Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007

2 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi Tez Danışmanı: Doç. Dr. KEMAL ŞENOCAK Proje Onay Tarihi:

3 3 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA GİRİŞ I. GENEL OLARAK II. ÇALIŞMANIN KAPSAMI BİRİNCİ BÖLÜM : KREDİ KARTI UYGULAMASINDA TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER I. KREDİ KARTI KURUMU İLE ÜYE İŞ YERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ A. Üye İşyeri Sözleşmesinin Unsurları 1. Üye İşyerinin Kredi Kartını Kabul Etmesi 2. Harcama Tutarının Kredi Kartı Kurumu Tarafından Üye İşyerine Ödenmesi 3. Tarafların Anlaşması B. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği C. Üye İşyeri Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri 1. Kredi Kartı Kurumunun Yükümlülükleri a. Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek b. Sistemin İşleyişi İçin Gerekli Tüm Belge ve Gereçleri Temin Etmek 2. Üye İşyerinin Yükümlülükleri a. Kredi Kartını Kabul Etmek b. Kredi Kartının Geçerliliğini Kontrol Etmek II. KREDİ KARTI KURUMU İLE KART HAMİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ A. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi

4 4 B. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinin Tarafları C. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinin Unsurları 1. Nakit Ödemeksizin Alışveriş Olanağı Sağlanması 2. Bedelin Ödenmesi 3. Tarafların Anlaşması D. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinin Hukuki Niteliği E. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri 1. Kredi Kartı Kurumunun Yükümlülükleri 2. Nakit Ödemeksizin Kredi Kartı İle Alışveriş Olanağı Sağlamak 3. Kredi Kartı Kurumunun Diğer Yükümlülükleri 4. Kart Hamilinin Yükümlülükleri a. Giriş Ödentisi ve Yıllık Ödenti Verme Yükümlülüğü b. Harcama Belgesi Tutarlarını Ödeme Yükümlülüğü F. Kredi Kartı Çıkaran Kuruluş ile Üye İşyeri Arasındaki İlişkiye Kart Hamili ile Üye İşyeri Arasındaki İlişkinin Etkisi İKİNCİ BÖLÜM : KREDİ KARTININ ÜÇÜNCÜ KİŞİ TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI KULLANIMI HALİNDE SORUMLUĞUN DAĞILIMI I.Kredi Kartının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Kullanımını Engellemek İçin Tarafların Göstermesi Gereken Özenin Kapsamı 1. Üye İşyerine Düşen Özen Yükümü 2. Kart Malikine Düşen Özen Yükümlülüğü 3. Kart Kurumuna Düşen Özen Yükümü

5 5 II. Kredi Kartının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Kullanımı Halinde Kart Kurumunun Kart Malikine Karşı Talepleri III. Kredi Kartının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Kullanımı Halinde Kart Kurumunun Üye İşyerine Karşı Talepleri IV. Uzaktan Pazarlama Yoluyla Yapılan Hukuki İşlemler Açısından Sorumluluk Dağılımında Farklılık Olmalı mıdır? V. Kredi Kartının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Kullanımı Hali İçin Türk Öğreti ve İçtihatlarında Benimsenen Sorumluluk Dağılımı VI. Kredi Kartı Uygulamasında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar SONUÇ ÖZET

6 6 KISALTMALAR AŞ. Batider BGH. BK. BKM. bkz. BUL : Anonim Şirket : Bankacılık ve Ticaret Hukuku Dergisi : Alman Federal Mahkemesi : Borçlar Kanunu : Bankalararası Kart Merkezi : bakınız : Birleşik Uyarı Sistemi C. : cilt dpn. : Dipnot E. : Esas HD. YHGK. : Hukuk Dairesi : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu K. : Karar karş. : Karşılaştırınız m. : Madde POS : Point of sale (Kredi kartları ile yapılan alışverişlerde bankalardan provizyon almak için kullanılan terminal) s. : Sayfa S. : Sayı T. : Tarih TKHK. vd. YKD. : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun : ve devamı : Yargıtay Kararları Dergisi

7 7 KAYNAKÇA ARKAN, Sabih, Tüketici Kredileri, Batıder, C. XVIII, S.1-2, 1995 ADAY, Nejat : Özel Hukukta Yüklenti Kavramı ve Sonuçları, İstanbul 2000 AKİPEK, Şebnem: Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara 1999 AKYOL, Şener: Tam Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme, İstanbul 1976 ALICI, Yaşar: Banka Kredi Kartı Sözleşmelerinin Mali ve Hukuki Yönü, İstanbul 2002 ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkisi, 5. Baskı, Ankara 2003 ATAMER, Yeşim M. : Kredi Kartının Üçüncü Kişi Tarafından Hukuka Aykırı Kullanılması Halinde Doğan Zararı Kim Karşılayacaktır?, Ünal Tekinalp e Armağan, C.I, İstanbul 2003 ATEŞ, Derya: Banka Kredi Kartı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Ek Kart, Ankara 2000 BAHAR, Cevdet Okan: Banka ve Kredi Kartlarının Hukuki Vasfı, Kartlı Harcama Sisteminin Kayıt Dışılığı Önlemeye Etkileri, Yaklaşım Dergisi, Yıl:15, sayı:170, Ankara 2007 BARLAS, Nami: Kredi Kartı İlişkisinde Bankaya Karşı Verilen Kişisel Teminatın Niteliğinin Belirlenmesi, Prof. Dr. Ömer Teoman a 55. Yaş Günü Armağan ı, C.II, İstanbul 2002 BARLAS, Nami: Para Borçlarının İfasında Borçlunun Temerrüdü ve Bu Temerrüt Açısından Düzenlenen Genel Sonuçlar, İstanbul 1992 BAYDEMİR, Mehmet: Her Yönüyle Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul 2004 BUHUR, Oğuzhan: Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, Ankara 2004 ÇEKER, Mustafa: Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı, Ankara 1997

8 8 ENGİN, İlkay: Alacağı Temlik Eden in Sorumluluğu, Ankara 2002 GÜDER, Macit: Kredi Kartı Sözleşmelerinin Borçlar Hukuku Yönünden Nitelendirilmesi, Bitlis, 1991 İŞGÜZAR, Hasan: Banka Kredi kartları Sözleşmeleri, Ankara 2003 KOSTAKOĞLU, Cengiz: Bankalar Kanunu Şerhi, 4. Baskı, Ankara 2003 KOSTAKOĞLU, Cengiz: Banka Kredi Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar ve Akreditif, 4. Bası, İstanbul 2006 KUNTALP, Erden: Hukuki Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu, BKM AŞ. Abant 1996 KUNTALP, ERDEN: Yargıtay Kararları Işığında Kredi Kartları, Ticaret Hukuk ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler Tartışmalar, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 1996, KUNTALP, ERDEN: Kartlı Ödeme Sistemi Hakkında Genel Bilgiler ve Kavramlar ve Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiler, Hukuki Açıdan Banka ve Kredi Kartları Sempozyumu II, Bolu 1999 KUZU, Kemal: Kredi Kartı ve Uygulamaları, İstanbul 1992 NOKAY, Murat: Yeni Düzenlemeler Işığında Kredi Kartları, makale_259.htm OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2005 TEKİNALP, Ünal, Banka Hukukunun Esasları, İstanbul 1998 TEOMAN, Ömer: Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul TUNCEL, Füsun, Türkiye de Kredi Kartı Uygulaması, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz e Armağan, Ankara 2003

9 9 GİRİŞ I. Genel Olarak Ekonomi ve ticarette, klasik ödeme aracı olarak kullanılan evrensel değer ölçüsü paradır. Bütün hukuk sistemleri paranın yerine kullanılmak üzere çeşitli ödeme araçları geliştirmişlerdir. Teknolojinin ilerlemesi ve bankacılık sektörünün gelişmesi sonucunda kredi kartı kullanılmaya başlanmış, 20. yüzyılın sonları ile 21. yüzyılın başlarında bu kullanım oldukça artmıştır. 1 Nitekim ülkemizde kredi kartı gelişme yüzdesi Avrupa daki en yüksek yüzde olmuş; bunun sonucu olarak 1995 yılının sonunda toplam kredi kartı miktarı sayısına varmıştır yılı Mayıs ayı itibariyle de bu sayının e ulaştığı görülmüştür. 3 Kısa bir dönemde ticari yaşamda böylesine benimsenmiş olması, kredi kartının sağlamış olduğu kolaylıklardan ileri gelmektedir. Gerçekten kredi kartı bir yandan taşıyıcısına nakit ödemeksizin alış olanağı vermek suretiyle, onu nakit taşımak külfet ve tehlikesinden kurtarmakta, öte yandan mal ve hizmet satıcılarına nakit talep etmeden işlem yapabilmek fırsatını tanıdığından, onların iş hacminin artmasına yol açmaktadır. II. Çalışmanın Kapsamı 1 NOKAY, Murat, Yeni Düzenlemeler Işığında Kredi Kartları, 2 KUNTALP, Erden, Yargıtay Kararları Işığında Kredi Kartı, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XIII, Ankara 1996, s ele

10 10 Bu çalışmanın amacı kredi kartı sözleşmelerini Özel Hukuk açısından değerlendirmek ve karşılaşılan sorunlara mevcut kanun hükümleri çerçevesinde çözümler bulabilmektir. Çalışma esas itibariyle, bir giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Kredi Kartı Uygulamasında Taraflar Arasındaki Hukuki İlişkiler başlığını taşıyan birinci bölümde, kredi kartı uygulamasının tarafları, kredi kartı sözleşmelerinin tanımı, unsurları, hukuki niteliğinin yanı sıra, bu sözleşmelerden doğan hak ve borçların tespit edilmesi ve çözümler üretilmesine çalışılmıştır. İkinci bölüm Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı na ayrılmıştır. Bu kapsamda, kredi kartının hukuka aykırı kullanımını engellemek için tarafların göstermesi gereken özen yükümüne, kredi kartının üçüncü kişi tarafından hukuka aykırı kullanımı halinde tarafların birbirlerine karşı taleplerine ve bu hususta Türk Öğreti ve İçtihatlarında benimsenen sorumluluğa yer verilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM: KREDİ KARTI UYGULAMASINDA TARAFLAR ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİLER I. KREDİ KARTI KURUMU İLE ÜYE İŞ YERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Üç taraflı bir kredi kartı sisteminde kredi kartı çıkaran kurum, üye iş yeri ve kart hamili olmak üzere üç taraf ve bunlar arasında değişik sözleşme ilişkileri bulunur. Kredi kartı kurumu ile üye iş yeri arasında yapılan ve kredi kartı uygulamasına temel teşkil eden sözleşmeye Kredi Kartı Üye İşyeri Sözleşmesi denir.

11 11 Kredi kartı üye işyeri sözleşmesinin akdedilmesi sayesinde, üye işyeri statüsüne giren ticari işletmeler kredi kartı kurumunun çıkardığı kredi kartını taşıyan kart hamillerinin mal veya hizmet talepleri karşısında nakit yerine kredi kartını ödeme aracı olarak kabul ederken; kredi kartı kurumu ise kart hamilleri ile girilen bu ilişki neticesinde düzenlenen harcama belgelerinin karşılığını, üye işyerlerine ödemektedir. 4 Öğretide üye işyeri sözleşmesinin, üye işyerinin ve kredi kartı kurumunun edimlerinin karşılıklı ve birbirine bağımlı olması nedeniyle tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğu kabul edilmektedir. 5 A. Üye İşyeri Sözleşmesinin Unsurları Üye işyeri sözleşmesinin asli unsurları; 1. Üye işyerinin kredi kartını kabul etmesi 2. Kredi kartıyla yapılan alışveriş tutarlarının kredi kartı kurumu tarafından üye işyerine ödenmesi 3. Tarafların anlaşması 6 olarak belirlenebilir. 1. Üye İşyerinin Kredi Kartını Kabul Etmesi Üye işyeri sözleşmesine göre, üye işyeri, kredi kartı ibraz eden müşterilerinin yaptıkları alışverişler esnasında nakit ödeme talebinden vazgeçmektedir. Üye işyerinin bu taahhüdü, kredi kart kurumu tarafından çıkarılan bir kredi kartının ibrazı halinde söz 4 ATEŞ, Derya, Banka Kredi Kartı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Ek Kart, Ankara 2000, s. 57; TEOMAN, Ömer, Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul 1996, s OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2005, s BUHUR, Oğuzhan, Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, Ankara 2004, s. 55

12 12 konusu olur. Bu açıdan, ibraz edilen kartın geçerli bir kredi kartı olması, sözleşme tarafı kredi kartı kurumunun çıkardığı kredi kartının olması yanı sıra, kartı ibraz eden müşterinin bizzat kart üzerinde adı yazılı kişi olması da gerekir. Ancak, müşteri tarafından yapılan alışveriş bedelinin kart hamili bir başka kişice, kredi kartı kullanmak suretiyle ödenmesi de mümkündür. Müşterinin, borcunu bizzat ödemesi zorunluluğu olmadığından, üçüncü bir kişi tarafından kredi kartıyla ödeme yapma talebinin reddinde üye iş yerinin korunmaya değer bir menfaati yoktur. Çünkü BK. m. 67 uyarınca borcun bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça borçlu borcunu şahsen ifaya mecbur edilemez. Bu yüzden, müşterinin kendi borcu için üçüncü bir kişinin kredi kartını ibraz ederek ödeme yapmak istemesi üye işyeri tarafından reddedilemez. Üye iş yeri, yetkili kart hamilinin ibraz edeceği kartı sadece bir ödeme aracı olarak kabul etmekle mükelleftir. Bu mükellefiyetinin dışında kart hamilinin üye işyerinden, alışveriş olmaksızın nakit çekme talebini üye işyerinin kabul etmesi söz konusu olamaz. Üye işyerinin aksine davranışı, üye işyeri sözleşmesinin ihlali sayılmaktadır Harcama Tutarının Kredi Kart Kurumu Tarafından Üye İşyerine Ödenmesi Kredi kartı kurumu, üye işyeri sözleşmesine göre yetkili kart hamillerinin yaptığı harcama tutarlarını ödemekle mükelleftir. Bu yükümlülüğün doğabilmesi için öncelikle kart hamili tarafından üye işyerlerinde bir alışverişin yapılmış olması ve bu alışveriş esnasında da ödeme aracı olarak kredi kartının kullanılması gerekmektedir. İki nüsha 7 ÇEKER, Mustafa, Kredi Kartı Uygulaması ve Özel Hukuk Açısından Kredi Kartının Hukuka Aykırı Kullanımı, Ankara 1997, s. 50

13 13 halinde düzenlenen harcama belgeleri kart hamili tarafından imzalandıktan sonra 8, harcama belgelerinin bir sureti kart hamiline verilir. Diğeri ise, kredi kartı kurumuna kart hamili tarafından yapılan harcama tutarının ödenmesi için süresinde ibraz edilir. Kredi kartı kurumu, harcama belgesinin üye işyeri sözleşmesine uygun düzenlenip düzenlenmediğini inceledikten sonra üye işyerine, harcama tutarının sözleşmede belirlenen oranını kendisi için kesip kalan kısmını ödemektedir. Kredi kartı kurumunun, usulüne uygun düzenlenmiş harcama belgesini süresinde üye işyerine ibrazına rağmen, kredi kartı kurumuna üye işyeri sözleşmesi tarafından belirlenen süre içerisinde borcun ödenmemesi halinde, borç harcama belgesinin ibrazı ile birlikte muaccel olduğundan kurumun ödemeyi yapmaması temerrüde düşmesine yol açmaktadır. Üye işyeri, bu durumda BK. m. 101 vd. uyarınca borçlunun temerrüdüne ilişkin haklarından faydalanabilir Tarafların Anlaşması Kredi kartı kurumu ile üye işyeri arasında geçerli bir üye işyeri sözleşmesinin kurulabilmesi için, üye işyeri ile kredi kartı kurumunun, kartın ödeme aracı olarak kabulü ve harcama tutarlarının ödenmesi hususunda anlaşmaları gerekir. Bu anlaşma, kredi kartı kurumu ile üye işyeri arasında karşılıklı icap ve kabul ile oluşur. Uygulamada üye işyeri formları matbu şekilde hazırlanmış formlardan oluşmaktadır. Üye işyerinin matbu olan üye işyeri sözleşmesini doldurup, kredi kartı kurumuna ulaştırması icap; kredi kartı kurumunun üye işyeri tarafından doldurulan üye işyeri sözleşmesini inceleyip olumlu yanıt vermesi ise kabul niteliği taşır. 8 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu nun İmza Gerektirmeyen İşlemler başlıklı 20. maddesinde öngörülen şekilde, kredi kartları, imza yerine geçen kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici benzeri başka bir yöntemle işlem yapılmak suretiyle de kullanılabilir. 9 ATEŞ, s. 64; ÇEKER, s. 51

14 14 Kredi kartı kurumunun, üye işyerinin icabını zımnen de kabulü mümkündür. Üye işyerinin talebinin kabul edildiğinin bildirilmesi anlaşma için yeterli olduğu gibi, üye işyerinin imzaladığı üye işyeri sözleşmesi sonrasında, üye işyerine kurum tarafından, harcama belgesi nüshaları, POS terminali, imprinter cihazı ve kart amblemlerinin gönderilmesi ile de taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulmuş olur. 10 B. Üye İşyeri Sözleşmesinin Hukuki Niteliği Kredi kartı kurumu ile üye işyeri arasında akdedilen üye işyeri sözleşmesi, üye işyerinin kart hamillerinin ibraz edeceği kredi kartlarını herhangi bir sayı ve süre sınırlamasına tabi tutmaksızın kabul etme yükümlülüğü altına girmesi sebebiyle sürekli sözleşmedir. Bu sebeple taraflardan biri sözleşmeyi feshettiğini bildirmediği sürece, sözleşme aynı şartlarla yenilenmiş olur. 11 Üye işyeri sözleşmesinde alacağın temliki hükümlerinin uygulanması gerektiği ve bu sözleşmenin alacağın temliki görüşü ile açıklanabileceği fikrine, Alman Federal Mahkemesinin vermiş olduğu bir karar dayanak oluşturur. 12 Bu görüşe göre, üye işyeri kart hamilinden olan alacağını kredi kartı kurumuna üye işyeri sözleşmesiyle temlik etmektedir. Ancak BK. m. 169/1 uyarınca alacağın temlikinde temlik edenin alacağın varlığından sorumlu olması gereklidir. Bu nedenle temellük eden, alacağın var olmadığını sonradan anlarsa, borcunu ifa etmekten kaçınabileceği gibi önceden yaptığı ödemeleri dahi geri isteme yoluna başvurabilir. Oysaki bu hukuki durum kredi kartının niteliğiyle bağdaşmaz. 13 Üye işyeri kredi kartını ödeme aracı olarak kabul ettikten sonra, düzenlediği 10 ÇEKER, s ATEŞ, s. 68; ÇEKER, s BGH, WM 1990, s. 1059= JA 1990, s. 388, Alman Federal Mahkemesi nin ( BGH) tarihli kararı için bkz. ÇEKER, s. 54 dpn. 71, ATEŞ, s TEOMAN, Ömer, Hukuki Yönden Kredi Kartı Uygulaması, İstanbul 1989, s. 89

15 15 harcama belgesi tutarlarının kredi kartı kurumu tarafından ödeneceğine inanmakta ve kredi kartı kurumu da harcama belgesi tutarlarını ödeyeceğini taahhüt ve garanti etmektedir. Alacağın temliki görüşü bu niteliği itibariyle üye işyerinin zararına yola açabilecek neticelere sebebiyet verebilir. Üye işyeri sözleşmesini garanti sözleşmesi çerçevesinde açıklamaya çalışanlar da bulunmaktadır. 14 Ancak kredi kartı kurumunun ödeme taahhüdünü garanti sözleşmesi çerçevesinde açıklamak, üye işyerinin sisteme katılmaktaki gayesine uygun düşmez. 15 Çünkü garanti sözleşmesinde, garanti verenin ödeme yükümlülüğü riskin gerçekleşmesine, diğer bir deyişle asıl borçlunun borcunu yerine getirmemesine bağlıdır. 16 Oysaki garanti sözleşmelerinde ödeme yükümlülüğünün doğabilmesi için riskin gerçekleşmesi zorunludur. Üye işyeri sözleşmelerinde ise, garanti sözleşmelerinde olduğu üzere, üye işyerinin kart hamiline başvurarak harcama belgesi tutarını istemesi, ödenmemesi halinde de garanti veren olan kredi kartı kurumuna başvurması taraflarca istenilen netice olmadığından bahisle garanti sözleşmesi görüşü öğretide bazı yazarlarca eleştirilmiştir. 17 Öğretide genel kabul gören görüş ise, üye işyeri sözleşmesinin hukuki niteliğinin üçüncü kişi lehine sözleşme olduğu görüşüdür. 18 Üye işyeri sözleşmesini akdeden üye işyeri, kart hamilinin ibraz edeceği kredi kartını kabul edeceği yönündeki taahhüdünü sözleşmenin karşı tarafı olan kredi kartı kurumuna değil, kart hamiline karşı yerine getirmektedir. Kart hamili, kredi kartını ibraz ederek, üye işyerinden taahhüdünü yerine 14 ÇEKER, s. 55, dpn. 75; İŞGÜZAR, Hasan, Banka Kredi Kartı Sözleşmeleri, Ankara 2003, s dpn. 53, TEOMAN, s TANDOĞAN, Haluk; Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 3. Bası, Ankara 1987, s TEOMAN s ; ALICI, Yaşar, Banka Kredi Sözleşmelerinin Mali ve Hukuki Yönü, İstanbul 2000, s ATEŞ s.77; ÇEKER s. 53

16 16 getirmesini talep edebileceği için; üye işyeri sözleşmesinin, tam üçüncü kişi yararına sözleşme olduğu ileri sürülmüştür. Kanımızca da kart hamilinin kartı ibraz ederek, nakit ödemeksizin alışveriş talep etme hakkını üye işyerine karşı ileri sürebilmesi nedeni ile, üye işyeri sözleşmesinin tam üçüncü kişi yararına sözleşme niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir. Zira sözleşme tarafı olmayan bir kişinin sözleşmeden bir hak elde etmesi iki şekilde olabilir: Bu sözleşmeye katılan taraflardan biri, ya üçüncü kişinin temsilcisi olarak imza atmaktadır veya bu sözleşme üçüncü şahıs yararına bir sözleşme niteliği taşımaktadır. Üye işyeri sözleşmesine bakıldığında, taraflardan ne kredi kartı kurumunun ne de üye işyerinin, kart hamilinin temsilcisi sıfatıyla hareket ettiğini söylemek mümkün değildir. Kredi kartı kurumu ve üye işyerinin üye işyeri sözleşmesini imzalamaları tamamen kendilerine bir menfaat temin etmek gayesinden kaynaklanır. Bu yüzden, üye işyeri sözleşmesinde kart hamilinin bir hak kazanması temsil ilişkisiyle açıklanamaz. Üçüncü şahıs yararına sözleşmede ise, borçlu taahhüt ettiği edimi alacaklıya değil de, bir üçüncü kişiye karşı yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede üçüncü kişiye ifayı talep yetkisi tanınmışsa tam üçüncü kişi yararına sözleşmeden bahsedilir. Üye işyeri sözleşmesinde de, üye işyeri kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen müşterilerine alışverişlerde nakit yerine kredi kartını ödeme aracı olarak kabul etmeyi taahhüt etmektedir. Üye işyeri bu taahhüdünü üye işyeri sözleşmesini imzaladığı kredi kartı kurumuna değil de, kart hamiline karşı yerine getirmektedir. Görüldüğü üzere, kredi kartı kurumundan kart alan kişiler, kredi kartını ibraz ederek nakit ödemeksizin alışveriş talep hakkını üye işyerine karşı ileri sürebilmektedir. Bunun sonucu olarak da, kredi kartı kurumu ile ticari işletme

17 17 arasında imzalanan üye işyeri sözleşmesini, kart hamili lehine düzenlenmiş tam üçüncü şahıs yararına bir sözleşme olarak nitelendirmek mümkündür. 19 C. Üye İşyeri Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Kredi kartı kurumunun üye işyeri sözleşmesinden doğan yükümlülükleri, harcama belgesi tutarlarını ödemek ve sistemin işleyişiyle ilgili gerekli araç ve gereçleri sağlamak; üye işyerinin yükümlülükleri ise kredi kartının kabul etmek ve kredi kartı ile ödeme esnasında kontrolleri yapmak olarak kabul edilmektedir Kredi Kartı Kurumunun Yükümlülükleri a. Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek Kredi kartı kurumunun, üye işyeri sözleşmesi sebebiyle ortaya çıkan temel yükümlülüğü, üye işyeri tarafından düzenlenen harcama belgesi tutarlarının ödenmesidir. Kredi kartı kurumunun, üye işyeri sözleşmesini akdetmesiyle üstlendiği kart hamilinin ödeme yeteneğindeki eksiklikler sebebiyle oluşacak riziko nedeniyle, harcama belgesinin düzenlenmesi esnasında bazı usul ve esasları belirlemesi, söz konusu rizikoyu en aza indirmek için kaçınılmazdır. Bu nedenle, her ne kadar kredi kartı kurumu üye işyerine nakit ödemeden kart ile yapılan alışverişler neticesinde düzenlenecek harcama belgesi tutarlarını ödeme yükümlülüğü altına girse de, uygulamada akdedilen sözleşmelerde bu yükümlülük sıkı esas ve şartlara bağlanmıştır. Nitekim kredi kartı kurumu üstlendiği bu 19 ÇEKER, s. 53; TEOMAN s ATEŞ s.81 vd. ÇEKER s.57 vd.; KUZU, Kemal, Kredi Kartı ve Uygulamaları, İstanbul, 1992, s.102 vd.; TEOMAN s.123 vd.

18 18 rizikonun neticesi olarak, kart hamilinden kredi kartı ile yaptığı alışverişlerin bedelini tahsil edememesi durumunda, hamilden ödemeyi sağlayamadığı gerekçesiyle üye işyerinden geri ödemede bulunmasını talep edemez. Ancak öğretide bazı yazarlar üye işyerinin, kart hamilinin ödeme kabiliyeti bulunmamasına rağmen kartla alışveriş yapması halinde, bu durumun sözleşmenin pozitif ihlali sayılacağı gerekçesiyle kredi kartı kurumunun üye işyerinden istirdat talebinde bulunabileceğini veya kurumdaki üye işyerinin hesabından zararı kesip geri alabileceğini savunmaktadırlar. 21 Eğer, üye işyeri sözleşmede belirlenen süreler dahilinde harcama belgesini herhangi bir mücbir neden olmaksızın ibraz etmez ise kredi kartı kurumunun, üye işyerinin sözleşmeye aykırı davrandığını gerekçe göstererek harcama belgesi tutarını ödemekten kaçınabileceği kabul edilmektedir. 22 Üye işyerinin harcama belgesi sebebiyle doğan alacağı, harcama belgesinin kredi kartı kurumuna ibrazı ile muaccel olur. (BK. m. 74) Ancak taraflar serbest iradeleri doğrultusunda ödemenin belirli bir süre içinde yapılmasını da kararlaştırabilirler. Ne var ki, uygulamada herhangi bir süre belirtmeksizin kurumun ödemeyi harcama belgesinin ibrazı üzerine yapacağı öngörülmektedir. Bu noktadan hareketle, kartı çıkaran kurumun harcama belgesi tutarlarını, belgenin ibrazından sonra derhal ödemek zorunda olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak kurum, bu halde dahi borcun ifası için iyi niyet kurallarının gerektirdiği makul bir süreden yararlanabilecektir. 23 Kredi kartı kurumları kart hamillerine verdiği kredi kartlarına belirli sınırlar getirmekte ve kart hamilinin bu sınırların üzerinde yapacakları alışveriş tutarlarını kredi kartı kurumunun iznine tabi tutmaktadır. Bu sebeple üye işyeri, yapılan harcama tutarının kredi kartı kurumu tarafından belirlenen ve kart hamiline tanınan limitin üzerine çıkması 21 ÇEKER, s ATEŞ, s. 82; BUHUR, s. 60; ÇEKER, s. 58; TEOMAN, s ATEŞ, s. 82; ÇEKER, s. 58

19 19 halinde, kredi kartı kurumundan üye işyeri sözleşmesi uyarınca izin almalıdır. Üye işyerinin kredi kartı kurumundan limit aşımı halinde aldığı bu izne otorizasyon (provizyon) adı verilmektedir. 24 Üye işyerinin limit aşımı halinde otorizasyon almaması neticesinde sözleşmeye aykırılık oluşacağından, kredi kartı kurumu tarafından harcama belgesi tutarının ödenmemesi söz konusu olabilir. Zira, üye işyeri sözleşmesinde, kredi kartı kurumu, limit aşımı halinde otorizasyon alınmadan yapılan harcamaların neticesinde düzenlenen harcama belgesi tutarlarını ödemeyeceğini beyan etmektedir. 25 b. Sistemin İşleyişi İçin Gerekli Tüm Belge ve Gereçleri Temin Etmek Kredi kartı kurumu, imprinter cihazı veya POS terminali, harcama belgesi formları ve üye işyerinin mağazasında kullanacağı çeşitli reklam afişleri gibi araçları üye işyerine mülkiyeti kendisinde kalmak kaydıyla zilyetliğini devreder. Kredi kartı kurumu, sistemin işleyişi için gereken tüm bilgileri üye işyerine zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük kapsamına, yasaklanmış kart listelerini düzenli olarak üye işyerlerine göndermek, kart hamilini kredi değerleriyle denetlemek, üye işyerine kayıp-çalıntı kart listesi göndermek gibi yükümlülükler girer. Kredi kartı kurumu, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) A.Ş. tarafından yayınlanan Birleşik Uyarı Listelerinin (BUL), eksiksiz ve zamanında üye işyerlerine kayıp-çalıntı ve yasaklanmış kartların neler olduğunu bildirme ve üye işyerlerini bilgilendirme amacıyla göndermekle yükümlüdür. Kredi kartı kurumunun, BUL u zamanında ve tam göndermemesi nedeniyle ve üye işyerinin, yetkisiz kart 24 Yargıtay 11. HD T. E. 1991/2946 K. 1992/9916 üye işyeri sözleşmesi uyarınca limit aşımı halinde otorizasyon alınması gerektiğini ve satış belgesinde otorizasyon numarası bulunmadığı halde işlem yapıldığında; bunun kredi kartı kurumundan provizyon alınmadan işlem yapıldığı anlamına geldiğini ve otorizasyon işleminin tanıkla ispat edilemeyeceğini hükme bağlamıştır. 25 TEOMAN, s. 127 vd.

20 20 hamiline kredi kartı ile alışveriş imkanı sunması sebebiyle sorumlu tutulması söz konusu değildir. Çünkü kredi kartı kurumu, bir şahsa kredi kartı vermek ile o şahsı, üye işyerlerinden kredi kartı kullanmak suretiyle alışveriş yapmaya yetkili kılmaktadır. BUL üye işyerine geldikten sonra, üye işyerinin yetkisiz kart hamiline kredi kartı kullanması suretiyle yaptırdığı alışverişlerde üye işyeri sorumludur. Çünkü üye işyeri, üye işyeri sözleşmesini imzalamakla BUL u kontrol yükümlülüğü altına girer. 26 Yargıtay 19. HD T., 1993/4373 E. ve 1994/3904 K. ile T., 1993/5800 E. ve 1994/5618 K. sayılı kararlarında kredi kartı kurumunun yasaklanmış kart listesini zamanında göndermemiş olması sebebiyle üye işyerinin sorumlu tutulamayacağı ve kredi kartı kurumunun sorumluluktan kurtulamayacağı kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Yargıtay son zamanlarda verdiği kararlarda üye işyerinin, kart hamilinin kimliğini kontrol yükümlülüğü bulunması sebebiyle üye işyerinin de sorumlu olacağını kabul etmektedir. 27 Kredi kartı kurumunun bir diğer yükümlülüğü ise, kart hamillerinin kredi değerlerini denetlemektedir. Kredi kartı kurumu, kart hamiline ödeme gücüne göre harcama limiti getirmekte ve bu limitleri arttırma yetkisini kendi elinde tutmaktadır. Kredi kartı kurumunun limit aşımına izin vermesi halinde, kart hamilinin harcama tutarlarını ödememesine kredi kartı kurumu; limit aşımına izin vermemesi halinde üye işyeri katlanmak zorundadır Üye İşyerinin Yükümlülükleri a. Kredi Kartını Kabul Etmek 26 BUHUR, s Yargıtay 19. HD T. E. 2001/986, K. 2001/4798, YKD. Ekim 2002, C.28 S.10 s ATEŞ, s. 87; TEOMAN, s. 133

21 21 Öğretide üye işyerinin kredi kartını ödeme aracı olarak kabul etmesi ifa uğruna edim olarak nitelendirilmektedir. 29 Yine bu görüşü savunanlar, kredi kartı kurumunun kart hamilinin yaptığı harcama tutarlarını ödememesi halinde, üye işyerinin harcama tutarlarını kart hamilinden de tahsil edebileceğini ileri sürmektedirler. Söz konusu harcama belgeleri tutarları kredi kartı kurumu tarafından ödenmez ise, bu durumda üye işyerinin, kart hamiline başvurarak borcun ifa edilmesini talep hakkı vardır. Kanaatimizce, kredi kartı sisteminin bu özelliği sebebiyle, üye işyerinin kredi kartını kabul etmesi, ifa uğruna edim olarak nitelendirilmelidir. Uygulamada kredi kartı veren kurumlar kendi kredi kartlarını çıkartmak ve kendi kredi kartı sistemlerini oluşturmak yerine, Visa ya da Mastercard gibi mevcut kart sistemlerinin, kartlarını müşterilerine vermektedirler. Bu nedenle, bu sistemlerin kartlarını kullanan kredi kartı kurumları ile sözleşme ilişkisi içine giren üye işyerleri, bu sisteme dahil olan ve başka kredi kartı kurumlarınca çıkarılmış tüm kredi kartlarını da kabul etme yükümlülüğü altına girerler. Üye işyeri, kredi kartını kabul etme yükümlülüğünden, belirli zaman aralıklarında veya dönemlerde kaçınamayacağı gibi, kart hamilinin komisyon vermemesi halinde de kredi kartını kabulden kaçınamaz. Uygulamada, üye işyerlerinin, özellikle indirimli satış dönemlerinde kredi kartını kabul yükümlülüğünden kaçındıkları görülmektedir. Çünkü indirimli satış dönemlerinde satış fiyatları üzerine cüzi kar koyan üye işyerleri, harcamanın kredi kartı ile yapılması halinde kredi kartı kurumunun uyguladığı komisyon sebebiyle bu karlarından da mahrum kalabildikleri gibi bazen de zarara dahi girmektedirler. Bu nedenle, üye işyerleri bu gibi az karla çalıştıkları dönemlerde kredi kartı kabul etmekten kaçınmaktadırlar. Ancak, bu durum üye işyeri açısından sözleşmenin ihlali sonucunu doğuracağından, BK m. 96 hükmü uyarınca bu fiil sebebiyle 29 ÇEKER, s. 60; TEOMAN, s. 119

22 22 doğacak zararların tazmini yükümlülüğü üye işyerine düşmektedir. Örneğin, kredi kartının kabul edilmemesi üzerine müşterinin faizle borç almak suretiyle alışveriş yapması durumunda, üye işyerinin tazminat olarak, verilen faiz miktarını kredi kartı hamiline ödemesi gerekir. 30 Üye işyeri, kredi kartını kart hamilinden alacağı belirli bir miktar komisyon karşılığı kabul etmesi halinde ise, hem üye işyeri sözleşmesine aykırı davranmış olacak, hem de Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu 31 m. 17/I e muhalefet etmiş olacaktır. Zira 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 17. maddesinin ilk fıkrasında: Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme taleplerini kabul etmek zorundadır. Bu zorunluluk indirim dönemlerinde de geçerlidir. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilir ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapamaz. b. Kredi Kartının Geçerliliğini Kontrol Etmek Üye işyeri kredi kartını kabul ederken, üye işyeri sözleşmesi uyarınca bazı kontrolleri yapmakla mükelleftir. Bu kontroller kartın geçerliliği ve kartı kullananın yetkili hamil olup olmadığı yönünde yapılmaktadır. Öncelikle üye işyeri kabul ettiği kredi kartının, üye işyeri sözleşmesi imzalayarak dahil olduğu kredi kartı sistemine ait bir kart olup olmadığını kontrol etmek zorundadır. 30 ATEŞ s. 89; ÇEKER, s Kanun No: 5464, Kanun Kabul T , RG , RG. Sayısı: 26095

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI KURULUŞLARINCA VERİLECEK SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Resmi Gazete nin 31 Mayıs 2007 tarih ve 26538 sayılı nüshasında

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015

http://www.kocakbaklava.com.tr/c/mesafeli-sozlesmeler-uyg... 30.12.2015 Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Sayfa 1 / 3 Müşteri Hizmetleri 0342 321 05 19 Anasayfa % ' Ürünler 1 Ürün Sepette Kurumsal Hoşgeldin, Ali Kılıç Çıkış Yap Kargo Takibi Haberler

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 13.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25137 KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1 -Bu Yönetmelik,

Detaylı

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ

SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR CETVELİ 19 KAYNAKÇA 23 GİRİŞ 41 BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA KAVRAMI, SİGORTA SÖZLEŞMESİ VE SİGORTA ARACILIĞI FAALİYETİ 1.

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI 01/01/2014-30/06/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari ücret : 1.071,00 TL 01/07/2014-31/12/2014 Tarihleri arasında uygulanacak brüt asgari

Detaylı

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 31.01.2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi

Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi Yeni Borçlar Yasasında Hizmet Sözleşmesi 04.01.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Yasasına bakacak olursak yeni yasada hizmet

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI

İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) FAİZ ORANI İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU (Konut Finansmanı Harici) ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İPOTEKLİ İHTİYAÇ KREDİSİ / EV GELİŞTİRME KREDİSİ / ARSA KREDİSİ

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Duyuru Tarihi: 05.06.2014 Duyuru No: 2014/ 11 ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne 05 Kasım 2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğüne Konu: Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29033 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR

BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR IÇINDEKILER I. BANKACILIK İŞLEMLERİ 2 II. BANKA HUKUKU 2 III. BANKA İLE MÜŞTERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN KURALLAR 3 A. Banka Sözleşmeleri 3 B. Banka Standart Sözleşmeleri 3 C. Banka Genel İşlem

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDE HAKSIZ KOŞULLARA İLİŞKİN TÜZÜK (31.10.2012 - R.G. 184 - EK III - A.E. 588 Sayılı Tüzük) TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 ve 55/2010 Sayılı Yasalar) Madde 20 Altında Yapılan

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Daha fazla bilgi almak ve yüzyüze görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Kiracımız, Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmış olan bu bilgilendirme notu Finansal Kiralama Sözleşmesi ( Sözleşme ) ve eklerine ilişkin olarak genel işlem şartları, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 TANIM İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27866 Amaç MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; mesafeli sözleşmelere

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa No: ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 BİRİNCİ BÖLÜM ADİ VEDİA SÖZLEŞMESİ 1. VEDİA SÖZLEŞMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 21 I. Roma Hukukunda Vedia 21 II. Eski Hukukumuzda Vedia 23

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU

TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU Yrd. Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞÇİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜRLER...

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Öğretim Üyesi TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi 6102 Sayılı Yeni Türk

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ

YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT FAİZİ DÜZENLEMESİ 1 YENİ BORÇLAR KANUNU VE YENİ TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TEMERRÜT DÜZENLEMESİ GİRİŞ Hukuki açıdan faiz;; para alacaklısına, parasından yoksun kaldığı süre için bir hukuki işlem veya yasa uyarınca ödenmesi

Detaylı

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU

SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU Prof. Dr. SAMİM ÜNAN T.C. Galatasaray Üniversitesi (E.) Öğretim Üyesi SİGORTA TÜKETİCİ HUKUKU TÜKETI CI NI N KORUNMASI HAKKINDA KANUN DA YER ALAN SI GORTA I LE I LGI LI TEMEL HÜKÜMLER ŞERHI I LGI LI YÖNETMELI

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Sisli Istanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/14 TARİH : 22/08/2008 KONU

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light

Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir. Prof. Dr. Didem Algantürk Light Sorumluluk Sigortalarının Yeni TTK Uyarınca Değerlendirilmesi 6 Mart 2013, İzmir Prof. Dr. Didem Algantürk Light Bir malın bir pazardan ötekine aktarılması değişik taşıma sistemleriyle gerçekleşir. Malın

Detaylı

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Kredinin Türü: İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği

Detaylı

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU

HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER TÜRKİYE DE HUSUSİ SİGORTA HUKUKU Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi İÇİNDEKİLER ONUNCU BASKIYA ÖNSÖZ... vii BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER...xi BİBLİYOGR AFYA...xix

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖNYÜZ

ESNEK VODAPARA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖNYÜZ URUMSAL KAANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1. Taahhüt Süresi : ÖNYÜZ 12 ay 18 ay 24 ay 2. Aylık Taahhüt tutarı (KDV, ÖİV dahil TL) : 50 100 250 500 750 1,000 2,500 5,000 7,500 10,000 15,000 3. Fatura tutarı taahhüdünün

Detaylı

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ

KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ I. ÖNSÖZ TÛBÂ NM MAĞAZACILIK TURİZM REKLAMCILIK TAŞIMACILIK ELEKTRONİK TİC. SAN. TİC. LTD. ŞTİ (Murat Paşa Mah. Saraybosna Cad. Atalay İş Merkezi 83 No:39 Yakutiye/Erzurum) (Bundan

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Arşiv-Araştırma Ücreti Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş / İstanbul www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi

Güncel Çek Kanunu Uygulama Rehberi Çek Kanununda yapılan değişiklikler Ticari hayatın yegane ödeme araçlarından birisi çektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yanında 5941 sayılı Çek Kanunu ile de düzenlenen çeklerin uygulamadaki yeri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI

BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 15 KAYNAKÇA.. 19 GİRİŞ -..:...27 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL TEMELİ, ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI VE DİĞER HUKUKİ KAVRAMLARDAN FARKI 1 ÖN SÖZLEŞMENİN HUKUKSAL

Detaylı