ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni"

Transkript

1 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir. ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk ATA'yla Proje Üzerine Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II, yýllarý arasýnda ÝÞKUR tarafýndan uygulanmýþ olan Aktif Ýþgücü Programlarý Projesi nin, kadýnlara ve gençlere yönelik devamý niteliðindedir. Proje, ÝÞKUR un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasýný saðlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planý uygulamasýný desteklemek üzere, Avrupa Komisyonu nun desteklediði Türkiye Ýçin 2006 yýlý Ulusal Katýlým Öncesi Mali Destek Programý kapsamýnda geliþtirilmiþtir. Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenen, ÝÞKUR tarafýndan yürütülen ve izlenen projenin sözleþme makamý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi. Aktif istihdam tedbirlerinin ve kurumsal kapasitenin geliþtirilmesi konusunda ECORYS Araþtýrma ve Danýþmanlýk liderliðindeki konsorsiyum ÝÞKUR a teknik destek veriyor. 27 Ekim 2008 tarihinde resmen baþlayan, 18 ay sürecek ve 26 Nisan 2010 tarihinde tamamlanacak olan projenin açýlýþý 29 Ocak 2009 tarihinde Ankara Sheraton Otel de verilen resepsiyonla yapýldý. Proje esas olarak, Türkiye de insan kaynaklarý geliþiminin Avrupa Ýstihdam Stratejisi ile uyumlu hale getirilmesine katkýda bulunmak amacýyla politika ve programlarýn tasarlanmasý, geliþtirilmesi ve uygulanmasýna iliþkin mevcut kapasitenin geliþtirilmesini amaçlýyor. ÝNTES, Ýnþaat sektöründe ölçme ve deðerlendirme; eðitim ve istihdam projesine baþladý. ÝÞKUR çalýþanlarý, Ýþgücü Piyasasý Analizi Eðitimi alýyor. Bu program, ÝÞKUR tarafýndan yürütülmekte ve izlenmektedir. Bu programýn sözleþme makamý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'dir.

2 2 sayý 1 Temmuz 2009 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Tekirdað Ýzmir Ýstanbul Aydýn Bursa Manisa Denizli Kocaeli Sakarya Antalya Eskiþehir Zonguldak Konya Ankara Mersin Bu projeyle, ÝÞKUR un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasýnýn saðlanmasý ve aktif istihdam tedbirlerinin geliþtirilmesi hedefleniyor. Böylelikle ülkemizdeki kadýn ve genç iþsizliði sorununun çözümüne önemli katký saðlanacaðý düþünülüyor. Proje, Kurumsal Geliþim ve Eðitim ve Aktif Ýstihdam Tedbirleri Hibe Planý olmak üzere iki bileþenden oluþuyor. Çorum Pilot ve model ofislerin bulunduðu toplam 25 ilde uygulanan Kurumsal Geliþim ve Eðitim Bileþeni ile Genel Müdürlük düzeyinde kapasitenin geliþtirilmesinin yaný sýra, ÝÞKUR un model ve pilot ofislerinin operasyonel performanslarýnýn güçlendirilmesi ve daha etkin istihdam hizmetlerine ulaþmak yönünde katký saðlanmasý bekleniyor. Bileþenin hedef gruplarýný, ÝÞKUR Genel Müdürlüðü ve il müdürlüklerindeki üst düzey yönetici personel, il müdürlüklerinde istihdam Adana Samsun Kayseri Kahramanmaraþ Hatay Sivas Gaziantep Trabzon Diyarbakýr hizmeti veren ön büro çalýþanlarý ile ulusal ve yerel düzeydeki sosyal taraflar oluþturuyor. Aktif Ýstihdam Tedbirleri Hibe Planý Bileþeni ile ÝÞKUR un asli hizmetlerinden biri olan aktif istihdam tedbirlerinin, projenin hedef kitlesini oluþturan kadýnlarýn ve gençlerin istihdamýna yönelik uygulanmasý amaçlanýyor. Bu bileþen kapsamýnda toplam 25 ilde istihdamý artýrmaya yönelik, mesleki eðitim verilmesine olanak saðlayan projeler destekleniyor. 28 ilde, 17 Ocak-25 Nisan 2008 tarihleri arasýnda yapýlan proje teklif çaðrýsýna 1129 baþvuru yapýldý, 25 ilden gelen 101 proje hibe kullanmaya hak kazandý. Hibe projelerinin hayata geçirilmesi ile birlikte yaklaþýk 12 bin kiþiye doðrudan ulaþýlarak istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý saðlanacak. Kurumsal Geliþim ve Eðitim Bileþeni kapsamýnda bugüne kadar tamamlanmýþ olan faaliyetler; ÝÞKUR daki 50 Ýþ ve Meslek Danýþmaný na 4 adet 3 günlük eðitim verildi. Þube müdürleri için, eðiticilerin kullanýlmasý vb. konularýnda 3 adet çalýþtay düzenlendi. 16 ÝÞKUR personeli 3 modülden oluþan Eðiticinin Eðitimi Programý'ný tamamladý. 8 farklý ilde, illerde görev yapan yaklaþýk 100 personele 9 adet 4 günlük danýþmanlýk becerileri eðitimi verildi. 35 ÝÞKUR Biliþim Teknolojileri personelinin, 3 modüldeki BT eðitimleri tamamlandý. Aktif Ýstihdam Tedbirleri Hibe Planý Bileþeni kapsamýnda bugüne kadar tamamlanmýþ olan faaliyetler; Aralýk 2008 de 101 projenin sözleþmeleri imzalandý. Risk deðerlendirme metodolojisi geliþtirildi. ÝÞKUR personeli ve hibe yüklenicilerine rehberlik eden dokümanlar geliþtirildi. Hibe Programý için Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) geliþtirildi. MIS kullanýmý konusunda eðitimler verildi. ÝÞKUR il müdürlüklerinde çalýþan personele proje izleme eðitimi verildi. Hibe yüklenicilerine proje uygulama eðitimi verildi. 101 projenin tamamýnýn ilk iki izleme ziyaretleri yapýldý.

3 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Temmuz sayý 1 ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk ATA'yla Proje Üzerine Cumhuriyeti destekli 50 milyon Avro toplam bütçeli Aktif Ýþgücü Programlarý Projesi (AÝPP), kapsam ve nitelik olarak ülkemizde uygulanan baþarýlý örnek projelerden biri olmuþtur. Proje çok ses getirmiþ, çok önemli çýktýlar elde edilmiþ ve sonraki projeler için unutulmaz bir referans kaynaðý olmuþtur. ÝÞKUR un faaliyetlerinden kýsaca söz edebilir misiniz? Kamu istihdam hizmetlerini yürütmek üzere 21 Ocak 1946 tarihinde kurulan Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu (ÝÝBK), iþgücü piyasasýnda iþ ve iþçi bulmaya aracýlýk hizmetini vermeye baþlamýþ, özellikle geliþmekte olan sanayiinin iþgücü ihtiyacýný karþýlama ile iþgücünün sektörel ve coðrafi hareketliliðini saðlamada kendisine verilen görevi uzun süre baþarýyla yerine getirmiþtir sonrasý yurtdýþýna iþçi göndermeye yoðunlaþan ÝÝBK, yurtdýþý iþçi talebinin azalýþý ile birlikte duraðan bir sürece girmiþtir. Ancak dünyada bir dizi etkenden dolayý kamu istihdam hizmetine duyulan ihtiyaç ile birlikte, ülkemizde de bu konu gündeme gelmiþ ve iþgücü piyasasýnda meydana gelen geliþmeleri izleyebilecek, çaðdaþ iþ kurumlarýnýn üstlendiði görevleri yerine getirebilecek ve aktif iþgücü programlarýný uygulayabilecek bir kamu istihdam kurumu ihtiyacý elzem hale gelmiþtir. Bu amaçla 2003 yýlýnda ÝÝBK yerine Türkiye Ýþ Kurumu kurulmuþtur. Kurum, görev alaný geniþletilerek klasik iþ ve iþçi bulma hizmetlerinin yaný sýra, aktif ve pasif iþgücü politikalarýný da uygulayabilecek bir yapýya kavuþturulmuþtur. Kurumumuzun görevlerini kýsaca þöyle sayabiliriz: - Ulusal istihdam politikasýnýn oluþturulmasýna yardýmcý olmak, bu baðlamda Avrupa Ýstihdam Stratejisi'ne uyum çalýþmalarýna öncülük etmek, - Ýþsizlik Sigortasý, Kýsa Çalýþma Ödeneði ve Ücret Garanti Fonu gibi pasif iþgücü programlarýný yürütmek, - Ýþgücü piyasasý verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayýnlamak, Ýþgücü Piyasasý Enformasyon hizmetlerini yürütmek, - Ýþ ve meslek analizleri; iþ ve meslek danýþmanlýðý; iþgücünün istihdam edilebilirliðini artýrmaya yönelik iþgücü yetiþtirme, mesleki eðitim ve iþgücü uyum programlarý ile istihdamdaki iþgücüne eðitim seminerleri gibi aktif iþgücü programlarýný düzenlemek, - Ýþ ve iþçi bulmaya aracýlýk hizmetlerini yerine getirmek. ÝÞKUR çok kýsa sürede bu görevlerini baþarýyla yerine getirme konusunda büyük mesafe kaydetmiþtir. Bize verilen tüm görevleri layýkýyla yerine getirebilmek amacýyla çalýþmalarýmýz ivme kazanarak devam etmektedir. Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II den kýsaca bahsedebilir misiniz? yýllarý arasýnda uyguladýðýmýz ve 241 alt projeden yaklaþýk 48 bin kiþinin yararlandýðý Avrupa Komisyonu ve Türkiye Bu kapsamda, bu projenin devamý gelmiþ ve 20 milyon Avro toplam bütçeli Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi (AÝTP) II hayata geçmiþtir. Projenin, halen 25 ilde 101 alt projeyle uygulamasý devam eden hibe bileþeni saðlam bir altyapý temelinde sürdürülmektedir. Hedef grup olarak belirlenen gençlerin ve kadýnlarýn istihdama giriþlerini desteklemek üzere yürütülecek alt projelerle yaklaþýk 12 bin kiþiye doðrudan ulaþýlarak istihdam edilebilirliklerinin artýrýlmasý saðlanmýþ olacaktýr. Bu projenin de baþarýlý bir örnek oluþturacaðýna ve yeni projeleri beraberinde getireceðine olan kesin inancýmý dile getirmek isterim. AÝTP II nin uygulanmasý ile ÝÞKUR neleri amaçlýyor, beklentileri nedir? ÝÞKUR tüm aktif iþgücü programlarýnda olduðu gibi bu projeyle de iþgücümüzün istihdam edilebilirliðini artýrarak ve iþgücü piyasamýzdaki en önemli yapýsal sorun olan iþletme-iþgücü uyumsuzluðunu gidererek hem iþsizliði azaltmayý hem de iþgücü piyasasýnýn kalifiye ara eleman ihtiyacýný karþýlamayý amaçlamaktadýr. Özel olarak da gençlerin ve kadýnlarýn mesleki becerisini hedeflemektedir. AÝTP II içinde ÝÞKUR un rolü nedir? yýllarý arasýnda uygulanacak olan proje, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmekte, ÝÞKUR tarafýndan yürütülmekte ve izlenmektedir. Projenin sözleþme makamý ise Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'dir. ÝÞKUR projenin ilk aþamasýndan son aþamasýna kadar esas sorumlu olarak

4 4 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar sayý 1 Temmuz 2009 görevini ifa edecektir. ÝÞKUR hem yönetim yapýsý gereði hem de çalýþma felsefesi ve konumu itibariyle faaliyetlerinin büyük kýsmýný sosyal partnerleriyle, eðitim kurumlarýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla ve iþçi-iþveren temsilcileriyle birlikte yürütmekte, bu ortaklýk ve iþbirliklerinden çýkardýðý sinerjiyle daha verimli ve etkin çalýþmalar yapma gayreti içerisindedir. Bu anlamda proje, bu iþbirliði ve ortaklýðýn iyi bir göstergesi olacaktýr. Proje neden aðýrlýklý olarak gençler ve kadýnlara yönelik? Önümüzdeki dönemlerde yine gençlere ve kadýnlara yönelik projeler aðýrlýkta mý olacak? ÝÞKUR olarak, kadýnlar ve gençler hedef gruplarýmýzýn baþýnda gelmektedir. Tüm projelerimizde özel bir yer teþkil etmektedirler. Ancak bu proje tamamen onlara yöneliktir. Ülkemizin en önemli sorunlarýndan biri olan iþsizliðin, dezavantajlý kesimlerin baþýnda gelen gençler ve kadýnlar açýsýndan daha da vahim bir durum arz ettiðini biliyoruz. Ülkemiz genç bir nüfusa sahiptir. Çalýþma yaþamý açýsýndan çok önemli olan yaþ grubu ülke nüfusunun yaklaþýk % 18 ine denk gelmektedir. Öte yandan toplam iþgücümüzün yine yaklaþýk % 18 ini yaþ arasý gençlerimiz oluþturmaktadýr. Þu aþamada her yýl iþgücü piyasasýna katýlan 750 bin gencimizi istihdam edebilmek en temel problemimiz olarak önümüzde durmaktadýr. TÜÝK Nisan/2009 verilerine göre, genelde % 14,9 olan iþsizlik oraný gençlerde % 26,5 te seyretmektedir. Ýþsizlik, en yoðun olarak genç kadýnlar arasýnda özellikle yaþ grubu kadýnlarda görülmektedir. Potansiyel olarak aktif genç nüfusumuzun iþgücüne katýlým düzeyinin artmasý ve istihdamý Türkiye için bir fýrsat penceresi sunmaktadýr. Aksi durumda, bu fýrsat penceresi beraberinde önemli riskler taþýyan dezavantajlý unsura dönüþebilir. Kadýnlar sözkonusu olduðunda tüm sorunlarýmýzýn katmerleþtiði gerçeði apayrý bir durumdur. Ülkemizde, kadýnlarýn iþgücüne katýlma oraný erkeklerin yaklaþýk üçte biri kadardýr. Yine tarým dýþýnda kadýnlarda iþsizlik oraný % 21,6 gibi yüksek bir orandadýr. Kentlerde ilk kez iþ arayan kadýnlarýn oraný ilk kez iþ arayan erkeklerin iki katýdýr. Diðer taraftan kadýnlarýn iþ ararken geçirdikleri süre de erkeklerden uzundur. Ýþgücü piyasalarýnýn talep ettiði beceriyi kazandýklarý oranda kadýnlarýn bu piyasaya girebilme ihtimalleri artmaktadýr. Örneðin okur-yazar olmayanlarýn iþgücüne katýlma oraný yaklaþýk % 15, lise altý eðitimlilerin oraný % 20, lise ve dengi meslek liselilerin oraný % 30 iken, bu oran yüksekokul ve fakülte mezunlarýnda % 70 e yaklaþmaktadýr. Dolayýsýyla kadýn ve genç nüfusun bir dizi nedenden dolayý hedef gruplarýmýzýn baþýnda gelmesi ve onlara yönelik çalýþmalarýmýz bu temelde anlam kazanmaktadýr. Bu çabalarýmýz artarak devam edecektir. Nitekim ILO ile ortaklaþa yürütülen Türkiye de Kadýn Ýstihdamýný Arttýrmaya Yönelik Aktif Politikalar Pilot Projesi çalýþmalarý da sürmektedir. Öte yandan IPA kapsamýnda, AB 2007 yýlý Mali Programlamasý ile finanse edilen 17 milyon Avro luk Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Projesi, AB 2008 yýlý Mali programlamasý kapsamýnda yürütülecek olan 23 Milyon Avro luk Gençlerin Ýstihdamýnýn Arttýrýlmasý Projesi de önemli projelerimizden sadece ikisidir. Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Projesi baþvurularý 12 Haziran da sona ermiþtir. Projeler deðerlendirme aþamasýndadýr. Genç Ýstihdamýnýn Desteklenmesi operasyonu hibe teklif çaðrýsýna ise 15 Haziran 2009 tarihinde çýkýlmýþ olup, teklifler 14 Eylül 2009 tarihine kadar alýnacaktýr.

5 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Temmuz sayý 1 Sayýlarla Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II 101 projeye yaklaþýk 16 milyon Avro tahsis edilmiþ durumda ve bu tutarýn %75 i Avrupa Birliði, %25 i Türkiye Cumhuriyeti katkýsýndan oluþuyor. Sürdürülen 101 proje kapsamýnda kiþi olan hedef grubun en az %50 sinin orta vadede istihdam edilmesi amaçlanýyor. Proje kapsamýnda 27 Temmuz 2009 tarihi itibariyle 742 kiþinin eðitimleri tamamlandý, 7096 kiþinin eðitimleri ise sürüyor. Toplam sayýsý 7838 olan mezun ve mevcut kursiyerlerin 3604 ünü kadýn ve 4234 sýný erkek kursiyerler oluþturuyor. Yaþ grubuna göre en kalabalýk grubu 3555 kiþi ile 20 ila 24 yaþ kursiyerler oluþtururken, projenin amaçlarý bakýmýndan en önemli grubu ise daha önce çalýþmamýþ, ilk kez iþhayatýna atýlacak olan 6223 kiþilik kursiyer grubu oluþturuyor. Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar sloganý ile yürütülen Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II kapsamýnda mesleki eðitim faaliyetleri hýzla devam ediyor. Eðitimlerin ilk aþamasý tamamlanan projelerde baþarýlý kursiyerlere sertifikalarý verildi ve istihdamlarý için çalýþmalara baþlandý. Eðitim çalýþmalarý sonunda 5500 den fazla kursiyerin istihdam edilmesi bekleniyor. Kadýn ve gençlerin istihdam seviyelerini artýrmak için 28 ilin aktif iþgücü piyasasý tedbirleri tasarlama ve uygulama kapasitelerini geliþtirmeyi amaçlayan Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II kapsamýnda 25 ilden gelen 101 proje uygun bulundu ve proje sahipleri ile Kasým 2008 sonu itibariyle sözleþme imzalandý. Sözkonusu projelere teknik destek Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Hatay ve Sivas illerinden saðlanýyor. Ankara nýn teknik destek saðladýðý proje sayýsý 22 iken, Ýstanbul 19, Ýzmir 21, Hatay 21 ve Sivas da 18 projeye teknik destek saðlayan uzmanlara evsahipliði yapýyor. Ankara ve Ýstanbul 12 þer proje ile en fazla projenin yürütüldüðü iller. Proje yüklenicileri arasýnda 21 proje yürüten belediyeler en kalabalýk grubu oluþturuyor. Belediyeler dýþýnda, proje yüklenicileri arasýnda birlik ve dernekler, halk eðitim merkezleri, Ýl Özel Ýdaresi, Köylere Hizmet Götürme Birliði, meslek liseleri ile meslek odalarý, organize sanayi bölgeleri, sendika, üniversite ve vakýflar bulunuyor. 101 Hibe Projesinin Ýllere Göre Daðýlýmý Adana 2 Eskiþehir 1 Ýzmir 7 Mersin 5 Ankara 12 Denizli 1 Kocaeli 3 Sivas 8 Antalya 2 Diyarbakýr 2 Kahramanmaraþ 2 Samsun 3 Aydýn 2 Gaziantep 2 Kayseri 7 Sakarya 2 Bursa 8 Hatay 8 Konya 2 Tekirdað 2 Çorum 3 Ýstanbul 12 Manisa 1 Trabzon 1 Zonguldak 3

6 6 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar sayý 1 Temmuz Temmuz 2009 tarihi itibariyle mevcut ve mezun olmuþ Yaþ Grubu : : : : : : : : : 0 Cinsiyet Kadýn : 3604 Erkek : 4234

7 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Temmuz sayý 1 Bir Ýstihdam Hikayesi dersler, Ankara daki Yol-Ýþ & ÝNTES Türkiye Eðitim Þantiyesi nde verildi. Mesleki eðitimin yanýnda ÝSG, Ýþ Hukuku ve Ýlk Yardým dersleri de alan kursiyerler, bir haftanýn sonunda uygulama eðitimlerinin yapýldýðý Ankara-Konya YAPIRAY Hýzlý Tren Konya þantiyesine gittiler. Buradaki uygulamalý eðitimler, 11 Temmuz da sona erdi ve baþarýlý kursiyerlerin sertifikalarý Temmuz ayý sonunda gerçekleþtirilen törenle kendilerine takdim edildi. Türkiye Ýnþaat Sanayicileri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES), Türkiye Yol-Ýþ Sendikasý sosyal ortaklýðý ile Ankara da iþsiz gençlerin inþaat sektöründe istihdam edilebilirliðinin arttýrýlmasý ve istihdam edilmelerini hedefleyen Ýnþaat Sektöründe Ölçme ve Deðerlendirme; Eðitim ve Ýstihdam Projesi ne baþladý. Bu ÝNTES in, ÝÞKUR ile ortak üçüncü projesi. Projenin resmi adý bu olsa da projeyi yürüten ÝNTES Bir Ýstihdam Hikayesi adýný kullanýyor. Sonu baþýndan belli bir baþarý hikayesi bu! Üstelik projenin deðiþik meslekler için sürdürülebilirliði de düþünülünce hiç bitmeyecek bir hikaye. Proje ile inþaat sektörü iþgücü piyasasýnýn talepleri doðrultusunda belirlenen öncelikli meslek gruplarýnda eðitim almak ve çalýþmak isteyen yaþ arasý 200 iþsiz gencin yetkinlik ve yeterliliklerinin meslek standartlarýna dayalý olarak ölçme ve deðerlendirmeleri yapýlýyor. Eðitimlere katýlan gençlere, kurslarý baþarýyla tamamlamalarý durumunda, TES - MEB - GAMA ihale makamý onaylý sertifikalar verilecek. Eðitimini baþarýyla bitirenlerin tamamýnýn, iþgücü piyasasý talebi doðrultusunda ÝNTES üyesi firmalarda iþe yerleþtirmesi gerçekleþtirilecek. 5 Mart 2009 tarihinde gerçekleþtirilen açýlýþ toplantýsýna ÝNTES Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demir, ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk Ata, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Baþkaný Bayram Akbaþ, Merkezi Finans ve Ýhale Birimi Baþkaný (MFÝB) Muhsin Altun katýldý. ÝNTES Yönetim Kurulu Baþkaný M. Þükrü Koçoðlu ile Genel Sekreter Necati Ersoy da projenin baþarýsý ve tanýnýrlýðý için özel bir ilgi ve çaba gösteriyorlar. ÝNTES in iþgücü piyasasý arz ve talep taraflarýnýn bir araya gelerek ihtiyaçlarý belirlediði ve bu ihtiyaçlara yönelik eðitimlerin belirlendiði proje kapsamýnda Gama Kaynak Okulu nda gerçekleþtirilen Kaynak Ustasý Yetiþtirme eðitimleri 6 Nisan da baþladý ve 18 Mayýs ta tamamlandý. 56 kursiyerin yeterlilik sýnavýndan geçtiði eðitimlerin 1 haftasý teorik, 5 haftasý pratik olarak uygulandý. Eðitimlerini tamamlayan baþarýlý 51 kursiyere, 25 Mayýs ta düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. Demiryolu Ustasý Yetiþtirme kurslarý 8 Haziran da baþladý. Kurslara 36 kursiyer katýldý. Demiryolu ustasý yetiþtirme eðitimlerinin ilk bölümünü oluþturan teorik Proje ile ilgili daha ayrýntýlý bilgi almak, faaliyetlerini öðrenmek amacýyla INTES Genel Sekreteri Necati Ersoy, Proje Koordinatörü Aslý Karatekin ve çalýþma arkadaþlarýyla keyifli bir sohbet gerçekleþtirdik. ÝNTES te, projenin baþarý ile yürütülmesi için kalabalýk bir grup çalýþýyor. Aslý Haným ýn yaný sýra masanýn akademi, bürokrasi ve özel sektör taraflarýnda yer almýþ Eðitim Koordinatörü Aytekin Akagün ile proje asistanlarý Gülesen Kuru, Ýrem Yendi ve Buket Atar da bizlere eþlik ettiler. Her biri, projeler ve inþaat sektöründe deneyimli kiþiler. Bu proje ÝNTES in ÝÞKUR ile yürüttüðü 3. proje bildiðim kadarý ile. Evet, daha önce de iki projemiz olmuþtu. Ama bu bizim AB destekli 8. projemiz. Ayrýca Dünya Bankasý gibi kurumlarýn desteklediði baþka projelerimiz de olmuþtu, gelecekte de olacak. Ama ÝÞKUR ortaklýðýnda yürüttüðümüz 3. projemiz. Daha önce Ýnþaat Sektöründe Sýfýr Ýþ Kazasý ve Ýþsiz Gençler Ýçin Yeni Ufuklar projelerini baþarýyla tamamladýk. Hatta Ýþsiz Gençler Ýçin Yeni Ufuklar projesi, 240 proje arasýndan en baþarýlý 10

8 8 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar sayý 1 Temmuz 2009 proje arasýna girdi ve ÝÞKUR tarafýndan ödüllendirildi. Bir de ÝNTES, Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu na baðlý bu türden proje yürüten tek kurum olma özelliðini de taþýyor. ÝNTES bu proje ile iþsiz gençlere iþ bulmayý amaçlamýyor yalnýzca. Ýnþaat sektöründe çalýþmanýn da standartlarýný belirliyor bir yandan. Çok doðru. Projemizin belki de birinci amacý bu. Bizler ÝNTES olarak meslekî standartlarýn belirlenmesi, sektörde kalitenin yükselmesi için de çalýþýyoruz. Þöyle söyleyelim, inþaat sektöründe çalýþan ara elemanlarýn önemli bir bölümünün mesleklerini yapabileceklerine iliþkin ellerinde bir belge yok. Biz bunu saðlamaya çalýþýyoruz. Sektörde belgesiz çalýþan ara elemanlarýn ölçme ve deðerlendirme sonucu sertifikalandýrýlmasý temel amaçlarýmýzdan biri. Ayrýca standartlarýn belirlenmesi ile kalifiye eleman sayýsýnda da artýþ olacak ki bunun sektör için önemli ekonomik getirisi olacaktýr. Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bu iþe baþladýðýmýzda 29 meslek belirlemiþtik. Þimdi bu sayý 46 ya yükseldi. Her biri için çalýþmalarýmýz sürüyor. 3 meslek için elimizde Resmi Gazete de yayýmlanmaya hazýr metin var. ÝNTES in nihai amacý nedir bu durumda? Yalnýzca eðitim vermek deðil anladýðým kadarý ile... Evet, biz eðitim veren bir kurum olmak arzusunda deðiliz. Bu bizim asli iþimiz de deðil zaten. Eðitim vermek baþka kurumlarýn sorumluluðu. Biz yalnýzca bir boþluðu dolduruyoruz. ÝNTES in amacý meslek standartlarýnýn belirlenmesi ve bu standartlar ýþýðýnda ölçme ve deðerlendirme yaparak sertifika vermeye yetkili bir kurum olmak. Proje ile belli mesleklerde eðitim verip sektörün ara eleman ihtiyacýný karþýlamayý amaçlýyorsunuz. Þu ana kadar kaynakçý ve ray döþeme ustasý yetiþtirme kurslarý verdiniz; iki kurs daha açacaksýnýz. Bu meslekleri nasýl belirliyorsunuz? Aslýnda projemiz ilk kabul edildiðinde 200 iþsiz gence tek bir meslekte eðitim vermeyi amaçlamýþtýk. Bu da endüstriyel boru montajý eðitimi olacaktý. Ne var ki ekonomik kriz nedeni ile iþgücü piyasasýnýn beklentileri deðiþti. Biz de projede deðiþikliðe gidip dört meslekte eðitim vermeye karar verdik. Bunlardan ilk ikisi dediðiniz gibi kaynakçýlýk ve ray döþeme konularýnda verildi. Üçüncü kursumuz, ön dökümlü beton üretim elemaný yetiþtirmeye yönelik olacak. Bu meslekleri belirlerken birkaç ölçütümüz oldu. Öncelikle inþaat sektörüne hangi iþkollarýnda ara eleman açýðý olduðuna baktýk. Buna ek olarak inþaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarýn bekletileri belirleyici oldu. Baþta GAMA Holding A.Þ. olmak üzere üyemiz olan þirketlerden de talepler oluyor. Ayrýca uzun ve orta vadeli yatýrým planlarý kapsamýnda gelecekte ara elemana ihtiyaç duyulmasý muhtemel meslekleri belirledik. Son olarak geleceði olan mesleklere öncelik verdik. Yarýn öbür gün geçerliliði kalmayacak bir mesleðe yönelmedik. Kursiyerleri nasýl belirlediniz? Birkaç kaynaktan besleniyoruz. Öncelikle ÝÞKUR dan bu mesleklerde eðitim almak isteyecek iþsiz gençlerin listesini alýyoruz. Buna ek olarak üye firmalarýmýzdan yönlendirilen kiþiler oluyor. Sitemizde de duyuruyoruz kurslarýmýzý. Projenin sosyal ortaðý Yol-Ýþ, bize gençleri yönlendiriyor. Son kursumuz için baþka yerlere de ilan verdik, yelpazeyi geniþ tutabilmek amacýyla. Baþvurularý, kurduðumuz bir komisyon deðerlendirip meslekî eðitimlere katýlabilecek yetenekte ve yeterlilikte olanlarý belirliyor. Oldukça yüksek bir istihdam hedefi ile yürütüyorsuuz projeyi. Baþarýlý kursiyerlerin tamamýný iþe yerleþtirmeyi amaçlýyorsunuz. Yüksek bir oran deðil mi bu? Aslýnda deðil. Çünkü biz yaptýðýmýz araþtýrmalara, sektörün beklentilerine dayanarak tasarladýk eðitim programlarýmýzý. Ýhtiyaca göre eðitim veriyoruz. Hatta kursiyerlerimizin iþleri baþýndan belli diyebiliriz. Dolayýsýyla istihdam garantisi bir vaad deðil. Yaptýðýmýz ön çalýþmalarýn bir dayatmasý. Baþka türlüsü mümkün deðil.

9 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Temmuz sayý 1 Eðiticilerin Eðitimi Programý baþarýyla devam ediyor!.. Eðitimler ile eðiticilerin model ve pilot ofislerdeki personele eðitim vermeden önce tecrübe kazanmalarý saðlandý. Son olarak eðiticilerin PO ve MO lardaki ÝÞKUR personeline eðitim verirlerken kendilerine en çok yardýmcý olacak faaliyetler için 31 Mart ile 3 Nisan arasýnda 4 günlük bir çalýþtay düzenlendi. Bir günü tercümesi yapýlmýþ olan metnin üzerinde geçmeye, 2 günü canlandýrmalarda geribildirimde bulunma konusunda pratik yapmaya ve son günü de Ankara veya diðer illerde birlikte eðitim verecekleri arkadaþlarý ile çalýþmaya ayrýldý. Aktif Ýstihdam Tedbirleri II kapsamýnda Kurumsal Geliþim ve Eðitim Bileþeni faaliyetleri devam ediyor. Projede bugüne kadar gerçekleþtirilen kurumsal geliþim ve eðitim faaliyetleri arasýnda ÝÞKUR daki 50 Ýþ ve Meslek Danýþmaný na 4 adet 3 günlük eðitim verilmesi, þube müdürlerine yönelik eðiticilerin kullanýlmasý gibi konularda 3 adet çalýþtay düzenlenmesi, 16 ÝÞKUR personelinin 3 modülden oluþan Eðiticilerin Eðitimi Programý ný tamamlamasý, eðitim almýþ eðiticiler tarafýndan 8 farklý ilde görev yapan yaklaþýk 100 personele danýþmanlýk becerileri eðitimi verilmesi (9 adet 4 günlük eðitim), ÝÞKUR da görevli 35 Biliþim Teknolojileri personelinin modüllerden oluþan BT eðitimlerine baþlanmasý ve 3 modüldeki eðitimlerin tamamlanmasý gibi faaliyetler sayýlabilir. Proje kapsamýndaki önemli eðitim faaliyetlerinden birini Eðiticilerin Eðitimi çalýþmalarý oluþturuyor. Ýlk aþamada 12 si il müdürlüklerinden 4 ü Ankara dan olmak üzere 16 ÝÞKUR personeli eðitim aldý. Eðitimler, kurum içinde eðitim vermek ve sürdürebilirliði saðlamak üzere becerilerini geliþtirmeye yönelik. Proje Programý, 16 kiþilik eðitici grubunun, uluslararasý kýsa dönem uzman ve kilit eðitim uzmanýn desteðinde eðitim vermesini içeriyor. Eðiticilerin Eðitimi kapsamýnda 16 eðiticiden oluþan ilk grubun eðitimi Mart ayýnda tamamlandý. Bu süreç, temel eðitici becerileri eðitimi, eðiticilerin illerde ÝÞKUR personeline ikili gruplar halinde vermeleri için danýþmanlýk becerileri eðitimi ve bu eðitimi vermeleri için eðiticileri hazýrlamak üzere bir çalýþtaydan oluþuyor Mart arasýnda gerçekleþtirilen ve 10 gün süren temel eðitim becerileri kursu kapsamýnda, eðiticilerin etkili bir þekilde eðitim verebilmeleri için bilgi ve becerilere sahip olmalarý amacýyla eðitim verildi. Eðitimlerin eðiticilere devredilmesini amaçlayan danýþmanlýk becerileri eðitimi ise Mart arasýnda 5 gün sürdü. Daha önceden gruplanmýþ eðiticiler Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýnda illerdeki ÝÞKUR personeline danýþmanlýk becerileri eðitimi verdiler. Eðitim alan eðiticiler tarafýndan ilk olarak Nisan ayýnda biri Konya diðer ise Ýstanbul da olmak üzere iki danýþmanlýk eðitimi verildi. Mayýs ayýnda Ankara da iki ve Diyarbakýr da bir eðitim verilirken, Haziran ayýnda Samsun, Aðrý ve Þanlýurfa da eðitim verildi. Program kapsamýnda toplam 9 etkinlik gerçekleþtirildi. Bu etkinlikler ile her eðiticinin danýþmanlýk becerileri eðitimini en az bir kez vermiþ olmasý amaçlandý ve model ofislerden 91 ÝÞKUR personeline proje kapsamýnda eðitim verildi. Sürdürülebilirlik açýsýndan, bu etkinliklerin yalnýzca pilot ve model ofis personeline deðil 81 ildeki tüm personele verilmesi projenin beklenen sonuçlarý arasýnda yer alýyor.

10 10 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar sayý 1 Temmuz 2009 ÝÞKUR Çalýþanlarý Ýþgücü Piyasasý Analizi Eðitimi Alýyor... Bu eðitimlerle ne hedefleniyor? Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II nin kapsamýnda kurumsal kapasite artýrma ve eðitim çalýþmalarý devam ediyor. Kurumsal Geliþim bileþeni kapsamýnda, Ýþgücü Piyasasý Analizi eðitimleri Haziran ve Temmuz aylarýnda gerçekleþtirildi. Eðitimlerin ilki Haziran 2009 tarihlerinde Antalya da, ikincisi ise 6-9 Temmuz 2009 tarihlerinde Hatay da yapýldý. Eðitim toplantýlarýnda 28 model ve pilot ofisin bulunduðu illerin her birinden en az iki çalýþan olmak üzere öncelikle ve çoðunlukla ÝÞKUR çalýþanlarýna, deðiþik sosyal taraflar ile eðitim ve öðretim kurumlarýndan toplam 60 kiþiye eðitim verildi. Ýþgücü Piyasasý Analizi eðitimi ile ÝÞKUR un iþ arayanlara hizmet saðlamasýnýn yaný sýra yerel düzeyde iþgücü piyasasýnýn ayrýntýlý bir analizinin yapýlmasý ile ihtiyaç duyulan iþgücünün niteliklerinin belirlemesini saðlamak için kapasitesinin arttýrýlmasý amaçlanýyor. Bu amaçla iþgücü piyasasý hakkýnda veri toplama, ihtiyaçlarý belirleme, toplanan verileri analiz etme ve iþgücü piyasasýna eleman yetiþtiren kurumlarla iliþkiye geçip iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarýna yönelik eðitim verilmesi için gerekli giriþimlerin yapýlmasý yönünde çalýþmalar yapýldý. Grup çalýþmalarýnda ise her bir grubun, bir sektöre yönelik mülakat hazýrlamasý, yapmasý ve çýktýlarýný analiz etmesi bekleniyor. Bu çalýþmalarýn sonucunda da uygulamalý çalýþmanýn yapýldýðý sektöre yönelik bir eylem planý çýkarýlmasý planlanýyor. Bütün bu konular ve eðitimlerin çýktýlarý ile ilgili olarak eðiticilerden Margit Bjerre ye birkaç soru yönelttik: Bize bir iki cümleyle Ýþgücü Piyasasý Analizi ni tanýmlayabilir misiniz? Ýþgücü Piyasasý Analizi, iþgücü piyasasýný izlemeye yarayan bir tür araç. Ýþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarýný kýsa ya da uzun vadede karþýlayabilmek ve kalifiye eleman saðlamak ya da ihtiyaç duyulan elemanlarý yetiþtirmek için iþgücü piyasasýnýn sürekli güncellenen verilerine ihtiyaç vardýr. Türkiye de iþgücü piyasasý ilden ile farklýlýklar gösteriyor. Her ilin kendine özgü özellikleri var. Bu nedenle her bir ilde iþgücü piyasasýnýn taleplerini belirleyebilmek için bir izleme sistemi geliþtirilmesi gerekiyor. Her il müdürlüðünün kendi bölgesinde gerçekleþtireceði iþgücü piyasasý analizi ile güncel ve güvenilir veriler elde edilecektir. Bu da il düzeyinde iþgücü piyasasýna yönelik kararlarýn güvenilir ve dayanaklý olmasýnýn önünü açacaktýr. Eðitimlerin temel amacý katýlýmcýlarýn il düzeyinde iþgücü piyasasý analizi yapýlmasý ile tanýþýklýðýnýn saðlanmasý. Bunun gerçekleþtirilmesi için de eðitimler çalýþtaylar, grup çalýþmalarý, anlatýmlardan oluþan bir yapýda tasarlandý. Böylece katýlýmcýlarýn hem teorik hem de pratik çalýþmalar ile deneyim kazanmalarý amaçlandý. Grup çalýþmalarýna önem verilmesinin bir nedeni hem yerel düzeyde hem de il müdürlükleri arasýnda ortak çalýþma kültürünün ve alýþkanlýðýnýn kazandýrýlmasýydý. Böylece iller arasýnda deneyim paylaþýmý da saðlanmýþ oluyor. Eðitimlerin son gününde katýlýmcýlara bir sektörde derinlemesine bir iþgücü piyasasý analizi yaptýrýlýyor. Böylece görev yaptýklarý yere döndüklerinde hazýrlayacaklarý ve uygulayacaklarý eylem planlarýnýn bir provasý gerçekleþtirilmiþ oluyor. Bu eðitimler sonunda beklentileriniz nelerdir? Katýlýmcýlarýn kendi bölgeleri için bir eylem planý hazýrlamalarýný, daha sonra da bir çalýþma grubu kurarak bunu uygulamalarýný, topladýklarý verileri analiz edip raporlamalarýný ve en sonunda da bunlarý paylaþmalarýný bekliyoruz. Eðitimin amacý her ilde belli bir sektörde derinlemesine iþgücü piyasasý analizi yapýlmasý, sonuçlarýn bir araya getirilip paydaþlar ile tartýþýlmasý, bu tartýþmalar ardýndan da uygulanmasý. Uygulama sonuçlarý da bizim için deðerlendirme verisini oluþturacak. Katýlýmcýlar yaptýklarý çalýþmalarýn çýktýlarýný, sonbaharda gerçekleþtirilecek bir baþka toplantýda sunacaklar.

11 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Temmuz sayý 1 Eylem Planý Seminerleri Devam Ediyor. Hüseyin Ergin tarafýndan Çorum için hazýrlanan eylem planý için gerçekleþtirildi. Sunumlar sonunda eylem planýnýn genel olarak neleri içermesi gerektiði ve uygulama bölgesine göre ne gibi deðiþiklikler yapýlabileceði konularý þekillendi. Toplantýnýn ikinci gününde ise kilit uzmanlardan Banu Buyurgan Ýletiþim ve Etkili Ýletiþim konusunda bir seminer verdi. Banu Buyurgan seminerde, ÝÞKUR un iþgücü piyasasýnda daha etkili olmak ve hizmet yelpazesini geniþletmek için hazýrlayacaðý ürün paketlerinin pazarlanmasýnda izlenmesi gereken yol ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durdu. Kurumsal Geliþim ve Eðitim Bileþeni faaliyetleri kapsamýnda Temmuz günlerinde Ankara da düzenlenen seminerde, pilot ve model ofislerden gelen 14 il ve þube müdürüne ikinci Eylem Planý Semineri verildi. Eylem Planý Semineri nin ilk ayaðý Ocak ayýnda gerçekleþtirilmiþti. Ýlk toplantýda, özel sektörden daha fazla açýk iþ ilaný alýnmasý amacýyla 28 il müdürünün mevcut hedefleme sisteminin daha aktif hale getirilmesi amaçlanmýþtý. Ön bilgilendirme amaçlý ilk toplantýnýn ardýndan uygulamaya yönelik ilk adýmlar Temmuz'da Ankara da atýldý. Toplantýnýn açýlýþýný ÝÞKUR Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Ali Özkan gerçekleþtirdi. 14 il ve þube müdürünün katýldýðý seminerde Aðustos-Aralýk dönemi için model ve pilot ofislerin bulunduðu bölgelerin eylem planlarýnýn hazýrlanmasý amaçlanýyordu. Bu kapsamda öncelikle projenin kilit uzmanlarýndan Carsten Olsen, Eylem Planý ve Eylem Planý Semineri nin Amaçlarý konusunda sunum yaptý. Ardýndan Henry Leerentveld, Ýyi Eylem Planý baþlýklý sunumunu gerçekleþtirdi. Leerentveld, konuþmasýnda iyi bir eylem planýnýn 8 özelliðinden ve hazýrlama sürecinde dikkate alýnmasý gereken 8 aþama ile 55 basamaktan söz etti. Leerentveld, bir eylem planýnýn baþarýlý olmasý için gözönünde bulundurulmasý gereken konular üzerinde durduðu konuþmasýnda, eylem planýnýn uygulanacaðý bölgenin ihtiyaçlarýnýn önemine dikkat çekti. Seminerin çalýþtay bölümünde ise katýlýmcýlar gruplara ayrýlarak daha önce hazýrladýklarý eylem planlarýný tartýþtýlar, geliþtirdiler. Bu çalýþmalarýn sonucunda Kocaeli-Gebze için hazýrlanan eylem planý sunulup katýlýmcýlarýn katkýlarý ile geliþtirildi. Gebze Þube Müdürü Engin Gülmez in gerçekleþtirdiði sunuma, diðer müdürler görüþ ve önerileri ile katkýda bulundu. Ýkinci sunum, Çorum Ýl Müdürü Seminere verilen arada ÝÞKUR Genel Müdürü Namýk Ata ve Genel Müdür Yardýmcýlarý Mehmet Ali Özkan ile Kazým Yiðit seminere bir ziyaret gerçekleþtirdi. Sayýn Ata, katýlýmcýlar ve eðiticilerle toplantý yaptýlar. Öðleden sonraki oturumda ise ürün paketi hazýrlanmasý ve pazarlanmasý ile eylem planýnýn uygulanmasý konularýnda çalýþmalara devam edildi. Gün sonunda her müdürlük için ihtiyaçlara göre özelleþtirilmiþ eylem planlarýna son þekillerinin verilmesi kararý alýndý. Eylem planlarýnýn uygulanmasýna Aðustos ayýnda baþlanacak.

12 12 sayý 1 Temmuz 2009 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Hibe Projelerinden Kýsa Kýsa... Eskiþehir - Talaþlý Ýmalat Alanýnda Kalifiye Ýþgücü Eskiþehir Atatürk Anadolu Teknik Meslek Lisesi tarafýndan yürütülen Rekabet Gücü, Ýstihdam ve Verimlilik Ýçin Eðitim Eskiþehir de Talaþlý Ýmalat Alanýnda Kalifiye Ýþgücü Açýðýnýn Karþýlanmasý projesi kapsamýnda ilk grup 20 kursiyerin 25 Nisan da baþlayan eðitimi 30 Haziran da tamamlandý. Meslek ve teknik liselerden mezun olmuþ kiþilere CAD/CAM programý kullanýmý ile CNC operatörlüðü konusunda toplam 300 saat eðitim verildi. Eðitimler, 150 saat teorik ve 150 saat de CNC tezgahlarýnda uygulamadan oluþuyordu. Eðitimlerini baþarýyla tamamlayýp sertifikalarýný alan kursiyerler, 3 Temmuz da KOSGEB tarafýndan verilen giriþimcilik seminerine katýldýlar. KOSGEB eðitmeni Kadir Er tarafýndan verilen seminerde, KOSGEB destekleri, temel giriþimcilik kavramlarý, strateji oluþturma ve iþ planý hazýrlama gibi pek çok konuda kursiyerlere bilgi verildi. Ýkinci grup 20 kursiyerin seçimi ise Haziran tarihlerinde yapýlan yazýlý ve sözlü sýnavlarýn ardýndan gerçekleþtirildi. Eðitimler Temmuz ayý içinde baþladý. Ýzmir - Seralarda Kadýnlar Tarým sektöründeki nitelikli kadýn iþgücünün artýrýlmasýný hedefleyen, Ýzmir in Menderes Ýlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yürütülen Seralarda Kadýnlar projesinde eðitim çalýþmalarý Nisan ayýnda baþladý. Sürdürülen eðitim faaliyetleriyle tarým sektöründe nitelikli kadýn iþgücü sayýsýnýn artýrýlmasý, iþgücünün kayýt altýna alýnmasý ve kýrsal kalkýnmaya destek olunmasý amaçlanýyor. Seracýlýk faaliyetlerinin yoðun olarak yapýldýðý Çamönü Köyü, Develi Köyü ve Ataköy den saðlanan katýlýmcýlarla, Çamönü Köyü ndeki eðitim merkezinde sürdürülen eðitim faaliyetlerinde kursiyerlerin eðitimini Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðretim üyeleri veriyor.

13 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Temmuz sayý 1 Sakarya - Dýþ Mekan Süs Bitkisi Yetiþtiriciliði Eðitimi Pamukova Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan yürütülen Dýþ Mekan Süs Bitkisi Yetiþtiriciliði Eðitimi projesi kapsamýnda verilen kurslarýn ilki 4 Mayýs ta baþladý. 4 grupta toplam 120 kiþiden oluþan kursiyerlerin 71 i kadýn, 49 u erkek. Proje dahilinde hazýrlanan eðitim tesisinde, bilgisayar ve projeksiyon makinesi bulanan 30 ar kiþilik 2 sýnýf ve 2 uygulamalý eðitimin yapýlacaðý 500 m 2 2 sera, 700 m gölgelik, 700 m saksýlý bitki alaný ve 10 dekar bitki dikim alanlarý bulunuyor. Tesislerde uygulamalý eðitimler için damla sulama, sipink sulama, yaðmurlama sulama sistemleri de kuruldu. Proje sonunda eðitimlerini tamamlayýp sertifikalarýný alan kursiyerlerin en az yarýsýnýn istihdam edilmesi planlanýyor. Kocaeli - Emlak Sektöründe Ýstihdam Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Emlakçýlar Derneði tarafýndan yürütülen, Emlakçýlýk Hizmetleri Sertifika Programý kapsamýnda gerçekleþtirilen eðitimlerin ilki 15 Mayýs ta tamamlandý. 38 kiþilik ilk grup kursiyerler, 9 Mart ile 15 Mayýs tarihleri arasýnda verilen 300 saatlik eðitimin ardýndan sertifikalarýný aldýlar. Sertifika törenine Kocaeli Üniversitesi Ali Rýza Veziroðlu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yrd. Doç. Dr. Kadriye Oktor, Kocaeli Defterdarý Süleyman Dal, Kartepe Belediye Baþkan Yardýmcýsý Bali Holat, Kent Konut Genel Müdürü Mustafa Bayraktar, ÝÞKUR Ýl Müdürü Öztekin Kaþukci ve Kocaeli Emlakçýlar Derneði (KEM-DER) Baþkaný Nejat Bayhan katýldý. Ýkinci grup kursiyerin eðitimine ise 25 Mayýs ta baþlandý. Eðitimlerin 31 Temmuz da tamamlanmasý planlanýyor. Üçüncü grup eðitim için kayýtlar da Temmuz ayýnda yapýldý.

14 14 sayý 1 Temmuz 2009 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Sakarya - Gençlere Kaynakçýlýk Kurslarý Demiryol-Ýþ Sendikasý Adapazarý Þubesi nin yürüttüðü Gençlere Yönelik Kaynakçýlýk Meslek Edindirme Kurslarý projesi kapsamýnda verilen eðitimlerin ilk ikisi tamamlandý, üçüncüsü sürüyor, dördüncüsü de 15 Haziran da baþladý. Kurslar, 24 günü eðitim ve 20 günü de staj olmak üzere toplam 44 gün. 24 kursiyerin yararlandýðý ve sertifikalarýný aldýðý birinci dönem kaynakçýlýk meslek edindirme kursu 13 Mart ta sona erdi. Kurs programý kapsamýnda 24 gün Sakarya Üniversitesi nde eðitim gören kursiyerler, 20 gün endüstriyel staj yaptýlar. Kursiyerler, 27 Mayýs ta Sakarya Üniversitesi Kaynak Atölyesi nde uluslararasý geçerliliði olan EN 287 Kaynakçý Sertifikasý almak için sýnava girdi. Ýkinci dönem kurslar ise 26 Þubat ta baþladý. 8 Haziran da sona eren eðitimlere 24 kursiyer katýldý. Eðitimlerin ilk aþamasý hafta sonlarý Sakarya Üniversitesi nde, son 20 iþ günü ise hafta içi firmalarda endüstriyel staj olarak gerçekleþtirildi. Üçüncü dönem kursiyerlerin endüstriyel firmalarda stajlarý sürüyor. Dördüncü dönem teorik eðitimler de 15 Haziran da baþladý. Kocaeli - Gaz Altý Kaynakçýlýðýnda Yeni Yaklaþýmlar Kocaeli Büyükþehir Belediyesi, Karamürsel Ayýþýðý Yardýmlaþma Derneði ve Ýþ Hayatý Dayanýþma Derneði nin ortaklaþa sürdürdüðü Gaz Altý Kaynakçýlýðýnda Yeni Yaklaþýmlar projesi kapsamýnda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarýna yönelik Gaz Altý Kaynakçýlýðý kurslarý Nisan ayýnda baþladý. Proje dahilinde Sekapark alanýnda, bir kaynak atölyesi, bir proje ofisi ve bir eðitim sýnýfýndan oluþan Gaz Altý Kaynakçýlýk Eðitim Merkezi açýldý. Teorik ve uygulamalý eðitimlerin ardýndan gençlerin Kocaeli nde istihdam edilmeleri planlanýyor. Bu amaçla 28 Mayýs ta Leyla Atakan Kültür Merkezi nde iþletme sahipleri ile kursiyerlerin buluþtuðu seminerde, iþletme sahiplerine kursiyerlerin nasýl bir donanýma sahip olacaklarý anlatýldý. Seminer sayesinde kursiyerler, staj yapacaklarý iþletme sahipleri ile tanýþma fýrsatýný da buldu.

15 Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar Temmuz sayý 1 Bursa - Sektörel Ýþbirliði Aðlarý ile Sürdürülebilir Ýstihdam Bursa Yýldýrým Belediyesi nce yürütülen ve Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði ile Uludað Üniversitesi nin proje ortaðý olduðu Sektörel Ýþbirliði Aðlarý Ýle Sürdürülebilir Ýstihdam projesi kapsamýnda verilen mesleki eðitimler sürüyor. 2 Mart 2009 tarihinde baþlayan konfeksiyon, bilgisayarlý muhasebe, dýþ ticaret iþlemleri ve muhasebesi, büro yönetimi ve sekreterlik eðitimleri yedinci ayýna girdi. Proje sonucunda 20 kadýn ve 60 gençten oluþan 80 yararlanýcýnýn mesleki eðitim yoluyla beceri ve niteliklerinin artýrýlmasý, rehabilitasyon ve sosyalleþme çalýþmalarý ile toplumsal yaþama entegrasyonunun saðlanmasý amaçlanýyor. Kursiyerlerin tamamýnýn iþe yerleþtirilmesi, 8 kiþinin de kendi iþini kurmasý hedefleniyor. Proje kapsamýnda bir aylýk yoðun rehabilitasyon programýnýn ardýndan 20 engelli genç, büro yönetimi ve sekreterlik, giriþimcilik, ingilizce ve bilgisayar; 20 lise mezunu iþsiz genç bilgisayarlý muhasebe ve giriþimcilik; 20 üniversite mezunu iþsiz genç dýþ ticaret iþlemleri ve muhasebesi, giriþimcilik ve ingilizce; 20 kadýn da konfeksiyon, giriþimcilik gibi meslekî eðitim dersleri alacak. Baþarýlý olan kursiyerlere Uludað Üniversitesi tarafýndan sertifika verilecek. Çorum - CNC Programcýsý ve Operatörü Yetiþtirme Projesi Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý nýn (TÜTEV) Çorum Þubesi tarafýndan yürütülen Ýstihdama Dayalý CNC Programcýsý ve Operatörü Yetiþtirme Projesi kapsamýnda uygulamalý eðitimlerin verileceði Mesleki Eðitim Merkezi (TÜMEM) 8 Haziran da açýldý. Proje ile ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ne kayýtlý lise, meslek lisesi ya da yüksek okullardan mezun iþsiz gençler arasýndan seçilen 30 kiþiye 4 ay boyunca, 85 günde toplam 425 saat CNC Programcýlýðý ve Operatörlüðü eðitimi verilmesi planlandý. Bu kapsamda teorik ve uygulamalý eðitimlere Mart ayý içinde baþlandý. Yapýlan program çerçevesinde öðrenciler bilgisayar ortamýnda teorik eðitim alýrken, sektörde faaliyet gösteren þirketlerde de uygulamalý eðitimlere devam ediyorlar.

16 Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir. Bize Ulaþýn ÝÞKUR Tanýnýrlýk Yönetim Grubu Telefon: E-Posta: Bu program, ÝÞKUR tarafýndan yürütülmekte ve izlenmektedir. Bu programýn sözleþme makamý Merkezi Finans ve Ýhale Birimi'dir. Teknik destek hizmeti ECORYS'in liderliðindeki konsorsiyum tarafýndan verilmektedir. Bu bülten Avrupa Birliði'nin desteði ile hazýrlanmýþtýr. Bültenin içeriðinden ÝÞKUR ve Konsorsiyum üyeleri sorumlu olup Avrupa Birliði'nin resmi görüþünü yansýtmamaktadýr.

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Devam Ediyor Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi

GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Eðitim Modülü'nün ve Eðitici Ekibin Geliþimi TTB-GPE Birinci Basamakta Bilgisayar Kullanýmý Modülü Eðitici Ekibi* Bu yazýda; TTB-GPE tarafýndan yürütülen Birinci

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim

AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI GRUNDTVIG PROGRAMI. Programý 2007-2013. Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Eðitim ve Öðretim AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Comenius Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l Grundtvig (Yetiþkin Eðitimi) Programý 2007-2013 GRUNDTVIG PROGRAMI Eðitim ve Öðretim Grundtvig

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Leonardo da Vinci (Mesleki Eðitim) Programý 2007-2013 Comenius Eðitim ve Öðretim Erasmus l Leonardo da Vinci l Grundtvig l LEONARDO DA VINCI

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým

Kadin Dostu. Ýzmir Valiliði Birleþmiþ Milletler. Birleþmiþ Milletler Geniþletilmiþ. Sabancý Vakfý, Birleþmiþ Milletler. Ýzmir den örnek adým Kadin Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni Yarýyýl Deðerlendirme Toplantýsý Þanlýurfa da Yapýldý Birleþmiþ Milletler

Detaylı

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý

Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 8 Baþbakanlýkta Avrupa Birliði Ortak Deðerlendirme Çerçevesinin Uygulanmasý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2006

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI

HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI Hayatboyu Öðrenme Programý 2007-2013 Comenius Erasmus l Grundtvig l HAYATBOYU ÖÐRENME PROGRAMI Okul Eðitimi Yüksek Öðretim Mesleki Eðitim

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý

Türk Omurga Derneði 2012-2016 Stratejik Planý GÝRÝÞ Stratejik plan gerekliliði - Artan ölçüde karmaþýk ve dinamik hale gelen dünyamýzda deðiþim için bir yol haritasý özelliðine sahiptir. - Sonuçlarýn elde edilmesine yönelik bir politikanýn oluþturulmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý

Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý Sosyal Siyaset Ekseninde Yerel Özürlüler Politikasý (Özürlü Dostu Yerel Sosyal Politikalar) Ali SEYYAR * Giriþ Özürlülerin toplum hayatýnýn bütün alanlarýna e- þit vatandaþ olarak katýlmalarý, sosyal politikalarýn

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý

TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý TTB-GPE Ýletiþim Becerileri Eðitim Programý Tuðrul Erbaydar*, Özen Aþut*, Hüseyin Demirdizen*, Adile Öniz*, Hakan Þen*, Derya Karakaya*, Nevruz Gürceðiz*, Nilgün Arpacý*, Birgün Uz*, Perihan Etiz*, Sürel

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı