KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI"

Transkript

1 KAYSERİ ve CİVARI ELEKTRİK TÜRK A.Ş. İLE BAĞLI ORTAKLIĞININ HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

2 Not İÇİNDEKİLER Sayfa Bağımsız Denetim Raporu 1 Finansal Durum Tablosu 3 Kar Zarar Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu 4 Özsermaye Değişim Tablosu 5 Nakit Akış Tablosu 6 1. Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 7 2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Temel Esaslar ve UFRS ye Uygunluk Beyanı 8 3. İşletme Birleşme ve Bölünmeleri Diğer İşletmelerdeki Paylar Bölümlere Göre Raporlama Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacak ve Borçlar Diğer Alacak ve Borçlar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Taahhütler Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Ertelenmiş Gelirler Karşılıklar Diğer Varlık ve Yükümlülükler Özsermaye Hasılar ve Satışların Maliyeti Faaliyet Giderleri Niteliklerine Göre Giderler Esas Faaliyetlerden Diğer Gelir ve Giderler Finansman Gelirleri-Giderleri Vergi Gelir ve Giderleri Hisse Başına Kazanç İlişkili Taraf Açıklamaları Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen Açıklanması Gereken Diğer Hususlar 45 Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Bireysel Finansal Tablolar 46 Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bireysel Finansal Tablolar 48

3 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KAYSERİ VE CİVARİ ELEKTRİK TÜRK A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kar veya zarar tablosunu, konsolide diğer kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile diğer açıklayıcı bilgilerden oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu İşletme yönetimi, konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmasından, gerçeğe uygun sunumundan ve konsolide finansal tabloların hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolün belirlenmesinden sorumludur. Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Bağımsız denetimimiz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediklerine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla prosedürlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bağımsız denetim prosedürleri, finansal tablolardaki hata veya hileden kaynaklanan önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine göre seçilmiştir. Denetçi bu risk değerlendirmesinde iç kontrolü, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin görüş vermek amacıyla değil, denetim prosedürlerini durumlara uygun olarak tasarlamak amacıyla işletmenin konsolide finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili olarak dikkate alır. Bağımsız denetim, konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikaları ile yapılan muhasebe tahminlerinin uygunluğunun değerlendirilmesini de içermektedir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4 Görüş Görüşümüze göre; konsolide finansal tablolar, tüm önemli yönleriyle, Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ile bağlı ortaklığının 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına göre gerçeğe uygun bir biçimde (veya doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm ile) sunmaktadır. Diğer Hususlar Grubun konsolide edilen bağlı ortaklığı Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.; bilanço tarihi itibariyle ödenmiş sermaye tutarı olan TL nın tamamını zarar nedeniyle yitirmiş ve Türk Ticaret Kanunu nun 376 nci maddesi kapsamına girmiş bulunmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için sermaye artırımına gidilmiş ve sermayesi TL tutarında artırılmıştır. Bu sermaye artışı tarihi itibariyle tescil edilmiştir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen durum da (bağlı şirketin ana şirketin bünyesinden çıkarılması) planlanmaktadır. Elektrik Piyasasını düzenleyen mevzuatın değişik hükümlerine göre, elektrik piyasasındaki altyapı (iletim, dağıtım) şirketleri ile üretim ve perakende satış (tedarik) şirketlerinin aynı şirket tüzel kişiliği altında bulunamayacakları için, bağlı ortaklık olan Erciyes Enerji Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. nin ana şirket bünyesinden çıkarılması kararı alınmış olup, devir işlemleri için gerekli hazırlıklar başlatılmış bulunmaktadır. Diğer Mevzuat Hükümlerine İlişkin Rapor Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan bilgiler, denetlenen finansal tablolar ile tutarlılık göstermektedir. Ankara, AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş. Hasan Kaval Sorumlu Denetçi

5

6 KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Çalışanlara Sağ. Faydalar Kapsamında Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar ÖZSERMAYE Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Özel Yedekler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler 22 ( ) ( ) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar (Zararları) ( ) Net Dönem Karı (Zararı) Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) ( ) TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

7 KONSOLİDE KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU Dipnot KAR veya ZARAR Hasılat Satışların Maliyeti (-) 23 ( ) ( ) Brüt Kar (Zarar) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-) 26 ( ) ( ) Esas Faaliyet Karı/Zararı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 0 FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 27 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri ( ) ( ) - Dönem Vergi Gideri/Geliri 28 ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / ZARARI Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı / Zararı 0 0 DÖNEM KARI/ZARARI Dönem Kar-Zararının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) ( ) Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç 29 0,0010 0,0005 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0,0010 0,0005 Dipnot DÖNEM KARI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 22 ( ) ( ) Dönem Vergi Gideri/Geliri Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR

8 KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU Not Ödenmiş Sermaye Özel Yedekler Tan. Fay. Plan. Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı Zararı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar ÖZKAYNAKLAR UFRS/UMS Öncesi UFRS/UMS Değişklikleri 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UFRS/UMS Sonrası ( ) ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) - - Toplam Kapsamlı Gelirler 22 ( ) ( ) Sermaye Amortismanı Azınlık Paylarındaki Değişim Ayrılan Yedekler ( ) - - Dağıtılan Temettü 22 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) - - Toplam Kapsamlı Gelirler 22 ( ) ( ) Sermaye Amortismanı İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı ( ) Azınlık Paylarındaki Değişim Ayrılan Yedekler ( ) - - Dağıtılan Temettü 22 ( ) ( ) ( ) Bölünmeyle Devredilen Birikmiş Karlar ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

9 KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımı Dipnot Net Dönem Net Karı/Zararı Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Sermaye Amortismanı Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (+) Konusu Kalmayan Karşılıklar (-) 26 ( ) ( ) Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) Ödenen Kıdem Tazminatı (-) 20 ( ) ( ) Dava ve İzin Karşılıkları Kredilere İlişkin Faiz ve Kur Düzeltmeleri ( ) Vergi Tahakkuku Ertelenen Vergi Gelir Gideri 28 ( ) ( ) Duran Varlık Satış ( Kar) Zararı (40.000) ( ) Gelir Ve Gider Tahakkukları (Net) İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Diğer Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Stoklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Finansal Yatırımlardaki Artış (-) / Azalış (+) (1.260) 0 Diğer Varlıklardaki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Ticari Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) ( ) ( ) Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-) ( ) ( ) Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (-) / Azalış (+) ( ) Vergi Ödemeleri (-) ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net ( ) ( ) Duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) Bölünme ile Devredilen Duran Varlıklar (Net) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit Temettü Ödemeleri ( ) ( ) Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-) (Net) 17 ( ) Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış ( ) ( ) Bölünmeden Kaynaklı Nakit Çıkışları 3 ( ) 0 Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

10 NOT 1- ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. ( Şirket ) tarih ve 4022 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden tarihinde imzalanan imtiyaz sözleşmesi ile kurulmuştur. Halen tarihli Görev Verme Sözleşmesi ve tarihli İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile tarihinde Enerji Piyasası Denetleme Kurulu ndan almış olduğu Elektrik Dağıtım ve Perakende Satış Lisansı çerçevesinde faaliyetini sürdürmektedir. Şirketin ana faaliyet konusu 6446 (Eski 4628) sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Kayseri ilinin tamamı ile Sivas ili Gemerek ilçesine bağlı Tekmen, Eğerci, Ağcaşar, Dendil, Eşikli, Çat, Arpaözü ve Sızır köyleri sınırları içinde kalan bölgede ; elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve ticareti ile işletme hakkı devir alınan bu tür tesislerin işletilmesi, ileride devri uygun bulunacak diğer tesislerin devir alınıp işletilmesidir. Şirketin merkez adresi Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Yazgan Caddesi No: Melikgazi/KAYSERİ'dir. Şirket Kayseri Ticaret Sicili'ne 1237 numarası ile kayıtlıdır. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle şirket sermayesi ve sermaye yapısı aşağıda belirtilmiştir. Şirketin pay senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayeye ilişkin açıklamalar Not 22 de detaylı olarak yapılmıştır Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Kayseri Büyükşehir Belediyesi ,00 % 34, ,00 % 34,01 Aktiv Group Holding A.Ş ,00 % 27, ,00 % 27,30 Yonca Enerji Yatırım Danışmanlık A.Ş ,00 % 20, ,00 % 20,00 Büyükşehir Eğt.Fal.Sos.Tes.San.Tic. A.Ş ,50 % 8, ,50 % 8,91 Tes-İş Sendikası ,00 % 5, ,00 % 5,00 TEK Vakfı ,50 % 0, ,50 % 0,29 Gerçek Kişiler ,00 % 4, ,00 % 4,49 TOPLAM % % 100 Gerçek kişi ortaklar tarihi itibariyle 269 kişiden oluşmaktadır. ( : 374 kişi) Bağlı Ortaklık Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") tarihinde "Kayseri ve Civarı Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. ünvanı ile kurulmuş olup tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile şimdiki ünvanına kavuşmuştur. Söz konusu değişiklik tarih ve 8293 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. 7

11 Bağlı ortalığın ana faaliyet konusu elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması ve elektrik enerjisi üretimi ile satışıdır. Bu kapsamda Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) bağlı 10. Grup Bünyan, Pınarbaşı, Sızır ve Çamardı Hidroelektrik Santralleri ("HES") ile 13.Grup Derme, Kernek, Erkenek ve Besni Hidroelektrik Santrallerinin "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle yapılan özelleştirilme ihalesi neticesinde sözü edilen santrallerin 49 yıllığına işletme hakkını almıştır. Bağlı ortaklığın itibariyle sermayesi TL olup, sermayenin % 95,75'i ana ortaklık olan Kayseri ve Civarı Enerji Üretim A.Ş.'ye aittir. Bu nedenle ekte yer alan finansal tablolar konsolide olarak düzenlenmiştir. Şirketin itibariyle çalışan personel sayısı aşağıda belirtilmiştir Kayseri ve Civarı Enerji Üretim A.Ş Erciyes Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş TOPLAM Diğer Hususlar sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında hizmet veren Kayseri ve Civarı Enerji Üretim A.Ş., yine aynı kanun ve buna bağlı yönetmelikler kapsamında elektrik dağıtım ve perakende satış faaliyetlerini iki ayrı tüzel kişilik altında yürütmesi gerekliliğinden tarihi itibariyle kısmi bölünmeye gitmiştir. Aynı ortaklık yapısı ile kurulmuş olan Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. ye genel kurul tarihi itibariyle kısmi bölünme ile ayrıştırılmıştır. Bölünmeye ilişkin bilançolar Not 3'de belirtilmiştir. 2. Ortak sayısının kanunda belirtilen haddeleri aşması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu kurul kaydında bulunan şirketin, kurul kaydından çıkarılması talebi Sermaye Piyasası Kanunun Seri: IV No:39 Tebliği'nin 7. maddesindeki hükümleri sağlaması nedeniyle uygun bulunmuş ve itibariyle halka açık ortaklık statüsünden çıkarılmıştır tarihi NOT 2 - FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 2.1. SUNUMA İLİŞKİN ESASLAR FİNANSAL TABLOLARIN UFRS/UMS LERE UYGUNLUK BEYANI Şirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ancak ilişik mali tablolar aşağıda belirtilen paragrafa uyum sağlamak amacıyla, vergi yasalarına uygun şekilde elde edi lmiş mali tablolara UFRS / UMS lerin gerektirdiği ilave ve indirimler yapılarak elde edilmiştir. Türkiye de hangi şirketlerin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları na uygun raporlama yapacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmektedir. Bu muhasebe sistemine uygun finansal tablolar ise Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından örnek tablolar şeklinde belirlenmektedir. İlişikteki mali tablolar bu formatlara uygun olarak düzenlenmiştir. 8

12 Şirket, ilk defa 2013 yılı itibariyle Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları na göre finansal raporlama yapıp yayınladığı için Türkiye Finansal Raporlama Standartları ndan IFRS 1 - Türkiye Muhasebe Standartları nın İlk Defa Uygulaması Standartı nı uygulamıştır. Bu standart gereği finansal durum tablosu (bilanço) üç döneme ilişkin karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Dolayısıyla ( ) tarihli finansal durum tablosu açılış niteliğindedir. Bu tarih itibariyle yapılan uyum çalışmalar ının sonuçları (mutabakat tabloları) aşağıdadır. KAR/ZARAR MUTABAKAT TABLOSU Düzeltme Tutarı Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü TMS/TFRS Geçiş Öncesi Sayılı Kanun Düzeltmeleri Dava Karşılıkları ( ) ( ) Kıdem Tazminatı Karşılıkları Kullanılmayan İzin Karşılıkları ( ) ( ) Banka Kredileri ( ) - ( ) Duran Varlıklar ( ) - ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ( ) ( ) Geçiş Sonrası ÖZKAYNAK MUTABAKAT TABLOSU Düzeltme Tutarı Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü TMS/TFRS Geçiş Öncesi Diğer Çeşitli Alacaklar ( ) ( ) 6111 Sayılı Kanun Sınıflandırması ( ) - ( ) Dava Karşılıkları ( ) ( ) Kıdem Tazminatı Vergi Etkisi Kullanılmayan İzin Karşılıkları ( ) ( ) Duran Varlıklar ( ) - ( ) Kar Zarar Etkisi ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar ( ) - ( ) Toplam ( ) Geçiş Sonrası

13 Kullanılan Para Birimi ve Yabancı Para Değerlemesinde Kullanılan Kurlar Şirketin faaliyetlerinde kullanılan para birimi Türk Lirası olup, raporlamada da aynı para birimi kullanılmıştır. Şirketin ilgili dönem ait finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan kurlar aşağıda belirtilmiştir. USD Euro Alış Satış Alış Satış ,8889 1,8980 2,4438 2, ,7826 1,7912 2,3517 2, ,1343 2,1381 2,9365 2, Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Şirketin, finansal durum ve performans değişimlerinin tespitine imkân vermek üzere 2013 yılına ait finansal tabloları önceki dönemlerle (2012 ve 2011) karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır. Eğer bir cari dönemde, önceki dönemle veya dönemlerle ilişki olarak önemli hatalı bilgi raporlaması tespit edilirse, yayınlanmış finansal tablolar geçmişe yönelik olarak düzeltilmekte ve düzeltilmiş finansal tablolar yayınlanmış önceki dönem bilgileri ile karşılaştırmalı olarak yeniden sunulmaktadır Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Şirketin ilk Türkiye Muhasebe Standartları / Finansal Raporlama Standartları' na uygun finansal raporlama tarihi ' dür. Bu nedenle finansal tabloların düzenlenmesinde bu tarih itibariyle yürürlüğe girmiş ve uygulama zorunluluğu başlamış bütün standartlar ile bunlara ilişkin yorumlar kullanılmıştır. Bu tarih itibariyle karşılaştırma amacıyla verilen önceki dönemlere ait iki Finansal Durum Tablosu ve bir Kar Zarar Tablosunun düzenlenmesinde de tarihinde yürürlükte olan standartlar kullanılmıştır. Dolayısıyla önceki dönemlerde yayınlandığı halde henüz uygulama zorunluluğu olmayan standartlarda kullanılmış olmaktadır. Yayınlanmış olmakla birlikte henüz zorunlu uygulaması başlamamış standartların ve daha önce uygulamaya başlanmış olmakla birlikte bunlarda değişiklikler yapan standartların kullanım şekli ve bunların işletmenin finansal tablolar üzerine etkileri aşağıda açıklanmaya çalışılmaktadır. TMS 1 Finansal Tabloların Sunumu Standardı: Bu standart, bizzat standardın kendisinin revize edilmesi veya diğer standartların revize edilmesi veya yeni bir standart uygulamaya konulurken değiştirilebilmektedir. Finansal Tabloların İlgili Olduğu 2011, 2012, 2013 yıllarında standartta yapılan değişiklikler veya iyileştirmeler aşağıdaki gibidir. Diğer Kapsamlı Gelirlerin Sunumu: Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosu üzerinde muhasebeleştirildikten sonra özkaynaklarda raporlanan kazanılmamış gelirlerin veya giderlerin Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ve Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar şeklinde sınıflandırılarak gösterilmesine ilişkindir. Bu düzenleme tüm yıllar için uygulanmıştır. 10

14 Yeniden Sınıflama Düzeltmelerinin Sunumu Bu değişiklik diğer kapsamlı gelir üzerinden özkaynaklarda Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar kalemine dahil kazanılmamış gelir ve gider yaratan unsurların bilanço dışı kalmaları durumunda, doğan kar veya zararın dönem kar zararına alınırken, özkaynaklarda yer alan tutarın iptalinin yine Diğer Kapsamlı Gelirler Tablosunda ters işlemle yeniden sınıflama düzeltmesi olarak gösterilmesini gerektirmektedir. Böylece ilgili gelir veya giderler iki defa gösterilmiş olmayacaklardır. Uzun ve Kısa Vadeli Finansal Varlıkların/Borçların Sınıflaması: Bu değişiklikle finansal varlık ve borçların kısa vadeli / uzun vadeli ayırımına açıklık getirilmektedir. Buna göre kısa vadeli borçlar normal faaliyet döngüsü içinde yer almayan ancak vadeleri raporlama döneminden itibaren on iki ay içinde dolacak olan veya öncelikle ticari amaçla elde tutulan borçlardır. TFRS 9 a göre alım satım amacıyla elde bulundurulan olarak sınıflandırılmış bazı finansal borçlar, kredili mevduat hesapları, uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları, temettü ödemeleri, gelir vergileri ve diğer ticari olmayan ödemeler bunlara örnektir. Uzun vadede finansman sağlayan finansal borçlar (örneğin işletmenin normal faaliyet döngüsünde kullanılan işletme sermayesinin bir parçası olmayan) ve raporlama döneminden sonraki on iki ay içerisinde ödenmeyecek olan finansal borçlar, uzun vadeli borçlardır. Kar veya Zarar Tablosu nda ayrı bir kalem olarak gösterilecek Gelir veya Giderler: Kar Zarar Tablosu nda aşağıdaki kalemlerin diğerlerinden ayrıca gösterileceği belirlenmektedir. İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların finansal durum tablosu (bilânço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç veya kayıplar Bir finansal varlığın yeniden sınıflandırılması neticesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmesi durumunda, önceki defter değeri ile yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan kaynaklanan kazanç ya da kayıplar, TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı TMS 19 standardında yapılan değişiklikler, tanımlanmış fayda planları ve kıdem tazminatı ile ilgili muhasebe işlemlerine değişiklik getirmektedir. Bu kapsamda doğan aktüer kazançların kar zararda muhasebeleştirilebilme olanağı kaldırılmakta ve bunların tamamının özkaynaklarda muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca aktüer kazançların % 10'luk bir koridorda kalan kısmının muhasebeleştirilmesinin ertelenmesine ilişkin düzenlemede kaldırılmış bulunmaktadır. Ancak şirket bu uygulamayı ilk olarak TFRS/TMS' lere geçiş ile benimsemiş bulunmaktadır. 11

15 Konsolidasyon Paketi IASB tarafından Mayıs 2011 de Uluslararası Finansal Raporlama Standartları nın konsolidasyonla ilgili standartlarında yapılan değişiklikler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tarihinde Resmi Gazete de yayınlanarak Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları olarak yürürlüğe konulmuştur. Bu standartların de başlayan hesap dönemleri için kullanılması zorunludur. Önceki dönemler içinde kullanılması ihtiyaridir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Paylar Bu standartların şirketimize etkileri aşağıda sunulmaktadır. TFRS 10 Konsolide Mali Tablolar Bu standart daha önceki TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar ve TYS 12 Konsolidasyon-Özel Amaçlı İşletmeler standardının yerine geçmek üzere Mart 2011 de yayınlanmış ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından da kabul edilerek tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir tarihinde ve daha sonra başlayan hesap dönemlerinde zorunlu uygulanması gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu standart konsolidasyon yöntemlerinde bir yenilik getirmemektedir. Ancak hangi şirketlerin konsolidasyon kapsamına a lınacağının daha kolay belirlenmesi için Kontrol kavramı daha somut bir şekilde açıklanmaktadır. Buna göre, yatırım yapılan bir işletmenin yavru (bağlı şirket) sayılıp, tam konsolidasyon kapsamına alınabilmesi için aşağıdaki üç koşulun tamamının karşılanması gerekmektedir. İşletmenin diğer işletme üzerinde güç kullanabilecek olanaklara sahip olması, Bu iştirak ve katılımdan dolayı değişken getirilere maruz kalmalı, Bu getiriler en azında kendi gücü ölçüsünde sahip olduğu güç ile etkilenebilmelidir. Bunun dışında standart, işletmenin nasıl veya ne koşullarda bu gücünü kullanıyor olduğuna ilişkin uygulamalara açıklık getirmektedir. Örneğin % 50'nin altında bir hisse oranına sahip olunduğunda, hangi koşullarda, nasıl veya ne zaman gücün varlığının kabul edileceğine örnekler vermektedir. Daha sonra yapılan güncelleme tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu güncellemeye göre; menkul kıymet yatırım fonları ve şirketlerindeki paylar tam konsolidasyon (TMS 10) ve İştirakler ve İş Ortaklıklarına yapılan yatırımlar (TMS 12) standartlarına göre değerlenmeyecek, bunların yerine, bu tür payların gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişiklikler Kar Zarar Tablosu na aktarılmak suretiyle değerlenecektir. 12

16 Bu standart şirketimizle ilgili olmakla birlikte, önemli bir etkisi olmamaktadır. Çünkü; tek bir bağlı ortaklığı bulunmakta ve bunun üzerinde kontrol gücümüzde bir şüphe bulunmamaktadır. TFRS 11: Müşterek Anlaşmalar Bu standart da daha önceki TMS 31: İş Ortaklıklarındaki Paylar ve TYS 13 Müştere ken Kontrol Edilen İşletmeler Ortak Girişimcilerin Parasal Olmayan Payları standartların yerine geçmek üzere tarihli Resmi Gazete de yayınlanmıştır tarihinde ve daha sonra başlayan hesap dönemlerinde zorunlu uygulanması gerekmektedir. Bu standart ta müşterek anlaşma, müşterek kontrol, iş ortaklığı kavramları somutlaştırılmaktadır. Müşterek anlaşma, iki veya daha fazla tarafın üzerinde müşterek kontrole sahip olduğu anlaşmadır. Müşterek kontrol, bir anlaşma üzerindeki kontrolün sözleşmeye dayalı olarak paylaşılmasıdır. Bu kontrol, ilgili faaliyetlere ilişkin kararların kontrolü paylaşan tarafların oy birliği ile mutabakatını gerektirdiği bir durumda vardır. Müşterek anlaşmanın sonuçları muhasebeleştirme açısından iki farklı durumla sonuçlanır. Bu kontrol ya müşterek faaliyettir, yada iş ortaklığıdır. Müşterek faaliyetler faaliyete katılanların varlık veya borcu gibi finansal tablolara yansırken, iş ortaklıkları iştiraklerde olduğu gibi Özkaynak Yöntemine göre konsolide mali tablola ra alınırlar. Böylece daha önce geçerli olan orantılı konsolidasyon yönteminden vazgeçilmiş olmaktadır. Şirketin böyle bir faaliyeti olmadığı için standarttan ekonomik veya mali durumun raporlanmasına bir etkisi olmamıştır. TFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar tarihinden itibaren düzenlenecek finansal tablolar için geçerlidir. Bu standardın amacı, finansal tablo kullanıcılarının; İşletmenin diğer işletmelerdeki paylarının niteliği ile bunlara ilişkin riskler ve Söz konusu payların işletmenin finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına etkilerini anlamalarını sağlayacak bilgilerin işletme tarafından açıklanmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak amacıyla her bir şirket veya yatırım türü için yapılması gerekli açıklamalar bu standart ile belirlenmektedir. Standart yeni bir değerleme hükmü getirmediği için şirketimiz üzerinde bir etkisi olmamıştır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Bu standart bir yeni düzenleme olarak, özellikle finansal ve finansal olmayan tüm varlık ve borç kalemlerin değerlemesinde sorun olan gerçeğe uygun değer in nasıl belirleneceğine ilişkin açıklamalar getirmektedir. Eğer diğer standartlarda gerçeğe uygun değerin nasıl hesaplanacağı açıklanmıyor ise bu standardın hükümlerine göre değerleme yapılacaktır. Standart; gerçeğe uygun değeri, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlar. Gerçeğe uygun değer, fiyatın doğrudan gözlemlenebilir olmasına veya başka bir değerleme yöntemi kullanılarak tahmin edilmesine bakılmaksızın, mevcut piyasa koşullarında ölçüm tarihinde asıl (ya da en avantajlı) piyasada olağan bir işlemde bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır (başka bir ifadeyle çıkış fiyatıdır). 13

17 Bu TFRS, gerçeğe uygun değer ölçümlerinde ve ilgili açıklamalarda tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği arttırmak amacıyla, gerçeğe uygun değeri ölçmek üzere kullanılan değerleme yöntemlerine ilişkin girdileri üç seviyede sınıflandıran bir gerçeğe uygun değer hiyerarşisi oluşturur. Gerçeğe uygun değer hiyerarşisi, en yüksek önceliği özdeş varlıkların ve borçların (Seviye 1 girdileri) aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlarına (düzeltilmemiş olan fiyatlar), en düşük önceliği ise gözlemlenebilir olmayan girdilere (Seviye 3 girdileri) verir. Aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlarına dayanılarak türetilen fiyatlar ise 2. seviye fiyatlardır. Bu standart da tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için zorunlu olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Daha önceki tarihler için kullanılması ihtiyaridir. Şirketin varlık ve borçlarının ölçümünde bu standart daha öncede kullanılmakta idi. Bu standardın kullanılması ile birlikte şirketin varlık ve borçlarının değerinde bir değişiklik olmamıştır. TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar TFRS 10 ve TFRS 11 nin yayınlanmasının sonucu olarak TMS 27 de değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, Konsolide Finansal Tablolar ile İştirakler ve İş Ortaklıkları standartlarının uygulanması durumunda şirketlerin kendi bireysel finansal tablolarının düzenlenme esaslarını belirlemektedir. Bireysel finansal tablolar, bir ana ortaklık (başka bir ifadeyle bir bağlı ortaklığın kontrolüne sahip bir yatırımcı) veya yatırım yapılan işletme üzerinde müşterek kontrolü veya önemli etkisi olan bir yatırımcı tarafından sunulan ve yatırımların, maliyet bedeli üzerinden ya da TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca muhasebeleştirildiği finansal tablolardır. Buna göre eğer şirket konsolide finansal tabloları düzenliyor ise kendisi bireysel finansal tablolarını konsolide finansal tablolarının yanında sunabilir. Bu tür finansal tablolarda işletmenin diğer işletmelere yaptığı yatırımlar maliyet bedeli veya gerçeğe uygun değer ile değerlenir. Şirket ilişikte yer alan konsolide finansal tablolar ile birlikte rapor ekinde kendisi ve bağlı ortaklığa ait bireysel finansal tablolarını da yayınlamıştır. TMS 28 İştirakler ve İş Ortaklıklarındaki Paylar Bu standart da tarihinden sonra başlayacak hesap dönemleri için geçerlidir. Bu standart; daha önce iş ortaklıklarındaki payların orantılı konsolidasyona göre konsolide finansal tablolara alınırken, bundan sonra aynı İştirak Yatırımları gibi Özkaynak Yöntemi ne göre konsolide finansal tablolara alınmasını düzenlemektedir. Şirketin iş ortaklığı olmadığı için bu standardın bir etkisi olmamıştır. KAMU GÖZETİMİ KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN İLKE KARARLARI Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik aşağıdaki ilke kararlarını yayımlamıştır. Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanma tarihi itibariyle geçerlilik kazanmıştır ancak diğer kararlar 31 Aralık 2012 tarihinden sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 14

18 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlamıştır. Bu düzenlemede yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluşlar dışında TMS yi uygulamakla yükümlü olan şirketlerin hazırlayacakları finansal tablolara örnek teşkil etmesi amacıyla yayınlanmıştır. Şirket finansal tablolarını bu rehbere uygun olarak hazırlamıştır Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Karara göre i) ortak kontrole tabi işletme birleşmelerinin hakların birleşmesi yöntemi ile muhasebeleştirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda şerefiyeye yer verilmemesi gerektiği ve iii) hakların birleştirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başı itibarıyla birleşme gerçekleşmiş gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluştuğu raporlama döneminin başından itibaren karşılaştırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıştır İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi İntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal araç olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiştir Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Bir işletmenin iştirak yatırımı olan bir işletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karşılıklı iştirak ilişkisi olarak tanımlanmış ve karşılıklı iştiraklerin muhasebeleştirilmesi konusu, yatırımın türüne ve uygulanan farklı muhasebeleştirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilke kararı ile konu aşağıdaki üç ana başlık altında değerlendirilmiş ve her birinin muhasebeleştirme esasları belirlenmiştir. i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, ii) İştiraklerin veya iş ortaklığının yatırımcı işletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu, iii) İşletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında muhasebeleştirdiği bir yatırımının bulunduğu işletme tarafından sahip olunması durumu. 2.2.MUHASEBE POLİTİKALARINDA DEĞİŞİKLİKLER VE HATALARIN DÜZELTİLMESİ Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak, net dönem karı veya zararının belirlenmesinde dikkate alınacak şekilde finansal tablolara yansıtılır. Hesap döneminde, önceki dönemlerde kar/zarar tablosunda sınıflanan, Aktüer kazanç ve kayıplar ile buna ilişkin ertelenen vergi diğer kapsamlı gelirler tablosu üzerinden öz kaynaklarda r aporlanmıştır. 15

19 Muhasebe politikalarında değişiklikler ise geçmişe yönelik olarak uygulanır. Hata veya hile tespit edildiğinde de eğer geçmişe önemli etkisi varsa geçmiş dönem mali tabloları yeniden düzenlenerek karşılaştırmalı bir şekilde sunulur. 2.3.ÖNEMLİ MUHASEBE DEĞERLENDİRME, TAHMİN VE VARSAYIMLARI HASILAT Şirket; Kayseri ve çevresindeki yerleşim birimlerine elektriğin kesintisiz bir şekilde dağıtımı ile iletimi görevlidir. Bu alanda elektrik iletim alt yapısının korunması ve geliştirilmesi görevini yerine getirmektedir. Gelirleri de bu kapsamda doğmaktadır. EPDK tarafından belirlenmiş olan 18.Dağıtım Bölgesi nde toptan veya perakende satış şirketleri tarafından satılan elektrik, şirketin gözetiminde olan alt yapı ile dağıtılmaktadır. Şirketin hasılatının tamamı, görevli bulunduğu bölgede faaliyet gösteren perakende satış şirketlerinin, EPDK tarafından belirlenmiş olan tarifede yer alan açma, kapama, dağıtım, iletim, sayaç okuma, kayıp enerji gibi fatura edilen bedellerden oluşmaktadır. Yılın son ayı içinde doğan hizmet bedelleri tahakkuk esasına göre gelirlere intikal ettirilmektedir. Şirket bağlı ortaklığının gelirleri ise elektrik üretiminden meydana gelmektedir. Şirketin satışlarında herhangi bir vade söz konu olmaması nedeniyle de satışların ve maliyetlerin içerisinde finansman niteliği taşıyan gelir ve gider bulunmamaktadır MADDİ DURAN VARLIKLAR Maddi Duran Varlıklar esas itibariyle maliyet bedeli ile değerlendirilir. TMS/TFRS lere geçiş tarihinden önce iktisap edilmiş maddi duran varlıkların maliyet bedeli olarak bunların defter değerleri maliyet bedeli yerine ikame edilmiştir. Maddi duran varlıklar, tarihinden önce satın alınan kalemler için tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmiş maliyet değerlerinden ve tarihinden itibaren satın alınan kalemler için satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortismanların düşülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre normal ve azalan bakiyeler yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömrün vergi yasalarında öngörülen faydalı ömür ile örtüştüğü kabul edilir. Yasal defter kayıtlarında amortisman oranı olarak Vergi Usul Yasası na uygun amortisman oranları kullanılmış olmakla birlikte, ekteki finansal tabloların düzenlenmesinde ekonomik ömür tahminlerine dayalı amortisman oranları kullanılmıştır. Kullanılan amortisman oran tahminleri aşağıdaki gibidir. Maddi Varlığın Türü Amortisman Oranı Amortisman Yöntemi Binalar %2 Normal Makine ve Teçhizat % 6-33 Normal Taşıtlar % Normal Döşeme ve Demirbaşlar % 5-20 Normal Özel Maliyetler % 20 Normal 16

20 Her hesap dönemi sonunda maddi varlıklarda değer düşüklüğünün olup olmadığına ilişkin testlerin yapılması gerekir. Ancak henüz böyle bir çalışma gerçekleştirilmemiş olmakla birlikte, değer azalmasının olduğu bir varlık grubu da bulunmamaktadır MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Maddi olmayan varlıklar, nihai mülkiyeti TEDAŞ a ait sabit sermaye dağıtım tesislerinden (özel maliyet) ve elektrik dağıtım lisans bedellerinden oluşmaktadır. Lisans bedelleri, on beş yılda (15) amorti edilir. Diğer özel maliyetler ise, lisans süresinin sonuna kadar olan sürede amorti edilir sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ndan lisans alınabilmesi için görevli dağıtım şirketleri TEDAŞ ile İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi imzalanmak durumundadır. Buna göre; dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri belirlenirken görevli olunan bölgenin gerektirdiği yatırımlar ve görevli şirketin işletme ile ilgili maliyetleri göz önünde bulundurulur. Bu pay o bölgede yapılacak yatırımların finansmanın kaynağı olarak düşünülmektedir. Şirkette yıllık programlara göre taahhüt ettiği yatırımları gerçekleştirmektedir. Eğer yapılan yatırımlar bu perakende satış hizmet gelirleri ile karşılanamıyor ise fiyat eşitleme mekanizması içinde dengeleme yapılmaktadır. Bu şe kilde gerçekleştirilen yatırımların mülkiyeti TEDAS ın olmakla birlikte işletme hakkı görevli şirketin olmaktadır. Bu nedenle şirketin yaptığı maddi yatırımlar ve kullandığı tesislerin mülkiyeti kendisine ait olmayıp, işletme hakkı belirli bir süre kendisinde olduğu için maddi olmayan duran varlıklar içinde raporlanmaktadır. Ayrıca şirketin bağlı ortaklığı tarafından işletilen hidroelektrik santralleri de "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle yapılan özelleştirilme ihalesi neticesinde 49 yıllığına kiralanmıştır. Bu nedenle ilgili santraller maliyet bedelleri üzerinden Maddi Duran Varlıklar içerisinde raporlanmıştır. Maddi olmayan varlıklar olarak yukarıda bahsedilen iletişim altyapısı ve santraller dışında bilgisayar programları ve lisans ücretlerinden oluşmaktadır. Bunlar ilk iktisaplarında, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alınırlar. Daha sonraki dönemlerde de maliyet bedelinden amortismanları düşülerek değerlenirler. Şirket mali tablolarında amortisman oranı olarak Vergi Usul Yasası na belirtilen ekonomik ömürleri dikkate alarak amortisman hesaplamıştır. Amortisman ayırma yöntemi olarak normal amortisman yöntemi belirlenmiştir. Kullanılan amortisman oranları ve yöntemleri aşağıdaki gibidir: Maddi Olmayan Varlık Türü Amortisman Oranı Amortisman Yöntemi Bilgisayar Programları % 33 Normal İnternet Sitesi % 20 Normal VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ UMS 36 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standartına göre; iç ve dış ekonomik göstergeler gerektirdiğinde, maddi, maddi olmayan varlıklar ve şerefiyenin defter değerleri ile geri kazanılabilir değerlerinin karşılaştırılması gerekir. Eğer varlığın defter değeri geri kazanılabilir değerini aştığı tahmin ediliyor ise varlığın değerinde değer düşüklüğünün olduğu kabul edilir. Geri kazanılabilir değer; kullanım fiyatı ile piyasa fiyatından düşük olanıdır. Tahmin edilen değer düşüklüğü tespitin yapıldığı dönemde zarar kaydedilir. 17

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İÇİNDEKİLER KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

Bağımsız Denetimden Geçmiş Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 ERGAZ A.Ş KONSOLİDE MALİ TABLO ERGAZ A.Ş Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Dipnot Ref. Raporlama Birimi TL TL TL Raporlama Dönemi 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait Özet Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait Özet Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait Özet Finansal Tablolar 27 Nisan 2016 Bu rapor, 20 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından oluşmaktadır.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin birleşme sonrası açılış finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Lİ SANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU

Lİ SANS OSMANGAZİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU Lİ SANS SERTİ Fİ KA SERTİ Fİ KA KURUMSAL KU NYE TİCARİ ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7)

Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Hazine Müsteşarlığından: 31.05.2012 YENİ HESAP KODLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2012/7) Şirket ortakları tarafından sermaye artırımı sürecinde şirkete aktarılan nakitlerin;

Detaylı

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 21. YÜZYIL BÜYÜK ANADOLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 HAZİRAN TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2013 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İçindekiler Özet finansal durum tablosu (Bilanço) Özet kar veya zarar ve

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bağımsız denetim raporu Yapı Kredi Sigorta Anonim

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/3 Aylık [] 08.05.2015 18:21:35 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 08.05.2015 18:17:45 Finansal Durum

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL

Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide Dönem 30.09.2015 31.12.2014 Raporlama Birimi TL TL ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. / CEMAS, 2015/9 Aylık [] 05.11.2015 17:53:58 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 1 RIZA KUTLU IŞIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 05.11.2015 16:47:37 Finansal Durum

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar

Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ashmore Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar İçindekiler Özet Finansal Durum Tablosu Özet Kapsamlı Kar veya Zarar ve Diğer

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 Haziran 2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi İnceleme Raporu 30 Haziran

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı