Gülümseyin... Buradas n z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gülümseyin... Buradas n z"

Transkript

1 Fulya Mahallesi Yavuz Sokak No:7 Fulya - fiiflli / stanbul - Türkiye Gülümseyin... Buradas n z

2 Kısaca Dora Hospital Türkiye nin ilk butik hastanesi stanbul un güler yüzlü sa l... Dora Hospital Uluslararas kalite standartlar nda sa l k hizmeti veren Dora Hospital', otel konforunda, hastane atmosferinden uzak bir konseptte tasarlad k. Her teflhis ve tedaviyi; geliflmifl, güncel, kan ta dayal yöntemlerle gerçeklefltiriyoruz. lk 'Özel Butik Hastane' özelli i ile otel konforunda hizmet veren Dora Hospital'da, hasta psikolojisinin olumsuz yönlerini yaflatmamay hedeflemekte ve ekibimizin e itimini bu do rultuda sürekli olarak gelifltirmekteyiz. Güler yüzlü sa l k için sizi de Dora Hospital'a bekliyoruz... Dora Hospital 16 branflta 7/24 sa l k hizmeti veriyor Kad n Hastal klar ve Do um Dahiliye ( ç Hastal klar ) Yenido an Yo un Bak m Eriflkin Yo un Bak m A z ve Difl Sa l Çocuk Sa l ve Hastal klar Kulak Burun Bo az Hastal klar (KBB) Genel Cerrahi Beyin Cerrahi Dermatoloji Ortopedi Plastik Cerrahi Beslenme ve Diyet Göz Sa l ve Hastal klar Anestezi ve Reanimasyon Mikrobiyoloji ve Biokimya

3 Dahiliye ( ç Hastal klar ) çinize Sa l k... Günlük hayat n h z yla görmezden geldi iniz küçük rahats zl klar n büyük sebepleri olabilir. Sa l n z ile ilgili akl n za tak lan her fleye cevap sunan ç Hastal klar Ünitesi'nde; check-up baflta olmak üzere, laboratuvar ve radyoloji bölümlerinin deste i ile tüm kontrollerinizi yap yoruz. Dora Hospital'a gelin, içiniz de rahat olsun... Genel Sa l k Durumu Kontrolü (Check-Up) Poliklini i Obezite Poliklini i Diabet (fleker) poliklini i Tiroit Poliklini i Koruyucu Hekimlik ve Sa l kl Yaflam Poliklini i Enfeksiyon Hastal klar Endokrinolojik (Hormonal) Hastal klar Kalp Hastal klar Hipertansiyon ve Böbrek Hastal klar Karaci er Hastal klar (KC Ya lanmas, Hepatit, KC Kistleri vb) Sindirim Sistemi Hastal klar (Reflü, Gastrit, Ülser, Kab zl k, Kolit vb) Gastroskopi Kolonoskopi Yafll l k ve Yafll l a Ba l Sorunlar Ateflli Hastal klar Romatizmal Hastal klar (Romatoid Artrit, SLE, Behcet Hastal vb) Kan Hastal klar (Anemi vb.) Solunum Yolu Hastal klar (KOAH, Ast m vb)

4 Kad n Hastal klar ve Do um Kad nlar ayr cal hak eder. Konu sa l ksa daha da çok... Hayata güzellik ve renk katan kad nlar için sa l k her yaflta çok önemlidir. Her dönemin kendine özgü olas sorunlar ve yerine getirilmesi gereken kontrolleri vard r. Dora Hospital' n el üstünde tuttu u bölümlerin bafl nda gelen Kad n Hastal klar ve Do um'da, gerek tan ve tedavide gerekse do umlarda yüksek teknoloji ve uzman kadromuz ile kusursuz bir hizmet vermekteyiz. Dora Hospital'da anne adaylar 4 boyutlu ultrason ile gebeli in her evresini takip etme ayr cal n yaflar. Bebeklerini, konusunda özel e itim alm fl profesyonel hemflirelere emanet eden anneler, Dora Hospital' n lüks odalar nda gönül rahatl ile anne olman n ve tebrikleri kabul etmenin keyfini sürer... Bizce her kad n özeni hak eder... Tüp Bebek Gebelik Öncesi De erlendirme Gebelik Takibi Normal ve Sezaryen Do um drar Kaç rma Teflhis ve Tedavisi nfertilite (K s rl k) Teflhis ve Tedavisi Aç k ve Kapal (Laparoskopik) Operasyonlar Genital Bölge Sarkma Operasyonlar Aile Planlamas Kad n Genital Kanserleri Erken Teflhis ve Tedavisi Adet Düzensizli i Yumurtal k Kistleri Teflhis ve Tedavisi Rahim Ameliyatlar Menapoz-Osteoporoz (Kemik Erimesi) Teflhis ve Tedavisi Terapötik Kürtaj Tekrarlayan Gebelik Kay plar Cinsel Fonksiyon Bozukluklar

5 Çocuk Sa l ve Hastal klar Hayat n anlam minikler el üstünde... Kendi sa l m zdan daha çok çocuklar m z n sa l na önem verdi imiz için, Dora Hospital' n Çocuk Sa l ve Hastal klar Bölümü do umdan ergenli e kadar olas tüm hastal klara karfl teflhis ve tedavi sa lamaktad r. Psikolojilerini de göz önüne alarak, üzerlerine titizlikle titredi iniz çocuklar n z n sa l klar na yönelik, t p dünyas n n sürekli geliflen yönleri anne ve babalarla paylafl lmaktad r. Haydi onlar birlikte büyütelim. Sa lam Çocuk Takibi Büyüme Geliflme Takibi Beslenme (Çocuk) Yeni Do an Yo un Bak m Afl lar Alerjik Hastal klar Dermotit Ast m Atop Alkijikimit Çocuk Ateflli Hastal klar Obezite-Beslenme Düzenlenmesi Çocuk Acil Yenido an Sar l Gototerapi Yeme Bozuklu u Uzam fl shal fltahs zl k Reflü (Gastroözejojeal, Mideden Kaçak Veziko Üretol, drar Tablosundan) Ateflli-Ateflsiz Havale Kronik Öksürük Çocuk Gö üs Hastal klar Döküntülü Hastal klar Kab zl k Yatarak Hasta Takibi

6 Kulak Burun Bo az Hastal klar Keyfinizi hiçbir fley kaç rmas n. Bazen horlama, bazen ses k s kl bazen de az duymayla bafllayan sorunlar günlük hayat n z çekilmez hale getirebilir. Dora Hospital Kulak-Burun-Bo az Bölümü'nde, tan konmas ndan bafllayarak, cerrahi müdahaleye kadar tüm süreçlerde sizi en do ru flekilde yönlendiriyor, rahats zl klar n za çözüm getiriyoruz. Keyfinizi kaç racak problemleri uzmanl m z ile çözüyoruz. Duyular n z kontrol alt nda... Bademcik ve Geniz Eti Tedavisi Horlama Tedavisi Sinüzit Cerrahisi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Balon Sinüsoplasti Uyku Apnesi Sendromu ve Tedavisi Septum Deviasyonu (Burundan Nefes Alma ile lgili Problemler) Burun Eti Tedavisi ve Cerrahisi (Radyo Frekans Yöntemi ile) Ses K s kl Tedavisi Kulak Zar ve Orta Kulak Hastal klar Alerjik Rinit Tan ve Tedavisi (Saman Nezlesi) Orta Kulak ltihab Vertigo (Bafl Dönmesi) Tedavisi Meniere Hastal Vestibüler Nörit (Denge Sinirinin ltihaplanmas ) Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (Pozisyonel Bafl Dönmesi)

7 Genel Cerrahi Genel cerrahide özel yaklafl mlar... Dora Hospital Genel Cerrahi Klini i, hastal klar n tan ve tedavisinde hasta güvenli ini ön planda tutarak nitelikli ve güvenilir sa l k hizmeti sunmaktad r. Tam donan ml ve yüksek teknolojiye sahip ameliyathanelerinde öncelikle minimal invaziv (laparoskopik - kans z ameliyat) cerrahi yöntemlerinin yan nda tüm cerrahi yöntemlerini uygulamaktad r. Burada her fley size özel... Klini imizde tan ve tedavisi uygulanan hastal k gruplar afla da s ralanm flt r: Endokrin Cerrahisi (Tiroid, Böbrek Üstü Bezleri) (Guatr, Adenomlar ve Kanserleri) Meme Hastal klar ( yi Huylu Hastal klar ve Kanserleri) Sindirim Hastal klar (Yemek Borusu - Mide ve nce Barsak Hastal klar ve Kanserleri) Kal n Barsak ve Rektum Hastal klar (Hemorrod, Fissur, Fistül, ltahabi Hastal klar ve Kanserleri.) Karaci er ve Safra Yollar Hastal klar (Safra Kesesi ve Safra Yollar Tafllar, Karaci er yi ve Kötü Huylu Tümörleri ve Kistleri) Pankreas Hastal klar (Pankreatitler ve Kanserleri) Kar n Duvar Hastal klar (F t klar) Yumuflak Doku Hastal klar (Plenoidal Sinüs (K l Dönmesi), Abse ve ltahabi Hastal klar ) Dora Hospital da klinik yollar izlenerek, kan ta dayal t p uygulamas ile tan ve tedavi süreçlerimiz hastalar m z n yararl l k kazan mlar n en üst düzeyde tutmay hedeflemektedir.

8 A z ve Difl Sa l Doya doya gülümsemeye haz r m s n z? Tam konuflmaya bafllad n z anda, içinizden gülmek geldi inde difllerinizin görüntüsünden çekinip sustu unuz anlar m var? Difl etlerinizden dolay gülmeyi mi unuttunuz? Dora Hospital A z ve Difl Sa l Ünitesi'nde modern teknolojik altyap ve uzman difl hekimimiz ile kusursuz bir hizmet sunuyoruz. Kendinize yeniden güvenmeniz ve doyas ya gülümsemeniz için, a z ve difl sa l ile ilgili en son geliflmeleri sizinle buluflturuyoruz. Sa l kl bir gülüfl için elimizden gelenin fazlas n yap yoruz. flte flimdi gülümseyebilirsiniz... Gülüfl Esteti i Implant Difl Beyazlatma Laminate Zirkonyum (Full) Porselen Difl Eti Esteti i Porselen Dolgu Ortodonti Ifl kl Beyaz (Lazer) Dolgu A z ve Çene Cerrahisi Koruyucu Difl Hekimli i Çürük Tedavisi Kanal Tedavisi Ifl kl Lazer Dolgu Flor Uygulamas Protez Uygulamalar Total (Tam) ve Parsiyel (Bölümlü) Protez Implant Protez Üzeri ve mplant Destekli Tam Protez Metal Destekli ve Metal Desteksiz (Full) Porselen Kuron Köprü Protez Digital Panaromik Röntgen, RVG

9 Plastik ve Estetik Cerrahi Sizi daha mutlu edecek de iflimler için... Zaman n sizden al p götürdü ü güzellikleri geri almak, günlük hayat n stresi ile kazan lan kusurlar n zdan kurtulmak ve kendinizi mutlu etmek art k elinizde. Bedeninizde sizi mutsuz eden her bölge için Dora Hospital' n size özel çözümleri ile tan fl n, her güne mutlu bafllay n... Dünyadaki tüm geliflmeleri yak ndan takip eden Dora Hospital, ünlü estetik cerrah Op. Dr. Fatih Da delen önderli indeki uzman ekibiyle sizi mutlu edecek de iflimler öneriyor. Peki siz nas l bir de ifliklik istersiniz? Burun Esteti i Meme Esteti i Meme Büyütme Meme Küçültme Meme Diklefltirme Kar n Germe Kol Germe Uyluk (Bacak çi) Germe Liposuction (Bölgesel Ya Alma) Yüz Esteti i Botox Dolgu Klasik Yüz Germe Endoskopik Yüz Gençlefltirme (Mid Face) Göz Çevresi ve Göz Kapa Esteti i Endoskopik Kafl Kald rma Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyümesi) Saç Ekimi Kafl Ekimi Sakal Ekimi Kulak Esteti i Çene Esteti i Genital Bölge Esteti i Popo Esteti i

10 Beslenme ve Diyet Do ru beslenin, hayat size mutluluklar sunsun... Bizi biz yapan, tükettiklerimizdir. Beslenme biçiminiz hem beden hem de ruh sa l n z do rudan etkiler. Kilo vermek için yapt n z bilinçsiz diyetler sonuç veremeyebilir ve sizi umutsuzlu a sürükleyebilir. Görünüflünüz ve sa l n z için kilonuz sürekli takip edilirken, de iflim ve geliflmelere göre beslenme program n z güncellenmektedir. Dora Hospital'da Beslenme ve Diyet uzman m z, vücut yap n za ve metobolizma özelliklerinize göre sizin için en do ru beslenme al flkanl n kazand rmaktad r. Kilo kaybedeyim elerken, sa l n z kaybetmeyin... Kifliye Özel Sa l kl Zay flama Program Kifliye Özel Sa l kl Kilo Alma Program Kilo Yönetimi ve Kilo Koruma Kronik Hastal Olan Kiflilerde Zay flama Program Çocukluk Ça Obezitesinde Beslenme Program Gebelik Diyabetinde (Gestasyonel Diyabet) Kifliye Özel Beslenme Program Do um Sonras Kifliye Özel Zay flama Program Reaktif Hipoglisemide T bbi Beslenme Tedavisi Hastal klarda T bbi Beslenme Tedavisi (Tip 1 Diyabet, Tip 2 Diyabet, Kalp-Damar Hastal klar, Tiroit ve Metabolizma Bozuklu u Hastal klar, Kab zl k/ shal vb. gibi Sindirim Sistemi Hastal klar, Karaci er ve Böbrek Hastal klar, Yüksek Tansiyon, Kanser, Gut, Kemik-Eklem Hastal klar, Çölyak, Besin Duyarl l klar vs) Yeme Bozukluklar nda Beslenme Tedavisi (Anoreksiya Nervosa, Bulimia Nervosa, Gece Yeme Sendromu) Bebek Beslenmesi Çocuk ve Ergen Beslenmesi Yafll larda Beslenme Gebelik Döneminde Beslenme Emziklilik Döneminde Beslenme Sporcu Beslenmesi Obezite Cerrahi Müdahalesi Sonras Beslenme Program

11 Dermatoloji ve Medikal Estetik Sa l kl güzellik için... Medikal Estetik Ünitemizde dermatolog, plastik cerrah ve uzman estetisyenlerimizle, sizlere sa l kl güzelli i sunmak için çal fl yoruz. Son teknoloji cihazlar m zla en etkili sonucun keyfini en k sa sürede yaflaman z için, teknolojide s n r tan m yoruz. Sizi daha mutlu edecek yar nlar için... Lazer Epilasyon Lazerle Varis Tedavisi Botox Dolgu Mezoterapi Yüz Mezoliftingi Saçl Deri Mezoterapisi Kimyasal Peeling Cilt Bak m Leke Tedavisi Karboksiterapi PRP Ozon Terapi Kavitasyon Akne Tedavisi Fraksiyonel Lazer Vücut Masajlar Lenf Drenaj

12 Ortopedi Travmatoloji Hareketleriniz k s tl kalmas n... Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde; kas ve iskelet sistemi hastal klar, yaralanmalar için kapsaml tan ve tedavi hizmetleri sunmaktay z. Hastanemizde ortopedik hastal klar n yan s ra k r k, ç k k ve geç tan sebebiyle ortaya ç kan yap sal bozukluklar için de son teknolojik cihazlarda tedavi hizmeti vermekteyiz. Bizimle emin ellerdesiniz... Artroskopik Diz, Omuz ve Ayak Bile i Cerrahisi Spor Yaralanmalar Kalça ve Diz Eklem Protezleri Deformite ve K sal klar Omurga Hastal klar Skolyoz tedavisi (omurga e rili i) Omuz Hastal klar Ayak Hastal klar Kas ve skelet Sistemi Tümörleri Do umsal Anomalileri Sinir Kökenli Kas ve Kemik Hastal klar Tedavisi

13 Nörofliruji (Beyin ve Sinir Cerrahisi) Kafan z yormay n... Dora Hospital Beyin ve Sinir Hastal klar bölümünde hastalar m z n nörolojik muayenesini yaparak en geliflmifl araflt rma yöntemleriyle tan koyuyor ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veriyoruz. Nörofliruji bölümümüzde hastalar m z ileri düzey tekniklerle ameliyat edilmekte, gerekti i takdirde özel olarak haz rlanm fl yo un bak m ünitemizde takibi sa lanmaktad r. Kafan zda hiçbir soru iflareti kalmas n... Serebrovasküler Hastal klar Beyin Kanamalar Beyin Damar T kan kl klar Epilepsi Hareket Bozukluklar Parkinson Esansiyel Tremor Diskinezi Distoni Huzursuz Bacak Sendromu Demiyalizan Hastal klar Multipl Skleroz Transvers Myelit Periferik Sinir Hastal klar Nöropatiler Guillen Barre Sendromu Kas ve Sinir Kas Kavfla Hastal klar Omurili in Travma D fl Hastal klar Myopatiler Spondilotik Miyelopati Myastenia Gravis Myelitler EMG Omurilik Tümörleri EEG Subakut Kombine Dejenerasyon Bafl Boyun Bel A r lar Konuflma Bozukluklar Vasküler Gerilim Afazi Servikojenik Bafl A r lar SAK Nevraljiler Beyin Tümörleri Demansiyel Sendromlar Delirium Ensefalit Demans Sistemik ve Metabolik Nöroloji Hastal klar Hipertansif Ensefalopati

14 Göz Sa l ve Hastal klar Gözlerinizi aç n ve hayata doya doya bak n... Göz sa l her yaflta de iflkenlik gösterebilen ve üzerinde titizlikle durulmas gereken bir aland r. Geliflen t p teknolojisini ve yöntemlerini yak ndan takip eden, sürekli kendini gelifltiren ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlar m zla hayata sa l kla bakman z, gelece i güvenle görmenizi sa l yoruz. Hayata sa l kla bak n... Çocuk Göz Sa l Keratokonus Katarakt Retina K r lma Kusurlar (Lazer) Konjonktivit Göz Tansiyonu (Glokom) Yak n Gözlük (Presbiyopi) fiafl l k Renk Körlü ü Kornea Göz Esteti i (Oküloplasti) Üveit Göz Tembelli i

15 Anestezi ve Reanimasyon Tedaviye Yard mc Tan Üniteleri Burada sizi rahat ettirecek her fley düflünüldü... Dora Hospital da, her zaman gülümseyen bir yüzle sa l k hizmeti alman z amac yla, büyük operasyonlarda gösterilen dikkat ve özen, ayn hassasiyetle anestezide de gösterilir. Hastal n z iyi tan yoruz Sa l kl bir tedavinin gerçekleflebilmesi için tan sürecinin sistematik bir flekilde yap lmas, olas tüm de iflkenlerin gözetilmesi gerekir. Dora Hospital olarak uzman kadromuza teknolojik altyap m z da katt k, hastal n z n tedavisinde önemli bir yer tutan tan sürecini de bütün ayr nt lar gözeterek tek tek planlad k. Sa l kl bir tedavi süreci, do ru tan ile bafllar... Dora Hospital'da yap lan her cerrahi operasyon öncesi pre-op hasta de erlendirmesi ve hastan n anestezi almas nda bir sak nca olup olmad kontrol edilir, karfl lafl labilecek her sorun daha oluflmadan ortadan kald r l r. Uzman doktorlar m zla operasyon öncesi de erlendirme ve sonras nda a r tedavisi sürecinde sürekli yan n zday z. Deneyimli ekibimizle eriflkin yo un bak m nda 7/24 hizmet veriyor, hastanemizden sa l kl ve mutlu bir biçimde ayr lman z hedefliyoruz. Öncesinde de, sonras nda da sizinleyiz... Tam teflekküllü eriflkin yo un bak m Genel anestezi Lokal anestezi Sedasyon Regional anestezi Epidural anestezi Spinal anestezi Tan sal Radyoloji MR (Emar, Kontrastl Çekim) BT (Tomografi, laçl ) Dijital Mamografi Ultrasonografi Doppler USG Panoramik Difl Röntgeni Röntgen Giriflimsel Radyoloji Biyopsiler Varis Tedavisi EVLT (Endovenöz Lazer ile Varis Tedavisi) Hizmet Al m Bilgisayarl Tomografi PET-CT Manyetik Tezonans (MRG) Mikrobiyoloji Laboratuvar Biokimya Laboratuvar Pataloji Labaratuvar Nükleer T p

16 Dora Hospital Ça r Merkezi Ulafl m Anlaflmal Kurumlar Telefonun ucunda dilinizden anlayan ve anlayaca n z dilden konuflan bir ses sizi bekliyor... Dora Hospital n hem yabanc dile hem de sorunlar n za h zl çözüm üretebilecek bilgiye hakim ça r merkezi ekibi, 7/24 sizin telefonunuzu bekliyor. Randevunuzdan ç k fl iflleminize kadar tüm ifllemler ça r merkezimiz arac l yla gerçeklefltiriliyor. Dora Hospital Call-Center' arad n zda bafllayacak olan hizmet zinciri, al nan bilgileriniz do rultusunda ilgili doktora yönlendirilmeniz ile devam eder. Doktorunuz ile tan flt ktan sonra yap lacak ameliyat ve ifllemler anlat l r. Size en uygun tarih belirlendikten sonra seçenekler sunulur ve randevu kararlaflt r l r. DORA HOSPITAL Sizi karfl lamaya haz r z... Anlaflmal oldu umuz kurum ve kurulufllarla ilgili sa l kl iletiflim hatt m zdan detayl bilgi alabilirsiniz. Gülümseyin... Güvendesiniz. Fulya Mah. Yavuz Sokak No:7 FULYA fi fil STANBUL - TÜRK YE Call Center

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi

Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi HAYATINIZIN SAĞLIKLI TERCİHİ Doğan Hastanesi Doğan Tıp Merkezi Doğan Diyaliz Merkezi Doğan Aile Danışma Merkezi Doğan Görüntüleme Merkezi Doğan Havacılık Tıp Merkezi DOĞAN HASTANESİ Doğan Hastanesi İstanbul

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri 20 kes-kullan seti Bazen bütün bir kitap istemezsiniz. Bazen de bir kitab n içinden bir fleyleri koparabilmeyi istersiniz! flte size flans! Bu bölümdeki her sayfa kendine ait iki yüzüyle eksiksiz olarak

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

B YON K NSAN B YON K NSAN. HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R B YON K NSAN B YON K NSAN HAZIRLAYAN : Bilim ve Teknik Dergisi Araflt rma Grubu MART 2002 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAYALLER M, B LG SAYAR Ç Yaklafl k 2.5 y l önce ayn bafll kla dergimizde yay nlam flt

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 9-16 Sa lam Çocuk zlemi Doç. Dr. Emel Gür SA LAM ÇOCUK ZLEM Sa lam çocuk izlemi,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

SİZE ÖZEL HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sa layacak di er kişilere, yap lacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli baz hususlarda genel amaçl

Detaylı

Kalça Protezi Nedir?

Kalça Protezi Nedir? Sonbahar Sayısı - Sayı: 3 sa lık Ortopedi Kalça Protezi Nedir? Saç Ekimi ve Medikal Estetik Merkezi Kalp Yetersizliği Kronik Bel Ağrıları Ağız ve Diş Sağlığı Burun Estetiği İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY

ST KLÂL MARfiI. Mehmet Âkif ERSOY ST KLÂL MARfiI Korkma, sönmez bu flafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin y ld z d r, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. EN FAZLA BİLDİRİ GÖNDEREN İLK ON MERKEZ 60 50 53 40 43 30 21 19 18 16 15 10 14 13 0 Prof. Dr.. Halil BAHÇEC O LU Sorular m z Yan tlad Sayfa 2 Gastro- ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebiyotik Synbiyotik

Detaylı

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.

Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging. Parkinson Patiënten Vereniging Parkinson Hastalar Derne i Postbus 46 3980 CA Bunnik Telefon: 030-6 56 13 69 E-Mail: info@parkinson-vereniging.nl Bir ceviz kabu unda parkinson Parkinson Hastalar Derne inden

Detaylı

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I

TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I TIBB MÜDAHALELER AÇ I S I N D A N KO M P L K A S Y O N -MALPRAKT S AY I R I M I Fatih B RTEK* Düflünmeden ö renmek faydas z, ö renmeden düflünmek ise tehlikelidir. Konfüçyüs G R fi Bir kamu hizmetinin

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da

Beyin fonksiyonunun, metabolik bir bozukluk ya da nceleme / Review Bilinci Kapal Hastaya Yaklafl m Ziya Saliho lu stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal, stanbul ÖZET Bilinci kapal hastaya yaklafl m

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8

TÜRK YE B YOET K DERNE. Birinci Bask, Mart 2008, Ankara. kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 TÜRK YE B YOET K DERNE Birinci Bask, Mart 2008, Ankara kinci Bask, Kas m 2011, Ankara ISBN 978 975 7041 07 8 Bask Haz rl k: Mucize Reklam Matbaac l k Tasar m Hizmetleri Tel: (0312) 417 10 56 Bask : Rulo

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı