Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var"

Transkript

1 Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli eserleri seslendiren Kurtoðlu, performansý, sahne tecrübesi ve sesiyle izleyenlerden tam not aldý. SAYFA 2 DE TÜVTÜRK traktör sahiplerinin ayaðýna gidiyor Traktör muayene ve trafik cezasý gecikme bedellerinin yeniden yapýlandýrýlmasýndan sonra traktör sahiplerine, bir avantaj da TÜV- TÜRK'ten. Gezici Traktör Muayene Ýstasyonu 8 Ekim'den itibaren Çorum'da. SAYFA 9 DA 09 EKÝM 2014 PERÞEMBE 40 KURUÞ Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Hitit Üniversitesi ile KOSGEB Müdürlüðü tarafýndan 29 Eylül - 04 Ekim Avrupa KOBÝ Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Deneyimler-Baþarý Hikayeleri' baþlýklý bir toplantý düzenlendi. Cazgýr A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Makine Mühendisi Orhan Cazgýr'ýn bilgi ve tecrübelerini paylaþmak üzere katýldýðý toplantýyý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði bölümü öðrencileri izledi. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya ayrýca Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu ve Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul'da katýldý. SAYFA 5 DE Belediyeye 5 yýllýk yol haritasý Çorum Belediyesi ekim ayý Meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis gündeminde yer alan belediye bünyesinde 5 yeni müdürlük kurulmasý ile 5 yýllýk Stratejik Plan kabul edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mecliste yaptýðý konuþmada dönemini kapsayan Stratejik Plan hakkýnda açýklamalarda bulundu.. SAYFA 3 TE Kýlýç'tan Nadýk talebi Belediye Meclisi üyesi Özgür Kýlýç, Eskiekin yolu ve Hacýkerim baðlarý civarýnda gecekondu yapýlaþmanýn fazla olduðunu ifade ederek, SAYFA 3 DE ANALÝZ Vali Sabri Baþköy neden gönderildi? AK Parti de Kongre ve Vekil Heyecaný Nadir YÜCEL 2 Yýl görev yaptýkdan sonra duygulu ve övgü dolu konuþmalý 'Timsah gözyaþlarý' ile Vali Sabri Baþköy uðurlanmýþtý. Neden merkez valiliðine gönderildiðinin gerçek nedeni adýna ise Ýktidar partisi temsilcilerinden bugüne kadar dolaylý ( Ýmalý ) ya da dolaysýz gerekçesini henüz dile getiren olmadý. Elbette hiçbirimiz kusursuz hatasýz deðiliz. Vali Sabri Baþköy'ün de bir kaç hatasý olmuþ olabilir. Bize göre özellikle Üniversite v.s. konularýnda çok ciddi katkýlarý oldu. Faydasý, hatalarýndan fazla idi. Çorum da görev yaptýðý sürece AK Partili 3 Vekilden özellikle Salim Uslu ve Belediye baþkaný ile daha yakýndý! AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile ayný yakýnlýðý saðlayamadý! Ýçiþleri bakaný Efkan Aðala'nýn 'Randevu defterinin Çorum Bölümünde' Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan'ýn 2 kez, Murat Yýldýrým ve Cahit Baðcý'nýn da 1 er kez bu konu adýna görüþtüðü bilgisi yanlýþ olmasa gerek. Yani merkeze çekilmesinin perde arkasýndaki asýl gerekçe, Emekliler bayramlaþtý Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri dernek üyeleriyle dün bayramlaþtýlar.sayfa 4 DE Muhtarlardan Kaya'ya teþekkür plaketi Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen programda Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya'ya muhtarlar adýna plaket verdi.mahalle muhtarlarý ve köy muhtarlarý Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen programda bir araya geldi.belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile... SAYFA 5 DE ' AK Parti, 'Çorum da sadece 1 Milletvekili ve 1 belediye baþkanýndan ibaret deðildir'in isbatý þeklinde ki çýkýþtýr' AK Parti Kongresi ve Vekil adaylarýna bakýþ AK Parti de Tüm Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum ve ilçelerinde þimdiden heyecan baþladý. Özellikle AK Partili siyasi kimlikliðe sahip olan dostlarým bana:' Kongre, baþkan adaylarýný hatta milletvekili adaylarýný þimdiye kadar yazardýn. Yoksa yaþlanýyormusun'diye sataþtýlar. Cevap hakkým noktasýnda KONTUR Turizm'in sahibi ve ayný zamanda Avrupa ve Eski Boks Þampiyonlarýmýzdan olan Faysal Karakuþ bey ile Hollandalý Ýþ adamý Dostum Frank ile beraber Alanya da ki Turizmci Kuzenim Serhat'ýn Experia Saray Beach Otel'in bahçesinde ki performansýma þahit olan kiþilerdir. Üstelik enerjimi nerden aldýðýmý sordular. Bende Çorum Leblebisinden dedim. ( Bir ara Faysal Karakuþ bey'in ibretlik yaþanmýþ hikayelerinden kesitler aktarmaktan da onur duyacaðýz) Espri bir yana delege yazýmlarý ile birlikte AK Parti kongresi adýna start alýnmýþ durumda. Önce delegeler seçilecek. Sonra delegeler Merkez Ýlçe Baþkanýný seçecekler. Mevcut Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse Ahmet Ceylan'ýn tekrar aday olmamasý durumunda Ýl Baþkanlýðýna oynayacaktýr. Kongre adýna Analize bu nokta dan baþlarsak, Baþbakanlýðý döneminde Recep Tayyip Erdoðan Çorum dahil olmak üzere Samsun, Malatya, Antalya gibi gibi illerin baþkanlarýnýn da içeresinde yer aldýðý 10 Ýl baþkanýndan memnun olduðu bilgisine sahibiz. Teþkilatcýlaða önem veren Recep Tayyip Erdoðan, Ülkü Ocaklarý'ndan saðduyu çaðrýsý Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal yaptýðý açýklamada, Suriye'nin Aynel Arap kasabasýnda, bir süredir eli kanlý iki terör....sayfa 9 DA Ahmet Davutoðlu ile Halef Selef görüþmeleri içerisinde," Parti ve teþkilat çalýþmalarýnýn önemine deðinirken, ' 2015 seçimleri adýna mutlaka Ýl baþkanlarýndan ve teþkilat içersinden baþarýlý arkadaþlarý listeye almalýyýz. Bu düþünce teþkilatlarýmýzý diri ve dinamik tutacaktýr. Hak edenleri ödüllendirerek diðerlerinin de azmini artýrmalýyýz" dediðini Erdoðan'ýn kurmaylarýndan öðreniyoruz." Bu pencereden baktýðýmýzda Ahmet Ceylan Ýl baþkanlýðýný deðilde 2015 Vekilliðini düþünecek olursa ( Bu konuyu teyit ettirme adýna dün görüþtüðüm Ceylan da olaðanüstü bir durum olmamasý durumunda Ýl baþkanlýðýna tekrar aday olmayý düþünmediðini ifade etti ) Vekillik þansýnýn yüksek olduðundan hiç kuþkunuz olmasýn. Mustafa Köse de ayný cesareti gösterirse Ýl baþkanlýðýna oynayacaktýr. Mustafa Köse'nin þansý arþýsýna çýkacak aday ile ile doðru orantýlý olacaktýr. Merkez Ýlçe Baþkan aday isimleri içerisinde ciddi olarak ele alýnacak isimlere baktýðýmýzda ise Yaþar Anaç, Mustafa Alagöz ve Erhan Akar isimleri öne çýkýyor. Erhan Akar'ýn Merkez Ýlçe baþkaný olmamasý durumunda ki hedef adresi ise 1 yýl sonra Ýl Genel Meclis Baþkanlýðý olacaktýr. Mevcut Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya bazý derslerden þimdiden sýnýfda kalmýþtýr. Kaldý ki Ýl genel meclis baþkanlýk seçimlerden önce dönüþümlü baþkanlýk yapýlmasý da konuþulmuþtu! Bu konular ile ilgili olarak telefonumuz görüþmelere kapalý olacaktýr. Anlayýþýnýz için teþekkürler. ( Kaldýðýmýz yerden yarýn devam etmek üzere esen kalýn) Mustafa Çatar Çorum'da Mavi Dil hastalýðý yok Çorum'da özellikle küçükbaþ hayvanlarda görülen mavi dil hastalýðýnýn görülmediði belirtildi. Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda mavi dil hastalýðýyla ilgili olarak Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, ülkemizde Balýkesir, Sakarya, Bilecik ve Ordu illerinde görülen mavi dil hastalýðýna Çorum ve Amasya'da görülmediðini açýkladý. SAYFA 7 DE 5 yeni müdürlüðe Meclis onayý Çorum Belediyesi bünyesinde 5 yeni müdürlük daha kuruldu. Yeni müdürlüklerin kurulmasý dün yapýlan ekim ayý Meclis toplantýsýnda görüþülerek karara baðlandý. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, zaman içinde iþ yükü artan müdürlüklerin farklý müdürlüklere ayrýldýðýný veya ihtiyaç halinde yeni müdürlüklerin kurulduðunu bazýlarýnýn... SAYFA 5 DE

2 YILDIZ HABER 2 Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Ýmsâk : 05:12 Güneþ : 06:37 Öðle : 12:35 Ýkindi : 15:44 Akþam : 18:20 Yatsý : 19:38 YILDIZ AJANDA Yanya Kalesi'nin fethi (1431) - Dünya Posta Günü - Uganda'nýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasý (1962) ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli eserleri seslendiren Kurtoðlu, performansý, sahne tecrübesi ve sesiyle izleyenlerden tam not aldý. Gecenin sonunda birde sürpriz yapan Kurtoðlu, konserin bir diðer sanatçýsý þiir yorumcusu Serdar Tuncer'in sahnesinde tekrar sahneye çýkarak þarkýlarýyla eþlik etti. Haber Servisi Çorum Vakfý Ankara Þubesi'ne "Alman Ulusal Günü" daveti Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan bir süre önce düzenledikleri Hititler Elçiliklerde etkinliðinin etkilerini görmeye baþladýklarýný açýkladý. Alman Ulusal Gününe aldýklarý resmi davet üzerine katýldýklarýný kaydeden Bilan, "Sayýn Büyükelçi Eberhard Pohl ve eþine el sanatý hediyeler ve Vakýf faaliyetlerimizi anlatan dökümanlar hediye ettim. Ayrýca ortak projeler ve özelliklede Hattuþa'nýn kardeþ þehir yapýlmasý üzerine sohbet ettik. Programa bütün büyükelçiler, sanayi ve biliþim bakanlarý, milletvekilleri, akademisyenler ve bir çok seçkin konuk iþtirak ettiler" dedi. Haber Servisi "Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri" yapýlacak Çorum'da, Türkiye Ekonomi Birliði Koordinatörlüðü'nde, Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði (OAÝB), Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) iþbirliðiyle "Dýþ Ticaret Bilgilendirme Semineri" düzenlenecek. 14 Ekim 2014 Salý günü TSO Meclis Salonu'nda saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan seminerde, Türkiye'nin 2023 yýlýnda ulaþmayý hedeflemiþ olduðu 500 milyar Dolarlýk ihracat hedefine giden yolda, ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artýþýnýn saðlanmasý gibi temel hedefler hakkýnda bilgiler verilecek. Seminerle, Çorum ili ihracat seviyesinin yükseltilmesi, bölge ülkeleri ile yapýlan ticaret ve ihracatýn artmasý, dýþ ticaretle ilgili öðrencilerin, firma ve kuruluþlarda çalýþan elemanlarýn bu konudaki bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesine ve nitelikli eleman yetiþtirilmesine katkýda bulunulmasý amaçlanýyor.katýlýmýn ücretsiz olduðu seminere katýlmak Yýl: 10 Sayý: EKÝM 2014 PERÞEMBE ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : isteyen firma temsilcilerinin, 9 Ekim 2014 Perþembe günü mesai bitimine kadar Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði Genel Sekreterliði eðitim portalý adresine kayýt yaptýrmalarý gerekiyor. Haber Servisi YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hamdi oðlu 1955 doðumlu Ömer Yýldýz YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Þeref oðlu 1993 doðumlu Tayfun Þahin TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yoldan insanlara sýkýntý veren þeyleri gider! Çünkü bu senin için sadakadýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Topla Asker Ey saçlarý alagorsan kesik haným kýz! Gülme öyle bana bakýp sen arsýz arsýz! Bacaðýmla alay etme pek topal diye. Bir sorsana o topallýk bana nereden hediye? Sen Þiþli de dans ederken her gece gündüz, Biz ötede ne ovalar, çaylar, ne dümdüz Yaylalarý geçtik, karlý daðlarý aþtýk; Siz salonda dans ederken bizler savaþtýk. Ey dudaðý kaným gibi kýpkýrmýzý kýz, Gülme öyle bana bakýp sen arsýz arsýz! Olan iþler dimaðýný azýcýk yorsun! Biliyorum elbisemle eðleniyorsun; Biliyorum baldýrýný o kadar nazla Örten bir tek ipek çorap kýymetçe fazla Benim bütün elbisemden... Hatta kendimden... Biliyorum: Çünkü bugün þu dünyada ben Neyim? Bir hiç... Ýþe güce yaramaz topal... Sen saðlamsýn, senin hakkýn, dünyadan zevk al: Çünkü orda düþmanlarla boðuþurken biz Siz muhteþem salonlarda þarap içtiniz! Ey gözünün rengi bana yabancý güzel, Her yolcunun uðradýðý ey hancý güzel! Sen yabancý kucaklarda yaþarken her gün Yapýyorduk bizde kanla, barutla düðün. Sen o sýcak odalarda cilveli, mahmur Dolaþýrken... Biz de tipi, fýrtýna, yaðmur, Hüseyin Nihal Atsýz HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2713 2,2721 EUR 2,8639 2,8647 STERLiN 3,6512 3,6538 JPY YENi 2,0916 2,0928 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ABALI ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:105 - YEÞÝL FIRIN YANI BAÞAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 5 yeni müdürlüðe Meclis onayý Belediyeye 5 yýllýk yol haritasý Çorum Belediyesi ekim ayý Meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis gündeminde yer alan belediye bünyesinde 5 yeni müdürlük kurulmasý ile 5 yýllýk Stratejik Plan kabul edildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mecliste yaptýðý konuþmada dönemini kapsayan Stratejik Plan hakkýnda açýklamalarda bulundu. 5 yýllýk Stratejik Planýn belediyenin yol haritasý olduðunu kaydeden Baþkan Muzaffer Külcü, "Stratejik Plan kanun gereði yapýlýyor ve bizimde yol haritamýz konumundadýr. Belediye birimleri, sivil toplum kuruluþlarý, tüm mahalle muhtarlarý, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile anketler yoluyla halkýnda görüþleri alýnarak bu plan yapýldý. Ayný zamanda seçim döneminde verdiðimiz sözleri göz önünde bulundurarak yol haritamýzý hazýrladýk. Planýn hem rasyonel olmasýný hemde hayata geçirilebilir olmasýný hedefledik. Belediyenin Kurumsal Geliþimi, Kentsel Geliþim, Çevre Saðlýðý ve Güvenlik ile Toplumsal Geliþim olmak üzere 4 ana baþlýktan oluþtu" dedi. Planýn içeriði hakkýnda kýsa bilgiler veren Baþkan Külcü, "Yeþil alanlarýmýzýn kiþi baþýna düþen miktarýnýn Avrupa standartlarýnýn üstünde olmasý, þehrin konut alanlarýnýn planlanmýþ olmasý, parklarýn þehre homojen daðýlmasý avantajlý olduðumuz konular arasýnda yer alýyor. Altyapý ile ilgili ciddi bir sorunumuz yok. Þehrin Saat Kulesi etrafýnda tek merkezli olmasý zayýf bir noktamýz olarak görünüyor. Kent meydanýnýn olmamasý da büyük bir eksiklik. Ulaþým Master Planýnýn olmamasý da sorun. Birkaç kez ihaleye çýktýk ama olmadý. Eksikliklerden kaçarak çözüm üretilmez. Bizde sorunlarý çözmeye çalýþacaðýz. Geçen 5 yýllýk dönemde ortaya konan performansýmýz bu 5 yýllýk dönemde taçlanacak" þeklinde kaydetti. Daha sonra görüþülen dönemini kapsayan Stratejik Plan oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Çorum Belediyesi bünyesinde 5 yeni müdürlük daha kuruldu. Yeni müdürlüklerin kurulmasý dün yapýlan ekim ayý Meclis toplantýsýnda görüþülerek karara baðlandý. Gündem maddesi hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, zaman içinde iþ yükü artan müdürlüklerin farklý müdürlüklere ayrýldýðýný veya ihtiyaç halinde yeni müdürlüklerin kurulduðunu bazýlarýnýn ise kapatýldýðýný ifade ederek, bu 5 müdürlüðünde ihtiyaçtan dolayý kurulduðunu söyledi. Etüt Proje, Yapý Kontrol, Tesisler, Spor Ýþleri ve Strateji Geliþtirme Müdürlüklerini kurmaya karar verdiklerini anlatan Baþkan Külcü, "Þehir büyüyor buna baðlý olarak belediye de büyüyor. Yeni durumlara cevap vermek için bu deðiþiklikleri yapmak zorunda kaldýk" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra yapýlan oylamada 5 yeni müdürlüðün kurulmasý oy birliði ile kabul edildi. Fatih AKBAÞ Stratejik Plan hazýrlanýrken meclis üyelerinin de Kýlýç'tan Nadýk talebi Belediye Meclisi üyesi Özgür Kýlýç, Eskiekin yolu ve Hacýkerim baðlarý civarýnda gecekondu yapýlaþmanýn fazla olduðunu ifade ederek, bu bölgelerde imar düzenlemesi yapýlmasý gerektiðini söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda konuþan Özgür Kýlýç, Nadýk bölgesinin de geliþmesi için çalýþma yapýlmasý gerektiðini dile getirerek, "Nadýk neden bir Dikmen Vadisi olmasýn" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Eskiekin yolu ve Hacýkerim baðlarý bölgesi ile ilgili çalýþma yapýlabileceðini kaydetti. Eskiekin yolu kenarýnda mezarlýk olarak ayrýlan alanda bulunan topraðýn cesedi çürütmediði ile ilgili iddialarýn bir þehir efsanesi olduðunu ifade ederek, "Þu an mevcut mezarlýklarýmýzýn kapasitesi uzun yýllar yetecek düzeyde. Ancak bu bölgeyi de rezerv alaný olarak tutuyoruz. Nadýk ile ilgili olarak da her bölge kendini rantýný üretmesi lazým. Fen Lisesi bölgesinde tüm çalýþmalarý bitirdiðimiz halde hala konutlar yapýlmadý. Yinede biz belediye olarak elimizden geleni yaparýz" ifadelerini kullandý.fatih AKBAÞ görüþleri alýnmalý Belediye Meclisi CHP Grup Baþkaný Ayhan Þamlý, belediyenin Stratejik Planý hazýrlarken Meclisinde görüþünün alýnmasý gerektiðini söyledi. Belediye Meclisinin dün yapýlan ekim ayý toplantýsýnda 5 yýllýk Stratejik Plan ile ilgili gündem maddesi görüþmeleri sýrasýnda söz alan Ayhan Þamlý, "Plan hazýrlama faaliyetlerine meclis üyeleri olarak alýnmadýk. Keþke bizimde bu çorbada tuzumuz olsaydý. Arkadaþlar Stratejik Planý özenle hazýrlamýþlar, emeði geçenlere teþekkür ediyorum. Bu yol haritasý bundan sonraki yýllarda da revize edilebilir. Üniversite ile iþbirliði yapýlabilir. Çorum'un geleceði için Nazým Ýmar Planý mutlaka hazýrlanmalýdýr" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Ayhan Þamlý'nýn sözleri üzerine yaptýðý açýklamada, Stratejik Planý kanun gereði hazýrladýklarýný ve belediye çalýþmalarýný zaten yýl için de ihtiyaca göre revize ettiklerini söyledi. Baþkan Külcü üniversite ile iþbirliði noktasýnda yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini ve bunun ilk adýmýnýn ise Akýllý Kavþaklar olduðunu kaydetti.baþkan Külcü, Nazým Ýmar Planý ile ilgili de ihalenin 2015 yýlýnda Ýller Bankasý tarafýndan yapýlacaðýný açýkladý. Fatih AKBAÞ Tabip Odasý saðlýk çalýþanlarýný bayramda unutmadý Çorum Tabip Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Mustafa Azak ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ýzzet Ezer Hitit Üniversitesi Eðitim Araþtýrma Hastanesi büyük acil polikliniðini, çocuk Acil polikliniðini, Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi acil polikliniðini, Özel Elitpark Hastanesi'ni ve Çorum Özel Hastanesi'ne bayramlaþma ziyaretinde bulundular. Tabip Odasý yönetimi bayram, tatil demeden, büyük bir özveri ile fedakarca çalýþmalarýna devam eden saðlýk çalýþanlarýnýn bayramýný kutladý ve gösterdikleri özverili çalýþmalar için teþekkür etti. Hekimler ve saðlýk çalýþanlarý, nöbet tutan arkadaþlarýný unutmayýp, Ramazan Bayramýndan sonra Kurban Bayramý'nda da ziyaretlerine devam eden Tabip Odasý Yönetimi'ne teþekkür ettiler ve ziyaretten duyduklarý memnuniyetlerini dile getirdiler. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 TARGEL personelinin sorunlarý çözülmeli Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül TARGEL personelinin kadroya geçmesine raðmen hala Köy Merkezli personel olarak görülmesini yargýya taþýdýklarýný açýkladý. Daha önce sözleþmeli iken yapýlan deðiþiklikle kadroya geçen bu personeller için sözleþmedeki þartlarýn son bulduðunu ve Bakanlýk bünyesindeki diðer kadrolu meslektaþlarý gibi onlarýnýn da, asli ve sürekli görevlerde, il ve ilçe merkezlerinde çalýþtýrýlmasýnýn zorunlu hale geldiðini kaydeden Necati Gül, "Bu deðiþikliðe raðmen Bakanlýk, ilgili personelin çalýþtýðý taþra kuruluþlarýna bir teblið yayýnlayarak, bahse konu personelin, yeni kadroya atanmasýna raðmen yine "sözleþmeli olduklarý statülerde var olduklarýný varsayarak, eski köy merkezli çalýþmalara devam edileceðini" taþra kuruluþlarýna tamim etmiþtir. Sendikamýzca yapýlan düzenlemeye anýnda itiraz edilmiþ olup, kadroya alýnmýþ bahse konu personel için tarif edilen "Köy Merkezli Çalýþma", hukuka aykýrýdýr. Þöyle ki; bahse konu bakanlýðýn tarihinde çýkan 639 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnamede köy teþkilatý yer almamaktadýr. Buna ilaveten 3046 sayýlý "Bakanlýklarýn Kuruluþ ve Görev Esaslarý Hakkýnda Kanun"da yer alan"çalýþma þartlarýna esas kullanýlabilecek fiziki mekânýn, söz konusu personelin görevlendirildiði pek çok köyde bulunmamasý" ve 2946 sayýlý Kamu Konutlarý Kanunu ve buna dayalý çýkartýlan Kamu Konutlarý Yönetmenliðinde belirtilen"zorunlu konut þartlarýn yerine getirilmemiþ olmasý" da hukuki anlamda tarif edilen çalýþmanýn hukuka aykýrý olduðunu açýkça göstermektedir. Yapýlan itirazýmýza karþýlýk, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca, olumlu bir düzenleme yapýlmadýðý için, Bakanlýk Tebliðinin Yürürlüðünün durdurulmasý ve iptali ile ilgili Danýþtay'da dava açýlmýþtýr. Dava süreci devam etmekte olup, sendikamýz hukuk bürosu tarafýndan takip edilmektedir. Önceleri sözleþmeli olup, daha sonra kadro altýna alýnan bahse konu personelin mevcut çalýþma þartlarýnda uðramýþ olduðu köy merkezli çalýþma dayatmasý yanýnda mevcut; görevde yükselme, tayin ve nakil, harcýrah vb özlük haklarý maðduriyetlerine bu günlerde yeni bir maðduriyet daha eklenmiþtir. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý (GTHB) ve Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) arasýnda 2013 yýlýnda imzalanan bir protokolle, önceleri TÜÝK tarafýndan yürütülen Tarýmsal Üretim Kayýt Sistemi'nin (TÜ- KAS) tüm çalýþmalarýný da bir emrivaki ile bu çalýþanlara yüklenmiþtir. Bu arkadaþlarýmýz kamu mesleklerinin gereði olan kamu hizmetlerinden asla kaçmamakta, görevlerini en zor þartlarda, cansiperane yerine getirmeye gayret etmektedir. Ancak; Tarýmsal veri ve istatistiklerin tutulmasý konusu, diðer istatistik verilerinin de tutulup, deðerlendirildiði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun görevi olup, TÜKAS konusu da tarým istatistikleri anlamýnda bahse konu kurumun ana görevi olup, TÜÝK'de gerekli ve yeterli personel altyapýsý mevcut olmasýna raðmen bu konunun GTHB'na devredilmesi bilimsel anlamda kurumlarýn görev tanýmý ile uyuþmamaktadýr. TARGEL Projesi kapsamýnda görev yapan personele görevde olduklarý müddetçe çoðunlukla araç tahsis edilmediði için TÜKAS çalýþmalarý için araziye-köylere gidecek bu personel, zor þartlarda bu görevleri yapmak zorunda býrakýlmaktadýr. Kayýt altýna alýnamamýþ tarým arazilerinin, hayvan sayýlarýnýn ve makine-ekipman varlýðýnýn kayýt altýna alýnmasý amaçlý, TÜKAS çalýþmasýnýn sadece TARGEL Projesi kapsamýnda görev yapan personele yüklenmesi, ilgililerin çiftçi kayýt sistemi konusunda bilgi ve tecrübe eksiliði nedeni ile problem çýkarmakta, saðlýklý bir veri tutumu gerçekleþememektedir yýlý Temmuz ayý sonlarýnda TARGEL Projesi kapsamýnda görev yapan 10 bin personele birer tablet verilmiþ, önce 30 Aðustos'a kadar, sonra 1 Ekim'e, daha sonra 30 Ekime kadar uzatýlan sürede milyonlarca parselin, hayvan ve makine varlýðýnýn, 3 ay gibi kýsa sürede kaydýnýn girilmesi emir edilmiþtir. Bu kadar kýsa bir sürede bu iþlemin bitmesinin beklenmesi hayal ötesi bir istektir. TÜ- KAS'ýn tam manasýyla ve doðru bilgilerle tamamlanmasý, objektif bir bakýþla personele tanýnan mevcut çalýþma imkânlarý ile belki birkaç sene gibi bir süreyi kapsayabilir. Ayrýca proje baþlangýcýnda, tarýmsal iþ yoðunluðunun fazla olmasý (hasat vb) nedeni ile proje yürütücüsü personel tarafýndan muhatap çiftçi bulunmasýnda problem yaþanmýþtýr. TÜKAS ile ilgili sorunlarý gidermek amacýyla tahsis edilen, telefon numarasý ile komuta merkezine ulaþýmda yaþanan problem nedeni ile problemlerin çözümü aksamaktadýr. TÜKAS çalýþmalarýnda köy daðýtýmýnda verilen köy sayýsýnýn fazlalýðýndan dolayý yeterli verimlilik saðlanamamaktadýr. TARGEL Projesi kapsamýnda çalýþtýrýlmak üzere iþe alýnan, Veteriner Hekim ve Mühendislere,2007 yýlýndan baþlayarak Tarýmsal yayým görevi verilmiþti. Oysa 3 yýl önceki (TÝKAS) ve þimdiki (TÜKAS) Çalýþmalarý ile her personel birer veri giriþ personeli, birer istatistik memuru pozisyonuna sokulmuþ, kendi asli görevini yapamaz hale gelmiþtir. Bakanlýk resmi sitesinde hala mevcut olan (TÜKAS) Sunumundan da izleneceði gibi, personele verilen tablet bilgisayarlara yüklenen GPS sistemi ile adeta bu personelin uydu üzerinden izlenmesi çalýþanlarý kiþilik haklarýna ve özel hayatýn gizliliði ilkeleri ile çatýþmaktadýr. Tablet bilgisayarlara 2 aylýk bir sürede 20'ye yakýn yeni sürümler yüklenmiþ, sistemsel sorunlardan dolayý bazý haftalar personel saha çalýþmasý bile yapamamýþtýr. Ýl ve Ýlçe Merkezlerinde bulunan ve tarým alaný dýþýnda kalan (ev ve arsalarýn), TÜKAS kapsamý içerisinde kayýt altýna alýnmaya çalýþýlmasý, bu proje kapsamýnda anlaþýlýr deðildir. TÜKAS Projesinde yer alan pek çok veteriner hekim personelin ayný zamanda küpeleme iþlerinde de görevlendirilmiþ olmasý ve hayvan küpeleme süresinin 3 ay gibi bir süreçte tamamlanmasýna yönelik bakanlýk emri de dikkate alýndýðýnda, bahse konu personelin iþ yükünü kaldýrabilmesi mümkün gözükmemektedir. TARGEL Projesi kapsamýnda görev yapan bu personellerimiz 10 yýldýr yaþadýklarý bu maðduriyetlerin çözülmesini istemektedirler. Bu personel görevde yükselmek istemektedir. Sadece köyde deðil, diðer kadrolu meslektaþlarý gibi; Bakanlýk Teþkilat kanununda yer alan Ýl -Ýlçe, Enstitü, Laboratuvar ve Bakanlýðýn diðer birimlerine tayin hakký istemektedirler.bahse konu personel, izin, harcýrah, lojman vb haklardan, yine diðer kadrolu meslektaþlarý gibi faydalanmak istemektedirler. Eski Sözleþmeli, halihazýrda kadrolu bahse konu personel, görevleri olmayan, mesleklerinin gereði olmayan, TÜKAS ve benzeri angarya görevleri yapmak istememektedirler. Bu nedenle, 24 saat esasý ile, cansiperane, her türlü olumsuz koþul ve imkanlarla görev yaptýklarý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý yetkililerinin bir an önce bu maðduriyetlerini gidermelerini beklemektedirler. Bizler Türk Tarým Orman-Sen olarak, bu çalýþanlarýmýzýn hep yanýnda olduk ve yanýnda olmaya devam edeceðiz. Her türlü mücadeleyi birlikte yürüteceðiz. Ve mutlaka kazanacaðýz. Bazý sarý ve sözde sendikalar ise yine yalan vaatlerle kafalarý karýþtýrmaktadýr. Ancak pek çok deðerli TARGEL çalýþaný bu güne kadar, bu sarý sendikalar tarafýndan kandýrýldýðýnýn, satýldýðýnýn farkýnda ve idrakindedir. Ancak bu sendikadan ayrýlmak noktasýnda, eski sözleþmelilik durumlarýnda baþlarýnda dolanan Demokles'in kýlýcý gibi; siyasi ve bürokratik baskýlardan çekinmektedir. Ancak bu arkadaþlarýmýz bilmelidir ki; onlar artýk kadrolu personeldir ve baþlarýna gelebilecek her olumsuzlukta arkalarýnda güçlü, onurlu ve onlarýn hak mücadelesinin gerçek merkezi Sendikamýz; Türk Tarým Orman-Sen var" þeklinde belirtti. Haber Servisi Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül Mahir ODABAÞI BURASI TÜRKÝYE DERKEN -2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný " Bir yerde olabilecek tehlikeyi önceden görüyor ve dilekçe veriyorsunuz ama dört ay cevap alamýyorsunuz sonra orada uyardýðýnýz olay çocuðunuzun baþýna geliyor (yýllar önce tehlike görüp dilekçe verdiðim yerde çocuðuma araba çarpmýþtý) ve bir dilekçe daha veriyorsunuz hemen gereken yapýlýyor. Bunu paylaþtýðýnýz insanlar haklýsýnýz ama burasý Türkiye diyor. " Yolda araçta yangýn çýkýyor,50 tane araçtan bir tanesinde yangýn söndürme cihazý çýkýyor ama oda boþ ve haber spikeri haberi burasý Türkiye diye tamamlýyor. " Dýþarýda vedalaþýp, araca bindikten sonra tekrar kornaya basýlýyor ve bunun çok yanlýþ olduðunu söylediðinizde, yanýnýzda Almanya da çalýþmýþ bir iþçi, Almanya da olsa yasak ama burasý Türkiye diyor. " Düðünlerde müzik sesi son ayar açýlýyor, siz evinizde rahatsýz oluyorsunuz. Gece yasak saati baþladýðýnda, uyardýðýnýzda özür dileyeceði yerde burasý Türkiye o kadarcýk katlanýn diyor. " Ýnþaatýn çevre korumasý baþlangýçta vardýr ama zamanla kaldýrýlýr. Sonra yarýsý yola gelecek þekilde birkaç ton demir rast gele býrakýlýr ve oradan geçen özürlü bir vatandaþ zarar görür siz kýzar ve eleþtirirsiniz ama çevrenizdekiler hemen burasý Türkiye der. " Araçta yolculuk yaparken yediðimiz bir meyvenin artýðýný yola ataný görünce kýzarýz ama yanýmýzdaki hemen burasý Türkiye der. " Fýrýna ekmek almaya gittiðinizde, ustanýn hem hamurla meþgul olduðunu hem de sýðara içtiðini görünce tepki gösterirsiniz ama patronunda elinde sigara vardýr ve burasý Türkiye der. " Aldýðýnýz ekmeði gazete kâðýdýna saran bakkalý, saðlýk açýsýndan tehlikelidir diye ikaz ettiðinizde, bu zamana kadar bi þey olmadý, burasý Türkiye diyor. " Ýhtiyaç halinde kesinlikle özürlülerin, yaþlýlarýn, çocuklarýn kullanamayacaðý yangýn tahliye merdivenini görünce, bunun mutlaka kullanýlabilir duruma getirilmesi gerektiðini anlatmaya çalýþýyorsunuz, önce o apartmanda kalan vatandaþ burasý Türkiye diyor. " Ana cadde üzerine rast gele park eden araçlar nedeniyle, arkada korna çalarak bekleyen otobüsleri, ambulanslarý görüyorsunuz ve oradaki kalabalýk burasý Türkiye diyor. " Cadde de yürürken cep telefonuyla yüksek sesle küfürlü konuþan insanlarý görüyor ve rahatsýz oluyorsunuz, yanýnýzdaki, gülerek burasý Türkiye diyor. " Bir afet sonrasý daðýtýlan yardýmlardaki kargaþalýðý, izdihamý görüyorsunuz ve üzülüyorsunuz ama yardýmý daðýtan görevlide burasý Türkiye diyor. " Acil numaralarýn çok fazla bir þekilde gereksiz yere meþgul edildiðini öðreniyor ve çevrenizdekileri uyarmaya çalýþýyorsunuz ama onlarda burasý Türkiye diyor. " Kamyonun damperi açýk kalýp üst geçiti yýkýyor. Bir iki kiþi ölüyor. Haberlerde spiker 'Allah'tan büyük facia yaþanmadý' burasý Türkiye diyor. " Yangýn tatbikatýnda gazetelerden oluþan küçük ateþi söndürmeye çalýþýyorsunuz, bazen yangýn söndürme cihazý tetiðe bastýðýnýzda - fýss diyor ve çalýþmýyor. Öðrenciler baðýrýyor. Hocam burasý Türkiye diye. Temennimiz yukarýda bir kýsmýný saymaya çalýþtýðýmýz olumsuzluklarýn tersine, gördüðümüz her olumlu ve güzel iþlerde '' Burasý Türkiye - elbette en güzeli bizde olur '' diyebilmek. Ne dersiniz, önce eðitimciler olarak hep beraber bunu söylemeye gayret edip, ona göre tüm iþlerimizde daha çok hassasiyet göstermeye çalýþalým mý? Ýkili eðitim tepkisi Özgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe Özgür Eðitim Sen Ýl Baþkaný Serdal Efe okullarýn fiziki yetersizliðinin ortada olduðu bu dönemde ikili eðitim uygulamasýný anlamanýn mümkün olmadýðýný belirtti. Ýkili eðitim yapýlan okullarda derslerin sabahçý grup için hava aydýnlanmadan baþladýðýný, öðlenci grup için ise tabir yerindeyse gece yarýsýnda sona erdiðini kaydeden Serdal Efe, "Sabahçýlar; 07:30/13:10, Öðlenciler; 13:30/19:10 saatleri arasýnda okulda ders yapmaktalar sýnýf öðrencilerinin içinde bulunduklarý yaþ gruplarý itibarýyla günde 7 saat kapalý bir sýnýf ortamýnda ders yapmalarý doðalarýna aykýrýdýr. Günde 7 saat ayný sýnýfta bulunmak zorunda olan öðrenciler müfredatýn dayatmasý nedeniyle enerjilerini atacak, deþarj olacak imkâna sahip deðildir. Okullarda ikili eðitim nedeniyle boþ derslik bulunmadýðý için derslerinin dýþýnda kalan zamanlarda öðrencilerin okullardan yararlanmalarý mümkün deðildir. Özellikle ortaokul olarak düzenlenen okullarda en azýndan spor salonu bulunmasý gerekmektedir. Aksi takdirde yaðýþlý ve soðuk havalarda Beden Eðitimi derslerinin sýnýflarda yapýlmasý zorunlu hale gelmektedir" dedi. Okullarda çocuklarýn sosyalleþmesi, kültürel ve sportif yönden kendilerini geliþtirmesi mümkün olmadýðý için bir süre sonra öðrencilerde agresif tavýrlar, okuldan kaçma, okula gelmek istememe gibi davranýþlarýn ortaya çýktýðýný dile getiren Efe, "Enerjisini atamayan öðrenciler bir süre sonra okulun eþyalarýna zarar vermeye baþlamakta, hýzýný alamayanlar arkadaþlarý üzerinde kuvvet gösterisi yapmakta, daha da kontrolden çýkanlar öðretmenlerine yönelik þiddet hareketlerine baþvurmaktadýrlar. Bu þartlar içerisinde öðrenciden akademik baþarýsýný artýrmasýný beklemek hayal görmek gibidir. Bu yaþ grubundaki öðrenciler haftada neden 35 saat ders görür? Bu 35 saat dersin üzerine bu çocuklardan ne beklenebilir ki? Özellikle ikili eðitim yapan okullarda idarecilerin çilesi hiç bitmez, çoðu günlerde okul idarecileri sabah 7, akþam 8 mesai yapmak zorunda kalmaktadýrlar. Ýkili eðitim yapmak zorunda olan okullarda bir sýnýfta günde 14 saat ders yapýlmaktadýr. Bu süre içerisinde teneffüslerin çok kýsa olmasý ve öðrenci sayýlarýndaki aþýrý yoðunluk nedeniyle öðrenciler dinlenmeye ve ihtiyaçlarýný karþýlamaya fýrsat bulamadan yeni derse girmek zorunda kalmaktadýrlar. Sabahçý öðrencilerin dersi biter bitmez sýnýflarýn hemen boþaltýlmasý ve temizlenmesi gerekmektedir ki öðlenci öðrenciler derse girebilsin. Sabahçý ve öðlenci öðrencilerin yer deðiþtirdiði süre o kadar kýsadýr ki, býrakýn sýnýflarda temizlik yapmayý, sýnýflarý havalandýrmak bile mümkün olmamakta, öðrenciler saðlýksýz ortamlarda ders yapmak zorunda kalmaktadýrlar. Aþýrý ders yükü nedeniyle öðrenciler 5. dersten sonra zihinsel olarak daðýlmakta, dersler verimsiz ve anlamsýz geçmektedir. Tüm bunlarýn üstüne öðretmenlerin ve idarecilerin sahipsiz kalmasý, öðrenci ve veli karþýsýnda çaresiz býrakýlmasý okullarda eðitimin önündeki en büyük engeldir. Çünkü bu þartlar altýnda her fýrsatta þikayet edilen öðretmenler ve idareciler üzerlerinde yoðun bir psikolojik baský hissetmekte ve sorumluluk almak istememektedirler" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Emekliler bayramlaþtý Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri dernek üyeleriyle dün bayramlaþtýlar.hýdýr Kýnýklý, yaptýðý açýklamada Türkiye Emekliler Derneði olarak tüm Çorum halkýnýn ve emeklilerin Kurban bayramýný kutladý. Haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Çorum'da iþsizlik deðil, mesleksizlik var Hitit Üniversitesi ile KOSGEB Müdürlüðü tarafýndan 29 Eylül - 04 Ekim Avrupa KOBÝ Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 'Deneyimler- Baþarý Hikayeleri' baþlýklý bir toplantý düzenlendi. Cazgýr A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Makine Mühendisi Orhan Cazgýr'ýn bilgi ve tecrübelerini paylaþmak üzere katýldýðý toplantýyý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði bölümü öðrencileri izledi. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü konferans salonunda gerçekleþtirilen toplantýya ayrýca Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu ve Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul'da katýldý. -"GENÇLERÝ KENDÝ ÝÞÝNÝ KURMAYA ÖZENDÝRÝYORUZ"- Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, Avrupa KOBÝ Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenledikleri "Deneyimler-Baþarý Hikâyeleri" baþlýklý toplantýnýn, öðrencilerin giriþimciliðe özendirilmesi açýsýndan önemli olduðunu söyledi. KOSGEB Müdürü Dursunoðlu, "KOSGEB'in Ulusal Koordinatörü olduðu Avrupa KOBÝ Haftasýnda Türkiye 2009 yýlýndan itibaren diðer 37 katýlýmcý ülke ile birlikte yer almaktadýr. Bu çerçevede, ülkemizin aktif olarak katýlým saðladýðý ilk yýl olan 2010 yýlýnda etkinlik sayýsý açýsýndan ülkemiz üçüncü sýrada yer alýrken, 2011 ve 2012 yýllarýnda açýklanan istatistiklere göre ise 37 ülke arasýnda ilk sýraya yükselmiþtir yýlýnda da benzer bir durum gerçekleþmiþ, ülkemiz yapýlan etkinlik sayýsý açýsýndan yine birinci sýraya yerleþmiþtir. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu ilk defa ilgili web sitesinde Türkçe yayýn yapmaya baþlamýþtýr" dedi. Ayrýca giriþimcilik faktörünün önemine deðinen Dursunoðlu, Avrupa'da ve batýlý ülkelerde eðitimini tamamladýktan sonra kendi iþini kurmak isteyen gençlerin oraný yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 4 seviyelerinde olduðunu kaydetti. Kendi iþini kurmak isteyen gençlerin oranýný Avrupa seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini belirten Ahmet Dursunoðlu, "Avrupa KOBÝ Haftasý ile KOBÝ'lerin desteklenmesi için AB'nin, ulusal otoritelerin ve diðer ilgili kuruluþlarýnýn faaliyetlerini desteklemek ve yaygýnlaþtýrmak, giriþimciliði desteklemek ve gençleri giriþimciliðe özendirmek amaçlanmaktadýr. Bu kapsamda ülkeler her yýl KOBÝ Haftasý'nda belli bir tema dahilinde etkinlikler düzenlemektedir. Ülkemiz son yýllarda, bu tür etkinliklerin en çok düzenlendiði ülke olma özelliðine sahip olmuþtur" ifadelerini kullandý. Türkiye'de Avrupa KOBÝ Orhan Cazgýr Haftasý etkinliklerinin KOS- GEB tarafýndan aðýrlýklý olarak öðrencilere ve giriþimcilere yönelik gerçekleþtirildiðini ifade eden Dursunoðlu, KOSGEB olarak hafta boyunca çeþitli toplantýlar ve seminerler düzenlediklerini sözlerine ekledi. -"PARA KAZANMAYI DEÐÝL ÜRETMEYÝ HE- DEFLEYÝN"- Yaklaþýk 40 yýllýk tecrübesini öðrencilerle paylaþmak üzere etkinliðe katýlan Cazgýr AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Orhan Cazgýr da, öðrencilere "Ýþ hayatýna atýldýðýnýzda önceliðiniz para kazanmak olmasýn. Para kazanmayý deðil üretmeyi hedefleyin. Üretmenin, üretebilmiþ olmanýn hazzýný aldýðýnýzda önünüzdeki bütün kapýlar açýlacaktýr. Ülkemizin üretmeye, üreten insanlara ihtiyacý var. Zahmetsiz gelen rahmeti almayýn, o; sizi dejenere edecektir. En iyi iþ zorluklardan çýkar. Zorluklarý yenerseniz baþarýlýsýnýz" tavsiyelerinde bulundu. Mühendislik eðitimini tamamladýktan sonra alacaklarý diplomalarýn kendileri açýsýndan bir farklýlýk oluþturmayacaðýnýn altýný çizen Cazgýr, "Bu nedenle eðitim döneminizi iyi deðerlendirin. Okul bittiðinde insanlarýn önüne diplomanýzý deðil, CV'nizi koyun. Ben gündüzleri çalýþýyor, geceleri okuyordum" dedi. Çorum'un bir sanayi þehri olduðunu hatýrlatan Cazgýr, dolayýsýyla burada makine mühendisliði eðitimi alan öðrencilerin þanslý olduðunu söyledi. Cazgýr, "Bir ilde sanayi kültürü 250 yýlda oluþur. Çorum bu konuda hýzlý yol almýþ. Ben de bir Samsunlu olarak yatýrýmýmý Çorum'a yaptým, çünkü burada sanayi kültürü var. Sizler de Çorum'da makine mühendisliði eðitimi alýyorsunuz. Bunun kýymetini bilin. Sanayi kuruluþlarýna gidin, iþ isteyin. Ýþi, öðrenmek için isteyin. Bu hem mezun olduðunuzda CV'nize ekleyeceðiniz bir baþlýk, hem de pratik eðitim alma imkaný saðlayacaktýr. Ayrýca iþinize karþý özgüveninizi geliþtirecektir. Dünyayý etkili yüzde 1 yönetmektedir. Üniversite eðitimi alan insanlar olarak sizler de bu yüzde 1'in içinde olmak durumundasýnýz" þeklinde konuþtu. -"MÜHENDÝS DE OLSANIZ, BAÞLANGIÇTA ACEMÝSÝNÝZ"- Öðrencilere, staj dönemlerini iyi deðerlendirmelerini tavsiye eden Cazgýr, "Eðitim döneminizde gerek staj, gerekse staj dýþý çalýþma için bir sanayiciye gittiðinizde 'bana ne kadar ödeyeceksiniz?' deðil, 'bana ne öðreteceksiniz?' diye sorun. Þunu da unutmayýn ki; ister staj olsun, isterse okuldan sonra atýlacaðýnýz iþ hayatý olsun, siz mühendis de olsanýz, iþe yeni baþladýðýnýzda acemisiniz. Dolayýsýyla iþe yeni baþladýðýnýzda kendinize 'ben mühendisim' demeyin, 'ben acemiyim' deyin ve o iþletmedeki herkesten bir þeyler öðrenmeye çalýþýn" dedi. -"SERMAYEM YOK, KENDÝ ÝÞÝMÝ NASIL KURACAÐIM?"- KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu, bir öðrencinin "Gençlere kendi iþlerini kurmaya özendirmeye çalýþtýðýnýzý söylüyorsunuz. Benim sermayem yok, kendi iþimi nasýl kurabilirim?" þeklindeki sorusuna "KOSGEB olarak giriþimcilere 100 bin TL'ye kadar sermaye desteði veriyoruz. Az para ile çok iþin yapýlabileceði sektörler var. Örneðin, biliþim sektörü. Ancak bunun için bir fikrinizin ya da projenizin olmasý gerekmektedir. Ayrýca TEKNOKENT'ler de bu amaca hizmet eden kuruluþlardýr" diye cevap verdi. -"ÝÞSÝZLÝK DEÐÝL MESLEKSÝZLÝK VAR"- Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da öðrencilere, kendilerini eðitim dönemlerinde çok iyi geliþtirmelerini tavsiye etti. Çorum'da iþsizlik deðil, mesleksizlik olduðunu belirten Baþaranhýncal, "Buradan mezun olduðunuzda sizinle birlikte yüzlerce, binlerce öðrenci mezun olacak. Ýþ hayatýnýza atýldýðýnýzda sizi diðerlerinden ayýran özelliklerinizin olmasý gerekir. Bu özellikler, eðitim ile birlikte bir iþ yerinde çalýþarak edindiðiniz mesleki tecrübe, sektör tecrübesi, inovasyon fikirleriniz ve bunlara baðlý olarak belirlediðiniz hedefleriniz olabilir. Artýk belli bir alanda uzmanlaþmak çaðýn gereði haline geldi. Hedefleriniz ya da hayalleriniz doðrultusunda bir alanda uzmanlaþýn ve bu yolda yürüyün" diye kaydetti. Yaklaþýk 2 saat süren toplantý, KOSGEB Müdürü Ahmet Dursunoðlu ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn, Orhan Cazgýr'a katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür plaketi vermesi ile sona erdi. Haber Servisi Cengiz Atlas''tan Memur Sen'den Vali Kara'ya hayýrlý olsun bayram ziyaretleri CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas Kurban bayramý boyunca da ilçe, kasaba ve köy ziyaretlerini sürdürdü. Atlas, ziyaretlerinde yaptýðý deðerlendirmede Türkiye'nin Ortadoðu'da sýnýrlarý ve güç dengelerini deðiþtirmek ise uluslararasý güçlerce savaþýn eþiðine getirildiðini, kendi yarattýklarý canavar IÞÝD'in güney sýnýrlarýna dayandýðýný bu gerekçe ile bayramýn son gününde bir çok ilde bölücü güçlerce kargaþa ve kaos ortamý yaratýlmaya çalýþýldýðýný söyledi. Ýzlenen yanlýþ dýþ politikalarýn bir sonucu olarak Türkiye'nin komþularý ile henüz ilan edilmemiþ bir savaþ durumu yaþadýðýný belirten Atlas, millet olarak bayramý bayram tadýnda kutlanacaðý günlerin yakýn olduðuna inancýný belirtti. Ayrýca Atlas, bayram boyunca 13 ilçeyi, belde ve ulaþabildikleri köyleri ziyaret ettiklerini, bayram boyunca 3200 km yol katettiklerini kaydetti. Haber Servisi Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi beraberinde Memur Sen'e baðlý sendika baþkanlarýyla birlikte Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti. Ziyarete, Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Büro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Toç Bir Sen Ýl Baþkaný Yusuf Þahinbaþ katýldý.ziyarette konuþan Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "Yeni görevinizde baþarýlar dileriz. Geçtiðimiz Kurban bayramýnýzý da en içten dileklerimizle kutluyoruz" dedi. Vali Ahmet Kara ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi'ye ve sendika baþkanlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Eðitim Sen'den 'Kobane' tepkisi Eðitim Sen Çorum Þubesi düzenlediði eylemde IÞÝD'in Kobane'ye saldýrmasýna tepki gösterdi. PTT önünde yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, IÞÝD çetelerinin Kobanê'ye ve tüm Ortadoðu'ya yönelik saldýrýlarýnýn yoðunlaþtýðýný ve binlerce insan yeni bir katliam tehlikesi ile karþý karþýya býrakýldýklarýný dile getirerek, "Türkmenler, Ezidiler, Araplar, Süryaniler, Kürtler bu acýmasýz barbarlýðýn kurbanlarý olmuþlardýr. Yüzyýllardýr bir arada kardeþçe yaþayan farklý kimlik, inanç ve mezhepten halklarý karþý karþýya getirme politikalarýnýn somut bir ürünü olarak ortaya çýkan IÞÝD, bugüne kadar yüzlerce insaný canice öldürmüþ, mazlum halklarý kýyýmdan geçirmiþ, kendisine biat etmeyen herkesi katletmiþtir. IÞÝD, günlerdir Kobanê'ye tanklar, füzeler ve aðýr silahlarla saldýrmaktadýr. Bugün aðýr bir saldýrý altýndaki Kobanê'yi savunmak, IÞÝD barbarlýðýna karþý olmayý deðil; ayný zamanda emperyalist güçlerin savaþ ve iþgal planlarýna karþý halklarýn kardeþliðini ve demokratik geleceðini savunmak anlamýna gelmektedir" dedi. Bölgede yýllardýr sürdürülen ayrýmcý ve mezhepçi politikalardan güç alan IÞÝD'ýn herhangi bir dýþ destek almadan bu kadar hýzlý ilerlemesinin, Türkiye sýnýrlarýna dayanmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getiren Öztürk, "Bugüne kadar katliamcý IÞÝD çetelerini besleyip, destekleyenlerin, Ortadoðu'da yaþanan ve önümüzdeki günlerde yaþanmasý muhtemel katliamlarýn ve acýlarýn bir numaralý sorumlusu olduðu açýktýr. Türkiye'de günlerdir emek ve demokrasi güçleri Kobanê'de yaþanan insanlýk dramýna dikkati çekmeye çalýþmakta, kamuoyunu yeni bir katliama karþý uyarmaktadýr. AK Parti Hükümeti'nin bütün dünya tarafýndan bilinen IÞÝD'e desteði ve sempatisi, son birkaç gün içinde ülke çapýnda yapýlan IÞÝD protestolarýna yönelik þiddet ile bir kez daha onaylanmýþtýr. Polis, faþist güçler, Hizbullah ve IÞÝD yandaþlarý, dün Türkiye'nin dört bir yanýnda Kobanê direniþine sahip çýkan halka silahlarla, satýrlarla ve gaz bombalarý ile saldýrarak 14 kiþinin ölümüne, yüzlerce kiþinin yaralanmasýna neden olmuþtur. AK Parti hükümeti, IÞÝD çetelerinin katliamlarýna ülke içinde izlediði þiddet politikalarýna göz yummaktadýr" dedi. IÞÝD'in ve siyasi destekçilerinin giderek þiddetlenen saldýrýlarý ve sokak ortasýnda iþlenen cinayetlerin karþýsýnda sessiz kalmanýn, yaþananlarý onaylamak anlamýna geldiðini anlatan Öztürk, "IÞÝD saldýrýlarý ve katliamlarý karþýsýnda tüm insanlýk yeni bir sýnavla karþý karþýyadýr. Günlerdir insanlýk için, halklarýn geleceði için direnen Kobanê halký, hepimiz için, tüm insanlýk için direnmektedir. Kobanê'nin savunulmasý, ayný zamanda insanlýðýn en temel deðerlerinin, eþitlik, özgürlük, barýþ ve kardeþliðin savunulmasý demektir. Emekçilerin savaþtan çýkarý yoktur. Emekçiler, savaþ politikalarýndan yana olamaz. Eðitim ve bilim emekçileri olarak Kobane'de yaþanan insanlýk dramý karþýsýnda sessiz ve tepkisiz kalmamýz mümkün deðildir. Sadece Kobane'yi deðil, insanlýðýn en temel deðerlerini savunduðumuzu göstermek için, bir kez daha savaþ politikalarýnýn aðýr bedelini ödememek için 8-9 Ekim tarihlerinde iki gün tüm Türkiye çapýnda iþ býrakýyoruz. IÞÝD barbarlýðýna ve emperyalist planlara karþý tüm eðitim ve bilim emekçilerini, halklarýn kardeþliði ve dayanýþmasý için seferberlik ruhuyla birlikte mücadeleyi büyütmeye çaðýrýyoruz" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL Muhtarlardan Kaya'ya teþekkür plaketi Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen programda Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya'ya muhtarlar adýna plaket verdi.mahalle muhtarlarý ve köy muhtarlarý Osmancýk Muhtarlar Derneði tarafýndan düzenlenen programda bir araya geldi.belediye Baþkaný Hamza Karataþ ile AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ýl Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyelerinin de katýldýðý programda Dernek Baþkaný Faruk Delibaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya'ya muhtarlar adýna plaket verdi.kaya'nýn üç dönemdir AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý yaptýðýný belirten Delibaþ, bu süre içerisinde mahalle ve köy muhtarlarýnýn talep ettiði yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesi için hassasiyetle mücadele ettiðini söyledi.siyasi bir destekçi olarak Kaya'yý her zaman yanlarýnda görmekten güven duyduklarýný ifade eden Delibaþ, "AK Parti Ýlçe Baþkanýmýz Avukat Oðuzhan Kaya, gerek siyasi kimliði ile gerekse bireysel çabalarý ile her zaman muhtarlarýmýza destek olmuþtur. Özellikle köylerimizin yatýrým taleplerini hassasiyetle gerekli mercilere taþýmýþ ve gereken desteði her zaman saðlamýþtýr. Muhtarlarýn her zaman yanýnda olan bir siyasetçi olarak kendisine teþekkür ediyoruz" dedi.ak Parti Ýlçe Baþkaný Kaya ise gösterdikleri ilgiden dolayý muhtarlara teþekkür ederek hizmet noktasýnda hiçbir muhtarý siyasi görüþünden dolayý ayýrt etmediklerini ifade etti. Haber Servisi.

7 YILDIZ HABER 7 Erdem'den Toprak Analizi önergesi CHP Mecitözü Ýl Genel Meclisi Üyesi Haydar Erdem, toprak analizinin önemine dikkat çekmek amacýyla sözlü önerge teklifi verdi. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündem dýþý sözlü önerge teklifi veren Haydar Erdem, Çorum'da toprak analizinin artýrýlmasýna yönelik yapýlan çalýþmalar hakkýnda bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istedi. Çorum'un genel olarak kýrsal bir bölge olduðunu, bu anlamda Çorum'- da tarýmsal verimlilik ve ürün kalitesinin artýrýlmasý konusunda toprak analizinin hayati bir öneme sahip olduðunu dile getiren Haydar Erdem, bu kapsamda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünün toprak analizinin artýrýlmasýna yönelik olarak ne tür çalýþmalar yaptýðýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan Haydar Erdem'in sözlü önerge teklifi gerekli deðerlendirme ve araþtýrmada bulunulmak üzere Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. Yasin YÜCEL Meclis Anaokullarýný araþtýracak Meclis üyeleri bayramlaþtý Ýl Genel Meclisi'nde Kurban Bayramý dolayýsýyla bayramlaþma töreni düzenlendi. Dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsý öncesinde Ýl Genel Meclisi Binasý önünde Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup baþkanlarýný yanýna alan Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, il genel meclisi üyeleriyle teker teker tokalaþarak, geçmiþ Kurban Bayramlarýný kutladý. Halil Ýbrahim Kaya ile birlikte AK Parti Grup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Grup Baþkaný Haydar Erdem ve MHP Grup Baþkaný Celal Güngör, tüm meclis üyeleriyle bayramlaþtý. Yasin YÜCEL Çorum'da Mavi Dil hastalýðý yok AK Parti Merkez Ýl Genel Meclisi üyesi Yurdanur Özzehinli ve MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör, Çorum'daki anaokullarýyla ilgili yazýlý önerge teklifi verdi. Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda gündem dýþý yazýlý önerge teklifi veren Özzehinli ve Güngör, eðitimin ilk basamaðýný oluþturan anaokullarýnýn önemine dikkat çekerek, Çorum'da kaç tane anaokulu bulunduðunu, geçen yýla göre anaokulu sayýsýnda ne kadar artýþ olduðu, anaokullarýndaki fiziki þartlarýn yeterli olup olmadýðý ve anaokullarýnda kaç öðretmenin görev yaptýðýnýn araþtýrýlmasýný istediler. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunmak üzere oy birliðiyle Eðitim ve Kültür Komisyonu'na havale edildi. Yasin YÜCEL Çorum'da özellikle küçükbaþ hayvanlarda görülen mavi dil hastalýðýnýn görülmediði belirtildi. Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda mavi dil hastalýðýyla ilgili olarak Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu Baþkaný Mustafa Çatar, ülkemizde Balýkesir, Sakarya, Bilecik ve Ordu illerinde görülen mavi dil hastalýðýna Çorum ve Amasya'da görülmediðini açýkladý. Özellikle küçükbaþ hayvanlarda görülen mavi dil hastalýðýnýn nedenleri, bulaþma yollarý ve belirtileri hakkýnda teknik bilgiler veren Mustafa Çatar, çoðunlukla ölümlü sonuçlanan mavi dil hastalýðýna Çorum'da rastlanmadýðýný kaydetti. Yasin YÜCEL 216 tesise 312 bin TL ''kirletme'' cezasý Arif Ersoy'dan Baþkan Külcü'ye bayram ziyareti Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek Kurban Bayramýný tebrik etti.baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Ahmet Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan Candan'ýn da hazýr bulunduðu ziyarete Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, EKADER Baþkaný Ahmet Aktaþ, Kereb-i Gazi Derneði Baþkaný Burhan Pekcan, ESNAFDER Baþkaný Mustafa Bulut, ÇORÝMDER Baþkaný Ayhan Poyraz, ÇEKADER Baþkaný Seyfettin Zengin, Anadolu Gençlik Derneði Temsilcisi Yaþar Eker de katýldý.baþkan Külcü'nün bayramýný kutlayan Arif Ersoy, ziyarette yaptýðý konuþmada "Çorum'a yaptýðýnýz hizmetlerden dolayý teþekkür ediyoruz. Bize düþen bir þey olursa biz hazýrýz. Biz devlet yönetimini topluma hizmet makamý olarak kabul ediyoruz" dedi. Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn önemine dikkat çeken Ersoy, "Yöneticinin en büyük desteði STK'lardýr. Paylaþýmcý demokrasi diyoruz buna. Ara sýra sizi eleþtirirsek buna üzülmeyin. Bu bir ikazdýr. Salt eleþtiri, eleþtiri deðildir. Alternatifi göstererek eleþtiri yapýlmalý" diye konuþtu. -"1994 YILI ÇORUM ÝÇÝN BÝR MÝLATTIR"- Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Prof. Dr. Arif Ersoy'un Çorum için emek vermeye devam ettiðini vurguladý. Baþkan Külcü, "Bu þehirde ne kadar emeðiniz olduðunu yanýnýzda deðil gýyabýnýzda da söylüyoruz. Çorum için siyasetin zor olduðu bir dönemde siyasetin kurucu bir unsuru oldunuz. Çorum siyasetinde 1994 yýlý bir milat oldu. Sizin hem þehrin fiziki olarak deðiþim ve dönüþümünde hem de sosyolojik anlamdaki deðiþimde çok katkýlarýnýz oldu. Bu bir iltifat deðil, hakkýn teslimidir. Hala inþa çalýþmasýna devam ediyor olmanýz takdir edilmesi gereken bir husus" dedi. Haber Servisi Çorum'da 2014 yýlý içerisinde Derinçayý kirleten 216 iþletmeye toplam 312 bin 153 TL idari para cezasý uygulandýðý açýklandý. Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda halen mahkeme aþamasýnda olan Derinçay Projesiyle ilgili olarak Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli, Derinçay'a kýyýsý bulunan 34 köye kanalizasyon ve fosseptik çukur yapýlmasýný öngören ve toplam 1 milyon 704 bin TL proje bütçesi bulunan "Yeþilýrmaðý Kirleten Derinçay'ýn Kirliliðini Önleme Projesi"nin fen ve sanat kurallarýna uygun yapýlmadýðý ve fazla ödeme yapýldýðýnýn tespit edilmesi nedeniyle mahkemeye intikal ettirildiðini ve ilgili davanýn halen devam ettiðini belirtti. Özzehinli, projenin yargýya taþýnmasý nedeniyle de bazý projelerin yarým kaldýðýný kaydetti. Derinçay çevresinde bulunan fabrikalarýn arýtmalarýnýn olduðunu ve bu tesislerin 24 internet üzerinden kontrol edildiðini de hatýrlatan Özzehinli, fabrikalara yerleþtirilen cihazlarýn mühürlenerek konulduðunu ve suyun otomatik olarak alýnarak kontrolünün yapýldýðýný kaydetti. Denetimlerin yýlda birleþik toplu denetim olarak bir defa yapýldýðýný, diðer denetimlerin ise detaylý çevre incelemesi þeklinde yapýldýðýný açýklayan Özzehinli, Organize Sanayi Bölgesinde oluþan atýklarýn ise Çorum Belediyesi Arýtma Tesisinde arýtýldýðýný ifade etti. Çorum Belediyesi Atýksu Arýtma Tesisinde günlük 60 ton su arýtmasýnýn yapýldýðýný da anlatan Yurdanur Özzehinli, 2014 yýlý içerisinde 21 tesise ceza uygulandýðýný, 216 iþletmede yapýlan denetimler sonucunda ise 312 bin 153 TL idari para cezasý kesildiðini, vatandaþlarýn kirlilikle ilgili þikayetlerini ALO 181 numaralý telefon hattýndan ilgililere bildirebileceklerini sözlerine ekledi. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ Annem izin vermedi Yaþlý karý koca eski günleri yad ediyorlarmýþ. Nine dedeye demiþ ki hadi ilk tanýþtýðýmýz zamanlarda olduðu gibi seninle yarýn saat 2 de sinemanýn önünde buluþalým ve felekten bir gün çalalým.. Dede tamam diyor ve ertesi gün YAÞAM sinemanýn önünde gidiyor saatlerce bekliyor ama nine gelmiyor. Buna çok kýzan dede eve geliyor o da ne nene oturmuþ aðlýyor. Dede: - Ya hatun saatlerce bekledim neden gelmedin niye aðlýyorsun. Gözü yaþlý Nine: - Annem izin vermedi.. :) Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Travma ve þiddet, ruh Saðlýðýný olumsuz etkiliyor Dünyada 1992 yýlýndan bu yana her yýl 10 Ekim günü 'Ruh Saðlýðý Günü' olarak kutlanýyor.acýbadem Bursa Hastanesi'nden Psikolog Deniz Erden, 10 Ekim Dünya Ruh Saðlýðý Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada ruh saðlýðýnýn beden saðlýðý kadar önemli olduðunu söyledi.psikolog Deniz Erden, þunlarý dile getirdi: "Eþler ve aile bireyleri arasýndaki çoðunlukla ev içerisinde yaþanan þiddet türü aile içi þiddet olarak tanýmlanýyor. Aile içi þiddet günümüzde çoðunlukla erkek tarafýndan kadýna yönelik þiddet olarak görülüyor. Ancak aile içindeki þiddete sadece kadýnlar deðil bir o kadar çocuklar da maruz kalýyor. Erkekler aile içi fiziksel þiddete nadiren maruz kalýrken, daha çok eþleri tarafýndan psikolojik þiddete maruz kalabiliyor." "ÞÝDDET GÖREN ÇOCUK, BÜYÜYÜNCE ÞÝDDET UYGULUYOR" "Resmi makamlara iletilen aile içi fiziksel ve cinsel þiddeti içeren vaka sayýsý her ne kadar çoksa, bir o kadar vaka sayýsýnýn bildirilmediði tahmin ediliyor" diyen Erden, þöyle devam etti: "Aile içindeki karþýlaþýlan psikolojik þiddet, ekonomik þiddet davranýþlarýnýn çoðunun dýþarýda adý bile anýlmýyor. Zaman Günde 2 litre su içmek Saç dökülmesini önlüyor Sonbahar gibi mevsim geçiþlerinde saç dökülmelerine karþý uyaran uzmanlar, özellikle bol su tüketimi ve saðlýklý beslenmeyle bu sorunun ortadan kaldýrýlacaðýný belirtiyor.devamlý þapka, jöle gibi saçlý derinin hava almasýný engelleyen etmenlerin de saç dökülmesini tetiklediðini kaydeden uzmanlar, fazla alkol ve sigara tüketiminin de saç dökülmesine yol açtýðýný vurguluyor. Uzmanlar, mümkün olduðunca alkol ve sigaradan uzak durulmasýný tavsiye ediyor.dermatolog Ahmet Günay, saðlýklý beslenmenin vücut ve ciltte olduðu gibi saçlarda da faydalý olduðunu söylüyor. Yeterli protein ve vitamin içeren beslenme tarzýnýn tercih edilmesini öneren Günay, saç konusunda yeterli su tüketiminin de önemli olduðunu vurguluyor. Günay, içerisinde aile içi þiddete maruz kalan kadýn ve çocuklarda birçok psikolojik sýkýntýlar ve hastalýklar ortaya çýkýyor. Daha da ilginç olan durum bu þiddetin oluþturduðu sorunlar bir sonraki nesilde de devam ediyor. Pek çok araþtýrmada þiddetin uygulandýðý evlerde büyüyen çocuklarýn yüzde 74'ünün büyüdüklerinde aile bireylerine þiddet uyguladýklarýný gözler önüne seriyor."þiddetin çeþitlerini fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik þeklinde sýralayan Erden, þunlarý dile getirdi: "Tokat atmak, tekmelemek, yumruklamak, hýrpalama, saçýný çekme, boðazýný sýkma ve saðlýksýz koþullarda yaþamaya mecbur býrakma, fiziksel þiddet. Psikolojik þiddet ise baðýrmak, korkutmak, küfür etmek, tehdit etmek, hakaret etmek, ailesi ile görüþtürmemek, kýskançlýk bahanesiyle devamlý kontrol altýnda tutmak, sürekli baþkalarý ile kýyaslamak ve kimlerle görüþeceði konusunda sürekli baský yapmak psikolojik þiddet kapsamýnda deðerlendiriliyor. Ekonomik þiddet, para vermemek veya kýsýtlý para vermek, ailenin tasarruflarý gelir giderleri konusunda bilgi vermemek, istemediði iþte zorla çalýþtýrmak veya çalýþmasýna izin vermemek þeklinde özetleniyor." (CÝHAN) Günde 2-2,5 litre su içmek, cildimize olduðu gibi saçlý derimize de gerekli nemi içeriden saðlayarak saç dökülmesinin önlenmesinde önemli rol oynar. dedi. Saç dökülmesine karþý deri temizliðinin de etkili olduðunu aktaran Günay, Günümüz insaný, sanayi artýklarý, hava kirliliði, çalýþma ortamý gibi nedenlerle saçlarýný her gün ya da gün aþýrý yýkamak zorunda kalýyor. Bu da saçlý deri saðlýðý için gerekli yað ve nemi kurutacaðýndan uygun þampuan ve nemlendiricilerin seçilmesini gerekli kýlýyor. diyor. Özellikle yaðlý saçlarýn daha fazla döküldüðünü anlatan Günay, Saçlý deriyi daha iyi temizleyen, içeriðinde fazla kimyasal bulunmayan, doðal maddeler içeren þampuan ve temizleyiciler kullanýlmalý. tavsiyesinde bulunuyor. Saçlarý tararken saçlý deriye temas etmenin foliküllerde bulunan faydalý yaðlarýn saç tellerine yayýlmasýný saðladýðýný ifade eden Günay, ancak fön, düzleþtirici gibi cihazlar sýk ve yakýn mesafeden kullanýldýðýnda saçlý derinin doðal nemini kaybedeceðini, hem dökülme hem de kýrýklar oluþturacaðýný aktarýyor.sigara ve alkolün aþýrý tüketilmesinin de saç dökülmesini direkt etkilediðine vurgu yapan Günay, Demir ve çinko eksikliði önemli saç dökülmesi nedenlerindendir. diye konuþuyor. Yerli Dizi 20:00 20:00 19:55 8 Etrafýnda sevilen sayýlan, özü sözü bir, dürüst bir adamdýr Eþref. Oðlu Murat la beraber büyük bir atölye haline getirdikleri baba yadigârý o küçük dükkân, tüm ailenin ekmek teknesi olmuþtur. Ancak geçmiþteki hesaplarý kapatmaya gelen Kenan, bu ailenin üzerine bir kara bulut gibi çöker. Birbirine sýkýca kenetlenmiþ olan Karahanlý Ailesi, kendisini bekleyen fýrtýnaya hazýrlýksýz yakalanýr. Bildikleri ve inandýklarý tek þey ise her gecenin bir sabahý olduðudur.oyuncular : Fikret Kuþkan, Ýdil Fýrat, Onur Saylak, Özge Özberk Yönetmen : Barýþ Yöþ Komedi Hayat Aðacý Güldür Güldür Sürekli kayýn biraderi Þevket tarafýndan dolandýrýlan Ýbrahim, bu sefer kendine hakim olabilecek mi? Mehtap, kardeþi Þevket ve kocasýnýn arasýný bulabilecek mi? Ýzmir'den Ýstanbul'a otobüsle giden Bilal ve eþi Yeter'in baþýna mola yerinde neler gelecek? Bilal, mola yerinde tuvalete girmek için bozuk para bulabilecek mi? Evlenmek için önce ablasý Burcu'nun evlenmesini bekleyen Nezaket, muradýna erebilecek mi? Kendine talip olan hiçbir erkeði beðenmeyen Burcu, Nezaket'in sevgilisinin bulduðu ayaklý karizma Mesut'u beðenecek mi? Yerli Dizi Üç Arkadaþ Gülperi, kasabada yaþayan, gözleri görmeyen bir genç kýzdýr. Ailesini küçük yaþta kaybeden Gülperi, üvey annesi ve üvey kýz kardeþiyle yaþamaktadýr. Gülperi yýllar sonra, babasýndan kendisine kalan zeytinliðin satýlmasýyla ameliyat olabileceði parayý bulmuþtur fakat üvey annesi, Gülperi nin ameliyat olmasýný istemez. Durumu anlayan Gülperi, kendisine ait parayý gizlice alýp, ameliyat olmak için Ýstanbul a gider. Gülperi, Ýstanbul a geldiði gün baþýna gelmeyen kalmaz. Ameliyat parasýndan da olur. Ýstanbul da yapayalnýz kalýr ve nereye gideceðini bilemez. Murat Yýlmazyýldýrým Murat Yýlmazyýldýrým, (d. 9 Mayýs 1964) Türk müzisyen, yazar. Murat Çelik ile 1993 yýlýnda Düþ Sokaðý Sakinleri adlý grubu kurdu ve ikili Düþ Sokaðý'nda birçok konser verdi yýlýnda son verdikleri konserlerden sonra Murat Çelik'in müziði býrakma kararýndan dolayý Murat Yýlmazyýldýrým müzikal yolculuðuna Düþlerin Ressamý ismiyle, yalnýz baþýna devam etme kararý aldý. Bugüne kadar 1000'in üzerinde söz yazýp, beste yapan ve 14 albüme imza atan Murat Yýlmazyýldýrým ayrýca Kent Ozanlarý adý altýnda çýkarýlan karma albüme çeþitli sanatçýlarla birlikte kendine ait olan Aðladýkça isimli parçayla ve Homegrown Istanbul Vol.2 albümüne de Mercan Dede'yle birlikte Bilinmezin Elçileri adlý parçayla konuk olmuþtur.varoluþ...dünya ve yaþam...acý...hüzünler satýn aldýðým aþklar...týlsým... Replikler halinde küçük mutluluklar...yitiriþler...gözyaþýnýn yaðmur olup aktýðý dayanýlmaz zamanlar...þarkýlar...sözcüklerin savruluþu doðmamýþ vakitlere...ayrýlýk sahnelerinde hiç istemeden rol alýþ...mevsimlerin geçip gidiþi gözlerimizden...rastlantýlar ve yeniden þekilleniþ...yaþlýlýk...çöl gibi kavrulan kalp manzaralarý... Çirkin ve güzelin ayýrt ediliþi... Kötülüðün þeytansý yüzü... Güzelliðin meleksi gülümseyiþi...ýnsan ve hayatý sorgulayýþ...çocukluk ve saflýk... Okul yýllarý... Gençlik ve ivme kazanýþ...hem sevindiren hem üzen bir yol alýþ... Müziðin büyüsüyle kutsanýþ...albümlerim... Resmin rengarenk boyalarýyla düþlerin þarkýlarýna doðru uzanýþ ve tuvallerim... Yazmanýn derin huzuruyla ak sayfalarda tüketilen kalemlerin ortaya çýkardýðý kitaplarým...sonsuz ve koþulsuz... AVCI USULÜ KUZU BACAÐI Malzemeler 4 Adet Kuzu Ýncik 2 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Çorba Kaþýðý Salça 12 Adet Arpacýk Soðaný 2 Adet Çarliston Biber 2 Adet Domates Tuz Kýzartmak için Sývý Yað Yemeðin Tarifi öncelikle sývý yaðý tavaya alýn. Kuzu incikleri sývý yaðda kýzartýn. Tencereye 2 çorba kaþýðý sývý yaðý koyun. Kýzdýktan sonra 1 çorba kaþýðý unu ekleyin. Unun rengi deðiþene kadar kavurun. 1 çorba kaþýðý salçayý ilave edin. Yeterince suyu ekleyin. Kuzu inciklerini tencereye aktarýn. Et yumuþayana dek piþirin. Baþka bir tavaya çok az sývý yað koyun. Kabuklarý soyulmuþ arpacýk soðanlarýný, ikiye kesilmiþ mantarlarý, iri parçalar halinde kesilmiþ çarliston biberlerini ve domatesi ilave edin.mantarlarý býraktýklarý suyu çekene dek kavurun. Ayrý bir tencerede kaynayan kuzu inciklerin piþmesine yakýn soðanlý ve mantarlý karýþýmý ekleyin. 1-2 taþým kaynatýn. Sýcak olarak servis yapýn. Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür. Goethe 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Üç Arkadaþ Yerli Dizi 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Atla Gel Þaban 21:50 Hakanlar Çarpýþýyor 23:30 Ejder Kalesi Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Yerli Dizi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 23:15 Büyük Risk Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Kurtlar Vadisi Pusu Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Hayat Aðacý 23:00 Joker 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Küçük Kýyamet Yerli Dizi 22:10 Küçük Gelin

9 YILDIZ HABER 9 TÜVTÜRK traktör sahiplerinin ayaðýna gidiyor "Milletimiz ferasetiyle kirli tezgâhý yine bozacaktýr" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, "Kobani ile dayanýþma bahanesiyle ülkemizde 1990'lý yýllarý aratmayan kapsamlý þiddet eylemlerinin baþlatýlmasýna yönelik çabalarý teessürle izliyor, milletimizin bir daha bu oyuna gelmeyeceðine inanýyoruz" dedi."halkýn malýna ve canýna kast ederek Kobani'ye destek olunamaz, IÞÝD'in ürettiði vahþet sona erdirilemez" diyen Saatçi, "Kinin, nefretin, acýmasýzlýðýn kol gezdiði bir ortam oluþturmak hedefiyle sokak eylemlerine tevessül edilmesi, Kobani'de bitirilmesi gereken IÞÝD zulmünü daha da artýrmak dýþýnda bir sonuç doðurmaz. Hayata geçirilmek istenen þiddet ortamý, puslu havadan rant devþirmekte mahir terör örgütlerinin ve emperyalist ülkelerin iþine yarar. Böyle bir ortam Türkiye düþmanlarýný sevindirirken Türkiye'den destek bekleyen, Türkiye'nin yardým elini görmek isteyenlerin umutlarýný azaltýr. Buna millet olarak bölgenin güçlü ülkesi Türkiye olarak izin vermeyiz, veremeyiz. Bölgenin neredeyse tek barýþ ve istikrar adasý olma özelliðini taþýyan ülkemizin önünü kesmek ve bölgede kalýcý barýþýn tesisini engellemek için sahnelenen bu oyunu görmeliyiz. Kim olursa olsun bu oyunu görmezden gelen, figüran olarak katký sunan, milletin basiretine ve devletin huzuru saðlamaya yönelik kudretine destek olmayan herkes bu kalleþçe saldýrý planýnýn ortaðý olma sorumluluðu taþýyacaðýný unutmamalýdýr. Milletimiz, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ý, Çerkez'i, Alevi ve Sünni'siyle, genciyle, yaþlýsýyla sadece Türkiye'ye deðil bütün bölgeye pozitif katký saðlayacak çözüm sürecine destek olurken, sürecin zeminine mayýn döþemek mahiyetindeki bütün söylem ve eylemler kardeþlik hukukunu sabote etme giriþimi olarak deðerlendirilecektir" þeklinde kaydetti."ýnanýyoruz ki son günlerde yaþanan olumsuz tavýrlara ve devam eden þiddet ortamý çabalarýna raðmen bu coðrafyayý huzur içinde ve ortak yaþam merkezi haline getiren birliðimiz, beraberliðimiz, kardeþliðimiz galip gelecek, ülkemizin ve milletimizin geleceði için sabýr ve saðduyunun hakim olacaðýna inanýyoruz" diyen Saatçi, "Türk'ü Kürt'ten, Laz'ý Çerkez'den, Alevi'yi Sünni'den ayýrarak milletimizi bir birine düþürmek isteyenlerin oyunlarýný bozacaðýz. Tek ses ve tek yürek olarak heveslerini kursaklarýnda býrakacaðýz. Bu kapsamda milletimize düþen saðduyulu olmak, terör örgütlerinin ve onlarý kurgulayan oyun kurucularýn tuzaðýna düþmemektir. Devletimize düþen ise þiddet ortamý çabalarýný bertaraf etmek, milletin buna dair kaygýlarýný gidermek, bütün toplumu kucaklayan, ülkenin huzur ve barýþ ortamýný devam ettirecek dili hakim kýlarak, gereken tedbirleri gecikmeksizin almaktýr. Bireysel söylem ve tavýrlarýn, fevri davranýþlarýn her fýrsatý deðerlendirmek için pusuda bekleyenlerin ekmeðine yað süreceði unutulmamalý, ülkeye ve millete dönük bu kirli operasyona ortak bir dille cevap verilmelidir. Bu noktada özellikle siyasi aktörlere ve medya kuruluþlarýna büyük bir sorumluluk düþüyor. Mevcut gerilim ortamýna dair açýklama ve haberlerde ajitasyona kapalý, þiddeti körükleyecek kavramlardan uzak, saðduyuyu öne çýkaran bir dil ve anlayýþ siyasete ve medyaya hakim olmalýdýr. Bu anlamda ýrkçý, provokatif, dýþlayýcý, ötekileþtirici dil terkedilmeli, öfkeyi ve sertliði týrmandýran görsellerden ve söylemlerden titizlikle uzak durulmalýdýr. Türkiye, þiddeti körükleyen, çatýþmayý hedef alan giriþimleri bertaraf etmede tarihinde kayýt altýna aldýðý tecrübelere fazlasýyla sahiptir. Bu doðrultuda uzun uðraþlar sonucu tesis ettiðimiz demokratik ortam ve hukuk devleti ilkelerinden vazgeçmeksizin; özgürlükleri esas alarak ve özgürlükleri koruyucu etkin önlemleri hayata geçirerek demokratik, özgür ve sivil siyasetin hakim olduðu mevcut durumu devam ettirmek devletin en büyük sorumluluðudur. Diðer taraftan demokratik toplumlar için vazgeçilmez konumda bulunan güvenlik-özgürlük dengesi mutlaka korunmalý, þiddet olaylarýna yönelik müdahaleler demokratik devlet ilkeleri doðrultusunda, hukuk devletinin varlýðýna halel getirilmeyecek þekilde gerçekleþtirilmelidir. Vatandaþlarýn can ve mal güvenliðine yönelik tehditler öngörülmeli, ivedilikle bertaraf edilmesi için devletin bütün kurumlarý yüksek iþbirliði içerisinde faaliyet göstermelidir. Bu noktada gözden kaçýrýlmamasý ve doðru deðerlendirilmesi gereken bir hususta sýnýrlarýmýzýn hemen yaný baþýnda komþu ülkelerde devam eden savaþ ve iç çatýþma ortamýdýr. Yaþananlar Ortadoðu ve Ortadoðu halklarýnýn yüzyýl aradan sonra yeniden emperyalist devletlerin çýkar ve egemenlik mücadelelerinin alaný durumuna geldiðini gösteriyor. ABD'nin soðuk savaþ sonrasý küresel hakimiyet arzusu ve Ýngiltere ile birlikte buna karþý çýkan ya da iþbirliðine yanaþmayan rejimleri zayýflatmak, deðiþtirmek suretiyle Ortadoðu'yu yeniden þekillendirme çabalarý bugün Ortadoðu'ya hakim olan kaosun arkasýnda hangi güçlerin olduðunu anlamayý kolaylaþtýrýyor. Diðer taraftan Ýsrail'in bölgedeki konumunu güçlendirme ve hayallerini de bu tabloya eklendiðimizde ülkemize, milletimize yönelik bu oyunun arkasýnda kimlerin olduðu daha net bir þekilde gözler önüne serilmektedir" ifadelerini kullandý."devleti ve milletiyle Ortadoðu'nun mazlumlarýna yardým eli uzatmaktan yorulmayan ve bunu varlýk sebebi sayan Türkiye, yaný baþýndaki IÞÝD terörünün maðdur ettiði Kobani halký dahil herkese insani yardýmlarýný artýrarak devam ettirirken tezgahlanmak istenen bu oyunun nihai hedefinin bizim birlik, beraberliðimiz ve kardeþliðimiz olduðu tartýþmasýzdýr" diyen Saatçi, "Bu sebeple bölgenin en güçlü ülkesi ve küresel aktörü konumundaki Türkiye'nin gücünü kýrmaya, mazlumlara olan ilgisini daðýtmaya yönelik bu oyunu da birlik, beraberlik ve kardeþliðimizle bozacaðýmýzdan zerre þüphe duymuyoruz. Ferasetine her zaman güvendiðimiz milletimiz ve varlýðýyla düþmanlarý için tehdit, mazlumlar için güven merkezi devletimiz Kobanili mazlumlar üzerinden yürütülen provokasyonlarý elbirliðiyle bertaraf edecek, saðduyusuyla da týrmandýrýlmak istenen þiddet ateþini söndürecektir" þeklinde belirtti. Haber Servisi Traktör muayene ve trafik cezasý gecikme bedellerinin yeniden yapýlandýrýlmasýndan sonra traktör sahiplerine, bir avantaj da TÜVTÜRK'ten. Gezici Traktör Muayene Ýstasyonu 8 Ekim'den itibaren Çorum'da. TÜVTÜRK, traktörlerin en yoðun olduðu 11 ilde traktörlere özel gezici istasyon uygulamasýný hayata geçiriyor. TÜVTÜRK, aralarýnda Çorum'un da bulunduðu 11 ilde Gezici Traktör Muayene Ýstasyonu'yla traktör sahiplerinin araçlarýný muayene ettirmeleri için yeni bir çalýþmayý devreye aldý. Traktör sahiplerinin, sabit istasyonlarýn uzaklýðý nedeniyle araç muayenelerini yaptýrmakta güçlük çektiklerini söyleyen TÜVTÜRK Genel Müdür Yardýmcýsý Aykut Özgülsün, "Mobilitesi yüksek bu yeni gezici traktör muayene istasyonlarýyla muayene hizmetine eriþiminin kolaylaþtýrýlmasý ve uzun zamandan beri muayene olmayan traktörlerin muayenelerinin yapmayý hedefliyoruz" dedi. TÜVTÜRK'ün devreye aldýðý hizmetin uygulanacaðý 11 ilin Türkiye'de en fazla traktör sayýsýna sahip olmalarý ile dikkat çektiðini belirten Aykut Özgülsün, "Bu 11 ilde halen trafik tescile kayýtlý 530 bin'e yakýn traktörün yüzde 80'ninin muayenesiz olduðunu tahmin ediyoruz. Amacýmýz, bu oraný azaltmak" þeklinde bilgi verdi. 8 Ekim 2014 tarihinden itibaren Çorumlu traktör sahipleri, numaralý telefondan veya adresinden, Gezici Traktör Muayene Ýstasyonu'nun programýna ulaþabilecekler. TÜVTÜRK, Çorum'un yaný sýra, Adana, Ankara, Antalya, Balýkesir, Bursa, Ýzmir, Kayseri, Konya, Manisa ve Samsun'da da bu hizmeti sunmaya baþladý. Haber Servisi Uðurludað'da bayramlaþma Ürün Güvenliði Aracý bugün Çorum'da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý her yýl Ekim tarihleri arasýnda kutlanan Ürün Güvenliði Haftasý kapsamýnda kamuoyunda farkýndalýk yaratýlmasý, ürün güvenliði bilinci oluþturulmasý amacýyla çeþitli etkinlikler düzenliyor.bu faaliyetler kapsamýnda Led Ekranlý Ürün Güvenliði Mobil Aracý 9 Ekim 2014 Perþembe günü Çorum'a gelecek.konu hakkýnda bilgi veren Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, "Türkiye genelinde 19 ili dolaþacak olan mobil araca eþlik edecek Bakanlýðýmýz ve Ýl Müdürlüðümüz uzman personelince vatandaþlarýmýzýn sorularý cevaplandýrýlacak ve promosyon malzemeleri daðýtýlacaktýr. Led Ekranlý Ürün Güvenliði Mobil Aracý 9 Ekim 2014 Perþembe günü saat 09.00'da Hürriyet Meydaný önüne park ederek stant açacaktýr. Saat 11.30'da Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürü Murat Ocak Muhsin Dere tarafýndan yazýlý ve görsel basýna açýklama ve bilgilendirme yapýlacaktýr. Ayný gün öðrencilerimizin bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri amacýyla Ürün Güvenliði aracý saat 14.00'den sonra Bahçelievler Salim Akaydýn Ortaokulunda, saat 15.30'den sonra 23 Nisan Ortaokulunda stant açacaktýr. Sanayi Ürünleri Güvenliði ve Denetimi Genel Müdürlüðü'nün denetiminden sorumlu olduðu asansörler, teleferikler, elektrikli ekipmanlar, gaz yakan cihazlar, kazanlar, makinalar, sivil kullaným amaçlý patlayýcýlar, atex ürünleri, aerosol kaplar, basýnçlý ekipmanlar, taþýnabilir basýnçlý ekipmanlar, otomotiv yönetmelikleri kapsamýnda yaklaþýk 1500 farklý ürün hakkýnda tüketiciler, satýcý ve saðlayýcýlar ile üreticilerin varsa sorunlarýnýn çözümüne ve bilgilendirilmelerine yönelik her türlü katký saðlanacaktýr" dedi. Haber Servisi Uðurludað ilçesinde Kurban bayramý nedeniyle bayramlaþma programý düzenlendi Bayramlaþma programýna Kaymakam Hasan Gümüþçüoðlu, Ýlçe Garnizon Komutaný Mehmet Ýldeniz, Ýlçe Emniyet Amir Vekili Taner Ercan, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, muhtarlar ve vatandaþlar katýldý. Bayramlarýn milli ve manevi deðerlerin yaþatýlarak gelecek nesillere aktarýlmasý noktasýnda önemli bir rol oynadýðýný belirten Kaymakam Gümüþçüoðlu, "Sevgi, hoþgörü ve yardýmlaþma duygularýnýn daha yoðun yaþandýðý bu günlerde büyüklerimizi, kimsesiz yaþlýlarýmýzý, muhtaç vatandaþlarýmýzý, devletimizin korumasý altýnda bulunan çocuklarýmýzý ziyaret etmenin, bayram sevincini paylaþmanýn insanlýk görevi olduðunu unutmamalýyýz" dedi. Bayramlaþma programýndan sonra Gümüþçüoðlu ve beraberindekiler Ýlçe Jandarma Komutanlýðýný ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramlarýný kutladýlar. Haber Servisi

10 YILDIZ HABER 10 Ülkü Ocaklarý'ndan saðduyu çaðrýsý Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal yaptýðý açýklamada, Suriye'nin Aynel Arap kasabasýnda, bir süredir eli kanlý iki terör örgütünün çatýþtýðýný ifade ederek, "Maalesef en büyük zararý yine coðrafyanýn sivil halký görmektedir. Aynel Arap'ta yaþayan sivillere karþý Türkiye Cumhuriyeti kucaðýný açarak insaniyetini bir kez daha göstermiþtir. Buna raðmen terör örgütü PKK militanlarý ve destekçileri, Aynel Arap'daki iç savaþ ortamýný ve yaþanan IÞÝD- PKK/YPG çatýþmalarýný gerekçe göstererek yurt genelinde bir ayaklanma giriþiminde bulunmuþtur. PKK militanlarý ve destekçilerinin ayaklanma giriþimi sonucunda, an itibariyle 14 vatandaþ hayatýný kaybetmiþ, onlarca vatandaþ ise yaralanmýþtýr. Sokaklar alev topuna dönmüþ, kamu mallarý ve araçlarý tahrip edilmiþ, iþyerleri yaðmalanmýþtýr" dedi. "Þehirlerimizde huzur kalmamýþ, asayiþsizlik had safhaya çýkmýþtýr. Mevcut siyasal iktidarýn açýlým ihaneti adýyla baþlattýðý bizim ise ihanet süreci olarak baþýndan bugüne ýsrarlar vurguladýðýmýz eli kanlý terör örgütüyle yapýlan müzakereler ülkemizi maalesef bu noktaya getirmiþtir" diyen Ýmal, "Siyasi iktidarýn yüz vermesiyle iyice þýmaran bölücü örgüt, IÞÝD'e karþý gösteremediði cesareti Türkiye Cumhuriyeti'ne karþý göstermekten imtina etmemektedir. Bölücü örgütün uzantýlarý tarafýndan özellikle çocuklar kullanýlarak Türk Milleti'nin huzurunu bozmak, Türk Devleti'ni çaresiz göstermek adýna ayaklanma baþlatýlmýþ ve siyasi iktidarýn yaþanan geliþmeler karþýsýnda adeta üç maymunu oynayarak olanlarý görmezden gelmesi sonucu da hedeflerine ulaþacaklarýna inanýr hâle gelmiþlerdir. Bu süreçte Türk Bayraðý alenen hedef alýnmýþ, yüzlerini dahi saklama ihtiyacý hissetmeyen insan müsveddeleri bayraðýmýzý indirmeye çalýþmýþ, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ün heykelleri yakýlmýþtýr. Kamu binalarýna saldýrýlmýþ, adliye ve emniyet binalarý dahi kuþatýlmýþtýr. Ortaya çýkan bu tabloda siyasi iktidarýn pasif ve vurdumduymaz duruþu sonucu, güvenlik güçleri yetersiz kalmýþ, tabiri caizse meydan bu baþýboþ sokak serserilerine býrakýlmýþtýr. Türk Devleti ve Milleti namýna mukaddes saydýðýmýz tüm deðerleri hedef alan hainler sürüsü, milli duruþun kalesi konumundaki Ülkücü Hareketi de hedef alan provokatif eylemler gerçekleþtirmiþlerdir. Ocak ve parti teþkilatlarýmýzýn binalarýna yönelik mütecaviz eylemlerde bulunularak Ülküdaþlarýmýz kavganýn içine çekilmeye çalýþýlmýþtýr" þeklinde kaydetti. Ülkücü Hareket olarak önceliklerinin Türk Milleti'nin menfaatleri ve Türk Devleti'nin bekasý olduðunu dile getiren Ýmal, "Türk Milletini hedef alanlar, bunun akýbetini ve sonuçlarýný iyi deðerlendirmelidir. Milletimize karþý gerçekleþtirmiþ olduklarý bu alçakça giriþimin, tarihte olduðu gibi Türk Milletinin defalarca def etmiþ olduðu, basit ve aþaðýlýk bir denemeden öteye varamayacaðýný anlamalýdýrlar. Kamuoyuna açýkça ilan ediyoruz: Ülkücü Hareket olarak yaþanan saldýrýlarý durdurmak ve kaos ortamýnýn önüne geçmek adýna devletimizin yetkililerini ve kolluk kuvvetlerini göreve çaðýrýyoruz. Türk Devlet aklýnýn, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðünün korunmasý, milletimizin kavga ve kargaþa ortamý olmadan huzur içinde yaþamasýný saðlamak adýna gerekli tüm adýmlarý atacaðýna inanmak istiyor, artýk bu 'milli refleksi' görmek istiyoruz. Ülkücü Hareketin Türk Dünyasý'nýn dört bir yanýnda bulunan teþkilatlarýna ve fedakarca hiçbir þahsi menfaat gözetmeksizin devlet-millet uðruna çalýþan Ülküdaþlarýmýza yönelecek her türlü saldýrýya karþý sonuna kadar soðukkanlýlýðýmýzý muhafaza edeceðimizi belirtmek istiyoruz. Ülkemizde "Arap Baharý" "Halkýn Uyanýþý" gibi menþei malum odaklar tarafýndan servis edilen ýsmarlama senaryolarýn tezgahlanmasýna fýrsat vermeyeceðimizi, iç çatýþmaya ve ayrýlýk çýkarmaya yönelik provokatif eylemlerin tarafý olmayacaðýmýzý ilan ediyoruz. Türk Gençliðini sokaklara çekip, eðitimlerinden alýkoyarak potansiyel gücümüzü yok etmek isteyenlere karþý dikkatli olacaðýmýzý belirtiyor, ailelerimizden de çocuklarýna bu yönde telkinlerde bulunmalarýný istiyoruz. Sokaklarýn karanlýðýndan süzülerek gelen bir hareket olduðumuzu, bunun kimseye bir fayda getirmeyeceðini belirtmek istiyoruz. Türk Milleti'ni içinde bulunduðumuz sürece yönelik olarak yaptýðýmýz uyarýlara kulak vermeye, Ülkücü Hareketin kutlu çatýsý altýnda tek yumruk olmuþ bir þekilde devletimiz için mücadele etmeye çaðýrýyoruz. Ayrýca bütün saðduyulu yaklaþýmýmýza karþýlýk saldýrýlarýn devam etmesi durumunda nefsi müdafaa hakkýmýzý saklý tuttuðumuza da dikkat çekmek istiyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi Yeni Türkiye'nin eðitim sistemi: Dert+Dert+Dert Ak Parti, iktidardaki 12 nci yýlýnda millî eðitim politikalarý yüzünden yoðun eleþtiri altýnda. istikrar bir türlü saðlanamýyor, her eðitim yýlýna farklý bir sistemle giriliyor. bu seneki yerleþtir(eme)me skandalý diðerlerini unutturdu.nüfusun kahir ekseriyetini yakýndan ilgilendiren eðitim sahasýndaki problemlere her yýl yenileri ekleniyor. Son dönemlerde bütçeden arslan payýnýn aktarýlmasý da yaraya merhem olamýyor maalesef. Mehter takýmý gibi iki ileri bir geri gidiliyor. Altyapýsýz giriþimler amacýna ulaþamýyor. 16 milyon 400 bin öðrenci ve velilerine de ceremeyi çekmek kalýyor.bir türlü istikrar yakalanamayan eðitim sistemimiz âdeta yazboz tahtasýna dönmüþ durumda. 15 yýlda 7 deðiþik millî eðitim bakaný görev yaptý kabinelerde. 20 ye yakýn sýnav türü denendi. ANASOL-D Hükümeti nin bakaný Hikmet Uluðbay, liselere giriþteki sýnavlarý birleþtirdi. ANASOL-M nin bakaný Metin Bostancýoðlu ysa iþleyiþi ideolojiye teslim etti. Meslek liselerine hâliyle de imam-hatiplere katsayý engeli getirdi. Niyet zaten imam-hatiplerin önünü kesmekti. Necdet Tekin, sýnavsýz geçiþ i baþlattý. Kýsa süren görev süresinde Bostancýoðlu dönemindeki uygulamalarý devam ettirdi.2002 de iktidar olan AKP nin ilk millî eðitim bakaný Erkan Mumcu, puan hesaplama sistemini deðiþtirmek ve liseleri dört yýla çýkarmak gibi hýzlý vaatlerle göreve baþladý. Fakat koltukta ancak dört ay kalabildi. Vaatlerini halefi Hüseyin Çelik hayata geçirdi. Çelik devrinde LYS kaldýrýldý, OKS ikame edildi. OKS de rafa kalktý. 6, 7 ve 8 inci sýnýflarda SBS uygulamaya kondu. Nimet Baþ SBS yi yalnýzca 8 lere tatbik etti. Ömer Dinçer kamuoyunda yoðun tartýþýlan ün temelini attý. Nabi Avcý hepsinden hýzlýydý. Kademeli seyreden genel liselerin Anadolu liselerine dönüþtürülmesi sürecini tamamladý. Sadece tabelaya müdahaleyle eðitime çað atlatýldý! SBS yi laðvedip Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ Sistemi ni (TEOG) devreye soktu Avcý. Birinci tecrübesinde tökezledi metot. Merkezî yerleþtirme týkandý. En nihayetinde iþ millî eðitim müdürlüklerinde oluþturulan komisyonlara býrakýldý. 17 Ekim e kadar ortada kalan ve adresinden uzak okullara yerleþen çocuklara çözüm üretmeye çabalayacaklar. Dershanelerin kapatýlmasý da Avcý devrinin öne çýkan adýmlarýndandý. Güya bir dönüþümden söz ediliyordu ama kurumlarýn pek azý buna müsaitti. Öte yandan bakanlýðýn bizzat takviye kurslarý düzenleyeceðini açýklamasý kafalarý iyice karýþtýrdý. Kurs perhizse, bu ne lahana turþusu idi. Eleþtiri ve önerilere kulaklarýn týkanmasý anlaþýlamaz bir tutumdu. Deðiþen bakanla birlikte Amerika âdeta tekrar keþfedildi. Rahmetli Barýþ Manço nun Ali yazar, Veli bozar þarkýsýný akýllara getiren icraatlar sahnelendi. Milyonlarca öðrenci sanki kobaydý. Millî eðitimde akþamdan sabaha köklü deðiþiklik yapmak AK Parti nin rutini hâline geldi. Mesele her geçen gün içinden çýkýlmazlaþtý. Özellikle son iki senedeki tepeden inmeci tatbikatlar geçmiþteki kazanýmlarý da birer birer yok etti sistemi oldubitiyle yürürlüðe girdi. Ýlk yýl bebek yaþtaki (5,5) çocuklarla 7 sindekiler ayný sýnýfta okula merhaba dedi. TEOG daki amaç, öðrencileri SBS stresinden kurtarmaktý. Ders dýþý aktivitelere daha fazla zaman ayýrabilmelerini saðlamaktý. Dershaneye ihtiyacý minimuma indermekti. Yýlýn iki dönemine yayýlsa da 12 sýnavlýk bir sistemle karþý karþýya ilköröðretim 8 dekiler. Birinci denemede yanlýþ sorular, kopya iddialarý TEOG un objektifliðine gölge düþürdü. Yerleþtirmede yaþananlarsa tam anlamýyla skandaldý. Bir yandan hatalara yenileri eklendi, diðer yandan da yýllarýn çözüm bekleyen sorunlarý görmezden gelindi. Mesala öðretmen ihtiyacý bir türlü çözülemedi. Atamalar yetersiz, kadro açýðý had safhada. Bakanlýða göre ihtiyaç 126 bin. 350 bin lisans sahibi öðretmen atanmayý gözlüyor. Fakat senede bini bu fýrsata eriþebiliyor. Her defasýnda, sihirli formül (!) ücretli öðretmenlikten medet umuluyor. Dile kolay, bu eðitim çilekeþlerinin sayýsý yaklaþýk 80 bin. Düþük ücretlerle yaraya pansuman olmaya gayret ediyorlar. Belediyeden su kesintisi uyarýsý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði, Ekin Caddesi ve Ata Caddesi üzerindeki besleyici içme suyu þebeke hattýndaki bakým ve onarým çalýþmasýndan dolayý su kesintisine gidecek. 09 Ekim Perþembe günü saat 08.00'da baþlayacak olan su kesintisi uygulamasý saat 19.00'a Ali Babacan, 2014 için büyüme beklentisinin yüzde 3.3'e, 2015 yýlý için ise yüzde 4'e çekildiðini açýkladý.baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2014 yýlý sonu büyüme oranýnýn yüzde 3.3 olmasýnýn beklendiðini bildirdi. Yüzde 3.3 büyümenin Avrupa'nýn en yüksek büyüme oraný olacaðýný vurgulayan Babacan,2015yýlýiçin yüzde 4, 2016 ve 2017 yýllarýnda ise yüzde 5 büyüme beklendiðini bildirdi. Babacan, 2014 yýlý sonu enflasyon hedefinin yüzde 9.4 olacaðýnýn tahmin edildiðini belirterek, TÜFE hedefinin 2015'te yüzde 6.3 olduðunu, 2016 ve 2017 yýllarýnda ise yüzde 5'lik hedeflerin korunduðunu vurguladý. Türkiye'nin önümüzdeki 3 yýl boyunca izleyeceði yeni ekonomik program, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan tarafýndan açýklanýyor. Baþbakanlýk Yeni Bina'da gerçekleþtirilen Orta Vadeli Program'a (OVP) yönelik düzenlenen basýn toplantýsýna Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek ile ilgili kamu kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticileri katýldý. Dünya ekonomisine iliþkin genel tabloyu deðerlendiren Babacan, 2009 krizinden sonra uygulanan politikalarýn istenen sonucu vermediðini vurguladý. Büyüme oranlarýnýn kriz öncesi seviyelerin altýnda seyrettiðini belirterek, geliþmiþ ekonomilerde kriz sonrasý yavaþlama eðilimine girmiþ bir trend olduðunu, bu ekonomilerde yavaþ yavaþ toparlanma olduðunu kaydetti. Geliþmekte olan ekonomilerin son dönemde büyüme hýzýnda da bir yavaþlama görüldüðünü belirten Babacan, yýllarýnda da ek bir toparlanma olmayacaðýný dile getirdi. -TEMEL ÖNCELÝK: ENFLASYONLA MÜCADELE- Türkiye'ye OVP'nin temel önceliklerinin baþýnda enflasyonla mücadelenin kararlýlýkla sürdürülmesi olduðunu vurgulayan Babacan, geçen yýl kadar devam edecek. Çorum Belediyesi'nden yapýlan açýklamada su kesintisi yapýlacak yerlerin KSS Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve sokaklar, Kapaklý Caddesi ve sokaklar, Baðcýlar Caddesi ve sokaklar, Beytepe Caddesi ve sokaklar, Kafkasevler Caddesi ve sokaklar ile Ata Caddesi ve sokaklar olduðu açýklandý. Haber Servisi Babacan'dan Türkiye'ye kötü haber; Büyüme hedefleri geri çekildi cari açýðýn birinci sýrada yer aldýðýný hatýrlatarak, bu yýl enflasyonla mücadelenin ilk sýrada olduðunu belirtti. Hemen ikinci sýrada cari iþlemler açýðýný düþürmenin ikinci ve önemli bir öncelik olarak OVP'de vurguladýklarýný dile getiren Babacan, "Üçüncü temel önceliðimiz, birazm zaman olarak, biraz takvim ihtiyacý olan yapýsal reformlar. Yapýsal reformlara hýz vererek, Türkiye'nin potansiyel büyümesini artýrmak. Potansiyel büyümenin artýrýlmasý, bundan sonra yapýsal reformlarýn kararlýlýkla sürdürülmesi ile olacak" diye konuþtu. OVP'nin temel önceliklerini cari iþlemler açýðýný ve enflasyonu düþürmede para politikasýný desteklemek amacýyla maliye politikasýnda sýký duruþun devam ettirileceðini dile getiren Babacan, maliye politikasýndaki sýký duruþun devam edeceðini kaydetti. Babacan, cari iþlemler açýðýný sürdürülebilir hale getirmek amacýyla yapýsal reformlara hýz verileceðini söyledi YILI BÜYÜME TAHMÝNÝ YÜZDE 3.3- Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, OVP'da 2014 yýlý sonu büyüme oranýnýn yüzde 3.3 olmasýnýn beklendiðini bildirdi yýlýný yüzde 4.1 büyüme ile tamamlandýðýný vurgulayan Babacan, bu oranýn Avrupa'nýn en hýzlý büyümesiydi yýlýnda yüzde 3.3 büyümenin Avrupa'nýn en yüksek büyüme oraný olacaðýný bekliyoruz" dedi. Babacan,2015yýlýiçin yüzde 4, 2016 ve 2017 yýllarýndaiseyüzde 5'likbüyümenin beklendiðini bildirdi OVP'de 2014 yýlý büyüme hedefi yüzde 4, 2015 ve 2016 hedefleri yüzde 5 olarak belirlenmiþti YILI SONU ENFLASYON TAHMÝNÝ YÜZDE 9.4- Orta Vadeli Program'da enflasyonun yüzde 9.4 olacaðýnýn tahmin edildiðini dile getiren Babacan 2015 yýlýnda TÜFE'nin yüzde 6.3 olacaðýný, 2016 ve 2017 yýllarýnda ise yüzde 5'lik hedeflerin korunduðunu vurguladý OVP'de 2014 yýlý TÜFE tahmini yüzde 5.3, yýllarýnda ise yüzde 5 olmasý öngörülmüþtü.

11 YILDIZ HABER 11 Dolandýrýcýlar hangi yöntemleri kullanýyor? 4 büyük kulüp devleti 5 milyon lira zarara uðrattý..! Sayýþtay Baþkanlýðý, Beþiktaþ, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Spor Genel Müdürlüðü (SGM) ile imzaladýklarý sözleþme kapsamýnda statlardan elde ettikleri reklam gelirinin yüzde 10'luk kýsmýný müdürlüðe ödemediðini tespit etti. Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðü'ne ait olan stadyumlarda maçlarýný oynayan dört büyükler, SGM ile imzaladýklarý sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board reklamlarýn dan elde ettikleri gelirler üzerinden yüzde 10'luk paylar alýnmasý gerektiði vurgulanan Sayýþtay raporun da, "SGM'de yürütülen denetimlerde, mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðüne ait olan stadyumlarda maçlarýný oynayan Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüplerinin Genel Müdürlükle imzaladýklarý sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board reklamlarýndan elde ettikleri gelirler üzerinden alýnmasý gereken yüzde 10'luk pay olan toplam 5 milyon 246 bin 802 TL'nin tahsil edilmediði tespit edildi." denildi. SGM, yüzde 10'luk reklam payýnýn tahsiline iliþkin gerekli yazýþmalarýn yapýldýðýný belirtti. Sayýþtay, 'Spor Genel Müdürlüðü 2013 Yýlý Denetim Raporu'nu açýkladý. Raporda, Spor Genel Müdürlüðü'nün (SGM) mülkiyeti veya kullanýmýnda bulunan spor tesislerinde düzenlenen Süper Lig müsabakalarýna katýlan takýmlarýn, 3289 sayýlý Spor Genel Müdürlüðü'nün Teþkilat ve Görevleri Hakkýndaki Kanun'un Genel Müdürlüðün gelirlerini düzenleyen 14. maddesindeki her türlü reklam gelirlerine iliþkin hükümler kapsamýnda, kulüplere kiralanan ya da kullaným hakký verilen bazý stadyumlardan bu statlarý kiralayan ya da kullaným hakkýný alan kulüplerin 3. þahýslarla imzalamýþ olduðu, sözleþme bedelleri üzerinden belirli oranlardaki SGM paylarýný almadýðýný tespit etti. Spor Genel Müdürlüðü'nün (SGM) Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 'Genel Müdürlüðün Gelirleri' baþlýklý 14'üncü maddesinde naklen yayýnlardan elde edilecek gelir SGM'nin gelirleri arasýnda sayýldýðý belirtilen raporda, "SGM'de yürütülen denetimlerde, ve futbol sezonlarýnda Spor Toto Süper Lig ile PTT Birinci Lig Kulüplerinden toplam bir milyon 509 bin 712 TL tesislere giriþ ücretinin tahsil edilmediði tespit edildi." Denildi. Mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðü'ne ait olan stadyumlarda maçlarýný oynayan Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüplerinden, SGM ile imzaladýklarý sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board reklamlarýndan elde ettikleri gelirler üzerinden yüzde 10'luk paylar alýnmasý gerektiði vurgulanan raporda, "SGM'de yürütülen denetimlerde, mülkiyeti Spor Genel Müdürlüðüne ait olan stadyumlarda maçlarýný oynayan Beþiktaþ, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüplerinin Genel Müdürlükle imzaladýklarý sözleþmeler uyarýnca saha içi, dýþý ve scor-board reklamlarýndan elde ettikleri gelirler üzerinden alýnmasý gereken yüzde 10'luk pay olan toplam 5 milyon 246 bin 802 TL'nin tahsil edilmediði tespit edildi." Ýfadeleri yer aldý. Raporda, kurum tarafýndan gönderilen cevapta adý geçen kulüplerin saha içi, dýþý ve scorboard reklamlarýndan elde ettikleri gelirler üzerinden alýnmasý gereken yüzde 10'luk paylarýn tahsiline iliþkin gerekli yazýþmalar yapýldýðý ve hukuki iþlem tesis edileceðinin belirtildiði hatýrlatýldý. Spor Genel Müdürlüðünün Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanununa göre spor müsabakalarýndan alýnacak paylarýn SGM'nin gelirleri arasýnda sayýldýðý vurgulanan raporda, müsabaka hasýlatlarýndan yüzde 7 oranýnda SGM payýnýn alýnacaðýnýn belirtildiði hatýrlatýrdý. SGM'de yürütülen denetimlerde, anýlan mevzuat hükümleri uyarýnca takibi ve tahsilatý Ýl Müdürlüklerine devredilmiþ olan söz konusu SGM payýnýn tamamen ya da kýsmen tahsil edilmediðini anlatýlan raporda, "Mülkiyeti ve/veya kullanýmý SGM ye ait olan stadyumlar, Spor Toto Süper Lig ve PTT Birinci Ligde yer alan spor kulüplerine intifa hakký veya 10 yýla kadar uzun süreli kiralama ya da 1 yýla kadar kýsa süreli kiralama yoluyla devredilmiþtir. Spor kulüplerinden uzun süreli kiralama yapanlarýn sözleþme ile öngörülen bedelleri, kýsa süreli kiralama yapanlarýn ise her yýl için SGM tarafýndan belirlenen stat kiralamalarýna iliþkin ücret tarifesinde yer alan maç baþýna kira ücretini yatýrmalarý gerekmektedir. SGM'de yürütülen denetimlerde, SGM merkez ve taþra teþkilatý tarafýndan, Spor Toto Süper Lig ile PTT Birinci Lig Kulüplerinden toplam 5 milyon 186 bin 297 TL kira ücretinin tahsil edilmediði tespit edilmiþtir." Ýfadelerine yer verildi. SPOR TESÝSÝ DÜÞÜK BEDELLE ÜÇÜNCÜ ÞAHSA KÝ- RALANMASI SURETÝYLE SGM ZARARA UÐRATILDI Gençlik Spor Genel Müdürlüðü ile Gençlik Spor Vakfý arasýnda düzenlenen intifa hakký sözleþmesi ve protokollerle Antalya'daki Turgut Özal Spor Tesisleri 49 yýllýðýna Vakfa devredildiði vurgulanan raporda, "Sözleþmenin 9'uncu maddesinde, bu tesislerin Vakýfça kiralanmasýndan elde edilecek net gelirin yüzde 50'sinin SGM Antalya Ýl Müdürlüðüne aktarýlmasý kararlaþtýrýldý. Söz konusu tesisler 16 Þubat 2010 tarihinde Vakýf tarafýndan Göçtaþ A.Þ.'ye yýllýk 330 bin ABD dolarýna kiralandý. Sözleþme gereði kira tutarýnýn yüzde 50'si (165 bin dolar) yýllarýnda düzenli olarak Antalya Ýl Müdürlüðü hesabýna yatýrýldý. SGM'de yürütülen denetimlerde söz konusu tesislerin alt kiracýsý olan Göçtaþ A.Þ tarafýndan 22 Þubat 2010 tarihinde numaralý banka dekontu ile Gençlik Spor Vakfýna 455 bin 220 TL baðýþta bulunulduðu tespit edildi. Kira sözleþmesinden altý gün sonra yapýlan bu baðýþýn, kira tutarýnýn düþük tutulmasý suretiyle saðlanan bir menfaat olduðu, dolayýsýyla bu baðýþýn yüzde 50'sinin de SGM'ye aktarýlmasý gerektiði düþünülmekte." denildi. SGM Sayýþtay'a gönderdiði cevap yazýsýnda konuyla ilgili þu deðerlendirmede bulundu; "Gençlik Spor Vakfý'na, 2010 yýlý kira bedelinin tahsilinden altý gün sonra 455 bin 220 TL tutarýnda baðýþ yapýlmasýnýn Genel Müdürlükçe tespit edilebilecek bir husus olmadýðýný, söz konusu paranýn sözleþmede eksik gösterilen kira bedelinden kaynaklandýðýnýn düþünüldüðü, en kýsa sürede konu ile ilgili hukuki sürecin baþlatýlacak." Raporda ayrýca, Spor Genel Müdürlüðü mülkiyeti ve/veya kullanýmýnda bulunan spor tesislerinde düzenlenen Spor Toto Süper Lig ve PTT Birinci Lig müsabakalarýna katýlan spor kulüplerinin üçüncü kiþilerle imzalamýþ olduklarý forma reklam sözleþme bedelleri üzerinden yüzde 5 oranýndaki SGM payýnýn tahsil edilmediði hatýrlatýldý. (Spor servisi) BM: Kobani düþerse Türkiye... Mistura sözlerine þöyle devam etti "Eðer IÞÝD Kobani'yi alýrsa büyük bir insani trajedi ve katliam yaþanmasý söz konusu. Ayrýca Türkiye'yi de tehdit eder hale gelecekler. Kararý Türkiye'ye býrakýyorum." IÞÝD'in Kobani kuþatmasý devam ederken, ABD öncülüðündeki koalisyon Kobani çevresine yönelik bombardýmaný sürdürdü. YPG komutaný Meysa Abdo da BBC'ye yaptýðý açýklamada, koalisyon güçlerinin 'en etkili saldýrýlarý gerçekleþtirdiðini' söyledi.abd ordusu, Kobani çevresine Pazartesi ve Salý günü beþ hava saldýrýsý düzenlendiðini doðruladý fakat saldýrýlarýn zamanlamasýyla ilgili ayrýntýlý bilgi vermedi.abd Savunma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, tanklarýn, aðýr silahlarýn ve savaþçýlarýn hedef alýndýðý saldýrýlarýn 'baþarýlý olduðu' belirtildi.cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ise Gaziantep'te yaptýðý konuþmada, 'Kobani'nin düþmek üzere olduðunu' söyledi ve 'sadece havadan bombalamakla terörün sona ermeyeceðini' ifade etti.kobani'deki YPG (Halk Savunma Güçleri) / YPJ (Kadýn Savunma Birlikleri) komuta konseyi üyesi Meysa Abdo ise, BBC News'den Güney Yýldýz'a verdiði Kürtçe mülakatta, 'Koalisyon güçlerinin þimdiye kadarki en etkili hava saldýrýlarýný dün geceden bu yana gerçekleþtirdiðini' söyledi ve "Þimdiye kadar böyle etkili bir þekilde vursalardý IÞÝD kente yaklaþýp bu düzeyde tahribat yapamazdý" dedi.koalisyon güçlerinin ilk kez Kobani'de IÞÝD'le çatýþan YPG ile koordinasyon halinde hava saldýrýlarý düzenlediði de belirtiliyor. Kobani'de aðýr silahlarý bulunmadýðý için IÞÝD'e karþý hafif silahlarla "fedai bir ruhla karþý koymaya çalýþtýklarýný" da belirten Abdo'ya göre, Koalisyon'un IÞÝD'i vurmakta ciddi olmasý durumunda IÞÝD'e karþý mücadeleye öncülük edebileceklerini de belirtti.dün Kobani merkezine doðudan girmeye çalýþan IÞÝD'in yoðun çatýþmalarýn ve hava operasyonlarýnýn ardýndan saldýrýlarý güneye kaydýrdýðý ifade ediliyor. Kobani batý, güney ve doðudan IÞÝD militanlarý tarafýndan kuþatýlmýþ durumda. 'Kobani hiçbir zaman düþmez' Abdo ayrýca IÞÝD'e karþý Koalisyon güçleriyle sýnýrlý da olsa koordinasyon içinde olduklarýný doðruladý ve "Bize bazen hedefleri sorduklarý doðru. Belirli bir irtibat var, fakat yetersiz. Keþif uçaklarý var fakat biz söylemezsek hangi noktalarý vuracaklarýný bilmeleri zor." diye konuþtu.ypg komutaný Abdo, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Kobani düþmek üzere" þeklindeki ifadesine de þu sözlerle tepki gösterdi:"kobani'nin düþeceðini söyleyenler hayal görüyor. Kobani hiçbir zaman düþmez. Kobani'nin düþmesi Erdoðan için tümüyle iyi haber de olmaz. Sýnýrýnýn büyük kýsmýnda IÞÝD mi olsun istiyor? Kürtler Türkiye'de kendisine karþý ayaða kalktý."londra merkezli muhalif Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Eylül ortasýndan bu yana, Kobani'de yarýsýndan fazlasý cihatçý savaþçýlar olan en az 412 kiþinin öldüðünü duyurdu. David Modic Cambridge Üniversitesi nde internet dolandýrýcýlýðý psikolojisi üzerine araþtýrma yapýyor. Bu alandaki araþtýrma sayýsý giderek artýyor ve hem normal vatandaþ için hem de güvenlik sistemleri geliþtiren firmalar açýsýndan önemli bulgulara ulaþýlýyor. Modic in üzerinde durduðu konu, insanlarý dolandýrýcýlara inanmaya iten nedenler. Onlarýn tuzaðýna sadece aptallarýn ve eðitimsiz insanlarýn düþtüðünü sanýyorsanýz yanýlýyorsunuz. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde eðitim görmüþ ve bu yýla kadar Kuzey Carolina Üniversitesi nde fizik profesörü olan Paul Frampton u ele alalým. Frampton 2012 de uyuþturucu kaçakçýlýðýndan Arjantin de beþ yýl hapis cezasý aldý. Ýnternet üzerinden sevgili bulma görünümlü bir dolandýrýcýlýða kurban düþmüþtü. Yine psikoterapist John Worley de Nijerya kaynaklý bir dolandýrýcýlýðýna kurban düþmüþ ve 2005 te banka dolandýrýcýlýðý ve kara para aklama suçlarýndan yargýlanmýþ ve iki yýl hapis cezasý verilmiþti. Modic, zekâ ve tecrübenin dolandýrýcýlara karþý kalkan olamayabileceðini belirtiyor. Psikoloji bilgisi O halde insaný bu konuda savunmasýz kýlan nedir? Binlerce kiþi üzerinde araþtýrma yapan Modic ve ekibi, çeþitli dolandýrýcýlýk türlerine kurban düþen kiþilerin bazý ortak özelliklere sahip olduðunu gözlüyor. Bunlarýn bazýsý kendine hakim olmakta zorluk çekme gibi tehlikeli olarak algýlayabileceðimiz özellikler olabilirken, bazýsý da otoriteye güven, arkadaþlarýmýz gibi hareket etme isteði, tutarlý olma eðilimi gibi olumlu özellik olarak niteleyeceðimiz türden.bunlar psikologlar için yeni bulgular olabilir ama dolandýrýcýlar için deðil. Modic, bazý dolandýrýcýlarýn, ortak bir arkadaþlarý varmýþ gibi davranarak önce kurbanýn güvenini kazandýðýný, ya da daha ikna edici olabilmek için doktor veya avukat gibi otorite sahibi biriymiþ gibi davrandýðýný belirtiyor.bazý dolandýrýcýlýklarda da ilk aþamalarda para kaybetme durumu söz konusu deðildir. Kurban önce belli bir çizgide davranmaya yönlendirilir ki daha sonraki aþamada para kaybedecekken de ayný tavrý göstersin. Ýskambil oyunlarýyla ilgili bazý dolandýrýcýlýklarda bu strateji kullanýlýr. Cambridge Üniversitesi nde güvenlik ve mahremiyet konusunda araþtýrma yapan Frank Stajano dolandýrýcýlarýn bilimsel araþtýrmalara baþvurmadan bu ilkeleri kendi baþlarýna keþfetmiþ olmasýndaki maharete þaþkýnlýðýný ifade ederek tek tek dolandýrýcýlarýn bunlarý bulmuþ olacaðýný sanmýyor, aðýzdan aðýza nasýl aktarýldýðýný merak ediyorum, diyor. Yedi ikna yöntemi Nasýl öðrendikleri bir yana, psikolojik zaaflarýmýzý bilen ve bundan faydalanan dolandýrýcýlardan da kurbanlardan öðrenilecek kadar çok þey var gibi görünüyor. Stajano da araþtýrmasýnda bunu hedefliyor. Kumarhanelere Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande ile telefonda görüþtü.hollande görüþmede, sýnýrda tampon bölge oluþturulmasýna destek verdiklerini bildirdi. Cumhurbaþkanlýðý kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, görüþmede, Suriye ve Irak'taki son geliþmeler ele alýndý. Ýki liderin IÞÝD baþta olmak üzere terörle mücadele ve bu konuda iþbirliðinin büyük önem taþýdýðýný vurguladýklarý belirtildi.görüþmede Suriyeli sýðýnmacýlar konusunun da ele alýndýðý bildirildi.görüþmenin ardýndan Fransa Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'ndan yapýlan açýklamada, Fransa'nýn Türkiye'nin güney sýnýrýna güvenlik danýþmanlýðý yapan sihirbaz Paul Wilson ile bir çalýþma yürüten Stajano, dolandýrýcýlarýn kurbanlarýný nasýl kandýrdýðýný keþfetmeye çalýþýyor. Uzun çalýþmalar sonucunda Stajano, dolandýrýcýlarýn, kurbanlarýný kandýrmak için yedi ikna yönteminden birini ya da birkaçýný kullandýðýný farkediyor. Bunlardan bazýlarý Modic in kurbanlarla yaptýðý görüþme sonucunda vardýðý sonuçlarla benzerlik gösteriyor. Buna göre, dolandýrýcýlar bizi kandýrmak için þu yöntemleri kullanýyor:?zaman yöntemi: Düþünmeden hýzla hareket etmemiz için bizi ikna etmeye çalýþmak;?otoriteye itaat: Yetki sahibi kiþilere daha kolay inanma psikolojisini kullanmak;?sürü psikolojisi: Etrafýmýzdaki insanlar gibi davranma eðilimimizi kullanarak yaptýklarý iþin meþruluðu konusunda insanlarý ikna etmek;?dikkat daðýtmak: Fiziksel olarak cezbedici ikinci þahýslar kullanma vb. yöntemlerle, dolandýrýldýðýmýzý fark etmememizi saðlamak;?mantýklý düþünmeye son verme konusundaki istekliliðimizi kullanmak; internet üzerinden sevgili bulma alanýndaki dolandýrýcýlýklar o yüzden bu kadar yaygýn.?ýçimizde kalmýþ ve bastýrýlmýþ hile güdülerimize kancayý takarak bizi de suç iþlemeye teþvik etmek Nijerya kaynaklý dolandýrýcýlýðýndaki bilerek kara para aklama giriþimi gibi örneðin;?ýnsanlarýn iyi niyetini kötüye kullanmak: Para yardýmý talep eden lere ya da doðal afetler sonrasý yardým çaðrýlarýna verilen yanýtlar gibi.eski yöntemler Stajano bu yöntemlerin yüzyýllardýr kullanýlýyor olmasýnýn þaþýrtýcý olduðunu ifade ediyor. Nijerya kaynaklý dijital çaðýn ürünü gibi görünse de onun eski bir versiyonu 16. yüzyýl Avrupasý nda da kullanýlýyordu. Stajano, dolandýrýcýlarýn kullandýðý özelliklerin çoðunun aslýnda zayýflýktan ziyade insanýn güçlü yanlarýný temsil ettiðini belirtiyor ve Arizona Üniversitesi nden psikolog Robert Cialdini nin ikna psikolojisi konulu çalýþmasýndan örnek veriyor. Otorite insan toplumunda barýþçýl yaþamak için yararlý bir yöntem. Dolandýrýcýlýk kurbanlarýný aptal olarak görmemeliyiz; onlar aslýnda hayatta kalmamýz için çoðu zaman faydalý olduðu görülen bir þekilde davranýyorlar. Yedi ikna yöntemi çok eskilere dayanmakla birlikte Stajano, güvenlik sistemleri geliþtiren uzmanlarýn bunlarý göz ardý ettiðini ve güvenlik ihlallerinde çoðu zaman bu sistemleri kullanan insanlarý suçladýklarýný ifade ediyor. Ýnsanlar düzgün kullansa bizim sistemlerimiz güvenli yaklaþýmýný benimseyen uzmanlarý, insan davranýþýna raðmen deðil, onunla uyum halinde çalýþacak þekilde sistemler geliþtirmeye çaðýrýyor.belki dolandýrýcýlarýn tuzaklarýndan tümüyle kurtulamayacaðýz. Ama hem kullanýcýlar hem de güvenlik sistemleri tasarýmcýlarý, dolandýrýcý gibi düþünme yöntemini uygulayarak bu tuzaklardan korunma yollarýný bulabilir. Fransa'dan 'tampon bölge'ye destek tampon bölge oluþturulmasý önerisine destek verdiði bildirildi.

12 09 EKÝM 2014 PERÞEMBE Amatörde heyecan kaldýðý yerden baþlýyor Ýlimiz amatör kümede kurban bayramý nedeni ile verilen bayram tatili sonrasýnda Ekim 2014 tarihlerinde oynanacak olan müsabaka proðramý ise þu þekilde. 11 EKÝM 2014 CUMARTESÝ U17 LÝGÝ 1 NOLU GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR / ÝL ÖZEL ÝDARESÝ GENÇ.SPOR 1 NOLU ÝSKÝLÝP GÜCÜSPOR / OSMANCIKSPOR 12 EKÝM 2014 PAZAR U15 LÝGÝ 2 NOLU H.E. KÜLTÜRSPOR / GENÇLERBÝRLÝÐÝSPOR 2 NOLU GENÇLÝKSPOR / ALACA BLD.SPOR 2 NOLU ÇÝMENTOSPOR / SUNGURLUSPOR 2 NOLU OSMANCIK GÜCÜSPOR / MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR 2 NOLU ÝL ÖZEL ÝD.GENÇLÝKSPOR / ÝSKÝLÝP GÜCÜSPOR Belediyespor'da moraller üst seviyede Ýmam'ý hazmedemediler Geçtiðimiz Cuma günü Kýrýkhan ilçe stadyumunda oynanan ve ligin 5. Haftasýnda yenilgi ile tanýþan Kýrýkhanspor da taraftarlar maç sonunda olaylar çýkarttý. Çorum belediyespor'dan Ýmam Almasýn attýðý tek gol ile rakibinin namaðlup ünvanýný da silmiþ oldu. Kýrýkhanspor- Çorumspor arasýnda oynanan karþýlaþmada maçýn hakemi Serhat Aslan'ýn kararlarý taraftarlarýn büyük tepkisine neden olmuþtu. Hakem Serhat Aslan maçta Kýrýkhansporlu 1 futbolcuya kýrmýzý, 5 futbolcusuna ise sarý kart gösterirken, Çorum Belediyesporlu 5 futbolcuya da sarý kartlarýný kullandý. Taraftarlarý gerginliðe iten hakem Serhat Aslan'a maç bitimi ardýndan bazý taraftarlar büyük tepki gösterdi ve saldýrdý. Maçtan sonra çýkan olaylar sebebi ile güvenlik güçleri geniþ çaplý güvenlik önemleri alarak, Belediyespor'un ilçe merkezinden güvenli bir þekilde çýkmasýný da saðladý. Sebat proje 3 puan arýyor Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta geride kalan 5 haftada 5 puan toplayarak 12. sýrada yer alan Sebat Proje Trabzon Akçaabat'ta hafta sonu oynanacak olan Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarý gerçekleþtirilirken, Kýrmýzý-Beyazlýlar evinde oynayacaðý bu maçtan zaferle ayrýlarak yükseliþe geçmek istiyor. Bu sezon ligde yalnýzca 1 galibiyet elde edebilen Akçaabat, Zonguldak karþýsýndan 3 puanla ayrýlarak seri baþlatmayý hedefliyor. Öte yandan Kýrmýzý-Beyazlý ekipte Kurban Bayramý nedeniyle önceki gün Sebatspor Tesisleri'nde bayramlaþma töreni gerçekleþtirildi. Törene Akçaabat Kaymakamý Abdul Rauf Ulusoy, Sebatspor Kulüp Baþkaný Zeki Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Ayhan Alemdaroðlu, teknik heyet, futbolcular, kulüp personeli ve çok sayýda misafir katýldý. (Spor servisi) Çorum Belediyespor Pazar günü sahasýn da konuk edeceði grup lideri Manavgat Evrensekispor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Dün, Ulukavak semtinde bulunan Nazmi Avluca sahasýn da Manavgat Evrensekispor hazýrlýklarýný sürdüren kýrmýzý siyahlý oyuncular,taktik ve teknik aðýrlýklý bir çalýþma yaptý. Geçtiðimiz Cuma günü deplasmanda Kýrýkhanspor'u 1-0 maðlup eden kýrmýzý siyahlýlarda Pazar günü tek hedef galibiyet. Lig de grup lideri olarak yer alan Manavgat Evrenseki spor'u da maðlup etmeyi planyan takým Geçtiðimiz Cuma günü deplasman da Kýrýkhan maðlup ederek rakibinin de namaðlup ünavanýna son vermiþti. Cahit Terzi, 2-0 kazandýklarý Kýzýlcabölükspor maçýyla ilgili olarak, "Olumsuz atmosfere raðmen kazandýklarýný, netice itibariyle haftayý 3 puanla kapatmak önemliydi" açýklamasýnda bulundu. Zonguldak Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, ligin 5'inci haftasýnda 2-0 kazandýklarý Kýzýlcabölükspor maçýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Terzi, olumsuzluklara raðmen kazanmasýný bildiklerini söyledi. 12 günde 4 maç oynadýk Takýmýn 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupasý 12 günde 4 maç oynadýðýný anýmsatan Terzi, "Üzerimizde üst üstte oynadýðýmýz maçlarýn yorgunluðu vardý. Fazla dinlenme ve idman yapma fýrsatý bulamadýk. 3 gün arayla maçlar oynadýk. Dolayýsýyla bu da takým üzerinde bir yorgunluk oluþturdu. Bu yorgunluk Kýzýlcabölükspor maçýna yansýdý. Üstüne üstlük ceza nedeniyle sahamýzdaki maçý seyircimizden yoksun oynadýk. Seyircimiz bizim artý gücümüz. Boþ tribünler önünde oynamak da futbolcularý etkiledi. Boþ tribünlere hiç alýþýk deðiliz. Olumsuzluklar üst üstte geldi. Olumsuzluklara raðmen kazandýk. Bazen kötü olduðunuz günde de kazanmasýný bileceksiniz. Biz bunu yaptýk. Bulduðumuz 2 golle 3 puana ulaþtýk. 2 haftalýk beraberlik serisinin ardýndan galip gelmek mutluluk verici" þeklinde konuþtu. Trabzon Akçaabatspor'u düþünmeli ve kazanmalýyýz Cahit Terzi, Kýzýlcabölükspor maçýnýn geride kaldýðýný, artýk sadece Trabzon Akçaabatspor maçýný Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncadal ise, Pazar günü oynayacaklarý zorlu Manavgat Evrenseki spor maçý ile iligili olarakta" Önümüzde Manavgat karþýlaþmasý var. Bu karþýlaþmaya en iyi þekilde hazýrlanýyoruz, ligin bir diðer güçlü ekibi olan Manavgat Evrensekispor'u Çorum'dan eli boþ göndermek istiyoruz. Çalýþmalarýmýzý da bu yönde planlýyoruz. Çorum Belediyespor olarak Kýrýkhan maçý öncesi verdiðim röportaj da Belediyespor olarak Kýrýkhan maçýna çýkýþ ve seri galibiyetler almamýz açýsýndan çýkýþ maçý olarak gördüðümü ifade etmiþtim. Bundan kimsenin þüphesi olmasýn Çorum belediyespor ligin en güçlü ekiplerinden bir takýmdýr" dedi. (Yasin Yücel) Cahit Terzi: 12 günde 4 maç oynadýk düþünmeleri gerektiðini belirterek, "Lig uzun maraton. Bu galibiyetin mutluluðuyla oyalanacak vaktimiz yok. Bayram tatilinden çýktýk. Önümüzde Trabzon Akçaabatspor'la oynayacaðýmýz karþýlaþma var. Uzun yýllar sonra Trabzon deplasmanýnda puan arayacaðýz. Düþüncemiz galibiyet olacak. Kazanmak için çalýþmamýz lazým. Hafta sonuna kadar sadece bu maçý düþüneceðiz. Umuyorum ki Trabzon'da da istediðimiz 3 puaný alacaðýz" dedi. (Spor servisi)

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim

Belediye Meclisinin. Bilgi Edinme ve Denetim Belediye Meclisinin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarý Yasin SEZER * Giriþ Yerel yönetimler reformu kapsamýnda yapýlan 5393 sayýlý Belediye Kanunu, belediyelerin görev, yetki ve iþleyiþine iliþkin önemli

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı