ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ..."

Transkript

1

2 ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR.. 10 B-ALIġVERĠġ SIRASINDA ĠZLENMESĠ GEREKEN ADIMLAR 11 C-ALIġVERĠġ SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER 13 IV-KONUT KREDĠSĠ KULLANIREN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 14 V-KREDĠ KARTI ALIRKEN VE KULLANIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 15 VI GĠYECEK ALIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 16 VII AYAKKABI ALIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR.. 17 VIII ELEKTRĠKLĠ EV ALETLERĠ SATIN ALIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR. 18 IX MOBĠLYA ALIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR.. 19 X OTOMOBĠL ALIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR ĠKĠNCĠ EL OTOMOBĠL ALIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR 20 XI- ENERJĠNĠN VERĠMLĠ KULLANILMASI ĠÇĠN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR..22 XII- SUYUN VERĠMLĠ KULLANILMASI ĠÇĠN DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR XIII SATIN ALINAN MAL VEYA HĠZMETLE ĠLGĠLĠ BĠR SORUNLA KARġILAġILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR? XIV TÜKETĠCĠLER ġġkayetlerġnġ NERELERE YAPABĠLĠR?

3 Saygıdeğer Tüketiciler; Ekonomik faaliyetlerin nihai amacı, tüketici ihtiyaçlarının maliyet, kar ve toplumsal fayda gibi unsurlar gözetilerek karģılanmasıdır. Rekabet koģullarının son derece zorlaģtığı günümüzde bu hedefe ulaģmanın yolu, tüketici mutluluğunu en üst düzeyde tutarak onların güvenini kazanmaktan geçmektedir. Bu nedenle, baģta geliģmiģ batı toplumları baģta olmak üzere, bugün birçok ülkede tüketici haklarının korunması, hem kamu idarelerinin hem de özel giriģimlerin öncelikli ve temel politikalarından biri haline gelmiģtir. Tüketicinin korunmasıyla ilgili yapılan çalıģmalar, bir toplumun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve rekabet ortamının sağlanmasıyla yakından ilgilidir. Bu bağlamda, sadece bu çalıģmalarda payı bulunan taraflara değil, ekonomik faaliyetlere taraf olan biz tüketicilere de çok önemli sorumluluklar düģmektedir. Yasaların bizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima aklımızda tutmalıyız. Unutmamalıyız ki, sorumluluk bilincinin geliģmediği toplumlarda verilen hakların değeri anlaģılamamakta ve sonuç olarak da bu haklar layıkıyla hayata geçirilememektedir. Hak aramak hukukun yolunu açmak, sorunları çözmektir. AlıĢveriĢlerinde bilinçli hareket etmeye baģlayan tüketicilerimiz, üreticilerimizi dünya standartlarında üretim yapmaya mecbur kılacak ve bu durum ekonomimizin bel kemiği olan sanayicilerimize dünya markalarıyla rekabette avantajlar sağlayacaktır. Dolayısıyla pazardaki değiģimlere zamanında uyum sağlamak suretiyle, tüketicinin istek ve ihtiyaçları ile ilgilenen Tüketici Memnuniyeti merkezli politikaları benimseyen dürüst üreticiler korunmuģ olacaktır. Piyasa ekonomisinin temeli tüketici egemenliği, tüketicinin talep ve tercihlerine göre mal ve hizmet üretmektir. Günümüzde artık yeniçağı da tüketiciler belirlemektedir. Ayrıca tüketicilerin alıģveriģlerinde hak ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile kayıt dıģı ekonominin kayıt altına alınmasına da katkı sağlanacaktır. Bugünün rekabetçi ortamında pazarda yer almak isteyen iģletmeler, ürünlerde, hizmetlerde, iletiģim çabalarında ve dağıtım sistemlerinde değer yaratan farklılıklar, yenilikler, değiģikliklerle tüketicilerin karģısına çıkacaklardır. Böylelikle, Türk ekonomisinin uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirlik gücü, akılcı hareket eden, haklarının ve sorumluluklarının farkında olan, aģırı duygusallığa dayalı karar vermekten çekinen, eğitimli ve bilinçli tüketicilerin piyasada mevcut 3

4 olan mal ve hizmetleri kalite, sağlık, güvenlik, çevre ve fiyat kriterlerine göre değerlendirerek alıģveriģ etmeleri ile büyüyecektir. Tüketicinin korunması ile ilgili yasalar toplumun tümünü yakından ilgilendirmekte ve günlük yaģamın parçası olan sorunlara çözüm getirmektedir. Tüketiciler, öncelikle sahip oldukları haklar ve bu haklara esas oluģturan yasalara iliģkin yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Ülkemizde tüketicileri korumaya yönelik ilk yasal düzenleme olan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 1995 yılında yürürlüğe girmiģtir yılında da 4077 sayılı Kanunda, 4822 sayılı Kanun ile önemli değiģiklikler yapılmıģtır sayılı Kanun üretici, satıcı ve sağlayıcıların tüketicilere karģı haklarını ve sorumluluklarını düzenlemektedir. Ancak tüketici haklarının korunmasında yasal düzenlemeler tek baģına yeterli olmamaktadır. Ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazırlanırsa hazırlansın, haklarını ve yükümlülüklerini bilmeyen satıcı, üretici ve tüketicilerin var olduğu piyasalarda bu yasaları tam anlamıyla uygulamak mümkün değildir. Günlük yaģamın bir parçası olan tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketimden geçmektedir. Dünyada yaģanan hızlı değiģim süreci üretim ve tüketim kalıplarını sürekli yenilemekte, yenilenen durumlara göre tüketici problemleri de biçim değiģtirmektedir. Bakanlık olarak ticari hayatın ve sanayinin dinamizmini ve teknolojik kapasitesini artırmaya çalıģırken, aynı zamanda tüketicilerin çıkarlarını da korumaya yönelik çabalarımızı gerek yeni yasal düzenlemelerle gerekse eğitim, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetleri gibi diğer çalıģmalarla devam ettirmekteyiz. Hedefimiz; haklarımızı koruyabileceğimiz, hatta onun da ötesine geçerek davranıģlarımızın sosyal maliyetini hesap etme sorumluluğunu duyacağımız, yurttaģlık bilinci, çevre duyarlılığı ve tüketici bilincinin geliģmesi, sosyal sorumluluk duygusu ve toplumun yaģam kalitesini iyileģtirecek bir ortam oluģturmaktır. Ülkemiz, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun, kaliteli, sağlıklı, güvenli ve çevre dostu mal ve hizmet geliģtirmede katılım sağlayabilen, onların güvenini ve sadakatini kazanmıģ iģletmelerimiz ile tüketirken tükenmeyen, bilinçli, mutlu ve huzurlu tüketicilerimiz sayesinde kalkınacaktır. Bu amaçla hazırlanan elinizdeki kitapçıkta, evrensel olarak kabul görmüģ tüketici haklarına ve alıģveriģ öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gereken birçok temel bilgiye, konut kredisi alırken ve kredi kartı kullanırken, giyim eģyası, ayakkabı, elektrikli ev aleti, mobilya ya da otomobil alırken dikkat edilecek hususlara, enerjinin ve suyun verimli kullanılmasına ve bir tüketici uyuģmazlığı yaģanması halinde baģvuru yapılacak yerlere iliģkin bilgiler bulunmaktadır. Tüketicinin bilinçlendirilmesi amacına hizmet doğrultusunda hazırlanan bu çalıģmanın siz tüketicilerimize faydalı ve yol gösterici olmasını temenni eder, hazırlanmasında emeği geçen herkese teģekkür ederim. Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Üreticinin ve Tüketicinin hizmetindedir. 4

5 I- GĠRĠġ YaĢı, cinsiyeti, eğitim durumu, meslek, statü ve gelir grubu ne olursa olsun toplum bireylerinin her biri tüketici olup, tüketicinin eğitimi toplumdaki her bireyin bilinçli bir tüketici hatta vatandaģ olabilmesi için hazırlanan eğitim programlarını ve araçlarını kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile tüketici eğitimi; bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme, ihtiyaçlarını giderme, kaynaklarını verimli kullanma, temel haklarını öğrenme, pazarı etkileme gücünü artırmayı hedef alan eğitim ve bilgilendirme yatırımı olarak tanımlanmaktadır. Dünyada teknolojik geliģmelere paralel olarak yaģam standardı hızla yükselmektedir. Ancak tüketicinin mal ve hizmetler arasında seçim yapabilmesi giderek zorlaģmaktadır. Tüketici eğitiminin verilmesi; tüketicilerin gelirlerini en iyi Ģekilde kullanmalarına yardımcı olmak, piyasadaki mal ve hizmetler hakkında bilgisini artırarak akılcı kararlar verebilme kapasitesini geliģtirmek, ekonomiyi ve değiģen ekonomik Ģartları anlamasına imkan tanımak, aile ve ülke kaynaklarının daha iyi kullanılmasını sağlamak, talebi düzenleyerek enflasyonu önlemek, devletin tüketiciyi koruma amacına yönelik harcamalarının düģmesini sağlamak açısından büyük önem taģımaktadır. Ġyi planlanmıģ tüketici eğitimleri tüketicinin pazardaki mal ve hizmetlerin özelikleri konusunda doğru ve tam olarak bilgilenmesini ve bunlar arasında bilinçli bir seçim yapabilmesini sağlayacak, böylece mal ve hizmet alımlarında tüketicilere hak ve yükümlülüklerini kullanma yeteneği kazandırılmıģ olacaktır. Dünyada geliģmiģ ve geliģmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi ülkemizde de tüketiciyi korumaya yönelik yasal altyapı mevcut olup, 1982 yılında kabul edilen Anayasamızın 172 nci maddesinde yer alan Devlet tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu giriģimlerini teģvik eder hükmü ile tüketicinin korunması konusu anayasal güvence altına alınmıģtır. Ülkemizde de tüketicinin korunmasında ve bilinçlenmesinde en önemli hususlardan birisi Tüketicinin Eğitimi olup, toplum bireylerine daha bilinçli bir tüketici olma yollarının öğretilmesiyle tüketicilerin kendilerini korumalarının sağlanacağı düģünülmektedir. Tüketicilerin sahip oldukları yasal haklardan haberdar edilmesi ve bu sayede hak arama bilincinin oluģturulması, hak arama sürecinin basitleģtirilmesiyle ve baģvuru maliyetinin düģük tutulmasıyla tüketicilerin haklarını koruma konusunda teģvik edilmesi ve sonuçların kısa sürede alınmasının mümkün olduğu bir ortamın oluģturulması tüketicinin korunmasında en etkin yöntemdir. Hakkını arayan, aynı zamanda sorumluluğunu bilen, mal ve hizmetleri ekonomik yönden ve karģılaģtırarak en uygununu seçen, diğer tüketicilerin haklarına saygılı, topluma ve çevreye duyarlı, sosyal sorunlarla ilgilenme istekliliğini gösteren tüketicilerin topluma kazandırılması ile bilinçli tüketici ve bilinçli tüketim anlayıģının geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması kamu kurum ve kuruluģlarının, eğitim kurumlarının, özel kuruluģların, tüketici örgütlerinin ve basın yayın kuruluģlarının iģbirliği ve desteği ile çok daha hızlı ve baģarılı bir Ģekilde gerçekleģtirilecektir Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketiciyi korur, haksız rekabeti önler. 5

6 II- EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI BirleĢmiĢ Milletler Genel Kurulu nda Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü nün önerisi ve oybirliği ile 1985 yılında kabul edilen, Türkiye nin de imza atmıģ olduğu tüketicilerin uluslararası anayasası niteliğindeki Tüketicilerin Korunması Ġlkeleri Rehberi ni oluģturan ve daha sonra Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından geliģtirilen evrensel tüketici hakları 8 baģlık altında toplanmıģtır. Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi olarak da adlandırılan bu Deklarasyonun 2 nci maddesinde Hükümetler, aģağıda belirtilen ilkeleri göz önünde tutarak, güçlü bir tüketiciyi koruma politikası geliģtirip kuvvetlendirmeli ve sürdürmelidir. Bunu yaparken her hükümet, tüketicilerin korunması ve sosyal Ģartları ile halkın ihtiyaçları doğrultusunda ve önerilen tedbirlerin sonuçlarını ve yararlarını kavrayarak kendi önceliklerini belirlemelidir. ifadesine yer verilmiģtir. Evrensel tüketici haklarını sağlamak temel hedefimizdir. 1- Tüketicilerin Temel Ġhtiyaçlarının KarĢılanması Hakkı Ġnsanın insan olmaktan doğan ve hayatını devam ettirebilmesi için gereken asgari ihtiyaçlarını karģılayabileceğini belirten bu hak, tüketicinin en temel hakkıdır. GeliĢen ve değiģen dünya Ģartları içerisinde; beslenme, barınma, giyim, temizlik, ısınma, aydınlanma, içecek su bulma, ulaģım, haberleģme gibi ihtiyaçlar tüketicinin en temel haklarıdır. 2- Sağlık ve Güvenliğin Korunması Hakkı Sağlık ve güvenliğin korunması hakkı, tüketicinin tehlikeli ve riskli mal ve hizmetlere karģı korunmasını, tüketiciye sunulan her türlü mal ve hizmetin yaģam ve sağlık açısından tüketicilere zarar vermeyecek kalite ve nitelikte olmasını ifade eder. Mal ve hizmetlerin güvenilir ve kaliteli olmadığı hallerde, tüketici bu mal ve hizmetin kendisini zehirlemesi, sakatlaması, yaralaması ve hatta öldürmesi tehlikesi ile karģı karģıyadır. Bu hak tüketicilerin doğrudan doğruya hayat ve sağlıkları ile ilgilidir. 3- Ekonomik Çıkarların Korunması ( Mal ve Hizmetlerin Serbestçe Seçilmesi ) Hakkı Ekonomik çıkarların korunması hakkı, tüketicilerin çeģitli mal ve hizmetler arasında gelir düzeylerine göre kendi ihtiyaçlarını karģılayabilmesi, istedikleri mal ve hizmetleri ucuz ve kaliteli olarak alabilmesi için seçeneklerin sunulmasını ifade eder. Bu hak dikkate alınarak, reklamlar, kapıdan satıģlar, kredili ve taksitli satıģlar, haksız Ģartlar içeren sözleģmeler, tüketici kredileri, satıģ sonrası hizmetler, fiyatlar, çeģitli kamu hizmetleri gibi konularda tüketicilere daha iyi ve uygun koģullarda mal ve hizmet sunulmasının sağlanması ile bu konularda tüketicilerin aldatılmamaları, zarar görmemeleri ve mağduriyetlerinin önlenmesi, tüketicilerin yaģam düzeylerinin yükseltilmesine iliģkin yasal, idari, teknik, sosyal ve ekonomik önlemler alınması gerekmektedir. 6

7 4- Bilgi Edinme Hakkı Bilgi edinme hakkı, tüketicilerin doğrudan kararlar almasına yardımcı olacak bilginin sağlanmasını, satın alacağı tüm mal ve hizmetler ile bu mal ve hizmetleri üreten, satan kuruluģlara ait bilgilerin doğru, tutarlı ve eksiksiz olarak zamanında tüketicilere verilmesini ifade eder. Bu hak kapsamında mal ve hizmetlerin özellikleri, kullanım, bakım koģulları ile tehlikeleri ve risklerine iliģkin tüketicilerin doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. 5- Eğitilme Hakkı Tüketicinin eğitimi bireyin ekonomik faaliyetlerini yönlendirme, ihtiyaçlarını karģılama ve pazarı etkileme gücünü artırmayı hedef alan eğitim ve bilgilendirme yatırımı olarak tanımlanabilir. Tüketicinin eğitimi hem tüketicilerin korunması hem de bilgilendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Eğitim programlarının temel amacı, tüketiciye ihtiyaç duyduğu bilgileri nerede ve nasıl bulacağını, bilgiyi nasıl değerlendireceğini ve kullanabileceğini öğretmektir. Bunun yanında tüketicinin mal ve hizmetleri satın alma ve kullanma becerisini geliģtirmek, üretim ve bölüģüm Ģartlarının sorgulanmasını sağlamak, bir bütün olarak çevre bilincini oluģturmak, üretimin olduğu gibi Tüketicinin korunmasında en etkin yöntem tüketicinin eğitilmesidir. tüketiminde niteliğini belirleyen ekonomik ve toplumsal tercihlerde taraf olmayı öğretmektir. Kısacası tüketicilerin tüketici bilincine sahip olmaları, hak ve sorumluluklarını öğrenebilmeleri açısından eğitilmeleri gerekmektedir. 6-Tazmin Edilme ( Zararların KarĢılanması ) Hakkı Satın alınan mal ya da hizmetlerin öngörülen nitelikte olmaması, yani ayıplı çıkması durumunda; ayıplı malın geri alınması, değiģtirilmesi, ayıplı hizmetin yeniden görülmesi ve bunun gibi ayıpların ve neden oldukları her türlü maddi, hukuki ve ekonomik zararların karģılanmasıdır. Tüketici, üretici ya da satıcı tarafından zararın karģılanmadığı hallerde, karar süreçlerinin uzun olmadığı, tüketicilerin katlanacağı masrafların yüksek olmadığı yargı yollarına baģvurabilmelidir. 7

8 7-Temsil edilme ( Sesini Duyurma ) Hakkı Temsil edilme hakkı, tüketicilerin haklarını alabilmeleri ve koruyabilmeleri için bir araya gelerek güç birliği oluģturabilmeleri, hak ve çıkarlarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak kendilerini Tüketici dernek ve ilgilendiren yasal, idari, teknik, ticari, ekonomik, sosyal ve vakıfları tüketicilerce politik her konuda düģünce ve görüģlerini belirtmeleri, kamuoyu desteklenmelidir. oluģturabilmeleri ve çeģitli kuruluģlarca alınan kararlara örgütleri aracılığı ile demokratik biçimde katılabilmelerini ifade eder. 8- Sağlıklı bir çevrede yaģama hakkı Sağlıklı bir çevrede yaģama hakkı, yaģam kalitesini artıracak bir fiziksel çevreye sahip olma, çevreden gelecek tehlikelerden korunma, sağlık Ģartlarına uygun, ekolojik dengenin bozulmadığı, temiz hava, yeterli ve temiz su, daha çok yeģil alan, sağlıklı ve kaliteli alt yapı hizmetlerinin bulunduğu bir yaģama ortamının tüketicilere ve gelecek nesillere sağlanmasını ifade eder. 8

9 III- BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ Tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına karģılık kaynakları sınırlıdır. Bu sebeple tüketici her istediği mal ve hizmeti satın alamaz. Dolayısıyla tüketiciler gelir durumlarına göre aynı ihtiyaca karģılık veren çok çeģitli mal ve hizmetler arasından seçim yapmak zorundadır. Tüketici aldanmadan ve yanılmadan, akılcı alıģveriģ etmenin yollarını, satın almayı ve satın aldığı malı doğru kullanma tekniklerini, planlı alıģveriģi, bilinçli tüketimi, tüketicinin hak ve yükümlülükleri ile üretici ve satıcının yükümlülüklerini de bilinçli alıģveriģ yapabilmek için öğrenmelidir. BilinçlenmiĢ bir tüketici istikrarlı ekonominin temelidir. Bilinçli alıģveriģ tekniğinde amaç; heyecan ve dıģ etkilerle hareket Bilinçli tüketici etmeden akılcı davranmak, planlı alıģveriģ etmek, sağlıklı, sağlıklı ekonominin güvenli, topluma ve çevreye duyarlı, kaliteli mal ve temelidir. hizmetleri satın almak ve sonuçta da sağlık, refah, huzur ve mutluluğu artırmak suretiyle daha iyi bir yaģam standardına ulaģmaktır. Bilinçli alıģveriģ için; Öncelikle alıģveriģin dikkatli bir Ģekilde planlanması, AlıĢveriĢ sırasında birtakım kuralların takip edilmesi ve AlıĢveriĢ sonrasında bir değerlendirme yapılması tavsiye edilmektedir. En pahalı olan ürünü değil, ihtiyacınız olan ürünü tercih ediniz. 9

10 A- AlıĢveriĢin Planlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar 1. Ġstek ve ihtiyaçların seçimi, alıģveriģin planlanmasında ilk adımdır. AlıĢveriĢe çıkmadan önce ihtiyaçların dengeli bir Ģekilde giderilmesi ve akıllı harcama yapılması amacıyla, gerçek ihtiyaçlarımız arasında bizim için en önemlisinden baģlayarak bir sıralama yapılması gerekmektedir. Kira, elektrik, su, telefon, doğalgaz, kredi kartı gibi zorunlu giderler için gerekli paralar ayrıldıktan sonra ihtiyaçlar belirlenmeli ve harcama planı yapılmalıdır. AlıĢveriĢe çıkmadan önce ihtiyaçlarınızı belirleyiniz. 2. AlıĢveriĢte ön bilgi ve davranıģ para kadar önemli bir unsurdur. Bu nedenle satın alınacak malların ve hizmetlerin kalitesi, sağlık ve güvenliği ile çevreye duyarlılığı, fiyatı, bakım ve kullanım özellikleri, yedek parça ve satıģ sonrası servis ağı gibi unsurlar göz önünde bulundurularak piyasadaki ürün çeģitleri, yeni çıkan marka ve modeller araģtırılmalıdır. Katalog, broģür gibi yayınlardan, internetten ve satıcılardan bilgi edinilmelidir. Kısacası iyi bir piyasa araģtırması yapılmalı ve fiyatlar takip edilmelidir. 3. AlıĢveriĢ için ayrılan zaman, alınacak mal ve hizmeti iyi incelemeye yeterli olmalıdır. AlıĢveriĢ aceleye getirilmemeli, en uygun zaman belirlenmeli, eğer mümkünse alıģveriģ yerlerinin tenha olduğu gün ve saatler seçilmelidir. Ayrıca alıģveriģ gününü ayın baģı yerine ayın sonuna, hafta sonu yerine hafta ortasına ya da talebin ve yoğunluğun az olduğu zamanlara kaydırmanın, mal ve hizmeti seçim Ģartları ve fiyat açısından avantaj sağlayabileceği unutulmamalıdır. 4. Mutlaka bir alıģveriģ listesi hazırlanmalıdır. AlıĢveriĢ listeleri, hangi ürünlerin ne miktarda satın alınacağını gösterdiği için plan dıģı satın almayı önler. Dolayısıyla, kaynak ve zamandan tasarruf sağlanır. 5. Yabancı mal veya hizmetlerle aynı kalitede olanlar arasından yerli olanın tercih edilmesi, sizin ekonomik çıkarınız olduğu kadar, yeni iģ ve yatırım imkânları yaratarak ülke sanayisinin geliģmesine, kaynakların verimli bir Ģekilde kullanılmasına, böylece ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. 6. Uluslararası markayı taģıyan her malın kaliteli olduğu yanlıģ bir önyargıdır. Yerli Malı almak yerine ithal mal hayranlığı ve yabancı marka özentisi sonucu özellikle genç tüketicilerin zaman zaman kalitesiz mallar satın almaları, sonradan piģman olmalarına yol açmaktadır. Bu konuda özellikle çocukların ve gençlerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. 10

11 B- AlıĢveriĢ Sırasında Ġzlenmesi Gereken Adımlar 1. Plan dıģı harcama yapmamak için alıģveriģe aç, yorgun, hasta ya da üzgünken çıkılmamalıdır. 2. Satıcının davranıģlarına dikkat edilmeli ve alıģveriģ Alacağınız malların sırasında uyanık ve bilinçli hareket edilmelidir. etiketini ve ambalajını Satıcının ve birlikte alıģveriģe çıkılan kiģiler mutlaka okuyunuz. varsa bunların sözleri temkinle karģılanmalıdır. Satıcının söylediklerinden ziyade kendi araģtırmanız sonucu edindiğiniz bilgiye itibar ederek alıģ veriģ yapınız. 3. Satın alınacak malların çeģidine göre markası, kalitesi, kullanım ve bakım özellikleri yanında maldan beklenen fayda ve hizmet de daima ön planda tutulmalıdır. 4.SatıĢ sonrası servis ve bakım gerektiren mallarda yaygın servis ağı bulunanlar tercih edilmelidir. 5. CE iģareti; bir ürünün amacına uygun olarak kullanılması halinde; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaģam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koģullarına uygun olduğunu gösterir. Oyuncaklarda; buzdolabı, çamaģır makinesi gibi elektrikli ev aletlerinde; cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik aletlerde; çimento, pencere gibi inģaat malzemelerinde; ocak, fırın gibi gaz ile çalıģan aletlerde; asansörlerde; takım tezgâhları gibi makinelerde; kan kitleri, gebelik testleri gibi tıbbi malzemelerde, düdüklü tencere gibi patlayabilir basınçlı kaplarda CE iģareti aranmalıdır. 6. Malın etiketinde ve fiyat listesinde yazan fiyatın dıģında, nakliye ya da servis hizmeti adı altında ek ödemeler yapıp yapmayacağınızı sorunuz. Fiyatı uygun olan mallar arasından; Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzu, garanti belgesi, teknik düzenlemelere uygunluk belgesi, standartlara uygunluk belgesi; TSE belgesi, ISO Belgesi vb. belgeleri olanlar tercih edilmelidir. 7. Perakende satıģa sunulan mal ve hizmetlerin üzerinde veya ambalajında o malın vergiler dahil fiyatını belirten etiket olması, hizmetlerde ise tarife ve fiyatları gösteren liste asılması gerekmektedir. Satın alınan malların etiket veya listelerindeki fiyat ile kasa fiyatı karģılaģtırılmalıdır. Fiyatlarda farklılık olması durumunda tüketici lehine olan fiyat geçerlidir. 8. Satıcının ölçü ve tartı aletlerini doğru Ģekilde kullanıp kullanmadığına dikkat ediniz. Mümkünse bu aletlerin ölçü ve ayarlarının yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. 9. Satın alacağınız mal ve hizmetin üretim, satıģ, tüketim veya kullanma safhalarında çevre dostu olmasına özen gösteriniz. 10. Satın alınan mal ve hizmetlerin mutlaka satıģ fiģi veya faturası alınmalıdır. Böylece kayıt dıģılık ve vergi kaçağı önleneceği gibi, ayıplı çıkan bir mal veya hizmete karģı seçimlik haklarınızı kullanırken problem yaģamazsınız. Ayrıca, alıģveriģ sırasında alınan peģinat, fatura, irsaliye, satıģ fiģi, nakliye makbuzu, servis fiģi ve taksit ödeme belgesi gibi belgeler de saklanmalıdır. Para ödemelerinde ve mal tesliminde mutlaka imzalı kâğıt alınmalıdır. 11. Büyük mağaza ve marketlerin indirim günleri takip edilmelidir. Ancak indirimli satıģlarda malın; modeli eski, serisi bitmiģ ya da ayıplı olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 11

12 Ġndirimli satıģ yapılan yerlerde etiket ve listelerde malın indirimli satıģ fiyatının indirimden önceki satıģ fiyatı ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. 12. Satın alınan mallar mümkün olduğunca mağazada kontrol edilmeli, görülen ayıplar hemen satıcıya bildirilmelidir. 13. Kredi kartı ile alıģveriģ yapılırken daha dikkatli davranılmalı, ayın baģında harcama tutarının hepsinin birden ödenip ödenmeyeceği ile geri ödeme planı dikkate alınarak harcama yapılmalıdır. 14. AlıĢveriĢi, tekrar geriye dönmeden, hafif malları önce, ağır malları en sona bırakacak Ģekilde planlayınız. Bakliyat, makarna, deterjan, sabun ve kiģisel bakım ürünlerini toptan alınız. Peynir, et, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen ürünleri ise ihtiyacınız kadar alınız. 15. Gıda satıģı yapılan yerlerin temizlik kurallarına uygun olup olmadığına dikkat ediniz. Gıdaları, ilaçları ve bozulabilen malları satın alırken üretim ve son kullanma tarihlerine, raf ömürlerine, kullanım Ģekillerine ve saklama Ģartlarına bakınız. 16. AlıĢveriĢlerinizde ambalajlı ürünleri tercih ediniz. Ambalaj malzemeleri; ürünleri hasardan, bozulmaktan, kirlenmekten ve benzeri durumlardan korur. Ayrıca ambalajların sağlıklı ve geri dönüģümlü olmasına özen gösteriniz. 17. Ambalajlı gıda ürünleri satın alırken ambalajı bozulmuģ, bombaj yapmıģ, ĢiĢmiĢ, delinmiģ, sızıntı yapmıģ veya çökmüģ gıda ürünleri risk taģıyabileceğinden satın alınmamalıdır. 18. Ambalajlar içinde satılan her türlü gıda ve temizlik maddelerinin etiketlerinde net ağırlıklarının veya hacimlerinin satıģ fiyatları ile birlikte, kilogram, litre gibi birim fiyatlarının da yazılması gerekmektedir. 19. Sonradan teslim gerektiren veya stokta bulunmayan bir mal sipariģ edildiğinde mutlaka yazılı bir sözleģme yapılmalıdır. 20. Her türlü mal ve hizmet alımı ile ilgili satıģ sözleģmeleri mutlaka iyice okunduktan sonra imzalanmalıdır. SözleĢmelerin okunabilir, açık ve anlaģılır olması ve sözleģmelerde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olacak haksız Ģartlar içeren hükümler bulunmaması gerekir. Hukuki terimlerin anlamını öğrenmeden sözleģme imzalanmamalıdır. 21. Kapıya gelen satıcıya karģı temkinli davranılmalı ve evet demeden önce aynı malın çarģıdaki fiyatı ve kalitesi araģtırılmalıdır. Hediye, çekiliģ kuponu vb. vaatlere kanmayınız. Kapıdan alıģveriģ yaparsanız satıcıdan kapıdan satıģ yetki belgesini isteyiniz. Kapıdan satıģlarda sözleģme yapınız, sözleģme tarihini kendiniz yazıp imzalayınız. Cayma hakkınızı ve bu hakkın nasıl kullanılacağını öğreniniz. Malın tesliminden itibaren cayma süresi içerisinde satıcıya ödeme yapmayınız ve senet imzalamayınız. 22. Taksitli satıģlarda sözleģme yapınız. Taksit Ģartlarını, vadeleri inceleyeniz. Bütün taksitler için tek bir senet imzalamayınız, senetlerinizin her bir taksit için ayrı ayrı olacak Ģekilde ve adınıza düzenlenmesini isteyiniz. Kesinlikle sonradan doldurulabilecek boģ senet verilmemeli ve her taksit ödenince senedi alınmalıdır. Vadesinden önce yapılan ve bir taksitten az olmayan ödemelerde faiz indirimi istenmelidir. 12

13 23. Kampanyalı satıģlarda sözleģme yapmadan önce kampanya düzenleyen firmaların reklam ve ilanlarını inceleyiniz. SözleĢmedeki kampanya Ģartlarını, ön ödeme ve teslim süresini, kampanya bitiģ tarihi ve malın teslim tarihi ve Ģeklini inceledikten sonra sözleģme yapınız. 24. Mesafeli satıģ olarak adlandırılan yazılı, görsel, telefon ve elektronik ortamda ve diğer iletiģim araçları kullanılarak ve tüketicilerle karģı karģıya gelinmeksiniz yapılan satıģlarda; ön bilgilendirme ve Kapıdan ve mesafeli satıģlarda cayma hakkınız olduğunu unutmayınız. sözleģme yapılması gerekmektedir. Mesafeli satıģlarda malın teslimi, hizmet sunumunda ise sözleģmenim imzalandığı tarihten itibaren cayma hakkınız olduğunu unutmayınız ve bu hakkın nasıl kullanılacağını öğreniniz. C- AlıĢveriĢ Sonrasında Yapılması Gerekenler Alınan malların bilgilendirici etiketleri, ambalajlar üzerinde yer alan bilgileri ve Türkçe tanıtma ve kullanma kılavuzları mutlaka okunmalı ve kullanım sırasında aynen uygulanmalıdır. Ayrıca, yapılan alıģveriģin değerlendirilmesi aģamasında daha sonraki alıģveriģlerden sağlanacak faydayı artırmak için bazı sorular sorularak gerçekçi bir değerlendirme yapılmalıdır. Satın alınan mal ya da hizmete gerçekten ihtiyaç var mıydı? Tasarlanan amaca hizmet etti mi? Ġhtiyaç ve istekler yeterli ölçüde tatmin edildi mi? Ġhtiyaca uygun kalite seçilebildi mi? Malın satın alınmasında kullanılabilecek tüm bilgilerden faydalanıldı mı? Aldığınız ürünü kullanmadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyunuz. Satın alınan malın kullanımı ve bakımı istenen Ģekilde gerçekleģebiliyor mu? KiĢisel ve piyasa imkânları göz önüne alınarak alıģveriģ için en uygun zaman seçilebildi mi? Bu sorulara Evet cevabını veriyorsanız alıģveriģinizi en uygun Ģekilde gerçekleģtirmiģsiniz demektir. 13

14 IV- KONUT KREDĠSĠ KULLANIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR DüĢen kredi faiz oranları ile birlikte kira ödemek yerine ev sahibi olma düģüncesi ön plana çıkmıģ ve bu durum halk arasında mortgage olarak adlandırılan konut kredilerinin yaygınlığının gün geçtikçe artmasına yol açmıģtır. Genellikle uzun vadeli ve yüksek tutarlarda kullanılan konut kredilerinde birçok alternatifin yer alması çoğu zaman tüketicilerde tereddütlere yol açmakta ve neticede tüketiciler bütçelerine uygun olmayan kredileri tercih edebilmektedir. Konut kredileri kullanılırken kredi faizi oranı, vade süresi, komisyon ve masraflar gibi göz önünde bulundurulması gereken belli baģlı hususlar bulunmaktadır. Daha iyi bir konut almak her insanın içindeki bir arzu olmakla birlikte, bu konuda gerçekçi davranmak çok önemlidir. Gelecekte ödeme zorluğu yaģamamak adına ödeme imkânlarınızı aģan kredi kullanımından kaçınılmalıdır. Alınacak eve karar verildikten sonra konut kredisi için olabildiğince kendi kaynaklarınızı kullanmaya çalıģınız. Ayrıca, bankalardan önce eğer imkânınız varsa yakınlarınıza TL geliriniz varsa TL olarak, döviz geliriniz varsa döviz olarak borçlanmak üzerinizdeki faiz yükünü azaltacağından sizin için daha avantajlı olacaktır. Kredi kullanımından önce aylık bütçenize iliģkin hesaplamalar dikkatle yapılmalıdır. Bir yıl öncesine kadar yapmıģ olduğunuz harcamalarınızı çıkartmanız, gözden kaçabilecek birçok gideri ortaya çıkaracaktır. Kira, elektrik, su, telefon, doğal gaz, otomobile iliģkin kasko ve trafik sigortası gibi harcamalar, çocuklarınızın eğitimi için ödenen tutarlar gibi düzenli giderlerinizin belirlenmesi suretiyle ortalama aylık giderinizi hesap edebilir ve geliriniz de sabit ise yaklaģık olarak konut kredisi için aylık ayırabileceğiniz tutara karar verebilirsiniz. Bankalara yapacağınız aylık ödemelerin, aylık hane gelirinizin üçte birini geçmemesi geçim sıkıntısı yaģamamanız açısından önem arz etmektedir. Varsa daha önceden alınmıģ krediler ve yakınlardan alınan borçlar da hesaba katılmalıdır. Bankaların sunduğu öneriler arasında kıyaslama yaparken sadece faiz oranlarına değil, ödenen komisyon ve masrafları da içeren yıllık maliyet oranına dikkat edilmesi gerekmektedir. Kredi vadesinin uzamasının, toplam maliyeti artırdığı unutulmamalıdır. Bu nedenle faiz oranı, komisyon gibi kriterlerin yanında uygun vade süresi de belirlenmelidir. Geri ödeme için ayrılan tasarruf tutarının her zaman düģebileceği akılda tutulmalıdır. Geri ödeme miktarı ile ayrılan bütçenin ucu ucuna denkleģtiği durumlardan kaçınılmalıdır. Konut Kredilerinde faizin yanında ödenecek komisyon ve masrafları da dikkate alınız. 14

15 V- KREDĠ KARTI ALIRKEN VE KULLANIRKEN DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR Kredi kartı limiti gelir düzeyi dikkate alınarak belirlenmelidir. Kredi kartı alırken yıllık üyelik ücreti göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır. Kredi kartı alırken kredi kartı sözleģmesi okunmalı ve kredi limiti, yıllık kart ücreti, asgari ödeme miktarı, kredi faizi gibi terimlerin ne anlama geldiğine dikkat edilmelidir. Kredi kartı üyelik sözleģmesinin bir nüshası tüketiciye verilmek zorundadır. Kredi kartına iliģkin otomatik ödeme talimatı verilmiģ ise söz konusu talimatın, borcun asgari tutarını mı yoksa tamamını mı kapsadığına dikkat edilmelidir. Kredi kartlarının internet ortamında hukuka aykırı kullanımı, kartın internet ve telefon kullanımına kapatılması ile engellenebilir. Kredi Kartı Kullanırken Kredi kartının arkasındaki imza bandı, teslim alındıktan hemen sonra imzalanmalıdır. AlıĢveriĢlerde kredi kartının pos makinelerinden yanınızda geçirilmesine dikkat edilmelidir. Bu sayede, kredi kartlarının manyetik alanlarının kopyalanması engellenebilir. Kredi kartı sliplerindeki tutar kontrol edilmelidir. AlıĢveriĢ sonrası verilen slipler hesap özeti gelene kadar saklanmalı ve hesap özetindeki harcama kalemleri ile slipler tüketicinin bilgisi dıģındaki harcamalara karģı önlem olarak karģılaģtırılmalıdır. Kayıp/çalıntı durumunda vakit kaybetmeden bankaların çağrı merkezlerine kayıp/çalıntı bildirimi yapılmalıdır. Aynı zamanda bu durum, yazılı olarak da bankaya bildirilmelidir. Ġnternet üzerinden yapılan alıģveriģlerde kredi kartının tüm güvenlik bilgileri kullanıldığından, alıģveriģ yapılacak sitelerin güvenilir olmasına özen gösterilmelidir. Site güvenliğinin, internet sitelerinin güvenliğini sağlayan uluslararası kuruluģlar tarafından korunup korunmadığına dikkat edilmelidir. Tüketici son ödeme tarihinde hesap özetinde yer alan borç miktarını ödeyemeyecek ise en azından asgari tutarı ödemelidir. Böylelikle ödenmeyen borca akdi faiz uygulanacaktır. Kredi kartı Ģifreleri kolaylıkla ulaģılabilecek yerlerde bulundurulmamalıdır. Kredi kartından harcama yaparken borçlandığınızı unutmayınız. 15

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü BİLİNÇLİ TÜKETİCİ TÜKETİCİ BİLİNCİ Eylül 2011 Ankara Bilinçli Tüketici - Tüketici Bilinci www. tuketici.gov.tr

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ÜN MESAJI... 1 I- GİRİŞ... 6 II- EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI... 8 III- BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ İLKELERİ...

SANAYİ VE TİCARET BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ÜN MESAJI... 1 I- GİRİŞ... 6 II- EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI... 8 III- BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ İLKELERİ... İÇİNDEKİLER SANAYİ VE TİCARET BAKANI SAYIN NİHAT ERGÜN ÜN MESAJI... 1 I- GİRİŞ... 6 II- EVRENSEL TÜKETİCİ HAKLARI... 8 III- BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ İLKELERİ... 12 A- ALIŞVERİŞİN PLANLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK

Detaylı

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ

BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ ESKĠġEHĠR VE ĠSKENDERUN DA TEMĠZ HAVA ĠÇĠN EL ELE BĠREYLER VE ENERJĠ TÜKETĠMĠ Tuncay DÖĞEROĞLU Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi ESKĠġEHĠR 3 Temmuz 2009 Enerji kullanımı konusunda bildiklerimiz

Detaylı

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik 2008 KASIM -SEKTÖREL Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Dünya, 2030 yılında Ģimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji

Detaylı

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi

MUTFAKLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ. İbrahim KOLANCI Enerji Yöneticisi BİNALARDA ELEKTRİK TÜKETİMİ 35 30 25 20 15 10 5 0 YÜZDE % STANDBY KURUTUCULAR ISITICILAR TELEVİZYON AYDINLATMA BULAŞIK MAKİNASI ÇAMAŞIR MAKİNASI KLİMA BUZDOLABI DİĞER Soğutucu ve Dondurucular Bir soğutucu

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI

TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI TASARRUFLU ENERJİ KULLANIMI FATİH MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ KASIM 2016 Bunları Biliyor Muydunuz? İki lambadan birini söndürmek tasarruf, aynı aydınlatmayı sağlayan daha az enerji tüketen lambaların

Detaylı

ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041

ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041 ENERJİ TASARRUFU AYŞEN YAY 2010282041 ENERJİ TASARRUFU VE VERİMLİLİĞİ NEDİR? Enerjiyi Neden Verimli Kullanmalıyız? Enerji NERELERDE KULLANILMAKTADIR? EV ARAÇ ve GEREÇLERİNİN KULLANIMINDA ENERJİ TASARRUFU

Detaylı

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN

ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN ÇĠNLĠ LASTĠKLER TÜRKĠYE NĠN YOLLARINDA SALINIRKEN Melisa KORKMAZ Günümüz koģullarında ülkeler arası entegrasyonun artması sonucu ekonomik faaliyetler daha geniģ bir coğrafya üzerinde gerçekleģmeye baģlamıģ;

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

ÜNİTEYE KONULARI. www.sorubak.com

ÜNİTEYE KONULARI. www.sorubak.com . Sıla GÜN ÜNİTEYE KONULARI İhtiyaçlarımız Planlı tüketim Alış verişlerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Tüketici olarak haklarımız Tüketimde tutumluluk Nasıl verimli oluruz? Değerlendirme www.sorubak.com

Detaylı

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI

BELGE VE LOGO KULLANMA TALİMATI Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ TB nin sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde, belgelendirilen kuruluģların ilgili yönetim sistemi belge ve logolarını kullanma esaslarını amaçlamaktadır. 2.KAPSAM TB Logosu

Detaylı

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI

3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI 3. SU TASARRUFU SAĞLAMANIN YOLLARI Su tasarrufu sağlamanın yolları üç grup içerisinde değerlendirilir. Birincisi; musluk suyunun yerine yağmur suyu ve arıtılmış su gibi suların kullanımın sağlanması, ikincisi;

Detaylı

ÖZEL GENÇLİK İLK-ORTAOKULU EVDE YAPILAN TASARRUF ANKETİ

ÖZEL GENÇLİK İLK-ORTAOKULU EVDE YAPILAN TASARRUF ANKETİ ÖZEL GENÇLİK İLK-ORTAOKULU EVDE YAPILAN TASARRUF ANKETİ Zaman ilerledikçe tüm Dünya da artan bir ihtiyaçtır enerji. İnsanlar teknolojinin de ilerlemesiyle daha fazla enerji tüketir hale geldi. Isınmada,

Detaylı

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER

MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER MAL VE HİZMETLER HAKEM HEYETİNE YAPILAN ŞİKAYETLER SIRA: NO TARİH ŞİKAYET KONUSU SONUÇ 1 3/10/2008 LCD Televizyon Mal ve Hizmetler Hakem Heyeti Tüketici lehine, Satıcı Firma nın Televizyon un satış bedelini

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2016

Sürdürülebilirlik Raporu 2016 Sürdürülebilirlik Raporu 2016 1 KALİTE POLİTİKAMIZ Turizm sektöründe yabancı misafirlerin dinlenme ve eğlence amaçlı konaklama ihtiyaçlarına hizmet eden Palmiye Hotels yönetimi olarak; Turizm sektöründeki

Detaylı

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT)

EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) EV TĠPĠ KURUTMALI ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/06 (96/60/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-

Detaylı

EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852

EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ'in

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT)

EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) EV TĠPĠ ELEKTRĠKLĠ FIRINLARIN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2003/01 (2002/40/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 26/2/2003 Sayısı: 25032 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğin

Detaylı

REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ. 12 Mayıs 2017

REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ. 12 Mayıs 2017 REFERANDUMUN ARDINDAN TÜKETİCİ BEKLENTİLERİ 12 Mayıs 2017 ARAġTIRMANIN KÜNYESĠ 6-7 Mayıs 2017 tarihlerinde 30 Ġlin, merkez dahil 129 ilçesinin 152 Mahalle ve köyünde 2713 KiĢiyle Hanelerinde yüz yüze görüģülerek

Detaylı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı

Tasarruflu Doğal gaz kullanımı Tasarruflu Doğal gaz kullanımı TASARRUFLU DOĞAL GAZ KULLANIMI Çatı izolasyonunuz yetersiz ise izolasyonunuzu uygun bir şekilde yaptırınız. Çatınızdaki ısı kaybınız %20 civarındadır. Bu şekilde ısıtma maliyetinizi

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi

Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü. Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Uluslararası Yeşil Anahtar Ödülü Arzu Akdağ Yeşil Anahtar Programı Ulusal Koordinatörü Çevre Mühendisi Sunumun İçeriği Yeşil Anahtar Ödülü nedir? Yeşil Anahtarlı Tesisler Yeşil Anahtar Ödülü nün Kriterleri

Detaylı

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları

Ayıplı aracın varlığı halinde tüketicinin 6502 sayılı yasaya göre seçimlik hakları Otomobilin arızalanması halinde tüketici sıfatına sahip araç sahibinin 6502 sayılı kanundan tüketici olmayanların da 6098 sayılı kanundan doğan hakları vardır. Genellikle Satıcı bu gibi durumda tamir seçeneğini

Detaylı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Av.Şükran EROĞLU İstanbul Barosu Tüketici hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Üyesi Bilindiği gibi 15.03.1962 yılında ABD Başkanı Kennedy tarafından açıklanan Evrensel

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM

TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM TÜKETİCİ HAKLARINDA YENİ DÖNEM Tüketici haklarında yeni bir dönem başlıyor. Yeni Tüketici Kanunu ile birlikte hukuk sistemine ilk kez giren pek çok düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Aidatsız

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

KADINLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ ANKET RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

KADINLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ ANKET RAPORU DEĞERLENDİRMESİ KADINLARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ ANKET RAPORU DEĞERLENDİRMESİ Enerji Hanım Projesi anket çalışması, ülkemizde konutlarda enerji tüketen cihazlar, bu cihazların türleri, bu cihazlara sahip

Detaylı

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ.

2008, ''ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ'' YILI OLARAK ĠLAN EDĠLDĠ. ENERJĠ NEDĠR? Herhangi bir cismin bünyesinde bulunan ve bir iģ meydana getirmesini sağlayan güce enerji denir. Hareket eden bir cisimde, akan bir suda, güneģte, insanda enerji vardır. Bir aracın hareket

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 I.BÖLÜM 101 SORUDA TÜKETİCİ MEVZUATI 11 Soru 1: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna (TKHK) göre mal nedir? 13 Soru 2: Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mal satımından kaynaklanan uyuşmazlıkların

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

www.dkimakine.com.tr

www.dkimakine.com.tr 1 2 İ İÇİNDEKİLER FİRMA PROFİLİ KALİTE POLİTİKAMIZ ÜRÜNLER BANTLI KURUTMA FIRINLARI 1-MİKRODALGA GIDA FIRINLARI 2-MİKRODALGA PLAKA FIRINLARI 3-MİKRODALGA MADEN FIRINLARI VAKUM FIRINLARI 1-MİKRODALGA GIDA

Detaylı

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II

TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ. Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II TÜKETİCİ HAKLARI DERSİ Dersin Modülleri Tüketici Hakkı 1 Tüketici Hakkı 2 Kazandırılan Yeterlikler Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak I Tüketici Hakları Mevzuatını Uygulamak II DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

BAKIRKÖY KENT KONSEYİ II. BİLGİLENDİRME PLATFORMU ENERJĠ TASARRUFU

BAKIRKÖY KENT KONSEYİ II. BİLGİLENDİRME PLATFORMU ENERJĠ TASARRUFU BAKIRKÖY KENT KONSEYİ II. BİLGİLENDİRME PLATFORMU ENERJĠ TASARRUFU GANİ AKSU EMO İst. Şubesi Enerji Komisyonu Üyesi aksugani@gmail.com PROJE ADI: Kentimizde enerjinin etkin kullanımı, elektrik enerjisinin

Detaylı

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri

TRAFĠK GÜVENLĠĞĠ PROJESĠ Trafik Güvenliği DanıĢmanlık Hizmetleri TÜRKĠYE DE ARAÇ MUAYENE ĠSTASYONLARININ KURULMASI VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKININ DEVRĠ ĠÇĠN ĠHALEYE DAVET 1. GENEL Türkiye deki Karayolları Genel Müdürlüğü Araç Muayene Ġstasyonlarının kurulması ve iģletilmesi

Detaylı

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi

milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi LPG SEKTÖRÜ 1 milyon ton Dünya LPG Arz ve Talep Dengesi 350 300 250 200 150 100 50 0 1990 1995 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2020 Arz Talep 2 Dünya LPG Tüketiminin Dağılımı 2001 Asya 28% Avustralya

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı?

Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı? Online Mobilya Alıverişi Görmeden, dokunmadan, mobilya alınır mı? Internetten mobilya almak isteyenlere, önemli ipuçları! 1 Mobilyayı daha ucuza ve yorulmadan almak Ekonomik fiyat Yorulmadan alışveriş

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKÖĞRETİM OKULU TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ EYLÜL EKİM 1. 2. 3. (19 EYLÜL- 07 EKİM) 3 SAAT 1. ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teģkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFĠKLE ĠLGĠLĠ KURULUġLAR VE GÖREVLERĠ 1.

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

Artan Küresel ısınma bilinci..

Artan Küresel ısınma bilinci.. ENVER Artan Küresel ısınma bilinci.. Enerji ve yiyecek krizinin Türkiye yansımaları.. Hangisi Enerji Tasarruflu ampul? Evinizde 10 adet Ampulünüzü enerji tasarruflu ampul ile değiştirseniz? Yılda 200 YTL

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ

TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TMS VE KOBĠ/TFRS STOK ALIM MALĠYETLERĠ VE DÖNÜġTÜRME MALĠYETLERĠ YARD.DOÇ.DR. ALĠ ILDIR ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ STANDARDIN AMACI Stokların maliyetinin nasıl saptanacağı, Nasıl gidere dönüģeceği, Stok maliyetlerinin

Detaylı

Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER

Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER Ni-Cd ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER Saft ın sunduğu Ģarj edilebilir Ni-Cd batarya sistemleri, endüstriyel uygulama ihtiyaçlarınız için geniģ teknoloji ve hücre yapılandırması sayesinde, düģük, orta ve yüksek

Detaylı

STANDART VE STANDARDİZASYON

STANDART VE STANDARDİZASYON STANDART VE STANDARDİZASYON İnsanoğlu yaratıldığı günden bu yana karışıklıktan kurtulma ve belirli bir düzen tesis etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu düzenleme sürecinin tabiî bir neticesi olarak ortaya

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMİ KİTAPÇIĞI KORKUTELİ CUMHURİYET ORTAOKULU 2016 DERS: ENERJİ NEDİR? KONU: ENERJİ NASIL OLUŞUR DÜNYADAKİ ENERJİ KAYNAKLARININ ÇOĞUNA GÜNEŞ SAYESİNDE SAHİBİZ... GÜNÜMÜZDE, KÖMÜR

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobil sayısı ise yüzde 27,8'lik azalışla 4 milyon 62 bin adetten 2 milyon 929 bin adete geriledi. Lpg li araçlar güvenli mi diye tereddüt eden araç sahipleri gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de son yıllarda benzin fiyatlarında yaşanan artış tüketicileri LPG'li otomobillere yönlendirdi. AA muhabirinin

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ SATIŞ SONRASI HİZMETLER

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ SATIŞ SONRASI HİZMETLER VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ SATIŞ SONRASI HİZMETLER 1. Aşağıdaki işlemlerden hangisi satış sonrası destek hizmetlerinden değildir? A) Ürünün taşınması B) Ürünün montajı C) Satın alma işlemi

Detaylı

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası

Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası Ziraat Bankası Bir Bankadan Daha Fazlası KONU Konu Dünya Bankası Enerji Verimliliği Kredisi AMAÇ Amaç Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde enerji verimliliğini geliştirme amaçlı yapılan yatırımların finansman

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

Neden Daha Fazla Satın Alalım?

Neden Daha Fazla Satın Alalım? Neden Daha Fazla Satın Alalım? Ana Tema Önerilen Süre Kazanımlar Öğrenciye Kazandırılacak Beceriler Yöntem ve Teknikler Araç ve Gereçler Giderek artan bilinçsiz tüketim ve üretim çevreyi olumsuz etkiliyor.

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır.

KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM. Max. 12ay, ve ilk 3 ay geri ödemesiz kullandırma imkanı bulunmaktadır. KREDİ TÜRÜ ÜRÜN TANIMI AZAMİ VADE AZAMİ TUTAR ÖZEL DURUM 1-AB Destek a. Yurtdışı Fuar Katılım Destek Kredisi: Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) Milli ya da Bireysel katılım için destek sağlanmasına karar

Detaylı

ESKĠġEHĠR DE ENERJĠ KULLANIMI. HOġGELDĠNĠZ

ESKĠġEHĠR DE ENERJĠ KULLANIMI. HOġGELDĠNĠZ ESKĠġEHĠR DE ENERJĠ KULLANIMI HOġGELDĠNĠZ SUNUM ĠÇERĠĞĠ Kurumsal Bilgi Doğal gazın kullanımı ve yaygınlığı Kentte kullanılan yakıtlar Verimli doğal gaz kullanımı Neden Doğal Gaz; DAHA UCUZ OLMASI ÇEVRE

Detaylı

Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri. Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri. Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi Paslanmaz Çelik Çatal Bıçak Setleri Zarafetin sofradaki yansıması... Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi Seçkin sofraların eşsiz kalitesi... Bernardo çatal bıçak setleri yıllar boyunca ilk günkü ışıltısını

Detaylı

Çevreci motorlar için 10 adım

Çevreci motorlar için 10 adım Otomobilleri Yeşil Yapın kampanyasının amacı, araçların çevreye verdiği zararları azaltmak ve sürücülerin çevreye daha duyarlı bir biçimde araç kullanmalarını teşvik etmektir. Çevreci motorlar için 10

Detaylı

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013

Motosiklet Servis Belgelendirme Standardı CZTURK 10013 Centro Zaragoza Motosiklet Tamiri Genel Kriterleri kapsamında sınıflandırma ve uzmanlık alanlarına göre belirlenecek servislerin CZTURK Motosiklet Servis Standardıdır. Yayınlama tarihi : Ocak 2013 İstanbul,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SATIġ SONRASI ĠÇĠN BĠLGĠLER DEPOLAMA VE ĠSTĠFLEME ġartlari

SATIġ SONRASI ĠÇĠN BĠLGĠLER DEPOLAMA VE ĠSTĠFLEME ġartlari KONU SATIġ SONRASI ĠÇĠN BĠLGĠLER DEPOLAMA VE ĠSTĠFLEME ġartlari Depolama ; Depolama alanı her zaman kuru ve temiz olmalı Yangın emniyeti alınmış olmalı FIFO ( İlk Giren İlk Çıkar ) prensibiyle çalışılmalı

Detaylı

AYAKKABI KULLANIM & BAKIM KILAVUZU

AYAKKABI KULLANIM & BAKIM KILAVUZU AYAKKABI KULLANIM & BAKIM KILAVUZU Ayakkabınızı yapısına ve kullanım amacına uygun koşullarda giymeye dikkat ediniz. Amaç dışı alanlar ve durumlarda kullanılan ayakkabılar kısa sürede yıpranabilir ve telafisi

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

Değiştirin, yenileyin, yenilenin! Size uygun setinizi seçin. Bosch solo ve ankastre setlerde büyük fırsatlar.

Değiştirin, yenileyin, yenilenin! Size uygun setinizi seçin. Bosch solo ve ankastre setlerde büyük fırsatlar. Değiştirin, yenileyin, yenilenin! Size uygun setinizi seçin. Bosch solo ve ankastre setlerde büyük fırsatlar. Üçlü set 4.214 TL yerine 2.699 TL * www.bosch-home.com/tr 2.699 TL li indirimli fiyat, KDN

Detaylı

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 6502 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN bul Tarihi: 07/11/2013 rürlüğe Giriş Tarihi : 28/06/2014 Sinan KALENDER 1 Tüketici Hakları Zabıta Tüketici Hakkı Kul Hakkıdır 2 MADDE 1:Amaç Tüketicinin

Detaylı

Bosch, yaygın servis ağı, 2 saat aralığında randevu ile haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. 444 6 333

Bosch, yaygın servis ağı, 2 saat aralığında randevu ile haftanın 7 günü 24 saat hizmetinizde. 444 6 333 Türkiye nin neresinde olursa olsun Bosch müşterileri, artık bu numarayla Bosch Çağrı Yönetim Merkezi ne ulaşacak. Bu numara, Bosch markalı ürünlerin satış öncesi keşif, satış sonrası montaj, bakım ve onarım

Detaylı

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER

ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER ÖKÜZGÖZÜ ŞARAPÇILIK KÜRESEL ISINMAYI ÖNLEMEK İÇİN ALABİLECEĞİMİZ TEDBİRLER Günümüzde sözü edilen küresel iklim değişikliği ise, fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma

Detaylı

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler 2 YIL TAM GARANTİ TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler B E N Z İ N L İ T E K S A N M İ N İ J E N E R AT Ö R S E R İ S İ TJ 3200 TJ 2700 TJ 15000 TS OTM / MS OTM TJ 12000 TS Üstün

Detaylı

Enjektörler. Düşük Yakıt Tüketimi. Motora %100 uyum Doğru basınç ve miktar ile yakıt püskürtme Yüksek tork ve motor performansı 1-2

Enjektörler. Düşük Yakıt Tüketimi. Motora %100 uyum Doğru basınç ve miktar ile yakıt püskürtme Yüksek tork ve motor performansı 1-2 Enjektörler Motora %100 uyum Doğru basınç ve miktar ile yakıt püskürtme Yüksek tork ve motor performansı Düşük Yakıt Tüketimi 1846351 Birim Enjektör HPI 2.103 TL 1.349 TL 1943974 Birim Enjektör PDE 2.292

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Revizyon Tarihi: 04.04.2015

Revizyon Tarihi: 04.04.2015 Revizyon Tarihi: 1 Bu dökümanda GAB 2014 ve Revize GAB 2014 (rev_05) arasındaki farklar yer almaktadır. 2 www.tuad.org.tr Tüm kılavuzları www.tuad.org.tr adresinden indirebilirsiniz. ESOMAR kod ve yönetmeliklerini

Detaylı

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ

TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ 28 Eylul 2010 Ġstanbul TÜRKĠYE DE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ POLĠTĠKALAR & UYGULAMALAR Erdal ÇALIKOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Sunum Planı Enerji Kullanımında Eğilimler Enerji Yoğunluğunun Gelişimi Potansiyel Yasal

Detaylı

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 30.06.2014/141-1 FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir ve okunabilir

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır?

1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? Gayrimenkul Değerleme Esasları 1) Mülkün yıllık net geliri 120 000 TL dir. Faaliyet gider oranı % 46 ve boģluk oranı % 4 dür. Bu verilere göre Efektif brüt gelir ne kadardır? A) 240 000 TL B) 260 870 TL

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No: 47 Tarih: 25/ 3 /2011

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Yrd.Doç.Dr. Handan ÇUBUK YTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ve İKİNCİL MEVZUATI 5627 Sayılı Enerji

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz!

Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz! Toyota Ayrıcalıklar Dünyasına Hoş Geldiniz! Müşteri Memnuniyeti Toyota dünyanın en çok tercih edilen otomotiv markası çünkü tüketicisini en çok memnun eden marka. Bunun kanıtı ortada: Toyota, Ulusal Kalite

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY

SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ. MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY SAĞLIK ORTAMINDA ÇALIġANLARDA GÜVENLĠĞĠ TEHDĠT EDEN STRES ETKENLERĠ VE BAġ ETME YÖNTEMLERĠ MANĠSA ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRE AYLĠN AY GİRİŞ ÇalıĢmak yaģamın bir parçasıdır. YaĢamak nasıl bir insan hakkı

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA

TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 arcelik.com.tr 444 0 888 TÜRKİYE DE ÜRETİLEN A+++ İLK VE TEK KLİMA HAVAYI TEMİZLEYEN ARÇELİK IONIZER INVERTER KLİMA Oluşturduğu iyonlarla gözle görünmeyen bakteri, virüs ve alerjenleri

Detaylı

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ

21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ 21. DÖNEM YÖNETİM VE DENETİM KURULUMUZ YÖNETĠM KURULU Tolunay AYGUT : Yönetim Kurulu BaĢkanı ġ. Oral GÖKTAN : Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili S. Alp EVCĠL : Genel Sekreter Gürhan AKDAĞ Kemal BEKÇĠ Ebru ÖZHAMARAT

Detaylı

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ

FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ FORKLĠFT KULLANMA EĞĠTĠMĠ KURAL 1 Forklifti sadece eğitimini görmüģ ve yetkilendirilmiģ kiģiler kullanmalıdır. KURAL 2 Bir forklifti kullanırken baret, koruyucu gözlük, güvenlik ayakkabıları ve vücudu

Detaylı

BURSA nın Yeni Proje Rehberi

BURSA nın Yeni Proje Rehberi BURSA nın Yeni Proje Rehberi Bursa nın Yeni Proje Rehberi Emlak Projesi Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Yapı Ruhsatını İnceleyin Projenin inşaat ruhsatının alınıp alınmadığını, Almak istediğiniz

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

Öğretmenler için Eğitim

Öğretmenler için Eğitim Öğretmenler için Eğitim 24.-25.6.2008 Ankara, Turkey Neden çocuklar için enerji eğitimi veriyoruz? Enerji üretimi ve kullanımı, %80 CO 2 in açığa çıkmasına ve bu da iklim değişikliğine neden olur. Enerji

Detaylı