ASELSAN'a Çorumlu imzasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN'a Çorumlu imzasý"

Transkript

1 TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale de vataný savunan þühedanýn emaneti olan deðerlere dikkat çekti. Çanakkale, imanýn zaferi diyen Dr. Ýhsan Þenocak: Mukaddes emanete sahip çýkmalýyýz * HABERÝ 10 DA TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, TSO Mart ayý toplantýsýnda, Çorumlu sanayicinin dikkatini Mersin ve Sinop'ta yapýmý kararlaþtýrýlan devasa bütçeli nükleer santral yatýrýmlarýna dikkatini çekti. * HABERÝ 15 DE Günlük Siyasi Gazete Erkan Dalyan Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, kira beyannamesi hatýrlatmasýnda bulundu. * HABERÝ 14 DE Belediye gelir tarifesini yeniden gözden geçirmeli ÇORUM 17 MART 2015 SALI Kira beyannamenizi vermeyi unutmayýn Fiyatý : 40 Kuruþ TSO Ýnþaat Meslek Komite Temsilcisi Fatih Ateþ, Çorum Belediyesi tarafýndan belirlenen gelir tarifesinde, inþaat sektörünü ilgilendiren kalemlerde ciddi artýþlar olduðunu belirterek, tarifenin yeniden gözden geçirilmesini rica ettiklerini söyledi. * HABERÝ 15 DE Fatih Ateþ ASELSAN'a Çorumlu imzasý Çorumlu hemþehrimiz AS Ýnþaat'ýn yapýmýný üstlendiði Türkiye'nin gururu ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezi'nin açýlýþý görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi, Mevlana Deðiþim programýnda da Türkiye nin en baþarýlý üniversiteleri arasýnda yer alýy- Hitit Üniversitesi Mevlana da öncü * HABERÝ 2 DE Dünyanýn 22 farklý ülkesinden 95 yabancý uyruklu öðrencisi bulunan Hitit Üniversitesi, Mevlana Deðiþim programýnda da Türkiye nin en baþarýlý üniversiteleri arasýnda yer alýyor. * HABERÝ 4 DE Basýn Ýlan Kurumu 28. Dönem ilk Genel Kurul Toplantýsý dün Ýstanbul da yapýl- BÝK te yeni yönetim Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) 28. Dönem ilk Genel Kurul Toplantýsý dün Ýstanbul da yapýldý. BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen in de hazýr bulunduðu toplantýda yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirlendi. ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezi nin yapýmýný AS Ýnþaat adýna iþadamlarý Uður Barlýk, Levent Barlýk ve Atilla Dikci Saadet te üç aday adayý Saadet Partisi Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý için Ömer Doðan, Sedat Aksungur ve Haydar Kurtaran baþvuruda bulundu. * HABERÝ 10 DA Balýk avý yasaðýný hatýrlattý Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatif Baþkaný Mustafa Þentürk, Çorum sýnýrlarý içerisinde bulunan akarsu, göl ve göletlerde av yasaðýnýn baþladýðýný duyurdu. Mustafa Þentürk Saadet Partisi Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý için Ömer Doðan, Sedat Aksungur ve Haydar Kurtaran baþvur- Engelliler için þarj ünitesi Çorum Belediyesi, engelli vatandaþlarýn akülü araçlarýný þarj etmeleri için kullanabilecekleri engelli þarj istasyonunu hizmete sundu. * HABERÝ 15 DE * HABERÝ 6 DA Çorum'un hakkýný söke söke alacaðýz' Av. Muhsin Kocasaraç, parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. * HABERÝ 14 DE Çin polisi 2 Uygur kadýný öldürdü * HABERÝ 4 DE Engelli þarj istasyonu hizmete sundu. Av. Muhsin Kocasaraç, parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP Çorum Milletvekili aday adaylýðýný * HABERÝ 6 DA TÜGVA Çorum gönüllüleriyle vakýf çalýþmalarý ve planlanan projeler hakkýnda söyleþi yapýldý. TÜGVA nýn hedefi yeni nesil Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Genel Merkez Eðitim Kordinatörleri Çorum'da istiþare toplantýsý düzenledi. * HABERÝ 4 DE

2 ASELSAN'a Çorumlu imzasý SALI 17 MART 2015 ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezi nin yapýmýný AS Ýnþaat adýna iþadamlarý Uður Barlýk, Levent Barlýk ve Atilla Dikci üstlendi. Çorumlu hemþehrimiz AS Ýnþaat'ýn yapýmýný üstlendiði Türkiye'nin gururu ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezi'nin açýlýþý görkemli bir törenle gerçekleþtirildi. ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezinin 75 bin m2'lik kapalý alan inþaatý Çorumlu hemþehrimiz AS Ýnþaat Firmasý tarafýndan yapýldý. Açýlýþta AS Ýnþaat adýna iþadamlarý Uður Barlýk, Levent Barlýk ve Atilla Dikci hazýr bulundu. DEVLETÝN ZÝRVESÝ AÇILIÞA KATILDI Ýþadamý Uður Barlýk, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz ile sohbet etti. Açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Genel Kurmay Baþkaný Necdet Özel, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakaný Fikri Iþýk, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve çok sayýda davetli katýldý. MUAZZAM BÝR MERKEZ ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezinin 75 bin m2'lik kapalý alan inþaatý tamamlandý. Milletvekili Salim Uslu, iþadamlarý Uður Barlýk, Levent Barlýk ve Atilla Dikci yi tebrik etti. Çorum Þubesi Tel: Hamoðlu Ýþ Haný Kat: 1 No: 3/102 ÇORUM Çorum'un öncü kuruluþlarýndan AS Ýnþaat'ýn yapýmýna 2012 yýlý Nisan ayýnda baþladýðý Aselsan Gölbaþý Yerleþkesi Projesi için 350 dönüm arazi üzerinde toplam m2 'lik yeraltý ve yerüstü imalat yapýldý. Proje kapsamýnda aselsan bünyesinde bu tesiste 600'ü mühendis toplam 2000 kiþiye istihdam saðlanýlacaktýr. türkiyenin en modern entegre tesisi olan rehis projesinde sadece 1,5 milyon km'lik kablo uygulamasý yapýlmýþtýr. Aselsan rehis projesinde uzun menzilli füzelere karþý radar sistemleri üretilecek. Dünyada savunma sanayi kuruluþlarý içinde ilk yüzde 2 yerli firmamýzýn olduðu sektörde savunma sanayindeki ithalatý düþürmek adýna daha fazla yatýrým planlanýyor. Aselsan Gölbaþý Yerleþkesi yapým iþi kapsadýðý alan bakýmýndan 300 dönüm olmakla beraber toplam inþaat alaný m2. Endüstriyel tesis bünyesinde 4 kule, 10 ana üretim ve mühendislik binasý, kuvvet merkezi, yemekhane binasý, nizamiye binasý ve su depolarý bulunuyor. Yerleþkede bulunan yapýlarýn tümü, uluslararasý standartta bir çok üst düzey teknik ihtiyaca ve mühendislik gereksinimlerine cevap verecek nitelikte tasarlandý ve bu baðlamda projelendirildi. Ana üretim ve mühendislik binasýnda ( alan m2) kapsamýnda ýsý merkezi, trafo merkezi, pompa odasý, pano odasý, eld,ambar, entegrasyon alaný, laboratuvarlarýn, atölyeler drtl, temiz oda, yankýsýz odalar, ofisler ve eðitim odalarý v.s. bulunuyor. Ayrýca endüstriyel tesis cepheleri gizli vidalý mikrohadveli taþyünü dolgulu sandviç panel kaplama, güneþ kýrýcý ve alüminyum doðrama elemanlarý, seramik cephe kaplamasý, silikon giydirme cephe sistemi ile kaplandý Devletin zirvesi bu açýlýþtaydý Çorumlu hemþehrimiz AS Ýnþaat'ýn yapýmýný üstlendiði Türkiye'nin gururu ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezi'nin açýlýþý devletin zirvesini buluþturdu. ASELSAN Harp Teknolojisi Merkezinin 75 bin m2'lik kapalý alan inþaatý Çorumlu hemþehrimiz AS Ýnþaat tarafýndan yapýldý. Açýlýþta AS Ýnþaat adýna iþadamlarý Uður Barlýk, Levent Barlýk ve Atilla Dikci hazýr bulundu. Açýlýþ törenine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Baþbakan Ahmet Davutoðlu, Genel Kurmay Baþkaný Necdet Özel, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Gençlik ve Spor Bakaný Akif Çaðatay Kýlýç, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakaný Fikri Iþýk, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve çok sayýda davetli katýldý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, merkezin açýlýþýna katýldý. Milletvekili Salim Uslu, merkezin açýlýþ töreninde Cumhurbaþkaný Erdoðan ý karþýladý. Çorum Üretici Bayii 15 yýllýk tecrübe * Cam Balkon * Isýcamlý Cam Balkon * Cephe Vitrin Sistemleri * PVC Pencere Kapý * Çelik Kapý * Fotoselli Kapý * Katlanýr Tente Sistemleri * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2502) 2

3 SALI 17 MART

4 4 SALI 17 MART 2015 Hitit Mevlana da öncü Dünyanýn 22 farklý ülkesinden 95 yabancý uyruklu öðrencisi bulunan Hitit Üniversitesi, Mevlana Deðiþim programýnda da Türkiye nin en baþarýlý üniversiteleri arasýnda yer alýyor. Uluslararasý çalýþmalara her geçen yýl aðýrlýk veren Hitit Üniversitesi, yurtiçinde eðitim veren yükseköðretim kurumlarý ile yurt dýþýnda eðitim veren yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini amaçlayan ve hiçbir coðrafi bölge ayrýmý olmaksýzýn bütün dünyadaki yükseköðretim kurumlarýný kapsayan Mevlana Deðiþim programý kapsamýnda 54 üniversite ile anlaþma imzaladý. Öðrenci ve öðretim elemaný deðiþiminde Türkiye ortalamamasýnýn üstünde bir grafik çizen Hitit Üniversitesi, Anadolu daki birçok üniversiteye de bu alanda öncülük ediyor. Yabancý öðrenci sayýsýyla küçük bir dünyayý andýran üniversitenin ayrýca dünyanýn farklý ülkelerinden 50 inin üzerinde üniversiteyle de ikili iþbirliði bulunuyor. Mevlana Deðiþim Programýnýn amacý ve süreci hakkýnda bilgiler veren Hitit Üniversitesi Mevlana Deðiþim Programý Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Asan, Programýn temel amacý, Türkiye yi yüksek öðretim alanýnda bir cazibe merkezi haline getirmek, yüksek öðretim kurumlarýmýzýn akademik kapasitelerini artýrmak, Yüksek öðretimin küreleþme sürecine katkýda bulunmak, Türkiye nin zengin, tarihsel ve kültürel mirasýný küresel düzeyde paylaþmak,kültürler arasý etkileþimin artmasý ile farklýlýklara saygý ve anlayýþ kültürünün zenginleþmesini saðlamak diye konuþtu. 30 ÖÐRENCÝ VE 11 ÖÐRETÝM ELEMANI PROGRAMDAN FAYDALANDI öðretim yýlýnda baþlayan Mevlana Deðiþim Programýný faaliyete geçiren ilk üniversitelerden biri olduklarýný vurgulayan Asan, bugüne kadar programdan 30 öðrenci ve 11 öðretim elemanýn faydalandýðýný açýkladý. Doç. Dr. Asan, ayrýca Hitit Üniversitesi olarak þu an 20 farklý ülkeden 54 seçkin üniversite ile Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzaladýklarýný ve her gün bu sayýnýn hýzla arttýðýn belirtti. "ANADOLU ÜNÝVERSÝTELERÝNE ÖNCÜLÜK EDÝYORUZ" Mevlana Deðiþim Programý nýn YÖK tarafýndan koordinasyonu saðlanan yurt dýþýnda eðitim veren yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve öðretim elemaný deðiþimini mümkün kýlan bir deðiþim program olduðunu anlatan Doç. Dr. Asan, Türkiye de bu programý baþarý ile yürüten üniversitelerden birisiyiz. Hitit Üniversitesi olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerine çýkarak bu programda Anadolu daki üniversitelere de öncülük ediyoruz. Diðer deðiþim programlarýndan farklý olarak, hiçbir coðrafi bölge ayrýmý olmaksýzýn deðiþim programý bünyesindeki hareketlilik Erasmus programýný yürüten ülkeler hariç bütün dünyadaki yükseköðretim kurumlarýný kapsamaktadýr. Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda üniversite öðrenimine yeni baþlamýþ olanlar hariç, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye de bir üniversitede kayýtlý öðrencilere yurt dýþýnda bulunan yükseköðrenim kurumunda bir yarýyýl deðiþim öðrencisi olma ve öðrenim görme fýrsatý verilmektedir. Bu faaliyetten yararlanan öðrenci, deðiþim programýnda yer aldýðý sürece aylýk destek ödeneði almaya hak kazanýr ve gittiði kurumda öðrenim harcý ödemez. Öðrencilerin gittikleri ülkede geçirdikleri zaman ve aldýklarý derslerin öðrencinin baðlý olduðu üniversite tarafýndan tanýnmasý saðlanýr. Ayrýca, Mevlana Deðiþim Programý Protokolü imzalayan yurt dýþý yükseköðretim kurumlarýnda görev yapan tüm öðretim elemanlarý da Mevlana Deðiþim Programýna katýlabilirler. Gelen öðretim elamanlarý en az 2 hafta, en çok 3 ay süre ile deðiþim sürecine katýlabilmektedir YÖK MEVLANA DEÐÝÞÝM PROGRAMI TAKVÝMÝNÝ AÇIKLADI YÖK ün eðitim-öðretim yýlý için Mevlana Deðiþim Programý takvimini açýkladýðýný dile getiren Doç. Dr. Asan, 30 Mart-17 Nisan 2015 tarihleri arasýnda deðiþim ilanlarýnýn duyurulacaðýný, Nisan tarihlerinde deðiþim için baþvurularýn alýnacaðýný bildirdi. Yapýlacak olan deðerlendirmenin ardýndan 8 Mayýs ta deðerlendirme sonuçlarýnýn YÖK e bildirileceðini, 29 Mayýs 2015 tarihinde ise deðiþime katýlmaya hak kazanan adaylarýn sonuçlarýnýn duyurulacaðýný sözlerine ekhitit Üniversitesi 20 farklý ülkeden 54 seçkin ledi(ýha) üniversite ile Mevlana Deðiþim Programý protokolü imzaladý. TÜGVA nýn hedefi yeni nesil Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Genel Merkez Eðitim Kordinatörleri Çorum'da istiþare toplantýsý düzenledi. Toplantýya TÜGVA Baþkan Yardýmcýsý ve ayný zamanda Genel Merkez Eðitim Kordinatörü Mehmetcan Tokdemirli baþkanlýðýnda Baþkan Yardýmcýlarý Abdulkadir Sarýbay, Ýbrahim Akpýnar, Ýl Temsilcisi Ferudun Batan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda gönüllü katýldý. Yapýlan istiþarede bir konuþma yapan Mehmetcan Tokdemirli, "Gerçek anlamda bir nesil yetiþmezse büyük Türkiye idealini sürdürecek bir siyasi irade yada bir kurucu akým devam edemeyecektir. Ýþte bizim yeniden medeniyet olarak diriliþimizi saðlayacak nokta burasý, yani yeni nesil yetiþtirmektir. Siz bunun adýna Asým'ýn Nesli diyebilirsiniz. Biz Türkiye Gençlik Vakfý olarak bu kadar önemli bir misyonu üstlenmek için kurulan bir vakýfýz. Allah bunu baþarmayý bizlere nasip etsin." dedi. Vakýf hakkýnda bilgiler veren Tokdemirli, þu anda 33 ilde teþkilatlanma çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný, Eylül ayýna gelindiðinde 81 ilin tamamýnda teþkilatlanacaklarýný ifade etti. TÜGVA'yý gençle- rin kurduðunu belirten Tokdemirli, vakfýn '35' yaþ sýnýrýna kadar tüm gençlere hitap ettiðini, daha kapsayýcý, geniþ ve birleþtirici bir güç olmak için tasarlandýðýný ifade etti. Çorum Ýl Temsilcilisine baþarý dileyen Tokdemirli, Siz ne kadar özverili olursanýz Çorum o kadar güçlü olacaktýr. dedi. Programda konuþan TÜGVA Ýl Temsilcisi Feridun Batan ise, Bizim asýl hammadde- miz insandýr. Gayemiz ise kaliteli insan, kaliteli gençlik yetiþtirmektir. Biz bir vakýf temsilcileri olarak, vakýf duasý ve vakýf bedduasýný aklýmýzdan çýkarmadan çalýþmalýyýz. Her iþimizde yarýnýmýz dünümüzden farklý olmalý ve hep bu amaçla çalýþmalýyýz. Gençliðin baþýboþ yetiþmesini izleyerek hayýflanmayacak, bu yolda taþýn altýna elimizi koyacaðýz inþallah. Artýk yetiþen gençliðe ba- kýp 'tüh vah demek yok, artýk TÜGVA var' misyonuyla yola çýkýyoruz inþallah. Bu yolda sizin gibi kaliteli ve bu davaya sahip çýkacak insanlarla yürümekten çok memnunuz, Allah birlikteliðimizi daim etsin inþallah. diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Türkiye Gençlik Vakfý (TÜGVA) Çorum gönüllüleriyle vakýf çalýþmalarý ve planlanan projeler hakkýnda söyleþi yapýldý. Hitit Üniversitesi, Mevlana Deðiþim programýnda da Türkiye nin en baþarýlý üniversiteleri arasýnda yer alýyor. Hitit te akreditasyon semineri Hitit Üniversitesi nde Sürekli Ýyileþtirme Çalýþmalarý ve Akreditasyon konulu seminer düzenlendi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan açýklamaya göre, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý, Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý (ÝKGOP) tarafýndan çýkarýlan Türkiye de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi hibe programý teklif çaðrýsý çerçevesinde uygulanan Mesleki Eðitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaþlar Arasýnda Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi Projesi kapsamýnda, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Tuncay Döðeroðlu tarafýndan, Rektörlük Konferans Salonu nda Sürekli Ýyileþtirme Çalýþmalarý ve Akreditasyon konulu seminer verildi. Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mesleki Eðitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaþlar Arasýnda Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi Projesi Birimi tarafýndan gerçekleþtirilen etkinliðin açýlýþ konuþmasýný Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk yaptý. Býyýk, üniversite bünyesine her geçen gün yeni bir etkinlik gerçekleþtirildiðine dikkat çekti. Amasya Üniversite- Hitit Üniversitesi nde Sürekli Ýyileþtirme Çalýþmalarý ve Akreditasyon konulu seminer düzenlendi. Seminer Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. si Teknoloji Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Metin Yavuz d,a Avrupa Birliði tarafýndan desteklenen, Mesleki Eðitimde Yenilikçi Yöntemler ve Paydaþlar Arasýnda Ýþbirliðinin Geliþtirilmesi Projesi ne iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak projeye destek verenlere teþekkür etti. Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Tuncay Döðeroðlu ise, Sürekli Ýyileþtirme Çalýþmalarý ve Akreditasyon konulu seminerinde, Dünya ve Türkiye de yükseköðretimde yaþanan geliþmelere ve beklentilere iliþkin açýklamalarda bulunarak, sürekli iyileþtirme çalýþmalarý ve akreditasyanun önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Tuncay Döðeroðlu nun Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Örneði baþlýklý konuþmasý ile devam eden etkinlik, soru cevapla tamamlandý. Çin polisi 2 Uygur kadýný öldürdü Toplantý TÜGVA Baþkan Yardýmcýsý Mehmetcan Tokdemirli baþkanlýðýnda yapýldý. Çin'de güvenlik güçleri gözaltýna almaya çalýþtýklarý sýrada direnen Çin vatandaþý iki Uygur kadýný vurarak öldürdü. Guangcou kentinde 6 Mart'ta bir tren istasyonunda 13 kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan býçaklý saldýrýnýn meydana gelmesinden saatler önce polisin köyde ikamet eden Uygurlara baskýn düzenlediði belirtildi. Polislerin, köyde yaþayan Uygurlara neden baskýn düzenlediðine dair bir resmi açýklama yapýlmazken, Çin vatandaþý köylüler, 100'den fazla güvenlik görevlisinin baskýn gecesi köye geldiklerini ifade etti. Ýsmi belirtilmeyen kaynaklara göre, Çin polisinin, köyde yaþayan Uygurlarýn Çin'den kaçacaklarý bilgisi sýzdýðý için baskýn düzenledikleri iddia edildi. YETKÝLÝLERDEN AÇIKLAMA GELMEDÝ TÜGVA Çorum gönüllüleriyle vakýf çalýþmalarý ve planlanan projeler hakkýnda söyleþi yapýldý. Diðer yandan tren istasyonunda gerçekleþen olayda polis, býçaklý saldýrganlardan birini vurarak öldürmüþ ve diðerini yakalamýþtý. Ancak olay sýrasýnda istasyonda bulunanlarýn, Uygur vatandaþýna benzeyen üçüncü bir saldýrganýn olduðunu iddia ettiði ifade edilirken, yetkililer iddia edilen þahýsla ilgili bir açýklama yapmadý. Çinliler iki Uygur kadýný vurarak öldürdü. Çin, son dönemde bölgedeki önlemleri artýrýrken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi baþta olmak üzere ülkenin bazý yerlerinde patlama ve býçaklý saldýrý gibi olaylar Pekin yönetimi tarafýndan doðrudan "radikal gruplar" ile iliþkilendiriliyor, ancak yaþanan birçok olayla ilgili net bilgi verilmiyor. Ülkede geçen yýlýn baþýnda yürürlüðe sokulan terörle mücadele yasasý kapsamýnda bölgede geniþ güvenlik önlemleri alýnýrken, uluslararasý gözlemci kuruluþ ve yabancý gazeteciler bölgede "güvenlik gerekçeleri" nedeniyle baðýmsýz çalýþmalarda bulunamýyor.(týmetürk)

5 SALI 17 MART YENÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN ÇORUM HAZIR Dr. Yaþar UÐURLU AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý

6 6 SALI 17 MART 2015 Saadet te üç aday adayý EROL TAÞKAN Saadet Partisi Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý için Ömer Doðan, Sedat Aksungur ve Haydar Kurtaran baþvuruda bulundu. Ýl Baþkanlýðý nda düzenlene basýn toplantýsý ile adaylýklarýný açýklayan Doðan, Aksungur ve Kurtaran, SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldýðý toplantýda müracaat belgelerini Cýdýk a teslim etti. Partililerin de katýldýðý toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Saadet Partisi olarak seçimlere hazýr olduklarýný belirttiði açýklamasýnda, aday adaylarýna hayýrlý olmasý dileðinde bulundu. Açýlýþ konuþmasýndan sonra Haydar Kurtaran, Sedat Aksungur ve Ömer Doðan aday adaylýklarýyla ilgili açýklamalarda bulundu. 'Kurtuluþ Milli Görüþ' Saadet Partisi Çorum Milletvekili Aday Adaylýðý için Ömer Doðan, Sedat Aksungur ve Haydar Kurtaran baþvurdu. Sedat Aksungur SPMilletvekili Adayý Sedat Aksungur, 7 Haziran 2015 tarihinde çok önemli bir seçim yaþanacaðýný belirterek, "Bu seçimde yok olmayý mý tercih edeceðiz, köle olup, sömürülüp Ýsrail'e vilayet olmayý mý tercih edeceðiz, yoksa tarihteki þerefli yerimizi mi alacaðýz. Bu kadar önemli tarihi bir seçim yaklaþýrken, 4 ay önceden seferberlik ilan ediyoruz, 4 ay hep beraber gece gündüz Allah'ýn yardýmýyla çalýþacaðýz. Ýktidar olacaðýz, en büyük zaferi kazanacaðýz ve güzel þehrimiz Çorum'a gelip seçimden sonra þükranlarýmýzý sunacaðýz. Rabbimize þükredeceðiz, hamt edeceðiz." Dedi. Ýnsanlýðýn 622'de Ýslam'ýn doðusuyla saadet dünyasýna kavuþtuðunu belirten Aksungur,"1683 yýlýnda 2.Viyana kuþatmasýna kadar ecdadýmýzýn maddi gücü elinde bulundurdu, yeryüzünde hakký hakim kýldý ve bütün dünya saadet dünyasýný yaþadý. Bunun arkasýndan 2. Viyana kuþatmasý gayesine ulaþamayýnca maddi güç ne yazýk ki ýrkçý emperyalizmin, Siyonizm'in eline geçti. 350 seneden beri Siyonizm, dünya kuruluþlarýyla, dolar denen parasýyla ve iþbirlikçiler teþkilatlarýyla maddi gücü ele geçirdi ve dünyayý bugünkü gözyaþý, ateþ, kan ve savaþýn içine getirdi soktu. Þimdi bu seçimle bütün insanlýðýn kurtuluþ savaþýný yapmýþ bulunuyoruz. O sebepten dolayýdýr ki, büyük bir gayretle çalýþmak mecburiyetindeyiz." Diye konuþtu. Saadet dünyasýnýn geçtiðimiz tarih boyunca olduðu gibi ancak Milli Görüþ'le kurulabileceðini vurgulayan Aksungur, konuþmasýnda þöyle dedi: "Milli Görüþ'ün dýþýndaki diðer taklitçi ve iþbirlikçi görüþler, yok ortanýn saðýymýþ, soluymuþ, muhafazakârmýþ, þuymuþ, buymuþ gibi taklitçi görüþlerle insanlýða saadet getirilemez. Bunun temel sebepleri vardýr. Zira Milli Görüþ diðer uydurma görüþlere benzemez. Onlardan bir tanesi deðildir. Milli Görüþ'ün onlardan temelde 7 tane farký var. Bir; Bizler maneviyatçýyýz. Onlar maneviyata önem vermezler. Hâlbuki maneviyatsýz saadet olmaz. Ahiret olmazsa, þehitlik olmaz. Þehitlik olmazsa vatan olmaz. Bu sebepten dolayý saadetin temelinde önce maneviyatçý olmak, ahrete inanmak vardýr. Bunu temsil eden milli görüþtür. Diðer görüþlere bu görüþe sahip olmadýklarý için, gözümüzün önünde, hiçbiri saadet getirememiþlerdir. Ýkinci önemli nokta; diðer görüþlerin hepsi Siyonizmin, insanlýðý köle yapmak için kullandýðý faizci sistemin bekçisidirler. Milli Görüþ, 'Hayýr bu haksýz sistemi deðiþtireceðiz, adil düzen kuracaðýz dediði için öbürlerinden farklýdýr. Saadet getirir. Çünkü faizle saadet gelmez. Faizle kölelik gelir, fakirlik gelir, açlýk gelir. Üçüncü olarak onlar batýyý bizden üstün görürler. Hâlbuki insanlýk her þeyini Ýslam'a borçludur. Bizim medeniyetimiz batýdan üstündür. Çünkü onlar yüzünü yýkamayý bilmez, akarsuyu bilmez, af edersiniz tuvalete girdiði gibi çýkar. Bu adamlarýn arkasýndan gideceksiniz de hangi saadete ereceksiniz. Þimdiye kadar gittiniz de hangi saadete erdiniz. Saadet Ýslam'ýn ulvi prensiplerindedir. Bu sebepten dolayýdýr ki bunlarýn görüþlerinden hayýr gelmez, batýyý üstün gördükleri için, biz AB'ye gireceðiz dedikleri için. Hangisi söylüyor bunu, hepsi. Hepsi birbirinin ikizidir. Bu yüzden Saadet Partisi, Milli Görüþ bir tarafa, 61 tane ikiz kardeþ bir tarafa. 61 tane çürük yumurta bir saðlam yumurtanýn yerini tutmaz. Bundan baþka, siz bu diðer partilerin hiçbirisinden 'biz yeni bir dünya kuracaðýz' diye bir söz iþittiniz mi? Yeni bir dünya kurulmadan, saadet olmaz. Bugünkü Yahudi'nin dünyasýyla saadete eriþilemez. Bu sebepten dolayýdýr ki onlar saadet getiremezler ancak Milli görüþ saadet getirebilir. Diðer yandan bugünkü zulüm dünyasý yerine saadet dünyasý kurmaktan baþka, onlar sonuç itibari ile adým adým Avrupa Birliðine gireceðiz, Ýsrail'e vilayet olacaðýz gayesini gütmektedirler. Milli Görüþ tarihinde þerefli yeri alma gayesini güdüyoruz. Ondan dolayý saadet anca Milli Görüþle elde edilir. Diðer yandan onlar, müstemleke tipi kalkýnma yaparlar. Taklitçi olduklarý için. Lider ülke kalkýnmasý yapamazlar, Lider ülke, öncü ülke olmak ancak Milli Görüþle mümkündür. Diðer yandan onlar hepsi narkozlanmýþtýr. Bugünkü gibi adým adým Türkiye'yi israil'e vilayet yapmanýn uyuþukluðu içindedirler. Milli görüþçüler uyanýktýr. Bize saadeti ancak milli görüþ getirebilir. Temeldeki bu sebeplerin yanýnda, ayný zamanda Adem'den (a.s) beri bütün insanlýk tarihine baktýðýmýz zaman, yine peygamberlerin arasýna gidenlerin saadet bulduðunu, firavunlarýn arkasýndan gidenlerin zulüm bulduðunu görüyoruz. Bu sebepten dolayý saadete ancak milli görüþle eriþilebilir. Diðer yandan Milli Görüþ'le saadete eriþilebileceði, 54. Hükümetin bir yýllýk icraatý en açýk delillerinden biridir. Emeklinin cifinin, esnafýn, memurun, emeklinin yüzünün güldüðü Tüm gerçekler önümüzdedir. Bu gerçekleri önümüzdeki 4 ay boyunca milletimize anlatma gayretinde bulunacaðýz." 'SP'den aday olmak yürek iþi' Haydar Kurtaran Kuvveti deðil, hakký üstün tutan olacaðýz Ömer Doðan SP Çorum Milletvekili Adayý Haydar Kurtaran, SP'den aday olmanýn yürek iþi olduðunu, herkesin güce teslim olduðu, eðildiði ve büküldüðü bir dönemde hakkýn safýnda Milli Görüþ'ün tek temsilcisi SP'den aday olmanýn Allah'a ham makamý olduðunu söyledi. Parti merkezinde düzenlenen toplantýda konuþan Kurtaran, þöyle dedi: "Bizler hakkýn iyinin doðrunun ve adil olanýn hakim olmasýný arzulayan. bunun için gece gündüz demeden çalýþan bir topluluðuz. Bir ülkenin ekonomisini düzelte bilirsiniz, yollar, hava yollarý, tren yollarý yapabilirsiniz. adliye saraylarý, hapishaneler, devasa saraylar yapabilirsiniz. ancak ahlaký çökmüþ ve maneviyatý kalmamýþ bir nesil yetiþtirdiðinizde bu yaptýklarýnýzýn bir anlamý kalmaz. iþte bu yüzden biz 1969'da yola çýktýðýmýzda 'önce ahlak ve maneviyat' dedik. O zaman ülkenin kalkýnmasý için gerekli olan aðýr sanayi hamlesi dedik ve 250 fabrikanýn temelini atýp 70 paprikanýn açýlýþýný yaptýk. Maalesef þimdi geldiðimiz nokta bizim imkansýzlýklar içerisinde o zaman yaptýðýmýz tüm fabrikalarý bizim miras yediler haraç mezat sattýlar. Ve aldýklarý paralarý da rantiye ye faiz olarak ödediler. Ýþsizlik dev bir yumak haline gelmiþ, köyler boþalmýþ, köyden kente göç eden insanlar sefalet içerisine düþmüþ durumdalar. Sadece Çorum'da köyden kente göç eden insanýmýz sýkýntý ve sefalet içerisindedir. Köyde arazilerini eken ektiðinden bir þey kazanamayan vatandaþlarýmýzýn evlatlarýnýn kurtuluþu olarak gördükleri þehir merkezleri maalesef kurtuluþ deðil yok oluþlarý olmaktadýr. Asgari ücret yani açlýk sýnýrýnýn bile altýnda bir para ile hayatlarýný devam ettirmeleri istenmekte buda toplumsal çöküþü ve buhraný tetiklemektedir. Açlýk ile terbiye edilmeye çalýþýlan bir toplum meydana getirilmeye çalýþýlmakta. Ve bunun sonucunda da aile çömüþ, nesil periþan olmuþ durumdadýr. Saymakla bitirilemeyecek sýkýntýlarýn anlatmak deðil amacým. Kara bir tablo çizerek bittik demeyeceðim bir kaç örnekle toplumsal huzurumuzu kaçýran noktalardan bahsettikten sonra diyorum ki, bunlarýn hepsinin kurtuluþu ve çözüm yollarý milletimizin özünü ve kendisini yansýtan saadet iktidarý ile mümkün olacaktýr. hakkýn olan adil bir dünyada, saadet iktidarýnda buluþmak dileðiyle. 7 Haziran 2015 seçimlerinin ülkemiz ve insanlýða hayýrlar getirmesini temenni ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." Saadet Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Ömer Doðan, hakký üstün tutan bir medeniyetin varisleri olarak, kuvveti üstün tutan deðil, hakký üstün tutan olacaklarýný söyledi. Parti merkezinde düzenlenen basýn toplantýsý ile aday adaylýðýný açýklayan Ömer Doðan, "Bu millet, derdine deva olacak seçilmiþ kadrolarý bekliyor. Bu kadro Saadet Partisi çatýsý altýnda toplanmýþ milli görüþ kadrosudur." dedi. 7 Haziran seçimlerinin, dönüm noktasý olduðuna iþaret eden Doðan, milletin ve tüm insanlýðýn saadet için çalýþacaklarýný bildirdiði açýklamasýnda, taahhütlerinin temiz toplum ve temiz yönetim olduðunu ifade etti. Saadet Partisi Çorum Milletvekili Aday Adayý Ömer Doðan, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; Ýnsan yaratýlmýþlarýn en þereflisidir. Diðer varlýklardan farklý olarak akýl, þuur ve irade ile donatýlmýþ; iyiyi kötüden, doðruyu yanlýþtan, faydalýyý zararlýdan, adaleti zulümden ayýrt edebilme yeteneði verilmiþtir. Ýnsanýn saadete erebilmesi için kendisini ifade edebilmesi, diðer insanlara faydalý olabilmesi ve kemale erebilmesi, aklýný ve iradesini iyiden, güzelden, doðrudan, faydalýdan ve adaletten yana kullanmasý ile mümkündür. Ýnsan ayný zamanda tek baþýna yaþayamayan sosyal bir varlýktýr. Hayatýný sürdürebilmesi için tek baþýna karþýlayamayacaðý çok çeþitli ihtiyaçlarý vardýr. Bu nedenle insan aileden devlete kadar çeþitli sosyal ve siyasi oluþumlarýn üyesi olmak zorundadýr. Siyaset; meþrutiyetini bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma amacýndan alan, en üst siyasi organizasyon olan devlet eliyle, hak ve adalet ilkeleri çerçevesinde insanlara hizmet etme iþidir. Ýnsanýn özlemi ise, yeryüzünün en önemli deðeri olan saadet içinde yaþamaktýr. Saadet ancak sevgi ve kardeþlik, hak ve özgürlük, adalet, refah ve saygýnlýk ortamýnda gerçekleþebilir. Bizler, görüþümüzün temeli olan sevgi, þefkat ve kardeþlikten yola çýkan insanlar olarak Saadet Partisi'nde bir araya geldik. Amacýmýz, baþta bu ülkede yaþayan insanlar olmak üzere, tüm insanlýðýn saadetidir. Bu nedenle, devleti saadetin bir engeli deðil, bir aracý haline getirmek için siyaset yapmak zorundayýz. Ýnsanlýk tarihinin bu güne kadar geçirdiði medeniyet dönemlerine bir göz atarsak, insanlýk tarihi boyunca "kuvveti üstün tutan" her çatýþmacý medeniyetten sonra "hakký üstün tutan" barýþ ve dayanýþmayý esas alan bir medeniyetin kurulduðunu görüyoruz. Bu medeniyet insanlýða huzur getirmiþ ve yeryüzünde ilimde, hukukta ve sanatta büyük deðiþme ve geliþmelere ortam hazýrlamýþtýr. Nasýl insanlýk; bu güne kadar adeta gündüz ve gecenin birbirini takip ettiði gibi "hakký üstün tutan" bir aydýnlýk saadet döneminden sonra, kuvveti üstün tutan bir karanlýk zulüm dönemini yaþamýþsa, takriben üç asýrdan beri insanlýða zulmeden, karanlýk batý medeniyetinin arkasýndan þimdi inþallah hakký üstün tutan aydýnlýk dönemine geçecektir. Bu yeni dönemin ekonomik düzeni "Adil Ekonomik Düzen" olacaktýr. Bu adil ekonomik düzen, ekonomik düzenin her noktasýnda sömürüye müsaade etmeyen, herkese hakkýný veren, herkese karþý eþit davranan ve herkese fýrsat eþitliði veren, herkesin faydalý, yapýcý faaliyetlerini destekleyen, ekonomik faaliyetleri teþvik eden, ekonomik geliþmenin önündeki lüzumsuz ve haksýz engelleri kaldýran bir düzendir. Böyle bir düzende komþusu açken tok yatan bizden deðildir anlayýþýný kendimize þiar ediniyoruz. Bizler vatandaþlarýmýza liralýk yardýmlar yapmak yerine iþ temin edeceðimizin garantisini veriyoruz. Bu millet derdine deva olacak seçilmiþ kadrolarý bekliyor. Ülkemiz doðusundan batýsýna kadar hem yer altý zenginliklerine sahip hem yer üstü zenginliklerine sahip. Bugün bir çok arazimiz tarlalarýmýz iþletilmiyor. Ýþlenmediði için devlet desteðini çekmiþ ve insanýmýz göç etmeye mahkum edilmiþ durumda ama biz artýk bu duruma bir dur demek istiyor ve iktidara geldiðimizde iþlenmedik üretim yapýlmadýk bir karýþ toprak býrakmayacaðýz. Ýslam aleminin neresine dönüp bakarsak acý var. Bu acýlarý görmemek mümkün deðildir. Milletimiz, tarih boyunca kaba kuvveti deðil, Hakký üstün tutmuþtur. Ýnsanlýk tarihinin en büyük devletleri olan Selçuklu ve Osmanlý devletlerini kurmuþ, asýrlar boyu insanlýða barýþ ve adaletin en güzel örneklerini göstermiþtir. Þerefli parlak bir maziye sahiptir. Böylesine þerefli bir tarihe sahipken 12 yýldýr Avrupa kapýlarýnda Avrupa Birliðine girmek için bekliyoruz. Müzakerelerden geçiyor taviz üstüne tavizler veriyoruz. Biz milli görüþ kadrolarý olarak tarihte o þerefli yerimizi almak için Ýslam Birliði diyoruz. Batýdan bize hayýr gelmeyeceðini yeniden haykýrýyoruz. En verimli topraklara, jeo stratejik avantajlara, müthiþ yer altý zenginliklerine, genç nüfusa ve iþ gücüne sahip olan Ýslam coðrafyasýnýn her alanda iþ birliði yapmasý demek, dünyaya yön verecek dev bir gücün inþa edilmesi demektir. Bu sistemi gerçekleþtirmek bizim için zor bir çalýþma deðildir. Geçmiþimize baktýðýmýzda tarihimizdeki zaferler o azim ve inancýn bizde olduðunu gösteriyor. Çanakkale ve istiklal harplerimiz bütün umutsuzluklara raðmen inandýðý zaman neler yapabileceðinin en büyük delilidir. Bu gün bizim, içinde bulunduðumuz þartlar itibarýyla yapmamýz icap eden, hareket týpký sultan Fatihin Ýstanbul'u fethindeki azim ve irade ile meselelerin üzerine yürümesine benzemelidir. Asýl bu ruh ve inanca ihtiyacýmýz vardýr. Bu millet derdine deva olacak seçilmiþ kadrolarý bekliyor. Bu kadro Saadet Partisi çatýsý altýnda toplanmýþ milli görüþ kadrosudur. Çünkü biz önce Ahlak ve Maneviyat diyoruz. Çünkü biz Hz. Ömer'in adaletini istiyoruz. Çünkü biz materyalist deðil maneviyatçýyýz. Çünkü biz nefse esareti deðil, nefis terbiyesini esas alýyoruz. Çünkü biz sýradan Türkiye' yi deðil, manen ve madden Kalkýnmýþ, öncü, yeniden büyük Türkiye'yi esas alýyoruz. Bizim amacýmýz küçük bir azýnlýðýn deðil bütün insanlýðýn saadeti için çalýþmaktýr. Biz yeryüzünün ifsadý için deðil ýslahý için çalýþýrýz. Bütün bu önemli konulan milletimizin huzurunda ifade ettikten sonra son olarak þunlarý söylemek istiyorum. Siyasi makamlarýn zengin olma yeri deðil, hizmet etme yeri olduðunu bilerek saadet partisinden adaylýðýmý açýklýyorum. Milletimizin ve tüm insanlýðýn saadeti için çalýþacaðýma söz veriyorum. Taahhüdümüz temiz toplum, temiz yönetim. 7 Haziran 2015 bir dönüm noktasýdýr. Ruh kökümüzü yeniden bulduðumuz bir tarihtir. O zaman adres belli Saadet Partisi. Gayret bizden takdir Allah'tan." Av. Muhsin Kocasaraç, parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. 'Çorum'un hakkýný söke söke alacaðýz' Av. Muhsin Kocasaraç, parti binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. 30 yýlý aþkýn süredir aktif siyasetin içerisinde olduðunu belirten Kocasaraç, "Allah'ýma þükür ülkü ocaklarý terbiyesi ile büyüdüm ve ülkücülüðümden hiçbir zaman ödün vermedim. Ve bugün yuvamda evimdeyim, ne mutlu sizlerle birlikte kutlu bir yoldayým." Dedi. Türkiye ve Çorum'da sýkýntýlarýn had safhaya ulaþtýðýný vurgulayan Kocasaraç, "Ekonomide sýkýntý, saðlýkta sýkýntý, yargýda sýkýntý, eðitimde sýkýntý, memurda sýkýntý, iþçilerde sýkýntý, emeklilerimizde sýkýntý, ülkenin bölünmez bütünlüðü sýkýntýda, vatanseverlik sýkýntýda, ülkemde Türküm demek sýkýntýlý, çözüm süreci adý altýnda ülke parçalanmak üzere ülke bütünlüðü sýkýntýda, anayasal güvenceler sýkýntýda, ülkeyi yöneten anayasa üzerine yemin edenler anayasayý tanýmýyor her gün anayasayý ve yasalarý çiðniyorlar, bölücübaþý muhatap alýnýp hükümet ile gizli anlaþmalar yapýlmakta, vatandaþa gösterilmeyen hoþgörü bölücülere gösterilmekte, çocuklarýmýz uyuþturucu tehdidi altýnda olup uyuþturucu kullanýmý ilkokullara kadar inmiþtir, geleceðimiz çocuklarýmýz için aileler endiþeli çocuklarýmýz her an uyuþturucu tehlikesi ile karþý karþýyadýr. Ýþte bu ve bunu gibi yüzlerce meselenin çözümü için tek adres MHP ve ülkücü kadrolardýr." dedi. MHP'den aday olmasýnýn nedenlerini de sýralayan Kocasaraç, þöyle dedi: "Hemþehrilerim bugün gelinen kader kavþaðýnda, karþýmýzda ki bu aðýr sorunun milli birlik ve dayanýþma ruhu ile aþýlmasý ve Türkiye'nin dönüþü olmayan bir felakete sürüklenmesinin önüne geçilmesi, hepimizi bekleyen tarihi bir görev ve sorumluluk olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bu nedenle MHP. Unutulmamalýdýr ki, Türkiye'de þu anda var olan siyasi partiler arasýnda hem milliyetçiliði hem muhafazakarlýðý hem demokratlýðý bünyesinde eriterek saðlýklý bir sentez yapabilmiþ tek parti MHP'dir. MHP ayný zamanda Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin de yýlmaz savunucusu konumundadýr. Türk milletinin bünyesindeki çoðunluðun kendisine kolayca yer bulabileceði yegane parti MHP'dir. Bu nedenle MHP. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarýn karþýsýnda yer alan ve bunlara karþý amansýz mücadele veren ve bu konularda çözüm olacak tek kadro milliyetçi hareket kadrolarýdýr. Bu nedenle MHP. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüðünün tek teminatý milliyetçi hareket ve onun yegane temsilcisi MHP'dir. Bu nedenle MHP. Mevcut iktidar üç dönemdir tek baþýna Kocasaraç ilk açýklamayý baba ocaðý Ýskilip te yaptý Muhsin Kocasaraç iktidardýr Çorum halkýda bu iktidara büyük çoðunlukla destek olmuþ, oy vermiþtir. Maalesef üç dönem sonunda Çorum ve ilçelerine yeterli hizmet verilmemiþ, kalýcý yatýrýmlar yapýlmamýþ, memleketimizde iþsizlik çýð gibi büyümüþtür. Esnaf periþan olmuþ, icra dosyalarý katlanarak artmýþtýr. Ýþsizlikle birlikte adli olaylar da büyük artýþ göstermiþtir. Ýþte Çorum ve Çorum halkýna verilip tutulmayan sözlerin takipçisi olmak, Çorum'un hak ettiði hizmetleri söke söke almak için MHP'den adayýz. Bu seçim ülkem için Çorum için var olma ya da yok olma seçimidir. Bu seçimde þahsi meselelerimizi vatan meseleleri uðruna bir tarafa atamazsak, bu millete ve vatana çok yazýk olacaktýr. Bu nedenle MHP diyoruz. Bu seçimde milletin saða sola bakacak hali kalmamýþtýr, tek çare ya milliyetçi hareket diyeceðiz, ya milliyetçi hareket diyeceðiz. Bu nedenle MHP. Doðup büyüdüðüm ve yaþadýðým Çorum, unutma asla yalnýz deðilsiniz, yýllarýn getirdiði kaygýlarýnýz meselelerinizi biliyorum. Bu seçimden beklentilerinizi, umutlarýnýzý biliyorum. Umudunuzu sakýn yitirmeyin, çünkü milliyetçi hareket geliyor, MHP geliyor. Çorum bu seçimde kaderini çizecek. Biz Çorum halkýna dün de güvendik, bugün de güveniyoruz ve diyorum ki; üç dönemdir verilen oyun karþýlýðýný alamayan, hizmet alýmýnda hor görülen, hak ettiði hizmeti alamayan Çorum'a söz veriyoruz. Allah nasip eder milletvekili seçilirsek kýsa sürede hak ettiði hizmeti biz getireceðiz, hem de hiçbir ayrým yapmadan, yerelde ve genelde çözüm üreteceðiz. Çünkü memleket bizim biz bu topraklarda doðduk. Allah nasip ederse bu topraklarda öleceðiz. Tüm hemþehrilerime sesleniyorum. Dün baþkaca siyasi partilere oy vermiþ olabilirsin, ama bu seçimde yolsuzluða yoksulluða ve ülkenin parçalanmasýna dur diyerek iktidara bir uyarý ver. MHP'ye de iktidar için yol ver. MHP'nin tek hedefi vardýr, o da tek baþýna iktidar olmaktýr. Son sözümüz MHP yarýnlarýmýzýn teminatýdýr. Bizde bismillah dedik önce Allah'a, sonra sizlere, Çorumlu hemþehrilerimize güvendik. Bu kutlu yola çýktýk. MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olduk. Bilinmelidir ki, biz birinci sýraya deðil, milliyetçi hareketi iktidara taþýmaya adayýz. Biz bir milletvekilliði için deðil dört milletvekilliði için adayýz. Milletvekilliðinden öte, MHP'yi tek baþýna iktidara taþýmak için ant içmiþ hizmetkarlýða adayýz. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Söz sizin karar sizin. Beni yalnýz býrakmayarak gücüme güç kattýnýz, onur verdiniz, teþekkürler Çorum. Allah'a emanet olun." Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum milletvekili aday adayý olan Muhsin Kocasaraç, ilk aday adaylýðý açýklamasýný baba ocaðý Ýskilip'te yaptý. Kocasaraç, MHP Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý'nda aday adaylýðý açýklamasýný yaptýðý bir toplantý gerçekleþtirdi. Toplantýya, MHP eski Ýl Baþkaný ve Milletvekili Aday Adayý Hüseyin Esenyel, eski Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, 2014 yerel seçimlerinde MHP Ýskilip Belediye Baþkan Adayý olan Fikri Kýsar, MHP Belediye ve Ýl Genel Meclisi Üyeleri ile çok sayýda partili katýldý. Toplantýda konuþan Kocasaraç, 30 yýldýr siyasetin içinde olduðunu belirterek, "Allah'a þükür Ülkü Ocaklarý terbiyesi ile büyüyüp ülkücülüðümden hiçbir zaman ödün vermedim. Genel seçim olsun yerel seçim olsun ülkücü kardeþlerimden hiçbir zaman ayrý olmadým. Bu gün yuvamda, evimdeyim." dedi. Türkiye'de gelinen noktanýn vahim bir nokta olduðuna vurgu yapan Kocasaraç, ekonomide, eðitimde, saðlýkta, yargýda sýkýntýlarýn gittikçe büyüdüðünü söyledi. Ülkenin çözüm süreci adý altýnda bölünmeye doðru sürüklendiðini ifade eden Muhsin Kocasaraç, "Ülkemizin bütünlüðü sýkýntýdadýr. Anayasa üzerine yemin edenler bu gün Anayasa'yý tanýmýyor. Bölücübaþý ile gizli anlaþmalar yapýlýyor ve vatandaþa gösterilmeyen hoþgörü bölücülere gösteriliyor. Ýþte bu ve bunun gibi sorunlarýn çözümü için tek adres Milliyetçi Hareket Partisi'dir." Dedi. 'Beklentileri biliyorum' Doðup büyüdüðü topraklar olan Ýskilip'in beklentilerini bildiðini kaydeden Kocasaraç, "Ýskilip'teyýllarýn getirdiði kaygýlarý ve bu seçimden beklentilerini biliyorum. Ýskilip bu seçimde kaderini çizecek. Biz Ýskilip halkýna dün de güvendik. Bu gün de güveniyoruz." diye konuþtu. Kulalý ve Kaymakcan'a baþarý dileði AK Parti'den aday adayý olan Ýskilipli Nurettin Kulalý ve Recep Kaymakcan'a baþarý dileklerini ileten Muhsin Kocasaraç, "Þu anda Ýskilip'in üç evladý Ýskilip'e hizmete taliptir. Diðer iki aday adayý da baþka partiden aday adayý olup biri büyüðüm, aðabeyimdir diðeri ise arkadaþým, kardeþimdir. Onlara da baþarý diliyorum."þeklinde konuþtu. 'Ýskilip iktidara verdiði desteðin karþýlýðýný alamadý' Ýskilip'in üç dönemdir verdiði oylarýn karþýlýðýný alamadýðýný savunan Kocasaraç þöyle dedi: "Üç dönemdir verilen oyun karþýlýðýný alamayan, hizmet anlamýnda hor görülen, hak ettiði hizmeti alamayan Ýskilip'e söz veriyoruz, Allah nasip eder de milletvekili seçilirsek kýsa sürede hak ettiði hizmeti biz getireceðiz hem de hiçbir ayrým yapmadan. Yerelde ve genelde çözüm üreteceðiz. Çünkü memleket bizim. Bu topraklarda doðduk, Allah nasip ederse bu topraklarda öleceðiz. Tüm hemþehrilerime sesleniyorum. Baþka partilere oy vermiþ olabilirsiniz ama bu seçimde yolsuzluða, yoksulluða ve ülkenin parçalanmasýna dur diyerek iktidara bir uyarý verin. MHP'ye iktidar için yol verin. MHP'nin tek hedefi tek baþýna iktidar olmaktýr. 'MHP'yi iktidara taþýmalýyýz' MHP yarýnlarýmýzýn teminatýdýr. Bizde bismillah dedik önce Allah'a sonra sizlere güvendik. Bu kutlu yola çýktýk. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum milletvekili aday adayý olduk. Biz birinci sýraya deðil Milliyetçi Hareket'i iktidara taþýmaya adayýz. Bir milletvekilliði için deðil dört milletvekilliði için adayýz. Milletvekilliðinden öte MHP'yi tek baþýna iktidara taþýmak için ant içmiþ hizmetkarlýða

7 SALI 17 MART 2015 Tek Kullanýmlýk Sanma Çöpe Atmaya Kalkma Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma' etkinlikleri baþladý. ÝHL Mehteran Takýmý'na alkýþ MUSTAFA BURAK YALÇIN Anadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, günün önemini belirten bir konuþma yaptý. ÝHL Mehteran Takýmý marþlar seslendirdi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma' etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamýnda Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Mehteran Konseri düzenlendi. Programa AÝHL Müdürü Hüseyin Kýr, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Anadolu ÝHL Müdürü Hüseyin Kýr þehitlik makamýnýn önemine deðinerek, '' Þehitlik bizim inancýmýz ve kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Türk milleti olarak vatanýmýz için canýmýzý vererek, ülkemizi korumaya hazýrýz. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi olarak bir haftamýzý etkinliklere ayýrdýk, burada baþlýyoruz.'' Dedi. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Mehteran Takýmý'nýn konseri yoðun alkýþ topladý. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 81 ilde Gençlik Merkezleri aracýlýðý ile yürüttüðü 'Genç Dönüþüm Projesi kapsamýnda gençler 2015 YGS çýkýþý okul önlerine açtýklarý stantlarla adaylardan kýrtasiye malzemesi topladý. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllü üye gençler ile birlikte kýrtasiye malzemelerini ihtiyaç sahibi öðrencilere daðýtmak üzere sýnav çýkýþýnda adaylardan Genç Dönüþüm kutularýna býrakmalarý istendi. 'Tek Kullanýmlýk Sanma, Çöpe Atmaya Kalkma' sloganýyla yola çýkan gençler; büyük ilgi gösterdikleri bu projede toplanan setleri Gençlik Merkezi önderliðinde ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Geçmiþ yýlda ÖSYM'nin düzenlemiþ olduðu sýnavlara katýlan adaylardan kalem, silgi ve kalemtýraþ gibi kýrtasiye malzemelerini toplayan gençler, söz konu- Gençler YGS çýkýþý okul önlerine açtýklarý stantlarla adaylardan kýrtasiye malzemesi topladý. su malzemeleri eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasýyla birlikte ihtiyaç sahibi öðrencilere ulaþtýrmýþtý. Toplanýlan kýrtasiye malzemeleri Ýskilip Çatkara köyüne, Ortaköy Karahacip beldesine, Kýnýk köyü ve Elvançelebi beldesine, eðitim yýlýnda da Alaca Yüksekyayla, Küçükhýrka, Suludere köylerinde eðitim-öðretim gören öðrencilere daðýtýlmýþtý. Çorum Mahmut Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma' etkinlikleri Ankara Devlet Tiyatrosu oyunu Hüzzam Çorum da sahnelenecek. Güner Sümer in yazdýðý, Olcay Poyraz ýn yönettiði oyun Osmanlý'dan Cumhuriyet'e geçiþi, genelde ise sanayi toplumlarýnýn bireyi dýþlayan acýmasýz sürecini toplumsal bir gözle irdeliyor. Mahpeyker'in yalýda baþlayan yaþamý bir holdingin santral memureliðine kadar uzanýyor. Yazým tekniðinde kullanýlan geriye dönüþler, hem oyun kahramanýn hem de toplumun deðiþimini katlamalý bir biçimde seyirciye aktarýyor. Sümer, sistemin dýþýnda kalan bireylerin yabancýlaþma ve yalnýzlýðýný sahneye hüzünlü bir üslupla aktarýyor. Tahmin edileceði gibi, oyun adýný Türk sa- kapsamýnda Ulu Camii'de mevlidi þerif okudu. Öðle Namazý öncesi okunan mevlide katýlan cemaate yine gençler tarafýndan gül suyu ikram edildi. ÝHL'nin Çanakkale etkinliklerinin 20 Mart Cuma gününe kadar devam edeceði bildirildi. (Ç.HAK:629) Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri Çanakkale þehitleri için mevlit okudu. Öðle Namazý öncesi okunan mevlit Ulu Camii de gerçekleþtirildi. Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý, yaptýðý açýklamada, "Gençlik liderleri önderliðinde gerçekleþtirilen Genç Dönüþüm Projesi çalýþmalarýnda bizi yalnýz býrakmadýklarý için gönüllü gençlere, ayrýca emeði geçen görevlilere, sýnava giren gençlere ve ailelerine teþekkür ederiz" dedi. Sosyal sorumluluk projelerinde farkýndalýk oluþturmak istediklerini belirten Týðlý,bu projenin bir geri dönüþüm platformu olduðunu, böylece ülkemiz gençliðinin doðaya ve insana olan sevgisinin, bilincinin, kültürünün yaygýnlaþtýrýldýðýný dile getirdi. Týðlý, gençlik merkezinin kapýlarýnýn tüm gençlere açýk olduðunu, bu proje kapsamýnda gönüllü görev almak isteyen gençlerin merkezle irtibata geçebileceklerinikaydetti. Gençlik Merkezi ile irtibat için telefon numarasý: Hüzzam haftasonu DTS de ÝHL'den þehitler için dua MUSTAFA BURAK YALÇIN 7 HONDA PLAZA MEROTO ANKARA YOLU 3.KM.ÇORUM nat musikisindeki hüzzam makamýndan alýyor. Metinde bu makamýn özellikleriyle oyun kahramaný Mahpeyker'in hayatý arasýnda benzerlikler kuruluyor. Hüzzam makamý da týpký Mahpeyker'in hayatý gibi dokunaklý ve melankolik. Makamýn seyri de týpký oyun kahramanýnýn hayatýna koþut güçlü olan yani Nevâ ile baþlýyor ve bir süre bu sesler etrafýnda dolaþtýktan sonra Rast perdesine iniyor Mart 2015 tarihlerinde saat de Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelenecek oyunun biletleri DTS giþesi ve Biletiva.Com da satýþa sunuldu.

8 8 SALI 17 MART 2015 MEB den öðretmenlere müjde Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), öðretmenlere kolaylýk saðlayacak þekilde, valiliklerce belirlenecek eðitim bölgesi içindeki diðer okullar arasýnda rotasyon yapýlmasýný planlýyor. MEB Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdür Vekili Fethi Fahri Kaya,, Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde ilgililerin ve paydaþlarýn görüþlerini dikkate alarak yapmayý planladýklarý deðiþiklikleri anlattý. Kaya, öðretmenlere rotasyonu da içeren yönetmelik çalýþmasýnda, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn talimatýyla eðitim camiasýnýn, sosyal taraflarýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn da görüþünü aldýklarýný anlattý. Bu görüþler doðrultusunda rotasyonla ilgili kararlarýn yönetmeliðe alýndýðýný vurgulayan Kaya, düzenlemenin çok olumlu sonuçlar doðuracaðýný düþündüklerini söyledi. Kaya, taslakta rotasyonla ilgili alýnan kararlara iliþkin þu bilgileri verdi: "Rotasyonu, büyükþehirlerde öðretmenlerimizin okullarýnýn bulunduðu valiliklerce belirlenen eðitim bölgeleri içinde yapacaðýz. Öðretmenimizin görevli bulunduðu okulun eðitim bölgesi içindeki en yakýn okullara rotasyonu yapýlacak. Yani öðretmenlerimizin okulu deðiþecek sadece. Ayný eðitim bölgesi içinde görev yapan öðretmenlerin kendi aralarýnda yerleri deðiþecek. Öðretmenimizin görev yeri bir ilçedeyse, buna uzak baþka bir ilçeye rotasyonu yapýlmayacak. Öðretmenlerimizin kurulu düzenlerinin bozulmamasý için böyle bir karar aldýk. Bunun dýþýnda öðretmen baþka bir eðitim bölgesine rotasyon isterse, bu talebini de gözeteceðiz. Rotasyon, büyükþehirler dýþýnda, merkez ilçesi olmayan tek bir eðitim bölgesi olan illerde ise il içinde yapýlacak. Böylece öðretmenlerimizin bulunduklarý kuruma daha bir þevkle ve heyecanla hizmet edeceklerini düþünüyorum." Kaya, taslaða göre, ara sýnýflarda görevli öðretmenlerin hemen rotasyona tabi tutulmayacaðýný, öðrencilerini 4. sýnýftan mezun etmelerini bekleyecek bir düzenleme getireceklerini belirtti. Fethi Fahri Kaya, eþ durumu tayinlerinde istenen ilde norm kadronun bulunmadýðý hallerde eþleri 3'üncü bir ilde buluþturacak þekilde tayin yapýlacaðýný söyledi. BAZI ÖÐRETMENLERE MUAFÝYET Taslaða göre, þehit ve gazi yakýný öðretmenler ile engelli öðretmenleri rotasyondan ve zorunlu hizmetten muaf tutacaklarýný da açýklayan Kaya, ayrýca zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapan þehit ve gazi yakýný öðretmenler ile engelli öðretmenlerin bu hizmetini tamamlayýp tamamlamadýklarýna bakýlmaksýzýn tayin isteyebileceklerini bildirdi. Dershanelerde görev yapan öðretmenlerin MEB bünyesinde istihdamý çalýþmalarýnýn da 1 Temmuz-1 Aðustos 2015'de yapýlacaðýný aktaran Kaya, bu süre içinde öðretmenlerin baþvurularýnýn alýnacaðýný, mülakatlarýnýn yapýlacaðýný bildirdi. Kaya, mülakatta aldýklarý puana ve tercihlerine göre okullara atamalarýnýn yapýlacaðýný söyledi. Kaya, Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nde, yapýlacak deðiþiklikle ilk öðretmen atamalarýnda öðretmenlerden alýnan tercih sayýsýnýn 25'den 40'a çýkarýlacaðýný sözlerine ekledi.(aa) Ýþsizlik rakamlarý açýklandý Türkiye'de iþsizlik oraný, geçen yýlýn aralýk ayýnda yüzde 10,9, iþsiz sayýsý 3 milyon 145 bin kiþi oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýlýnýn aralýk ayýna iliþkin "Ýþgücü Ýstatistikleri"ni açýkladý. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarý yaþtakilerde iþsiz sayýsý aralýk ayýnda 3 milyon 145 bin kiþi oldu. Ýþsizlik oraný ise yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleþti. Ýþsizlik oraný erkeklerde yüzde 10,2 kadýnlarda ise yüzde 12,6 olarak hesaplandý. Ayný dönemde tarým dýþý iþsizlik oraný yüzde 12,9 olarak tahmin edildi yaþ grubunu içeren genç iþsizlik oraný yüzde 20,2 iken, yaþ grubunda bu oran yüzde 11,2 oldu Aralýk 2014'te 15 ve daha yukarý yaþtaki istihdam edilenlerin sayýsý 25 milyon 642 bin kiþi, istihdam oraný ise yüzde 44,7 olarak gerçekleþti. Bu oran erkeklerde yüzde 63,6, kadýnlarda ise yüzde 26,2 olarak hesaplandý. Bu dönemde tarým sektöründe çalýþan sayýsý 5 milyon 10 bin kiþi, tarým dýþý sektörlerde çalýþan sayýsý ise 20 milyon 632 bin kiþi oldu. Ýstihdam edilenlerin yüzde 19,5'i tarým, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 7,1'i inþaat, yüzde 52,8'i ise hizmetler sektöründe yer aldý. TÜÝK, 2014'e iliþkin yýllýk iþsizlik oranýný ise yüzde 9,9 olarak açýklamýþtý.(trthaber) Türk tohumu dünya standartlarýnýn üzerinde Türkiye Tohumcular Birliði (TÜRK- TOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Yýldýray Gençer, "Bugün artýk 70 ten fazla ülkeye 150 milyon dolarýn üzerinde tohum ihracatý gerçekleþtiriyoruz. Ürettiðimiz tohum dünya standartlarýnýn üzerinde" dedi. Gençer, yaptýðý açýklamada, tohumculukta çok önemli geliþmelerin yaþandýðýný ve 10 yýl öncesine göre kýyaslandýðýnda hem üretim hem de ihracat rakamlarýnýn gururla ifade edildiðini söyledi. Türkiye'de üretilen tohumlarýn kalitesinden dolayý birçok ülke tarafýndan tercih edildiðini belirten Gençer, gelecek yýllarda bunu daha da yukarýlara taþýyacaklarýný ifade etti. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun açýkladýðý GAP Acil Eylem Planý'nýn bölgedeki tarýmsal potansiyeli artýracaðýný vurgulayan Gençer, "Bu durum ülke tarýmýna büyük katký saðlayacaktýr. Bakýnýz bugün artýk 70 ten fazla ülkeye 150 milyon dolarýn üzerinde tohum ihracatý gerçekleþtiriyoruz. Ürettiðimiz tohum dünya standartlarýnýn üzerinde. Ayrýca sertifikalý tohumlar devlet tarafýndan garanti altýna alýnmýþ durumda. Zaten bu kadar ülkeye ihracat yapabiliyorsak zaten ürünlerimizin dünya standartlarýnýn üzerinde olmasý gerekiyor" diye konuþtu. Gençer, standart ve kalite olmamasý durumunda tohumu bir baþka ülkeye satma þansýnýn olamayacaðýný dile getirdi. Türkiye'de yýlda yaklaþýk 776 bin ton sertifikalý tohum üretildiðini vurgulayan Gençer, "Bundan 10 yýl önceye bu rakam 145 ton seviyesindeydi. Üretimdeki bu istikrar sayesinde ihracatýmýz da 8 kat arttý" ifadelerini kullandý. HEDEF 1 MÝLYON TOHUM Türkiye'nin her anlamda hýzlý bir þekilde büyümeye devam ettiðini vurgulayan Gençer, þöyle konuþtu: "Sektör olarak bizim de 2023 hedeflerimiz var ve cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluþ yýl dönümünde 1 milyon tonun üzerinde sertifikalý tohum üretimi bekliyoruz. 150 milyon dolar olan ihracatýmýzý da 500 milyon dolarýn üzerine çýkarmayý amaçlýyoruz." Tohumla ilgili kamuoyunda çok yanlýþ bilgilerin yer aldýðýna dikkati çeken Gençer, Türkiye'nin sanki bu ürünü sürekli ithal eden ülkeymiþ gibi dillendirildiðini belirtti. Tanýmý Ülkemiz için kýþ göçmenidir. Erkek ve diþilerin kýþ giysileri birbirine benzemekle beraber erkekler daha canlý renklidir. Özellikle 12. ve 9. sarý çinte fotoðraflarý erkek bireyler için tanýmlayýcýdýr. Diðer çinteler gibi uzun kuyrukludurlar. Özellikle uçuþta kuyruk her yan taraftaki beyaz tüyler göze çarpar. Kuyruk sokumu taba (kýzýl kahverengi) rengindedir (12. fotoðraf). Bu bahçe çintesi ile olan ayrýmýnda önemlidir. Erkeklerin baþý ve karný sarýdýr. Diþilerde ve gençlerde sarý karýnda belirgindir. Yazýn erkeklerin baþý iyice sararýr. Gögüs ve karýn boyuna ince çizgilidir. Erkeklerde gögüs kýsýmlarýnda taba rengi (9. ve 12. fotoðraflar)görülebilir. Gagalarý küçüktür. Özellikle kýþýn güneþli saatlerde sarý rengi ile uzaktan dahi kolayca seçilir. Habitatý Yazýn açýk alanlarda çalýlýk ve orman kenarý arazilerde bulunur. Kýþýn ise yine tarým arazileri, orman sýnýrlarý ve tek tük aðaçlarýn bulunduðu açýk arazilerde bulunur. Su birikintilerine yakýn olmayý sever. Yuvalarýný yere yaparlar. 3-6 arasý yumurta, kiraz kuþunun kýlýmsý yuva özelliklerini taþýyan yuvalarýnda bulunur. Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com SARI ÇÝNTE Yayýlýþý Genelde yerli bir kuþtur. Batý Avrasya'da yaygýn olup orta ve doðu Avrupa oldukça yoðun bulunduklarý bölgelerdir. Kuzey bölgelerde (Sibirya, Ýskandinavya vb) yaz göçmenidir. Türkiye, Ýber yarýmadasý Ortadoðu, Ýran, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi bölgelerde kýþ göçmenidir. Ülkemizdeki kayýtlarýn daðýlýmýna bakýlýrsa, kýþýn hemen her bölgemizde görülebileceðini söyleyebiliriz. Göçü Ülkemiz için kýþ göçmenidir. Kuþbank kayýtlarýnda Ekim ve Nisan aylarý arasýnda ülkemize göç ettiði anlaþýlmaktadýr. Genel olarak kuzeydeki kuþlar kýþ aylarýnda daha güneye göç etmektedirler. Türkiye, Ýber yarýmadasý Ortadoðu, Ýran ve orta Asya gibi bölgelerde kýþ göçmenidir. Ses-Ötüþü Ötüþleri çoðu kez kýsa ve sadedir. Ötüþü tiz ve akýlda kalýcýdýr: 'zizizizizi-zii-düð' (son hece biraz daha pes). Sesi berrak ve belirgindir, iki heceden oluþur: 'tvit-ap' ve daha pürüzlü bir 'tvink' ve 'tvit'. Genelllikle bir çalýnýn tepesinden öter. Avusturyalý piyanist, Karl Czerny, sarý kiraz kuþunun þakýmasýnýn, Beethoven'nýn 5. Senfonisinin ilham kaynaðý olduðunu ileri sürmüþtür. Linkte sarý çintenin çok güzel bir ötüþ videosunu izleyebilirsiniz. Kaynak

9 Parmaklarýnýzý çýtlatmayýn, esnetin Hemen hemen herkes gün içerisinde parmaklarýný çýtlatmaya çalýþýr. Uzmanlar ise parmak çýtlatmanýn erken yaþlarda kireçlenmeye neden olduðunu belirterek, parmaklarý çýtlatmak yerine esnetmeyi öneriyor. Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Mehmet Portakal, parmak çýtlatmanýn bazen romatizmal bir hastalýktan kaynaklanabileceðine dikkat çekerek, Özellikle erken yaþlarda baþlýyorsa altýnda hormonal ya da metabolik bir problem ya da erken yaþlarda baþlayan romatizmal bir rahatsýzlýk var mý bunun araþtýrýlmasý gerekir. Bu durum bazen psikolojik durumlarda da kaynaklanabilir. Ýnsan gergin olduðu zaman özellikle duygusal olarak deðiþik travmalar ya da yoðun yük yaþadýðý zaman özellikle parmak çýtlatma ihtiyacý olabilir. Biz böyle durumlarda psikolog arkadaþlardan da yardým alýyoruz dedi. VÝTAMÝN EKSÝKLÝÐÝ ETKÝLÝYOR Eklemlerin yapýsýný bozan durumlarda çýtlatma sesleriyle daha sýk Ýnmeden sonraki kritik süre Kartal Dr. Lütfi Kýrdar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nöroloji Kliniði Eðitim ve Ýdari Ýþler Sorumlusu Doç. Dr. Ülkü Türk Börü, felç hakkýnda bilgi verdi. Kartal Dr. Lütfi Kýrdar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Nöroloji Kliniði Eðitim ve Ýdari Ýþler Sorumlusu Doç. Dr. Ülkü Türk Börü, inmede (felç) donanýmlý bir merkeze ne kadar erken baþvurursa tedaviye o kadar iyi cevap alýnabileceðini belirterek, "Dolayýsýyla inmeden sonraki ilk 3 saat içerisinde merkeze baþvuran hastalara gerekli tedavi uygulanarak, oluþabilecek kalýcý sakatlýklarýn önüne geçilebilir" dedi. Börü,inmenin beyin damarlarýndan herhangi birinin týkanmasý ya da beyin kanamasý sonucu, 24 saatten uzun süren nörolojik hasar olduðunu ifade ederek, felç geçiren hastanýn tedavisinde doðru zamanlamayla beraber hastanýn nerede ve nasýl bakým gördüðünün de çok önemli olduðunu kaydetti. Damar týkanýklýðýna sebep olabilecek birçok hastalýk olduðuna iþaret eden Börü, "Bunlardan en sýk etken olanlarý, sigara, þeker, hipertansiyon, damar sertliði, þiþmanlýk, pýhtýlaþma sebebi olan genetik ve kan hastalýklarýyla kalp hastalýklarý sayýlabilir. Ayrýca hipertansiyon, travma, beyin damar anomalileri de kanamaya yol açarak inme sebebi olabilir" dedi. ZAMANLAMA ÇOK ÖNEMLÝ Doç. Dr. Börü, acile baþvuran hastanýn inme sebebinin araþtýrýlmasý için bilgisayarlý beyin tomografisi çekildiðini, bu sayede soruna neden olan kaynaðýn tespit edildiðini dile getirerek, þu deðerlendirmede bulundu: "?Dünyada ölüm nedenleri arasýnda kanser ve kalp krizinden sonra üçüncü sýrada yer alan inme, ülkemizde de her yýl 100 binden fazla kiþinin saðlýðýný tehdit ediyor. Bu nedenle inmede zamanlama çok önemlidir. Hasta inme konusunda donanýmlý bir merkeze ne kadar erken baþvurursa tedaviye o kadar iyi cevap alýnýr. Dolayýsýyla inmeden sonraki ilk 3 saat içerisinde merkeze baþvuran hastalara gerekli tedavi uygulanarak, oluþabilecek kalýcý sakatlýklarýn önüne geçilebilir. " VAKÝT KAYBETMEDEN BAÞVU- RULMALI Tedavinin yapýlabilmesi için inme konusunda özelleþmiþ merkezlere ihtiyaç olduðuna iþaret eden Börü, hastanelerinin bünyesinde geçen yýl hizmete açýlan inme tedavi merkezinde, hastalarýn dünya standartlarýndaki bir baþarýyla kalýcý sakatlýktan kurtarýlabildiðini kaydetti. Ýnmede toplumun bilinçlendirilmesinin önemli olduðuna iþaret eden Ülkü Türk Börü, baþ dönmesi ve baþ aðrýlarýyla, bölgesel uyuþmalarýn önemsenerek vakit kaybetmeden inme merkezine baþvurulmasý gerektiðini söyledi. Börü, "Fizik tedavi yöntemleriyle de çok aðýr olmayan vakalarda yüzde 70-80'lere varan düzelmeler görülebilir. Ýnme geçirenlerin hastalýðýn tekrar etmemesi için þeker, hipertansiyon, kolesterol ve benzeri risk faktörlerini bertaraf etmesi gerekir. Ayrýca hastalara, inmenin sebebi damar týkanýklýðýna baðlý ise yakýn poliklinik kontrolü öneriyoruz" diye konuþtu.(aa) karþýlaþýldýðýný dile getiren Dr. Portakal, Eklem arasýndaki boþlukta normalde bir gaz birikimi olur. Buna baðlý olarak ses meydana gelebilir. Bazen de eklem aralarýndaki darlýklardan bu problemler kaynaklanabilir. Özellikle bazý vitamin eksiklikleri, romatizmal hastalýklar bunun sebebi olabilir diye konuþtu. KÝÞÝYE GÖRE TEDAVÝ Parmak çýtlatmalar sonucu meydana gelen rahatsýzlýklar ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi veren Dr. Portakal, þunlarý söyledi: Eðer eklem çýtlatmalar bir alýþkanlýk haline geldiyse çok erken yaþlarda eklemlerde kireçlenme, yýpranma oluþabilir. Bunun yaný sýra eklemin etrafýndaki baðlarda zorlanmalar sonrasý baðlarda iltihaplanmalar, bazen liflerde yýrtýklar da meydana gelebiliyor. Bunlar tespit edildiðinde erken dönemde kiþiye göre tedavisi planlamasý yapýlmalýdýr. Bunun için parafin, lazer, radyo frekans gibi deðiþik uygulamalar bulunuyor. Bazen de psikologlardan destek alýyoruz ve kolayca bu problemin önüne geçilebiliyor. (ÝHA) SALI 17 MART Obeziteyle ilgili küresel çaðrý Birleþmiþ Milletler (BM) Gýda ve Tarým Örgütü (FAO), dünyada giderek artan obeziteyle mücadele amacýyla tüm ülkelere küresel çaðrýda bulundu. Örgütün Türkiye Ofisi'nden aldýðý bilgiye göre, Örgütün Genel Direktörü Jose Graziano da Silva tarafýndan yapýlan çaðrý, obeziteyle mücadele için geçen yýl Ýtalya'nýn baþkenti Roma'da düzenlenen 2'inci Uluslararasý Beslenme Konferansý'nda alýnan taahhütlerin hayata geçirilmesini amaçlýyor. Çaðrýda, dünya çapýnda obezitenin artýþý ve ekonomik olarak getirdiði küresel yükün çarpýcý boyutlarýna dikkat çekiliyor. Çaðrýya göre, küresel çapta sadece yüksek gelirli ve geliþmiþ ülkelerin sorunu olmaktan çýkan obezite ve aþýrý kilonun yaygýnlýðý düþük gelirli ülkelerde dahil tüm bölgelerde artýþ gösteriyor. Günümüzde ülkelerin yarýya yakýný hem yetersiz beslenmeyle hem de aþýrý kilo ve obeziteyle mücadele ediyor. Yetersiz beslenme ve obezite ayný topluluklarda, hatta ayný hanenin içinde bile birlikte yer alabiliyor. 2 MÝLYAR ÝNSAN AÞIRI KÝLOLU Çoðu yoksul ve orta gelirli ülkede gelir artýþýyla birlikte yaþanan ekonomik ve sosyal dönüþümle birlikte, uygun fiyatlý iþlenmiþ gýdalarýn küresel ölçekte elveriþli hale gelmesi insanlarýn yaþam tarzlarýnda deðiþime yol açtý. Beslenme alýþkanlýklarý ve azalan fiziksel aktivite de bu deðiþimin bir parçasý haline geldi. Dünyada 2000'den 2013'e kadar hiçbir ülkede obezite verilerinde bir düþüþ görülmedi. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) tahminlerine göre, 1.9 milyar insan aþýrý kilolu, bunlarýn üçte biri ise obez. Obezitenin sosyal ve ekonomik bedelleri dengesiz beslenmenin getirdiði sonuçlarla birleþince toplumlarýn altýndan kalkamayacaðý yüke neden oluyor. FAO'nun her yýl yayýnladýðý Gýda ve Tarýmýn Durumu Raporu'nun 2013 dönemine verilerine göre, aþýrý kilo ve obeziteden kaynaklý sosyal yük, son 20 yýl da ikiye katlandý. Raporda yayýnlanan tahminlere göre aþýrý kilonun ve obezitenin baþlýca nedeni olan bulaþýcý olmayan hastalýklarýn getirdiði toplam maliyet ise 2010'da 1.4 trilyon dolar. ABD merkezli McKinsey Küresel Enstitüsünün kýsa süre önce obezitenin küresel maliyetiyle ilgili yaptýðý çalýþmaya göre de kalp hastalýðý riski, hipertansiyon, kriz, diyabet ve hayat kalitesini düþüren bazý kanser türlerinin faturasý yýlda 2 trilyon dolarla maliyet listesinin üst sýralarýna kadar çýkabiliyor. Listenin baþlarýnda 2.1 trilyonla sigara ve silahlý çatýþmalar var. Açlýk, yetersiz beslenme, mikrobesin yetersizlikleri ve obezite gibi dengesiz beslenmenin tüm türleriyle mücadele etmek için beslenmenin sosyokültürel, ekonomik ve politik boyutlarýna yoðunlaþmak gerekiyor. Geçen yýl Ýtalya'nýn baþkenti Roma'da düzenlenen 2'inci Uluslararasý Beslenme Konferansý'na katýlan ülkelerin temsilcileri, yetersiz beslenme, büyüme geriliði, aþýrý zayýflýk, mikrobesin yetersizlikleri, obezite ve bulaþýcý olmayan hastalýklara çözüm getirmek için ''Beslenme Üzerine Roma Deklarasyonu'' ve ''Eylem Çerçevesi''ni kabul etmiþti.(aa) Obezite sigarayý geçecek Düzce Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, "Önümüzdeki 10 yýlda obezite, önlenebilir ölüm koþulu taþýyan hastalýklar bakýmýndan sigaranýn da önüne geçecek gibi görünüyor. Bizim açýmýzdan durum gerçekten çok kritik" dedi. Pehlivan, yaptýðý açýklamada, obezitenin gittikçe artan oranda "dünyanýn problemi" olma noktasýna geldiðini belirtti. Dünyada birçok rahatsýzlýktan kurtulma faktörünün, sigara ve tütün kullanýmýnýn býrakýlmasý olarak bilindiðine iþaret eden Pehlivan, "Sigara ve tütün kullanýmýnýn engellenmesi, insanlarýn toplumda belli hastalýklardan kurtulmasýný, hayati risklerden korunmasýný saðlayabiliyor. Bunu net olarak biliyoruz" ifadesini kullandý. Obezitenin önlenebilme ihtimali olan hastalýklar bakýmýndan dünyada sigaranýn ardýndan ikinci sýrada bulunduðunu açýklayan Pehlivan, "Nasýl ki sigara kullanýlmasýnýn engellenmesi insanlarda bazý hayati riskleri de engelliyor, obezite de önlenebilirse bazý hastalýklarýn önüne geçilebiliyor ve önlenebilir ölüm sýralamasýnda ikinci sýrayý alýyor. Daha acýsý önümüzdeki 10 yýlda obezite, önlenebilir ölüm koþulu taþýyan hastalýklar bakýmýndan sigaranýn da önüne geçecek gibi görünüyor. Bizim açýmýzdan durum gerçekten çok kritik" diye konuþtu. OBEZÝTE DAHA ÇOK ÖLDÜRÜYOR Günümüzde eriþkin her üç kiþiden birinin obez olma potansiyelinin, her 5 kiþiden birinin zaman içinde morbid obez olma ihtimalinin bulunduðunu aktaran Pehlivan, þöyle devam etti: "Çalýþýlmýþ bir Amerikan verisi var. ABD'de obeziteye baðlý yýlda 300 bin ölüm bildirilmiþ. Bu ölümler, meme ve kolon kanserine baðlý ölümlerden daha fazla. ABD'de yýlda meme ve kolon kanserinden ölenlerin sayýsý 90 bin. Obezitenin, belli kansere baðlý ölümlerin bile önüne geçmeye baþladýðýný net bir þekilde görebiliyoruz." Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, obezitenin baþlý baþýna bir klinik antite olduðunu kaydederek, þunlarý söyledi: "Hastalýðýn vücutta etkilemediði organ veya sistem yok. Bütün kalp damar sisteminden tutun da sosyal problemlere kadar hepsini bir arada götürüyor. Özetlersek, 20. yüzyýldan itibaren üzerinde en çok durulan konu sigaradýr, kesinlikle önümüzdeki 10 yýl içerisinde bunun önüne geçeceði tahmin ediliyor. Bu kadar önemli bir kilinik durum. Biz de bu konuyla ilgili yaklaþýk olarak 9 yýldýr ilgileniyoruz."(aa) Saçlarýnýzý çok sýk boyamayýn Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmaný Doç.Dr.Erdem Güven, konuya iliþkin olarak yaptýðý deðerlendirmede, Diþiliðin en önemli sembollerinden olan saçlarýn kaybý, sýklýðýnýn azalmasý veya incelmesi bile, bayanlarda beden imajý algýsýnda ciddi sorunlara neden açabilmektedir. Saç, kadýnlarýn fiziksel görünümlerinin önemli kýsmýný oluþturur. Saçlarýn parlak ve canlý olmasý insanlarýn birbirlerini etkilemelerinde ve iliþkilerinde büyük önem taþýr. Saçlarýn canlýlýðý saðlýðýn ve kiþinin kendini iyi hissetmesinin bir ifadesidir. Saç dökülmesine baðlý dýþ görünüm ile ilgili olumsuz kaygýlar, psikolojik sorunlar oluþturmakta, yaþam kalitesini etkilemektedir diye konuþtu. Günde 100 telden fazla kayýp bir iþaret olabilir. Özellikle saðlýklý saçlarýnýn olduðunu düþündüðümüz bireylerde günlük arasý saç dökülmesi normal olarak nitelendirilir diyen Doç.Dr.Erdem Güven, daha sonra þunlarý kaydetti; Öncelikler bir cildiye mütehassýsý tarafýndan muayene edilmeniz ve gerekli gördüðü taktirde çeþitli kan tahlilleri yaptýrmanýz gerekebilir. Bu tetkikler basit bir kan sayýmýyla baþlayýp detaylý hormon tetkikleri, tiroid bozukluklarý tahlillerine kadar uzanabilir. Saç dökülmelerini önlemek için; Proteinden, vitamin ve minerallerden zengin dengeli ve yeterli beslenme, demir eksikliðine baðlý kansýzlýk (anemi) varsa tedavisinin saðlanmasý, saçlarýn çok sýk boyanmasýndan kaçýnýlmasý ve özellikle organik ve bitkisel boyalarýn kullanýlmasý,saçlara yapýlacak uygun bakým ve temizlik, doðal yaþam, doðal ve kirlenmemiþ sularýn kullanýlmasý, çok sýcak fön kullanýlmamasý, Kimyasal içerikli kozmetiklerden kaçýnýlmasý ve saçlý derinin kan akýmýný bozacak þekilde çok gergin bir þekilde topuz yapýlmamasý önem taþýr. Hormonal bozukluluklar veya vitamin-mineral eksiklikleri ilaçlar ve diyet katkýlarý ile tedavi edilebilir, Kansýzlýk (anemi) demir preperatlarý ve ürünleri ile tedavi edilebilir. Bu bireylerde Medikal (ilaç) tedavisini takiben, çoðu zaman saç dökülmesi durdurulabilir ve hatta kökleri ölmemiþ saçlar yeniden çýkabilir. Medikal tedaviye cevap vermeyen durumlarda da saç ekimi yapýlabilir. Bu þekilde yapýlan tedavi kalýcýdýr. Saç dökülmesinde özellikle altta yatan neden biliniyorsa bu neden tedavi edilmelidir. Ancak herhangi bir neden bulunmayan kiþilerde saç ekimi etkili ve güvenli bir tedavi metodudur. Bu tedavinin alternatifi halen mevcut deðildir. Saç nakli, cerrahi bir iþlemdir. Saç dökülmesinin en etkili tedavi yöntemidir. Objektif sonuçlar elde edilir. Saç ekim iþlemi özel bir hazýrlýk gerektirmez. Donör alan dediðimiz bölgede yeterli saç var ise herkese yapýlabilir. (ÝHA)

10 10 SALI 17 MART 2015 Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði konferansta konuþan Dr. Ýhsan Þenocak: Çanakkale, imanýn zaferi RECEP MEBET le hesaplaþmaya geldik diyecekler. Analarýmýzýn, ninelerimizin çarþaflarýna, baþörtülerine ellerini uzataçanakkale Zaferi nin 100. yýlý nedeniyle Çorum caklardý. Ama Anadolu nun bu milletin evlatlarý dedimüftülüðü tarafýndan organize edilen Son Kale Çalerki, denizler ordu, bulutlar donanma yaðdýrsa, deðil nakkale konulu konferans önceki akþam Devlet Timi ceddimizin sinesinde iman bir, sevinç bir, acý bir, yatro Salonu nda gerçekleþti. gaye ayný, deðil mi sinede bir bir vuran yürek yýlmaz, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Samsun Aþýkkutlu Eðicihan yýkýlsa emin ol Çanakkale sarsýlmaz. Biz o taritim Merkezi Müdürü Dr. Ýhsan Þenocak ýn konuþmacý hin evladýyýz. Onlar bütün güçleriyle gelseler Allah ýn olarak yer aldýðý konferansa izniyle Ýstanbul sarsýlmadý sarsýlçorum halký büyük ilgi gösmayacak. Bu millet Fatih in, Yaterdi. vuz un, Abdülhamit Han ýn sesi Konferansý Vali Ahmet ve nefesi olacak, mazlumlara çakara, Belediye Baþkan Yarre olmaya devam edecek Aldýmcýlarý Turhan Candan ve lah ýn inayetiyle. Alper Zahir, Emniyet Müdürü ÇANAKKALE NÝN VASalih Erkan Tarancý, Çorum SÝYETÝNÝ UNUTMAYALIM Müftüsü Mehmet Aþýk, Kamu Küresel eþkýyalara karþý eþhastaneleri Birliði Genel Seksiz bir mücadele ortaya koyan reteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý, ecdadýmýz, son kurþunlarýna kasaðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yüdar savaþýp þehit düþtüler. Sahip cel, bazý daire amirleri ve sivil olduklarý imanla, Cihan yýkýlsa, toplum kuruluþu temsilcileri Çanakkale yýkýlmaz dediler. Çade izledi. nakkale de ümmet, Ýslam ýn yesunuculuðunu Bekir Sanilmeyeceðini gösterdi. yýn ýn yaptýðý program, saygý Dünyanýn en güçlü orduladuruþunda bulunulmasý, Ýsrý, en güçlü silahlarýyla Çanaktiklâl Marþý nýn okunmasý ve kale yi saldýrdýlar. Anadolu nun Yeþildere Köyü Camii Ýmam yiðit delikanlýlarý saldýrýlar karþýhatibi Ferhat Turhanoðlu nun sýnda göðüslerini siper ettiler. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþanadolu daki bu ruh ve imandan ladý. Dr. Ýhsan Þenocak habersiz olan düþman büyük bir Müftü Mehmet Aþýk ýn hezimete uðradý. açýþ konuþmasýnýn ardýndan kürsüye davet edilen Vali Dönmemek üzere Çanakkale ye giden ve ÝsAhmet Kara, yaptýðý selamlama konuþmasýnda Çalam ýn yenilmemesi için can veren þüheda geriye vanakkale zaferinin anlam ve öneminden bahsetti. siyetlerini býraktý. Peki biz onlarýn mukaddes emanetiçanakkale destaný konulu sinevizyon gösterisiyni ne yaptýk? Televizyonlar aracýlýðýyla evlerimizin le devam eden programda þehit ve gaziler rahmet ve içine giren yarýþma programlarý kýzlarýmýzý, aileleriminnetle anýldý. mizi ne hale getirdi. Muhteþem Yüzyýl adý altýnda hesavaþta þehit düþen kahramanlarýn baþýndan gepimize muhteþem rezaleti izlettiler. Sabetayistler, 100 çen hadiselerin dile getirildiði programda duygulu anyýl sonra tarihimize en büyük darbeyi vurdular. Kimse lar yaþandý. sanat adýna benim tarihime sövme hakkýný kendinde bulamaz. Ama millet ne yazýk ki ecdadýna sövenlere ÇANAKKALE, ÝMANIN ZAFERÝ reyting rekorlarý kýrdýrdý. Unutmayalým ki Allah budiyanet Ýþleri Baþkanlýðý Samsun Aþýkkutlu Eðinun hesabýný soracak. tim Merkezi Müdürü Dr. Ýhsan Þenocak, Çanakkale, Anadolu da bir diriliþ ruhu var ama maneviyata bu milletin imanýnýn zaferi dedi. yönelik ciddi bir saldýrý da var ortada. Eðer biz deðersalona sýðmayan mahþeri kalabalýða hitap eden lerimize sahip çýkmazsak üzülerek söylüyorum ki Ýhsan Þenocak, konferansta geçmiþten bugüne Ýslâm maðlup oluruz. dünyasýna yapýlan saldýrýlara dikkat çekti. Çanakkale de Türk, Kürt demeden herkes Ýslâm Dünyanýn en güçlü ordularý, Çanakkale de Anasancaðý altýnda Peygamberinin davasý için çarpýþtý. dolu evlatlarýnýn sahip olduðu iman karþýsýnda maðlup Ümmet bilinciyle hareket eden bu milleti daha sonra oldu diyen Þenocak, savaþý meydanda kaybedenlerin böldüler ve birbirine düþürdüler. Unutmayalým ki biztürlü hilelerle Müslümanlarýn imanýný hedef aldýðýný ler Osmanlý nýn ruhunu temsil ediyoruz ve Ýslâm dünkaydetti. yasýnýn ümidi olmalýyýz. O zaman Doðu Türkistan da, Milli ve manevi deðerlerin önemine iþaret eden Arakan da aðlayan, feryat eden analarýn gözyaþlarýný Dr. Þenocak, Yaþanan ahlaki erozyon karþýsýnda mudindirmek için çalýþmalýyýz. Aileler, evlatlarýna dinini kaddes emanete sahip çýkmalýyýz diye konuþtu. ve peygamberini en iyi þekilde anlatmalý. ONLAR GERÇEK KAHRAMANLARDI Allah rasulünün davasýna inananlar dünyaya Osmanlý Devleti nin Çanakkale de küresel eþkýmeydan okur. Bu doðrultuda küresel katillere karþý inyalara karþý büyük bir zafer kazandýðýný vurgulayan sanlýðýn mücadelesini baþlatmalýyýz. Yolumuz ve ufþenocak, elde edilen baþarýda ümmet bilincinin büyük kumuz açýk olsun. payý olduðunu ifade etti. Konuþmasý sýk sýk alkýþlarla kesilen Þenocak a Onlar gerçek kahramandý dediði Çanakkale þeprogramýn sonunda Müftü Mehmet Aþýk tarafýndan fihitlerini dualarla anan Þenocak, kazanýlan zaferin ardan, Furkan Þimþek ve Ali Geçgin tarafýndan ise çeþitdýndaki manevi gücü anlattý. li hediyeler verildi. Çanakkale ruhunun Bedir ve Uhud daki þehadet ruhundan baðýmsýz anlaþýlamayacaðýný dile getiren Þenocak, Çanakkale kahramanlarý, Peygamber Efendimiz ve Sahâbe-i Kirâm efendilerimizin yolundan giden þehitlik sevdalýsý insanlardý dedi. Anadolu nun yiðit delikanlýlarýnýn düþmana karþý göðüslerini siper ettiðini kaydeden Þenocak, þöyle konuþtu: Onlar umutluydular. Güya Sultan Abdülhamit Han gidince Çanakkale yi geçecek Ýstanbul a varacaklardý. Dünyanýn en güçlü donanmasýna sahiptiler. Donanma komutaný Londra ya telgraf gönderdi. Birkaç haftaya kalmaz Ýstanbul u ele geçiririz. Siz hazýrlýklarýnýzý ona göre yapýnýz. Çok emindiler. Ayasofya da çan çalacak, Sultan Fatih in kabrine gidip, iþte Müftü Mehmet Aþýk, Dr. Ýhsan Þenocak a fidan hediye etti. biz Konstantin in çocuklarý þu kadar zaman sonra sen- Basýn Ýlan Kurumu 28. Dönem ilk Genel Kurul Toplantýsý dün Ýstanbul da yapýldý. BÝK te yeni yönetim Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) 28. Dönem ilk Genel Kurul Toplantýsý dün Ýstanbul da yapýldý. BÝK Genel Kurulu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen in de hazýr bulunduðu toplantýda yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirlendi. Yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirlendi. Cevizlibað daki Genel Müdürlük Temsilcisi ve Haber Gazetesi Tüzel Kiþi Temsilbinasýnda gerçekleþen toplantýyla ilgili olarak cisi Mehmet Nuri Kolaylý, Hükümet Grubu ndan BÝK in internet sitesinde yayýmlanan haberde þu Maliye Bakanlýðý Müsteþar Yrd. Dr. Genç Osman bilgilere yer verildi: Yaraþlý, Tarafsýzlar Grubu ndan ise Ýstanbul Üni Bilindiði üzere Basýn Ýlan Kurumu Genel versitesi Ýletiþim Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Kurulu 36 üyeden oluþmakta olup, bu üyelerin Ergün Yolcu denetçi seçildi. 12 si Basýn Grubu, 12 si Hükümet Grubu, 12 si Seçimlerin ardýndan 28. Dönem 2. Genel de Tarafsýzlar Grubundandýr. Kurulu nun Mayýs 2015 tarihlerinde yayönetim Kurulu üyeliði için yapýlan seçimpýlmasý kararlaþtýrýldý. lerde Genel Kurul Toplantýsý, dilek ve temenni kobasýn Grubundan; nuþmalarýnýn ardýndan sona erdi. 1- Mustafa Arslan, Anadolu Gazete Sahipleri BÝK GENEL KURULU NDA GÖREVTemsilcisi ve Konya Yenigün Gazetesi Sahibi, LENDÝRME 2- Ahmet Özdemir, Türkiye Gazeteciler CeBasýn Ýlan Kurumu Genel Kurulu'nda boþ miyeti Yönetim Kurulu Üyesi. bulunan Baþbakanlýk ve çeþitli bakanlýklara ait Hükümet Grubundan; temsilciliklere yeni görevlendirmeler yapýldý. 1- Dr. Adnan Ertem, Baþbakanlýk Vakýflar Görevlendirmelere iliþkin Bakanlar Kurulu Genel Müdürü, kararý, Resmi Gazete'de yayýmlandý. 2- Cemalettin Haþimi, Baþbakanlýk Basýn Anadolu Ajansý nýn haberine göre BaþbakanYayýn ve Enformasyon Genel Müdür V. lýk temsilciliklerine Vakýflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Basýn ve Halkla Ýliþkiler müþavirleri Tarafsýzlar Grubundan; Aydýn Cem Aslanbay, Murat Zelan, Adalet Ba1- Prof. Dr. Yusuf Karakoç, Dokuz Eylül kanlýðý temsilciliðine Müsteþar Yardýmcýsý Basri Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekaný, Baðcý, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý temsilciliði2- Þenol Kazancý, Anadolu Ajansý Yönetim ne Müsteþar Yardýmcýsý Mehmet Emin Birpýnar, Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü seçildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý temsilciliðine Daire Basýn Ýlan Kurumu Yönetim Kurulu 7 üyebaþkaný Münir Uðuz, Ýçiþleri Bakanlýðý temsilciden oluþmaktadýr. Bu üyelerin 6 sý Genel Kurul liðine Ýller Ýdaresi Genel Müdürü Rahmi Doðan, tarafýndan seçilmektedir. Genel Müdür ise YöneKültür ve Turizm Bakanlýðý temsilciliðine Telif tim Kurulunun 7. üyesidir. Haklarý Genel Müdürü Þeyh Abdurrahman Çelik, Maliye Bakanlýðý temsilciliðine Müsteþar YardýmGenel Kurula, Yönetim Kurulunun seçilmecýsý Genç Osman Yaraþlý, Milli Savunma Bakanlýsinin ardýndan Denetçiler seçimiyle devam edildi. ðý temsilciliðine Müsteþar Adli Ýþler Yardýmcýsý Denetçiler seçiminde ise; Ýhsan Bülbül ve Basýn Yayýn ve Enformasyon GeBasýn Grubu ndan Anadolu Gazete Sahipleri nel Müdürlüðü temsilciliðine de Genel Müdür Ve- Sami Arzoðlu vefat etti RECEP MEBET Son Kale Çanakkale konulu konferans önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþti. Bakýrcý esnafýndan Sami Arzoðlu (87) hayatýný kaybetti. Ýnþaat kalýpçýlýðý ustalarýndan Osman Arzoðlu nun babasý, mesai arkadaþýmýz Özgür Arzoðlu nun amcasý, Ece Banyo çalýþanlarýndan Özkan Arzoðlu nun büyükbabasý Sami Arzoðlu geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi dün ikindi namazýný müteakiben Ulucamii de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarlýk ta topraða verildi. HAKÝMÝYET, Sami Arzoðlu na Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Sami Arzoðlu

11 SALI 17 MART Alpino dan renkli oyun DENÝZ URAL Alpino Çocuk Tiyatrosu tarafýndan hazýrlanan oyun dün Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu nda sahnelendi. Afacan Kýrtasiye nin organize ettiði gösteri hakkýnda bilgi veren Alpino Bölge Sorumlusu Anýl Olgun, sosyal sorumluluk projesi kapsamýndaki oyunun ücretsiz olarak sahnelendiðini söyledi. Okul öncesi eðitim çaðýndaki çocuklarýn beðenisini kazanan oyunun bugün de iki ayrý seansta sahneleneceðini belirten Anýl Olgun, Türkiye çapýnda 40 ilde sahnelenecek oyunumuzla binlerce çocuðu tiyatro ile buluþturmayý amaçlýyoruz dedi. Alpino Kumpanyasý adlý tiyatro oyunu Çorumlu çocuklarla buluþtu. Salih Acar ýn yönetip oynadýðý oyunda Simge Altay ve Asuman Okur un da rol aldýðýný dile getiren Olgun, Bir çadýrdaki mavi, yeþil ve gökkuþaðý isimli karakterlerin baþýndan geçen maceralarýn anlatýldýðý oyunda Burak Gürgün ise teknik sorumlu olarak görev alýyor diye konuþtu. Oyunu minik öðrencileriyle izleyen öðretmen ve veliler, Alpino Çocuk Tiyatrosu na teþekkür Çorum da sahnelenen oyuna çocuklar büyük ilgi gösterdi. ettiler. Alpino Kumpanyasý adlý tiyatro oyunu Çorumlu çocuklarla buluþtu. Kýlýçören susuz kaldý RECEP MEBET Çorum merkeze baðlý Kýlýçören Köyü nün þebeke suyu, elektrik faturasý ödenmediði için kesildi. Köyün içmesuyu ihtiyacýný karþýlayan depodaki elektrikli pompanýn devre dýþý kalmasý nedeniyle vatandaþlarýn susuz kaldýðý öðrenildi. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetini dile getiren Yýlmaz Kantar, köy halkýnýn yaklaþýk iki haftadýr su sýkýntýsý yaþadýðýný kaydetti. Enerji kesintisi nedeniyle büyük maðduriyet yaþadýklarýný vurgulayan Kantar, içmesuyu ihtiyacýnýn çevredeki çeþmelerden karþýlanmaya çalýþýldýðýný söyledi. 12 yýldýr sondajla saðlanan içmesuyunu tükettiklerini belirten Kantar, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi. Bimeks Çorum Maðazasý, teknoloji alýþveriþinde yeni bir dönem baþlattý. Bimeks ten dikkat çeken uygulama Bi imza yeter RECEP MEBET Bimeks Çorum Maðazasý nda kefilsiz, senetsiz, kredi kartsýz vadeli satýþ dönemi baþladý. PayTrust sistemi aracýlýðýyla sunulan uygulama hakkýnda bilgi veren Maðaza Müdürü Erkan Özgül, Bu imkandan yararlanmak isteyen müþterilerimiz diledikleri ürünü taksitle alabilecek Bimeks te kefilsiz, senetsiz, kredi kartsýz vadeli satýþ dönemi baþladý. dedi. Türkiye'nin ilk teknoloji perakendecisi Biimza adýyla müþterilere sunulan ödeme Bimeks, müþterilerine yeni bir alýþveriþ kolaylýðý seçeneðinden bahseden Erkan Özgül, Türkiye'de sunuyor. Artýk isteyen herkes Bimeks ilklerin teknoloji perakendecisi Bimeks, yine bir maðazalarýndan banka kredisi veya kredi kartý ilke imza attý diye konuþtu. kullanmadan, kefil göstermeden ve senet Uygulamanýn içeriði hakkýnda bilgiler veren düzenlemeden 24 aya kadar taksitle alýþveriþ Özgül, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: yapabilecek. Anlaþma, Türkiye Teknoloji Bimeks'in PayTrust ile yaptýðý anlaþma Perakende Sektörü'nde ilk, tek ve münhasýr uyarýnca tüketiciler, Bimeks maðazalarýnda (exclusive) olma özelliðini taþýyor. kefilsiz, senetsiz, kredi kartsýz olarak belirlenen Prosedür ve evrak yükü getirmeyen, kefilsiz limit tutarýnda taksitle alýþveriþ yapabilecek. ödeme seçeneði hakkýnda detaylý bilgi almak Türkiye'de teknoloji perakendeciliðinde ilk ve tek isteyen herkesi Kulaksýz Sokak numara 13/D deki olma özelliði taþýyan bu sistem, Bi'imza ile 24 aya maðazamýza bekliyoruz. kadar taksit sloganýyla tüketicilerle buluþtu. Ak Ocaklar dan ziyaret Uygur kardeþlerden söyleþi DENÝZ URAL RECEP MEBET Ak Ocaklar Çorum Ýl Baþkanlýðý yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. Ak Ocaklar Ýl Baþkaný Oðuzhan Þengül öncülüðündeki ziyarete Baþkan Yardýmcýlarý Gülay Erdine ve Arslan Bolat ile Siyasi ve Hukuki Ýþler Baþkaný Mehmet Satýcý katýldý. Geçen ay kurulan Ak Ocaklar Çorum Þubesi nin faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Oðuzhan Þengül, 7 den 70 e her yaþ grubuna hitap eden bir dernek olduklarýný söyledi. Ak Ocaklar Çorum Ýl Baþkanlýðý yönetimi gazetemizi ziyaret etti. Ýlçelerde de teþkilatlanmayý hedeflediklerini belirten Þengül, her ücretsiz Osmanlýca Kursu için kayýtlarýn devam cuma saat da dernek binalarýnda kültür, tarih ve ettiðini de hatýrlatan Þengül, amaçlarýnýn Çorum a ve din konulu sohbetler düzenleyeceklerini açýkladý. Çorum halkýna fayda saðlayacak etkinlikler Geçtiðimiz günlerde duyurusunu yaptýklarý düzenlemek olduðunu sözlerine ekledi. Fiat 500X Karakaþlar da RECEP MEBET Fiat ýn yeni modeli 500X, Karakaþlar Otomotiv tarafýndan Çorum da satýþa sunuldu. Fiat yetkili satýcýsý Karakaþlar Otomotiv Satýþ Müdürü Asým Avcý, Fiat 500 Ailesi nin son üyesi olarak görücüye çýkan yeni modeli tanýttý. Kompakt SUV özellikasým Avcý lerini taþýyan Fiat 500X in özelliklerinden bahseden Asým Avcý, 500X hem þehirli hem de doðaya meraklý otomobil tutkunlarýnýn zevk ve ihtiyaçlarýna uygun olarak tasarlandý dedi. Tasarým ve donaným özellikleriyle dikkat çeken otomobilin özelliklerini anlatan Avcý, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Fiat, ikonik 500 Ailesi nin en son üyesi kompakt SUV modeli 500X i Çorumlu otomobil tutkunlarýnýn beðenisine sunuyoruz. Fiat 500X modeli, çevre duyarlýlýðýndan vazgeçmeden kullanýcýlarýna üst düzey performans sunmak için maksimum verim saðlayan dizel ve benzinli motorlar ile donatýldý. Ýlk etapta 2.0 MultiJet II 140 HP ve 1.6 MultiJet II 120 HP dizel ve 1.4 MultiAir 140 HP benzinli motorlar ile pazarda yerini alacak olan Fiat Fiat 500X, Karakaþlar Otomotiv de görücüye çýktý. 500X, daha sonra 1.3 MultiJet 95 HP dizel ve 1.6 ETorQ 110 HP ve 1.4 MultiAir 170 HP benzinli motorlarýn da alternatifler arasýna katýlmasýyla sýnýfýnýn en zengin motor gamýna sahip modeli olacak. Þanzýman seçenekleriyle de dikkat çeken Fiat 500X, ZF tarafýndan geliþtirilen 9 ileri tam otomatik vites seçeneðini sunan ilk Fiat modeli olacak. Kendi segmentinde bir ilk olacak bu þanzýmana ek olarak, 6 kademeli çift kavramalý otomatik vites DCT seçeneði de Fiat 500X in sunduðu alternatifleri arasýnda yer alacak. Özenle tasarlanmýþ þýk detaylarý, yüksek kaliteli malzeme seçimi, ergonomik koltuklarý ve ambiyans aydýnlatmasýyla 500X i yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Karakaþlar Fiat Showroom a davet ediyoruz. Süheyl&Behzat Uygur kardeþler, Komagene Çið Köfte nin evsahipliðindeki söyleþide Çorumlu hayranlarýyla buluþtular. Dünyanýn Sonu.net adlý tiyatro oyununu Çorum da sahneleyen Uygur kardeþler, sanatsal çalýþmalarýndan bahsederek yeni projelerini anlattýlar. Çorumlu Yazar Mustafa Arýkoðlu, Organizatör Özgür Pehlivan, Komagene Çið Köfte Ýþletmecileri Esra-Turgay Temur un da Süheyl&Behzat Uygur kardeþler, Komagene Çið Köfte de söyleþiye katýldý. hazýr bulunduðu söyleþide Dünyanýn Sonu.net adlý Mustafa Arýkoðlu nun yazdýðý, Uður Babüroyundan da bahseden Uygur kardeþler, Mustafa Önder han ýn yönettiði oyunun iki bölümden oluþan müziklikeskin, Kahraman Sivri ve Baþak Ýlhan ýn da rol aldýþarkýlý-danslý komedi olduðunu belirten ünlü oyuncuðý oyuna usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Iþýk ýn da lar, gösteride ve organizasyonda emeði geçenlere teseslendirmesiyle eþlik ettiðini kaydettiler. þekkür ettiler. Labarna Cafe, Týp Bayramýný kutladý Labarna Cafe, 14 Mart Dünya Týp bayramý nedeniyle saðlýk çalýþanlarýna jest yaptý. Labarna Cafe Müdürü Mehmet Gürmen, Cumartesi gecesi Çorum'da saðlýk hizmeti veren kuruluþlarýn acil servislerinde nöbetçi olan saðlýk çalýþanlarýný ziyaret etti. Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Has- Labarna Cafe, 14 Mart Dünya Týp bayramý nedeniyle saðlýk çalýþanlarýna jest yaptý. tanesi ile birlikte Hastanesinde görevli, Acil Týp Teknisyeni ekibi Buharaevler ve Elitpark Özel Hastanesi acil servisalaattin Çifti, Ýbrahim Etembaþ, Muhammed Yasin lerinde nöbetçi olan saðlýk çalýþanlarýna üzerinde Aytaç Yapar, Kemal Safli, Nurhan Kabasakal, Elif saðlýk malzemelerinin resmi olan yaþ pasta ikram Uzun, Tuna Torun, edildi. Elitpark Özel Hastanesinde görevli, Dr.Özgür Buharaevler Özel Hastanesinde görevli Menekþe, Att Merve Gül, Acil Týbbi Sekreter EmDr.Ömer Emrah Kara, Acil Týp Teknisyeni Edibe rah Çetin, ziyaret edildi. Cevizoðlu, Labarant Kübra Özciftci, Týbbi Sekreter Gürmen, nöbetçi saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Ayþegül Ahýska, Týp Bayramlarýný kutlayarak, iyi dilekler temenniçorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma sinde bulunuldu.

12 12 SALI 17 MART 2015 Palandöken: "Türkiye, KOBÝ'leri dünya gündemine alýyor" Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, G-20 Baþkaný Türkiye'nin KOBÝ'leri dünya gündemine aldýðýný belirterek, Dünya KOBÝ Forumunun kurulmasý talebini çok olumlu karþýladýklarýný bildirdi. Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, geliþmiþ ülkelerin oluþturduðu G-20'nin, diðer ülkelerin sorunlarýnýn da dile getirildiði bir platforma dönüþmesinin memnuniyet verici olduðunu kaydetti. Geliþmekte olan ülkeler ile az geliþmiþ ülkelerde ekonominin en önemli parçasýnýn KO- BÝ'ler olduðunu belirten Palandöken, "Küçük iþletmelerde kadýn giriþimci sayýsý en fazla üyeye sahip esnaf ve sanatkarlardýr. Ýþ sahibi olmak isteyen 10 bin kadýna eðitim verilmiþtir yýlýnda kadýn üye sayýmýz 214 bini geçmiþtir. Ýstihdamda, ihracatta, üretimde kayda deðer artýþ saðlanabilmesi için teþvikler büyüklere deðil, küçüklere verilmelidir" ifadelerini kullandý. KOBÝ'lerin yüzde 95'inin esnaf ve sanatkar olduðunun altýný çizen Palandöken, "Ýstihdam stratejisi, ihracat politikalarý belirlenirken, esnaf ve sanatkar ile KOBÝ'ler göz ardý edilirse bu programdan bir sonuç alýnamaz. Ýhracatta yüzde 59,2, istihdamda yüzde 75,8, toplam ciroda yüzde 63,3 payý olan KOBÝ'lerin sýfýr faizli kredilerle desteklenmesi gerekir" deðerlendirmesinde bulundu. Palandöken, Dünya Ticaret Odasý'ndan, Dünya KOBÝ Forumu kurulmasýnýn talep edilmesini çok olumlu karþýladýklarýný kaydetti.(aa) 200 bin Ýranlý turist geliyor Nevruz nedeniyle 200 bin Ýranlý tatilini geçirmek için karayoluyla Türkiye'ye gelecek. Ýran'da 19 Mart'tan itibaren resmi dairelerde 5 gün, okullarda 2 hafta nevruz tatili olduðuna dikkat çeken Baþkonsolos Hüseyin Ghasemi, baþta Tahran ve Tebriz olmak üzere Ýran'dan 200 bin kiþinin tatilini Türkiye'de geçireceðini belirtti. 3 ay önce Rýza Kýlýçhan'ýn Tahran'a dönmesiyle göreve baþlayan Baþkonsolos Hüseyin Ghasemi, Ýran'ýn Türkiye'ye açýlan Gürbulak ile Van ve Hakkari'deki sýnýr kapýlarýnda incelemeler yaptýðýný, giriþ- çýkýþ iþlemlerinin hýzlandýrýlmasý için çaba harcadýðýný söyledi. Ýran'dan ucuz yakýt almak için Türkiye'den giriþ- çýkýþ yapanlarýn fazla olduðunu, bunlarýn sýnýrda sýkýþýklýk ve kuyruklara yol açtýðýný vurgulayan Baþkonsolos Hüseyin Ghasemi, þöyle konuþtu: "Ýran'dan 200 bin kiþi giriþ yapacak. Bunlarýn 140 bin Gürbulak Sýnýr Kapýsýndan 60 bini de Van ve Hakkari'deki sýnýr kapýlarýndan Türkiye'ye giriþ yapacak. Ýran'la Türkiye arasýnda giriþ- çýkýþlarý düzenleyen 4 maddelik protokol yapýldý. Buna göre, Ýran'dan Türkiye'ye giren ve Türkiye'den Ýran'a giden TIR ve kamyonlarýn yakýt depolarý mühürleniyor. Türkiye Ýsveç ve Norveç göçmenlere "olumlu" bakýyor -Ýsveç ve Norveç'te halkýn yarýdan fazlasýnýn göçmenler konusunda olumlu bakýþ açýsýna sahip olduðu bildirildi. Ýsveç'in Dagens Nyheter ve Norveç'in Aftenposten gazeteleri, Ýsveçli ve Norveçlilerin ülkelerinde yaþayan göçmenler hakkýndaki düþüncelerini deðerlendiren bir anket yaptýrdý. Ipsos/MMI anket þirketinin, her iki ülke vatandaþlarýna yönelttiði, ''Göçmenler ülkemize olumlu etki yapýyor mu?'' sorusuna Ýsveçlilerin yüzde 63'ü "evet" yanýtýný verdi. Ankette, Ýsveç'te halkýn yüzde 13'ünün göçmenlerin ülkelerine olumlu etki yapmadýðýný düþündüðü, yüzde 24'ünün de bu konuda görüþ bildirmediði belirtildi. Norveç'te halkýn yüzde 54'ü de göçmenlerin ülkelerine olumlu etki yaptýðýný söylerken, yüzde 12'sinin tam tersi kanaate sahip olduðu, yüzde 34'ünün de bu konuda yorumsuz kaldýðý kaydedildi.(aa) tarafýndan akaryakýt istasyonu açýldý. Buradan son kez yakýt alan TIR ve kamyonlarýn yakýt depolarý mühürleniyor ve transit olarak diðer ülkelere geçiyorlar. Fiziki yetersizlik yüzünden 10 dakikalýk mühürleme iþlemi dakikayý buluyor. Ayrýca Ýran ile Türkiye arasýnda olan saat farký, öðle yemeði, namaz vakitlerindeki uyumsuzluk gecikmeye yol açýyor. Bu nedenle Gürbulak'ta TIR kuyruðu giderek uzuyor. Oysa, günde 500 taþýtýn giriþ- çýkýþ iþlemi yapýlsa, kuyruk hiç olmayacak. TIR kuyruðu, her iki ülkenin iliþkilerine zarar veriyor. Yerel yöneticilerin prtokol altýna alýnan maddeleri yorumlayarak zorlaþtýrmalarý yerine kolaylaþtýrmalarý gerekir. Sadece Gürbulak sýnýr kapýsýna 3 ay içinde 5 kez gidipgeldim. Maalesef kuyruklarý azaltýcý sonuç alamadýk. Ama ümitsiz deðilim." Kýþ turizmin gözde mekanlarýndan olan ve bu yýl da dolu dolu bir sezon geçiren Palandöken'deki oteller 21 Mart'ta gelecek yaklaþýk Ýranlý turist için tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Nevruz nedeniyle Ýran'dan gelen turistler, gün boyu kayak yapýp geceleri de yaktýklarý ateþin üzerinden atlayarak nevruz bayramýný doyasýya yaþýyor.(trttürk) Beyin geliþimi için fýstýk Beslenmenin kalite ve kantitesi, annenin genetik özellikleri, beslenme alýþkanlýklarý, yoðun stres, uykusuzluk, çevre kirliliði, GDO lu gýdalar, hormon bozukluklarý, radyasyon ve benzeri etkenler, deðiþken baðýþýklýk sorunlarý, hareketsizlik, enfeksiyonlar hem bebek ve hem de anne saðlýðýný etkilediðini belirten uzmanlar hamilelikte fýstýk tüketiminin bebeðin beyin geliþimini olumlu yönde etkilediði söyledi. Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Osman Ayataç, Diyabetik anne ve gebeliðinde kan þekeri düzensizlikleri oluþan anneler, yoðun alerji problemi yaþayan anneler, tiroid sorunu yaþayan anneler ile deðiþik metabolik sorunlarý ve kalp ve solunum sistemi sorunlarý, böbrek sorunlarý olan anneler, aðýr enfeksiyon, çeþitli baðýþýklýk sistemi düzensizlikleri, anne ve bebek beslenmesini olumsuz etkiler dedi. Hamas ýn mücadelesi Ýsrail e karþý Hamas Siyasi Büro Baþkan Yardýmcýsý Heniyye, mücadelelerinin sadece iþgalci Ýsrail'e karþý olacaðýný belirtti. Hamas Siyasi Büro Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Heniyye, Mýsýr'da Hamas'ýn terör örgütü olarak kabul edilmesi yönündeki kararýn ardýndan, Filistin halkýnýn müdafaasý ve bazý ülkelerde hareketin "terör örgütü" olarak nitelendirilmesine karþý, sosyal medyada baþlatýlan Ýngilizce 'AskHamas' hashtag'iyle birçok ülkeden gelen sorularý yanýtladý. Yaklaþýk 3 saat süren etkinlik sýrasýnda yayýnlanan kýsa bir videoda Heniyye, "Hamas, Filistin topraklarýný özgürleþtirmek amacýyla kurulmuþ Filistin direniþ hareketidir. Mücadelesi de sadece iþgalci Ýsrail'e karþý olacaktýr'' ifadesini kullandý. Hamas'ýn, vatanýn kurtuluþu ve Filistinlilerin haklarýný garanti altýna alacak adil bir barýþa karþý olmadýðýný dile getiren Heniyye, ''Batý'dakiler dahil olmak üzere tüm halklarla temas halindeyiz. Biz aþýrýlýða deðil, mutedil Ýslam'a inanan bir hareketiz" deðerlendirmesinde bulundu. Hamas'ýn, Gazze'ye deniz ve hava limaný inþasý karþýlýðýnda 5 yýl ateþkesi kabul etmesi sorusuna iliþkin Heniyye, "Bazý uluslararasý taraflar böyle bir þeyi önerdi, Hamas olarak henüz buna cevap vermedik ancak bu öneriyi deðerlendiriyoruz" diye konuþtu. Mýsýr'ýn "Hamas'ý terör örgütü kabul etmesi" sorusuna ise Heniyye, Bu kararýn Hamas ile Mýsýr iliþkilerini etkilemeyeceðini belirterek, hareketin tüm Ýslam ve Arap ülkeleriyle iyi iliþkiler içinde olduðunu kaydetti. Heniyye, Ýsrail'in son Gazze saldýrýsýnda, Hamas'ýn askeri kanadý Ýzzeddin el-kassam Tugaylarý'nýn sivilleri hedef almadýðýný vurgulayarak, Ýsrail askerlerinin ise devamlý sivilleri hedef aldýðýný belirtti. Apple ýn geçtiðimiz hafta tanýttýðý ilk akýllý saati Apple Watch la ilgili ilginç bir açýklama geldi. Apple, saatin suya dayanýklý olduðunu ancak uzun süre su içinde kalamayacaðýný duyurdu.amerika da düzenlenen Spring Forward etkinliðiyle tanýtýlan ve medyada geniþ yer bulan akýllý saat Apple Watch ile ilgili oldukça ilginç açýklamalar gün yüzüne çýkýyor. Amerikalý teknoloji devinin suya dayanýklý olarak tanýttýðý Apple Watch la ilgili resmi internet sitesinde yer alan bilgiler þaþýrttý. Reklamlarda suya dayanýklý olarak tanýtýlan saat, yüzmeye dayanýksýz! SUYA DALDIRMANIZ TAVSÝYE EDÝLMEZ Uzun zamandýr merak edilen Apple ýn ilk akýllý saati Apple Watch la ilgili bilinmeyenler gün yüzüne çýkmaya devam ediyor. Saatin suya ne derece dayanýklý olacaðýný merak eden kullanýcýlar, Apple ýn yýldýzlý açýklamasýyla þaþýrdý. Apple, yaðmurda yürürken veya duþ alýrken Apple Watch u çýkarmanýn gerekmediðini belirtti ancak resmi web sitesinde þu açýklamaya yer verdi: *Apple Watch, su sýçramasýna ve suya karþý dayanýklýdýr ama su geçirmez deðildir. Örneðin, egzersiz yaparken, yaðmurda yürürken veya ellerinizi yýkarken Apple Watch unuzu kullanabilirsiniz, fakat Apple Watch u Heniyye, birçok Avrupa ve Arap ülkelerinden Twitter üzerinden gelen 160 soruya 3 saat boyunca yanýt verdi. Mýsýr'da Semir Sabri ve Eþref Said isimli avukatlar, Hamas'ýn "terör örgütleri listesine alýnmasý" talebiyle dava açmýþ, Kahire Acil Ýþler Mahkemesi de 28 Þubat'ta bu yönde karar almýþtý. Mahkeme, 4 Mart 2014'te de "Hamas'ýn Mýsýr'daki faaliyetlerinin yasaklanmasýna ve ülkede bulunan merkezlerinin kapatýlmasýna" karar vermiþti. Geçen çarþamba günü ise Mýsýr yargýsýnýn, "Hamas'ýn terör örgütü kabul edilmesi"ne iliþkin kararýn temyiz baþvurusunu kabul ettiði bildirilmiþti. Ýlk duruþmasýnýn 28 Mart'ta görüleceði belirtilen temyiz talebinin Cumhurbaþkaný Abdulfettah es-sisi'nin Devlet Davalarý Kurulu'ndaki hukuk danýþmanlarýndan biri tarafýndan sunulduðu ifade edilmiþti. Hamas enformasyon bürosu üyesi Tahir en-nunu, Filistin halkýnýn direniþini teyit etmek ve Hamas'ýn "terör örgütü" olmadýðýný vurgulamak üzere 13 Mart'ta sosyal medyada 'AskHamas' hashtag'iyle bir kampanya baþladýðýný ifade ederek, kampanyanýn bir hafta devam edeceðini duyurmuþtu.(aa) Apple: Suya dayanýklý ama daldýrmayýn suya daldýrmanýz tavsiye edilmez. Apple Watch, suya dayanýklýlýkla ilgili IEC standardýna göre IPX7 sýnýfýndadýr. Deri kayýþlar, suya karþý dayanýklý deðildir. 1 METREDE 30 DAKÝKA Açýklamadan da anlaþýlacaðý üzere Apple Watch la su altýna dalma ve yüzme gibi uzun süre suya temasýn olacaðý durumlarda akýllý saatin çýkarýlmasý gerekeceði belirtiliyor. Apple akýllý saatin aldýðý sertifikalar göz önüne alýndýðýnda akýllý saatin 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanabileceði tahmin ediliyor. Geçtiðimiz günlerde ön sipariþe sunulan Apple Watch, 24 Nisan da kullanýcýlarla buluþacak.(trttürk)

13 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý 26 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:04 Mart 1431 Kasým: MART Melekler, Allah için bir araya gelen bir-iki kiþinin bulunduðu yere imrenirler. (Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Dünya Denizcilik Günü - Erdel'in Fethi (1442) - Berd-ül-acûz Soðuklarýnýn sonu ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGÝN ECZANESÝ MUSTAFA BÝLGÝN (TEL: ) BUHARAEVLER MAH. DR.SADIK AHMET CAD. ÝKBAL ASM YANI METEOROLOJÝ YAÞAM ECZANESÝ ERAY GÖRÜCÜ (TEL: ) BAHABEY CAD. NO: 23/A - CARMEN PASTANESÝ YANI VEFAT EDENLER 1-Karapürçek Köyü' nden gelme, Atatürk Orta Okulu Emekli Müdürü Elvan DALKIRAN, Çimento Fabrikasý' ndan emekli Hüseyin DALKIRAN ve Pazarcý Esnafýndan Mevlüt DALKIRAN' ýn babasý, Mustafa ÞAHIN' ýn kayýnpederi; Mustafa DALKIRAN. 2-Ýnþaat Kalýpçýsý Osman ARZOÐLU' nun babasý, Eski Bakýrcý Esnafýndan; Sami ARZOÐLU. 3-Sungurlu, Beþdam Köyü' nden gelme, Sami KA- RAMAN' ýn eþi, Ýþkur Þube Müdürü Zeki KARAMAN, Bekir, Hacý Ýsmail ve Bedia KARAMAN' ýn annesi; Hayriye KARAMAN. 4-Boðabaðý Köyü' nden, Ünal, Ömer ve Ali BAÐCI' nýn babasý, Bakkal Esnafýndan; Necmi BAÐCI. 5-Ortaköy, Salbaþ Köyü' nden gelme, Fevzi ve Sultan KILIÇ' ýn oðlu, Mustafa KARAGÖZ' ün damadý; Levent KILIÇ. 6-Akdam Köyü' nden gelme, Satýlmýþ KABASA- KAL' ýn eþi, Yusuf KABASAKAL' ýn annesi, Hamza GÖK- ÞEN' in kayýnvalidesi; Güllü KABASAKAL. 7-Karagöz Köyü' nden gelme, Ýsmail ve Hasan KORKMAZ' ýn annesi; Cemile KORKMAZ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Siyasetin dayanýlmaz cazibesi Siyaset, Arapça bir kelime. Deðiþik anlamlarý olmakla beraber, esas itibariyle devleti oluþturan kurumlarý, devletlerarasý iliþkileri ve kamusal düzeni idare etmek için yapýlan tüm faaliyetleri içeriyor siyaset. Bu bakýmdan siyaset için her þeyden önce devlet kurumlarýný, bu kurumlarýn iþleyiþini, diðer ülkeleri, ülkeler arasý diplomasiyi ve en önemlisi yaþanýlan coðrafyayý, öz kültürü, toplumsal yapýyý, içinde bulunulan toplumsal dinamikleri, toplumun psikolojisini, verebileceði olumlu veya olumsuz tepkileri, bu tepkilerin dinsel, töresel kökenlerini bilmek gerekiyor Evet bunlarýn hepsi siyaset kavramýnýn kapsamýnda ve iyi bir siyasetçi/idareci, karar verici bütün bunlarý bilmek, daha doðrusu bunlarý bilen saðlam, donanýmlý bir ekip oluþturmak zorunda. O nedenle siyaset oldukça zor ve büyük sorumluluk isteyen, ayný zamanda büyük riskler taþýyan, herkesin yapamayacaðý, talip olamayacaðý, olmamasý gereken bir meslek. Çünkü kriz anlarýnda hýzlý ve doðru karar verebilmek, ihtiyaçlarý doðru biçimde belirlemek, kaynaklarý ihtiyaçlara uygun sarf etmek, adaletli olmak, duygularýna, hýrslarýna kapýlmamak, bir siyasetçide bulunmasý gereken baþlýca vasýflar Çünkü bir siyaset adamýnýn, bir sultanýn, bir baþbakanýn, bir amirin vereceði karar, yapacaðý uygulamalar, tüm toplumu etkileyecek güçte ve kapsamda. Ve üstelik bu etki, yüzlerce yýl sürebilir. Onun için zor, büyük riskler taþýyan, büyük sorumluluk gerektiren bir iþtir siyaset Hýrsla, ekonomik çýkar için siyaset yapýlmaz. Ruhsal saðlýðý yerinde olmayanlar, ihtiras ve duygularýna kolaylýkla kapýlanlar, iradesizler, bilgisizler, birikimsizler, deneyimsizler, daha özelde ülkesinin toplumsal yapýsýný bilmeyenler, tarihine vakýf olmayanlar, toplumu harekete geçiren dinsel, töresel, ahlaksal kökenlerden bihaber olanlar, toplumun derinlerinde yaþayan mitsel sembolleri çözemeyenler, uslûpsuzlar, nerede nasýl konuþulacaðýný beceremeyenler ve en önemlisi kiþisel zaaflarý olanlar bu iþe atýlmamalý, sosyal vitrine çýkmamalý Bütün bu saydýklarým, siyasetin evrensel ilkeleri, ama daha çok da pre-modern siyasetin ilkeleri. Eskilerin "ilm-i tedbir-i medine" (þehir yönetimi bilimi) dedikleri, siyasetin ahlâki/felsefî boyutlarýna iliþkin eserlerde, Kindî, Farabî, Aristoteles, Platon, Nizamü'l-Mülk, Yusuf Has Hacip gibi düþünürler, bu ilkeleri uzun uzadýya anlatmýþtýr. Söz konusu eserler, zamanla Ýslâm toplumlarýnda, devlet yönetimi ve yöneticilere dair, dinî esaslara ve amaçlara uygun bir "siyasetname" literatürü oluþturmuþtur. Ancak bu literatürün ortak yaný, söz konusu çaðlarda siyasetin amacýnýn, ilkelerinin ve yönteminin dinle sýký bir irtibatý olmasýdýr. Daha açýkçasý, pre-modern dönemlerde devlet, yönetici ve Prof. Dr. Alâattin Karaca Muðla Sýtký Koçman Ünv. Çorum yemekleri Fransýz ve Belçikalý bilim adamlarý, kök hücre tedavisiyle serebral korteksi onarmayý baþararak bir ilke imza attý. Bilim adamlarý embriyonik kök hücrelerden elde edilen sinir hücrelerini yetiþkin bir fareye naklederek hayvanýn zedelenmiþ, beyin kabuðu olarak da adlandýrýlan serebral korteksini tedavi etti. Farenin zarar gören sinir hücrelerinin iþlevini tekrar yerine getirmesi için ilk kez kök hücrelerin kullanýldýðýna dikkati çeken bilim adamlarý, sonuçlarýn hücre tedavisi alanýnda atýlmýþ dev bir adým olduðunu vurguladý. Bilim adamlarý, beyin zedelenmelerinin hücre ölümüne yol açtýðýný, yetiþkinlerin sinir hücrelerinin kendini yenileme kapasitesinin oldukça sýnýrlý olduðunu hatýrlatarak embriyonik hücre nakliyle bu bölgenin tedavi edilebileceðini belirtti. Deneyin bir fare üzerinde yapýldýðýna iþaret eden bilim adamlarý, Geçen Türkiye çapýnda liseler arasý yapýlan Tefekkür çesinin büyük kazanlarla yapýlan ve Türkiye ce yarýþmada, Çorum öðrencileri Türkiye Dünyamýz meþhur dolmasý, Alaca ilçemizin hingeli ve Ço- ikincisi olmuþ Antalya da. Bu öðrencileri ve öðretmenlerini ve Milli Eðitim Müdürünü de makamýnda kabul eden sayýn Valimiz Ahmet Kara beyefendi: "Kýlasik yemeklerden baþka yeni yeni yemek çeþitleri üretmek gerekir. Tamam geleneksel yemekleriniz iyi ama." demiþ. Bu Raþit Yücel rum'un beþli yemeði. Sayýn Valim bu çeþitlerden mutlaka tatmýþsýnýzdýr. Hiçbir þehirde böyle mahalli yemek bolluðu yoktur sanýrým. Sonra Çorum un tandýr kebabý bir harikadýr.. Yarýþmaya katýlan öðrenciler hangi yemekler ile iþtirak etti bilemiyorum, ama sanýrým bu çeþitlerden derece almýþlardýr. sözleri asýrlardýr Çorum da yapýlan ve zevk ile Bu bir kültürdür. Bu yemekleri yýllardýr yenen yemekleri hafif tenkit gibi algýladým corumhakimiyet. net ben.. zevk ile yeriz. Baþka illerde ayný lezzeti bulmak zordur.. Halbuki Çorum yemekleri oldukça lezzetli ve rayihalýdýr. Mesela Kargý nýn sýrýk kebabý ve keþkeði, saç kavurmasý. Yine Osmancýk ilçesinin kuzu dolmasý, Ýskilip il- Sonra çatalaþýmýz, mantýmýz. Dýþarýdan gelip bu yemeklerimizi tadanlar yýllarca unutmazlar.. Tebrik ediyorum öðrencileri ve onlarý yetiþtiren öðretmenlerini. insanlarda da bu yöntemin uygulanmasý için daha kapsamlý araþtýrmalarýn gerekliliðine vurgu yaptý. SALI 17 MART yönetilen ile Tanrý arasýnda sýký bir münasebet vardý ve hatta siyasetin asýl yönlendiricisi dindi. Nitekim Nizamü'l-Mülk'ün de "Allahü Tealâ her çaðda halk arasýndan birini seçerek onu hükümdarlara yaraþýr birtakým özelliklerle donatýr." dediði üzere, pre-modern dönemde, Hükümdar Tanrý'nýn halký ve devleti yönetmek üzere seçtiði "zýllullahi fi'l-arz"; yani Tanrý'nýn yeryüzündeki gölgesidir. Bu bakýmdan sultan, "siyaset" yapmak üzere Tanrý tarafýndan yetkilendirilmiþ, "kut" almýþ bir þahsiyettir. Dolayýsýyla siyaseti de Tanrý'nýn buyruklarý üzre yapmasý beklenir. Ama artýk modern öncesi çaðda deðiliz. Modernizmle beraber, dine dayalý "hikemi ve ahlakî siyaset" anlayýþý yerini seküler, konformist bir siyasete býraktý. Siyaset ahlâký, siyasetin ilkeleri, amacý deðiþti; hatta kapitalizmle beraber, siyaset esas itibariyle ekonomik bir faaliyetler bütünü olarak algýlanmaya baþladý. Ülkenin refah düzeyini artýrmak, konfor, günümüzdeki siyasetin ana amacý. Bunlar, elbette insanýn evrensel ihtiyaçlarý, teknoloji elbette ki büyük bir güç, yaþamý kolaylaþtýran büyük bir imkân Ama yalnýz baþýna teknoloji, yalnýz baþýna ekonomik zenginlik, çatýþmalarý, bunalýmlarý, kimlik krizlerini önlemeye yetmiyor; hatta bugünkü dünyada, konformizm, bir veba gibi her yaný sararak, tüm deðerlerin önüne geçiyor, böylece insan "güç ve konfor" uðruna hemcinslerine acýmasýzca saldýran bir "vahþi" varlýða dönüþüyor! Ne yazýk ki, siyasete de çaðýmýzda iþte bu bakýþ açýsý hâkim. Ama en acýsý, söylemlerinde bu geleneksel siyasetname literütürüne sýk sýk atýflarda bulunan dindar siyasi cereyanlar da artýk siyaseti bu tarz üzre yapmaya baþladýlar. Þimdi hiç ayýrým yapmadan söylemeli ki -burada elbet istisnalar da vardýr ve onlarý dýþta tutmak gerektüm siyasi partilerdeki vekil adaylarýnýn çoðu, siyasete bir sosyal statü, bir ekonomik güç, þahsi bir konfor, bir imtiyaz kazanmak için girmekteler. Siyasetin ana ölçüsü, amacý artýk bu: Günümüzde siyaset, güce/iktidara sahip olmak, gücü her ne pahasýna sürdürmek, hatta güce sahip olmak için rakibe her türlü hileyi yapmak, onun ayaðýný çeldirmek için gayr-i ahlâki tuzaklar kurmak, jurnal, fiþleme, iftira, gizli çekim vs. dahil her türlü "oyun"a, "hile"ye baþvurmak olarak algýlanmakta ve uygulanmaktadýr Evet siyaset bir ahlâk, bir hizmet aracý olmaktan çýktý, iþte manzara budur! Modern zamanlarýn, kapitalizmin, hatta postmodern "hile"lerin arenasýdýr siyaset. Siyasetçilerin çoðu ise bu arenanýn usta "hilebaz"larý Kutsalýn emrinde deðil artýk siyaset, Tanrý'nýn yeryüzündeki gölgesi ise hiç deðil çaðýn hükümdarlarý. Hücre tedavisinde dev adým Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Konuya iliþkin makale "Science et Avenir" dergisinin internet sitesinde yayýmlandý.(aa) Yýl:25 Sayý: MART 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Erol TAÞKAN Recep MEBET Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 97, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 97,44 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks: Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 17 MART 2015 Uðurlu, Üyük ve Alaca da AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, merkeze baðlý Üyük köyünü ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn 'Geç Kalma Genç Gel' projesi kapsamýnda, sabah namazý sonrasý cemaate ikram edilen çay ve poaçadan alan Uðurlu, cemaatle sohbet etti ve sorunlarýný dinledi. Gençlerin yoðun þekilde sabah namazýna gitmesinin çok sevindirici olduðunu belirten Uðurlu, Yaþar Uðurlu, konferans sonrasý Ýlim Yayma Cemiyeti Alaca Þubesini ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, merkeze baðlý Üyük köyünü ziyaret etti. "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yapmýþ olduðu bu anlamlý projenin böyle güzel bir þekilde uygulanýyor olmasý beni çok mutlu etti. Özellikle camiye gelenlerin çoðunluðunu gençlerin oluþturmasý da ayrý bir mutluluk kaynaðý. Geleceðimizin teminatý olan gençlerimizi göstermiþ olduklarý bu duyarlýlýktan dolayý tebrik ediyorum." dedi. Çanakkale konferansýna katýlým AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Dr. Yaþar Uðurlu, Ýlim Yayma Cemiyeti Alaca Þubesi ve Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin ortaklaþa düzenlediði ilahiyatçý Ýhsan Þenocak'ýn konuþmacý olarak katýldýðý 'Çanakkale'nin 100. Yýlý' konulu konferansýna katýldý. Uðurlu, konferans sonrasý Ýlim Yayma Cemiyeti Alaca Þubesini ziyaret etti. Uðurlu ile konferansa konuþmacý olarak katýlan Ýhsan Þenocak, Çanakkale zaferini bu millete kazandýran þuurun ve inancýn korunmasý ve sonrasý kuþaklara aktarýlmasýnýn önemini konuþtu. Uðurlu konferansýn önemine dikkat çekerek, "2000 yýlýndan sonra doðmuþ, 0-15 yaþ arasý yaklaþýk 17 milyon çocuk ve gencimiz var. Bunlar evleri otel gibi kullanýyorlar. Biz Çanakkale'deki ruhu bu nesle aktarabilirsek aile sorununu da çözmüþ olacaðýz ve bizim hiç bir problemimiz kalmayacak." dedi. Kira beyannamenizi vermeyi unutmayýn Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, kira beyannamesi hatýrlatmasýnda bulundu. Gayrimenkul kira geliri elde edenlerin bu gelirlerini Mart ayýnýn 25. günü akþamýna kadar Gayrimenkul Sermaye Ýradý beyannamesi ile beyan etmeleri gerektiðini belirten Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, konuyla ilgili þunlarý kaydetti; Önceki yýllara ait beyannameler de gönüllü uyum kapsamýnda her zaman verilebilir. Kira gelirlerine ait GMSÝ beyannamesi vermeyen ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerin ödemeleri gereken vergiler cezalý olarak tahsil edilmektedir. GMSÝ beyannamesi verecek mükellefler ilk defa verecek olanlar dahil elektronik ortamda beyannamelerini verebileceði gibi Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler aracýlýðý ile de verebileceklerdir. Gayrimenkullere iliþkin tüm bilgiler Maliye Bakanlýðý ile paylaþýlmakta ve geliþmiþ bilgisayar programlarý ile analiz edilmektedir. Dolayýsýyla Maliye Bakanlýðý'nýn Önceden Hazýrlamýþ olduðu Kira Beyanname Sistemi, kira geliri elde eden mükelleflerimizin tapu, Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi, banka, PTT, TOKÝ, inþaat ve sigorta beyannameleri Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan önceden hazýrlanmýþ ve internet ortamýnda mükelleflerin onayýna sunulmuþtur. GAYRÝMENKUL KÝRA GELÝRLE- RÝNÝN BEYANI 2014 yýlýnda elde edilen kiralara ait Gayrimenkul Sermaye Ýradý-GMSÝ BE- YANNAMESÝ 25 Mart 2015 gününe kadar verilip 1.taksit ödemesi 31,03,2015; 2. Taksit ödemesi de 31,07,2015 tarihine kadar olmak üzere 2 taksit halinde ödenebilecektir. GMSÝ Beyannameleri elden ya da internet üzerinden verilebilir. Muzaffer Yýldýrým Kimler GMSÝ beyannamesi verecek; 2014 yýlýnda elde edilen kira geliri münhasýran mesken kira geliri ise 3 bin 300 lira konut kira geliri istisnasý olduðundan, bu rakamý geçen kira geliri olanlar beyanname vermek zorundadýr. Bu rakamdan daha az konut kira geliri elde eden vatandaþlarýn ise yapmalar gereken her hangi bir husus yoktur. Tevkifata tabi Ýþ yeri kira geliri elde edenler ise Kira gelirleri Toplamý brüt 27 bin lirayý geçerse bu stopaj yapýlmýþ kira gelirlerini de beyan etmeleri gerekmektedir. Stopaja tabi olmayan iþyeri kire gelirlerinde ise beyan sýnýrý olan bin 400 lirayý aþanlarýn yýllýk gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Sungurlulu kadýn çiftçilere teknik gezi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Sungurlu ilçesinde kadýn çiftçilere yönelik eðitim toplantýsý düzenledi. Toplantýya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ ve Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaoðlu da katýldý. Sungurlu Ziraat Odasý nda düzenlenen eðitime katýlan kadýn çiftçilerle sohbet eden Ýl Müdürü Ermiþ, Bu toplantý eðitimden ziyade bilinçlendirme toplantýsýdýr. Tarýmsal konularýn yanýnda Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Mikrokredi Ofisi ve Tarým Kredi Kooperatifinden gelen konu uzmanlarý sizlere farklý konularda bilgiler verdi. Umarým faydalý olmuþtur. Talep edildiði takdirde bayanlara yönelik olarak mantar üretimi, seracýlýk, turþu yapýmý, peynircilik gibi konularda meslek edindirme kurslarý açabiliriz. ÝÞKUR'la ortaklaþa açýlacak bu kurslarda kurs süresince sigortalarýnýz yapýlýr, günlük harcýrahlarýnýz ödenir. Ziraat Sungurlu da kadýn çiftçilere yönelik eðitim toplantýsý düzenledi. Odamýz da bize eðitim yeri konusunda katkýda bulunur. Giriþimlerinizi desteklemeye hazýrýz Bizler sizlere elimizden geldiði kadar yardýmcý olmaya çalýþacaðýz. Bayanlar en önde olsun, giriþimci olsun, öncü olsun istiyoruz. Aslýnda tarýmsal faaliyetlerde iþin öncüsü erkekler deðil sizlersiniz. Sizlerin talepleri doðrultusunda açýlacak meslek edindirme kurslarýný bitiren bayanlarýmýz yapýlacak projelerle deðerlendireceðiz. Bayanlarý el emeði ürünleri daha fazla raðbet görmekte. Kendi ellerinizle ürettiðiniz yöresel ürünlerin pazarlanmasý konusunda giriþimlerinizi desteklemeye hazýrýz. Ayrýca sizleri eþlerinizle beraber tarýmsal amaçlý yapýlacak bir teknik geziye götürmek isteriz. Bu bir tarým fuarý olabilir. diye konuþtu. Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karaoðlu da, Oda olarak kadýn çiftçilere yönelik böyle bir etkinliðe ev sahipliði yapmanýn gururunu yaþadýklarýný ifade ederek, çiftçi kadýnlara yönelik her faaliyete, her projeye katýlmaya hazýr olduklarýný, özellikle kadýnlarýn el emeklerini, yöresel ürünlerin pazarlanmasý için bir proje üzerinde çalýþtýklarýný belirtti. Yapýlan açýklamaya göre eðitimin son gününde, eðitime katýlan 65 kadýn kursiyere sertifika verilerek, Sungurlu da bulunan Ýrem Unlu Mamuller ve Köytaþ Et Tesisi ile Bahtiyarlar Damýzlýk Süt Sýðýrý Çiftliði ne teknik gezi düzenlendi. AK Parti gençleri kan baðýþladý AK Parti Ýl Gençlik Kollarý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk- Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Halepçe katliamýnýn yýldönümü nedeniyle mesaj yayýmladý. Saatcý, mesajýnda; 27 yýl önce Halepçe katliamýna ses çýkarmayanlar, mazlum Suriye halkýnýn feryadýný da duymayarak zulme ortak oluyor. Halepçe'de katliama verdikleri kimyasal silahla destek olanlar katil Esed'e beþ yýldýr göz yumarak katliamlarýn devam etmesine ön ayak oluyorlar. Tarihler 16 Mart 1988'i gösterdiðinde Halepçe semalarýnda görülen 8 adet MiG-23 uçaðý kentin üzerine kimyasal bombalarla ölüm yaðdýrdý. Sarin gazýnýn kullanýldýðý saldýrýlar sýrasýnda aralarýnda bebek, kadýn ve yaþlýlarýn da olduðu 5 bin AK Parti Ýl Gençlik Kollarý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. AK Parti'den yapýlan açýklamaya göre, üniversite ve lise biriminin desteði ile kampanyaya geniþ çaplý bir katýlým saðlandý. Kan baðýþýnýn hayat kurtardýðý bilincine sahip olan gençlerin bulunduklarý baðýþ ile hayata deðer katmaya devam ettikleri ifade edildi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým yaptýðý konuþmada, "Biz hayata deðer veren bir gençliðiz, bu gençlik her zaman insanlarýn yanýndadýr. Bugün basit bir kan baðýþýnda yarýn büyük bir olayda faciada her zaman bu insanlarýn yanýndayýz. Önemsiz olarak görülen kan baðýþýnýn önemini bu gençlik anlamýþ ve herkse de anlatacaktýr. Kan baðýþý hayat kurtarýr sözünün boþ olmadýðýný bu sözün anlamýnýn tüm insanlarca bilinmesi gerektiðini düþünüyorum. Buraya gelip destek veren katýlým saðlayan tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyorum." dedi. Allah a açýlan eller zaferin habercisiydi Din-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Göncü, 18 Mart Çanakkale Þehitlerini Anma Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, 18 Mart, þehitliðin en üst mertebesinin yaþandýðý ve zaferin iliklere kadar iþlendiði çok anlamlý bir gündür. dedi. Baþkan Yardýmcýlarý Arslan Celep, Mustafa Kuzkaya, Hakký Özkaya ve Ünal Güngördü nün de hazýr bulunduðu basýn açýklamasýnda Baþkan Göncü, þunlarý dile getirdi; 18 Mart 1915 günü dünya, Çanakkale nin geçilemeyeceðini öðrendi. 250 bin vatan evladý ezan susmasýn, bayrak inmesin ve bu millet baðýmsýzlýðýný yitirmesin diye þehit oldular. Hep beraber kýlýnan sabah namazý sonrasý Allah a açýlan eller zaferin habercisiydi. 17 Mart gecesi Nusret mayýn gemisinin döþediði mayýnlar, bataryalardan atýlan gülleler ve büyük bir iman Çanakkale nin geçilmez olduðu gerçekliðini yazdý tarihe. Seyit Onbaþý imanýn tüm güçlerin üstünde olduðunu Din-Bir-Sen Çorum Þubesi yönetimi açýklama yaptý. bir kez daha hatýrlattý bizlere. Çanakkale Deniz Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nü DESK ve Din-Bir-Sen olarak yeniden yâd ediyor, bu topraklar ve baðýmsýzlýk için verilen mücadelenin önemini bir kez daha hatýrlýyor, bize emanet edilen deðerlere sahip çýkacaðýmýza, zaferin 100. yýlýnda söz veriyoruz. Çanakkale Zaferi nin yýldönümünü kutluyor, 18 Mart Þehitler Günü nde bu topraklarý bize emanet eden tüm þehitlerimizi, isimsiz bütün kahramanlarýmýzý rahmetle anýyoruz. Katliama ses çýkarmayanlar zulmün ortaðý Ahmet Saatcý kiþi öldü, 7 bini aþkýn kiþi de yaralandý. Ortadoðu coðrafyasýnýn ilk kez kimyasal silah gerçeðiyle tanýþtýðý Halepçe Katliamý, insanlýk tarihinin utanç sayfalarýndan biridir. Ýnsanlýk onuru 27 yýl sonra bir kez daha ayaklar altýnda, suçlular ve ortaklarý, savaþ mahkemesinde yargýlanmak bir tarafa dünyaya kan kusturmaya devam ediyorlar. Memur-Sen olarak, baþta Halepçe katliamýnda hayatýný kaybedenler olmak üzere Suriye, Filistin, Arakan, Mýsýr ve tüm katliam maðdurlarýný rahmetle anýyor, yeryüzünde zulüm gören bütün milletlerin yaþadýðý zulümlerin son bulmasýný istiyoruz. Unutmamak gerekir ki zulüm ile âbâd olunmaz. dedi. Balýk avý yasaðýný hatýrlattý Mustafa Þentürk HURÞÝT BOZKURT Obruk Barajý Su Ürünleri Kooperatif Baþkaný Mustafa Þentürk, Çorum sýnýrlarý içerisinde bulunan akarsu, göl ve göletlerde av yasaðýnýn baþladýðýný duyurdu. Sazan, Kadife, Þiraz ve Tatlýsý Kefali balýklarýn üreme ve yumurtlama zamaný olan 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasýnda; Sudak ve Tatlýsu Levreði türlerinin ise 15 Mart - 30 Nisan tarihleri arasýnda avlanmalarýnýn yasaklandýðýýn bildiren Baþkan Mustafa Þentürk, 2014 ve 2015 yýlýnda pullu sazan balýk yavrusu atýlarak balýklandýrma çalýþmasý yapýlan gölet ve barajlarda da yasaðýn var odlduðunu belirterek, Dinlenme ve mesire yeri olan göl ve akarsu kenarlarýnda amatör ve ticari amaçlý avcýlýðýn yapýldýðý balýk istihsal alanlarýnda, avcýlarýn zaman ve tür yasaklarýna, azami ölçüde uymalarý avcýlýðýn sürdürülebilmesi ve balýk nesillerinin devamlýlýðý açýsýndan önem arz ettiðinden, avcýlarýn ve vatandaþlarýn kurallara riayet etmesi gerekmektedir. dedi. 27 polis serbest býrakýldý 9 polisin ise emniyetteki iþlemleri devam ediyor. Sivas merkezli 18 ilde gerçekleþtirilen yasa dýþý dinleme operasyonunda tebligat ile ifadeye çaðrýlan 27 polis serbest býrakýldý. 9 polisin ise emniyetteki iþlemleri devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nýn baþlattýðý,kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü nün yürüttüðü emniyetteki yasa dýþý dinleme operasyonunda 38 polis için gözaltý kararý çýkarýlmýþtý. Eskiþehir, Ordu, Kýrýkkale, Çorum, Ankara gibi illerinde arasýnda bulunduðu 18 ilde gerçekleþtirilen operasyonda tebligat ile ifadeye çaðrýlan polislerden 27 si alýnan ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý. Operasyon kapsamýnda tebligat ile ifadeye çaðrýlan Niðde Polis Meslek Yüksekokulu nda görev yapan 2.sýnýf emniyet müdürü Ö.S. ve bir süre önce açýða alýnan U.D. nin ise bugün emniyete gelerek ifade vermesi bekleniyor. Emniyette gözaltýnda bulunan polislerden M.T. dün alýnan ifadesinin ardýndan serbest býrakýldý. Cuma gününden beri gözaltýnda bulunan 9 polis memuru da bu sabah Numune Hastanesi ne getirilerek tekrar saðlýk kontrolünden geçirildi. Yapýlan iþlemlerin ardýndan polisler tekrar emniyete götürüldü. Gözaltýnda bulunan 9 polisin yarýn adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.(ýha)

15 SALI 17 MART TSO Meclis Üyesi Erkan Dalyan, Çorumlu sanayicinin dikkatini nükleer 8 milyar dolarlýk santral yatýrýmlarýna çekti Çorum nükleer santral pazarýndan pay almalý EROL TAÞKAN mýþ olmamasýna raðmen, 50 milyon dolarlýk ciroya ulaþtýðýný belirterek sözlerine baþtso Meclis Üyesi Erkan Dalyan, layan Dalyan, Ruslar'la birlikte yapýlacak TSO Mart ayý toplantýsýnda, Çorumlu sanaolan Mersin santralinin ardýndan Sinop'ta da yicinin dikkatini Mersin ve Sinop'ta yapýmý santral kurulacaðýný, Mersin'de kendisini kararlaþtýrýlan devasa bütçeli nükleer sandeneyip tecrübe kazanacak olan Çorum firtral yatýrýmlarýna dikkatini çekti. Her biri 8 malarýnýn özellikle Sinop yatýrýmýnda çok milyar dolarlýk dev bütçelere sahip olan yadaha kazançlý çýkacaðýna vurgu yaptý. týrýmlardan, Çorum'un pay almasý gerektiðine inandýðýný vurgulayan Dalyan, "550 Türkiye'de kurulacak olan iki santralin bin parça ekipman imalatý gereken bu yatýardýndan dünya genelinde 600 adet santral rýmda, Çorumlu sanayicilerin üretebileceði kurulma çalýþmalarýnýn varlýðýndan bahsepek çok kalem var. Sanayicimiz þimdiden den Dalyan, "Türkiye'de bizler bu yatýrýmkuracaðý baðlantýlarýyla, bu sektördeki palarda yer alýp, baþarý saðladýkça, 3 trilyon yýný artýrmalýdýr." dedi. dolarlýk dünya piyasasýnda da pekala boy gösterebiliriz. Bu tecrübeler dünya pazarýnerkan Dalyan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ da bizleri daha da ilerilere taþýyabilir." dedi. baþkanlýðýnda toplanan TSO meclisi, gündemdeki maddelerin oylanmasýndan sonra, dilek ve temenniler bölübirinci ve ikinci kademe ürünlerde Çorum'dan imamünde söz alan Dalyan, katýldýðý nükleer enerji toplantýlat yapýlamadýðýný, ancak üçüncü ve dördüncü kademe larý ve Türkiye'deki yatýrýmlar hakkýnda meclis üyelerini olarak belirtilen aþamalarda Çorumlu sanayicilerin ürebilgilendirdi. tim ve imalat yaparak sektördeki yerini alabileceðini hatýrlatan Erkan Dalyan, bu büyük pazarýn iyi deðerlendirilmersin'de yapýlmasý kararlaþtýrýlan nükleer santral mesi gerektiðinin altýný çizdi. için Türkiye'de kurulan bir firmanýn, henüz bir çivi çakýl- Belediye gelir tarifesini yeniden gözden geçirmeli TSO Ýnþaat Meslek Komite Temsilcisi Fatih Ateþ, Çorum Belediyesi tarafýndan belirlenen gelir tarifesinde, inþaat sektörünü ilgilendiren kalemlerde ciddi artýþlar olduðunu belirterek, tarifenin yeniden gözden geçirilmesini rica ettiklerini söyledi. "Piyasa gerçekleriyle baðdaþmayan oranda artýþlar var." diyen Ateþ, TSO Meclis Toplantýsý'nda söz olarak konuya iliþkin görüþlerini paylaþtý. Artýþlarýn inþaat sektörünü adeta durma noktasýna getirdiðini dile getiren Fatih Ateþ Fatih Ateþ, "2015 gelir tarifesinde bazý ücretlerde orantýsýz bir artýþ görmekteyiz. Bunun yanýsýra da önceden tanýmý bulunmayan yeni kalemler de karþýmýza çýkýyor. Artýk insanlar iþini yaptýrmaktan imtina eder hale geldi. Kamu yararýna bila bedel arsasýný yola veren bir kiþi bile bir sürü para ödemek zorunda býrakýlabiliyor. Piyasa gerçekleriyle baðdaþmayan oranda artýþ yapýlmasýný doðru bulmuyorum. Belediye Baþkaný ve Belediye Meclisi'nden bu ücretleri yeniden gözden geçirmelerini rica ediyorum." diye konuþtu. TSO su tasarrufu konusunda uyardý TSO Yönetim Kurulu, su tasarrufu konusunda dikkat çekmek ve israfý önlemek için broþür yaptýrdý. Üzerinde 'Damlaya damlaya yok olur-suyu tasarruflu kullanýnýz' sloganý bulunan yapýþtýrýlabilir broþürleri meclis üyelerine de daðýtan TSO yönetimi, önümüzdeki günlerde bu broþürleri Çorum'un tüm noktalarýnda halka ulaþtýrarak, farkýndalýk oluþturmayý hedefliyor. Baþkan Külcü den taziye ziyareti EROL TAÞKAN Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ve eþi Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer e taziye ziyaretinde bulundu. Geçtiðimiz günlerde vefat eden Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer in annesi, Yazý Ýþ- leri Müdürümüz Mustafa Demirer in kayýnvalidesi Ceyhun Aðbal için Allah tan rahmet dileyen Baþkan Külcü, Demirer çiftine baþsaðlýðý diledi. Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan, Alper Zahir, Ahmet Yabacý ve Özel Kalem Müdürü Murat Erdem le birlikte gazetemize gelen Baþkan Külcü, Mustafa Demirer le sohbet etti. Engelliler için þarj ünitesi Çorum Belediyesi, engelli vatandaþlarýn akülü araçlarýný þarj etmeleri için kullanabilecekleri engelli þarj istasyonunu hizmete sundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, belediyecilik hizmetlerinde sosyal belediyecilik anlayýþýna yeni bir boyut kazandýrdýklarýný, yaptýklarý çalýþmalarla dezavantajlý kesimlerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeye Engelli þarj istasyonu hizmete sundu. çalýþtýklarýný söyledi. istasyonu hakkýnda da bilgiler veren Belediye BaþkaGeçmiþteki belediyecilik anlayýþýný deðiþtirdikleri, ný Muzaffer Külcü, engelli vatandaþlarýn kendi araçsosyal belediyecilikte örnek bir belediyecilik hizmelarýyla sokaða çýktýklarýnda bu þarj istasyonu sayesinti sunduklarýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Engelli de çok daha rahat edebileceklerini, çarþý-pazara dilehemþehrilerimize yönelik kurduðumuz þarj istasyonu dikleri zaman diledikleri gibi çýkabileceklerini belirtile hem engelli kardeþlerimizin hem de ailelerinin ti. yükünü hafifletmek amacýndayýz" dedi. Engelli þarj istasyonunda ayný anda üç aracýn Engellilere yapýlan hizmetlerin toplumun bir þarj olabildiðini, istasyonda sesli uyarýcýlar olduðunu aynasý olduðunu dile getiren Belediye Baþkaný Muve en önemli özelliklerinden birinin güvenlikle ilgili zaffer Külcü, "Belediyemiz tarafýndan þehrin dört bir bütün donanýmlarýnýn mevcut olduðunu vurgulayan yanýnda yaptýðýmýz çalýþmalarla her geçen gün enkülcü, "Þarj istasyonu 12 ay boyunca yaðmur, güneþ gelleri bir bir aþýyoruz. Yollarýmýzý onlarýn rahatça vb gibi olumsuzluklardan etkilenmeyecek. Engelli hareket edebileceði þekilde düzenliyor, trafikte sinaracýn amper durumuna göre araçlar 1 saat gibi bir yalizasyon lambalarýný engelli kardeþlerimize uyumsürede þarj olacak. Ýnþallah ilerleyen dönemlerde yelu hale getiriyoruz." dedi. ni engelli þarj noktalarý belirleyerek oralara da bu ishürriyet Parký içerisine yerleþtirilen engelli þarj tasyonlardan kuracaðýz." dedi. (Belediye Basýn) Çanakkale, bu milletin yeniden diriliþi Damlaya damlaya yok olur-suyu tasarruflu kullanýnýz' sloganý ile tasarrufa dikkat çekildi. Bayanlardan Sami Çam a büyük destek MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek çalýþmalarýný anlatan ve destek isteyen Sami Çam, geçtiðimiz gün Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallesi sakini bayanlarla Bosna Parký nda bir araya geldi. Yoðun bir katýlýmýn gözlendiði toplantýda, bayanlarýn Sami Çam a verdikleri destek dikkat çekerken, toplantýya katýlan bayanlar Sami Çam a çalýþmalarýnda baþarý dileklerini aktardý. Milletvekili aday adayý olma gerekçelerini sýralayan Sami Çam, yerelde Çorum a genelde ise Türkiye ye hizmet etmek sevdasý ile yola çýkarak, bu milletten alacaðý dualarý evlatlarýna en deðerli miras olarak býrakmak istediðini belirtti. Ülkenin çinde bulunduðu durumun iç açýçý olmadýðýný, kötü gidiþatýn ancak MHP iktidarý ile son bularak, ülkenin selamete ulaþacaðýna inandý- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ve eþi Haber Yönetmenimiz Gülesin Aðbal Demirer e taziye ziyaretinde bulundu. MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Sami Çam, seçim çalýþmalarýný sürdürdü. Toplantýya katýlan bayanlar Sami Çam a çalýþmalarýnda baþarý dileklerini aktardý. ðýný vurgulayan Çam, 7 Haziran seçimlerinin dönüm noktasý olduðuna iþaret ederek, MHP için destek istedi. Toplantýya MHP Kadýn Kollarý Baþ- kaný Ülker Kýr ve yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. Süleyman Koca, Çanakkale Zaferi nin 100. yýlýnda þehit ve gazilerimizi sevgi, saygý, rahmet ve minnetle andý. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü münasebetiyle mesaj yayýmlayan Baþkan Koca, Yakýn dünya tarihinin en önemli savaþlarýndan birisidir Çanakkale. Düþmanýn gözünde hasta olan Osmanlýnýn tarih yazdýðý bir destandýr Çanakkale. Türk milletinin var oluþ mücadelesidir Çanakkale. Bu milletin yeniden diriliþidir Çanakkale. Vatan için, bayrak için, din için, namus Süleyman Koca için can veren ecdadýn duasýdýr Çanakkale. Kýzýlca kýyametin koptuðu, her metrekaresine altý bin merminin düþtüðü, her karýþý þehit kaný ile sulanmýþ vatan topraðýdýr Çanakkale. Ýmanýn küfre galip geldiði, þehadet þerbetinin kana, kana içildiði yerdir Çanakkale. Canlarý pahasýna tarihe "Çanakkale Geçilmez" yazdýran, savaþlarý zafere döndüren, kefensiz yatan, cennet mekân aziz þehitlerimiz ve ahirete intikal eden gazilerimiz; Sizleri unutmadýk unutmayacaðýz. Sizler bize hakkýnýzý helal edin. Ruhunuz þad olsun. dedi. Ýntihardan polis vazgeçirdi Çorum da eþiyle boþanma aþamasýnda olan 4 çocuk babasý bir kiþi, 8 katlý bir binaya çýkarak intihara kalkýþtý. Olay, Ulukavak Mahallesi Osmancýk Caddesi üzerindeki bir inþaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1,5 aydýr eþiyle çeþitli sorunlar yaþayan ve þiddet gördüðünü iddia eden 4 çocuk annesi H.D., Amasya nýn Merzifon ilçesinden gelerek Çorum daki yakýnlarýnýn yanýna yerleþti. Bunun üzerine bunalýma giren Ý.D. (40) Osmancýk Caddesi üzerindeki yapýmý devam eden inþaata çýkarak intihar etmek istedi. Eþini telefonla aradýðý öðrenilen þahsýn, barýþmadýðý taktirde intihar edeceðini söyleyerek, telefonu kapattý. Eþinin telefonu üzerine polisi arayan H.D., yardým istedi. Ýhbarý üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibinin yaný sýra saðlýk görevlileri ve itfaiye sevk edildi. Polis ekiplerinin iknasý ve eþinin barýþma teklifini kabul etmesinin ardýndan Ý.D., inþaattan indi. 4 çocuk babasý vatandaþ 8 katlý bir binaya çýkarak intihara kalkýþtý. Ý.D., polisin ikna etmesiyle inþaattan indi.

16 16 SALI 17 MART 2015 Sosyal hizmetler geleceðin aynasý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri (SES) Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, Dünya Sosyal Hizmetler Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, Sosyal hizmetlerdeki uygulamalar bir ülkenin geleceðinin aynasýdýr. Saðlýk ve Sosyal Hizmet emekçileri olarak geleceðimizin karartýlmamasý için, emeðimizin karþýlýðýný almak için, ulaþýlabilir ücretsiz kamusal ve insan onuruna yaraþýr bir sosyal hizmet için mücadelemiz sürecektir. dedi. Açýklamasýnda sosyal hizmet taleplerini de dile getiren Kocatüfek, Dünyada olduðu gibi bu coðrafyada da toplumsal azýnlýðýn zenginliði artarken açlýk sýnýrý altýnda yaþama tutunmaya çalýþanlarýn sayýsý her geçen gün Merter Kocatüfek sýðýnma evleri adeta toplama kamplarýný andýrýyor, Þiddet Önleme ve Ýzleme Merkezlerinin ise konunun çözümüne ne kadar katký sunabileceði ortada. Kýsacasý sosyal hizmet, ihtiyaç gruplarýnýn sorunlarýný asgari düzeyde de olsa çözmek yerine, bu sorunlarý yönetmenin ve farklý amaçlar için istismar etmenin aracýna dönüþtürülmüþ bulunuyor. Muhafazakar toplum inþasý hedefine koþulan sosyal hizmet kurumlarý, plansýz ve programsýz bir biçimde deðiþikliklere gidiliyor ve gelecekleri belirsiz kýlýnan sosyal hizmet çalýþanlara adeta mobing uygulanýyor. diye konuþtu. Kocatüfek, taleplerini ise þöyle sýraladý; Taþeronlaþtýrmaya bir an önce son verilmesi, kadrolu ve güvenceli iþ ortamýnýn çoðalýyor. Yönetenler ise zenginleri ve yoksullarýyla ayný saðlanmasý, anda övünebilecek kadar arsýzlaþýyor. Yoksullara ve dezavantajlý gruplara hizmet vermekle yükümlü bakanlýk, ay- Emekliliðe yansýtýlmayan tüm ek ödeme ve göstergelerin emekliliðe yansýtýlmasý, da bir milyarlýk yeni bakanlýk binasýnýn kirasýný mülk sahibi zengine ödemekte bir sorun görmezken yardým yaptýðý yoksul sayýsýndaki artýþý baþarý olarak gösterebiliyor.yoksulluðun ortadan kaldýrýlmasý deðil de yardýmlarýn sürdürülmesi hedefleniyor. El koyduklarý toplumsal zenginliðin bir kýsmýný hak adý altýnda halka daðýttýklarý dönemi Sendikamýz üyeleri ve sosyal hizmet emekçileri üzerindeki baskýlara bir an önce son verilmesi, Irk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din ve siyasi görüþ, ulusal soy veya sosyal köken ayrýmý gözetmeksizin sosyal hizmetlerin herkese eþit ücretsiz verilmesi, aþtýklarýna inanan egemenler, haklarý sosyal yardýma Sosyal hizmetlerin ve sosyal yardýmlarýn yeniden ya- dönüþtürerek ihtiyaç gruplarýný inisiyatiflerine baðýmlý hale getirmekte beis görmüyor. Yoksullaþtýrýlanlar yoksullurinin görüþ ve önerilerinin alýnmasý, pýlandýrýlmasý sürecinde sendikamýzýn ve meslek örgütleðunu ispat edip ya gýda paketlerine tamah ediyor veya temel ihtiyaçlarýný dahi karþýlamayacak yardýmý alabilmek Baþta ücret adaletsizliði olmak üzere hak kayýplarýmýzýn ve özlük haklarýmýzdaki düzenlemelerin yapýlmasý, için sosyal hizmet çalýþanlarýnýn insafýna sýðýnýyor. Yaþlý ve engelli bakýmý, ekonomik bir soruna indirgenerek bir yandan evde bakým adý altýnda ailelerinin sýrtýna yükleniyor, diðer taraftan ise özel teþebbüsün kar elde etmesinin aracý kýlýnýyor. Bakýma muhtaç hale düþmüþ çocuk ve Personel açýðý bir an önce giderilerek çalýþanlarýn aðýr iþ yükünün kaldýrýlmasý, Yemek, servis gibi karþýlanmayan haklarýmýzýn bir an önce düzenlenmesi, gençler, toplumdan yalýtýk merkezlerde(sevgi evleri) toplanarak ya hiçbir önlem alýnmadan sorunlu aile ortamýna Çalýþanlar üzerinde bir baský ve mobbing aracýna dönüþtürülen keyfi ve yersiz disiplin soruþturmalarýna son veriliyor veya tarikat benzeri çevrelerin insafýna býrakýlýyor. Sayýlarý ve sorunlarý giderek artan sokaktaki çocuk- verilmesi, lara bir çözüm üretilemiyor. Suçluluðu yaratan nedenler Yapýlan düzenlemelerle disiplinler arasýndaki eþ güdümün saðlanmasý, mesleki uygulama alanlarýna saygý devasa boyutlara çýkarken karakol ve cezaevleriyle sosyal olaylar kontrol edilmeye çalýþýlýyor. Kadýnlara yönelik duyulmasý, þiddetin kaynaklarýndan biri olan aile kurumu, çarenin baþlýca adresi olarak gösterilmeye devam ediliyor. Kadýn Herkese ulaþýlabilir, ücretsiz, nitelikli ana dilinde kamusal sosyal hizmetin yasal güvenceye kavuþturulmasý. T.C. ÝSKÝLÝP ÝCRA DAÝRESÝ 2008/729 ESAS TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýli, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mahallesi Kaçak Mevkii ARSA; Ýmarlý olup, üzerine 1 adet zemin ve asma kattan oluþan dükkan inþa edilebilir, taþýnmaz konut dýþý kentsel çalýþma alanýnda olup Emsal: 1.00, Hmax:9.50'dir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadýr, sanayi bölgesinde olup önünden geçen kuzey-batý yoluna cephelidir, düz vaziyettedir. Adresi : Hacýpiri Mahallesi Kaçak Mevkii Sanayi Bölgesi Ýskilip / ÇORUM Yüzölçümü : 100,25 m2 Ýmar Durumu : Küçük Sanayi alanýna rastlamaktadýr, Ýnþaat Ruhsatý ve Yapý Kullanma izni yoktur Kýymeti : ,50TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : 1. Satýþ Günü : 21/04/2015 günü 14:00-14:05 arasý 2. Satýþ Günü : 21/05/2015 günü 14:00-14:05 arasý Satýþ Yeri : ÝSKÝLÝP BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU (ENCÜMEN TOPLANTI SALONU) Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýlmamak sureti ile ihalenin feshine sebep, olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr, ihale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/729 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý, 7-Ýþ bu arttýrma ilaný tebligat yapýlamayan borçlu ve diðer tüm ilgililere ÝÝK 127 madde uyarýnca teblið yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 18/02/2015 (ÝÝK m. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 43446) Halk-Lis Çorum üyeleri, ölümünün 1. yýldönümünde Berkin Elvan'ý andý. Halk-Lis Berkin Elvan ý andý Halk-Lis Çorum üyeleri, ölümünün 1. yýldönümünde Berkin Elvan'ý andý. Önceki gün Atatürk Anýtý önünde toplanarak basýn açýklamasý düzenleyen Halk-Lis üyeleri, ellerinde Berkin öldü sýra hangimizde, Berkin Elvan mücadeleye devam ve Berkin Elvan onurumuzdur yazýlý pankartlar taþýdý. Basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi; Umudun çocuðu Berkinimiz i yitireli tam 1 yýl oldu. 1 yýl önce umudun çocuðunu, Ali Ýsmail Korkmazlar ýn, Uður Kaymazlar ýn, Medeni Yýldýrýmlar ýn yanýna uðurladýk. TONER VE KARTUÞ SARF MALZEMELERÝ SATIN ALINACAKTIR ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUM- LARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Toner ve Kartuþ Sarf Malzemeleri Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampüs MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý Toplam 88 kalem ve 88 kýsým ve 613 adetten oluþmaktadýr. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer "lan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Sözleþmenin imzalandýktan itibaren idarenin belirlemiþ olduðu oranlardaki Toner ve Kartuþ Sarf Malzemelerini Hitit Üniversitesine baðlý tüm birimler ilçeler dahil (Sungurlu, Osmancýk, Ýskilip, Alaca) teslim edecek ve teslim tutanaklarýný idareye sunacaktýr. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýktan itibaren 30 takvim günü içerisinde Toner ve Kartuþ Sarf malzemelerini Hitit Üniversitesine baðlý merkez ve ilçelerdeki tüm birimlere teslim edecek ve teslim tutanaklarýný idareye sunacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþer Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi, Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettiði ürünlerin teknik þartnameye cevaplarýný teklif zarfý içerisinde sunmalýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 55 (on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 110 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 120 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbank Çorum Þubesi TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný satýn alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat 215 Numaralý Oda adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. Resmi Ýlanlar: de Oysa ki bize umut olabilmek için tam 269 gün direndi Berkin! O direnirken biz de adalet için haykýrdýk meydanlarda. O direndikçe biz hesap sorduk katillerden. 15 Haziran da çocukluðunda acýmasýzca vurulan 14 yaþýndaki Berkinimiz in körpecik bedeni 269 gün sonra yenik düþtü, býraktý kendini ölümün kollarýna. Peki 1 yýl geçmiþken ne yapýldý Berkin için? Tepkisiz kalýrken bazýlarý, bazýlarý da adalet diye baðýrdý. Biz hala adaleti beklemekteyiz. Peki ya adalet denilen düzen nerede? (Basýn: 43044)

17 Ekrem Turizm den Mescidi Aksa üzerinden hac ibadeti Osmancýk ta taksiciler ayaklandý Ekrem Turizm, Mescidi Aksa dan haccý baþlatýyor. Osmancýk Belediye Encümeni, ilçede faaliyet gösteren bir grup taksici esnafýnýn talebi üzerine taksicilerin birleþmesi kararýný verdi. Osmancýk Terminal taksi duraðý esnafý tarihinde Belediyeye ve tarihinde de Þoförler Odasý na verdiði dilekçelerle, ilçe merkezinde durak olmamasýnýn vatandaþlarý zor duruma düþürdüðünü, bu sebeple kendi duraklarý ile birlikte Konak, Koyunbaba ve Hastane duraklarýnýn bir merkezde toplanýp dönerli sistemle sýralama ve çaðrý butonu usulüne göre düzenleme yapýlmasýný istediler. Konuyla ilgili yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz yýl 9. ayda Osmancýk Belediyesinde yapýlan taksici esnafýnýn sorunlarý ve taleplerinin görüþüldüðü toplantýnýn üzerinden 6 ay geçti. Bu süre zarfýnda Osmancýk Belediyesi ve Þoförler Odasý na verilen dilekçeleri de dikkate alarak geçtiðimiz ay tarihli Encümen kararýný taksicilere günü teblið etti. Teblið edilen Osmancýk Belediye Baþkanlýðý Encümen Kararýnda þu ifadelere yer verildi: Belediye Baþkanlýðýndan Encümene havale olunan Zabýta Müdürlüðü, Þoförler ve Nakliyeciler Odasý, Ýlçe Emniyet Müdürlüðünün tarih ve sayýlarý ekinde taksici esnafýnýn belediyeye verilen dilekçeleri incelendiði, ilçede bulunan 27 taksici esnafýnýn çalýþma sisteminin belirlenmesi gerektiðini, dilekçeyle baþvuran kiþilere ait evraklarýn ve bilgilerin tek tek kontrol edilerek yapýlan görüþmeler sonucunda, 27 adet taksi hattý ile ilgili olarak toplamda 27 adet araçla sýnýrlandýrýlmasýna ve Terminal taksi duraðý, Konak taksi duraðý, Koyunbaba taksi duraðý ve Devlet hastanesi taksi duraðý olmak üzere 4 adet durakta bekleme noktasý oluþturulmasýna 4 adet durakla sýnýrlandýrýlmasýna ana bekleme durak olarak Terminal taksi duraðýný kullanmalarý Halk Bankasý önüne Duygulandýran plaket Osmancýk Kent Konseyi, konseyde gönüllü olarak çalýþan Seçil Karakaþ'a teþekkür plaketi verdi. Osmancýk Kent Konseyi Baþkaný Ayhan Yýlmaz Eravcý, yürütme kurulu adýna konseyde gönüllü olarak çalýþan Seçil Karakaþ'a azminden dolayý ve 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü anýsýna teþekkür plaketi verdi. Eravcý, Osmancýk þehrimizin renkli simalarýndan merhum Ahmet Karakaþ abimizin emaneti olan kýzý Seçil Karakaþ hanýma konseyimizde gönüllü olarak çalýþmasýndan ve Dünya Kadýnlar Günü anýsýna yürütme kurulumuz adýna teþekkür ediyorum." dedi. Teþekkür plaketini alan Seçil Karakaþ ise, Beni bu anlamlý plakete layýk gören Osmancýk Kent Konseyi Baþkaný Sayýn Ayhan Yýlmaz Eravcý ya ve yürütme kurulu üyelerine teþekkür ediyorum. Bu benim hayatýmda aldýðým ilk plaketim. Çok mutluyum." dedi. Yapýlan açýklamaya göre, bebek yaþta geçirdiði hastalýk sonucu tedaviler aþamasýnda menenjit mikrobu kaparak %50 zihinsel saðlýk problemi yaþayan ve Osmancýk Kent Konseyi'nde gönüllü olarak çalýþan Seçil Karakaþ kiþisel geliþimde ve sosyal hayata hazýrlanmasýnda ailesinin kendisine destek olduðunu belirterek, Beni sosyal hayata hazýrlayan merhum babam baþta olmak üzere her zaman yanýmda olan hem omuzlarýnda hem fiziksel hem de duygusal yük taþýyan, dýþarýdan gelebilecek her türlü olumsuzlulara be kötülüklere karþý korumaya devam eden, benim için her zorluða kol kanat geren fedakar, cefakar anneme sonsuz teþekkürlerimi, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. diye konuþtu. Osmancýk Belediyesi bülten çýkardý YÜKSEL BASAR Ekrem Turizm, Türkiye de ilk defa Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi den sonra Ýslam aleminin ilk kýblesi olan Mescidi Aksa dan haccý baþlatýyor. Hacý adaylarý önce Mescidi Aksa ziyareti ile hac ibadetine ilk adýmý atmýþ olacaklar. Ekrem Turizm in 33 gün sürecek bu yýlki hac programýnda 4 günlük Mescidi Aksa ziyareti hacý adaylarýna bir ikram olarak sunulacak. Ayrýca hiçbir ücret alýnmayacak. taksi çaðrý butonu konulmasýna müsaade edilmesine ayrýca buton konulmasýna ayrýca buton konulmasý istenen yer için Zabýta Müdürlüðü ile görüþülerek karar verilmesi, taksi duraklarý arasýnda düzen ve iltizamýn bozulmamasýndan sýralý sisteme göre çalýþacak olan araçlarýn hangi durak olursa olsun tek merkez üzerinden döngü saðlanmasýna bütün taksiler tur yapmadan ikinci tura izin verilmemesine Zabýta Müdürlüðüne ve Ýlçe trafik Komisyonu Baþkanlýðýna tebliðine karar verildi" Taksiciler ayaklandý Osmancýk Belediyesi nin tarihli Encümen kararýna tepki gösteren taksici esnafý ayaklandý. Toplam 4 durak ve baðýmsýz çalýþan taksici esnaflarý olmak üzere 27 kiþiden karara tepki gösteren yaklaþýk 10 esnaf, Belediyenin kendileriyle görüþmeden aldýðý bu karara tepki gösterdiler. Konak, Koyunbaba, Hastane ve Terminal taksi duraklarýnda faaliyet gösteren taksici esnaflarýndan yaklaþýk 10 kiþi, alýnan bu kararýn yanlýþ olduðunu, aralarýnda huzursuzluk çýkabileceðini düþündükleri için tekrar gözden geçirilmesini istediler. Günümüzde güven kavramýnýn en önemli olduðu mesleklerin baþýnda gelen taksicilik mesleðinde yýllardýr alýþýlmýþ müþterilerinin olduðunu, gerekmediði müddetçe baþka taksiye binmeyen müþterilerini de göz önüne alarak alýnan kararýn tekrar masaya yatýrýlmasýnýn doðru olacaðýný belirttiler. Böyle bir kararýn büyükþehirlerde bile olmadýðýný ve Osmancýk - ta da böyle bir sistemin yürümeyeceðini ifade eden taksici esnafý, Encümen kararýna gösterdikleri tepkiyle bu iþin peþini býrakmayacaklarýný, Osmancýk Kaymakamlýðý ve gerekli yerlere itiraz dilekçelerini verdiklerini ayrýca Kýrýkkale Ýdare Mahkemesi ne de gideceklerini vurguladýlar. Osmancýk Belediyesi 2014 Faaliyet Bülteni baþlýðý altýnda Osmancýk'ý Geleceðe Hazýrlýyoruz sloganýyla bir faaliyet bülteni çýkardý. Belediye tarafýndan hazýrlanan ve Çorum'da basýmý gerçekleþtirilen bültenin imtiyaz sahibi Osmancýk Belediyesi adýna Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Genel Koordinatör Belediye Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam ve Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Iþýk, bültenin editörü Emrah Akýllý ve 38 sayfadan oluþuyor. Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, 2014 Faaliyet Bülteni baþlýðý altýnda Osmancýk ý Geleceðe Hazýrlýyoruz sloganýyla çýkarýlan bültenin sunuþ bölümünde þunlarý kaydetti; Göreve baþladýðýmýz günden bu güne þehrimizin ihtiyaçlarý ve halkýmýzýn talepleri doðrultusunda ilçemizi geleceðe hazýrlayan projeleri gerçekleþtirmek için yoðun bir þekilde çalýþýyoruz. Geride býraktýðýmýz 2014 yýlý; ilçemizin geleceðe saðlam temlerle hazýrlanmasý açýsýndan altýn bir yýl oldu. Þehrimizin temel meselelerine yönelik projeleri n ihale süreci tamamlandý. Osmancýk'ý adým adým geliþmiþ bir þehre dönüþtürecek yatýrýmlarý ilçemize kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Gerçekleþtirdiðimiz her projeyle Osmancýk2ýn 50 yýllýk geleceðini þekillendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte, Dereboðazý Ýçmesuyu Göleti tamamlanarak þehrimizin tarihi içme suyu problemi çözülmüþ olacak. Kentin tamamýn imar planý yapýlarak düzenli þehirleþmenin temeli atýlacak. Kentsel dönüþüm ile þehrimiz yenilenecek. Organize Sanayi Bölgesi güçlü bir ekonomin temelini oluþturacak. Doðalgazýn gelmesi ile Osmancýk hava kirliliðinden arýndýrýlmýþ olacak. Ýlçemizi çok güzel günler bekliyor. Þehrimizi geleceðe taþýyacak projeleri halkýmýzýn desteði ile baþaracaðýz. Daha yaþanabilir bir Osmancýk için desteklerini esirgemeyen siz deðerli hemþerilerimize teþekkür ediyor; sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. dedi. Yapýlan açýklamaya göre, çalýþmalara ait görsellerle süslenen bülten oldukça renkli. 38 sayfadan oluþan faaliyet bülteninin ön kapaðýnda 12 adet görsel, arka kapaðýnda 15 görsel içeriðinde ise 103 adet olmak üzere toplamda 130 adet fotoðraf kullanýlmýþ. Bültenin ilk bölümünde 2014 yýlý içerisinde 9 aylýk faaliyet döneminde yapýlan alt yapý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi. Verilen bilgilerde 2014 yýlý içersinde 30 km asfalt, 25 km içme suyu hattý, 2 adet içme suyu deposu, 20 bin m² parke taþý, 15 bin metre bordür, 5 bin metre yaðmur suyu hattý, 2 bin m² kaldýrým yapýldýðý belirtildi. Yine 2014 yýlýnda 9 aylýk faaliyet döneminde 5 bin, 3 bin 500 ve 4 bin metre kare büyüklüðünde 3 adet otopark yapýldýðý ve ilçeye güzellik katmak adýna mevsim çiçekleri dikildiði, yeþil alanlarýn düzenli olarak bakýmdan geçirildiði, ilçe halkýnýn saðlýðýnýn korunmasýna yönelik gýda üretimi yapan iþyerlerinin gýda mühendisleri tarafýndan düzemli olarak denetlendiði de belirtildi. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamýnda Hýdrellez Þenliði, Ramazan etkinliði ve Pirinç Festivali'nin yapýldýðý belirtilen bültende Osmancýk'ý Geleceðe Hazýrlýyoruz baþlýðý altýnda ilçede yapýlmasý planlanan 9 ayrý projeye de yer verildi. Bu projeler: 470 dönüm alan üzerine yapýlmasý planlanan Organize Sanayi Bölgesi Projesi Sel baskýnlarýnýn önüne geçmek için hazýrlanan Taþkýn Koruma Projesi, Ýlçenin tamamýný kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planý ve 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar planý 18 Aralýk 2014'te yer teslimi yapýlarak çalýþmalarýna baþlanýlan Kentsel Dönüþüm Projesi Yapým ihalesi 11 Þubat 2015'te gerçekleþtirilen Ýçme Suyu Göleti Projesi 3 Aralýk 2014 tarihli kamulaþtýrma onayý ile 2015 yatýrým programýna alýnan Kýzýlýrmak Islah Projesi Yaklaþýk 9 yýldýr çalýþmalarý aralýksýz devam eden Doðalgaz Projesi Osmancýk'ýn 7 bin yýllýk mirasý olan Kandiber Kalesi Restorasyon Projesi Bakanlýk onayý alýnan ve çalýþmalarýna baþlanýlan Araç Muayene Ýstasyonu Projesi SALI 17 MART Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Bozdemir ve beraberindeki heyet, Ýskilip te incelemelerde bulundu. Ýskilip in hazinelerini incelediler Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Bozdemir ve beraberindeki heyet, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere hafta sonu Ýskilip'e geldi. Kentin tarihi ve kültürel mekanlarýný inceleyen heyet, Ýskilip Kalesi, Çatalkara Kültür Sanat Evi, Yazmalý Konak, Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi, Arastalar, Etnografya Müzesi, Kral mezarlarý, Þeyh Yavsi Cami ve Redif Kýþlasý'ný ziyaret ederek Kaymakam Þuayib Gürsoy ve Belediye Baþkaný Recep Çatma'dan bilgi aldý. Ýskilip te dolu dolu kutlama Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn giriþimleri ile Ýskilip'e kazandýrýlan TOKÝ'de müracaatlar alýnýyor. Düþük gelirli vatandaþlarýn yýllardýr hayalini kurduðu konut sahibi olma umudu ailelerde heyecan yaratýrken, kira öder gibi ev sahibi olmanýn da önü açýldý. Toplu Konut Ýdaresi'nin yapacaðý konutlara baþvurularda Çorum nüfusuna kayýtlý olunmasý yeterli olurken, Çorum nüfusuna kayýtlý olmayanlarda da Ýskilip'te en az 1 yýl ikamet þartý aranýyor. Ýlk müracaatta 4 bin lira yatýrýlýrken, TOKÝ inþaatýn yüzde 50'lik kýsmýný bitirdiðinde baþvuruda bulunan vatandaþlarla sözleþmeye oturacak. Yani vatandaþ ödeyeceði diðer 7 bin lirayý binanýn yüzde 50'lik kýsmý bitirildiðinde verecek. Bu süre zarflarýnda toplamda 11 bin lira ödeyecek olan vatandaþ konut taksitlerini yatýrmaya ise anahtar tesliminden sonra baþlayacak. Bu sayede vatandaþlar 15 yýl yani 180 ay vade ile ev sahibi olabilecek. Ýskilip dýþýnda yaþayanlara fýrsat Ýskilip dýþýnda yaþayan Ýskilipliler de, isterse TOKÝ'nin yaptýðý konut fýrsatýndan yararlanabilecek. Yani kiþinin Çorum nüfusuna kayýtlý olmasýnda Ýskilip'te ikamet þartý aranmayacak. Ýkamet þartýnýn aranmasý için kiþinin Çorum nüfusuna kayýtlý olmamasý gerekiyor. Kiþi eðer Çorum nüfusuna kayýtlý deðil ise, Ýskilip'te en az 1 yýl ikamet etme þartý aranacak. (Ýskilip Belediyesi) Yapýlan istiþarelerde, Ýskilip'in turizm potansiyelinin artýrýlmasýna dayalý görüþ alýþ veriþinde bulunulurken, kýsa ve uzun vadeli projeler deðerlendirildi. Ýskilip'ten gelen taleplerin deðerlendirildiði ifade edildi. Ziyarette Çorum Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru, Müze Müdürü Önder Ýpek, Mimar Özgür Seyhan Akça, Müze Uygulamalarý Þube Müdürü Çaðlayan Yaman, Müze Projeleri Müdürü Levent Bilasa, Mimar Halil Ýbrahim Karacip hazýr bulundu. (Ýskilip Belediyesi) 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programý düzenlendi. Ýskilip Sakarya Ýlkokulu tarafýndan düzenlenen 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programý düzenlendi. Ýskilip Öðretmenevi'nde gerçekleþtirilen programa Kaymakam Þuayib Gürsoy, Askerlik Þube Baþkaný Yarbay Çetin Öcal, Ýlçe Jandarma Komutaný Bahri Civa, Ýlçe Emniyet Müdürü Cihan Ercan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, ilçe müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Sakarya Ýlkokulu Müdürü Selami Yalçýn, "Ulusal marþýmýzý milletçe hep bir aðýzdan haykýrdýkça, millî birliðimiz pekiþmektedir. Ona duyulan saygý, milletimize ve devletimize duyulan saygýdýr. Onun bir aðýzdan söyleniþi, egemenliðimizin birlikte haykýrýlmasýdýr. Yüreklerimizde uyandýrdýðý heyecan, ulusal bilincimizin ve inancýmýzýn ta kendisidir." dedi. Programda günün anlam ve önemini belirten slâyt gösterisi, öðrenciler ve öðretmenler tarafýndan okunan þiirler, oratoryo ve Ýstiklal Marþý drama gösterisi sahnelendi. Mehmet Akif Ersoy'un hayatýný anlatan slâyt gösterisi ilgiyle izlenirken gösteriler sýk sýk alkýþlarla kesildi. Daha sonra Mehmet Akif'in bir anýsý slâyt eþliðinde okunarak, yokluklar içerisinde süren yaþamý izleyenler tarafýndan ibretle dinlendi. Ýstiklal Marþý'nýn dizeleriyle oluþturulan drama gösterisinde izleyenler gözyaþlarý- Ýskilip dýþýnda yaþayan Ýskilipliler e konut fýrsatý Motosiklet sürücüsü alkollü çýktý Çöplü Caddesi nde trafik kontrolü sýrasýnda durdurulan motosiklet sürücüsünün alkollü olduðu belirlendi. G.Y isimli gencin 400 promil alkollü olduðu belirlendi. Genç sürücünün üzerinde ele geçirilen 1 býçak da muhafazaya alýndý. (Haber Merkezi) Kaçak kazýya suçüstü Sungurlu nun Derekýþla Köyü nde kaçak kazý yapan iki kiþi suçüstü yakalandý. H.S. ýn boþ evinin eklentisi olan saman deposunda kaçak kazý yapan M.D. ve U.E. suçüstü yakalandý. Müze Müdürlüðü nce yapýlan incelemede alanýn SÝT alaný olmadýðý belirlenirken ifadesi alýnan iki kiþi serbest býrakýldý. Ayaðýna taþ düþtü Bayat ýn Kunduzlu Köyü nde ayaðýna taþ düþen iþçi yaralandý. Kunduzlu Köyü nde yapýmý devam eden baraj þantiyesinde C.Y. isimli iþçi tünel kýsmýnda çalýþýrken kayan taþ parçasý ayaðýnýn üstüne düþtü. Aðýr yaralanan iþçi Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý.(haber Merkezi) Otomobil þarampole devrildi Çorum-Sungurlu yolunda meydana gelen kazada bir kiþi aðýr yaralandý. E.S. aracýyla Çorum dan Sungurlu yönüne giderken, yolun 8 inci kilometresinde Kýrankýþla Köyü nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracýn þarampole devrilmesi sonucu araçta yolcu olarak bulunan R.Ç.S. aðýr yaralandý. Yaralý Sungurlu Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý.(haber Merkezi)

18 18 SALI 17 MART 2015 Sinop ta yedi Türkiye Þampiyonasý bileti Sinop ta yapýlan Yýldýzlar Serbest Güreþ Grup birinciliðinde Çorum Belediyespor dan mindere çýkan güreþçilerden yedisi ilk sekiz içinde yer alarak Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandýlar. Sinop ta yapýlan Yýldýzlar Serbest Güreþ grup birinciliðinde ilk sekize giren yedi güreþçi Türkiye Þampiyonasý vizesi aldýlar. Geçtiðimiz Samsun da Hapkido da belgeler daðýtýldý Þubat ayý sonunda Çorum da yapýlan 3. Hattuþa Hapkido Türkiye Þampiyonasý öncesi düzenlenen hakem ve antrenör seminerinde baþarýlý olan hakemlere belgeleri verildi. Hapkido Ýl Temsilcisi Kenan Biçer, organizenin çok baþarýlý geçtiðini belirterek katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Hapkido Ýl Temsilcisi Kenan Biçer Çorum da yapýlan 3. Hattuþa Hapkido Türkiye Þampiyonasý hakem ve antrenör seminerinin çok baþarýlý geçtiðini belirterek bu þampiyonada belirlenen milli takýmýn Uluslararasý alanda baþarýlý olacaklarýna inandýðýný söyledi. Þampiyona öncesinde düzenlenen hakem seminerine katýlarak Hapkido hakemi olmaya hak kazanan Ýsmail Döngel, Sinan Duman, Abdullah Ýþcan, Batuhan Çaðlar, Gökçe Döngel, Ýhsan Aygün, Mustafa Güven, Arif Aksoy hakemlik belgelerini il temsilcisi Kenan Biçer den aldýlar. Müsabakalarýn çok iyi bir ortamda yapýldýðýný ve ileriye dönük çalýþmalarýn sonucunda Avrupa ve Dünya Þampiyonasýnda baþarýlý sonuçlar alýnacaðýný inandýðýný belirten Ýl Temsilcisi Kenan Biçer bu organizenin yapýlmasýnda kendilerine katkýda bulunan Vali Ahmet Kara, Sinop ta yapýlan grup müsabakalarýnda mücadele eden Çorum kafilesi toplu halde hafta sonunda Sinop ta yapýlan grup birinciliðinde Çorum Belediyespor dan 46 Kg da Engin Çetin ve 63 Kg da Özgür Yiðit sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazandýlar. 50 KG da Bilal Akbýyýk ikinci 58 Kg da Ahmet Çýnar üçüncü olarak kürsüye çýkmayý baþardýlar. 76 Kg da Selim Oslu beþinci, 85 Kg da Hüseyin Kütlemez yedinci ve 100 Kg da Yasin Ayal ise sekizinci oldu. Ýlk sekize giren bu güreþçiler Nisan tarihleri arasýnda Sivas ta yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda mindere çýkacaklar., Samsun da baþlayacak Badminton grup maçlarýnda mücadele edecek Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor takýmý haketinden önce okul önünde toplu halde görülüyor Samsun da bugün baþlayacak Liseli Gençler Badminton grup birinciliðinde ilimizi temsil edecek Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi iddialý gitti. Liseli Gençler Ýsmail Karataþ Saðlýk gitti. Ýl ikincisi olarak Badminton erkeklerde Meslek Lisesi grup gruplara gitme hakký ikinci olan Osmancýk maçlarý için Samsun a kazanan Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi kafile baþkaný Baþ Müdüryardýmcýsý Þahin Gürer ve Beden Eðitimi Öðretmeni Halil Güler ve sporcular Furkan Dölcü, Emre Öz, Cem Arda Atalay, Onur Koca ve Hasan Hüseyin Cüce den oluþan kadrosuyla mücadele edecek. Samsun Tekkeköy Yaþar Doðu Spor Salonu nda bugün baþlayýp perþembe günü sona erecek olan grup maçlarýnda birinci olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeyi amaçlýyor. Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ile birlikte Samsun grubunda Amasya Suluova Þehit Metehan Atmaca Anadolu Lisesi, Ankara Elmadað Anadolu Lisesi, Bartýn Kozcaðýz Anadolu Çok Programlý Lisesi, Çankýrý Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kastamonu Prof Dr. Saime Ýnal Savi Anadolu Lisesi, Kýrýkkale Spor Lisesi, Ondu Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Samsun Kýzýlýrmak Anadolu Lisesi, Sinop Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Garnizon Komutaný Ahmet Çelik, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Yahya Çoban, Ýl Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yüce, 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli ve yardýmcýsý Þükrü Erol, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdür Yardýmcýsý Arif Aksoy ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Bu organize için Çorum a gelen tüm misafirlerin görülmeye deðer ören yerleri olan Alacahöyük, Boðazkale, Hattuþa, Yazýlýkaya, Ortaköy Þapinuvan Ýncesu Kanyonu gibi yerleri gezdirdiklerini belirten Ýl Temsilcisi Kenan Biçer bu gezinin Çorum un Turizmi açýsýndan son derece faydalý olduðunu belirterek bu çalýþmalarýnýn devam edeceðini sözlerine ekledi. Hapkido antrenör ve hakem seminerinde baþarýlý olanlara Ýl Temsilcisi tarafýndan belgeleri düzenlenen törenle verildi Aydýn da yarýn baþlayacak olan Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý nda mücadele edecek Çorum takýmý toplu halde Yýldýz Judocular Türkiye Þampiyonasý için Aydýn da Okullu Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý yarýn Aydýn da baþlýyor. Yedi bayan beþ erkek 12 sporcunun mücadele edeceði Türkiye Þampiyonasýnda hedeflerinin kürsüye çýkmak olduðunu belirten Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Okullu Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý bugün Aydýn da baþlýyor. Þampiyonada Çorum dan yedi bayan beþ erkek toplam 12 sporcu madalya mücadelesi verecek. Emre Alagöz Alagöz Selçuklu- Dörtyol maçýnda Bölgesel Yardýmcý hakemlerimizden Emre Alagöz e Selçuklu-Dörtyol maçýnda görev. MHK den yapýlan açýklamaya göre BAL 4. grupta bugün Selçuklu Belediyesi Stadý nda Selçuklu Belediyespor ile Dörtyol Gençlerbirliði takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Samsun dan Erdem Mertoðlu yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Samsun dan Mehmet Can Çelik ile Emre Alagöz yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Samsun dan Enes Göral. Maçýn gözlemcisi ise Ethem Nigiz. Kahraman Ölçer e Aksaray da görev Çorum Ulusal Gözlemcisi Kahraman Ölçer e 3. Lig 2. grupta görev. MHK den yapýlan açýklamaya göre bugün saat da Aksaray Daðýlgan Stadý nda 68 Yeni Aksarayspor ile Halide Edip Adývarspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Bursa bölgesi hakemlerinden Sinan Cem Ýyihuylu yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleride Bursa dan Ýhsan Topsakal ve Kemal Elmas. Maçýn dördüncü hakemi Ahmet Aslan. Gözlemci ise Kahraman Ölçer. Ligde kalma mücadelesi veren iki takým açýsýndan maç büyük önem taþýyor. Ev sahibi takým19 puanla düþme Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað 29 Þubat-2 Mart tarihleri arasýnda Sinop ta yapýlan grup birinciliðinde ilk beþ içinde yer alan sporcularýn Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak kazandýklarýný söyledi. Bugün yapýlacak teknik toplantýnýn ardýndan yarýn yapýlacak müsabakalarla baþlayacak þampiyonada bayanlarda 36 Kg da Kübra Tosun, 40 Kg Dilara Sol, 44 Kg Pelin Su Yaþar, Hatice Ýbiþ, hakkýnda Halide Edip Adývarspor ise 23 puanla bu hatta çok yakýn bulunuyor. Kahraman Ölçer 48 Kg Þeyma Hacer Yaðlý, 57 Kg Berfin Keleþ ve +63 Kg Hasret Sabuncu, erkeklerde ise 38 Kg Ýbrahim Bolat, 42 Kg Duman Kutluhan Alpaslan, 46 Kg Mikail Pembe, 66 Kg Ziya Mert Þahin ve +66 Kg da Emircan Zahid Solak madalya mücadelesi verecekler. Ýl Temsilcisi Üstündað, Türkiye Þampiyonasý nýn çok zorlu geçeceðini ve amaçlarýnýn kürsüye çýkmak olduðunu söyledi. Bahçelievler Ordu ya uðurlandý Ordu da mücadele edecek Bahçelievler kýz takýmý okul önünde toplu halde görülüyor Bugün baþlayýp perþembe günü sona erecek okullu küçükler basketbol grup birinciliðinde kýzlarda Bahçelievler Salim Akaydýn erkeklerde 23 Nisan Ortaokulu Ordu da yarý final bileti arayacaklar. Okullar Yüzme de yarýþacak Okullar Yüzme Ýl birinciliði bugün yýldýzlar kategorisi ile baþlayacak. Olimpik Yüzme Havuzu nda saat da baþlayacak olan il birinciliðinde okullar ve ferdi olarak mücadele edecekler. Okullararasý Küçükler Basketbol Grup birinciliði bugün Ordu da baþlýyor. Grupta ilimizi kýzlarda Bahçelievler Salim Akaydýn erkeklerde ise 23 Nisan Ortaokulu temsil edecekler. Kýzlarda ilimizi temsil edecek olan Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulu kýz takýmý dün okulda düzenlenen bir törenle Ordu ya uðurlandý. Beden Eðitimi Öðretmenleri Halit Dölcü ve Mustafa Bektaþ yönetiminde Ordu ya giden Bahçelievler Salim Akaydýn kýz takýmýný okul Müdürü Levent Tuzcu ve idarecileri ile velileri uðurladýlar ve baþarýlar dilediler. Ordu da yapýlacak olan grup birinciliðinde erkeklerdeki temsilcimiz 23 Nisan Ortaokulu birlikte Ýstanbul Özel Bahçeþehir, Ankara Özel Çankaya Anafartalar, Ordu Durugöl, Samsun Özel Bahçeþehir, Amasya Özel Sevgi Baþarýr, Erzincan Özel Otlukbeli, Giresun Cumhuriyet, Sinop Ýstiklal, Sivas Selçuk, Özel Tokat Bahçeþehir ve Trabzon Özel Net Ortaokulu, Kýzlardaki temsilcimiz Bahçelievler Salim Akaydýn ýn muhtemel rakipleri ise Ýstanbul Bilge Soyak, Kahramanmaraþ Özel Kahramantekin, Samsun Gülsüm Sami Kefeli, Amasya Merzifon, Erzincan Yunus Emre, Giresun Þehit Þahin Abanoz, Ordu Mehmet Akif Ersoy, Sivas Selçuk, Tokat Halil Rýfat Paþa, Trabzon Bener Cordan, Tunceli Özel Kalan Ortaokullarý.

19 (Ç.HAK:603) (Ç.HAK:592) 17 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçelerine baðlý köylerde beton parke taþý (7 köy) yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum merkez Saat: *** ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 27 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Motorlu Pergola yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: *** 31 MART Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Müsteþarlýk SAHÝBÝNDEN SATILIK S PLAKA Volkswagen Crafter 22+1 servis aracý S plakasý ile birlikte satýlýktýr ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere KAYNAK ve METAL BOYACISI USTA- KALFA ve ÇIRAKLAR alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý (Ç.HAK:624) (Ç.HAK:2702) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere oto elektrikçisi aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Akabe Otogaz Aþaðý San. Tarým Cad. No: 5 (Kýþla Karþýsý) Tel: (Ç.HAK:637) (Ç.HAK:645) SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇORUM BELEDÝYESÝ KARÞISINDA LEBLEBÝCÝOÐLU ÝÞ MERKEZÝNDE (Ç.HAK:633) DEVREN SATILIK LOKANTA Ziraat Odasý karþýsýnda halen faal durumda bulunan lokanta devren satýlýktýr. SAHÝBÝNDEN SATILIK BÜROLAR K.S.S. 69. Sk. No: 6/A SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Coþkun ÇETÝN Hüseyin oðlu 1/1/2009 Çorum Çalýca Köyü Doðumlu Osman ÇETÝN Hüseyin oðlu 16/10/2007 Çorum Çalýca Köyü Doðumlu Sevim ÇETÝN Mehmet kýzý 1947 Çorum Çalýca Köyü Doðumlu (Ç.HAK:640) YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi ve Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hüseyin ÇETÝN Ömer oðlu 01/8/1981 Çorum Çalýca Köyü Doðumlu (Ç.HAK:639) Mür. Tel: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Merkez / Çorum (Ç.HAK:638) (Ç.HAK:628) Saat: *** 8 NÝSAN T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no, Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü köyünde bir katlý ahþap samanlýk olan 31,96 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.214,48 Yer: Kargý Adliyesi önü Saat: ELEMANLAR ARANIYOR Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karakuþ Kuruyemiþ Hüseyin Karakuþ Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz Zambak Anadolu Yaný) Mür. Tel: (Ç.HAK:572) SATILIK OTOMOBÝL 1991 model Þahin (metalik (Ç.HAK:380) ELEMAN ARANIYOR Hukuk bürosunda sekreter olarak çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar bayan eleman alýnacaktýr. Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2 Tel: Gsm: (Ç.HAK:582) (Ç.HAK:588) KURYE ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere motor kullanabilen askerliðini yapmýþ tercihen evli bay kurye alýnacaktýr. Aktif Ýleti Kurye AKKENT TOKÝ de KÝRALIK DAÝRE (Ç.HAK:380) ÝÞ ARIYORUM Emekliyim. 56 yaþýndayým. B sýnýfý sürücü belgem var. SRC 2, SRC 4 psikoteknik belgelerim mevcut. Ýþ arýyorum. Mür. Tel: AÞCI ARANIYOR Merzifon daki dinlenme tesisinde çalýþtýrýlmak üzere Aþcýlar alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:638) (Ç.HAK:647) ÞOFÖR ARANIYOR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SRC BELGESÝ OLAN UZUN YOL TIR ÞOFÖRLERÝ ALINACAKTIR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES: ( YURT YAPI) HIDIRLIK CAD. NO:30 ÇORUM TEL: DEVREN SATILIK LOKANTA Halen faal durumda, müþteri potansiyeli olan, cadde üzeri, bahçeli, geniþ lokantamýz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: m2 Mür. Tel: kýrmýzý) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:605) (Ç.HAK:569) Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Reyon görevlisi ve ön muhasebe için bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yavruturna Mah. (Ç.HAK:644) KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE SATILIK DÜKKANLAR K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3 (AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar (140 m2-145 m2-175 m2) (Ç.HAK:641) TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMLAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN SANAYÝ TÝPÝ DÝKÝÞ MAKÝNASI KULLANABÝLEN VE VASIFSIZ ELEMANLAR ALINACAKTIR YAÞ ARALIGINDA BAYAN SEKRETER VE ÖN MUHASEBE ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM TEL: (Ç.HAK:608) Eleman Aranýyor Nevresim dikim atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere kesim iþinden anlayan askerliðini yapmýþ bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:597) ELEMANLAR ALINACAKTIR Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik BAY AÞCI, IZGARACI ve KOMÝ alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Hasan Zahir Et Lokantasý Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM Organize San. Bölgesi TEKNÝK ATEÞ Þirketimizde KALÝTE KONTROL departmanýnda görev alabilecek fizik, kimya laboratuvarlarý ve ÝSO standartlarýnda eðitimli, KÝMYAGER ve MÜHENDÝS e ihtiyacýmýz vardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý ve randevu alýnmasý gerekmektedir. Tel (Ç.HAK:632) Kavukçu Sok. No: 3 (Ýkinci Bahar Yaný) Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir (Ç.HAK:584) (Ç.HAK:571) SALI 17 MART Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine müsait tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:558) (Ç.HAK:599) PERSONEL ALINACAKTIR Servis bölümünde görevlendirilmek üzere; Tercihen meslek lisesi mezunu, Askerlik hizmetini tamamlamýþ, tecrübeli, B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip, diksiyonu düzgün BAY personel alýnacaktýr. Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: DENEYÝMLÝ TORNACILAR ALINACAKTIR MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. TAÇMAK MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 8. CAD. (Ç.HAK:622) ELEMAN ARANIYOR Karpuz ve sebze reyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bay tezgahtarlar alýnacaktýr. Ýrtibat No: Baþvurular bu telefon numarasýna yapýlacaktýr. BAYAN SEKRETER ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu bilgisayar kullanabilen bayan sekreter alýnacaktýr. GEDÝK ELEKTRONÝK BEYAZ EÞYA SERVÝSÝ Adres: Osmancýk Cad. No: 180 (Ç.HAK:643) (Selimiye Camii Karþýsý) Tel: NO:7 ÇORUM Deðeri: TL SATILIK ERKEK KUAFÖRÜ Karakeçili Mah. Lise Sokakta bulunan faal durumda olan erkek kuaförü devren satýlýktýr. Tel: Adres: Karakeçili Mah. Lise Sokak No: 7/A

20 Ýncedal Top futbolcularda Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, artýk topun futbolcularda olduðunu söyledi. Ligde kötü günler geçirdiklerini ve bu düþüþe son vermek için bir galibiyete ihtiyaçlarý olduðunu belirten Ýncedal Gerek yönetimimiz gerekse bizler üzerimize düþeni yapmanýn çabasý içindeyiz. Bizim bu çabalarýmýzýn karþýlýðýnda sorumluluðun asýl büyüðü sahada mücadele eden futbolcularýmýzýn. Onlarýn göstereceði performansla bu düþüþe son vereceðimize inanýyorum. Artýk bu noktadan sonra sözlerin fazla anlamý yok ve sahada gereken mücadeleyi vermez gerekiyor. Ben inanýyorumki bugün futbolcularým sahada beklenen patlamayý yapacak ve lige yeni bir baþlangýç yapacaklar. Çok üzdüðümüz camiamýza bugünki maçta galibiyet hediye ederek biraz olsun gönüllerini almak amacýndayýz dedi. Beyler sözün bittiði yerdesiniz... Çorum Belediyespor bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Niðde Belediyespor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým ikinci yarýdaki büyük çöküþe bu maçta son vererek çýkýþa geçmek amacýnda. O G B M A Y P 8. Çorum Bele Niðde Belediye Fatih Osman Akýn Ýmam Sefa Akýn A. Buðra Oðuzhan Furkan Murathan Berat Ali Çaðrý 3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Bugün: Çorum Belediye-Niðde Bel: Erdem Ýren (Þ. Urfa). Batman Petrol-Tuzla: Halil Sayýn (Giresun). Gaziosmanpaþa-Çatalca: Selim Özen (Ýstanbul) Tire - Darýca Gençlerbirliði: Þeref Taþtan (Isparta) Bursa Nilüfer- Adliyespor: Bayram Baþkan (Van) Kýzýlcabölük-Ýstanbulspor: Özer Özden (Ankara) Zonguldak -Kýrýkhan:Ercan Hellaç (Samsun) Erdem Ýren bugünki maçýn hakemi Çorum Belediyespor ligin ikinci yarýsýnda yaþadýðý çöküþe bugün sahasýnda oynayacaðý Niðde Belediyespor maçýnda son vererek çýkýþa geçmek amacýnda. Ýkinci yarýnda ilk hafta Kýzýlcabölükspor ile 1-1 berabere kalan tan golsüz beraberlikle ayrýlan Çorum Belediyespor son iki maçýnda ise önce evinde Ýstanbulspor a 3-0 geçen hafta içinde de Adliyespor deplasmanýndan 4-0 maðlup dönerek son altý haftada 15 puan kaybetti. Bu çöküþe son ardýndan Sebat maçýnda vermek ve yeniden oynamadan aldýðý üç puanýn ardýndan son altý maçýnda gol atmayý baþaramayan ve dört maç- play-off umutlarýný artýrmak isteyen Çorum Belediyespor bugün oynayacaðý ve en yakýn ta- Çorum Belediyespor muhtemel onbiri kipcisi konumundaki Niðde Belediyespor önünde üç puandan baþka bir düþüncesi bulunmuyor. Çorum Belediyespor da sarý kart cezalýsý kaptan Nedim dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Konuk Niðde Belediyespor da ikinci yarýda istediði sonuçlarý alamadý. Ancak deplasman maçlarýndaki performansý ile dikkat çeken Niðde Belediyespor ikinci yarýda oynadýðý dört deplasman maçýnda bir maðlubiyet iki beraberlik ve bir galibiyet almýþ. Play-off hesaplarý yapan konuk takým Çorum Belediyespor önünde de önce bir puan sonra ise üç puan arayýþýnda olacak. Bugün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda baþlayacak Çorum Belediyespor- Niðde Belediyespor maçýndan üç puanla ayrýlan takým playoff umutlarýný artýrýrken rakibinin umutlarýný azaltacak. Beraberlik halinde ise iki takýmda bu yarýþta büyük yara alacak. Oðuzhan ve M. Akif kadroda Son iki haftada kadroya alýnmayan Oðuzhan ve Mehmet Akif bugünki Niðde Belediyespor maçý kadrosunda yer aldý. Çorum Belediyespor da bugün oynanacak Niðde Belediyespor maçýnýn kadrosu açýklandý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal son iki haftada kadroya almadýðý Oðuzhan ve Mehmet Akif i bugünki maç kadrosuna aldý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda dün sabah açýklanan maç kadrosunda Fatih, Osman Kaç, Osman Bodur, Eray, Murathan, Ýmam, Akýn, Okan, Mehmet Akif, Furkan, Oðuzhan, Sefa Akýn, Berat Ali, Emrah, Ali Kireþ, A. Buðra, Muhammet Fatih ve Çaðlar yer aldý. Maç kadrosu dün saat da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda Oðuzhan Yalçýn yaptýðý taktik ve ter idmanýnýn ardýndan lojmanda kampa girdi. Mehmet Akif Tatlý Niðdespor maçýna 3-0 lýk Darýca hakemi Çorum Belediyespor un bugün sahasýnda oynayacaðý Niðde Belediyespor maçýný Þanlý Urfa bölgesi hakemlerinden Erdem Ýren yönetecek. Ýstanbul bölgesi hakemi olarak uzun yýllar liglerde görev yapan Erdem Ýren geçtiðimiz yýl tayini Urfa ya çýkýnca bu ilde görevini sürdürüyor. Erdem Ýren bu sezonun ilk yarýsýnýn son haftalarýnda Çorum Belediyespor un Darýca Gençlerbirliði deplasmanýnda 3-0 maðlup olduðu maçta görev yaptý. Erdem Ýren in yardýmcýlýklarýný Mardin den Halil Ýbrahim Kýzýlcan ve Muhammet Çekin yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Diyarbakýr dan Metin Yalçýn. Maçýn gözlemcisi ise Ankara dan Hilmi Gültekin. Ulukavakspor da tüm hesaplar üç puan üzerine Bölgesel Amatör Lig de 22. hafta maçlarý bugün oynanacak. Temsilcimiz Ulukavakspor bugün sahasýnda Turhalspor ile kritik bir maça çýkacak. Ligde direk düþme hattýndan uzak kalmak ve baraj maçý oynamayý hedefleyen Ulukavakspor son iki haftada kaybettiði puanlarýn ardýndan bugün Turhalspor maçýný kazanarak yeniden çýkýþa geçmek amacýnda. Sezon sonu hedefine ulaþmak adýna büyük avantaj yakalayan Ulukavakspor iki hafta önce evinde oynadýðý Fatsa Belediyespor a sahasýnda maðlup olarak elindeki büyük avantajý kaybetmiþti. Geçen haftada Amasya deplasmanýndan puansýz dönen siyah beyazlýlar bugün evinde oynayacagý Turhalspor maçýný kazanarak çýkýþa geçmek ve kalan dört haftaya daha rahat girmek amacýnda. Konuk Turhalspor da puan sýralamasýnda 19 puanla ateþ hattýna en yakýn takým konumunda. Bugün Ulukavakspor deplasmanýndan alacaðý puan veya puanlarla ligde kalma umutlarýný önümüzdeki haftalara taþýmak amacýnda. Ulukavakspor da bu Ulukavakspor un Fatsa Belediyespor maçýndan sonra çýkan olaylarla ilgili süren AFDK sürecindeki duruþmalý toplantý 19 mart perþembe gününe ertelendi. 1 Mart tarihinde oynanan Ulukavakspor - Fatsa Belediyespor maçýnýn bitiminden sonra çýkan olaylar nedeniyle iki kulüp AFDK ya sevk edilmiþti. Yapýlan toplantýlar ve istenen ek raporlara raðman maçla ilgili kararýný veremeyen AFDK son toplantýsýnda Ulukavakspor Ýdarecisi Ýbrahim Çatal, Teknik Direktörü Yusuf Aydemir ve futbolcu Serdar Bilal i bugünki toplantýya çaðýrarak savunmalarýnýna karar vermiþti. Bugün Ulukavakspor un maçý olmasý nedeniyle siyah beyazlý kulüp durumu Futbol Federasyonu Amatör Ýþler BAL temsilcimiz Ulukavakspor 22. hafta maçýnda bugün saat da 1 nolu sentetik çim sahada Turhalspor ile karþýlaþacak. Baraj maçý oynamak için kazanmak zorunda olan Ulukavakspor da yeniden tedbir konulan Serdar Bilal dýþýnda eksik bulunmuyor. Ulukavakspor bugün Turhalspor maçýný kazanarak son haftalara rahat girmek istiyor zorlu maç öncesinde Fatsa Belediyespor maçýndan sonra çýkan olaylardan ceza kuruluna sevk edilen daha sonra cezaya gerek Bölgesel Amatör görülmeyen ancak bir hafta sonra yeniden tedbir kode kalma açýsýndan bü- Lig 5. grupta bugün lignulan Serdar Bilal dýþýnda yük önem taþýyan maçta eksik futbolcu bulunmuyorpor ile Turhalspor ara- temsilcimiz Ulukavakssýndaki maçý Malatya AFDK toplantýsý 19 Mart a ertelendi Ulukavak-Turhal maçý hakemi Malatya dan Kurulu na bildirdi. Bunun üzerine AFDK savunmalarýn alýnmasýný 19 Mart perþembe günü Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, bugün oynayacaklarý Turhalspor maçýnýn baraj maçý oynamak için büyük önem taþýdýðýný ve bu maçý kazanarak kalan haftalarda daha rahat sahaya çýkmayý istediklerini söyledi. Ligde son haftalarda istedikleri sonuçlarý alamadýklarýný özellikle iç sahada Fatsa Belediyespor maçýnda aldýklarý maðlubiyetin tüm hesaplarýný alt üst ettiðini belirten Teknik Direktör Yusuf Aydemir, Tüm sýkýntýlara raðmen ligde hedefimize ulaþma noktasýnda yakaladýðýmýz avantajlarý malesef son üç haftada kaybettik. Bölgesi hakemlerinden Semih Özgel yönetecek. Bugün saat da 1 nolu sahada oynanacak Ulukavakspor - Turhalspor maçýnda Özgel in yardýmcýlýklarýnýda ayný ilden Ayhan Genç, Ali Baykara yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Mehmet Serdaroðlu. Maçýn gözlemcisi ise Nurettin Kazanmak zorundayýz Yusuf Aydemir SALI 17 MART 2015 Semih Özgel Bugün oynayacaklarý Turhalspor maçýnýn baraj maçý oynamak için kazanmak zorunda olduklarý bir karþýlaþma olduðunu belirten Ulukavakspor Teknik Direktörü Yusuf Aydemir, rakibinde bulunduðu konum itibariyle kazanmak isteyeceði maçýn çok zorlu geçeceðini saha avantajýný iþi kullanarak kazanýp son dört haftaya rapat girmek istediklerini söyledi. Son beþ haftaya girdiðimiz bu günde artýk kazanýlacak her maç çok önemli. Hele birde puan sýralamasýnda bize en yakýn takým konumundaki Turhalspor ile bugün sahamýzda oynayacaðýmýz maç hayati önem taþýyor. Bu maçý kazandýðýmýz takdirde rakibimizle puan farkýný açacaðýz ve büyük avantaj yakalayacaðýz. Rakibimizde umutlanmak için kazanmak isteyecek bu yüzden çok zorlu bir maç olacak. Bizde sahada futbol oyun kurallarý içinde kazanmak için gereken mücadeleyi vereceðiz dedi.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya

Osmancýk ta doðalgaz þehir içi iletim hatlarý yapým iþi için toplu açýlýþ ve temel atma töreni düzenlendi. Allah için namaza þehitler için duaya Çorum Baþkent e taþýndý Bu yýl 3 üncüsü düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri nin açýlýþý Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleþti. Etkinliðe TBMM Eski Baþkaný Cemil Çiçek, eski Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz

Ýþsizlik oraný en düþük 9. iliz OKA 26 milyonluk hibe verecek OKA, 2014 yýlýnda 70 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsýnda bulundu. 3 ARALIK 2013 SALI * HABERÝ 2 DE Naci Bostancý Kürtlere asimilasyondan söz etti Meclis

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Camiler bu topraklarýn mührü'

Camiler bu topraklarýn mührü' ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 23 EKÝM 2015 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü, din görevlilerini aðýrladý. Hakkari den acý haber Çorumlu uzman çavuþ þehit düþtü RECEP MEBET Çorumlu Uzman

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı