II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA LKNN OKUL YÖNETCLERNN GÖRÜLER* THE VIEWS OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE CONTRIBUTIONS OF FAMILIES IN SCHOOL-ENVIRONMENT RELATIONSHIP Mahmut Sami ÇALIKAN** Mustafa GÜÇLÜ*** Öz Bu aratırmanın amacı, etkili okul-çere ilikisinde- aile katkısının okul yöneticileri açısından genel bir deerlendirmesini yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde etkili okul- çevre ilikisinde ailenin katkısı okul yöneticilerinin; mesleki kıdem, eitim ve medeni durumları deikenlerine göre ele alınmıtır.aratırmanın evrenini eitim-öretim yılında Nevehir ilinde görev yapan okul yöneticileri oluturmaktadır. Tesadüfi örneklem ile seçilen 220 yönetici ise aratırmanın örneklemini oluturmaktadır. Aratırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmı, veriler anket aracılııyla toplanmıtır. Bu çalımada okulu etkili kılacak unsurlardan biri olarak ailenin etkisi okul yöneticilerinin görülerine göre incelenmi, aratırma sonuçlarına göre okullarını etkili kılmak isteyen yönetici- öretmen-örenci ve velilere bazı öneriler getirilmitir. Ayrıca elde edilen sonuçlar ııında okul - aile ilikisinin gelitirilmesi için öneriler sunulmutur. Anahtar Kelimeler: Etkili Okul, Çevre, Aile, Okul Yöneticileri. Abstract The purpose of this research is to analyse in terms of school administrators of effective school-family relations. In this purpose, effectiveschool-family relationsare discussed according to the variables school administrators; professional seniority, education and marital status.the universe of study consisted of school administrators who work in the academic year in the province of Nevsehir. Total 220 managers who work in the 140 randomly selected schools in the province of Nevsehir were taken as sample. In this research, descriptive model was used. Datas were collected by questionnaire technique. In this study, according to the views of school administrators that one of the elements makes a school effective, the level of contribution was researched in the process of formation of an effective school and based on there search results, some recommendations were given to administrator-teacher-student andparents who wants to make their school effective. Keywords: Effective School, Environment, Family, School Administratories I. Giri nsanlıın varoluundan beri eitim bir ihtiyaç olarak hissedilmi ve eitim hizmeti farklı kanallar aracılııyla verilmeye çalıılmıtır. Tarih boyunca yaayan insanlar bulundukları ortama, yaadıkları yüzyıla, günün artlarına ve beklentilerine göre farklı eitim anlayıı benimsemilerdir. Aydoan ve Helvacı (2011) ya göre iletiimin, teknolojinin hızla ilerlemesi okullardan beklentiyi artırarak klasik okul kavramını ortadan kaldırmıtır. Hızla gelien teknolojiye ayak uydurmak, örencileri daha donanımlı hale getirmek ve okullardaki eitimin niteliini artırabilmek için yapılan aratırmalar etkili okul kavramını ortaya çıkarmıtır. Etkili * Bu makale, Erciyes Üniversitesi BAP Birimi tarafından SYL kodlu proje ile desteklenen Etkili Okul-Çevre ilikisinin Okul Yöneticileri Açısından Deerlendirilmesi (Nevehir li Örnei) isimli yüksek lisans tezinden üretilmitir. ** Eitim Uzmanı, Kayseri, *** Yrd. Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Eitim Fakültesi Eitim Bilimleri Bölümü B Melikgazi KAYSER,

2 okul aratırmalarının bir baka çıkı noktası da bazı okulların, dierlerine göre daha baarılı olmasıdır. Baarılı okullar ve daha az baarılı olan okullarla ilgili yapılan aratırma sonuçlarında ortak bulguların saptanmı olması, okullarda verim ve baarının artırılabilmesine yönelik adımları ortaya koymutur (Aydoan ve Helvacı, 2011: 1). Arslan ve dierlerine (2006: 16) göre her örencinin örenebilecei inancına sahip olan ve onlara daha iyi örenme ortamı salayan okullar, etkili okullardır. Etkili okulların yönetici, örenci, öretmen, program, eitim-öretim süreci, okul kültürü ve iklimi, okul çevresi ve veli boyutları bakımından belirgin özelliklere sahip oldukları görülmektedir. Bu özellikler daha çok nitel özelliklerdir. Etkili okullarda bulunması gereken birçok özelliklerden birisi de, etkili bir ekilde yürütülen okul-çevre ilikileridir. ahin(2011: 19) e göre etkili okullarda, okul çevre ilikisine oldukça önem verilir. Okulun çevresiyle yakın temas oluturması, çevre olanaklarından faydalanması, iyerleriyle ve çeitli sosyal kurumlarla etkileimde bulunması ve salam ilikiler oluturması etkili okullar açısından oldukça önemlidir(ahin, 2011: 19). Etkili okulların üphesiz dikkate almak durumunda bulunduu çevre faktörlerinden birisi de ailedir. Çevresiyle ilikilerini salam oluturmu, ailevi destek ve katılıma sahip okulların akademik yönden daha baarılı oldukları görülmütür. Bu açıdan etkili okullarda; okul, çevre, veli ilikisi yönünden u özelliklerden bahsedilebilir (iman ve Turan, 2005: 130): Okul, toplumdan gelecek önerilere açıktır ve okulda ibirlii vardır. Veliler, okulla irtibat halindedirler, yönetici ve öretmenlerle rahatça görüebilirler. Okul, çevreyle ve ailelerle iletiim ve pozitif etkileim halindedir. Veliler, görüleriyle okula katkı salar. Veliler okulda toplantılara katılarak, ilgili kararlara katkı salarlar. Okulun amaçları ve örenci disiplin kuralları konusunda, velilerle uzlaı hâkimdir. Çevreyle iyi iletiim kurabilmek ve her anlamda çevrenin desteini alabilmek, okulları etkili kılmak için önemli bir faktördür. Çevrenin katkısının olumlu olduu okullar hiç üphesiz akademik, sosyal vb. her anlamda daha baarılı okullardır. Okullarda çevreyle iletiim kurup, çevre desteini salaması gerekenlerde, bata okul yöneticileri ile üzere öretmen ve dier çalıanlardır. Aynı zamanda çevrenin verecei destekten en çok etkilenecek olan yine okul yöneticileri, öretmen ve örencilerdir. Bu nedenle okulların çevresel faktörlerden birisi olan ailelerin etkisini olumlu yönde kullanması gerekmektedir. Yapılan bu aratırmada da etkili okul- çevre ilikisinde ailenin etkisi okul yöneticileri açısından deerlendirilmi, teori ve uygulama boyutunda bulunan eitimci ve ailelere katkı salanması amaçlanmıtır. II. Aratırmanın Amacı Bu aratırmada etkili okul- aile ilikisinin, okul yöneticilerinin görülerine göre incelenmesi amaçlanmıtır. Bu amaç çerçevesinde aaıdaki sorulara cevap aranmıtır: - Etkili okul ve çevre ilikisinde ailenin okula katkısına dair okul yöneticilerinin görüleri, kıdemlerine göre farklılamakta mıdır? - Etkili okul ve çevre ilikisinde ailenin okula katkısına dair okul yöneticilerinin görüleri, eitim durumlarına göre farklılamakta mıdır? - Etkili okul ve çevre ilikisinde ailenin okula katkısına dair okul yöneticilerinin görüleri, medeni durumlarına göre farklılamakta mıdır? III. Aratırmanın Önemi Her okul ele aldıı örencilerini yarına hazırlayabilmesi ancak kendi tür ve düzeyine uygun amaçları gerçekletirmesi ile mümkündür. Okulların etkililii de ancak bu amaçlara ulaılması ile mümkündür. Fakat okulun tek baına etkili bir okul olabilmesi mümkün deildir. Etkili okul olabilmek için takım çalıması gereklidir. Bu okulların en önemli unsurları, okul yöneticileri ve okul çevresinin önemli bir unsuru olan ailelerdir. Bu nedenle okul ve aile ilikilerine ilikin aratırmaların yapılması önem taımaktadır. Bu aratırma ile okul ve aile ilikisine katkı yapılması, teori ve uygulama aamasında çalıan eitimcilere öneriler getirilmesi hedeflenmektedir

3 Okul ve çevresi ile ilgili yapılan aratırmalar incelendiinde bu aratırmaların genellikle öretmen görülerine göre ele alındıı görülmektedir. Oysa okul ve çevre ilikilerinde okul yönetiminin de önemli bir aırlıı bulunmaktadır. Bu nedenle okul-çevre ilikilerine yönelik okul yöneticilerinin görüleri de önemlidir. Yapılan bu aratırma ile ortaya çıkan eksiliin giderilecei düünülmektedir. IV. Yöntem 4.1. Aratırmanın Modeli Aratırmanın yürütülmesinde genel tarama modeli kullanılmıtır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem nde yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 1998: 79). Bu aratırmada da Nevehir linde görev yapan okul yöneticilerinden örneklem alınarak, bu yöneticilerin çevrenin okula olan katkılarına dair görüleri incelenmitir Evren ve Örneklem Aratırmanın evrenini eitim-öretim yılında Nevehir ilinde görev yapan okul yöneticileri oluturmaktadır. Tesadüfi örneklem ile seçilen 220 yönetici ise aratırmanın örneklemini oluturmaktadır. 5. Bulgular ve Yorum Aratırmanın amaçları çerçevesinde bulgular üç tablo halinde sunulmutur. lk olarak okul yöneticilerinin görüleri kıdem açısından ele alınırken daha sonra medeni durum ve eitim durumu açısından ele alınmıtır. Tablo 1: Etkili okul-çevre ilikisinde ailenin katkısına ilikisinin okul yöneticilerinin görülerinin kıdem açısından deerlendirilmesi Ailelerin Okula Katkısı Kıdem Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum X 2 N % 31,1% 17,8% 51,1% Okul-aile birliinin oluturulması ve N X ilerin yürütülmesinde aktif görev =2,010 % 33,3% 13,3% 53,3% alırlar. N % 28,6% 22,9% 48,6% N % 46,7% 26,7% 26,7% Okul geliim yönetim ekibinde N X 2 =6,871 (OGYE) görev almaya isteklidirler. % 50,0% 16,7% 33,3% N % 62,9% 14,3% 22,9% N % 35,6% 28,9% 35,6% Okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunurlar. Okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alırlar. Okula misyon kazandırmada ve okulun vizyonunun olumasında aktif rol alırlar. Okul etkililiini artırmak için yeni projeler üretirler. N % 53,3% 10,0% 36,7% N % 28,6% 25,7% 45,7% N % 46,7% 28,9% 24,4% N % 46,7% 16,7% 36,7% N % 22,9% 37,1% 40,0% N % 51,1% 24,4% 24,4% N % 43,3% 33,3% 23,3% N % 48,6% 20,0% 31,4% N % 57,8% 24,4% 17,8% N % 56,7% 26,7% 16,7% X 2 =12,681 X 2 =15,057 X 2 =3,789 X 2 =6,

4 Örencilerin baarılarını ödüllendirirler, baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alırlar. Örencilerin okula devamının salanmasına özen gösterirler. Okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içindedirler. Kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salarlar. N % 40,0% 31,4% 28,6% N % 42,2% 24,4% 33,3% N % 36,7% 36,7% 26,7% N % 25,7% 25,7% 48,6% N % 11,1% 26,7% 62,2% N % 30,0% 16,7% 53,3% N % 14,3% 11,4% 74,3% N % 22,2% 33,3% 44,4% N % 30,0% 20,0% 50,0% N % 14,3% 22,9% 62,9% N % 48,9% 15,6% 35,6% N % 36,7% 26,7% 36,7% N % 22,9% 40,0% 37,1% X 2 =9,838 X 2 =15,286 X 2 =9,203 X 2 =16,123 Tablo 1 incelendiinde okul yöneticilerinin kıdemlerine göre, etkili okulçevreilikisinde ailelerin okula katkısı boyutunda, ailelerin okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev alması, okul geliim yönetim ekibinde (OGYE) görev almaya istekli olması, okula misyon kazandırmada ve okulun vizyonunun olumasında aktif rol alması, okul etkililiini artırmak için yeni projeler üretmesi ve okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içinde olması konusundagruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadıı görülmektedir. Ailelerin, okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunması konusunda 10 yıla kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 32 (%35,6) sinin katılmıyorum, 26 (%28,9) sının kararsızım ve 32 (%35,6) sinin katılıyorum dedii; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 32 (%53,3) sinin katılmıyorum, 6 (%10) sının kararsızım ve 22 (%36,7) sinin katılıyorum; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin ise 20 (%28,6) sinin katılmıyorum, 18 (%25,7) inin karasızım ve 32 (%45,7) sinin katılıyorum dedii görülmektedir. Kıdeme göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunması konusuna kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha az katıldıı söylenebilir. Ailelerin, okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alması konusunda kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 42 (%46,7) sinin katılmıyorum, 26 (%28,9) sının kararsızım ve 22 (%24,4) sinin katılıyorum dedii; yıl kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 28 (%46,7) inin katılmıyorum, 10 (%16,7) unun kararsızım ve 22 (%36,7) sinin katılıyorum; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin ise 16 (%22,9) sının katılmıyorum, 26 (%37,1) sının karasızım ve 28 (%40) inin katılıyorum dedii görülmektedir.kıdeme göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak, 05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alması konusuna kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. Ailelerin, örencilerin baarılarını ödüllendirmesi ve baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alması konusunda kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 38 (%42,2) inin katılmıyorum, 22 (%24,4) sinin kararsızım ve 30 (%33,3) ünün katılıyorum dedii; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 22 (%36,7) sinin katılmıyorum, 22 (%36,7) sinin kararsızım

5 ve 16 (%26,7) sının katılıyorum; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin ise 18 (%25,7) inin katılmıyorum, 18 (%25,7) inin karasızım ve 34 (%48,6) ünün katılıyorum dedii görülmektedir. Kıdeme göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, örencilerin baarılarını ödüllendirmesi ve baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alması konusuna kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. Ailelerin, örencilerin okula devamının salanmasına özen göstermesi konusunda 10yıla kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 10 (%11,1) unun katılmıyorum, 24 (%26,7) ünün kararsızım ve 56 (%62,2) sının katılıyorum dedii; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 18 (%30) inin katılmıyorum, 10 (%16,7) unun kararsızım ve 32 (%53,3) sinin katılıyorum; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin ise 10 (%14,3) unun katılmıyorum, 8 (%11,4) inin karasızım ve 52 (%74,3) sinin katılıyorum dedii görülmektedir.kıdeme göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, örencilerin okula devamının salanmasına özen göstermesi konusuna kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. Ailelerin, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salaması konusunda kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 44 (%48,9) ünün katılmıyorum, 14 (%15,6) ünün kararsızım ve 32 (%35,6) sının katılıyorum dedii; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin 22 (%36,7) sinin katılmıyorum, 16 (%26,7) sının kararsızım ve 22 (%36,7) sinin katılıyorum; kıdeme sahip olan okul yöneticilerinin ise 16 (%22,9) sının katılmıyorum, 28 (%40) inin karasızım ve 26 (%37,1) sının katılıyorum dedii görülmektedir.kıdeme göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salaması konusuna kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha az katıldıı söylenebilir. Tablo 2. Etkili okul-çevre ilikisinde ailenin katkısına ilikisinin okul yöneticilerinin görülerinin eitim durumları açısından deerlendirilmesi Ailelerin Okula Katkısı Eitim Durumu Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum X 2 Okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev alırlar. N % 29,0% 9,7% 61,3% N % 33,7% 16,6% 49,7% N % 15,4% 38,5% 46,2% X 2 =10,654 N % 45,2% 22,6% 32,3% X Okul geliim yönetim ekibinde (OGYE) =1,152 N görev almaya isteklidirler. % 54,0% 19,0% 27,0% N % 53,8% 23,1% 23,1% N % 19,4% 12,9% 67,7% Okulda önemli kararların alınma N X 2 =14,873 sürecinde katkıda bulunurlar. % 39,3% 25,8% 35,0% N % 53,8% 15,4% 30,8% N % 19,4% 29,0% 51,6% Okulda yapılan sosyal ve kültürel N X faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık =18,618 % 46,6% 27,6% 25,8% amasında etkin rol alırlar. N % 15,4% 30,8% 53,8% Okula misyon kazandırmada ve okulun N X 2 =9,

6 vizyonunun olumasında aktif rol alırlar. % 38,7% 22,6% 38,7% N % 51,5% 22,7% 25,8% N % 38,5% 46,2% 15,4% N Okul etkililiini artırmak için yeni projeler üretirler. Örencilerin baarılarını ödüllendirirler, baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alırlar. Örencileri okula devamının salanmasına özen gösterirler. Okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içindedirler. Kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salarlar. % 41,9% 29,0% 29,0% N % 52,1% 28,8% 19,0% N % 61,5% 15,4% 23,1% N % 19,4% 38,7% 41,9% N % 36,8% 28,2% 35,0% N % 46,2% 15,4% 38,5% N % 9,7% 22,6% 67,7% N % 16,6% 20,2% 63,2% N % 30,8% 7,7% 61,5% N % 9,7% 12,9% 77,4% N % 23,9% 29,4% 46,6% N % 23,1% 23,1% 53,8% N % 19,4% 19,4% 61,3% N % 42,9% 25,8% 31,3% N % 23,1% 38,5% 38,5% X 2 =3,905 X 2 =6,304 X 2 =6,011 X 2 =10,060 X 2 =14,009 Tablo 2 incelendiinde okul yöneticilerinin eitim durumlarına göre, etkili okul ve çevre ilikisinde ailelerin okula katkısı boyutunda, ailelerin okul geliim yönetim ekibinde (OGYE) görev almaya istekli olması, okula misyon kazandırmada ve okulun vizyonunun olumasında aktif rol alması, okul etkililiini artırmak için yeni projeler üretmesi, örencilerin baarılarını ödüllendirmesi, baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alması ve örencilerin okula devamının salanmasına özen göstermesi konusunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadıı görülmektedir. Ailelerin,okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev almasıkonusunda ön lisans mezunu olan okul yöneticilerinin 9 (%29) unun katılmıyorum, 3 (%9,7) ünün kararsızım ve 19 (%61,3) unun katılıyorum dedii; lisans mezunu olan okul yöneticilerinin 55 (%33,7) inin katılmıyorum, 27 (%16,6) sinin kararsızım ve 81 (%36,7) inin katılıyorum; lisansüstü mezunu olan okul yöneticilerinin ise 4 (%15,4) ünün katılmıyorum, 10 (%38,5) unun karasızım ve 12 (%46,2) sinin katılıyorum dedii görülmektedir.eitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin,okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev alması konusuna ön lisans mezunu olan okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. Ailelerin, okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunması konusunda önlisans mezunu olan okul yöneticilerinin 6 (%19,4) sının katılmıyorum, 4 (%12,9) ünün kararsızım ve 21 (%67,7) inin katılıyorum dedii; lisans mezunu olan okul yöneticilerinin 64 (%39,3)ünün katılmıyorum, 42 (%25,8) sinin kararsızım ve 57 (%35) sinin katılıyorum; lisansüstü

7 mezunu olan okul yöneticilerinin ise 14 (%53,8) ünün katılmıyorum, 4 (%15,4) ünün karasızım ve 8 (%30,8) inin katılıyorum dedii görülmektedir.eitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunması konusuna önlisans mezunu olan okul yöneticilerinin daha az katıldıı söylenebilir. Ailelerin, okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alması konusunda önlisans mezunu olan okul yöneticilerinin 6 (%19,4) sının katılmıyorum, 9 (%29) unun kararsızım ve 16 (%51,6) sının katılıyorum dedii; lisans mezunu olan okul yöneticilerinin 76 (%46,6) sının katılmıyorum, 45 (%27,6) inin kararsızım ve 42 (%25,8) sinin katılıyorum; lisansüstü mezunu olan okul yöneticilerinin ise 4 (%15,4) ünün katılmıyorum, 8 (%30,8) inin karasızım ve 14 (%53,8) ünün katılıyorum dedii görülmektedir.eitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alması konusuna lisans mezunu olan okul yöneticilerinin daha az katıldıı söylenebilir. Ailelerin, okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içinde olması konusunda önlisans mezunu olan okul yöneticilerinin 3 (%9,7) ünün katılmıyorum, 4 (%12,9) ünün kararsızım ve 24 (%77,4) ünün katılıyorum dedii; lisans mezunu olan okul yöneticilerinin 39 (%23,9) unun katılmıyorum, 48 (%29,4) inin kararsızım ve 76 (%46,6) sının katılıyorum; lisansüstü mezunu olan okul yöneticilerinin ise 6 (%23,1) sının katılmıyorum, 6 (%23,1)sının karasızım ve 14 (%53,8) ünün katılıyorum dedii görülmektedir.eitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin, okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içinde olması konusuna önlisans mezunu olan okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. Ailelerin, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salaması konusunda önlisans mezunu olan okul yöneticilerinin 6 (%19,4) sının katılmıyorum, 6 (%19,4) sının kararsızım ve 19 (%61,3) unun katılıyorum dedii; lisans mezunu olan okul yöneticilerinin 70 (%42,9) inin katılmıyorum, 42 (%25,8) sinin kararsızım ve 51 (%31,3) inin katılıyorum; lisansüstü mezunu olan okul yöneticilerinin ise 6 (%23,1) sının katılmıyorum, 10 (%38,5) unun karasızım ve 10 (%38,5) unun katılıyorum dedii görülmektedir.eitim durumuna göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketleailelerin, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salaması konusuna önlisans mezunu olan okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir

8 Tablo 3: Etkili okul-çevre ilikisinde ailenin katkısına ilikisinin okul yöneticilerinin görülerinin medeni durumlarına göre deerlendirilmesi Ailelerin Okula Katkısı Medeni Durum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum X 2 Okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev alırlar. Okul geliim yönetim ekibinde (OGYE) görev almaya isteklidirler. Okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunurlar. Okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alırlar. Okula misyon kazandırmada ve okulun vizyonunun olumasında aktif rol alırlar. Okul etkililiini artırmak için yeni projeler üretirler. Örencilerin baarılarını ödüllendirirler, baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alırlar. Örencilerin okula devamının salanmasına özen gösterirler. Okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içindedirler. Kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salarlar. N % 23,8% 19,0% 57,1% N % 32,6% 18,0% 49,4% N % 52,4% 23,8% 23,8% N % 52,8% 19,1% 28,1% N % 42,9% 19,0% 38,1% N % 37,1% 23,6% 39,3% N % 47,6% 19,0% 33,3% N % 37,1% 30,3% 32,6% N % 47,6% 28,6% 23,8% N % 48,3% 24,7% 27,0% N % 52,4% 33,3% 14,3% N % 51,7% 25,8% 22,5% N % 42,9% 28,6% 28,6% N % 33,7% 28,1% 38,2% N % 38,1% 23,8% 38,1% N % 12,4% 18,0% 69,7% N % 28,6% 38,1% 33,3% N % 20,2% 23,6% 56,2% N % 33,3% 52,4% 14,3% N % 38,2% 20,2% 41,6% X 2 =1,264 X 2 =,606 X 2 =,620 X 2 =2,508 X 2 =,330 X 2 =1,791 X 2 =1,672 X 2 =18,957 X 2 =7,218 X 2 =20,503 Tablo 3 incelendiinde okul yöneticilerinin medeni durumlarına göre, etkili okul ve çevre ilikisinde ailelerin okula katkısı boyutunda, ailelerin okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev alması, okul geliim yönetim ekibinde (OGYE) görev almaya istekli olması, okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunması, okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alması, okula misyon kazandırmada ve okulun vizyonunun olumasında aktif rol alması, okul etkililiini arttırmak için yeni projeler üretmesi ve örencilerin baarılarını ödüllendirmesi, baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alması konusunda gruplar arasında anlamlı bir farklılık olmadıı görülmektedir. Ailelerin, örencilerin okula devamının salanmasına özen göstermesi konusunda bekar olan okul yöneticilerinin 16 (%38,1) sının katılmıyorum, 10 (%23,8) unun kararsızım ve 16 (%38,1) sının katılıyorum dedii; evli olan okul yöneticilerinin ise 22 (%12,4) sinin katılmıyorum, 32 (%18) sinin karasızım ve 124 (%69,7) ünün katılıyorum dedii görülmektedir. Medeni duruma göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak, 05 düzeyinde

9 anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketle ailelerin,örencilerin okula devamının salanmasına özen göstermesi konusuna evli okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. Ailelerin,okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içinde olmasıkonusundabekar olan okul yöneticilerinin 12 (%28,6) sinin katılmıyorum, 16 (%38,1) sının kararsızım ve 14 (%33,3) ünün katılıyorum dedii; evli olan okul yöneticilerinin ise 36 (%20,2) sının katılmıyorum, 42 (%23,6) sinin karasızım ve 100 (%56,2) ünün katılıyorum dedii görülmektedir. Medeni duruma göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketleailelerin, okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içinde olması konusunaevli okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. Ailelerin, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salamasıkonusundabekar olan okul yöneticilerinin 14 (%33,3) ünün katılmıyorum, 22 (%52,4) sinin kararsızım ve 6 (%14,3) sının katılıyorum dedii; evli olan okul yöneticilerinin ise 68 (%38,2) inin katılmıyorum, 36 (%20,2) sının karasızım ve 74 (%41,6) ünün katılıyorum dedii görülmektedir. Medeni duruma göre gruplar arasında anlamlı fark olup olmadıını belirlemek amacıyla yapılan ki kare testi sonuçlarına göre, okul yöneticilerinin görüleri arasında istatistiksel olarak,05 düzeyinde anlamlı farklılık vardır. Bu bulgudan hareketleailelerin, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salamasıkonusuna evli okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir. 6. Sonuç ve Öneriler Etkili okulların görevlerini baarılı bir ekilde yerine getirebilmesi için çevre ile olumlu bir etkileim içine girmesi gerekmektedir. Çevresel faktörlerin baında da aileler gelmektedir. Etkili okul ve aile arasında gerçekleen etkileimin olumlu yönde seyredebilmesi için özellikle okul yöneticilerine önemli görevler dümektedir. Yapılan aratırmada okul yöneticilerinin etkili okul-çevre ilikisinde ailenin katkısına ilikin okul yöneticilerinin görüleri alınmı, eitim alanında çalıan teorisyen ve uygulayıcılara bilgi salanması hedeflenmitir. Fakat aratırmada okul yöneticilerinin ailelerin okula olan katkıları konusunda farklı düündükleri görülmektedir. Okul yöneticilerinin kıdemlerine göre, etkili okul ve çevre ilikisinde ailelerin okula katkısı boyutunda, ailelerin okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev alması, okul geliim yönetim ekibinde (OGYE) görev almaya istekli olması, okula misyon kazandırmada ve okulun vizyonunun olumasında aktif rol alması, okul etkililiini artırmak için yeni projeler üretmesi ve okul yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içinde olması konusunda gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken, okulda önemli kararların alınma sürecinde katkıda bulunması konusuna kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha az katıldıı ortaya konmutur. Ailelerin, okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alması, örencilerin baarılarını ödüllendirmesi ve baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alması, örencilerin okula devamının salanmasına özen göstermesi, konularında kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha çok katıldıı görülürken, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salaması konusuna kıdeme sahip okul yöneticilerinin daha az katıldıı tespit edilmitir. Okul-çevre ilikisinde ailelerin katkısına ilikin okul yöneticilerinin görüleri medeni durumlara göre de deiiklik göstermektedir. Buna göre etkili okul ve çevre ilikisinde ailelerin okula katkısı boyutunda; ailelerin okul-aile birliinin oluturulması ve ilerin yürütülmesinde aktif görev alması, okul geliim yönetim ekibinde (OGYE) görev almaya istekli olması, okulda önemli kararların alınma sürecine katkıda bulunması, okulda yapılan sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyon ve hazırlık amasında etkin rol alması, okula misyon kazandırmada ve okulun vizyonunun olumasında aktif rol alması, okul etkililiini artırmak için yeni projeler üretmesi ve örencilerin baarılarını ödüllendirmesi, baarısızlıklarında gerekli tedbirleri alması konusunda gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmazken, ailelerin örencilerin okula devamının salanmasına özen göstermesi, yöneticileri ve öretmenlerle iletiim içinde olması, kurum kültürünün oluturulması ve devamının salanmasına katkı salaması konularında evli okul yöneticilerinin daha çok katıldıı söylenebilir

10 Tüm bu sonuçlar dikkate alındıında uygulayıcılar için bazı öneriler getirilebilir. Her eyden önce okul yöneticilerin etkili okul-çevre ilikisinde aile katkısına inanmı olması gerekmektedir. Fakat aratırmada okul yöneticilerinin tamamı aile katkısına yeterince inanmamaktadır. Ayrıca Milli Eitim Bakanlıı da okul yöneticilerinin iletiim becerilerini gelitirmek için hizmet içi eitim çalımaları planlamalıdır. Etkili okul-çevre ilikisinde ailenin katkısına ilikin sadece okul yönetiminin deil aynı zamanda ailelerin çalımaları da önemlidir. Bu nedenle ailelerin okula yaptıkları katılar mutlaka ödüllendirilmelidir. Bu aratırma sadece okul yöneticileri nde gerçekletirilmitir. Bunun yanında örenci, öretmen ve veliler nde gerçekletirilecek olan çalımalar da yapılmalıdır. Elde edilen bu sonuçlar karılatırılmalı, etkili okul-aile ilikisi gelitirilmelidir. KAYNAKÇA ARSLAN, H.; SATICI, A. ve KURU, M. (2006). Devlet ve Özel lköretim Okullarının Etkililiinin Aratırılması, Eitim ve Bilim Dergisi, S. 31(42), s AYDOAN,. ve HELVACI, M.A.(2011). Etkili Okul ve Etkili Okul Müdürüne likin Öretmen Görüleri. Uak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.4 (2), s AHN, M.(2011).Etkili Okul ve Aile likisine Dair Öretmen Algıları(stanbul li Anadolu Yakası Örnei), Yayınlanmamı Yüksek Tezi,.Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, stanbul. MAN, M. ve TURAN, S. (2005). Eitim ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem A. Yayıncılık

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY

LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY ! "#$#%$#%&$#' #$$ LKÖRETM ÖRENCLERNN GÖRÜLERNE GÖRE ÖRETMENLERN ETKLL WIEWS OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS WITH REGARD TO TEACHERS EFFICIENCY Yrd. Doç. Dr. Erten GÖKÇE Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 BLGSAYAR TEKNOLOJSNN OKUL YÖNETMNDE KULLANIMINDA OKUL YÖNETCLERNN

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum

Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Elementary Education Online, 6(3), 480-490, 2007. lköretim Online, 6(3), 480-490, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Teachers Views with Regard to New Primary School Curriculum Mehmet YAPICI

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL MÜDÜRLERNN ETM YÖNETMNN LEVLER

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI

GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI GÜNÜMÜZDE BLGSAYAR DESTEKL MÜZK YAZILIMLARININ MÜZK ETMNE KATKILARI Doç. Adnan Koç *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı