Fiyat 25 Kr y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi."

Transkript

1 geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde 49,58 lik art flzde 29,10 luk art flla ayva, Nisan da yüzde May s ta yüzde 30,95 lik art flla yurtiçi bir hafturlar zam flampiyonu oldu. 9. SAYFADA TBMM Başkanı DO RU B R KARAR YANLIfi B R TAVIR ciddiyetiyle öne ç kan giysileri sergilerken N N GAZETES BBP lideri Destici ye göre; Görev süresi yüzü kapatan saç flekillerinin tercih edilmesi, BDP parti de il, Cemil Çiçek, Çiçek, anayasan n 30 y lda 17 defa de iflti ini ifade etti ve Bu öteki partilerden tart flmas maske saç modas m geliyor dedirtti. bugünkü anayasanın binan n temelinde her 12 ayda, her 13 ayda, her 14 ayda bir, anayasa ç kmaz hatta bazen bir ay içerisinde olmak üzere 17 de ifliklik yapm fls - TBMM Baflkan Paris Moda Haftas nda, tasar mlar n Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan Mustafa Destici, Konya TV de Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n sorular n 7 Kasım itibariyle n z. E er en temel yasada hukuk istikrar yoksa, ona dayal ç kar - Cemil Çiçek, cevaplarken, anayasa de iflikli i çal flmalar ve siyasete dair önemli de erlendirmelerde 30 uncu yılına lan yasalarda da o kadar istikrar olmaz. Onun için Türkiye do ru Cumhurbaflkan - sunan Belçikal Maison com Fiyat 25 Kr bulundu. HABER 21 DE bir kararla yeni bir anayasa yap m sürecine girmifltir dedi. Cemil n n görev süresi Martin Margiela, birbirinden güzel tasar mlar yla girdiğine dikkat çekerek önemli ve meslek örgütleri dahil toplumun her kesiminden görüfl ve öneri Bunun karar n dikkat çekerken, ak llarda Çiçek, yeni anayasa haz rlama sürecinde sivil toplum kurulufllar ile ilgili olarak, Destici hakl m? değerlendirmelerde beklediklerini belirtirken, Yeni bir anayasa sürecine girdik, herkes Meclis Baflkan kalan bir baflka fley de yüzü kapatan saç modelleri oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Baflkan yeni bir anayasa istedi, ama futbol maç seyreder gibi... Kimse kat l m yapma niyetinde de il dedi. HABER 9. SAYFADA vermez dedi. Mustafa Destici, Konya TV de Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n bulundu. 9. SAYFADA sorular n cevaplarken, Bugünkü anayasa de iflse, adam gibi bir seçim kanunu TÜRK YE N N GAZETES ISSN olsa, ne bugünkü iktidar bu oyla iktidarda olurdu, ne ana muhalefet bu konumunu koruyabilirdi, ne de MHP bu konumda olurdu. Bundan en çok zarar gören benim. Dolay s yla bu anayasa de iflikli i konusunda bu üç parti de samimi de il. Çünkü üçü de konumlar ndan memnun. BDP nin de böyle bir derdi yok, çünkü o da bundan geçiniyor demiflti. TBMM Mustafa Kamalak a Baflkan Çiçek in sözlerine bak l rsa, Destici hakl m ç kacak acaba? göre anayasa 17 Aral k 2011 Cumartesi Fiyat 25 Kr Ayd n TUFAN n GEZ NOTLARI Ankara n n kültür ve turizm aç s ndan önemli ilçelerinden biri Beypazar. Son günlerde zaman zaman Beypazar Nall han hatt nda yapt m seri ziyaretler nedeniyle buralarda olanlar sizlerle paylaflmaya devam ediyorum. Bu haftaki ziyaretimiz Beypazar n n uzak beldelerinden Urufl a idi. Belediye Baflkan Osman Karada n davetlisi olarak Urufltayd k YAZISI 21. SAYFADA Amerikan askerleri arkalar na bakmadan brahim AKPINAR n haberi 9. SAYFADA Konya TV de yay nlanan ve Televizyonun Ankara Temsilcili ini yapan Gazetemizin Haber Müdürü Dursun Erk l ç n haz rlay p sundu u Ankara n n Zirvesi isimli programa konuk olan Saadet Partisi Genel Baflkan Prof. Dr. Mustafa Kamalak, laiklikle ilgili çarp c aç klamalarda bulundu. G ZLENEN KEL ME Kamalak, Hem Anayasan n ilk üç maddesiyle ilgili görüfllerinizi aç klarken hem de terörle ilgili görüfllerinizi aç klarken laiklik vurgusu yapt n z. Saadet Partisi laiklik kavram n n anayasada yer almas na tamam yla karfl m, yoksa kendine has bir laiklik tan - m var ve onu mu istiyor? sorusu üzerine, Hay r, kesinlikle hay r. Biz diyoruz ki, laikli in bize tan - m n verin. Tan m yok ortada. Halbuki anayasa özü itibariyle laiklik üzerine kuruludur. O kadar laf n aras nda gizlenen kelime laikliktir dedi. 13. SAYFADA giderken... Diyarbak r Fehmi KORU Müzesi Amerikan askerleri Irak terk etti dün; Washington arkada yaln zca dörtbin asker b rak ld - güçlendirilecek man Karaman, Türkiye nin en büyük ve entegre ulaflt rma projelerinden olan ve toplu tafl mada Çal flkan ve Arslan: günlük 33 bin yolcu olan kapasiteyi günlük 200 bin kifliye ulaflt rma- Üzerimize düfleni y hedefleyen Baflkentray projesinin birinci k sm n n ayr nt lar n AK Parti K rflehir Milletvekilleri Ab- yapmaya haz r z aç klad. dullah Çal flkan ve Muzaffer Aslan'dan ifl dünyas na ortak ça r : Biz si- Karaman, Ankara daki banliyö tafl mac l n n yaklafl k yasiler olarak K rflehir'e yat r m yapmak yar m milyar dolar harcanarak isteyen tüm yat r mc lar için üzerimize metro seviyesine ç kar laca n düfleni yapmaya haz r z. Yeter ki K rflehir'e yat r m yap ls n dediler. ve öteki rayl sistemlerle entegre edilece ini söyledi. 9 DA Yakup ARIÖZ ün haberi 8. SAYFADA TUR ZM ASAY fi Diyarbak r da 4 ton sahte bal ele geçirildi YAfiAM Deprem bölgesi hurda araçlarla doldu Kimse Yok Mu Derne i Genel Baflkan Ünal Öztürk, Konya fiube Baflkan Hasan K ratl ve yönetim kurulu üyeleri, Somali Büyükelçisi Mr. Nur Sh. Hamud ve kinci Kâtibi Abdulkadir Muhammed, Japonya Türkiye Büyükelçili i Baflkâtibi Mr. Yohei Yamakazi, Panko Birlik Genel Baflkan Recep Konuk u Çumra fieker de ziyaret etti. Heyet, Somali ye ve Van Deprem Bölgesine yaklafl k 100 ton fleker gönderen Çumra fieker ve Panko Birlik Genel Baflkan Recep Konuk a teflekkür etti. Atilla KOCAO LU nun haberi 7 DE ANKARA Mamak ve Kuzey K br s kardefl oldu Bakan Taner Y ld z Ömer Selvi Emrullah fller Hüseyin Filiz Murat Y ld r m Ramazan Can Selçuk Özda ISSN Dursun ERKILIÇ Ayd n TUFAN TBMM de 24. Dönem Milletvekili olarak Sorunlarla ilgili sadece tespit ve görev yapan baz Bakan ve vekiller, dünya de erlendirme ile kalmayan vekiller, yerinde ve Türkiye gündemi ile seçim bölgelerine teflhis ve tedavi örnekleri de sunuyor. Özellikle uzman olduklar konular ve seçim böl- dair görüfllerini BELDE Gazetesine aç klad. Haber Müdürümüz Dursun Erk l ç ve geleriyle ilgili sorulara ayr nt l cevaplar veren Koordinatörümüz Ayd n Tufan n sorular n cevaplayan milletvekilleri, birbirinden ilginç, çarp c de il, Türkiye ve Türk insan ad na yaflanan güzel- milletvekilleri, sadece yaflanan iç ve d fl sorunlar tespit ve de erlendirmelerde bulunuyor. liklere dair hat rlatma ve yorumlar yap yor. M LLETVEK LLER LE RÖPORTAJLAR BUGÜN GAZETEM ZDE TÜRK YE N N GAZETES 23 Kas m 2011 Çarflamba Fiyat 25 Kr Yozgat ta k rsal kalk nma Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uçar, üniversite bünyesinde k rsal kalk nma kapsam nda yürütülen çal flmalar hakk nda ilgili kurum ve kurulufl yöneticilerini bilgilendirdi. HABER 21. SAYFADA ASAY fi Antalya da 50 bin adet korsan CD ve DVD AK Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamoğlu çok yönlü özellikleriyle TBMM nin yeni dönemde en etkin ve çalışkan isimlerinden biri olmaya aday. KÜLTÜR-SANAT Cam tarihi Marmaray il d i ti Kad n, anne, mimar, Bay nd rl k, mar, Ulaflt rma ve Turizm Komisyonu Üyesi olarak da hizmet verecek olan Selamo lu için bofluna, Kad n, anne, mimar, STK l ve Türkçe hastas demiyoruz. Okuyun göreceksiniz RÖPORTAJ 7. SAYFADA ederek, Dünya ekonomisinde geçmişte birçok yükselen yıldız, güneş ve kaplanlar gördük. Şimdi dünyanın parlayan yıldızı olan Türkiye, Avrasya'nın yükselen hilali dedi. G-20 N N ÖNEM NE VURGU Dünya ekonomisini krize iten 2007 y l ndaki finansal geliflmelerin büyük buhran- E itimciler de dan sonraki en büyük bunal m olarak de erlendirildi ini ifade eden Gül, birçok sanayi ülkesinin durgunlu a girdi ini ve baflat ekono- eflit ifle eflit milerdeki büyüme oranlar n n düfltü ünü belirtti. Gül, 2010 y l nda dünya ekonomisinin ücret istiyor büyük zarar gören Kelefl ailesi, yaflanan ikinci toparlanma iflaretleri gösterdi ini anlatarak, depremde evleri y k l nca K r kkale'nin Bal fleyh ilçesindeki yak nlar n n yan na yerlefltiler. G-20'nin de ekonomiyi istikrara kavuflturmaya yönelik att ad mlardan bahsetti. ücret" uygulamas nda sonuç Türk E itim-sen, "Eflit ifle eflit brahim AKPINAR n haberi 6 DA al n ncaya kadar 81 ilde AVRUPA DA ZARAR BÜYÜYOR eylem yapacaklar n Dünya ekonomisinin 2007 deki finans krizinden 4 y l sonra tekrar tehlikeli bir dö- Yakup ARIÖZ ün aç klad neme girdi ini ifade eden Gül, Avrupa'daki haberi 13. SAYFADA afl r borçlanma ve ABD nin zay f ekonomik göstergelerinin yeni bir küresel durgunluk endiflesi yaratt n n alt n çizdi. Avrupa da za- Çorum Belediye rarlar n giderek artt n n ve umursamaz aktörler yüzünden borçlar n ödenemez hale Meclisini geldi ini ifade eden Gül, iflsizli in düflürülememesinin de tüketici güvenini sarst na ve kar flt ran önerge Bütçe görüflmelerinin devam iç taleplerin canland r lamad na iflaret etti. etti i Kas m ay toplant lar nda verilen önerge teklifi meclisi Gül, bu tablo karfl s nda birçok ülkenin ifl piyasas n n esnekli ini art racak yap sal ön- ekonomik geliflimi ve Türkiye ile Cumhurbaflkan Gül, Türkiye'nin kar flt rd. Demokrasi istekli protesto gösterilerine sahne olan M s r da haberi 9. SAYFADA lemler almas n n flart oldu unu vurgulad. ngiltere aras ndaki ekonomik iliflkileri Eray DURKAYA n n HABER 6. SAYFADA de erlendirdi i ngilizce konuflma yapt. hükümetin istife etti i-etmedi i yönündeki çeliflkili haberler ve Enerjide yeni umudumuz yaflanan geliflmeler bir otorite bofllu u oluflturmaya baflylad. yerli kömür oldu Türkiye nin enerjide d fla ba ml - Bu arada, M s r da Devlet Baflkan Hüsnü Mübarek in flubatta l n azaltmak için düflmesinden bu yana iktidarda yollar aran rken, yerli bulunan Yüksek Askeri Konsey, ve ucuz bir enerji kayna olan linyitten elektrik üretiminin art r lmas ülkede süren kanl çat flmalar n üçüncü gününde, siyasi güçleri için dü meye bas ld. acil toplant ya ça rd. Yerli linyitin elektrik üretimindeki pay n n art r lmas çal flmalar çerçevesinde, ilk aflamada ABD, M s r daki fliddet haberlerinden dolay derin endifle linyitte 7 bin Megavat (MW) düzeyinde bir termik potansiyelin özel duydu unu bildirerek, itidal ve demokratik geçiflin sürmesi sektöre ihale edilmesi planlan yor. HABER 13. SAYFADA ça r s yapt. Bütün tarih E T M K l çdaro lu nun zay f omuzlar nda Depremzede Fehmi KORU çocuklar n Çok partili hayat 1800 lerde bafllad halde okul b ü M li t t il dil til i bi i i i ANKARA Makine mucidi fabrikalar n ISSN Meslek liseleri vurgusu 18 fiubat 2014 Sal Fiyat 25 Kr Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci nin aç klamas 12. SAYFADA Irak a garanti verdik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, "Ceyhan'dan bir varil dahi petrol geçmifl olsa bu Ba dat hükümetine aktar lacak. Ne kadarl k bir sat fl yap lm flsa bu kendilerine bilgi olarak aktar l p günlük dekontlarla birlikte verilecek" dedi. HABER 7. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu TBMM Baflkan Çiçek e bak l rsa Yeni tasa Anayasa LDE B Maske saç! Rusya daki ç lg n saç flovunun aksine, ELDE Laiklik tan mlanmal BEYPAZARI nda güzel fleyler oluyor Arzuhalciler yok oluyor Kimse Yok Mu, Baflkent(e)ray Projesi Recep Konuk a TCDD Genel Müdürü Süley- teflekkür etti Meclis Kürsüsü B ELDE Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da TÜRK YE N N GAZETES Milletvekilleri BELDE ye konufluyor STK l ve Türkçe hastas bir vekil Gül, Türkiye yi tarihi konuflmayla anlatt : YUKSELEN HILAL Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngiliz iş çevrelerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet DEPREMZEDELER K r kkale de güvende Van'da 23 Ekim'de yaflanan ilk depremde evleri YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Tülay Selamo lu her derde deva! Ülkemden Kad n YAZISI Manzaralar 9 DA Taha K vanç Gazetecinin ütopyas Bugün 12 de Mehmet Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde Bugün 5 de sa Kayacan S ras Geldikçe Bugün 8 de Murat Duman Duman l Belde Bugün 4 de Türk tar m n vuran miras Avrupa Birli i tar m sektörünün 10 y ll k büyümesi, ortalama yüzde 0,2 ama Türkiye'de bu oran yüzde 2,2. TÜRK TARIMI Ç N KALICI POL T KALAR Eker, Tar mla ilgili haz rlad m z strateji belgelerimizle tar m günübirlik politika alan de il, kal c ve uzun vadeli, gerçek manada sektörel derinli i olan bir faaliyet olarak benimsedik, sektörü bu flekilde yap land rd k diye konufltu. HABER 6. SAYFADA Hal ve gidifl fliiri NÜKLEER Takvim de iflmedi HABER 7 DE yi dan takip edebilirsiniz www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz NARENC YE Irak ve Rusya ya HABER 6 DA 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. IMF Avrupa y uyard HABER 7 DE G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'de tar m n 90 y ld r en büyük sorunu, arazilerin miras yoluyla bölünüp küçülmesidir dedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu ve MHP Genel Baflkan Devlet Bahçeli mitinglerde ve kat ld klar aç l fl toplant lar nda söylemlerini giderek sertlefltiriyor Çiçek siparifli internet sitesi K L TLED! HABER 5. SAYFADA Kuyumculardan BDDK'ya tepki stanbul Kuyumcular Odas Baflkan Norayr fller, "Alt n ve mücevher sat ld ktan sonra tüketilemez ve sonras nda geri dönüflümü yap larak tekrar ekonomiye kazand r labilir. Bu nedenle yap lan düzenleme metninden kuyumculuk sektörünün bir an önce ç kar lmas gerekmektedir" dedi. HABER 5. SAYFADA Türkiye deki gerilen siyasi ortam gibi, insanlar n kafas da kar fl k. Seçmen; adaylara, liderlere, olaylara bakarak kafas nda bir karar vermifl olsa bile; özellikle medya kanal yla bu karar etkileme, de ifltirme çabas gözlerden kaçm yor. Bu yap l rken öyle komiklikler oluyor ki; bir aday bir ankette 10 puan öndeyken, bir baflka ankette ayn aday 15 puan geride kalabiliyor. Seçime kadar anket ve kaset savafl n n daha da k z flmas beklenirken, hal ve gidifli özetlemek istedim; Erdo an her flehirde mitinge inecekmifl K l çdaro lu; bozkurt, k rata binecekmifl Bahçeli f rt nas biraz zor dinecekmifl Bakal m sand klara nas l etki edecek Anketler yap l yor ak l almaz farklar Her partinin kendine ak t yor arklar Görünmez el çevirir siyasette çarklar Bakal m sand klara nas l etki edecek Medyan n leflkerleri yal n k l ç kofluyor San rs n ki lider o; muzafferce cofluyor Yerel, yayg n, yaz l, görsel kendin afl yor Bakal m sand klara nas l etki edecek Vatandafl hesab n kafas nda yap yor Onun hesab do ru; ne hata ne sap yor Sand klar aç l nca k yametler kopuyor Bakal m Türkiye ye nas l etki edecek Dursun ERKILIÇ ta https://www.facebook.com/belde.gazetesii MHP de 30 kad n aday Belediye baflkan adaylar n n tamam na yak n n aç klayan MHP'de adaylardan 30'unu kad nlar oluflturdu. MHP'nin kad n adaylar ndan 21'i ilçeden, 9'u da beldeden gösterildi. 12 DE 17 fiubat 2014 Resmi Gazete D fliflleri Bakanl na, Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati YAZICI n n Vekâlet Etmesine Daiz Tezkere Bitlis Eren Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi

2 2 18 fiubat 2014 Sal Meltem EK Z Berrak Tüzünataç için 2 y l hapis istendi STANBUL - stanbul Emniyeti'nin ünlülere yönelik uyuflturucu operasyonunda ad geçen oyuncu Berrak Tüzünataç hakk nda 'kullanmak, uyuflturucu madde sat n almak' suçlar ndan iki y la kadar hapis istemiyle dava aç ld. Kenan mirzal o lu, Sarp Apak, Nehir Erdo an ve Engin Altan Düzyatan gibi isimlerin gözalt na al nd operasyonda talya da oldu u için ifadesi al namayan ve Türkiye ye döndü ü gün ifadesi al nan Tüzünataç a uyuflturucu davas aç ld. Ünlü oyuncu, emniyetteki ifadesinde meslektafl R za Kocao lu nun kendisini esrar içmek için telefonla ça rmas n Öyle bir sebebi olmas mümkün de il, çünkü ben uyuflturucu madde kullanm yorum diye aç klam flt. Evinin yak nlar ndaki marketten neden sigara kâ d siparifl etti i sorusunu ise Sigaray b rakmak istiyor ancak b rakam yorum. Tütüne geçmek istiyordum. Tütün sarmak için o kâ tlar istemifltim, uyuflturucu madde ile bir ilgisi yoktur diye cevaplam flt. Tüzünataç, emniyetteki ifadesinin ard ndan serbest b rak ld. Ancak Tüzünataç n saç testi sonucunda uyuflturucu madde kulland belirlenmiflti. TMK 10. Madde ile görevli savc l n yürüttü ü soruflturma sonucunda sadece kullan c oldu u gerekçesiyle Tüzünataç n dosyas ayr larak stanbul Cumhuriyet Savc l na gönderildi S NEMA: KIZIM VE BEN S NEMA: ÖLÜ YA DA D R Tür: KOMED / MACERA Yönetmen: TIL SCHWEIGER Orijinal smi: KOKOWAAH Yap m: 2011 Oyuncular: TIL SCHWEIGER, EMMA SCHWEIGER Hayat n senaristlik yaparak kazanmaya çal flan Henry, bir türlü kaliteli senaryo üretememekte ve hep baflar s z olmaktad r. Bir gün hiç beklemedi i bir anda bir kitab n senaryolaflt rma iflini alarak çok mutlu olacakt r, ancak eski sevgilisi ile birlikte çaliflmak zorundadir. Henry (Til Schweiger) baflar s z bir senaristtir. Orijinal Ad : Dao: Dead Or Alive Yönetmen : Corey Yuen Oyuncular : Jaime Presly, Devon Aoki, Sarah Carter. Yap m : 2006 Bir dizi dövüflçü, sadece davetiyeyle kabul edilen bir turnuvaya ça r l r. Turnuvan n yap ld adaya uçakla gidilmektedir. Ancak uçuflun belli bir yerde paraflütle atlamak ve gün bat m na kadar adaya ulaflmak zorundad rlar. Sizin için seçtiklerimiz Madonna 8. spor merkezini Toronto da açt HABER MERKEZ - ABD li ünlü pop y ld z Madonna, kendisine ait spor merkezi zincirinin 8 incisini Kanada n n Toronto kentinde açt. Daha önce Rusya n n Moskova ve St. Petersburg, talya n n Roma, Meksika n n Mexico City, ABD nin Santiago, Avustralya n n Sydney ve Almanya n n Berlin kentlerinde aç lan Hard Candy isimli ileri teknoloji cihazlarla donat lm fl spor salonlar n n sonuncusunu açmak üzere Toronto ya gelen ünlü flark c, yüzlerce hayran yla birlikte spor yapt. Toronto nun merkezinde yaklafl k 4 bin metrekare kapal alana sahip olan spor merkezinde, zay flamak ve spor yapmak isteyenler için her türlü lüks ve teknoloji sa lanm fl durumda. Haftan n 7 günü hizmet verecek olan merkeze, sadece üye olanlar girebilecek. (AA)

3 Baflkan Demirel den, esnaf ziyareti HABER MERKEZ - lçedeki esnaflar ziyaret eden Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, esnaf n sorunlar n dinledi; istek ve önerileri ald. Bir berber dükkan na giren Demirel, saç t rafl olan çocukla sohbet ettikten sonra berber makas ve tara n eline ald. Birkaç kez saç n n ucundan kesen Demirel, fli ehline b rakmak gerekir diyerek tekrar makas ve tara- berbere b rakt. Demirel, pastaneden manifaturac - ya, kundurac dan pideciye farkl alanlarda faaliyet gösteren onlarca esnafla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Demirel e ilgi yo un oldu. flletme sahipleri Demirel e çeflitli ikramlarda bulundular. Esnaflar, belediye çal flmalar ndan memnuniyetlerini dile getirirken, Demirel de Dürüst hizmete devam etmek istediklerini söyledi. lçeye her alanda önemli yat r mlar kazand rd klar n ve Etimesgut halk n n yaflam kalitesini 3 18 fiubat 2014 Sal art rd klar n ifade eden Demirel, Etimesgut 5 y lda büyük de iflim yaflad. Önümüzdeki 10 y ll k süreçte nüfusumuzun 1 milyona ulaflaca n öngörüyoruz. Bu öngörümüz do rultusunda hizmet planlamalar m z yapt k. lçemizin nerede hangi hizmetlere ihtiyac oldu unu belirledik. TAKV M Hicri y l: 1435 (18 Rebiu l - Ahir) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N Yenimahalle de bütçe performans HAKKI MURAT SÖBÜTAY Harcamalarda afl r l klardan kaç nan ve vatandafla güven vermeyi ön planda tutan Yenimahalle Belediyesi 5 y l içerisinde bütçede ola anüstü bir performans göstererek yüzde 123 art fl gerçeklefltirdi. Denk bütçe do rultusunda çal flmalar na titizlikle devam eden Yenimahalle Belediyesi nin kamu kurum ve kuruluflu ile personeline vadesi geçmifl borcunun olmad n da vurgulad. Yasalara uygun ve etkin bir flekilde zaman nda tahakkuk ve tahsilat yaparak, kaliteli ve eflit hizmet vermek amac yla bütçelerini belirleyen Yenimahalle Belediyesi 2011, 2012 ve 2013 y llar nda üst üste bütçe fazlas vermesiyle bir rekora daha imza att. 5 y ll k süreç içerisinde ilk 2 y lda önceki dönemden devreden borçlar kapatarak bir toparlanma süresi yaflayan belediye, sonraki 3 y lda da yüzde 95 oran nda bütçe gerçekleflmesi sa lad. Denk bütçe amac ile harcamalar n ve yat r mlar n gerçeklefltiren ve hiçbir flekilde mali disiplinden ödün veremeyen belediye, 2008 y l sonu itibariyle gerçeklefltirilen toplam 151 milyon 496 bin 216 lira 85 kurufl bütçe gelirini, 2013 y l sonu itibariyle 339 milyon 171 bin 621 liraya ç kararak 5 y ll k dönemde bütçede yüzde 123 oran nda art fl sa lad. Art fltan kaynakl 187 milyon 675 bin 404 lira 16 kurufl bütçe geliri, belediyenin yat r m harcamalar nda kullan larak Yenimahallelilerin istifadesine sunuldu. Mali Hizmetler Müdürlü ü nden al nan bilgiye göre, 5 y lda bütçenin yüzde 34 ü yat r ma aktar l rken, yüzde 19 u personel giderlerine, 38 i mal ve hizmet al mlar na, yüzde 9 u ise geçmifl ve cari döneme iliflkin borç ve faiz ödemelerine, sosyal yard mlar, resmi kurumlara pay ödemeleri ile di er sosyal transfer harcamalar nda kullan ld. Vatandafllara en iyi hizmeti verebilmek için bütçesini belirleyen KAYNAKLARI ETK L KULLANDIK Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Kaynaklar en etkili flekilde kullanarak vatandafllara hak ettikleri hizmeti sunmak için elimizden geldi ince dikkatle çal flmalar m z gerçeklefltirdik. Bu 5 senede Yenimahalle nin 64 y ll k tarihinde yap lmad kadar yat r m yapt k. Halk m z n mutlulu unu ve refah n gözeterek ilçemize kal c eserler b rakt k. Bütçemizde aç k vermedik kamu kurumlar na borcu olmayan tek belediye olduk. Bizden önce olan borçlar da kapatt k y l bütçesini de yine sa lam ad mlarla haz rlad k. Torba yasaya girmeyen, denk bütçe yapabilen Alt nda l çocuklara itfaiyecilik e itimi HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi taraf ndan düzenlenen meslek tan t m seminerleri sürüyor. Ankara tfaiye Amiri Nurettin Ayaz, Alt nda l çocuklar n itfaiyecilikle ilgili sorular n yan tlad. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi nde gerçekleflen ve itfaiyecilik mesle inin tan t ld seminere Erdem Bayaz t, Nuri Pakdil, Cahit Zarifo lu, Zübeyde Han m, Rasim Özdenören, Ali Ersoy, Karapürçek 1, Karapürçek 2, Aktafl ve Özkent Akbilek Gençlik Merkezleri nden yaklafl k 250 ö renci kat ld. Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, bu tür seminerlerle çocuklar n do ru mesle i seçmelerini amaçlad klar n söyledi. Alt nda l ö rencilere çok say da ve çok farkl mesleklerin tan t ld n kaydeden Baflkan Tiryaki, Bu seminerler, Alt nda l çocuklar n hayat na yön veren önemli ad mlardan biri. Do ru meslek seçimi çocuklar m z n gelece ini belirleyecek. dedi. Tiryaki, bu seminerler sayesinde Alt nda l çocuklar n daha da özgüven kazand n ve gelece e umutla bakt klar n ifade etti. Alt nda l ö renciler aras nda itfaiyeci olmak isteyenler de bulunuyor. Zübeyde Han m Gençlik Merkezi ö rencilerinden Gül Baflak Göktafl, itfaiyecili in zor bir meslek oldu unu fakat buna ra men ileride itfaiyeci olmak istedi ini söyledi. Göktafl, itfaiyecilik yapan çok az say da kad n oldu una dikkat çekerek Meslek hakk nda bilmediklerimi bu seminerle ö rendim. Bu semineri düzenleyen herkese teflekkür ederim. dedi. Aktafl Gençlik Merkezi ö rencilerinden Eray Özbek ise al nacak küçük tedbirlerle yang ndan uzak durulabilece ini, yang n s ras nda neler yap lmas gerekti ini ve yang n söndürme tüpünün nas l kullan laca n bu seminer sayesinde ö rendi ini söyledi. Eray Alt nda Belediyesi ne ve Baflkan Tiryaki ye gençlere verdi i önemden dolay teflekkür ederim. dedi. Gicik Huzurevi yak nda aç lacak HABER MERKEZ - Alt nda Belediyesi taraf ndan yapt r lan Gicik Huzurevi Yafll Bak m ve Rehabilitasyon Merkezi nin aç l fl na say l günler kald. Gicik Huzurevi, 6 katl ve tam 26 yafll odas na sahip Bünyesinde bulundurdu u 4 ortak oturma alan yla yafll lar n birbirleriyle olan arkadafll k ba lar her geçen gün daha da kuvvetli bir hale geliyor. Kad n ve erkek mescitleri sayesinde, Gicik Huzurevi nde kalan yafll lar dini ibadetlerini de yerine getirebiliyor. Huzurevinde bir de berber salonu yer al yor. Huzurevi sakinleri en hijyenik ortam da t rafl olabiliyor. Gicik Huzurevi personellerinin yafll lara gösterdi i ilgi de dikkatlerden kaçmayan bir baflka unsur. Yafll lar oldukça yak ndan takip eden ve onlar n isteklerini yerine getiren huzurevi çal flanlar, temizlik konusunda da oldukça titiz. Yafll lar n kald odalardan yemekhaneye, çamafl r odas ndan asansörlere kadar her yer p r l p r l... Gicik Huzurevi nin çevresi de Alt nda Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü ü taraf ndan s k s k temizleniyor. Alt nda Belediyesi olarak zorda kalan insanlara yard m etmeyi bir ilke haline getirdiklerinin alt n çizen Baflkan Tiryaki, Resmi olarak aç l fl yap lmasa da huzurevimiz aktif olarak kap lar n misafirlere açt ve hizmet vermeye bafllad. Huzurevi sakinlerinin ömürlerinin kalan k sm n huzur içinde geçirmeleri bizim için çok önemli. dedi. Baflkan Tiryaki, huzurevinde kalan yafll lar n daha rahat bir hayat sürmeleri için böyle bir yaflam alan na imza att klar n ifade ederek yafll lar asla toplumdan soyutlamayacaklar - n vurgulad. Gicik Huzurevi sakinlerinden Zeynel fiimflek, yap lan yard mlar n hiçbir zaman karfl l ks z kalmayaca n belirterek Alt nda Belediyesi nin kendilerine de er verdi ini dile getirdi. fiimflek, Alt nda a ba l bir huzurevinde yaflad klar için rahat bir hayata ad m att klar n ve hay r dualar n Baflkan Tiryaki den esirgemediklerini söyledi. Bir di er huzurevi sakini Sabahat Polat ise huzurevinde kimsesi olmayan yafll lar n kimsesinin Baflkan Veysel Tiryaki oldu unu, Tiryaki nin kendilerini hiçbir zaman unutmad n söyledi. Baflkan Tiryaki nin vefa örne i gösterdi ini sözlerine ekleyen Polat, Alt nda Belediyesi ne teflekkür etti.

4 4 18 fiubat 2014 Sal YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Kendi büyüdükçe, ayaklar da büyüyor GAZ ANTEP- ZER N ÖZD - LEK / BEK R ÖMER FANSA - Gaziantep'te yaflayan 10 yafl ndaki Eren fiahingöz, Klippel Trenaunay sendromu nedeniyle bel, bacak, kalça ve ayak k sm nda yaflanan geniflleme nedeniyle zor günler geçiriyor. Do ufltan Klippel Trenaunay sendromuna yakalanan fiahingöz'ün ailesi, çocuklar n tedavi ettirebilmek için çeflitli hastanelere götürdü. Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesinde bel, kalça, bacak ve ayak k sm ndaki büyüme ve geniflleme nedeniyle ameliyat olan Eren'in bel k sm ndan ya bezesi al nd, ayak parmaklar kesildi. Ameliyat n ard ndan genifllemenin devam etmesi üzerine özel hastaneye baflvuran fiahingöz ailesi, çocuklar n tedavisi için 50 bin lira istenince zor günler yaflamaya bafllad. Anne Hatice fiahingöz, AA muhabirine yapt aç klamada, do duktan sonra o lunun bel, bacak, kalça ve ayak k sm nda geniflleme oldu unu fark ettiklerini söyledi.hemen hastaneye baflvurduklar n belirten fiahingöz, flöyle konufltu: "Do du undan beri ayaklar çok büyük. Kendi büyüdükçe ayaklar da büyüyor. Bir y l önce Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesine gittik. Orada Klippel Trenaunay sendromu teflhisi konuldu. Doktorlar ameliyat olmas gerekti ini söyledi. ki parma kesildi ancak, ameliyattan sonra da geniflleme devam etti. Biz de baflka doktorlara götürdük. Tedavinin mümkün oldu u, tamamen iyileflmese de en az nda büyümenin durdurulup, küçültülebilece i söylendi. Tedavi masraf olarak da 50 bin lira istediler. Maddi durumumuz iyi olmad için bu paray vermemiz mümkün de il." (AA) Yaban hayat verileri son teknoloji ile toplan yor ISSN BELDE TÜRK YE N N GAZETES Y l: fiubat 2014 Sal Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir ANKARA - HÜSEY N GAZ KAYKI - Yaban hayat çal flmalar nda kullan lan son teknoloji fotokapanlar ile Türkiye'de yaflad bilinen ancak görüntülenmesi son derece zor olan nadir yaban hayvanlar do al ortamlar nda gözlemleniyor ve yaflam alanlar hakk nda kesin veriler elde ediliyor. Kullan lan son model fotokapanlar iki ayr sistemle çal fl yor. lk çal flma sisteminde s ya ve harekete karfl duyarl alg lay c bulunuyor. Alg lay c n n duyarl oldu u bölgeye giren canl, foto raf makinesini aktif hale getiriyor ve foto raf çekimi gerçeklefliyor. Di er çal flma sisteminde ise gözle görülmeyen k z lalt fl nlar kullan larak görüntü al n yor. Bu sistemde fotokapan n karfl s nda fl nlar geri yans tan bir düzenek daha bulunuyor. Fotokapan ve düzenek aras nda k z lalt fl nlar yer al yor. Bu fl n herhangi bir canl taraf ndan kesildi- inde makine aktiflefliyor ve foto raf çekmeye bafll yor. Foto raflar n çekimi ise saniyenin 5'te 1'i gibi çok k sa bir sürede gerçeklefltiriliyor ve pek çok foto raf karesi elde ediliyor. Fotokapan sisteminde dijital teknolojiye geçilmeden önce, filmli eski sistem makinelerle k s tl say da foto raf elde ediliyordu. Dijital teknolojinin geliflmesi ile yaban hayvanlar n n yaflam alanlar na yerlefltirilen fotokapanlarla otomatik çekimler yap l yor. Bir alana fotokapan yerlefltirildikten sonra hiç dokunmadan binlerce foto raf depolanabiliyor. Ayr ca sisteme entegre edilen GSM devreleri ile çekilen foto raflar birkaç dakika içinde ilgili kiflilerin cep telefonlar na MMS veya elektronik posta adreslerine mail olarak gönderiliyor. Böylece kullan - lan bu teknoloji sayesinde yaflam alanlar na dokunulmadan nadir görülen yaban hayvanlar hakk nda kesin verilere ulafl l yor. Bu veriler, varl kyokluk, baz türlerin say m, do al alanlarda yaflanan yasa d fl insan faaliyetlerinin belirlenmesi gibi alanlarda kullan l yor. Yap lan izleme çal flmalar neticesinde, geçmiflte Türkiye'de yaflad - bilinen ancak görüntülenemeyen Anadolu pars n n yan s ra karakulak, karakurt, çizgili s rtlan, vaflak gibi çok nadir rastlanan yaban hayvanlar da fotokapanda görüntülendi. (AA) "Aflk m z mezara kadar sürecek" S VAS - ÖNDER FELEK - SERHAT ZAFER - Sivas'ta eflinin rahats zl nedeniyle soba yakmadan le ende çamafl r y kamaya kadar tüm ev ifllerini yapan 83 yafl ndaki Hüseyin Ayan, 54 y ll k efli Gülizar için yapt fedakarl klarla çevresindekilere örnek oluyor. Seyrantepe Mahallesi'nde 2 odal ve derme-çatma bir evde yaflayan Hüseyin-Gülizar Ayan çifti, hayat n zor koflullarda sürdürüyor. Dünyaya gelen 14 çocu- undan hayatta kalan 7'siyle gurbette yaflad klar için sadece telefonda görüflen ve y llard r bir araya gelemeyen çift, her fleye ra men mutlu bir hayat sürüyor. Hüseyin Ayan, 67 yafl ndaki efli Gülizar' n kemik erimesi rahats zl nedeniyle 4 y ld r tüm ev ifllerini yap yor. Yemek yapan, soba tutuflturan, ev süpüren hatta le ende çamafl r y kayan Ayan, 54 y ll k efline kol kanat geriyor. Ayan, AA muhabirine yapt aç klamada, 1960 y l nda "bafll k paras " bulamad için, çok sevdi i Gülizar ile merkeze ba l Karabalç k köyünden Sivas'a kaçarak evlendiklerini söyledi. Para olmad için dü ün yapamad klar n, fakirlik nedeniyle s k nt lar çektiklerini anlatan Ayan, buna ra men 54 y ld r mutlu bir evlilikleri oldu unu dile getirdi. stanbul ve Ankara'da yaflayan çocuklar yla y llard r görüflemediklerini, baflka kimselerinin olmad n belirten Ayan, eflinin 4 y l önce kemik erimesi rahats zl - na yakalanmas n n ard ndan s - k nt lar n bafllad n söyledi. (AA) Orman ve Su flleri Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü, s ya ve harekete karfl duyarl alg lay c lar ile k z lalt fl nlar kullan larak çal flan son teknoloji ürünü fotokapanlarla geçmiflte Türkiye'de yaflad bilinen ancak görüntülenemeyen Anadolu pars n n yan s ra karakulak, karakurt, çizgili s rtlan, vaflak gibi çok nadir rastlanan yaban hayvanlar n görüntülüyor....duman l BELDE... GA PTEN GELEN SES Mezarl ktan her geçiflimde, beni düflündüren bir hüzün al r. Ve sorar m: Acaba bunlar m yafl yor yoksa bizler mi yafl yoruz? diye. Böyle olunca hep düflünmeye bafllard m ve bu merâk m Murat DUMAN beni çok y prat rd. Çünkü, ölümün bir yok olufl olmad n Allah n semaî kitaplar ndan ö renmifltim. Öyleyse gerçek dünya alemine gidenler, flu an gerçekleri biliyor demektir. Ö leyse gidenler yafl yor, kalanlar yaflad n san yor, hâl böyle olunca da bu dünyada yaflad n sanan bizler, yaflaman n ne oldu unu bilmiyoruz ve bilmedi imizi aç kça ortaya sermifl oluyoruz demektir. fiayet, yarat l fl gayesini bilseydik, öncelikle çözer do ruyu ve yanl fl birbirinden ay rt ederdik. Allah bizlere hem yanl fl hem de do ru yollar anlayaca m z bir flekilde anlatt. Bizleri El üstü bi rabbiküm ayetine muhatap etti- inde bizlere çizdi i ve verdi i emirleri inkar edercesine kendimizi zorluyoruz ne yaz k ki. Oysa gerçek dünyaya gidenler bu durumun fark nda olduklar için gerçekler bir ayna gibi flu an önlerinde. Bizler ise hâlâ tereddütlü hayat m z yaflamakta yasak oldu unu bildi imiz konularda bile srar etmekteyiz. E er böyle olmasayd flu halleri yapmakta srarl olur muyduk? Bir yaflanm fl örnekle konumuza devam edelim: Bir iflveren, düflünün ilk okul mezunu. Arkadafl n n bir çocu unu yan na ifle al r, ifli ö retir yetifltirir büyütür. Askerlik ça gelince çal flt rd - iflçiyi askere gönderir, askerlik dönüflünde yine ifline bafllar. Bu iflveren evlenmesine çok büyük katk larda bulunur. Yuvas n kurar ve o iflçinin üç tene çocu u olur çok rahat bir hayat n içindedir iflçisi.oysa zaman zalimdir. flveren kalp krizi geçirir ve hastaneye kald r l r. Bu malum iflçi art k rahatt r. Daha evvel kendi evlad gibi gören patronu art k her fleyi eline teslim etmifltir, daha önce kendisine güvenen patronu bundan böyle mecburdur art k çal flt rd iflçisine güvenmeye. fle bafllad ndan bu yana çal flt iflyerinin paras n y llarca çalmas na ra men, patron yokken çok daha büyük paralar çalmaya devam eder. Can yla u raflan patron para pul çok önemli de il nas l olsa inand bir iflçisi oldu unu düflünen patron, evlat yerine koydu u bu iflçisi iflten ç kman n hesaplar n yapmaya bafllar ve iflten ç kman n yolunu arar ama bu mümkün olmaz. Çalmaya devam eder. Zaman geçtikçe o ifl yeri art k tamamen iflçiye çal fl r, bütün borçlar iflverene, gelirleri ise, iflçiye gelir. flveren durumu sezer ama daima temkinli yaklafl r. Çünkü iflverende Allah korkusu vard r. Ya iftira edersem, Allah bana bunun hesab n sorar. diye düflünür. Durum böyle devam ederken iflçinin bir gün foyas meydana ç - kar. flçi ifli terk eder. flveren srarla; Gel hesab n muhasebeciye ver, tazminat n da al ve git! demesine ra men iflçi gelmez ve gelmedi i gibi birde iflverene tazminat davas açar. Y llarca ekmek yedi i ve çocuklar n n dede dedi i kadirflinas hasta insana. fiimdi soruyorum; fieytan bile masumdur bu malum iflçinin yan nda. flte bu gibi insanlar flayet insan oldu unu san yorsa ve yaflad n söylüyorsa ve de bunun ad na insanl k deniyorsa iflte ölenler yeniden do mufl yafl yorlar ve bu halde de yaflad n sanan canl mahluklar da ölü olarak yafl yorlard r. flte hikâyemiz. Kim ne istiyorsa istedi ini ç karts n buradan GA PTEN GELEN SES Bize öldü diyen gafil insanlar Gafletin koyunda öfke kusanlar Biri ayr l nca matem tutmay n Helal lokma yiyin zehir yutmay n ftira ederek insan satmay n Yalan yanl fl koyun bir yana Sadelik erdemdir güzel insana ki yüzlü olmak yak flmaz sana Mezar görüp de orda sanmay n Biz orda de iliz bofla kanmay n Dünya mal için yan p sönmeyin Sanmay n bu dünya baki kalacak Dizde derman bitip yüzler solacak Yorulmufl bedenler kabre dolacak Nefsin bahçesinde zakkum olmay n Cahil meclisine meyil salmay n Bir y n günahla kalk p gelmeyin Bu sözler çok derin anlat r bizi Dünyan n gafleti oyalar sizi B rak n o lan b rak n k z Söylenen sözlerden ibret al n z fiükürle yaflay p sad k kal n z Vuslat özlemiyle hakka geliniz.

5 HABER 18 fiubat 2014 Sal 5 Kuyumculardan BDDK'ya tepki stanbul Kuyumcular Odas Baflkan Norayr fller, "Alt n ve mücevher sat ld ktan sonra tüketilemez ve sonras nda geri dönüflümü yap larak tekrar ekonomiye kazand r labilir. Bu nedenle yap - lan düzenleme metninden kuyumculuk sektörünün bir an önce ç kar lmas gerekmektedir" dedi. STANBUL - Kuyumculuk sektörü, Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sektörde kredi kart yla taksitli al flverifli yasaklamas na iliflkin karar n protesto etti. BDDK'n n kuyumculuk sektöründe kredi kart yla taksitli al flverifli ortadan kald ran karar na iliflkin, sektör temsilcilerinden oluflan bir grup Ca alo lu'ndaki Nuruosmaniye Caddesi'nde topland. "5 bin y ll k sektörü tek çekimde bitirmeyin" afiflini açt ve "Taksiti kald rmak üretimi baltalamakt r" ile "Tek çekim al flverifli bitirdi" yaz l dövizler tafl d. 36 sivil toplum kuruluflunun imzas n tafl yan bildiriyi grup ad na okuyan stanbul Kuyumcular Odas Baflkan Norayr fller, Anadolu'da 5 bin y ll k bir geçmifle sahip Türk kuyumculuk sektörünün, 2,5 milyar dolar y ll k do rudan ihracat, 30 bini aflan firma say s ve 1,5 milyona yak n istihdam potansiyeliyle Türkiye'nin önemli sanayi kollar ndan biri haline geldi ini belirterek, kuyumculuk sektörünün, 100'ü aflk n ülkeye yapt ihracatla Türkiye'nin dünya arenas nda birincili e oynayan meslek olma özelli ini tafl d n ve önemli bir döviz girdisi sa lad n kaydetti. fller, kuyumculuk sektörünün, kurumsallaflma ve markalaflma yolunda önemli ad mlar atarak geliflmesini h zland rd n, ancak sektörün geliflmesini engelleyen önemli sorunlarla da karfl karfl ya gelindi ini ifade ederek, flunlar söyledi: "Hammadde al m ve sat m na Özel Tüketim Vergisinin uygulanmas, bankalara hurda alt n toplama ve sarrafiye ürün satma hak ve yetkisi verilmesi uygulamalar na bir yenisi daha eklenmifltir. BDDK, Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Hakk ndaki Yönetmeli i'nde yapt düzenlemeyle kredi kart yla yap lan sat fllarda taksit imkan n ortadan kald rm flt r. Bilindi i üzere kredi kart yla taksitli sat fllar, kuyumcular n sat fllar n artt rmakla birlikte vatandafl n, yani tüketicinin de kolay bir flekilde ürün almas n sa lamaktad r. Hukuki gerekçelerden yoksun, ticari hayat düzenleyen kurallara ve serbest piyasay belirleyen temel ilkelere ayk r bu düzenlemenin kabul edilecek bir taraf yoktur. Bu uygulamayla, özellikle tüketicilerin tasarrufa teflvik edilmesi ve POS cihaz yoluyla yap lan tefecili in önlenmesinin amaçland iddia edilmektedir. Ancak, tefecili in önlenmesi amac yla, öncelikle ilgili kurumlar n tedbir ve önlem için proje gelifltirmeleri gerekmez mi? 2013 y l nda tüm sektörlerde kartl sat fl miktar 427 milyar lira, kuyumculukta ise kartl sat fllar n miktar sadece 12 milyar lirad r. Bu sat fllar n içinde taksitli al flveriflin oran ise iddia edildi i gibi yüzde 70 de il, yüzde 23,5'tir. Rakamlarda da görüldü ü gibi kuyumculuk sektörünün taksitli sat fllardaki pay, cari aç etkileyecek düzeyde de ildir." Üreten, istihdam sa layan ve ihracatla ekonomiye katk sa layan kuyumcular n cari aç kla hiçbir ilgisi olamayaca n anlatan fller, "Cari aç düflürmek için ekonomimizi büyüten al flverifli kesintiye u ratacak yasaklamalar yerine, bitmifl mücevher ithalat n azaltacak vergi düzenlemelerine gidilmesi daha do ru olmaz m yd? Tüketicilerin tasarrufa teflvik edilmesi, kredi kart yla taksitli al flveriflin yasaklanmas yla de il, kredi kartlar n n limitlerinin, kiflilerin ekonomik durumuna uygun olarak belirlenmesiyle mümkündür. Bankalar n, hukuka ayk r ve yanl fl kredi kart sat fl politikas n n yaratt olumsuz sonuçlar kuyumculuk sektörü ma dur edilerek giderilemez" diye konufltu. fller, bu düzenlemeyle, POS tefecili inin önüne geçilmesinin hedeflendi inin söylendi ini aktararak, "Bir avuç kanunsuz ifllem yapan insanlar n engellenmesi u runa tüm sektörün ma dur edilmesi ve iflletmelerle tüketici aras ndaki iliflkiye müdahale edilmesi, hukuka, akla ve vicdana ayk r d r. Bizler, ahlak ve etik kurallar na ayk r her türlü ticareti fliddetle reddeden kuyumcu esnaf olarak, aram zdaki çürük elmalar n ay klanmas için tüm kamu kurum ve kurulufllar yla iflbirli i yapmaya haz r oldu umuz gibi kendi üyelerimiz aras nda da POS tefecili i yapanlar tespit edip, gereken yasal giriflimlerde bulunaca z" dedi. Pire için yorgan n yak lmamas ve 3-5 çürük elma için bir küfe elman n çöpe at lmamas gerekti ini belirten fller, "Alt n ve mücevher sat ld ktan sonra tüketilemez ve sonras nda geri dönüflümü yap larak tekrar ekonomiye kazand r labilir. Bu nedenle yap lan düzenleme metninden, kuyumculuk sektörünün bir an önce ç kar lmas gerekmektedir" fleklinde konufltu. fller, kuyumculuk sektöründe yap lan düzenlemeye iliflkin BDDK Baflkan Mukim Öztekin'e flu sorular yöneltti: "Kal c kaynaklara finansman harcanmal diyor. Alt ndan daha kal c bir kaynak var m d r acaba? Tasarruflar n istikrarl ve yüksek düzeyde olmas na ihtiyaç var diyor. Alt ndan daha yüksek düzeyde ve istikrarl bir yat r m amac var m? sraf n azalmas n amaçlad k deniliyor. Alt n, bir israf m d r? Kredi kart yla kendi menfaatin ve gelece in için alabilece in tek fley nedir? Alt n'd r. Kuyumculuk, di er sektörlerle bir tutulamaz, hammaddenin, üretimin, el sanat n n sanat n oldu u ve 1,5 milyon insan n ekmek yedi i kuyumculuk sektörü, haz r gelen mallar n tüketimine dayal di er sektörlerle bir tutulamaz. Düzenlemeler yap l rken, sadece bir soruna odaklanarak sektörü ve ekonominin gereklerini hiçe sayabilir misiniz? Kuyumcu, yaln zca satan de ildir. Kuyumculuk ürünü, 18 ayr kademeden geçerek müflteriye ulafl r. Bir düzenleme yap l rken, o sektörün ihtiyaçlar, talepleri ve özelliklerinin dikkate al nmas gerekmez mi? Taksitle sat fl yasaklarken, ekonomik durumunu taksitle ayarlayan ve mal almak isteyen bilinçli tüketicilerin, evlilik aflamas na gelmifl ve yuva kurmak isteyen insanlar n hakk n yemifl olmuyor musunuz? Kredi kart yla taksitli sat fl n yasaklanmas yla kuyumculuk sektöründe, tüketicilere yap lan sat fllar n yaklafl k yüzde 30 oran nda azald ndan haberiniz var m? Bu, ülke ekonomisinin zarara u ramas anlam na gelmiyor mu? Türkiye imaj n dünyada en iyi temsil eden kuyumculuk sektörünün olumlu gidiflat na set vuran, sat fllar etkileyen ve önümüzdeki dönemde yo un iflten ç karmalara neden olabilecek bu karar gözden geçirmesini talep ediyoruz." 11 y ld r piyasalara istikrar getiren ve ekonomiyi büyüten hükümetin do ru politikalar n hep desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirten fller, "Ancak, kredi kart na taksit yasa n n, hükümetin bugüne kadar uygulad ekonomik programa ayk r oldu una olan inanc m z paylaflmak istiyoruz. Bu konunun gündeme geldi i günden bafllayarak bugüne kadar geçen sürede konuyla ilgili olarak hükümetimize kendimizi çok da iyi ifade edemedi imizi düflünüyoruz. Bu nedenle, hükümetimizin bu konuyu tekrar gözden geçirip sektörümüzü rahatlatacak bir karar alaca na inanc m z tamd r. Biz kuyumculuk sektörünün temsilcileri olarak, her zaman oldu u gibi bugün de sorunu, diyalog yoluyla çözmek istiyoruz. Bu nedenle iletiflim ve diyalog kap lar n her zaman aç k tutaca z" fleklinde konufltu. fller'in konuflmas n n ard ndan sektör temsilcileri olays z da ld. (AA) Çiçek sipariflindeki art fl internet sitelerini kilitledi STANBUL - Sevgililer Günü nedeniyle artan siparifller, çiçek sat fl yapan internet sitelerinin kilitlenmesine neden oldu. AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, önemli günlerde online çiçek siparifli yap labilen birçok internet sitesi, sayfalar nda, yo unluk nedeniyle yeni siparifl al m n durdurduklar n duyurdu. Sevgililer Günü'ne haftalard r düzenledi i kampanya ve stratejilerle haz rlanan birçok online ticaret sitesinin web sayfas nda "üzgünüz" mesajlar yer ald. Baz çiçek da t m organizasyonlar n n telefonlar na ulaflmak isteyenlere banttan, "Sizlere daha h zl ve kaliteli hizmet verebilmek için Sevgililer Günü'nde yeni siparifl al mlar n durdurduk, 15 fiubat ve sonras için siparifllerinizi verebilirsiniz" mesaj dinletildi. Romanlara destek ANKARA - Devlet, Romanlara yönelik sosyal destek projeleri için y llar aras nda kullan lmak üzere 31 milyon 369 bin lira bütçe ay rd. AA muhabirinin, 2014 Y l Yat r m Program 'ndan yapt derlemeye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Roman vatandafllara yönelik çal flmalar, Milli E itim Bakanl, Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl, çiflleri Bakanl, Çevre ve fiehircilik Bakanl, Sa l k Bakanl ile birlikte yürütecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, söz konusu projeler için bu y l 3 milyon 961 bin lira harcayacak. Romanlar için 2016 y l na kadar ayr lan bütçe ise 31 milyon 369 bin lira olacak. Roman aç l m çal flmalar kapsam nda, bu y l ayr ca AB Projesi olan "Romanlar n Yo un Olarak Yaflad Yerlerde Sosyal çermenin Art r lmas Operasyonu" 12 ilde uygulamaya konulacak. Romanlara Yönelik Sosyal Politika Ülke Strateji Belgesi ile ilgili çal flmalar da bu y l sonuçland r lacak. Roman vatandafllar n yaflam tarzlar na uygun sosyal konut uygulamalar devam edecek. Roman vatandafllar n yo un olarak yaflad klar yerlerde hizmet vermek üzere sosyal destek merkezleri kurulacak. Romanlara yönelik yaflam koflullar n n iyilefltirilmesi ile ilgili çal flmalar sürerken, devlet yurt d fl nda yaflayan Türkleri de unutmad. Yurt D fl nda Yaflayan Türk Vatandafllara Yönelik E itim Projesi için 309 bin lira ay ran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl, Almanya'da yaflayan Türklerin sorunlar n n araflt r lmas için de 500 bin lira destek sa layacak. Söz konusu araflt rmayla, Almanya'da yaflayan Türk vatandafllar n aile yap lar incelenerek, sorunlara yönelik gerçekçi, sa l kl ve kal c çözüm önerileri gelifltirilmesi hedefleniyor. Sürûrdan bir atefle dönüyorum aflk nla. Âh benim sultan m, âh benim sevgilim, âh benim sürûrdan âh m... Ya murum belledi im, susuzlu um, içinde bin bir çeflit çiçek açan çölüm. çim ak yor çokça sana ve bir nehirim ben, sense bir deniz. Sana, sonsuzlu una ulaflman n hayaliyle mutluyum dünyada. Sonsuzlu umun sahibi, saadetim, ömrümün özeti. U runa, yoluna ölmek benim için bir fleref, nefesimi yolunda tüketmek benim için mutluluk. Gözümün feri, k lavuzum, amac m, sonum, ezelimsin sen benim. Ben seni her fleyden çok, en çok seviyorum... Gözlerine sürme oldu um, kokusunu, gülüflünü içine çekti im, yüre ini yüre im bildi im yârim, ölürüm ben sana. Vuslat na ölesim geliyor, bak fl nla eriyor, sürûrdan bir atefle dönüyorum aflk nla. Kalemim, fliirim, roman m, cümle güzellikleri gönlümde toplayan, beni bendesi yapan yârim Yan yorum aflk nla ve yanarda lar k skan yor içimdeki atefli. Yand kça flükrediyorum Rabbime, ben her hâline âfl m senin. Kokusunu kâlû belâdan alan, içime çekti imde cümle mutluluklar tatt ran, dudaklar nda vahdet-i vücut, ellerinde flükrü, gözlerinde sabr, gülüflüyle günefli k skand ran yârim... Ben deliler gibi seviyorum seni, öyle çok âfl - m ki, kalbim o kadar çok seninki bende ben kalmad ; ben sana kendimi öyle bir verdim ki... Ad m var ama ikamet etti im yer kalbin oldu sevdi im. Benim dünyam, benim ukbam, benim flehrim, benim ilçem, benim köyüm, benim anavatan m sensin sultan m... Saklamaya gerek yok, her nefeste özlüyorum seni ve hep özleyece im. Bunun neresini saklayay m âfl m sana, hem de çok Bu saklanacak bir fley de il ki Bana bakt nda da lar devriliyor içimde, tepeler düzdüz oluyor. Hayalinle bile cümle do a ve içindeki mahlukat emrine giriyor gönlümün. Ben senin bendenim, ben sana esirim, senle yaflamak her fleyi güzel, senle tatmak her fleyi tarifsiz... En sevgilim, en çok sevdi im, çoklar n bile tarifinde azl n anlatan AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ AfiK TERENNÜMLER 3 sonsuz aflk m... Seninle ölmek, seninle yaflamak, seninle nefes almak Seninle olsun da her fley güzel bana. Sonsuzlukta seninle sonsuzlu u yaflama düflüncesi beni ayakta tutuyor. Günler senle bats n; günefl senle do sun ve sonsuzlu un benim olsun bu benim için yeter dünyada. Yanmak seninle güzel; renklere güzelli ini, suya berrakl n veren sensin. Benim yüre imsin, aflk ms n. Önünde dizlerimin üstüne çökesim var, ellerini her dem öpesim, parmaklar ndan kevser flerbetini içesim var. Güvencim, inanc m, susuzlu- um, sonsuzlu um seviyorum seni, çok seviyorum... Sesle, sözle, yeminle, hisle, ruhla, flükürle, teslimiyetle her gün tazelenen ve güçlenen bir aflk benimkisi. Önce sana, sonra aflk n kendisine âfl m; bu aflk gönlüme koyan Mevlâ ya flükrüm sonsuz Yaln z kal nca, ya da kalabal klar içinde, yolda veya hiç fark etmiyor gün içinde çokça seni hayal ediyor, seni düflünüyor ve bir tefekkür hâli yafl yorum iflte. Bakt m, gördü üm, soludu um, duydu um, bildi im her fley sen oluyor. Ruhuma, bedenime, akl ma, gönlüme, dünyama, ukbama her fleyime iflledin benim. Dünyan n ve ukban n en güzeli, senden güzeli yok iki cihanda da... En güzel fliirim, hiç bitmeyecek nadide eserim, aflk her gün artan ve içimde her nefeste büyüttü üm sonsuzlu um, doyamad m teslimiyetim, flükrüm, sabr m, gülüflüyle beni mest eden yârim, hülasa her fleyim... Bunu ne kadar çok söylersem söyleyeyim, doyam yorum ki söylemeye. Seni sevmelere doyam yorum iflte GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sevilmeyen mevsimsin, suçun ne ki zemheri? Yavafl yavafl öldürür bil ki hasretin zehri. Mavisadan s yr ld m mahfler benim adresim Seninle severim ben nefes ald n flehri. Mehmet Nuri PARMAKSIZ

6 6 18 fiubat 2014 Sal Narenciyede ihracat n yar s Irak ve Rusya ya KOCAEL - Y l n ilk ay nda Irak ve Rusya'ya yap lan narenciye ihracat, d fl sat m n yüzde 55'ini oluflturdu. Türkiye Yafl Meyve Sebze hracatç Birlikleri (TYMS B) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen y l n ocak ay nda de er bak m ndan 143 milyon 854 bin dolar olan narenciye ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 21 azalarak 113 milyon 800 bin dolara, 200 bin 89 ton olan ihraç miktar ise 189 bin 343 tona geriledi. Geçen ay de er ve miktar bak m ndan en fazla ihraç edilen ürün, 42 milyon 829 bin dolarla mandalina oldu. Mandalinay 30 milyon 88 bin dolarla limon, 28 milyon 424 bin dolarla portakal ve 12 milyon 457 bin dolarla greyfurt izledi. Irak'a 34 milyon 813 bin dolarl k ve Rusya'ya 26 milyon 24 bin dolarl k ihracat, sektördeki d fl sat m n yüzde 55'ini oluflturdu. Irak ve Rusya, Türkiye'den 26 milyon 301 bin dolarl k mandalina, 19 milyon 868 bin dolarl k portakal ve 12 milyon 437 bin dolarl k limon ald. Bu ülkeleri 11 milyon 949 bin dolarla Ukrayna, 6 milyon 893 bin dolarla Suudi Arabistan ve 4 milyon 393 bin dolarla Romanya takip etti. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY Türk tar m n vuran uygulama ANKARA - G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'de tar m n 90 y ld r en büyük sorununun, arazilerin miras yoluyla bölünüp küçülmesi oldu unu söyledi. Eker, Geniflletilmifl Bakanl k Koordinasyon Toplant s kapan fl ndaki konuflmas nda, her y l bakanl n il müdürleriyle bir de erlendirme toplant s yapt klar n, burada 2013 y l de erlendirmesinin ve 2014 y l nda yap lacak çal flmalar n ele al nd n ifade etti. Bakan Eker, Türkiye'de yaklafl k 3 milyon tar m iflletmesiyle, 6 milyonun üzerinde tar m sektörü çal flan yla ve tüketici boyutuyla 76 milyon vatandafl n, do rudan hayat n ilgilendiren bir hizmet alan n koordine ettiklerine dikkati çekti. Tar m sektörü aç s ndan geçen y l n verimli geçti ini belirten Eker, bu alanda birçok rekora imza at ld n söyledi. Tar m sektörünün geçen y l n 9 ay nda yüzde 3,9 büyüdü ünü ifade eden Eker, flöyle konufltu: "Avrupa Birli inin (AB) tar m sektörünün 10 y ll k büyümesi, ortalama yüzde 0,2 ama Türkiye'de bu oran yüzde 2,2'dir y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirdik. Geçen y l, tar msal ham maddeler dahil olmak üzere, 832 milyon dolarl k bir d fl ticaret fazlas verdik. Türkiye'nin g da maddeleri d fl ticaret fazlas 6 milyar dolara ulaflt. Tar mla ilgili haz rlad m z strateji belgelerimizle tar m günübirlik politika alan de il, kal c ve uzun vadeli, gerçek manada sektörel derinli i olan bir faaliyet olarak benimsedik, sektörü bu flekilde yap land rd k." Eker, geçen y l itibariyle çiftçilere yaklafl k 17 milyar liral k tar msal kredi kulland r ld n, söz konusu kredilerin geri dönüfl oran n n yüzde 98 oldu unu kaydetti. Türkiye'nin polikültür tar m n n yap ld bir ülke oldu una dikkati çeken Eker, ya l tohum üretimini art r lmas gerekti ini söyledi. Anadolu'da yerli ürün olan, kurakl a dayan kl aspir bitkisinin tohumunun gelifltirilmesi ve ekiminin yayg nlaflt r lmas na yönelik çal flmalar yapt klar n anlatan Eker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile yap lan protokol kapsam nda, üreticilerinaspir ve kanolan n sat fl na yönelik endiflelerini ortadan kald rmaya çal flt klar n ifade etti. Türkiye'de tar m n 90 y ld r en büyük sorununun, arazilerin miras yoluyla bölünüp küçülmesi oldu unu vurgulayan Eker, bu konuda önemli düzenlemeler yapt klar na da de indi. Eker, 2016 y l nda, 160 y ll k dünya EXPOtarihinde, Türkiye'nin ilk kez Antalya ile EXPO'ya evsahipli i yapaca na dikkati çekerek, düzenlenecek Dünya Botanik EXPO'sunun temas n n "çiçek ve çocuk" olarak belirlendi ini sözlerine ekledi. (AA) G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker, Türkiye'de tar m n 90 y ld r en büyük sorunu, arazilerin miras yoluyla bölünüp küçülmesidir dedi. Eker, Tar mla ilgili haz rlad m z strateji belgelerimizle tar m günübirlik politika alan de il, kal c ve uzun vadeli, gerçek manada sektörel derinli i olan bir faaliyet olarak benimsedik, sektörü bu flekilde yap land rd k diye konufltu. Ucuz yem için destek gerek ANKARA - Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar, yumurta sektöründe üreticiyi yemde d fla ba ml l ktan kurtaracak, ucuz yem teminini sa layacak desteklerin hayata geçirilmesi gerekti ini belirtti. Bayraktar, yaz l aç klamas nda, geçen y l yumurta üretiminde bir önceki y la göre yüzde 10,6, tavuk eti üretiminde ise yüzde 2 art fl, hindi eti üretiminde ise yüzde 5,5 düflüfl oldu unu kaydetti. Tavuk yumurtas ihracat n n geçen y l yüzde 15,9 art flla 406,3 milyon dolara yükseldi ini belirten Bayraktar, flu bilgileri verdi: "Tavuk yumurtas ve tavuk eti hem üretimde hem ihracatta yüz ak durumunda. Tavuk yumurtas üretimi 2013'te 16,5 milyar adede, tavuk eti üretimi 1,7 milyon tona ç karken, hindi eti üretimi 39,6 bin tona düfltü. Kümes hayvanlar etleri, sakatatlar ve benzeri ürün ihracat ise 2012 y l - na göre yüzde 15,3 artarak 608 milyon dolara yükseldi döneminde tavuk yumurtas ihracat 3,2 kat na, kümes hayvanlar etleri, sakatatlar ve benzeri ürünler ihracat ise 4 kat na yükseldi." Türkiye'de kanatl sektörünün sürekli geliflti- ine dikkati çeken Bayraktar, yükselen yem fiyatlar n n maliyetleri etkiledi ini kaydetti. Bayraktar, özellikle yumurta sektöründe üretim planlamas yap lamamas n n s k nt oluflturdu unu belirterek, "Üreticiyi yemde d fla ba ml l ktan kurtaracak, ucuza yem teminini sa layacak destekler hayata geçirilmelidir. Örgütlerin üreticilerin üretimden son aflamaya kadarki tüm süreçte üyelerine etkin hizmet vermesi için iç ve d fl kaynaklarla desteklenmesi ve güçlendirilmelerine ihtiyaç vard r. D fl pazarlardaki rekabette güçlü olabilmek, hem mevcut pazarlar korumak hem de yeni pazarlar elde etmek için verilen ihracat destekleri art r lmal d r" de erlendirmesinde bulundu. Bayraktar, kifli bafl na yumurta tüketiminin Ukrayna'da 305, Rusya'da 260, ABD'de 247 ve Almanya'da 212 iken Türkiye'de 180 adet oldu- unu ifade etti. Tavuk eti üretiminde ABD'nin 17,04 milyon Turist say s nda 6. olduk STANBUL - Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Sadece yabanc turistten 26 milyar dolar gelir elde edildi. Ülkemiz, turist say s nda dünyada 6, Avrupa'da 4. ülke konumunda bulunuyor" dedi. Alkaya, 2013 y l n n Antalya turizmi için zorlu geçti ini, 2014 y l içinse yüksek risklere karfl n umutlu olduklar n belirterek, yabanc turist olarak 35 milyona ulafl ld n, sadece yabanc turistten 26 milyar dolar gelir elde edildi ini anlatt. Türk turizminin yüzde 8-10 aras nda bir geliflme gösterdi ini, Almanya, 5 milyon 50 bin turistle ilk, Rusya'n n ise 4,5 milyon turistle ikinci s rada yer ald n anlatan Alkaya, Türkiye'nin 35 milyon turistle dünyada 6. s radaki yerini korudu unu ve turist say s s ralamas nda Avrupa'da 4. s rada yer ald n belirtti. Türkiye'nin, turist say s art fl nda rakipleri Fransa, spanya ve talya'y geçmesinin sevindirici oldu unu dile getiren Alkaya, dünyada turizm gelirleri s ralamas nda ABD'nin lider oldu unu, ikinci s rada spanya, üçüncü s rada Fransa, dördüncü s rada Çin, beflinci s rada ise talya'n n geldi ini kaydetti. Alkaya, 2013 y l nda en büyük art fl n Avrupal turistlerde oldu unu aktararak, Avrupa'da ekonomik krizin etkilerinin azalmas yla Avrupal turistlerin eski al flkanl klar na dönmeye bafllad n söyledi. Cornelia De Luxe Resort Genel Müdürü Ali fiahin ise Türkiye'nin, sahip oldu u golf sahalar yla Avrupa'da 21'inci, Akdeniz çana içindeki ülkeler aras nda ise 4'üncü s rada geldi ini belirterek, "Belek Türkiye'nin en önemli Golf destinasyonu durumunda. 16 saha, yaklafl k 50 bin yatak kapasitesi ve 2 milyon ziyaretçisiyle öne ç kan Belek, ne yaz k ki Golf turizminde henüz istenilen rakamlara ulaflm fl de il" diye konufltu. (AA) tonla birinci, Çin'in 12,67 milyon tonla ikinci, Brezilya'n n 11,59 milyon tonla üçüncü s rada yer ald n belirten Bayraktar, Türkiye'nin 1 milyon 723 bin ton ile 9. oldu unu kaydetti. Kifli bafl na y ll k tavuk eti tüketiminin ABD'de 43,2 kilogram, Brezilya'da 42,7 kilogram oldu unu belirten Bayraktar, "Türkiye'de ise kifli bafl na y ll k tavuk eti tüketimi 19,3 kilogram. Kifli bafl na tavuk eti ve yumurta tüketimine bak ld nda, Türkiye'de yumurta tüketimi en az yüzde 20-30, tavuk etinde ise yüzde 50'lerin üzerinde art r labilir. Sektörün d fl piyasa bir yana iç piyasada da fazla büyüme potansiyeli oldu u rakamlardan anlafl lmaktad r" ifadesini kulland. (AA)

7 7 EKONOMI 18 fiubat 2014 Sal Enerji merkezi olma yolunda TANAP n rolü STANBUL - EWE Enerji Afi Genel Müdürü Bekir Acar, Türkiye'nin sadece bölgesinin de il Avrupa'n n büyüme kaydeden en büyük pazarlar ndan biri oldu unu belirterek, "Türkiye bu tempoyla giderse, önümüzdeki senelerde Avrupa'n n en büyük 3 gaz pazar ndan biri olacak" dedi. Hazar Strateji Enstitüsü'nün (HASEN), enerji flirketlerinin yöneticileriyle düzenledi i "Türkiye'nin Enerji Merkezi Olma Yolunda TANAP' n Rolü" toplant s nda Acar, Türkiye pazar na, piyasan n görünümüne, flu anki koflullar na ve TA- NAP' n piyasaya katk s na iliflkin de erlendirmeler ANKARA - GÖKSEL YILDI- RIM - Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin 2014 takviminde herhangi bir de ifliklik bulunmad, çal flmalar n ifl takvimine uygun yürütüldü ü ve gecikmenin söz konusu olmad bildirildi. AA muhabirinin ald bilgiye göre, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali için haz rlanan ifl takvimine göre bu y l bir dizi ihale ve buna ba l olarak yap m ve tedarik iflleri gerçeklefltirilecek. Bu y l yap lmas planlanan ifller aras nda, 2014 y l nda hidroteknik yap lar n tasar m, saha d fl yol inflaat, su boru hatt flebeke ve tesis inflaat, çal flanlar için geçici yaflam alan, saha içi alt yap tesisleri ve yol yap m, inflaat malzemeleri üretim tesisi yap m, nükleer buhar jeneratörü ve a r inflaat vinçlerinin tedariki bulunuyor. Akkuyu Nükleer Santrali Projesi kapsam nda bu y l sahan n inflaata haz rlanmas - na yönelik çal flmalar n yürütülmesi planlan yor. Bu çal flmalar, öncelikli olarak sahan n enerji temini ve ba lant yollar n n yap m n kaps yor. Gerekli izinlerin al nmas n n ard ndan ilk olarak su alma yap s n n tesisi için ihaleye ç k lacak. Bu ifl çerçevesinde, su alma tesisinden santral sahas na su boru hatt n n çekilmesi ve su ar tma tesisinin yap lmas da planlan yor. Ayr ca sahay karayollar na ba layan tali yolun uzat lmas ve ikinci yolun yap m öngörülüyor. Nisan ay nda al nmas beklenen "ÇED Olumlu" karar n n ard ndan inflaatta çal flacaklar için geçici bir yaflam alan n n ve yap -montaj tesisi için ihtiyaç duyulan öncelikli yap lar n infla edilmesi hedefleniyor. Bu dönemde sahada yang n güvenlik tedbirlerine iliflkin çal flmalara devam edilecek ve geçici yang n deposu ile yang n emniyet yollar oluflturulacak. Sahada kullan lacak inflaat malzemelerinin üretimine de devam edilecek. Yine ayn flekilde proje kapsam ndaki gerekli mühendislik etütleri ve sahan n çevresel izlemesi ile ilgili çal flmalar da sürecek. Akkuyu NGS Projesi çerçevesinde yaklafl k 3,5 milyar dolarl k ekipman al m yap lacak. Bu al mlar n yar s, bu y l içerisinde gerçeklefltirilecek içerisinde yaklafl k 1,8 milyar dolarl k ekipman n imalat na iliflkin kontratlar n imzalanmas planlan yor. YIL Ç NDE AÇILACAK HALELER Proje kapsam nda bu y l içinde aç lacak baz ihaleler flöyle: - Tasar m alan nda: Hidroteknik yap lar n tasar m - Yap -montaj alan nda: Saha d fl ulafl m yollar n n inflaat, nükleer santral su boru hatt n n d fl flebekeleri ve tesisleri, inflaat çal flanlar için geçici yaflam alan, saha içi altyap tesisleri ve yollar, inflaat malzemelerinin üretimi - Ekipman tedariki alan nda: Tedariki uzun süren ekipmanlar n imalat ve tedariki (nükleer buhar jeneratörü), a r inflaat vinçlerin tedariki - nflaat malzemelerinin üretimine devam edilecek Öte yandan, Akkuyu Sahas 'nda ilk alanda öngörülen inflaat malzemelerinin Nükleer takvim de iflmedi üretimi çal flmalar n n tamamland ö renildi. Ayr ca 2 No'lu alan için ön izinlerin al nd, ancak tüm gerekli izin ve lisanslar n tamamlanmas için belli bir süreye ihtiyaç duyuldu u kaydedildi. Bu ay n sonunda izin ve lisanslar n tamamlanmas yla birlikte 2 No'lu alandaki çal flmalar n da bafllat lmas planlan yor. Yetkililer, Mersin Akkuyu'ya 20 milyar dolarl k yat r mla gerçeklefltirilecek Türkiye'nin ilk nükleer santrali için belirlenen çal flma takviminde herhangi bir de ifliklik yap lmad n ve nisanda al nacak olan ÇED olumlu raporunun ard ndan çal flmalara h z verilece ini ifade etti. Projenin inflaat lisans n n Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'ndan 2015 sonunda al nmas, ilk ünite inflaat n n ise Ocak 2016'da bafllamas öngörülüyor. Her fley proje takvimine uygun olarak ilerlerse ilk reaktörde elektrik üretiminin 2020 ortas nda bafllamas planlan yor. Di er 3 ünitenin ise birer y ll k aralarla devreye girmesi ve 2023 y - l nda tüm projenin bitirilmifl olmas bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z da santralle ilgili çal flmalar h zland rmak amac yla 2 ayr komite kurduklar aç klam flt. Akkuyu için kay tl sermayenin 2,8 milyar liraya ulaflt na iflaret eden Y ld z, "Bu özellikle Türkiye'nin siyasi istikrar n n tart fl lmaya çal fl ld bir ortamda ciddi ve önemli bir güven göstergesidir. Rusya Federasyonu ile karfl l kl güvene dayanan birçok projeyi geniflletmeye ve ilerletmeye çal fl yoruz" de erlendirmesinde bulunmufltu. (AA) IMF den sermaye ç k fl uyar s var WASHINGTON - Uluslararas Para Fonu (IMF), Do u ve Güney Do u Avrupa ülkelerinden sermaye ç k fl n n devam etti ini ve Amerikan Merkez Bankas 'n n (Fed) tahvil al m n azaltma program na paralel olarak özel sektöre akan fonlar n düflebilece i uyar s n yapt. IMF, Do u ve Güney Do u Avrupa ülkelerindeki sermaye hareketleri ve kredi genifllemelerine iliflkin raporunda, Fed'in, geçen y l may s ay ndaki tahvil al m n azaltabilece i aç klamas n n ard ndan, bölgedeki ço u geliflme yolundaki ülkelerin fon bulmas n n zorlaflt bir süreç bafllad n an msatt. Yat r mc lar n, may s ay ndan sonra yükselen piyasalardaki risk getiri hesaplar n gözden geçirmeye bafllad belirtilen raporda, yeni yat r mlarda ortaya ç kan çekingenlikten özellikle cari veya mali aç yüksek ülkelerin daha fazla etkilendi i kaydedildi. Yeni ortamda bankalar n geçen y l n ortalar ndan bu yana bölge ülkelerine gönderdikleri fonlar azaltma sürecinin devam etti i görüflüne yer verilen raporda, sermaye ç k fl n n ayn h zda devam etti i vurguland. Fed'in tahvil al m n azaltmaya devam etmesi ve Avrupa bankalar için yap lacak stres testine ba l olarak d fl fon bulma flartlar n n 2014 y l nda da zor olaca görüflünün dile getirildi i raporda, küresel ekonominin yüksek faiz ortam na do ru sürdürdü ü geçiflte bu ülkelerde son zamanlarda görülen tarzda oynakl n da devam edece i kaydedildi. Yabanc bankalar n Türkiye'deki fonlar n 2013'ün üçüncü çeyre inde GSYH'nin yüzde 0,6's na eflit bir oranda azaltt na dikkat çekilen raporda, tüm bölge genelinde azalma oran n n GSYH'nin yüzde 4'üne eflit oldu u belirtildi. Türkiye ve bölgedeki pek çok ülkede kredi genifllemesinin 2013 Eylül'üne kadar güçlü bir seyir izledi ini belirtilen raporda, bölge genelinde özellikle küçük ve orta boy iflletmelerle büyük firmalara yönelik kredilerde standart s k laflmaya bafllamas na paralel olarak daralma beklendi i kaydedildi. (AA) Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi'nin 2014 takviminde herhangi bir de ifliklik bulunmad, çal flmalar n ifl takvimine uygun yürütüldü ü ve gecikmenin söz konusu olmad bildirildi. Proje kapsam nda yar s bu y l olmak üzere yaklafl k 3,5 milyar dolarl k ekipman al m yap lacak. Y l içinde saha içi yap tesisleri, yollar, geçici yaflam alanlar, inflaat malzemelerini n üretimi, nükleer buhar jeneratörü imalat gibi ifller için ihaleler aç lacak. yapt.türkiye'nin geçti imiz y llarda tüm dünyada en fazla performans gösteren enerji piyasalar ndan biri oldu unu belirten Acar, flebekelerin gazla nisp daha geç tan flmas ve yat r mlar n da son 10 y ll k dönemde gerçekleflmesi sonucunda 20 milyar metreküp seviyelerinden milyar metreküp band na gelindi ini aktard. Türkiye'de hala büyüme potansiyelinin oldu unu ve hala Anadolu'da a penetrasyon oranlar n n yüzde 50-60'lar seviyesinde bulundu unu dile getiren Acar, "Önümüzdeki dönemde tahminlerimize göre 10 milyon yeni konut abonesi flebekeye ba lanacak. Ayn flekilde elektrik sektöründen de talep art fl n n devam edece ini öngörüyoruz. Türkiye'yi, önümüzdeki y llarda, geçmiflteki kadar büyük ad mlarla büyüme olmasa da istikrarl bir flekilde büyüyerek, 10 y l n sonunda 60 milyar metreküpe ç karabilecek bir talep dinami i var" diye konufltu. Yüksek talep art fl n n ve gelecekteki potansiyel büyümenin Türkiye'yi cazip bir pazar haline getirdi ini, civardaki yeni gaz kaynaklar n n en büyük hedef pazarlar ndan birinin de Türkiye oldu unu belirten Acar, Türkiye'nin sadece bölgesinin de il Avrupa'n n da büyüme kaydeden en büyük pazarlar ndan biri oldu unu dile getirdi. "Türkiye bu tempoyla giderse, önümüzdeki senelerde Avrupa'n n en büyük 3 gaz pazar ndan biri olacak" diyen Acar, piyasan n geliflmesi ve ileride enerji Hub' olmas önünde bulunan sorunlar ve yap lmas gerekenleri flöyle özetledi:"bunlar n bafl nda geleni, fiyat reformunun gerçeklefltirilmesi konusu... Bunun d fl nda uzun zamand r bekledi imiz yap sal ve hukuki düzenlemeler var. Bunlar n en önemlisi BOTAfi' n ayr flt r lmas, enerji borsas n n kurulmas konusu. Bizi k s tlayan di er bir konu da iletim flebekesi üzerindeki k s tlar ve genel olarak flebekenin eriflilebilirli i konusu. Bütün bunlar piyasan n bir sonraki aflamaya geçmesi konusunda engel oluflturuyor." (AA) Y ld z dan Irak a garanti KAYSER - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Irak petrollerinin Ba dat' n haberi olmaks z n yurt d fl na aktar ld na yönelik iddialarla ilgili, "Ceyhan'dan bir varil dahi petrol geçmifl olsa bu Ba dat hükümetine aktar lacak. Ne kadarl k bir sat fl yap lm flsa bu kendilerine bilgi olarak aktar l p günlük dekontlarla birlikte verilecek" dedi. Y ld z, Kayseri temaslar kapsam nda flehir tiyatrosunda Kocasinan Belediye Baflkan Aday Mustafa Çelik'in proje tan t m toplant s öncesinde gazetecilerin sorular n cevapland rd. Bir gazetecinin "Irak petrollerinin Ba dat' n izni olmadan yurt d fl na aktar ld yönünde haberler oldu unu hat rlat p görüfllerini sormas üzerine Y ld z, flu anda Ceyhan'da Kuzey Irak'tan sevk edilen 425 bin varil civar nda petrol birikti ini söyledi. Bir varil bile petrol geçmifl olsa Ba dat' n bilgisine sunulaca n ifade eden Y ld z, ücretlendirilmesiyle ilgili hususta da Ba dat' n bilgisi olaca n, dekontlar n oraya gönderilece ini vurgulad. Bakan Y ld z, flöyle devam etti: "Bugün çok ciddi manadaki ham petrolün Ba dat' n izni, bilgisi olmaks z n aktar ld n duydum. Bafl ndan beri söylüyorum Ba dat merkezi Irak Hükümetinin baflbakan yard mc s say n fiehristani ve petrol bakan Rüyabi ile yapt m z görüflmeler var. Biz flunu söylüyoruz, Ceyhan'dan bir varil dahi petrol geçmifl olsa bu Ba dat hükümetine aktar lacak. Ne kadarl k bir sat fl yap lm flsa bu kendilerine bilgi olarak aktar l p günlük dekontlarla birlikte verilecek ve ayn flekilde Türkiye'deki bankalarda bunlar n bloke edilmesiyle alakal hususlar bilgilendirilecek. Bu petrol Türkiye'nin petrolü de il Irak' n petrolü. O yüzden tabiki Irak' n gelirleriyle alakal hususta Ba dat' n bilgisi olacak. fiu ana kadar Ceyhan'dan sevk edilmifl petrol söz konusu de ildir. Ama bundan sonra sevk edilmeyecek anlam na gelmez. Biz bütün bilgileri Ba dat'la paylaflm fl olaca z." Y ld z, "5 bakandan oluflan jeotermal kurul olufltu ve bu kurulun baz ÇED karar n devre d fl b rakaca na yönelik çeflitli aç klamalar var" yönündeki baflka bir soru üzerine olaylar n sapt r lmamas gerekti ini söyledi. Türkiye'de 3 medeniyetin kurulup y k ld bir bölgede tarihi varl klar, kültür varl klar, sit alanlar, k y fleridindeki kumsallar, orman alanlar, mera vasf n kaybetmemifl araziler gibi 19 kadar zenginli in bulundu unu dile getiren Y ld z, flöyle devam etti: "Biz enerji sektörüyle alakal herhangi bir yat r m m z n yine enerji sektöründeki di er bir yat r m m zla çak flmamas n istiyoruz. Diyelim ki çak flt, bir yerde baraj kuraca z onun alt nda da maden var. Bu durmda hangisi ülkemizin yarar naysa biz onu de erlendirece iz veya bir yat r m yap yorsunuz jeotermal ruhsat yla çak flt o zaman yine Türkiye'ye en faydal ve en yüksek geliri hangisi oluflturuyorsa onu kullanmam z laz m. Bu kanun maddesi onu içermektedir. Herhangi bir ÇED kanunu bypas etmeyle alakal bir husus de ildir." Madencilik ve Hidro Elektrik Santrali ile alakal bir çak flma varsa bunu 3 bakan n ortak imzas yla kurul karar na sunduklar n belirten Y ld z, "Buradada öyle olacak. Bir çak flma varsa mahkemeye gitmeden önce oradaki yat r mc m z n ma dur olmamas n teminen o karar verece iz. Aç kça söyleyim 3'üncü havalan n yerinde kömür ocaklar var. Orada yaklafl k 2 milyar liral k kömürümüz var. Ama oraya yapaca m z yat r m bunun çok daha üzerinde Türkiye'ye prestij kazand racak ve gelir getirecek. 3'üncü havalan yla alakal bu yap n n kurulmas için biz orada yine benzer bir kurul karar yla onu geçiyoruz. Bir kurul karar al yoruz. Kalk nma ve Ulaflt rma, Haberleflme ve Denizcilik Bakanl ve bizim imzam z n oldu u kurul karar al yoruz. Ayn fleyi jeotermal içinde uygulamak istiyoruz. Mevzu bundan ibarettir" fleklinde konufltu. (AA)

8 8 18 fiubat 2014 Sal Aylin DEM RHAN Su kaba n sanata dönüfltürüyor ANTALYA - Antalya Kaleiçi'nde su kaba na çeflitli ifllemler uygulayarak el yap m fenerler üreten Ömer Sami Pakdil, bunlar dünyan n dört bir yan na sat yor. Pakdil, AA muhabirine yapt aç klamada, 14 y l önce rehberlik yapt Alanya'da bir kabak ustas n n yapt lambalardan etkilenerek kabak oyma sanat na bafllad n söyledi. Deneme yan lma yoluyla kendisini gelifltirdi ini ifade eden Pakdil, Anadolu insan n n as rlarca su kab olarak kulland su kaba na desenler çizdi ini, iflleyip boyad ktan sonra boncuk takarak dekoratif lambalar haline getirildi ini anlatt. Pakdil, 4 y l önce Kaleiçi'ndeki atölyesinde üretim yapmaya bafllad n belirterek, tarlalar gezerek kabaklar yerinde seçti ini, ald su kabaklar n atölyesinde iflledi ini dile getirdi. En basit tasar m 3 saatte yapt n bildiren Pakdil, en zor dizaynlar ise 1 günde bitirebildi ini kaydetti. El yap m lambalara 40 liradan bin liraya kadar al c bulabildi ine dikkati çeken Pakdil, bu tür lambalar n daha çok dekoratif amaçl kullan ld n dile getirdi. (A.A) BAFTA ödülleri sahiplerini buldu LONDRA - ngiliz Film ve Televizyon Sanatlar Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu y lki sahipleri belli oldu. ngiltere'nin baflkenti Londra'daki tarihi kraliyet opera binas nda yap lan ödül töreninden önceki k rm z hal da renkli görüntüler yafland. Helen Mirren, Uma Thurman, Angelina Jolie, Emma Thompson, Cate Blanchett, Amy Adams, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz, Christian Bale, Tom Hanks gibi ünlüler birbirinden fl k k yafetlerle k rm z hal da boy gösterdi. Ödül törenine ayr ca, ngiltere kraliyet taht n n ikinci s radaki varisi Cambridge Dükü William kat ld. Köleli in konu edildi i "12 Years a Slave" en iyi film ödülünü kazan rken, filmin erkek oyuncusu Chiwetel Ejiofor en iyi erkek oyuncu ödülüne lay k görüldü. Sandra Bullock'un oynad "Gravity" filminin yönetmeni Alfonso Cuaron en iyi yönetmen ödülünün sahibi olurken, Avustralyal aktris Cate Blanchett "Blue Jasmine" filmindeki performas yla en iyi kad n oyuncu ödülünü kazand. BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar flöyle: En yi Film: 12 Years a Slave En yi Yönetmen: Alfonso Cuaron- Gravity En yi Erkek Oyuncu: Chiwetel Ejiofor- 12 Years a Slave En yi Kad n Oyuncu: Cate Blanchett- Blue Jasmine En yi Yard mc Erkek Oyuncu: Barkhad Adbi- Captain Phillips En yi Yard mc Kad n Oyuncu: Jennifer Lawrence- American Hustle En yi ngiliz Filmi: Gravity En Orijinal Senaryo: American Hustle En yi Uyarlama Senaryo: Philomena En yi Animasyon Filmi: Frozen En yi Sinematografi: Gravity En yi Belgesel: The Act of Killing En yi Yabanc Film: The Great Beauty En yi Prodüksiyon Tasar m : The Great Gatsby En yi Görsel Efekt: Gravity En yi Makyaj ve Saç: American Hustle En yi Kostüm Tasar m : The Great Gatsby En yi Ses: Gravity En yi Müzik: Gravity (A.A) Bart n da 1 kifliye 8 kitap düflüyor BARTIN - Ulus'ta 1988'de belediye binas nda faaliyete geçen Halk Kütüphanesi, yöneticilerin baflar l çal flmas yla bölgedeki vatandafllar n yo un ilgisini çekerek Kültür ve Turizm Bakanl n n 100 bin nüfuslu ilçelere uygulad projeden yararlan p 2004'te yeni binas na tafl nd. lçe merkezinde 1400 metrekare alanda yap larak aç lan kütüphane, çocuk, gençlik ve yetiflkin bölümleri, çok amaçl salonu ile internet merkezi sayesinde ailelerin ve çocuklar n n vakitlerinin büyük bölümünü geçirdi i Kültür ve Sanat Evine dönüfltü. Otomasyon sistemiyle okuyuculara internet üzerinden bilgi ak fl n n yan s ra katalog tarama imkan sa lanan ve ilçede yaflayanlar n ak n etti i kütüphaneden 2010'da 20 bin 452, 2011'de 21 bin 399, 2012'de 17 bin 483, 2013'te 16 bin 854 kifli faydaland. nternet sitesi de bulunun Kültür ve Sanat Evinde, 25 bin civar ndaki kitab n yan s ra kad nlar ve genç k zlara özgü güncel dergiler, günlük yerel ve yayg n gazeteler, 15 bilgisayardan oluflan internet salonu ve küçük çocuklar için oyun alanlar ilgi görüyor. Üye olan ailelerin, özel flifreleriyle internet ortam ndaki canl yay n sayesinde çocuklar n görebildikleri kütüphaneyi rahat, genifl ve nezih ortam nedeniyle ö renciler, ders çal flmak için de kullan yor. Kütüphane Müdürü smail Akman, AA muhabirine Alt n Ay Çinli yönetmen Diao'nun "Kara Kömür, nce Buz" adl filmi kazand BERL N - Uluslararas Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) "Alt n Ay " ödülünü Çinli yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, nce Buz" adl filmi kazand. Almanya'n n baflkenti Berlin'de 64'üncüsü düzenlenen Uluslararas Berlin Film Festivali'nde ödüller Berlinale Palast'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Festivalin en büyük ödülü olan "Alt n Ay "y, Çin Halk Cumhuriyeti'nden yönetmen Yinan Diao'nun "Kara Kömür, nce Buz" (Bai Ri Yan Huo) adl filmi kazand. James Schamus'un jüri baflkanl n yapt festivalde, en iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü'nün sahibi, ngiliz -Alman yap m ''Grand Budapest Hotel'' filmi oldu. Amerikal yönetmen Wes Anderson'un filmi, festivalin aç l fl filmi olarak seçilmifl ve yapt aç klamada, kütüphanelerin teknolojik hizmet araçlar n da devreye sokarak modern, kullan fll, insanlar n içerisinde vakit geçirmekten mutluluk duyduklar mekanlar olmas gerekti ini söyledi. lçedeki Kültür ve Sanat Evi'nin ülkede örnek kütüphanelerden biri oldu unu ifade eden Akman, "Klasik Bart n'da 3 bin kiflinin yaflad Ulus ilçesinde, 25 bin kitab n bulundu u Kültür ve Sanat Evi'nden y lda ortalama 19 bin kifli yararlan yor kütüphanecilik kavram günümüzde art k de iflmifltir. Çocuk, genç, yada kad n olsun bir kütüphaneye geldi inde son ç kan kitaplar n yan s ra kendisine uygun dergi, gazete gibi güncel süreli yay nlara da ulaflabilmeli. Hatta bu materyalleri son derece modern, göze ve ruha hitap eden mekanlar içinde kullanabilmeli" diye konufltu. Ülkedeki kütüphanelerin yüzde 90' n nda ilçedeki elefltirmenler taraf ndan son y llar n en iyi aç l fl filmi olarak nitelendirilmiflti. Uluslararas jürinin en iyi yönetmen ödülüne ise festivalde "Boyhood" adl filmiyle yar flan ABD'li yönetmen Richard Linklater lay k görüldü. Uluslararas Berlin Film Festivali'nde, Kara Kömür, nce Buz filminin baflrol oyuncusu Liao Fan, en iyi erkek oyuncusu seçilerek bu kategoride Gümüfl Ay ile ödüllendirildi. Festivalde be eni toplayan Japon filmi olan "Chiisai Ouchi"nin baflrol oyuncusu Haru Kuromi de en iyi kad n oyuncu seçildi. En iyi senaryo dal nda Gümüfl Ay, Almanya'dan Anna Brüggemann ve Dietrich Brüggemann' n ''Kreuzweg'' adl filmine verildi. Festivalin "Berlinale imkanlar n bulunmad na iflaret eden Akman, flunlar kaydetti: "Kütüphanemizde 25 bin kitap vard r. Uluslararas Kütüphane Dernekleri ve Kurumlar Federasyonu (IFLA) standartlar na göre 3 kifliye 1 kitap düflmesi gerekirken, ilçemizde 1 kifliye 8 kitap düflmektedir. lçe halk da bunun fark nda ve 7'den 70'e her kesimden insan buradan faydalanmaktad r. Kütüphanemiziden faydalananlar n tamam ilçe halk ndan olufluyor. Baflka bir il veya ilçede bu kütüphane gibi ayn kalitede bir kütüphaneyle karfl laflmalar mümkün de ildir. Buras bir Avrupa ülkesindeki kütüphanede bulunmas gereken tüm elementleri bar nd rmaktad r." Akman, kütüphaneye olan ilgilinin sürdürülebilir olmas ad na her üye olana çanta, kalem, tiflört, anahtarl k ve kupa bardak hediye ettiklerini, yine zaman zaman düzenledikleri kampanyalarla okuyuculara çeyrek alt n, plaket ve teflekkür belgesi de verdiklerini kaydetti.(a.a) Shorts" adl k sa metrajl film yar flmas nda Alt n Ay ödülünü Frans z yönetmenler Caroline Poggi ve Jonathan Vinel'in "Tant qu'il nous reste des fusils à pompe" adl filmi kazand. Bu kategoride Gümüfl Ay ödülü ise "Laborat" adl Alman filmiyle yönetmen Guillaume Cailleau'ya gitti. Bu y l Türk filmlerinin yar flma bölümünde yer almad festivalde, "Panorama" bölümünde gösterilen Kutlu Ataman' n ''Kuzu'' filmi, Uluslararas Sanat ve Deneme Sinemas Konfederasyonu (CICAE) taraf ndan özel ödüle lay k görüldü. Berlin'de 6 fiubat'ta bafllayan 64'üncü Uluslararas Berlin Film Festivali'nde 400'ün üzerinde film gösterilirken, 20 film ''Alt n Ay '' ve ''Gümüfl Ay '' için yar flt. (A.A) SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Birdal Can Tüfekçi den: Gönlümün sultan Birdal Can Tüfekçi, flair, yazar ve araflt rmac. Mu la ilimize ba l Dalaman ilçemizden sesleniyor. Bugün gündemimde yedi ayr dörtlükten meydana gelen 06 Eylül 2013 tarihinde saat de kaleme al nan, flekillendirilen, bitirilen Gönlümün sultan adl fliiri ve Birdal Can Tüfekçi nin. Bu fliirin ilk üç dörtlü- ü: Ac mad n halime, sen gönlümün sultan, Bilmedin k ymetini, sevdam z harcad n, Umutlar bitirdin, duygular yok sayd n, Bilmedin k ymetini, sevdam z harcad n! Ad n yazm fl m ya, gönlümün Kaf Da na, Dertlerim katmerlendi, düfltü gönül a na, Ç rp n rken umutlar, baht m n tuza nda, Bilmedin k ymetini, sevdam z harcad n!. Aflk m z yenildi bak, geçmiflteki zamana, Bafl m zdaki sevda, kar flt toz dumana, Ne kadar anlatsam da, anlamad n sen ama, Bilmedin k ymetini, sevdam z harcad n!.. Birdal Can Tüfekçi duygular n sayfalara aktarmaya devam ediyor. Her fleyin inada bindi ini görmekten duydu u üzüntüleri anlat rken, sen-ben çekiflmesiyle gönül sevdalar n n tükendi ini, aflklar n n sonunun göründü ünü, havalar n n söndü ünü anlat yor m sra m sra. Gönlümün sultan adl fliirinin son dörtlüklerinde ise flu duygular yla ç k yor okurlar n n karfl s na: Y k ld üstümüze sevdam z n kalesi, Çekilen bu çileler, bil ki dilin belas, Bak flimdi çal n yor ah! Yand m havas, Bilmedin k ymetini, sevdam z harcad n! Mahflere dek sürecek, diye beklerken aflk, Bitirdi bu sevday, içimizdeki kuflku, Viraneye çevirdi, gönül denen bu köflkü, Bilmedin k ymetini sevdam z harcad n!..

9 18 fiubat 2014 Sal 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N TÜRK, BEY N BEKL YOR! Türk beyi olmak, dünya çap nda büyük bir olayd r, kolay de ildir. Türk beyi olmak, atefli elinde tutmak demektir. Türk beyi olmak, dünyan n en zor iflidir ama, bir o kadar da en önemli iflidir. Türk beyi olmak, kabile flefli i seviyesinde küçük, ufuksuz, s radan bir liderlik de ildir. Türk beyi, sadece Türkiye nin meseleleriyle u raflan de il; bu co rafyan n, bütün Türklük âleminin, bütün slam âleminin derdini dert edinen adam demektir. Türk beyi olmak, flahsî menfaat endiflesi tafl mayan, tamamen milletinin menfaatinin koruyucusu olma karar n vermifl adam demektir. Türk beyi olmak demek, bey oldu u gün, hân- ya mâ ile bütün flahsî varl n milletine hediye eden, ondan sonra da bir fley talep etmeyen adam demektir. Türk beyi, bin türlü cambazl kla, göz boyay c l kla, bin türlü tehditle, alavere dalavere ile, Türk milletini kabilelere ay rma, ülkemizi bölüp parçalama, vatan m z elimizden alma amac nda olan, Türkiye yi Türk e b rak lamayacak kadar önemli gören Avrupa Birli i ne: Senin birli ine girme dilekçemizi geri çekiyorum. Sen yolunu, biz yolumuza. Senin bizimle eflit hak ve yetkilere dayal medenî bir birlik kurma niyetin yok. Senin as l niyetin, girifl sürecini istismar ederek alt m oymakt r. Ben senin gibi fleytanlar n a a babalar n tarihte çok gördüm. Hadi git ifline! Senin birli ine dirli ine ihtiyac m yok. Ben kendi birli imi, büyük Türk birli imi kuraca m. deme yüreklili ini gösteren bir kutlu adamd r. Avrupa fleytanlar n n birlik oyunlar aras nda paspas olmak yerine kendi birli ini kurup oran n beylerbeyi olmay seçen bir büyük Türk hakan d r. Büyük Türk beyi, azg nlaflm fl, azmanlaflm fl, haddi aflm fl, eflk yal hayat tarz hâline getirmifl Amerikas na, Avrupas na, Rusyas na, flusuna busuna karfl bu co rafyan n lideri olarak, onlar bu co rafyadan kovup sen git kendi topra nda YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Ülkemden Kad n ve Erkek Manzaralar 23 Tabiat ne kadar da ilginçti, Dünya ne kadar da kar fl k ve hayat akla hayale s maz bir delififlek ve insan bu sistemin içinde ne kadar da ufakt... Milyarlarca insan yafl yordu ama ne kadar da az yaflam tan rd ; ço unlu un yapt kolay na kaçmak bir taraf ndan yakalamak ve sadece gördü ü ile yetinip "hayat budur" demekti... O; bana kendisinden çok emin geldi; gururlu havalarda uçan biri. Matbaac yd ve yan nda çal flan elemanlar aras nda bir iliflki yasak aflk yaflanm flt. Müvekkilim; evli olan erke in kar s ndan kaçama ö renmiflti. Bunun üzerine iliflkiye giren kad n eleman yan na ça rm fl, Onunla konuflmufl bununla da yetinmemifl anne va babas n arayarak k zlar n n evli bir adamla cinsel iliflkiye girdi ini söylemifl, gene Onlara uyar niteli inde bir mektup yazm flt. Sözlerini rastgele arka arkaya dizerek, do rulu undan dürüstlü ünden bahsedip Övünerek anlatt yapt klar n... Adli konu ne peki demem üzerine; kendisine karfl fl Mahkemesinde aç lm fl davay gösterdi. K dem, ihbar tazminat ve fazla mesai isteniyordu iflten ç karma nedeniyle. "Ben ç karmad m iflten, kendi ayr ld " dedi... "Neden iflten ç karmad n en kolay çözüm yolu o de il miydi, ifl yerindeki problemi çözmek için neden beklettin" diye sorup Ona bakt mda yüzünde kal n perdenin ard nda gizlemeye çal flt arzuyu gördüm" O da evliydi ve komfluda pifler bize de düfler anlay fl galip gelmifl iflten ç karmak yerine, k z n anne babas n devreye sokup Onu ortada b rak p kendisine de düflürmeye u raflm flt... Ziyafet sofras da olsa art kla geçinen adam hiç bir zaman efendi olamazd. Ona olan sayg m hemen kaybetmifltim ama hat rl bir Müvekkil göndermiflti k rmak istemedi im. Bu yüzden dinlemeye devam ettim... "Sorunu çözeriz zannettim ama olmad. Kar s boflanma davas açt, ben ve ana babas tan z o mahkemede ihaneti anlataca z" dedi, bana boflanma davas dilekçesini uzatarak... Ahlaka ayk r davran fl baflka Mahkeme karar ile kesin olarak belirlendi inde; iflverenin hakl feshi kolayca ispatlan rd ve davan n reddi sa lan rd. Bu nedenle "peki" dedim davas n almaya karar verdim ama onu uyard m "bu boflanma davas fliddetli geçimsizlikten aç lm fl ve yeterli de il ihaneti ispat için. fiu halde boflanma davas n da sen takip edeceksin, tan klar dinlenecek isim belirtilerek cinsel iliflki telaffuz edilecek, aldatma nedeniyle boflanmaya karar verilmesi gerek" dedim... O kendisinden emin, "tabi ki öyle olacak, kar s yla hergün konufluyoruz boflanmay, hiç endiflelenmeyin, çok öfkeli" dedi ve kendisinden emin çekip gitti... eflelen, deme kararl l n ortaya koyan bir büyük emîrdir, emîrü l-ümerâd r. Türk beyi, milletimizi kirli paralar yla kar m kar m kar flt ran Soroslara, flunlara bunlara ülkeye girifl yasa koyacak kadar evinin uyan k sahibi bir bekçi adamd r. Türk beyi, milletine cart curt ederek a al k taslayan de il, ona hizmet edendir. Yani seyyidü l-kavmü hâdimühüm : Milletinin efendisi ona hizmet edendir bilincine sahip insan gibi bir insand r. Türk beyi, kapal kap lar ard nda gavurla, flununla bununla milletinin menfaatleri aleyhine gizli anlaflmalar yapan adam de ildir. Türk beyi, bütün Türk milletinin menfaatine olacak ifller yapmaktan baflka bir amac olmayan, tam güvenilir, içi d fl ayan beyan ortada olan bir yi it devlet adam d r. Türk beyi, hükmetti i ülkesinde kökeni ne olursa olsun her vatandafl n, tek dilde, tek vatanda, tek bayrak alt nda, tek devlette, tek idealde birlefltirerek millet yapan adamd r. Vatandafllar n n anadilde e itim bilmem ne diyerek kavim haline geri dönmelerine izin vermek yerine; onlar tek dilde birlefltirip yekpare bir millet yapma cehdinde olan adamd r. Türkçe bilmeyen vatandafl na, git sen istedi in dilde iflini gör deme kolayc l yerine, ona Türkçe ö reterek onu kabileden millet kat na ç karan adamd r. Türk beyi, ülkesinin yönetimine gavuru ortak eden, gavurun her iflimize burnunu sokmas na izin veren de il; kendi milletini kendi vatan nda efendi eden, kendi iflini kendisi gören, kendi devletini kendisi idare eden adamd r. Türk beyi, vatan n n ve milletinin bütün ekonomik zenginliklerini, yer alt yer üstü zenginliklerini gavura peflkefl çeken de il, milletinin hizmetine sunan adamd r. Türk beyi, kendi ülkesinde gavuru imalatç, tüccar, ifl adam, dükkan sahibi, patron; milletini de onun müflterisi, pazar, gavurun mal n, paras n koruyan askeri, hizmetçisi ve kölesi yapan adam de ildir. Türk beyi, milletini kendi iflinin hem sahibi hem iflçisi yapan adamd r. Türk milleti ba r ndan Mete Han, Alparslan, Fatih Sultan, Yavuz Sultan Selim, II. Abdülhamit ve Atatürk gibi büyük Türk beyleri ç kard. Milletimiz Allah a ve kendine olan güvenini kaybetmedikçe son büyük Türk hakan Atatürk ten sonra gerçek bir Türk beyi ç karma potansiyeline sahiptir. Ama önce iyice bir silkinmesi, özgüven bunal m n aflmas gerek. Boflanma davas ndan sonrayd ifl davas n n duruflma günü ve ben cevap dilekçesine boflanma davas nda dinlenen tan klar n ifadesini eklemek istiyordum davan n reddi için. Aray p ifadeleri getirecekti ama gelmedi bunun üzerine ben Onu arad mda telafll bir halde "boflanma davas nda tan k dinlenmedi anlaflma yoluyla bitirildi" dedi. Bunun üzerine k zma s ras bana gelmiflti "kesin konuflmufltunuz, aldatmay kan tlayacakt n z flimdi size k z n ailesine yazd n z mektup nedeniyle bir de hakaret davas açarlar haberiniz olsun" dedim... 2 hafta sonra o büroya tekrar geldi a lamakl yd ve sinirden b y klar titriyordu çok heyecan, az mant kla hayali sahneler anlatt durdu. fiikayetleniyor, kad n paras n yolmakla suçluyordu. Benim kendisini onaylay p avutmam istiyordu. Bir süre sonra yoruldum Onun z rvalar ndan ve "kötü niyetlisiniz bu k z düflürmeye çal flm fls n z, k z cabbar ç km fl sevdi i adam boflam fl ve tuza n za düflmemifl. Sizin haraketlerinizin do urdu u sonuçlara neden bunca öfke duyuyorsunuz? diye sordum... Bir süre yutkundu ama sonra benim karfl mda tutunacak dal kalmad n anlad ve"hakl s n z, benim de gözüm kalm flt kad nda ama iyi ki olmad evlili im sallan rd ak l paras olsun sadaka gibi ödeyece im ç kan tazminat " dedi... fl davas sonuçland, iflçinin fazla mesai istemi reddoldu, 2,5 y ll k çal flma karfl l cüzi bir k dem ve ihbar tazminat ald, bu mebla Müvekkilim davas z da vermeye raz yd... Hakaret davas nda fiikayetçi kad n n Ceza Mahkemesinde dinlenen tan klar Onunla iliflkiye giren erkek ile anne ve babas yd. Müvekkilimin yazd mektupta iliflkisi var deniliyordu baflkaca bir detay yoktu. Tan klar dinlendikten sonraki iki duruflma kas tl uzatt m davay erkek kad n için boflanm flt tecrübelerimden biliyordum fazla beklemezlerdi evlenirlerdi. Yaklafl k 4-5 ay sonra fiikayet edenin evlendi ini, bu flekilde iliflkinin var oldu unun kan tland n söyleyerek nüfus kayd n istettim Mahkeme arac l yla. Yan lmam flt m kad n n tan olan erkek "iliflkimiz yok" demesine karfl n flahitlikten bir ay sonra evlenmifllerdi. Hakim flikayet edenin evlenmesi ve tan n kar s ndan boflanmas n dikkate alarak hakaret davas n reddetti... Dünyaya gelen herkes seçerdi kendisine yak flan, bafl na gelecek olanlar. nsan n omuzundaki en a r yük cahillikti, keyfinden dili bo az ndan sarkarken düflürmeye çal flt na ac yorum derdi saklard kendini ve sonunda ac n lacak hale düfler ve kendisini saklayan karfl s ndakine keyif verir hale gelirdi. Kim ma dur, kim zalim ço u zaman bilinmezdi... GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. A aç kütü ünden yap lan, sviçre ye özgü da evi. H ristiyan, Nasranî. 2. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Astatinin simgesi. 3. Kimileri u ur sayar. Pirinç saplar n n örülmesinden haz r hale getirilen judo minderi. 4. Ayn ah r ad na koflan yar fl atlar. Notada durak iflareti. 5. Zembil. Bir renk. 6. Adale. Bal k a lar n n alt ve üst yanlar na geçirilen keçi k l ndan yap lm fl ip. 7. Bir ilimiz. Nikelin simgesi. 8. Güzel sanat. Üstünde ölü y kanan kerevet, salacak. 9. Rutubet. Madeni ip. Bir cetvel türü. 10. Avrupa da bir baflkent. Yabanc. 11. Y l. Suçu ba fllama. 12. syan eden, baflkald ran. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. 13. Düz kenarl flapka. 14. elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. Burun ucu. 15. Radyumun simgesi. Binek hayvan. Mürekkep hokkalar na konulan ham ipek. 16. Lokmanruhu. Eti lezzetli bir bal k. 16. Kovuflturma. Rusçada evet. 18. Baz içkilere kat lan s v. Tatl bir çörek. 19. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Bilgin.20. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. Yatak doldurmaya yarayan yün, pamuk, k t k gibi fleyler. Yukar dan afla ya: 1. Tah l için kullan lan, sekiz kiloluk ölçek. Bir yerinden kan akmak. Kabul etmeyip geri çevirmek. Bir nota. 2. Gözleri görmeyen. Kiraya verilerek gelir getiren mülkler. kesilmifl hayvan n iç organlar ile bafl ve ayaklar. 3. Lale bahçesi. Olta ipi. Türlü renklerde kareli kumafl. 4. laç, merhem. Al fl veriflte durgunluk. Soru sözü. Yumurta biçiminde yap lm fl ve sekiz deli i bulunan üflemeli bir çalg. 5. Yiyecekleri, nesneleri yüksek s yla sterilize ve dezenfekte etmekte kullan lan kapal araç. Metin olma, dayan kl l k. Bizmutun simgesi. 6. Yiyece i ortaklafla sa lanan toplant. Kedi, köpek yavrusu. Manda past rmas. 7. Hindistan da kocas n n cesediyle birlikte atefle at l p ermifl say lan kad nlara verilen ad. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan demir halka. Yönetim bak m ndan bir tür ba ms zl olan büyük il. Lityumun simgesi. 8. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. Utanma, utanç duyma. Asaf Halet Çelebi nin bir fliir kitab. Pasak. 9. Asl pikrik asit olan patlay c bir madde. Demirin simgesi. Yüksekokul. 10. Gözün renkli bölümü. talya n n eski para birimi. Hamam böce i. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 18 fiubat 2014 Sal SAGLIK Burcu KER M Canl hücreler kullan larak doku yap s üretildi Sabanc Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisli i Program Ö retim Üyesi Doç. Dr. Bahattin Koç ve ekibi, canl hücreler kullanarak, üç boyutlu biyobas m yöntemiyle yapay doku üretti. STANBUL - Sabanc Üniversitesi Karaköy Bilim ve Kültür Akademisi nde düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Koç, Sabanc Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araflt rma Merkezi nde (SUNUM) yapt klar çal flmalarla üç boyutlu biyoyaz c yla insan n canl hücrelerini kullanarak, aort damar örne ini oluflturduklar n T.C. BAfiKANLI I TOPLU KONUT DARES BAfiKANLI I TOK HALE LANI YAPIM fi YAPTIRILACAKTIR. ANKARA ET MESGUT YAPRACIK 2 ADET 6 HEK ML A LE SA LIK MERKEZ LE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMES NfiAATI fi Ankara Etimesgut Yaprac k 2 Adet 6 Hekimli Aile Sa l k Merkezi le Altyap ve Çevre Düzenlemesi nflaat fli yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baskanl Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent ÇAN- KAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Prefabrik 2 Adet 6 Hekimli Aile Sa l k Merkezi le Altyap ve Çevre Düzenlemesi nflaat fli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 210 ( kiyüzon) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu- unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan "Yap m fllerinde benzer ifl gruplar tebli i" nde yer alan B/III grubu ifller benzer ifl olarak kabul edilecektir. Bu ihale kapsam nda; tamamlama, onar m, sondaj, güçlendirme, montaj iflleri vb. yap m ifllerine ait ifl deneyim belgeleri benzer ifl olarak kabul edilmeyecektir Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: Mühendislik Fakültesi nflaat Bölümü mezunu veya Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü mezunu olan elemanlar n diplomalar ihale konusu ifle denk say lacakt r. Mezuniyet belgelerinin ifl deneyimini tevsik için sunulmas durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbefl y ldan fazlas n n de erlendirmeye al nabilmesi için, baflvuru veya teklif kapsam nda mezuniyet belgesi sahibine ait yap m ifline iliflkin bir ifl deneyim belgesinin sunulmas zorunludur. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l T.C.Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap - lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 0,90 Bas n-1768(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar söyledi. Koç, bunu yaparken de do rudan MR gibi medikal görüntüleri kulland klar n ifade ederek, Bu görüntüleri al p bilgisayar ortam nda gelifltirdi imiz algoritmalarla nerelere hücre bas laca n en optimum flekilde hesaplad k. Daha sonra biyoyaz c ya gönderdik. Biyoyaz c da da el de meden, do rudan hücreleri al p otomatik olarak kat kat bas lmas yla üç boyutlu dokuyu oluflturduk diye konufltu. Bu üç boyutlu dokuyu inkübatör denilen bir cihaz içerisinde 5-7 gün aras nda beklettiklerini ve aort dokusunu oluflturduklar n anlatan Koç, flu bilgileri verdi: Bundaki amac m z, doku veya çok ileriki aflamalarda organlar bu flekilde üretebilmek. Burada do rudan insan n veya hastan n kendi hücrelerini kulland m z için vücudun ret etmesi gibi bir durum olmayacak. Tabii bunda bafllang ç aflamas nday z, klinik aflamalar uzun sürecek. Ancak bunun için çal flmalar m z devam ediyor. Bundan sonraki aflamalarda farkl doku veya organ örnekleri içerisinde çal fl yoruz. Damarlar n kompleks yap lar, yani çatallanm fl damarlar üzerinde çal fl yoruz. Kök hücreleri kullan p, kök hücreleri üç boyutlu yap içerisinde farkl laflt r p kompleks dokular veya organlar oluflturmak için çal flmalar m z devam ediyor. Koç, aort damar n n insandaki en büyük ve tek damar oldu u için, bunun otolog greft ile tedavisinin mümkün olmad n, bunun tedavisi için flu anda plastikten (dacron) yap lm fl sentetik damarlar kullan ld n ve bunlar n da hiçbir zaman normal insan damar gibi olmad n ifade etti. Çal flmalar sonucunda, abdominal aort damar n n hastan n kendi hücre veya kök hücrelerini kullanarak üretilebilece ini ve yapay damar n bu tür hastalara nakil edilece ini belirten Koç, flöyle devam etti: fiu anda bu çal flmalar n bafllang ç aflamas nday z ve klinik uygulamalar uzun y llar alabilir. Sonuçta anatomik yap ya yak n ve fizyolojik gereksinimleri karfl layabilecek yapay aort damar dokusunun elde edilmesini hedefliyoruz. Projede fonksiyonel organ veya doku yapm - yoruz ama birebir doku veya organ n bir parças n, gelifltirdi imiz algoritma ve programlar ile tasarl yoruz. Daha sonra 3B biyoyaz c y kontrol edecek komutlar haline getirip, kat kat canl hücre ve biyomalzemeler ile bas m n gerçeklefltiriyoruz. fiu anda tam fonksiyonlu bir yapay doku üretme aflamas nda de- iliz ama bunun için çal flmalar m z devam ediyor. Toplant ya, Sabanc Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, Mühendislik ve Do a Bilimleri Fakültesi Dekan Yusuf Mencelo lu, SUNUM Direktörü Volkan Özgüz de kat ld.(aa) Uykusuzluk sa l k sorunlar na davetiye ç kar yor ZM R - Güzel bir uykunun önemini en iyi uykusuzluk çekenler bilir. Güzel, dinlendirici bir uyku, sa l kl yaflam için gereklidir; kiflinin ruh halini, hormon düzeylerini ve kilosunu etkiler. Gece uykusu 1,5 saat bile k salt lsa, gün içindeki uyan kl k üçte bir oran nda azal r. zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aybala Sar çiçek Aydo an uykusuzluk nedeniyle, gün içindeki uyku hali, bellek, düflünme ve bilgi iflleme süreçlerini bozdu unu ve ifl kazalar için büyük risk oluflturdu unu kaydetti. Sar çiçek Aydo an, uzun süreli uykusuzlu un yüksek tansiyon, kalp krizi ve inmelerde rol oynayabilece i belirtti. Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, kaliteli bir uyku uyumak ve gün boyu zinde, uyan k hissetmek için uyku hijyeni olarak adland r lan al flkanl klar n edinilmesinin önemine vurgu yapt. Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, Uyku hijyeni için belki de en önemlisi haftan n yedi günü düzenli bir uyku-uyan kl k döngüsünü sürdürebilmektir. Yatakta geçirilen süre ne çok fazla, ne de çok az olmal d r. Örne in kendini gün içinde uykulu hisseden birinin günde en az 8 saat uyumas gerekliyken, gece uyumakta zorlanan biri günde en çok 7 saat uyku ile kendini s n rland rmal d r dedi. Bunlara ek olarak; normal uyku ve uyan kl k düzenini bozdu u için gün içinde flekerleme yapmaktan kaç n lmas gerekti i uyar s nda da bulunan Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, kafeinli yiyecek ve içeceklerin de uykuyu etkiledi- ini söyledi. Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, Kafeinin 14 saate kadar vücutta kald, uykuyu düflünüldü ünden daha fazla bozabilece i de ak lda tutulmal. Çay, kahve, kola, çikolata gibi kafein içeren yiyecek ve içecekler, nikotin ve alkol yatma zaman na yak n tüketilmemeli. Alkol bafllang çta uykuya dalmay kolaylaflt rsa da, uykunun devaml l n bozar, canl rüyalara, bafl a r s - na, terlemeye neden olabilir. Kafein içeren içecekler ya da alkol sigara ile birlikte tüketildi inde uykuyu çok daha fazla etkiler diye konufltu. Yaflad n z sorunlar yata a tafl may n Egzersiz yapman n iyi uyumaya yard mc oldu unu, uyku öncesinde yavafl tempolu, dinlendirici egzersizlerin destekleyici oldu unu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo- an, stresli ruh halinin uykuyu do rudan etkiledi ini de belirtti. Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, Egzersiz yapmak iyi uyumaya yard mc d r. Her gün yatmadan önce yapacaklar n z bir düzene koymakta fayda var. Uyumadan önce moral bozucu konuflmalardan ve etkinliklerden uzak durulmal. Sorunlar n z yata a götürmeyin fleklinde konufltu. Uyumadan hemen önce yemek yemenin uykuyu bozabilece ini, yatma zaman na yak n büyük ö ünler yenilmemesini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Sar çiçek Aydo an, Beslenme de ifliklikleri de uyku sorunlar na yol açabilir. Küçük at flt rmalar için süt, ayran, yo- urt tercih edilebilir. Uyku sorunu olanlar için baharatl yiyecekler ve çikolata iyi seçimler de ildir diye konufltu.(cha) nceba rsak, yutkunma ile ilgili görüntüleme merkezleri hizmete girdi SAMSUN - Orta Karadeniz Bölgesi ne hizmet veren ve bölgede ilklere imza atmaya devam eden Samsun Ondokuz May s Üniversitesi (OMÜ) flimdi de ince ba rsak, yutkunma ve kab zl k hastal klar görüntüleme merkezlerini hizmete soktu. Bu tür flikayetlerle gelen hastalar Ankara ya yönlendirmek zorunda kald klar n belirten OMÜ Gastroenteroloji Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Beytullah Y ld - r m, al nan iki yeni cihaz ile son 6 ayd r söz konusu hastal klarla ilgili vatandafllara hizmet vermeye bafllad klar n söyledi. Bugüne kadar mide ve kal n ba rsa görüntüleyebildiklerini, yeni al nan cihaz ve yetiflmifl akademik personel ile de ince ba rsa- da ayn flekilde görüntüleyebildiklerini hat rlatan Y ld r m, nce ba rsak büyük problemler oluflturan bir organ. Bu organ görüntülemek için hastalar m z flehir d fl na ç kmak zorunda kal yordu. Art k hastanemizde hizmete giren bu cihaz sayesinde hastalar m z n ince ba rsak problemlerini burada teflhis edebiliyoruz. Bildi im kadar yla Karadeniz Bölgesi'nde bu cihazdan bulunmuyor. Gastroenteroloji bölümü olarak günümüze kadar mide ve kal n ba- rsak görüntülemesini çok kolay yap yorduk. Bunlarla ilgili tedavi ifllemlerini yapabiliyorduk. Ama arada çok uzun bir ince ba rsak vard. nceba rsa a ulaflmak ve incelemek zordu, çok özel teknikler gerektiriyordu. (CHA)

11 12 18 fiubat 2014 Sal HABER BRAH M ARKLAN Ekonomi Bakan Zeybekci den Meslek lisesi vurgusu DEN ZL - Ekonomi Bakan Nihat Zeybekci, "Haberleflmede, bilimde, teknolojide, ulaflt rmada, turizmde, sanayide, ihracatta, ekonomide, tar mda, birçok alanda Türkiyemiz, Gazi Mustafa Kemal'in gösterdi i o ça dafl uygarl k seviyesi hedefini, bir hamasi söz veya baz yerlerde slogan olarak kullan lan bir söz olmaktan ç kard " dedi. Çakmak Mahallesi'nde 45 ifl adam n n 75'er bin liral k katk s yla yap lan fladamlar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde, hay rseverlere plaket verilmesi dolay s yla düzenlenen törene kat lan Zeybekci, konuflmas nda, bir veya birkaç kifliye a r gelebilecek bir hizmetin, bir araya gelen kifli taraf ndan imece usulü yap lmas n n memnuniyet verici oldu unu söyledi. Zeybekci, bir zamanlar hayal bile edilmeyen fleylerin hayata geçirildi ini belirterek, flöyle konufltu: "Dün dünyan n en geliflmifl uydular ndan bir tanesini, uzaya gönderdik. Japon ve Türk mühendislerinin birlikte yapt uydunun baz malzemeleri de Türk malzemeleri. Yörüngeye yerlefltirildi ve baflar l flekilde de ilk sinyallerini göndermeye bafllad. Haberleflmede, bilimde, Ankara- stanbul YHT si mobil iletiflimde de h zl ANKARA - Ankara- stanbul YHT hatt nda çok say da yolcu tafl naca n öngören GSM operatörleri, bir an önce kesintisiz mobil iletiflim sunmak için TCDD Genel Müdürlü ü ile görüflmelere bafllad. AA muhabirinin ald bilgiye göre, ilk uygulamas 2000 y l nda Avrupa'da gerçeklefltirilen ve demiryolu haberleflme teknolojisindeki "yeni Avrupa standard " olarak kabul edilen GSM-R, TCDD Genel Müdürlü ü taraf ndan YHT altyap lar na entegre edildi. Ankara- stanbul YHT hatt n n ikinci kesimi olan Eskiflehir- Haydarpafla hatt na bu sistemi kuran TCDD, sistemin altyap s n GSM operatörlerinin kullan m na açt. GSM operatörleri ile TCDD yetkilileri hat hizmete girmeden önce görüflmelere bafllad. Ankara- stanbul YHT Projesinin birinci kesimi olan Ankara-Eskiflehir YHT hatt, Ankara-Konya ve Eskiflehir-Konya YHT hatlar nda devrede olan GSM-R sistemi, bundan sonraki süreçte ilk olarak Ankara- stanbul YHT hatt n n ikinci kesimi olan Eskiflehir-Köseköy hatt nda hizmete geçecek. Sistem daha sonra ise ayn proje kapsam nda Köseköy-Haydarpafla hatt nda ve Ankara- zmir ile Ankara-Sivas h zl tren hatlar nda da kurulacak. TCDD, trenlerin haberleflmesi ve mobil iletiflim altyap s için kurdu u kuleleri, operatörlerin ortak baz istasyonu yerlefltirebilmeleri için kullan ma açt. Özellikle Eskiflehir-Haydarpafla aras ndaki kesimin engebeli olmas nedeniyle çok say da sanat yap s bulunmas, kule say s n da art rd. Operatörler, mobil iletiflim konforunu art rmak için baz bölgelere ek kuleler yerlefltirdi. Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumunun ortak baz istasyonu kullan m na yönelik karar gere i mobil iflletmelerin bu hat üzerinde ortak baz istasyonu yerlefltirmesiyle kirlili in önüne geçildi ancak hatt n bulundu u arazinin da l k olmas baz istasyonu say s n art rd. TCDD yetkilileri, 3 GSM operatörüyle son günlerde özellikle tünellerde kapsama alan oluflturulmas yönünde istiflarelerde bulunuyor. teknolojide, ulaflt rmada, turizmde, sanayide, ihracatta, ekonomide, tar mda, birçok alanda Türkiyemiz, Gazi Mustafa Kemal'in gösterdi i o ça dafl uygarl k seviyesi hedefini, bir hamasi söz veya baz yerlerde slogan olarak kullan lan bir söz olmaktan ç kard. Ve hükümetimiz döneminde 2023 hedefleri, Bakanlar Kurulu karar olarak Resmi Gazete'de yay nlan p bir devlet belgesi haline geldi hedeflerine de ulaflmak için hep beraber gidiyoruz." E itimde baz hatalar yap ld n dile getiren Zeybekci, flunlar ifade etti: "Bir dönem maalesef meslek liselerinin önünü kapatt k. Meslek liseleri, bu ülkenin gelece idir. Meslek liseleri öyle okullard r ki gençlerimize hayata erken bafllamakla ilgili bir tercih sunar, onlara baz meslekleri ö renerek pratikte de yetiflerek hayat n içinde yer almak, üretimin içinde yer almak gibi imkan sa lar. Ama isteyenlere de üniversitede okuma, bilim ANKARA - Mahalli dareler Seçimlerine kat lacak adaylar n tamam na yak n n aç klayan MHP'de adaylar n 30'unu kad nlar oluflturdu. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, MHP, büyükflehir ve illerden kad n aday göstermedi. MHP'nin 30 kad n aday n n 21'i ilçelerden, 9'u da beldelerden gösterildi. Yerel seçimlerde Eskiflehir'in 3 ilçesinden kad n aday gösteren MHP, stanbul'da da Adalar ve Avc lar'da kad n adaylar ile yar flacak. fi rnak, Yalova, Zonguldak, Artvin, Mufl ve Çanakkale'nin ikifler ilçelerinde kad n aday bulunan MHP'nin di er kad n belediye baflkan adaylar ise Bilecik, Elaz, zmir, Kahramanmarafl, K rklareli, Konya, Malatya, Mardin, Ni de, Rize, Sakarya, Siirt ve Van'dan. MHP'nin 30 kad n belediye baflkan aday n n 15'i üniversite, 8'i lise, 3'ü ortaokul, 4'ü ise ilkokul mezunu. Kad n adaylardan 9'u ev han m, 5'i özel sektör çal flan, 2'si avukat, 2'si esnaf, 3'ü e itimci, 2'si emekli. Kad n adaylar n geri kalan ise flehir planc s, memur, mimar, eczac, difl hekimi, emniyet mensubu ve muhtar. -Kad n adaylar insan olma veyahut baflka alanlarda ilerleme gibi bir imkan verir. Meslek liseleri, dünyadaki baflar l örneklerinde oldu u gibi, normal liselerin çok daha önüne geçmeli. Normal liselerin, say anlam nda, ö renci anlam nda, Türkiye'nin gelece inde yer alma anlam nda, üniversitelerdeki hakimiyetleri anlam nda, çok daha önüne geçmeli." Zeybekci, Türkiye'nin dünyan n 16. büyük ekonomisi olmas na ra men e itimde istenen seviyede olmad n belirterek, "Üniversitelerimiz belli noktaya gelmifl ama dünya ölçe inde e itim standartlar n ölçtü ümüz zaman, maalesef ilk 50'nin içinde yokuz. lk 50'nin içinde olmad m z zaman, gelecekle ilgili beklentilerimizde maalesef biraz flöyle bir içimiz burkuluyor" dedi. Kur'an- Kerim'de, bilim, okuma ve ö renmeye iflaret edildi ini kaydeden Zeybekci, " lk inen ayet, (Oku) diyor. Allah' n emri o okumay gerçeklefltiren siz hay rseverler, bir farz yerine getirdiniz. Namaz k l, oruç tut derken (oku) farz n n yerine getirilmesiyle ilgili de burada muhteflem bir hay r yapt n z. Bu MHP'de flu ana kadar aç klanan kad n adaylar ve seçim bölgeleri flöyle: Artvin- Ardanuç: Ayfle Genç Artvin-Hopa: Neslihan Albay Bilecik-Merkez-Bay rköy: Hilal Subafl Çanakkale-Çan: Sevim Öz Çanakkale-Yenice: Emine Ünal Gümüfl Elaz -Maden: Necla Ça ran Eskiflehir-Alpu: Asuman Cihan Eskiflehir-Odunpazar : Emine Edizgil Eskiflehir-Beylikova: Lelifer Sar bafl stanbul-adalar: Hülya hay r burada durdukça, burada yetiflenler, onlar n nesilleri, bu ülkeye bu millete hizmet ettikçe, bunun hayr da arkan zdan gelecektir" diye konufltu. Zeybekci, konuflmas n n ard ndan, lisenin yap m na katk da bulunanlara plaket verdi. Nihat Zeybekci, gazetecilerin Gezi Park odakl olaylar s ras nda Zehra Develio lu'nun Kabatafl'ta sald r ya u rad iddias yla ilgili soruya, "Özellikle tamamen hukuku ilgilendiren, mahkemeyi ilgilendiren bir konu. Bilmedi im, detaylar na hakim olmad m bir konu" yan t n verdi. Daha sonra Denizli Belediyesine ait Yeniflehir Bilgi Evi ve Kurs Merkezi'nde, Dans Okulu'nun aç l fl n gerçeklefltiren Zeybekci, efli Ayflen Zeybekci ve di er protokol üyeleriyle, Bilgi Evi ve Kurs Merkezi'nde s n flar gezerek ders gören ö rencilerle görüfltü. Ayr ca okçuluk kursu gören sporcularla da bir araya gelen Zeybekci, ok att. Törenlere, Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Belediye Baflkan Osman Zolan, di er protokol üyeleri kat ld. MHP'ye 30 kad n aday Azimli stanbul-avc lar: nci Demirel zmir-kiraz: Saliha fiengül Kahramanmarafl- Dulkadiro lu: Neslihan Koca Nergis K rklareli-babaeski- Büyükmand ra: Hülya Gürman Konya-Selçuklu: Mine Sezer Malatya-Pütürge: Güzün Koçak Mardin-Yeflilli: Nevin O uz Mufl-Merkez- Karaa açl : Canan Taflbulak Mufl-Merkez- Serinova: Ya mur Day Ni de-merkez- Yeflilgölcük: Nuran De irmenci Rize- kizdere: Bedriye Bibero lu Sakarya-Sapanca: Oya Arapo lu Siirt-Eruh: Tayyibe Elçiçek fi rnak- dil-s rtköy: Naime Albay fi rnak-uludere- Hilal: fiahima Zeyrek Van-Tuflba: Muazzez Çak rgöz Yalova-Alt nova-tavflanl : Tuba Koca Yalova-Ç narc k-koru: Hacer Fak l Zonguldak-Kilimli: Hülya Akdeniz Zonguldak-Gökçebey: Nursen Y lmaz Taha KIVANÇ Gazetecinin ütopyas nsanlar eskisi kadar kolay ifl bulam yor, bulanlar eskisinden daha kolay iflsiz kalabiliyor... Çal fl rken iflsiz kalman n en yayg n oldu u sektörlerin bafl nda da gazetecilik geliyor. Öyle Beceremedin, git cinsi de il, y llar n deneyimli gazetecilerine bile kap gösterilebiliyor... Sadece bizde de il, dünyan n her ülkesinde durum böyle... Baflka ülkelerde iflsiz kalan deneyimli gazeteciler roman yaz yorlar; bizde e ilim, an yazma yönünde... Mustafa Hofl Abluka y yazd... Mustafa Alp Da stanl 5N 1Kim ile onu izledi, flimdi de Derya Sazak Bats n Böyle Gazetecilik kitab yla sadece dokuz ay sürmüfl son Milliyet yay n yönetmenli i döneminde yaflad klar n kitaplaflt rd. Gazetecilerin romanlar n da heyecanla okuyorum, an lar da kendilerini okutuyor... Nedense bizde an yanl fl anlafl l yor. An, ismi üstünde, kiflinin bafl ndan geçmifl, yak ndan tan oldu u olaylar n kendi gözünden anlat m demek... Yani bilimsel bir eser de il; tamamen sübjektif bir anlat m... tiraz etmek, hakaretle karfl lamak yerine, Demek ki, bu olay o böyle görmüfl diye de erlendirmek lâz m... Topluca tan k olunan bir olay on kifli yazsa, anlat mlar n n birbirinden farkl yönleri olacakt r... Milliyet in bafl na Derya Sazak geldi inde, Abdi pekçi nin gazetesini yeniden itibarl çizgisine kavuflturaca beklentisiyle, sevinenlerdenim... Yapmak istediklerinden bir bölümünü gerçeklefltirdi; keflke daha uzun ömürlü olabilseydi Milliyet teki günleri... Derya Sazak arkadafl m; birlikte y llarca televizyon program da yapt k. S kça görüflür, konufluruz. Gazetecilik heyecan hiç azalmayanlardan oldu u gibi, heyecan n yan ndakilere de tafl yanlardand r... Sosyal demokrat kesimden pek çok siyasiyi yak ndan tan r; farkl düflüncede olanlarla seviyeli bir iliflkisi vard r. Kitab n okuyanlar bu özelliklerini ve heyecan n hemen fark edecekler... yi ki gerçeklerin ne yap p edip ortaya ç kma gibi bir âdeti var. Derya Sazak kitab nda pek çok yanl fl bilineni do ru çerçevesine oturtuyor. Erdo- an Demirören ve evlâtlar n n Milliyet ve Vatan gazetelerini Ayd n Do an dan sat n alarak medyaya girmelerinin ard nda Tayyip Erdo an n telkinlerinin bulundu u yayg n bir flehir efsanedir sözgelimi; gazetelerinden gönderilen yazarlar n bafl na gelen de hep Tayyip Erdo an la irtibatland r lm flt r. Gerçe i en iyi bilecek kifli olarak yaz yor: Tayyip Bey, bir yay ndan ötürü özür dilemek için kendisini aray p Sizi üzdük, isterseniz uygun gördü ünüz birine satal m diyen patrona, Al rken bana m sordunuz da, flimdi kime sataca n z soruyorsunuz cevab n vermifl... fiehir efsanesi 1 böylece çökmüfl oluyor... Yazarlar n önemli bir bölümünü Derya Sazak kendi inisiyatifiyle göndermifl, bunu yaz yor... Abbas Güçlü, Hasan Cemal ve Can Dündar benzeri yazarlar için, patron, hem de daha ilk günden, Gönder bunlar diye bafl n n etini yemifl yay n yönetmeninin... Abbas Güçlü nün TV program na ç kard Bülent Ar nç rahats zl k duydu diye, sterseniz koval m diyen yine patron; Bülent Bey, Olur mu öyle fley diye korumufl yazar... Hasan Cemal in gazeteden kopuflu ile iktidar n ve baflbakan n do rudan bir ilgisi olmad n da yine Bats n Böyle Gazetecilik kitab ndan ö reniyoruz: Cumhurbaflkan Abdullah Gül, Yapmay n, etmeyin demek için patronlar ça rm fl... Derya Sazak, Tayyip Bey in ad kullan ld için, onunla görüflece ini ö rendi i bir ifladam na Sor ricas nda bulunmufl; Baflbakan Gidin, Allah aflk na tepkisini vermifl... Can Dündar O da öyle. Her istenilen yazar atmay p neden gazetede kalmalar gerekti ini anlatarak Milliyet i gelene i çizgisinde sürdürme mücadelesi veren Derya Sazak, her fley olup bittikten sonra, patronlar n, aylar boyu Hasan, Can ve Derya y göndersek, gazete ç kar m? sorusuna cevap arad klar n ö renmifl... Kitap Amerikal gazeteci Paul Steiger in Art k bilgisayar ve internet ba lant s olan herkes, özellikle de tavr olan veya eski sistemde seslerini duyuramayanlar, kendilerini yay nc haline getirebilirler müjdesiyle bitiyor... flsiz kalmak gazetecili in sonu de il, bilesiniz Subat 2014 Star

12 Erzurum daki tarihi mekanlara turist ilgisi ERZURUM - K fl turizmi için farkl ülkelerden Erzurum'a gelen turistler, Bizans, Urartu, Saltuklu, Selçuklu ve lhanl dönemlerinde yapt r lan eserlere yo un ilgi gösteriyor. Rusya, ran, Ukrayna, Polonya baflta olmak üzere farkl ülkelerden gelen turistler, Palandöken ve Konakl 'da kayak ve snowboard n yan s ra tarihi mekanlar da ziyaret ediyor. Polonyal 24 kiflilik turist kafilesi, rehberler eflli inde kentte Bizans döneminde yapt r lan Erzurum Kalesi'ni gezdi. Kale içerisinde bulunan Saat Kulesi ve Kale Mescidi de ziyaret eden grup, kitabeleri okudu. Tarihi dokuyu yak ndan inceleyen turist kafilesi, Türkiye'nin önemli eserleri aras nda yer alan ve onar m çal flmalar devam Çifte Minareli Medrese'nin foto raflar n çekti. Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, k fl turizmine yerli ve yabanc turistlerin yo un ilgi gösterdi ini belirterek, kentte özellikle son y llarda kültür turizminin de ön plana ç kt n söyledi. K fl turizmi için Erzurum'a gelen misafirlerin kentin tarihi ve turistik mekanlar n da ziyaret etti ini anlatan Öztürk, "Aral k ay nda 15 bin 49 yerli, 2 bin 121 yabanc turist geldi. Palandöken ve Konakl dünyada önemli kayak merkezleri aras nda yer al yor. Kayak yapan misafirlerimiz, çeflitli alternatiflerden de faydalanabiliyor" diye konufltu. (AA) fiubat 2014 Cumartesi Sevgi ACAR 817 y ll k Saat Kulesi zamana meydan okuyor ERZURUM - AYfiE YILDIZ - Erzurum'da, slam mimarisinin önemli eserlerinden biri olan ve yap ld dönemlerde çevredeki camilerin ezan n n okundu u Saat Kulesi, 817 y ld r zamana meydan okuyor. Tebrizkap semtinde Saltuklular döneminde Ebu'l Muzaffer Melikflah' n hüküm sürdü ü y llar aras nda yapt r lan Saat Kulesi'ne "kesik kule", "tepsi minare" ve "minare kule" de deniyor. Saltuklular n kentte hüküm sürdü ü dönemde, Erzurum Kalesi'nin güneybat köflesinde muntazam kesme tafllar ve tu la kullan larak infla edilen esere, 1848 ve 1881 y llar nda saat yerlefltirilmifl. Saat ve gözetleme kulesi olarak da kullan lan 11.5 metre yüksekli indeki Saat Kulesi'nden y llarca vatandafla ezan vakti duyurulmufl. Savafl ortam n n yafland dönemde eser, gözetleme kulesi olarak da kullan lm fl. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Erol ANKARA - TU BA ÖZGÜR DUR- MAZ - Türkiye de Kültür ve Turizm Bakanl na ba l müze ve ören yerlerinden bir ayda yaklafl k 8 milyon lira gelir elde edildi. AA muhabirinin Bakanl ktan edindi i bilgiye göre, her geçen gün daha çok turistin ziyaret etti i Türkiye nin müze ve ören yerlerinin ziyaretçi say s ve sa lad gelir de giderek art yor. Kültür ve Turizm Bakanl na ba l müze ve ören yerlerinden 2014 y l Ocak ay nda elde edilen gelir bir önceki y l n ayn Kürkçüo lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Erzurum'un Türk tarihinde önem arz eden eserlere sahip oldu unu belirterek, Saltuklular döneminde kentte önemli eserlerin yap ld n söyledi. Saat Kulesi'nin bu önemli eserler aras nda yer ald n anlatan Kürkçüo lu, "Kaidesi kesme tafllarla gövdesi tu ladan infla edilmifltir. Saat daha sonra bu kulenin üzerine yerlefltirilmifltir. Orada kitabe mevcut. Kitabeden eserin Ebu'l Muzaffer Melikflah' n döneminde infla edildi i belirtiliyor" diye konufltu. ANADOLU NUN ÖNEML SAAT KULELER NDEN B R Eserin Saltuklu hükümdar taraf ndan 817 y l önce yapt r ld n ifade eden Kürkçüo lu, flunlar kaydetti: "Kule ayn zamanda bir gözetleme kulesi olarak infla edilmifltir. Çünkü o bölge Erzurum'un ovas n gözetleyen önemli yüksek yerlerden biridir. Uzun süre kulenin üzerinden minare göreviyle ezan okunmufltur. Erzurum halk na bilhassa bu yüksek noktadan hem iftar saati hem ezan vakti duyurulmufltur. Saat Kulesi'nin etraf nda Ulu Cami, Lalapafla Camisi, Kale Cami baflta olmak üzere çok say da cami var. Bu camilerin ezan n n okundu u bir kuledir." Erzurum'un tarihte çok kez el de ifltirdi ini an msatan Kürkçüo lu, "Kalenin önünde önemli savafllar vuku bulmufltur. Saat Kulesi, tarihin içerisinde önemli hizmetler görmüfltür. Türkiye'de 817 y ll k bir eser. Anadolu'nun önemli saat kulelerinden biri. Saltuklular n infla ettirdi i dönemine göre yüzde 28 artt. Buna göre 2013 y l n n Ocak ay nda müze ve ören yerlerinden 6 milyon 264 bin 861 lira gelir elde edilirken, 2014 y l n n Ocak ay nda ise 7 milyon 984 bin 703 lira gelir sa land. Bir önceki y l 604 bin 554 olan ziyaretçi say s da yüzde 18 artarak 713 bin 700 kifliye ulaflt. TUR STLER N STANBUL MÜZELER NE LG S YÜZDE 793 ARTIfi GET RD Müze gelirlerinin yan s ra sat n al nd Erzurum'daki ilk saat kulesidir. Saltuklular Erzurum'a gelip, kenti fethediyor. Erzurum üç defa Rus iflgali alt na girmifltir" dedi. Kulenin bak m n n, Rölöve ve An tlar Müdürlü ü ile Erzurum Müze Müdürlü ü taraf ndan yap ld n belirten Kürkçüo lu, "Erzurum, Anadolu'nun girifl kap s d r. Bu hüviyetini bugüne kadar hep üzerinde tafl m flt r. Ramazan topu buradan at l yor" ifadelerini kulland. (AA) Müzeler bir ayda 8 milyon lira kazand rd günden itibaren Bakanl a ba l 300 ü aflk n müze ve örenyerine, 1 y l boyunca ücretsiz girifl imkan veren Müzekart gelirlerinde de büyük bir art fl yafland. Özellikle yabanc turistlerin ihtiyaçlar göz önüne al narak oluflturulan Müzekart Museum Pass stanbul ise yüzde 793 artt. Turistelere, müzekart kulland klar ilk ziyaretten itibaren 3 gün boyunca stanbul - daki bütün müzelere giflelerde beklemeden girifl hakk tan yan Museum Pass stanbul - dan sa lanan gelir, 77 bin 444 liradan 613 bin 998 liraya ç kt. (AA) kizevler Etnografya Müzesi ziyaretçilerini bekliyor GÜMÜfiHANE - BRAH M ÖZDEM R - Gümüflhane'de tarihi iki kona n restore edilmesiyle oluflturulan, arkeolojik ve etnografik eserlerin yan s ra yörenin gelenek-göreneklerini yans tan materyallerin sergilendi i kizevler Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor. Kültür ve Turizm l Müdürü Temel Yalç n, AA muhabirine yapt aç klamada, Özcan Mahallesi'nde Erol Karabiber ve brahim Ömürda 'a ait yan yana iki kona n 1998 y l nda kamulaflt r ld n belirterek, "Konaklar n müzeye dönüfltürülmesi çal flmalar na 2004 y l nda baflland. Restorasyon çal flmalar m z ise 2006 y l bafl nda tamamland " dedi. Müzeye, Gümüflhane'ye özgü iki kona n yan yana olmas dolay s yla kizevler Etnografya Müzesi ad n n verildi ini ifade eden Yalç n, müzenin pazartesi günleri hariç ziyarete aç k tutuldu unu söyledi. Yalç n, müzenin 3 katl oldu unu ve birinci kat n girifl olarak kullan ld n belirterek, " kizevler Etnografya Müzesi'nin ikinci kat nda, yöremizin tarihini, kültürünü, geleneklerini yans tan mankenler bulunmaktad r. Müzemize, kaynana ve gelinler, yöreye has kilim ve hal dokuyan genç k zlar, Kur'an- Kerim okuyan kay npeder, büyük gelin, küçük gelin gibi mankenler konuldu" diye konufltu. Müzede eski kab ve mutfak eflyalar n n da sergilendi ini dile getiren Yalç n, müzenin üçüncü kat nda ise tamam yla etnografik ve arkeolojik eserlerin sergilendi ini, burada 531 etnografik ve 19 arkeolojik eser ile 516 sikke bulundu unu kaydetti. Yalç n, Osmanl mparatorlu u döneminde, Gümüflhane'nin eski yerleflim yeri Süleymaniye Mahallesi'nde gümüfl sikkeler bas ld n ancak bu sikkelerin çeflitli illerdeki 65 müzede bulundu unu belirterek, flunlar söyledi: " ki y l önce bafllatt m z çal flmayla, bu 65 müzemizde 465 gümüfl sikkenin varl na ulaflt k. Kültür ve Turizm Bakanl na, bunlar n ilimize devri için baflvurduk. Bakanl k onay yla, gümüfl sikkeleri getirerek özel yapt rd m z vitrinlerde sergiliyoruz ancak hem ilimizde hem de Trabzon Müze Müdürlü ünde Osmanl ca bilen uzman personel olmad ndan Bakanl ktan uzman personel talep ettik. 420 gümüfl sikkenin üzerindeki yaz lar okunup Türkçe'ye çevrilecek. limizde bas lan gümüfl sikkelerin peflini b rakm yoruz. 420 gümüfl sikkenin d fl nda üç koleksiyoncuda 15 gümüfl sikke bulundu unu tespit ettik. Tekirda 'da da bir sikkenin varl n tespit ettik ve Bakanl m zdan ilimizdeki müzemize devrini sa lad k. Önümüzdeki günlerde bu 16 sikkemizi de müzemize getirece iz." kizevler Etnografya Müzesi'ni ziyaret edenlerden ücret al nmad n belirten Yalç n, "Müzemizde bin 66 eserin yan s ra Gümüflhane aile yaflam n sergilememize ra men istedi imiz ziyaretçi say s na ulaflamad k. Geçen y l müzemizi bin 879 kifli ziyaret etti. Bu say n n artmas n istiyoruz. Yerli ve yabanc ziyaretçileri müzemize davet ediyoruz" dedi. (AA)

13 14 18 fiubat 2014 Sal fienol GÜNÜÇ Wenger'den, Mourinho'ya sert cevap ANKARA - ngiltere Premier Ligi tak mlar ndan Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tak m n utand rd n belirterek, yorumlar n n aptalca ve sayg s zca oldu unu söyledi. Wenger, tak m n n Liverpool'u 2-1 yenerek ngiltere Futbol Federasyonu (FA) Kupas 'nda çeyrek finale yükseldi i maç n ard ndan düzenlenen bas n toplant s nda, kendisine "baflar s zl k uzman " diyen Chelsea Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya yan t verdi. Mourinho'nun sözleri için "Bunlar aptalca ve sayg s zca yorumlar" diyen Frans z teknik adam, Portekizli çal flt r c n n aç klamalar n n kendisini ilgilendirmedi ini kaydetti. Wenger, "Beni as l ilgilendirenler saha içinde olanlar. Onun ad na utan yorum. Bas n toplant lar mda onun hakk nda konuflmad m ve bugün de konuflmayaca m. Fenerbahçe, iki hafta sonra kazand Spor Toto Süper Lig'in 21. haftas nda Kas mpafla'y 2-1 yenen Fenerbahçe, iki hafta sonra galibiyet ald. STANBUL - Lig'de deplasmanda üst üste oynad iki maçta 6 puan kaybeden sar -lacivertliler, Kas mpafla'y ma lup ederek, iki hafta sonra 3 puanla tan flt. kinci yar n n ilk maç nda Torku Konyaspor'u 2-1 yenerek en yak n takipçisi Galatasaray ile puan fark n 10'a ç karan Fenerbahçe, deplasmanda 21. haftada Eskiflehirspor'a 2-1, 22. haftada da Sivasspor'a 2-0 yenilince sar -k rm z l tak mla aras ndaki puan fark 2 haftada 4'e düflmüfltü. Fenerbahçe, Torku Konyaspor'un ard ndan Kas mpafla'y da sahas nda 2-1 ma lup ederek, galibiyet hasretine son verdi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftas nda lider Fenerbahçe 'ye konuk olan Kas mpafla, ligdeki 9 haftal k galibiyet hasretine bu karfl laflma da da son veremedi. Kas mpafla galibiyete hasret... Kas mpafla galibiyetiyle puan n 47'ye yükselten lider Fenerbahçe, Bursaspor'u 1-0 yenerek maç fazlas yla ikinci s raya yükselen Befliktafl ile aras ndaki 5 puan fark korurken, maç eksi i bulunan Galatasaray ile aras ndaki puan fark n 7'ye ç kard. Galatasaray, ligde yar n deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile oynayacak. Kas mpafla karfl s nda 64. dakikada tak m n 1-0 öne geçiren golü atan Emre Belözo lu, ligde 9 hafta sonra gol att. Ligde en son 11. haftada Galatasaray'a penalt dan bir gol atan tecrübeli oyuncu, sakatl nedeniyle ilk yar n n son 6 maç nda forma giyememiflti. Ligin ilk haftas nda deplasmanda Torku Konyaspor'a da penalt dan bir gol atan Emre, Kas mpafla maç nda bu sezon ligdeki gol say s n 3'e ç kard. Bu sezon ligde ilk iki golünü penalt dan atan Emre, Kas mpafla maç n n 64. dakikas nda güzel bir vuruflla topu a lara gönderdi. Fenerbahçe'nin Kas mpafla maç nda ilk golünü atan Emre Belözo lu, sar kart cezal s durumuna düfltü. Karfl laflman n 87. dakikas nda sar kart gören Emre, 22. haftada deplasmanda oynanacak Elaz spor maç nda forma giyemeyecek. (AA) STANBUL - Süper Lig'de son galibiyetini 11. haftada 9 Kas m 2013'te oynanan Gaziantepspor maç nda alan lacivert-beyazl ekip, bu tarihten sonra oynad 9 karfl laflmada galip gelemedi. Ligin 21. haftas nda Fenerbahçe fiükrü Saraco lu Stad 'nda Fenerbahçe ile mücadele eden Kas mpafla, 10 kifli kald maçta rakibine 2-1 yenilerek, galip gelememe serisinin 10 maça ç kmas n engelleyemedi. Son 10 maçta 6 beraberlik, 4 ma lubiyet alan Kas mpafla, 21. hafta sonunda 30 puanda kald ve maç fazlas yla 7. s rada yer ald. Fenerbahçe maç nda sar kart gören Adem Büyük ile ikinci sar karttan ihraç edilen Kerem fieras, cezal duruma düfltü. Lacivert-beyazl tak mda Fenerbahçe mücadelesi öncesinde 6 oyuncu sar kart cezas s n r nda bulunurken, bunlardan sadece Adem Büyük sar kart gördü. Adem'in yan s ra ikinci sar karttan oyundan at lan Kerem fieras da cezal duruma düfltü. Her iki oyuncu da Süper Lig'in 22. haftas ndaki Sivasspor maç nda forma giyemeyecek. (AA) Befliktafl 10 kifliyle kazand STANBUL - Befliktafl, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftas nda, ikinci yar s n 10 kifli oynad maçta Bursaspor'u 1-0 ma lup ederek, hem zirve yar fl n sürdürdü hem de Galatasaray derbisi öncesi moral buldu. Siyah-beyazl lar, Bursaspor galibiyeti ile puan n 42'ye yükselterek, maç fazlas yla ikinci s raya yükseldi. Maç n 44. dakikas nda Ersan Adem Gülüm'ün k rm z kart görmesiyle kalan 46 dakikay 10 kifli oynayan "Kara Kartallar", Hugo Almeida'n n 71. dakikada att golle, 3 puan n n sahibi oldu. Gelecek hafta Türk Telekom Arena'da Galatasaray ile karfl laflacak siyahbeyazl lar, böylece derbiye de puan kaybetmeden moralli gidecek. Befliktafll futbolcular maç n ard ndan büyük bir sevinç yaflarken, taraftarlarla birlikte tezahüratlar yapt. Futbolcular birlikte tribünlerin önüne gelirken, Olcay fiahan' n önderli inde taraftarlarla birlikte tezahüratlar yap p, 3 puan kutlad. Bursaspor karfl s nda tak m n n golünü kaydeden Hugo Almeida, kariyer rekorunu k rd. Ligdeki gol say s n 12'ye ç karan Portekizli futbolcu, bir sezonda en çok gol att döneme imza att. Siyah-beyazl formayla geldi i ilk sezon 4, sezonunda 11, geçen sezon da 9 gol atan Almeida, bu sezon henüz 21. haftada 12 gole ulaflt. Befliktafl'tan önce Almanya'n n Werder Bremen tak m nda forma giyen Almeida, 'de 5, 'de 11, sonraki sezon iki sezonda 5 ve 7 gol atm flt. Hugo Almeida, Befliktafl'a geldi i sezonun ilk yar m sezonunda Werder Bremen formas yla 9 gol kaydetmiflti. Befliktafl' n 71. dakikada Almeida ile buldu u golün ard ndan siyah-beyazl lar, büyük bir sevinç yaflarken, teknik direktör Bilic de adeta cofltu. Önce golün sevincini yaflayan H rvat teknik adam, daha sonra tribünlere dönerek, tezahürat yapmalar için koluyla hareketler yapt. Siyah-beyazl lar, Bursaspor galibiyeti ile Süper Lig'de üst üste 4. galibiyetini ald. Bu sezon ligin ilk 4 haftas nda da ayn baflar y gösteren Befliktafl, son 4 haftada ald 12 puanla, puan n da 42'ye tafl d. Ersan Adem Gülüm'ün maç n 44. dakikas nda Bursasporlu Civelli ile yaflad pozisyonun ard ndan k rm z kart görmesiyle, Befliktafl 46 dakika 10 kifli oynamak zorunda kald. (AA)

14 SPOR 18 fiubat 2014 Sal 15 Kira sorunu "fieker"in TADINI KAÇIRDI ANKARA - fiekerspor Kulüp Baflkan Orhan Kapelman, "Yaklafl k 10 y ld r kulland m z fieker Fabrikalar 'n n Etimesgut'taki yerleflkesindeki tesislerden tahliye edildi imiz için s k nt l günler yafl yoruz" dedi. Kapelman, AA muhabirine yapt aç klamada, fiekerspor'un Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri oldu una dikkati çekerek, y llard r kulland klar tesislerden haks z bir flekilde tahliye edildiklerini iddia etti. Tesislerden ç kar lma nedeninin kira art fl oldu unu ifade eden Kapelman, "3 bin liradan 40 bin liraya yükseltilen kiray ödeyemememiz. Hangi 3. lig kulübü 40 bin lira kira ödeyebilir? Bizim burada yat r mlar m z var. Tüm kulüp buray kullan yor. Ayl k 80 bin lira giderimiz var. Bu kiray ödeyemeyece imizi söyledik ama dinlemediler" diye konufltu. Özellikle altyap olmak üzere futbolcular n n zor durumda oldu unu dile getiren Kapelman, "Oyuncular sokakta kald. A ve A2 tak m na bir bina tuttuk. Bir k sm n da Türk fieker'in misafirhanesinde kal yor. Günde bin 500 lira veriyoruz. Di erleri ise aç kta kald. Kimi memleketine döndü. Bu çocuklara elimden geldi i kadar sahip ç kaca m. Sezon ortas nda, ligin bitimine 13 hafta kala yaklafl k 400 futbolcumla kap d flar edildim" ifadelerini kulland. fiekerspor'un 2005 y l ndan beri tesisleri kulland tesislere çeflitli yat r mlar yapt n hat rlatan Kapelman, flunlar söyledi: "1947'de kurulduk ve Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biriyiz. Binlerce y ld z yetifltirdik. Milli tak mlara, Türk futboluna yüzlerce futbolcu, teknik adam kazand rd bu kulüp. Tesisleri elinden al nsa da elimizden geldi i kadar da yaflataca z bu kulübü." Milli Tak mlar Teknik Direktörü Fatih Terim'in yan s ra birçok kulüpten destek mesaj ald klar n anlatan Kapelman, "Ankaragücü Kulübü Baflkan Mehmet Yi iner ve Ankaragücü camias, Adana Demirspor, Antalyaspor, Befliktafl, Fenerbahçe, Galatasaray, hepsine ayr ayr teflekkür ediyorum. Bu hafta baz tak mlar, bize destek olmak için bafllang ç düdü ünden sonra iki dakika topa vurmayacak. Desteklerini esirgemeyen tüm arkadafllar m za minnettar z" ifadelerini kulland. Tek isteklerinin tesisin tekrar kulübe tahsis edilmesi oldu unu anlatan Kapelman, sözlerini flöyle tamamlad : "Türkiye'nin her yerinden yüzlerce çocu u bar nd r yor, besliyor, spor yapt r yoruz. Tüm liglere futbolcu yetifltiriyoruz. ngiliz Manchester City, altyap m z nedeniyle bizi pilot tak m seçti. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Baz kulüplerde uygulanan, yat r m üzerindeki arsan n kulübe tahsisi genelgesinin bize de uygulanmas n istiyoruz." fieker Fabrikalar Genel Müdür Vekili Bülent Üzümcü, fiekerspor'un tahliyesi nedeniyle yapt aç klamada, kulübün kurumun kirac s oldu unu belirterek, alacaklar nedeniyle mahkemenin kurumu hakl buldu unu söylemiflti. fiekerspor'un amatör branfllardan oluflan kulübün baflkanl n kendisinin yapt n anlatan Üzüncü, konuyla ilgili flu aç klamay yapm flt : "Biz 87 y ll k bir kurulufl olarak amatör spor ruhuna her zaman inand k, destek olduk. Bu fut- Mesut Özil son maçlarda etkisiz ANKARA - ngiltere Premier Ligi ekiplerinden Arsenal'in y ld z Mesut Özil, son maçlardaki düflük performans yla hayal k r kl yarat yor. Ligde forma giydi i ilk 13 karfl laflmada 4 gol ve 8 asistle Arsenal'in liderli e uzanmas nda önemli rol üstlenen ve tüm futbolseverlerin be enisini kazanan Özil, ç kt son 10 karfl laflmada ise sadece bir asist üreterek tak m n n liderlik koltu unu Chelsea'ye kapt rmas na engel olamad. Özil'in ligde ilk yar da gösterdi i performans tekrarlayamamas n n nedenleri aras nda birçok farkl yorum yap l yor. Baz bas n organlar, y ld z ismin oynad önceki kulüplerde devre aras nda dinlendi ini ve bu nedenle Premier Lig'in aral ks z yo un maç trafi ini kald ramad n iddia ediyor. Real Madrid formas yla La Liga'da oynayan Özil'in daha fiziksel ve güce dayal futbolun oynand Premier Lig'de teknik özelliklerini sergileyemedi i ve rakip tak m oyuncular karfl s nda yeteneklerini göstermekte zorlanmas da performans n n düflmesinde etkili nedenler olarak s ralan yor. Arsenal'in Manchester City ile 0-0 berabere kald son maçta da etkisiz futbolunu sürdüren Türk as ll Alman oyuncu, ilk kez tribünlerin sl kl protestosuna maruz kald. Maç n ard ndan Arsenal'in resmi televizyon kanal na konuflan taraftarlardan baz lar, Özil'in maçlara yedek soyundurulmas ve yerine Alman oyuncu Lucas Podolski'nin monte edilmesi gerekti ini savunuyor. Ada bas n ndan Metro gazetesi Özil'in Arsenal'deki ilk maçlarda sergiledi i üstün performans nedeniyle kulübün efsane ismi Dennis Bergkamp'a benzetildi ini hat rlat rken, son maçlardaki kötü futbolunun ard ndan "yeni Andrey Arshavin olma yolunda ilerledi i" de erlendirmesinde bulunuyor. Sezon bafl nda Real Madrid'ten 50 milyon avro bonservis bedeli karfl l nda Arsenal'in yolunu tutan Özil'e getirilen en önemli elefltiriler aras nda skorer yönden zay f kalmas gösteriliyor. Tak m n geriye düfltü ü karfl laflmalarda gol yollar nda etkisiz oldu u, Alman oyuncunun "öldürücü ara paslar n " de erlendirecek oyuncular n say s n n azl nedeniyle daha çok flut çekmeye yönelmesi gerekti inden bahsediliyor. (AA) Bursal Bekir in keyfine diyecek yok BURSA - Bursaspor'un, ara transfer döneminde PTT 1. Lig ekiplerinden Manisaspor'dan kadrosuna dahil etti i ve taraftarlar n "Bursal Bekir" lakab n verdi i Bekir Y lmaz, hayalini gerçeklefltirmenin mutlulu- unu yafl yor. Y lmaz, Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yapt r lan yeni stadyum inflaat nda AA muhabirine yapt aç klamada, yeflilbeyazl formay giymeye bafllad ktan sonra gösterdi i performansla taraftarlar n büyük ilgisiyle karfl laflt n söyledi. Bursa'da ve Bursaspor'da bulunmaktan son derece mutlu oldu unu anlatan 25 yafl ndaki orta saha oyuncusu, gösterdi i performansta kendisine yönelik ilginin büyük etkisi oldu unu, bu performans n sürdürmek istedi ini dile getirdi. Bekir Y lmaz, Bursaspor'a geldi i ilk gün, taraftara aç k gerçeklefltirilen imza töreninde yeflil-beyazl taraftarlara, "Bana bundan sonra Bursal Bekir olarak seslenin" dedi ini hat rlatarak, "O an tamamen do al olarak geliflti. O söz a z mdan ç kt ve taraftarlar n da çok hofluna gitti. Güzel bir ambiyans oldu. O andan sonra lakab m da 'Bursal Bekir' olarak kald. Bundan çok mutluyum ve her zaman da 'Bursal Bekir' olarak kalmak istiyorum" dedi. Bursaspor'a transferinin çok k sa bir zamanda gerçekleflti ini belirten Y lmaz, yeflil-beyazl kulüpten ilk teklifi ald anda büyük bir heyecan yaflad n, o heyecan hiçbir zaman unutamayaca n dile getirdi. Oyuncu, hayallerinin tak m na geldi ine dikkati çekerek, "Her futbolcunun hayalinin tak m Bursaspor. Bursaspor'a gelmek kolay de il. Bursaspor gibi bir tak mda forma giymeyi herkes hayal eder ama bu hayale baz - lar ulafl r. Ben de bu hayale ulaflt m için Allah'a flükrediyorum" ifadesini kulland. Y lmaz, futbola bafllang ç hikayesinin de ilginç oldu unu anlatarak, sözlerini flöyle sürdürdü: "Futbola bafllamama komflumuz vesile oldu. 8-9 yafllar nda mahalle aras nda arkadafllarla maç yap yorduk. O zaman ailemi maddi durumu da çok çok iyi de ildi. Okulum vard. Bunun için ekstra maddi güç gerekiyordu. Buca Belediyesinde çal flan komflumuz Handan abla, beni Buca Belediyespor'un altyap s na kaydettirdi. Buca Belediyespor Kulübü, Bucaspor'un pilot tak m gibi. ki üç antrenmana ç kt ktan sonra hemen lisans m ç kard lar. Sonra Bucaspor'da profesyonel sözleflmeye imza att m. Dört y l burada forma giydikten sonra Manisaspor'a transfer oldum. Dört y l da Manisaspor'da oynad m ve flu anda Bursaspor'day m. stikrar seven bir oyuncuyum. Hedefim, Bursaspor formas n sürekli baflar yla giymek ve Bursaspor formas yla A Milli Tak ma gitmek." Oyuncu, futbolculuk yaflant s nda en büyük deste i ailesinden gördü ünü dile getirerek, ailesinin kendisini hiçbir zaman yaln z b rakmad n, Bursa'da da onlarla yaflayaca n ifade etti. Bursaspor'a transferi gündeme geldi inde teknik direktör Christoph Daum ile çal flaca için ayr bir heyecan yaflad n vurgulayan Y lmaz, "Daum çok büyük bir hoca. Buraya gelirken de onunla çal flaca m için de heyecanlanm flt m. Dünyan n tan d bir hoca. Bize de bütün bildiklerini, bilgilerini, k saca her fleyi aktar yor. Çok büyük bir hoca ve ondan ö renmeye devam edece im" de erlendirmesinde bulundu. (AA)

15 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B17 fiubat 2014 Pazartesi Yasemin AYDO DU Unutulmaya yüz tutan meslek: ÇERÇ L K ELAZI - SMA L fien - Unutulmaya yüz tutmufl mesleklerden çerçili in Elaz daki son temsilcilerinden Faik Aksoy (48), tüm olumsuzluklara ra men iflini sürdürmeye çal fl yor. nsanl k tarihinin en eski mesleklerinden biri olan çerçilik mesle i, gezgin sat c lar n eflek, at üstünde veya araçlar nda tafl d klar i neden ipli e ürünleri, köy köy dolafl p köylünün mal karfl l nda takas etmesi ya da para karfl l nda satmas usulüne dayan yor. Ulafl m n güçlükle yap ld dönemlerde k rsal kesimde yaflayanlar n temel ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda büyük öneme sahip olan çerçilik, ulafl m n rahatlamas ve marketlerin köylere kadar yerleflmesiyle önemini kaybetti. Elaz da yaflayan 6 çocuk babas Faik Aksoy (48), 27 y l önce bafllad çerçilik mesle ini yeterince kazanamamas na ra men sürdürüyor. Aslen Erzurumlu olan Aksoy, AA muhabirine yapt aç klamada, 1986 da Elaz a geldi ini ve kendisi gibi çercilik yapan bir akrabas n n yan nda ifle bafllad n belirterek, flöyle konufltu: Çerçili e ilk bafllad m y llarda bu ifl daha zevkliydi, ifller yolundayd. Köylü flehire gidemedi inden çerçilerden al flverifl yap yorlard. Köye girdi imiz zaman araban n bafl na en az kad n toplan rd. Kalabal ktan dolay s k nt ya girerdik. Hesab kitab yapabilmek için milleti s raya koyard k fakat flimdi akflama kadar geziyoruz koca köylerde 3-5 tane müflteri ancak geliyor. Eskiden köylünün her türlü ihtiyac n karfl lad klar için onlar n bel kemi i olduklar n ve el üstünde tutulduklar n ifade eden Aksoy, mesle in önemini yitirmesiyle k ymetlerinin de kalmad n vurgulad. Son zamanlarda ifllerin kötüye gitmesi nedeniyle evinin geçimini sa lamak için hamall k gibi ek ifller yapmaya bafllad n belirten Aksoy, geçen y l geçirdi i trafik kazas sonucu diz kapaklar ndan ve sa omzundan sakatland için a r iflleri de b rakmak zorunda kald n ve sadece çerçilikle u raflt n kaydetti. Her fleye ra men çerçilik yaparak ailesinin geçimini sa lad n aktaran Aksoy, en büyük s k nt s n n çocuklar n n okul ihiyaçlar n karfl layamamas oldu unu vurgulad. Üç o lunun okudu unu, bir k z n n liseyi bitirdi ini ve üniversiteye gitmek istedi ini anlatan Aksoy, flöyle konufltu: Kazadan önce ek ifllere gidiyordum. Sanayiye gidip kamyon yüklüyordum, kuyu ifli al p yap yordum. Bir yandan çerçilik di er yandan öteki ifller gül gibi geçiniyordum. Kazadan sonra ifllerim bozulunca liseyi bitiren k z m üniversiteye gönderemedim. K z m çal flkand, dersleri de iyiydi. Beni üniversiteye göndermezsen hakk m helal etmem dedi. Gözüm kesmiyor ve elimden bir fley gelmiyor. Çerçinin k z Özlem Aksoy (19) da en büyük hayalini üniversite bitirip ö retmen olmak fleklinde aç klayarak, Liseyi bitirdim, üniversiteye de gitmek istiyorum. Babam kaza geçirdikten sonra iflleri çok kötüye gitti. Okumak istememe ra men babam okutmay düflünmüyor dedi. Aksoy un lisede okuyan en büyük o lu Mehmet (16) ise ablas na ve zor koflullarda okuyan kardefllerine üzüldü ünü belirterek, Lise 2 ye gidiyorum. 2 y l sonra benim de okulum bitiyor. Korkar m ben de ablam gibi üniversiteye gidemeyece im. Allah tan babama daha iyi bir r z k kap s açmas n diliyorum ifadesini kulland. (AA) Türkiye ve stanbul modan n alternatif merkezi olacak Moda Tasar mc lar Derne i Baflkan Mehtap Elaidi STANBUL - ZAFER ARSLAN - Moda Tasar mc lar Derne i Baflkan Mehtap Elaidi, Türkiye nin ve yarat c alanlarda son y llar n en çok konuflulan flehirlerinden biri olan stanbul un, modan n alternatif merkezleri olarak konumland n söyledi. Elaidi, AA muhabirine yapt aç klamada, Türk haz r giyiminin markalaflmas n n, sektörün uluslararas pazarlardaki görünürlü ünü art raca n vurgulad. Haz r giyim sektöründe tasar m ve uluslararas rekabetin gelifltirilmesi amac yla 10 Türk tasar mc n n ocak ay nda moda dünyas n n sayg n fuarlar ndan Paris teki Who s Next fuar na kat ld n anlatan Elaidi, tasar mc lar n fuarda sonbahar-k fl koleksiyonlar n sergilediklerini kaydetti. Türk modac lar n bu ay içinde de Collection Premiere Moscow fuar na kat laca n aktaran Elaidi, flöyle devam etti: Bu geliflmeler çok önemli çünkü Türkiye de 4-5 senedir moda anlam nda önemli fleyler oluyor. Yurt d fl nda da duyuluyor ama tam bilinmiyor. Çünkü onlar için Türkiye tekstil ülkesi ama tedarikçi asl nda. fiimdi birden bire Türkiye de moda ad na arka arkaya operasyonlar yap l yor ve herkeste uyanma var. Bu tür projeler birbirini destekliyor. Fransa n n akabinde Rusya da olmas çok önemli. Böylelikle Türk moda tasar mc lar dünyaya aç l yor. Elaidi, uluslararas alanda moda yap c ülke konumuna gelmek için markalaflman n yan s ra özgün tasar m ve koleksiyonlarla dünya giyim trendlerinde belirleyici ve kat l mc olabilmenin önemine iflaret etti. Mehtap Elaidi, sözlerini flöyle sürdürdü: Paris e giden tasar mc lar ciddi de erlendirmeyle seçildi. Bu da asl nda moda tasar m nda insan yetiflti ini gösteriyor. Bu kapsamda ben ve Gül A fl, Gamze Saraço lu, Tuvana Büyükç nar Demir, Özlem Kaya, Nihan Peker, Simay Bülbül, Çi dem Ak n, Nejla Güvenç ve Asl Güler, 45 er parçadan oluflan koleksiyonlarla fuara kat ld k. Bütün projeler de birbiri ard na eklenerek tek bir amac destekliyor asl nda; Türkiye de moda sektörünün oluflmas ve uluslararas rekabet gücüne kavuflmas. Elaidi, modada New York ve Paris gibi eksenlerin de iflmeye bafllad n ifade ederek, Türkiye nin alternatif pozisyon yaratmas gerekti ini düflündü ünü söyledi. (AA) Foto raf n Dili

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra,

KARAR. Mazeretli Olanlar: Ümüt DAĞILMIŞGÜL,Celalettin GÖNÜLTAŞ, Ramazan MADEN, Suna ŞEKEROĞLU nun mazeretlerinin oy birliği ile kabulünden sonra, T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ KARAR Tarihi 24/10/2014 Sayısı 20582433-302.03-106 Birleşim 10 Oturum 1 Özü Yoklama ve önceki toplantının karar özetinin kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı