FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR:"

Transkript

1 FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1. bu sözle me a a ıda ticari unvanı ve adresi belirtilmi bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. ile bilgileri sözle menin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan ve bundan sonra KATILIMCI olarak anılacak olan irket arasında ve a a ıda belirtilen hüküm ve artlar çerçevesinde sözle menin ön yüzündeki Tablo 3 te belirtilen tarihte imzalanmı tır. AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. (Bundan böyle sözle me içeri inde AGORAS olarak anılacaktır) Fener Mah. Bülent Ecevit Bulvarı, Rüyam Kent 1 Sitesi A Blok, K 2, D 7, Muratpa a, Antalya, Türkiye Telefon: Faks : KONUSU: bu sözle menin konusu, 5174 sayılı kanun gere ince Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) izni ile düzenlenen, FLORPLANT Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı (Bundan böyle sözle me içeri inde FLORPLANT olarak anılacaktır) a a ıda belirlenmi olan tarih ve yerde AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. ti. tarafından organize edilecek olup, a a ıda belirlenmi artlarda KATILIMCI fuara katılma ve yer alması ve bu hususta tarafların kar ılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 3.SÜRE: 3.1. bu sözle me, Tablo 3 te belirtilen tarihte imzalanmı olup; bu tarihten itibaren yürürlü e girmi tir. bu sözle me tarafların kar ılıklı yükümlülükleri tamamen yerine getirilinceye kadar yürürlükte kalacak olup; taraflar yükümlülüklerini ifadan sonra herhangi bir ihtara, ihbara ve yazılı bildirime gerek olmaksızın kendili inden sona erecektir. 4.FLORPLANT FUAR ORGANİZASYONU: 4.1.Fuar Yeri, Tarihi: FLORPLANT Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı, Sakıp Sabancı Fuar ve Kongre Merkezi, Cam Piramit te 28 Eylül Ekim 2011 tarihleri arasında, Çar amba günü ba layıp Cumartesi günü bitecek ekilde 4 (dört) gün içinde gerçekle tirilecektir. 4.2.Ziyaretçi Bilgileri: Giri - Çıkı Saatleri: Fuar alanına ziyaretçi giri i, fuar süresince, her gün sabah saat 10:00 da ba layacak, ak am saat 19:00 da sona erecektir. 01 Ekim 2011 Cumartesi günü kapanı saati 18:00 olarak belirlenmi tir Ziyaretçi Giri Ücreti: Fuar giri i, fuar davetiyesi ve sektör kartviziti ile girenlere ücretsizdir. Davetiyesiz veya sektör mensubu olmayanlar fuar alanına belirlenen ücret kar ılı ında girebilirler. 4.3.FLORPLANT Fuarı'nda Yer Alacak Katılımcı Profili: SÜS B TK LER ÜRÜNLER Dı ve ç Mekan Süs Bitkileri

2 Çimler, Yer örtücüler Saksılı Süs Bitkileri Çiçek So anları Kesme Çiçek SÜS B TK LER BAKIM ve ÜRET M G RD LER Tohumlar Fideler Fidanlar Gübreler, Bitki Besleme ve Koruma Kimyasalları Üretim Ortamları, Torf, Toprak Di er Girdiler PERAKENDE Ç ÇEKÇ L K LE LG L EK PMANLAR Çiçek Saksı Çe itleri Çiçekçilik Ambalaj malzemeleri PEYZAJ LE LG L H ZMETLER Bahçe & Peyzaj Tasarımı, Mimarisi Bahçe & Peyzaj Bakımı Bahçe & Peyzaj Yazılımlar BAHÇE BAKIM ve TEKN K MALZEMELER Bahçe Sulama Donanımları Bahçe Aydınlatma Sistemleri Bahçe Bakım Aletleri Bahçe Ekipman ve Makineleri Çim Biçme Makinaları Bahçe Sistem Donanımları Bitki laçlama ve Gübreleme Ekipmanları El Aletleri BAHÇE MOB LYALARI ve GÖLGE ELEMANLARI Hamaklar Salıncaklar ezlonglar Masalar, Sandalyeler ve Di er Mobilyalar Minderler, Puf ve Yastıklar Çadır. Tente, emsiye Pergola, Gazebo BAHÇE DEKORASYON EK PMANLARI Bahçe Aksesuarları Bahçe Heykelleri Çe meler Barbekü

3 Saksılar, Çiçekçiler Bahçe Çitleri Dekoratif Ta lar, Zemin Kaplamalar Süs Havuzları, Fıskiyeler Yapay Göletler elaleler ve Akan Sular 4.4.Katılımcılar Fuarda yer alacak, ürün profilinde belirtilmi olan ürünler, sadece o ürünleri üreten firmalar ya da o ürünlerin da ıtımını yapan firmalar, uygulamacılar ve hizmet verenler tarafından sergilenebilir. 5.KATILIMCININ KİRALADIĞI FUAR ALANI DETAYLARI bu sözle me maddeleri uyarınca AGORAS tarafından organize edilen FLORPANT Fuarı'nda KATILIMCI nın ödeyece i (a a ıda artları belirlenen) kira bedeli a a ıda detaylandırılan hizmetleri kapsar: 5.2.Alan Kira Ücretine Dahil Hizmetler: Bo alanın kiralanması Fuar alanının iç ve dı aydınlatması Fuar saatleri süresince fuarın genel güvenli inin ve genel temizlik hizmetlerinin sa lanması (stant içinin güvenli i ve temizli i katılımcıya aittir) m 2 ba ına 100W lık elektrik gücü temini Danı ma bürosu, media pavilion, bulu ma noktası, di er ortak noktaların yapımı Dahili anons sistemi, acil durumlarda ilk yardım hizmetleri Fuarın yurt içinde ve dı ında muhtelif araçlarla tanıtılması, duyurulması, ziyaretçilerin davet edilmesi Her katılımcıya 2 (iki) adet otopark kartı ve 1 (bir) adet katılım sertifikası Fuar katılımı ile ilgili her türlü reklam, yayının yapım ve da ıtım hizmetleri Fuarın genel organizasyonu 5.3.En küçük kiralanabilecek alan 12m 2 'dir. Daha 'küçük alanlar sadece yerle im planı kesinle ince ve uygun yerler olu tukça kiralanabilir. 5.4.Katılımcılar, kiraladıkları alanı bo alan olarak kiralamaktadırlar. Arzu eden katılımcılar AGORAS ın sunmu oldu u stant seçeneklerinden birini de erlendirip, bedeli kar ılı ında stant kiralayabilirler. Arzu eden firmalar, AGORAS ın onayladı ı bir mimarlık ofisi veya stant firmasıyla anla ıp özel stant yaptırabilirler. 6.MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER: bu sözle me maddeleri uyarınca AGORAS tarafından organize edilen FLORPANT Fuarı'nda KATILIMCI nın ödeyece i tüm ücret KATILIMCI'nın Katıldı ı Alan Kira bedelinin toplamıdır. 6.2.Bedeller: KATILIMCI'nın katıldı ı m 2 büyüklü üne ve katıldı ı alanın iç mekan, dı mekan olmasına ve sözle menin yapıldı ı tarihe ba lı olarak Tablo 2 de belirtildi i gibidir.

4 6.2.2.KATILIMCI firma arzu ederse, tek sözle mede, fuara katılım bedeli ile birlikte AGORAS ın sundu u stant seçeneklerinden birinin kiralama bedelini birlikte kapsayan bir sözle me yapabilir. Arzu ederse, stant kiralama sözle mesini ayrıca da yapabilir 6.3.Katılım Bedeli ve Ödemeler: KATILIMCI'nın fuara katılım bedeli, sözle menin ön yüzündeki Tablo 2 de Genel Toplam kar ılı ında Euro veya TL olarak belirtildi i gibidir. 6.4.Pe in Ödeme ndirimi: KATILIMCI firma arzu ederse ödemesini pe in veya taksitli yapabilir Pe in ödeme durumunda, fuara kalan süre gün sayısı oranında indirimler Tablo 3'de belirtildi i oranda uygulanacaktır Taksitli ödeme durumunda taksitler Tablo 3 teki Ödeme Planındaki gibi olacaktır. 6.5.Ödemeler: AGORAS, Euro cinsinden belirtilen bu ödemeleri i bu katılım ko ullarının kabulü ve imzası tarihindeki Euro nun Merkez Bankası Efektif Satı Kuru üzerinden Türk Lirası na sabitleyerek Tablo 3 te belirtildi i gibi vadelere bölecek ve katılımcıdan tahsil edecektir bu sözle medeki ödeme planı, sözle menin yapıldı ı tarihteki EURO TCMB Efektif Satı Kurundan sabitlenip vadelere bölündü ü takdirde, bu ödeme planına aynen uyulur ve Euro kurundaki de i iklikler göz önünde bulundurulup ödeme planı de i tirilemez Ödemelerin bir kısmının veya tamamının Euro cinsinden yapılması durumunda ödeme Euro olarak veya fiili ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satı Kuru kar ılı ı Türk Lirası olarak yapılacaktır AGORAS, KATILMCI'dan katılım bedelini, çek veya senet gibi de erli evraklarla, banka havalesi ile veya kredi kartı ödemesi ile makbuz kar ılı ı tahsil edebilir. 7.FATURALAMA: 7.1.Katılım bedeli toplam faturası KDV dahil olarak AGORAS tarafından tanzim edilerek KATILIMCI'ya fuar bittikten sonraki 1 (bir) hafta içinde posta ile gönderilecektir. 8.MUACCELİYET ŞARTI: 8.1.KATILIMCI'nın, i bu sözle me konusu vadeli yapılacak ödemelerden herhangi biri vadesinde ödenmez veya eksik ödenirse, di er tüm ödemelerde muacceliyet kesbedecektir. 8.2.Taksitlendirilen, kambiyo senedine ba lanan ödemelerde, herhangi bir taksitin gününde ödenmemesi durumunda, ba kaca bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın bütün taksitler muaccel hale gelir. 9. TEMERRÜT: 9.1.Katılım bedelinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, i bu sözle meyle belirlenen vadeden itibaren TTK nun 1461/2 maddesi gere i cari banka ıskonto faizini de (asgari aylık %3) ödeyece ini katılımcı kabul ve taahhüt eder. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 10.Yer Ba vurusu:

5 10.1.KATILIMCI, fuar organizatörü tarafından hazırlanan yer ba vurusu sözle me formunu eksiksiz ve tam olarak doldurup imzalayarak, ilgili fuar veya sergiye i tirakine istinaden genel katılım ko ullarını kabul etti ini beyan eder Sözle me formu dı ında yer talebinde bulunmak mümkün de ildir. Özel durumlarda, fuar organizatörü, bir fuar katılım talebini kabul etmeme, talep edilen m 2 'nin altında tahsis etme, tahsis edilen yeri de i tirme, tahsis edilen stant alanını tazminat hakkı olmaksızın iptal etme yetkisine sahiptir Sözle me formunda talep edilen bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulmalıdır. AGORAS, sözle me formunda zikredilmemi veya beyan edilmemi mal ya da hizmeti, herhangi bir zarar taahhüdü altına girmeksizin reddetme hakkına sahiptir. 11.Kabul: 11.1.AGORAS ın ba vuru kabul etmeme hakkı saklıdır Bir KATILIMCI, AGORAS a, orijinal sözle meyi, ödeme belgelerini teslim etmedikçe ve de pe inatını banka hesabımıza yatırmadıkça, i bu sözle me ile belirlenen yeri AGORAS, KATILIMCI'ya teslim etmekle yükümlü tutulamaz, KATILIMCI sözle mede AGORAS a dü en yükümlülükleri ifaya zorlayamaz. Orijinal sözle meyi, ka e ve imzalı bir ekilde AGORAS a teslim etmemi, pe inatını yatırmamı ve ödeme belgelerini teslim etmemi firmaların yeri Kıdemli Opsiyonda 15 (onbeş) gün kalır. 15 (onbeş) gün sonra da farklı bir firmaya satılabilir. 15 (onbeş) gün gecikmeden sonra, evraklarını teslim eden veya pe inatını yatıran firmaya farklı bir yer verilebilir. Yerin ba ka birisine verilmesi, katılanın bu sözle me ile üstlendi i ödeme yükümlülüklerini yapmasına engel de ildir. AGORAS, sözle me bedelinin tamamını herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın nakden ve defaten talep ve tahsil edebilir Katılım ko ulları belgesini imzalayarak, fuara katılmayı kabul eden KATILIMCI, bu imzadan sonra, katılmaktan vazgeçemez ve yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır AGORAS ın i bu sözle menin maddesindeki her türlü hakkı saklı kalmak üzere; fuara katılmak amacıyla, sözle meyi imzalayan KATILIMCI, ödeme planında belirtilen %20 pe inatın ödenmesi halinde, yine ödeme planında belirtilen tarihlere göre çekleri ve senetleri AGORAS a teslim ettikten sonra, sözle mesi kabul edilmek üzere de erlendirmeye alınır Maddi yükümlülüklerini yerine getirmemi veya katılım ko ullarını ihlal etmi olan KATILIMCI'lar, katılım hakkından mahrum edilebilirler E er, KATILIMCI'ya tahsis edilen yer, elde olmayan sebepler dolayısıyla müsait de ilse, KATILIMCI yer kiralama bedelinin iadesini talep edebilir, tazminat talep edemez. 12.Ek Katılımcılar ve Grup Stantları: 12.1.KATILIMCI firmalar, kiraladıkları stantlarda, üçüncü bir firmanın da ürünlerini, üçüncü firmanın izni ve onayı ile sergileyecekleri takdirde, bu Alt KATILIMCI'larını AGORAS a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler Alt KATILIMCI'lar, sözle me sahibi Ana KATILIMCI ile temsilcilik, distribütörlük, bayilik gibi ticari anla malar çerçevesinde veya irketler toplulu u gibi bir organik ili ki içinde olmak zorundadırlar Bir ticari ili kinin belgelenmemesi durumunda, her Alt KATILIMCI veya Ana KATILIMCI, her Alt KATILIMCI için, Euro katılım bedelini AGORAS a fatura kar ılı ı ödemekle mükelleftir AGORAS, Ana KATILIMCI'nın kendisine bildirdi i her Alt KATILIMCI ve markayı onayladı ına dair bilgiyi, Ana KATILIMCI'ya göndermekle mükelleftir AGORAS, Ana KATILIMCI'nın bildirdi i ve kendisinin onayladı ı her Alt KATILIMCI ve markayı web sitesinde, KATILIMCI'lar arasında yayınlamakla, katalogda tanıtım sayfası vermekle mükelleftir.

6 12.6.AGORAS ın yazılı onayı olmadan, KATILIMCI'lar, kendilerine tahsis edilmi olan stant alanını tamamen veya kısmen, para kar ılı ı veya bedelsiz olarak üçüncü ahıs (veya firmalara) kullandıramazlar Daha önce bilgi formunda belirtilmemi olan ürün veya firmaların stantta tanıtımı ve reklamı yapılamaz Alt KATILIMCI, Ana KATILIMCI ile aynı ko ullardan mesuldür. Bir stant iki veya daha fazla firmaya tahsis edildiyse, her firma hem beraber hem ayrı ayrı AGORAS a kar ı, katılım ko ullarına uymak zorundadır. Her ikisi de AGORAS'a kar ı mü tereken ve müteselsilen sorumludur Ana KATILIMCI, Alt KATILIMCI'nın ödemesi gereken fuar katılım bedeline mü terek borçlu ve müteselsil kefildir E er bir Alt KATILIMCI, AGORAS ın onayı olmadan katılımda bulunursa, AGORAS a, Ana KATILIMCI'yla, kontratını herhangi bir ikazda bulunmadan iptal etme ve standı, Ana KATILIMCI'nın zararına bo altma hakkı do ar. Ana KATILIMCI hiçbir tazminat talebinde bulunamaz Fuarın genel çizgisi ile uyum içinde olan sektörel grup stantlarına, toplu katılımlı dernek, kurum stantlarına, milli katılımlara onay verilebilir Ana KATILIMCI'nın katılmaması durumu, Alt KATILIMCI'nın kabulünün de otomatik olarak iptalini beraberinde getirir Grup katılımlarda, katılım bedelinin kar ılı ında kesilen fatura, sadece sözle me sahibi Ana KATILIMCI'ya kesilebilir. Ana KATILIMCI'nın katılım bedelinden bir kısmının, Alt KATILIMCI'ya fatura edilmesi mümkün de ildir. 13.Sözleşmenin İptali ve Cezai Şartlar: 13.1.AGORAS, kendi kontrolleri dı ında (force majeure) olu an durumlarda, KATILIMCI tarafından bir tazminat talebine maruz kalmaksızın, fuar tarihinde de i iklik yapmaya veya fuarı iptal etme hakkına sahiptir. Hiçbir KATILIMCI, sözle meyi tek taraflı olarak de i tiremez ve fesih edemez bu sözle me imzalanmasına ra men, KATILIMCI'nın herhangi bir nedenle fuara katılmaması durumunda, pe inat ödenmemi olsa dahi, KATILIMCI, sözle me ile belirlenen ücreti ödemek zorundadır KATILIMCI'nın i bu sözle meye aykırı her türlü eylemi ve KATILIMCI'nın fuara katılmadı ı, fuarın her hangi bir gününde terk etti i AGORAS ın iki çalı anı tarafından tutulan tutanakla tespit edilirse, bu tutanak HUMK 287. maddesi anlamında kesin delil olup, KATILIMCI bu tutana a mukabil ba kaca delil ikame edemez KATILIMCI, herhangi bir nedenle fuara eksik süreyle katıldı ından bahisle, katılım bedelinden indirim talep edemez Sözle me sahibi tarafından yapılan iptal taleplerinde, AGORAS, iptal tazminatı talep etme hakkına sahiptir Bu tazminat bedeli: Sözle me, fuar organizasyon tarihine 4 (dört) aydan fazla süre kala iptal edilmi ise, sözle me bedelinin %25 i Sözle me, fuar organizasyon tarihine 4 (dört) aydan az süre kala iptal edilmi ise, sözle me bedelinin %50 si Sözle me, fuar organizasyon tarihinden 3 (üç) aydan az süre kala iptal edilmi ise, sözle me bedelinin %75 i Sözle me, fuar tarihinden 2 (iki) aydan önce ve daha az süre kala iptal edilmi ise, sözle me

7 bedelinin %100 ü KDV si ile birlikte talep edilecektir. 14.Katılımcı Giriş Kartları: 14.1.Her KATILIMCI'ya 10 (on) adet, ücretsiz KATILIMCI kartı verilir. Her 15m 2 için (toplam sayı 40 (kırk) ı geçmemek artıyla) bir adet ücretsiz KATILIMCI giri kartı verilir Ücretsiz KATILIMCI giri kartları sadece KATILIMCI, KATILIMCI'nın stant çalı anları ve temsilcileri için resmi olarak düzenlenecektir. Usulsüz kullanım halinde kartlar yenisi verilmemek üzere geri alınır KATILIMCI'ların VIP Mü terileri için, mü teri bilgilerini payla arak, önceden VIP Kartları çıkartmaları mümkündür. 15.Matbu ve Online Davetiyeler ve Profesyonel Ziyaretçi Denetimi: 15.1.FLORPLANT Fuarı nın, özellikle sektör mensuplarına duyurulması ve sektör mensubu profesyonel ziyaretçinin fuara davet edilmesi için, AGORAS, her yıl belli miktarda fuar davetiyesi bastırıp, katılımcılarına da ıtır Arzu eden sektör profesyonelleri olan ziyaretçiler, fuarın web sitesinden de on-line davetiyelerini temin edebilirler Matbu veya on-line fuar davetiyesi ile fuarı ziyarete gelen sektör profesyonellerinden giri ücreti tahsil edilmez Ancak, fuar davetiyesi ile birlikte fuara girmek isteyen sektör profesyonelinden, çalı tı ı kuruma dair kartvizit veya çalı tı ı kurumun tanıtım kartı ile birlikte resmi bir kimli ini ibraz etmesi istenecektir. Davetiye kartı ile birlikte kartvizit, kurum kartı ve resmi kimlik kartı olmayan veya isimlerin uymadı ı ki iler, fuara bedelli dahi olsa alınmayacaktır On-line veya matbu davetiye olmadan fuarı ziyaret edenler, giri te kartvizitlerini, sektörel kimliklerini ve resmi kimliklerini ibraz ettikten sonra, fuarı ziyaret edebilirler Katılımcılar, AGORAS ın izni olmadan, davetiye bastıramazlar. zinsiz davetiye basımı durumunda, AGORAS bu davetiyeleri giri te kabul etmez. 16. Fuar Kataloğu: 16.1.Fuar katalo unu, AGORAS hazırlayıp, yayınlamak ve da ıtmakla mükelleftir. Her KATILIMCI, katalogda, irket ismi, logosu, ileti im bilgileri, Türkçe ve ngilizce kısa tanıtım yazısı ve de faaliyet gösterdi i hizmetler ve ürünlerle ilgili bilgi ile yer alabilir KATILIMCI firmalar yanlı, eksik veya atlanmı bilgileri için hak iddia edemez, herhangi bir talepte bulunamaz AGORAS, katalogda yer alan bilgilerin içeri inden ve elde olmayan nedenlerden ötürü, baskıda meydana gelebilecek hatalar için mesuliyet kabul etmez KATILIMCI'lar, arzu ettikleri takdirde, fuar katalo unda, ön sayfada Tablo 2'de belirtilen bedeli kar ılı ında, reklam sayfası ile de yer alabilirler. 17. E-bülten Yayınlanması ve Reklam İmkanları: 17.1.AGORAS, FLORPLANT Fuarı nın duyurusunu etkin bir ekilde gerçekle tirebilmek için, yurtiçinde Türkçe, yurtdı ında da ngilizce da ıtılacak fuar e-bültenleri yayınlamaktadır Her KATILIMCI'nın fuara katıldı ı, bu e-bültenler aracılı ıyla, KATILIMCI listesinde duyurulmaktadır Arzu eden KATILIMCI'lar, kendi web sitelerine link verilecek ekilde Türkçe e-bültenlerde veya ngilizce e-bültenlerde, banner reklamı aracılı ıyla, kendilerini tanıtabilirler.

8 (bir) yayınlık banner reklam tarifesi 100 Euro dur. Birden fazla banner reklamı için satı temsilcilerinden bilgi ve tanıtım sözle mesi istenebilir (onbeş) gün boyunca web sitemizde kalacak banner bedeli 150 Euro dur. Web sitesinde daha uzun kalabilecek banner reklamları için, satı temsilcilerinden bilgi ve tanıtım sözle mesi istenebilir. 18.Diğer Tanıtım Yayınları: 18.1.AGORAS fuardan önce, fuar alanında ve fuar sonrasında fuarı tanıtmak üzere gerekli gördü ü fuar gazetesi, bro ür, CD gibi ba ka yayınlar da hazırlayabilir veya ba ka bir ajansa, yayıncıya hazırlatabilir. AGORAS, bu yayınları KATILIMCI'ların da reklam vermesine açıp açmama özgürlü ünü saklı tutar. AGORAS hazırladı ı bu tür yayınları, KATILIMCI'ların reklamına açtı ı takdirde sadece fuarın KATILIMCI'sı olan firmalar, bu yayınlara reklam verebilir. 19.Fuar Sigorta Kapsamı: 19.1.AGORAS, te hir yapılacak salonları genel olarak sigortalatmı tır. Bu sigortanın kapsamındaki riskler; do al afet, yangın, sızıntı ve su baskını hasarlarıdır. Ancak bu sigorta, katılımcıların fuarda te hir etti i emtiaları kapsamamaktadır KATILIMCI firmalar, stantlarının içinde sergileyecekleri ürünlerinin her türlü elektrik, ya mur, do al afet gibi ürünün bozulmasına ve çalınma riskine kar ı sigortalatmakla mükelleftir. AGORAS, fuarda te hir edilen ürünlerin sigortasını yaptırmamaktadır. 20.Stant Yapımı: 20.1.KATILIMCI'lar, AGORAS teknik bürosu tarafından belirlenecek ekil ve artlarda fuar iç düzenlemesini yapacaklar ve belirlenen genel kurallara uyacaklardır AGORAS, KATILIMCI'arın iç dekorasyonunun düzenlenmesinde taraf de ildir. 21.Standart Stant Yapım Kuralları: 21.1.KATILIMCI firmalar, fuara, AGORAS ın belirledi i standart stant seçeneklerinden biri ile veya arzu ettikleri bir mimarlık ofisinin stant hizmetinden yararlanarak katılabilirler KATILIMCI, kiraladı ı standı, hasara u ratmadan kullanmakla yükümlüdür. Sunta paneller ve alüminyum malzeme üzerine çivi çakmak, delik açmak, boyamak ve yapı tırıcı kullanmak yasaktır Aksi halde katılımcı, gerek bu hasarları gerekse fuar alanı içinde sebep olaca ı her türlü hasarı nakden tazmin edecektir. Katılımcı hasar tazminatını ödemeden, sergilenen ürünleri fuar alanı dı ına çıkartamaz. 22.Özel Stant ve Stant Mimarlık Ofislerinin Kuralları: 22.1.KATILIMCI firmalar fuara, AGORAS ın onayladı ı, arzu ettikleri bir mimarlık ofisine yaptırdıkları stant ile katılabilirler KATILIMCI firmaların, özel stant yaptırması durumunda, KATILIMCI firma ile mimarlık ofisinin anla ması gerçekle ir gerçekle mez, katılımcının ve mimarlık ofisinin bu anla mayı AGORAS a bildirmesi gerekmektedir. AGORAS, alanda stant yapacak her mimarlık ofisinin ileti im bilgilerini ve hangi katılımcıların stantlarını yapaca ı bilgisini takip edecek ve uygulamalarla ilgili olarak mimarlık ofislerini bilgilendirecektir sayılı kanun hükmü gere ince; fuar alanında stant kuran irket ya da ahısların bu alanda çalı tırdıkları ki ilere ait kimlik bildirim ve belgelerini ( irketin Adı /Çalı anın Adı, Soyadı, T.C. No, Yabancılar için çalı ma izin belgesi) stant kurulumu ba lamadan önce, AGORAS a yazılı olarak

9 bildirmeleri ve teslim etmeleri zorunludur. Bu bilgilerin ve belgelerin AGORAS a verilmemesi durumunda, sorumluluk KATILIMCI firmaya, ahsınıza/ irketinize ait olacaktır Özel stant yapımcısı, mimarlık ofisleri kendi personelinin SGK sigortasını yaptırmakla mükelleftir. Herhangi bir i kazası durumunda, mimarlık ofisi kendi personelinin, KATILIMCI firma da kendi personelinin sa lı ından sorumludur KATILIMCI, stant dekorasyon planını, fuar açılı tarihinden en az 1 (bir) ay önce AGORAS a onaylatacaktır. Yükseklikle ilgili bir sorun olması durumunda da aynı adadaki kom u stanttan, yazılı onay gerekmektedir Stant dekorasyonu, kom u stantlara görüntü bozuklu u yaratmayacak ekilde yapılır. Standart yükseklik 2,45m dir. AGORAS denetiminde, kom u stantlardan onay alındı ı takdirde en fazla 6.00m dir. Özel stant yapımlarında AGORAS ın ve kom u stantların onayı alınmadan stant kurulumu yapılamaz. Aksi takdirde, ikayet gelmesi durumunda KATILIMCI firmaya AGORAS ın Euro luk cezai yaptırım uygulama hakkı saklıdır Arzu eden KATILIMCI'lar, fuarın gerçekle ti i fuar salonlarının duvarlarına veya çatılarına bayrak, flama, balon gibi görselleri, Katılımcı El Kitabı' nda belirtilen bedeli kar ılı ında ve kuralları çerçevesinde asabilirler. KATILIMCI'lar, stantlarından uzanan ve yükseklik limitini a an, kule, boru ve di er konstrüksiyonlara tutundurulmu, a a ıya veya yukarıya sarkan flama, bayrak, balon gibi reklam görsellerini de yine Katılımcı El Kitabı'nda belirtilen bedeli kar ılı ında asabilirler, kullanabilirler KATILIMCI firmaların fuar alanına giri, stant yapım ve çıkı programları Katılımcı El Kitabı'nda belirtildi i gibi uygulanır KATILIMCI firmalar veya stant yapımını üstlenmi olan mimarlık irketleri, gürültü, toz ve her türlü kir yaratan stantlarda, in aat çalı malarını, fuardan bir gün önce saat 12:00 ye kadar bitirmekle mükelleftirler. Bu saatten sonra gürültülü, tozlu ve kirli çalı ma yapan KATILIMCI'lar ve mimarlık ofisleri, geciktirdikleri her firma standı için, Euro gecikme cezası ödemek ile yükümlüdürler KATILIMCI firmalar, stantlarının içinde te hir edecekleri ürünlerinin ve dekorasyon hazırlıklarını fuarın açılmasından bir önceki günün ak amı saat 21:00 e kadar bitirmekle yükümlüdürler Fuarın kapanı ından sonraki gün ö len saat 12:00 ye kadar, KATILIMCI firmaların fuar alanını bo altıp, temiz bir ekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Fuar alanını, belirtilen saate kadar temizlemeyen KATILIMCI'ların bırakılan stantları, malzemeleri, çöpleri AGORAS ekipleri tarafından sökülür, çöpe atılır ve olu an maliyet %200 oranında artırılarak, KATILIMCI firmaya fatura edilir. Ayrıca daha uzun bir söküm zamanı talep eden firmalara, günlük salon kirası payla tırılıp fatura edilir Stantlar hakkında ikâyet vukuunda, 1 (bir) saat içinde düzeltme ve iyile tirme yapmayan KATILIMCI'lar, Euro ceza ödemek ile yükümlüdür. Aksi takdirde AGORAS, onay alınmadan yapılan stantları sökme hakkına da sahiptir Yukarıda belirtilen AGORAS ın stant kurma ko ullarına uymayan mimarlık ofisleri, fuarın web sitesinde, mimarlık ofislerinin kara listesinde yayınlanacak ve 1 (bir) yıl boyunca AGORAS fuarlarında stant yapmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu bilgi tüm katılımcı firmalara ve faksla duyurulacaktır. 23.Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri: 23.1.Sorunsuz ve uygun bir hizmet verebilmek için, stantlara mal nakli, geçici ya da daimi ithalat amaçlı gümrükten mal çekimi ve dekorasyon i lemleri, AGORAS tarafından önerilecek firmaların görevlendirilmesi ile koordine edilmi tir. Önerilen firmalar dı ında çalı ılan firmalar için, AGORAS hiçbir koordinasyon sorumlulu u kabul etmeyecektir.

10 24.Teknik Hizmetler: 24.1.Fuar esnasında, KATILIMCI firma stantlarına, telefon ve faks ba lantısı yapılmamaktadır. Firmalar, kurulacak olan Business Center da verilecek olan internet, telefon, faks ve fotokopi gibi hizmetlerden ücreti kar ılı ında yararlanabileceklerdir AGORAS teknik personeli, stant yetkililerine sadece ana elektrik hattını, su hattını, kullanılmı su giderini göstermekle mükelleftir. AGORAS personeli, stant içindeki ba lantıyı yapmakla mükellef de ildir Stantlara, ana elektrik, su ve hava ba lantıları sadece bina sahibi kurumun onayladı ı teknik ekip tarafından yapılır. Firmalar ba ka hatlardan elektrik, su ve hava alamazlar Stant içine dö enen elektrik, su ve hava ba lantıları, stant tamamlanmadan mutlaka AGORAS teknik ekibine gösterilmeli ve onay alınmalıdır. Standartlara uymayan elektrik, su ve hava tesisatlarının ana ba lantıları yapılamaz AGORAS teknik ekibinin kontrolünden geçirilmeyen ve kom u stantlara ve ortak alanlara zarar veren durumlarda, AGORAS, KATILIMCI firmaya Euro ceza uygulayabilir Stant içi elektrik, su, hava tesisatlarını AGORAS teknik ekibi yapmaz Tüm KATILIMCI firmalar, stantlarında kullanacakları elektri in KW ını sözle mede veya daha sonra kendilerine gönderilecek olan Katılımcı El Kitabı'ndaki" Elektrik Talep Formu ile bildirmek zorundadırlar. AGORAS, her katılımcıya 1m 2 için 100W lık elektrik temin etmektedir. Daha yüksek elektrik talepleri için, talep edilen her 1KW ın bedeli 10 Euro + KDV dir Verilmi olan tesisat malzemelerinde veya binanın kendisinde olu an zararlardan, KATILIMCI mesuldür. Tespit edilen hasar, KATILIMCI firmaya fatura edilecektir Kontrolsüz enerji kullanımından do an her türlü zarardan, KATILIMCI mesuldür. Tespit edilen her türlü hasar, KATILIMCI firmaya fatura edilecektir. 25.Stant Temizliği: 25.1.AGORAS, fuar alanının temizli ini organize eder KATILIMCI, kendi standının, her gün fuar açılmadan önce temizlenmesinden, kendisi sorumludur. Arzu eden KATILIMCI firmalar, AGORAS ın önerdi i anla malı temizlik firmasının hizmetlerinden yararlanabilirler KATILIMCI, her ak am kendi çöp kutusunu standının önüne bırakmalıdır. 26.Güvenlik: 26.1.AGORAS, yurt içinde fuar düzenlenmesine dair usul ve esaslara dayanan 5174 sayılı kanun gere ince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i tebli inde yer alan güvenlik ko ulları ile ilgili maddelere riayet eder Fuar alanının ve salonlarının genel güvenli inden, yürürlükteki mevzuat do rultusunda, fuar saatleri sırasında AGORAS sorumludur. Bunun dı ında AGORAS a ek bir sorumluluk yüklenemez KATILIMCI'ların özel e yalarının güvenlik sorumlulu u, kendileri tarafından sa lanacaktır. AGORAS, te hirleri ve stant donanımlarını gözetmek sorumlulu unu kabul etmez. AGORAS, herhangi bir kayıp ve zarar için mesuliyet kabul etmez AGORAS ın genel güvenlik için mesuliyeti, mala zarar ve ki isel yaralanmaları kapsamaz Arzu eden KATILIMCI'lar, AGORAS ın anla malı güvenlik hizmeti sa layıcısından arzu ettikleri düzeyde güvenlik hizmeti alabilirler AGORAS, fuar alanı otoparkındaki araçlarda meydana gelecek her türlü hasar ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. KATILIMCI firmanın personeli, görevlileri, hizmet veren üçüncü ki i ve

11 kurumlar tarafından bırakılan arabalara ve bu arabalar içerisindeki kıymetli e yalara kar ı üçüncü ki iler tarafından ika edilecek, trafik kazası, hırsızlık sair her türlü haksız eylem nedeniyle AGORAS ın hiçbir sorumlulu u yoktur Herhangi bir nedenle fuar merkezi otoparkında ve fuar alanı içerisinde hukuka aykırı, haksız bir eyleme maruz kalan KATILIMCI irket çalı anları, hiçbir nedenle zararlarının AGORAS tarafından tazminini talep edemez, AGORAS, hiçbir gerekçe ile sorumlu tutulamaz KATILIMCI firma, çalı anlarını, araçlarda de erli e ya bırakılmaması konusunda uyarmakla yükümlüdür. KATILIMCI, çalı anlarına bu madde ile üstlendikleri yükümlülükleri hiçbir arta tabi olmaksızın tebli e yükümlüdür. Olası ihtilaflarda, zarara u rayan ki iler, bu madde ile üstlendikleri yükümlülükleri bilmedikleri iddiasında bulunamazlar. 27.Fuar Alanında Promosyon Aktiviteleri: 27.1.KATILIMCI'lar, fuar alanında, yüksek sesli müzik yayını yapamaz, dans, folklor, fasıl gibi gösterilerde bulunamaz. KATILIMCI'lar, düzenlemeyi dü ündükleri gösterileri AGORAS a yazılı olarak bildirmek ve onay almak zorundadırlar E er bu artlar ihlal edilirse, AGORAS müdahale edip, acil düzeltme ve durdurma hakkına sahiptir Görsel, i itsel ve mobil reklam araçlarına, halka açık gösterilere, kom u KATILIMCI'lara rahatsızlık vermedikçe, ikayet edilmedi i sürece ve salonlardaki genel anons ve duyuru sistemini duyulmaz hale getirmedikçe fuar öncesinde yönetime bildirilmek ve yazılı onayını almak artıyla izin verilebilir AGORAS, müzik yayını ve gösteri ekline uymayan, kuralları ihlal eden firmaların enerjilerini kesmeye, hiçbir geri ödeme yapmadan stantlarını kapatmaya yetkilidir. 28.Fuar Alanında Yetki: 28.1.Fuar alanına giri in ba langıcından, çıkı ın bitimine kadar, fuar alanında AGORAS tam yetkiye sahiptir AGORAS ın her türlü talimat verme ve özellikle idari açıdan talimatları de i tirme, kaldırma, yenileme hakkı saklıdır Fuar alanına hayvan alınmaz AGORAS, KATILIMCI stantlarını, etkinliklerini, planlarını ve ürün te hirlerini; foto raf, kamera ya da çizim yoluyla kaydetme ve bunları reklam amaçlı ve basın bültenleri için, KATILIMCI'nın herhangi bir itiraz hakkı olmadan kullanma hakkına sahiptir Aynı artlar, AGORAS ın izniyle basına çektirilen foto raflar için de geçerlidir KATILIMCI firma, fuarın açık oldu u saatlerde, kendi standında teknik ve ticari bilgi verecek nitelikte, en az bir elemanını stant görevlisi olarak bulundurmaya mecburdur. 29.Yasal Tebligat Adresleri: bu sözle menin 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecek, söz konusu adreslere gönderilen tebligatlar geçerli sayılacaktır Adres De i ikli i: Tarafların, bu sözle menin imzalandı ı sırada belirttikleri adreslerin de i mesi halinde yeni tebligat adreslerini adres de i ikli ine ili kin oldu unu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup ile yazılı olarak bildirme yükümlülü ü vardır. Aksi takdirde eski adrese yapılmı tebligatların geçerli olaca ı kabul edilmi sayılacaktır. 30.Uyuşmazlıkların Çözümü: 30.1.Bu sözle me nedeniyle ortaya çıkabilecek anla mazlıkların, taraflar arasındaki ili kilere zarar

12 vermeyecek ekilde çözümlenmesi esastır. Ancak, kar ılıklı mutabakatla çözümlenemeyen ihtilaflarda taraflar, Antalya Merkez Mahkeme ve cra dairelerinin tek yetkili oldu unu pe inen kabul ederler. 31.Mücbir Sebepler: 31.1.AGORAS tarafından düzenlenecek fuar organizasyonunun tamamı veya bir kısmı, resmi makamların alacakları kararlar veya beklenmedik yasal nedenlerle mücbir sebep olarak kabul edilen veya ticareti engelleyici nitelikte sava, seferberlik, grev, karga a, ayaklanma, salgın hastalık, karantina, deprem, su baskını, do al afetler vb. sonucu olanaksız hale gelebilir. Yukarıda yazılı sebeplerin birinin, fuar ba lama tarihinden önce ortaya çıkması halinde komple organizasyon, e it stant alanları ve e it süreyle AGORAS tarafından belirlenecek tarihte yapılacaktır Anılan nedenlerden birinin fuar ba lama ve biti tarihleri arasında meydana gelmesi halinde ise, AGORAS ın hiçbir maddi ve hukuki sorumlulu u söz konusu de ildir. 32.Diğer Hükümler: 32.1.Katılımcı veya ziyaretçilerin birinci derecede akrabası olsa dahi, 16 ya ından küçükler fuar alanına alınmaz Fuar organizatörü veya organizatörleri, mahkeme kararı olmaksızın ve yasaklanmaksızın; fuar genel katılım ko ullarına uymayan, fuarın huzurunu bozan, kiralamı oldu u stant alanına ilaveler yapan veya istenmeyen maddeleri getiren, sergileyen ahısları ve KATILIMCI'ları fuar alanına sokmamaya, standını kapatmaya, verilen her türlü hizmeti durdurmaya, mevcut mallarını sergiletmemeye, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülü ünde olmaksızın hareket etme yetkisine sahiptir Bu sözle mede belirtilmeyen, fuar alanındaki teknik altyapı hizmetleri, organizasyon detayları ile ilgili düzenlemeler, Katılımcı El Kitabı'nda belirtildi i gibi uygulanacaktır KATILIMCI'lar, fuar alanında kendilerine tahsis edilen bölümde veya fuarın herhangi bir yerinde kullanaca ı, unvan, ürün, marka, hizmet dolayısıyla fuara katılmı veya katılmamı üçüncü ahısların her türlü fikri haklarına, telif haklarına tecavüz etti i takdirde, bu fiilinden tamamen kendisi sorumludur bu sözle me mukabilinde kiralanacak stantlarda müzik yayını yapılabilmesi için standı kiralayan firmanın, stantta müzik yayını yapaca ı süre içerisinde geçerli olmak üzere Mesam, Müsam ve benzeri nitelikteki kurulan müzik ve telif hakları organizasyonu ile yapılmı olan lisans sözle mesi bulunması gerekmekte olup KATILIMCI firma, Mesam ya da Müsam tarafından kendisine ve/ veya kiraya veren AGORAS a kar ı lisans sözle mesi olmaksızın müzik yayını yapılması sebebiyle idari para cezası ve tazminat sair cezai yaptırımlar uygulanması halinde, cezayı ve tazminatı ödeme yükümlüsünün tamamıyla kendisinin oldu unu, herhangi bir nedenle AGORAS ın idari para cezası, tazminat ödemesi ve sair yaptırımla kar ıla ması halinde AGORAS tarafından ödenen bu bedelin kendisine, ba kaca hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın rücu edilece ini, pe inen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir KATILIMCI'lar tarafından yapılacak tüm itirazlar fuarın yapıldı ı ayı müteakip 1 (bir) ay içerisinde yapılmalıdır AGORAS ın ziyaretçiler için çekili düzenleme veya düzenlememe hakkı saklıdır Yabancı KATILIMCI'ların, ngilizce sözle melerinde, tercümeden kaynaklanan muhtemel herhangi bir yorum farkında Türkçe metin ba layıcıdır Delil Sözle mesi; Bu sözle meden do acak uyu mazlıklarda; KATILIMCI, AGORAS irketi nin defter, bilgisayar kayıtlarının geçerli, ba layıcı ve kesin delil olaca ını, bunlara kar ı her türlü itiraz ve defi haklarından ve dava halinde, AGORAS irketi nin defterlerinin uygun tutuldu u hususundaki yemin teklif haklarından pe inen feragat etti ini kabul ve beyan eder. AGORAS irket kayıtları ve ticari defterleri HUMK 287. madde uyarınca münhasır delil olup, ba ka delil ikame edilemez.

13 33.İmza: bu sözle me 4 (dört) sayfadan olu maktadır. KATILIMCI firma, AGORAS tarafından Düzenlenen FLORPLANT Fuarı'na, bu sözle mede ve Katılımcı El Kitabı'nda belirtilen artlar çerçevesinde katılmayı kabul etmektedir. AGORAS, bu sözle mede ve Katılımcı El Kitabı'nda belirtilen artlar çerçevesinde, fuar hizmeti vermeyi kabul etmektedir. Bu sözle menin imzalanmasıyla taraflar, tüm yazılı ko ulları aynen kabul etmektedirler bu sözle meyi imzalayacak firmanın kanuni temsilcisi olan yetkilisi, resmi imza sirkülerini ve T.C. Nüfus Cüzdanını ve T.C. Kimlik Numarasını AGORAS a ibraz etmekle yükümlüdür bu sözle meden ve AGORAS a verilen kıymetli evraklardan do an her türlü hukuki anla mazlıkların çözümünde, Antalya Mahkemeleri ile cra Müdürlükleri nin yetkili oldu unu kabul ederim bu sözle meden do acak damga vergisi katılımcıya aittir bu sözle me 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmi tir.

4.2.Ziyaretçi Bilgileri: 4.2.1.Giriş - Çıkış Saatleri: Fuar alanına ziyaretçi girişi, fuar süresince, her gün sabah saat 10.00 da

4.2.Ziyaretçi Bilgileri: 4.2.1.Giriş - Çıkış Saatleri: Fuar alanına ziyaretçi girişi, fuar süresince, her gün sabah saat 10.00 da FUARA KATILIM SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR: 1.1.İşbu sözleşme aşağıda ticari unvanı ve adresi belirtilmiş bulunan AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile bilgileri sözleşmenin ön yüzündeki Tablo 1 de bulunan

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY

BAKIM SÖZLEŞMESİ. (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları. Sadettin TOLAY VD ASLANBEY BAKIM SÖZLEŞMESİ (Yedek Parça Hariç) 1. TARAFLAR: EFELAB: KULLANICI: EFELAB Laboratuar cihazları ve kimyasalları Sadettin TOLAY VD ASLANBEY 471 941 757 94 İsmet Paşa Mah. Trabzon Cad. Nar İş Hanı 1 / 8

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ

SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 24-26 Mart 2016 İstanbul Fuar Merkezi 22-23 Mart 2016 SPONSORLUK SEÇENEKLERİ 6. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuvar ve Üretim Ekipmanları Fuar

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ

TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ TEKNİK SERVİS VE BAKIM SÖZLEŞMESİ PARÇA HARİÇ : SÖZLEŞME NO : 1. TARAFLAR : 2. SİSTEM : 1.1 Bir tarafta ticari ikametgahı AKŞEMŞETTİN MAH. ÇAĞLAYAN CAD. NO: 21/A Sincan / ANKARA olan YEDİEL ISITMA SOĞUTMA

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER

SPONSORLUK GENEL BİLGİLER 19-22 Mayıs 2016 tarihlerinde ANKARA BAL ve ARICILIK FUARI ATO Congresium Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda ATİS Fuarcılık A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Arı yetiştirici birlikleri, bal üreticileri

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ

e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ e-icrapro SATIŞ SÖZLEŞMESİ A. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme e-icrapro UYAP entegrasyon yazılımı ürününün satışı, kurulumu ile tarafların karşılıklı yükümlülüklerini düzenlemektedir. B. TARAFLAR 1. ZİRVE

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR

TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015. Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR TÜRKİYE MÜZİK VE DANS FUARI 2015 08-11.10.2015 Müzik, Dans ve Sahne Ekipmanları, Etkinlik Organizasyonu ve İletișim Teknolojileri Fuarı ORGANİZATÖR HKF FUARCILIK A.Ș. Barbaros Bulvarı 163/2 34349 Beșiktaș/

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. . EVLİLİK HAZIRLIKLARI, EV GEREÇLERİ VE MOBİLYA FUARI 10-14 NİSAN 201 TRABZON DÜNYA TİCARET MERKEZİ BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

Detaylı

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENÇ OFİS PROJESİ. Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENÇ OFİS PROJESİ Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- İşbu Yönergenin amacı; Genç Ofis projesinin çalışma esas ve usullerinin,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MEVCUT MÜŞTERİ TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin mevcut kurumsal/bireysel (Abone) internet hizmeti abonelerinin ( Abone ) peşin,12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca

Detaylı

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren

İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren MADDE 1: TARAFLAR 1.1.SATICI: Ünvanı : caddeonline.com Mail: info@caddeonline.com 1.2 ALICI: İş bu sözleşme kapsamında ALICI caddeonline.com internet sitesinden sipariş veren kişidir. ALICI nın, üye olurken

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği. İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şube Müdürlüğü 2015 YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ (2009/5 Sayılı Tebliğ) 2009/5

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 )

ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) ANTALYA SERBEST BÖLGESİ Y A T I R I M C I A Ç I K A L A N KİRA SÖZLEŞMESİ ( ANT.SB.BELGE- 3 ) KİRAYA VEREN : ASBAŞ - ANTALYA SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ A.Ş. YATIRIMCININ Ticaret Unvanı : Sicil Numarası :

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Amaç SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR (Karar No: 2014/4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ

JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ JMO REKLAM YÖNETMELİĞİ TARAFLAR: Bu şartname Bayındır Sk.No:7/7 Yenişehir/Ankara adresindeki ile Şartnameyi imzalayan KATILIMCI KURULUŞ arasında aşağıda yazılı şartlarla akdedilmiştir. TANIMLAR: Bu şartname

Detaylı

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ

TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR 1.1. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN (bundan böyle "DİSTRİBÜTÖR" olarak anılacaktır)../ İstanbul 1.2. ÜÇE Çelik Yapı Sanayi Yaşar BİLGİN 'in pazarlama yetkilisi olarak

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ veya GAP AVANTAJ TARİFELERİNDEN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

KATiLiM BAŞVURU FORMU

KATiLiM BAŞVURU FORMU o ULUSLARARASI TEKSTİL MAKİNELERİ FUARI ITM 201 B'e katılacak olan firmaların, katılım tutarlarının %20'sini başvuruları sürecinde peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Fuar katılım başvuru formunu doldurup

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016

20.SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı / 05-08 Mayıs 2016 Detay Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi

TÜKETİCİ KREDİSİ EK SÖZLEŞMESİ. Kredi Tipi Başvuru Bilgileri Başvuru No Ad TCKN İletişim Bilgileri Ev Adresi İş Adresi Cep Telefonu İş Telefonu Ev Telefonu İletişim Telefonu İletişim Adresi İletişim Eposta Adresi KEP Adresi TÜKETİCİ KREDİSİ EK

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6)

YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) YURT DIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/6) Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri Başvuru Süresi: Bireysel Katılımlarda fuardan önce ön başvuru, fuardan sonra 3 ay Kimler

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ DAVAPRO DAVA TAKİP YAZILIMI SATIŞ SÖZLEŞMESİ A- TARAFLAR : 1-ZİRVE BİLGİSAYAR TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ ( Hacettepe Üniversitesi İvedik OSB Teknokenti 1368. Cadde No : 61 Kat : 3 Ofis No : 15 İvedik / ANKARA)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

Değerli İş Dünyası Temsilcileri,

Değerli İş Dünyası Temsilcileri, SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) 2008 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan bu yana üye sayısını sürekli artırmış ve faaliyetlerinin

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU

ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU ERTEK HOTEL KAYIT SÖZLEŞME FORMU İş bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği internet-telefon ve

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti

DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti HAKKIMIZDA Detay Fuarcılık Organizasyon & Tanıtım Hizmetleri Limited Şirketi TOBB- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin Y-276 numaralı Yurtiçinde

Detaylı

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesi ile İlgili Para- Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 7/8/2014 Tarihli ve 2014/4 Sayılı Kararı (16.08.2014 T. 29090 R.G.) Para-Kredi ve Koordinasyon

Detaylı

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak UYARI İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK SÖZLEŞMESİ

TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK SÖZLEŞMESİ Taraflar MADDE-1 Bu sözleşme; 20 Haziran 2013 tarihli ve 28683 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği kapsamında desteklenen kuruluş

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza

Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ. Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza Tarih:... /... /... İŞ SÖZLEŞMESİ Ad Soyad Kaşe - İmza Ad Soyad Kaşe - İmza 1 heytalks HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ Amaç : Bu sözleşme Müşteri heytalks ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık

Detaylı

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ.. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ALIM SATIM VE ARACILIK SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme. GIDA TURİZM LTD ŞTİ. (.Pendik İSTANBUL) adresinde mukim (bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) ile.. TEKS. TRİKO VE OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ( Kartal

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL SİVİL SAVUNMA MÜDÜRLÜĞÜ İLE ÇEVİRİ DERNEĞİ ARASINDA DÜZENLENEN PROTOKOL 1. TARAFLAR: İstanbul Valiliği İl Savunma Müdürlüğü ile Çeviri Derneği dir. 2. AMAÇ: Ülkemizde meydana

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT

2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT 9-13 Mart 2016 tarihlerinde uluslararası 2. ART ANKARA / ÇAĞDAŞ SANAT Fuarı ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı nda Atis Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecektir. Ankara'da bu boyutta ikinci defa düzenlenecek

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

Toplumsal Gelişimde Endüstri Mühendisliği Kurultayı bu sene Eskişehir de yapılacak..

Toplumsal Gelişimde Endüstri Mühendisliği Kurultayı bu sene Eskişehir de yapılacak.. Toplumsal Gelişimde Endüstri Mühendisliği Kurultayı bu sene Eskişehir de yapılacak.. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, son teknolojiye sahip konferans salonları ve fuaye alanlarıyla,

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI

T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KONFERANS SALONLARI VE STANT KİRA SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM ESASLARI 1) Kiralanan Standın veya konferans salonunun kullanım alanı ve süresi (sahne düzenlemesi ve provalar

Detaylı