Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. Sayfa 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1"

Transkript

1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN Sayfa 1

2 Rehber hazırlanırken tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak değişikliklerin takip edilmesi Rehber Kullanıcısının sorumluluğundadır. Sayfa 2

3 Kanun 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Yönetmelik ve Tebliğler Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ 2014 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 2010/9 sayılı Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine ilişkin Tebliğ Genelge ve Esaslar İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar 03/04/2014 tarih ve sayılı Yurtdışı Fuar ve Tanıtım Desteği Hakkında Genelge Makam Onayları ve Yazılar* Bakanlık Makamının 17/02/2014 tarih ve sayılı Onayı Bakanlık Makamının 10/01/2012 tarih ve 6752 sayılı Onayı Tanıtma Genel Müdürlüğünün 17/12/2013 ve Sayılı Fuar Katkı Payları Konulu Yazısı *Güncelliğinin Sürekli takip edilmesi gereken Makam Onayı Yazılar Sayfa 3

4 I. Bütçe A. Tanıtma Genel Müdürlüğü 5 B. Tanıtma Genel Müdürlüğü Bütçesi 6 C. YurtdıĢı Temsilciliklerinin Finansmanı(Avans/Kredi) 7 II. Mahsup A. Mahsup 9 B. Makam Onayının Gerekmediği Haller 11 C. Her Ödeneğin Kendi Kurundan Mahsup Edilmesi Zorunluluğu (KiĢi Borcu) 12 D. Mal ve Hizmet Alımları 12 E. Ödeme 13 F. Fatura 14 G. KDV, Faiz ve Ödenek Ġadeleri 15 H. Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü 15 Ġ. Fuar Katkı Payları 16 J. TaĢınır ĠĢlem FiĢi 16 K.Tanıtma Bilgi Sistemleri (www.ktbtbs.gov.tr) 18 L. Geçici ĠĢçi III. Mahsup Evraklarının Ġncelemesi A Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 20 B Mal ve Hizmet Alımlar 22 i. Birlikte Roadshow, Ağırlama, Workshop 22 ii. Birlikte Reklam 23 iii. YurtdıĢı Fuar ve Tanıtım Desteği 24 iv. Medya Planının Ġncelenmesi 31 C Temsil ve Tanıtma Giderleri 35 D Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 36 E Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 38 F Mamul Mal Alımları 38 IV. Mahsup ĠĢlemlerinin Sonlandırılması A. Ödeme Emri Belgesinin OluĢturulması ve Mahsup Evraklarının Teslimi 39 V. Ekler I. Bakanlık Makamının 23/12/2013 tarih ve sayılı Onayı Ek.1 II.Tanıtma Genel Müdürlüğünün 17/12/2013 ve Sayılı Fuar Katkı Payları Konulu Yazısı Ek.2 III.YurtdıĢı Fuar ve Tanıtım Desteği Hakkında 03/04/2014 tarih ve sayılı Genelge ve Ekleri Ek.3 IV.Birlikte Roadshow, Ağırlama, Workshop ve Reklam Kriterleri Ek.4 VI.Kur Kağıdı Ek.5 VII.Mahsup Bildirimi Ek.6 VIII.Fatura ve Alındılar Tercüme ve Müfredat Cetveli Ek.7 IX.Fatura Aslı Ek.8 X.Harcama Pusulası Ek.9 XI.Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Çizelgesi Ek.10 XII.Kanıtlayıcı Belgeler ve Görseller Ek.11 XIII.Ödeme Emri Belgesi (Ara Dönem Mahsup Yapımı) Ek.12 XIV.Çapraz Kur Farkı Belgelendirilmesi Ek.13 XIV.Zimmet Tutanakları Ek.14 XV.Bakanlık Makamının 10/01/2012 tarih ve 6752 sayılı Onayı Ek.15 Sayfa 4

5 I. Bütçe A. Tanıtma Genel Müdürlüğü 4848 Sayılı Kanun ile kurulan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ana Hizmet Birimlerinden olan Tanıtma Genel Müdürlüğü, 5018 sayılı kanunun 31. Maddesine göre kendisine ödenek tahsil edilen bir harcama birimidir. Harcama yetkisi ve yetkilisi; Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. (5018 Sayılı Kanun Madde 31- (Değişik: 22/12/ /1 md.)) Harcama talimatı ve sorumluluk; Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak iģin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleģtirme usulü ile gerçekleģtirmeyle görevli olanlara iliģkin bilgiler yer alır. Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer iģlemlerden sorumludur. (5018 Sayılı Kanun Madde 32) GerçekleĢtirme Görevlisi; Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iģ, mal veya hizmetin belirlenmiģ usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleģtirildiğinin, görevlendirilmiģ kiģi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleģtirme belgelerinin düzenlenmiģ olması gerekir. (Değişik son cümle: 22/12/ /10 md.) Giderlerin gerçekleģtirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır. GerçekleĢtirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; iģin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya iliģkin iģlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.(ek üçüncü fıkra: 22/12/ /10 md.) GerçekleĢtirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iģ ve iģlemlerden sorumludurlar. (Ek son fıkra: 22/12/ /10 md.) (5018 Sayılı Kanun Madde 33) Sayfa 5

6 Harcama Yetkilisi Mutemetleri; Harcama yetkilisi tarafından yazılı olarak görevlendirilen ve kendisine verilen avans veya adına açılan kredilerle sınırlı olarak yapacağı harcamalar konusunda harcama yetkilisine karģı sorumlu, bunların mahsubuna iliģkin belgeleri muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlü olan harcama yetkilisi mutemedini; DıĢiĢleri Bakanlığı yurtdıģı teģkilatında misyon Ģeflerini; diğer bakanlık ve kamu idarelerinin yurtdıģı teģkilatlarında müģavir ve ataģeleri, ifade eder. ( Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ) B. Tanıtma Genel Müdürlüğü Bütçesi Tanıtma Genel Müdürlüğü Bütçesi her yıl bütçe kanunuyla belirlenirve bütçe kanunuyla tahsis edilen Ödenek Maliye Bakanlığınca yine bütçe kanununda belirtilen oranlara bağlı kalınarak 3 er aylık dönemlerle serbest bırakılır. Bütçenin Yıllık olma kuralı aksine Genel Müdürlük Bütçesi ertesi yıla devredebilir. Ancak Devir iģlemleri Nisan-Mayıs Aylarında sonuçlanmakta ve Yıl boyunca mahsubu yapılmayan ödeneğin kullanılması gecikmektedir. Bu nedenle Mahsubu yapılamayan Avans/Krediler verimli kullanılamamakta ve Ödenek aktarımları hesaplarda bulunan yüksek tutarlar nedeniyle yapılamamaktadır YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Aktarma, ekleme, devir ve iptal işlemleri (6.Madde) (9)Fıkra (b) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ve kurumsal kodu altında bulunan (03) ekonomik kodunu içeren tertiplerinde yer alan tanıtma amaçlı ödeneklerden harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesinin aynı tertiplerine devren ödenek kaydetmeye, Maliye Bakanı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Genel Müdürlüğün Faaliyetlerin yoğunlaģtığı kıģ döneminde (Ocakġubat-Mart-Nisan) Ġdareye tahsis edilen ödeneğin sadece %25 serbest bırakmakta bu nedenle bütçe kullanılamamakta ve YurtdıĢı temsilcilikleri Finansman sıkıntı çekmektedir. YurtdıĢı temsilciliklerine tahsis edilen ödeneklerin etkin ve verimli Ģekilde kullanılması esastır. Büro yetkililerince yıl boyunca kullanılacak ödeneklerin ve yapılacak ödemelerin zamanlamasının doğru hesaplanması çok önemlidir. Böylelikle MüĢavirliklerde ödenek sıkıntısının yaģanmasının önüne geçilebilir. Sayfa 6

7 C. YurtdıĢı Temsilciliklerinin Finansmanı (Avans/Kredi): Tanıtma Genel Müdürlüğü, Bakanlığın YurtdıĢındaki Temsilcileri aracılığıyla iģ yapan bir kurum olmasından dolayı, Ödemelerini MüĢavir/ AtaĢelikler eliyle yapmaktadır. Bu nedenle Yurt dıģında görevlendirilen personele(mutemet), idari hesaplarına para aktarımı yapılmak suretiyle ön ödeme yapılır. Bakanlık YurtdıĢı temsilciliklerinin finansmanı Ön Ödeme yoluyla sağlanır. Ön Ödemelerin kesin ödemeye dönüģmesi için tutarın mahsuplaģtırıp, Ödeme Emri Belgesine bağlanması gerekmektedir. Ön ödeme: Ön ödeme, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kesin ödeme öncesi avans veya kredi şeklinde yapılan geçici bir ödemedir.( Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ ) Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade etmekle yükümlüdür Avans: 2014 Yılında, Büyükelçilikler, Başkonsolosluklar ve Bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşların elçilikler ve konsolosluklar nezdinde bulunan müşavirlik ve ataşelikleri için ; ,00 (Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ 2014/1- Ç. Md: Dış Temsilcilikler Emrine Verilecek Avans Sınırları) Kredi: İlgili Mali Yılı Bütçe Kanuna Dayalı Olarak Çıkartılan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğinde belirtilen Avans tutarını aşan ön ödemeler Maliye Bakanlığı süresi geçen Avans/ Kredi için şu anda faiz uygulamamaktadır MüĢavirlikler yılı içerisinde yaptıkları mahsuplarını öncelikle Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğinde belirtilen sürelere uygun olarak (avanslarda bir ay, kredilerde üç ay) Genel Müdürlüğe göndermelidir. Bunun yanı sıra Yılı içinde yapılan tüm harcamalara ait mahsuplar Yılı Ekim Ayının 1 de Genel Müdürlüğe ulaşacak şekilde postalanmalı ve takibi yapılmalıdır. Aksi halde MüĢavirlikte bulunan ödenek Nisan ayına kadar yetmeyecek ve bu süre zarfında Genel Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin yetersiz kalması nedeniyle Faaliyet iptallerine varan sonuçlar doğuracaktadır. Mahsupların biriktirilemeyerek aylık olarak gönderilmesi MüĢavir/AtaĢenin iģlemlerini oldukça kolaylaģtıracaktır. Sayfa 7

8 Bütçe hesaplarının yılsonunda denkleģtirilmesi ve yıla ait Kesin Hesabın oluģturulması nedeniyle Merkez Saymanlık Müdürlüğü Aralık ayının 5 den itibaren mahsup almayı durdurmakta ve Ocak ayının 15 ne kadar Mahsup dosyalarını kabul etmemektedir. Mahsupların zamanında Genel Müdürlüğe ulaģtırılmasıyla Genel Müdürlükte Yıl BaĢında YaĢanan Bütçe Yetersizliğine ve Kesin Hesabın Hazırlandığı Saymanlığın Evrakları kabul etmediği döneme takılmadan gelecek yıla ait ödeneklerin aktarımı sağlanabilir. Genel Müdürlük Bütçesinin verimli olarak Kullanılması amacıyla MüĢavirlik Ödenek Aktarımları belirli esaslara göre yapılmaktadır. Bu nedenle Tablo:1.1 de Harcama Tertipleri ve Sınırları belirtilen tutarların altına düģülmedikçe ödenek talep edilmemesi gerekmektedir. Tablo:1.1 HARCAMA TERTĠPLERĠ 03.2 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI HĠZMET ALIMLARI TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ MAMUL MAL ALIMLARI. HESAPTA EN AZ OLMASI GEREKEN TUTAR (TL) 1.500,00 TL ,00 TL ,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL - Analitik Bütçe Sınıflandırılması gereği ödeneğin aktarımı ve bu ödeneğin muhasebeleģtirilip ilgili hesabın kapatılması sadece tek harcama tertibinden yapılmamaktadır. Harcama türlerine(tablo:1.2) göre, harcama kalemleri oluģturulmuģ olup finansmanlarında yine aynı harcama kalemlerinden yapılması sağlanarak, kamu maliyesinde daha Ģeffaf bir ortam yaratılmaya çalıģmıģtır. Tanıtma Genel Müdürlüğünün Ana Faaliyetlerini Yürütürken Kullandığı Harcama Tertipleri: Tablo:1.2 A) 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI. B) 03.5 HİZMET ALIMLARI. C) 03.6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ. D) 03.7 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ. E) 03.8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ. F) 06.1 MAMUL MAL ALIMLARI. * Mahsup İşlemleri Sırasında Ayrıntılı Olarak Açıklanacaktır. Sayfa 8

9 II. Mahsup A. Mahsup Ülkemizin yurtdıģında tanıtılması amacıyla Kültür ve Tanıtma MüĢavirlikleri ile AtaĢeliklerine mal ve hizmet alımları için gönderilen ödeneklerin muhasebeleģtirme iģlemidir. Bir Mahsup Dosyasının OluĢturulması Harcama yetkilisi tarafından onay verilmiģ ya da Yetkili Makam Tayini (Ek.1) ile harcama yetkisinin MüĢavire devredildiği durumlarda, MüĢavir Ġdari hesabında bulunan Genel Müdürlüğün kendisine tahsis ettiği ödenekten Ġlgili Firma veya KiĢiye kesin ödeme yapar. MüĢavirlikler aracılığıyla yapılan ödemeler kesin ödeme olmakla birlikte, söz konusu harcamanın Maliye Bakanlığına bağlı Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığında ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığında tutulan hesaplardan düģülmesi için ilgili mevzuatta belirtilen Ģekilde hazırlanması ve Mali Kontrolden geçmesi gerekir. Kesin ödemelerin, Maliye Bakanlığına bağlı Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığında tutulan hesaplardan düģülmesi sonucunda MahsuplaĢma süreci tamamlanır ancak denetim süreci devam eder. MüĢavirlik, harcamasını gösteren ve bu harcamanın yasal olduğunu kanıtlayan belgeleri 3 Nüsha olmak üzere çoğaltır. Her bir belge mühürlenerek ve ıslak imza atılarak (Mavi Kalem tercih edilmeli), mahsup iģlemleri yapılmak üzere dosyalanır. Çoğaltılan 2 Nüsha (Asıl-Suret) Mahsup dosyaları üzerinde hangi mahsup dönemine ait olduğu hangi harcama kalemine ait olduğu belirtilerek Tanıtma Genel Müdürlüğünün Evrak ġubesine gönderilir. Mahsupların Gelen Evrak ġubesince kayıt altına alınması yasal sürelerin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Harcama Belgeleri, Harcamanın türüne göre sınıflandırılarak Mahsup dosyası haline getirilmelidir. Örneğin, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (03.2) kalemine ait harcamalar birlikte dosyalanmalı ve bu dosya içine farklı bir harcama kalemine ait Harcama belgeleri konulmamalıdır. Mal ve Hizmet Alımları kalemine ait Harcamalarda ise Konularına (Örneğin: Fuar, Reklam, vb.)göre mahsup dosyaları oluģturulmalıdır. Mahsup Dosyalarının Sırtlıkları Genel Müdürlükte Saklanmaya hazır Ģekilde düzenlenmelidir. Faturaların ve SözleĢmelerin mahsupları inceleyenler tarafından anlaģılması için Fatura Muhteviyatı anlaģılır olarak büro yetkililerince tercüme edilip veya ettirilip dosyalanmalıdır. Sayfa 9

10 Genel Bir Mahsup Dosyasında Olması Gereken Evraklar: I. Kur Dekontu(Ek.5): MüĢavirliğe gönderilen Avans/krediye(ön ödeme) ait bilgileri gösteren belgedir. Kur Dekontunun aslı Merkez Saymanlık Müdürlüğünce tutulmaktadır. Mahsup incelemesinin yapılması için MüĢavirliğe ait Ödenek Cetveli ve Ödeneklere ait Kur Kağıtları hazır bulundurulmalıdır. : Linkinden kur kağıdına ulaģabilirsiniz.) II. Mahsup Bildirimi(Ek.6): Mahsup dosyasına ait özet bilgilerini içeren belgedir. Ekteki Ģekilde düzenlendikten sonra Büro yetkilisince mühürlenmeli ve imzalanmalıdır. III. Fatura ve Alındılar Tercüme ve Müfredat Cetveli (Ek.7) : Ödeme yapılan firmalara ait dökümü içeren belgedir. IV. Bilgi Pusulası : Mahsup Dosyası içerisinde yer alan ödemelere ilişkin ayrıntılı gider tablosu V. Makam Onayları : Ġhale usulüyle yapılacak alımlarda, kamu ihale mevzuatında standart form olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale mevzuatında belirtilen istisnai alımlarda ise alım konusu iģin nev i, niteliği, varsa proje numarası, miktarı, gereken hallerde yaklaģık maliyeti, kullanılabilir ödeneği ve tertibi, alımda uygulanacak usulü, avans ve fiyat farkı verilecekse Ģartlarını gösteren ve harcama yetkilisinin imzasını taģıyan belgeyi, VI. Fatura Aslı ve Tercümeleri: Fatura Başlığı altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır. VII. Ödeme Şeklini Gösteren Belgeler (Nakit, Çek Fotokopisi, Banka Havalesi vb.) : Ödemenin yapılış şekline göre farklılık gösteren ödemeye ait belgelerdir. VIII. Resmi Hesap Hareketlerini Gösteren Banka Ekstreler Ödemenin yapıldığını gösteren Banka Ekstresi. IX. Taşınır İşlem Fişi : İlgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan taşınırların girişleri ile taşınırların çıkış ve ambarlar arasında devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliklerini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında, kayıtlara esas olmak Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. X. Kanıtlayıcı Belgeler ve Görseller (Ek.11): Faaliyetin yapıldığını gösteren Resim Fotoğraf vb. görseller Sayfa 10

11 Tablo:1.3 Genel Bir Mahsup Dosyasında Olması Gereken Evraklar: Bulunması Gereken Mühür ve KaĢeler: 1- Kur Dekontu (Ek.5) Herhangi Bir Mühür vurulmayacaktır 2- Mahsup Bildirimi(Ek.6) Kaşe-İmza-Mühür 3- Fatura Müfredat Cetveli (Ek.7) Kaşe-İmza-Mühür 4- Bilgi Pusulası Herhangi Bir Mühür vurulmayacaktır 5- Makam Onayları Aslı Gibidir-Kaşe-İmza-Mühür 6- Fatura Aslı ve Tercümeleri 7- Ödeme ġeklini Gösteren Belgeler (Nakit, Çek Fotokopisi, Banka Havalesi vb.) 8- Resmi Hesap Hareketlerini Gösteren Banka Ekstreleri 9- Ayniyat Tesellüm Makbuzları Mal alınmıştır/hizmet görülmüştür, Bedeli ödenmiştir, Tasdik olunur. Kaşe-İmza-Mühür Aslı Gibidir-Kaşe-İmza-Mühür Aslı Gibidir-Kaşe-İmza Taşınır İşlem Fişinin Giriş Kaydı Kısmı ve Firma Teslim Kısmı İmzalanır 10- Kanıtlayıcı Belgeler ve Görseller (Ek.11) Kaşe-İmza-Mühür* Ek11 de Gösterildiği üzere Etiket kullanılarak imza ve mühürlerin gözükür kalması sağlanabilir. Gelen Mahsup dosyalarını Asıl-Suret ve Harcama Tertiplerine göre ayırmamız inceleme iģlemimizi daha kolay yapmamızı sağlar. B. Makam Onayının Gerekmediği Haller: 1) Bakanlık Makamının 23/12/2013 Tarih ve sayılı onayında (Ek1) bahsi geçen, sorumluluğu ve yetkisi büro görevlisine devredilen iģler, Bakanlığımıza bağlı Kültür ve Tanıtma MüĢavirlik/AtaĢelikleri tarafından gerçekleģtirilen ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunun 22nci maddesinin (d) bendinde belirlenen miktarı n iki katı Sayfa 11

12 geçmeyen mal ve hizmet alımlarından periyodik/rutin olarak yapılan alımlar (Elektrik, Su, Belgegeçer, Ġnternet, Kırtasiye, Kargo, Gümrük, Zorunlu Sigorta Giderleri, yedek parça, tamirat ve benzeri ihtiyaçlar) için Büro Sorumluların yetkili olması 2) Genel Müdürlük Onayı ile Belirli tutar ve iģlerin yapılması için AtaĢelik/ MüĢavirliklere yetki devri yapılması, (Hali hazırda böyle bir onay bulunmamaktadır.) C. Her Ödeneğin Kendi Kurundan Mahsup Edilmesi Zorunluluğu(KiĢi Borcu): Genel Müdürlük Makamının MüĢavirliğe tahsis ettiği ödeneğin kuru gönderilme iģlemleri yapıldığı gün Merkez Bankası kurları olup, gerekli bilgiler kur kağıdı üzerinde yer almaktadır. Kur kağıdındaki bilgilerin yanlıģ veya hatalı kullanılması KiĢi Borcuna sebebiyet verebilir ve kiģi alacağı olarak MüĢavirden tahsil edilir. Örnek (1): TL nin 2,40 Dolar Kuru Üzerinden MüĢavirlik hesabına aktarıldığını varsayalım. MüĢavirliğin Hesabına ,00 ABD Doları geçecektir. MüĢavirliğin Mahsup yaparken yanlıģ kur dekontunu koyduğunu veya tapaj hatası sonucu kurun 2.04 den hesaplanarak ,00 Doların mahsup edildiğini varsayalım. Mahsup iģlemleri tamamlandığında ,00 TL lik ( ,00 *2,04 ) mahsup yapılmıģ olacak ve ,00 TL ( , ,00 ) MuhasebeleĢtirilmediğinden kiģi borcu olarak MüĢavir/ AtaĢenin üzerinde kalacak ve bu kur farkının sebebinin anlaģılmaması halinde kiģiden tahsil edilmesi gerekecektir. D. Mal ve Hizmet Alımları: Mal ve hizmetlerin doğrudan temini İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslar ın 8(a) maddesi, uyarınca yapılır. Madde 8 (a) 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 22 nci maddesinin (d) bendinde büyükģehir belediye sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen miktarın iki katını geçmeyen ihtiyaçlar, temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaģeye iliģkin alımlar yetkili makamlar tarafından görevlendirilecek kiģi veya kiģilerce, görevlendirilecek kimse yok ise yetkili makamca doğrudan temin yoluyla karģılanabilir. Doğrudan temin: Ġhtiyaçların ilân yapılmaksızın, teminat alınmaksızın, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik Ģartların ve fiyatın görüģülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür. Kamu Ġhale Kurumunca her yıl Resmi Gazetede yayınlanan ve parasal sınırları belirleyen Kamu Ġhale Tebliğinde yer alan (22d) EĢik değerlerin iki katını aģmayan durumlarda bu yola baģvurulabilir. Ġdarelerin Yabancı Ülkelerdeki KuruluĢlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım ĠĢlerine ĠliĢkin Esaslar ın 8(a) maddesinde belirtilen sınırları aģan Mal ve Hizmet Alımlarını ise Bakanlık Makamının 23/12/2013 tarih ve sayılı onayının (b) bendinde yer alan hususlar Sayfa 12

13 çerçevesinde YurtdıĢı bürolarıyla Koordineli olarak Tanıtma Genel Müdürlüğü yetkili olarak yürütür. Parasal sınırların aģılması durumunda Makam Onayı Ġlgi tutularak Yapılan Harcamanın dayanağı belirtilmelidir. E. Ödeme Ödemeler Banka, Banka talimatı, Çek, ve Nakit olarak yapılabilir. Nakit olarak yapılan ödemelerde, ödeme kiģiye yapılıyorsa harcama pusulası ve kimlik fotokopisi, ödeme Kurumsal Firmaya yapılıyorsa Fatura vb kanıtlayıcı belge yeterlidir. Nakit ödemelerde, paranın bankadan çekilmesi ödemeni yapılacağı güne göre ayarlanmalı ve ödeme paranın nakit olarak çekilmesinden hemen sonra yapılmalıdır. Zorunlu durumlarda ise Çapraz kur olarak döviz alındı belgesinde belirtilen kur kullanılmak zorundadır. Harcama Kaleminde yeterli ödeneği bulunmadığı durumlarda yüklemelere girilemez. Ödemeler, hizmet alındıktan ( Fatura tarihinden ) sonra yapılır. Harcama Kaleminde para olmadığı halde Faaliyet yapılması Büro Yetkilisince gerekli görüldüğü hallerde Tanıtma Genel Müdürlüğü ne YurtdıĢı Bütçesine Ödenek Aktarımı gerektiği bildirilmelidir. Ön Ödeme: Hizmetin alındığı Firmalara Ön Ödeme yapılabilir. Ön ödemenin yapılabilmesi için Ön Ödeme tutarı sözleģme ve Makam Onayında belirtilmeli ve ön ödeme karģılığında TEMĠNAT alınmalıdır. Ön ödemelerin MahsuplaĢması tek dosya halinde yapılması gerekmez ancak düzenlenen mahsup dosyalarında Ödemeleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi yazıları eklenmelidir. MüĢavirliğin faydası ve müģavirliğe ayrılan ödeneğin verimi gözetilerek ön ödeme müessesi SözleĢmede ve Makam Onayında belirtilmek ve teminat alınmak Ģartıyla kullanılabilir. Çapraz Kur: Yerel Para birimi ile ödeme yapılan ülkelerde, Avans/Kredinin Ülke para birimine dönüģtürülmesini sağlayan kurdur. Çapraz Kurun Mahsup yapımında belgelendirilmesi için Ek. Bulunan örnekler dikkate alınmalıdır. Döviz alımlarında belgelerin Mühür ve imza içermesine dikkat edilmeli ve belgelendirmenin doğru olmasına ve gerekmektedir. Mahsup belgeleri düzenlenmesi sırasın kur tutarı gözetilerek Önce Avans/Kredi Para birimine daha sonra Mahsup Bildiriminde ise TL Çevrilerek Arada oluģması muhtemel Kur Farkının ( Dolayısıyla KiĢi Borcu) Önüne geçilmelidir. Sayfa 13

14 F. Fatura Fatura: ĠĢ, mal veya hizmet alımlarında, iģin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden; a)faturayı, b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, giriģ ve yolcu taģıma biletleri ile Uluslararası Hava TaĢıyıcıları Birliği üyesi Ģirketlerce düzenlenen elektronik yolcu biletlerini, c) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan Harcama Pusulasını, d) Kamu kurum ve kuruluģlarınca düzenlenen ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çalıģma usul ve esaslarına iliģkin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taģıyan alındıyı, e) YurtdıĢında yapılan iģ ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeleri, Faturada bulunması gereken bilgiler: - Fatura ibaresi, (Yerel Dilde Olabilir) - Adres Ve Ünvan - Malın ve hizmetin türü, miktarı, birim fiyatı ve tutarı, MüĢavirlikçe Yapılması Gerekenler: KaĢe ve imza Hizmet GörülmüĢtür Bedeli ÖdenmiĢtir Tasdik olunur. KaĢesi Vurulması Fatura Tercümesinin Düzenlenmesi (3. ġahıs Faturaları Dahil ) KDV Ġadesi yapılan Ülkelerde Faturaların suretleri Fatura Aslı Kdv Ġadesi Ġçin Ġlgili Makama GönderilmiĢtir. KaĢesi vurularak (Ek.8) Mahsup dosyasına konulmalıdır. Yıl sonunda ise Faturaların Asılları ilgili büro tarafından Konuyu açıklayıcı bir üst yazı ekinde listelenerek Tanıtma Genel Müdürlüğüne gönderilmelidir. *Birlikte Reklam Alt Faturalarda Mahsup Dosyasına Eklenmelidir. *Fatura Suretlerine Aslı Gibidir KaĢesi vurulamaz. *Proforma Faturaya ödeme yapılamaz. *Ġnternet üzerinden yapılan alıģveriģlerde SipariĢ Tutanağı Fatura yerine geçmez Faturaların internet ortamından alınması durumunda faturanın asıl olduğunu ve ülkedeki uygulamanın bu Ģekilde olduğu gösteren Ġlgili Makama yazılmıģ bir yazının fatura ekinde olması gerekmektedir. Sayfa 14

15 Mal ve Hizmet alımlarına ait Faturaların planlanan ödenek aktarımına göre bölünmesi ve birden fazla fatura halinde firmadan talep edilmesi Ödemelerde oluģacak sıkıntıların önüne geçer. Her fatura için taģınır iģlem fiģi ayrıca düzenlenmelidir. G. KDV, Faiz ve Ödenek Ġadeleri KDV Ġadeleri: Yıl içerisinde toplanan KDV Ġadeleri (Faiz vb. Ġadeler ) listelenerek Bakanlığa ait AĢağıdaki Merkez Bankası Hesabına yatırılmalı ve Dekontu Bir yazı ile Genel Müdürlüğe Gönderilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığının Merkez Saymanlık Müdürlüğü nezdinde ki; Banka Hesabı Merkez Bankası ġube Adı : Ankara ġubesi Hesap No : IBAN No : TR SWIFT Kod : TCMB TR 2 A Faturaların KDV iadesi için gönderilmemesi halinde bir fotokopisi Fatura Aslı Kdv Ġadesi Ġçin Ġlgili Makama GönderilmiĢtir. KaĢesi vurularak Mahsup dosyasına konulmalıdır. Faturalara Sadece Aslı Gibidir kaģesi vurulamaz. Yılsonunda Faturaların Aslının ilgili büro tarafından Genel Müdürlüğe gönderilmelidir. Faiz Ġadeleri: MüĢavirlik/AtaĢelik hesaplarında biriken faiz gelirleri yıl sonunda listelenerek yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze irad kaydettirilmek üzere gönderilmelidir. Ödenek Ġadeleri: MüĢavirlik/AtaĢeliğe tahsis edilen ödenekler yıl içerisinde iade edilme durumu olması halinde Ödenek Ġadesi olduğu belirtilerek ayrıntılı bilgi (Kur, Harcama Kalemi) verilmek suretiyle bir yazı ile Ġlgili MüĢavir/ AtaĢenin KiĢi Borcundan düģülmek üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilmelidir. H. Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü, tarihinde kabul edilen 2252 Sayılı Döner Sermaye Kanunu uyarınca kurulmuģ olup, aynı kanun uyarınca kamu tüzel kiģiliğine sahip olan ve genel bütçeden yardım almaksızın kendi kaynakları ile iģletilen bir kurumdur. Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSĠMM) gerekli görülen durumlarda ve Tanıtma Genel Müdürlüğü Bütçesinin yeterli olmadığı bazı durumlarda Genel Müdürlük Faaliyetlerine ek kaynak sağlamaktadır. DÖSĠMM tarafından Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine tahsis edilen ödenekler Ziraat Bankası aracılığıyla YurtdıĢı Temsilciliklerimize ulaģtırılmaktadır. Dösimm Mahsupları oluģturulma ve incelenme Ģekli bakımından Genel bir Mahsup sürecinden farkı bulunmamakta olup, Ödeme Emri Belgesi oluģturma iģlemi Ek Dosyada yer Alan Ve YurtdıĢı KuruluĢlar Sayfa 15

16 ġubesinden temin edilecek Excel dosyası ile yapılmaktır. Dösimm Ödenekleri ve Mahsupları Dösimm Saymanlığı tarafından incelenmekte olup, Avans ve Kredi Süreleri daha sıkı kontrol edilmektedir. Ġ. Fuar Katkı Payları Genel Müdürlük Makamının 17/12/2013 tarih ve sayılı (Ek.2) yazısı gereği MüĢavirlik ve AtaĢeliklerimiz aracılığıyla katılınılacak olan fuarlarda bağımsız olarak yer almak isteyen iģletmelerden fuar esnasında yapılacak stand aktivitelerine ve hizmetlerine iliģkin giderlere yönelik bağıģlar (fuar katkı payı) aģağıda yer alan DÖSĠMM hesaplarıyla toplanacaktır. Fuar bitiminden itibaren en geç on beģ gün (15) içerisinde Dekont Örneklerin ekinde olmak üzere Fuar Katkı Payı bilgilendirme yazısı Genel Müdürlüğe iletilecektir. DÖSĠM Döviz Hesapları: Banka adı :T.C. Ziraat Bankası ġube Adı :Heykel ġubesi Vergi Kimlik No : USD Hesap No : USD IBAN No :TR EURO Hesap No : EURO IBAN No :TR STERLIN Hesap No : STERLIN IBAN No :TR J. TaĢınır ĠĢlem FiĢi Kamu idarelerinin merkez ve taģra harcama birimlerinin taģınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dıģ temsilcilik ve merkez teģkilatları itibarıyla konsolide edilmesi iģlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teģkilatlarında birer taģınır konsolide görevlisi belirlenir. TaĢınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teģkilatlarında strateji geliģtirme birimi yöneticisine bağlı mali hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taģınır kayıt iģlemlerinden sorumlu yöneticidir. Genel Müdürlüğümüzde ise bu görev Büro Yetkililerince yerine getirilmektedir. Merkezdeki taģınır konsolide görevlileri ise, harcama birimleri ile dıģ temsilciliklerden ve taģradaki taģınır konsolide görevlilerinden aldıkları TaĢınır Hesap Cetvellerini konsolide Sayfa 16

17 derek, idarenin TaĢınır Kesin Hesap Cetveli ile TaĢınır Hesabı Ġcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür. TaĢınır Kayıtları TaĢınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak Maliye Bakanlığının TAġINIR KAYIT VE YÖNETĠM SĠSTEMĠ ne kaydedilmek suretiyle tutulur. Link: https://www.kbs.gov.tr/tmys/gen/login.htm Harcama Kalemlerinde Ait tablolarda belirtilen taģınır kodları dikkate alınmalıdır. TaĢını edinimlerinde TaĢınır ĠĢlem FiĢindeki TaĢınır GiriĢ Kaydı kısmı Büro yetkilisince imzalanmalı, Teslim Eden Kısmı ise Teslimi Yapan Firma Yetkilisince imzalanmalıdır. TaĢınır edinimlerinde ÇıkıĢ Kaydı Kısmı hiçbir suretle imzalanmaz. Mevcut taģınırların, tüketilmesi veya ürün ömrünün son bulması sonucu TaĢınır Kayıt sisteminden düģülmesi gerektiğinde Büro Yetkilisince TaĢınır ÇıkıĢ Kaydı Ġmzalanmalıdır. TaĢınır ÇıkıĢ Yapma ĠĢlemleri Ayniyat ġubesiyle Koordineli yapılmalıdır. K. Tanıtma Bilgi Sistemleri (TBS) Genel Müdürlük ve YurtdıĢı temsilcilikleri arasındaki iletiģimi artırmayı amaçlayan ve saat farklılıkları nedeniyle oluģan iletiģim aksaklıklarının önüne geçmek için Genel Müdürlüğümüz Uzmanlarından Volkan AKGÜL tarafından hazırlanan Bütçe ve Ödeneklerin takibini sağlayan web sitesidir. Link: Tanıtma Bilgi Sistemlerini kullanmak için YurtdıĢı KuruluĢlar ġubesi ile iletiģime geçilip Kullanıcı Adı ve ġifresi oluģturulması sağlanmalıdır. TBS de Avans/ kredi takibi ve kur kağıdı edinme iģlemleri MüĢavirin T.C. sinin Ġlk 7 hanesi ile yapabilir. Faaliyetlerin TBS sistemine girilmesi ile YurtdıĢı Temsilciliklerine ayrılacak ödeneklerin doğru Ģekilde belirlenmesi ve aktarılması sağlar. L. Geçici ĠĢçi Yurt dıģı temsilciliklerimizde hizmetlerin etkin verimli yürütülmesi amacıyla geçici iģçiler çalıģtırılmakta olup, geçici ĠĢçi istihdamı 2 farklı yöntem ile sağlanmaktadır. Hizmet Alımı Yoluyla Geçici ĠĢçi Ġstihdamı: Tanıtma Genel Müdürlüğüne ait 10/01/2012 tarih ve 6752 sayılı makam onayı (Ek.15) ile MüĢavirlik/AtaĢeliklerin Hizmet Alımı yoluyla Geçici Personel Ġstihdamını tercih etmeleri önerilmektedir. Böylece istihdam edilen personelin devamlığı sağlanarak daha verimli bir çalıģma ortamı sağlanabilir. Sayfa 17

18 Bütçe Kanunun E Cetveli Uyarınca Geçici ĠĢçi Ġstihdamı: Bütçe Kanunun E Cetvelinin ilgili maddesinde belirtilen bir mali yıl içerisinde aynı kiģiye aynı kurum bütçesinin farklı tertibinden olsa dahi en fazla 3 ay için ödeme yapılabilir hükmüne istinaden geçici iģçi çalıģtırılabilir ve Sosyal Güvenlik Hakları ödenemez. Geçici personelin istihdamın Bütçe Kanunun E Cetvelinin ilgili maddesinde istinaden yapılması durumunda Geçici iģçiye ödenecek tutarın mahsuplaģması için aģağıdaki evrakların usulüne uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. I. Kimlik Fotokopisi (Aslı Gibidir Yapılmalıdır) II. Harcama Pusulası III. Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Çizelgesi(Ek.10) Geçici ĠĢçi Onay talepleri ve Büyükelçiliklerden alınacak rayiç bedellerin Saatlik Ücret üzerinden olmaları gerekmektedir. Sayfa 18

19 III. Mahsup Evraklarının Ġncelemesi I. Bir mahsup dosyasında olması gereken aģağıda Tablo:2.1 de listelenmiģ evraklarının varlığı ve Ġki Suretin kontrolü Her Bir Harcama Ġçin Düzenlenmesi Gereken Genel Mahsup Evrakları Harcamaya ait Tercüme Fatura Fatura Tercümesi Ödemeyi Gösteren Belge Her Bir Mahsup Dosyası Ġçin Düzenlenmesi Gereken Genel Mahsup Evrakları Mahsup Bildirimi Kur Kağıdı Fatura ve Müfredat Cetveli Bilgi Pusulası Makam Onayı Çapraz Kuru Gösteren Banka Dekontu ( Ödeneğin Para Birimi ile Ödemenin Yapıldığı Para Birimi farklı ise ) Ödemenin Banka Hesabından ÇıkıĢını Gösteren Dekont Tablo:2.1 II. III. IV. Fatura tarihinin gönderilen ödenek tarihinden sonra olması (Yeterli ödeneğin bulunmadığı durumlarda yüklemelere giriģilemez) Mahsubun, ilgili harcama tertibinden karģılanması zorunluluğu Mahsubun düģüldüğü harcama kalemine ait Kur Kağıdının konulması V. Alt fatura ve 3.ġahıs Faturaları dahil olmak üzere KaĢe, Mühür ve Ġmzaların varlığının kontrolü (Her Belge için ) VI. VII. VIII. IX. Nakit ödemelerde Harcama Pusulası düzenlenmesi ve Banka Ekstresinde harcamanın açıklanması Bankadan harcama miktarından fazla para çekilmesi durumunda paranın hesaba konulduğunu gösteren belgenin varlığının kontrolü.( Nakit Para bulundurulmamalıdır.) Faturaların AnlaĢılır olmaması durumunda Fatura ait Ġlgili Makama YazılmıĢ Fatura Tercümesinin Varlığı, Firmaya ödemenin birden fazla seferde yapılması durumunda veya faturanın birden fazla Ģekilde düzenlenip ödenmesi durumunda Açıklayıcı bilgi notunun varlığı, X. TaĢınır FiĢinin Düzenlenmesi ve TaĢınır FiĢlerindeki kodların doğruluğu Sayfa 19

20 A. TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI (03.2) Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya tabi tutulmuģ olup, buna göre ilgili kodlara gider kaydedileceklerdir. BroĢür, Ġçme Suyu Alımları, Elektrik Alımları, Su Alımı, Kitap Dergi Basımı, Kırtasiye Alımları, Gazete Aboneliği, Dergi Aboneliği, Temizlik Malzemesi Alımları, Yakacak Alımları, konularında yapılacak bu harcama tertibinde mahsuplaģtırılacaktır. TaĢınırı olan harcama belgelerinin ayrı bir mahsup dosyası halinde düzenlenmeli böylece taģınır fiģlerinde kod hatalarından oluģacak hatalar yüzünden mahsup evraklarının gecikmesi engellenebilir. Kırtasiye alımlarında acil ihtiyaçların dıģında toplu olarak yapılan alımlarda makam onayı gerekmektedir. Su, Yakacak, Elektrik, Günlük içmeye suyu (Toplu Alımlar Hariç) Alımlarında Makam onayı gerekmemektedir. Fuarlarda vb yerlerde dağıtılmak üzere alınan hediyelik eģyalara TaĢınır ĠĢlem FiĢi düzenlenmesine gerek yoktur. Telefon Faturalarına GörüĢmeler Resmidir kaģesi basılmalıdır. Sayfa 20

21 TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI (03.2) Harcamanın Adı Kırtasiye Alımları Periyodik Yayın Alımları Baskı ve Cilt Giderleri Diğer Kırtasiye ve Büro Mal. Su Alımları Temizlik Malzemesi Alımları Yakacak Alımları Elektrik Alımları Ġçecek Alımları Harcama Kodu Açıklama Kırtasiye Alımları Gazete Aboneliği, Dergi Aboneliği BroĢür, Kitap Dergi Basımı Diğerleri Ofis Kullanma Suyu Giderleri Ofis Temizlik Malzemesi Alımları Ofis Yakacak Alımları Ofis Elektrik Alımları Ġçme Suyu Alımları (Damacana Su vb.) Her Bir Harcamaya Ait Özel Evrakları - Aboneliği Gösteren Belge - - Baskı Örneği - TaĢınır ĠĢlem FiĢi(1) Makam Onayı Gerekmez(2) - Makam Onayı Gerekmez(2) Makam Onayı Gerekmez(2) TaĢınır Kodu Fuarlarda vb yerlerde dağıtılmak üzere alınan hediyelik eģyalar hariç. 2.Bakanlık Makamının 23/12/2013 Tarih ve sayılı onayında (Ek1) bahsi geçen, sorumluluğu ve yetkisi büro görevlisine devredilen iģler, 3.TÜKETĠME YÖNELĠK YÜKLÜ MAL VE MALZEME ALIMLARI MAKAM ONAYI GEREKĠR. (ÖR. Bir yıllık ihtiyaca yönelik yapılan alımlar) Sayfa 21

22 B. HĠZMET ALIMLARI KALEMĠ (03.5) Faturalı olarak veya ilgili mevzuatına uygun Ģekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsayacaktır. Devletin karģılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karģılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dıģındadır i. BİRLİKTE ROADSHOW, AĞIRLAMA, WORKSHOP Bakanlık Makamının 17/02/2014 tarih ve sayılı Onayı Sayılı Onayında yer alan Kriterler çerçevesinde mahsup incelemeleri yapılmalıdır. Bu kriterler de yer alan ve Mahsup evraklarının içeriğini düzenleyen kriterler ise Ģöyledir: i. Seyahat sektörü temsilcilerince Türkiye ye birlikte ağırlama düzenlenmesi halinde, medya mensupları, kanaat önderleri ve seyahat sektörü mensuplarının katılacağı birlikte ağırlamalar için bu faaliyeti düzenleyen seyahat sektörü temsilcilerine ( Tur Operatörleri, Seyahat Acentaları, Birlikler, Dernekler, Uçak ġirketleri vb.) idare tarafında kiģi baģına en fazla 150 Euro ödeme yapılır. ii. iii. iv. Ġdare tarafından yapılacak ödemeye esas net bedeli ihtiva eden fatura asıllarına üçüncü Ģahıslardan alınacak fatura suretleri mutlaka eklenecek: söz konusu net bedelin (Vergiler Hariç) maksimum % 50 sine tekabül eden fatura asılları ve ekini teģkil eden üçüncü Ģahıslardan alınacak fatura suretleri, doğrudan organizasyondan sorumlu olan seyahat sektörü temsilcileri tarafından düzenlenecek ve ilgili Ġdare Temsilciliği muhataplı olacaktır. Ayrıca birlikte reklam faaliyeti ile ilgili faturalara katılımcıların uçuģ listesi eklenecektir. GerçekleĢtirilen tüm birlikle Roadshow, Ağırlama, Workshop vb. tanırım etkinliklerine iliģkin fotoğraflar, video kayıtları, basın kupürleri ve diğer bilgi ve kanıtlayıcı belgeler, faturalarla birlikte Ġdare Temsilciliğine sunulacaktır. Seyahat sektörü temsilcileri ile gerçekleģtirilmesi planlanan roadshow ve workshop faaliyetlerinde idare tarafından karģılanacak olan bedel, yer kirası, ikram, ses, ıģık vb. teknik hususlar ile sınırlı olup toplam giderin maksimum %50 si oranında olacaktır. Üretim giderleri ve vergi gibi giderler idare tarafından ödenmeyecektir. v. Birlikte roadshow, Ağırlama, Workshop Faaliyetinin gerçekleģtirileceği seyahat sektörü temsilcisi ile anlaģmaya varılmadan önce Bakanlıkça belirtilen kriterlerin kabul edildiğini gösteren bir yazının sektör temsilciliklerince Ġdari Temsilciye verilmesi gerekmektedir ve yazı mahsup dosyasında bulundurulmalıdır. Sayfa 22

23 ii. BİRLİKTE REKLAM Bakanlık Makamının 17/02/2014 tarih ve Sayılı Onayında yer alan Kriterler çerçevesinde mahsup incelemeleri yapılmalıdır. i. Vitrin Düzenlenmesi: Türkiye yi tanıtıcı vitrin düzenlemesi faaliyetlerinde hazırlanacak çalıģmalar öncelikle Ġdari Temsilciliğin görüģüne sunulacaktır. Seyahat Sektörü temsilcisi tarafından sunulan teklifte vitrin düzenlenmesi yapılması ve planlanan acenta listesine de yer verilecektir. Uygun görülen çalıģmaların KDV, Posta/Kargo, tasarım, grafik, montaj, demontaj, vergiler ve diğer zorunlu giderler hariç %50 sine kadar olan kısmı ( Varsa vitrin tahsis ücreti ve baskı ve malzeme giderlerini de kapsayan ) ödenebilir. ii. iii. iv. Ödeme: Seyahat sektörü temsilci tarafından yürütülen birlikte reklam faaliyetlerine iliģkin idare tarafından yapılacak ödemeye esas bede, net medya yer/zaman satın alım faturasının maksimum %50 sine tekabül eden miktarla sınırlıdır. ( KDV,ASBOF/BARP-Gateaway Charge ve benzeri zorunlu vergi ve yasal giderler, üretim giderleri(vitrin düzenlenmesinde yer alan baskı ve malzeme giderleri hariç) Reklam Ajansı Komisyonu, yaratıcı çalıģma gideri düģüldükten ve indirimler hesaplandıktan sonra kalan net medya yer/zaman satın alma bedelidir. Alt Fatura: Birlikte reklam faaliyetine iliģkin 3.Ģahıs faturaları (Ajans tarafından alınan medya hizmetini doğrudan sunan iģi bizzat yapan- medya kuruluģundan alınan faturalar idare adına düzenlenecek ve iģin bitiminden sonra (Reklamın yayınlanmasını takiben) Seyahat sektörü temsilcisini taradın Ġdari Temsilciye sunulacaktır. Faturan reklam ajansı veya seyahat sektörü temsilcisi tarafından düzenlenmesi halinde, reklamın yayınlandığı medya organı (3.ġahıs) düzenlenen faturanın bir kopyası eklenecektir. Medya alımlarına iliģkin faturalar idareye gönderilirken iģi bizzat yapan ilgili medya kuruluģundan alınmıģ net medya alım faturasının idareye teslim edilmesi gerekmektedir. 3. ġahıs faturaları teslim edilmediği takdir ödeme yapılmayacaktır. Ancak medya alımlarına iliģkin faturaların, ilgili ülkelerin uygulaması doğrultusunda, iģi bizzat yapan ilgili medya kuruluģundan doğrudan temin edilemediği durumlarda birlikte reklam kampanyası baģlamadan önce Seyahat sektörü temsilcisi/ Ajans tarafından bu durumun gerekçesinin belgelendirilmesine iliģkin yazı ile Ġdare Temsilcisi ve Seyahat sektörü temsilcisi tarafından birlikte hazırlanacak olan gerekli belgelerin ( Resmi reklam tarifeleri, fiyat listeleri ve fiyat teklifleri, sağlanan indirimler, geçmiģ fiyatlarıyla karģılaģtırılmasına iliģkin bilgi ve belgeler ) idareye bildirilmesi ve idarenin onayının alınması gerekmektedir. Ġdare Temsilcisi fiyat kontrolü yapmak indirim oranlarını kontrol etmek ve geçmiģ yıl fiyatlarıyla karģılaģtırmakla yükümlüdür. Bu durumda, ilgili ülkedeki medya alım Ģirketinin çalıģtığı medya alım kuruluģu ve/veya ajanslarının faturaları da değerlendirilecektir. Faturalarda reklama iliģkin yer, tarih vb. gibi bilgiler belirtilecek, muhtelif, diğer ve benzeri ifadeler yer almayacak, harcamalar ve hizmetler açık bir Ģekilde tanımlanacaktır. Ayrınca gönderilen faturanın ekinde reklamın yayınlandığını teyit eden doküman ( Basılı yayının çıktığı orijinal nüshasından en az üç yada orijinal nüshanın dijital örneğini içeren CD/DVD ve renkli çıktısı, Radyo/ Tv yayını gösteren rapor ve kayıt örneği, dijital uygulamaların ekran görüntüleri ve raporları ile açık hava ve afiģ reklamlarının listesi ve dijital ortamdaki görüntü kayıtları ) ile birlikte Ġdare Temsilcisine teslim edilmesi gerekmektedir. Sayfa 23

24 v. Ödemeler, ilgili idare temsilcisi tarafından birlikte reklam yapılan mecralarda Pazar ülkenin mahalli mevzuatları/ Ģartları doğrultusunda ve Bakanlığın uygun görüģü ile medya faturaları sunulduktan sonra doğrudan faaliyetin birlikte gerçekleģtirildiği seyahat sektörü temsilcisi, medya kuruluģu ve ajansa yapılacaktır. Bu çerçevede a. Türk Mali Mevzuatı uygun olarak tüm ödemeler; iģin bitimi, hizmetin görülmesini ve gerekli belgelerin Seyahat Sektörü Temsilcisi ya da Ajans tarafından Ġdare Temsilciğine sunulmasına takiben yapılacaktır. ĠĢbu Reklam Kriterlerine ve onaylı medya planlarına uymayan reklamların ödemeleri gerçekleģtirilmeyecektir. Faturalar Ġdarenin aģağıdaki isim ve adresine düzenlenecek ve Ġdare Temsilciliğine teslim edilecektir. T.C. KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġsmet Ġnönü Bulvarı No:5 Kat: EMEK - ANKARA /TÜRKĠYE b. Ġdare temsilcinin bulunduğu ülkenin resmi para birimi dıģındaki para birimleri ile yapılacak ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte Ġdare Temsilcisi nin bulunduğu Ülkedeki Merkez Bankası nın ya da Ġdare Temsilcisinin çalıģtığı bankanın çapraz döviz kurları dikkate alınacaktır. Ödemeler medya planında belirtilen yabancı para birimi ile yapılacaktır. c. Seyahat sektörü temsilcisi ve Ajans, 3. KiĢi, ve kuruluģlar tarafından düzenlenen tüm faturaların doğruluğunu ve uygunluğunu kontrol ve teyit edecek ve idarenin her türlü indirimden faydalanması için gerekli çabayı gösterecektir. Ajans, medya satın alım Ģirketleri ya da medya kuruluģlarının sağladıkları indirimleri aynen idareye yansıtacaktır. Bununla ilgili doküman ve bilgiler Bakanlığa sunulacaktır. iii. YURTDIŞI FUAR VE TANITIM DESTEĞİ 2010/9 sayılı Yurt DıĢı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine iliģkin Tebliğde düzenlenen hususlara iliģkin usul ve esasları belirlemek üzere hazırlanan 03/04/2014 tarih ve sayılı YurtdıĢı Fuar ve Tanıtım Desteği Hakkında Genelge (Ek.3) temel alınarak mahsup iģlemleri yapılmalıdır. Bu genelge de yer alan Mahsup ve Ödeme hakkında esasları içeren noktalar Ģunlardır: ÖDENEBĠLECEK GĠDERLER, ÖDEME ORAN VE MĠKTARLARI YurtdıĢı turizm fuarları Sayfa 24

25 MADDE 4- (1) BaĢvuru sahibinin Bakanlık tarafından iģtirak edilen veya desteklenen yurtdıģı turizm fuarlarına katılması halinde; a) Yer kirası, b) Stant inģası (stant kurulumu için gerekli tüm giderler), c) Stant dekorasyonuna (Standın kullanım amacına uygun olarak verimli, estetik ve sanatsal bir Ģekilde düzenlenmesine iliģkin tüm giderler) iliģkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50 si ödenir. Bu miktar her fuar için bireysel katılımlarda (onbin) ABD Dolarını, ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde gerçekleģtirilecek katılımlarda (yirmibin) ABD Dolarını geçemez. (2) Standın su, elektrik ve internet vb iģletim masrafları ile fuar idarelerine ödenen kayıt ücretleri Tebliğ kapsamında ödenebilecek giderler olarak kabul edilmez ve Ģayet bu giderler fatura edilmiģse düģülerek hesaplama yapılır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri MADDE 5 (1) Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdıģında gerçekleģtirecekleri kokteyl, çalıģtay ve sergi etkinliklerine iliģkin; a) Yer kirası (kayıt ücretleri hariç), b) Ġkram, c) Organizasyon ( Ses, IĢık, görüntü sistemleri ve ihtiyaç duyulabilecek diğer teknik ekipman ve donanım, hostes, sunucu, tercüman giderleri, davetiye, isimlik,afiģ ve ihtiyaç duyulabilecek diğer baskı giderleri ile ilgili MüĢavirlik/AtaĢelikçe kabul edilebilecek diğer zorunlu organizasyon giderleri) giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50 si ödenir. Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde (onbin), grup faaliyetlerinde (yirmibeģbin) ABD Dolarını geçemez. (2) Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde gerçekleģtirilen reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50 si ödenir. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde (kırkbin), grup faaliyetlerinde (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez. (3) Mali yıl içinde reklam ve tanıtım faaliyetlerin kapsamında yapılacak ödemeler toplamı, bireysel iģletmeler için (yüzellibin), grup faaliyetlerinde (yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez. AYRILAN ÖDENEK VE TAKĠBĠ Tanıtma Genel Müdürlüğünce ayrılacak Ödenek Miktarı Sayfa 25

26 MADDE 6 (1) Her mali yıl için genel müdürlük bütçesinden bu kalem için toplam TL toplam ödenek ayrılacak olup, bu ödeneğin %10 luk kısmı kur farkları vb sebeplerden dolayı rezerv olarak tutulacaktır. Geriye kalan TL lik ödenek Genel Müdürlüğümüz Kuzey ve Orta Avrupa Dairesi BaĢkanlığı, Güney Avrupa, Asya Pasifik ve Orta Doğu Dairesi BaĢkanlığı ve Amerika, Ġngiltere ve Doğu Avrupa Dairesi BaĢkanlığı için TL lik 3 eģit paya bölünmüģtür. (2) Ayrılan toplam ödenek miktarı ile bu miktarın Daire BaĢkanlıkları arasında bütçe aktarımı için Genel Müdürlük Makamı Onayı alınır. (3) Ödenek miktarları ile ilgili izleme ve takip sürecinden Bütçe ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı sorumludur. BaĢvurular ilgili daire baģkanlıkları tarafından incelendikten sonra ödenek ve limit durum kontrolleri için ilgili formlar kullanılmak suretiyle Bütçe ve Ġdari ĠĢler Daire BaĢkanlığına bildirilecektir. BAġVURULARIN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ BaĢvuru ġartları ve Ġstenen Belgeler MADDE 7 (1) ĠĢletme veya ilgili sektör meslek birliği/derneği, destek talep ettiği yurtdıģı turizm fuarlarına katılım ya da turizm tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine iliģkin projesini aģağıda belirtilen belgeleri içerecek Ģekilde faaliyetin baģlamasından en az 3 ay önce Tanıtma Genel Müdürlüğüne sunacaktır. a) Turizm ĠĢletme Belgesinin onaylı sureti b) Bir önceki Mali Yıl içerisinde (bir milyon) ABD Doları veya muadili döviz sağladığını belgeleyen banka yazısı c) Meslek birliği ya da derneği adına baģvuru yapıldığında, ek olarak belgeleri sunulan konaklama tesislerinin kendilerine üye olduğunu belirten bir yazı d) Tahmini maliyet dökümü e) Faaliyet reklam ise medya planı (medya planında daha sonra söz konusu olacak değiģikliklerin de bildirilmesi gerekmektedir.) (2) Ġlgili sektör meslek birliği/derneği adına yapılan baģvurularda üyeler arasında en az üç iģletmenin aynı Ģartlara haiz olduğunu kanıtlayan belgeler sunulmak zorundadır. (3) 3 aylık sürenin hesabında, yararlanıcı tarafından gönderilen evrakın Bakanlık kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Değerlendirme Madde 8- (1) BaĢvurularla ilgili inceleme ve kontroller ilgili daireye havale tarihinden itibaren en fazla beģ iģ günü içerisinde tamamlanarak ödenek ve limitler açısından gerekli kontroller için Bütçe ve Ġdari ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilecek ve bu Sayfa 26

27 BaĢkanlıkça yapılacak kontroller ise iki iģ günü içerisinde ilgili form (Ek) kullanılmak suretiyle tamamlanmıģ olacaktır. (2) BaĢvuru dilekçesi ve ekleri incelendikten sonra inceleyen ve kontrol eden personel tarafından belgeler üzerine uygun bir yere ĠncelenmiĢtir Ģerhi düģülerek ve tarih atılarak paraflanacaktır. (3) BaĢvuruların değerlendirilmesi aģamasında gerekli olan bilgi ve belgelerin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde, eksik belgelerin on iģ günü içerisinde tamamlanması durumunda değerlendirmeye alınacağı aksi takdirde baģvurunun reddedilmiģ sayılacağı hususu resmi yazıyla muhataba bildirilecektir. ġifahi olarak belge tamamlatılması yoluna gidilmeyecektir. (4) Dilekçe ekinde bulunması gerekli olan belgelerle ilgili olarak; a. Turizm iģletmesi belgesi örneğinin noterden veya Bakanlık Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıģ bulunması ve onay tarihinin en geç 15 gün öncesine ait olması, b. Yeterli miktarda döviz sağladığını gösteren belge olarak ilgili bankadan alınmıģ bir yazının istenmesi, bu yazıda baģvuru sahibi adına ve hesabına bir önceki mali yıl içerisinde en az 1 milyon USD veya muadili diğer yabancı para tutarında yurtdıģı kaynaklı turizm geliri sağlandığını belirten ifadelere mutlaka yer verilmiģ olup olmadığı hususlarına dikkat edilecektir. (5) BaĢvuru dilekçesi ve eklerinin Genel Müdürlükte muhafaza edilecektir. Ancak gerektiğinde sadece faaliyetle ilgili bilgilerin yer aldığı/alacağı tahmini maliyet dökümü öncelikle tarayıcıdan geçirilerek elektronik posta ile bunun mümkün olmadığı durumlarda faksla ilgili yurtdıģı bürosuna gönderilebilecektir. (6) BaĢvuruların değerlendirilmesi aģamasında Yurt DıĢı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kapsamında Yapılan BaĢvurulara ĠliĢkin Değerlendirme Formu kullanılacak ve gerekli inceleme ve kontrolleri yapan her kademedeki personel isim ve imzaları ile inceleme/kontrol tarihleri formda mutlaka yer alacaktır. (7) BaĢvurunun kabul edildiğine dair ilgili yurtdıģı bürolarına yazılan yazılarda, hangi baģvuru sahibinin hangi faaliyet için baģvurusunun kabul edildiğine dair özet bilgilere ve ilgi kısmında baģvuru dilekçesinin evrak kayıt bilgilerine yer verilecektir. (8) Destek talebine iliģkin baģvuruların Genel Müdürlükçe değerlendirilmesinin ve uygun görülmesinin ardından baģvuru sahibine gönderilecek yazılarda ise, etkinliğin/faaliyetin gerçekleģtirilmesinin ardından mevzuatın ilgili maddelerine atıfta bulunmak suretiyle ödemeye esas gerekli bilgi ve belgelerin asılları ile birlikte renkli olarak çoğaltılmıģ/basılmıģ toplam 3 nüsha olarak bir dilekçe ekinde en geç iki ay içerisinde ilgili yurtdıģı bürosuna teslim edilmesi gerektiği belirtilecektir. Sayfa 27

28 ÖDEME VE MAHSUP Ödeme Öncesi Ġlgili YurtdıĢı Bürolara Ġbraz Edilecek Belgeler MADDE 9 (1) Genel Müdürlüğümüzce ilgili tebliğ kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelerde yer alan faaliyetin gerçekleģmesinden sonra en geç iki (2) ay içerisinde etkinliğe iliģkin aģağıda belirtilen belge ve dokümanlar baģvuru sahibi tarafından ilgili yurtdıģı bürosuna teslim edilmelidir: a) Harcamaya esas olan hizmetin ayrıntılı bilgilerini (destek konusu faaliyete iliģkin bilgiler: kullanılan salon, malzeme, teçhizat, dergi adı, Tv adı, reklam adedi, sayfa adedi vb.) içeren faturalar ve alt faturalar, b) Ödemelerin hak sahibine yapıldığını gösterir banka onaylı ödeme belgeleri (dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler) c) Televizyon ve radyo reklamları için ilgili yayıncı kuruluģtan yayın raporu d) Faaliyetin yapıldığını gösteren doküman (her birinden üçer nüsha) da) Faaliyet reklam ise: Yazılı basın reklamlarında, reklamların yayımlandığı gazete ve dergilerin isim ve tarihlerinin belirtildiği ilk sayfa (üst kapak) ile birlikte reklamların yer aldığı ilgili bölümleri (basılı reklamların çıktığı yayının orijinal nüshasından en az üç adet ya da orijinal nüshanın dijital örneğini içeren Cd/Dvd ve renkli çıktısı) Ġnternet reklamlarında, reklamın yayımlandığı sayfanın orijinal büyüklükteki renkli çıktısı ile reklamların yayımlandığı tarihleri, tıklanma sayıları, yüzdeleri vb. bilgileri içeren rapor ve Türkçe özet tercümesi Televizyon reklamlarında, CD ye kaydedilmiģ reklam filmi ve reklamın yayımlandığı televizyon kanallarından alınan yayın tarihleri ve sürelerini gösteren yayın raporu ve Türkçe çevirisi Açık hava reklamlarında, hizmeti sunan firma tarafından yayınlanan reklamların yer, tarih ve teknik özelliklerine iliģkin bilgileri ihtiva eden gösteren rapor ve görsel örnekler db) Faaliyet fuar ise: Fuara iģtirak edildiğini gösteren/belgeleyen en az 1 dk lık videonun kaydedildiği CD (Yerel Ģartlar bakımından mümkün olmaması durumunda fuara iliģkin yeterli sayıda fotoğraf) dc) Faaliyet kokteyl, sergi ve çalıştay etkinliklerinde ise: Etkinliğin icra edildiğini gösteren/belgeleyen 1 dk lık videonun kaydedildiği CD (Yerel Ģartlar bakımından mümkün olmaması durumunda fuara iliģkin yeterli sayıda fotoğraf) (2) BaĢvuru sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen evraklar ilgili yurtdıģı bürosuna 2 ay içerisinde teslim edilmekle birlikte ilgili MüĢavirlik/AtaĢelikçe yapılan inceleme sonucunda herhangi bir eksikliğin tespit edilmesi halinde, baģvuru sahibine resmi yazı Sayfa 28

29 yazılmak suretiyle eksikliklerin, tebliğ edilme tarihinden itibaren en geç 20 gün içerisinde tamamlanması gerektiği aksi takdirde ödeme yapılmayacağı bildirilir. (3) Bakanlık MüĢavirlik/AtaĢeliğinin bulunmadığı ülkelerde gerçekleģtirilen faaliyete iliģkin belge teslimleri söz konusu ülkeye akredite olan Kültür ve Tanıtma MüĢavirliği/AtaĢeliğine yapılır. YurtdıĢı bürolar tarafından yapılacak iģlemler Madde 10- (1) 9 uncu maddede belirtilen belge ve dokümanlar ilgili yurtdıģı bürolarca incelenir ve değerlendirilir. Bu aģamada yer alan usul ve esaslara dikkat edilir ve form kullanılarak mahsup evrakına eklenir. (2) Ġki aylık sürenin hesabında sürelerin hesaplanmasında, yararlanıcı tarafından gönderilen ödemeye esas evrakın yurtdıģı büroların kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. (3) Yabancı dilde düzenlenmiģ olan tüm fatura ve diğer belgelerin Türkçe çevirisi yapılarak onaylanır. (4) Biri asıl ikisi suret olmak üzere toplamda üç nüsha olarak hazırlanacak olan mahsup evrakının birebir aynı muhteviyata sahip olması, ayrıca ilgili belge ve dokümanlar çıkarılıp yerine baģkaları konulabileceğinden belge ya da dokümanların naylon dosya içerisine konularak bu dosyalar üzerine imza, kaģe ve mühür kullanılması uygulaması yerine tüm nüshalardaki belge ve dokümanların kendi üzerlerinde ıslak imza, mühür ve hizmetin gerçekleģtiğini belirten hizmet görülmüģtür, bedeli ödenmiģtir, tasdik olunur kaģenin kullanılması hususunda gerekli özen gösterilecektir. (5) Fatura ve Alındılar Tercüme ve Müfredat Cetvelinin Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği örnek 37 ye uygun olarak düzenlenmesi, açıklama kısmının boģ bırakılmaması ve bu kısımda ödemeye esas harcama talimatı (makam onayı) ve tüm faturaların tarih ve sayı bilgileri ile birlikte uygulanan TCMB çapraz kurunun yazılması gerekmektedir. (6) Mahsup bildirim formlarının Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği örnek 36 ya uygun olarak düzenlenmesi, eksiksiz olarak tüm bölümlerinin usulüne uygun olarak doldurulması ve özellikle ödenek bilgilerine tam ve doğru bir Ģekilde yer verilmesi hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. (7) Ġbraz edilen belgelerdeki giderler fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alıģ kuru esas alınarak Bakanlık yurtdıģı temsilciliğinin bulunduğu ülke parası cinsinden ödenir. Kültür ve Tanıtma MüĢavirliği/AtaĢeliği tarafından ilgili MüĢavirlik/AtaĢeliğinin bulunduğu ülke parası cinsinden yapılacak ödemelerle ilgili olarak; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın her döviz cinsi için bir çapraz kur açıklamadığı durumlarda ödemeler ABD Doları veya Euro olarak Bakanlık yurtdıģı temsilcilikleri tarafından iģletmelere/ilgili sektör meslek birliğine/derneğine yapılır. ġayet ödemeye esas olabilecek birden fazla fatura varsa kurlardan düģük olan fatura tarihi esas alınarak ödeme yapılır. (8) Ödemeler doğrudan baģvuru sahibi iģletmelere/ilgili sektör meslek birliğine/derneğine yapılacaktır. Sayfa 29

30 (9) Bakanlıkça ilgili tebliğ kapsamında yer alan oran ve sınırlar dahilinde %50 si karģılanacak olan faaliyetlere iliģkin ödemeler faaliyet bitiminden sonra yapılacak olup, avans yada ön ödeme yapılmayacaktır. Onay alınması Madde 11- (1) Ödeme öncesinde yurtdıģı bürolar tarafından Genel Müdürlükten onay (harcama talimatı) alınır. Bu onaylar hazırlanırken, ilgili daire baģkanlığı tarafından ödemeye esas olan faaliyetle ilgili detaylı bilgilere (faaliyetin yeri, zamanı, konusu, kapsamı, süresi vb) yer verilir. Mahsup iģlemleri Madde 12- (1) Biri asıl olmak üzere toplamda iki nüsha olarak Genel Müdürlüğe gönderilen mahsup evrakı her iki nüsha üzerinden form kullanılmak suretiyle incelenecektir ve varsa eksiklikler tespit edilecektir. (2) Kontroller sırasında eksiklik tespit edilmesi durumunda, bu durumun ilgili yurtdıģı bürosuna Ģifahi olarak değil fakat kurumsal elektronik posta vasıtasıyla bildirilecek olup, bu surette yapılan yazıģmaların mahsup dosyasında saklanması gerekmektedir. (3) Mahsup belgelerinin incelenmesi iģ ve iģlemlerinin ilgili daire baģkanlığına havale tarihinden itibaren on iģ günü içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre zarfında, herhangi bilgi ve belge eksikliği yok ise Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına/Saymanlığa gönderilecek yazının ilgili daire baģkanlığından çıkmıģ olması veya varsa bilgi ve belge eksikliklerinin ilgili yurtdıģı bürosuna kurumsal elektronik posta vasıtasıyla bildirilmiģ olması gerekmektedir. Eksikliklerin ilgili yurtdıģı büro tarafından on beģ iģ günü içerisinde tamamlanıp ilgili daire baģkanlığına iletilmesi halinde üç iģ günü içerisinde incelemenin tamamlanarak Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına/Saymanlığına gönderilecek yazının ilgili daire baģkanlığından çıkmıģ olması gerekmektedir. Ġlgili yurtdıģı bürosu tarafından on beģ iģ günü içerisinde tamamlanmayan eksikliklerin bulunduğu mahsup evrakı resmi yazı ile iade edilecektir. DĠĞER HUSUSLAR Kullanılacak formlar Madde 13- (1) Süreçte kullanılmak üzere hazırlanmıģ ve bu Genelge ye ek olarak konulmuģ olan formların kullanılması zorunludur. (2) Söz konusu formlarda değiģiklik ve güncelleme gerektiği durumda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Genel Müdürlükçe revize edilecek formlar resmi yazıyla ilgili birimlere dağıtılacaktır. Müeyyide MADDE 14 (1) Bu esaslar kapsamında katılımcılar tarafından yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının, katılımcının ülkemiz imajına zarar verdiğinin tespiti halinde geri alma iģlemi için 6183 sayılı Amme Sayfa 30

31 Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır. Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler Madde 15- (1) Yurt DıĢı Turizm Fuarlarına Katılımın ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine iliģkin Tebliğ dayanak tutularak daha önce hazırlanmıģ olan genelge ve iç genelgeler yürürlükten kaldırılmıģtır. iv. MEDYA PLANININ İNCELENMESİ Reklam Ġhalesi sonucunda oluģturulan ve Genel Müdürlük Makamınca Onaylanan Medya Planın Kontrolü; Alınan Medya hizmetinin uygulanması gereken Planın dahilinde olduğunun kontrolüdür. Medya Planında Yer Alan Kalemler: o Rate Card: Reklam hizmetinin katalog bedeli o Net. Media. Cost: Reklam hizmetinin pazarlık sonucu oluģan bedeli, o Production: Reklamda kullanılacak Materyalin Üretim Bedeli, o Agency. Comm: Medya hizmetinin alınmasına aracılık eden ajansa ödenecek bedel, o Unit Cost (Including Ag. Comm, Prod&Vat): Reklam Hizmetini alımının vergiler dahil Toplam Maliyeti, Kontrol sırasında incelenmesi gereken konular ise Ģöyledir: Faturada ve Medya Planında yer alan rakamların aynı olması, ( Aynı değilse Büro yetkilisi imzasıyla ilgili makama yazılmıģ açıklayıcı bir yazı ile konu aydınlatılmalıdır.) Medya Planı dahilinde yapılacak Reklam ın Planda uygun görülen tarihte yapılmaması halinde (Sadece 1 Aylık tarih değiģimleri Genel Müdürlüğe Üst Yazı ile bildirilmelidir.) Genel Müdürlük Makam Onayı alınmalıdır. Reklam Hizmetinin, Medya Planında yer alan tarihler arasında gerçekleģtirildiğinin görseller aracılığıyla kontrolü yapılmalıdır. Not: Medya Planı uygulanması sırasında ortaya çıkacak aksaklıklar, MahsuplaĢma esnasında problem oluģturmaması için Genel Müdürlüğe bildirilmeli ve Mahsup dosyasında aksaklıkları açıklayan Ġlgili Makama YazılmıĢ yazılar konulmalıdır. Sayfa 31

32 MAL VE HĠZMET ALIMLARI - 1 (03.5) Harcamanın Adı Harcama Kodu Bilgisayar Hizmeti Alımları Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Posta ve Telgraf Giderleri Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri Hat Kira Giderleri Yük Taşıma Giderleri Diğer Taşıma Giderleri Açıklama Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve Donanım Alımları Hariç)(1) Geçici Personel, Ofis Temizlik Alımları(2) PR, Evrak Gönderim Giderleri (Mektup, Zarf) Sabit Telefon, Faks Faturaları İnternet Abonelik ve Kullanım Yıllık Telefon, Faks Abonelik Kargo Çekim Bedelleri (Ağır Yükler) Diğerleri Her Bir Harcamaya Ait Özel Evrakları Web Sitesi Ücretleri - Harcama Pusulası(3) Kimlik Fotokopisi(3) PR Sözleşmesi Makam Onayı Gerekmez(4) - PR Firması Aracılığıyla Yapılan Faaliyetleri Gösteren Belgeler ve Görseller Kurumların bilgi iģlemle ilgili yazılım, donanım, iģletme gibi her türlü ihtiyacının bir bütün olarak hizmet sözleģmesi ile karģılanması halinde ödenecek tutarlar. 2.Geçici Personel Hizmet Alımı yapılmadığı sürece yılda 90 ĠĢ Günü çalıģtırılabilir. Ancak Sosyal Güvenlik Kesintileri Ödenemez. Özel Firmalardan Hizmet Alımları Yapılması halinde Geçici ĠĢçiler yıl boyunca çalıģtırılabilir ve Sosyal Güvenlik Kesintileri Firmalardan tarafından ödenmesi sağlanabilir. 3.Firmadan Hizmet Alımı Yapılması Halinde Firma SözleĢmesi yeterlidir. Harcama Pusulası ve Kimlik Fotokopisi Gerekmez. 4.Bakanlık Makamının 23/12/2013 Tarih ve sayılı onayında (Ek1) bahsi geçen, sorumluluğu ve yetkisi büro görevlisine devredilen iģler, Sayfa 32

33 MAL VE HĠZMET ALIMLARI - 2 (03.5) Harcamanın Adı İlan Giderleri Sigorta Giderleri Komisyon Giderleri Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler Hizmet Binası Kiralama Giderleri Diğer Kiralama Giderleri Diğer Hizmet Alımları Harcama Kodu Açıklama Gazetede verilen İlanlar (Reklamlar Hariç) Büroya ait Tüm Sigorta Giderleri Havale Kesintileri, Banka Komisyon Giderleri, Tüm Reklamlar İşlemleri, Birlikte Reklam, Hizmet Binası Kira Giderleri, Hizmet Binasına Ait İşletme Giderleri Fuar Yeri Kiraları, Fuar Konstrüksiyon Kiralanması Diğer İhale Sözleşmesi Medya Planı Her Bir Harcamaya Ait Özel Evrakları İlana Ait Görseller Sigortaya Ait Sözleşme Kesintiye Ait Banka Dekontu Alt Fatura(1) Yılı itibariyle Reklam Sözleşmesi Hizmet Binası Kira Sözleşmesi Fuara Ait Görseller - Reklam Görselleri 1.Bakanlık Ġç Denetim Birimine Ait Tarih ve /2, 1063/2 sayılı Denetim Raporları 2. Alt Faturalara da KaĢe Vurulmalıdır. Sayfa 33

34 C. TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ (03.6 ) Temsil ve tanıtma giderlerinin nerelerde kullanılabileceğine iliģkin örnek harcama alanları Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri : - Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dıģında kalan ve yine temsil amaçlı olmak üzere, spor faaliyetlerine, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara iliģkin karģılama, ağırlama ve organizasyon giderleri, - Temsil amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve baģka ekonomik kodlardan karģılanması mümkün olmayan yolluk, kira gibi diğer giderler, - Ülkemizin yatırım imkanlarının yabancılara tanıtılması ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasını sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dıģında yapılacak toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonlar ve bunlara iliģkin baskı, yayın, broģür vb. araç, gereç ve malzeme giderleri, ağırlama, konaklama ve bu iģlemle ilgili hazırlıkların gerektirdiği her türlü giderler (yolluklar hariç), - Makamın gerektirdiği temsil, ağırlama, tören giderleri dıģında kalan ve tanıtma amaçlı olmak üzere, kısa süreli kongre, konferans ve seminer gibi toplantılara iliģkin karģılama, ağırlama ve organizasyon giderleri ile tanıtmaya yönelik reklam giderleri, -YurtdıĢından ülkemize davet edilen sanatçı ve toplulukların yol parası, konuklama, kaģe vb. giderler, - Yukarıda sayılanların dıģında kalan temsil, ağırlama, tören, fuar, organizasyon giderleri. bu bölüme kaydedilecektir Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri : - Yurdumuza çağrılmalarında yarar umulan yabancılar ile yabancı basın, radyo ve televizyon organları heyet ve mensuplarının yurt içindeki ağırlama, -Tanıtma amaçlı fuarlarla ilgili olmak üzere ve baģka ekonomik kodlardan karģılanması mümkün Bu grupta yer alacak olan alım, bakım ve onarım giderleri aynı zamanda sermaye giderlerinin altında da yer almaktadır. Her iki grupta yer alan mallar bir yıldan fazla ömürlü olmakla birlikte bu grubu sermaye giderlerinden ayıran özellik alım veya bakım bedelleridir. ĠĢleme konu alım veya onarım değerleri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarın altında kalanlar bu bölümde, söz konusu tutarın üstünde olanlar ise sermaye bölümünde sınıflandırılacaklardır. Sayfa 34

35 TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ (03.6) Harcama Tertibi Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri Harcama Tertibi Kodu Açıklama Uçak Biletleri, Konaklama, Rehber, Kongre, Konferans, Seminer, Hediyelik Eşya İkram, Ağırlama, Kokteyl, Tanıtım Giderleri, Toplantı Her Bir Harcamaya Ait Özel Evrakları E-Bilet (Fatura Niteliğinde ) Ağırlamayı Gösteren Görseller D. MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ (03.7) Bu grupta yer alacak olan alım, bakım ve onarım giderleri aynı zamanda sermaye giderlerinin altında da yer almaktadır. Her iki grupta yer alan mallar bir yıldan fazla ömürlü olmakla birlikte bu grubu sermaye giderlerinden ayıran özellik alım veya bakım bedelleridir. ĠĢleme konu alım veya onarım değerleri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarın altında kalanlar bu bölümde, söz konusu tutarın üstünde olanlar ise sermaye bölümünde sınıflandırılacaklardır. Sayfa 35

36 Harcama Tertibinin Adı Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme Alımları Büro ve ĠĢyeri Makine ve Teçhizat Alımları MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Yangından Korunma Malzemeleri Alımları GĠDERLERĠ (03.7) Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Fikri Hak Alımları Diğer Gayri Maddi Hak Alımları Bakım ve Onarım Giderleri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Diğer Bakım ve Onarım Giderleri Kodu Açıklama Büro masası, Koltuk, Sandalye, Sehpa, Etejer, Kütüphane, Dosya Dolabı, Karteks Dolabı, Misafir koltuğu, Bilgisayar Masası, Çelik Kasa, perde, Masa Kalemi, Çöp Kutusu, Mühür gibi her türlü büro malzemesi alımları (Mühür Giderleri) Büro hizmetlerinde kullanılacak olan; - Daktilo, hesap makinesi gibi her türlü düģük değerli ve basit büro makinesi alımları, - Değeri her yıl bütçe kanunuyla belirlenecek tutarı aģmamak üzere bilgisayar, telefon, yazı makinesi, fotokopi makinesi, klima, baskı makinesi, evrak imha makinesi, Yangından Söndürme Cihaz Alımları, (Yangın Tüpü Dolumu ve Alımı) Diğerleri Pc yazılım lisans alımları* Tercüme haklarının satın alma ve kiralama ücretleri Yukarıda sayılan gruplara girmeyen diğer gayri maddi hak alımları. Bilgisayar Fax vb. Bakım onarımı Bilgisayar Fax vb Bakım onarımı Bedeline bakılmaksızın, gerektiğinde sözleģme ile teknik müesseselerine ödenecek rutin bakım ve onarım giderleri ile bunlara iliģkin diğer giderler TaĢınır mallarla ilgili olarak; yukarıda sayılan gruplara girmeyen ve tutarı her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek miktarı aģmayan bakım ve onarım giderleri. TaĢınır Numarası TaĢınır kaydı yapılmaz. * Bilgisayarlar için kullanılacak olan hazır programların satın alma ve lisans bedelleri, bu programların revizeleri, özellik ve kapasite artırımı için ödenecek bedeller ile yeni program yazdırılmasına iliģkin giderler. Sayfa 36

37 E. GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ (03.8) TaĢınmaz mallarla ilgili olarak, bunların ekonomik ömürlerini ve değerlerini artırmaya yönelik yenileme amaçlı bakım-onarımlar dıģında kalan ve doğrudan iģletmeye yönelik rutin olarak yapılması gereken bakım ve onarımlar (parasal limitlere bakılmaksızın) bu grupta yer alacaktır. Bunlardan bazıları bütçe kanunlarıyla belirlenen limitler ile sınırlı olacak ve bu limitleri geçmeyenler bu bölüme gider kaydedilecek iken limitleri geçen tutarlardaki bakım-onarımlar sermaye bölümüne gider kaydedilecektir. Bu bölüm, taģınmaz malın kullanım amacına göre kendi içinde alt bölümlere ayrılarak sınıflandırılmıģtır. GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ Harcama Tertibi Büro Bakım ve Onarımı Giderleri Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri Harcama Tertibi Kodu Açıklama Mevcut elektrik, su, doğalgaz ve ısıtma tesisatının tevsii, bakım onarımları Diğerleri Badana Boya, Asansör - Yılı Bütçe kanununda belirtilecek olan tutarı geçmeyecek zaruri küçük onarımlar. F. MAMUL MAL ALIMLARI (06.1) SERMAYE GĠDERLERĠ (06) Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve Devlet mal varlığını artıran ödemelerdir. Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır. MAMUL MAL ALIMLARI (06.1) Üretim süreçlerinde kullanılmak suretiyle kısmen veya tamamen değiģime uğrayarak yarı mamul veya mamul mal haline gelecek olanlar dıģında kalan, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kapsamında yer almayan, kullanıma hazır mallardan bedeli her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek limitin üstünde kalan diğer bir ifadeyle cari nitelikli olmayanları kapsayacaktır. Bu bölümde yer alan makine, teçhizat, taģıt vb. için bakım-onarımın dıģında makine-teçhizatın teknik özelliklerini artırmaya, geliģtirmeye yönelik olarak kullanılacak olan Sayfa 37

38 ve her alım için bedelleri yukarıda ifade edilen limitin üzerinde kalan yedek parça alımları da III. ve IV. düzeyde ilgili bölümlerine gider kaydedilecektir. Ancak, bakım-onarımda kullanılacak olan yedek parçalar Malzeme Alımları ekonomik koduna, limitin altında kalan yedek parça alımları ise 03- Mal ve hizmet alımları bölümüne gider kaydedilecektir Mamul Mal Alımları Harcama kaleminden ödenek Kalkınma Bakanlığının her yıl projelendirerek serbest bırakması sonucu oluģur. Sürekli ödenek tahsis edilen bir harcama kalemi olmaması nedeniyle ödenek aktarımının hemen ardından mahsup yapılmalı ve Projenin dıģında yapılan harcamalar mahsuplaģtırılmamalıdır. Sayfa 38

39 IV. Mahsup ĠĢlemlerinin Sonlandırılması Bu bölümde yapılan harcamanın Maliye Bakanlığı Harcama Yönetim Sistemine girilerek harcanan tutarın Ödenekten düģülmesi iģlemi anlatılacaktır. Harcama Yönetim Sistemine (https://www.kbs.gov.tr/oeb/gen/login.htm) T.C. Numarası ve Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığından Edinilen ġifre ile giriģ yapılmaktadır. Ödeme Emri Belgesinin OluĢturulması ve Mahsup Evraklarının Teslimi Ġdarelerce, bütçeden yapılacak kesin ödemeler için düzenlenen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki 1 örnek numaralı Ödeme Emri Belgesini; ön ödeme suretiyle yapılacak ödemelerde ise anılan Yönetmelik eki 2 örnek numaralı Muhasebe ĠĢlem FiĢini ifade eder. Ödeme belgesi en az üç nüsha düzenlenir. Ġlk iki nüshası, bu Yönetmelikte belirtilen kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe birimine verilir. Ödeme belgesinin birinci nüshası ile eki kanıtlayıcı belgeler SayıĢtay a gönderilir, ikinci nüshası ise muhasebe biriminde saklanır. Ödeme belgesinin birinci nüshasına, kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı temin edilemeyenlerin onaylı suretleri bağlanır. Fatura ve taģınır iģlem fiģinin asıllarının bağlanması esastır. Ancak, kaybolma, yırtılma, yanma gibi mücbir sebeplerle aslının temin edilemediği hallerde, fatura ve/veya taģınır iģlem fiģinin onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılabilir. Onaylı suretlerin, onaylayan ilgili birim yetkilisinin adı, soyadı, unvanı, imzası ve resmi mühür ile onay tarihini taģıması gerekir. Elektronik ortamda oluģturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriģ iģlemleri gerçekleģtirme görevi sayıldığından, ödeme belgesine ayrıca bu verileri kanıtlayıcı belge bağlanmaz. (MERKEZĠ YÖNETĠM HARCAMA BELGELERĠ YÖNETMELĠĞĠ) Örnek: Mal ve Hizmet Alımı (Kırtasiye Alımı) Manuel olarak düzenlenen ödeme emri belgesi menüde Ödeme Emri klasörünün altında bulunan ÖEB GiriĢ ekranından gerçekleģtirilir. Ödeme emri belgesi düzenlenirken detaydaki her bir satır ÖEB GiriĢ ekranındaki konu olan ödeme emrini ilgilendiren ĠĢlem Tipi ile oluģturulur. A harcama birimi X kiģisinden TL kırtasiye alımı gerçekleģtirmiģtir. Kırtasiye alımına iliģkin ödeme emri belgesi düzenlenmiģtir. Menüden Ödeme Emri klasörün altında bulunan ÖEB GiriĢ modülü tıklanır. Sayfa 39

40 Açılan pencerede ödeme yapıldığı MüĢavir/ AtaĢeliğin TC Kimlik bilgisi ilgilinin T.C./V.NO bölümüne yazılır. Enter tuģuna basılır ya da Banka butonuna tıklanır. Açılan ekrandan MüĢavir/ AtaĢeliğin ödeme yapacağı banka hesap numarası seçilir. Açıklama kısmına ödeme emri belgesinin TL Para birimin Hangi Kur ve Avanslar Elde edildiğini belirten kısa bir açıklama yazılır. Örneğin A birimi kırtasiye alımı gibi. ĠĢlem tipi olarak Harcama seçilir. Detay GiriĢ butonu tıklanır. Yeni Kayıt butonu tıklanır. Harcama Tipi olarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri seçilir. ( ) Fonksiyon kodu olarak harcamanın yapılacağı tertipteki fonksiyon kodu seçilir. Finans kodu olarak harcamanın yapılacağı tertipteki finans kodu seçilir. Harcama Türü olarak Kırtasiye Alımları seçilir. ( ) Bütçe Yansıması seçilir. Tutar kısmına 1200 yazılır. Ödenek Kontrol butonu tıklanır. Sayfa 40

41 Harcama iģlem tipi ile ödeme emri belgesinin detayındaki 630 ve 830 ve 835 hesaplar oluģturulmuģ olunur. Yapılan Harcamanın Hangi ödenekten karģılanacağı ĠġLEM TĠPĠ: butonundan 4- Kesinti/Mahsup/Nakit Talep seçildikten sonra ödeneğin KiĢi Alacağına düģüp düģmediğine bağlı olarak KiĢilerden Alacaklar Kaydı veya Avans Sekmesinden belirlenir. KiĢi Alacağı: Mahsup dönemi geçtiği halde kapatılmayan Avans/Krediler Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesaplarında KiĢilerden Alacaklar Kaydı hesabında tutulur ve KiĢi Alacağı olarak adlandırılır. KiĢilerden Alacaklar Kaydı veya Avans Sekmesinde yer alan ödeneklerden Avans Numarası dikkate alınarak harcamanın hangi ödenekten düģüleceği seçilir. Tutar kısmına ilgili kiģiye kesintiler düģüldükten sonra ilgilinin banka hesabına ödenecek net tutar yazılır. Kabul butonuna basılır ve kayıtlar ana ekrana aktarılır. Ödeme emri belgesi ile ilgili kayıtlar girildikten sonra ÖEB Oluştur butonu tıklanır. Sayfa 41

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Sunum Planı Bütçe Hazırlık Mevzuatı ve Dokümanları 2018-2020 Düzce Üniversitesi Bütçe Hazırlık Çalışmaları ve Hazırlanacak Formlar Bütçe Hazırlık

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAYIS 2016 Üniversitemizde Yürütülen Projeler ve Destekleyen Kuruluşlar PROJELER DESTEKLEYEN KURULUŞ BAP TUBĠTAK AB SAN-TEZ DĠĞER KURUMLARCA DESTEKLENEN PROJELER

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME 11 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29292 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 43) HESABA AKTARMA SURETİYLE ÖDEME Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA

Üye Üye Üye İlhan HANAĞASI Zeki YİĞİT Haluk KIRCA Karar No : 1547 Karar Tarihi : 26/08/2015 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 104, 116 ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu nun 8. maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU AVANS İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ( Yönetim Kurulunun 06/02/2014 tarih ve 2014/29 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı, ön ödeme şekillerini, devir ve mahsup işlemlerini, yapılacak

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENEL YAZI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUBAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 55625784// Konu : Parasal Sınırlar ve Oranlar GENEL YAZI 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER EK - 2 KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HAKEDİŞ VE ÖDEMELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Yönetmelikleri

Detaylı

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ

TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 Teminat mektubu kabul 2 Teminat iadesi HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1- İdarece düzenlenmiş

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN ŞİRKETLER TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ĐKĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKĐYE RADYO-TELEVĐZYON KURUMU AVRUPA BĐRLĐĞĐ VE ULUSLARARASI KURULUŞLARIN KAYNAKLARINDAN KURUMUMUZA PROJE KARŞILIĞI AKTARILAN HĐBE TUTARLARININ HARCANMASI VE MUHASEBELEŞTĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Danışmanlık Hizmeti Verilmesi Birimin Bilgi Görüş Talep Yazısı. (Yazılı bilgi istenmesi durumunda) Yazılı talep halinde; en fazla Değer Durumda; en fazla 4 iş günü 2 İç Kontrol Sisteminin kurulması,

Detaylı

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1- MUŞ DEFTERDARLIĞI SAĞLIK KURUMLARI DÖNER SERMAYE SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Tahakkuk birimlerinin gönderdiği ödeme emirleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

OCAK AYI İŞLEMLERİ. Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org OCAK AYI İŞLEMLERİ Erkan KARAARSLAN Ocak Ayı Sonuna Kadar Sayıştaya Gönderilecek Dökümanlar Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır: a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel. b) Muhasebe yetkililerinin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

T.C. IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HARCAMA ĠġLEMLERĠ GENELGESĠ 2012 mali yılında Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını ve harcama iģlemlerinde mevzuata uygunluğu sağlamak, ayrıca da Strateji GeliĢtirme Daire

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:

Doküman No: SA Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih: Doküman No: SA-5-2-2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Hizmet Alımı Ġhaleleri ĠĢ AkıĢ ġeması ĠġLEM / Ġġ AKIġI SORUMLULUKLAR

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. İç Kontrol Standartları Formatı 2012 yılı Aralık ayına kadar 2 Performans ve Kalite Ölçütleri

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) 25 Şubat 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29990 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 55) (ÖN ÖDEME USUL VE ESASLARI) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER EK 6 DESTEK ÖDEMESİ İÇİN YARARLANICILAR TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER GENEL HÜKÜMLER 1. Yurtdışında düzenlenen belgelerin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MURATPAŞA BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL YÖNERGESİ 2015 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Yönergenin amacı, Muratpaşa Belediyesinde yürütülecek ön malî kontrol faaliyetlerine

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör

Harcama Birimi. Düzenleyen Mustafa DOĞAN Strateji Geliştirme Daire Başkanı. Onaylayan Prof. Dr. Mustafa Talha GÖNÜLLÜ Rektör 4734 sayılı KAMU İHALE KANUNUNA TABİ MAL VE HİZMET ALIMI İLE YAPIM İŞLERİNDE, İHALE YOLUYLA YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Harcama Birimi İhtiyaca göre ihtiyaç talep formu veya yazı ile varsa

Detaylı

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi

T.C. ORDU ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi DERS GÖREVLENDĠRMELERĠNĠN HAZIRLANMASI Ġġ AKIġ ġemasi Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanlarının TBMYO Mali iģler Birimine Teslimi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları Ek Ders ve Sınav Ücret Bayanları Doğru

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI

İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜ İŞ AKIŞI HAZİNE VE MUHASEBE DAİRESİ KKTC MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL BÖLÜMÜNDEKİ KONTROL AKTİVİTELERİ MB-HMD-ĠK 1 MB-HMD-ĠK 2 MB-HMD-ĠK 3 MUHASEBE İŞLEM FİŞİ KONTROLÜ HARCAMA BELGESİ

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A.

SUN BA IMSIZ DI DENET M YEM MAL K A. Sayı: YMM.03.2009-054 Konu: 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3 İZMİR. 8.7.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 7 Temmuz 2009 tarihli ve 27281

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR

AMASYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR AMASYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DESTEKLENEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KONULAR A) YURT İÇİ /YURT DIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLUĞU Yurtiçi/ yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Merkezî

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

Amaç ve kapsam. Dayanak

Amaç ve kapsam. Dayanak YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BÜTÇELERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN TEFRİK EDİLEN ÖDENEKLERİN ÖZEL HESABA AKTARILARAK KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE ÖZEL HESABIN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MUH.01 GİDRLRİN MUASBLŞTİRİLMSİ İŞ AKIŞ ŞMASI DOKÜMAN NO: 34.İA.MU.01 TARİ:01.11.2013 SAYFA NO: 1 / 1 RVİZYON NO:01 arcama birimleri ödeneklerine göre ihtiyaçlarına esas olmak üzere harcama yapılması arcama yapılması

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri;

TEBLİĞ. f) Ar-Ge personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenleri; 7 Temmuz 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27281 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) 1. Giriş Bu Tebliğin

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PLANI. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PLANI. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 YILI HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PLANI Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 32 ve 33 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR

BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI BASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR Mahalli Ġdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ

4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ 4 Mart 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29285 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 42) PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE İŞ VE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE HAZIRLAMA İŞ AKIŞ SÜRECİ Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan

Detaylı

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ŞUBELER MALİ İŞLER UYGULAMA TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: 2 Tasnif No: OMO-Mİ/02 Oda Yön. Kur. Kar. No:9/1 Oda Yön.Kur. Kar. Tarihi: 22.05.2014 22. Mayıs.2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/52 TARİH: 08.07.2009 KONU 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Belirtilen Damga Vergisi İstisnası Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı