5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR"

Transkript

1 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik değerleri çok geniş sınırlar içinde değişektedir Bu kadar geniş sınırlar içinde bir popanın tü yetenekleri ile kolayca tanılanabilesi, yapı ve seçi ile ilgili çalışaların yürütülebilesinde bazı kıyaslaa değerlerinin kullanılasını gerektirir Kıyaslaa değerlerinin en öneli özelliği, bunların teknik birilere bağlı olayıp, birisiz olasıdır Böylece bu değerler biri sistelerine bağlı olaksızın kullanılabilirler Santrifüj popalarda kıyaslaa değerleri, bazı değişkenler yardıı ile elde edilektedir Bu değişkenler; Çalışa hızı (n) Verdi (Q) Manoetrik yükseklik () Çark dış çapı (D) Çark çevre hızı (U) Çıkışta radyal hız (C) dır Kıyaslaa değerleri, popanın işlete noktasındaki karakteristikleri yardıı ile hesaplanır ve işlete noktasındaki koşullar için geçerlidir Santrifüj popalarda kıyaslaa değeri olarak çaplar oranı, hız oranı (katsayısı), verdi oranı (katsayısı) ve özgül hız değerleri kullanılır Özgül hız dışındaki değerler oransal kıyaslaa değeri olarak adlandırılır 55 Özgül hız Santrifüj popalarda özgül hız, popa çarklarının geoetrik ölçüleri göz önüne alınaksızın, popaların sınıflandırılasına yardı eden bir kıyaslaa teriidir Başlangıçta kullanılan (b/d) veya (D/D) gibi oransal kıyaslaa değerleri sınıflandıra için yeterli bulunadığından, 95 yılında Alan bilgini R Caerer tarafından su türbinlerinin sınıflandırılası için kullanılan özgül hız teriinden daha sonra, santrifüj popaların sınıflandırılasında da yararlanılıştır R Caerer su türbinleri için özgül hızı aşağıdaki gibi tanılaıştır (Tezer 978) Bir su türbininin özgül hızı, bu türbine hidrolik ve geoetrik olarak benzeyen ve optiu çalışa duruunda düşü yüksekliğinde BG faydalı güç sağlayan odel türbinin dakikadaki devir sayısıdır Buna göre su türbini için özgül hız aşağıdaki gibi yazılabilir: n st n N 5 / 4 nst : Türbinin özgül hızı, n : Türbinin döne hızı (/in), N : Yararlı güç (BG), 67

2 : Düşü yüksekliği () dir Yukarıdaki forülde yararlı güç yerine santrifüj popalardaki değeri, düşü yüksekliği () yerine de anoetrik yükseklik () alınırsa, santrifüj popalarda uygulanan forül elde edilir n n s s n Q 75 5 / n Q 75 3 / 4 n Q 3,65 Q hbg 75 3 / 4 elde edilir Burada: Q : Popanın verdisi ( 3 /s), : Manoetrik yükseklik (), n : Popanın döne hızı (/in), : Suyun özgül ağırlığı (000 kp/ 3 ) dür Yukarıdaki forüle göre bir santrifüj popanın özgül hızı şu şekilde tanılanabilir: Bir santrifüj popanın özgül hızı, bu santrifüj popaya hidrolik ve geoetrik olarak benzeyen ve optiu çalışa duruunda anoetrik yüksekliğe 3 /s verdi ile su ileten odel popanın dakikadaki devir sayısıdır Buna göre özgül hız; 68 n Q nq 3 / 4 olur (Stepanoff 957) Yukarıdaki eşitliklere göre iki özgül hız (ns ve nq) arasında (ns= 3,65nq) ilişkisi vardır Özgül devir sayısı bir santrifüj popanın karakteristik eğrisi üzerindeki bütün işlete noktaları için hesaplanabilir Buna göre verdinin sıfır olduğu duruda özgül devir sayısı sıfır değerindedir Verdinin artası ile özgül devir sayısının değeri değişir Uygulaada özgül devir sayısı, santrifüj popanın aksiu veri noktasındaki verdi ve anoetrik değerleri ile hesaplanır Kadeeli olan popalarda özgül devir sayısının hesaplanasında, anoetrik yükseklik olarak bir kadeenin yüksekliği; çift girişli çarklarda ise popa verdisinin yarısı alınır Santrifüj popalarda özgül hızın hesaplanasında kolaylık sağlaak için geliştirilen noogra Şekil 5 de görülektedir Noograda apsiste popanın devir sayısı (n= /in), sol taraftaki ordinat ekseninde verdi (Q= 3 /h), sağ taraftaki ordinat ekseninde özgül devir sayısı (nq) ve ikinci eksen çiftinde ise anoetrik yükseklik (= SS) değerleri yerleştiriliştir Kesik kesik çiziliş doğrular yardıcı doğrulardır Noograla özgül hızı hesaplaak için verdi değeri ordinatta alınır ve bir yatay doğru çizilir Bu doğru ile apsis ekseninde döne sayısı değerinden

3 çıkılan dikin kesişe noktası bulunur Bu noktadan yönlendire doğrularına paralel hareket edilerek anoetrik yükseklik eksenine gelinir ve kesişe noktasından çizilen yatay ile sağ taraftaki ordinat ekseninde özgül hız (nq) bulunur Örnek: Q= 35 3 /h, n= 600 /in ve = 50 SS olan bir popanın özgül hızını bulalı Bunun için verdi ordinatında 35 3 /h noktasından bir yatay doğru çizilir ve apsis ekseninde 600 /in noktasından çizilen diki kestiği nokta bulunur Bu noktadan yönlendire doğrusuna paralel çizilir Bu paralel ile 50 SS anoetrik yükseklik doğrusunun kesi noktası bulunur Bu noktadan çizilen yatay doğrunun özgül hız ordinatını kestiği noktada nq= 3,5 değeri okunur 69

4 Şekil 5 Özgül hız hesaplaa noograı ( Karassik ve Carter 960, Sönez 96) 55 Özgül hıza göre santrifüj popaların sınıflandırılası Santrifüj popalarda en doğru sınıflandıra özgül hıza göre yapılabilir Santrifüj popalar özgül hıza göre üç grupta incelenebilir Bölüler arasında özgül hız bakıından kesin sınırlar bulunaaktadır Özgül hız ile çark arasında belirli ilgiler bulunaktadır erbir çark tipi en iyi bir Şekilde uyacağı özgül hız alanına sahiptir, fakat bu alanların sınırları kesin olarak ayrılaaz Özgül hıza göre çark tipleri Şekil 5' e görülektedir 70

5 Şekil 5 Özgül hıza göre çark tipleri (Yalçın 988) a) Radyal çarklar Radyal çarklar orta ve yüksek basınçlı ve genellikle kadeeli popalarda kullanılır Suyun çark içindeki akışı radyal doğrultudadır Radyal çarklarda özgül hız değeri, yüksek basınçlı tiplerinde 5, orta basınçlı tiplerde 40 a kadar çıkakla beraber bu tip çarklar için özgül hız nq= 0-58 arasında değişir Bu tip çarklar çift girişli olarak yapılabilir Radyal popalarda işlete hızı ve basınç yüksek, verdi düşüktür b) Karışık akışlı çarklar Karışık akışlı çarklarda suyun akışı kısen radyal kısen de aksiyaldır Gerek verdi ve gerekse basınç için orta değerler sağlayan karışık akışlı çarklarda özgül hız değeri nq= arasındadır c) Aksiyal çarklar Aksiyal çarklarda suyun akışı taaen aksiyaldır Çarkta giriş çapı, çarkın dış çapına eşittir Aksiyal çarklarda basınç düşük, verdi ise yüksek değerdedir Bu tip çarklarda özgül hız nq= arasında olaktadır Radyal ve karışık akışlı popalar arasında özgül hızın nq= değerlerine sahip popalar, francis veya heliko santrifüj popalar olarak da anılaktadır Bu tip popalarda verdi ve yükseklik diğer tiplere göre ortalaa değerdedir 55 Özgül hız ile popa verii arasındaki ilişki Santrifüj popalarda veri çeşitli faktörlerle ilgilidir Bu faktörlerin en önelileri, hidrolik kayıplar (sürtüne ve türbülans), disk sürtüne kayıpları, salastra ve yataklardaki ekanik sürtüne kayıpları ve sıza kayıplarıdır Bu kayıplar verdi, anoetrik yükseklik ve devir sayısıyla ilgilidir Özgül hız terii de aynı karakteristiklerle ilgili olduğuna göre popanın verii ile özgül hız arasında bir bağıntı kurulabilir Özgül hız teriinde verdi en öneli karakteristiktir Sürtüne ve türbülans nedeni ile eydana gelen hidrolik kayıplar büyük verdili popalarda topla yararlı gücün küçük bir kısını oluşturur Disk sürtüne ve ekanik kayıplar da büyük verdili popalarda bağıl olarak küçük değerdedir O halde özgül hızı büyük olan yüksek verdili popalarda diğerlerine oranla daha yüksek veri değerleri elde etek olasıdır 7

6 Santrifüj popalarda anoetrik yükseklik çarkın çevre hızı veya dolayısıyla çark çapı ve döne hızı ile ilgilidir Çark çapının artası disk sürtüne kayıplarını artırır Mekanik sürtüne kayıpları da çarkın devir sayısı ile artaktadır O halde özgül hızı küçük olan yüksek anoetrik yükseklik veren popalarda diğerlerine oranla veri azalır Diğer bir deyişle özgül hız attıkça daha yüksek veri değerlerine ulaşılabilir Ayrıca belirli bir özgül hız değeri için verdisi yüksek ve basıncı düşük olan popanın verii de yüksek olacaktır Şekil 53 de, ial ediliş çeşitli tipteki santrifüj popaların deney sonuçlarına göre çiziliş bir diyagra görülektedir Diyagra, özgül hız ile veri arasındaki ilişkileri, verdiye göre belirtektedir 7

7 Şekil 53 Özgül hız ve verdiye bağlı olarak popa verii (Karassik ve Carter 960, Stepanoff 957,Özgür 983, Yalçın 998) Özgül hız ve verdiye göre optiu koşullarda elde edilebilecek yüksek veri değerlerini gösteren diyagrada, apsis eksenine (ns), ordinat eksenine ise popaların optiu işlete koşullarında veresi gereken aksiu veri değerleri yerleştiriliştir Eğriler verdi sınırlarını belirtektedir Özgül hız ve verdi bilindiğine göre popanın optiu koşullarda verebileceği aksiu 73

8 veriini bulabilek için, apsis eksenine (ns) değerinden bir dik çıkılır Bu dikin verdi eğrisini kestiği nokta veri noktasıdır Diyagra incelendiğinde, özgül hızın 70 den küçük değerleri için aksiu veri değerlerinin hızla azaldığı görülektedir Verdinin artası ile belli özgül hız değerleri için daha yüksek veri değerleri elde edilebilektedir Bu nedenle belli bir verdi-anoetrik yükseklik koşulu için özgül hız olabildiğince büyük seçilir Böylece çark çapı küçülecek ve dolayısıyla popa daha küçük ve daha ucuz, verii ise daha yüksek olacaktır 553 Özgül hızın çark ölçüleri ile ilişkisi Özgül hız, çark ölçüleri ile yakından ilgilidir Çark kanat genişliği ihal edilirse çarktan geçen suyun verdisi aşağıdaki bağıntılarla bulunabilir (Tezer 978) Q D b C D b C Diğer taraftan giriş hız üçgeninden C= Utg bulunan değer yukarıdaki forülde yerine konursa: Q D b U tg D b C Buradan C hızı hesaplanırsa; C D b U tg D b U tg olur D b D b Çark çevre hızları U ve U için aşağıdaki bağıntılar yazılabilir: U D 60 n U D 60 n Santrifüj popalarda teel denklee göre anoetrik yükseklik: UC u h k idi g ız üçgenlerindeki bağıntılardan Cu değeri hesaplanırsa; C u C U elde edilir Bu forülde C nin değeri yerine tg konursa; D b tg C u U U bulunur D b tg 74

9 Manoetrik yükseklik forülünde (Cu, U ve U) değerleri yerine konur ve gerekli kısaltalar yapılırsa, anoetrik yükseklik; h k D n D b tg olur g 60 D b tg Aynı Şekilde verdi değeri hesaplanırsa; Q D b C C tg U Q D b U tg ve U D n 60 D n D b tg nb tg Q D olur n Q nq forülünde bu değerler yerine konursa; 3 / 4 n q h k g n D n 60 D 60 nb tg D D b b tg tg 3 / 4 olur Gerekli kısaltalar yapılırsa; n q g h k 3 / 4 D 60 D D D b D b b tg tg tg 3 / 4 Forüllerde: nq : Özgül hız, D : Çark giriş çapı (), b : Girişte çark kanat genişliği(derinliği) (), C : Girişteki suyun utlak hızı (/s), : Giriş açısı (derece), U : Çark girişinde çevre hızı (/s), D : Çark dış çapı (), b : Çıkışta çark kanat genişliği (derinliği) (), C : Çıkışta utlak hızın radyal bileşeni (/s), : Çıkış açısı (derece), 75

10 U : Çark çıkışında çevre hızı (/s), : Manoetrik yükseklik (), Cu : Mutlak hızın U üzerindeki iz düşüü (/s), h : idrolik veri (%), k : Kanat verii (%) dir Özgül hız ile çark ölçüleri arasındaki ilgiyi veren bağıntıdan aşağıdaki sonuçlar çıkartılabilir: a) Özgül hız, b/d, b/b ve özellikle D/D oranı arttıkça büyür Aksiyal çarklarda bu oran diğerlerine oranla en büyük değerdedir ve bu nedenle bu tip popalarda özgül hız büyüktür b) Giriş açısı in daha büyük değerleri için özgül hız artar Aksiyal C girişlerde tg olduğundan açısının büyük değerleri için C hızı da U büyük olalıdır Yüksek özgül hızlı popalarda C utlak hızının büyük olası, bu yüksek hızın eede yararlı statik basıncı düşüresinden dolayı bu tip popalar büyük ee yüksekliği koşullarında çalışaazlar c) idrolik veri sabit kabul edilirse, özgül devir sayısı h k çarpıının veya dolayısıyla kanat veriinin azalası ile artaktadır Kanat veriinin küçük olduğu kısa kanatlı ve daha az sayıda kanatları bulunan aksiyal çarklarda özgül hız yüksektir d) Kavitasyon sebebi ile giriş hızının bağısız olarak artırılası olanaklı değildir Bu yüzden ee yüksekliğinin büyük olduğu koşullarda özgül hızı düşük olan popalar kullanılalıdır 55 Oransal kıyaslaa değerleri 55 Çaplar oranı (D/D) Çaplar oranı, çarkın dış ve iç çapı arasındaki oranı belirtir Şekil 54 de özgül hıza göre çaplar oranının değişii görülektedir Şekilde verilen ilişki yaklaşık değerleri belirtektedir (Kc=D/D) oranı, kesin bir kıyaslaa değeri olarak çoğu kez kullanılaz Ancak radyal popalarda, kaba bir yaklaşı için yarar sağlayabilir Fakat karışık akışlı ve özellikle aksiyal popalarda kıyaslaa için daha ayrıntılı değer gerekir (Stepanoff 957) 76

11 Şekil 54 Özgül hız ile kıyaslaa değerleri arasındaki ilişki (Karassik ve Carter 960, Tezer 978) 55 ız oranı (Ku) ız oranı çark çevre hızı ile popanın işlete noktasında eydana getirdiği anoetrik yükseklik arasındaki ilgiyi gösterir ız oranı, aşağıdaki eşitlikle hesaplanır (Stepanoff 957) U K u g Ku : ız oranı, U : Çıkışta çark çevre hızı (/s), : Manoetrik yükseklik (), g : Yer çekii ivesi (/s ) dir Şekil 54 de (Ku) ile özgül hız arasındaki ilişki görülektedir ız oranı, özgül hız arttıkça artaktadır Çünkü yüksek özgül hızlı popalarda, popanın işlete hızı (n) fazla, buna karşılık topla yükseklik küçüktür ız oranına aşağıdaki faktörler etki etektedir ) () açısının küçük değerleri için topla yükseklik azalacağından hız oranı artar, ) (D/D) oranı azaldıkça hız oranı artar, 3) Kanat sayısı azaldıkça hız oranı artar 77

12 553 Verdi oranı (K) Verdi oranı, çark çıkışındaki radyal hız bileşeni ile popanın anoetrik yüksekliği arasındaki ilişkiyi belirler ve aşağıdaki gibi yazılabilir (Stepanoff 957) K C g Burada: K : Verdi oranı, C : Çıkıştaki radyal hız bileşeni (/s) dir Verdi oranı ile özgül hız arasındaki ilgi Şekil 54 de görülektedir (C) radyal hızı, aksiu veri noktası olan işlete noktasındaki verdi değerinden hesaplanabilir Verdi oranı, özgül hızla birlikte artaktadır Çünkü yüksek özgül hızlı popalarda düşük anoetrik yüksekliklere büyük verdiler iletilir ız ve verdi oranları, popa çarkının yapısal özelliklerine bağlı olarak da belirtilebilir Bu aaçla; Q ( D zt )b C C ( D Q zt )b U D 60 n değerleri hız ve verdi oranını veren forüllerde yerine konursa; K K u D n 60 g ( D zt Q )b g elde edilir 78 D : Çark dış çapı (), n : Popanın işlete hızı (/in), z : Çark kanat sayısı, t : Çark kanadının çıkışta teğetsel kalınlığı (), b : Çark çıkış genişliği (), Q : Verdi ( 3 /s) dir Şekil 54 de oransal kıyaslaa değerlerinin özgül hıza göre değişii ortalaa değerler olarak gösteriliştir Diyagrada apsis ekseninde özgül hız, sol taraftaki ordinat ekseninde çaplar oranı ve hız oranı, sağ taraftaki ordinatta ise verdi oranı yerleştiriliştir Diyagradan görüldüğü gibi özgül hız arttıkça hız ve verdi oranları artaktadır Bunun nedeni, yüksek özgül hızlı popalarda işlete hızı ve verdinin yüksek buna karşın elde edilen anoetrik yüksekliğin küçük olasıdır Çark çapları oranı ise özgül hız azaldıkça artaktadır

13 Özgül hız arttıkça bu oran bire yaklaşakta ve aksiyal popalarda bire eşit olaktadır Diyagraın kullanılası için çaplar oranı (D/D) bilinelidir Örneğin (D/D=,9) ise ordinat ekseninde sol tarafta (D/D) skalasında bu değer bulunur ve buradan bir yatay çizilir Bu yatayın D/D eğrisini kestiği noktadan apsise bir dik inilir, bulunan nokta nq değerini verir ve burada nq= 35 okunur Apsise indirilen dikin Ku eğrisini kestiği noktadan ordinatın sol tarafına çizilen dikin ordinatı kesi noktası (Ku=,) değerini, K eğrisini kestiği noktadan sağ ordinata inilen dikin kesi noktası (K= 0,3) değerini verir 553 Kıyaslaa değerleri ile popa karakteristiklerinin bulunası Şekil 54 de verilen diyagra, çark ölçüleri belli bir popanın yüksek veri noktasında işlete karakteristiklerini yaklaşık olarak saptaak aacı ile kullanılabilir Çünkü bazen santrifüj popa üzerinde karakteristiklerini gösteren etiket bulunayabilir Popa karakteristiklerini bulabilek için popa sökülerek çark üzerinden (D, D, b, t) ölçüleri ile kanat sayısı ve popayı tahrik eden otordan döne sayısı saptanır (D/D) oranından yukarıda yapıldığı gibi özgül hız, hız ve verdi oranları bulunur Bulunan bu değerler hız ve verdi oranını veren forüllerde yerine konularak; K u D n den 60 g D n 60 gk u,40 4 D n K u K Q den ( D zt )b g Q K ( D zt )b g Q 4,43K ( D zt ) b eşitlikleri yardıı ile işlete noktasındaki karakteristikler yaklaşık olarak hesaplanabilir Popanın fren gücünü bulak için, özgül hız ile veri arasındaki ilişkiden yararlanarak popanın en yüksek verii (Şekil 53) den bulunur ve işlete noktasındaki fren gücü hesaplanır Örnek: D= 3, D= 50, b= 40, t= 0, z= 6, n= 3000 /in olan popanın karakteristikleri D 50 Çaplar oranı, 9 yardıı ile Şekil 54 den nq= 35, Ku= D 3, ve K= 0,3 değerleri bulunur ve bu değerler anoetrik yükseklik ve verdiyi veren forüllerde yerine konularak ve Q elde edilir Şekil 53 den p bulunarak fren gücü hesaplanır 79

14 ,40 4 0,5 3000, 78,75 65, SS Q 4,430,3(3,40,5 60,0)0,04 65 Q 4,430,30,6650,048,06 0,4 3 /s bulunur Şekil 53 den ns= 3,65nq= 68 ve Q= 4 l/s için p % 83 bulunur Q fbg 9 BG elde edilir ,83 6,5 p 80

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.7..5. Pompa veriminin saptanması ve pompa karakteristik eğrilerinin çizimi Pompa verimi; pompanın suya verdiği gücü (hbg), pompanın yuttuğu güce (fbg) oranlanmasıyla

Detaylı

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI 2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI 2.6.4.4. Tesis yük kaybı eğrisinin değişik durumları Pompaj tesislerinde tesis yük kaybı eğrileri değişik alternatifler altında incelenebilir. Boru hatlarında kullanılan borular

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5.8. Santrifüj Pompalarda Kavitasyon ve Karakteristiklere Etkisi Emme boru hatlarının planlanmasında karşımıza çıkan en büyük sorun kavitasyondur. Kavitasyon tüm

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYUTLANDIRILMASI VE ÇİZİMİ

7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYUTLANDIRILMASI VE ÇİZİMİ 7. SANTRİFÜJ POMPALARIN BOYTLANIRILMASI VE ÇİZİMİ Bir santrifüj pompaya ait mühendislik hesapları ve tasarımı için pompanın çalışma koşulları ve buna bağlı olarak karakteristiklerinin bilinmesi gerekir.

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr. T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Aydın DURMUŞ EYLÜL 2011 SAMSUN SANTRĠFÜJ POMPA DENEYĠ 1. GĠRĠġ Pompa,

Detaylı

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları DEN 3 Pompa Sistemleri Hesapları Sistem karakteristiği B h S P P B Gözönüne alınan pompalama sisteminde, ve B noktalarına Genişletilmiş Bernoulli denklemi uygulanırsa: L f B B B h h z g v g P h z g v g

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR

TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR TÜM DERSLERDE VİZE SINAVI İÇİN VERİLEN ÇALIŞMA SORULARI DA FİNALE DAHİLDİR 5 ORTALAMA HIZ (u) 53 HACİMSEL AKIŞ DEBİSİ ( v ) Hacisel debi, herhangi bir sınırdaki sıvı hacinin sınıra dik yönde biri zaandaki

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ Pompa; suya basınç sağlayan veya suyu aşağıdan yukarıya terfi ettiren (yükselten) makinedir. Terfi merkezi; atık suların, çamurun ve arıtılmış suların bir bölgeden

Detaylı

YEREL KAYIPLAR. Borudaki yerel fiziki şekil değişimleri akımın yapısını mansaba doğru uzunca bir mesafe etkileyebilir.

YEREL KAYIPLAR. Borudaki yerel fiziki şekil değişimleri akımın yapısını mansaba doğru uzunca bir mesafe etkileyebilir. YEREL KAYIPLAR Bir boru hattı üzerinde akımı rahatsız edebilecek her çeşit yerel değişim bir miktar enerjinin kaybolmasına sebep olur. Örneğin boru birleşimleri, düğüm noktaları, çap değiştiren parçalar,

Detaylı

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği

Alternatif Hareketli Kesme Düzeninin Hareket Kinematiği ...3. Alternatif Hareketli Kese Düzeninin Hareket Kineatiği Paraklı ve yaprak bıçaklı biçe düzeninde, bıçağın iki parak arasında gidip gele hareketi bir eksantrik düzen ile sağlanır. Bu düzen, herhangi

Detaylı

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ Turbo kelimesinin kelime anlamı Turbo yada türbin kelimesi latince kökenli olup anlamı bir eksen etrafında dönen parçadır. 1 TANIM Turbo

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları

In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Popaları EIL VE EIL R SERİSİ IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI EIL VE EIL R serisi in-line kuru rotorlu sirkülasyon popaları ile konfor ve enerji verililiğini

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular:

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI BORULARDA VE HİDROLİK ELEMANLARDA SÜRTÜNME KAYIPLARI DENEY FÖYÜ 1. DENEYİN AMACI Borularda

Detaylı

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU

FRANCİS TÜRBİNİ DENEY SİMÜLASYONU 1 COK-0430T 2 COK-0430T FRANCİS TÜRBİN DENEYİ DENEYİN AMACI: Francis türbinin çalışma prensibini uygulamalı olarak öğrenmek ve performans karakteristiklerinin deneysel olarak ölçülmesi ile performans karakteristik

Detaylı

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır

Detaylı

6. POMPAJ TESİSLERİNDE SEÇİM VE İŞLETME

6. POMPAJ TESİSLERİNDE SEÇİM VE İŞLETME 6. POMPAJ TESİSLERİNDE SEÇİM VE İŞLETME 6.1. Pompa Seçimi Sulama pompaj tesisinde koşullara uygun pompa seçimi, proje mühendisinin çoğu kez sorunlarla karşılaştığı bir konudur. Santrifüj pompaların çok

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİSİ II QUIZ I- CEVAP ANAHTARI

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİSİ II QUIZ I- CEVAP ANAHTARI VERİLİŞ TARİHİ: 18.10.2012 GERİ DÖNÜŞ TARİHİ: 31.10.2012 ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİSİ II QUIZ I- CEVAP ANAHTARI 01-11-2012 SORU 1 Bir tesir türbini, en uygun hızda ve

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM DERSİ-DÖNEM SONU PROJELERİ 4. Proje: Hidrolik Türbin Tasarımı (Hydrolic Turbine) Barajlardan ve çaylardan elektrik üretmek için hidrolik (sıvı) türbinler kullanılır. Bunlar

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR

Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR Makine Elemanları II Prof. Dr. Akgün ALSARAN Konik Dişli Çarklar DİŞLİ ÇARKLAR İçerik Giriş Konik dişli çark mekanizması Konik dişli çark mukavemet hesabı Konik dişli ark mekanizmalarında oluşan kuvvetler

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ

DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ DİŞLİ ÇARKLAR I: GİRİŞ Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Dişli Çarklar Bu bölüm sonunda öğreneceğiniz konular: Güç ve Hareket İletim Elemanları Basit Dişli Dizileri

Detaylı

Orijinal OSSBERGER Türbin

Orijinal OSSBERGER Türbin Orijinal OSSBERGER Türbin Kendinizi boşa akan giden sudan elektrik üretmeye mi adadınız? Çevre dostu, yenilenebilir, doğal bir kaynaktan enerji elde ederek kullanmak mı istiyorsunuz? Bizim işimiz yüzyıldır

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Prof.Dr. Mustafa Cavcar Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, 26470 Eskişehir Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın etrafından

Detaylı

Gaz Türbinli Uçak Motorları

Gaz Türbinli Uçak Motorları UCK 421 - Tepki ile Tahrik 2. Hafta Gaz Türbinli Uçak Motorları İtki Denklemi Gaz Türbinli Motor Bileşenleri Alıklar Sesaltı Sesüstü Kompresörler Merkezcil Eksenel Yanma Odası Türbinler Impuls Reaksiyon

Detaylı

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON 8 Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları & Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Su Ürünleri Teknolojileri Su temini Boru parçaları

Detaylı

BÖLÜM Turbomakinaların Temelleri:

BÖLÜM Turbomakinaların Temelleri: 1 BÖLÜM 2 2.1. Turbomakinaların Temelleri: Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının iki önemli kategorisi rüzgar ve hidroelektrik enerjidir. Fosil yakıtların bilinenin dışındaki alternatif uygulamalarından

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR

DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR DİŞLİ ÇARKLAR III: HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Prof. Dr. Akgün ALSARAN Arş. Gör. İlyas HACISALİHOĞLU Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Helisel Dişli Çarklar Bu bölüm

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM

YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM YAVAŞ DEĞİŞEN ÜNİFORM OLMAYAN AKIM Yavaş değişen akımların analizinde kullanılacak genel denklem bir kanal kesitindeki toplam enerji yüksekliği: H = V g + h + z x e göre türevi alınırsa: dh d V = dx dx

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin

Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin BURMA DENEYİ Burma deneyinin çekme deneyi kadar geniş bir kullanım alanı yoktur ve çekme deneyi kadar standartlaştırılmamış bir deneydir. Uygulamada malzemelerin genel mekanik özelliklerinin saptanmasında

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Temel Hidrolik- Karakteristik Eğrilerğ

Temel Hidrolik- Karakteristik Eğrilerğ Temel Hidrolik- Karakteristik Eğrilerğ Arzu Kulil, KSB A.Ş., İstanbul Hydraulic basics - Characteristic curves 1 Bir santrifüj pompanın Karakteristik QH-eğrileriğ Basma yüksekliği H [%] 160 140 120 Pompa

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI 22.05.2015 Numara: Adı Soyadı: 1- (24 Puan) Şekildeki 5.08 cm çaplı 38.1 m uzunluğunda, 15.24 cm çaplı 22.86 m uzunluğunda ve 7.62 cm çaplı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 http://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

Kontrol Sistemlerinin Analizi

Kontrol Sistemlerinin Analizi Sistemlerin analizi Kontrol Sistemlerinin Analizi Otomatik kontrol mühendisinin görevi sisteme uygun kontrolör tasarlamaktır. Bunun için öncelikle sistemin analiz edilmesi gerekir. Bunun için test sinyalleri

Detaylı

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır.

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. . 1 Sulama makineleri Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır. Sınıflandırma: Basınçlı sulama makine ve araçları, aşağıdaki

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Cavcar Aerodinamik Kuvvet Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın havayagörehızının () karesi, havanın yoğunluğu

Detaylı

POMPALAR FLYGT SUMAK FLYGT POMPA

POMPALAR FLYGT SUMAK FLYGT POMPA POMPALAR FLYGT FLYGT POMPA Flygt Experior, son teknoloji hidrolik kısmı, üstün verimlilikteki motorlar ve akıllı kontrollerden oluşan üç ana işlevin avantajlarını içerir. Flygt Experior, kurulumu ve çalıştırılması

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

FRANCİS TÜRBİN DENEYİ

FRANCİS TÜRBİN DENEYİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 407 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI II DERSİ FRANCİS TÜRBİN DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÖZBEY SAMSUN 1/6 FRANCİS

Detaylı

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri...

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri... Sıcak Soğuk Hava Apareyleri pareyleri......s cak / So uk Hava Apareyleri... S cak / So uk Hava Apareyleri SICAK / SOĞUK HAVA APAREYLERİ ATLAS SERİSİ Duvar / Tavan Tipi Sıcak Hava Apareyleri KLS,.00 /h

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

2-Bölmeli Crossflow Türbini

2-Bölmeli Crossflow Türbini 2-Bölmeli Crossflow Türbini Crossflow türbinlerimiz Ossberger tipinde tasarlanmıştır. Belirli bir düşü ve debi miktarı için müşteri ihtiyacına göre boyutlandırılan standart parçalardan oluşmaktadır. Bu

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi VANTİLATÖR DENEYİ Deneyin amacı Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi Deneyde vantilatör çalışma prensibi, vantilatör karakteristiklerinin

Detaylı

2.6. Düzlemsel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Kuvvet. Yatay bir düzleme bir akışkanın uyguladığı kuvvet FR= P.A bağıntısıyla bulunur.

2.6. Düzlemsel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Kuvvet. Yatay bir düzleme bir akışkanın uyguladığı kuvvet FR= P.A bağıntısıyla bulunur. . AKIŞKAN STATİĞİ.6. Düzlesel Yüzeylere Etkiyen Hidrostatik Kuvvet Yatay bir düzlee bir akışkanın uyguladığı kuvvet F=.A bağıntısıyla bulunur. Burada; F : Yatay düzlee uygulanan hidrostatik kuvvet (N),

Detaylı

Şekil Çarpma kesme yapan biçme düzenlerinde bıçak tipleri ve bağlanma şekilleri

Şekil Çarpma kesme yapan biçme düzenlerinde bıçak tipleri ve bağlanma şekilleri 2.2.3.Yeşil Ye Bitkileri Hasat Makinaları 2.2.3.1. Paraklı ve Üçgen Yaprak Bıçaklı Biçe Düzenli Makinalar Yeşil ye itkilerinin hasadında yaygın olarak kullanılan akinalar paraklı ve üçgen yapraklı içe

Detaylı

POMPAJ TESİSİ VE MAKİNALARI

POMPAJ TESİSİ VE MAKİNALARI POMPAJ TESİSİ VE MAKİNALARI -TMB313- Ders Notu Prof. Dr. Davut KARAYEL Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü 2016 Antalya GİRİŞ Pompaların geçmişini

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

YARI EKSENEL SANTRİFÜJ POMPANIN HİDRODİNAMİK ANALİZİ VE TASARIMI

YARI EKSENEL SANTRİFÜJ POMPANIN HİDRODİNAMİK ANALİZİ VE TASARIMI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YARI EKSENEL SANTRİFÜJ POMPANIN HİDRODİNAMİK ANALİZİ VE TASARIMI BİTİRME PROJESİ Utkucan ŞAHİN Projeyi Yöneten Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DEN 322. Boru Donanımları ve Pompalar

DEN 322. Boru Donanımları ve Pompalar DEN 322 Boru Donanımları ve Pompalar Boru Donanımları Gemi makina dairesinde her an büyük miktarda akışkanlar hareket halindedir. Çeşitli sistemler birçok makinanın soğutma, ısıtma, temizleme ve yağlama

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Konik Dişli Çarklar. Prof. Dr. Mehmet Fırat 89

Konik Dişli Çarklar. Prof. Dr. Mehmet Fırat 89 Prof. Dr. Mehmet Fırat 89 Konik Dişli Çarklar Hareketi, ekseni döndüren milin ekseni ile kesişen başka bir mile aktarmak ve gerektiğinde hız dönüşümü de sağlamak amacı ile kullanılan mekanizmalar konik

Detaylı

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları

Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları Faz Dönüşümleri ve Faz (Denge) Diyagramları 1. Giriş Bir cisim bağ kuvvetleri etkisi altında en düşük enerjili denge konumunda bulunan atomlar grubundan oluşur. Koşullar değişirse enerji içeriği değişir,

Detaylı

Hafif Atıksu Pompası tip ABS MF 154-804 Dalgıç Parçalayıcı Pompa tip ABS Piranha 08 & 09

Hafif Atıksu Pompası tip ABS MF 154-804 Dalgıç Parçalayıcı Pompa tip ABS Piranha 08 & 09 Hafif Atıksu Popası tip ABS MF 154-804 Dalgıç Parçalayıı Popa tip ABS Piranha 08 & 09 1010-00 15975131TR (08/2015) TR Montaj ve Kullana Taliatları www.sulzer.o 2 Montaj ve Kullana Taliatları (Orijinal

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır.

Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. YORULMA 1 Malzeme yavaşça artan yükler altında denendiği zaman, belirli bir sınır gerilmede dayanımı sona erip kopmaktadır. Bulunan bu gerilme değerine malzemenin statik dayanımı adı verilir. 2 Ancak aynı

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU NEDEN ENERJİ TASARRUFU?

SANTRİFÜJ POMPA SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU NEDEN ENERJİ TASARRUFU? SANTRİFÜJ POMPA SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU NEDEN ENERJİ TASARRUFU? 1 Bir Pompanın Ömür Boyu Maliyeti İçinde Enerjinin Payı Bakım Maliyeti:10409 Euro 6,6% Satın alma maliyeti: 5600 Euro 3,6% 20pt Enerji

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A

T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A T I M U R K A R A Ç AY - H AY D A R E Ş C A L C U L U S S E Ç K I N YAY I N C I L I K A N K A R A Contents Bibliography 9 Index 13 CONTENTS 5 0.1 Doğru, Düzlem, Uzay Bu derste sık sık doğru, düzlem ve

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1 SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ 1. Giriş Deney düzeneği tank, su dolaşımını sağlayan boru sistemi ve küçük ölçekli bir santrifüj pompadan oluşmaktadır. Düzenek, üzerinde ölçümlerin yapılabilmesi için elektronik

Detaylı

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir.

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir. İSTATİSTİKTE VERİ GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Hafta sonu hava yağışlı olacak ı? Bu yıl hangi takı şapiyon olacak? Gelecek yıl döviz kuru ne olur? Bu yıl ülkeizin kişi başına illi geliri ne

Detaylı

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o.

YAPI STATİĞİ I ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER. Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. q =10 kn/m. f = 4m. P 1 =20 kn. P 2 =30 kn. 9 m. A o. YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER P k P k q k/,5,5 9 f 9 9 L8 ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi İnşaat ühendisliği ölüü YPI SİĞİ I ÇÖZÜLÜ ÖRELER ZİREDDİ EEDOV RİF GÜREL Harran Üniversitesi ühendislik

Detaylı

Şekil 1.1. Arşimed vidası

Şekil 1.1. Arşimed vidası 1. GİRİŞ 1.1. Genel Sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun zamanında ve gerektiği miktarda bitki kök bölgesine verilmesidir. Sulama, tarımsal üretim teknikleri içerisinde önemli bir yer tutar. Birim alandan

Detaylı

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU HİDROLİK Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Ders Hakkında Genel Bilgiler Görüşme Saatleri:---------- Tavsiye edilen kitaplar: 1-Hidrolik (Prof. Dr. B. Mutlu SÜMER, Prof. Dr. İstemi ÜNSAL. ) 2-Akışkanlar Mekaniği

Detaylı

Hidrograf. Hiyetograf. Havza. Hidrograf. Havza Çıkışı. Debi (m³/s) Zaman (saat)

Hidrograf. Hiyetograf. Havza. Hidrograf. Havza Çıkışı. Debi (m³/s) Zaman (saat) Hidrograf Analizi Hidrograf Hiyetograf Havza Debi (m³/s) Havza Çıkışı Hidrograf Zaman (saat) Hidrograf Q Hiyetograf Hidrograf t Hidrograf Gecikme zamanı Q Pik Debi Yükselme Eğrisi (kabarma) A B C Alçalma

Detaylı

Pervane 10. PERVANE TEORİLERİ. P 2 v 2. P 1 v 1. Gemi İlerleme Yönü P 0 = P 2. Geliştirilmiş pervane teorileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Pervane 10. PERVANE TEORİLERİ. P 2 v 2. P 1 v 1. Gemi İlerleme Yönü P 0 = P 2. Geliştirilmiş pervane teorileri aşağıdaki gibi sıralanabilir: . PEVANE TEOİLEİ Geliştirilmiş perane teorileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:. Momentum Teorisi. Kanat Elemanı Teorisi 3. Sirkülasyon (Girdap) Teorisi. Momentum Teorisi Momentum teorisinde aşağıdaki kabuller

Detaylı

METİN SORULARI. Hareket Cıvataları. Pim ve Perno Bağlantıları

METİN SORULARI. Hareket Cıvataları. Pim ve Perno Bağlantıları Hareket Cıvataları METİN SORULARI. Hareket cıvatalarını bağlama cıvataları ile karşılaştırınız ve özelliklerini anlatınız. 2. Hareket vidalarının verimi hangi esaslara göre belirlenir? Açıklayınız ve gereken

Detaylı

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M DEÜ HASTANESİ KLİMA SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN N ISIL VE HİDROLİK DENGELENMESİ Burak Kurşun un / Doç.Dr.Serhan KüçüK üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M BölümüB GİRİŞ Değişen

Detaylı

ÜÇ KADEMELİ DALGIÇ POMPALARIN PERFORMANS EĞRİLERİNİN İNCELENMESİ

ÜÇ KADEMELİ DALGIÇ POMPALARIN PERFORMANS EĞRİLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 19-1 ÜÇ KADEMELİ DALGIÇ

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Bir püskürtücü dirsek, 30 kg/s debisindeki suyu yatay bir borudan θ=45 açıyla yukarı doğru hızlandırarak

Detaylı

SU SONDAJ KUYULARINDA POMPAJ DENEYLERĠNĠN YAPILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

SU SONDAJ KUYULARINDA POMPAJ DENEYLERĠNĠN YAPILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ SU SONDAJ KUYULARINDA POMPAJ DENEYLERĠNĠN YAPILMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HASAN KIRMIZITAġ Jeoloji Mühendisi ġubat/2008 ANKARA I. BÖLÜM YERALTISUYU VE SONDAJ KUYULARI Hidrojeolojik etüdlerde temel amaç

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Ekonoetri ve İstatistik Sayı:2 2005-11-29 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜYÜME İLE İŞSİZLİK ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Dr.

Detaylı

A Product of Hard Work JCB 531-70 AGRI TELESKOBİK YÜKLEYİCİ

A Product of Hard Work JCB 531-70 AGRI TELESKOBİK YÜKLEYİCİ A Product of Hard Work JCB 531-70 AGRI TELESKOBİK YÜKLEYİCİ JCB arkası ve size özel teleskobik yükleyiciler JCB arkası 1977 yılından beri teleskobik yükleyici üretektedir. Aradan geçen bunca yıl ve beraberinde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ ( ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ 1Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide

Detaylı

ELEKTRİK İLETGENLERİ, APARATLARI VE MAKİNALARININ ISINMASI*

ELEKTRİK İLETGENLERİ, APARATLARI VE MAKİNALARININ ISINMASI* ELEKTRİK İLETGENLERİ, APARATLARI VE MAKİNALARININ ISINMASI* Çeviren: Hüseyin Elektrik Mühendisi Nadir Akı geçen bir iletgende ısıya çevrilen elektriksel güç Nv (Juole ya da güç kaybı) önce onda sıcaklık

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

Karma ve Bileşik Kesitler

Karma ve Bileşik Kesitler Karma ve Bileşik Kesitler Karma Kesit: Islak çevresi bounca farklı pürüzlülüklerden oluşan kanal kesitine karma kesit denir. Bu kesitler için eşdeğer Manning pürüzlülük katsaısı tanımlanır. n eq n i P

Detaylı

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir.

Genel olarak test istatistikleri. Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri. olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 4.SUNUM Genel olarak test istatistikleri Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri Dağılım (Yayılma) Ölçüleri olmak üzere 2 grupta incelenebilir. 2 Ranj Çeyrek Kayma Çeyrekler Arası Açıklık Standart Sapma Varyans

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Akışkanlar Mekaniği Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No : Grup

Detaylı

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k

u ( )z, ) başlangıç durumdaki yerdeğiştirme vektörünün radyal ve eksenel doğrultuda bileşenlerini, λ k SÜREKSİZ TEMAS KOŞULLARININ ÖNGERİLMELİ İKİ KATLI İÇİ BOŞ SİLİNDİRLERDE EKSENEL SİMETRİK BOYUNA DALGA YAYILIMINA ETKİSİ(DIŞ SİLİNDİR İÇ SİLİNDİRE ORANLA DAHA RİJİT) (*) Surkay AKBAROV, (**) Cengiz İPEK

Detaylı

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI

2. BENZERLİK ve MODEL TEORİSİ, BOYUT ANALİZİNİN DENİZ ARAÇLARININ DİRENCİNE UYGULANIŞI . BENZEİK e MODE TEOİSİ, BOYUT ANAİZİNİN DENİZ AAÇAININ DİENCİNE UYGUANIŞI.1 Benzerlik e Model Teorii Benzerlik e odel teorii ile farklı büyüklükteki ciilerin ekanik bir olay karşıındaki daranışlarının

Detaylı