G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur."

Transkript

1 ALTERNAT F ÖDEME YÖNTEMLER VE MUHASEBE KAYITLARI Yrd.Doç.Dr. A.Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi 1. G R fi G ünümüzde, paradan baflka alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur. flletmeler varl k edinimlerinde, gider ve borç ödemelerinde nakit yerine çek, senet vb. ödeme araçlar n n yan nda elektronik cüzdan denilen banka veya kredi kartlar yla da ödeme yapabilmektedir. Sanayi toplumunun ödeme araçlar olarak kabul edilen çek, senet, vb. de erler, bugünün bilgi toplumunda ak ll plastik kartlar ile ikame edilmeye bafllanm flt r 1 Öyle ki plastik paralar n (banka/kredi kart ) yirminci yüzy l sonundaki performans adeta bir devrim kabul edilmektedir 2. Bu hususta banka ve kredi kartlar n n taraflar na risk, vade, kredi, güvenlik, sat fl, sürüm vb. konularda sa lad kimi avantajlar n yan s ra bankalar n düzenledi i kampanyalar n veya sunduklar çeflitli f rsat veya olanaklar n da etkili rol oynad söylenebilir. Yak n gelecekte, önceden ödemeli (eurocheque), an nda ödemeli (banka kart ) ve sonradan ödemeli (kredi kart ) manyetik kartlar n yerlerini, güvenlik ve zengin ifllevleri nedeniyle tamamen ak ll /çipli kartlara (smart cards) terk edece i ve bunun yan nda e-ticaretle birlikte fiziki varl olmayan sanal kartlar n da yayg nlaflaca tahmin edilmektedir 3. Son y llarda kullan m hacmindeki h zl yükselifliyle ekonomide ön plana ç kan alternatif ödeme arac kuflkusuz ak ll kart, elektronik cüzdan, plastik para diye tabir edilen kredi kart d r. Dolay s yla bu kartla yap lan ödemelerin muhasebe kay tlar nda hangi hesaplarda izlenece i önemli hale gelmifltir. Yerli literatürde, kredi kart ile yap lan sat fl ifllemlerinin muhasebelefltirilmesinde bir çok yay na rastlan rken kullan m (al m) konusuna pek de inilmedi i görülmektedir. Dolay s yla bu çal flmada iflletmelerin nakit para yerine alternatif ödeme 1 Richards, Evans, 1999:3. 3 Bayraktutan, SMMMO Yay n Organ 211 Mali ÇÖZÜM - 71

2 araçlar n (özellikle de kredi kartlar n ) kullanmalar durumunda meydana gelen mali olay veya ifllemlerin muhasebe kay tlar na nas l yans t laca tart fl lm flt r. 2. ALTERNAT F ÖDEME fiek LLER VE ARAÇLARI Ekonomideki en temel ödeme arac kuflkusuz parad r. Ancak günümüzde paraya alternatif bir çok ödeme arac söz konusudur. Nakit yerine nakde dönüfltürülebilir tüm varl klar ödeme arac olabilir. Di er bir anlat mla edinilen bir varl n bedeli bir baflka varl k veya hizmet ile ödenebilir. Örne in bir muhasebeci sat nald bilgisayar n paras n sundu u muhasebe ve mali müflavirlik hizmeti ile ödeyebilir. Veya ayakkab satan biri yan dükkandan ald k yafetlere karfl l k vitrinindeki ayakkab lar ödeme konusu yapabilir. lk al flverifl biçimi kabul edilen takas n (trampa) günümüzde barter 4 vb. uygulamalar ile hala devam etti i bilinmektedir. Sanayi toplumunun ödeme araçlar olarak kabul edilen çek ve senet uygulamalar da hala devam etmektedir. Bugünün bilgi ve iletiflim ça nda temel ödeme araçlar n n, devrimsel nitelikte, ka t paradan yavafl yavafl plastik paraya, biyolojik paraya 5 ve fiziki varl olmayan sanal paraya do ru kayd görülmektedir. Özellikle son y llarda ön plana ç kan ödeme araçlar ndan plastik kartlar n performans çarp c d r. Daha çok bankalar ve di er finans kurumlar n n bast r p müflterilerine da tt bu plastik kartlar n bir ödeme arac olarak genellikle üç farkl uygulanma biçimiyle karfl lafl l r: Önceden Ödemeli Kartlar: Genellikle Eurocheque olarak bilinen 6 bu kart bir tür çek kart olarak, özellikle Avrupa ve baz Akdeniz ülkelerinde para tafl madaki güçlü ü ve tehlikeyi önlemek için kullan lmakta; hamiline, 7 çek keflide ederek sisteme dahil ülkeden sat n ald mal ve hizmet bedelini ödeme ve bankalardan nakit çekebilme imkan sa lamakta; ayr ca ilgili ülkelerin ulusal paralar üzerinden de düzenlenebilen bu çeklerin belli bir tutar kart ç karan banka 8 taraf ndan garanti edilmektedir 9. Bu kart ile müflteri sat n 4 Do an, 2001: Biyolojik para; parmak izi veya göz tarama vb. sistemler ile kiflinin banka hesab na eriflerek ödeme yapmas na imkan tan yan uygulamay ifade etmek için kullan lm flt r. 6 Bayraktutan, Kart Hamili : Banka ve kart ç kartmaya yetkili kurulufl ile yapt klar sözleflme dahilinde taraf na kart verilen kiflidir. 8 Kart Ç karan Kurulufl (Issuer) : Sahip oldu u lisansa istinaden kart düzenleyip veren bankalar ve di er kurulufllard r. 9 Baydemir, 2004:15. SMMMO Yay n Organ 212 Mali ÇÖZÜM - 71

3 alaca mal, hizmet veya fayda için önceden ödeme yapmakta, mal veya hizmetin teslimi ise daha sonra gerçekleflmektedir. Bu tip kartlar ödeme aç s ndan bak ld nda önceden ödemeli kartlar olarak ifade edilir. An nda Ödemeli Kartlar: Para Kart, Nakit Kart, ATM Kart, Banka Kart (Debit Card) olarak bilinen bu kartlar, genelde mevduat kabul eden kurulufllarda tasarruf mevduat bulunan mudilere verilen, banka veznelerinden ayr olarak flube d fl na yerlefltirilen ATM lerden 10 para çekme d fl nda çek, garanti kart ya da ödeme kart olarak kullan labilen kartt r 11. Ayr ca, kart hamilinin do rudan mevduat hesab na ba l olan bu kart ile imprinter 12 veya POS 13 cihaz ndan mal ve hizmet almak da (hesaba flifre 14arac l ile ulafl larak) mümkündür. 15 Ödemenin bu kart ile gerçeklefltirilmesi halinde banka hesab nda bulunan nakit mevcudu an nda harcama tutar kadar azal r. Di er bir anlat mla, mal veya hizmetin teslimi ile nakit hareketi ayn anda gerçekleflmifl olur. Bu tip kartlar ödeme aç s ndan bak ld nda an nda ödemeli kartlar olarak ifade edilir. Sonradan Ödemeli Kartlar: Elektronik Cüzdan, Bedava Al flverifl Kart, Silikon Para, Plastik Para gibi isimler verilen 16 bu kart (Credit Card) 17 banka ve kartl sistem kurma ya da kart ç karma amac yla kurulmufl flirketlerin kendi kurduklar sistem 10 Otomatik Vezne Makineleri (ATM): Kart hamillerinin banka ve kredi kartlar arac l yla mevduat ve kredi kart hesaplar na flifre arac l ile ulaflmalar n ve sunulan bankac l k hizmetlerini kullanmalar n sa layan elektronik cihazlard r. 11 Baydemir, 2004: Imprinter: flyerinin kredi kart kabul ederken kulland ve kredi kart n n ön yüzündeki kabartma bilgileri sat fl belgesi üzerine geçiren mekanik cihazd r. 13 POS Cihaz : flyerlerinin kredi / banka kart kabul ederken kulland elektronik cihazd r. Bu cihaz kart n arka yüzündeki manyetik flerit bilgilerini elektronik olarak okur ve elektronik olarak yetki al p ifllemi tamamlar. 14 fiifre (PIN): Banka ve kredi kartlar nda kart hamilinin hesab na ulaflmas n sa layan numerik de erlerdir. Kifliye özeldir. Kart n gerçek kart hamili taraf ndan kullan l p kullan lmad n belirler Solomon, 1997:49; Evans, 1999; Richards, 1998; çten, Kredi kart sistemlerinin genel olarak iki yanl, üç yanl, dört yanl (veya geniflletilmifl üç yanl ) ve karma (veya geniflletilmifl iki yanl ) sistemler olmak üzere ayr mland görülmektedir. ki yanl sistemde kart ç karan kurulufl (genellikle ticari iflletme) al c lar na kredi kart vererek, onlara kendilerine ait iflyerinde para ödemeksizin al flverifl olana sunmaktad r. Üç yanl sistemde ise: kart ç karan kurulufl (genellikle banka), bir yandan mal ya da hizmet sunan ticari iflletmelerde üyelik sözleflmesi imzalayarak, onlar n kredi kart yla yap lacak harcamalarda peflin para ödeme isteminden vazgeçmesini sa lamakta, öte yandan, kredi kart sözleflmesi imzalad kiflilere kart vermek yoluyla peflin para ödemeksizin al flverifl olana sunmaktad r. Kartl sistem kuruluflunun da dahil olmas yla kurulan sistem ise geniflletilmifl üç yanl sistem olarak ifade edilmektedir Karma sistem ise ad ndan da anlafl laca üzere iki ve üç yanl sistemin özelliklerini bir arada tafl r. Geniflletilmifl iki yanl sistem olarak da an lan bu sistemde, kredi kart, kart veren iflletmenin d fl ndaki iflletmelerde de kullanabilmektedir (Baydemir, 2004:24-28). Bu çal flmada kredi kartlar konusu yaln zca (geniflletilmifl) üç yanl sistem çerçevesinde ele al nm flt r. SMMMO Yay n Organ 213 Mali ÇÖZÜM - 71

4 çerçevesinde yurt içinde ya da d fl nda kartl sistem kurma ya da kart ç karma amaçlar yla kurulmufl flirketler 18 ile yapt klar anlaflmalara dayanarak, sahipli i kendilerine iliflkin olmak üzere ç kard klar, tafl yana mal, hizmet ya da para sa lama ile her türlü ödemeleri yapma olana sa layan kartt r 19. Di er bir anlat mla, bankalar ve ç kartmaya yetkili kurulufllar n müflterilerine belirli limitler dahilinde açt klar kredilerle, nakit kullanmaks z n mal ve hizmet alabilmeleri, nakit kredi çekebilmeleri için verdikleri bir ödeme arac d r. Kredi kart ayn zamanda kullan c s n n bankaya olan mevcut borcunu (ve daha ne kadar borçlanabilece ini-limit) 20 gösterir. Zira mal veya hizmetin teslimi gerçekleflti i halde bu kartla yap lan ödemeler dolay s yla önce bankaya borçlan lmakta daha sonra borcun tamam veya asgari ödenmesi gereken tutar kadar k sm bankaya yat r lmaktad r. Bu tip kartlar ödeme aç s ndan bak ld nda sonradan ödemeli kartlar olarak ifade edilir. Geçmifli çok eski olmamas na ra men banka ve kredi kart uygulamalar son y llarda tüm dünyada önemli oranda art fl göstermifltir. Türkiye deki art fl dünya ortalamas n n da üzerindedir 21. BKM den elde edilen verilere göre, ekonomik büyümenin öncü göstergesi say labilecek olan kredi kartlar yla yap lan ifllemlerdeki ifllem bafl na ortalama harcama tutar 2005 y l n n ilk yar s nda reel anlamda %6,5 oran nda art fl kaydetmifltir Y l Aylar tibariyle Kartl Sistem statistikleri 23 AYLAR (2005) OCAK fiubat MART N SAN MAYIS ATM POS Kredi Kart Say s fllem Adedi fllem Tutar (milyon YTL) Ortalama fllem 58,40 60,51 61,67 63,38 63,08 (YTL) 18 Kartl Sistem Kuruluflu: Kredi kart veya banka kart sistemini kuran ve bu sisteme göre kart ç karma veya kart kabulü konusunda üye iflyeri anlaflmas yapma yetkisi veren kurulufllard r. 19 Baydemir, 2004: Provizyon (Otorizasyon): Kart n limitinin müsait olup olmad, kart n kay p - çal nt kayd n n bulunup bulunmad n n tespiti amac yla telefon ve / veya elektronik olarak yap lan ifllemdir. Imprinter ile yap lan ifllemlerde iflyeri, bankan n kredi kartlar provizyon servisini telefonla aray p kart numaras n vererek ifllem için onay talep eder. POS ve ATM cihazlar nda ise kart n cihazdan geçirilmesi ile provizyon on-line olarak al n r. 21 Baydemir, 2004: önsöz. 22 Referans, 2005: SMMMO Yay n Organ 214 Mali ÇÖZÜM - 71

5 Türkiye de halen kullan lan banka kartlar n n say s 50 milyon, kredi kartlar n n say s ise 30 milyon civar ndad r. Tablo 2 den de anlafl - laca üzere sadece May s 2005 te kredi kartlar ile gerçekleflen ifllem hacmi 7,5 milyar YTL yi geçmifltir. 3. ALTERNAT F ÖDEME fiek LLER N N MUHASEBELEfiT R LMES Alternatif ödeme flekillerinin muhasebelefltirilmesinde alternatif ödeme araçlar n n ödeme zaman na göre yap lacak ayr m önemli hale gelir. Mal veya hizmetin teslimi ile ödeme biçim ve zaman aç s ndan konuyu afla daki bafll klar alt nda incelemek mümkündür: 3.1. Önceden Ödemeli fllemlerin Muhasebelefltirilmesi Önceden yap lan ödemede iflletme sat n alaca mal, hizmet veya fayda için önceden ödeme yapmakta, mal veya hizmetin teslimi ise daha sonra gerçekleflmektedir. Telefon kartlar n n, ak ll kart/biletlerin, e lence yerleri, kumarhane, çay oca veya kantin gibi yerlerde s kl kla kullan lan fifl, marka, jeton, kontör uygulamalar n n muhasebelefltirilmesini de bu bafll k alt nda ele almak mümkündür. Zira bu gibi yerlerde genellikle önce marka sat n al nmakta, mal veya hizmetin bedeli daha sonra bu markalar ile ödenmektedir. Anlafl laca üzere mal ve hizmet ile nakit hareketi ayn anda gerçekleflmemektedir. Dolay s yla bu gibi olaylar n muhasebe kay tlar na peflin mal/hizmet al fl gibi kaydedilmesi uygun de ildir. Zira önce sat nal nan mal/hizmet de il; kart, marka, kontör veya jeton gibi varl klard r. Bunlar çok sonra kullan labilece i gibi bir k sm kullan labilir veya hiç kullan lmadan iadesi de söz konusu olabilir. Dolay s yla bu olay n mal/hizmet teslimi gerçekleflene kadar avanslar veya di er haz r de erler hesab nda izlenmesi daha uygun düflebilir. Örne in iflletme bedelini önceden ödemek suretiyle ticari mal siparifli vermifltir. Mal teslimi gerçekleflene kadar bu olay n 159 VER LEN S PAR fi AVANSLARI hesab nda (borçlu) izlenmesi, ödemenin (alacakl ) ise; nakit parayla yap lm fl olmas durumunda 100 KASA hesab na, müflteri çekiyle yap lm fl olmas durumunda 101 ALINAN ÇEKLER hesab na, EFT, havale, internet üzerinden veya bankaya ait kart ile yap lm fl olmas durumunda 102 BANKALAR hesab na, banka çekiyle, (garantili) çek kart yla, posta çekiyle, eurocheque ile vb. yap lm fl olmas durumunda 103 VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER hesab na, senet ciro edilmesi durumunda 121 ALACAK SENETLER hesab na, senet düzenlenmesi durumunda SMMMO Yay n Organ 215 Mali ÇÖZÜM - 71

6 321 BORÇ SENETLER hesab na 24, eldeki stoklarla (mamül, ticari mal) veya hizmet ile yerine getirilmesi durumunda 600 YURT Ç SATIfiLAR veya 601 YURT DIfiI SATIfiLAR hesab na, eldeki (aktifte) demirbafl, makine, cihaz vb. duran varl klarla ödenmesi durumunda ilgili duran varl k hesab na, yukar daki hesaplardan hiç birine uymamas durumunda niteli ine uygun bir hesap grubunun içindeki... D ER... ifadeli hesaplara kaydedilmesi uygundur. Ancak ödemenin ticari mal, daha genifl anlamda stoklarla ile ilgili olmamas durumunda borçland r lacak hesap mali olaya göre de iflebilecektir. Sözgelimi önceden ödeme herhangi bir giderle ilgiliyse; 180 GELECEK AYLARA A T G DERLER veya 280 GELECEK YILLARA A T G DERLER hesab ; vergi ve fonlarla ilgili ise 193 PEfi N ÖDENEN VERG VE FONLAR hesab, avanslarla ilgili ise duruma göre 195 fi AVANSLARI veya 196 PERSONEL AVANSLARI hesab kullan l r. Ancak personelin elinde iflletmeye ait banka veya kredi kart 25 varsa bu hesaplar kullanmaya gerek kalmayabilir. Telefon kart, kontör, jeton, pul, kupon, fifl, bilet, marka vb. bedeli önceden ödenen ancak mal veya hizmet teslimi sonradan gerçekleflen de erlere iliflkin olarak yap lan ödemeler yukar da aç kland gibi kayda al n rken; bu de erlerin henüz kullan lmad halde gider olarak muhasebelefltirilmesi uygun de ildir. Zira edinilen bu de erlerin iflletmeye sa layaca yarar kullan lmad sürece tükenmemifltir. Gider olarak muhasebelefltirilebilmesi için sa layaca faydan n tükenmifl olmas gerekir. Dolay s yla bunlar n edinildi inde 108 D ER HAZIR DE ERLER hesab na al nmal ve kullan l ncaya dek bu hesapta izlenmelidir. Kullan ld takdirde kullan lan k sm n faydas tükenece i için giderlefltirilmeli veya bir baflka varl a dönüflmesi söz konusu oldu unda bu hesaptan ç kar l p ilgili varl k hesab nda aktiflefltirilmelidir. 24 Ödemenin mal/hizmet fleklinde yap lmas durumunda flayet kar söz konusu de ilse, yani mal/hizmet maliyetine veriliyorsa sat fllar hesab kullan lmadan do rudan ilgili varl k hesab (örne in 153 T CAR MALLAR veya 152 MAMÜLLER ) alacakland r labilir. Ancak bu yol fazla benimsenmemekte özellikle barter ifllemlerinde sat fl kayd yap lmaktad r (Do an, 2001:47-53). Bu durumda sat fllar n maliyeti kayd n n da yap lmas gerekir. 25 flletmelerin kredi kartlar (örne in Business Card ), ayn zamanda personelin ad n n da yer ald kifliye ba l firma kredi kart ile yaln zca iflletme ünvan n n yaz l oldu u beyaz firma kredi kart biçiminde ikiye ayr labilir (Baydemir, 2004:10). SMMMO Yay n Organ 216 Mali ÇÖZÜM - 71

7 3.2. An nda Ödemeli fllemlerin Muhasebelefltirilmesi Ödemenin an nda yap l yor olmas mal veya hizmetin teslimi ile nakit hareketinin ayn anda gerçeklefliyor olmas n ifade eder. Bunun en bilinen örne i peflin al flverifller oluflturur. flletmeden nakit ç k fl na neden olan tüm ifllemler, bilindi i gibi, 100 KASA hesab n n alacakland r lmas n gerektirir. Bunun yerine alternatif ödeme araçlar ndan Para Kart, Nakit Kart, ATM Kart, Bankamatik, Banka Kart (Debit Card) olarak bilinen kartlar kullan labilir. Ödemenin bu kartlar ile gerçeklefltirilmesi halinde banka hesab nda bulunan nakit mevcudu an nda harcama tutar kadar azal r. Banka kartlar n n ödeme arac olarak kullan m nda mal/hizmet al m ile nakdi ödeme ayn anda gerçekleflmektedir. Ancak para iflletmenin kasas ndan de il banka hesab ndan ç kmaktad r. Dolay s yla yap lacak muhasebe kay tlar nda 100 KASA hesab yerine 102 BANKALAR hesab n n kullan lmas gerekir. Vadesi gelmifl senetler ve çeklerde 26 an nda ödeme arac olarak kabul edilebilir. Burada önemli olan yeni bir borcun do mamas veya do du u anda ölmesidir. An nda yap lan ödemeler anlafl laca üzere muhasebe kay tlar aç s ndan fazla özellik arz etmezler Sonradan Ödemeli fllemlerin Muhasebelefltirilmesi Sonradan ödemeli ifllemler ifadesinden mal veya hizmet teslimi gerçekleflti i halde ödemesi ileriye ertelenmifl harcamalar anlafl lmal d r. Senetli veya senetsiz tüm kredili al flverifller bunun en tipik örne ini oluflturur. Alternatif ödeme araçlar ndan özellikle kredi kartlar ile yap lan ödemeler bu bafll k alt nda de erlendirilebilir. Kredi kart ile yap lan sat fllar konusunda bir çok yay na rastlamak mümkündür. 27 Ancak ödeme arac olarak kullan lmas konusunda fazla yay n yoktur. Bu nedenle afla da, muhasebe kay tlar özellik arz eden söz konusu ödeme biçimi üzerinde ayr nt l olarak durulmufltur. flletmelerin kulland klar kredi kartlar bir tür banka kredisi niteli indedir. Kredi kart ile yap lan harcamalar veya ödemeler dolay s yla iflletme bankaya borçlanmaktad r. Mali borçlarda art fla neden olan bu olay iflletmenin mali tablolar n etkiler. Varl k edinimlerinde ödemelerin kredi kart ile yap lmas durumunda aktif art fl pasif art fl yla dengelenirken, borç ödemesi biçimindeki kullan mlarda kaynak art fl 26 Uygulamada vadeli çekler çok yayg nd r. Özün Önceli i kavram gere i bunlar n senet olarak de erlendirilmesi gerekir. Vadesi gelmemifl senet veya çeklerin sonradan ödeme kavram içinde ele al nmas daha uygundur. 27 Bu konudaki yay nlar için bkz. Baydemir, 1997 ve 2004; Biribir, 2003; Ertafl, 2001; çten, 2003; Kalk no lu, 2000; Küçük, 2000; Teke, 2004; Karacan, SMMMO Yay n Organ 217 Mali ÇÖZÜM - 71

8 ve azal fllar bilançonun temel denklik ilkesini bozmayacak flekilde pasif büyüklü ünü kendi içinde korur. Gider niteli indeki kalemlerin kredi kart ile karfl lanmas veya kredi kart kullan - m ndan kaynaklanan finansman giderlerinin ortaya ç kmas durumunda ise dönem sonuç hesaplar gelir tablosu ile bilanço aras ndaki köprüyü kurar ve en nihayet aktif pasif denkli i tekrar sa lanm fl olur. Kredi kart ile yap lan al flverifllerde yevmiye defterinin borç yan na yap lacak kay t herhangi bir özellik arz etmez. Peflin al mlarda oldu u gibi edinilen varl k niteli ine uygun bir varl k hesab nda (borçland r l r) muhasebelefltirilir. Veya ödenen gider ifllevine veya türüne uygun bir gider hesab nda muhasebelefltirilir. Ancak alacak yan na yap lacak kay t özellik arz etmekte olup afla daki noktalara dikkat edilmelidir: Her ne kadar uygulamada kredi kartlar (sonradan ödemeli kart) ile yap lan ödemeler peflin ödemeymifl gibi (plastik para) kabul görse de al flverifl an nda herhangi bir nakit ç k fl söz konusu olmad ndan 100 KASA hesab n n alacakland r lmas do ru de ildir. Otomatik ödeme talimat verilmifl ve sonuçta kredi kart ile yap lan ödemeden kaynaklanan kredi kart borcu bankadaki mevduat hesab ndan karfl lanacak olsa bile al flverifl an nda bu hesapta bir (ç k fl) eksilme söz konusu olmad için 102 BANKA- LAR hesab n n alacakland r lmas do ru de ildir. Varl klardaki bu art fl n yukar da ifade edilen hesaplar d fl ndaki di er varl k hesaplar nda meydana getirilecek bir azal flla karfl lanmas uygun de ildir. Kredili olarak yap lan bu al flveriflin veresiye al mlarda oldu u gibi 320 SATICILAR hesab nda muhasebelefltirilmesi de do ru de ildir. Zira burada alacakl pozisyonunda olan sat c de il, bizzat bankad r. Daha do rusu hangi bankan n kredi kart kullan l - yorsa alacakl olan o bankad r. Bu aç klamalardan sonra söz konusu ifllemin muhasebelefltirilmesinde yevmiye maddesinin alacak yan na gelebilecek hesaplar üzerinde daha isabetli düflünceler üretmek kolaylaflm flt r. Ödemenin bir bankaya ait kredi kart ile yap lmas durumunda söz konusu olabilecek hesaplar afla da k saca tart fl lm flt r: 103 VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER (-): Bilindi i üzere, iflletmenin üçüncü kiflilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapaca ödemeler bu hesapta izlenir. Kredi kart n n POS cihaz ndan geçirilmesiyle ve imzalanan kredi kart slipi 28 ile bir anlamda bankaya ödeme 28 Sat fl Belgesi (Slip): Kartla yap lan ifllemlerle ilgili olarak üye iflyeri taraf ndan düzenlenen, kart hamilinin ifllemden do an borcunu ve di er bilgileri gösteren ve kart hamili taraf ndan imzalanan belgedir. Üye iflyeri ise yapt sözleflme çerçevesinde banka kart veya kredi kart hamiline mal ve hizmet satmay kabul eden gerçek veya tüzel kiflidir. SMMMO Yay n Organ 218 Mali ÇÖZÜM - 71

9 emri verildi i düflünülebilir. Özellikle kredi kart na iliflkin otomatik ödeme talimat n n olmas durumunda kredi kart ile yap lan ödemelerin bu hesapta izlenmesi gündeme gelebilir. Zira kredi kart borcunun son ödeme tarihi geldi inde ise söz konusu tutar mevduat hesab ndan otomatik olarak çekilecektir. Ancak bu hesab kullanman n ne kadar sa l kl olaca tart flmalara neden olabilir. Zira bu hesap aktifi düzenleyici bir hesapt r. Yani bir borç hesab olarak pasifte de il, negatif biçimde aktifte yer al r ve aktifteki art fl önler. Di er yandan piyasada çeklerde görülen vade uygulamas n n özün önceli i kavram na tak lmas dolay s yla senet gibi ele al nmas gereklili i sorunu kredi kart ile yap lan ödemenin bu hesapta izlenmesinde de ortaya ç kabilecektir. Çünkü al flverifl tarihi ile ödeme tarihi aras nda bir ay aflabilen süreler söz konusu olabilece i gibi taksitlendirilmifl al flverifllerde bu süreler çok daha uzun olabilir. 300 BANKA KRED LER : Bilindi i üzere, bu hesap, banka ve di er finans kurulufllar ndan sa lanan k sa vadeli kredilere iliflkin tutarlar içeren hesap kalemidir. Kredi kart ile yap lan ödemeler kredi kullan m ndan baflka bir fley de ildir. Dahas her kredi kart için ait oldu u bankada bir kredi hesab aç ld bir gerçektir. Dolay - s yla kredi kart kullan mlar n n bu hesapta muhasebelefltirilmesi uygun düfler. Di er yandan aktif art fl na neden olan varl k edinimleri bu hesaba yap lacak kay t neticesinde pasif art fl yla dengelenmifl olacakt r. Di er bir anlat mla aktifte görünen söz konusu varl n n pasifte kayna veya sa lanan kayna n hangi varl k için kullan ld anlafl lm fl olacakt r. Görülece i üzere önceki hesapta sözü edilen sak nca bu hesapla beraber ortadan kalkm fl olmaktad r. Ayr ca bu hesab n kullan lmas durumunda pasif hesaplar n ödenme önceli i ilkesine göre s ralanm fl yap s da korunmufl olmaktad r. 309 D ER MAL BORÇLAR : Mali borçlar hesap grubu, kredi kurumlar na olan k sa vadeli borçlar ile k sa vadeli para ve sermaye piyasas araçlar ile sa lanan krediler ve vadesine bir y ldan daha az bir süre kalan uzun vadeli mali borçlar n ana para taksit ve faizlerini kapsar. Bu hesap ise ad ndan da anlafl laca gibi mali borçlar grubundaki hesap kalemlerinin hiç birinin kapsam na al nmayan (di er) mali borçlar n izlendi i hesapt r. TDHP de esneklik sa lamak amac yla hemen tüm hesap gruplar nda deyim yerindeyse böyle bir aç k kap b rak lm flt r. Mali borçlar ile ilgili bir ifllemin kayd s ras nda çaresiz kal nmas durumunda bu hesap bir ç k fl yolu olarak kendisine baflvurulacak özellik arz eder. Kredi kart kullan m ndan kaynaklanan borçlar n mali borç niteli inde oldu undan kuflku yoktur. Netice itibar yla (alacakl ) muhatap bankad r. Dolay s yla kredi kart borçlar n n bu hesapta SMMMO Yay n Organ 219 Mali ÇÖZÜM - 71

10 izlenmesi en uygun çözümlerden biri olarak düflünülebilir 29. Zira yukar da önerilen hesaplarla k yasland nda en az tart fl lacak hesap bu hesap gibi görünmektedir. Kredi kart borçlar her defas nda son ödeme günü itibar yla otomatik olarak mevduat hesab ndan bir kerede tamam n n ödenmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Ödemeler hesap özetinde belirtilen asgari ödeme tutarlar düzeyinde yap labilir. Bu tutar elden (Kasa dan) banka veznelerine (kredi kart hesab na), EFT ile baflka bir banka mevduat hesab ndan veya ATM lere de (ödeme zarflar içinde) yat r labilir. Ancak dönem içindeki borçlar n son ödeme günü itibar yla tamam n n ödenmesi durumunda herhangi bir kredi faiziyle karfl lafl lmazken, k smi veya asgari ödeme tutar düzeyinde yap lan kredi borcu ödemelerinde (al flverifl) kredi faizleri söz konusu olacakt r. Bu durumda tahakkuk eden faizler bankaya olan kredi borcunu artt r rken, faizlerin finansman giderleri hesab nda muhasebelefltirilmesi gerekecektir. Ayr ca kredi kart ile nakit (avans) para çekme durumunda yine faiz yani finansman giderleri söz konusu olacakt r. Dolay s yla bunlar n iflletmenin tabi oldu u seçeneklerden (7A veya 7/B) birine göre önce maliyet hesaplar nda muhasebelefltirmesi; daha sonra yans tma hesaplar yard m yla gelir tablosu hesaplar na aktarmas gerekecektir. 4. SONUÇ Alternatif ödeme flekilleri, piyasada kabul gören nakit ödemelere alternatif ödeme biçim veya araçlar n ifade etmek için kullan lmaktad r. Çek, senet, banka kart, kredi kart vb. ödeme araçlar bafll ca alternatiflere örnek gösterilebilir. Ancak para d fl ndaki söz konusu alternatif araçlardan biriyle yap lan bir ödeme; mali olay veya ifllemin tamamland anlam na gelmemektedir. Örne in mal veya hizmet daha sonra teslim edilmek üzere önceden ödeme yap labilir; an nda ödeme yap labilir veya ödemesi ileri bir tarihe ertelenebilir. Ödeme bir alaca a neden olabilece i gibi bir borcu ortadan kald rabilir, vadesini uzatabilir veya yeni bir borca neden olabilir (borcu borçla ödeme gibi). Önceden yap lan ödemeler mal veya hizmet teslimi gerçekleflene kadar iflletme için bir alacakken; mal veya hizmet teslimi gerçekleflti i halde nakdi ödeme ileriye ertelenmifl olabilir. Di er bir anlat mla her ödeme iflletme için nakit ç k fl anlam na gelmemektedir. Bu aç dan bak ld - nda ödemeler nakit ç k fl na neden olan ve olmayan biçiminde ikiye ayr labilir. 29 Baydemir, 2004:168. SMMMO Yay n Organ 220 Mali ÇÖZÜM - 71

11 Ödeme, e er, iflletmenin kasa veya banka hesab nda bulunan nakit mevcudunda gerçek bir azalma biçiminde ele al nacak olursa gerçekleflen mali ifllemleri önceden ödemeli, an nda ödemeli ve sonradan ödemeli ifllemler biçiminde ayr mlamak mümkün hale gelir. Bu ba lamda peflin ödenen giderler, vergi ve fonlar, verilen avanslar vb. önceden ödemeye; peflin, çek, vadesi gelmifl senet, banka kart yla vb. araçlarla yap lan al flverifl, gider veya borç ödemeleri an nda ödemeye; veresiye, vadeli çek ve senetle, taksitli, kredi kart vb. araçlarla yap lan ödemeler de sonradan ödemeye örnek gösterilebilir. Dolay - s yla an nda ödemede mali olay veya ifllem son bulurken; önceden ödemeli ifllemlerde mal veya hizmet teslimi gerçekleflmeden, sonradan ödemeli ifllemlerde de borç tamamen ödenmeden söz konusu mali olayla ilgili ifllemler muhasebe kay tlar aç s ndan sona ermifl say lamaz. fllem hacminin son y llardaki h zl yükselifli dolay s yla alternatif ödeme araçlar içinden s yr larak ön plana ç kan kredi kartlar n n ayr ca ele al nmas gerekir. Zira uygulamada kredi kartlar ile yap lan ödemelerin muhasebelefltirilmesinde hangi hesaplar n kullan laca konusunun henüz netlik kazanmad görülmektedir. Bu nedenle çal flmada kredi kart ile yap lan al flverifllerin, di er ödeme ve bankac l k ifllemlerinin mali tablolar nas l etkiledi i; bu ifllemlerin muhasebe kay tlar na nas l yans t laca üzerinde ayr nt l olarak durulmufltur. Ödemelerin kredi kart yla yap lmas bir nevi banka kredisi kullan m d r. Bu ise iflletme için kuflkusuz mali borç anlam na gelmektedir. Dolay s yla kredi kart ifllemleri için mali borçlar hesap grubu içinde uygun iki hesap vard r: 300 BANKA KRED LER ve 309 D ER MAL BORÇLAR hesab. Ancak otomatik ödeme talimat n n söz konusu olmas durumunda kredi kart borcunun 102 BANKALAR hesab ndan son ödeme tarihinde otomatik olarak çekilecek oluflu borcun izlenmesinde akla 103 VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER hesab n getirmektedir. K saca, kredi kart borçlar n n izlenmesinde TDHP deki mevcut hesaplar içinden 300 veya 309 no lu hesaplar önerilebilir; fakat otomatik ödeme talimat n n olmas durumunda (bir ödeme emri oldu undan) 103 no lu hesap da kullan labilir. 103 no lu hesab n kullan labilmesi için ise borcun tutar n n kesinleflmesi, yani hesap kesiminin gerçekleflmifl olmas gerekir. Dolay s yla hesap kesim tarihine kadar yine 300 veya 309 no lu hesaplar kullan lmal ; hesap kesimiyle birlikte 102 no lu hesaptan otomatik olarak çekilecek tutar son ödeme gününe kadar 103 no lu hesaba al nmal d r. Bir di er çözüm ise TDHP için yeni bir hesap önerisi olabilir. E er iflletmenin kredi kart borçlar n n mali borçlar hesap grubu içindeki oran %20 yi afl yorsa muhasebe temel kavramlar ndan baflta tam aç klama SMMMO Yay n Organ 221 Mali ÇÖZÜM - 71

12 ve önemlilik kavramlar gere ince ayr defteri kebir hesaplar nda gösterilebilmesi gündeme gelebilir. Bunun için mali borçlar hesap grubunda serbest (bofl) bulunan 307 kodu kullan labilir: 307 KRED KARTINDAN BORÇLAR hesab. Önerilen bu yeni hesapla; iflletme adet ve tutar baz nda önemli büyüklü e eriflen kredi kart borçlar n mali tablolar nda aç kça görme ve gösterme imkan na kavuflmufl olabilecektir. Günden güne bir gereksinim olarak kendini göstermeye bafllayan bu konu, kredi kartlar pazar n n ekonomide yakalad yüksek ivmeyle yak n gelecekte iflletmeler için belki daha da önemli hale gelebilece inden, idarenin bu konuyla ilgili vakitlice bir düzenlemeye gitmesi yerinde olabilir. KAYNAKÇA BAYDEM R, Mehmet (1997), Kredi Kart Sistemi ve Muhasebe Uygulamas, Vergi Dünyas, Say :194, Ekim. BAYDEM R, Mehmet (2004), Her Yönüyle Kredi Kartlar, MS Destek SMMM Yay nlar, stanbul. BAYRAKTUTAN, Yusuf, Ayhan ORHAN (2002) Bilgi-Kaynakl Global Sosyo-Ekonomik Dönüflümün Parasal Yans malar : Plastik Para, Kocaeli Üniversitesi, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, s.php?nt=148. B R B R, Bar fl (2003), Kredi Kart yla Yap lan Teslim ve Hizmetlerin Muhasebelefltirilmesi ve Finansman Gider K s tlamas, Maliye ve Sigorta Yorumlar, Say : 399, Eylül. DO AN, Zeki (2001), Yeni Bir Finansman Tekni i Olarak Barter ve Muhasebelefltirilmesi, Muhasebe ve Denetime Bak fl, Y l:1, Say :3, Ocak, s ERTAfi, Fatih C. (2001), Kredi Kart ile Yap lan Sat fllar n Tekdüzen Hesap Plan na Göre Muhasebelefltirilmesi Sorunu, Yaklafl m, Say : 102, Haziran 2001, s EVANS, David, Richard SCHMALENSEE (1999), Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buyying and Borrowing, Cambridge, MIT Press., Massachusetts. Bankalararas Kart Merkezi (BKM), 23 Haziran ÇTEN, Neslihan ve Serkan KALAYCI (2003), Kredi Kartlar (Plastik Para) le Yap lan Sat fl fllemlerinin Muhasebelefltirilmesi, Maliye Postas, Y l:25, Say : 558, Aral k 2003: 104. KALKINO LU, Mehmet (2000), Kredi Kartlar ile Yap lan Sat fllar n Tekdüzen Hesap Plan nda Yeri ve Örnek Muhasebe Kay tlar, Vergi Dünyas, Say : 229, Eylül 2000: 126. KARACAN, Sami (2004), Kredi Kartlar ile Yap lan Sat fllar n Tekdüzen Hesap Plan na Göre Muhasebelefltirilmesi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/1, s KÜÇÜK, Levent (2000), Kredi Kart yla Yap lan Sat fllar n Belgelendirilmesinde Karfl lafl lan Sorunlar, Vergi Dünyas, Say : 227, Temmuz 2000: 125. SMMMO Yay n Organ 222 Mali ÇÖZÜM - 71

13 REFERANS GAZETES, 18 Haziran 2005 Cumartesi, 8.Sayfa (Para - Piyasa). RICHARDS, Alan (1998), Cash, Check or Charge?, SOLOMON, Elinor H., (1997) Virtual Money: Understanding the Power and Risks of Money s High-Speed Journey into Electronic Space, Oxford University Press, New York. TEKE, Mustafa (2004), POS (Sat fl Terminali) le Sat fllar ve Muhasebesi, Yaklafl m Dergisi, Y l:12, Say :139, Temmuz. SMMMO Yay n Organ 223 Mali ÇÖZÜM - 71

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 18 HASILAT. Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 7. B Ö L Ü M TMS 18 HASILAT Yrd. Doç. Dr. Kerem SARIO LU stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 111 7. Bölüm, TMS-18 Has lat 7.1 STANDARDIN AMACI Bu standard n amac

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net

MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. info@omerdag.net Slide 1 MAHALL DARELERDE DÖNEM SONU LEMLER (Belediyeler, il özel idareleri, ba l idareler ve mahalli idare birlikleri) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net Slide 2 I. Geçici Mizandan Önce Yap

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I ISL107 GENEL MUHASEBE I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 8. HAFTA Menkulkıymetleraşağıdaki amaçlardoğrultusunda edinilebilir. Güvenlik Amacı: işletmeler sahip oldukları nakit mevcutlarının

Detaylı

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL

N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL N SAN 2013 VE ÖNCES TAR H BASKILI GENEL MUHASEBE-II DERS K TABINA L fik N DÜZELTME CETVEL 1. Ünite 1, Sayfa 11, kinci Yevmiye Kayd afla daki flekilde düzeltilmifltir. 240.BAĞLI MENKUL KIYMETLER HS. 150.000

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.

Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası şılığıığı Alınan Hibelerin. Yönetmelik. Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov. Avrupa Birliği i ve Diğer Uluslararası Kuruluşlardan lardan Proje Karşı şılığıığı Alınan Hibelerin Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine Đlişkin Yönetmelik Metin COŞKUN Devlet Muhasebe Uzmanı mcoskun5@muhasebat.gov.tr

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu

Ü lkemizde kredi kart kullan m oldukça yayg nlaflm fl durumda olup, bu mali ÇÖZÜM 209 KRED KARTI VASITASIYLA YAPILAN TAKS TL SATIfiLARDA KATMA DE ER VERG S MATRAHININ TESP T VE UYGULAMASI Serkan GÜNGÖR zmir Vergi Dairesi Baflkanl Vergi Denetmen Yard mc s I-Girifl: Ü lkemizde

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER

TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER TAHAKKUK VE DÖNEMSELL K LKELER Altar Ömer ARPACI* I - G R fi 213 say l Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alaca n n do umunu vergiyi do uran olay n vukuu veya hukuki durumun tekemmülüne ba

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER. Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 5. B Ö L Ü M TMS 23 BORÇLANMA MAL YETLER Doç. Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi BF flletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 81 5. Bölüm, TMS-23 Borçlanma Maliyetleri 5.1 STANDARDIN

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT

Para Arzı. Dr. Süleyman BOLAT Para Arzı 1 Para Arzı Bir ekonomide dolaşımda mevcut olan para miktarına para arzı (money supply) denir. Kağıt para sisteminin günümüzde tüm ülkelerde geçerli olan itibari para uygulamasında, paranın hangi

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler

MUHASEBE SÜRECİ. Dönem Başındaki İşlemler. Dönem İçinde Yapılan İşlemler. Dönem Sonunda Yapılan İşlemler ENVANTER VE BİLANÇO MUHASEBE SÜRECİ Dönem Başındaki İşlemler Dönem İçinde Yapılan İşlemler Dönem Sonunda Yapılan İşlemler Genel Geçici Mizanın Düzenlenmesi Dönem Sonu Envanterinin Çıkarılması Dönem Sonu

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE

Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Tek Düzen Hesap Planına Göre FİNANSAL MUHASEBE Prof. Dr. Gülümser ÜNKAYA Doç. Dr. Sinan ASLAN Yayın No : 2270 Eğitim Dizisi : 136 1. Baskı - Aralık 2009 - İSTANBUL I SBN 978-6 05-3 77-189 - 0 Copyright

Detaylı

BARTER filemler VE. MUHASEBELEfiT R LMES. mali ÇÖZÜM 117

BARTER filemler VE. MUHASEBELEfiT R LMES. mali ÇÖZÜM 117 mali ÇÖZÜM 117 BARTER filemler VE MUHASEBELEfiT R LMES Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ali KUTLU Kafkas Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme Bölümü Arfl.Gör.Mehmet GÜNER Kafkas Üniversitesi ktisadi

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 17 K RALAMA filemler. Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 1. B Ö L Ü M TMS 17 K RALAMA filemler Doç. Dr. Fatih YILMAZ stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Muhasebe Anabilim Dal Ö retim Üyesi 183 11. Bölüm, TMS-17 Kiralama fllemleri 11.1 STANDARDIN AMACI Bu

Detaylı

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB-DOLAR/ONS ALTIN. VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES VOB-DOLAR/ONS ALTIN VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 VOB-DOLAR/ONS ALTIN VADEL filem SÖZLEfiMES V A D E L fi L E M V E O P S Y O

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda

S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda mali ÇÖZÜM 189 S GORTA ACENTELER VE KATMA DE ER VERG S KARfiISINDAK DURUMLARI Memifl KÜRK* I-G R fi: S igortan n tan m Türk Ticaret Kanununda yap lm flt r. Türk Ticaret Kanununda Sigorta " Bir akittir

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (3): 399-418

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (3): 399-418 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (3): 399-418 Ticari Borçlar ve Alacaklar Açısından Vade Kavramına, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı