Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü PEMBE KUSA NE OLDU?"

Transkript

1 Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü

2

3 Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Resimleyen: Behiç Ak

4 Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Nurten Sönmezcan İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu 1. Basım: Basım: 2000 adet, Ekim 2014 ISBN Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2003 Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. Yayıncı Sertifika No: Hayriye Caddesi No. 2, Galatasaray, İstanbul Telefon: (0212) Faks: Kapak Baskı: Azra Matbaası; Sertifika No: Adres: Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi D Blok Kat: 3 No: 3/2 Topkapı, Zeytinburnu, İstanbul İç Baskı ve Cilt: Özal Matbaası; Sertifika No: Adres: Davutpaşa Cad. Emintaş Kazım Dinçol San. Sitesi No: 81/39 Topkapı, İstanbul

5 Bu kitabın sahibi:...

6 Sevim Ak Yazarın yayınevimizden çıkan diğer kitapları: AZ BUÇUK TEO BABAMIN GÖZLERİ KEDİ GÖZLERİ ÇİLEKLİ DONDURMA DALGALAR DEDİKODUYU SEVER DOMATES SAÇLI KIZ DÖRTGÖZ ESKİLER ALIRIM GAZETE FISILTILARI GEMİCİ DEDEM GÖKTE BİRİ VAR GÖZLERİNDE GÜNEŞ VAR HOROZ ADAM VE KORSAN KARŞI PENCERE KIRIK ŞEMSİYE KÜÇÜK SIRLAR LODOS YOLCULARI MAHALLE SİNEMASI PENGUENLER FLÜT ÇALAMAZ PUF, PUFPUF, CUF, CUFCUF VE CİNO PULDAN TAŞTAN LAHANADAN SAÇLARINDA SORU İŞARETLERİ SAKIZ KIZIN GÜNLERİ ŞARKINI DENİZLERE SÖYLE TOTO NUN SINIFI TOTO VE ŞEMSİYESİ UÇURTMAM BULUT ŞİMDİ VANİLYA KOKULU MEKTUPLAR Yazmayı oyun oynamaya benzettiğinden beri öyküler dünyasından kopamıyor. Köy çocuklarıyla yaratıcı okuma-yazma çalışmaları yapıyor. Birlikte çalıştığı çocukların sorunları üstünde düşünürken kendini yeni bir kitabın içinde buluyor. Sokakları, adaları, kedileri, martıları, güneşli havaları çok seviyor.

7 PEMBE KUŞA NE OLDU? Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? İçindekiler Pembe Kuşa Ne Oldu?, 7 Hep Aynı Şarkı, 14 Benim Adım Titi, 21 Eski Bir Çin Kuklası, 29 Kerpeten Sokağı nın Derdi, 36 Mavi Ada da Bir Gün, 44 Kum Kaleler, 50 Şakacı Güneş, 62 Melodi Adası, 72 Güneş Saçlı Kız, 81 5

8

9 Pembe Kuşa Ne Oldu? Mufo, sokakta arkadaþlarýyla oy nu yor du. Na sýl olduysa birden hava deðiþti, gök yü zü ka rar dý. Gri, siyah bulutlar mavileri kov du. Gü neþ, ýþýk larýný yavaþ yavaþ çekip koyu renk li bu lut la rýn gerisine saklandý. Rüzgâr or ta lýðý ka rýþ týr dý. Çalýlarýn arasýnda, çöp bidonla rýn da tý ký lýp kal mýþ çöpleri, kâðýtlarý, naylon tor balarý sü rük leyip peþine kattý. Sonra iri damlalarýyla yaðmur geldi. Çocuklar bir saçaðýn altýna kaçýþtý. Mufo nun göð sün de taþýdýðý pembe kuþ korkudan bü zülüp kal mýþ tý. Neyse ki yaðmur uzun sürmedi. Kara bu lut lar çekildi, güneþ yeniden göründü. Çocuklardan biri, Aaa! Gökyüzüne bakýn! diye baðýrdý. Mufo baþýný kaldýrdý, rengârenk bir kuþak gör dü. Gökkuþaðý! dedi pembe-beyaz çizgili þort giyen. 7

10 Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Nedir gökkuþaðý? Mufo nun sorusu üzerine çocuklar birbirine baktýlar. En uzun boylularý, Ne olacak? diye atýl dý. Renkli çamaþýrla rýn sularý... Bu har la þýn ca gök yüzünde gökku þa ðý olarak gözükürler. Çocuklar gülüþtüler. Mufo cebinden çýkar dý ðý bilyeye baktý. Camýn içinde gördüðü renk ler gökku þaðýnda da vardý. Belki de bir bilye o, dedi içinden. Hadi, oynayalým, dedi çocuklardan biri. Hepsi koþtular, Mufo gitmedi. Hâlâ gök yü zü ne bakýyordu, aklý orada kalmýþtý. Birden bir müzik sesi duyar gibi oldu. Çev re sine bakýndý, kimse yoktu. Aaa! Ses gökyüzünden geliyor. Gök kuþa ðýnýn olduðu yerden. Bir piyano sesi bu. Evet, evet... Bulutlarýn arkasýnda biri var. Piyanoyu çalan o! Mufo heyecanlanmýþtý. Arkadaþlarýný çaðýrmak istedi, ama el-kol iþaretlerini hiçbiri gör me di. O sýrada yoldan geçen bastonlu, beyaz saç lý, zayýf adamý durdurdu. Gökyüzünden ge len müziði iþitip iþitmediðini sordu. Adamýn ku laðýnda kulaklýk vardý. Duymadýðýný söyledi. Kuþlardýr mutlaka, dedi sonra. Kuþlar gökyüzünde uçarken þarký söylerler. Mufo, göðsündeki pembe kuþun sýcaklýðýný hissetti. 8

11 I-ýh... Kuþ sesi deðil o. Ah! Keþke sesi bir kez daha duyabilseydi! Ýþte o zaman koþup arkadaþlarýna haber verecek, þaþkýnlýktan deliye dönüþlerini seyrede cek ti. Bulutlarýn gerisindeki, þu piyanoyu çalan adam gökkuþaðýný da yapmýþ olamaz mýydý? Kim bilir belki de þimdi boya ve fýrçalarýyla tom bul bir bulutun arkasýna saklanmýþ kýs kýs gü lü yordu. Mufo gözlerini gökyüzüne dikti, düþünceye daldý. Hava kararýp da çocuklar kan ter içinde ev le rine dönerlerken, hâlâ ayný çatýnýn altýndan gök yüzüne bakan Mufo yu gördüler. Hep bir aðýzdan, 9

12 Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Aydede aydede / Senin evin nerede? diye baðýrýþtýlar. Mufo silkindi, gözlerini bulutlar ülkesinden çekti, eve doðru yürüdü. Evde, annesi kýþlýk giysileri kaldýrýyordu. Giysiler el ele tutuþsalar beni gökyüzüne gö tü rürler mi? diye düþündü. Bu söz üzerine giy si ler el ele tutuþtular, ama gökyüzüne eri þe me di ler. Ertesi sabah Mufo, kapýnýn önünde reçelli ekmeðini yerken, gökyüzünden dökülen piya no sesiyle irkildi. Babasý iþe gitmiþ, annesi ye mek piþiriyordu. Arkadaþlarýnýn hiçbiri henüz so kaða çýkmamýþtý. Birden aklýna Þekerci Amcasý geldi. Þekerci Amca, Mufo nun yakýn dostuydu. Göðsündeki pembe kuþu o vermiþti. Pasajdaki dükkâna koþar adým girdiðinde, Þekerci düðün þekerleri hazýrlýyordu. Mufo, ön ce kavanozdan bir avuç akideþekeri aldý. Sonra her þeyi taa baþýndan anlattý. Þekerci, Mufo yu sabýrla dinledi, Ah, ne güzel! dedi. Ne yazýk ki ben uzun za - mandýr gökyüzüne bakmýyorum. Mufo kulaklarýna inanamamýþtý. Böyle ko nu þan Þekerci Amcasý mýydý? Çünkü hafta boyunca bu pasajda tý ký lýp ka - lýyorum, diye devam etti Þekerci. Bir pa zar larý gök yüzüne doya doya bakabiliyorum. Ama ne yalan 10

13 söyleyeyim, bugünlerde senin duy duðuna benzer bir ses duymadým. Mufo, gözleri buðulu, sessizce çýkýp gitti dükkândan. Kentin meydanýnda amaçsýzca dolandý dur du. Taa ki, meydandaki heykeli sýrtlamýþ o iki iþçiyi görene kadar. Çok meraklanmýþtý. Hemen yaný baþýnda, on larý seyreden mavi yelekli, þiþman adamý dürt tü, Ne olmuþ? diye sordu telaþla. Yok bir þey, dedi adam. Heykelin baþýný düzeltmeye götürüyorlar. Yukarý kalkmýþ da. Mufo, Yaþasýn! diye baðýrdý. Demek gökyüzünden dökülen sesi duyan yalnýzca o deðildi. Bir heykel bile olsa, baþka biri daha vardý. Yoksa koca heykel çevirir miydi baþýný yukarý? Mufo heykele ilk kez bu kadar dikkatli bak tý. Aaa! Uzun saçlý bir delikanlýymýþ bu! dedi sonra. Bense onu küçük bir kýz çocuðu saný yor dum. Heykel konuþamadýðýna göre bu gizi çöz mek Mufo ya düþüyordu. Düþündü, taþýndý. Do lu ya koydu almadý, boþa koydu dolmadý. So nun da hiç istemediði bir þeyi yapmaya razý ol du. Göðsünde taþýdýðý minik kuþu bulutlara gön derecekti. Orada ne olup bittiðini sadece pem be kuþ öð renebilirdi. Pembe kuþun kanatlarýný son kez okþadý. Ku- Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? 11

14 Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? laðýna, Git minik kuþum, git bulutlar ülkesine. Gör bakalým, kimmiþ ikide bir piyano ça lýp du ran. Ama, ne olur fazla oyalanma. Çabuk dön ve her þeyi anlat bana, diye fýsýldadý. Minik kuþu göðe saldý. Kuþ pembe bir nok ta oldu önce, sonra gözden kayboldu. Mufo günlerce pembe kuþun yolunu gözledi. Pencerelerde, aðaç tepelerinde, çatýlarda göz lerini havaya dikip bekledi. Kuþ bir türlü dön müyordu. Bir gün okula giden çocuklar, Mufo yu pem be kuþsuz, bir erik dalýnda oturur görünce me rak landýlar. Heey! Ne yapýyorsun orada? diye ses len diler. Mufo omuz silkti. Hiiç... Gökyüzünden gelen müziði dinliyorum. Çocuklar alaycý alaycý güldüler. Yalnýz iç lerinden biri, uzun örgülü saçlý, Çilli Kýz gül me di. Aaa! Ben de duyarým o sesi, dedi hafifçe. Mufo nun gözleri sevgiyle parladý. Deli misin? Gökyüzünden ses gelir miy miþ? dedi mavi çantalý. Gelmez mi, gelir elbet, diye karþýlýk verdi Çilli. Yýldýz savaþlarý nerede oluyor sanýyorsun? Bilgisayarda Yýldýz Savaþý oynarken duyduðum sesin, gökyüzünden de geldiðini du ya rým bazen. Çocuklar gülüþtüler. Çýktým erik dalýna / Bak tým 12

15 uzay yoluna, diye baðrýþarak okulun yo lunu tuttular. Mufo aðaçtan indi. Çilli Kýz onu bekliyordu. Mufo ile Çilli Kýz o gün okula uðrama dý lar. Bütün gün kýrlarda el ele dolaþtýlar. Çilli Kýz çok sevimliydi. Durmadan gökyüzünün, top ra ðýn, aðaçlarýn müziðinden, her gün de ði þen ko ku larýndan söz etti. Mufo yüreðinde bir ku þun çýrpýnýþýný duyarak dinledi, dinledi. Son ra du rup dururken, Sen de gökkuþaðýný gördün mü? diye sor du. Elbette, dedi kýz. Mufo derin bir nefes aldý. Gökkuþaðýný gö ren herkesin günün birinde gökyüzünden ge len mü ziði duyabileceðini anlamýþtý. Sýrtýný Çil li Kýz ýn sýrtýna yasladý. Kýr çiçeklerinin ko ku su nu içine doldurdu. Mufo, kýza ne pembe kuþtan, ne de meydan da ki heykelden hiç söz etmedi. Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? 13

16 Hep Aynı Şarkı Musto, o sabah kalktýðýnda çok neþeliydi. Aynaya bakýp tatlý tatlý gülümsedi. Dün yediði çi leklerin marifeti olan sivilceleri bile gör me miþ ti. Kaç aydýr ilk kez yataðýný nazlanmadan top ladý. Hiç yapmadýðý bir þey daha yaptý; mu hab betkuþu Necati yi kafesinden çýkarýp, gök yü zünde uzun bir yolculuða gönderdi. Annesiyle babasý kahvaltý ediyorlardý. Flü tü nü yastýðýnýn altýndan aldý, hafifçe üfledi. Sa bah sabah güzel bir konser kimin hoþuna git mez di? Ama o ne? Anne ve babasýnýn, müzikle ara larý nýn pek iyi olmadýðýný þimdiye kadar hiç mi hiç fark etmemiþti. Ýkisi de suratlarýný ekþitmiþ ters ters bakýyorlardý Musto ya. Bahçede çalsan daha iyi olacak, dedi ba ba sý. Dýþarý çýktýðýnda ýlýk bir rüzgâr yanaklarýný okþadý. Musto çaldý, rüzgâr taþýdý melodiyi so ka ða. 14

17 Çaldýkça coþtu, bir daha, bir daha çaldý. Neden sonra rüzgârýn artýk onunla ilgilenme di ði ni, balkon demirlerinde oturan güvercinlerin uçup gittiðini, çimenlerin arasýnda güneþlenen Te kir in homurdanarak uzaklaþtýðýný fark etti. Gökyüzüne baktý Musto. Ha va bulutlanmýþtý. Þimdi anladým, dedi kendi kendine. Hay vanlar amma duyarlý yaratýklar! Hava deðiþikliðini önceden sezip baþlarýnýn çaresine baký yor lar. Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU?

18 Sevim Ak PEMBE KUŞA NE OLDU? Komþu evlerde, az önce yoðun bir sabah te miz - liði telaþý vardý. Kimi pencerelerden yorgan ve kilimler sarkýtýlmýþtý, kiminden tozlu tavan sü pürgeleri silkeleniyordu. Þimdiyse bi rer iki þer kapanýyordu pencereler. Musto gök yü züne bir kez daha baktý. Ayný deminki gibiydi, he men yaðmur yaðacaða benzemiyordu. Yine flütünü dudaklarýna götürdüyse de, güçlü bir ses onu susturdu. Musto! Evde hasta var! Git baþka yerde çal! Musto, sinirlenir gibi oldu, ama öðretme ni nin müzik zevkinin eðitimle oluþturulabileceði konusundaki görüþlerini anýmsayýnca yatýþtý. Direnmenin anlamý yoktu, gidecekti tabii. Zelo Haným ý eðitmek, bir anda olacak iþ deðildi çün kü. Kasabanýn dýþýndaki korulukta buldu kendini. Bir aðaç kütüðünün üstüne oturdu, ha va yý kokladý. Ne hoþ! Ýþte tam bana göre bir yer! Sanki aðaçlar nefeslerini tutmuþ, heyecanla konsere baþlamamý bekliyorlar. Parçasýna girmeden, birkaç kez eðilerek selamladý uzun boylu aðaçlarý. Gözlerini ka pa t tý, flütünü üfledi. Aðaçlar yaprak-

19

20 YAŞ Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak PEMBE KUSA NE OLDU? RENGâRENK ÖYKÜLER BU KİTAPTA ÖYLE GÜZEL ÖYKÜLER VAR Kİ! ÖRNEĞİN KİTAPLA AYNI ADI TAŞIYAN ÖYKÜDE ANLATILAN ÇOCUK MUFO, GÖKKUŞAĞINI VE GÖKYÜZÜNDEN GELEN SESİ PAYLAŞABİLECEĞİ BİRİNİ ARAR; ANCAK KİMSE ALDIRIŞ ETMEZ ONA. O DA GÖĞSÜNDE TAŞIDIĞI PEMBE KUŞU GÖĞE SALAR. KUŞ, ONA GÖKYÜZÜNDEN HABER GETİRECEKTİR... BU ÖYKÜ GİBİ RENKLİ, SEKİZ ÖYKÜ DAHA VAR KİTAPTA. NE DİYELİM, İYİ OKUMALAR! ISBN

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Roman AZ BUÇUK TEO

Sevim Ak ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Resimleyen: Behiç Ak. Roman AZ BUÇUK TEO Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak AZ BUÇUK TEO ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Sevim Ak AZ BUÇUK TEO Resimleyen: Behiç Ak www.cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Nurten

Detaylı

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ

İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Resimleyen: Sedat Girgin Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Sevin Okyay Ted Hughes İLK DÜNYA HİKÂYELERİ Çeviren: Sevin Okyay Resimleyen: Sedat Girgin www.cancocuk.com

Detaylı

CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ

CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ Roald Dahl CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Celâl Üster Resimleyen: Quentin Blake 27. basım Roald Dahl CHARLIE NİN BÜYÜK CAM ASANSÖRÜ Çeviren: Celâl Üster Resimleyen:

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR. Destan

DESTANLAR VE MASALLAR. Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR. Destan Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR Çeviren: Haşim Hüsrevşahi Resimleyen: Osman Kehri DESTANLAR VE MASALLAR Destan Samed Behrengi BU GELEN KÖROĞLU DUR Çeviri: Haşim Hüsrevşahi Resimleyen: Osman Kehri

Detaylı

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT DUR ÝSMAÝL DUR! ÝSMAÝL EVDE BULUNAMIYOR Yahya, acýlý bir yüz ifadesiyle dýþarý fýrladý. Mutfaða kadar koþtu. Kapýda durup ellerini dizlerine vurdu: -Ýsmail yine

Detaylı

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP

TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP Resimleyen: Sedat Girgin 1970 ANDERSEN ÖDÜLÜ Gianni Rodari TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Eren Cendey 9. basım Gianni Rodari TELEVİZYONA DÜŞEN ÇOCUK GİP Çeviren: Eren

Detaylı

KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR

KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR Erdoğan Kâhyaoğlu KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR Resimleyen: Sadi Pektaş DESTANLAR VE MASALLAR Masal Erdoğan Kâhyaoğlu KRAL OLMAK İSTEYEN DİNOZOR Resimleyen: Sadi Pektaş Yayın Koordinatörü: İpek Gür Kapak

Detaylı

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ

BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ Koray Avcı Çakman BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ DESTANLAR VE MASALLAR Masal Resimleyen: Uğur Altun Koray Avcı Çakman BİR KELOĞLAN BİR DE EŞEĞİ Resimleyen: Uğur Altun Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Editör:

Detaylı

SİNE ERGÜN BURASI TEKİN DEĞİL

SİNE ERGÜN BURASI TEKİN DEĞİL 1 2 SİNE ERGÜN BURASI TEKİN DEĞİL 3 2012, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye...

baba, bu kitap sana ... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... baba, bu kitap sana... rahmet dileyerek babama ve babalarýndan Hatice ile Ali ye... Cevat AKKANAT: 1964 te Balýkesir-Dursunbey-K.Iþýklar Köyü nde doðdu. 1991 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim

Detaylı

YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ

YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ 1 2. BASKI 2 YORGO SEFERİS BİR ŞAİRİN GÜNLÜĞÜ 1945-1951 GÜNLERİ 3 Can Yayınları 2011 Meres 1945-1951, Yorgo Seferis 1985, Anna Londou 2011, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI

Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI Osman Þahin GENÝÞ BÝR NEHRÝN AKIÞI 3 4 TÜRK YAZARLARI Yayýn Yönetmeni Ýlknur Özdemir Dizgi Serap Bertay Düzelti Fulya Tükel Montaj Mine Sarýkaya Kapak Düzeni Semih Özcan Ýç Baský Özal Basýmevi Kapak Baský

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR. 12 Eylül Anıları > 3

TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR. 12 Eylül Anıları > 3 1 2 TARIK AKAN ANNE KAFAMDA BİT VAR 12 Eylül Anıları < > 3 2002, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir

Detaylı

Ad Hudler EV ERKEĞİ 3

Ad Hudler EV ERKEĞİ 3 1 2 Ad Hudler EV ERKEĞİ 3 Can Yayınları: 1487 Çağdaş Dünya Edebiyatı: 607 Househusband, Ad Hudler Ad Hudler, 2002. Can Sanat Yayınları Ltd. Şti., 2003 Bu kitabın yayın hakları Jenny Meyer Literary Agency

Detaylı

KOFİ VEYA BAĞIŞLAMA SANATI

KOFİ VEYA BAĞIŞLAMA SANATI Oliver Bantle KOFİ VEYA BAĞIŞLAMA SANATI ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Saliha Nazlı Kaya 1. basım Kapak Resmi: Sedat Girgin Oliver Bantle KOFİ VEYA BAĞIŞLAMA SANATI Çeviren: Saliha Nazlı Kaya

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan

SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan SAİT FAİK ABASIYANIK Alemdağ'da Var Bir Yılan ÖYKÜ OCRip: Kitaplık Düzelti: Kitaplık Yayın: Kitaplık Ağustos, 2005 admin.kitaplik@gmail.com http://kitaplik.wordpress.com http://kitaplik.madpage.com Yayınevi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Faruk Duman. Anlatı GAGALAR, PATİLER VE BAŞKA GÜZEL ŞEYLER. 2. basım. Resimleyen: Gözde Bitir

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Faruk Duman. Anlatı GAGALAR, PATİLER VE BAŞKA GÜZEL ŞEYLER. 2. basım. Resimleyen: Gözde Bitir Resimleyen: Gözde Bitir Faruk Duman GAGALAR, PATİLER VE BAŞKA GÜZEL ŞEYLER ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Anlatı 2. basım Faruk Duman GAGALAR, PATİLER VE BAŞKA GÜZEL ŞEYLER Resimleyen: Gözde Bitir S. Can Sanat

Detaylı

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız.

önce, önce, sonra, daha sonra, sonunda, en sonunda ifadelerinden uygun olanlarını kullanmalıyız. OLAYLARIN OLUŞ SIRASI Bir olayı karışık anlattığımızda doğru anlaşılmayabilir. Bu yüzden anlattıklarımızda belli bir sıralama olmalıdır. Olayları oluş sırasına göre anlatırken ilk önce, önce, sonra, daha

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu

OD TÜ Ya yın cı lık. Yayın Kataloğu OD TÜ Ya yın cı lık 2014 Yayın Kataloğu 14 OD TÜ Ya yın cı lık İÇİN DE Kİ LER YÜK SEK ÖĞ RE NİM Kİ TAP LA RI.................13 Akış kan lar Me ka ni ği ne Gi riş (Mü hen dis lik Yak la şı mı) 1. Ki tap

Detaylı

Ne kadar marjinal bir çocuksun sen!

Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! 1. Ne kadar marjinal bir çocuksun sen! Marjinal, apartmanýn önüne çýkmýþ, okul servisini beklerken son okuduðu Harry Potter kitabýndaki olaylarý düþünüyordu. Serinin en son kitabýydý bu, on birinci kitap...

Detaylı

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON

ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON ORTAÖĞRETİM TÜRK EDEBÝYATI 10. SINIF DERS KÝTABI YAZARLAR KOMİSYON DEVLET KÝTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2012 MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI YAYINLARI...: 5009 DERS KÝTAPLARI DÝZÝSÝ...: 1501 12.?.Y.0002.4134 Her hakký

Detaylı

MATTA !"# $ '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2.

MATTA !# $ '( $ )( * +,  - & . - &  / & % gözler önüne serer. 0  1%2  & %%'343567+  % 8 / % $  20& &/  % 1 & % 2. MATTA!"# $ %" ""& '"( $ ")"( * +, " - & ". - & " / & % gözler önüne serer. 0 " 1%2 " & %%'343567+ " % 8" / % $ "" 20& &/ " % 1 & % 2. 2 % % '64659497+ % -"%: - ;- & " kaydeder 3 < " 4 %" 5 de söz eder.

Detaylı