Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Formula 1 TM rüzgar gibi geçti"

Transkript

1 EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili i ile sona erdi.

2 Ç NDEK LER Merhaba 03 Marka letiflimi 04 Aktiviteler 12 Motor Sporlar 18 Güncel 22 Bayi Röportajlar 24 OtoPratik 28 Ürün Haberleri 30 Hobi 32 Brisa Spor Lassa Yol Yard m 10 MT YAZ SAH B Brisa Bridgestone Sabanc Lastik ve Sanayi Ticaret Afi Tüzel Kifli Temsilcisi A. Gökhan Cücelo lu Merkez Alikahya Mevkii zmit - Kocaeli Tel: (262) Faks: (262) Genel Müdürlük Ofisi Sabanc Center Kule 2 Kat: Levent - stanbul Tel: (212) Faks: (212) BR SA Pazarlama ve Sat fl Ofisi K s kl Caddesi, fiehit Te men smail Moray Sokak, No:2/ , Altunizade - stanbul Tel: (216) Faks: (216) E-Posta Yerel Süreli 3 ayda bir yay nlan r. Ücretsiz da t l r. YAZI filer Sorumlu Müdür Burçin Tüzemen 35 YAYIN KURULU Gökhan Cücelo lu, Ebru Y ld r m, Burçin Tüzemen KATKIDA BULUNANLAR Ahmet Koral, Atilla Bilgino lu, Aylin Erdil Çubuk, Burak Mehmet Kaya, Deniz Turna, Duygu Deniz, Duygu Uz Koronel (Rota), Faruk Mekik, Gönül Bedir (Rota), Gündüz Ak n, Hakan Kurt, ris Kahyao lu, Merve Cömert, Ozan Çiçek, Önder Y ld z, fievket Saral, Timur Akarsu, U ur Köksalan YAPIM Rota Yay n Yap m Tan t m Tic. Ltd. fiti. Prof N. Mazhar Öktem Sok. No:1 Rota Binas fiiflli - stanbul Tel: Faks: BASKI TAR H EK M BASKI Tor Ofset San. Tic. Ltd. fiti. mam Çeflme Caddesi No :26/2 Ayaza a fiiflli - stanbul Tel: Faks: E-posta:

3 Merhaba Merhaba, Merhaba De erli Dostlar m z, Brisa Performans n sonbahar say s yla yeniden birlikteyiz. Hat rlayacaks n z, geçti imiz y l ayn zamanlarda sizinle ilk kez bu platformda bir araya gelmifltik ve böylesi bir çal flmay hayata geçiriyor olmaktan dolay duydu umuz heyecan paylaflm flt k. Aradan tam bir sene geçti, biz ikinci yafl m za girdik ve her say m z ilk say m z haz rlad m z zaman duymufl oldu umuz heyecan ile yüre imizde hissederek ç karmaya devam ediyoruz. Mutluyuz, gururluyuz Mutlulu umuz ve yapt m z ifllerden duydu umuz bu gurur Brisa Performans la s n rl kalm yor elbette. Öncelikle çok yo un geçen bir Formula 1 dönemini geride b rakt k. Çok yorulduk ama akl m zdaki pek çok projeyi bu dönemde hayata geçirme imkan bulduk. Her fleyden önce, bu y l Formula 1 in tek lastik tedarikçisi konumundayd k. Dolay s yla, yar flta yer alan tüm tak mlar ve tüm pilotlarla aram zda s k ba lar oluflmaktayd. Biz de bu ba lar tüm Formula 1 dostlar yla paylaflmak için Dolmabahçe de halka aç k bir bas n konferans düzenledik. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Say n Güler Sabanc n n da kat ld bu toplant da, yar fl severler Formula 1 pilotlar n yak ndan görme olana n buldular. Dolmabahçe deki bu buluflman n ard ndan gerçekleflen Formula 1 s ralama turlar ve yar fl esnas nda da pek çok etkinli imiz oldu. Paddock Club da Fenerbahçeli futbolcular da dahil olmak üzere pek çok seçkin konu umuzu a rlad k. Tüketici Alan nda da açt m z büyük ölçekli stand m zda sergilenen Formula 1 Shock Car m zla ve nefes kesen bir performansa imza atan dansç lar m zla Bridgestone hayranlar na ev sahipli i yapt k. Tüm bu etkinlikler büyük bir be eni toplarken, biz ise hangi tak m kazan rsa kazans n Bridgestone un galip gelece ini bilmenin keyfiyle bu heyecanl atmosferin keyfini ç kard k. Bridgestone kanad nda bu geliflmeler olurken Lassa markam z da ilklere imza atmaktan geri kalmad bu yaz. Zira, pek çok kiflinin yo un eme inin oldu u Lassa Rally Ekibi, Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi oldu. Binek ve ticari araç lastiklerinde kendisini uzun süre önce ispatlam fl olan Lassa markam z, bu flampiyonluk sayesinde ralli gibi çetin mücadele gerektiren yol koflullar nda ne denli etkili oldu unu, sportmence ve bir kez daha kan tlam fl oldu. Biz de, ürün gelifltirme aflamas ndan yar fl parkurlar na, bu tak ma eme i geçen tüm arkadafllar m z Brisa Performans olarak tebrik ediyoruz. Di er yandan, art k üçüncü markam z olarak gördü ümüz OtoPratik de de çal flmalar m z h zla devam ediyor. Geçti imiz y l ilk noktam z açt m z OtoPratik zincirimize ekledi imiz halka say s, Türkiye nin farkl yerlerindeki ma azalarla art k 10 a yaklaflm fl bulunuyor. Bu sayede ilk OtoPratik Bayileri Toplant s gerçeklefltirildi. Yak nda sizler de çeflitli ortamlarda karfl laflaca n z iletiflim faaliyetleriyle bu markam z n nas l gün be gün büyüdü üne tan kl k ediyor olacaks n z. Bizden geliflmeler k saca böyle. Çok daha fazlas n ilerleyen sayfalarda buluyor olacaks n z. Geçmifl bayram n z kutluyorum in ilk günlerinde görüflünceye dek sevgiyle kal n. A. Gökhan Cücelo lu Pazarlama ve fl Gelifltirme Direktörü 03

4 Marka letiflimi Formula 1 T M rüzgar Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Petrol Ofisi Türkiye Grand Prix i Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili i ile sona erdi. 58 tur üzerinden yap lan yar flta 5 pilot yar fl d fl kal rken 17 sürücü yar fl tamamlamay baflard. En h zl turu Felipe Massa 1:48.036'l k derecesi ile elde etti. Bu yar fl n ard ndan Ferrari tak m 161 puan ile tak mlar flampiyonas nda zafere ulafl rken BMW Sauber tak m 90 puanla talyan tak m n takip etti. Ferrari pilotlar na bakt m zda ise Raikkonen Belçika'dan ald 10 puanla genel puan n 84'e yükseltti. Raikkonen 04

5 gibi geçti ile Hamilton aras ndaki puan fark ise 13'e geriledi. Felipe Massa flampiyonada 3. s rada bulunuyor ve puan 77. Uzun süre Robert Kubica ile mücadele eden ve yar flta tek pit stop stratejisini tercih eden Heikki Kovalainen yar fltan son puan ç kartan sürücü oldu. Yar fla son s ralarda bafllayan Robert Kubica ise tüm çabalar na ra men Kovalainen'i geçemedi ve Belçika'dan eli bofl dönmek zorunda kald. Yar flta birinci olan Felipe Massa'ya ödülünü Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Mehmet Ali fiahin verdi. kincili i elde eden Rakikkonen, ödülünü stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n elinden al rken, Fernando Alonso'ya ise TOSFED Baflkan Mümtaz Tahincio lu kupas n verdi. Tak m kupas, ise Petrol Ofisi üst düzey yöneticisi Melih Türker taraf ndan verildi. STANBUL PARK'TA LK 10 P LOT P LOT TAKIM DERECE 1. Felipe Massa - Brezilya Ferrari 1: Kimi Raikkonen Finlandiya Ferrari +0: Fernando Alonso - spanya McLaren +0: Nick Heidfeld - Almanya BMW Sauber +0: Lewis Hamilton - ngiltere McLaren +0: Heikki Kovalainen - Finlandiya Renault +0: Nico Rosberg - Almanya Williams +0: Robert Kubica - Polonya BMW Sauber +0: Giancarlo Fisichella - talya Renault +0: David Coulthard skoçya RedBull +1: MARKALAR KLASMANI 1- McLaren Mercedes Ferrari BMW Sauber Renault Williams 22 SÜRÜCÜLER KLASMANI 1- L.Hamilton(McLaren) F.Alonso (McLaren) F.Massa (Ferrari) K. Raikkonen (Ferrari) N. Heidfeld (BMW) 47 05

6 Marka letiflimi Aylin E. Çubuk / Deniz Turna Paddock Club ta Bridgestone misafirleri ünlü futbolcularla biraraya geldi Fenerbahçenin dünyaca ünlü Brezilyal futbolcusu Roberto Carlos ve Güler Sabanc Bridgestone Paddock Club ta bulufltular Formula 1 in tek lastik tedarikçisi Bridgestone, 26 A ustos Pazar günü Formula 1 Türkiye Grand Prix sinde, Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc y, Brezilyal futbolcu Roberto Carlos ile Paddock Club ta biraraya getirdi. Bridgestone Paddock alan nda Brezilya müzi i ile karfl lanan Carlos, Sabanc Holding CEO su Ahmet Dördüncü nün de kat l m ile gerçekleflen, bas n n ve davetlilerin yo un ilgisiyle karfl land. Bridgestone misafirleri Paddock Club ta McLaren pilotu Lewis Hamilton ve Ferrari pilotu Kimi Raikkönen le biraraya geldi Paddock Club Bridgestone suitinde misafirler, hem Cumartesi hem de Pazar günü liderlik için rakiplerini zorlayan iki pilotla biraraya geldi. Cumartesi günü Bridgestone misafirleriyle Vodafone McLaren Mercedes tak m pilotu Le- 06

7 wis Hamilton bulufltu. Hamilton, 2007 Formula 1 deki ilk sezonu olmas na ra men halen Pilotlar fiampiyonlu- u na en yak n isim. Pazar günü ise Ferrari tak m pilotu Kimi Raikkönnen yar fl öncesinde Bridgestone Paddock Club ziyaret etti. Raikkönnen in ziyaretinde Say n Güler Sabanc pilota 2007 Türkiye GP sinde yar flan pilotlar için özel olarak yapt r - lan nazar boncu unu hediye ederek flans diledi. Güler Sabanc n n lokumu Felipe Massa ya zafer getirdi Güler Sabanc n n, geçen y lki yar fltan önce Ferrari'nin Brezilyal pilotu Felipe Massa'ya ikram etti i Türk lokumu, pilota flans getirmifl ve zafere ulaflt rm flt. Türk lokumunun kendisine u ur getirdi ini söyleyerek bu sene yine Türk lokumu isteyen Massa ya, Sabanc, özel olarak haz rlanan lokumu, Ferrari garaj nda ikram etti ve flans diledi. Güler Sabanc, Grid i ziyaret etti Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, s ralama turlar sonucuna göre otomobillerin start öncesi yar fla bafllamak için çift s ra halinde dizildikleri alan, Grid i, yar fl bafllamadan 15 dakika önce ziyaret etti. Tak mlar n teknik uzmanlar, yar fl görevlileri ve pilotlar n son haz rl klar n yapt Grid alan nda, Formula 1 in tek lastik tedarikçisi Bridgestone u temsilen Bridgestone Motorsport yetkilileri ile birlikte bulunan Güler Sabanc, Formula 1 pilotlar na güvenli bir yar fl ve iyi flanslar diledi. 07

8 Marka letiflimi Aylin E. Çubuk / Deniz Turna Pilotlar Dolmabahçe de Formula 1 heyecan n doru a ç kard Bridgestone, dünyan n en önemli motor sporu organizasyonlar ndan Formula 1 Türkiye Grand Prix si öncesinde, 9 Formula 1 pilotu ve binlerce kiflinin kat l m yla en coflkulu etkinli e imza att. Formula 1 in tek lastik tedarikçisi Bridgestone, bir ilki gerçeklefltirerek halka aç k bas n toplant s n Dolmabahçe de düzenledi. Bridgestone, 23 A ustos Perflembe günü Dolmabahçe Saray otopark nda gerçeklefltirdi i organizasyonda, stanbul halk n dünyan n en ünlü Formula 1 pilotlar yla buluflturdu ve Formula 1 Türkiye Grand Prix heyecan n doru- a ç kard. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc ve Brisa Genel Müdürü Bülent Savafl n ev sahipli i yapt etkinli e; Renault, Ferrari, Honda, BMW Sauber, Toyota, Williams, Spyker ve Super Aguri tak mlar n n 11 pilotu kat ld. Meydan dolduran binlerce kifli, pilotlar büyük bir coflkuyla karfl lad. Formula 1 pilotu - halk buluflmas aç - s ndan bir ilki temsil eden organizasyona; Nelson Piquet Jnr (Renault), Felipe Massa (Ferrari), Rubens Barrichello (Honda), Nick Heidfeld (BMW Sauber), Robert Kubica (BMW Sauber), Jarno Trulli (Toyota), Alexander Wurz (Williams), Markus Winkelhock (Spyker) ve Anthony Davidson (Super Aguri) kat ld. Pilotlar, tak mlar n temsilen ç kt klar sahnede Güler Sabanc taraf ndan karfl land. Güler Sabanc, pilotlara, stanbul Park ta düzenlenen büyük yar flta nazar de memesi için nazar boncuklu kolye hediye etti. Sabanc Holding Yönetim Kurulu Baflkan Güler Sabanc, Formula 1 Türkiye Grand Prix si çerçevesinde Bridgestone un tek lastik tedarikçisi olmas sebebiyle düzenlenen bas n toplant s nda Formula 1 pilotlar yla gençlerin biraraya gelmesinden mutluluk duydu unu belirterek, Böylesine önemli bir organizasyonda, bu f rsat yaratan Brisa ve Bridgestone yetkililerine teflekkür ediyorum dedi. Bas ndan ve halktan 22 flansl kifli, Formula 1 pilotlar na birer soru yöneltti. Sorular ilgiyle karfl layan pilotlar; performanslar, tak m olarak hedefleri, tek lastik tedarikçisi Bridgestone un Potenza lastikleri ve Türkiye Grand Prix ile ilgili görüfllerini aktard. Halka aç k organizasyonda, Formula 1 TM arac n n birebir ölçekli modeli olan ve Formula 1 TM pistlerinin tek ismi Bridgestone Potenza lastiklerine sahip Shock Car da sergilendi. 08

9 Bridgestone lular Bo az n eflsiz güzelli inde biraraya geldiler Türkiye Grand Prix'si s ralama turlar n n yap ld gecede, misafirleri ile biraraya gelen Brisa yetkilileri, Bridgestone'un Formula 1 TM 'de tek lastik sa lay c olmas ile ilgili görüfllerini paylaflarak tekne turu organizasyonuyla misafirlere keyifli dakikalar yaflatt. Geceye kat lan Bridgestone Türkiye bayileri, Brisa yurtd fl bayileri ve Japon misafirler, hem keyifli sohbet etme hem de müzikli bir ortamda e lenerek stanbul un ve Bo az n tad n ç karma imkan buldular. 09

10 Marka letiflimi Aylin E. Çubuk / Deniz Turna Bridgestone talihlileri ile Tebessüm Bridgestone; geçti imiz aylarda düzenledi i kampanya neticesinde, Turanza, Potenza ve eflsiz bir sportif sürüfl deneyimi sunan yeni Adrenalin serisini kullanan 50 talihli sürücüsünü Uzak Do u nun büyülü atmosferiyle buluflturdu. 16 Nisan - 31 May s tarihleri aras nda dört adet yüksek performans ve ultra yüksek performans lastik alan 50 sürücü, Uzakdo u nun egzotik cenneti Tayland'daki Bridgestone Test Merkezi nde benzersiz bir deneyim yaflad. Formula pistlerinin tek lasti i Bridgestone un yüksek performansl sürüfl keyfini Bridgestone kullan c lar yla paylaflmak ve performans n daha da yak ndan göstermek ad - na düzenledi i bu gezi s ras nda 50 sürücü Uzak Do- u nun egzotik cenneti Tayland görme f rsat buldular. Bridgestone test merkezinde keyifli dakikalar yaflayan sürücüler yüksek performans n tad n e itmenler eflli inde ç kar rken bir yandan da yeni bir ülke, farkl bir kültür tan ma heyecan n da birlikte paylaflt lar. 10

11 ler Ülkesi Tayland a yolculuk 11

12 Aktiviteler Özgür Özensoy Beler Bekdo an Adana sokaklar nda Bridgestone rüzgar Adana'n n haftasonu gidilen keyifli yerlerinden biri olan, e lence ve brunchlar ile en gözde mekan olarak dikkat çeken Park Zirve Zaimo lu (The North Shield Club), billboardlar nda misafirlerine Bridgestone ile hoflgeldin diyor. Bir y ll na kiralanan billboardlar mekan n seçkin konuklar ndan spora merakl ve 4 x 4 araç kullan c lar hedef olarak görüyor. Lassa ve Bridgestone sosyal Beler Bekdo an Brisa sosyal sorumluluk alan ndaki hassasiyetini lösemili çocuklar ad na göstermifl oldu u duyarl l kla bir kez daha gözler önüne seriyor. Çukurova Üniversitesi T p Fakültesi Hematoloji Bölümünde tedavi gören lösemi hastas çocuklar ve refakatçi yak nlar A.E.D (Aile E itim Derne i) taraf ndan düzenlenen etkinliklerle moral ve motivasyon bulmaya devam ediyor. Lütfi Onur Polat, Daniel Scott ve Bridgestone'un SAT destek ekibi ile A.E.D'den gönüllülerin de kat ld ziyarette lösemili çocuklara ve refakatçilerine animasyonlar eflli inde Lassa Bridgestone promosyon malzemeleriy- 12

13 Akda lar Plaza aç ld Özgür Özensoy Geçti imiz aylarda ç Sat fllar Direktörü Sn.Serdar Demirda, Adana Bölge Müdürü Sn. Ozan Çiçek, Filo Sat fl Müdürü Sn. Haflim Öner, Filo Sat fl fiefi Sn. Gültekin Çal flkan' n kat l mlar yla gerçeklefltirilen Akda lar Plaza'n n aç l fl nda birbirinden de erli davetliler yer ald. Aç l flta Mardin valisi, Mardin ve K z ltepe Belediye Baflkanlar, Emniyet Müdürü, Mardin Milletvekilleri, Mardin Sanayici Derne i Üyeleri ve ifl adamlar ile çevre flehirlerden gelen Brisa bayileri de bu görkemli aç l flta bulundu. ve çok say da davetlinin kat ld organizasyonda Sn. Süleyman Akda da konuflma yapt. Geliflen ve de iflen rekabet koflullar na ayak uydurman n önemine dikkat çeken Akda, lastik pazar nda daha etkin olabilmek ve bu yat r mla beraber müflterilerine verdi i önemin ve kalitenin daha da art raca na de indi. sorumlulu unun bilincinde! le birlikte k fl f nd klar hediye edildi. Animasyon ve sat fl destek ekibi ile gerçeklefltirilen bu uygulamada duygulu dakikalar geçiren çocuklar ve ziyaretçiler daha sonras nda bu ziyaretlerinin ve da t lan promosyon ürünlerinin sürekli olaca mesaj n da hastanede Hematoloji bölümündeki hekimlere ve di er çal flanlara verdiler. Tolga Köymen Bridgestone lular Trabzon Otomotiv Fuar ndayd Haziran 2007 tarihleri aras nda Trabzon'da beflincisi düzenlenen Otomotiv Fuar 'na kat lan Bridgestone, fuarda ilgiyle karfl land. Bridgestone ve Lassa markalar n n tan t m n n yap ld aktivitede kullan c lar merak ettikleri sorular n cevaplar n yetkililer taraf ndan detayl ca ö rendiler. Sat fl destek ekibi ve bayan hosteslerin deste iyle gerçeklefltirilen anket sonucu kullan c lara çeflitli promosyon ürünleri de verildi. 13

14 Aktiviteler dil Otomo sponsorlu Serdar Erkin Otopratik bayileri stanbul da bir 28 A ustos 2007 tarihinde stanbul Mövenpick Hotel'de gerçeklefltirilen OtoPratik Bayileri toplant s na, Brisa çal flanlar ve ifl ortaklar da kat ld lar. ç Sat fllar Direktörü Serdar Demirda ' n yapt aç l fl konuflmas n n ard ndan, OtoPratik genel geliflimi, servis süreçleri ve lastik d fl ürün gam konular nda paylafl lan bilgilerden sonra, iflortaklar m z n yapt sunumlara geçildi. Ard ndan OtoPratik flletim Sistemi'nin (OPT S) kurulumu ve kullan m hakk nda Bilgitafl' n sunumu yap ld ve bunu OtoPratik yedek parça tedarikçisi Karland Otomotiv'in sektör verileri ve OtoPratik çal flma sistemini içeren sunum izledi. Castrol, Mutlu Akü ve Würth'ün kurumsal tan t mlar ve bilgi paylafl mlar ile devam eden toplant da, ARC reklam ajans taraf ndan haz rlanan OtoPratik letiflim Stratejisi de kat - l mc larla paylafl ld. OtoPratik bayileri, iflortaklar, reklam ajans ve Brisa'n n kat l mlar yla düzenlenen ilk toplant olmas n n yan s ra, tüm taraflar biraraya getirmesi aç s ndan sektörümüzdeki kat l mc toplant - n n güzel bir örne i de sergilenmifl oldu. Karfl l kl görüfllerin belirtilmesi, tart fl lmas, sektörel geliflimlerin de erlendirilmesi ve ortak kararlar n al nmas aç s ndan da oldukça verimli geçen toplant n n kapan fl konuflmas Genel Müdür Bülent Savafl taraf ndan yap ld. 14

15 tiv den a devam Tolga Koymen dil fiirketler grubu bünyesinde olan ve 2005 y l ndan beri de Otodrag Yar fllar nda Subaru mpreza GT ile yar - flan Emrah Ery lmaz' n tak m na sponsorluk yapan dil Otomotiv, 1996 y - l ndan beri Bridgestone bayisi olarak faaliyet gösteriyor. Türkiye Otomobil Sporlar Federasyonu'nun düzenledi i Türkiye Otodrag fiampiyonas 'nda S - n f 4'te (Super Rod) yar flan Ery lmaz, 2007 sezonunda yap lan toplam dört yar flmada ald dört birincilik ile tüm gruplarda Türkiye fiampiyonlu unu garantileyen tek tak m oldu. Sezonun ilk Otodrag yar fl olan zmit'te pist rekoru da k ran Ery lmaz' n son yar fl 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. araya geldi Alp Akduman Yollarda Bridgestone Bridgestone marka imaj n ve bilinirli ini art rmaya yönelik bambaflka bir çal flma ile karfl m za ç kt. F1 Türkiye Grand Prix'i öncesinde, Adana Bölge'de yap lan belediye otobüsleri giydirme projesi ilgiyle karfl - land. Toplam 10 otobüsün giydirildi- i bu proje ile Bridgestone yollarda boy göstermeye devam ediyor. 15

16 Aktiviteler Duygu Deniz / ris Kahyao lu Competus Keflif Konvoyuna kat lanlardan yorumlar... Birbirinden farkl keflif hikayeleriyle Lassa Competus Keflif Konvoyu na kat lmaya hak kazananlar, bilinmeyen Likya ya do ru yola ç karak tarihin gizemli dünyas nda ve do an n el de memifl güzelli inde yaflamlar na bir maceray daha katma f rsat n buldular. Y lbafl nda hayat görmek ad na çal flt m flirketten istifa ettim. fians eseri bu geziye kat ld m. Buraya geldi imde daha önceden yapt m gezilerden çok farkl bir hava oldu unu hissettim. Buradaki tak m ruhu harikayd. Emre Tula Balc flletme Mühendisi Geziye Lassa n n daveti üzerine kat ld m. Önceleri endifleliydim çünkü ben flehirde yaflamay seven bir insan m. Buradaki ekip ruhu çok iyiydi. Parkurlar gayet zorluydu ve zeminin tafll k olmas do rusu biraz sars nt l yd. Bu zeminleri düflününce lastikler gerçekten ismini hak ediyor çünkü o yolda gitmek gerçekten kusursuzluk gerektirir. Mehmet Coflkundeniz Posta Gazetesi Yaz flleri Müdürü Buraya geldi imde beklentim do an n güzelli i eflli inde jiplerle safari yapmakt. Ancak flimdi görüyorum ki beklentimin çok üstünde bir gezi yaflad m. Burada her fley çok güzeldi, Lassa n n jipleriyle o zorlu yollar aflt k, biribirinden lezzetli yemekler yedik. Yasemin Özkaner Bankac 16

17 Burada her türlü yolda 4x4 lerle kusursuz bir gezi yaflad k. Beklentimin tamamiyle üzerinde günler geçirdim diyebilirim. Senem Tafl nflaat Mühendisi Hawaii de geçen bir tatilimde volkanik kumlu bir plaj aram flt k ve o gün yaflad m en güzel gündü. Oradaki siyah kumu bulunca hayat mdaki keflfin o oldu unu düflünüyordum. Taa ki bugüne dek. Organizasyonun mükemmel ve insanlar n da çok iyi oldu u bu gezi, bana yaflarken keflfetmenin heyecan n derinden hissettirdi. Hayalimin ötesinde bir serüven yaflad m. Keflke devam olsa. Bu tarz gezilerin insan n ufkunu açt inanc nday m. Çünkü o zaman yaflad n z ortam n ve ülkenin bilincinde oluyorsunuz. nsanlara tavsiyem biraz kap lar n aralay p dünyaya bakabilmeleri. Baflak Çankayal Avukat Sinem Alanyurt 17

18 Motor Sporlar Duygu Deniz / ris Kahyao lu Lassa Rally Team, Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi oldu! Eylül tarihlerinde koflulan Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n 6. ve son ulusal aya 32. Yeflil Bursa Rallisi sonras nda Lassa Rally Team, toplad puanla 2007 sezonu Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi oldu! 18

19 Daha ilk sezonunda köklü rakiplerini geride b rak p büyük bir baflar n n alt na imza atan Lassa Rally Team in dört pilotu da k r c etaplara sahip Bursa da bitifle sorunsuz biçimde gelirken, Lassa ralli lastiklerinin dayan kl l ve performans bir kez daha kan tland y l ndan bu yana motorsporlar na kesintisiz destek veren ve ralli lasti i gelifltirme sürecini Lassa Rally Team ve bu tak ma koydu u hedeflerle taçland ran Lassa, Türkiye Ralli fiampiyonlu u hedefinde baflar lara imza atmaya devam ediyor. Sezonunun üçüncü yar fl olan stanbul Rallisi ne dört araç ile kat lan Lassa Rally Team, mavi-k rm z Evo lar n yan na bir de Fiat Punto Kitcar ekleyerek hedefinin yüksek oldu unu bafltan ortaya koymufltu. stanbul Rallisi h zl bafllad H zl parkurlar yla dikkat çeken stanbul Rallisi nde Mehmet Besler, yeni co-pilotu Erkan Güleren eflli inde en iyi zamanlara imza atmaya bafllasa da baz teknik sorunlar yar fl b rakmalar na sebep oldu. Öte yandan Hasan Özseyhan ise h z ndan hiçbir bir fley kaybetmedi ini kan tlarcas na Lassa Rally Team ile birlikte ç kt ilk yar fl nda grup N de ikincili i elde etmeyi baflard. Lassa Rally Team in bir di er önemli ve baflar - l pilotu Ahmet Burkay ise Grup N de üçüncü olmay baflard. Bu sonuçlar n ard ndan Lassa Rally Team pilotlar ndan Ahmet Burkay, Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas nda pilotlar klasman ndaki üçüncülü ünü muhafaza etti. Böylece Lassa Rally Team, Lassa n n gelifltirdi i ve art k tüm dünyaya satmaya bafllad ralli lastiklerini kullanarak sezonun üçüncü yar fl nda önemli sonuçlar elde etti. Hitit Rallisi çekiflmeli geçti Ankara Otomobil Sporlar Kulübü (ANOK) taraf ndan organize edilen ve Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n dördüncü aya olan 34. Hitit Rallisi Temmuz tarihleri aras nda K z lcahamam meydan nda bafllad. lk gün Baflören, Yeflilköy, Çakal ve Madensuyu etaplar n n ikifler defa geçen pilotlar 43 km lik k sm özel etap olmak üzere toplam 108 kilometre yol kat ettiler. Mitsubishi EVO 9 ile yar flan Lassa Rally Team pilotlar Ahmet Burkay grup N de üçüncü olurken Mehmet Besler ise dördüncü olmay baflard. Türkiye Ralli fiampiyonas pilotlar flampiyonas nda Ercan Kazaz liderli ini korurken, Lassa Rally Team pilotu Ahmet Burkay 34. Hitit Rallisi nde yapt derece sonras nda ikincili e yükseldi. Kocaeli Rallisinde liderlik koltu una oturuldu 8 9 Eylül tarihlerinde koflulan Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n beflinci aya olan Ford Otosan 25. Kocaeli Ralli si sonras nda ise Lassa Rally Team liderli i ele geçirdi. Grup N4 Kategorisinde Lassa Rally Team pilotlar ndan Hasan Özseyhan üçüncü olurken, Ahmet Burkay ise beflinci olarak yar fl tamamlad. Lassa Rally Team in genç pilotu Orhan Avc o lu ise gösterdi i üstün performans ile Fiat Palio S1600 otomobili ile kategorisinde üçüncü olarak podyumdaki yerini ald. Sezonun bitimine bir yar fl kala Ralli Pilotlar klasman nda flampiyonlu u ilan eden Ercan Kazaz kadrosuna dâhil eden ST Racing in yapt stratejik manevra gündemin de iflmesine yol açm flt. Bunun yan nda rakiplerinin güç birli i yapmas na ra men lastiklerine ve ekibine güveni tam olan Lassa Rally Team, strateji de iflikli ine gerek duymadan bitifle tak mlar birincisi olarak ulaflmay baflard. Arkas Otomotiv Türkiye Ralli fiampiyonas n n alt nc ve son ulusal aya 32. Yeflil Bursa Rallisi ne gelince önemli derecelere imza atan Lassa Rally Team, parkurlara ç kt ilk sezonda Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi olma baflar s n gösterdi. Dünyada ve Türkiye de bir lastik markas tak m olarak ilk defa flampiyonlu a ulaflan ekibin tüm pilotlar Bursa da bitifle arka arkaya gelerek Lassa ya görkemli bir zafer sahnesi yaflatt, sezon muhteflem bir final ile sonland. ARKAS Otomotiv Türkiye Ralli Tak mlar Birincili i 1- Lassa Rally Team Puan 2- ST Racing Puan 3- Yurtiçi Kargo Rally Team 132 Puan 4- Atölye Kazaz 100 Puan 5- Unifree Rally Team Puan 19

20 Motor Sporlar Türkiye Ralli Tak mlar Birincisi, Lassa Rally Team'in resmi sitesi aç ld Lassa Racing Tyres ve Lassa Rally Team e özel olarak tasarlanan sitede yar fl lastikleri gelifltirme program, Lassa Rally Team ile ilgili tüm güncel bilgiler, yar fl takvimleri ve görsel malzemeler yer al yor. Lassa Racing Tyres a özel bu sitede, Lassa Rally Team ile ilgili tüm detayl bilgilerin yan nda, ralli ile dopdolu özel video filmleri, masaüstü desenleri ve zengin içerikli foto raf galerisi de bulunuyor. Ayr ca site ziyaretçilerinin en güncel geliflmeleri takip etmeleri de mümkün k l n yor. Lassa ve Lassa Rally Team ile ilgili bilmek istenilen herfley ve tüm öneriler konusunda; sitede yer alan iletiflim bölümündeki adresleri yetkili kiflilerle kontak kurulmas n sa l yor. 20

21 Bas nda Lassa Yar fl Lastikleri 21

22 Güncel Gönül Bedir En profesyonel kulüp kim? Türkiye'de bugüne kadar en çok taraftara hangi kulübün sahip oldu u tart flmalar yafland. Ama futbolun endüstriye dönüflmesiyle beraber, sahip olunan taraftar say s ndan ziyade, taraftarla kurulan profesyonel iliflki önem kazan yor. Kulüpler flirketleflirken, taraftarlar müflteri olarak alg lan rken, Türk kulüpleri taraftar iliflkileri yönetiminin neresinde sorusuna spor yazarlar yla birlikte cevap arad k. Williams tak - m n n patronu Sir Frank Williams, kendisine yöneltilen "Formula 1 TM ifl mi, spor mu" sorusuna, "Pazar günleri ö leden sonra iki saat spor, onun d fl nda kalan zamanlarda ifltir" diye cevap verir. Frank Williams' n Formula 1 TM endüstrisine getirdi i tan mlamay, futbol endüstrisi içinde kullanmak yanl fl olmaz. Futbol, tüm dünyada art k, iki tak m n sahaya ç k p 'mutlak galibiyet' parolas yla mücadele ettikleri bir spor olman n çok ötesinde. Endüstrileflmeyle beraber, flirketleflmeye de bafllayan kulüpler, baflka hiçbir sektörün, hiçbir flirketin sahip olmad bir flansa sahip. Günümüzün h zla artan rekabet dünyas nda markalar, pazarlama ve reklam mecralar n etkili kullanabilmek, tüketiciye ulaflabilmek için büyük bir yar fl verirken, futbol kulüpleri için tersi bir süreçten bahsetmek mümkün. Mecralar, futbola en çok yer veren alan olabilmek için adeta yar fl halinde. Medyada görünebilmek için yüksek rakaml sponsorluk ve reklam bütçeleri haz rlayan kurumlar n aksine, futbol kulüpleri için medyada görünmek bedava, hatta üstüne para kazand klar bir alan. Markalar, kendi sad k hedef kitlelerini yaratabilmek için kesintisiz bir pazarlama, reklam ve PR çal flmas yürütürken, bunun için ayr departmanlar olufltururken, "müflteri odakl " olmak olgusu etraf nda flirket vizyonlar n gelifltirirken, futbol flirketleri (kulüpler), di er flirketlere göre 1-0 önde bafllad klar mücadelede, hanelerine yeni skor yazd ramamalar nda, hedef kitleleri olan 'taraftar'lar nas l yöneteceklerini bilememeleri yat yor. Kulüpler profesyonelce yönetilmiyor Spor sponsorlu una olan yat r mlar n artt, ama en ufak rüzgârda sahalar n terk edildi i, sponsorlu un sadece forma reklam olarak alg land Türkiye'de, Manchester United, Juventus, Real Madrid, Milan veya Bayern Münih gibi kulüplerin yönetim anlay fl yla karfl laflt r ld nda, kulüplerin ciddi birer flirket mant yla yönetildi ini söylemek zor. Uzun y llardan beri, Türk futbolunda en çok flikayet edilen konular n bafl nda kulüplerin kötü yönetilme konusunun gelmesi de, flirketleflme sürecinin sanc l yafland n bir göstergesi. Kulüp yöneticili inin, medyada görünme konusunda sa lad büyük avantajdan nemalanmak isteyen ifl adamlar taraf ndan kendi ifllerine ivme kazand rmak için bir f rsat olarak görüldü ü Türk futbol endüstrisi, dünya kulübü olmak, Avrupa'ya isimlerini 22

23 alt n harflerle yazd rmak, tak m n borçlar n azaltmak gibi ezber laflar n ötesine geçen bir vizyona sahip de il. Büyük bir bölümünde profesyonel kadro ve departmanlara sahip olmad için marka alg s, marka yönetimi ve taraftar iliflkileri yönetimi hasbelkader gerçeklefltiriliyor. Tüm dünya futbolun ticari boyutunun giderek önem kazanmas na paralel olarak yeni yönetim aray fllar, taraftar memmuniyeti sa lamaya yönelik pazarlama stratejileri gelifltirirken, sat - lan ürünün sadece bilet ya da forma olman n ötesinde "ait olma duygusu" tafl d gerçe iyle hareket edilirken ve bu flekilde ciddi ciro art fl sa lan rken Türkiye'deki futbol kulüpleri, taraftar iliflkileri yönetiminde yolun neresinde? Profesyonel taraftarlar var Türkiye Gazetesi Spor Yazar Emre Bol, taraftar-kulüp iliflkisi 'menfaatler' üzerine kurulu diyor. "Bütün kulüp baflkanlar n n verdikleri röportajlarda, "Biz hiçbir taraftar grubuna bedava bilet vermiyoruz" diyor. Bu kocaman bir yalan" diyen Bol'a göre baflkanlar n böyle söylemesinin arkas nda koltuklar nda rahat oturabilmek, tak m n kötü gitti i dönemlerde tribünlerden tepki görmemek için kendi taraftar gruplar n yaratmas yat yor. Bugün tribünlerde oturanlar n bir ço unun "profesyonel taraftar" oldu- unu ifade eden Emre Bol, bu taraftarlar n geçimlerini kulüp baflkanlar ndan ald klar bedava biletleri satarak sa lad klar n ve tribünlerde baflkan n borazanl n yapt n belirtiyor. Bilet al flverifli devam ediyor CNN Türk Spor Müdürü Volkan Çetin'de Emre Bol ile ayn görüflte. Modern anlamda taraftar-kulüp iliflkisine rastlamad n belirten Çetin, "Birçok kulüpte yöneticiler, taraftarlar icraatlar n n ya da seçim kampanyalar n n bir parças haline getiriyor. Karfl l kl ç kar iliflkisi kuruluyor" diyor. Yöneticilerin taraftarlar n iyi tan d na dikkat çeken Volkan Çetin, kulüp ve taraftarlar aras nda hala bilet al flveriflinin yap ld n ifade ediyor. Yöneticiler taraftar psikolojisini tafl yor Hürriyet Gazetesi Spor Yazar Altan Tanr kulu'da kulüplerin taraftarlar n çok iyi tan d klar görüflünü savunuyor. Ço u yöneticinin taraftar psikolojisinde maç izledi ine de inen Tanr kulu, "Ancak taraftarlar n her bölümüyle diyalogda olmas beklenemez. Genellikle kulübü sürekli destekleyen taraftar kitleleriyle, kulüp ürünleri alarak kulübe destek olan taraftarlar önde tutuyorlar" diyor. Hemen her yöneticinin tribünlerden geldi ini söyleyen Fanatik Gazetesi Spor Yazar Hasan Ali Atasoy'da ço u tuttu u tak m n fanati i olan yöneticilerin, zaman zaman flöhret için bu yolu seçtikleri, paralar n bunun için saçt klar söylense de, Türkiye'deki kulüplerin hala 'dernek' yap s yla yola devam etmesinin bunu kaç n lmaz k ld - n belirtiyor. Kulüpler, Fenerbahçe'yi örnek almal Fenerium'un sa lad baflar n n, Fenerbahçe nin sadece dünya y ld zlar n renklerine ba lamas yla aç klanamayaca n belirten Bol, "Geçen sezon bafl nda spanya'n n Real Madrid kulübünden yetkililer stanbul'a gelerek Fenerium ma azalar n incelediler. Bir kulüp ma azas n n bu kadar ifl yapmas onlar da flafl rtm fl olmal. Sadece dünya y ld zlar al narak çok sat fl yap lsa, Real Madrid, buralara gelip çal flma yapmazd. Çünkü dünyan n en büyük y ld zlar Real Madrid'de oynuyor. Demek ki burada ince bir nokta var, profesyonel bir çal flma var" diyor. Türkiye'deki bütün kulüplerin baflar l olabilmek için Fenerbahçe'nin yap s n gözden geçirmesi gerekti ini söyleyen Emre Bol'un bir de önerisi var. "Ben Fenebahçe yönetiminin yerinde olsayd m Fenerbahçe Akademisi kurard m" diyen Bol, akademi arac l yla yönetici, teknik adam, alt yap ve kulüp ekonomisi alan nda e itim verilebilmesinin yan nda, Aziz Y ld r m' n bu flekilde Türk futboluna örnek olacak ve ileriye götürecek bir ifle imza ataca n belirtiyor. 23

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

POLE POSITION bulletin

POLE POSITION bulletin Merhaba Avrupa Puanlar Sonraki Yar fl Monaco da Merhaba Avrupa 29 sezonunun ilk Avrupa yar fl spanya GP'si ile tamamland. Mercedes-Benz motoru kullanan Brawn Mercedes tak m duble yaparken onlar iki Red

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

POLE POSITION bulletin

POLE POSITION bulletin Adaya enerji geldi! Puanlar Sonraki Yar fl Almanya da Adaya enerji geldi. Hafta sonu koflulan ngiltere GP'sinde Red Bull pilotu Sebastian Vettel hem pole pozisyonu hem de zaferi elde ederken, tak m arkadafl

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

POLE POSITION bulletin

POLE POSITION bulletin Brawn Mercedes den 7. flampanya! Puanlar Sonraki Yar fl ngiltere de Brawn Mercedes den 7. flampanya! Ülkemizde 5. kez düzenlenen Formula Türkiye GP'sinde Brawn Mercedes pilotu Jenson Button zirveye ad

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

POLE POSITION bulletin

POLE POSITION bulletin Monaco da Formula keyfi! Puanlar Sonraki Yar fl Türkiye de Monaco da Formula keyfi! Tüm dünyada k fl aylar ndan bu yana süregelen birçok yerel ve uluslararas sportif etkinli in finallerinin yafland May

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka.

206 Sedan. Peugeot. Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Güzellik. Tutku. Güven. Zeka. 206 Sedan Peugeot Peugeot'yu seçmek, bir tasar m ya da teknolojiden fazlas n seçmek demek. Peugeot yu seçmek. Modellerimizde bulunan dört de eri; estetik, dinamizm, güvenilirlik ve yenili i yaflam biçimi

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

POLE POSITION bulletin

POLE POSITION bulletin Nisan 29 3 Malezya'da SELpang... Puanlar Sonraki Yar fl, Çin de Nisan 29 3 Malezya'da SELpang... Malezya'n n Sepang pistinde 56 turdan oluflan sezonun 2. GP'sine, yar fl n 28. turunda bafllayan yo un muson

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

POLE POSITION bulletin

POLE POSITION bulletin Mart 29 2 Avustralya, fl klar, sesler, motor! Puanlar Sonraki Yar fl, Malezya da Mart 29 2 Avustralya, fl klar, sesler, yeni sezon, motor! 29 sezonuna merhaba dedi imiz Avustralya GP'si ile heyecan geri

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

POLE POSITION bulletin

POLE POSITION bulletin Nisan 29 Triple Double Puanlar Sonraki Yar fl Bahreyn de 2 3 5 6 7 R Nisan 29 Triple Double 29 sezonunun 3. randevusu Çin GP'si ile tamamland. Sebastian Vettel bafltan sona liderli i kimseye b rakmadan

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

2006 Y l Faaliyetleri

2006 Y l Faaliyetleri 2006 Y l Faaliyetleri Ocak Alfa 159 Türkiye yollar nda Alfa Romeo'nun sportif görünümü ve estetik tasar m ile gelece i yakalayan, s ra d fl çizgilere sahip modeli Alfa 159 Türkiye'de piyasaya sunuldu.

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı