bankacılığı, ATM, Telefon Bankacılığı hizmet ücreti tahsilatı ile nakit çekimler bu Sözleşme gereğince nakit çekim sayılan işlemler nedeni ile ödüle dönüşecek kazanım elde edemeyecektir. Hamili/Ek Hamili, Banka tarafından gönderilen ihbarname ile noter aracılığıyla gönderilecek ihtarnameler nedeniyle oluşacak masrafları, bildirim ücretlerini noter ya da ilgili diğer 3. kişilere Bankaca ödenen maliyet tutarı ile sınırlı olmak üzere Banka ya nakden ödeyeceğini ya bu tutarların Bankaca Hesabına borç kaydedileceğini ya diğer Hesaplarından Ban- Madde 12- Bilgilerin Doğruluğu/Değiştirilmesi: Hamili/Ek hamili; başvuru formunda belirtilen isim, soyadı, adres, mali bilgiler (hesap durum belgesi dahil) ile diğer bilgi belgelerin doğruluğunu taahhüt ettiği gibi, bu bilgi ya da belgelerdeki değişiklikleri derhal yazılı olarak Banka ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde, doğabilecek tüm ihtilaflardan bunların sonuçlarından munhasıran sorumlu olacaktır. Hamili, Banka tarafından yapılacak tebligatlar için, başvuru formunda belirtilen hesap özetlerinin gönderilmesini istediği adresi yasal tebli- 8 9

6 gat adresi olarak belirlediğini, adres değişikliklerini, Banka ca belirlenen yöntemlerle değişiklik tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Banka ya bildirmediği sürece, önceki adrese yapılacak her türlü tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını, bu adres bildirimlerinde Türkiye dışında bir adres bildirse dahi mutlaka Türkiye de bir tebligat adresini Banka ya ileteceğini, aksi durumda Banka ca yurtdışı adres dikkate alınmayıp, Türkiye de bildirdiği son adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder. İşbu Sözleşme ye (lar) a ilişkin her türlü tebligatin Hamili/ Ek Hamili nden herhangi birine gönderimi yeterli olup, bu gönderim her ikisi için de geçerli olacaktır. Banka, Hamili/Ek Hamil(ler)i nin bu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde ya herhangi bir nedenle bağlı olmaksızın ın iadesini talep edebilir, a el koyabilir, süresi dolan ları yenilemeyebilir, ı iptal ederek kullanılmasını durdurabilir. Banka, faiz oranları, komisyon her türlü ücret de dahil olmak üzere Sözleşme de yapılacak olan değişiklikleri Hamili ne Hesap Özeti aracılığıyla bildirir. Hamili, Sözleşme de yapılan değişikliklerin, bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren geçerli olacağını bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren kartı kullanmaya devam etmesi halinde değişiklikleri kabul etmiş sayılacağını kabul taahhüt eder. Madde 13- Hamili/Ek Hamil(ler)i nin Diğer Taahhütleri: Hamili/Ek Hamil(ler) i, ölümü halinde ların şifre numarasının kullanılarak hesaptan para çekilmesi / ya başkaca işlemler yapılması durumunda Banka nın hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını kabul taahhüt ederler. Hamili/Ek Hamil(ler)i, Banka nın istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi ya da kısmı ödeme yapılması halinde, durum derhal Banka ya yazılı olarak bildirileceği gibi, doğabilecek sonuçlardan Banka nın sorumlu olmayacağını, bu durumda tamamlanamayan işlemin ters işlemle iptal edilebileceğini kabul taahhüt eder. Hamili/Ek Hamil(ler)i, ana merkez ile bağlantı kurulamadığı durumlarda Banka nın belirleyeceği limit şartlar dahilinde para çekilebileceğini, yapılacak havale virmanlarda vuku bulabilecek gecikmelerden dolayı Banka nın hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını, sorumluluğun tamamen tarafına ait olacağını kabul taahhüt eder. Hamili/Ek Hamil(ler)i, Banka nın lar vasıtasıyla sağladığı hizmetler karşılığı olarak her yıl Banka ca belirlenecek kart yenileme ücretini /ya kredi kartı üyelik ücretini, vade sonunda kartların yenilenmesi istenmiyorsa bu durumu kart üzerinde yazılı son kullanma tarihinden iki ay evl Banka ya yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde ların yenilenmesini talep etmiş sayılacağını kart yenileme masrafı ile diğer masrafları ödeyeceğini kabul, beyan taahhüt eder. Hamili, başvurusunda bulunduktan sonra ı teslim almaktan vazgeçse dahi bedelinin Hesabına borç kaydedileceğini, Hesabı kullanan diğer hamilleri tarafından lar iade olunsa bile ödenmiş olan bedelini ya yenileme bedelini kismen ya tamamen geri talep etmeyeceğini kabul, beyan taahhüt eder. Hamili, Banka nezdindeki Hesabını kapattığı taktirde ı Banka ya iade edecektir. Hamili/Ek Hamil(ler)i nin POS vasıtasıyla yapacağı alışrişlerde, POS tarafından üretilecek belgede belirtilecek miktar kadar borçlandığını bu tutarın Banka nezdindeki Hesabından, üye işyeri Hesabına aktarılması konusunda Banka yı yetkili kıldığını Hamili kabul beyan eder. Herhangi bir şekilde Hamili/Ek Hamil(ler)i ne fazla ödeme yapıldığının Banka ca tespit edilmesi halinde, Hamili bunu derhal iade etmeyi, işlemin yapıldığı tarih ile iade ettiği tarih arasında geçecek günler için TCMB na bildirilmiş olan Bankaca borçlu cari hesap şeklinde çalıştırılan kredilere uygulanan en yüksek cari faiz oranı üzerinden temerrüt faizi ödemeyi kabul taahhüt eder. Madde 14- Deliller: Taraflar, işbu sözleşmeden KART (lar) /ya KART numarası şifresinin kullanımından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda Banka nın işlemle ilgili oldukları ölçüde uluslararası kredi kartı kuruluşları Bankalararası Merkezi A.Ş. nin defter kayıtlarının, ses kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş bunlardan alınan kopyaların elektronik manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgelerin bilgisayar kayıtlarının delil olacağını, alınan kopya belgelerin birbirlerini teyit etmeleri kaydıyla asıllarına gerek kalmaksızın 2004 sayılı İcra İflas Kanunu nun 68. Maddesinin birinci fıkrasında sayılan belgelerden sayılacağını, bu delillerle kanıtlanan konuların aksinin ancak yazılı delillerle kanıtlanabileceğini işbu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan taahhüt etmişlerdir. Taraflar ayrıca ile ilgili olarak aralarında yapılacak telefon görüşmelerinin Banka ları Kredi ları Kanunu uyarınca kayıt altına alınmasını en az Kanun da öngörülen süreyle olmak şartıyla Banka ca uygun görülecek süreyle saklanmasını, bu şekilde saklanan telefon kayıtlarının da delil olacağını kabul ederler. Madde 15- Sözleşmenin Sona Ermesi Feshi: Bu sözleşme, taraflardan herhangi biri tarafından feshi yazılı olarak ihbar edilmediği sürece devam eder. Banka Hamili/Ek Hamil(ler) i nin bu sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir mükellefiyetini zamanında yerine getirmemesi, borcunu ödememesi ya sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlal edilmesi durumunda Hesaplarını/ ları kullanıma kapatabilir, sözleşmeyi feshederek borcun fer ileri ile birlikte tamamen ödenmesini /ların iadesini talep edebilir. /Ek kart Hamili, Banka nın yapacağı bildirimden sonra ı/ları kullanmayarak Banka ya iade etmekle yükümlüdür. /Ek kart Hamili, Banka ya yazılı olarak bildirmek aynı zamanda ı/ları iade etmek tüm borcu fer ileri ile birlikte ödemek suretiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Madde 16- Teminatsız İhtiyati Haciz Talep Hakkı: Hamili/Ek Hamil(ler)i, bu sözleşmeden kaynaklanan borçları için Banka nın yasal mercilere ihtiyati haciz ihtiyati tedbir talebinde bulunması halinde Banka nın teminatsız ihtiyati haciz ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak mahkemelerce teminat istendiğinde diğer bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon her türlü ücretin de kendisi tarafından ödeneceğini bu hususlarda hiçbir itirazda bulunmayacağını kabul taahhüt ederler. Madde 17- Uyuşmazlıkların Çözümünde Yetki: Uyuşmazlıkların çözümünde Hamili/ Ek Hamil(ler)i nin bu sözleşmede/başvuru formunda yazılı adresinin ya değişikliğini 12. Maddeye uygun olarak Banka ya bildirdiği yeni adresinin bulunduğu il merkezindeki Mahkeme İcra Daireleri İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır

7 Madde 18- Avukatlık Ücreti, Dava İcra Masraflarının Ödenmesi: İşbu Sözleşme den doğan borçların tahsili hususunda Banka, Ek/ Hamili aleyhine dava açmak ya İcra İflas Kanunu hükümlerine uygun olarak icra takibine başvurmak zorunda kalırsa /Ek Hamili yapılacak her türlü masrafı kalet ücretini müteselsilen ödemeyi kabul taahüt ederler. Son Hüküm: Ek Hamili/(leri) ile Banka 18 maddeden oluşan işbu Kredi ı Sözleşmesi nin tamamını Sözleşmenin eki ayrılmaz bir parçası olan Ürün Bilgi Formu nu okuduklarını, sözleşmenin hükümlerinin tamamını müzakere ederek kabul ettiklerini her sayfayı ayrı ayrı imza ya paraf etmeye gerek olmadığını, tüm sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul beyan ederler. hamili, işbu sözleşmenin bir nüshasının, Banka ca kart talebinin onaylanması halinde kendisine teslim tutanağı karşılığında rileceğini kabul eder. Kredi kartı limitimin düzenli olarak arttırılmasını talep ediyorum. Kabul ediyorum Hamili Kabul etmiyorum Adı Soyadı/Ünvanı : Vergi No : Pasaport No : T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik No : İmza : Ek Hamili Adı Soyadı : Pasaport No : T.C. Kimlik No/Yabancı Kimlik No : İmza : MASRAF TUTARI MASRAF TUTARI TAHSİLAT MASRAFIN ADI TAHSİLAT MASRAFIN ADI PERİYODU Standart En Az En En Fazla PERİYODU Standart En Az En Fazla Bonus Klasik Yıllık Yıllık Üyelik Asıl 50 TL - 50 TL Yıllık Bonus Klasik Yıllık Üyelik Asıl 50 TL - 50 TL Yıllık Üyelik Bedeli (BSMV Bedeli Dahil) (BSMV Dahil) Ek 25 TL - 25 TL Yıllık Ek 25 TL - 25 TL Yıllık Bonus Gold Yıllık Yıllık Üyelik Üyelik Asıl 60 TL - 60 TL Yıllık Bonus Gold Yıllık Üyelik Asıl 60 TL - 60 TL Yıllık Ek 30 TL - 30 TL Yıllık Ek 30 TL - 30 TL Yıllık Bonus Platinum Yıllık Yıllık Üyelik Asıl 70 TL - 70 TL Yıllık Bonus Platinum Yıllık Üyelik Asıl 70 TL - 70 TL Yıllık Üyelik Bedeli (BSMV Bedeli Dahil) (BSMV Dahil) Ek 35 TL - 35 TL Yıllık Ek 35 TL - 35 TL Yıllık Fibabanka Kredi ı Fibabanka Kredi ı (Ücretsiz Asıl 0 TL - (Ücretsiz Fibabanka Kredi ı (Ücretsiz Asıl 0 TL - ) Yıllık Üyelik ) Bedeli Yıllık Üyelik Bedeli ) Yıllık Üyelik Bedeli Ek 0 TL - Ek 0 TL - Kredi ıyla Nakit Nakit Avans Avans (Yurt (Yurt İçi) İçi ) Kredi ıyla Nakit Avans (Yurt İçi ) (BSMV %4, TL 8 TL - İşlem başına %4, TL 8 TL - İşlem başına Hariç) Kredi ıyla Nakit Nakit Avans Avans (Yurt (Yurt Dışı ) Dışı ) %4, TL// 5 5 TL / 5 $ $ / Kredi ıyla Nakit Avans (Yurt Dışı ) %4, TL// 5 TL / 5 $ / - İşlem başına TL// 5 5 $ / $ 5 / 5 / 5 - İşlem başına 5 $ / 5 5 TL 2,02% - - Aylık Kredi ı Akdi Akdi Faiz Faiz Oranı Oranı TL 2,02% - - Aylık (BSMV Kredi ı Hariç) Akdi Faiz Oranı USD 1,62 % - - Aylık USD 1,70% - - Aylık EUR 1,62% - - Aylık EUR 1,64% - Aylık TL 2,52% - - Aylık Kredi ı Gecikme Faiz Faiz Oranı TL 2,52% Aylık Oranı Kredi ı (BSMV Gecikme Hariç) Faiz Oranı USD 2,12% - - Aylık USD 2,20% - - Aylık EUR 2,12% - - Aylık EUR 2,14% - - Aylık TL 2,02% - - Günlük Nakit Avans Faiz Faiz Oranı Oranı TL 2,02% - - Günlük (BSMV Nakit Avans Hariç) Faiz Oranı USD 1,62 % - - Günlük USD 1,70% - Günlük EUR 1,62% - - Günlük EUR 1,64% - - Günlük Limit Aşım Faizi Faizi (BSMV Hariç) 2,02% - - Günlük Limit Aşım Faizi 2,02% - - Günlük Taksitli Nakit Avans Avans Faiz Faiz Oranı Oranı Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı 2,02% İşlem anında (BSMV KKDF Hariç) 2,02% İşlem anında (BSMV KKDF Hariç) Değişim/Yenileme Ücreti Ücreti (BSMV (BSMV Dahil) - 5 TL İşlem başına Dahil) Değişim/Yenileme Ücreti (BSMV Dahil) - 5 TL İşlem başına Geçmiş Dönem Ekstre Ücreti Ücreti Geçmiş fax, Dönem ) Ekstre (BSMV Ücreti - 5 TL İşlem başına (şube, fax, ) (BSMV Dahil) Dahil) - 5 TL İşlem başına (şube, fax, ) (BSMV Dahil) 12 13

8 ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı üzerinde artış yapılabilmesi için onayınızın alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise tarafınıza en az otuz gün önce yazılı olarak ya kalıcı ri saklayıcısı yoluyla ya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.bu bildirim üzerine tarafınıza bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün ya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret /ya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün ya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti rmeyi durdurma hakkı saklıdır. TAHSİLAT ŞEKLİ: Ürün hizmet tipine göre, nakden ya hesaben ya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek suretiyle yapılır. Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Ban kacılık Hizmet Çerçe Sözleşmesi Kredi ı Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Ürün bilgi formunu okuyup uygun bulmanız durumunda imzalayarak tarafınıza teslim edilen 1(bir) nüshasını da saklayınız. Okuyup uygun bulmanız durumunda,...tarihinde düzenlenmiş bu 2(iki) nüsha formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. (Müşterinin kendi el yazısı ile: Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım ibaresi eklenmelidir ) MASRAFIN ADI Bonus Klasik Yıllık Üyelik Bonus Gold Yıllık Üyelik Bonus Platinum Yıllık Üyelik Fibabanka Kredi ı (Ücretsiz ) Yıllık Üyelik Bedeli Kredi ıyla Nakit Avans (Yurt İçi) Kredi ıyla Nakit Avans (Yurt Dışı ) Kredi ı Akdi Faiz Oranı Kredi ı Gecikme Faiz Oranı Nakit Avans Faiz Oranı MASRAF TUTARI Standart En Az En Fazla TAHSİLAT PERİYODU Asıl 50 TL - 50 TL Yıllık Ek 25 TL - 25 TL Yıllık Asıl 60 TL - 60 TL Yıllık Ek 30 TL - 30 TL Yıllık Asıl 70 TL - 70 TL Yıllık Ek 35 TL - 35 TL Yıllık Asıl 0 TL - Ek 0 TL - %4, TL 8 TL - İşlem başına %4, TL// 5 $ / 5 5 TL / 5 $ / 5 - İşlem başına TL 2,02% - - Aylık USD 1,62 % - - Aylık EUR 1,62% - - Aylık TL 2,52% - - Aylık USD 2,12% - - Aylık EUR 2,12% - - Aylık TL 2,02% - - Günlük USD 1,62 % - - Günlük EUR 1,62% - - Günlük Limit Aşım Faizi 2,02% - - Günlük Müşteri Adı Soyadı / Unvanı (İmza) Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı (BSMV KKDF Hariç) 2,02% İşlem anında Değişim/Yenileme Ücreti (BSMV Dahil) - 5 TL İşlem başına Şube Kaşe / İmza /... Geçmiş Dönem Ekstre Ücreti (şube, fax, ) (BSMV Dahil) - 5 TL İşlem başına 14 15

9 ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ: Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı üzerinde artış yapılabilmesi için onayınızın alınması, bunun altında artış öngören değişikliklerin ise tarafınıza en az otuz gün önce yazılı olarak ya kalıcı ri saklayıcısı yoluyla ya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.bu bildirim üzerine tarafınıza bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün sonrasına kadar ürünün ya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir faiz, ücret /ya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün ya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti rmeyi durdurma hakkı saklıdır. TAHSİLAT ŞEKLİ: Ürün hizmet tipine göre, nakden ya hesaben ya müşterinin talebine bağlı olarak kredi kartı hesabına borç kaydedilmek suretiyle yapılır. Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Ban kacılık Hizmet Çerçe Sözleşmesi Kredi ı Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Ürün bilgi formunu okuyup uygun bulmanız durumunda imzalayarak tarafınıza teslim edilen 1(bir) nüshasını da saklayınız. Okuyup uygun bulmanız durumunda,...tarihinde düzenlenmiş bu 2(iki) nüsha formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. (Müşterinin kendi el yazısı ile: Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım ibaresi eklenmelidir ) Müşteri Adı Soyadı / Unvanı (İmza) Şube Kaşe / İmza /... 16

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ FİBABANKA A.Ş. KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ fibabanka.com.tr fibabanka.com.tr 444 44488 88 Fibabanka A.Ş. A.Ş. Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No. 113 Esentepe Dikilitaş Mah. Beşiktaş Büyükdere

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU

BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Masraf Tutarı Asgari; Azami Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL CardFinans

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU. İŞLEM/KANAL Ücret Tutarı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU. İŞLEM/KANAL Ücret Tutarı TEMEL BANKACILIK ÜRÜN BİLGİ FORMU ÜRÜN ADI: VADESİZ TL/YABANCI PARA MEVDUAT HESABI MASRAF TUTARI (BSMV hariç*) MASRAFIN ADI Tahsilat Asgari Azami Periyodu Hesap İşletim TL Hesaplar için 10, Aylık ** Kampüs

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Fibabanka A.Ş (İşbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU

İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU Sermayesi: 1.250.000.000 MÜŞTERİYE AİT BİLGİLER : Müşterinin Adı Soyadı TCKN/YKN - Müşteri Numarası İPOTEK TEMİNAI İHTİYAÇ KREDİSİ ÜRÜN BİLGİ FORMU KREDİ KURULUŞUNA AİT BİLGİLER: Kredi Kuruluşu (İşbu bilgi

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Kredi Kartları Üyelik Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı ve Soyadı / Unvanı: Müşteri Numarası: Sözleşme İmza Tarihi: KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan (İşbu Sözleşme de kısaca BANKA olarak anılacaktır)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI

EK 1: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bireysel Müşteri Sözleşmesi, Kredi Kartı ve Banka Kartı Masraf, Komisyon ve Ücret Listesi* İŞLEM ÜCRETİ/ORANI İŞLEM ÜCRETİ/ORANI MİNİMUM MAKSİMUM PARA AKTARMA İŞLEMLERİ HAVALE (TL) Hesaptan Hesaba Havale Komisyonu 25 TL Hesaptan İsme Havale Komisyonu %0.5 3 225 TL Kasadan Hesaba Havale Komisyonu %0.5 35 TL 275

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI ÜRÜNE AİT BİLGİLER: İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME VE TALEP FORMU Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: FAİZ MASRAFIN

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. Min 150 TL-5000 TL/%0.2. Talep Başı. İşlem

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. Min 150 TL-5000 TL/%0.2. Talep Başı. İşlem EK1/TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP VE BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNÜN ADI / TANIMI : Katılım Fonu (TL/Yabancı Para) Hesap Özeti (Ekstre) Düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için Düzenlenme tarihinden geriye

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP, ONAY ve ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Süresi (Vadesi) 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Hesap Durum Belgesi 4. İstanbul Altın Borsası Kıymetli Maden

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU

TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU MEVDUAT TEMEL BANKACILIK ÜRÜN TALEP VE BİLGİ FORMU İŞLEM TÜRÜ UYGULAMA ŞEKLİ ÜCRET ÜCRET - HESAP İŞLETİM ÜCRETİ Hesap İşletim Ücreti (TL)- Bireysel Hesap İşletim Ücreti (TL)- Dernek, Vakıf, Apt. Yönetimi,

Detaylı

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRET BİLGİLENDİRME FORMU Ürünün Adı/Tanımı KATILIM FONU (TL/Yabancı Para/Kıymetli Maden) Adı Tutarı/Oranı 1. Hesap İşletim Ücreti 2. Hesap Özeti (Ekstre) Ücreti 3. Kıymetli Maden Teslimi 4. Referans Mektubu Ücreti 5. Teminat Mektubu

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

Mersis No: Tel: No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul

Mersis No: Tel: No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Tel: 444 0 123 No: 129/1 Esentepe / Şişli / İstanbul Ticaret Sicil No: 198060 / 250489 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr

Detaylı

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. 65 TL Min 150 TL-5000 TL/%0.2. Talep Başı. 3 ayda bir İadesine kadar ** 1 TLÜcretsiz.

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. 65 TL Min 150 TL-5000 TL/%0.2. Talep Başı. 3 ayda bir İadesine kadar ** 1 TLÜcretsiz. EK1/TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ TALEP VE BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNÜN ADI / TANIMI : Katılım Fonu (TL/Yabancı Para) Hesap Özeti (Ekstre) Referans Mektubu Düzenlenme tarihinden sonraki ilk yıl için Düzenlenme

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK SÖZLEŞMESİ BANKACILIK SÖZLEŞMESİ Sevgili Finansbank Enpara.com müşteri adayımız, öncelikle bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Enpara.com, Finansbank bünyesinde, Finansbank Enpara.com internet bankacılığı, 0850

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası

Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası Tarih :../../. Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Başvuru Numarası : : : Kredi türü ihtiyaç ise; TÜKETİCİ KREDİSİ KULLANDIRIM BİLGİLENDİRME FORMU (İhtiyaç Kredisi) Kredi türü taşıt ise; TÜKETİCİ KREDİSİ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, ilgili kanun ve yönetmelik koşulları hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. uyarınca tüketiciye kredi Tüketici Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 05/2014-1 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesinde (BBHS) nde yer verilen hükümler

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI %

ÖRNEKTIR TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAF TUTARI FAİZ ORANI % İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı /Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı İHTİYAÇ KREDİSİ TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI: MASRAFIN ADI Faiz Oranı (Aylık)

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - -

Akdi Faiz Oranı (Aylık) (%) - - Akdi Faiz Oranı (Yıllık) (%) - - Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 0481005859000909 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş/ İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon

Detaylı

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. Talep Başı. İşlem

Tahsilat Periyodu. Ücretsiz. Talep Başı. Ücretsiz. Talep Başı. İşlem EK1/TEMEL BANKACILIK HİZMEERİ TALEP VE BİLGİLENDİRME FORMU ÜRÜNÜN ADI / TANIMI : Katılım Fonu (/Yabancı Para) Hesap Özeti (Ekstre) Referans Mektubu Teminat Mektup Komisyon Fatura Ödeme Düzenlenme tarihinden

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3,5 + 8 TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3,5 + 8 TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

DÖVİZLİ ÇEK / SEYAHAT ÇEKİ İŞTİRA İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU

DÖVİZLİ ÇEK / SEYAHAT ÇEKİ İŞTİRA İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU DÖVİZLİ ÇEK / SEYAHAT ÇEKİ İŞTİRA İŞLEMİ İÇİN TALEP VE BİLGİ FORMU Bilgilendirme Formu Ürün Adı : Dövizli Çek / Seyahat Çeki İştira Periyodu/Süresi : Ürün satışında bir defaya mahsus Ücret : Dövizli çekin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen bireysel krediye ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı

Aylık Akdî Kâr Oranı (Net Basit) Tahsis Ücreti Tutarı (BSMV Dahil İpotek Tesis Ücreti (BSMV Dahil) Ekspertiz Ücreti KKDF Oranı BSMV Oranı TÜKETİCİ FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu kredi, belirli süreli tüketici kredisidir. 2. Kredinin Süresi: Sözleşme, ödeme planında

Detaylı

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir.

... TL. Geçerlilik süresi: Bu sözleşme öncesi bilgilendirme formu, telefonla görüşme yapılan tarihin mesai bitimine kadar geçerlidir. 1/2 MESAFELİ - İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİLENDİRME FORMU (İHTİYAÇ KREDİSİ YENİDEN YAPILANDIRMA) Uzaktan iletişim aracıyla başvurmuş olduğunuz ihtiyaç kredisi işlemine ilişkin bilgileri aşağıda bilgilerinize

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TL bilgisi,puan bilgisi)

TL bilgisi,puan bilgisi) ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit planı, hesap ekstresi,

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı

BANKACILIK HİZMET ÜCRET ve MASRAFLARI Tahsilat Ücret Adı ÇEK - SENET İŞLEM ATM BANKA DIŞI ÖDEME VE TAHSİLAT BİLGİLENDİRME VE HABERLEŞME SERVİS ÇEK SENET (1) ATM Bilgi Fişi Ücreti (kredi kartına ilişkin dönem içi işlem,sonraki dönem taksit 0 0 0,90 planı, hesap

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KRTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası : Müşteri Numarası : dı Soyadı-Unvanı : T. Garanti Bankası.Ş. Mersis No: 0879 0017 5660 0379 Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. ytar Cad. 2, Beşiktaş, 34340,

Detaylı

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SAĞLAYICIYA İLİŞKİN BİLGİLER Şirket Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Esas Faaliyet Konusu Faaliyet izni kapsamında Banka, her türlü bankacılık işlemlerini yapmak,

Detaylı

CEPTETEB HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

CEPTETEB HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU CEPTETEB HESAP ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Bu Başvuru formunda yer alan ifadeler, aşağıdaki anlamlarda kullanılacaktır: Banka: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. CEPTETEB Hesap: Gerçek kişi

Detaylı

BİREYSEL PAKET SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NÜSHASI

BİREYSEL PAKET SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NÜSHASI PAKET ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Şubesi (BANKA) ile (MÜŞTERİ) arasında aşağıdaki koşullarla akdedilmiştir. 1) İşbu Sözleşme'nin amacı BANKA tarafından MÜŞTERİ'ye sunulacak olan (Paket Adı) (PAKET)

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ MESAFELİ TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ BAŞVURU VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Başvuru No: Ad: TCKN Soyad: Ev Adresi: İş Adresi: Cep Telefonu: İş Telefonu: Ev Telefonu: İletişim Adresi: İletişim Telefonu: İletişim

Detaylı

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SOS TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu form 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, bireysel müşterilere uygulanan Bankamız tüketici kredileri hakkında müşterilerimizin

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU

ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU ŞİRKET KREDİ KARTI BAŞVURU FORMU Şirket Adı / Ünvanı: Kartın üzerine basılmasını istediğiniz Şirket Adı: Boşluklar dahil en fazla 21 karakterdir. Şirket Tipi: Adi Şirket Limited Şirket Anonim Şirket Komandit

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Ürün ve Hizmet Ücretleri

Ürün ve Hizmet Ücretleri Birim Birim Asgari Asgari Azami Azami Güncelleme İşlem Grubu işlem Adı Kalem Adı Masraf Tutar Oran Tutar Oran Tutar Oran Açıklama Tarihi Para Aktarma Havale TL Havaleler İsme (Kasadan) TL % 30 0,5 (%5)

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans %3,5 + 8 TL ; %3, TL

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans %3,5 + 8 TL ; %3, TL KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 93.5TL 46.75TL CardFinans

Detaylı