B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal"

Transkript

1 KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde (bu hizmet KDV istisnas na konu de ilse), hizmeti ithal eden taraf ndan hizmet bedeli üzerinden KDV hesaplanmas n, bu KDV nin 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesini, ödenen bu KDV nin KDV mükelleflerince ayn ay itibariyle indirim konusu yap lmas n öngörmektedir. Ayn madde Maliye Bakanl na, gerekli görülen di er hallerde, vergi alaca n n emniyet alt na al nmas amac yla, KDV nin k smen veya tamamen ilgili mükellefe ödenmeyerek 2 no.lu KDV beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi fleklinde sorumluluk ihdas etme yetkisi vermektedir. Maliye Bakanl bu yetkisini çeflitli Tebli lerle kullanm fl bulunmaktad r. (Bakanl n mukteza vermek suretiyle de sorumluluk ihdas etti i görülmekte olup, sorumluluk ihdas n n mukteza ile olamayaca, tebli ç kar lmas gerekti i görüflündeyiz) KDV Kanunu nun 9 uncu maddesinden kaynaklanan sorumlulu u flu veya bu nedenle yerine getirmemifl olanlar n, bafllar na ne gelece i konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildikleri görülmektedir. Hernekadar eksik kalan bu ifllem, piflmanl kla 2 no.lu KDV beyannamesi verilmek suretiyle cezas z olarak telafi edilebilecek ise de, böyle bir telafinin mükellefe piflmanl k zamm yükü getirece i kuflkusuzdur. Ödenecek KDV si ç kan mükellefler vergi asl n indirim konusu yapacaklar için 2 no.lu KDV beyannameleri vergi yükü getirmemekte, fakat devrolan KVD sorunu bulunan firmalar aç s ndan ek finansal yük do urmaktad r. Bu nedenle afla daki izahat m z n göz önünde tutulmas yararl olur. Maliye daresinin anlay fl na göre KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi uyar nca sorumlu s fat yle KDV hesaplan p ödenmesi gerekti i halde bu ödevin yerine getirilmemesi, prensip olarak vergi ziya na sebebiyet vermek demektir. KDV sorumlusunun, beyan d fl kalan bu vergiyi indirme hakk bulunuflu, dolay s yle 2 nolu beyannameyi vermemekle KDV sorumlusunun herhangi bir menfaat elde etmemifl ve Hazineyi zarara u ratmam fl olmas, cezal tarhiyat yap lmas n ve gecikme faizi istenmesini önleyemeyecektir. (96/1 KDV ç Genelgesi)

2 Baflka bir anlat mla ve idarenin anlay - fl na göre, KDV sorumlulu unu yerine getirmedi i için tarhiyata u rayan KDV mükellefleri, bu suretle ödedikleri KDV yi, ödemeyi yapt klar ayda indirirler. (49 nolu KDV Genel Tebli- i.) Piflmanl kla veya tarhiyat yoluyla ödenmifl olan KDV sorumlulu una iliflkin KDV tutarlar, ödemenin gerçekleflti i aya ait 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yap l r. ( stanbul Defterdarl n n tarih ve 930 say l muktezas ) KDV sorumlulu u, ço u kimse taraf ndan yeterince bilinmeyen ve uygulanmayan bir konudur. Bu itibarla KDV sorumlulu unu yerine getirmemifl olan bir çok mükellef, tarhiyat riskine maruzdur. fiayet KDV sorumlulu unu yerine getirmemifl olan kifli veya kurulufl KDV mükellefi de ilse bu tarhiyat riski tart flmas zd r. Ancak KDV sorumlulu unu yerine getirmeyenin KDV mükellefi olmas halinde, eksik kalan sorumlulu a konu KDV nin indirilebilece i hususu göz ard edilmemelidir. Bizim anlay fl m za göre, KDV sorumlulu unu yerine getirmeyenler hakk nda ifllem yap l rken, indirim hakk durumunun dikkate al nmas n sa layacak yorumlara veya yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktad r. Böyle bir yasal düzenleme henüz yap lmam fl olmakla beraber, KDV SO- RUMLULU UNUN YER NE GET - R LMEM fi OLMASI HAZ NE YE NT KAL EDEN TOPLAM VERG TUTARINDA AZALMAYA SEBE- B YET VERMEM fise, YER NE GET R LMEYEN SORUMLULUK NEDEN YLE VERG ASLI, VERG CEZASI VE GEC KME FA Z ARANMAMASI GEREKT ESASI YARGI ORGANLARINCA BEN M- SENMEYE BAfiLAN MIfiTIR. Yani mükellefin ayn aya ait 1 no.lu KDV beyannamesi ile ödedi i KDV tutar, yerine getirmedi i KDV sorumlulu u mebla n afl yorsa, sorumlulu un yerine getirilmemifl olmas, mükellefin o ayda ödemesi gereken KDV ler toplam n de ifltirmeyece i için, vergi ziya meydana gelmemifl say laca dolay - s yla gerek vergi asl n n gerekse ceza ve gecikme faizinin aranamayaca yönündeki görüfller ön plana ç kmaya bafllam flt r. Nitekim Dan fltay 11.Dairesi, taraf ndan verilen tarih ve E:1998/218 K:1998/3507 say l kararda 2 no.lu beyannamede bildirilip ödenmesi gereken bu KDV ayn dönemde verilmifl olan 1 no.lu beyannamede indirim konusu yap laca ndan, idare aleyhine bir durum meydana gelmemektedir. Bu itibarla, tarhiyat n bu bölümüne iliflkin k sm nda yasalara uygun görülmedi inden, cezal tarhiyat n bu bölümünün terkini gerekir. görüflü benimsenmifltir. Ayn görüfl ve konu hakk ndaki detayl aç klamalar stanbul YMM Odas taraf ndan ç kar - lan Mali Mevzuat Platformu isimli yay n n 15 Ekim 1999 say s nda yer almaktad r. Dan fltay n anlay fl na paralel olan flahsi görüfllerimizi flöyle özetleyebilir ve örnekleyebiliriz :

3 Sorumlu s fat yla beyan edilmesi gereken KDV nin beyan edilmedi i veya eksik beyan edildi i durumda vergi ziya olup olmad, vergi ziya varsa buna iliflkin gecikme faizinin hangi tarihe kadar hesaplanaca hususlar n tespit için ayn mükellefin 1 no.lu KDV beyannamelerine bak lmas gerekir. fiayet, 2 no.lu beyannamenin eksik kald - aya ait 1 no.lu beyannamede, eksik KDV sorumlulu u rakam na eflit veya daha fazla ödenecek KDV beyan edilmiflse, bu mükellef hakk nda KDV sorumlulu u yerine getirilmedi i gerekçesiyle hiç tarhiyat yap lmamal, KDV asl, ceza ve gecikme faizi aranmamal d r. fiayet ayn aydaki 1 no.lu KDV beyannamesinde ödeme ç kmam flsa veya yetersiz ise vergi ziya meydana gelmifl demektir. Ziyaa u rayan vergi miktar eksik kalan KDV sorumlulu u tutar ndan ayn aya ait 1 no.lu KDV beyannamesindeki ödenecek KDV tutar tenzil edildikten sonra kalan mebla d r. Vergi ziya cezas bu fark mebla üzerinden hesaplanmal d r. Vergi ziya cezas n n de iflken k sm ve gecikme faizi hesab nda daha sonraki aylarda verilen 1 no.lu KDV beyannamelerine bak lmal, faiz hesaplamas, 1 no.lu beyannamede beyan olunan ödenecek KDV lerin, eksik kalan sorumlu s fat yla ödenmesi gerekli KDV tutar - n karfl lad ayda durdurulmal d r. ÖRNEK 1 : Bir KDV mükellefinin fiubat 2000 ay nda beyan etmesi gereken 8 milyar TL. sorumlu s fat yla ödenmesi gerekli KDV vard r. Fakat bu rakam beyan edilmemifltir. Bu mükellefin ayn aya ait 1 no.lu KDV beyannamesinde 21 milyar TL. ödenecek KDV gösterilmifltir. Mükellef Hazine yi zarara u ratm fl de ildir. Çünkü 8 milyar beyan etseydi, 1 no.lu beyannamedeki ödenecek KDV (21 8 =) 13 milyar TL. olacakt, Hazine ye yine 21 milyar TL. intikal edecekti. Bu mükellef ayn ayda 21 milyar TL. beyanda bulundu una göre vergi ziya ndan söz edilemez. ÖRNEK 2 : Bir baflka KDV mükellefi Nisan 2001 ay nda sorumlu s fat yla beyan etmesi gereken 10 milyar TL. KDV yi beyan etmemifltir. Ayn mükellefin Nisan 2001 ve May s 2001 KDV beyannamelerinde devrolan KDV, Haziran 2001 KDV beyannamesinde ise 28 milyar TL. ödenmesi gereken KDV beyan vard r. Bu mükellefe 10 milyar TL. üzerinden vergi ziya cezas kesilecek bu cezan n hesaplanmas nda 2 ayl k gecikme faizi dikkate al nacak, ziyaa u ram fl 10 milyar TL. için hesaplanacak gecikme faizi ise sadece 2 ayl k olacakt r. Çünkü mükellef 2 ay sonra vergi ziya durumunu 1 no.lu beyannamede ödenecek KDV beyan nda bulunmak suretiyle ortadan kald rm flt r. ÖRNEK 3 : KDV mükellefi olmayan bir firman n (mesela bir bankan n) sorumlu s fat yla ödemesi gereken KDV yi beyan etmedi i tespit edilirse, bu firmadan vergi asl, verginin tahakkuk etmesi gereken tarihten ödemenin yap ld tarihe kadar olan süre için hesaplanacak gecikme faizi ve vergi ziya cezas aranacakt r. Bu mükellefin 1 no.lu KDV be-

4 yannamesi olmad için bu beyan eksikli i herhangi bir vergi kaça ndan farks z durumdad r. Maliye daresi ise 1 no.lu beyanname ile ilgilenmeksizin eksik kalan KDV sorumlulu una iliflkin vergi asl n, cezas n ve ödeme yap l ncaya kadar geçecek süre için hesaplanacak gecikme zamm n istemekte, indirim hakk n n bu ödeme yap ld nda do aca n kabul etmektedir. Bu yaklafl m çok hatal d r. Çünkü aslolan mükelleften Hazine ye ne kadar KDV intikal etti i veya eksik intikal varsa bunun ne zaman telafi edildi idir. Nitekim, uygulamada yat r m indirimi kullan m reddedilen firmalara kurumlar vergisi tarhiyat yap l rken, firman n fuzulen ödemifl oldu u yat r m indirimi stopaj ilgili günü itibariyle eksik kalan kurumlar vergisine mahsup edilmekte, vergi asl ve gecikme faizi hesaplar bu mahsup anlay fl na göre gerçekleflmektedir. Kald ki, eksik kalan KDV sorumlulu una iliflkin gecikme faizi hesaplamas n n, bunu karfl layacak miktarda 1 no.lu beyanname ile beyan edilmifl KDV nin ç kt tarihte durdurulaca yolunda isabetli muktezalara da rastlanmaktad r. MAL YE BAKANLI I NCA ÖNGÖ- RÜLEN KDV KES NT S N YAP- MAMIfi OLANLARIN DURUMU hakk nda Dan fltay n ilginç bir karar - na daha rastlanm flt r. Dan fltay 9 uncu Dairesi taraf ndan verilen tarih ve E:2000/2314, K:2002/4960 say l kararda, hurda metal al m dolay - s yla ortaya ç kan KDV nin tamam n sat c ya ödendi i (KDV kesintisi yapma ödevinin yerine getirilmedi i) gerekçesiyle al c firma aleyhine yap lan tarhiyat, al c firman n bu KDV nin tamam n sat c ya ödedi i, sat c n n ald - bu KDV yi beyan etmedi i yolunda bir tespit bulunmad, bu nedenle vergi ziya oldu unun kesin flekilde ortaya konmad gerekçesiyle terkin edilmifltir. Sözkonusu karar n ilgili bölümü flöyledir :...Hurda metal al m-sat m ifliyle u raflan davac n n 1996 y l hesaplar n n incelenmesi sonucu hurda metal al mlar na iliflkin tevkifat yapmad n n tespiti üzerine düzenlenen inceleme raporuna dayan larak ad na 1996/Temmuz-Aral k dönemleri için re sen tarh edilen katma de er vergisi ile kesilen a r kusur ve özel usulsüzlük cezalar - n n terkini istemiyle aç lan davay ; daval idarenin usule iliflkin itirazlar n n yerinde görülmeyerek iflin esas na geçildi i, olayda ihtilafl dönemlere iliflkin davan n kendisine yap lan ve vergi indirimine konu teflkil eden belgelerde gösterilen katma de er vergilerinin tamam n peflin olarak al m s ras nda sat c ya ödedi i hususunun ihtilafs z oldu u, her ne kadar davac taraf ndan hurda metal al mlar s ras nda hesaplanan katma de er vergisinin 2/3 ünün sorumlu s fat yla 2 nolu katma de er vergisi beyannamesiyle beyan edilmek üzere tevkifata tabi tutulmas gerekmekte ise de sözkonusu katma de er vergisinin tamam n n al m s ras nda sat c ya ödendi i hususunun aç k oldu- u, bu nedenle vergi ziya ndan söz edebilmek için davac taraf ndan al m

5 s ras nda tamam ödenen vergilerin sat c taraf ndan beyand fl b rak larak bu yönde yap lm fl bir tespitin olmad, ortada vergi ziya oldu u yönünde bir tespit olmadan bu vergilerin davac dan sorumlu s fat yla yeniden istenilmesinde vergi mükerrerli ine neden olaca-... Dan fltay n, Hazine ye intikal edecek vergide de ifliklik olmad hallerde tarhiyat yap lamayaca fleklindeki isabetli anlay fl örtülü kazanç iddias na dayal tarhiyatlarda da ortaya ç kmaktad r. fiayet bir flirketten di erine menfaat aktar lmas, bu iki flirketin ödedi i toplam vergi tutar n azaltm yorsa, örtülü kazanç nedeniyle yap lan tarhiyatlar Dan fltay ca terkin edilmektedir. Görüldü ü gibi vergi yarg s, gerek yurtd fl ndan ithal edilen hizmetlerle ilgili KDV sorumlulu unun, gerekse Maliye Bakanl taraf ndan getirilen yurt içi ifllemlerle ilgili KDV sorumlulu unun yerine getirilmemesinin, Hazineye intikal edecek toplam vergiyi etkilemedi i hallerde KDV tarhiyat na konu edilemeyece i dolayl olarak gecikme faizi hesab n n, 1 no.lu KDV beyannamesinde yeterli KDV beyan ç k ncaya kadar sürdürülece i - görüflündedir. Biz de bu görüfle kat l yoruz ve bu görüflün vergi yasalar m za yans mas n veya yorum yoluyla kabul edilmesini böylelikle haks z tarhiyat ve ihtilaflar n önlenmesini temenni ediyoruz.

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME Bahar 2007 Say : 7 SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME HUKUK GÜNDEM Güzin TANYER Emrah ALTUNO LU Anlat lana göre; Condoleezza Rice, Ankara ziyareti s ras nda Abdullah Gül e Fransa n n yapamad sosyal

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı