Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Formula 1 TM rüzgar gibi geçti"

Transkript

1 EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili i ile sona erdi.

2 Ç NDEK LER Merhaba 03 Marka letiflimi 04 Aktiviteler 12 Motor Sporlar 18 Güncel 22 Bayi Röportajlar 24 OtoPratik 28 Ürün Haberleri 30 Hobi 32 Brisa Spor Lassa Yol Yard m 10 MT YAZ SAH B Brisa Bridgestone Sabanc Lastik ve Sanayi Ticaret Afi Tüzel Kifli Temsilcisi A. Gökhan Cücelo lu Merkez Alikahya Mevkii zmit - Kocaeli Tel: (262) Faks: (262) Genel Müdürlük Ofisi Sabanc Center Kule 2 Kat: Levent - stanbul Tel: (212) Faks: (212) BR SA Pazarlama ve Sat fl Ofisi K s kl Caddesi, fiehit Te men smail Moray Sokak, No:2/ , Altunizade - stanbul Tel: (216) Faks: (216) E-Posta Yerel Süreli 3 ayda bir yay nlan r. Ücretsiz da t l r. YAZI filer Sorumlu Müdür Burçin Tüzemen 35 YAYIN KURULU Gökhan Cücelo lu, Ebru Y ld r m, Burçin Tüzemen KATKIDA BULUNANLAR Ahmet Koral, Atilla Bilgino lu, Aylin Erdil Çubuk, Burak Mehmet Kaya, Deniz Turna, Duygu Deniz, Duygu Uz Koronel (Rota), Faruk Mekik, Gönül Bedir (Rota), Gündüz Ak n, Hakan Kurt, ris Kahyao lu, Merve Cömert, Ozan Çiçek, Önder Y ld z, fievket Saral, Timur Akarsu, U ur Köksalan YAPIM Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof N. Mazhar Öktem Sok. No:1 Rota Binas fiiflli - stanbul Tel: Faks: BASKI TAR H EK M BASKI Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No :26/2 Ayaza a fiiflli - stanbul Tel: Faks: E-posta:

3 Merhaba Merhaba, Merhaba De erli Dostlar m z, Brisa Performans n sonbahar say s yla yeniden birlikteyiz. Hat rlayacaks n z, geçti imiz y l ayn zamanlarda sizinle ilk kez bu platformda bir araya gelmifltik ve böylesi bir çal flmay hayata geçiriyor olmaktan dolay duydu umuz heyecan paylaflm flt k. Aradan tam bir sene geçti, biz ikinci yafl m za girdik ve her say m z ilk say m z haz rlad m z zaman duymufl oldu umuz heyecan ile yüre imizde hissederek ç karmaya devam ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz Mutlulu umuz ve yapt m z ifllerden duydu umuz bu gurur Brisa Performans la s n rl kalm yor elbette. Öncelikle çok yo un geçen bir Formula 1 dönemini geride b rakt k. Çok yorulduk ama akl m zdaki pek çok projeyi bu dönemde hayata geçirme imkan bulduk. Her fleyden önce, bu y l Formula 1 in tek lastik tedarikçisi konumundayd k. Dolay s yla, yar flta yer alan tüm tak mlar ve tüm pilotlarla aram zda s k ba lar oluflmaktayd. Biz de bu ba lar tüm Formula 1 dostlar yla paylaflmak için Dolmabahçe de halka aç k bir bas n konferans düzenledik. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Say n Güler Sabanc n n da kat ld bu toplant da, yar fl severler Formula 1 pilotlar n yak ndan görme olana n buldular. Dolmabahçe deki bu buluflman n ard ndan gerçekleflen Formula 1 s ralama turlar ve yar fl esnas nda da pek çok etkinli imiz oldu. Paddock Club da Fenerbahçeli futbolcular da dahil olmak üzere pek çok seçkin konu umuzu a rlad k. Tüketici Alan nda da açt m z büyük ölçekli stand m zda sergilenen Formula 1 Shock Car m zla ve nefes kesen bir performansa imza atan dansç lar m zla Bridgestone hayranlar na ev sahipli i yapt k. Tüm bu etkinlikler büyük bir be eni toplarken, biz ise hangi tak m kazan rsa kazans n Bridgestone un galip gelece ini bilmenin keyfiyle bu heyecanl atmosferin keyfini ç kard k. Bridgestone kanad nda bu geliflmeler olurken Lassa markam z da ilklere imza atmaktan geri kalmad bu yaz. Zira, pek çok kiflinin yo un eme inin oldu u Lassa Rally Ekibi, Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi oldu. Binek ve ticari araç lastiklerinde kendisini uzun süre önce ispatlam fl olan Lassa markam z, bu flampiyonluk sayesinde ralli gibi çetin mücadele gerektiren yol koflullar nda ne denli etkili oldu unu, sportmence ve bir kez daha kan tlam fl oldu. Biz de, ürün gelifltirme aflamas ndan yar fl parkurlar na, bu tak ma eme i geçen tüm arkadafllar m z Brisa Performans olarak tebrik ediyoruz. Di er yandan, art k üçüncü markam z olarak gördü ümüz OtoPratik de de çal flmalar m z h zla devam ediyor. Geçti imiz y l ilk noktam z açt m z OtoPratik zincirimize ekledi imiz halka say s, Türkiye nin farkl yerlerindeki ma azalarla art k 10 a yaklaflm fl bulunuyor. Bu sayede ilk OtoPratik Bayileri Toplant s gerçeklefltirildi. Yak nda sizler de çeflitli ortamlarda karfl laflaca n z iletiflim faaliyetleriyle bu markam z n nas l gün be gün büyüdü üne tan kl k ediyor olacaks n z. Bizden geliflmeler k saca böyle. Çok daha fazlas n ilerleyen sayfalarda buluyor olacaks n z. Geçmifl bayram n z kutluyorum in ilk günlerinde görüflünceye dek sevgiyle kal n. A. Gökhan Cücelo lu Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü 03

4 Marka letiflimi Formula 1 T M rüzgar Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Petrol Ofisi Türkiye Grand Prix i Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili i ile sona erdi. 58 tur üzerinden yap lan yar flta 5 pilot yar fl d fl kal rken 17 sürücü yar fl tamamlamay baflard. En h zl turu Felipe Massa 1:48.036'l k derecesi ile elde etti. Bu yar fl n ard ndan Ferrari tak m 161 puan ile tak mlar flampiyonas nda zafere ulafl rken BMW Sauber tak m 90 puanla talyan tak m n takip etti. Ferrari pilotlar na bakt m zda ise Raikkonen Belçika'dan ald 10 puanla genel puan n 84'e yükseltti. Raikkonen 04

5 gibi geçti ile Hamilton aras ndaki puan fark ise 13'e geriledi. Felipe Massa flampiyonada 3. s rada bulunuyor ve puan 77. Uzun süre Robert Kubica ile mücadele eden ve yar flta tek pit stop stratejisini tercih eden Heikki Kovalainen yar fltan son puan ç kartan sürücü oldu. Yar fla son s ralarda bafllayan Robert Kubica ise tüm çabalar na ra men Kovalainen'i geçemedi ve Belçika'dan eli bofl dönmek zorunda kald. Yar flta birinci olan Felipe Massa'ya ödülünü Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Mehmet Ali fiahin verdi. kincili i elde eden Rakikkonen, ödülünü stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n elinden al rken, Fernando Alonso'ya ise TOSFED Baflkan Mümtaz Tahincio lu kupas n verdi. Tak m kupas, ise Petrol Ofisi üst düzey yöneticisi Melih Türker taraf ndan verildi. STANBUL PARK'TA LK 10 P LOT P LOT TAKIM DERECE 1. Felipe Massa - Brezilya Ferrari 1: Kimi Raikkonen Finlandiya Ferrari +0: Fernando Alonso - spanya McLaren +0: Nick Heidfeld - Almanya BMW Sauber +0: Lewis Hamilton - ngiltere McLaren +0: Heikki Kovalainen - Finlandiya Renault +0: Nico Rosberg - Almanya Williams +0: Robert Kubica - Polonya BMW Sauber +0: Giancarlo Fisichella - talya Renault +0: David Coulthard skoçya RedBull +1: MARKALAR KLASMANI 1- McLaren Mercedes Ferrari BMW Sauber Renault Williams 22 SÜRÜCÜLER KLASMANI 1- L.Hamilton(McLaren) F.Alonso (McLaren) F.Massa (Ferrari) K. Raikkonen (Ferrari) N. Heidfeld (BMW) 47 05

6 Marka letiflimi Aylin E. Çubuk / Deniz Turna Paddock Club ta Bridgestone misafirleri ünlü futbolcularla biraraya geldi Fenerbahçenin dünyaca ünlü Brezilyal futbolcusu Roberto Carlos ve Güler Sabanc Bridgestone Paddock Club ta bulufltular Formula 1 in tek lastik tedarikçisi Bridgestone, 26 A ustos Pazar günü Formula 1 Türkiye Grand Prix sinde, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc y, Brezilyal futbolcu Roberto Carlos ile Paddock Club ta biraraya getirdi. Bridgestone Paddock alan nda Brezilya müzi i ile karfl lanan Carlos, Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü nün de kat l m ile gerçekleflen, bas n n ve davetlilerin yo un ilgisiyle karfl land. Bridgestone misafirleri Paddock Club ta McLaren pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Kimi Raikkönen le biraraya geldi Paddock Club Bridgestone suitinde misafirler, hem Cumartesi hem de Pazar günü liderlik için rakiplerini zorlayan iki pilotla biraraya geldi. Cumartesi günü Bridgestone misafirleriyle Vodafone McLaren Mercedes tak m pilotu Le- 06

7 wis Hamilton bulufltu. Hamilton, 2007 Formula 1 deki ilk sezonu olmas na ra men halen Pilotlar fiampiyonlu- u na en yak n isim. Pazar günü ise Ferrari tak m pilotu Kimi Raikkönnen yar fl öncesinde Bridgestone Paddock Club ziyaret etti. Raikkönnen in ziyaretinde Say n Güler Sabanc pilota 2007 Türkiye GP sinde yar flan pilotlar için özel olarak yapt r - lan nazar boncu unu hediye ederek flans diledi. Güler Sabanc n n lokumu Felipe Massa ya zafer getirdi Güler Sabanc n n, geçen y lki yar fltan önce Ferrari'nin Brezilyal pilotu Felipe Massa'ya ikram etti i Türk lokumu, pilota flans getirmifl ve zafere ulaflt rm flt. Türk lokumunun kendisine u ur getirdi ini söyleyerek bu sene yine Türk lokumu isteyen Massa ya, Sabanc, özel olarak haz rlanan lokumu, Ferrari garaj nda ikram etti ve flans diledi. Güler Sabanc, Grid i ziyaret etti Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, s ralama turlar sonucuna göre otomobillerin start öncesi yar fla bafllamak için çift s ra halinde dizildikleri alan, Grid i, yar fl bafllamadan 15 dakika önce ziyaret etti. Tak mlar n teknik uzmanlar, yar fl görevlileri ve pilotlar n son haz rl klar n yapt Grid alan nda, Formula 1 in tek lastik tedarikçisi Bridgestone u temsilen Bridgestone Motorsport yetkilileri ile birlikte bulunan Güler Sabanc, Formula 1 pilotlar na güvenli bir yar fl ve iyi flanslar diledi. 07

8 Marka letiflimi Aylin E. Çubuk / Deniz Turna Pilotlar Dolmabahçe de Formula 1 heyecan n doru a ç kard Bridgestone, dünyan n en önemli motor sporu organizasyonlar ndan Formula 1 Türkiye Grand Prix si öncesinde, 9 Formula 1 pilotu ve binlerce kiflinin kat l m yla en coflkulu etkinli e imza att. Formula 1 in tek lastik tedarikçisi Bridgestone, bir ilki gerçeklefltirerek halka aç k bas n toplant s n Dolmabahçe de düzenledi. Bridgestone, 23 A ustos Perflembe günü Dolmabahçe Saray otopark nda gerçeklefltirdi i organizasyonda, stanbul halk n dünyan n en ünlü Formula 1 pilotlar yla buluflturdu ve Formula 1 Türkiye Grand Prix heyecan n doru- a ç kard. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve Brisa Genel Müdürü Bülent Savafl n ev sahipli i yapt etkinli e; Renault, Ferrari, Honda, BMW Sauber, Toyota, Williams, Spyker ve Super Aguri tak mlar n n 11 pilotu kat ld. Meydan dolduran binlerce kifli, pilotlar büyük bir coflkuyla karfl lad. Formula 1 pilotu - halk buluflmas aç - s ndan bir ilki temsil eden organizasyona; Nelson Piquet Jnr (Renault), Felipe Massa (Ferrari), Rubens Barrichello (Honda), Nick Heidfeld (BMW Sauber), Robert Kubica (BMW Sauber), Jarno Trulli (Toyota), Alexander Wurz (Williams), Markus Winkelhock (Spyker) ve Anthony Davidson (Super Aguri) kat ld. Pilotlar, tak mlar n temsilen ç kt klar sahnede Güler Sabanc taraf ndan karfl land. Güler Sabanc, pilotlara, stanbul Park ta düzenlenen büyük yar flta nazar de memesi için nazar boncuklu kolye hediye etti. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Formula 1 Türkiye Grand Prix si çerçevesinde Bridgestone un tek lastik tedarikçisi olmas sebebiyle düzenlenen bas n toplant s nda Formula 1 pilotlar yla gençlerin biraraya gelmesinden mutluluk duydu unu belirterek, Böylesine önemli bir organizasyonda, bu f rsat yaratan Brisa ve Bridgestone yetkililerine teflekkür ediyorum dedi. Bas ndan ve halktan 22 flansl kifli, Formula 1 pilotlar na birer soru yöneltti. Sorular ilgiyle karfl layan pilotlar; performanslar, tak m olarak hedefleri, tek lastik tedarikçisi Bridgestone un Potenza lastikleri ve Türkiye Grand Prix ile ilgili görüfllerini aktard. Halka aç k organizasyonda, Formula 1 TM arac n n birebir ölçekli modeli olan ve Formula 1 TM pistlerinin tek ismi Bridgestone Potenza lastiklerine sahip Shock Car da sergilendi. 08

9 Bridgestone lular Bo az n eflsiz güzelli inde biraraya geldiler Türkiye Grand Prix'si s ralama turlar n n yap ld gecede, misafirleri ile biraraya gelen Brisa yetkilileri, Bridgestone'un Formula 1 TM 'de tek lastik sa lay c olmas ile ilgili görüfllerini paylaflarak tekne turu organizasyonuyla misafirlere keyifli dakikalar yaflatt. Geceye kat lan Bridgestone Türkiye bayileri, Brisa yurtd fl bayileri ve Japon misafirler, hem keyifli sohbet etme hem de müzikli bir ortamda e lenerek stanbul un ve Bo az n tad n ç karma imkan buldular. 09

10 Marka letiflimi Aylin E. Çubuk / Deniz Turna Bridgestone talihlileri ile Tebessüm Bridgestone; geçti imiz aylarda düzenledi i kampanya neticesinde, Turanza, Potenza ve eflsiz bir sportif sürüfl deneyimi sunan yeni Adrenalin serisini kullanan 50 talihli sürücüsünü Uzak Do u nun büyülü atmosferiyle buluflturdu. 16 Nisan - 31 May s tarihleri aras nda dört adet yüksek performans ve ultra yüksek performans lastik alan 50 sürücü, Uzakdo u nun egzotik cenneti Tayland'daki Bridgestone Test Merkezi nde benzersiz bir deneyim yaflad. Formula pistlerinin tek lasti i Bridgestone un yüksek performansl sürüfl keyfini Bridgestone kullan c lar yla paylaflmak ve performans n daha da yak ndan göstermek ad - na düzenledi i bu gezi s ras nda 50 sürücü Uzak Do- u nun egzotik cenneti Tayland görme f rsat buldular. Bridgestone test merkezinde keyifli dakikalar yaflayan sürücüler yüksek performans n tad n e itmenler eflli inde ç kar rken bir yandan da yeni bir ülke, farkl bir kültür tan ma heyecan n da birlikte paylaflt lar. 10

11 ler Ülkesi Tayland a yolculuk 11

12 Aktiviteler Özgür Özensoy Beler Bekdo an Adana sokaklar nda Bridgestone rüzgar Adana'n n haftasonu gidilen keyifli yerlerinden biri olan, e lence ve brunchlar ile en gözde mekan olarak dikkat çeken Park Zirve Zaimo lu (The North Shield Club), billboardlar nda misafirlerine Bridgestone ile hoflgeldin diyor. Bir y ll na kiralanan billboardlar mekan n seçkin konuklar ndan spora merakl ve 4 x 4 araç kullan c lar hedef olarak görüyor. Lassa ve Bridgestone sosyal Beler Bekdo an Brisa sosyal sorumluluk alan ndaki hassasiyetini lösemili çocuklar ad na göstermifl oldu u duyarl l kla bir kez daha gözler önüne seriyor. Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören lösemi hastas çocuklar ve refakatçi yak nlar A.E.D (Aile E itim Derne i) taraf ndan düzenlenen etkinliklerle moral ve motivasyon bulmaya devam ediyor. Lütfi Onur Polat, Daniel Scott ve Bridgestone'un SAT destek ekibi ile A.E.D'den gönüllülerin de kat ld ziyarette lösemili çocuklara ve refakatçilerine animasyonlar eflli inde Lassa Bridgestone promosyon malzemeleriy- 12

13 Akda lar Plaza aç ld Özgür Özensoy Geçti imiz aylarda ç Sat fllar Direktörü Sn.Serdar Demirda, Adana Bölge Müdürü Sn. Ozan Çiçek, Filo Sat fl Müdürü Sn. Haflim Öner, Filo Sat fl fiefi Sn. Gültekin Çal flkan' n kat l mlar yla gerçeklefltirilen Akda lar Plaza'n n aç l fl nda birbirinden de erli davetliler yer ald. Aç l flta Mardin valisi, Mardin ve K z ltepe Belediye Baflkanlar, Emniyet Müdürü, Mardin Milletvekilleri, Mardin Sanayici Derne i Üyeleri ve ifl adamlar ile çevre flehirlerden gelen Brisa bayileri de bu görkemli aç l flta bulundu. ve çok say da davetlinin kat ld organizasyonda Sn. Süleyman Akda da konuflma yapt. Geliflen ve de iflen rekabet koflullar na ayak uydurman n önemine dikkat çeken Akda, lastik pazar nda daha etkin olabilmek ve bu yat r mla beraber müflterilerine verdi i önemin ve kalitenin daha da art raca na de indi. sorumlulu unun bilincinde! le birlikte k fl f nd klar hediye edildi. Animasyon ve sat fl destek ekibi ile gerçeklefltirilen bu uygulamada duygulu dakikalar geçiren çocuklar ve ziyaretçiler daha sonras nda bu ziyaretlerinin ve da t lan promosyon ürünlerinin sürekli olaca mesaj n da hastanede Hematoloji bölümündeki hekimlere ve di er çal flanlara verdiler. Tolga Köymen Bridgestone lular Trabzon Otomotiv Fuar ndayd Haziran 2007 tarihleri aras nda Trabzon'da beflincisi düzenlenen Otomotiv Fuar 'na kat lan Bridgestone, fuarda ilgiyle karfl land. Bridgestone ve Lassa markalar n n tan t m n n yap ld aktivitede kullan c lar merak ettikleri sorular n cevaplar n yetkililer taraf ndan detayl ca ö rendiler. Sat fl destek ekibi ve bayan hosteslerin deste iyle gerçeklefltirilen anket sonucu kullan c lara çeflitli promosyon ürünleri de verildi. 13

14 Aktiviteler dil Otomo sponsorlu Serdar Erkin Otopratik bayileri stanbul da bir 28 A ustos 2007 tarihinde stanbul Mövenpick Hotel'de gerçeklefltirilen OtoPratik Bayileri toplant s na, Brisa çal flanlar ve ifl ortaklar da kat ld lar. ç Sat fllar Direktörü Serdar Demirda ' n yapt aç l fl konuflmas n n ard ndan, OtoPratik genel geliflimi, servis süreçleri ve lastik d fl ürün gam konular nda paylafl lan bilgilerden sonra, iflortaklar m z n yapt sunumlara geçildi. Ard ndan OtoPratik flletim Sistemi'nin (OPT S) kurulumu ve kullan m hakk nda Bilgitafl' n sunumu yap ld ve bunu OtoPratik yedek parça tedarikçisi Karland Otomotiv'in sektör verileri ve OtoPratik çal flma sistemini içeren sunum izledi. Castrol, Mutlu Akü ve Würth'ün kurumsal tan t mlar ve bilgi paylafl mlar ile devam eden toplant da, ARC reklam ajans taraf ndan haz rlanan OtoPratik letiflim Stratejisi de kat - l mc larla paylafl ld. OtoPratik bayileri, iflortaklar, reklam ajans ve Brisa'n n kat l mlar yla düzenlenen ilk toplant olmas n n yan s ra, tüm taraflar biraraya getirmesi aç s ndan sektörümüzdeki kat l mc toplant - n n güzel bir örne i de sergilenmifl oldu. Karfl l kl görüfllerin belirtilmesi, tart fl lmas, sektörel geliflimlerin de erlendirilmesi ve ortak kararlar n al nmas aç s ndan da oldukça verimli geçen toplant n n kapan fl konuflmas Genel Müdür Bülent Savafl taraf ndan yap ld. 14

15 tiv den a devam Tolga Koymen dil fiirketler grubu bünyesinde olan ve 2005 y l ndan beri de Otodrag Yar fllar nda Subaru mpreza GT ile yar - flan Emrah Ery lmaz' n tak m na sponsorluk yapan dil Otomotiv, 1996 y - l ndan beri Bridgestone bayisi olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu'nun düzenledi i Türkiye Otodrag fiampiyonas 'nda S - n f 4'te (Super Rod) yar flan Ery lmaz, 2007 sezonunda yap lan toplam dört yar flmada ald dört birincilik ile tüm gruplarda Türkiye fiampiyonlu unu garantileyen tek tak m oldu. Sezonun ilk Otodrag yar fl olan zmit'te pist rekoru da k ran Ery lmaz' n son yar fl 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. araya geldi Alp Akduman Yollarda Bridgestone Bridgestone marka imaj n ve bilinirli ini art rmaya yönelik bambaflka bir çal flma ile karfl m za ç kt. F1 Türkiye Grand Prix'i öncesinde, Adana Bölge'de yap lan belediye otobüsleri giydirme projesi ilgiyle karfl - land. Toplam 10 otobüsün giydirildi- i bu proje ile Bridgestone yollarda boy göstermeye devam ediyor. 15

16 Aktiviteler Duygu Deniz / ris Kahyao lu Competus Keflif Konvoyuna kat lanlardan yorumlar... Birbirinden farkl keflif hikayeleriyle Lassa Competus Keflif Konvoyu na kat lmaya hak kazananlar, bilinmeyen Likya ya do ru yola ç karak tarihin gizemli dünyas nda ve do an n el de memifl güzelli inde yaflamlar na bir maceray daha katma f rsat n buldular. Y lbafl nda hayat görmek ad na çal flt m flirketten istifa ettim. fians eseri bu geziye kat ld m. Buraya geldi imde daha önceden yapt m gezilerden çok farkl bir hava oldu unu hissettim. Buradaki tak m ruhu harikayd. Emre Tula Balc flletme Mühendisi Geziye Lassa n n daveti üzerine kat ld m. Önceleri endifleliydim çünkü ben flehirde yaflamay seven bir insan m. Buradaki ekip ruhu çok iyiydi. Parkurlar gayet zorluydu ve zeminin tafll k olmas do rusu biraz sars nt l yd. Bu zeminleri düflününce lastikler gerçekten ismini hak ediyor çünkü o yolda gitmek gerçekten kusursuzluk gerektirir. Mehmet Coflkundeniz Posta Gazetesi Yaz flleri Müdürü Buraya geldi imde beklentim do an n güzelli i eflli inde jiplerle safari yapmakt. Ancak flimdi görüyorum ki beklentimin çok üstünde bir gezi yaflad m. Burada her fley çok güzeldi, Lassa n n jipleriyle o zorlu yollar aflt k, biribirinden lezzetli yemekler yedik. Yasemin Özkaner Bankac 16

17 Burada her türlü yolda 4x4 lerle kusursuz bir gezi yaflad k. Beklentimin tamamiyle üzerinde günler geçirdim diyebilirim. Senem Tafl nflaat Mühendisi Hawaii de geçen bir tatilimde volkanik kumlu bir plaj aram flt k ve o gün yaflad m en güzel gündü. Oradaki siyah kumu bulunca hayat mdaki keflfin o oldu unu düflünüyordum. Taa ki bugüne dek. Organizasyonun mükemmel ve insanlar n da çok iyi oldu u bu gezi, bana yaflarken keflfetmenin heyecan n derinden hissettirdi. Hayalimin ötesinde bir serüven yaflad m. Keflke devam olsa. Bu tarz gezilerin insan n ufkunu açt inanc nday m. Çünkü o zaman yaflad n z ortam n ve ülkenin bilincinde oluyorsunuz. nsanlara tavsiyem biraz kap lar n aralay p dünyaya bakabilmeleri. Baflak Çankayal Avukat Sinem Alanyurt 17

18 Motor Sporlar Duygu Deniz / ris Kahyao lu Lassa Rally Team, Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi oldu! Eylül tarihlerinde koflulan Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n 6. ve son ulusal aya 32. Yeflil Bursa Rallisi sonras nda Lassa Rally Team, toplad puanla 2007 sezonu Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi oldu! 18

19 Daha ilk sezonunda köklü rakiplerini geride b rak p büyük bir baflar n n alt na imza atan Lassa Rally Team in dört pilotu da k r c etaplara sahip Bursa da bitifle sorunsuz biçimde gelirken, Lassa ralli lastiklerinin dayan kl l ve performans bir kez daha kan tland y l ndan bu yana motorsporlar na kesintisiz destek veren ve ralli lasti i gelifltirme sürecini Lassa Rally Team ve bu tak ma koydu u hedeflerle taçland ran Lassa, Türkiye Ralli fiampiyonlu u hedefinde baflar lara imza atmaya devam ediyor. Sezonunun üçüncü yar fl olan stanbul Rallisi ne dört araç ile kat lan Lassa Rally Team, mavi-k rm z Evo lar n yan na bir de Fiat Punto Kitcar ekleyerek hedefinin yüksek oldu unu bafltan ortaya koymufltu. stanbul Rallisi h zl bafllad H zl parkurlar yla dikkat çeken stanbul Rallisi nde Mehmet Besler, yeni co-pilotu Erkan Güleren eflli inde en iyi zamanlara imza atmaya bafllasa da baz teknik sorunlar yar fl b rakmalar na sebep oldu. Öte yandan Hasan Özseyhan ise h z ndan hiçbir bir fley kaybetmedi ini kan tlarcas na Lassa Rally Team ile birlikte ç kt ilk yar fl nda grup N de ikincili i elde etmeyi baflard. Lassa Rally Team in bir di er önemli ve baflar - l pilotu Ahmet Burkay ise Grup N de üçüncü olmay baflard. Bu sonuçlar n ard ndan Lassa Rally Team pilotlar ndan Ahmet Burkay, Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas nda pilotlar klasman ndaki üçüncülü ünü muhafaza etti. Böylece Lassa Rally Team, Lassa n n gelifltirdi i ve art k tüm dünyaya satmaya bafllad ralli lastiklerini kullanarak sezonun üçüncü yar fl nda önemli sonuçlar elde etti. Hitit Rallisi çekiflmeli geçti Ankara Otomobil Sporlar Kulübü (ANOK) taraf ndan organize edilen ve Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n dördüncü aya olan 34. Hitit Rallisi Temmuz tarihleri aras nda K z lcahamam meydan nda bafllad. lk gün Baflören, Yeflilköy, Çakal ve Madensuyu etaplar n n ikifler defa geçen pilotlar 43 km lik k sm özel etap olmak üzere toplam 108 kilometre yol kat ettiler. Mitsubishi EVO 9 ile yar flan Lassa Rally Team pilotlar Ahmet Burkay grup N de üçüncü olurken Mehmet Besler ise dördüncü olmay baflard. Türkiye Ralli fiampiyonas pilotlar flampiyonas nda Ercan Kazaz liderli ini korurken, Lassa Rally Team pilotu Ahmet Burkay 34. Hitit Rallisi nde yapt derece sonras nda ikincili e yükseldi. Kocaeli Rallisinde liderlik koltu una oturuldu 8 9 Eylül tarihlerinde koflulan Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n beflinci aya olan Ford Otosan 25. Kocaeli Ralli si sonras nda ise Lassa Rally Team liderli i ele geçirdi. Grup N4 Kategorisinde Lassa Rally Team pilotlar ndan Hasan Özseyhan üçüncü olurken, Ahmet Burkay ise beflinci olarak yar fl tamamlad. Lassa Rally Team in genç pilotu Orhan Avc o lu ise gösterdi i üstün performans ile Fiat Palio S1600 otomobili ile kategorisinde üçüncü olarak podyumdaki yerini ald. Sezonun bitimine bir yar fl kala Ralli Pilotlar klasman nda flampiyonlu u ilan eden Ercan Kazaz kadrosuna dâhil eden ST Racing in yapt stratejik manevra gündemin de iflmesine yol açm flt. Bunun yan nda rakiplerinin güç birli i yapmas na ra men lastiklerine ve ekibine güveni tam olan Lassa Rally Team, strateji de iflikli ine gerek duymadan bitifle tak mlar birincisi olarak ulaflmay baflard. Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n alt nc ve son ulusal aya 32. Yeflil Bursa Rallisi ne gelince önemli derecelere imza atan Lassa Rally Team, parkurlara ç kt ilk sezonda Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi olma baflar s n gösterdi. Dünyada ve Türkiye de bir lastik markas tak m olarak ilk defa flampiyonlu a ulaflan ekibin tüm pilotlar Bursa da bitifle arka arkaya gelerek Lassa ya görkemli bir zafer sahnesi yaflatt, sezon muhteflem bir final ile sonland. ARKAS Otomotiv Türkiye Ralli Tak mlar Birincili i 1- Lassa Rally Team Puan 2- ST Racing Puan 3- Yurtiçi Kargo Rally Team 132 Puan 4- Atölye Kazaz 100 Puan 5- Unifree Rally Team Puan 19

20 Motor Sporlar Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi, Lassa Rally Team'in resmi sitesi aç ld Lassa Racing Tyres ve Lassa Rally Team e özel olarak tasarlanan sitede yar fl lastikleri gelifltirme program, Lassa Rally Team ile ilgili tüm güncel bilgiler, yar fl takvimleri ve görsel malzemeler yer al yor. Lassa Racing Tyres a özel bu sitede, Lassa Rally Team ile ilgili tüm detayl bilgilerin yan nda, ralli ile dopdolu özel video filmleri, masaüstü desenleri ve zengin içerikli foto raf galerisi de bulunuyor. Ayr ca site ziyaretçilerinin en güncel geliflmeleri takip etmeleri de mümkün k l n yor. Lassa ve Lassa Rally Team ile ilgili bilmek istenilen herfley ve tüm öneriler konusunda; sitede yer alan iletiflim bölümündeki adresleri yetkili kiflilerle kontak kurulmas n sa l yor. 20

21 Bas nda Lassa Yar fl Lastikleri 21

22 Güncel Gönül Bedir En profesyonel kulüp kim? Türkiye'de bugüne kadar en çok taraftara hangi kulübün sahip oldu u tart flmalar yafland. Ama futbolun endüstriye dönüflmesiyle beraber, sahip olunan taraftar say s ndan ziyade, taraftarla kurulan profesyonel iliflki önem kazan yor. Kulüpler flirketleflirken, taraftarlar müflteri olarak alg lan rken, Türk kulüpleri taraftar iliflkileri yönetiminin neresinde sorusuna spor yazarlar yla birlikte cevap arad k. Williams tak - m n n patronu Sir Frank Williams, kendisine yöneltilen "Formula 1 TM ifl mi, spor mu" sorusuna, "Pazar günleri ö leden sonra iki saat spor, onun d fl nda kalan zamanlarda ifltir" diye cevap verir. Frank Williams' n Formula 1 TM endüstrisine getirdi i tan mlamay, futbol endüstrisi içinde kullanmak yanl fl olmaz. Futbol, tüm dünyada art k, iki tak m n sahaya ç k p 'mutlak galibiyet' parolas yla mücadele ettikleri bir spor olman n çok ötesinde. Endüstrileflmeyle beraber, flirketleflmeye de bafllayan kulüpler, baflka hiçbir sektörün, hiçbir flirketin sahip olmad bir flansa sahip. Günümüzün h zla artan rekabet dünyas nda markalar, pazarlama ve reklam mecralar n etkili kullanabilmek, tüketiciye ulaflabilmek için büyük bir yar fl verirken, futbol kulüpleri için tersi bir süreçten bahsetmek mümkün. Mecralar, futbola en çok yer veren alan olabilmek için adeta yar fl halinde. Medyada görünebilmek için yüksek rakaml sponsorluk ve reklam bütçeleri haz rlayan kurumlar n aksine, futbol kulüpleri için medyada görünmek bedava, hatta üstüne para kazand klar bir alan. Markalar, kendi sad k hedef kitlelerini yaratabilmek için kesintisiz bir pazarlama, reklam ve PR çal flmas yürütürken, bunun için ayr departmanlar olufltururken, "müflteri odakl " olmak olgusu etraf nda flirket vizyonlar n gelifltirirken, futbol flirketleri (kulüpler), di er flirketlere göre 1-0 önde bafllad klar mücadelede, hanelerine yeni skor yazd ramamalar nda, hedef kitleleri olan 'taraftar'lar nas l yöneteceklerini bilememeleri yat yor. Kulüpler profesyonelce yönetilmiyor Spor sponsorlu una olan yat r mlar n artt, ama en ufak rüzgârda sahalar n terk edildi i, sponsorlu un sadece forma reklam olarak alg land Türkiye'de, Manchester United, Juventus, Real Madrid, Milan veya Bayern Münih gibi kulüplerin yönetim anlay fl yla karfl laflt r ld nda, kulüplerin ciddi birer flirket mant yla yönetildi ini söylemek zor. Uzun y llardan beri, Türk futbolunda en çok flikayet edilen konular n bafl nda kulüplerin kötü yönetilme konusunun gelmesi de, flirketleflme sürecinin sanc l yafland n bir göstergesi. Kulüp yöneticili inin, medyada görünme konusunda sa lad büyük avantajdan nemalanmak isteyen ifl adamlar taraf ndan kendi ifllerine ivme kazand rmak için bir f rsat olarak görüldü ü Türk futbol endüstrisi, dünya kulübü olmak, Avrupa'ya isimlerini 22

23 alt n harflerle yazd rmak, tak m n borçlar n azaltmak gibi ezber laflar n ötesine geçen bir vizyona sahip de il. Büyük bir bölümünde profesyonel kadro ve departmanlara sahip olmad için marka alg s, marka yönetimi ve taraftar iliflkileri yönetimi hasbelkader gerçeklefltiriliyor. Tüm dünya futbolun ticari boyutunun giderek önem kazanmas na paralel olarak yeni yönetim aray fllar, taraftar memmuniyeti sa lamaya yönelik pazarlama stratejileri gelifltirirken, sat - lan ürünün sadece bilet ya da forma olman n ötesinde "ait olma duygusu" tafl d gerçe iyle hareket edilirken ve bu flekilde ciddi ciro art fl sa lan rken Türkiye'deki futbol kulüpleri, taraftar iliflkileri yönetiminde yolun neresinde? Profesyonel taraftarlar var Türkiye Gazetesi Spor Yazar Emre Bol, taraftar-kulüp iliflkisi 'menfaatler' üzerine kurulu diyor. "Bütün kulüp baflkanlar n n verdikleri röportajlarda, "Biz hiçbir taraftar grubuna bedava bilet vermiyoruz" diyor. Bu kocaman bir yalan" diyen Bol'a göre baflkanlar n böyle söylemesinin arkas nda koltuklar nda rahat oturabilmek, tak m n kötü gitti i dönemlerde tribünlerden tepki görmemek için kendi taraftar gruplar n yaratmas yat yor. Bugün tribünlerde oturanlar n bir ço unun "profesyonel taraftar" oldu- unu ifade eden Emre Bol, bu taraftarlar n geçimlerini kulüp baflkanlar ndan ald klar bedava biletleri satarak sa lad klar n ve tribünlerde baflkan n borazanl n yapt n belirtiyor. Bilet al flverifli devam ediyor CNN Türk Spor Müdürü Volkan Çetin'de Emre Bol ile ayn görüflte. Modern anlamda taraftar-kulüp iliflkisine rastlamad n belirten Çetin, "Birçok kulüpte yöneticiler, taraftarlar icraatlar n n ya da seçim kampanyalar n n bir parças haline getiriyor. Karfl l kl ç kar iliflkisi kuruluyor" diyor. Yöneticilerin taraftarlar n iyi tan d na dikkat çeken Volkan Çetin, kulüp ve taraftarlar aras nda hala bilet al flveriflinin yap ld n ifade ediyor. Yöneticiler taraftar psikolojisini tafl yor Hürriyet Gazetesi Spor Yazar Altan Tanr kulu'da kulüplerin taraftarlar n çok iyi tan d klar görüflünü savunuyor. Ço u yöneticinin taraftar psikolojisinde maç izledi ine de inen Tanr kulu, "Ancak taraftarlar n her bölümüyle diyalogda olmas beklenemez. Genellikle kulübü sürekli destekleyen taraftar kitleleriyle, kulüp ürünleri alarak kulübe destek olan taraftarlar önde tutuyorlar" diyor. Hemen her yöneticinin tribünlerden geldi ini söyleyen Fanatik Gazetesi Spor Yazar Hasan Ali Atasoy'da ço u tuttu u tak m n fanati i olan yöneticilerin, zaman zaman flöhret için bu yolu seçtikleri, paralar n bunun için saçt klar söylense de, Türkiye'deki kulüplerin hala 'dernek' yap s yla yola devam etmesinin bunu kaç n lmaz k ld - n belirtiyor. Kulüpler, Fenerbahçe'yi örnek almal Fenerium'un sa lad baflar n n, Fenerbahçe nin sadece dünya y ld zlar n renklerine ba lamas yla aç klanamayaca n belirten Bol, "Geçen sezon bafl nda spanya'n n Real Madrid kulübünden yetkililer stanbul'a gelerek Fenerium ma azalar n incelediler. Bir kulüp ma azas n n bu kadar ifl yapmas onlar da flafl rtm fl olmal. Sadece dünya y ld zlar al narak çok sat fl yap lsa, Real Madrid, buralara gelip çal flma yapmazd. Çünkü dünyan n en büyük y ld zlar Real Madrid'de oynuyor. Demek ki burada ince bir nokta var, profesyonel bir çal flma var" diyor. Türkiye'deki bütün kulüplerin baflar l olabilmek için Fenerbahçe'nin yap s n gözden geçirmesi gerekti ini söyleyen Emre Bol'un bir de önerisi var. "Ben Fenebahçe yönetiminin yerinde olsayd m Fenerbahçe Akademisi kurard m" diyen Bol, akademi arac l yla yönetici, teknik adam, alt yap ve kulüp ekonomisi alan nda e itim verilebilmesinin yan nda, Aziz Y ld r m' n bu flekilde Türk futboluna örnek olacak ve ileriye götürecek bir ifle imza ataca n belirtiyor. 23

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Kiremit ve Çat Dünyas

Kiremit ve Çat Dünyas 26 HAZ RAN 2007 SAYI Kiremit ve Çat Dünyas K l ço lu nun ücretsiz yay n d r. K l ço lu her zaman çevreyle dost... Distribütör NURETT N BALCI Haber ERE L DE FEST VALDEY Z Çat Sohbetleri Mimar HAL T HALAÇ

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis FERLIFEkas 1/8/08 12:19 PM Page 1 Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı