ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: istanbul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTALAMA KAR HADLERİ ASGARİ GAYRİSAFİ. HASıLAT ESASı. T. Açık l ama. istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: 1990-3. istanbul"

Transkript

1 istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: ORTALAMA KAR HADLERİ VE ASGARİ GAYRİSAFİ HASıLAT ESASı T. Açık l ama ıı. i Yı ll arına Aiı i')' isbelier '. istanbul

2 istanbul TicARET ODASı YAYıN NO: ORTALAMA KAR HADLERİ VE ASGARİ GAYRİSAFİ HASıLAT ESASı I. Açıklama IL Y ıllanna Ait Nisbetler istanbul

3 GREN ReklamcıIıklFoıogrqfçlllk Ha:zMdar. Menderes Cad. No:2512 Bakırköy-ISTANBUL Tel:

4 ÖNSÖZ Gelir Vergisi Sistemi içinde geniş bir mükellef zümresi için uygulanmakta olan ortalama Kar Hadleri üyelerimizin büyük bölümünü ilgilendiren bir husustur. Ortalama Kar Hadleri uygulaması, 1982 yılı sonunda Gelir Ver~Jisi Kanunu'nda değişiklikler yapmak üzere çıkarılan 2361 sayılı Kanunla, Asgari Gayrisafi Hasılat esası ile birleştirilmiş ve bazı mükellefler bu son esasa göre vergilendirmeye tabi tutulmuştur. Bu sebeple açıklama kısmının li'nci bölümünde Ortalama Kar Haddine tabi mükelleflerle bu mükellefiyetin konusunu teşkil eden "Perakende Satış" kavramı üzerinde durulmuş, IV'ncü Bölümde ise Asgari Gayrisafi Hasılat esası uygulanacak mükellefler sayılmıştır. III ve IV'ncü bölümlerde çeşitli basit rakamı i örneklerle vergi hesap şekline açıklık getirilmeye çalışılmıştır. istanbul ili dahilindeki tüccarlara devresinde uygulanmak üzere tarihli Resmi Gazetede ilan edilen Ortalama Kar Hadleri ekli cetvelde verilmektedir. Ortalama Kar Hadleri ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu yayınımızın, üyelerimize ve ilgililere yararlı olmasını dileriz. Genel Sekreter Prof. Dr. ismail Özaslan

5

6 ORTALAMA KAR HADDI ve ASGARI GAYRiSAFi HASıLAT ESASı HAKKINDA AÇiKLAMA GIRIş: Perakende satış yapan ticaret erbabı ve perakende satış yapan imalatçılar ile; otel, gazino, bar, lokanta, birahane, pastahane V.s. gibi dinlence ve eğlence yerleri işletenlerin ve her türlü taşıma işleri ile uğraşanların, kazançlarının denetiminin güçlüğü karşısında benimsenmiş ve uzunca bir süredir uygulanmakta olan Ortalama Kar Hadleri ve Asgari Gayrisafi Hasılat müessesesi bir vergi güvenlik tedbiridir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 111 inci maddesi ile 1950 yılından bu yana sadece Ortalama Kar Hadleri olarak tatbik edilen bu sisteme, 2361 sayılı kanunla Asgari Gayrisafi Hasılat Esası eklenmiş ve hizmet işletmeleri ve taşıma işleri yapanların beyan ettikleri gayrisafi kazanç ve hasılatların vergi inceleme elemanlarınca saptanan asgari gayrisafi hasılatlarla karşılaştırılması esası getirilmiştir. Ortalama Kar Hadleri ve Asgari Gayrisafi Hasılat esası, iki bölüm halinde açıklanmaya çalışılacaktır. aşağıda i - ORTALAMA KAR HADLERI Bilindiği gibi, memleketimizde 1950'den bu yana Gelir Vergisi sistemi uygulanmaktadır. Gelir Vergisi ise, beyana dayanır. Yani, bir mükellef, sene sonunda Maliye'ye elde ettiği geliri beyan eder ve Maliye de mükellefin beyan ettiği bu miktar üzerinden vergi tarh ve tahsil eder. Zarar beyan edenlerin tabiatiyle vergi vermesi söz konusu olamaz. Maliye, vergiyi, mükellefin beyanına dayanarak tarh ve tahsil ederken, haklı olarak bu beyanın doğruluk derecesini de kontrol etmek ister. Sözü geçen kontrol çeşitli şekillerde olur. Bunlardan bir tanesi de "oto-kontrol" dur. Oto-kontrol Gelir Vergisinin yapısı gereği kendiliğinden işleyen bir kontrol şeklini ifade eder. Şöyle ki; bir toptancı, ithalatçıdan TL lık mal alsa, bunu mutlaka defterine kaydeder. Çünkü toptancı için bir ödeme, yani bir harcama söz konusudur.

7 Bu durumda, bir gelir elde eden ithalatçı, aldığı lirayı kaydetmese dahi, toptaneının kayıtlarını inceleyerek kendisini kontrol ve durumu tesbit etmek kabil olur. işte buna Maliye dilinde oto-kontrol denir. Ancak, bu oto-kontrol perakende ticarette uygulanamaz. Çünkü, bir tuhafiyeciden bir gömlek satın alan tüketici genellikle tacir olmadığından bunu muhasebesine inceleyerek ettirmesi düşünülemez. Bu suretle de, harcama yapanın durumunu inceleyerek, gelir elde edeni kontrol etmek imkanı ortadan kalkmış olur. işte bu alandaki boşluğu doldurmak için Gelir Vergisi Kanunu'nun uygulamaya başlandığı 1950 yılından bu yana uygulanan bir sistem vardır. Bu sistemin adına OR TALAMA KAR HADLERi denilmektedir. Sözü geçen sistem, sınırlı bir mükellef zümresini ilgilendirdiği için başlangıçta pek dikkati çekmemiştir. Ancak, 8 Temmuz 1964 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 484 ve 485 sayılı kanunların getirdiği yeni hükümler ile konu birdenbire büyük bir önem kazanmış ve geniş bir mükellef zümresini ilgilendirir hale gelmiştir. 11- ORTALAMA KA.R HADLERI KiMLERi ilgilendirmektedir? Ortalama Kar Hadleri ile ilgili bulunan mükellefler şunlardır: Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçı: Bu kategoriye giren mükellefleri şöylece açıklayabiliriz: a - Doğrudan doğruya perakende ticaret yapanlar. b - Toptancı olduğu halde, (miktar ne olursa olsun) aynı zamanda perakende olarak da mal satanlar, c - ithal ettiği malların bir kısmını (miktar ne olursa olsun) veya tamamını perakende satanlar. d - imal ettiği malların bir kısmını (miktar ne olursa olsun) veya tamamını perakende satanlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Ortalarna Kar Hadlerinin kapsamına sadece perakende satışların girmekte oluşudur. Yani bir ithalatçı ithal ettiği, bir imalatçı da imal ettiği malın tamamını toptancıya satarsa bu ithalatçı veya imalatçının Ortalama Kar Hadleri ile bir ilgisi olmayacaktır. Fakat aynı ithalatçı veya imalatçı örneğin bir yılda ithal veya imal ettiği 1000 adet radyonun 970 tanesini toptan, 30 tane-

8 sini de perakende olarak satarsa, sadece perakende olarak sattığı 30 radyo için Ortalama Kar Haddine tabi olacaktır. Bu konuda sonuç olarak denilebilir ki, yalnızca ithalat veya imalat ile uğraşanlar Ortalama Kar Hadleri ile ilgili değildirler. Ancak ithal veya imal ettikleri malın tamamını veya bir kısmını (miktar ne olursa olsun) perakende olarak satanlar Ortalama Kar Haddine tabi olacaktır. Bu şekilde hem toptan ve hem de perakende satış yapan ticaret erbabının, ortalama kar hadlerinin kolayca uygulanabilmesi için perakende satışların hesabını ayrı tutmaları uygun olacaktır. PERAKENDE SATIŞ NE DEMEKTiR? Bu kategoride sözü edilen perakende satıştan maksat nedir? Kanun (193 sayılı Kanun, Madde. 111) perakende satışı şöyle tanımlamaktadır. "Perakende satıştan maksat, satışı yapılan madde veya malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır.» Kanun koyucunun bu tanımdaki maksadını, <<tekrar satmak üzere satın alanlar dışındakilere» veya kısaca «tüketiciye» yapılan satışlar şeklinde de ifade edebiliriz. Şöyle ki: Satışı yapılan madde aynen veya işlendikten sonra tekrar satılıyorsa, bu bir perakende satış değildir. Fakat aynı mal bir gerçek veya tüzel kişi tarafından tekrar satılmamak üzere ve kendi ihtiyacı için alınmışsa bu bir perakende satıştır. Uygulamada, faturalı satışlar "toptan», faturasız satışlar da "perakende» satış sayılmakta ve beyannameler bu esasa göre doldurulmaktadır. Her yapılan faturalı satış, toptan satış demek değildir. Örneğin bir kimse kendisi ve ailesinin kullanacağı giyim eşyalarını satın alırken fatura. talep edebilir. Bu mallar tekrar satılmak için satın alınmadığından, faturalı dahi olsa, toptan sayılmaz. Bu tarz faturalı satışların da perakende satış olarak nazara alınması gerekir.

9 11l- ORTALAMA KAR HADLERi, KiMLER TARAFINDAN VE NASIL TESBiT EDiLMEKTEDiR? Ortalama Kar Hadleri, şehrimiz Defterdarının veya tevkil edeceği bir Maliye Memuru'nun başkanlığında Gelir Müdürü ve Vergi Dairesi Müdürü olmak üzere üç memur üye ile Ticaret Odası'ndan seçilen 2 üyenin iştirakiyle kurulan 5 kişilik bir Özel Komisyon tarafından tesbit edilmektedir. Bu komisyon sadece merkez ilçelerinde bulunan taciriere ait oranları tespit etmektedir. Özel Komisyon tarafından tespit edilen oranlar evvelce Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girmekte idi. Ancak, 1964 yılından itibaren, özel Komisyonların tesbit ettiği oranlar, Maliye ve Gümrük Bakanlığındaki 5 kişilik bir Merkez Komisyonu tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır. Özel Komisyon, gerek mal çeşitleri, gerekse iş kollarına ait oranların tespiti esnasında, gerektiğinde ilgili meslek mensuplarından veya Odamız Meslek Komitelerinden görüş almaktadır. Özel Komisyonlar tarafından tesbit edilen oranlar, perakende satılan malın maliyet bedeline uygulanarak, gayrisafi kar bulunur. Gayrisafi kardan genel giderler indirildikten sonra kalan miktar net karı veya zararı gösterir. Konuyu bir örnekle açıklayalım: Perakende satış yapan bir tuhafiyecinin bir yıl zarfında sattığı malların maliyetinin tutarı TL'sldır. Tuhafiye için tesbit olunan ortalama kar haddini de % 20 olarak kabul edersek, söz konusu tuhafiyecinin yıllık gayrisafi kazancının : x %20 = TL olması gerekecektir. Genel giderler bu gayrisafi karın dışındadır. Yani, elde ettiği bu liralık gayrisafi kara mukabil o tuhafiyecinin eğer liralık bir genel gideri varsa, bu takdirde örneğimizdeki tacirin hesap vaziyeti şu şekilde görünecektir:

10 Genel giderler (-) TL Yani o tacir lira zarar etmiş olacaktır. Acaba burada sözü edilen maliyet bedeli, hangi unsurları kapsamaktadır. Gayri safi kar Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan Ortalama Kar Hadleri Yönetmeliğine göre, maliyet bedeli tabirinin kapsamına giren unsurlar şunlardır. 1) Doğrudan doğruya perakende satış yapanlarda maliyet bedeli : ithalatçı, imalatçı veya toptaneıdan aldığı malları satan, bildiğimiz tipik perakendecide maliyet bedeli; satın alınan malın faturada yazılı alış bedeli, alış komisyonları, sigorta ve ambalaj masrafları gibi malın tedarikiyle ilgili giderlerden oluşmaktadır. 2) ithal ettiği malı perakende satanlarda maliyet bedeli: Yukarıda (1) numaralı bentte yazılanlara gümrük resmi gibi ithalat dolayısıyle yapılan giderlerin de ilave edilmesiyle bulunan bedeldir. 3) imal ettiği malı perakende satanlarda maliyet bedeli : imale sarfedilen hammaddelerin bedeli, işçi ücretleri, amortismanlar vesaire gibi genel imal giderleriyle piyasaya ambalajlı olarak sevkedilen maddelerde ambalaj giderlerinden oluşur. Satışları tümüyle perakende olan ticaret erbabı ile imalatçılarda satılan mal maliyeti aşağıdaki şekilde kolayca hesaplanabilir. Dönem başında var olan mala, mal alışları ile dönem içindeki alış ve imalat giderleri eklenir, dönem sonunda mevcut mal bundan düşülür. (Dönem sonundaki mal mevcudunun değerlenmesinde, bunlara alış ve imal giderlerinden pay verilmesi unutulmamalıdır.) Geriye kalan tutar, perakende satılan malın maliyet bedelidir. Buna, sapta-

11 nan Ortalama Kar Haddi uygulanarak gayrisafi kar hesaplanır. Hesaplanan bu gayrisafi kar, mükellefin defterlerinde görülen gayrisafi kardan düşükse ve bu düşüklük nedeni mükellefçe haklı nedenlere dayanılarak açıklanamıyorsa aradaki farka ait vergi, Vergi Dairesince mükelleften istenir. Vergı Idaresince haklı görolebilecek doşoklok sebepleri: Mükelleflerce beyanlarındaki düşüklüğün açıklanması amacıyla verilen cevapların ve ibraz olunan belgelerin hangi halde kabul edilip; hangi halde reddedileceği hususunun kesin olarak, önceden belirlenmesi güçtür. Red veya kabulün; düşüklüğü doğuran olaya, faaliyetin yapılış tarzına ve mükelleflerin iş ve çalışma durumlarına göre incelenip değerlendirilmesi lazımdır. Bununla beraber, düşüklük sebeplerinin açık ve seçik olarak bilindiği hallerde mükelleflerden tamamlayıcı açıklama istenilmesine lüzum görülmeyeceği gibi, açıklamanın geçerli belgelere dayandırıldığı hallerde de başkaca incelemeye gerek gösterilmeden beyanın olduğu gibi kabul edilmesi gerekir. Konunun iyice anlaşılabilmesi için aşağıda bazı örnekler verilmiştir: - Tekele tabi madeler (ıspirto, ispirtolu içkiler. tütün, çay) ile damga pulu, Milli Piyango bileti, akaryakıt (motorin. gazyağı, benzin), şeker, kibrit, kahve gibi maddelerin kar hadleri, ilgili resmi makam ve mercilerce; beldenin bir kısım zaruri ihtiyaçlarına (ekmek, et gibi) ait azamı satış fiyatları da belediyelerce tayin ve tahdit olunmaktadır. Bu türlü malların satışı ile uğraşanlar için Ortalama Kar Haddi cetvellerinde daha yüksek kar oranı tanınmış olsa dahi, özel komisyonun fiyat sınırlandırmalarını gözönünde bulundurarak, sözü edilen maddelerin satış hasılatına Ortalama Kar Hadlerini değil, kendilerine mahsus kar hadlerini uygulamaları; şayet bu kar hadleri Ortalama Kar Haddinden daha yüksek ise.bu takdirde de Ortalama Kar Haddini tatbik yoluna gitmeleri gerekir.

12 - Kamu idare kurumlarına ve bunlara bağlı kuruluşlara karşı mal teslimini taahhüt etmiş olan mükelleflerin bu işlerden sağladıkları kaza.nç, Ortalama Kar Hadlerine göre tesbit edilen gayrisafi kazancın altında ise, düşüklük sebebi açıklanmış sayılmalıdır. Rekabetin etkisi ile ticari malda veya taşıma işlerinde, mal ve hizmetin benzerlerinden daha düşük fiyatla satıldığı veya yerine getirildiği önesürüldüğü hallerde bu iddialar, fatura ve diğer belgelerle, belgelenebilirse kabul edilmelidir. - Ticari faaliyetlerin çeşitli sebeplerle bir takvim yılından az sürdüğü ve bu yüzden kazançta düşüklük meydana geldiğinin önesürülmesi halinde, bu iddia, belgelenmek kaydiyle, dikkate alınmalıdır. Taşıma işlerinde faaliyetin bir takvim yılından daha az bir müddetle devam etmesi halinde işletme giderleri arasında yer alan amortismanın çalışılan süreye göre hesaplanarak, giderler arasına sadece bu suretle bulunan miktarın katılması icabeder. - Mal üzerine iş yapanlar da kazanç tesbit edilirken, fire ve malın fiyattan düşmesi gibi hususlara dayanarak olarak mükelleflerce yapılan açıklamaların gözden uzak tutulmamasılazımdır. - Öz sermayesinden ziyade Milli bankaların kendisine açtığı krediler ile iş gören ve bu sebeple faiz ödeyen ve borçlarını zamanında ödemek amacıyla mallarını benzerlerine göre daha düşük fiyatıa satan ve bu halleri özel komisyanca bilinen veya açıklama sırasında belgelendiren mükelleflerin bu durumları nazara alınmalıdır. Mükellef açıklamalarının kabul edilebilir gôrülmemesi: Mükelleflerin kazançlarındaki düşüklüğün nedenleri hak.kında yaptıkları açıklamalar, vergi idaresince kabuledilebilir görülmeyerek reddolunmuş ise, Ortalama Kar Haddi esasını tatbik suretiyle bulunmuş olan farkın tamamı; açıklama kısmen veya tamamen reddelimiş ise, bu kısma ait fark vergi tarhına esas tutulur.

13 Ortalama KAr Haddi esasının uygulanmasına ait örnekler: A) Mal üzerine perakende satış yapılması: Örnek - 1) A adındaki bir mükellefin perakende olarak, manifatura ticaret yaptığını, işletme defteri tuttuğunu, manifaturacılık için bu yerde tesbit olunan ortalama kar oranının %10 olduğunu kabul edelim. Bu şahsın beyanname yaprağında gösterdiği bilgilere göre ticari durumu şöyledir: Lira Lira Hesap dönemi başındaki mal mevcudunun Hesap dönemi içinde elde edilen maliyet değeri gelir Hesap dönemi içinde satın alınan malın maliyet değeri Hesap dönemi Hesap dönemi içinde yapılan toplam sonundaki mal mevcudunun maliyet giderler değeri Toplam Toplam Fark (Kar) F ark (Zarar) Genel Toplam Genel Toplam Maliyet bedelinin hesabı: lira Senebaşı mevcudu (+) Sene içindeki alışlar Toplam (-) Sene sonu mevcudu Satılan malın maliyet bedeli

14 Ortalama Kar Haddinin uygulanması suretiyle gayrisafi kazancın tesbiti: x 1 O 100 = lira (gayrisafi kazanç) Mükelefin gösterdiği gayrisafi kazanç: Kar Genel Giderler = lira (gayrisafi kazanç) Ortalama Kar Haddine göre hesaplanan gayrisafi kazanç ile mükellefin beyanına göre hesaplanan gayrisafi kazanç arasındaki fark: = liradır lira, liradan az olduğundan mükellef hakkında Ortalama Kar Haddi yoluyla bir vergi tarh olunmayacaktır. Örnek - 2) B adındaki bir şahsın bakkallık yaptığı, bu iş için o yer-de % 10 Ortalama Kar Haddi tesbit edildiğini düşünelim. Bu mükellef beyannamesinde, sene içinde satın aldığı mal bedeli olarak lira, genel gider olarak lira, safi kar olarak da lira göstermiştir. Örnekde, sene başı ve sene sonu mal mevcudu olmadığından maliyet bedeli yıl içinde satın alınan mal bedeli olan liradır lira maliyet bedeline % 10 Ortalama Kar Haddi uygulanarak gayrisafi kazanç bulunur: x = lira Mükellefin gösterdiği gayrisafi kazanç:

15 Kar Genel Giderler = liradır. Gayrisafi kazançlar arasındaki fark: = liradır. Bu fark liradan fazla olduğundan mükelleften açıklama istenir. Mükellef, yukarıdaki kısımlarda belirtildiği şekilde düşüklük sebeplerini açıklayamazsa fark üzerinden adına ikmalen ve cezasız vergi tarh olunur. Mükellef adına yapılacak ikmal tarhiyatı ödeviinin beyannamesinde bildirdiği lira karın Ortalama Kar Haddi yoluyla tespit olunan lira ile toplanmasını ve toplam (80.000) lira üzerinden vergi tarholunmasını, tarholunan vergiden evvelce mükellefin beyanına dayanılarak hesaplanan verginin indirilmesini ve kalanının kendisinden aranmasını ifade eder. B) Mal üzerine kısmen perakende ve kısmen toptan satış yapılması: Örnek - 1) Halıcılık yapan bir şahsın; Lira , takvim yılı başındaki mal mevcudu , takvim yılı içindeki alışları , genel giderleri , yıl içindeki satışı , yıl sonu mal mevcudu, olsun. Bu mükellefin yıl içindeki liralık satışlarının lirasının perakende, liralık kısmının toptan satış olduğunu ve halıcılıkta perakende satışlar için bu yerde tesbit olunan Ortalama Kar Haddinin % 10 olduğunu farzedelim. Mükellefin açıklaması sırasında perakende sattığını bildirdiği halıların maliyet bedelinin lira olarak açıklandığını ve bunun idarece kabul edildiğini farzedelim. 10

16 Bu durumda örnekteki şahsın perakende olarak sattığı elde ettiği gayrisafi kazanç: halılardan liradır Ortalama Kar Haddine göre hesaplanacak gayrisafi kazanç: x = liradır. Aradaki = lira fark mükellef adına ikmalen tarh edilecek kazanç kısmını ifade eder. Beyan edilen gayrisafi kazancın Ortalama Kar Hadlerine göre hesaplanan gayrisafi kazançtan düşük olmasının sebebi açıklanabildiği takdirde böyle bir verginin aran mayacağı tabiidir. Örnek * 2) imalat işi ile uğraşan bir mükellefin durumu şöyledir: Bu gruba giren mükelleflerde satılan malın maliyet bedeli Vergi Usul Kanununun 275'nci maddesine göre tesbit olunur. Aşağıdaki örnek bu madde hükmü de gözönünde bulundurularak düzenlenmiştir. Mamul devri.... Ham madde devri Ham madde alışı..... Ücretler.... işletme Giderleri.... Genel Giderler.... Safi Kar Toplam Perakende Satış Mamul devri Toplam

17 Satılan mallann maliyet bedelinin hesaplanması: Mamul devri Ham madde devri Ham madde alışı Ücretler işletme Giderleri Toplam 2.$ Ertesi yıla mamul devri Satılan malın maliyeti Bu maddeye ait imalatçı Ortalama Kar Haddi nisbetinin % 13 olduğu kabul edilirse, bu nisbetin satılan malın maliyetine uygulanması halinde, ortalama gayrisafi kazanç ( x 0,13 = ) olarak belirmektedir. Mükellefin bildirdiği gayrisafi kazanç miktarı ise liradan ibaret bulunmaktadır. Safi kar Genel gider Toplamı Bu duruma göre, mükellefin bildirdiği gayrisafi kazanç, Ortalama Kar Haddinin perakende satışlarına uygulanması sonunda bulunan gayrisafi kazanca göre, ( = ) lira düşüklük göstermektedir. Bu durumda Vergi Dairesi, mükeileti, bu düşüklüğün sebebini açıklamaya davet edecektir. Varsayalım ki, mükellef, defterlerinde ücret olarakgösterdiği liradan ayda lira, yılda lira genel giderler arasında yer alması gereken muhasiplik ücretini yanlışlıkla ücretlere dahil ettiğini bildirir ve ispat ederse, gayrisafi kazancındaki düşüklüğü ispat etmiş sayılır ve hakkında herhangi bir tarhiyat yapılmaz. 12

18 Bu durumda sözü edilen lira genel gider olup, dolayısıyla beyan olunan gayrisafi kazanca gireceğinden satılan malın maliyeti ve buna ortalama kar nisbeti uygulamasiyle bulunan gayrisafi kazanç lira. mükellefin beyan ettiği gayrisafi kazanç ise lira olacaktır. Ortalama Kar Haddi uygulamasiyle bulunan lira gayrisafi kazançla. mükellefin bildirdiği gayrisafi kazanç lira arasındaki fark liranın altında bulunduğundan, mükellefe bu esasa göre herhangi bir işlem yapılmayacağı tabiidir. LV M ASGARi GAYRiSAFi HASıLAT ESASı Asgari gayrisafi hasılat esası; otel, motel, tatil köyü, pansiyon, bar pavyon, dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, plaj, hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik salonları. tamirhaneler ve benzeri hizmet işletmesi sahipleriyle. her türlü taşıma işleriyle uğraşanlardan Maliye ve Gümrük Bakanlığınca uygun görülen iş kolları veya meslek gruplarına uygulanmaktadır. Bu gibi işyeri sahiplerinin gösterdikleri gayrisafi hasılat. Vergi Usul Kanunu'nun 72'nci maddesinde yazılı Takdir Komisyonlarınca, her tak: vim yılı için saptanan asgari gayrisafi hasılata göre düşük bulunduğu takdirde, asgari gayrisafi hasılat vergi tarhiyatına esas alımr. Yukarıda sayılan işletmeleri işleten mükellefler daha önce Ortalama Kar Hadlerine tabi tutulmakta idiler. Ortalama Kar Haddi de bunların işletme giderlerine tatbik ediliyordu. Asgari gayrisafi hasılat esası adı altında getirilen yeni düzenlernede ise, işletmelerin hangi giderlerinin işletme gideri olup olmadığı hususu önemini kaybetmiştir. Zira uygulanmakta olan bu otokontrol düzeninde yukarıda sayılı hizmet işletmeleri ve taşıma işleriyle uğraşanların, tüm hasılatları ve tüm giderleri gözönüne alınmaktadır. Şöyle ki; Her mükellef için, inceleme elemanlarınca, yıl içinde yapılan tesbitler esas alınarak saptanacak olan gayrisafi hasılat, mükellefçe gösterilen gayrisafi hasılattan yüksekse, mükellefin beyan ettiği gayrisafi hasılatı yerine. asgari gayrisafi hasılat esas alınır. Bundan mükel- : lefin işletmeyle ilgili bejgelenen her türlü işletme giderleri ve genel gi- 13

19 derleri düşülür ve safi kazanç hesaplanır. Asgari gayrisafi hasılata göre bulunan safi kazanç ile mükellefin beyan ettiği safi kazanç arasındaki fark üzerinden mükellef adına ikmalen vergi tarh edilir. Bu aşamada, safi kazancın giderlerin %20'sinden fazla olması halinde salınan ek vergi ile ilgili olarak Vergi Dairesinin mükelleften herhangi bir açıklama istemesi sözkonusu değildir. Burada esas, asgari gayrisafi hasılat ile belgelenen tüm işletme giderleri ve genel giderler toplamı arasındaki farkın gerçek safi kazanç sayılması ve onun vergisinin ödenmesidir. Ancak, bu safi kazanç miktarının, işletmenin beyan edilen ve belgelenen giderler toplamının %20 sinden de az olmaması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarzda asgari gayrisafi hasılat esas alınmak suretile hesaplanan safi kazanç işletmenin giderler toplamının % 20 sinden az olduğu takdirde ve bu noksanlık mükelleflerce haklı sebeplerle izah edilemediği takdirde; giderler toplamının %20 si safi kazanç sayılacak ve bununla, beyan edilen safi kazanç arasındaki fark üzerinden mükellef adına ikmalen tarhiyat yapılacaktır. Bu anlatılanları birer ömekle açıklayalım: Örnek - 1) Mükellefin beyan ettiği gayrisafi hasılat TL., belgelenen giderler toplamı ise TL dir. Bu durumda ( = TL) safi kazanç beyan edilmiş ve vergisi ödenmiştir. Vergi idaresi bu mükellefleri 1 milyon lira asgari gayrisafi hasılat elde etmesi gerekenler grubuna dahil etmiştir. Bu durumda; Asgari gayrisafi hasılat Tevsik edilen toplam giderler (-) Hesaplanan safi kazanç Beyan edilen safi kazanç (-) ikmalen tarha konu kazanç farkı TL TL TL TL TL 14

20 Hesaplanan safi kazanç TL giderlerin %20 tutarı olan ( x %20) TL dan fazladır. Bu nedenle TL üzerinden mükellef adına ikmalen vergi tarhedilecek ve bu tarhiyat sırasında mükelleften karın düşüklüğü konusunda herhangi bir açıklama istenmeyecektir. Örnek - 2) Mükellefin gösterdiği gayrisafi kazanç TL, belgelenen toplam giderleri de liradır. Bu durumda mükellef ( ) TL safi kazanç beyan etmiş ve vergisini ödemiştir. Vergi idaresi mükeileti TL asgari gayrisafi hasılat elde etmesi gerekenler grubuna dahil etmiştir. Buna göre; Asgari gayrisafi hasılat Belgelenen giderler (-) Hesaplanan safi kazanç Beyan edilen safi kazanç (-) TL TL TL TL ikmalen tarha konu kazanç farkı TL Bu safhada mükellefe kar düşüklüğünün nedenleri ile ilgili herhangi bir soru sorulmayacak ve açıklama istenmiyecektir. Ancak bu safhada hesaplanan safi kazanç, giderlerin % 20 si ile mukayese edilecektir. Belgelenen giderlerin % 20'si ( x%20) 1 inci safhada hesaplanan safi kazanç (-) 2. inci safhada ikmalen tarha konu olabilecek ilave kazanç farkı TL TL TL Bu safhada mükellef açıklamaya davet edilerek, safi kazancının giderlerinin % 20'sinden düşük olmasının sebepleri sorulacaktır. Mükellef düşüklüğü haklı nedenlerle açıklayabilirse, 2 inci safhada hesaplanan TL kazanç farkı üzerinden tarhiyat yapılmayacak, sadece 1 inci safhada hesaplanan TL lık kazanç farkı üzerinden tarhiyat yapılacaktır. 15

21 Mükellef ka-r düşüklüğünü haklı nedenlerle açıklayamazsa 1 inci safhada hesaplanan safi kazanç farkına, 2 inci safhada hesaplanan kazanç farkı da eklenecek ve ( =) TL kazanç farkı üzerinden ikmalen vergi tarhedilecektir. Asgari gayrisafi hasılat esasına göre tarhiyat yapılabilmesi için hesaplanan kazanç farklarının Ortalama KA-r Hadleri esasında olduğu gibi TL nın üzerinde olması gerekir. Farklılık TL dan az ise herhangi bir tarhiyat yapılmayacaktır. V - ODAMIZ MENSUPLARıNıN GEREKEN HUSUSLAR : DIKKAT ETMELERI Ortalama KA-r Hadleri önceden hem Resmi Gazete'de yayınlanmakta hem de Vergi Dairelerinde ilan edilmektedir. Bu durumda mükellef beyannamesini verirken kendisi için tayin olunan Ortalama KA-r Haddini önceden biliyor demektir. Bu kitapçığın sonuna da, tarihli Resmi Gazete'de ilan edilmiş olan takvim yıllarında istanbul (Merkez) ilindeki tüccarlar için uygulanacak olan «Ortalama KA-r Hadleri)~ konulmuş bulunmaktadır. Bu izahat muvacehesinde, şayet mükellefin gösterdiği gayrisafi ka-r, işbu yazımızın başından itibaren açıkladığımız esaslara göre bulunacak gayrisafi ka-rdan düşük ise, bu takdirde, mükellefin" düşüklük sebeplerini {haklı sebepler} bildiren bir yazıyı da beyannamesine ekli olarak vermesi lazımdır. Yani, bir mükellefin beyan ettiği gayrisafi ka-r TL'sl ise, buna mukabil Özel Komisyon tarafından tesbit edilen nisbete göre. bunun TL olması gerekiyorsa, mükellefin aradaki farkın ne gibi haklı sebeplerden doğduğunu yazılı olarak beyan namesiyle birlikte ifade etmek hakkı vardır. Şayet mükellef bu yazılı izahatı vermemişse, durum ne olacaktır? Bu takdirde, örneğimizdeki mükellef Vergi Dairesi tarafından açıklamada bulunmaya davet edilecektir. Mükelleflerin yapacakları açıklamalar ve sunacakları belgeler Vergi Dairesi Müdürü veya vergi inceleme elemanlarınca incelenecektir. 16

22 Mükellefin açıklaması kabul edilirse, vergi kendisinin beyan ettiği miktar üzerinden tarh edilecektir. Şayet, açıklaması kabul edilmezse, (kısmen veya tamamen) liraya kadar olan matrah farkları için hiçbir işlem yapılmayacak, liradan yukarı matrah farkları için ise, ikmalen vergi tarh edilecektir. Ortalama Kar Hadleri ve Asgari Gayrisafi Hasılat Esası uygulamasında, Vergi idaresinin zamanaşımı süresi içinde mükelleften açıklama isteyebilmesi mümkün hale getirilmiştir. Diğer taraftan cezasız tarhiyata da son verilmiş bulunmaktadır. Ceza uygulaması Vergi Usul Kanunundaki genel Vergi Cezaları hükümlerine tabi olacaktır. Odamız, yukarıda belirtildiği üzere oto-kontrol zaruretiyle vergi mevzuatımıza girmiş olan Ortalama Kar Hadleri ve Asgari Gayrisafi Hasılat müessesesinin perakende ticaretle uğraşanlar ile eğlence ve istirahat yeri işletenler ve taşıma işleriyle iştigal edenler hakkında adil ve gerçek esaslar çerçevesinde uygulanması için gerekli bütün gayreti sarfetmektedir. Bu maksatla, gerek meslek mensuplarının fikirlerinden ve gerekse mali konularda yetki ve uzmanlık sahibi elemanların bilgilerinden faydalanılmakta; neticede mükellef ve Maliye'ye ait hakların aynı titizlikle korunmasına gayret edilmektedir. 17

23 193 SAYILI GELiR VERGiSi KANUNU'NUN ORTALAMA KAR HADDi VE ASGARi GAYRiSAFi HASıLAT ESASı ILE ilgili MADDESi Ortalama KAr Haddi ve Asgarı Gayrisafi Hasılat Esası Madde Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçıların gösterdikleri gayrisafi kazançlar, Vergi Usul Kanununa göre tesbit olunan Ortalama Kar Hadlerinin perakende satılan emtianın maliyet bedeline uygulanması suretiyle bulunacak miktarlara göre düşük olduğu takdirde beyan edilen gayrisafi kazançlar yerine, bu suretle bulunan miktarlar ikmalen vergi tarhına esas alınır. Perakende satıştan maksat; satışı yapılan madde veya malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındakiler satılmasıdır. Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, dansing, gazino, 10- kanta, kahvehane, kırbahçesi, plaj, hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri sahiplerinin ve her nevi taşıma işiyle uğraşanların gösterdikleri gayrisafi hasılat, inceleme elemanlarınca yıl içinde yapılan tespitler esas alınarak hesaplanacak asgari gayrisafi hasılata göre düşük olduğu takdirde, beyan olunan gayrisafi hasılat yerine, bu suretle tesbit edilecek asgari gayrisafi hasılat vergi tarhı na esas tutulur. Şu kadar ki, bu suretle bulunacak safi kazanç, mükelleflerce tevsik edilen mutad giderler toplamının %20'sinden düşük olduğu takdirde, vergi tarhına esas alınacak miktar, bu giderler toplamının % 20'sidir. Bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi için tesbitolunacak farkın on bin lirayı aşması ve tesbit edilen bu farklılık nedeniyle mükelleften izahat talep edilmesine rağmen, mükellefin süresi içinde izahat vermemiş olması veya verdiği izahatın yeterli görülmemesişarttır. 18

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - MART DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR MART OCAK- MART MART OCAK- MART 2013 214.838.980 666.294.172

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- ARALIK DÖNEMİ ) TL U.S.$. ARALIK OCAK-ARALIK ARALIK OCAK-ARALIK 2014 359.176.370 3.906.864.197 156.662.514 1.784.268.243

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK - EYLÜL EYLÜL OCAK - EYLÜL 2015 292.478.851 2.719.285.208 97.138.158 1.022.326.394 2016 285.236.982

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015. 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 5 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak VUK nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. 2015 YILINDA GEÇERLİ OLACAK VERGİ USUL KANUNU'NDA YER ALAN BAZI TUTAR VE HADLER

Detaylı

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$.

TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) YTL U.S.$. TİCARET DAİRESİ AYLIK DIŞ TİCARET RAPORU ( 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ) ( Rakamlar Geçicidir ) A-İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR HAZİRAN OCAK - HAZİRAN HAZİRAN OCAK - HAZİRAN 2013 217.747.583

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2016 YILI OCAK- MART DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR MART OCAK - MART MART OCAK - MART 2015 331.188.309 815.701.486 127.851.561 330.386.817 2016 346.165.094 917.469.044

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU ( 2015 YILI OCAK- EYLÜL DÖNEMİ ) TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat TL U.S.$. YILLAR EYLÜL OCAK-EYLÜL EYLÜL OCAK-EYLÜL 2014 365.319.053 2.710.202.371 165.114.132 1.251.999.448 2015 302.024.826

Detaylı

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL

Tekstilin aprelenmesi yatırımları için 10 Milyon TL, diğer yatırım konularında 2 Milyon TL EK-2 A SEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE LER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ Sektör Kodu 1 0122.2 2 0500.0.04 3 15 US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur. A. FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında,

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 03.03.2011 DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) Konu : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 25.02.2011 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal

Detaylı

KAMERUN A SATILABİLECEKLER

KAMERUN A SATILABİLECEKLER KAMERUN A SATILABİLECEKLER GIDA SEKTÖRÜ: - Makarna - Un - Bisküvi - Şekerleme - Maya ve kabartma tozları - Unlu mamul katkı malzemeleri - Konserveler - Salça ve turşular - Margarin ve sıvı yağlar - Yoğurt

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/9 Sirküler Tarihi : 02.01.2013 Konu : 01.01.2013 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanunu nda Yer Alan, Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/11-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2016 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 460 Sıra No lu

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- MAYIS DÖNEMİ ) TL U.S.$. MAYIS OCAK-MAYIS MAYIS OCAK-MAYIS 2014 311.105.285 1.461.678.716 148.511.999 673.028.905

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 1/1/2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE TUTARLAR 442 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer

Detaylı

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU

TİCARET DAİRESİ İTHALAT İSTATİSTİK RAPORU TABLO: A- İTHALAT I- Yıllar İtibarıyle İthalat YILLAR TİCARET DAİRESİ ( 2015 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ ) TL U.S.$. HAZİRAN OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 2014 304.424.385 1.766.103.101 143.741.314 816.770.219

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/ Nisan 2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/52 KONU: KDV Tevkifat Uygulamasında Yapılan Düzenlemeler. 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. Söz

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/15-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Tebliğde Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2015 Yılında uygulanacak olan hadler yer almaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 )

SİRKÜLER RAPOR VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ. ( Sıra No : 422 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-2 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ( Sıra No : 422 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra

Detaylı

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.02.2013/68-1 122 SERİ NO LU KDV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tevkifat uygulamasına ilişkin 117 seri No lu KDV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. 25/10/1984 tarihli ve 3065

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler EK - 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALĐYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ

KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ TÜZÜĞÜ [(16.9.1996 - R.G. 105 - EK III - A.E. 914 Sayılı Tüzüğün), (25.1.2006 - R.G. 16 - EK III - A.E. 42) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş Şekli] KATMA DEĞER

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat /5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2016 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ.

BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM LTD. ŞTİ. SİRKÜLER SAYI : 2014 01 KONU : Maliye Bakanlığının, 2014 Takvim Yılında Uygulanacak Vergi Usul Kanunda Yer alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarı Belirtilmiş Olan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI İŞLETMELERDE FİİLİ ENVANTER DENETİMİ VE SONUÇLARI I- GENEL OLARAK İŞLETMELERDE FİİLİ VE KAYDİ ENVANTER İŞLEMLERİ : 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Envanter Çıkartmak başlıklı 186.

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI 02.01.2017/5-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2017 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan had ve tutarlar

Detaylı

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR KONU : VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR Vergi Usul Kanunu'nun "Yetki" başlıklı mükerrer 414. maddesinde, Kanun'da yer alan maktu

Detaylı

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor /17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 02.01.2014/17-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 285 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,31/12/2013 Sayı:2013/46

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 2 Haziran 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 MAYIS AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/1 TARİH: 02.01.2014 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 285 No.lu

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN 2016 YILINDA UYGULANACAK ORANLAR VE HADLER 460 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme

Detaylı

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ No 1. BÖLGE 2. BÖLGE 3. BÖLGE 1 10 HP ' den az motor gücü kullanan soğuk Hava Depoları 850,00 TL 981,00 TL 590,00 TL 720,00 TL 330,00 TL 460,00 TL 2 Akü İmalathaneleri 3 Akü satış

Detaylı

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

SİRKÜLER 2013/ Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife SİRKÜLER 2013/69 31/12/2013 Sayın Yetkili; Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife de Dahil Olmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu'nda Yer Alan Çeşitli Had ve Tutarlar 2014 Yılında Uygulanmak Üzere

Detaylı

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 1 Konu: Bilgilendirme 02 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/24 İstanbul, 27 Şubat 2008 KONU : 108 Seri Nolu KDV Genel

Detaylı

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE

Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE Sayı : Yaz.İşl/2013/020 21/01/2013 Konu : Vergi Düzenlemeleri Hk. ODALARA 001 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2013 tarih ve 9 sayılı (2 nolu genelge) yazısı. Bilindiği üzere, Vergi

Detaylı

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ GELİR VERGİSİ 285 GENEL TEBLİĞİ 30 Aralık 2013 Resmî Gazete Sayı: 28867 (Mükerrer) 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103. maddelerinde

Detaylı

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile;

Tarihli Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar /9391 ile; 11.11.2016 Tarihli 29885 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar - 2016/9391 ile; Plastikten damacana şişe, matara, tapalar, tıpalar, kapaklar, kapsüller, Porselenden ve çiniden

Detaylı

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154

SİRKÜLER 2011/98. Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28154 SİRKÜLER 2011/98 Erol AKSOY Yeminli Mali Müşavir İstanbul, 26/12/2011 Konu : Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01/01/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Miktarlar Aralık 2011 PAZARTESİ

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02

TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/02 TAM VE DAR MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN ÖDEMELERDE YAPILACAK YENİ TEVKİFAT ORANLARI 1 İstanbul, 05.01.2004 30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003/6575 ve 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software  For evaluation only. KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları KDV Tevkifat Oranları / İlgili Tebliğler Katma Değer Vergisinde Sorumluluk ve Tevkifata Tabi Mal veya Hizmetler KDV mükellefi olanların,kdv mükellefi olmayanlardan, ticari işletmeye

Detaylı

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER

KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. SİRKÜLER SAYI: 2013/22 KONU: Vergi Usul Kanununda Yer Alan Had ve Miktarların Attırılması Hakk. Ankara,01/02/2013 SİRKÜLER 1.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 422 Sıra No.lu

Detaylı

ODALARA 1 NOLU GENELGE

ODALARA 1 NOLU GENELGE Sayı :Yaz. İşl.2011/002 05/01/2012 Konu : Vergi Düzenlemeleri ODALARA 1 NOLU GENELGE İLGİ : TESK Genel Başkanlığı nın 02.01.2012 tarih ve 1 nolu genelge yazısı. Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanunu ile diğer

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR

VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR 29.12.2016/150-1 VERGİ USUL KANUNU NDA YER ALAN MAKTU HADLER ARTTIRILMIŞTIR ÖZET : Vergi Usul Kanunu nda yer alan ve 2017 Yılında uygulanacak hadlerin belirlendiği 476 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 5 Mayıs 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 NİSAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-074 Tarih : 30.12.2010 Konu : 01.01.2011 Tarihinden İtibaren Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler İle Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Bilindiği

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi

ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi ÖKC Tebliğleriyle ÖKC Kullanma Zorunluluğu Dışında Bırakılanlar Listesi (1 Seri Nolu ÖKC Tebliği İle) 1. Devlete ait tekel maddelerinin ticareti 2. Akaryakıt ve Motoryağı satışı (58 Seri Nolu ÖKC Tebliği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik Duyuru Tarihi: 06.01.2014 Duyuru No : 2014-1 KONU : 2014 YILI MAKTU HADLER İLE ÖDENECEK CEZA MİKTARLARI HK. Bilindiği üzere; Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, Bu Kanunda yer alan maktu hadler

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı

1.1. Satıcı ÖTV Mükelleflerinin ÖTV Tevkifatına Tabi Mal Teslimlerinin Beyanı Sayı: Rehber.2014/018 Ankara,19.04.2014 Konu: 34 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinin 38.11 tarife pozisyon numarasında (Vuruntuyu

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160.YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2008 SiRKÜLER 2008/14 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- EMLAK VERGİSİ 6- MOTORLU TAŞITLAR

Detaylı

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER. (2017 takvim yılında uygulanmak üzere)

BASİT USULE TABİ OLMANIN ÖZEL ŞARTLARINI BELİRLEYEN HADLER. (2017 takvim yılında uygulanmak üzere) (2017 takvim yılında uygulanmak üzere) G.V.K. Madde: 48 (Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296) 1- Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının. 90.000

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/5 270 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 149.-YTL ye çıkarılmıştır. İstanbul, 31.12.2007 SiRKÜLER 2007/13 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- REESKONT ORANI 6- EMLAK VERGİSİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor 31.12.2013/242-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 25 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2014 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/3-1 GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR ARTIRILDI ÖZET : 287 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2015 yılında uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu nda

Detaylı

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014

Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Sayı : 2014 / 285 Konu: Bilgilendirme 30 Aralık 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 145 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/1 TARİH: 02.01.2015 KONU Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Maktu Had Ve Tutarlar İle Menkul Sermaye İradının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranı Uygulamasına İlişkin 287 No.lu

Detaylı

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ KONU: 2014 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ 285 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğine göre belirlenen had ve tutarlar aşağıdaki gibidir; Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde

Detaylı

HIZLI TÜKETİLEN ÜRÜNLER FİYAT ENDEKSİ (HTFE)

HIZLI TÜKETİLEN ÜRÜNLER FİYAT ENDEKSİ (HTFE) HIZLI TÜKETİLEN ÜRÜNLER FİYAT ENDEKSİ () 2015 Yılı Ayı Gelişmeleri Hazırlayan: Zafer YÜKSELER Sayı:3 Şubat 2015 2015 yılı ayında, bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında yükselmiş, yıllık artış oranı ise

Detaylı

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk.

Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Özelge: İnternet üzerinden verilen hizmetlerin vergilendirilmesi hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-3101 Tarih: 27/11/2012 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri

Detaylı

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ

: 411 SIRA NO'LU VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ Genelge : 2012/03 27.12.2011 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012

Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 Değerli Üyemiz, 30/ Nisan/ 2012 KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalar 14 Nisan 2012 tarihli ve 28264 sayılı

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

2017 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ SINIF DEĞİŞTİRME

2017 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ SINIF DEĞİŞTİRME 2017 YILI DEFTER TUTMA HADLERİ SINIF DEĞİŞTİRME DEFTER TUTMA BAKIMINDAN TÜCAR SINIFLARI Bilanço Esasına Göre Defter Tutmak Zorunda olan Tüccarlar İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutacak olan Tüccarlar

Detaylı

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 278 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU. 80 (809 hariç) Ek 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) EK-2 Bölgeler Düzey 2 BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) SEKTÖRÜN US 97 KODU Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA)

BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) BÖLGE BAZINDA DESTEKLENECEK SEKTÖRLER (US 97 ULUSAL FAALİYET VE ÜRÜN SINIFLAMASI KODLARIYLA) Bölgeler Düzey 2 SEKTÖRÜN Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak US 97 KODU Sektörler 1911 *derinin tabaklanması,

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı