FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:"

Transkript

1 FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1. bu sözle me a a ıda ticari unvanı ve adresi belirtilmi bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. ile bilgileri sözle menin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan ve bundan sonra KATILIMCI olarak anılacak olan irket arasında ve a a ıda belirtilen hüküm ve artlar çerçevesinde sözle menin ön yüzündeki Tablo 3 te belirtilen tarihte imzalanmı tır. AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. (Bundan böyle sözle me içeri inde AGORAS olarak anılacaktır) Fener Mah. Bülent Ecevit Bulvarı, Rüyam Kent 1 Sitesi A Blok, K 2, D 7, Muratpa a, Antalya, Türkiye Telefon: Faks : KONUSU: bu sözle menin konusu, 5174 sayılı kanun gere ince Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) izni ile düzenlenen, FLORPLANT Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı (Bundan böyle sözle me içeri inde FLORPLANT olarak anılacaktır) a a ıda belirlenmi olan tarih ve yerde AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. tarafından organize edilecek olup, a a ıda belirlenmi artlarda KATILIMCI fuara katılma ve yer alması ve bu hususta tarafların kar ılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 3.SÜRE: 3.1. bu sözle me, Tablo 3 te belirtilen tarihte imzalanmı olup; bu tarihten itibaren yürürlü e girmi tir. bu sözle me tarafların kar ılıklı yükümlülükleri tamamen yerine getirilinceye kadar yürürlükte kalacak olup; taraflar yükümlülüklerini ifadan sonra herhangi bir ihtara, ihbara ve yazılı bildirime gerek olmaksızın kendili inden sona erecektir. 4.FLORPLANT FUAR ORGANİZASYONU: 4.1.Fuar Yeri, Tarihi: FLORPLANT Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı, Sakıp Sabancı Fuar ve Kongre Merkezi, Cam Piramit te 28 Eylül Ekim 2011 tarihleri arasında, Çar amba günü ba layıp Cumartesi günü bitecek ekilde 4 (dört) gün içinde gerçekle tirilecektir. 4.2.Ziyaretçi Bilgileri: Giri - Çıkı Saatleri: Fuar alanına ziyaretçi giri i, fuar süresince, her gün sabah saat 10:00 da ba layacak, ak am saat 19:00 da sona erecektir. 01 Ekim 2011 Cumartesi günü kapanı saati 18:00 olarak belirlenmi tir Ziyaretçi Giri Ücreti: Fuar giri i, fuar davetiyesi ve sektör kartviziti ile girenlere ücretsizdir. Davetiyesiz veya sektör mensubu olmayanlar fuar alanına belirlenen ücret kar ılı ında girebilirler. 4.3.FLORPLANT Fuarı'nda Yer Alacak Katılımcı Profili: SÜS B TK LER ÜRÜNLER Dı ve ç Mekan Süs Bitkileri

2 Çimler, Yer örtücüler Saksılı Süs Bitkileri Çiçek So anları Kesme Çiçek SÜS B TK LER BAKIM ve ÜRET M G RD LER Tohumlar Fideler Fidanlar Gübreler, Bitki Besleme ve Koruma Kimyasalları Üretim Ortamları, Torf, Toprak Di er Girdiler PERAKENDE Ç ÇEKÇ L K LE LG L EK PMANLAR Çiçek Saksı Çe itleri Çiçekçilik Ambalaj malzemeleri PEYZAJ LE LG L H ZMETLER Bahçe & Peyzaj Tasarımı, Mimarisi Bahçe & Peyzaj Bakımı Bahçe & Peyzaj Yazılımlar BAHÇE BAKIM ve TEKN K MALZEMELER Bahçe Sulama Donanımları Bahçe Aydınlatma Sistemleri Bahçe Bakım Aletleri Bahçe Ekipman ve Makineleri Çim Biçme Makinaları Bahçe Sistem Donanımları Bitki laçlama ve Gübreleme Ekipmanları El Aletleri BAHÇE MOB LYALARI ve GÖLGE ELEMANLARI Hamaklar Salıncaklar ezlonglar Masalar, Sandalyeler ve Di er Mobilyalar Minderler, Puf ve Yastıklar Çadır. Tente, emsiye Pergola, Gazebo BAHÇE DEKORASYON EK PMANLARI Bahçe Aksesuarları Bahçe Heykelleri Çe meler Barbekü

3 Saksılar, Çiçekçiler Bahçe Çitleri Dekoratif Ta lar, Zemin Kaplamalar Süs Havuzları, Fıskiyeler Yapay Göletler elaleler ve Akan Sular 4.4.Katılımcılar Fuarda yer alacak, ürün profilinde belirtilmi olan ürünler, sadece o ürünleri üreten firmalar ya da o ürünlerin da ıtımını yapan firmalar, uygulamacılar ve hizmet verenler tarafından sergilenebilir. 5.KATILIMCININ KİRALADIĞI FUAR ALANI DETAYLARI bu sözle me maddeleri uyarınca AGORAS tarafından organize edilen FLORPANT Fuarı'nda KATILIMCI nın ödeyece i (a a ıda artları belirlenen) kira bedeli a a ıda detaylandırılan hizmetleri kapsar: 5.2.Alan Kira Ücretine Dahil Hizmetler: Bo alanın kiralanması Fuar alanının iç ve dı aydınlatması Fuar saatleri süresince fuarın genel güvenli inin ve genel temizlik hizmetlerinin sa lanması (stant içinin güvenli i ve temizli i katılımcıya aittir) m 2 ba ına 100W lık elektrik gücü temini Danı ma bürosu, media pavilion, bulu ma noktası, di er ortak noktaların yapımı Dahili anons sistemi, acil durumlarda ilk yardım hizmetleri Fuarın yurt içinde ve dı ında muhtelif araçlarla tanıtılması, duyurulması, ziyaretçilerin davet edilmesi Her katılımcıya 2 (iki) adet otopark kartı ve 1 (bir) adet katılım sertifikası Fuar katılımı ile ilgili her türlü reklam, yayının yapım ve da ıtım hizmetleri Fuarın genel organizasyonu 5.3.En küçük kiralanabilecek alan 12m 2 'dir. Daha 'küçük alanlar sadece yerle im planı kesinle ince ve uygun yerler olu tukça kiralanabilir. 5.4.Katılımcılar, kiraladıkları alanı bo alan olarak kiralamaktadırlar. Arzu eden katılımcılar AGORAS ın sunmu oldu u stant seçeneklerinden birini de erlendirip, bedeli kar ılı ında stant kiralayabilirler. Arzu eden firmalar, AGORAS ın onayladı ı bir mimarlık ofisi veya stant firmasıyla anla ıp özel stant yaptırabilirler. 6.MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER: bu sözle me maddeleri uyarınca AGORAS tarafından organize edilen FLORPANT Fuarı'nda KATILIMCI nın ödeyece i tüm ücret KATILIMCI'nın Katıldı ı Alan Kira bedelinin toplamıdır. 6.2.Bedeller: KATILIMCI'nın katıldı ı m 2 büyüklü üne ve katıldı ı alanın iç mekan, dı mekan olmasına ve sözle menin yapıldı ı tarihe ba lı olarak Tablo 2 de belirtildi i gibidir.

4 6.2.2.KATILIMCI firma arzu ederse, tek sözle mede, fuara katılım bedeli ile birlikte AGORAS ın sundu u stant seçeneklerinden birinin kiralama bedelini birlikte kapsayan bir sözle me yapabilir. Arzu ederse, stant kiralama sözle mesini ayrıca da yapabilir 6.3.Katılım Bedeli ve Ödemeler: KATILIMCI'nın fuara katılım bedeli, sözle menin ön yüzündeki Tablo 2 de Genel Toplam kar ılı ında Euro veya TL olarak belirtildi i gibidir. 6.4.Pe in Ödeme ndirimi: KATILIMCI firma arzu ederse ödemesini pe in veya taksitli yapabilir Pe in ödeme durumunda, fuara kalan süre gün sayısı oranında indirimler Tablo 3'de belirtildi i oranda uygulanacaktır Taksitli ödeme durumunda taksitler Tablo 3 teki Ödeme Planındaki gibi olacaktır. 6.5.Ödemeler: AGORAS, Euro cinsinden belirtilen bu ödemeleri i bu katılım ko ullarının kabulü ve imzası tarihindeki Euro nun Merkez Bankası Efektif Satı Kuru üzerinden Türk Lirası na sabitleyerek Tablo 3 te belirtildi i gibi vadelere bölecek ve katılımcıdan tahsil edecektir bu sözle medeki ödeme planı, sözle menin yapıldı ı tarihteki EURO TCMB Efektif Satı Kurundan sabitlenip vadelere bölündü ü takdirde, bu ödeme planına aynen uyulur ve Euro kurundaki de i iklikler göz önünde bulundurulup ödeme planı de i tirilemez Ödemelerin bir kısmının veya tamamının Euro cinsinden yapılması durumunda ödeme Euro olarak veya fiili ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satı Kuru kar ılı ı Türk Lirası olarak yapılacaktır AGORAS, KATILMCI'dan katılım bedelini, çek veya senet gibi de erli evraklarla, banka havalesi ile veya kredi kartı ödemesi ile makbuz kar ılı ı tahsil edebilir. 7.FATURALAMA: 7.1.Katılım bedeli toplam faturası KDV dahil olarak AGORAS tarafından tanzim edilerek KATILIMCI'ya fuar bittikten sonraki 1 (bir) hafta içinde posta ile gönderilecektir. 8.MUACCELİYET ŞARTI: 8.1.KATILIMCI'nın, i bu sözle me konusu vadeli yapılacak ödemelerden herhangi biri vadesinde ödenmez veya eksik ödenirse, di er tüm ödemelerde muacceliyet kesbedecektir. 8.2.Taksitlendirilen, kambiyo senedine ba lanan ödemelerde, herhangi bir taksitin gününde ödenmemesi durumunda, ba kaca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın bütün taksitler muaccel hale gelir. 9. TEMERRÜT: 9.1.Katılım bedelinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, i bu sözle meyle belirlenen vadeden itibaren TTK nun 1461/2 maddesi gere i cari banka ıskonto faizini de (asgari aylık %3) ödeyece ini katılımcı kabul ve taahhüt eder. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 10.Yer Ba vurusu:

5 10.1.KATILIMCI, fuar organizatörü tarafından hazırlanan yer ba vurusu sözle me formunu eksiksiz ve tam olarak doldurup imzalayarak, ilgili fuar veya sergiye i tirakine istinaden genel katılım ko ullarını kabul etti ini beyan eder Sözle me formu dı ında yer talebinde bulunmak mümkün de ildir. Özel durumlarda, fuar organizatörü, bir fuar katılım talebini kabul etmeme, talep edilen m 2 'nin altında tahsis etme, tahsis edilen yeri de i tirme, tahsis edilen stant alanını tazminat hakkı olmaksızın iptal etme yetkisine sahiptir Sözle me formunda talep edilen bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır. AGORAS, sözle me formunda zikredilmemi veya beyan edilmemi mal ya da hizmeti, herhangi bir zarar taahhüdü altına girmeksizin reddetme hakkına sahiptir. 11.Kabul: 11.1.AGORAS ın ba vuru kabul etmeme hakkı saklıdır Bir KATILIMCI, AGORAS a, orijinal sözle meyi, ödeme belgelerini teslim etmedikçe ve de pe inatını banka hesabımıza yatırmadıkça, i bu sözle me ile belirlenen yeri AGORAS, KATILIMCI'ya teslim etmekle yükümlü tutulamaz, KATILIMCI sözle mede AGORAS a dü en yükümlülükleri ifaya zorlayamaz. Orijinal sözle meyi, ka e ve imzalı bir ekilde AGORAS a teslim etmemi, pe inatını yatırmamı ve ödeme belgelerini teslim etmemi firmaların yeri Kıdemli Opsiyonda 15 (onbeş) gün kalır. 15 (onbeş) gün sonra da farklı bir firmaya satılabilir. 15 (onbeş) gün gecikmeden sonra, evraklarını teslim eden veya pe inatını yatıran firmaya farklı bir yer verilebilir. Yerin ba ka birisine verilmesi, katılanın bu sözle me ile üstlendi i ödeme yükümlülüklerini yapmasına engel de ildir. AGORAS, sözle me bedelinin tamamını herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın nakden ve defaten talep ve tahsil edebilir Katılım ko ulları belgesini imzalayarak, fuara katılmayı kabul eden KATILIMCI, bu imzadan sonra, katılmaktan vazgeçemez ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır AGORAS ın i bu sözle menin maddesindeki her türlü hakkı saklı kalmak üzere; fuara katılmak amacıyla, sözle meyi imzalayan KATILIMCI, ödeme planında belirtilen %20 pe inatın ödenmesi halinde, yine ödeme planında belirtilen tarihlere göre çekleri ve senetleri AGORAS a teslim ettikten sonra, sözle mesi kabul edilmek üzere de erlendirmeye alınır Maddi yükümlülüklerini yerine getirmemi veya katılım ko ullarını ihlal etmi olan KATILIMCI'lar, katılım hakkından mahrum edilebilirler E er, KATILIMCI'ya tahsis edilen yer, elde olmayan sebepler dolayısıyla müsait de ilse, KATILIMCI yer kiralama bedelinin iadesini talep edebilir, tazminat talep edemez. 12.Ek Katılımcılar ve Grup Stantları: 12.1.KATILIMCI firmalar, kiraladıkları stantlarda, üçüncü bir firmanın da ürünlerini, üçüncü firmanın izni ve onayı ile sergileyecekleri takdirde, bu Alt KATILIMCI'larını AGORAS a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler Alt KATILIMCI'lar, sözle me sahibi Ana KATILIMCI ile temsilcilik, distribütörlük, bayilik gibi ticari anla malar çerçevesinde veya irketler toplulu u gibi bir organik ili ki içinde olmak zorundadırlar Bir ticari ili kinin belgelenmemesi durumunda, her Alt KATILIMCI veya Ana KATILIMCI, her Alt KATILIMCI için, Euro katılım bedelini AGORAS a fatura kar ılı ı ödemekle mükelleftir AGORAS, Ana KATILIMCI'nın kendisine bildirdi i her Alt KATILIMCI ve markayı onayladı ına dair bilgiyi, Ana KATILIMCI'ya göndermekle mükelleftir AGORAS, Ana KATILIMCI'nın bildirdi i ve kendisinin onayladı ı her Alt KATILIMCI ve markayı web sitesinde, KATILIMCI'lar arasında yayınlamakla, katalogda tanıtım sayfası vermekle mükelleftir.

6 12.6.AGORAS ın yazılı onayı olmadan, KATILIMCI'lar, kendilerine tahsis edilmi olan stant alanını tamamen veya kısmen, para kar ılı ı veya bedelsiz olarak üçüncü ahıs (veya firmalara) kullandıramazlar Daha önce bilgi formunda belirtilmemi olan ürün veya firmaların stantta tanıtımı ve reklamı yapılamaz Alt KATILIMCI, Ana KATILIMCI ile aynı ko ullardan mesuldür. Bir stant iki veya daha fazla firmaya tahsis edildiyse, her firma hem beraber hem ayrı ayrı AGORAS a kar ı, katılım ko ullarına uymak zorundadır. Her ikisi de AGORAS'a kar ı mü tereken ve müteselsilen sorumludur Ana KATILIMCI, Alt KATILIMCI'nın ödemesi gereken fuar katılım bedeline mü terek borçlu ve müteselsil kefildir E er bir Alt KATILIMCI, AGORAS ın onayı olmadan katılımda bulunursa, AGORAS a, Ana KATILIMCI'yla, kontratını herhangi bir ikazda bulunmadan iptal etme ve standı, Ana KATILIMCI'nın zararına bo altma hakkı do ar. Ana KATILIMCI hiçbir tazminat talebinde bulunamaz Fuarın genel çizgisi ile uyum içinde olan sektörel grup stantlarına, toplu katılımlı dernek, kurum stantlarına, milli katılımlara onay verilebilir Ana KATILIMCI'nın katılmaması durumu, Alt KATILIMCI'nın kabulünün de otomatik olarak iptalini beraberinde getirir Grup katılımlarda, katılım bedelinin kar ılı ında kesilen fatura, sadece sözle me sahibi Ana KATILIMCI'ya kesilebilir. Ana KATILIMCI'nın katılım bedelinden bir kısmının, Alt KATILIMCI'ya fatura edilmesi mümkün de ildir. 13.Sözleşmenin İptali ve Cezai Şartlar: 13.1.AGORAS, kendi kontrolleri dı ında (force majeure) olu an durumlarda, KATILIMCI tarafından bir tazminat talebine maruz kalmaksızın, fuar tarihinde de i iklik yapmaya veya fuarı iptal etme hakkına sahiptir. Hiçbir KATILIMCI, sözle meyi tek taraflı olarak de i tiremez ve fesih edemez bu sözle me imzalanmasına ra men, KATILIMCI'nın herhangi bir nedenle fuara katılmaması durumunda, pe inat ödenmemi olsa dahi, KATILIMCI, sözle me ile belirlenen ücreti ödemek zorundadır KATILIMCI'nın i bu sözle meye aykırı her türlü eylemi ve KATILIMCI'nın fuara katılmadı ı, fuarın her hangi bir gününde terk etti i AGORAS ın iki çalı anı tarafından tutulan tutanakla tespit edilirse, bu tutanak HUMK 287. maddesi anlamında kesin delil olup, KATILIMCI bu tutana a mukabil ba kaca delil ikame edemez KATILIMCI, herhangi bir nedenle fuara eksik süreyle katıldı ından bahisle, katılım bedelinden indirim talep edemez Sözle me sahibi tarafından yapılan iptal taleplerinde, AGORAS, iptal tazminatı talep etme hakkına sahiptir Bu tazminat bedeli: Sözle me, fuar organizasyon tarihine 4 (dört) aydan fazla süre kala iptal edilmi ise, sözle me bedelinin %25 i Sözle me, fuar organizasyon tarihine 4 (dört) aydan az süre kala iptal edilmi ise, sözle me bedelinin %50 si Sözle me, fuar organizasyon tarihinden 3 (üç) aydan az süre kala iptal edilmi ise, sözle me bedelinin %75 i Sözle me, fuar tarihinden 2 (iki) aydan önce ve daha az süre kala iptal edilmi ise, sözle me

7 bedelinin %100 ü KDV si ile birlikte talep edilecektir. 14.Katılımcı Giriş Kartları: 14.1.Her KATILIMCI'ya 10 (on) adet, ücretsiz KATILIMCI kartı verilir. Her 15m 2 için (toplam sayı 40 (kırk) ı geçmemek artıyla) bir adet ücretsiz KATILIMCI giri kartı verilir Ücretsiz KATILIMCI giri kartları sadece KATILIMCI, KATILIMCI'nın stant çalı anları ve temsilcileri için resmi olarak düzenlenecektir. Usulsüz kullanım halinde kartlar yenisi verilmemek üzere geri alınır KATILIMCI'ların VIP Mü terileri için, mü teri bilgilerini payla arak, önceden VIP Kartları çıkartmaları mümkündür. 15.Matbu ve Online Davetiyeler ve Profesyonel Ziyaretçi Denetimi: 15.1.FLORPLANT Fuarı nın, özellikle sektör mensuplarına duyurulması ve sektör mensubu profesyonel ziyaretçinin fuara davet edilmesi için, AGORAS, her yıl belli miktarda fuar davetiyesi bastırıp, katılımcılarına da ıtır Arzu eden sektör profesyonelleri olan ziyaretçiler, fuarın web sitesinden de on-line davetiyelerini temin edebilirler Matbu veya on-line fuar davetiyesi ile fuarı ziyarete gelen sektör profesyonellerinden giri ücreti tahsil edilmez Ancak, fuar davetiyesi ile birlikte fuara girmek isteyen sektör profesyonelinden, çalı tı ı kuruma dair kartvizit veya çalı tı ı kurumun tanıtım kartı ile birlikte resmi bir kimli ini ibraz etmesi istenecektir. Davetiye kartı ile birlikte kartvizit, kurum kartı ve resmi kimlik kartı olmayan veya isimlerin uymadı ı ki iler, fuara bedelli dahi olsa alınmayacaktır On-line veya matbu davetiye olmadan fuarı ziyaret edenler, giri te kartvizitlerini, sektörel kimliklerini ve resmi kimliklerini ibraz ettikten sonra, fuarı ziyaret edebilirler Katılımcılar, AGORAS ın izni olmadan, davetiye bastıramazlar. zinsiz davetiye basımı durumunda, AGORAS bu davetiyeleri giri te kabul etmez. 16. Fuar Kataloğu: 16.1.Fuar katalo unu, AGORAS hazırlayıp, yayınlamak ve da ıtmakla mükelleftir. Her KATILIMCI, katalogda, irket ismi, logosu, ileti im bilgileri, Türkçe ve ngilizce kısa tanıtım yazısı ve de faaliyet gösterdi i hizmetler ve ürünlerle ilgili bilgi ile yer alabilir KATILIMCI firmalar yanlı, eksik veya atlanmı bilgileri için hak iddia edemez, herhangi bir talepte bulunamaz AGORAS, katalogda yer alan bilgilerin içeri inden ve elde olmayan nedenlerden ötürü, baskıda meydana gelebilecek hatalar için mesuliyet kabul etmez KATILIMCI'lar, arzu ettikleri takdirde, fuar katalo unda, ön sayfada Tablo 2'de belirtilen bedeli kar ılı ında, reklam sayfası ile de yer alabilirler. 17. E-bülten Yayınlanması ve Reklam İmkanları: 17.1.AGORAS, FLORPLANT Fuarı nın duyurusunu etkin bir ekilde gerçekle tirebilmek için, yurtiçinde Türkçe, yurtdı ında da ngilizce da ıtılacak fuar e-bültenleri yayınlamaktadır Her KATILIMCI'nın fuara katıldı ı, bu e-bültenler aracılı ıyla, KATILIMCI listesinde duyurulmaktadır Arzu eden KATILIMCI'lar, kendi web sitelerine link verilecek ekilde Türkçe e-bültenlerde veya ngilizce e-bültenlerde, banner reklamı aracılı ıyla, kendilerini tanıtabilirler.

8 (bir) yayınlık banner reklam tarifesi 100 Euro dur. Birden fazla banner reklamı için satı temsilcilerinden bilgi ve tanıtım sözle mesi istenebilir (onbeş) gün boyunca web sitemizde kalacak banner bedeli 150 Euro dur. Web sitesinde daha uzun kalabilecek banner reklamları için, satı temsilcilerinden bilgi ve tanıtım sözle mesi istenebilir. 18.Diğer Tanıtım Yayınları: 18.1.AGORAS fuardan önce, fuar alanında ve fuar sonrasında fuarı tanıtmak üzere gerekli gördü ü fuar gazetesi, bro ür, CD gibi ba ka yayınlar da hazırlayabilir veya ba ka bir ajansa, yayıncıya hazırlatabilir. AGORAS, bu yayınları KATILIMCI'ların da reklam vermesine açıp açmama özgürlü ünü saklı tutar. AGORAS hazırladı ı bu tür yayınları, KATILIMCI'ların reklamına açtı ı takdirde sadece fuarın KATILIMCI'sı olan firmalar, bu yayınlara reklam verebilir. 19.Fuar Sigorta Kapsamı: 19.1.AGORAS, te hir yapılacak salonları genel olarak sigortalatmı tır. Bu sigortanın kapsamındaki riskler; do al afet, yangın, sızıntı ve su baskını hasarlarıdır. Ancak bu sigorta, katılımcıların fuarda te hir etti i emtiaları kapsamamaktadır KATILIMCI firmalar, stantlarının içinde sergileyecekleri ürünlerinin her türlü elektrik, ya mur, do al afet gibi ürünün bozulmasına ve çalınma riskine kar ı sigortalatmakla mükelleftir. AGORAS, fuarda te hir edilen ürünlerin sigortasını yaptırmamaktadır. 20.Stant Yapımı: 20.1.KATILIMCI'lar, AGORAS teknik bürosu tarafından belirlenecek ekil ve artlarda fuar iç düzenlemesini yapacaklar ve belirlenen genel kurallara uyacaklardır AGORAS, KATILIMCI'arın iç dekorasyonunun düzenlenmesinde taraf de ildir. 21.Standart Stant Yapım Kuralları: 21.1.KATILIMCI firmalar, fuara, AGORAS ın belirledi i standart stant seçeneklerinden biri ile veya arzu ettikleri bir mimarlık ofisinin stant hizmetinden yararlanarak katılabilirler KATILIMCI, kiraladı ı standı, hasara u ratmadan kullanmakla yükümlüdür. Sunta paneller ve alüminyum malzeme üzerine çivi çakmak, delik açmak, boyamak ve yapı tırıcı kullanmak yasaktır Aksi halde katılımcı, gerek bu hasarları gerekse fuar alanı içinde sebep olaca ı her türlü hasarı nakden tazmin edecektir. Katılımcı hasar tazminatını ödemeden, sergilenen ürünleri fuar alanı dı ına çıkartamaz. 22.Özel Stant ve Stant Mimarlık Ofislerinin Kuralları: 22.1.KATILIMCI firmalar fuara, AGORAS ın onayladı ı, arzu ettikleri bir mimarlık ofisine yaptırdıkları stant ile katılabilirler KATILIMCI firmaların, özel stant yaptırması durumunda, KATILIMCI firma ile mimarlık ofisinin anla ması gerçekle ir gerçekle mez, katılımcının ve mimarlık ofisinin bu anla mayı AGORAS a bildirmesi gerekmektedir. AGORAS, alanda stant yapacak her mimarlık ofisinin ileti im bilgilerini ve hangi katılımcıların stantlarını yapaca ı bilgisini takip edecek ve uygulamalarla ilgili olarak mimarlık ofislerini bilgilendirecektir sayılı kanun hükmü gere ince; fuar alanında stant kuran irket ya da ahısların bu alanda çalı tırdıkları ki ilere ait kimlik bildirim ve belgelerini ( irketin Adı /Çalı anın Adı, Soyadı, T.C. No, Yabancılar için çalı ma izin belgesi) stant kurulumu ba lamadan önce, AGORAS a yazılı olarak

9 bildirmeleri ve teslim etmeleri zorunludur. Bu bilgilerin ve belgelerin AGORAS a verilmemesi durumunda, sorumluluk KATILIMCI firmaya, ahsınıza/ irketinize ait olacaktır Özel stant yapımcısı, mimarlık ofisleri kendi personelinin SGK sigortasını yaptırmakla mükelleftir. Herhangi bir i kazası durumunda, mimarlık ofisi kendi personelinin, KATILIMCI firma da kendi personelinin sa lı ından sorumludur KATILIMCI, stant dekorasyon planını, fuar açılı tarihinden en az 1 (bir) ay önce AGORAS a onaylatacaktır. Yükseklikle ilgili bir sorun olması durumunda da aynı adadaki kom u stanttan, yazılı onay gerekmektedir Stant dekorasyonu, kom u stantlara görüntü bozuklu u yaratmayacak ekilde yapılır. Standart yükseklik 2,45m dir. AGORAS denetiminde, kom u stantlardan onay alındı ı takdirde en fazla 6.00m dir. Özel stant yapımlarında AGORAS ın ve kom u stantların onayı alınmadan stant kurulumu yapılamaz. Aksi takdirde, ikayet gelmesi durumunda KATILIMCI firmaya AGORAS ın Euro luk cezai yaptırım uygulama hakkı saklıdır Arzu eden KATILIMCI'lar, fuarın gerçekle ti i fuar salonlarının duvarlarına veya çatılarına bayrak, flama, balon gibi görselleri, Katılımcı El Kitabı' nda belirtilen bedeli kar ılı ında ve kuralları çerçevesinde asabilirler. KATILIMCI'lar, stantlarından uzanan ve yükseklik limitini a an, kule, boru ve di er konstrüksiyonlara tutundurulmu, a a ıya veya yukarıya sarkan flama, bayrak, balon gibi reklam görsellerini de yine Katılımcı El Kitabı'nda belirtilen bedeli kar ılı ında asabilirler, kullanabilirler KATILIMCI firmaların fuar alanına giri, stant yapım ve çıkı programları Katılımcı El Kitabı'nda belirtildi i gibi uygulanır KATILIMCI firmalar veya stant yapımını üstlenmi olan mimarlık irketleri, gürültü, toz ve her türlü kir yaratan stantlarda, in aat çalı malarını, fuardan bir gün önce saat 12:00 ye kadar bitirmekle mükelleftirler. Bu saatten sonra gürültülü, tozlu ve kirli çalı ma yapan KATILIMCI'lar ve mimarlık ofisleri, geciktirdikleri her firma standı için, Euro gecikme cezası ödemek ile yükümlüdürler KATILIMCI firmalar, stantlarının içinde te hir edecekleri ürünlerinin ve dekorasyon hazırlıklarını fuarın açılmasından bir önceki günün ak amı saat 21:00 e kadar bitirmekle yükümlüdürler Fuarın kapanı ından sonraki gün ö len saat 12:00 ye kadar, KATILIMCI firmaların fuar alanını bo altıp, temiz bir ekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Fuar alanını, belirtilen saate kadar temizlemeyen KATILIMCI'ların bırakılan stantları, malzemeleri, çöpleri AGORAS ekipleri tarafından sökülür, çöpe atılır ve olu an maliyet %200 oranında artırılarak, KATILIMCI firmaya fatura edilir. Ayrıca daha uzun bir söküm zamanı talep eden firmalara, günlük salon kirası payla tırılıp fatura edilir Stantlar hakkında ikâyet vukuunda, 1 (bir) saat içinde düzeltme ve iyile tirme yapmayan KATILIMCI'lar, Euro ceza ödemek ile yükümlüdür. Aksi takdirde AGORAS, onay alınmadan yapılan stantları sökme hakkına da sahiptir Yukarıda belirtilen AGORAS ın stant kurma ko ullarına uymayan mimarlık ofisleri, fuarın web sitesinde, mimarlık ofislerinin kara listesinde yayınlanacak ve 1 (bir) yıl boyunca AGORAS fuarlarında stant yapmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu bilgi tüm katılımcı firmalara ve faksla duyurulacaktır. 23.Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri: 23.1.Sorunsuz ve uygun bir hizmet verebilmek için, stantlara mal nakli, geçici ya da daimi ithalat amaçlı gümrükten mal çekimi ve dekorasyon i lemleri, AGORAS tarafından önerilecek firmaların görevlendirilmesi ile koordine edilmi tir. Önerilen firmalar dı ında çalı ılan firmalar için, AGORAS hiçbir koordinasyon sorumlulu u kabul etmeyecektir.

10 24.Teknik Hizmetler: 24.1.Fuar esnasında, KATILIMCI firma stantlarına, telefon ve faks ba lantısı yapılmamaktadır. Firmalar, kurulacak olan Business Center da verilecek olan internet, telefon, faks ve fotokopi gibi hizmetlerden ücreti kar ılı ında yararlanabileceklerdir AGORAS teknik personeli, stant yetkililerine sadece ana elektrik hattını, su hattını, kullanılmı su giderini göstermekle mükelleftir. AGORAS personeli, stant içindeki ba lantıyı yapmakla mükellef de ildir Stantlara, ana elektrik, su ve hava ba lantıları sadece bina sahibi kurumun onayladı ı teknik ekip tarafından yapılır. Firmalar ba ka hatlardan elektrik, su ve hava alamazlar Stant içine dö enen elektrik, su ve hava ba lantıları, stant tamamlanmadan mutlaka AGORAS teknik ekibine gösterilmeli ve onay alınmalıdır. Standartlara uymayan elektrik, su ve hava tesisatlarının ana ba lantıları yapılamaz AGORAS teknik ekibinin kontrolünden geçirilmeyen ve kom u stantlara ve ortak alanlara zarar veren durumlarda, AGORAS, KATILIMCI firmaya Euro ceza uygulayabilir Stant içi elektrik, su, hava tesisatlarını AGORAS teknik ekibi yapmaz Tüm KATILIMCI firmalar, stantlarında kullanacakları elektri in KW ını sözle mede veya daha sonra kendilerine gönderilecek olan Katılımcı El Kitabı'ndaki" Elektrik Talep Formu ile bildirmek zorundadırlar. AGORAS, her katılımcıya 1m 2 için 100W lık elektrik temin etmektedir. Daha yüksek elektrik talepleri için, talep edilen her 1KW ın bedeli 10 Euro + KDV dir Verilmi olan tesisat malzemelerinde veya binanın kendisinde olu an zararlardan, KATILIMCI mesuldür. Tespit edilen hasar, KATILIMCI firmaya fatura edilecektir Kontrolsüz enerji kullanımından do an her türlü zarardan, KATILIMCI mesuldür. Tespit edilen her türlü hasar, KATILIMCI firmaya fatura edilecektir. 25.Stant Temizliği: 25.1.AGORAS, fuar alanının temizli ini organize eder KATILIMCI, kendi standının, her gün fuar açılmadan önce temizlenmesinden, kendisi sorumludur. Arzu eden KATILIMCI firmalar, AGORAS ın önerdi i anla malı temizlik firmasının hizmetlerinden yararlanabilirler KATILIMCI, her ak am kendi çöp kutusunu standının önüne bırakmalıdır. 26.Güvenlik: 26.1.AGORAS, yurt içinde fuar düzenlenmesine dair usul ve esaslara dayanan 5174 sayılı kanun gere ince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i tebli inde yer alan güvenlik ko ulları ile ilgili maddelere riayet eder Fuar alanının ve salonlarının genel güvenli inden, yürürlükteki mevzuat do rultusunda, fuar saatleri sırasında AGORAS sorumludur. Bunun dı ında AGORAS a ek bir sorumluluk yüklenemez KATILIMCI'ların özel e yalarının güvenlik sorumlulu u, kendileri tarafından sa lanacaktır. AGORAS, te hirleri ve stant donanımlarını gözetmek sorumlulu unu kabul etmez. AGORAS, herhangi bir kayıp ve zarar için mesuliyet kabul etmez AGORAS ın genel güvenlik için mesuliyeti, mala zarar ve ki isel yaralanmaları kapsamaz Arzu eden KATILIMCI'lar, AGORAS ın anla malı güvenlik hizmeti sa layıcısından arzu ettikleri düzeyde güvenlik hizmeti alabilirler AGORAS, fuar alanı otoparkındaki araçlarda meydana gelecek her türlü hasar ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. KATILIMCI firmanın personeli, görevlileri, hizmet veren üçüncü ki i ve

11 kurumlar tarafından bırakılan arabalara ve bu arabalar içerisindeki kıymetli e yalara kar ı üçüncü ki iler tarafından ika edilecek, trafik kazası, hırsızlık sair her türlü haksız eylem nedeniyle AGORAS ın hiçbir sorumlulu u yoktur Herhangi bir nedenle fuar merkezi otoparkında ve fuar alanı içerisinde hukuka aykırı, haksız bir eyleme maruz kalan KATILIMCI irket çalı anları, hiçbir nedenle zararlarının AGORAS tarafından tazminini talep edemez, AGORAS, hiçbir gerekçe ile sorumlu tutulamaz KATILIMCI firma, çalı anlarını, araçlarda de erli e ya bırakılmaması konusunda uyarmakla yükümlüdür. KATILIMCI, çalı anlarına bu madde ile üstlendikleri yükümlülükleri hiçbir arta tabi olmaksızın tebli e yükümlüdür. Olası ihtilaflarda, zarara u rayan ki iler, bu madde ile üstlendikleri yükümlülükleri bilmedikleri iddiasında bulunamazlar. 27.Fuar Alanında Promosyon Aktiviteleri: 27.1.KATILIMCI'lar, fuar alanında, yüksek sesli müzik yayını yapamaz, dans, folklor, fasıl gibi gösterilerde bulunamaz. KATILIMCI'lar, düzenlemeyi dü ündükleri gösterileri AGORAS a yazılı olarak bildirmek ve onay almak zorundadırlar E er bu artlar ihlal edilirse, AGORAS müdahale edip, acil düzeltme ve durdurma hakkına sahiptir Görsel, i itsel ve mobil reklam araçlarına, halka açık gösterilere, kom u KATILIMCI'lara rahatsızlık vermedikçe, ikayet edilmedi i sürece ve salonlardaki genel anons ve duyuru sistemini duyulmaz hale getirmedikçe fuar öncesinde yönetime bildirilmek ve yazılı onayını almak artıyla izin verilebilir AGORAS, müzik yayını ve gösteri ekline uymayan, kuralları ihlal eden firmaların enerjilerini kesmeye, hiçbir geri ödeme yapmadan stantlarını kapatmaya yetkilidir. 28.Fuar Alanında Yetki: 28.1.Fuar alanına giri in ba langıcından, çıkı ın bitimine kadar, fuar alanında AGORAS tam yetkiye sahiptir AGORAS ın her türlü talimat verme ve özellikle idari açıdan talimatları de i tirme, kaldırma, yenileme hakkı saklıdır Fuar alanına hayvan alınmaz AGORAS, KATILIMCI stantlarını, etkinliklerini, planlarını ve ürün te hirlerini; foto raf, kamera ya da çizim yoluyla kaydetme ve bunları reklam amaçlı ve basın bültenleri için, KATILIMCI'nın herhangi bir itiraz hakkı olmadan kullanma hakkına sahiptir Aynı artlar, AGORAS ın izniyle basına çektirilen foto raflar için de geçerlidir KATILIMCI firma, fuarın açık oldu u saatlerde, kendi standında teknik ve ticari bilgi verecek nitelikte, en az bir elemanını stant görevlisi olarak bulundurmaya mecburdur. 29.Yasal Tebligat Adresleri: bu sözle menin 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecek, söz konusu adreslere gönderilen tebligatlar geçerli sayılacaktır Adres De i ikli i: Tarafların, bu sözle menin imzalandı ı sırada belirttikleri adreslerin de i mesi halinde yeni tebligat adreslerini adres de i ikli ine ili kin oldu unu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak bildirme yükümlülü ü vardır. Aksi takdirde eski adrese yapılmı tebligatların geçerli olaca ı kabul edilmi sayılacaktır. 30.Uyuşmazlıkların Çözümü: 30.1.Bu sözle me nedeniyle ortaya çıkabilecek anla mazlıkların, taraflar arasındaki ili kilere zarar

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi

Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar. 6-10 Mayıs. (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Yap, nşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuar 6-10 Mayıs (Salı - Cumartesi) Kira Sözleşmesi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No:12/430 Fulya 34394 stanbul Tel: +90 212 266 70 70 Faks: +90 212 266 70 10 info@yapifuari.com.tr

Detaylı

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri

Herhangi bir dernek üyesi misiniz? EVET: HAYIR : Dernek İsmi?... Lojistik Hizmetleri KATILIM SÖZLEŞMESİ 6-8 KASIM 015 İSTANBUL KONGRE MERKEZİ Kayıtlarınız için lütfen bir kopyasını saklayınız. KATALOG SİPARİŞİ İÇİN SON GÜN: 6 EKİM 015 GL events Fuarcılık A.Ş. Şerif Ali Mahallesi Pakdil

Detaylı

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ KRED KARTI ÜYEL K SÖZLE MES Banka ve Kart Hamili a a daki hükümler çerçevesinde mutab k kalm lard r: 1. bu Sözle me nin uygulanmas nda; Asgarî Ödeme Tutar Alacak Belgesi

Detaylı

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi

Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı. 14-17 Mayıs 2015. Çanakkale, Türkiye. Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı 14-17 Mayıs 2015 Çanakkale, Türkiye Fuar Katılım Kuralları ve Sözleşmesi 1 Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı Katılım Kuralları İçindekiler: 1. Expotroia 100. Yıl Tarım Fuarı

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kredi Kartı Sözleşmesi BANKA Ticaret Unvanı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 862070 İşletme Merkezi : Barbaros Mah. Şebboy Sk. No: 4 Ataşehir/İstanbul İnternet

Detaylı

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ

ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Üye İşyeri Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta DENİZBANK A.Ş. (bundan böyle Banka olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu Sözleşme nin sonunda

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3

KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3 KONGRE/KONFERANS/KURS/SEMPOZYUM VS. ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ VE SÖZLEŞMESİ TASLAĞIDIR 1 / 2 / 3 Madde 1. Taraflar 1.1Türk Nöroşirürji Derneği Taşkent Caddesi 13/4Bahçelievler-06500

Detaylı

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013)

GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) GLOBAL Work And Travel Programı Aracılık Hizmet Sözleşmesi (2012-2013) MADDE 1- Taraflar 1.1 İşbu sözleşme, bir tarafta GLOBAL Dil Hizmetleri Danışmanlık Turizm İthalat & İhracat Tic. Ltd. Şti (Bundan

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İşbu "Araç Kira Sözleşmesi" (Kısaca "Sözleşme") taraflar arasında imzalanan ARAÇ TESLİM FORMU'nun (Kısaca "Form") eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. İşbu sözleşme ile Özsümer Turizm

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel-Müşteri Nüshası) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar

Detaylı

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI

3. SÖZLEŞMENİN KAPSAMI ve UYGULAMA ALANI Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 1/38 1. TARAFLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Katılım Bankası) ile sözleşmenin sonunda adı/unvanı yazılı (Müşteri) arasında, aşağıdaki

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı