ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012"

Transkript

1 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

2 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun, bu kitapçýktaki bilgilerle yetinmeyerek konuyu araþtýrýp ona göre hareket etmesi gerekir.

3 EL KÝTAPÇIÐI SAHÝBÝNÝN KÝÞÝSEL BÝLGÝLERÝ Adý, Soyadý Ýþ Adresi Ev Adresi Ýþ Telefonu Ev Telefonu Cep Telefonu Kan Grubu Ehliyet No Oto Plaka No 1

4 Deðerli Meslektaþlarým, Geçmiþ yýllarda çok beðeni kazanan el kitabýmýzý yenilemiþ bulunmaktayýz yýlý bizler için zor bir yýl olacak diye düþünüyorum. Þöyle ki; Yeni Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe girmesi ile birlikte, Anonim ve Limited Þirketler, 14.Aðustos.2012 tarihine kadar ana sözleþmelerini Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirecekler ve 31. Aralýk.2012 tarihli bilançolarýný Türkiye Muhasebe Standatlarý na uygun olarak hazýrlayacaklar ve tarihinden itibaren de muhasebe kayýtlarýný ve finansal raporlarýný TMS/TFRS ye göre düzenleyeceklerdir yýlý içerisinde TÜRMOB un meslek mensuplarýmýza vereceði TTK, KOBÝ-TFRS ve Baðýmsýz Denetim Eðitimlerine ek olarak, 2011 yýlýnda olduðu gibi, 2012 yýlýnda da panel ve seminerler düzenleyerek eðitime öncelik vereceðiz. Bu kitapçýðýn hazýrlanmasýnda emeði geçen meslektaþlarýma teþekkür eder, kitapçýðýn meslek mensuplarýmýza faydalý olmasýný ve 2012 yýlýnýn camiamýz için baþarýlý geçmesini dilerim. Saygýlarýmla, AHMET COÞAR ODA BAÞKANI 2

5 HAZIRLAYANLAR Ahmet COÞAR Cemal AKBULUT Hasan TASLAKÇI Ýbrahim GÜLER Ferhat DEMÝRKIRAN Ömer AVCI Sedat ERYÜREK Oda Baþkaný Oda Baþkan Yardýmcýsý Oda Disiplin Kurulu Baþkaný SMMM - Vergi Mevzuatý Kom. Bþk. SMMM - Sosyal Güvenlik Kom. Bþk. SMMM - Eðitim Kom. Bþk. SMMM - Uluslararasý Fin. Rap. Stan. Kom. Bþk. 3

6 ÝÇÝNDEKÝLER Mükellef Haklarý Bildirgesi Yýlýna Girerken Unutulmamasý Gerekenler 06 Disiplin Cezalarý 08 Vergi Türleri Listesi 12 Oda Aidat Ödeme Zamaný 23 Gelir Vergisi Tarifeleri 23 Vergi ile Ýlgili Bazý Pratik Bilgiler 24 Bazý Amortisman Oranlarý 27 Asgari Geçim Ýndirimi 29 Veraset ve Ýntikal Vergisi Oranlarý 31 Usulsüzlük Cezalarý 31 Yýllara Göre yeniden deðerleme oranlarý 31 Deðerli Kaðýt Bedelleri 32 Gecikme Zammý ve Tecil Faizi Oranlarý 32 Beyanname, Form, Bildirimler verilme zamaný 33 Özel Usulsüzlük Cezalarý 33 Bilanço Esasýna Göre Defter Tutma Hadleri 33 Bazý Damga Vergisi Oranlarý 34 Bilgi Vermekten Çekinenler için Uygulanacak Cezalar 34 Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmayacaklar Listesi 35 Ýþe Baþlamada Aranýlacak Belgeler 39 Ýþ Kanunu ile Ýlgili Pratik Bilgiler 40 Ýþ Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezalarý 42 Ýþten Ayrýlma Nedenleri 44 Eksik Gün Nedenleri 45 Yýllýk Ýzin Bakýmýndan Çalýþýlmýþ Gibi Sayýlan Haller 46 Ýhbar Tazminatlarý ve Ýþ Süresi 46 Günlük Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 47 Ara Dinlenmesi, Genel Tatil Günleri, Toplu Ýþçi Çýkartma 48 SGK ya göre Asgari Ücret ve Ýþverene Maliyeti 49 SGK ile Ýlgili Bazý Pratik Bilgiler 50 SGK Prim Oranlarý 53 S.G. ve G.S.S. Kanununa göre Uygulanacak Ý.Para Cezalarý 54 Dönemler Ýtibariyle Sigorta Primine Esas Ücret Sýnýrlarý 57 S.G. Kanununa Göre Prime Tabi olan/olmayan kazançlar 58 Yeni TTK, UFRS-TFRS uygulamalarý hakkýnda Tavsiyeler 60 KDV Tevkifatýna tabi mallarda iade ve matrahta deðiþiklik 79 Satýcýsý Naylon Faturadan Ýncelenen Alýcýnýn Durumu 81 Ortaklardan Alacaklar Hesabý ve KDV 85 Gayrimenkul Deðer Artýþ Kazancý(Örnek Uygulama) 87 Enflasyon Düzeltmesi Uygulamasý ve 5520 S.K. lara göre kar paylarýnda Vergileme ve Daðýtým 88 Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 90 Tek Düzen Hesap Planý Takvimi Takvimi 104 Bazý Önemli Günler ve Haftalar 105 Önemli Bazý Telefon Numaralarý 106 Okuyucuya Ait Notlar 107 4

7 5

8 2012 YILINA GÝRERKEN UNUTULMAMASI GEREKENLER 1-)Þahýs iþletmeleri ile Þirketler; 31 Aralýk 2012 tarihli bilançolarýný Türkiye Muhasebe Standartlarý'na uygun olarak düzenleyeceklerdir. 2-)Anonim ve Limited Þirketlerin; 14 Aðustos 2012 tarihine kadar ana sözleþmelerini yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. 3-)Firmalar, iþyeri kira ödemelerini, tutarý ne olursa olsun, bankaya yatýrmak zorundadýr. 4-) Sigortalý çalýþtýran firmalar mutlaka her ay SGK'dan alýnan Sigortalý Hizmet Listesini iþyerlerinde bulundurup, ücret bordrosunu da çalýþanlarýna imza ettirmelidirler. 5-)10 kiþi ve üzeri çalýþaný olan iþyerlerinde iþçilerin ücret ödemeleri bankadan yapýlmalýdýr, 6-) Firmalar, Perakende satýþ ve yazar kasa fiþi, fatura vb. belgelerin düzenlenmediðinin tespit edilmesi halinde, Özel Usulsüzlük Cezasý ile muhatap olacaklarýný unutmamalýdýrlar. 7-) Firmalar Satýþ yapýlan her gün yazar kasadan günlük z raporu ve ayýn son günü ise aylýk z raporu almayý unutmamalýdýrlar. 8-) Firmalar her mal alýmý ve yaptýklarý masraflar için fatura ve ödeme makbuzlarýný almayý varsa gider pusulasý ve müstahsil makbuzlarýný düzenlemeyi unutmamalýdýrlar. 9-) Firmalar sattýklarý malýn iþyerlerinden baþka bir yere sevkinde fatura düzenlemiþ olsalar bile mutlaka sevk irsaliyesi düzenlemek ve mal ile birlikte(kargo þirketi ile gönderseler bile) sevk etmek zorundadýrlar, ancak satýþ iþ yeri teslimi ise faturada bunu belirtmek koþulu ile sevk irsaliyesi düzenlemek zorunda deðillerdir. 10-) Firmalar, verilen ve alýnan çeklerin listeleri ve banka hesap hareketlerini içeren ekstreleri ve kredi kartlarý sliplerini, pos gün sonu raporlarýný ve bankalardan gelen kredi kartý üye iþyeri hesap özetlerini muhasebeye aylýk evraklarla birlikte vermeyi unutmamalýdýrlar. 11-)Firmalar, her ay mal ve hizmet alýmý ve satýmý yaptýklarý kiþi ve kuruluþlardan cari hesap ekstresi almayý, vermeyenleri ikaz ederek mutlaka istemeyi unutmamalýdýrlar. 12-) Firmalara tüm evraklarýný eksiksiz muhasebeye teslim etmeyi, geç gelme olasýlýðý olan faturalarý varsa, muhasebecilerini önceden uyarmayý, geldiðinde acil olarak göndermelerini, zamanýnda teslim edilmeyen evraklardan Ba Bs formlarýnýn bildirilmesinden doðabilecek sorumluluklarýnýn hatýrlatýlarak, yanlýþ ve eksik bildirimde bulunmanýn mali cezasýnýn olduðu bildirilmelidir. 13-) Firmalar, Dönem sonlarýnda iþyerlerindeki emtialarý saymak, tartmak, ölçmek suretiyle tespit etmeyi, (V.U.K. ilgili amir hükümlerine göre) ve oluþturulan envanter listelerini mutlaka imzalý olarak muhasebeye vermelidirler. 14-)Firmalar, Adres deðiþikliði, iþtigal konularýndaki deðiþiklikleri, kira kontratlarýnda deðiþiklikleri, þube açýlýþ ve kapanýþ iþlemleri gibi, iþlem ve deðiþiklikleri olay gerçekleþmeden önce muhasebecilerine bildirmeyi unutmamalýdýrlar. Aksi halde cezai iþlemlere maruz kalabileceklerdir. 15-)Firmalar bir takvim ayý içerisinde 8.000,00 (SEKÝZBÝN) TL ve üzerindeki alým faturalarýný açýk fatura þeklinde düzenlettirmeyi, yine satýþ faturalarýný açýk fatura þeklinde düzenlemeyi, bu faturalarýn ödemelerini mutlaka çek, banka havalesi ve Eft veya posta çeki ile yapmayý veya tahsil etmeyi unutmamalýdýrlar, 16-)Firmalar þirket olarak (limited þirket,anonim þirket vb.) teþekkül etmiþse mal ve hizmet alýmlarýnda ortaklarýn þahsi kredi kartlarýný kesinlikle kullanmamalý ve kullandýrtmamalýdýr. Kullanýldýðý takdirde Kurumlar Vergisi mevzuatýna göre diðer þartlarla birlikte Örtülü Sermaye niteliði kazanabilecek, bundan dolayý da, vergi idaresi karþýsýnda açýklanmasý zor bir durumda kalabileceklerdir. Þirket borçlarý ve çeþitli ödemelerin mutlaka þirket tarafýndan yapýlmasý gerektiði bilinmelidir. 6

9 17-)Firmalar, Firma ortaklarýnýn yakýn akrabalarýna, çalýþanlarýna, onlarýn ve þirket ortaklarýnýn ortak olduklarý baþka þirket ve kurumlara ve buna benzer iliþkili kiþilere yapýlan mal ve hizmet satýþlarýnda diðer müþterilerine uygulanan fiyat ve ücreti uygulayarak fatura düzenlemelidirler. Sayýlan bu iliþkili kiþilere emsal bedelin altýnda ve üzerinde yapýlan satýþlar firmayý örtülü kazanç durumuyla karþý karþýya getirip vergi idaresinin firma kayýtlarýný inceleme sonucunu doðuracaðý gibi bunun neticesinde de cezalý tarhiyat yapýlabilineceði bilinmelidir. 18-)Firmalar resmi banka hesaplarýndan ortaklarýn þahsi ödeme ve tahsilâtlarýný yapmamalýdýrlar ve firmalarýna ait çekleri, ortaklarýn özel þahsi harcamalarýnda kullanmamalýdýrlar. 19-)Firmalar, Vergi Dairesi, SGK ve diðer resmi kuruluþlardan gelip kendilerine teblið edilen resmi yazýlarý ve bildirim zarflarýný üzerlerine teblið tarihini de yazarak anýnda muhasebeye iletmeyi unutmamalýdýrlar. 20-) Firmalar, Ýþçilerinin iþe giriþ tarihlerini iþçi iþe baþlamadan en geç 1 gün önce muhasebeye bildirmeyi unutmamalýdýrlar. 21-)Firmalar, Ýþçilerin iþten çýkýþ tarihini olay tarihinde muhasebeye bildirmelidirler, 22-)Firmalar Ýþe aldýklarý iþçilerin mutlaka personel özlük dosyasýný imzalamalarýný ve gerekli olan belgeleri (ikametgah, nüfus cüzdan fotokopisi, diploma örneði, adli sicil kaydý, vukuatlý nüfus cüzdan örneði, saðlýk raporu ve 2 adet fotoðraf ) tamamlatmayý ve Aile Durum Bildirim Formlarýný da doldurtmayý unutmamalýdýrlar, 23-)Firmalar, Ýstifa eden iþçilerden Ýstifa ve Ýbra dilekçesi almalýdýrlar, 24-)Firmalar, Ýþçi çýkarmalarda iþten çýkarýlan iþçi kusurlu ise (iþe geç gelme,iþe gelmeme,hýrsýzlýk, taciz v.b) durumu mutlaka tutanakla tespit edip çýkarýlan iþçiye ve þahitlere imzalatmayý ve böyle bir durumun mevcudiyeti halinde mutlaka Muhasebeleri ile irtibat kurmayý unutmamalýdýrlar. 25-) Firmalar, Mevcut çalýþan iþçileri için yýl içinde aile de durum deðiþikliði olduðunda aile durum bildirimi formunu yeniletip ve en kýsa zamanda muhasebeye göndermelidirler. 26-)Firmalar,vergi takvimini takip ederek vergi, SGK, Bað-Kur ve diðer ödemelerini takip etmelidirler, 27-)Firmalar Ýþyerlerinde mutlaka vergi levhalarýný, bulundurmalýdýrlar. 28-)Yazar kasa kullanan firmalar, yazarkasa levhalarýný mutlaka görünür bir yere asmalýdýrlar. 7

10 UYARMA CEZASI DÝSÝPLÝN CEZALARI -Müþterilerin iþlerine karþý, kayýtsýz ve ilgisiz kalýnmasý, müþterilerle mesleki konularda yapýlacak sözleþme hükümlerine aykýrý davranýlmasý. Sözleþmenin taraflarca feshedilmesi halinde, iþ sahibinin defter ve belgelerinin otuz gün içinde devir ve teslim tutanaðý düzenleyerek teslim edilmemesi, (Devir ve teslim iþleminin gerçekleþemediðinin meslek mensubu tarafýndan Oda'ya bildirilmesi durumu hariç) -Birlikçe yayýmlanan, genelge vs yönerge hükümlerine aykýrý, olarak, meslek disiplinini bozucu hareketlerde bulunulmasý, -Aday meslek mensubunun, mesleðin vakar ve onuru ile baðdaþmayan iþler yapmasýna neden olunmasý veya bilerek izin verilmesi veya bu eyleme göz yumulmasý, -Yasal düzenlemelere uygun tabela asýlmamasý, -En az iki kez yazý ile istenmesine raðmen, aidat borçlarýnýn haklý gerekçe olmaksýzýn ödenmemesi, -Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmamasý, -Müþteri bildirim listelerinin tam ve doðru olarak Oda'ya süresinde verilmemesi, -Adres deðiþikliklerinin, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildirilmemesi, -Mesleðin yürütülmesi esnasýnda; görevi ile ilgisi olmayan konularda, çýkar çatýþmalarýna taraf olunmasý, -Meslek mensuplarýnca, Oda yönetim, denetim, disiplin kurulu tarafýndan görevleri ile ilgili olarak istenen her türlü belge ve bilginin verilmemesi, -Bir diðer meslek mensubunun çalýþanlarýna her türlü vasýtayla meslektaþýn veya müþterilerinin iþ sýrlarýný ele geçirmeye veya açýklamaya yöneltmesi, -Yukarýda sayýlanlar dýþýnda, mesleðin vakar ve onuruna aykýrý davranýþlarla, görevin gerektirdiði güveni sarsýcý hareketlerde bulunulmasý durumunda uygulanýr. KINAMA CEZASI -Üç yýllýk bir dönem içinde uyarma cezasý gerektiren herhangi bir eylemin yinelenmesi, -Sahip olunmayan unvanlarýn kullanýlmasý, -Yeminli Mali Müþavirlerce, kendisinin, eþinin (boþanmýþ dahi olsa) usul ve fürundan birinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kain ve sýhri hýsýmlarýnýn veya bunlarýn ortak veya yönetiminde olduklarý firmalarýn iþlerine bakýlmasý. 8

11 Bu yakýnlýktaki akrabalarýndan olan Serbest Muhasebecilerin ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlerin baktýðý iþlerin, tasdik edilmesi, -Reklam yasaðýna uyulmamasý -Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelikte öngörülen yazýlý hizmet sözleþmesi yapmadan iþ kabul edilmesi, -Sahte veya içeriði itibariyle yanýltýcý belge düzenlendiði resmi kurum ve kuruluþlarca saptanan iþ sahiplerinin (zorunlu olarak Oda tarafýndan görevlendirmeleri hariç), Odalar ve Birlik tarafýndan ilanýndan sonra defterlerinin tutulmasý ve iþlerinin görülmesi, -Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altýnda iþ kabul edilmesi, ücret yönetmeliðine aykýrý olarak, ücretini tahsil etmediði halde daha sonraki yýllarda iþin sürdürülmesi, -Çalýþanlar listesine kaydolmadan unvan kullanarak mesleki faaliyette bulunulmasý, -Yeminli Mali Müþavirler tarafýndan, kendi defterleri hariç, defter tutulmasý, muhasebe bürosu açýlmasý veya muhasebe bürosuna ortak olunmasý, -Baþka bir meslek mensubu ile sözleþmesi bulunan müþterilere, bilerek iþ önerilmesi ve diðer meslek mensubu hakkýnda olumsuz yorumlarda bulunulmasý, -Ayný unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluðundaki iþlerle ilgili, görev ve sorumluluk almadan, bir baþka meslek mensubunun görüþ bildirmesi. Uygulamalarý hakkýnda iþ sahiplerine karþý olumsuz eleþtiriler yapmasý, -Mesleðin gereði gibi yürütülmesini saðlayacak þekilde; þubenin baðlý bulunduðu odanýn çalýþanlar kütüðüne kayýtlý sorumlu ortak görevlendirmeden ve bu ortak sayýsýndan fasla þube açýlmasý, -Kasýt olmaksýzýn gerekli özen ve titizlik yeterince gösterilmeden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuþ norm ve standartlara aykýrý olarak beyanname ve bildirimlerin imzalanmasý, denetlenmesi ve tasdik edilmesi, -Oda ve Birlik kurallarý baþkan ve üyelerinin; bu görevleri dolayýsýyla kanun ve yönetmeliklere aykýrý davrandýklarýnýn tespit edilmesi, -Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler tarafýndan, çalýþanlar kütüðüne kayýt olmadan birden fazla beyanname imzalanmasý, -Bu yönetmelikte yer almayan; 3568 sayýlý kanuna aykýrý diðer eylemlerde bulunulmasý ve Birlikçe çýkarýlmýþ diðer yönetmelik hükümlerine ve zorunlu meslek kararlarýna uyulmamasý, -Büro Tescil Belgesi alýnmamasý, süresinde vize ettirilmemesi, -Meslek mensubunun, kendisi, hizmetleri ve faaliyetleri hakkýnda gerçekdýþý veya yanýltýcý açýklamalarda bulunmasý, -Birlik Genel Kurulu'nca belirlenen büro standartlarý na uyulmamasý, açýlan iþyerlerinin baðýmsýz büro þeklinde olmamasý. Baþka bir serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyet ile iç içe olmasý veya ev olarak kullanýlan ikametgahlarýn ayný zamanda büro olarak kullanýlmasý. 9

12 Bir meslek mensubunun (ortaklýk durumu hariç) birden fazla bürosunun olmasý, -Stajýný tamamlayarak mesleði yapmaya hak kazanan meslek mensuplarýnýn, meslek ruhsatlarýný aldýklarý tarihten itibaren iki yýl geçmedikçe staj yaptýklarý meslek mensuplarýnýn rýzasý olmadan onlarýn müþterilerine hizmet vermesi, -Üçüncü kiþilere ücret ya da herhangi bir çýkar saðlanmasý veya vaat edilmesi sureti ile iþ alýnmasý, -Mevzuat hükümlerinin emredici kurallarýna aykýrý davranmak sureti ile rekabette avantaj yaratýlmasý, -Diðer meslek mensubu hakkýnda, ilgili kuruluþlara asýlsýz ihbar veya þikayette bulunulmasý, -Bir diðer meslek mensubunun çalýþanlarýna ve vekillerine onlarý iþlerini yerine getirirken yükümlülüklerine aykýrý davranmaya yöneltebilecek çýkarlar saðlayarak veya önererek doðrudan veya dolaylý olarak menfaat saðlamasý durumlarýnda uygulanýr. GEÇÝCÝ OLARAK MESLEKÝ FAALÝYETTEN ALIKOYMA CEZASI Geçici olarak mesleki faaliyetten alýkoyma cezasý, her bir eylem için altý aydan az, bir yýldan çok olmamak üzere aþaðýdaki hallerde uygulanýr. -Üç yýllýk bir dönem içinde kýnama cezasý gerektiren herhangi bir hal ve eylemin yinelenmesi, -Çalýþanlar listesinde kayýtlý bulunan meslek mensuplarýnca, sahip olunan unvanla kanunun 2. maddesinde yer alan iþlerin yürütülmesi amacýyla gerçek veya tüzel kiþilere baðlý ve onlarýn iþyerlerine baðýmlý olarak açýk veya gizli hizmet sözleþmesi ile çalýþýlmasý, -Meslek mensuplarýnca; meslek mensubu olmayan veya mesleði yapmalarý yasaklanmýþ kiþilerle Kanunun ve yönetmelik hükümlerine aykýrý olarak iþbirliði yapýlmasý, -Müþterilerden makbuz düzenlemek veya her türlü yöntem ile topladýklarý para veya para hükmündeki deðerleri kendisine veya bir baþkasýna mal edilmesi veya emanetin inkar edilmesi, -Ticari faaliyet yasaðýna uyulmamasý, -Beyanname ve bildirimlerin imzalanmasý ve denetimi ile ilgili yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuþ norm ve standartlara kasten aykýrý davranýlmasý. Beyanname imzalama ve denetim yetkisinin kasten gerçeðe aykýrý olarak kullanýlmasý, -Yeminli Mali Müþavirlerce, tasdike iliþkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuþ norm ve standartlara kasten aykýrý davranýlmasý. Tasdik yetkisinin kasten gerçeðe aykýrý olarak kullanýlmasý, -Geçici olarak mesleki faaliyetten alýkoyma cezasý kesinleþtiði halde, mesleki faaliyete doðrudan devam edilmesi. 10

13 MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI Aþaðýdaki hallerde uygulanýr: -Beþ yýllýk dönem içinde iki defa mesleki faaliyetleri alýkoyma cezasý ile cezalandýrýlmasýndan sonra bu cezayý gerektiren eylemin yeniden iþlenmesi. -Mesleðin yürütülmesi sýrasýnda, meslek dolayýsýyla iþlenen suçlardan dolayý aðýr hapis cezasý ile cezalandýrýlmýþ olunmasý. -Meslek mensuplarýnýn kasten vergi zýyaýna sebebiyet verdiklerinin mahkeme kararý ile kesinleþmesi. -Baþka meslek mensuplarýnýn ad ve unvanlarý kullanýlarak, beyanname düzenlenmesi ve imzalanmasý. -Meslek mensubu olabilmenin genel þartlarýnýn kaybedilmesi. -Meslek ruhsatnamesinin bir baþkasýna kiraya verilmesi, herhangi bir þekilde bir baþkasýna kullandýrýlmasý. Meslek mensubunun mesleki konulardaki yetkilerini genel vekaletname ve/veya düzenleme þeklinde vekaletname ile veya muvazaa yoluyla ya da baþka kanunlardaki düzenlemeleri kötüye kullanarak, mesleðini bizzat yapmayýp, yetkilerini devamlý ya da geçici olarak meslek mensubu olmayan kiþilere kullandýrmasý. Kendi adýna müþteri kabul edilmesine, resmi belgelerde mühür ya da kaþesinin kullanýlmasýna izin vermesi. -Meslekten çýkarýlanlar, yeminli sýfatý kaldýrýlanlar ve geçici olarak mesleki faaliyetten alýkonulanlar; bu yasaklarýn gereklerini derhal yerine getirirler. Bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkýnda Odalar veya Birlik tarafýndan Cumhuriyet Savcýlýðý'na suç duyurusunda bulunulur. -Yeminli Mali Müþavirlerin, mükerrer þekilde, tasdike iliþkin yasal düzenlemelerdeki ilke ve kurallarla, ilan olunmuþ norm ve standartlara kasten aykýrý davrandýklarýnýn veya tasdik yetkilerini mükerreren kasten gerçeðe aykýrý olarak kutlandýklarýnýn anlaþýlmasý ve bu durumun mahkeme kararý ile kesinleþmesi halinde, Yeminli sýfatýný kaldýrma cezasý verilir ve mühürü geri alýnýr. -Serbest Muhasebeci Mali Müþavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliði uyarýnca, kanunun ve bu yönetmeliðin meslek mensuplarý hakkýnda düzenlemiþ olduðu disiplin esaslarý aday meslek mensuplarýna da uygulanýr. -Çalýþan meslek mensuplarý görevleri sýrasýnda veya görevleri sebebiyle iþledikleri suçlardan dolayý, fiillerin niteliðine göre Türk Ceza Kanunu'nun devlet memurlarýna ait hükümleri uyarýnca cezalandýrýlýrlar. 11

14 Vergi Kodu 0001 YILLIK GELÝR VERGÝSÝ 0002 ZIRAÝ KAZANÇ GELÝR VERGÝSÝ 0003 GELÝR VERGÝSÝ S.(MUHTASAR) 0004 GELÝR GÖTÜRÜ TÝCARÝ KAZANÇ VERGÝ TÜRLERÝ Vergi Adý 0005 GELÝR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006 GELÝR GÖTÜRÜ ÜCRET 0007 DAÐITILMAYAN KAR STOPAJI 0010 KURUMLAR VERGÝSÝ 0011 KURUMLAR VERGÝSÝ STOPAJI (KVKM24) 0012 GELÝR VERGÝSÝ (GMSÝ) 0014 BASÝT USULDE TÝCARÝ KAZANÇ 0015 GERÇEK USULDE KATMA DEÐER VERGÝSÝ 0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEÐER VERGÝSÝ 0020 MEB ÝÞTÝRAKÇÝSÝ KURUMLAR VERGÝSÝ 0021 BANKA MUAMELELERÝ VERGÝSÝ 0022 SÝGORTA MUAMELELERÝ VERGÝSÝ YURTDIÞINDA SAHÝP OLUNAN VARLIKLAR TÜRKÝYE DE SAHÝP OLUNAN VARLIKLAR (GELÝR V. MÜK. OLMAYAN) 0027 GELÝR VERGÝSÝ GEÇÝCÝ VERGÝ 0032 GELÝR GEÇÝCÝ VERGÝ 0033 KURUM GEÇÝCÝ VERGÝ 0040 DAMGA VERGÝSÝ (BEYANNAMELÝ DAMGA VERGÝSÝ MÜKELLEFÝ) 0046 AKARYAKIT TÜKETÝM VERGÝSÝ 0048 GELÝR V. M.TALÝH OYUNLARI ASGARÝ VERGÝ 0049 HER TÜRLÜ ÝSPÝRTOLAR VE FÜZEL YAÐINDAN ALINAN EK VERGÝ 0050 KURUMLAR V. M.TALÝH OYUNLARI ASGARÝ VERGÝ 0051 DÝÐER ÜCRETLER 0053 KURUMLAR VERGÝSÝ KURUM GEÇÝCÝ VERGÝ 0056 OYUN KAÐITLARINDAN ALINAN EK VERGÝ 0057 RÖNTGEN FÝLMLERÝNDEN ALINAN EK VERGÝ 0060 MÜLGA MADEN FONU 0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESÝNTÝSÝ 12

15 Vergi Kodu Vergi Adý 0062 MÜLGA KOOPERATÝFÇÝLÝK TANITMA VE EÐÝTÝM FONU 0067 GVK GEÇÝCÝ 67/11 MADDESÝNE GÖRE YAPILAN ÝHTÝYARÝ BEYAN 0071 PETROL VE DOÐALGAZ ÜRÜNLERÝNE ÝLÝÞKÝN ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ 0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ÝÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜL. ÝLÝÞKÝN ÖZEL TÜK DAYANIKLI TÜKETÝM VE DIÐER MALLARA ÝLÝSKÝN ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ 0075 ALKOLLÜ ÝÇECEKLERE ÝLÝÞKÝN ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ 0076 TÜTÜN MAMÜLLERÝNE ÝLÝÞKÝN ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ 0077 KOLALI GAZOZLARA ÝLÝÞKÝN ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ 0091 TÜTÜN MAMÜLLERÝNE ÝLÝÞKÝN EK VERGÝ VERGÝSÝ 0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ÝÇKÝLERE ÝLÝÞKÝN EK VERGÝ 0093 SAÝR ÞARAP VE BÝRALARA ÝLÝÞKÝN VERGÝ 0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ÝÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGÝ 1013 EÐÝTÝM,GENÇLÝK,SPOR VE SAÐLIK HÝZMETLERÝ VERGÝSÝ 1018 MAHSUPLARDAN KESÝLEN DAMGA VERGÝSÝ 1020 FON PAYI SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇÝFTÇÝLERE VERÝLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZÝNE ALACAÐINA DÖNÜÞENLERE AÝT FAÝZ /5682 SAYILI BKK ÝLE HAZÝNE ALACAÐINA DÖNÜÞEN TOHUMLUK KREDÝLERÝNE DÖNÜÞENLERE AÝT FAÝZ SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FÝYAT ÝSTÝKRAR FON.AÝT FAÝZ 1030 PÝÞMANLIK ZAMMI 1034 ÝKÝ ÝHALE ARASINDAKÝ FARK ÝÇÝN ALINAN FAÝZ 1037 TRAFÝK MUAYENESÝ PARA CEZALARI 1042 E.KATKI PAYI 1043 ÖZEL ÝÞLEM VERGÝSÝ 1046 TEVKÝFATTAN ALINAN DAMGA VERGÝSÝ 1047 DAMGA VERGÝSÝ SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGÝSÝ 1050 VERGÝ BARIÞI TEFE TUTARI 1051 VERGÝ BARIÞI GEÇ ÖDEME ZAMMI SAYILI KANUNA GÖRE HAZÝNE ALACAÐINA DÖNÜÞEN TOHUMLUK KREDÝLERÝNE AÝT GEÇ ÖDEME ZAMMI SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI 13

16 Vergi Kodu 1067 VERGÝ YARGI HARÇLARI 1084 GECÝKME FAÝZÝ 1085 PARA CEZASI FAÝZÝ Vergi Adý 1055 DÜÞÜK OLAN DEÐERLEME TUTARI YENÝDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI YENÝDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI 1086 GECÝKME ZAMMI 1087 ERKEN ÖDEME ÝNDÝRÝMÝ 1088 PEÞÝN ÖDEME ÝNDÝRÝMÝ 1089 ALINAN DÝÐER FAÝZLER 1090 KANUNÝ FAÝZ SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAÝZ 1092 HESAPLANAN FAÝZ KATSAYI TUTARI 1095 SAVUNMA SANAYÝ DESTEKLEME FONU 1096 KONUT FONU 3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRÝMÝ CEZAÝ FAÝZÝ 3061 CEZAÝ FAÝZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESÝNTILERÝ) 3073 USULSÜZLÜK CEZASI 3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 3076 KUSUR CEZASI 3077 AÐIR KUSUR CEZASI 3078 KAÇAKÇILIK CEZASI 3080 VERGÝ ZÝYAÝ CEZASI 3099 VUK 112/4 Maddesi Gereðince Ödenen Faiz 4001 EK GELÝR VERGÝSÝ 4003 EK ÜCRET GELÝR VERGÝSÝ 4004 EK GÖTÜRÜ TÝCARÝ KAZANÇ VERGÝSÝ 4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGÝSÝ 4006 FAÝZ VERGÝSÝ 4007 EK EMLAK VERGÝSÝ 4008 GELÝR DAHÝLÝ TEVKÝFAT 4010 EK KURUMLAR VERGÝSÝ 4011 KURUMLAR VERGÝSÝ ARGE HARCAMALARI 4012 KURUM DAHÝLÝ TEVKÝFAT 4014 MÜNFERÝT GELÝR EKONOMÝK DENGE V TÜRK HAVA KUVVETLERÝNÝN GÜÇ. VE MÝLLÝ HAVA SAN. KUR. KAT. PAYI 4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V SAYILI KANUNA GÖRE TAHSÝL EDÝLEN ÖZEL ÝÞLEM VERGÝSÝ YURTDIÞINDA SAHÝP OLUN. VARLIKLAR (BANKA VE ARACI KURUMLAR) 14

17 Vergi Kodu Vergi Adý TÜRKÝYEDE SAHÝP OLUNAN VARLIKLAR 4030 G.V.K. GEÇÝCÝ 67. MADDESÝNE GÖRE YAPILAN TEVKÝFAT 4034 MOTORLU TAÞITLAR EK VERGÝSÝ S.K EK MOTORLU TAÞITLAR VERGÝSÝ S. TAÞIT VERGÝSÝ 4037 TRAFÝK MUAYENE ÜCRETÝ HAZÝNE PAYI 4040 MÜLGA TRAFÝK HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME FONU REKLAM GELÝRLERÝ 4041 GELÝR VE KURUM EKONOMÝK DENGE VERGÝSÝ RTÜK EÐÝTÝME KATKI PAYI 4043 GÖTÜRÜ EKONOMÝK DENGE VERGÝSÝ 4044 GELÝR VE KURUM STOPAJ EKONOMÝK DENGE VERGÝSÝ 4046 AKARYAKIT FÝYAT ÝSTÝKRAR PAYI 4047 TEK BAÞINA ALINABÝLEN DAMGA VERGÝSÝ 4048 ÞANS OYUNLARI VERGÝSÝ SAYILI KANUNA GÖRE FÝNANSAL FAALÝYET HARCI 4050 TEKEL SAFÝ HASILAT 4060 TECÝLLÝ ALACAKLARDAN TAHSÝLAT 4061 ÝTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESÝNTÝSÝ 4063 NOTER HARÇLARI 4070 G.V.K. GEÇÝCÝ 70. MD. KAPSAMINDA MUHTASAR V ELEKTRÝK VE HAVAGAZI TÜKETÝM VERGÝSÝ 4072 MOTORLU TAÞIT ARAÇLARINA ÝLÝÞKÝN ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ (TESCÝLE TABÝ OLMAYANLAR) 4073 ERTELENEN GELÝR STOPAJ ( MADDE/4369 GEÇÝCÝ 5.MADDE) 4074 ERTELENEN GELÝR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESÝ) 4077 MÜNFERÝT KURUM E. D. V NET AKTÝF VERGÝSÝ 4079 KIYMETLÝ MADEN VE ZÝYNET EÞYASINDAN ALINAN VERGÝ 4080 ÖZEL ÝLETÝÞÝM VERGÝSÝ SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL ÝLETÝÞÝM VERGÝSÝ 4101 VERGÝ BARIÞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELÝR VERGÝSÝ 4103 VERGÝ BARIÞI MATRAH ARTIRIMI GELÝR VERGÝSÝ S. (MUHTASAR) 4107 VERGÝ BARIÞI MATRAH ARTIRIMI DAÐITILMAYAN KAR STOPAJI 4110 VERGÝ BARIÞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGÝSÝ 4112 VERGÝ BARIÞI MATRAH ARTIRIMI GELÝR VERGÝSÝ (GMSÝ) 4114 VERGÝ BARIÞI MATRAH ARTIRIMI BASÝT USULDE TÝCARÝ KAZANÇ 4115 VERGÝ BARIÞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEÐER VERGÝSÝ 4121 VERGÝ BARIÞI KESÝNLEÞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB 4122 VERGÝ BARIÞI KESÝNLEÞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C 4123 VERGÝ BARIÞI KESÝNLEÞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV 15

18 Vergi Kodu Vergi Adý 4124 VERGÝ BARIÞI KESÝNLEÞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE 4125 VERGÝ BARIÞI ÝNCELEME VE TARHÝYAT 5.MADDE 4126 VERGÝ BARIÞI PÝÞMANLIK 6.MADDE 1/AB 4127 VERGÝ BARIÞI PÝÞMANLIK 6.MADDE 1/DÝÐER HÜKÜMLER 4128 VERGÝ BARIÞI ECRÝMÝSÝL 15.MADDE 4130 VERGÝ BARIÞI KIYMETLÝ MADEN VE ZÝYNET EÞYASI BEYANI B/4 TAHSÝLAT GENEL TEBLÝÐÝ TAHSÝLATI 4150 KURUMLAR VERGÝSÝ(PETROL GELÝRLERÝ) 4151 KURUM PETROL GEÇÝCÝ VERGÝ 4178 GELÝR VERGÝSÝ KAN. GEÇ. 78. MAD. KAPSAMINDA MUHTASAR VERGÝSÝ MADDE 6/1-2 GELÝR VERGÝSÝ MATRAH ARTIRIMI MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret) MADDE 8/3a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek) MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf) MADDE 8/3a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.) MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler) MADDE 8/3b, 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yýllara Sari Ýnþaat) MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGÝSÝ MATRAH ARTIRIMI MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGÝSÝ MATRAH ARTIRIMI MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI MADDE SAYILI KANUNUN 10. MAD. GÖRE VER. KDV. BEYANNAMESÝ MADDE SAYILI KANUNUN 11/2. MAD. GÖRE BEYAN 4811 VERGÝ BARIÞI TECÝLLÝ TAHSÝLAT 5030 G.V.K. GEÇÝCÝ 67. MADDESÝNE GÖRE YAPILAN TEVKÝFAT EK2 EK TECÝLLÝ TAHSÝLAT SAYILI KANUN UYARINCA KOBÝ TECÝLLÝ TAHSÝLAT SAYILI KANUNA ÝSTÝNADEN TECÝL MADDE 2/1 KESÝNLEÞMÝÞ ALACAKLAR MADDE 2/3 KESÝNLEÞMÝÞ ALACAKLAR (Geçici Vergi) MADDE 2/4 KESÝNLEÞMÝÞ ALACAKLAR (Plaka Bazýnda) MADDE 2/1ç KESÝNLEÞMÝÞ ALACAKLAR (Özel Tahakkuklar) GEÇÝCÝ MADDE 3/ SAYILI KANUN MADDE 3 KESÝNLEÞMEMÝÞ VEYA DAVA SAFH. BUL. AMME ALACAKLARI MADDE 5 PÝÞMANLIKLA YADA KENDÝLÝÐÝNDEN YAP. BEYANLAR TECÝLLÝ TAHSÝLAT 9000 ÝDARÝ PARA CEZASI (4703 SK) 9001 EMANETEN YAPILAN TAHSÝLAT 16

19 Vergi Kodu Vergi Adý 9002 NÜFUS PARA CEZASI 9003 SEÇÝM PARA CEZASI 9004 ASKERLÝK PARA CEZASI 9005 MAHKEME PARA CEZASI SAYILI ÝÇ KANUNUNA BAÐLI PARA CEZASI SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI 9008 TRAFÝK ZABITASI TESPÝTÝNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI 9009 TURÝZM PARA CEZASI 9010 TÜKETÝCÝYÝ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESÝLEN PARA CEZASI 9011 ÇEVRE KÝRLÝLÝÐÝ PARA CEZASI 9012 ESNAF S.HARÇ 9013 GÜMRÜK VERGÝSÝ 9014 YURT DIÞI ÇIKIÞ HARCI 9015 KATMA DEÐER VERGÝSÝ TEVKÝFATI 9016 BÝLÝRKÝÞÝ ÜCRETÝ 9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMÝ SÝCÝL KAYIT HARCI 9018 YILLIK TONAJ HARCI 9019 ELEKTRÝK PÝYASASI KANUNU PARA CEZASI 9020 MÜKELLEFLERÝN VERGÝ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKÝFATLAR BANKA SÝGORTA MUAMELELERÝ VERGÝSÝ 9022 KUR FARKI HESABI 9023 YÜKSEK ÖGRENÝM KREDÝ BORCU HESABI 9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRÝMÝ HESABI 9025 ÝHRACATTA VERGÝ ÝADESÝ HESABI 9026 GELIÞTÝRME VE DESTEKLEME FONU HESABI 9027 ÇALIÞMA ÝZÝN HARCI 9028 DESTEKLEME VE FIYAT ÝSTÝKRAR FONU HESABI 9029 DÝPLOMA HARCI 9030 EK MOTORLU TAÞITLAR VERGÝSÝ 9031 VERASET VE ÝNTÝKAL VERGÝSÝ 9032 EK TAÞIT ALIM VERGÝSÝ 9033 TDPK ÝDARÝ PARA CEZASI 9034 MOTORLU TAÞITLAR VERGÝSÝ 9035 TAÞIT ALIM VERGÝSÝ 9036 YÝYECEK BEDELLERÝ 9037 TEMÝNAT O. YAPILAN THS ÝADELERDEN ALACAKLILAR 9039 HESAP KART VE DEFTERLERÝNE ÝÞLENMEYEN TAHSÝLATLAR 9040 MERA FONU 9041 MERA FONU PARA CEZASI 17

20 Vergi Kodu Vergi Adý 9042 MÜLGA TRAFÝK HÝZMETLERÝNÝ GELÝÞTÝRME FONU TÝCARÝ PLAKA GELÝRLERÝ 9043 MÜLGA YATIRIM TEÞVÝK FONU S.K. GEÇÝCÝ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSÝLAT 9045 TAHSÝLATI HIZLANDIRMA TEBLÝÐÝNE GÖRE VERÝLEN TAHAKKUK 9046 ÖZEL HESAP GELÝRLERÝ 9047 TEK BAÞINA ALINABÝLEN DAMGA VERGÝSÝ SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ KAMU FÝNANS BORÇ YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZÝNE ALACAKLARI 9050 KARAYOLLARI TAÞIMA KANUNU ÝDARÝ PARA CEZASI 9051 DIÞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGÝSÝ 9052 TAÞINMAZ MALLAR SATIÞ GELÝRLERÝ 9053 ECRÝMÝSÝL GELÝRLERÝ 9054 DÝÐER TAÞINMAZ MALLAR ÝDARE GELÝRLERÝ 9055 TAÞINIR MALLAR SATIÞ GELÝRLERÝ 9056 DOÐALGAZ PÝYASASI KANUNU PARA CEZASI 9057 DOÐRUDAN GELÝR DESTEÐI ÖDEMELERÝ 9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI 9059 TÝCARET SÝCÝL HARCI 9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI 9061 OYUN KAÐIDI GELÝRLERÝ 9062 TAPU HARÇLARI 9063 ÝSKAN HARCI 9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI 9065 TRAFÝK HARÇLARI 9066 YARGI HARÇLARI 9067 ÝTHAL VE ÝMAL RUHSAT VE TEMDÝT ÜCRETÝ 9068 GEMÝ VE LÝMAN HARÇLARI 9069 DÝÐER HARÇLAR 9070 DEÐERLÝ KAGITLAR GELÝRLERÝ 9071 TAVÝZLERDEN GERÝ ALINANLAR 9072 ÝKRAZLARDAN GERÝ ALINANLAR 9073 YEM ANALÝZ ÜCRETÝ 9074 ÞEKER FÝYAT FARKI 9075 AKARYAKIT FÝYAT FARKI 9076 BAÞKA VERGÝ DAÝRESÝ MÜKELLEFÝ 9077 MOTORLU TAÞIT ARAÇLARINA ÝLÝÞKÝN ÖZEL TÜKETÝM VERGÝSÝ (TESCÝLE TABÝ OL.) 9078 GÜBRE DENEY VE ANALÝZ ÜCRETÝ S.K. GEÇÝCÝ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI 9080 DIÐER PARA CEZALARI 9081 ZÝMMETLERE GEÇÝRÝLEN PARA VE DEÐERLERDEN BORÇLULAR 18

21 Vergi Kodu Vergi Adý 9082 FAZLA VE YERSÝZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR 9083 SOSYAL DAYANIÞMA VE YARDIMLAÞMA TEÞVÝK FONU 9084 ÝSTÝHSAL VERGÝSÝ 9085 TRAFÝK CEZALARI 9086 HESAPLANAN GECÝKME ZAMMI 9087 TAKÝP GÝDERLERÝ KARÞILIÐI ALINAN 9088 ÇIRAKLIK FONU /2 SAYILI BKK GEREÐÝNCE YATIRIMLARI TEÞVÝK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR 9090 ÇEÞITLÝ GELÝRLER 9091 PETROLDEN DEVLET HÝSSESÝ 9092 YÜKSEK ÖÐRENÝM HARÇ KREDÝSÝ 9093 RESMÝ ARABULUCULUK ÜCRETÝ 9094 EM.SAN. 17 MAD. GELÝRLERÝN THK EDÝLMEMESÝ CEZASI S.K. GEÇÝCÝ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSÝLAT /15 SUÇA ÝÞTÝRAK EDEN KÝÞÝLER 9097 HAKSIZ ALINAN VERGÝ ÝADESÝ 9098 HAKSIZ ALINAN VERGÝ ÝADESÝ CEZASI 9099 KALDIRILAN VERGÝ ARTIKLARI 9101 ÞEKER KANUNU ÝDARÝ PARA CEZASI 9102 GEÇÝÞ ÜCRETÝ VE ÝDARÝ PARA CEZASI SK. GÖRE GÜVENLÝK RUHSATI HARCI 9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE ÝDARÝ PARA CEZASI 9105 SPOR MÜSABAKALARINDA ÞÝDDET VE DÜZ. ÖNLENMESÝ KAN. UYARINCA ÝPC S.K MAD. KAP. ÝDARÝ PARA CEZALARI 9107 ENERJÝ DESTEÐÝ ÖDEMELERÝNDEN GERÝ ALINANLAR SAYILI KANUNA GÖRE GELÝR KAYDEDÝLECEK PARA CEZALARI S. KABAHATLER KANUNU ÝDARÝ PARA CEZASI /4000 SAY. YATIRIM. DÖVÝZ. KAZ. HÝZ. TEÞ. ÝLÝÞKÝN B.K.K.'NCA HAKSIZ ÖD. ENERJÝ TEÞ. GERÝ ÖD ORKÖY FONU GELÝRLERÝ SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVÝZ BEDELÝ 9113 GELÝR VERGÝSÝ TEVKÝFATI 9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DUR. DÜÞ. YURDA DÖNÜÞ ÝÇÝN ÖDÜNÇ VER. PARALAR 19

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007

Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007 Vergi Kodu Cumartesi, 13 Ekim 2007 Taþpýnar Muhasebe Vergi Kodu Vergi Adý 0001 YILLIK GELÝR VERGÝSÝ 0002 ZIRAÝ KAZANÇ GELÝR VERGÝSÝ 0003 GELÝR VERGÝSÝ S. (MUHTASAR) 0004 GELÝR GÖTÜRÜ TÝCARÝ KAZANÇ 0005

Detaylı

vergi ceza harç kodları

vergi ceza harç kodları Güncelleme Tarihi: 31.03.2009 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek

Detaylı

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri

Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Türleri, Vergi Kodları, Adları ve İsimleri Vergi Kodu Vergi Adı 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 3 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 4 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 5 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ

VERGİ TÜRÜ KODLARI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİ TÜRÜ KODLARI Vergi Kodu Vergi Adı 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

VERGI KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELIR VERGISI 0002 ZIRAI KAZANÇ GELIR VERGISI 0003 GELIR VERGISI S. (MUHTASAR) 0004 GELIR GÖTÜRÜ TICARI KAZANÇ 0005 GELIR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI 0006 GELIR GÖTÜRÜ

Detaylı

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK

VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET 1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VAR VAR VAR VAR YOK D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR VERGİSİ 2 3 7 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ S. ( D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR VERGİSİ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 Tarih :30.12.2014 Sayı : İST.YMM.2014/322 Sirküler No : İST.YMM.2014/19 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No :442 30.12.2014 tarih 29221 no.lu Resmi Gazete de yayımlanan VUK Genel Tebliği Sıra No :

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER Madde No MADDE 104- MÜKERRER MADDE 115- MADDE 153/A MADDE 177- Konusu İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3- İlanın;

Detaylı

İstanbul, DUYURU NO:2011/09

İstanbul, DUYURU NO:2011/09 İstanbul, 03.01.2011 2011 Yılında Geçerli Olacak VUK da Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarlara İlişkin 402 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2011/09 29.12.2010

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6

VERGİ KODLARI. Sayfa 1 / 6 Vergi Kodu Vergi Adı 0001 Yıllık Gelir Vergisi 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi 0003 Gelir Vergisi S. (Muhtasar) 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı 0006 Gelir Götürü

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor /21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 02.01.2014/21-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2014 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 432 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü

2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr 2015 Yılı VERGİ USUL KANUNU HAD VE TUTARLAR Broşürü (Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları)

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor 31.12.2012/231-1 VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2013 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 422 Sıra No lu Vergi Usul

Detaylı

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır.

uygulanacak olan maktu hadler ile asgari ve azami miktarlar yer almaktadır. SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-16 16 KONU : 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde Vergi Usul Kanununa göre 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ BAKIŞ MEVZUAT 476 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017/17 ÖZET : Tebliğde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre uygulanacak olan maktu hadler belirlenmiştir. Vergi

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

15. Pratik bilgiler-2017

15. Pratik bilgiler-2017 Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 2013 YILINDA UYGULANACAK MAKTU HADLER 2012 Yılında 2013 Yılında Madde No Konusu Uygulanan Miktar Uygulanacak Miktar (TL) (TL) MADDE 104- İlanın şekli 1- İlanın vergi dairesinde

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI ASMMMO

VERGİ TÜRÜ KODLARI ASMMMO VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGİ KODU 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ VERGİ ADI 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/224 Ref: 4/224 Konu: VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN VE 01.01.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR HAKKINDA 442 SIRA NUMARALI VERGİ

Detaylı

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI

VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. MÜK. M. M.V.K

VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. MÜK. M. M.V.K VERGİ TÜRÜ KODLARI VERGIKODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI

Detaylı

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009

2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 2009 YILI ARALIK AYI VERGÝ TAKVÝMÝ Pazartesi, 05 Ekim 2009 Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Aralýk Ekim 2009 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Veraset ve Ýntikal Vergisi 2. Taksit 2009 Yýlý Çevre

Detaylı

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları

KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 1 İstanbul, 02/01/2014 KONU: 2014 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi Hadleri ve Miktarları 30 Aralık 2013 tarih ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayınlanan bazı tebliğler (*) ile 01/01/2014 tarihinden

Detaylı

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL)

Duyuru. 2014 Yılı Sadece Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi (TL) Duyuru Konu : 2014 Yılı Pratik Bilgiler Vergi Sirküler no : 2014/1 Ramis ÖZTÜRK S.M.MALİ MÜŞAVİRLİK Batı Mah.Karanfil Sk.No:52/1 Pendik/İstanbul Telefon :216/491 08 61 Faks:216/491 08 66 Mail:ramis.ozturk@ismmmo.org.tr

Detaylı

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2014 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR Sirküler Tarihi: 22.12.2 Sirküler No : 29/2 Sirküler VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN ve 1.1.29 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HÂD ve MİKTARLAR 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 2080 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI

HUMK, HMK VE İİK PARASAL SINIRLARI HUMK, HMK VE İİK I KONU 01.01.2015-31.12.2015 Tanıkla İspat Sınırı 2500 TL. (6100 S. K. m. 200) Temyiz Sınırı 200 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Temyizde Duruşma Sınırı 21.220 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3) Karar

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/9 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476)

ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI. ( tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) ÖZEL USULSÜZLÜKLER VE CEZALARI (01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere) (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 476) a) Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102)

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:102) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 5035 sayılı Kanunla değişik 29 uncu maddesinde; Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/11 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI

ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI T I K B ÝÞÝN MAHÝYETÝ ORDU SERBEST MUHASEBECÝ ( C h a m b e r C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s O f O r d u ) 2011 YILI SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK ASGARÝ ÜCRET TARÝFESÝ DEFTER

Detaylı

Vergi Türü Kodları VERGİ TÜRLERİ

Vergi Türü Kodları VERGİ TÜRLERİ Vergi Türü Kodları VERGİ TÜRLERİ VERGİ KODU VERGİ ADI 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00

DEMİRBAŞ VE AMORTİSMAN SINIRI (VUK 313) Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş, Özel Maliyet ve Araç Gereç (01.01.2013 Tarihinden itibaren) 800,00 ASGARİ ÜCRETLER (BRÜT -31.12.2013) 16 Yaşından Büyükler için ( - 30.06.2013) 978,60 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2013-31.12.2013) 1.021,50 16 Yaşından Küçükler için ( - 30.06.2013) 839,10 16 Yaşından

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mali Bülten No: 2013/74

Mali Bülten No: 2013/74 ` Mali Bülten No: 2013/74 Vergi/ 31 Aralık 2013 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan 2014 Yılı Had ve Miktarları kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 30.12. 2013 tarih ve 28867 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR

DAMGA VERGİSİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR D D DAMGA Sİ ORANLARI DAVA AÇMA SÜRELERİ DEFTER TASDİK SÜRELERİ DEFTER TUTMA HADLERİ DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI (GVK Mük. Md. 80) DEĞERLİ KAĞITLAR 40 q DAMGA Sİ ORANLARI Bazı Damga Vergisi Oranları ve Tutarları

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212)

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 Levent İSTANBUL Tel: (0212) pbx Fax: (0212) SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 01 İST, 02. 01. 2008 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Takvimimize göre beyan ve ödeme sürelerinin sonu tatil gününe rastlayan işlemleriniz için V.U.K

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK

1 YILLIK GELİR VERGİSİ VAR VAR VAR YOK YOK VERGİ KODU VERGİ ADI ŞUBE İNTERNET ALO GARANTİ CEP ŞUBE PARAMATİK 1 YILLIK GELİR 2 ZIRAİ KAZANÇ GELİR 3 7 GELİR S. (MUHTASAR) D.K.P. STOPAJI (DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI) 10 KURUMLAR 11 KURUMLAR STOPAJI (KVKM24)

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008

Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Vergi takvimi eylül 2008 Cumartesi, 16 Aðustos 2008 Taþpýnar Muhasebe Ay Ýlk Tarih Son Tarih Konu Eylül Temmuz 2008 Dönemine Ait Haberleþme Vergisinin Beyaný ve Diðer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit

Detaylı

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

SİRKÜLER (2014 64) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde; 30.12.2014 SİRKÜLER (2014 64) Konu: V.U.K na göre, 01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 442 yayımlanmış olup, bu tebliğde;

Detaylı

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR

E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 15.01.2015 E-BÜLTEN 2015 / 4 2015 YILINDA UYGULANACAK HAD VE ORANLAR 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, Resmi Gazetelerde yayımlanan, Vergi ve Sosyal Güvenlik mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler

Detaylı

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ

2012 YILI VERGİ TAKVİMİ SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 111 İST, 30. 12. 2011 -Vergi Takvimimizin okunmasında dikkat edilecek hususlar; 1. Vergi Takvimimizde yer alan tarihler, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, beyan ve ödeme

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları

2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Sirküler Tarihi : 09.01.2012 Sirküler No : 2012 01 2012 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi, Ceza, Hadlerin Miktar ve Oranları Defter tutma hadleri, fatura kullanma mecburiyeti, doğrudan gider yazılacak demirbaşlar,

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR

01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 2015-01 01.01.2015 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCEL HATIRLATMALAR 01.01.2015 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 29.12.2011 SİRKÜLER NO: 2011/49 Konu: 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

SİRKÜLER NO: 2015 / 50

SİRKÜLER NO: 2015 / 50 28 Aralık 2015 SİRKÜLER NO: 2015 / 50 Konu: 2016 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük MADDE 2 (1) Bu Tarife 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer. 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 2017 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ASGARİ

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

SAYIN TÜCCAR VE ESNAF VATANDAŞLAR İŞİNİZİ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİNİZ.

SAYIN TÜCCAR VE ESNAF VATANDAŞLAR İŞİNİZİ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİNİZ. SAYIN TÜCCAR VE ESNAF VATANDAŞLAR İŞİNİZİ YAPARKEN BUNLARA DİKKAT EDİNİZ. 1-) Mali Müşavirinizle hizmet ve e beyan sözleşme yapmadan muhasebe işlerinizi teslim etmeyiniz. Mali Müşavirin ruhsatlı olup olmadığına

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GELİRLERİ E K O D GELİR TÜRÜ NİSAN 14 NİSAN 1 NİSAN DEĞİŞİM % 1 Vergi Gelirleri 8.717.1.4,14 9.61.1.34, 1,3 1 1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 6.16.816,39

Detaylı

Girişimcilere Öneriler 137 GİRİŞİMCİLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE CEZALARI 1.GİRİŞ Halis KALMIŞ G irişimcilerin karşılaştıkların önemli sorunlardan biri de, vergi mevzuatının kendilerine yüklediği bir

Detaylı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı

PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI. Yıllık Kurumlar Vergisi 25 Nisan akşamına kadar Nisan sonu tamamı PRATĐK BĐLGĐLER 2011 YILI 01.01.2011 tarihi itibariyle Vergi Kanunlarında yapılan değişiklikler ve güncel hatırlatmalar aşağıda sıralanmıştır; 1. Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri; Beyanname

Detaylı

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014-31.12.2014) 11.000 TL ye kadar % 15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL fazlasına % 20 97.000 TL nin

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr ve www.nigdesmmmo.org.tr adreslerinden ulaşabilirsiniz. Bu takvim 10.12.2007 tarihi itibariyle günceldir. Herhangi bir değişiklik olup

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

1 Gelir Vergisi Kanunu

1 Gelir Vergisi Kanunu 31.12.2013 SİRKÜLER NO: 2013/50 Konu: 2014 YILINDA UYGULANACAK BAZI HAD VE ORANLAR HK. Bilindiği üzere Vergi Kanunlarında yer alan maktu hadler ile parasal tutarlar, Maliye Bakanlığı nca her yıl bir önceki

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Bu takvim 31.12.2009 tarihi

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

2008 Yılı Vergi Takvimi

2008 Yılı Vergi Takvimi 2008 Yılı Vergi Takvimi Gelir İdaresi Başkanlığı Bu yayına elektronik ortamda www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 52 Aralık

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı