CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt"

Transkript

1 CARĠ HESAP ve MÜġTEREK- MÜTESELSĠL KEFALET SÖZLEġMESĠ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Satıcı : BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET Tolga Cörüt (Bundan böyle kısaca Bir Elektronik diye adlandırılacaktır.) E-posta : Telefon & Fax : Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Pasaj2 No:65 Ataşehir / İSTANBUL Vergi Daire : Kozyatağı / No : MüĢteri : (Bundan böyle kısaca MüĢteri diye adlandırılacaktır.) E-posta : Telefon & Faks : Vergi Daire : / No : Yukarıdaki adreslerde faaliyet gösteren Bir Elektronik ve Müşteri ile aşağıdaki konularda mutabık kalınmıştır. A- CARĠ HESAP VE ĠġLEYĠġĠ 1- Bir Elektronik, Müşteriye sattığı mallardan, verdiği hizmetlerden, kestiği faturalardan, aldığı paralar ve çeklerden, gelen ve gönderilen havale ve dekontlardan dolayı bir CARİ HESAP tutacaktır. Bir Elektronik in bu cari hesaba borç ve alacak olarak kaydettiği kalemler kesin olup haklı bir neden dışında Müşteri nin mukavele ve muameleye müteallik dava ve müdafaa hakkı yoktur. 2- Bir Elektronik bu cari hesabın akdinden önce Müşteri ile yaptığı her türlü hukuki muamele, fiil ve işlerden dolayı kendi ticari defterindeki borç ve alacağını Cari hesabına borç ve alacak kaydetmek hakkına haizdir. 3- Müşteri tarafından Bir Elektronik e keşide veya ciro edilerek teslim edilen bilcümle kambiyo senetlerinin Cari hesaba kaydı, bu senet bedellerinin tahsil edilmesi halinde muteber olmak şartıyla vuku bulmuş sayılır. 4- Bir Elektronik ile Müşteri arasındaki işlemlerde USD / TL / EURO kullanılacaktır. Her üç para birimi de aynı cari hesap sözleşmesi üzerinden takip edilecektir. Cari hesap sözleşmesinden doğacak olan borçlar, borçlanılan para birimi üzerinden tahsil edilir. 5- Bir Elektronik tarafından satılan ürün Müşteri tarafından yasa ve kurallara uygun olarak iade edilmek istendiğinde satış faturasında yazılı ürün bedeli borçlunun Cari hesabına alacak kaydedilir. Söz konusu ürünün Bir Elektronik stoklarında mevcut başka bir ürün ile değiştirilmesi gerektiğinde ürünün satış faturasında yazılı TL cinsinden bedeli iade tarihindeki döviz kuruna bölünmek suretiyle tespit edilen döviz cinsinden tutarı, yerine verilecek ürünün döviz cinsinden bedeli ile karşılaştırılarak aradaki fark tahsil yada tediye edilir. 6- Bir Elektronik tarafından üç aylık dönemler sonunda cari hesaptaki matlup ve zimmet kalemleri arasındaki fark tespit edecek ve hesap hülasası şeklinde Müşteri ye bildirecektir. Elektronik ortamda yapılacak bildirimler de geçerlidir. Bir Elektronik tarafından çıkarılan herhangi bir hesap hülasasının doğruluğuna veya münderecatına kanuni süre içerisinde Müşteri tarafından itiraz edilmezse Müşteri hesap hülasasını ihtilafsız kabul etmiş sayılacaktır.

2 B- SÖZLEġMENĠN FESHĠ 7- Bir Elektronik bu sözleşmenin herhangi bir döneminde sözleşmeyi tek taraflı olarak haklı nedenlerin varlığı halinde fesih ederek Müşteriden cari hesap bakiyesini ve varsa diğer borçlarını 7 gün içinde ödemesini talep etme hakkına haizdir. 8- Müşteri haklı bir neden olmadıkça bu sözleşmeyi fesih edemez. C- TEMERRÜT 9- Bir Elektronik Müşterinin temerrüde düşen borcuna TL bazında aylık %...(Yl= Yüzde.) temerrüt faizi talep etmek hakkına sahiptir. Bir Elektronik in hesap devreleri sonunda tahakkuk ettireceği bileşik faiz Müşteri hesabına zimmet kaydedilerek hesap hülasasında vade farkı olarak gösterilecektir. Müşteri nin temerrüdü halinde aylık %... oranında temerrüt faizi işletilecek ve zimmete borç kaydedilecektir. D- KANUNĠ ĠKAMETGÂH 11- Taraflar işbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve karşı tarafa tebligat yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzasının yanında yazılı yeri kanuni ikametgah olarak ittihaz ettiğini, bu adrese yapılacak tebligatların şahsına yapılmış sayılacağını, diğer bir mahalli kanuni ikametgah olarak ittihaz edecek olurlarsa yeni adresi en kısa zamanda noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmeyi, bildirmedikleri takdirde aşağıda yazılı adresi her türlü takibat icrası için lüzumlu kanuni ikametgah adresi olarak eylediğini kabul eder. E- MASRAFLAR 12- İşbu sözleşme ve teminat olarak verilmiş veya verilecek her türlü kefaletle ilgili her türlü masraf, vergi, harç, rüsum ve her tür ücret yahut tahakkuk edecek cezalar Müşteri zimmetine borç kaydedilecektir. Yine Müşteri den alınan ve tahsil için bankaya teslim edilen senetlerin, tahsil eden banka komisyonu, masrafları ve tahakkuk eden gider vergisi Müşteri ye aittir. Borçların tahsili hususunda Bir Elektronik in mahkeme ve icra dairelerinde takibat yapmak mecburiyetinde kalması halinde, bu yolda yapılacak bütün masraflarla birlikte icra dairesinde tahakkuk edecek cezaevi harcını Müşteri, Bir Elektronik e ödemeyi taraftarlar kabul ve taahhüt eder. F- REHĠN, TAKAS VE HAPĠS HAKKI 13- Müşteri ve Kefiller, Bir Elektronik nezdinde bulunan döviz cinsinden veya TL üzerinden doğmuş veya doğacak tüm alacakları, mevduat bloke hesapları, nakit, tahvil ve hisse senetleri ve bunların kuponları, kambiyo senetleri, konşimentolar ile diğer tüm kıymetli evrak ve eşya üzerinde veya kredi hesaplar üzerinde Bir Elektronik in herhangi bir ihtara gerek olmaksızın virman, takas, rehin ve hapis hakkına sahip olduğunu, bunların tüm borçlarını karşılayacak miktarların teminatı ve rehini olduğunu beyan ve kabul ile taahhüt ederler. G- DĠĞER HUSUSLAR 14- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu nun amir hükümleri uygulanır. 15- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların hal mercii olarak İstanbul Mahkeme ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. 7 başlık ve 15 maddeden oluşan işbu sözleşme... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul, beyan ve taahhüt edilerek imzalanmıştır.

3 ALACAKLI BORÇLU BİR ELEKTRONİK Adı / Unvanı : E-posta : Telefon : 0 ( ) _ Faks : 0 ( ) _ Kanuni ikametgâhı : Kaşe / imzası : KEFALET TAAHHÜTNAMESĠ firmasının BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET / Tolga Cörüt ten almış olduğu veya alacağı her türlü emtia karşılığı, ve üçüncü kişilere olan borçlarının temliki suretiyle oluşan veya oluşacak olan borçları veya her ne sebepten olursa olsun borçlandığı, borçlanacağı, ödemekle yükümlü olduğu veya olacağı, gerek senetlerle, çeklerle gerekse cari hesap sözleşmeleri, defter kayıtları, temliknamelerle veya diğer her türlü belgelerle sabit olan borçlardan ve bu borçlara ilişkin bilumum faiz, komisyon, masraf ve teferruattan borçlu ile müşterek ve müteselsilen aynı derecede sorumlu olacağımı(zı), asıl borçlunun BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET / Tolga Cörüt e vermiş olduğu çek, senetlerden veya diğer bir alacağından herhangi birinin ödenmemesi, taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde vadesi gelmemiş diğer borçların, çek, senet ve alacakların da muaccel olacağını muaccel olan ve muaccel olacak olan bütün borçtan, borcun sona ermesine kadar, asıl borç ile birlikte işlemiş ve işleyecek olan temerrüt faizinden temerrüt tarihinde bankaların uygulamış olduğu kısa vadeli ticari kredi faiz oranının ortalamasından sorumlu olduğumu/olduğumuzu, cezai şart, menfi zarar ve ziyan, borçlu aleyhinde ikame edilen dava masrafları ile ilgili sair masrafların herhangi bir süreyle sınırlı olmaksızın asıl borçlu ile birlikte sorumlu olacağımı/olacağımızı, bu kefalet taahhüdünün süreye bağlı olmadığını, BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET / Tolga Cörüt ün borçlu aleyhinde dava açması veya takip yapması gibi bir ön şarta tabi olmaksızın ilk yazılı talebinde herhangi bir kanuni merciye başvurmaksızın borçlunun tüm borçlarını kabul ederek ödeyeceğimi/ödeyeceğimizi, borçlu aleyhine daha önce başlatılan dava veya takibin süregelmesinin aleyhim(iz)e takip yapılmasına engel olmayacağını, asıl borçlunun aciz, iflas, konkordato ve benzeri sebeplerle borcu, veya borcunun bir kısmını ve/veya faizini ödememesi halinde dahi BK 497. maddesinde yazılı defilerden faydalanmayacağımı(zı), işlemiş veya işleyecek akdi ve yasal tüm faizler için 1 yıldan fazla süreli de olsa sorumlu olacağımı(zı), BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET / Tolga Cörüt ün dilerse, borç için aleyhime/aleyhimize ihtiyati haciz kararı almasına muvafakat ettiğimi/ettiğimizi, BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET / Tolga Cörüt ün asıl borçlunun taahhütlerini ertelemesi, temdit etmesi, borç için olan teminatları kısmen veya tamamen geri vermesi hallerinde de sorumluluğumuzun aynen devam edeceğini gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederim/ederiz. Müşteri nin açıklanan borçları için BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET / Tolga Cörüt kayıtlarının yegane delil sayılacağını kabul ve taahhüt ederim. kabul, beyan ve taahhüt eylerim/eyleriz. İşbu kefaletimiz USD (Yalnız -Amerikan Doları) ile sınırlı olarak verilmiştir..../.../... Müşterek borçlu / Müteselsil kefillerin 1- Adı : İmza : 2- Adı : İmza : 3- Adı : İmza : Gerekli belgeler : Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Vergi Levhası, Ticaret Odası Belgesi, Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

4 SÖZLEġME Bir taraftan... adresinde mukim (İşbu sözleşmede kısaca BAYİ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Mimar Sinan Mahallesi Yedpa Ticaret Merkezi H1 Pasaj2 No:65 adresinde mukim BİR ELEKTRONİK PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET / Tolga Cörüt (İşbu sözleşmede kısaca Bir Elektronik olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen koşullarda tam bir anlaşmaya varmışlardır. İşbu sözleşmeye ek Mail Order (Kredi Kartı Ödeme Talimatı) Sözleşmesi nin ayrılmaz bir parçası olup tüm satışlarda bayi tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip Bir Elektronik e teslimi gerekmektedir. 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; Elektronik Ortamda Ticaret : Üye' nin, elektronik ortamda ve/veya internet aracılığıyla BAYİ nden yaptığı her türlü mal/hizmet alımıdır. Elektronik Ortamda ĠĢlem : Bir Elektronik ce ÜYE' nin ve BAYİ nin istifadelerine sunulan ve muhtelif güvenlik sistemlerini içeren bilgisayar programı kullanılmak suretiyle BAYİ ve BAYİ nin internet üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler. Sanal POS (Point of Sale): BAYİ ne kullandırılan Elektronik Ortamda İşlem Programı içerisinde yer alan ve internet aracılığıyla mal veya hizmet siparişinde bulunan ya da karşılıksız bağış yapmak isteyen kart hamiline ait bilgilerin doğruluğunu ve kartın geçerliliğini Bir Elektronik ile BANKA kayıtları ile karşılaştıran ve BAYİ ne teyit eden program. Sanal Cüzdan : ÜYE' nin, Elektronik Ortamdaki İşlemler için sertifikalandırılmış kredi kartlarının, sertifika ve güvenlik şifrelerinin otomatik kullanımına imkan veren program. SET Sertifikası : Gerek ÜYE' nin gerekse BAYİ in çifte şifrelerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda her iki tarafa, Bir Elektronik ce veya Bir Elektronik ce yetkilendirilmiş bir kuruluşça onaylanmasını sağlayan program dosyası. SSL Sertifikası : Gerek ÜYE' nin gerekse BAYİ in şifrelerinin doğruluğunun ve geçerliliğinin elektronik ortamda onaylanmasını sağlayan program dosyası. Program : Bu sözleşme konusu Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin gerçekleştirebilmesi için Bir Elektronik ce BAYİ ye kullandırılan, kullanım lisansı verilen bilgisayar programı. Mail Order : Bu sözleşme ekinde olan ve Bayi tarafından alıcıya imzalattırılan kredi kartı bilgileri ile alıcıya ait bilgileri içeren ödeme talimatı. 2- TELĠF HAKKI BAYİ işyerleri program çerçevesindeki her türlü telif haklarının ve tüm yetkilerin Bir Elektronik ve/veya programı temin eden kuruluşlara ait bulunduğunu kabul ve beyan etmektedir. BAYİ, Bir Elektronik ce kendisine verilen program ve diğer ekipmanları sadece tek bir bilgisayara yükleyeceğini, programın diğer bir bilgisayara yüklenmesinin gerekmesi halinde ilk bilgisayardaki programı sileceğini, programın kopyalarını üretmeyeceğini, programda herhangi bir değişiklik, işlemi yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Program ekinde yer alan materyal için de aynı hükümler uygulanır. 3- ELEKTRONĠK ORTAMDA TĠCARETTE BAYĠ NĠN SORUMLULUĞU 3.1. BAYİ, Elektronik Ortamda İşlemlerin ve bu işlemler kapsamında mal ve hizmet satışının, tamamıyla kendi sorumluluğu altında olduğunu, BAYİ ile alıcı(kart hamili) arasında mal ve hizmete ilişkin olarak çıkabilecek ihtilaflarda Bir Elektronik in taraf olmadığını, bütün güvenlik uygulamalarına karşın herhangi bir sahte işlemin gerçekleşmesi, sahte işlem nedeniyle mal ve hizmet bedelinin hesabına alacak kaydedilememesi ve benzeri hallerde Bir

5 Elektronik in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bundan dolayı Bir Elektronik in uğrayacağı zararları karşılayacağını beyan ve kabul eder Alıcı(kart hamili)nın, BAYİ den mal ve/veya hizmet talebinde bulunmadığını veya sipariş konusu mal ve hizmetin kendisine ulaşmadığını, her ne sebeple olursa olsun borçlu bulunmadığını bildirerek Bir Elektronik e yazılı olarak itiraz etmesi halinde, Bir Elektronik, Bayinin kart hesaplarından tahsil ettiği ve BAYİ' nin hesabına aktardığı meblağı BAYİ' nin Bir Elektronik nezdindeki hesaplarından re sen takas ve mahsuba yetkilidir. BAYİ nin Bir Elektronik nezdindeki hesaplarının müsait olmaması halinde, Bir Elektronik in ilk talebinde BAYİ, itiraz konusu yapılmış tutarları Bir Elektronik e nakden ödemeyi BAYİ kabul ve taahhüt eder Kart hamili(alıcı) nin BAYİ den almış oldukları mal ve/veya hizmetlerdeki her türlü noksan ve kayıplar konusunda çıkabilecek anlaşmazlıklardan BAYİ sorumludur. Bir Elektronik bu konuda her ne şekil ve suretle olursa olsun taraf olmadığı gibi, herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük altında da değildir. Bundan dolayı Bir Elektronik e herhangi bir zarara uğraması halinde bu zararın giderimi ve tazmini Bayi ye aittir BAYİ Bir Elektronik ' ce sağlanan hizmetleri kullanım amacıyla üçüncü partilerden aldığı hizmet ve ürünlerden kaynaklanan herhangi bir aksaklık eksiklik hata nedeniyle Bir Elektronik in kusurunun bulunmaması halinde bir sorumluluğun bulunmadığını peşinen kabul, taahhüt etmiştir. 4- ġġfre VE ANAHTARLARI 4.1. BAYİ, program çerçevesinde Elektronik Ortamda İşlemleri münhasıran kendisinin gerçekleştireceğini, kendisine program ile birlikte verilen veya program yoluyla edineceği veya bu amaçla kullanmak üzere programdan bağımsız edineceği şifre, anahtar ve sertifika bilgilerinin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini bunları herhangi bir 3. Şahsa açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, aksine devralınmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu beyan ve kabul eder Bir Elektronik, BAYİ nin Bir Elektronik ve Banka nezdindeki hesabının kapanması ve BAYİ nin bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde BAYİ in şifresini iptal edebilir, sertifika ve satış yetki onayına son verebilir. 5- DEVĠR VE TEMLĠK YASAĞI BAYİ, Bir Elektronik den alacaklı olduğu mal ve/veya hizmet bedellerini, Bir Elektronik deki hesaplarını üçüncü şahıslara rehin ve temlik edemez; ve/veya bunlar üzerinde üçüncü şahıslar lehine rehin/teminat tesis edemez. Bu tür tasarruflar, Bir Elektronik yönünden hüküm ifade etmez ve Bir Elektronik e karşı ileri sürülemez. 6- KĠRALIK SANAL POS ĠLE ĠLGĠLĠ HÜKÜMLER: Elektronik Ortamda Ticaret işlemlerinde Bir Elektronik in sağladığı Sanal POS hosting hizmetinden yararlanmak isteyen BAYİ İŞYERLERİ, sipariş bedelleri için provizyon almak üzere, Bir Elektronik ce belirlenen bilgileri içeren listeyi Bir Elektronik ce belirtilen yöntemlerle şifreleyerek internet aracılığı ile Bir Elektronik ce belirlenecek internet adresine gönderir. 7- ELEKTRONĠK ORTAMDAKĠ ĠġLEMLERĠNDE BAYĠ NĠN OPERASYONEL YÜKÜMLÜLÜKLERĠ: BAYİ ce şüpheli bulunan durumlarda Bir Elektronik e dönülmesi ve Bir Elektronik den onay alınmadan nakliye işlemlerinin ve satış gerçekleştirilmemesi, Nakliye işlemi yapıldıktan sonra günsonu (capture) işleminin yapılması. Kart sahibinin kartının arkasındaki CVC2 numaralarının alınması (kredi kartlarının arkasında bulunan, 16 haneli kart numarasından sonra gelen 3 haneli numarayı ifade eder),

6 Kartın ait olduğu BANKANIN müşteriye sorulması, Kartın üzerinde yazılı ismin alınması İşlemlerin uluslararası kartlara açık olup olmayacağının BAYİ tarafından belirlenmesi. Kartın geçerlilik süresinin belirlenmesi. Bir Elektronik tarafından kendisine bildirilecek kriterlere uymak. Ekli kredi kartı ödeme talimatını talimatta belirtilen şekilde doldurmak ve yine talimatta belirtilen belge örneklerini almak. Satış Yapılırken Kart hamilinin gerçek hamil olup olmadığını araştırmak, kart fotokopisini almak, kant hamilinin nüfus cüzdan(ehliyet veya pasaport) suretini almak Kart hamili ve alıcının farkı olması durumunda Bir Elektronik den satış için teyit almak zorundadır. Kredi kartı ödeme talimatı ile kart hamilinden alınan belge suretlerin Bir Elektronik e ulaştırmak üzere muhafaza etmek ve talep halinde derhal ulaştırmak zorundadır. 8- ELEKTRONĠK ORTAMDAKĠ ĠġLEMLERE UYGULANACAK HÜKÜMLER BAYİ, program aracılığıyla gerçekleşecek Elektronik Ortamda Ticaret İşlemlerinin işbu sözleşme hükümlerinin yanı sıra BKM, Visa, Mastercard/Eurocard ın gerek işbu sözleşmenin imzası esnasında yürürlükte bulunan gerekse bilahare yürürlüğe konacak Uygulama Kurallarına tabi olduğunu kabul eder. 9-TAHSĠLATLAR 9.1. Bir Elektronik tarafından BAYİ adına tahsil edilen tutarlardan öncelikle Bir Elektronik in piyasa şartlarına göre belirleyeceği komisyon tenzil edilecek ve kalan tutar BAYİ nin Bir Elektronik nezdinde bulunan hesabına aktarılarak varsa borcundan düşülecek yoksa Bayi adına alacak olarak kaydedilecektir. Bayi in cari hesabında alacaklı gözükmesi halinde her ne nam adı altında olursa olsun Bayi tarafından bu bedel nakdi olarak talep edilebileceği gibi ayni(mal) olarak da talep edilebilecektir. 9.2.Talep edilen malın Bir Elektronik e talep tarihinde ve sonrasında bulunmaması halinde Bir Elektronik in hiçbir sorumluluğunun olmadığını, bu malı talepte Bayi ısrarlı olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bayi malı teslim almakla faturada belirtilen mal bedellerine, ne nam ve ad altında olursa olsun itiraz etmeyeceğini kabulle kabul taahhüt eder. 9.3.Alım satım sonucu kesilen fatura ve irsaliye bedelleri kanunen Türk Lirası üzerinden kesilmektedir. Kesilen faturalarda, taraflar arasında önceden varılan mutabakat neticesinde faturanın kesildiği tarihteki 1 Amerikan Doları tutarının Türk Lirası karşılığı yazılmaktadır. Alıcının gerçek borcu Amerikan Doları cinsinden olup fatura tutarının Amerikan Doları karşılığı fatura üzerinden yazan kura göre belirlenecektir. Alıcı tarafından faturaya mahsuben nakit olarak yapılan Türk Lirası ödemeler o günkü Merkez Bankasının belirlediği efektif satış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir. Alıcı tarafından çek, senet vb. ödeme araçları ile yapılan ödemeler Amerikan Doları ise aynen, Türk Lirası ise o günkü Merkez Bankasının belirlediği efektif satış kuru üzerinden Amerikan Dolarına çevrilmek suretiyle borcundan mahsup edilecektir. 9.4 Bir Elektronik tarafından Bayi ye malın teslimi ile Bayi adına tahsilat yapılması esnasında oluşabilecek kur farklarını Bayi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Döviz kurunun TL karşılığının belirlenmesinde ve Bir Elektronik in tercihine bağlı olarak fatura üzerinde yazan kur tutarı veya o günkü Merkez Bankası Döviz Efektif Satış kurur esas alınacaktır. 10- DĠĞER HÜKÜMLER 10.1Bu sözleşmenin akdi ve uygulanması ile ilgili bilcümle vergi, resim ve harçlar BAYİ tarafından karşılanacaktır Sözleşmeye ve meri kanuna aykırı işlemler yapılması ve işbu sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemlerde Bayi tarafından gerekli özen ve ihtimamın gösterilmemesi halinde Bir Elektronik in uğrayacağı tüm zarar ve ziyanı karşılayacağını bayi Kabul ve Taahhüt eder.

7 10.3. İşbu sözleşmeyi Bir Elektronik haklı neden olmaksızın ve bildirimsiz feshedemez Sözleşmenin feshi halinde Bayi tarafından taahhüt edilen ve zamana bağlı edimlerin sözleşmenin feshine rağmen taahhüt sonuna kadar Bayi nin sorumluğu devem edecektir. Sözleşmenin feshi halinde Bir Elektronik tarafından Bayiye verilmiş tüm bilgi ve ekipmanların derhal Bir Elektronik e teslimini BAYİ kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin feshi halinde Bayi nin hesap ekstresinde alacaklı durumda olması halinde bu alacak tutarı Bayi tarafından nakden talep (edilebileceği gibi) edilemeyecek olup ancak alacak tutarı kadar ayni(mal) talebinde bulunulabilecektir İşbu sözleşmeden ve ticari alım satımla ilgili(kambiyo evrakları dahil) çıkabilecek ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir İşbu sözleşme../../.. tarihinde imzalanmıştır. BAYİ Bir Elektronik Kaşe / İmza Kaşe / İmza EK:Kredi Kartı Ödeme Talimatı(Mail Order) Ticari Ünvanı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi/Kişiler: Adres: Vergi Dairesi: Vergi Dairesi Hesap No: KREDİ KARTI ÖDEME TALİMATI(MAİL ORDER) FİRMA ADI : BAYİ : ADRES : TELEFON : KART HAMİLİNİN : ADI SOYADI : TELEFON İŞ: CEP: BANKA ADI : KART TİPİ(Visa/Master Vs.): KREDİ KARTI NUMARASI : SON KULLANMA TARİHİ : GÜVENLİK KODU : PROVİZYON TUTARI(RAKAMLA): (YAZIYLA) : Kredi Kartı Sahibi Muvafakati ve taahhüdü ĠĢ bu Mail Order talimatına konu olan kredi kartımla ödediğim paranın karģılığı olan malı talimatı Bir Elektronik nin kredi kartımdan belirtilen tutarın çekimini kabul ediyor; çekime itiraz etmeyeceğimi bila kaydu Ģart gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ediyorum. Satın aldığım ürün tarafıma bayi tarafından teslim edilecek olup, malın teslim edilip edilmemesi hususunda Bir Elektronik den ne ad altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağımı, bayi ile aramda olan her türlü ihtilafı Bir Elektronik ya yansıtmayacağımı, bu tür ihtilaflar nedeniyle kart çekimine gerek banka gerek Bir Elektronik nezdinde bir itirazda bulunmayacağımı, tüm taleplerimi bayiye yönelteceğimi Bir Elektronik tarafından bayiye kesilen faturanın bankaya ödeme belgesi olarak ibrazını kabul ettiğimi, bu ödemeyi bayi adına yapmam nedeniyle ödemeyi hiçbir Ģekilde geri talep etmeyeceğimi, hesap kesim tarihinden 10 gün geçtikten sonra bayi nezdinde dahi kart çekimine itiraz etmeyeceğimi beyan ve kabul ederim. Tarih ve Ġmza BAYĠ : Talimatı gönderen bayii taahhüdü ĠĢ bu müģterime ait kredi kartından, müģterimin muvafakati ile kredi kartı talimatıyla çekilen para tutarındaki malı Bir Elektronik den aldım ve müģterim/kart sahibi na teslim ettim. Herhangi bir itiraz vukuunda tüm sorumluluğun Ģahsıma ve Ģirketime ait olduğunu ilgili tutarın her türlü gecikme faizleri ile birlikte herhangi bir talebe gerek kalmaksızın nakit olarak Bir Elektronik e ödeyeceğimizi bila kaydu Ģart gayri kabili rücu olarak kabul ve taahhüt ederim. Kaşe ve yetkili imza EKLİ EVRAKLAR: 1-Kredi kartı sureti 2-Kredi kartı sahibi kimlik sureti 3-Şirketlerde imza sirküleri

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL BANKACILIK KREDİ, ÜRÜN VE HİZMET PAKETİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİNİN

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır.

MADDE 2- KAPSAM: Bu sözleşme, tamamen BORÇLU tarafından belirlenen bir ihtiyaç için kullanılmak üzere, BORÇLU ya kredi açılmasını amaçlamaktadır. HSBC İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TANIMLAR: İşbu sözleşmede yer alan; BANKA: HSBC Bank A.Ş. yi; BORÇLU: BANKA tarafından kendisine İhtiyaç Kredisi tahsis edilen ve bu krediyi kullanma yetkisine

Detaylı

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ.... ( Banka ) ile...... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere...... (Yalnız..........)... limitli

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ PRATİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme bir tarafta aşağıda Banka olarak adlandırılan, idare merkezi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10, 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde bulunan

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE KREDİ KARTI TALEP VE BİLGİ FORMU I- GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 1. Bankanın düzenlemiş olduğu Kredi

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

Genel Kredi Sözleşmesi

Genel Kredi Sözleşmesi Genel Kredi Sözleşmesi Paran burada değerli. 0850 222 0 600 ingbank.com.tr GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ GİRİŞ Sayfa Madde 1 - Taraflar ve Limit Bilgisi 2 Madde 2 - Sözleşme Hakkında Müşteri nin Bilgilendirilmesi

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI VE SOYADI: Bu Sözleşme'de kullanılan tanım ve terimler ile bunların anlamları aşağıda belirtilmiştir. Banka: Akbank T.A.Ş. Şube: Hesabın bulunduğu

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Madde 1: Amaç ve Kapsam Bu sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine

Detaylı