ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar"

Transkript

1 ERGO Sigorta A. Seyahat Sigortas Özel artlar 1. GORTA KONUSU ve KAPSAMI Sigortac, i bu sigorta ile Sigortal ve/veya Sigortal lar n, önceden mevcut olmayan, Sigorta Sözle mesi/poliçe dönemi içerisinde seyahat esnas nda olu abilecek ciddi kaza, beklenmedik ve ani rahats zl klara ili kin harcamalar, seyahat dönemi içerisinde Poliçe, Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar ( Genel artlar ) ve bunlara ek olarak kabul edilen i bu Özel artlar ile Teminat Tablosundan ( Teminat Tablosu ) Poliçede yer alan teminatlar, limitler ve ödeme oranlar dâhilinde teminat alt na al r. Sigorta teminat poliçede tan ml seyahat kapsam ndaki özel seyahatler için verilmi olup i amaçl seyahatleri içermez. 2. GORTA TANIMLARI 2.1. MEVCUT RAHATSIZLIK/HASTALIK Poliçe tanzim tarihi öncesine dayanan mevcut rahats zl klar, te his edilmi olsun ya da olmas n ve/veya di er bir sigorta sözle mesi kapsam nda beyan edilmi olsun veya olmas n, poliçe tanzim veya kay t tarihinden önce Sigortal n ilaç, tavsiye ya da tedavi ald veya Sigortal n belirtilerini ya amakta oldu u ya da fark nda oldu u herhangi bir hastal k, mevcut hastal n akut alevlenmesi, rahats zl k ya da yaralanmad r. (örne in: Böbrek yetmezli i nedenli Diyaliz, mevcut kanserin nüksü veya mevcut hastal a ba genel durumun bozulmas ) 2.2. KAZA Bu poliçedeki Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile Sigortal n iradesi nda ölmesi veya cismani bir ar zaya maruz kalmas r DD HASTALIK Bu sigorta poliçesi yürürlükte iken beklenmedik ve aniden ortaya ç kan, mevcut rahats zl k tan na uymayan veya önceden mevcut olan bir hastal n ani alevlenmesi veya tetiklemesi ile olu mam, Doktor taraf ndan tan ve/veya tedavisi gerekli olan hastal k anlam na gelmektedir TIBB AC DURUMLAR Olay n meydana gelmesini takip eden en erken dönemde, en yak n sa k kurumuna ba vurulmas gerektiren, ivedilikle t bbi müdahale yap lmad veya ba ka bir sa k kurumuna nakli halinde hayat n ve/veya sa k bütünlü ünün kaybedilme riskinin do aca kabul edilen durumlard r. T bbi acil durum olarak öngörülen durumlar uur kayb na neden olan her türlü durum, akut miyokart enfarktüsü (kalp krizi), ölümcül aritmiler, malign hipertansif krizler, zehirlenmeler, trafik kazas, ani felçler, ast m krizi, akut solunum yetmezlikleri ve solunum yoluna yabanc cisim kaçmas, yüksek ate (39,5 c ve üzeri), ciddi alerji, anaflaktik tablolar, akut bat n, yüksekten dü me, travma sonucu olu an k k, yaralanma ve uzuv kopmas, menenjit, ansefalit, beyin apsesi, elektrik çarpmas, ciddi göz yaralanmalar, renal kolik, suda bo ulma, donma, s cak/güne çarpmas, ciddi yan klar, diyabetik ve üremik koma, genel durum bozuklu unun e lik etti i diyaliz hastal, akut masif kanamalard r. Bu listede say lmayan di er hallerde, Sa k durumunun aciliyet te kil edip etmedi i, ayr ca Sigortac n kabul ve onay na tabidir YURT DI Sigortal n mutat olarak ikamet etti i ülkenin resmi s rlar d ndaki yerleri ifade eder TIBB GEREKL Yerli veya yabanc otoritelerden (uzmanl k dernekleri, meslek kurulu lar, Amerikan G da ve laç Dairesi ("FDA"), Avrupa normlar na uygunluk ( CE ), t p fakültelerinin ilgili kürsü bilim kurullar, Sa k Bakanl ) en az birisi taraf ndan kabul görmü t bbi bilgi ve teknolojinin gereklerine ve 1

2 kabullere göre, doktor taraf ndan ilgili hastal k ve/veya rahats zl k için yap lacak t bbi uygulaman n, hastal n ve/veya rahats zl n tan ve/veya tedavisi için ilgili, etkili ve gerekli olmas r. Tan ve/veya tedaviyi üstlenen dâhil herhangi bir Doktor taraf ndan t bbi gereklilik karar verilmi olmas, tek ba na i bu Sigorta Sözle mesi anlam nda t bbi gereklili in olu tu unu göstermez, bu konuda Sigortac taraf ndan tayin edilen doktor taraf ndan bu t bbi gereklili in onaylanmas gerekir GORTA PR Sigortac n hem toplam ve hem de ilgili sigorta sözle mesi özelinde yapm oldu u hasar ödemeleri ile tarifelerin haz rlanmas, sigorta sözle melerinin düzenlenmesi, tarife primlerinin tahsil edilmesi, personel ve ilgili di er giderler, sigorta arac lar na arac k faaliyetleri dolay yla ödenen miktarlar veya Sigortac taraf ndan yap lan istihsal harcamalar da dikkate alarak aktüeryal prensipler do rultusunda; her dönem, ya ve cinsiyet için Sigortac taraf ndan belirlenecek primi ifade eder GORTACI ERGO S GORTA A.. yi ifade eder GORTA ETT REN Sigorta sözle mesini yapan ve sigorta sözle mesinden do an borç ve yükümlülükleri yerine getirmesi gereken özel/tüzel ki idir SK Taraflar n iste i ve kontrolü d nda olu an, gelecekte ortaya ç kmas ihtimali bulunan ani ve beklenmedik bir olayd r POL ÇE Sigortac taraf ndan imzalanarak Sigortal ya/sigorta ettirene verilen, taraflar n sigorta sözle mesinden do an hak, yükümlülük ve borçlar gösteren yaz ispat vas tas ifade eder TEM NATLAR Sigortac n, Sigorta Sözle mesi/poliçe çerçevesinde Sigortal ya verdi i sigorta konusu teminatlar ifade eder. Sigorta Sözle mesi yürürlü e girdikten sonra ve taraflar n kar kl mutabakat olmadan teminatlar de tirilemez MUAF YET/S GORTALI PAYI Poliçe kapsam nda gerçekle en bir tazminat talebini sigorta sözle mesi gere i sigorta irketi taraf ndan kar lanmayan, Sigortal üzerinde kalan k sm r SEYAHAT RKET Kâr amac yla turizmle ilgili bilgiler veren, havayolu-karayolu veya denizyolu ta mac konular ndan bir tanesinde veya hepsinde birden faaliyet gösteren, paket turlar veya tek hizmet bile enli turlar olu turan, turizm ve seyahat amaçl konaklama, ula rma, gezi, spor ve e lence hizmetleri görmeye yetkili olan, olu turdu u ürünü kendisi veya di er seyahat irketleri ve acenteleri vas tas ile pazarlayabilen ticarî kurulu u ifade eder. 2

3 3. TEM NATLAR 3.1. ASGAR TEM NATLAR TIBB TEDAV DERLER TIBB AC YARDIM TEM NATI Sigortalanm seyahat s ras nda ani ve beklenmedik bir ekilde meydana gelen ciddi hastal k veya kaza durumunda Sigortac, Yurtd nda t bbi tedavi giderlerini, ameliyatlar dâhil olmak üzere hastanede yatarak tedavileri, ayaktan tedavileri, ilaçlar, her sigortalanm olay için poliçede belirtilen toplam limite kadar basit veya geçici dolgular ve protezlerin ve takma di lerin tekrar i lev görmelerine yönelik onar m i lemleri dahil olmak üzere ac n dindirilmesine ili kin di tedavisi, t bbi amaçl nakil, poliçe konu ve kapsam nda teminat limitleri dâhilinde kar lar. Hastanede yatma süresi 5 günden fazla sürmesi ve yurda naklinin t bben mümkün olmamas durumunda Sigortac, Sigortal n bir yak n tedavinin gerçekle tirildi i hastaneye gidi i ve daha sonra ikamet yerine geri dönü ü için bir yolculuk organize edecek ve ilgili ula m masraflar kar layacakt r. Sigortac, Sigortal n seyahat s ras nda hastal k, kaza sonras nda hayati tehlike gösteren acil durumlarda, yerinde müdahale ve/veya en yak n sa k kurumuna hava ve/veya karayoluyla nakli için Sigorta Sertifikas üzerinde belirtilen Acil Hizmet Hatt n aramas ko ulu ile bu hizmeti sunar. Sa k durumunun aciliyet te kil edip etmedi i ve talebin sigorta sözle mesi kapsam nda olup olmayaca Sigortac taraf ndan de erlendirilecektir. Sigortac taraf ndan tayin edilmi bir doktor vas tas yla, tedaviyi gerçekle tiren hastane doktorlar yla ve gerekli olmas durumunda Sigortal n ülkesindeki doktorla temas kurulacak, söz konusu doktorlar aras nda bilgi al veri inin gerçekle mesi sa lanacakt r. Talep edilmesi durumunda; Sigortac, Sigortal n yak nlar na haber verilmesini sa layacakt r. Sigortac, teminat kapsam na giren bir durum nedeniyle olu an tedavi giderlerini T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir. Sigortal n sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastal k sonucu uygulanan tedavisinin bir parças olarak, vücuda d tan destek olacak ekilde ve sadece bbi amaçlarla kullan lan, ta nabilir, ki iye özel atel, elastik bandaj, ortopedik bot, korse, varis çorab, boyunluk, dizlik, bileklik, aerochamber, yürümeye yard mc araçlar, tekerlekli sandalye gibi t bbi malzemeler ile yan k veya yara tedavisinde kullan lan örtücü malzemeler bu teminat kapsam nda teminat tablosunda belirtilen limit ve ödeme yüzdesi dahilinde kar lan r. Nakil s ras ndaki ilk yard m, sigorta kapsam ndad r TIBB AMAÇLI NAK ÜLKEYE GER DÖNME TEM NATI Sigortac, Sigortal n yurtd ndaki hastaneye tedavi amaçl ve tedavi sonras gezi s ras nda konaklad yere ya da yurduna kara ambulans, hava ambulans ile t bbi veya t bbi olmayan naklini; poliçe kapsam ve teminat limitleri dâhilinde kar lar. Sigortac, Sigortal n hareket etmesinin mümkün olmamas nedeni ile sigortalanm seyahatin sona ermesi itibar ile t bbi amaç do rultusunda geri dönü seyahatinin yap lmas gerekirse, sigortalanm olay n meydana gelmesinden itibaren 30 günü geçmemesi ko ulu ile, Sigortal n hareket etmesi mümkün oldu u tarihe kadar t bbi tedavi masraflar teminat limitleri dâhilinde ödeyecektir. Sigortac, Sigortal n naklinin t bbi bak mdan mümkün olmas durumunda, ikamet yerine veya ikamet etti i yerin en yak ndaki uygun bir hastaneye, t bbi naklini organize edecek, bununla ilgili masraflar T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir. Naklin Kara ambulans yla ta nmas uygun de ilse, Sigortal n nakli Sigortac n onay vermesi kayd yla hava ambulans ve/veya hava ta mac ile sa lan r. Sigortac, Sigortal n seyahati s ras nda kaybetmi oldu u ilaçlara ihtiyaç duymas halinde, ikame ilaçlar n sa lanmas organize edecek, bunlar Sigortal ya gönderecek ve gönderim masraflar kar layacakt r. Sigortal, ilaçla ilgili hesab n kendisine verilmesinden itibaren 1 ay içinde ikame ilaçlar n bedelini Sigortac ya geri ödemek zorundad r. 3

4 VEFAT HAL NDE CENAZEN YURDA NAKL Sigortac, Sigortal seyahat s ras nda vefat ederse ülkesinde defnedilmesi için geri getirilmesini organize edecek ve bununla ilgili masraflar T bbi Tedavi Giderleri Teminat nda belirtilen limit ve ko ullar dâhilinde ödeyecektir ÖZEL ST SNALAR da belirtilen durumlar sigorta teminatlar n kapsam d ndad r: Hamilelik, do um ve bunlarla ilgili komplikasyonlar ve hamileli in kendi iste iyle sona erdirilmesi, do um öncesi bak m veya kürtaj. Ancak hamile kad n 38 ya ndan küçük ve hamilelik 30.haftas tamamlamam ise hamilelik ve sonuçlar olaylar n normal gidi at ndan ciddi ekilde sapma göstermesi durumunda anne ve/veya çocuk için acil ya amsal tehdit olu turan riskleri bertaraf etmek için gerekli olan t bbi tedavi masraflar teminat limiti dâhilinde ödenir leri Bakanl n n seyahatten önce var bölgesi/ülkesine dair seyahat uyar yay nlad durumlar, terörist sald lar sonucu meydana gelen kay p ya da hasar EK TEM NATLAR SEYAHAT PTAL TEM NATI bu teminat, sigortalanm gezi için rezervasyon yapt ld nda önceden öngörülemeden gerçekle en Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k; poliçenin ba lad tarihten sonra ö renilen ve ilk 8 hafta içinde olan gebelik nedeniyle veya di hariç bir protezin k lmas ; Sigortal n evinde ya da i yerinde yang n, patlama, f rt na, y ld m dü mesi, toprak kaymas olaylar n meydana gelmesi, ticari nedenlerle i veren taraf ndan beklenmedik ekilde i ten ç kar lma sonucunda i siz kalma, rezervasyon yapt ld tarihte söz konusu ki inin i siz olarak kay tl olmas kayd yla i e girme durumu, seyahate ç lacak tarihe isabet eden bir sefer görev emri, mahkeme celbi veya mahkeme jürisi/bilirki i atanma daveti al nmas durumlar nda poliçede belirtilen sigorta limitleri dâhilinde güvence verir. Sigortal n yak nlar tan nda; e, ayn ikametgâhta kay tl hayat arkada, çocuk, evlat edinilen çocuklar, üvey çocuklar, torun, anne, baba, kay nvalide, kay npeder ve/veya Sigortal n birlikte evini resmi olarak payla ki iler kastedilmektedir. Ayr ca Sigortal n seyahat etmiyorlarsa re it olmam yak nlar na veya bak ma muhtaç yak nlar na bakan ki ilerdir (bak lar) SEYAHAT YARIDA KES LMES TEM NATI Poliçede tan mlanan özel seyahatin Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu planland ekilde tamamlanamamas durumunda, dönü yolculu unun ek konaklama dâhil harcamalar, rezervasyon yap lan tür ve standartlarla örtü ecek ekilde poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence verir. Sigortac, sigortalanan seyahatin, Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu planland ekilde tamamlanamamas durumunda kullan lmayan hizmetlerin bedelini, dönü seyahati masraflar dü üldükten sonra, rezervasyon tür ve standartlar yla örtü ecek ekilde poliçede belirtilen limitler dâhilinde ödeme güvencesi verir. Sigortac, planlanan seyahate Sigortal n ya da yak nlar n ölüm, kaza sonucu ciddi yaralanma, beklenmedik ciddi hastal k sonucu geçici bir süre devam edemedi i durumlarda seyahat grubuna ula m için gerçekle tirdi i masraflar, en fazla, kullan lmam hizmetin bedelinden dönü masraflar n dü ülmü tutar kadar poliçede belirtilen limitler dâhilinde güvence verir. Sigortal n yak nlar tan nda; e, ayn ikametgâhta kay tl hayat arkada, çocuk, evlat edinilen çocuklar, üvey çocuklar, torun, anne, baba, kay nvalide, kay npeder ve/veya Sigortal n birlikte evini resmi olarak payla ki iler kastedilmektedir. 4

5 Ayr ca sigortal n seyahat etmiyorlarsa re it olmam yak nlar na veya bak ma muhtaç yak nlar na bakan ki ilerdir (bak lar) ÇOCUKLAR DÖNÜ YOLCULU Sigortac, Sigortal n yan nda seyahate kat lan velayeti alt nda olsun veya olmas n 18 ya n alt ndaki çocuklar n Sigortal n vefat, kaza geçirmesi ve hastalanmas sonucunda nezaretsiz kalmas halinde ülkeye dönmelerini sa lar. Sigortac, ikamet yerine geri dönü yolculu unu organize edecek ve bununla ilgili masraflar ödeyecektir BAGAJ TEM NATI BAGAJ KAYIP VE HASAR TEM NATI Sigortac, seyahat esnas nda Sigortal n yan nda e lik eden bagaj n, üçüncü bir ki i taraf ndan suç olu turan eylem ve/veya ula m araçlar n maruz kald kazalar nedeniyle kay p ve hasar poliçe kapsam nda ilgili teminat limiti dâhilinde de erlendirerek ödeme yapar. Sigortal n yan nda e lik etmeyen bagaj n, bir ula rma irketinin veya konaklama sa layan bir irketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kay p ve hasar poliçe kapsam nda ilgili teminat limiti dâhilinde de erlendirerek ödeme yapar GORTALANAN YALAR Sigortalanm bagaj, Sigortal n seyahati için gerekli ki isel e yalar, spor ekipmanlar, hediyeleri ve seyahat s ras nda edindi i hediyelik e yalar r Kaybolan veya tahrip olan e yalar için bu tazminat talebi cari de er olacakt r. Cari de er, genel olarak ayn türden ve kaliteden yeni e yalar n sat n al nmas için gerekli olan tutardan sigortalanm olan e yalar n durumunu ifade eden (ya, y pranma, kullan m, vs.) bir tutar n ç kart lmas sonucunda bulunan de erdir. Kay p/hasarl Bagaj tazminat talebi ödemesi yap rken, bagaj n kullan m süresi 1 y l ise %70, 2 y l ise %60, 3 y l ise %50, 4 y l ise %40, 5 y l ise %30, 6 y l ise %20, 7 y l ise %10 u ödenir. 8 y l ve üzeri ya taki bagaj n kay p ve hasar bedeli ödenmez. Ödeme yap rken orijinal faturas bulunan belgeli e yalara yönelik tazminat talepleri dikkate al narak yap r. Fatura beyan edilmeyen vakalarda, nas l hareket edilece ini vakan n gerçekle me ekline göre Sigortac karar verir Hasar görmü e yalar için bu tazminat, gerekli tamir masraf ve uygun olmas durumunda, fakat cari de eri a mamas kayd yla kal de er kayb na kar k gelen tutar olacakt r Filmler, görüntü, ses ve veri araçlar için bu tazminat maddi de er olacakt r Park halindeki araç içindeki bagaj: Bir bagaj, sigortalanm bir seyahat s ras nda ve 06:00 22:00 saatleri aras nda olmak ko uluyla park halindeki bir araçtan veya araca ba, kilitlenerek emniyet alt na al nm bir yük ta dan çal rsa sigorta teminat sa lan r. Yolculuk boyunca, süresi 2 saati a mayan her mola da kapsam dâhilindedir ÖZEL ST SNALAR Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar Madde:9 Genel stisnalar sakl kalmak ko ulu ile daki hallerde teminat kapsam nda olmay p ödeme yap lmaz. a. Unutulan, geride b rak lan veya kaybedilen E yalarda meydana gelen hasarlar, b. Gözlük, kontak lens, i itme cihazlar ve protezler, c. Para, tahvilat, biletler ve resmi kimlik belgeleri, d. Ayr ca vizeler haricindeki her türlü belge, e. Dolayl parasal zararlar (Ticari zararlar), f. Her türlü mücevher ve aksesuar, 5

6 g. lik etmeyen bagaj olarak ilgili aksesuarlar ve mücevher dâhil olmak üzere görüntü ve foto raf cihazlar sigortalanmaz. E lik eden bagaj olarak, bu e yalar sigorta bedelinin %50 sine kadar tazmin edilecektir. h. lgili aksesuarlar dâhil olmak üzere bili im ekipman, yaz m ve di er elektrikli cihazlar lik eden bagajda toplam tutara kadar sigortalan rlar; fakat e lik etmeyen bagaj olarak bu e yalar sigortalanmamaktad r. i. lgili aksesuarlar dâhil olmak üzere spor ekipmanlar her defas nda teminat tutar n %25 ine denk gelecek bir tutara kadar sigortalan r. Bunlar normal kurallara ve prosedürlere uygun olarak kullan yorlarsa sigortalanmazlar. j. Sigorta bedelinin %10 una kadar hediyeler ve hat ra hediyelik e yalar. k. Bir çad r kullan rken veya kamp yaparken bagajda olu an hasar durumunda sigorta teminat sadece resmi olarak i letilen kamp yerlerinde geçerlidir. l. Resmi kimlik belgelerinin yeniden ç kar lmas kapsam d ndad r BAGAJ GEC KME TEM NATI Sigortac, Sigortal n sadece gidi yolculu unda geçerli olmak üzere; bagaj n al nmas ndan 12 saati a an gecikmeler sonucunda maruz kald ikame sat n almalara yönelik belgelenen masraflar poliçede belirtilen teminat limiti dâhilinde ödeyecektir ÖZEL ST SNALAR Seyahat Sa k Sigortas Genel artlar Madde:9 Genel stisnalar sakl kalmak ko ulu ile daki hallerde teminat kapsam nda olmay p ödeme yap lmaz. lik etmeyen bagaj n Sigortal yla ayn günde ula mamas veya Sigortal n var yerine saat 18:00 den sonra ula mas ve e lik etmeyen bagaj n ula n gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde var yerine ula mamas halinde; Sigortac yolculu un devam amac yla yap lmas gereken ikame sat n almalara yönelik olan belgelenen masraflar poliçe ilgili teminat limiti dâhilinde ödeyecektir. kame sat n almalar d nda bagaj n gecikmesi ile do rudan ya da dolayl olarak ili kilendirilebilecek her türlü di er masraflar teminat kapsam d ndad r. 4. HASARIN TESP 4.1. GENEL HÜKÜMLER Genel artlar n 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten a daki hüküm ve artlar uygulan r Sigorta Ettiren/Sigortal, rizikonun gerçekle mesinden sonra, Sigorta sözle mesi uyar nca veya Sigortac n istemi üzerine, rizikonun veya tazminat n kapsam n belirlenmesinde gerekli ve Sigorta Ettirenden beklenebilecek olan her türlü bilgi ile belgeyi Sigortac ya makul bir süre içinde sa lamak zorundad r. Ayr ca, Sigorta Ettiren/Sigortal, ald bilgi ve belgenin niteli ine göre, rizikonun gerçekle ti i veya di er ilgili yerlerde Sigortac n inceleme yapmas na izin vermekle ve kendisinden beklenen uygun önlemleri almakla yükümlüdür Sigortal talep etti i tüm tazminat taleplerine ait orijinal ödeme belgelerini, fatura as llar, banka kanal yla yap lan ödemelerde ilgili banka taraf ndan onayl dekontu, kredi kart hesap özeti, Sigorta sertifikas, rezervasyon belgelerini, seyahat biletinin kopyas, kimlik ve ilgili ülkeye giri ç tarihlerini gösterir pasaport fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür Sigortal her türlü adli olayda (trafik kazalar dâhil) adli merciler taraf ndan olu turulan belgeleri (olay yeri tespit tutana, alkol raporu, adli t p raporu, trafik kazas tespit tutana, savc k takipsizlik karar vb.) do rudan ödeme a amas dâhil tazminat talebi ile birlikte sunmal r. 6

7 Sigortac gerekli gördü ü hallerde daha fazla ara rma yapmak, Sigortal tedavi eden doktor, sa k kurumu veya üçüncü ah slardan tan ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve di er belgeleri istemek, ba ka bir dan man hekime Sigortal muayene ettirmek hakk na sahiptir LG TEM NAT KAPSAMINDAK YÜKÜMLÜLÜKLER TIBB TEDAV DERLER /TIBB AC YARDIM TEM NATI Genel artlar n 8. Maddesindeki düzenlemelere ilaveten i bu özel art asgari teminatlar ndan T bbi Tedavi Giderleri/T bbi Acil Yard m teminat nda; Sigortal Acil yard m durumunda Acil Hizmet Hatt arayarak sa k sorunu, bulundu u adres ve nas l bir yard m istedi ini, bulundu u sa k merkezinin veya doktorun irtibat numaralar bildirir Sigortal, trafik kazas sonucu olu an yaralanmalardan kaynaklanan tazminat taleplerinde öncelikle, Sosyal Güvenlik Kurumuna ba vurmakla yükümlüdür Tan ve/veya tedavi masraflar, fatura as llar, yap lan hizmetlerin detay döküm listesi ile birlikte Sa k Kurumuna ait orijinal fatura, Doktor muayenelerine ait fatura Sigortac ya ibraz edilmelidir Serbest meslek makbuzu ve Kredi kart slipinde Sigortal n ad, doktor ka esi ve doktor uzmanl k alan belirtilmelidir Yatarak veya yatmadan yap lan ameliyat veya ameliyats z tedavi ve müdahalelerde: Epikriz/anamnez raporu/ameliyat raporu/patoloji raporu Doktor muayenelerinde: Sigortal n ikâyetleri ve ikâyetlerinin süresi, ayn hastal k nedeni ile daha önce yap lan tetkik ve tedavileri, özgeçmi bilgisi, gebelik var ise son adet tarihi, ön tan veya kesin tan, istenen tetkikler, planlanan tedavitakip eden tedavi veya yap lmas planlanan cerrahi tedavi bilgisinin yer ald doktor ka e ve imzal rapor, laç tedavilerinde: Reçetelerin asl ve reçetedeki ilaçlar n isimleri okunacak ekilde kesilmi fiyat kupürleri ve barkodlar, Sigortac gerekli gördü ü hallerde daha fazla ara rma yapmak, Sigortal tedavi eden doktor, sa k kurumu veya üçüncü ah slardan tan ve/veya tedavisi ile ilgili gerekli görülen her türlü bilgi, rapor ve di er belgeleri istemek, ba ka bir dan man hekime Sigortal muayene ettirmek hakk na sahiptir TIBB AMAÇLI NAK ÜLKEYE GER DÖNME TEM NATI Naklin yap labilmesi için takip eden doktor taraf ndan düzenlenen Sigortal n sa k durumunun, s radan bir yolcu gibi nakline müsait olup olmad ya da ba ka ilave düzenlemelerin gerekli olup olmad na; bedensel zarar ya da hastal a uygun nakil arac n (kara ambulans, hava ambulans, tarifeli uçu, vb.) t bbi destek ve refakatin gereklili ine dair rapor Sigortac ya ibraz edilmelidir. Nakil için uygunsa tek yön ekonomi s uçak giderleri kar lan r BAGAJ TEM NATI KAYIP BAGAJ VE HASAR TEM NATI Sigortal n yolculuk s ras nda yan nda olmayan, e lik etmeyen bagajlar n bir ula rma irketinin veya konaklama sa layan bir irketin nezaretindeyken ya da bir bagaj emanetindeyken kaybolmalar halinde durumun ilgili irketten al nacak kay p, zarar ya da çal nma raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Bagaj n ilgili irket taraf ndan minimum 21 gün içerisinde bulunamamas halinde Sigortac poliçede belirtilen limit dâhilinde ödeme yapacakt r Sigortal suç olu turan bir eylem sonucunda meydana gelen zarar veya hasar söz konusu olaylarla ilgilenen en yak n polis karakoluna veya en yak n güvenlik birimine gecikmeksizin bildirme yükümlülü ündedir Sigortal bagaj teslim al rken gerekli kontrolünü yapmak, bagaj n hasar durumunda meydana gelen zarar n konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da ta 7

8 irketten (Havayolu, otobüs irketleri vb.) alaca bir tutanakla kay t alt na al nmas sa lamakla ve bu tutana n bir suretini tazminat talebi için Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaks n yap lan tazminat talepleri kabul edilmemektedir BAGAJ GEC KME TEM NATI Sigortal bagaj teslim al rken gerekli kontrolünü yapmak, bagaj n hasar durumunda meydana gelen zarar n konaklama tesisi, bagaj emaneti ya da ta irketten (Havayolu, otobüs irketleri vb.) alaca bir tutanakla kay t alt na al nmas sa lamakla ve bu tutana n bir suretini tazminat talebi için Sigortac ya ibraz etmekle yükümlüdür. Belge olmaks n yap lan tazminat talepleri kabul edilmemektedir lik etmeyen bagaj n Sigortal yla ayn günde ula mamas veya Sigortal n var yerine saat 18:00 den sonra ula mas ve e lik etmeyen bagaj n ula n gecikmesi nedeniyle 12 saat içinde var yerine ula mamas halinde yolculu un devam amac yla yap lmas gereken ikame sat n almalara yönelik olan belgelenen masraflara ait orjinal fatura, kredi kart ekstresi.yukar da belirtilen yükümlülükler yerine getirilmezse Sigortal n tazminat haklar kaybolur veya smen yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulan r. 5. GORTALIYA ÖDEME Sa k harcamalar, rizikonun gerçekle mesini müteakip ve rizikoyla ilgili belgelerin Sigortac ya verilmesinden sonra Sigortac n edimine ili kin ara rmalar bitince ve her hâlde Sigortac ya yap lacak ihbardan en geç on be gün sonra ödenmi ya da reddedilmi olur. Sigortac ya yüklenemeyen bir kusurdan dolay inceleme gecikmi ise süre i lemez. 6. GORTALANAN DE ER/NOKSAN GORTA 6.1. Her Sigortal n seyahat için sigorta bedeli, seyahatin tam mutab k kal nan fiyat na (sigortalanan de er) kar k gelmelidir. Sigorta bedeline dâhil edilmemi lerse, bu fiyata dâhil olmayan hizmetlere ili kin masraflar n da (örne in ek programlar) sigorta kapsam na al nmas gerekir Sigorta bedeli, bir sigortalanm olay meydana geldi inde sigortalanan de erden dü ükse (noksan sigorta), Sigortac sadece sigorta bedelinin sigortalanm de erden muafiyetin ç kart lmas ndan sonra kalan tutara oran için yükümlü olacakt r. 7. GORTA ÜCRET /PR TESB VE ÖDENMES 7.1. GORTA ÜCRET /PR BEL RLENMES Sigorta Sözle mesi/poliçe kapsam nda ödenecek Sigorta Ücreti/Prim; Sigorta sözle mesi/poliçe ba lang nda, Sigortac n geçerli Genel Tarife primine göre belirlenir. Teminat artt kça buna paralel olarak prim de artar GORTA PR ÖDENMES Sigorta priminin tamam n akit yap r yap lmaz poliçenin teslimi kar nda ödenmesi gerekir. Aksi kararla lmad kça, prim ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi Sigortac n sorumlulu u ba lamaz. 8

9 8. GORTA SÖZLE MES SONA ERMES 8.1. SONA ERME SEBEPLER Genel artlar ve mevzuat gere ince öngörülenler sakl kalmak üzere, a daki hallerde Sigorta Sözle mesi/poliçesi, Sigortac taraf ndan k smen veya tamamen iptal edilebilir Sigortal /lar n vefat Poliçe Süresi Sonu Sigorta sözle mesinin yap lmas an nda var olan menfaat, sözle menin süresi içinde ortadan kalkarsa, sözle me o anda geçersiz olur GORTA SÖZLE MES NDEN/POL ÇEN BAZI GORTALILAR SONA ERMES Ayn sigorta sözle mesinde Sigorta Ettiren ile birlikte yer alan; ve/veya birinci derece yak nlar ile vefat hali hariç hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi veya, Sigorta sözle mesi/poliçede ba ml olarak yer alan çocuk/lar n, Sigorta Ettiren ile vefat hali veya re it olup aile ile birlikte ya ama durumu hariç kanunen öngörülen bir hal neticesinde hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi, Sigorta Ettiren taraf ndan talep edilmesi durumunda, Bu ki i/ler için Sigorta Sözle mesi/poliçeden ç kar r ve Sigorta Sözle mesi, bu ki i/ler için sona erer. Sigorta Ettiren, yukar daki maddeler gere ince hukuki anlamda ili kisinin sona ermesi durumu derhal Sigortac ya bildirir. Bu madde çerçevesinde bir sona erme halinde, hukuki ili kisinin sona ermesi tarihi itibar ile ilgili Sigortal Sigorta sözle mesi/poliçeden ç kar r ve bu durum Sigortac taraf ndan, menfaat ili kisi sona eren e e ve/veya birinci dereceden yak na yaz olarak bildirilir. Poliçeden ç kar lan e ve/veya birinci dereceden yak n, kendisine yap lan bildirimden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Sigortac ya yaz olarak ba vurmas halinde, iptal edilen poliçedeki kazan lm haklar korunarak yeni poliçesi düzenlenir SONA ERMEN SONUÇLARI Sigortal /Sigorta Ettiren seyahate gidemedi i durumda, Sigorta Sözle mesi/poliçe ba lang ç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve Sigorta Sözle mesi/poliçe/sertifikan n asl Sigorta irketine iade etmesi kay t ve art yla, Seyahat Sa k Sigortas Sözle mesi/poliçesini iptal ettirebilir ve ödedi i sigorta primini iade alabilir. Ancak söz konusu iptale konu Sigorta Sözle mesi/poliçenin seyahat iptal teminat içeriyor olmas halinde, iptal durumunda herhangi bir prim iadesi söz konusu olmayacakt r. 9

10 SEYAHAT SA LIK GORTASI GENEL ARTLARI Sigortan Kapsam Madde1- Seyahat sa k sigortas ula m yollar ndan herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt na veya yurt d ndan ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnas nda kar la abilecekleri sa k risklerine kar koruyan bir özel sigorta türüdür. Sigortac, seyahat s ras nda poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma ba olmayan hastal k hali sonucunda, planlanan seyahat süresi nda meydana gelmemesi kayd yla, Sigortal ya, poliçede belirtilen teminatlar sa lar. Sigortan Süresi Madde 2- Sigortan n süresi yurt d na yap lan seyahatler için ülkemiz s rlar ndan ç ld n pasaportla tespit edildi i an ba lar, ülkemiz s rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurt d ndan yap lan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz s rlar na girildi inin pasaportla tespit edildi i an ba lar yine ülke s rlar d na ç ld n pasaportla tespit edildi i an sona erer. Yurt içinde yap lan seyahatlerde ise sigortan n süresinin ba lang ve biti i sigorta poliçesinde belirtilir. Asistan Ki i/ irket Madde 3- Seyahat Sa k Sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetleri sigorta irketleri verir. Seyahat sa k sigortas nda yer alan teminatlarla ilgili hizmetlerin verilmesi Sigortac taraf ndan gerekti inde hizmet sat n alma sözle meleri arac ile asistan ki i/ irketlere devredilebilir. 10

11 Poliçe ptali Madde 4- Seyahat sa k sigortas sat n alan ki i, seyahate gidemedi i durumda poliçe ba lang ç tarihinden en geç 24 saat önce haber vermek ve poliçeyi sigorta irketine iade etmek kayd yla poliçesini iptal ettirerek, ödedi i sigorta primini geri al r Sunulacak Asgari Teminatlar Madde 5- Sigortal n sigorta irketinden alm oldu u poliçeler asgari olarak a daki teminatlar içermek zorunda olup, sigorta irketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. Ani rahats zl ve hastal klara ili kin bbi tedavi teminat Sigortal n, bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, irket; hastane, ameliyat ve tedavi masraflar ile ilgili doktorun yazd ilaçlar n masraflar poliçe limitleri dâhilinde öder. Sigortal tedavinin verilebilece en yak sa kurulu una seyahati veya nakli Sigortal n bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas durumunda, irket Sigortal n t bbi durumuna en uygun nakil arac yla, en yak n sa k kurum ve/veya kurulu una ula sa lar. Bulunulan sa k kurum ve/veya kurulu unda hastaya yap lacak tedavi için gerekli donan m ve bbi ekip yoksa irket Sigortal n t bbi durumuna uygun ba ka bir sa k kurum ve/veya kurulu una naklini sa lamakla yükümlüdür. Sigortal taburcu olduktan sonra ikametgâh adresine nakli Sigortas n n bu poliçe kapsam ndaki hastal k veya yaralanma sonucu t bbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olmas durumunda, seyahate devam edemeyece ine ve ikametgâh adresine dönü için Sigortal n as l seyahat için kullanm oldu u ta ma arac kullanamayaca na Sigortal tedavi eden doktor taraf ndan karar verilirse, irket, Sigortal poliçe ko ullar çerçevesinde Sigortal tedavi eden doktorun belirledi i ve Sigortal n t bbi durumuna en uygun nakil arac yla ikametgâh adresine nakli için gerekli giderleri kar layacakt r. Vefat eden Sigortal nakli Sigortal n bu poliçe kapsam nda aniden hastalanmas veya yaralanmas sonucu vefat halinde irket; Cenazenin talep edilen adrese naklini temin eder ve olu an masraflar öder. Verilecek Ek Teminatlar Madde 6- Sigorta irketleri özel artlar nda asgari teminatlar d nda ek teminatlar da verebilir. Prim Ödeme ekli ve Ödenmemesinin Sonuçlar Madde 7- Sigorta priminin tamam n akit yap r yap lmaz poliçenin teslimi kar nda ödenmesi gerekir. Aksi kararla lmad kça, prim ödenmedi i takdirde poliçe teslim edilmi olsa dahi Sigortac n sorumlulu u ba lamaz. Genel Ko ullar Madde 8- Herhangi bir talep halinde Sigortac n tazminat ödeme sorumlulu u ile Sigortal n tazminat talep hakk poliçenin ko ullar na uymalar na ba r. Bu Poliçe kapsam ndaki talebi için Sigortal ; a. Zarar asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri al r. b. Durumu irket ve/veya Asistan Ki i/ irkete en k sa zamanda bildirir. irketin onay alabilmek amac yla, irkete ula lamamas durumunda, Sigortal kendisine en yak n acil sa k kurum ve/veya kurulu una gidebilir. Bu durumda, Sigortal ald hizmetler ve 11

12 durumu ile ilgili bilgileri irkete iletir. Sigortal olay gösteren orijinal belge ve makbuzlar irkete ibraz etmekle yükümlüdür. c. irket e hizmetin tam olarak verilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri (hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporlar, makbuzlar, faturalar vb.) temin eder. Genel stisnalar Madde 9- Dolayl ya da dolays z olarak a daki durumlardan meydana gelebilecek vakalar bu sigorta kapsam d ndad r. d. Bu Poliçe kapsam nda talepte bulunan Sigortal n hileli hareketleri, e. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan f rt na ve meteor dü mesi gibi do al afetler sonucu ortaya ç kan zararlar, f. Harp veya harp niteli indeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan do an iç karga al klar, g say Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunlar önlemek ve etkilerini azaltmak amac yla yetkili organlar taraf ndan yap lan müdahaleler, h. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullan veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin aç a ç kmas na neden olacak her türlü sald ve sabotaj, i. Silahl kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekât, j. Tehlikede bulunan ki ileri ve mallar kurtarmak hali müstesna, Sigortal n kendisini bile bile a r bir tehlikeye maruz b rakacak hareketlerde bulunmas, Sigortal n kas tl hareketleri, k. bbi reçete d nda al nan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyu turucular veya t bbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya ç kan hastal klar veya patolojik durumlar, l. Poliçenin geçerlilik tarihleri aras nda, poliçe ba lang ç tarihinden önce var oldu u, yetkili bir doktor taraf ndan tespit edilen t bbi bir durum veya bu duruma ba olarak ortaya kan akut kriz, m. Do tan olan hastal klar (Gebelik esnas nda olu an veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastal klar), n. ntihar veya intihar te ebbüsü, o. Ak l hastal klar, psikolojik rahats zl klar, salg n hastal klar, p. daki sporlar n yap lmas : hangi türden olursa olsun her türlü yar, ralli veya benzeri denemeler, olta bal kç d nda av faaliyetleri, tüplü ve serbest derin dal lar, umumi yolcu ta mac yapmak amac yla tasarlanmam deniz araçlar yla uluslararas sularda dola ma, binicilik, da k, at talimleri, boks, ne türden olursa olsun güre sporlar, dövü me sanatlar, para ütçülük, s cak hava balonculu u, serbest dü me, yamaç para ütü ve genel olarak tehlikeli oldu u bilinen her türlü spor veya e lence faaliyeti, q. Spor federasyonlar veya benzeri organizasyonlar taraf ndan düzenlenen yar lara veya turnuvalara kat lma, Bununla ilgili bir teminat verilmesi konusunda aç kça mutabakata var lmad sürece kayak, r. Yolcu ta ma yetkisine sahip olmayan bir hava ta n ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat s fat yla kullan lmas, motosiklet kullan, s. Sigortan n kapsam na giren bir kaza neticesinde vuku bulmad takdirde suda bo ulmalar, Ancak, bu maddenin b, j, m, n, o, p ve s f kralar nda say lan durumlar n özel artlar ile teminat alt na al nmas mümkündür. Birden Çok Sigorta Madde 10- Sigortal ba ka sigorta irketleriyle ayn rizikolara kar ayn süreye rastlayan ba ka sigorta sözle mesi yapacak olursa bunu Sigortac lara derhal bildirmekle yükümlüdür Birden fazla sigorta irketi söz konusu oldu unda tedavi masraflar sigorta irketlerince poliçe tanzim önceli ine göre ödenir. Tebli ve hbarlar Madde 11- Sigortal bildirimlerini sigorta irketinin merkezine veya sigorta sözle mesine arac k eden acenteye, noter eliyle veya taahhütlü mektupla yapar. 12

13 Sigortac da bildirimlerini Sigortal n poliçede gösterilen adresine veya bu adres de mi se son bildirilen adresine ayn surette yapar. Taraflara imza kar elden verilen mektup veya telgrafla yap lan bildirimler de taahhütlü mektup hükmündedir. rlar Sakl Tutulmas Madde 12- Sigortac ve Sigortac ad na hareket edenler, bu sözle menin yap lmas ndan dolay Sigortal ya ait olarak ö renece i s rlar n sakl tutulmamas ndan do acak zararlardan sorumludur. Yetkili Mahkeme Madde 13- Bu sigorta sözle mesinden do an anla mazl klar nedeniyle Sigortac aleyhine aç lacak davalarda yetkili mahkeme, sigorta irketi merkezinin veya sigorta sözle mesine arac k yapan acentenin ikametgâh n bulundu u yerde Sigortac taraf ndan aç lacak davalarda ise daval n ikametgâh n bulundu u yerde ticaret davalar na bakmakla görevli mahkemedir. Zaman Madde 14- Sigorta sözle mesinden do an bütün talepler iki y lda zaman a na u rar. Özel artlar: Madde 15- Sigorta irketleri bu genel artlara Sigortal aleyhine olmamak ve teminat kapsam daraltmamak kayd yla özel artlar uygulayabilir. Yürürlük Madde 16-Bu Genel artlar tarihi itibariyle yürürlü e girer. 13

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI

YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI YURTDIŞI EĞİTİM SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE KİTAPÇIĞI Teminatların tamamı, olayların poliçenin satın alınmasına sebep olan öğrenim amacıyla yapılan seyahat sırasında meydana gelmesi halinde tercih edilen

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI

YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI YURT DIŞI GENİŞLETİLMİŞ PAKET TUR SİGORTASI Tüm Dünya (Afganistan, Irak, Türkiye hariç) 30.000 EURO coğrafi alanı kapsamaktadır. TEMİNAT VE LİMİTLER Tıbbi tedavi teminatı TEMİNATLAR Sigortalının tıbbi

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil :

TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : İlaç : Acil Diş Tedavisi : Tıbbi Nakil : TEMİNATLAR : Kaza ve Hastalık Durumunda Acil Tıbbi Tedavi : Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi Ek-1 de sunulmuştur) veya yaralanması

Detaylı

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MESLEK SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.4. A.4.1. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile sigortal n n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif

Detaylı

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI

KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI KONUT POLİÇESİ KLOZ VE ÖZEL ŞARTLARI Değerli Sigortal m z, Konut Sigortas Poliçemizi tercih ettiğiniz için teflekkür ederiz. Konut sigortas ek teminatlar ndan ve Anadolu Hizmet ve Anadolu Acil Sağlık hizmetlerinden

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ASANSÖR KAZALARINDA ÜÇÜNCÜ K fi LERE KARfiI SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, sözleflme ile daimi bak ma tabi olan ve marka, tip, kullan fl tarz, tafl

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari MOTORLU KARA TAfiITLARI HT YAR MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigorta Teminat n n Kapsam Madde 1 Sigortac, iflbu poliçede gösterilen arac n kullan lmas ndan do an ve Karayollar Trafik Kanunu'na

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin

Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Prof. Dr. Murat EN Melik ah Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hizmet Tespiti Davalar nda As l verenin Taraf S fat I. G R Bilindi i üzere sigortal lar n, sigortal olarak çal malar n n Sosyal Güvenlik Kurumu

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı