KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI"

Transkript

1 KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

2 Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu 3 Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu 4 Özsermaye Değişim Tablosu 5 Nakit Akış Tablosu 6 1. Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 7 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Temel Esaslar ve UFRS ye Uygunluk Beyanı 8 3. İşletme Birleşme ve Bölünmeleri Diğer İşletmelerdeki Paylar Bölümlere Göre Raporlama Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacak ve Borçlar Diğer Alacak ve Borçlar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Taahhütler Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Ertelenmiş Gelirler Karşılıklar Diğer Varlık ve Yükümlülükler Özsermaye Hasılar ve Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri Niteliklerine Göre Giderler Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Giderler Finansman Gelirleri-Giderleri Vergi Gelir ve Giderleri Hisse Başına Kazanç İlişkili Taraf Açıklamaları Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Açıklanması Gereken Diğer Hususlar 45 Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Bireysel Finansal Tablolar 46 Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bireysel Finansal Tablolar 48

3 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAYSERİ VE CİVARİ ELEKTRİK TÜRK A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı bilgilerden oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu İşletme yönetimi, konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmasından, gerçeğe uygun sunumundan ve konsolide finansal tabloların hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolün belirlenmesinden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Bağımsız denetimimiz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediklerine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla prosedürlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bağımsız denetim prosedürleri, finansal tablolardaki hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine göre seçilmiştir. Denetçi bu risk değerlendirmesinde iç kontrolü, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin görüş vermek amacıyla değil, denetim prosedürlerini durumlara uygun olarak tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili olarak dikkate alır. Bağımsız denetim, konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikaları ile yapılan muhasebe tahminlerinin uygunluğunun değerlendirilmesini de içermektedir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4 Görüş Görüşümüze göre; konsolide finansal tablolar, tüm önemli yönleriyle, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre gerçeğe uygun bir biçimde (veya doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm ile) sunmaktadır. Diğer Hususlar Grubun konsolide edilen bağlı ortaklığı Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.; bilanço tarihi itibariyle ödenmiş sermaye tutarı olan TL nın tamamını zarar nedeniyle yitirmiş ve Türk Ticaret Kanunu nun 376 nci maddesi kapsamına girmiş bulunmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için sermaye artırımına gidilmiş ve sermayesi TL tutarında artırılmıştır. Bu sermaye artışı tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen durum da (bağlı şirketin ana şirketin bünyesinden çıkarılması) planlanmaktadır. Elektrik Piyasasını düzenleyen mevzuatın değişik hükümlerine göre, elektrik piyasasındaki altyapı (iletim, dağıtım) şirketleri ile üretim ve perakende satış (tedarik) şirketlerinin aynı şirket tüzel kişiliği altında bulunamayacakları için, bağlı ortaklık olan Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. nin ana şirket bünyesinden çıkarılması kararı alınmış olup, devir işlemleri için gerekli hazırlıklar başlatılmış bulunmaktadır. Diğer Mevzuat Hükümlerine İlişkin Rapor Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan bilgiler, denetlenen finansal tablolar ile tutarlılık göstermektedir. Ankara, AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş. Hasan Kaval Sorumlu Denetçi

5

6 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Çalışanlara Sağ. Faydalar Kapsamında Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar ÖZSERMAYE Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Özel Yedekler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler 22 ( ) ( ) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar (Zararları) ( ) Net Dönem Karı (Zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) ( ) TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

7 KONSOLİDE KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot KAR veya ZARAR Hasılat Satışların Maliyeti (-) 23 ( ) ( ) Brüt Kar (Zarar) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-) 26 ( ) ( ) Esas Faaliyet Karı/Zararı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 27 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gideri/Geliri 28 ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI Dönem Kar-Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç 29 0,0010 0,0005 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0010 0,0005 Dipnot DÖNEM KARI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 22 ( ) ( ) Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR

8 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Not Ödenmiş Sermaye Özel Yedekler Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar ÖZKAYNAKLAR UFRS/UMS Öncesi UFRS/UMS Değişklikleri 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UFRS/UMS Sonrası ( ) ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) - - Toplam Kapsamlı Gelirler 22 ( ) ( ) Sermaye Amortismanı Azınlık Paylarındaki Değişim Ayrılan Yedekler ( ) - - Dağıtılan Temettü 22 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) - - Toplam Kapsamlı Gelirler 22 ( ) ( ) Sermaye Amortismanı İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ( ) Azınlık Paylarındaki Değişim Ayrılan Yedekler ( ) - - Dağıtılan Temettü 22 ( ) ( ) ( ) Bölünmeyle Devredilen Birikmiş Karlar ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

9 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımı Dipnot Net Dönem Net Karı/Zararı Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Sermaye Amortismanı Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (+) Konusu Kalmayan Karşılıklar (-) 26 ( ) ( ) Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) Ödenen Kıdem Tazminatı (-) 20 ( ) ( ) Dava ve İzin Karşılıkları Kredilere İlişkin Faiz ve Kur Düzeltmeleri ( ) Vergi Tahakkuku Ertelenen Vergi Gelir Gideri 28 ( ) ( ) Duran Varlık Satış ( Kar) Zararı (40.000) ( ) Gelir Ve Gider Tahakkukları (Net) İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Stoklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Finansal Yatırımlardaki Artış (-) / Azalış (+) (1.260) 0 Diğer Varlıklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Ticari Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) ( ) ( ) Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) ( ) ( ) Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Vergi Ödemeleri (-) ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net ( ) ( ) Duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) Bölünme ile Devredilen Duran Varlıklar (Net) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit Temettü Ödemeleri ( ) ( ) Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) (Net) 17 ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış ( ) ( ) Bölünmeden Kaynaklı Nakit Çıkışları 3 ( ) 0 Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

10 NOT 1- ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ( Şirket ) tarih ve 4022 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesi ile kurulmuştur. Halen tarihli Görev Verme Sözleşmesi ve tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile tarihinde Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ndan almış olduğu Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Lisansı çerçevesinde faaliyetini sürdürmektedir. Şirketin ana faaliyet konusu 6446 (Eski 4628) sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Kayseri ilinin tamamı ile Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Dendil, Eşikli, Çat, Arpaözü ve Sızır köyleri sınırları içinde kalan bölgede ; elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve ticareti ile işletme hakkı devir alınan bu tür tesislerin işletilmesi, ileride devri uygun bulunacak diğer tesislerin devir alınıp işletilmesidir. Şirketin merkez adresi Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: Melikgazi/KAYSERİ'dir. Şirket Kayseri Ticaret Sicili'ne 1237 numarası ile kayıtlıdır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle şirket sermayesi ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir. Şirketin pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayeye ilişkin açıklamalar Not 22 de detaylı olarak yapılmıştır Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ,00 % 34, ,00 % 34,01 Aktiv Group Holding A.Ş ,00 % 27, ,00 % 27,30 Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş ,00 % 20, ,00 % 20,00 Büyükşehir Eğt.Fal.Sos.Tes.San.Tic. A.Ş ,50 % 8, ,50 % 8,91 Tes-İş Sendikası ,00 % 5, ,00 % 5,00 TEK Vakfı ,50 % 0, ,50 % 0,29 Gerçek Kişiler ,00 % 4, ,00 % 4,49 TOPLAM % % 100 Gerçek kişi ortaklar tarihi itibariyle 269 kişiden oluşmaktadır. ( : 374 kişi) Bağlı Ortaklık Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") tarihinde "Kayseri ve Civarı Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ünvanı ile kurulmuş olup tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile şimdiki ünvanına kavuşmuştur. Söz konusu değişiklik tarih ve 8293 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 7

11 Bağlı ortalığın ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması ve elektrik enerjisi üretimi ile satışıdır. Bu kapsamda Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) bağlı 10. Grup Bünyan, Pınarbaşı, Sızır ve Çamardı Hidroelektrik Santralleri ("HES") ile 13.Grup Derme, Kernek, Erkenek ve Besni Hidroelektrik Santrallerinin "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle yapılan özelleştirilme ihalesi neticesinde sözü edilen santrallerin 49 yıllığına işletme hakkını almıştır. Bağlı ortaklığın itibariyle sermayesi TL olup, sermayenin % 95,75'i ana ortaklık olan Kayseri ve Civarı Enerji Üretim A.Ş.'ye aittir. Bu nedenle ekte yer alan finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmiştir. Şirketin itibariyle çalışan personel sayısı aşağıda belirtilmiştir Kayseri ve Civarı Enerji Üretim A.Ş Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş TOPLAM Diğer Hususlar sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında hizmet veren Kayseri ve Civarı Enerji Üretim A.Ş., yine aynı kanun ve buna bağlı yönetmelikler kapsamında elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini iki ayrı tüzel kişilik altında yürütmesi gerekliliğinden tarihi itibariyle kısmi bölünmeye gitmiştir. Aynı ortaklık yapısı ile kurulmuş olan Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye genel kurul tarihi itibariyle kısmi bölünme ile ayrıştırılmıştır. Bölünmeye ilişkin bilançolar Not 3'de belirtilmiştir. 2. Ortak sayısının kanunda belirtilen haddeleri aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu kurul kaydında bulunan şirketin, kurul kaydından çıkarılması talebi Sermaye Piyasası Kanunun Seri: IV No:39 Tebliği'nin 7. maddesindeki hükümleri sağlaması nedeniyle uygun bulunmuş ve itibariyle halka açık ortaklık statüsünden çıkarılmıştır tarihi NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. SUNUMA İLİŞKİN ESASLAR FİNANSAL TABLOLARIN UFRS/UMS LERE UYGUNLUK BEYANI Şirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ancak ilişik mali tablolar aşağıda belirtilen paragrafa uyum sağlamak amacıyla, vergi yasalarına uygun şekilde elde edi lmiş mali tablolara UFRS / UMS lerin gerektirdiği ilave ve indirimler yapılarak elde edilmiştir. Türkiye de hangi şirketlerin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları na uygun raporlama yapacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Bu muhasebe sistemine uygun finansal tablolar ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından örnek tablolar şeklinde belirlenmektedir. İlişikteki mali tablolar bu formatlara uygun olarak düzenlenmiştir. 8

12 Şirket, ilk defa 2013 yılı itibariyle Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları na göre finansal raporlama yapıp yayınladığı için Türkiye Finansal Raporlama Standartları ndan IFRS 1 - Türkiye Muhasebe Standartları nın İlk Defa Uygulaması Standartı nı uygulamıştır. Bu standart gereği finansal durum tablosu (bilanço) üç döneme ilişkin karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dolayısıyla ( ) tarihli finansal durum tablosu açılış niteliğindedir. Bu tarih itibariyle yapılan uyum çalışmalar ının sonuçları (mutabakat tabloları) aşağıdadır. KAR/ZARAR MUTABAKAT TABLOSU Düzeltme Tutarı Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü TMS/TFRS Geçiş Öncesi Sayılı Kanun Düzeltmeleri Dava Karşılıkları ( ) ( ) Kıdem Tazminatı Karşılıkları Kullanılmayan İzin Karşılıkları ( ) ( ) Banka Kredileri ( ) - ( ) Duran Varlıklar ( ) - ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ( ) ( ) Geçiş Sonrası ÖZKAYNAK MUTABAKAT TABLOSU Düzeltme Tutarı Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü TMS/TFRS Geçiş Öncesi Diğer Çeşitli Alacaklar ( ) ( ) 6111 Sayılı Kanun Sınıflandırması ( ) - ( ) Dava Karşılıkları ( ) ( ) Kıdem Tazminatı Vergi Etkisi Kullanılmayan İzin Karşılıkları ( ) ( ) Duran Varlıklar ( ) - ( ) Kar Zarar Etkisi ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) - ( ) Toplam ( ) Geçiş Sonrası

13 Kullanılan Para Birimi ve Yabancı Para Değerlemesinde Kullanılan Kurlar Şirketin faaliyetlerinde kullanılan para birimi Türk Lirası olup, raporlamada da aynı para birimi kullanılmıştır. Şirketin ilgili dönem ait finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan kurlar aşağıda belirtilmiştir. USD Euro Alış Satış Alış Satış ,8889 1,8980 2,4438 2, ,7826 1,7912 2,3517 2, ,1343 2,1381 2,9365 2, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Şirketin, finansal durum ve performans değişimlerinin tespitine imkân vermek üzere 2013 yılına ait finansal tabloları önceki dönemlerle (2012 ve 2011) karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır. Eğer bir cari dönemde, önceki dönemle veya dönemlerle ilişki olarak önemli hatalı bilgi raporlaması tespit edilirse, yayınlanmış finansal tablolar geçmişe yönelik olarak düzeltilmekte ve düzeltilmiş finansal tablolar yayınlanmış önceki dönem bilgileri ile karşılaştırmalı olarak yeniden sunulmaktadır Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Şirketin ilk Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları' na uygun finansal raporlama tarihi ' dür. Bu nedenle finansal tabloların düzenlenmesinde bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiş ve uygulama zorunluluğu başlamış bütün standartlar ile bunlara ilişkin yorumlar kullanılmıştır. Bu tarih itibariyle karşılaştırma amacıyla verilen önceki dönemlere ait iki Finansal Durum Tablosu ve bir Kar Zarar Tablosunun düzenlenmesinde de tarihinde yürürlükte olan standartlar kullanılmıştır. Dolayısıyla önceki dönemlerde yayınlandığı halde henüz uygulama zorunluluğu olmayan standartlarda kullanılmış olmaktadır. Yayınlanmış olmakla birlikte henüz zorunlu uygulaması başlamamış standartların ve daha önce uygulamaya başlanmış olmakla birlikte bunlarda değişiklikler yapan standartların kullanım şekli ve bunların işletmenin finansal tablolar üzerine etkileri aşağıda açıklanmaya çalışılmaktadır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu Standardı: Bu standart, bizzat standardın kendisinin revize edilmesi veya diğer standartların revize edilmesi veya yeni bir standart uygulamaya konulurken değiştirilebilmektedir. Finansal Tabloların İlgili Olduğu 2011, 2012, 2013 yıllarında standartta yapılan değişiklikler veya iyileştirmeler aşağıdaki gibidir. Diğer Kapsamlı Gelirlerin Sunumu: Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu üzerinde muhasebeleştirildikten sonra özkaynaklarda raporlanan kazanılmamış gelirlerin veya giderlerin Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ve Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar şeklinde sınıflandırılarak gösterilmesine ilişkindir. Bu düzenleme tüm yıllar için uygulanmıştır. 10

14 Yeniden Sınıflama Düzeltmelerinin Sunumu Bu değişiklik diğer kapsamlı gelir üzerinden özkaynaklarda Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar kalemine dahil kazanılmamış gelir ve gider yaratan unsurların bilanço dışı kalmaları durumunda, doğan kar veya zararın dönem kar zararına alınırken, özkaynaklarda yer alan tutarın iptalinin yine Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosunda ters işlemle yeniden sınıflama düzeltmesi olarak gösterilmesini gerektirmektedir. Böylece ilgili gelir veya giderler iki defa gösterilmiş olmayacaklardır. Uzun ve Kısa Vadeli Finansal Varlıkların/Borçların Sınıflaması: Bu değişiklikle finansal varlık ve borçların kısa vadeli / uzun vadeli ayırımına açıklık getirilmektedir. Buna göre kısa vadeli borçlar normal faaliyet döngüsü içinde yer almayan ancak vadeleri raporlama döneminden itibaren on iki ay içinde dolacak olan veya öncelikle ticari amaçla elde tutulan borçlardır. TFRS 9 a göre alım satım amacıyla elde bulundurulan olarak sınıflandırılmış bazı finansal borçlar, kredili mevduat hesapları, uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları, temettü ödemeleri, gelir vergileri ve diğer ticari olmayan ödemeler bunlara örnektir. Uzun vadede finansman sağlayan finansal borçlar (örneğin işletmenin normal faaliyet döngüsünde kullanılan işletme sermayesinin bir parçası olmayan) ve raporlama döneminden sonraki on iki ay içerisinde ödenmeyecek olan finansal borçlar, uzun vadeli borçlardır. Kar veya Zarar Tablosu nda ayrı bir kalem olarak gösterilecek Gelir veya Giderler: Kar Zarar Tablosu nda aşağıdaki kalemlerin diğerlerinden ayrıca gösterileceği belirlenmektedir. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların finansal durum tablosu (bilânço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar Bir finansal varlığın yeniden sınıflandırılması neticesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi durumunda, önceki defter değeri ile yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı TMS 19 standardında yapılan değişiklikler, tanımlanmış fayda planları ve kıdem tazminatı ile ilgili muhasebe işlemlerine değişiklik getirmektedir. Bu kapsamda doğan aktüer kazançların kar zararda muhasebeleştirilebilme olanağı kaldırılmakta ve bunların tamamının özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca aktüer kazançların % 10'luk bir koridorda kalan kısmının muhasebeleştirilmesinin ertelenmesine ilişkin düzenlemede kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak şirket bu uygulamayı ilk olarak TFRS/TMS' lere geçiş ile benimsemiş bulunmaktadır. 11

15 Konsolidasyon Paketi IASB tarafından Mayıs 2011 de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın konsolidasyonla ilgili standartlarında yapılan değişiklikler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları olarak yürürlüğe konulmuştur. Bu standartların de başlayan hesap dönemleri için kullanılması zorunludur. Önceki dönemler içinde kullanılması ihtiyaridir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Paylar Bu standartların şirketimize etkileri aşağıda sunulmaktadır. TFRS 10 Konsolide Mali Tablolar Bu standart daha önceki TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar ve TYS 12 Konsolidasyon-Özel Amaçlı İşletmeler standardının yerine geçmek üzere Mart 2011 de yayınlanmış ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından da kabul edilerek tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir tarihinde ve daha sonra başlayan hesap dönemlerinde zorunlu uygulanması gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu standart konsolidasyon yöntemlerinde bir yenilik getirmemektedir. Ancak hangi şirketlerin konsolidasyon kapsamına a lınacağının daha kolay belirlenmesi için Kontrol kavramı daha somut bir şekilde açıklanmaktadır. Buna göre, yatırım yapılan bir işletmenin yavru (bağlı şirket) sayılıp, tam konsolidasyon kapsamına alınabilmesi için aşağıdaki üç koşulun tamamının karşılanması gerekmektedir. İşletmenin diğer işletme üzerinde güç kullanabilecek olanaklara sahip olması, Bu iştirak ve katılımdan dolayı değişken getirilere maruz kalmalı, Bu getiriler en azında kendi gücü ölçüsünde sahip olduğu güç ile etkilenebilmelidir. Bunun dışında standart, işletmenin nasıl veya ne koşullarda bu gücünü kullanıyor olduğuna ilişkin uygulamalara açıklık getirmektedir. Örneğin % 50'nin altında bir hisse oranına sahip olunduğunda, hangi koşullarda, nasıl veya ne zaman gücün varlığının kabul edileceğine örnekler vermektedir. Daha sonra yapılan güncelleme tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu güncellemeye göre; menkul kıymet yatırım fonları ve şirketlerindeki paylar tam konsolidasyon (TMS 10) ve İştirakler ve İş Ortaklıklarına yapılan yatırımlar (TMS 12) standartlarına göre değerlenmeyecek, bunların yerine, bu tür payların gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler Kar Zarar Tablosu na aktarılmak suretiyle değerlenecektir. 12

16 Bu standart şirketimizle ilgili olmakla birlikte, önemli bir etkisi olmamaktadır. Çünkü; tek bir bağlı ortaklığı bulunmakta ve bunun üzerinde kontrol gücümüzde bir şüphe bulunmamaktadır. TFRS 11: Müşterek Anlaşmalar Bu standart da daha önceki TMS 31: İş Ortaklıklarındaki Paylar ve TYS 13 Müştere ken Kontrol Edilen İşletmeler Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Payları standartların yerine geçmek üzere tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır tarihinde ve daha sonra başlayan hesap dönemlerinde zorunlu uygulanması gerekmektedir. Bu standart ta müşterek anlaşma, müşterek kontrol, iş ortaklığı kavramları somutlaştırılmaktadır. Müşterek anlaşma, iki veya daha fazla tarafın üzerinde müşterek kontrole sahip olduğu anlaşmadır. Müşterek kontrol, bir anlaşma üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrol, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği bir durumda vardır. Müşterek anlaşmanın sonuçları muhasebeleştirme açısından iki farklı durumla sonuçlanır. Bu kontrol ya müşterek faaliyettir, yada iş ortaklığıdır. Müşterek faaliyetler faaliyete katılanların varlık veya borcu gibi finansal tablolara yansırken, iş ortaklıkları iştiraklerde olduğu gibi Özkaynak Yöntemine göre konsolide mali tablola ra alınırlar. Böylece daha önce geçerli olan orantılı konsolidasyon yönteminden vazgeçilmiş olmaktadır. Şirketin böyle bir faaliyeti olmadığı için standarttan ekonomik veya mali durumun raporlanmasına bir etkisi olmamıştır. TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar tarihinden itibaren düzenlenecek finansal tablolar için geçerlidir. Bu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının; İşletmenin diğer işletmelerdeki paylarının niteliği ile bunlara ilişkin riskler ve Söz konusu payların işletmenin finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına etkilerini anlamalarını sağlayacak bilgilerin işletme tarafından açıklanmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak amacıyla her bir şirket veya yatırım türü için yapılması gerekli açıklamalar bu standart ile belirlenmektedir. Standart yeni bir değerleme hükmü getirmediği için şirketimiz üzerinde bir etkisi olmamıştır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Bu standart bir yeni düzenleme olarak, özellikle finansal ve finansal olmayan tüm varlık ve borç kalemlerin değerlemesinde sorun olan gerçeğe uygun değer in nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamalar getirmektedir. Eğer diğer standartlarda gerçeğe uygun değerin nasıl hesaplanacağı açıklanmıyor ise bu standardın hükümlerine göre değerleme yapılacaktır. Standart; gerçeğe uygun değeri, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlar. Gerçeğe uygun değer, fiyatın doğrudan gözlemlenebilir olmasına veya başka bir değerleme yöntemi kullanılarak tahmin edilmesine bakılmaksızın, mevcut piyasa koşullarında ölçüm tarihinde asıl (ya da en avantajlı) piyasada olağan bir işlemde bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır (başka bir ifadeyle çıkış fiyatıdır). 13

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar 31 Ekim 2014 Bu rapor, 43 sayfa konsolide

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01.01.2013-31.03.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot Referansları 31.03.2013 31.12.2012 Dönen Varlıklar 62.316.763 72.717.092 Nakit

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı