ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ARİFİYE BELEDİYESİ 2012 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 Sayfa Yılı Faaliyet Raporu Arifiye Belediyesi Tanıtım Medya

2 Sayfa2

3 Sayfa3 ÖNSÖZ Arifiye Belediyesi 1956 yılında kurulmuş olup, bu tarihten itibaren göreve gelen bütün arkadaşlarımız gibi bizlerde halkımızın güven ve teveccühüne layık olmak adına hazırlamış olduğumuz projelerimizi hayata geçirmek için hizmetlerimizi şevk ve azimle yapmaya devam edeceğiz tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun gereğince belediyemize katılan iki belediye ile birlikte belediyemiz ilçe statüsü kazanmış, daha güçlü ve büyük bir belediye haline gelmiştir. Belediyemizin vizyon ilkelerini açıklarken, hizmet sunumunda KALİTEYİ ESAS ALACAĞIMIZI belirtmiş, insan odaklı yönetim anlayışı içinde olacağımızı ifade etmiştik. Hedefimiz, çağdaş belediyecilik ile planlı kentleşmeyi sağlamak, Arifiye'mizi MARKA haline getirmektir. Bunu yaparken de, Arifiye geleneğine sahip çıkan, idealist, değişime açık bir model belediye olmayı amaçladık. Belediye olarak ASLİ GÖREVLERİMİZİ çok iyi biliyoruz ve bunları gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra da, saydamlık ve etkinlik çerçevesi içinde, kaynakları toplumun tüm kesimine sosyal adalet içinde rasyonel bir şekilde dağıtıyoruz. Kaynakları kullanırken, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın ve ilçemizin ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlarda yatırım ve harcamalar yapılmaktadır. Temelinde, Belediye hizmet etmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Arifiye, ciddi bir atılım ve gelişim içindedir. Coğrafi yapısı, sanayisi, tarımı, doğası ile Arifiye büyük bir potansiyele sahiptir. Bizlere düşen bu gücü harekete geçirmek ve doğru politikalarla birleştirerek projeler oluşturmaktır. Bu yoldaki amacımız, Arifiye'yi daha ileri götürürken, kaliteyi esas alarak yaptığımız işlerin gelecek nesillere sermaye sağlayacak bir miras olarak kalmasını temin etmektir. Bunun için de tüm projelerimizi kalıcı, sürdürülebilir, halkın refahı, huzuru ve mutluluğu üzerine oluşturuyoruz. Daha huzurlu bir şehir ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir Arifiye bırakmak zorunda olduğumuzu hiç kimsenin unutmaması lazım. Birlik olur, birbirimizi sever ve güç birliği yaparsak kuşkusuz çok daha başarılı sonuçlar alacağız. Huzur ve mutluluk içinde hep birlikte yaşadığımız bu güzel ilçeyi birlikte yönetir, sorunlara birlikte çözüm arar, birlikte çalışır ve yapılanlara sahip çıkarsak, kuşkusuz ilimizin ve bölgemizin yıldızı olmamız kaçınılmazdır. Bunu başarmak, huzur ve refahın hâkim olduğu Arifiye'yi inşa etmek sadece kendimiz için değil daha da önemlisi geleceğimiz, evlatlarımız için kuşanmamız gereken bir sorumluluktur yılı faaliyetlerimizi içeren bu raporu bilgilerinize sunarken, hepinizi en içten sevgilerimle selamlıyorum. İsmail KARAKULLUKÇU Arifiye Belediye Başkanı

4 Sayfa4

5 Sayfa5 İÇİNDEKİLER Önsöz 02 Arifiye Belediyesi Meclis Üyeleri GENEL BİLGİLER. 06 A) Misyon,vizyon ve ilkeler. 06 B) Yetki görev ve sorumluluklar. 06 C) İdareye İlişkin bilgiler Fiziki Yapı Organizasyon Şeması Araç ve Makine Parkı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi AMAÇ VE HEDEFLER FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 14 A) Mali Bilgiler Mali Denetim B) 2012 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Evlendirme Memurluğu Bilgi İşlem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Satın Alma Birimi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü. 84

6 Sayfa6 4 ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek- 1: Üst Yönetici İç Kontrol Güvence Beyanı Ek- 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı Ek- 3: Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 4: Özel Kalem Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: Fen İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 5: İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 6: Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-7: Zabıta Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek-8: Temizlik İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 9: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 10: Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı Ek- 11: Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Yetkilisinin Beyanı

7 Sayfa7 1. GENEL BİLGİLER MİSYON VİZYON VE İLKELER MİSYON Sürekli gelişen bir anlayışla, Arifiye halkına çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmak VİZYON Şehircilikte ve belediyecilikte örnek ve modern bir Arifiye Türkiye de ve dünyada başarılarıyla tanınan bir yerel yönetim TEMEL DEĞERLER Önce Arifiyeli'nin memnuniyeti Kaliteli belediyecilikte sürekli gelişme Belediye çalışanlarının da mutluluğu Kolaylaştıran yerel yönetim hizmeti mazeret yok anlayışıyla çalışmak Ortak akılla, demokratik, şeffaf hizmet üretmek KALİTE POLİTİKAMIZ Dünya standartlarında bir kent hayatını sürdürülebilir kılmak Sürekli gelişen Her gün öğrenen Bilgiyi, gelişmeyi ve hizmeti paylaşan kaliteli yönetim anlayışı belirlenmiştir. BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Belediye Kanununda Belediyenin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 14: Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir

8 Sayfa8 belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE 15: Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek.

9 Sayfa9 d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak.

10 Sayfa10 p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67'nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

11 Sayfa11

12 Sayfa12 ARAÇ VE MAKİNA PARKI Sır a Kullanım Amacı Markası Modeli Plakası No 1. Makam Aracı Peugeot DE Makam Aracı Corolla Verso ZC Binek Aracı Tofaş Kartal DE Binek Aracı Toyoto Corolla DS Binek Aracı Toyoto Corolla FF Binek Aracı Renault Symbol ZS Binek Aracı Renault Symbol FY Binek Aracı Renault Symbol ZE Minibüs Otoyol İveco TF Minibüs Otoyol İveco TR Minibüs Magirus AU Cenaze Aracı Toyota YA Cenaze Aracı Kamyonet Mitsubishi SA Vidanjör BMC DZ Kapalı kasa Kamyonet Peugeot J TF İtfaiye Aracı İveco TF Ambulans İveco Daily YL Kamyonet 4x4 Landrover AD Kamyonet 4x2 Nissan Country SE Kamyonet Ford Connect D Çöp Kamyonu İveco DZ Çöp Kamyonu Ford Kargo EP Çöp Kamyonu Ford Kargo EF Çöp Kamyonu Ford Kargo B Çöp Kamyonu Ford Kargo TS Çöp Kamyonu BMC ZU Çöp Kamyonu İveco AH Çöp Kamyonu Mitsubishi DN Kamyon BMC ZK Kamyon BMC ZN Damperli Kamyon Desoto TR Damperli Kamyon Dodge Desoto FV Damperli Kamyon Mercedes B Damperli Kamyon Mercedes B Kamyon Dodge DH.974

13 Sayfa Traktör Steyr DU Traktör Steyr AH Traktör Stery DE Traktör Tümasan FP Traktör Tümasan FE Traktör Başak DU Kaldırım Süpürge Aracı Gluton 2008 İş Makinası 43. Greyder Dresser 1987 İş Makinası 44. Yükleyici Hidromek 2006 İş Makinası 45. Vakumlu Süpürme Ravo İş Makinası 46. Kanal Kazıcı Yükleyici Hidromek 1999 İş Makinası 47. Kanal Kaz.HMK 101S İş Makinası 48. İş Makinası Hidromek 2011 İş Makinası 49. Ekskavatör Hyundai 2012 İş Makinası 50. Kepçe Loder Hidromek 2000 İş Makinası 2012 YILINDA ALINAN ARAÇLAR Fen İşleri Müdürlüğüne 1 adet Hyundai 210LC Ekskavatör alındı

14 Sayfa14 Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 1 adet Ford-Connect Hizmet Aracı alındı Belediyemiz Fen İşleri Garajı

15 Sayfa15 Yönetim Ve İç Denetim Sistemi Belediyemiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun hükümlerine göre yönetilmektedir. Belediyemiz 3 başkan yardımcısı ve 12 daire müdürü olarak örgütlenmiştir. Kanunlarla verilen yetki ve sorumluluklar sonucu hizmetler hiyerarşik örgütlenme ile alt birimler tarafından yürütülmektedir. Hizmetlerin daha verimli ve etkin olması için Belediye Başkanı İsmail KARAKULLUKÇU nun başkanlığında, 3 Başkan Yardımcısının katılımı ile her hafta Pazartesi günleri saat da ve 12 daire müdürünün katılımı ile ayda bir koordinasyon toplantıları yapılmaktadır sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanunu doğrultusunda mali yapılanma tamamlanmış, bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama birimlerin en üst yöneticileri harcama yetkilisi olarak, alt birimdekilerde gerçekleştirme görevlisi olarak belirtilmiştir. Muhasebe yetkilisi olarak mali hizmetler görev ve sorumlulukları yerine getirmektedir. 2. AMAÇ VE HEDEFLER Kurumumuzun amaç ve hedeflerini sıralayacak olursak; İlçemizi modern ve yaşanabilir hale getirmek, imar faaliyetlerinin ve alt yapının Planlanması ve koordinasyonu, etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretimi sağlamak, insan kaynaklarının geliştirilmesi, mali yapının güçlendirilmesi, sosyal refahın artırılması, eğitim çalışmalarına önem verilmesi, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürülmesi, çağdaş bir yönetim anlayışının ve bilincinin geliştirilmesi, zabıta hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirmek, yeni yeşil alanlar oluşturmak, tam teşekküllü bir sağlık sistemi sunmak, çarpık kentleşme yerine konut dışı kentsel çalışma alanları oluşturmak ve yapılaşmayı sağlamak, alternatif belediyecilik hizmetlerini yaygınlaştırmak, personel politikasını geliştirmek, gelir ve giderlerde etkinlik ve hız kazandırmak, belediyemizi cazibe merkezi haline getirmek, oluşabilecek afetlere en hızlı şekilde müdahale edip zararları azaltmak için gerekli önlemleri almak, eğitim, kültür, spor ve sağlık gibi alanlarda etkinlikleri arttırmak amaç ve hedeflerimizin bir kaçını teşkil etmektedir. 1- Mali Denetim 5393 sayılı belediye kanununun 25. Maddesi gereği denetim komisyonu 2012 yılı gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimini yapmış ve rapor hazırlamıştır. Belediyemiz gelir ve gider hesapları ve belgeleri her yıl Sayıştay başkanlığınca denetlenmektedir.

16 Sayfa YILI FAALİYET RAPORU BAŞKANLIK ÖZEL KALEM Başkanlık Özel Kaleminde 1 personel çalışmaktadır. Sakarya Büyük Şehir Belediye Meclisi aylık toplantısına katılım Valilik İl Koordinasyon olağan toplantısına katılım Arifiye İlçe sınırları içerisinde bulunan muhtarlar ile istişare toplantıları SASKİ olağan toplantısına katılım Belediyemize çeşitli nedenler ile gelen ziyaretçiler ile görüşme, güler yüz ve ikramda bulunarak belediyeden memnun ayrılması sağlandı. Kamu kurumlarında göreve yeni gelen veya görev değişikliği dolayısı ile makam değiştiren müdür, müdür yardımcısı ve çeşitli yerlerde göreve gelen personeller ziyaret edildi. Şehrimizde ve ilçemizde yeni açılan iş yerlerinin açılış törenlerine katılım Şehrimizde ve ilçemizde davetiye göndererek düğün, sünnet vb. cemiyetlere davette bulunanların cemiyetlerine gidilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde hasta ziyaretlerine gidilerek geçmiş olsun temennisinde bulunuldu. Şehrimizde ve ilçemizde cenazelere gidilerek taziyede bulunuldu. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullar ziyaret edilerek çeşitli ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca çocukların gelişimi açısından önemli faaliyetler hayata geçirildi. Bayramlarda ve özel günlerde birlik ve beraberlik adına kaynaşma ortamları sağlandı. İlçemize gelen misafirler ağırlandı. İlçemizin tanıtımı yapıldı. İlçemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ziyaret edilerek birlikte çalışma olanağı sağlandı.

17 Sayfa17 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yazı İşleri Müdürlüğünde 1 müdür ve 1 personel çalışmaktadır. 29 Mart 2009 mahalli idareler seçimleri sonunda 5747 sayılı kanun gereği Hanlı ve Nehirkent belediyelerinin Arifiye Belediyesine bağlanması ile ilçe statüsüne kavuşan Belediyemizde Meclis Üyesi sayısı 15 olmuştur. Belediye Meclisimiz Faaliyet dönemi içerisinde 5393 sayılı kanunun 20. Maddesine uygun olarak 11 kez toplanmıştır. Bu toplantılarda gündemde bulunan konular görüşülerek 63 adet karar alınmıştır. Yapılan toplantılara ait meclis tutanakları bir sonraki meclis toplantısında okunup onaylanmak üzere meclise sunulmuştur. Belediye Encümenimiz haftada bir kez Çarşamba günleri olmak üzere toplanmış olup, 223 adet encümen kararı alınmıştır. Alınan kararlar yazılıp imzalandıktan sonra ilgili servislere havale edilmiştir. Meclis Denetim Komisyonu, ihtisas ve imar komisyonu seçimleri, Encümen Üye seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup üyelik seçimleri şöyle sonuçlanmıştır; Meclis Başkan Vekilleri Meclis Katipleri Encümen Üyeleri İmar Komisyonu : Muharrem YAVUZ ve Hulusi KARA : Asil Mehmet GÖZYUMAN ve Deniz TAŞ Yedek Adem TURAN ve Kerim YÜKSEL : Serkan ÇARKTAN - Mahmut BAŞOĞLU : Cahit ÇATAKLAR, Mehmet GÖZYUMAN, Deniz TAŞ, Hıfzı OLGUN Plan Bütçe Komisyonu : Muharrem YAVUZ, Adnan AKBAŞ, Serkan ÇARKTAN, Yakup GENCER Çiftçi Mallarını Koruma ve Muhabere Heyeti : Hikmet ÜNLÜ, Muharrem YAVUZ, Vedat VATANSEVER, Yakup GENCER, Alaettin ŞOLPAN

18 Sayfa18 Meclis ve Encümen Oturum Tablosu Oturum Sayısı Karar Sayısı Meclis Toplantıları Encümen Toplantıları Birimlere Göre Encümen Kararları Toplam Karar Sayısı Birim Karar Sayısı

19 Sayfa Evrak Sayısı evrak sayısı Gelen Evrak Giden Evrak Dilekçe BAŞBAKANLIK İLETİŞİM MERKEZİ (BİMER) GÖREV TANIMI Belediyemiz 2006/03 sayılı genelge uyarınca uygulamaya başlanan alo 150- BİMER başvuruları ile ilgili işlemler belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce yerine getirilmektedir. Birimimiz yazı işleri müdürlüğü bünyesinde bir bilgi edinme birim yetkilisi sorumluluğunda 1 personel ile hizmet vermektedir. Başbakanlık iletişim merkezi (BİMER) doğrudan başbakanlık uygulaması olup, vatandaşlar tarafından iletilen müracaatların elektronik postanın süresi içerisinde koordinasyonun sağlanması, ilgili birimlere gönderilmesi, 10 gün içerisinde cevaplandırılması ve tekrar ilgilisine bilgi verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir yılı içerisinde 149 adet başvurunun 132 adedi, ilgililerin istekleri doğrultusunda gerekli çalışmalar yapılmış, bilgisayar teknolojisi ve yazılımı, posta telefon alt yapısının imkanları birleştirilmiş, başvurular etkin, süratli ve doğru sonuçlandırılmış, vatandaşların istekleri ile kısa zamanda çözümüne ulaştırılmıştır.

20 Sayfa20 Birimi Dilekçe Başvuru Sayısı Fen İşleri Müdürlüğü 40 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 18 Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü 6 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5 Zabıta Müdürlüğü 56 Temizlik İşleri Müdürlüğü 3 Ulaşım Müracat Sayısı Müracat Sayısı Fen İşleri Müdürlüğü İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve Ruhsat Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Ulaşım

21 Sayfa21 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz Belediyemiz personelinin özlük hakları ve çalışma sistemlerini takip etmek amacı ile 1 müdür personelle hizmet vermektedir STATÜSÜNE GÖRE PERSONEL SAYISI Bay Bayan Bay Bayan PERSONEL EĞİTİM DURUMU TAHSİLİ MEMUR İŞÇİ Sözleşmeli TOPLAM Personel İlkokul Ortaokul Lise Yüksek Okul Toplam

22 Sayfa22 Personel Eğitim Durumu Toplam Sözleşmeli Personel İşçi Memur Memur İşçi Sözleşmeli Personel Toplam Personel Grafiği Memur İşçi Sözleşmeli Memur İşçi

23 Sayfa23 EVLENDİRME MEMURLUĞU Evlendirme memurluğu Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak 1 personel ile hizmet vermektedir. 1 Ocak Aralık 2012 tarihleri arasında evlendirme memurluğumuza 369 çift evlenmek üzere başvuruda bulunmuştur. Yapılan evlendirme işlemlerinden; 4 adedi mahkeme kararı ile, 9 adedi yasal temsilci rızası ile, 3 adedi yabancı uyruklu kişi ile ve 353 adedi de normal evlilik olarak gerçekleştirilmiştir. Yine bu tarihler arasında 47 adet evlenme izin belgesi düzenlenmiştir. Yapılan tüm evlilik işlemlerinin tamamı, İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilerek Nüfus kütüklerine tescili sağlanmıştır. Evlenme Müracaatı İçin Gerekli Evraklar: Evlenecek çiftlerin Nüfus cüzdan fotokopileri 5 er adet vesikalık fotoğraf Nüfus kayıt örnekleri Yetkili Sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu.

24 Sayfa24 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi işlem müdürlüğü belediyemizin elektronik donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve onarımlarını yapmak, yazılımları güncellemek ve verilerin yedeklemesini yapmak amacı ile 1 müdür ve 1 personelle hizmet vermektedir. BİLGİSAYAR DONANIMI YENİLENDİ Fen İşleri Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü başta olmak üzere personelimizin ihtiyaç duyduğu donanımlar, ilgili müdürlük bütçelerinden karşılanmak suretiyle temin edilmiş, sistemimize dahil edilmiştir. Ana hizmet binamızda, terminal sayımız bugün itibarı ile 36 olmuştur. NETCAD OTOMASYONU KURULDU Belediyemiz İmar İşleri Müdürlüğünün dağınık olan bilgileri, IBM-X3400 Server da, NETCAD İmar Otomasyon Programında toplandı. İmar İşleri personelinin tüm verilere sağlıklı bir şekilde ulaşarak, vatandaşa doğru ve hızlı hizmet vermesi sağlandı. MAKS VERİ TABANI İÇİN HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi ) incelenerek, GIS verilerinin bu sistem için hazırlanması amacıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personeli ile işbirliği yapılmıştır. Firma ile de görüşülmüş, Coğrafi verilerin bu sisteme uyarlanması amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir. KAMERA SİSTEMİ MODİFİYE EDİLDİ. Kamera sistemimizde modifiye yapılmış, Atatürk Caddesini görüntüleyen kameralar ile kamera kayıtlarının tutulduğu bilgisayar yenilenmiştir. Bu sistem ile binamız 24 saat izlenmektedir. İNTERNET SİTESİ YENİLENDİ Belediyemizce yapılan çalışmaların, vatandaşlarımıza anlatılabilmesi için, internet sitemizin yanı sıra, LCD TV sistemi kurulmuştur. Bu konudaki çalışmalar ile İnternet sitemizin güncelleme ve dizayn değişikliği çalışmaları devam etmektedir.

25 Sayfa25 MUHTARLARA BİLGİSAYAR ALINDI İlçemiz sınırları içinde bulunan mahalle muhtarlarının talebi üzerinde, 1 adet bilgisayar ve 1 adet lazer yazıcı, 5393 sayılı Belediye Yasasının 9 ncu maddesinin son bendine göre alınmış ve ilgili mahalle muhtarlarına teslim edilmiştir. OKULLARA BİLGİSAYAR VE PROJEKSİYON CİHAZI ALINDI İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okullara ve Meslek Yüksek Okuluna, talepleri doğrultusunda, 16 Adet bilgisayar, 1 Adet e-book, 2 adet projeksiyon, 2 adet perde, 2 adet tavan asma aparatı, 2 adet 15 m.lik data kablosu, alınarak teslim edilmiştir. BELOS PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile işbirliği yapılarak, BELOS (Belediye Otomasyon Sistemi) hayata geçirilmiş, bu sayede ilçemizdeki nüfus ve CBS verilerinin anlık edinilmesi sağlanmış, Gelir Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, Mükellef bilgilerini güncellenmesi sağlanmıştır. K.P.S. FAALİYETE GEÇİRİLDİ. Belediyemizde Kimlik Paylaşım Sistemi devreye sokularak ilgili müdürlükler tarafından kullanılması sağlanmıştır. REKLAM BİLBOARDLARI YAPTIRILDI. Belediyemizin yaptığı çalışmaların halka duyurulması, halkla iletişimin sağlanması yönündeki çalışmalar gereği, Basın ve Halkla ilişkiler müdürlüğümüz bünyesine alınmıştır. Bu kapsamda 10 adet reklam panosu yaptırılmış, ilçemizin en işlek noktalarına monte ettirilerek, belediyemize ait çalışmalar ve firma reklamları sergilenmektedir. HİZMET BÜLTENİ HAZIRLANDI. Belediyemizin çalışmalarının vatandaşımıza duyurulması amacıyla bir bülten hazırlanarak vatandaşımıza dağıtılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında takvim çalışması yapılarak vatandaşımıza dağıtılmıştır. ARİFİYE TANITIM KİTABI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR İlçemizin yerel ve ulusal çapta tanıtımı amacıyla, bir tanıtım kitabı hazırlanmakta olup, çalışmalar devam etmektedir.

26 Sayfa26 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41'nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği biçimde hazırlanan Belediyemizin 2012 yılı Faaliyet Raporu aşağıya çıkartılmıştır. GİDER BÜTÇESİ Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi TL olarak tahmin edilmiş, TL ek ödemeyle toplam ,00.-TL olup, yıl sonunda ,55.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Gider Bütçesinin gerçekleşme oranı %89,58 dir tarihleri arasında Ekonomik Sınıflandırmaya göre Gider Dökümü aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HARCAMA KALEMİ HARCAMA TOPLAMI TOPLAM GİDER ORANI Personel Giderleri ,78 % 19,35 S.G.K Devlet Primi Gid ,46 % 03,14 Mal ve Hizmet Alım Gid ,03 % 38,80 Faiz Giderleri ,31 % Cari Transferler ,13 % 02,22 Sermaye Giderleri ,50 % 34,52 Sermaye transferler ,34 % 00,30 Yedek Ödenekler 00,00 % GENEL TOPLAM ,55 %100,00 GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ Personel Giderleri 0,30% 0 34,52% 19,35% 38,80% 3,14% SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Faiz Giderleri 2,22% 1,67% Cari Transferler Sermaye Giderleri

27 Sayfa yılında Gider Bütçesinden yapılan harcamaların birimlere dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP KODU HESAP ADI HARCAMA GİDERE ORANI TOPLAMI Özel Kalem ,38 %02, Yazı İşleri Müdürlüğü ,04 %00, Fen İşleri Müdürlüğü ,44 %67, Mali HizmeTLer Müdürlüğü ,94 %04, Personel Müdürlüğü ,79 %00, Kültür ve Sosyal İşl.Md ,86 %03, İmar ve Şehircilik Md ,12 %05, Zabıta Müdürlüğü ,46 %02, Park ve Bahçeler Md ,38 %02, Temizlik İşleri Md ,14 %10,26 TOPLAM ,55 %100,00 2,69% 2,96% 5,29% 3,23% 0,64% GİDER BÜTÇE GRAFİĞİ 10,26% 2,52% 0,96% ÖZEL KALEM YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4,22% 67,23% PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

28 Sayfa yılında Gider Bütçesinde; tahmin edilen ödeneklerin yapılan harcamalara göre gerçekleşme oranları ; MÜDÜRLÜK ÖDENEK HARCAMA ORANI TOPLAMI Özel Kalem , ,38 %70,15 Yazı İşleri Müdürlüğü , ,04 %63,84 Fen İşleri Müdürlüğü , ,44 %95,61 Mali Hizmetler Müdürlüğü , ,94 %88,02 Personel Müdürlüğü , ,79 %52,50 Kültür ve Sosyal İşl.Md , ,86 %98,37 İmar ve Şehircilik Md , ,12 %60,90 Zabıta Müdürlüğü , ,46 %74,79 Park ve Bahçeler Md , ,38 %89,86 Temizlik İşleri Md , ,14 %90,28 TOPLAM , ,55 %89,58 BİRİMLERİN BÜTÇE GERÇEKLEŞME GRAFİĞİ ÖZEL KALEM 74,79% 89,86% 90,28% 70,15% 63,84% 95,61% 88,02% YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS. İŞL. MÜD. 98,37% İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD. 60,90% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 52,50% PARK VE BAHÇELER MÜD. TEMİZLİK İŞLERİ MÜD.

29 Sayfa29 GELİR BÜTÇESİ Belediyemizin 2012 yılı Gelir Bütçesi ,000 TL. Olup, yıl sonunda ,55 TL. olarak gerçekleşmiştir yılı Gelir Bütçesinin gerçekleşme oranı %66,64 olmuştur. Vergi Gelirlerinde öngörülen ,51 TL. iken gerçekleşen ,30 TL. olup gerçekleşme oranı %64,76 olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde öngörülen ,95 TL. iken gerçekleşen ,70 TL olup gerçekleşme oranı %76,32 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar için öngörülen ,00 TL. iken gerçekleşen 0TL olup gerçekleşme oranı %0 olmuştur. Diğer Gelirler için öngörülen ,95 iken gerçekleşen ,55 TL. olup, gerçekleşme oranı %94,29 olmuştur. Sermaye Gelirleri için öngörülen ,00 TL. iken gerçekleşen ,00 TL. olup gerçekleşme oranı %39,08 olmuştur yılı Bütçe Gelirleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 1.292, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı 7.976, İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı 7.008, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 5.982, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Ekonomik Hizmetler 1.008, Diğer Kurumlar Hasılatı 232, Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 570, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye 0

30 Sayfa Diğer Faizler (Banka) 9.978, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları 204, Diğer Paylar 9.093, Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 825, Kişilerden Alacaklar Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli 0 gelirler Arazi Satışları , Arsa Satışı , Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 0 TOPLAM , yılı gelirlerinin 2012 yılı ödeneklerine göre gerçekleşme oranları aşağıdaki gibidir. HES NO: GELİR TÜRÜ 2012 GELİR TAH 2012 GELİR TAHSİLATI ORANI % 01 Vergi Gelirleri , ,30 64, Mülk. Üzer.Alın.Ver , ,18 57, Dah.alın.mal ve hiz.ver , ,01 81, Harçlar , ,01 99, Başka yerde sınıflandırılmış vergiler 8.780, ,10 68,13 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri , ,70 76, Mal ve hizmet satış gelirleri , ,12 100, Kurumlar hasılatı 1.816, ,90 100, Kira gelirleri , ,68 70,34 05 Diğer gelirler , ,55 94, Faiz gelirleri 9.978, ,27 100, Kişi ve kurumlardan alınan paylar , ,89 99, Para cezaları , ,39 58, Diğer çeşitli gelirler 825,00 825,00 100,00 06 Sermaye gelirleri , ,00 100, Taşınmaz satış gelirleri , ,00 100, Taşınır satış gelirleri TOPLAM , ,5 78,86

31 Sayfa ve 2012 YILLARI KARŞILAŞTIRMASI GİDER BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GİDER KALEMİ 2011 GİDERİ 2012 GİDERİ FARK (%) Personel Giderleri , , ,67 Sosyal Güvenlik Kur.Primi , , ,89 Mal ve Hizmet Alımı , , ,25 Faiz Giderleri , , ,65 Cari Transferler , , ,30 Sermaye Giderleri , , ,92 Sermaye transferleri , ,34-19,13 Yedek Ödenekler TOPLAM , , , , , , , , , ,00 personel giderleri S.G.K pirimi Mal ve hizmet alımı faiz giderleri cari transferler sermaye giderleri sermaye transferleri 0, gideri 2012 gideri

32 Sayfa32 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI GELİR TÜRÜ 2011 YILI GELİRİ 2012 YILI GELİRİ FARK (%) Vergi Gelirleri , , ,77 Teşebbüs ve , , ,31 Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve , Yardımlar Diğer Gelirler , , ,94 Sermaye Gelirleri , , ,28 Alacaklardan Tahsilât Red ve İadeler TOPLAM , , , , , , , , , , , ,55 vergi gelirleri teşebbüs ve mülkiyet gelirleri diğer gelirler sermaye gelirleri ,00 0, , , , , geliri 2012 geliri Yukarıdaki tablodan da anlaşıldığı gibi, 2012 yılı gelirimiz 2001 yılına göre % 5,75 artmıştır. Buna karşılık giderlerimiz ise 2012 yılında % 39,85 artmıştır. 2. BORÇ YÖNETİM RAPORU tarihi itibarıyla; İller Bankası Kredi Borcumuzun dökümü aşağıya çıkarılmıştır: ALACAKLI KURUM BORÇ TOPLAMI İller Bankası Kredi Borcu + Faiz ,08 TOPLAM , tarihi itibarıyla banka mevcudumuz : ,65.-TL'dir.

33 Sayfa33 SATIN ALMA BİRİMİ I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4734 Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalelerin hazırlanması, takip ve kontrolü ve Doğrudan Temin 22-D, 22-C dosyalarının hazırlanması, takip ve kontrol işinin yapılması işidir. Birimlerden gelen talep yazılarında belirtilen kalemlerin, yaklaşık maliyetinin hesaplanması, şartname ve sözleşmelerin hazırlanması, tekliflerin toplanması ve değerlendirilmesinin ardından, Piyasa Komisyon raporlarının hazırlanması ve Muayene kabul komisyonuna havale edilmesi ile devam eder. Muayene Kabul raporundan sonra mal veya hizmetinin alınması, yapım işinin tamamlanması ile Mali Hizmetler Müdürlüğüne dosyanın havale edilmesiyle iş son bulur. Birim bünyesinde bir adet büro elemanı ve bir adet Jeofizik Mühendisi çalışmaktadır. II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI İHALELERİ : S.N YAPILAN TARİH Çarşamba 16/12/2011 Cuma 15/12/2011 Perşembe YÜKLENİCİ YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ İŞ DURUMU BOEN İNŞAAT METAL YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nakliyat Turizm İşletme Tic. ve San. Ltd. Şti(Madeni Yağ) / Ada Doğu Karadeniz İnş. Malz. Nak. Taah. Hafr. Otom. San. Ve tic. Ltd. Şti (Akaryakıt) ARHAS İnşaat Makine Gıda Taşımacılık Temizlik Tic. Ve San. Ltd. Şti 2011/61786 Arifiye İlçe Belediyesi Kültür Merkezi Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2011/ Akaryakıt ve Madeni Yağ Alım İşi (12 ay) ,90 TL Madeni Yağ, ,00 TL Akaryakıt 2011/ İşçilik Hizmet Alım İşi 30 adet/ ,00 (12 ay) İşin süresi 1,5 senedir. Devam etmektedir İtibariyle Tamamlanmıştır İtibariyle Tamamlanmıştır Cuma HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK-HÜSEYİN BOŞVER 2011/ Arifiye İlçesi Spor Kompleksi Sosyal Tesis Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi TL itibariyle Tamamlanmıştır.

34 Sayfa Salı 3KA İNŞ.TAAH.VE TUR. TİC.LTD.ŞTİ. 2012/16785 Parke Taşı, Bordür ve Yağmur Oluğu Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır /04/2012 Çarşamba 10/08/2012 Cuma Çarşamba Salı Salı 13/11/2012 Salı Çarşamba ALKANLILAR İNŞ.YAPI TAAH.MADEN.TURZ. REKL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. HAN YAPI MİMARLIK MÜHENDİSLİK-HÜSEYİN BOŞVER İNCİLER İNŞAAT KUM OCAĞI İŞLETMECİLİĞİ TİC.VE SAN. A.Ş MEHMET DERBEDER EMAS DEMİR ÇELİK SAN AYİ VE DIŞ TİCAR ET LTD.ŞTİ. GÜVEN TEMİZLİK GIDA MADDELERİ PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. YILDIRIM KARDEŞLER AKARYAKIT NAK. TURİZM İŞL.TİC.SAN.LTD.ŞTİ 2012/38378 Arifiye İlçesi Belediye Hizmet Ek Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi TL 2012/96956 Arifiye İlçesi Muhtelif Alanlarda Basketbol Sahası,Futbol Sahası ve Çevre Düzenleme Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2012/ Arifiye İlçesi, Arifiye Meslek Yüksek Okul Binası İnşaatı için Beton Alım İşi ,00 TL 2012/ Arifiye Belediyesi Tuvalet Binası Anahtar Teslim Götürü Bedel Yapım İşi ,00 TL 2012/ Arifiye İlçesi,Arifiye Meslek Yüksek Okul Binası İnşaatı için Nervürlü Demir Alım İşi ,62 TL 2012/ İşçilik Hizmet Alım İşi (12 ay,40 kişi) ,00 TL 2012/ Akaryakıt Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır. Tamamlanmıştır. İşin süresi peyderpey alımla 4 aydır. Devam etmekte. İşin süresi 4 aydır. İşin süresi peyderpey alımla 2 aydır. İşin Süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır. İşin Süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır.

35 Sayfa35 22-d Dosyaları : 9 adet yapım işi dosyası 63 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası 19 adet araç bakımla ilgili 22-c dosyası 9 adet sigorta poliçe ödemesi dosyası 9 adet hizmet alım işi Mal Alım İşi; o 40 adet yol bakım, inşaat ve büro malzemesi alım dosyası o 7 adet elektrik malzemesi alım işi o 10 adet nalburiye malzemesi alım işi o 17 adet okullara yardım GENEL TOPLAM: Dosya: 182 adet MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 6 adet büro malzemesi alım işi İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 4 Adet Haritalandırma Hizmet Alım Dosyası 3 Adet 18. Uygulama Hizmet Alım Dosyası 3 Adet Kamulaştırma Hizmet Alım Dosyası 9 Adet Malzeme Alım Dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 19 adet TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 20 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası 4 adet sigorta poliçe ödemesi dosyası 6 adet araç bakımla ilgili 22-c dosyası 2 adet bakım malzemesi Alım Dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 32 adet

36 Sayfa36 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 20 adet peyzaj, bitki ve bahçe dekorasyon malzemesi alım dosyası : 1 adet araç bakım, malzeme ve işçilik alım dosyası 1 adet yapım işi dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 22 adet KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İhale Dosyası: S.N. YAPILAN TARİH Salı YÜKLENİCİ YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ İŞ DURUMU ERDA GIDA TURİZM SAN TİC.LTD.ŞTİ. 2012/85132 Arifiye İlçe Belediyesi 2012 yılı Ramazan Yardım Paketi Alım İşi ,00 TL Tamamlanmıştır. 22-d Dosyaları : 14 adet belediyemiz futbol kulüplerine malzeme alım dosyası 8 adet encümen kararı ile belediyemiz sınırlarındaki ihtiyaç sahibi ailelere yardım malzemesi alım dosyası 9 adet okullara yardım 3 adet hizmet alım dosyası 14 adet yarışma, tanıtım, duyuru, okul ve muhtarlara büro malzemesi alım dosyası : GENEL TOPLAM: Dosya: 48 adet ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 6 adet büro ve hayvan ilaçlama malzemesi, 657 kanun gereği kıyafet alım işi 1 adet araç bakım GENEL TOPLAM: Dosya: 7 adet

37 Sayfa37 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 3 adet belediye tanıtım ve duyurularda kullanılmak üzere malzeme alım dosyası 3 Adet hizmet alım dosyası 9 adet araç bakım 22-c dosyası GENEL TOPLAM: Dosya: 15 adet YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 22-d Dosyaları : 4 adet büro malzemesi alım dosyası 9 adet hukuk, taşımacılık hizmet alım işi : ,46 GENEL TOPLAM: Dosya: 13 adet İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1 adet malzeme alım işi III. YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yapılan hizmet alım, mal alım ve yapım işi dosyaları 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında birim müdürlüklerinde yetkili amirin talebi doğrultusunda, piyasa araştırılması yapılarak alım işleri gerçekleştirilmiş, faturalandırma yapıldıktan ilgili dosyaların ödemeleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce ilgili bütçe dorudan temin evraklarına işlenerek birime havale yapılmıştır. İlgili dosyaların birer nüshası Mali Hizmetler Müdürlüğünde ve ilgili birimde bulunmaktadır.

38 Sayfa38 RUHSAT DENETLEME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz 1 müdür 3 personel ile hizmet vermektedir. EMLAK SERVİSİ: 2012 Yılı içinde 737 Adet Bina Beyannamesi, 213 Adet İşyeri Beyannamesi, 1335 Adet Arsa Beyannamesi, 1018 Adet Arazi Beyannamesi üzerinde işlem yapılmış olup bunlardan bazıları alım satım üzerinden, bazıları Verasetten intikal olarak işlem görmüştür. Yılı içinde Emlak Vergisi Tahsilatı ; ,14 TL. olarak gerçekleşmiştir. Arifiye Kaymakamı Mehmet ÜNAL, Eski Kaymakamımız Birol KURUBAL, Belediye Başkanı İsmail KARAKULLUKÇU, Ak Parti İlçe Başkanı Ethem ÇINAR, İlçemizde yeni faaliyete geçen ER-MAR'ın açılışını yaparken RUHSAT SERVİSİ: Yılı içinde 156 Adet İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı verilmiş olup yılı içinde bir işyeri kapatmıştır. Açılan işyerlerinden ,00 TL. İşyeri Açma İzin Harcı tahsil edilmiştir. Bu bağlamda 188 işyeri türü vardır. Ve bunların açılımı aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

39 Sayfa39 İLÇEMİZDE BULUNAN İŞLERLERİNİN İSTATİSTİK BİLGİLERİ SIRA NO: İŞYERİ TÜRÜ TOPLAM İŞYERİ SAYISI 1 1 -A GRUBU MADEN OCAĞI 1 2 AHŞAP MOBİLYA TEŞHİR ATOLYESİ 1 3 ANTREPO (DEPO) 3 4 APARATİF DÖNER 3 5 ARAÇLARIN BAKIM ONARIM 14 6 ARAÇLARIN BAKIM ONARIMI 3 7 ATIK TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME 3 8 AYAKKABI VE TERLİK SATIŞI 2 9 AYRAN DOLUM MAKİNASI VE BAKIM 1 10 BAKKAL BALIK AKVARYUM KUŞ GALERİSİ 1 12 BALIK SATIŞI 1 13 BANKACILIK 5 14 BERBER BETON YAPI ELAMANLARI TESİSİ 1 16 BEYAZ EŞYA SATIŞ YERİ 2 17 BİLGİSAYAR YEDEK PARÇA SATIŞ Y 1 18 BİSİKLET TAMİRCİSİ 4 19 BORU VE ALT YAPI HİZMETLERİ 1 20 BRİKET VE BETON PARMAKLIK 1 21 BÜFE BÜFE-ŞARKÜTERİ 1 23 BÜRO 3 24 CAFEİN İNTERNET SALONU 1 25 CAMCI 1 26 CONTA ÜRETİMİ 1 27 ÇAY OCAĞI ÇELİK EŞYA İMALATI 1 29 ÇELİK KONSTRÜKSİYON İMALATI 2 30 ÇELİK KONTRAKSON (KAYNAKLAMA) 1 31 ÇİÇEK SATIŞI 8 32 ÇİĞ KÖFTE SATIŞI 1 33 ÇOCUK KREŞ EVİ 1 34 DAMPER KAYNAK İŞLERİ 3 35 DAMPER VE RÖMORK İMALATI 2 36 DEMİRCİ 4 37 DEPOLAMA-LOJİSTİK 2 38 DETERJAN SATIŞ YERİ 2 39 DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ VE PAZ 1 40 DİNGİL TAMİRİ 1

40 Sayfa40 41 DÜĞÜN SALONU 2 42 DYO SAN. BOYALARI DEPOSU 1 43 ECZANE 1 44 EGSOZ BAKIM ONARIMI 1 45 EKMEK FIRINI ELEKTRİK MALZ. ÜRETİM 1 47 ELEKTRİK TAMİRİ 7 48 ELEKTRİK TESİSAT VE BOBİNAJ 1 49 ELEKTRO KALVANİZ 1 50 EMİCİ PED İMALATI 1 51 EMLAK KOMİSYONCULUĞU 4 52 EV ALETLERİ SATIŞI (TÜP MALZML 1 53 FATURA ÖDEME MERKEZİ 1 54 FİDANCILIK 9 55 FORDLİF DEPO 1 56 FOTOĞRAFÇI 2 57 GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİ FALET 2 58 GIDA TOPTAN SATIŞ YERİ 5 59 GİYİM AKSESUARLARI 1 60 HALI SAHA İŞLETMECİLİĞİ 1 61 HARFİYAT DEPOLAMA 1 62 HAŞERE İLAÇLAMA 1 63 HAVA ALANLARI YER EKİPMANLARI 1 64 HER TÜRLÜ İNŞ.TAAH.İŞL.ÇELİK K 1 65 HER TÜRLÜ MAKİNA İMALATI 1 66 HUBUBAT SİLOLARI AMBARI 1 67 HURDACI INTERNET KAFE PLAY STATİON 1 69 ISI SES VEYA TİTREŞİM YALITIMI 1 70 İÇECEK MEŞRUBAT GIDA VE MADENC 1 71 İÇKİLİ LOKANTA 1 72 İÇME AMAÇLI DOĞAL BİTKİLERİN İ 1 73 İDARİ BÜRO 2 74 İNŞAAT MALZ. SATIŞI 4 75 İNTERNET KAFE 4 76 İNTERNET+PLAY STATİON+BİLARDO 1 77 DİĞER İŞYERLERİ 1 78 İŞ MAKİNALARI TAMİR BAKIM 2 79 KAHVEHANE KAHVEHANE-İNTERNET KAFE 1 82 KANTİN KANTİN VE KAFETERYA 1 84 KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZM 2

41 Sayfa41 85 KASAP 6 86 KAUÇUK ÜRÜNLERİ SATIŞI 1 87 KAYIŞ VE RULMAN TİCARETİ 1 88 KAYNAK MAKİNALIRI İMALATI VE B 1 89 KERESTE İMALATI 1 90 KESİCİ ALETLER 1 91 KIRTASİYE 1 92 KOLİ ETİKET AMBALAJ 1 93 KOLTUK KANEPE TAMİRCİSİ 8 94 KÖFTECİ 1 95 KÖMÜR SATIŞ DEPOSU 6 96 KUAFÖR 1 97 KUM- ÇAKIL OCAĞI 2 98 KUNDURA TAMİRİ 2 99 KURTARICI VİNÇ TİC KUYUMCU LASTİK SATIŞI VE SERVİSİ LAZER KESİM LOKANTA MADENİ YAĞ TİCARETİ MAKİNA İMALATI MANAV MARANGOZ MEDİKAL ÜRÜNLERİ SATIŞI MERMERCİ METALLERİN IŞIL İŞLEMLE ANODLA METALLERİN MAKİNADA İŞLENMESİ MOBİLYA İMALATI MOBİLYA SATIŞI MOTOR BLOK DİKİŞİ MOTOR YENİLEME İŞLERİ MOTORLU KARATAŞITLARIN KAYNAK NALBURİYE ODUN KÖMÜR SAT.İRTB.BÜROSU OKSİJEN GAZI, MAKİNA,PETROL ÜR OTEL OTO BAKIM ONARIM SERVİSİ OTO BOYA KAPORTA OTO BOYA VE MALZEME SATIŞI OTO ELEKTRİK OTO FİLİTRE PAZARLAMA OTO FREN BALATA TEST VE YEDEK OTO HURDACILIK 1

42 Sayfa OTO LASTİK TAMİRİ OTO MAKAS OTO YIKAMA OTOCAM VE CAM AKSESUARLARI OTOMOBİL DEPOLAMA OTOMOBİL TİCARET SERVİSİ OTOMOTİV VE MAKİNA YEDEK PARÇA PASTANE PİDE LAHMACUN SALONU PİKNİK ALANI PİŞMANİYECİ PLASTİK BORU ÜRETİMİ PLASTİK SU DEPOSU İMALATI PLAYSTATİON SALONU PLAYSTATİON-KAFETERYA-BİLARDO POMPA İMALATI TORNA İŞLERİ PROFİL-SAC-PANEL-TİCARETİ PVC. DOĞRAMA RAYLI TAŞITLAR BAKIM VE ONARIM REKLAM ÜRÜNLERİ RULMAN YEDEK PARÇA ALIM SATIM SAATÇI SAÇ PROFİL DEMİR TİC SCANIA ARAÇLARIN BAKIM ONARIM SERVİS TAŞIMACILIĞI SIHHI TESİSATCI SİGORTA ARACILIK SİMİT POĞAÇA SU VE ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SÜLFONLAMA YAPILMAYAN 1 DETERJAN 158 ŞARKÜTERİ TARIM ALETLERİ TAŞIMACILIK TAVUK SATIŞI TAVUK YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİK SERVİS TEKSTİL FAB TEKSTİL ÜRÜNLERİ TELEFON SATIŞ NOKTASI TERZİ TESFİYECİLİK TIR GARAJI 1

43 Sayfa TOPTAN MADENİ YAĞ SATIŞI TORF ÇIKARMA TORNA VE PRES İŞLERİ TORNACI TRAKTÖR PARÇALARI SATIŞI TUHAFİYE TÜL-PERDE VE MEFRUŞATCI TÜP BAYİİ UN KEPEK SATIŞI UNLU MAMULLERİ VAGON TAMİRİ YAŞ SEBZE PAKETLEME YEDEK PARÇA YEDEK PARÇA SATIŞI VE BAKIM ON YEMEK ÜRETİM YOLCU VAGONLARI ELEKTRİK BAKIM YUMURTA YETİŞTİRİCİLİĞİ YÜK TAŞIMACILIK ZÜCCACİYE 2 GELİR SERVİSİ Hafta Tatili: 2012 Yılı içinde 70 Adet Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı düzenlenmiş olup Karşılığında ,00 TL. Harç olarak tahsil edilmiştir. İlan Reklam Vergisi: 2012 Yılı içinde 774 Adet Beyanı Tahakkuk edilerek Tahsilatı gerçekleşmiştir ,17 TL. Çevre Temizlik Vergisi: 2012 Yılı içinde 5862 Adet Beyan Tahakkuk edilerek 243,310,04 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. İşgaliye Harcı: 2012 Yılı içinde Pazaryerlerinden 7.976,35 TL. işgaliye harcı tahsil edilmiştir. Taşınmaz Kira Gelirleri : 2012 Yılı kira gelirleri olarak ,68 TL. Tahsilatı gerçekleşmiştir. Yılı içinde Borçlu olan mükelleflerimize İhbarname gönderilerek borcunu ödemeyenler hakkında Avukat aracılığı ile icra ve tahliye işlemleri başlatılmıştır.

44 Sayfa44 Yılı içinde diğer Belediye Gelirleri Tahakkuk ve tahsilatı yapılarak aşağıdaki tablodaki gibidir ; 2012 YILI İÇİNDE TAHSİLATI YAPILAN GELİRLER TABLOSU: HESAP NO GELİRİN CİNSİ M İ K T A R I Bina Vergisi , Arsa Vergisi , Arazi Vergisi , Çevre Temizlik Vergisi , Haberleşme Vergisi , Elektrik Tüketim Vergisi , Yangın Sigorta Vergisi 1.292, İlan ve Reklam Vergisi , Bina İnşaat Harcı , İşgal Harcı 7.976, İşyeri Açma İzin Harcı , Kaynak suları harcı 7.008, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı , Yapı Kullanma İzni Harcı , Diğer Harçlar Kaldırılan Vergi Artıkları Başka yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 5.982, Şartname, Basılı Evrak, Form Satışı , İhale İlan Yayın Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri , Ekonomik Hizmetler 1.008, Diğer Kurumlar Hasılatı 232, Ekonomik Hizmetler Sosyal Tesis Kira Gelirleri 570, Spor Tesisi Kira Gelirleri , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , Hazine Yardımı Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar-Sermaye Diğer Faizler (Banka) 9.978, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Pay , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Pay , Yol Harcamalarına Katılım Payı , Diğer Harcamalara Katılma Payları 204, Diğer Paylar 9.093, Diğer İdari Para Cezaları , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zam , Vergi Barışı TEFE Tutarı , Diğer Vergi Cezaları ,23

45 Sayfa İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 825, Kişilerden Alacaklar Yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli 0 gelirler Arazi Satışları , Arsa Satışı , Taşınır Satış Gelirleri Taşıt Satış Gelirleri 0 TOPLAM ,55 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Fen İşleri Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Mimar, 1 Mühendis, 1 İnşaat Teknikeri, 1 Büro Elemanı, 1 Garaj Amiri ve Yardımcısı, ayrıca 24 kadrolu işçi, 20 Taşeron işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz bünyesinde; 6 adet kamyon, 5 adet kepçe, 3 adet minibüs, 5 adet kamyonet, 6 adet traktör, 1 adet binek araç, 1 adet ambulans, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet greyder, 1 adet eskavatörümüz mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde 5 adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı mevcuttur. Fen İşleri Müdürlüğü ; Teknik Büro Yol Yapım ve Bakım Birimi Garaj Amirliği olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır. YAPILAN HİZMETLER A) Belediyemizce yapılan işler; YAPILAN TOPLAM PARKE TAMİRİ: M², TOPLAM BORDÜR 2750 MT'dir. Güvercin Sokak parke tamiri Zambak Sokak parke tamiri Sema Sokak parke Ulu Sokak parke tamiri Çetin Sokak parke tamiri Şehit Erdoğan Yeni Caddesi parke tamiri Çiğdem Sokak parke tamiri Kirazca Mah. parke tamiri Karadeniz Mah. parke tamiri Atatürk Cad. parke tamiri Yavuz Selim Cad. kesiklere parke örme Hakan Cad. parke tamiri Cumhuriyet Cad. Dilek Sokak parke tamiri

46 Sayfa46 Hacıköy kaldırım yapımı Manolya, Menekşe Sokak parke tamiri Karaaptiler Mah. parke tamiri Ulu Sokak parke tamiri Begonya Sokak Gözde Koop önü parke yapımı Gülen evler içi parke yapımı Barbaros ve Mevlana Cad. parke yapımı Fatih cad. parke yapımı Pınar sokak parke tamiri Nizamiye sokak parke yapımı Umut sokak parke yapımı Hanlı Pazar yeri parke yapımı Kar sokak, Fatih Cad. parke yapımı A.Kirazca mah. parke yapımı Gazi cad, Şafak sokak parke yapımı Kasırga sokak parke tamiri Semerciler mah. parke yapımı Zübeyde Hanım parke yapımı Mollaköy camii içi parke yapımı Osmangazi Cad. parke yapımı Ayvaz sokak parke yapımı Kasırga sokak parke tamiri Ayaz sokak parke yapımı Ufuk sokak, Yıldız sokak parke yapımı Stad caddesi parke yapımı Gonca sokak parke yapımı Çakır sokak parke yapımı Hilal sokak parke yapımı Dolunay sokak parke yapımı Yakut, Nasip, Kısmet,Yıldırım sokak parke yapımı Kudüs cad. kaldırım tamiri 48 nolu sokak parke yapımı Yadigâr sokak parke Yüksek okul içi parke yapımı Ceyhan Sokak parke yapımı Dolunay sokak parke yapımı Şafak sokak parke yapımı Kültür Merkezi etrafı parke yapımı Duman sokak parke yapımı Selimiye Cad. parke yapımı Çetin Sokak parke yapımı Hanlı doğalgaz kesikleri parke tamiri

47 Sayfa47 PTT, AGDAŞ VE ADASU NUN KAZDIĞI YERLERE; 1.213,060 TON ASFALT ATILDI. Ege kimya yolu Kirazca Mah.cami önü mezarlık yolu Ege kimya bağlantısı Nehirkent değirmen sk. Kirazca muhtarlığının önü Ufuk sokak Işık sokak Yıldız sokak Selimiye cad. Y.Selim cami önü set. Y.Selim arka sokak yama Selimiye cad. Dörtyol sn. sit. Balkay petrol karşısı yama Sağlık ocağı otoban yanyol Subaşı market önü Kız yetiştirme yurdu önü Büyükdere prefabrikler önü Yıldız mah. Sanayi sitesi set Terminal köprü üstü onarım Tren yolu geçidi yıldız mah. Kalaycı yolu üzeri Karadurak cami önü Stad cad. doğalgaz yeri yaması Kazım Karabekir anaokulu Meslek Yüksek okulu bahçesi Mehtap sokak Karaaptiler mahallesi

48 Sayfa48 TÜVENAN V.S. MALZEME İŞİ TOPLAM: TON Yeni açılan Berközlerin yolları Yüksek okul toprak hafriyat Meriç Sokak Ariyet ocağı malzeme serme Yüksek okul temel doldurulması Gökkuşağı sokak malzeme serme Çakır, Bilgin, Yaşam,65 nolu sokaklar malzeme serme Adliye malzeme serme Kale sokak Otoban köprü altı malzeme serme Mimar Sinan malzeme serme Abdibey Mah. mıcır malzemesi serme Zafer cad. malzeme 113 nolu sokak malzeme serme Badem sokak. Bilecik cad Kısa sokak Hanlı Sanayi bağlantı yolu Gölbaşı yolları Türk Çaybaşı Umut sokak Sakarya mah. Hacıköy malzeme serimi 9 olu sokak malzeme serme Kader sokak Hilal sokak Seher sokak ve devamı malzeme serimi 143 nolu sokak 135 nolu sokak Sema sokak Hanlı Pazar yeri dolgu malzemesi Dolunay sokak 209 nolu sokak Hanlı Nexcof yolu malzeme serme İl ormanı malzeme Karaçomaklar Kemaliye Yadigâr sokak Çaybaşı Fuadiye malzeme serme Sarmaşık sokak Çarkçı parselleri Taşların parselleri malzeme serme Kudüs cad. yol dolgu Mevlana cad. malzeme Yiğit sokak malzeme Mollaköy balıkçı yolu malzeme serme Tank palet malzeme Gurgurlar parselleri malzeme serme Kazım Karabekir okul etrafı malzeme Çakır sokak 127 nolu sokak OSB yanı yol açma Yaşam sokak malzeme serme Çaybaşı Fuadiye Emirler yolu malzeme serme Kültür Merkezi Etrafı malzeme serme 351 nolu sokak malzeme serme Ertekin Koop malzeme serme Ok sokak

49 Sayfa YILINDA YAPILAN İHALELER DOĞRUDAN TEMİN DIŞINDA YAPILAN İHALELER İLE İLGİLİ TABLO S.N. YAPILAN TARİH YÜKLENİCİ 1 25/05/2011 BOEN İNŞAAT METAL YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD.ŞTİ 2 16/12/2011 Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nakliye Turizm İşletme Tic.ve San.Ltd.Sti. (madeni yağ) Ada Doğu Karadeniz İnş.Malz.Nak.TaaahH afr.otom.san.ve Tic.Ltd.Şti (akaryakıt) 3 15/12/2011 Arhas İnşaat Makine gıda taşımacılık temizlik tic.ve san.ltd.şti 4 28/12/2011 Hanyapı Mimarlık Mühendislik- Hüseyin Boşver 5 06/03/2012 3KA İnş.Taah. ve Tur.Tic.Ltd.Şti. 6 04/04/2012 Alkanlılar İnş. Yapı Taah.Maden.Turz.Rekl. San.Tic.Ltd.Şti 7 10/08/2012 Han Yapı Mimarlık Mühendislik-Hüseyin Boşver 8 26/09/2012 İnciler İnşaat Kum Ocağı İşletmeliği Tic. Ve San.A.Ş YAPILAN İŞ MİKTARI-ÜCRETİ 20011/61786 Arifiye İlçe Belediyesi Kültür Merkezi Binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL İşin süresi 1,5 senedir devam etmektedir. 2011/ Akaryakıt ve Madeni Yağ alım işi (12 ay) ,90 TL Madeni yağ ,00 TL Akaryakıt 31/12/2012 itibariyle tamamlanmıştır 2011/ İşçilik hizmet alım işi 30 adet ,00 TL (12 ay) 31/12/2012 itibariyle tamamlanmıştır 2011/ Arifiye ilçesi spor kompleksi sosyal tesis binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi TL 18/03/2012 İtibariyle tamamlanmıştır 2012/16785 Parke taşı, bordür ve yağmur oluğu alım işi ,00 TL Tamamlanmıştır 2012/38378 Arifiye ilçesi belediye hizmet ek binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL Tamamlanmıştır 2012/96956 Arifiye ilçesi muhtelif alanlara basketbol sahası ve çevre düzenleme anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL Tamamlanmıştır Arifiye ilçesi arifiye meslek yüksek okulu binası inşaatı için beton alım işi ,00 TL İşin süresi Peyderpey alımla 4 aydır

50 Sayfa /10/2012 Mehmet Derbeder 2012/ Arifiye belediyesi tuvalet binası anahtar teslim götürü bedel yapım işi ,00 TL İşin süresi 4 aydır 10 06/11/2012 Emas Demir Çelik San.ve Dış Ticaret Ltd Şti /11/2012 Güven Temizlik Gıda Maddeleri Pazarlama Tic.Ltd.Şti. 2012/ Arifiye ilçesi Arifiye meslek yüksek okulu binası inşaatı için nervürlü demir alım işi ,62 TL İşin süresi perdeypey alımla 2 aydır 2012/ İşlik hizmet alım işi (12 ay, 40 kişi) ,00 TL İşin süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır /11/2012 Yıldırım Kardeşler Akaryakıt Nak.Turizm İşl.Tic.San.Ltd.Şti 2012/ Akaryakıt alım işi ,00 TL İşin süresi 365 gündür itibariyle başlamıştır. Arifiye Belediyesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonu Gölbaşı Park Gölbaşı Parktan Bir Görüntü

51 Sayfa51 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YAPILAN ELEKTRİK İŞLERİ Gölbaşı aydınlatma direklerinin takılması ve elektrik panosunun yenilenmesi Yüksek okulun çevresine aydınlatma takılması ve çevresindeki sokak aydınlatmalarının tamiri Büyükdere yeni açılan yola sokak aydınlatma direklerilerinin montajı (11 adet) Karaaptiler kuran kursu elektrik işlerinin yapılması Karaaptiler futbol sahası aydınlatmalarının yenilenmesi Yeni yapılan imam hatip lisesi elektrik işlerinin yapımı ve projeksiyon takılması Kirazca mahallesi kuran kursu elektrik işleri yapımı Meslek Yüksek Okulu kalorifer dairesine pano ve elektrik işlerinin yapılması Sakarya mahallesine merkezi sistem cami anonsu takılması Çaybaşı Fuadiye futbol sahasına aydınlatma yapılması ve soyunma odalarına elektrik verilmesi Yeni açılan sapanca yolu üstü Karadurak cami önü kavşak yol aydınlatmaları yapılması Çiftlik yolu şehir merkezine giriş yolunun aydınlatılması İlçe spor müdürlüğünün elektrik işlerinin yapılması Kaymakamlık önü ve yol boyuna dekoratif aydınlatma takılması Karaaptiler anasınıfına ısıtıcı takılması ve elektrik işlerinin yapılması Türk Çaybaşı mahallesindeki şadırvana elektrik verilmesi Aşağı kirazca mahallesi Nehir Düğün Salonunu çevre aydınlatma ve elektrik işlerinin yapılması Mollaköy sokak aydınlatmaları ve camisine klima montajı Hacıköy sokak aydınlatmarı, okulun elektrik işleri, kuran kursu klimalarına elektrik verilmesi Karaçomaklar mezarlığına elektrik verilmesi Yeni yapılan megalit iş merkezinin önüne dekoratif aydınlatma lambalarının takılması 115 adet olan anons cihazlarına 20 adet ilave edilerek 135 adede çıkartılması 30 adet eski anons cihazının tamiri ve bakımı Arifiye Sentetik Çim Saha Tesisleri Arifiye Gölpark Aydınlatma Direkleri Aydınlatma Direkleri

52 Sayfa52 KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI TAMAMLANDI. ARİFİYE KENT MEYDANI YAPIMI BİTMEK ÜZERE

53 Sayfa53 ARİFİYE SENTETİK ÇİM TESİSLERİ SOSYAL TESİSİ HİZMETE GİRDİ. HACIKÖY KUR'AN KURSU HAYIRLI OLSUN

54 Sayfa54 NEHİRKENT SOSYAL TESİSLERİ HİZMETE GİRDİ KARADURAK CAMİİ KAVŞAK ÇALIŞMASI TAMAMLANDI.

55 Sayfa55 ARİFİYE SPOR KOMPLEKSİ TAMAMLANARAK HİZMETE GİRDİ. SPOR KOMPLEKSİ TAM DONANIMLI SALONLARI İLE HİZMETİNİZDE...

56 Sayfa56 UMUMİ TUVALET İNŞAATI TAMAMLANMAK ÜZERE... GÖLPARK TAMAMLANARAK HİZMETE GİRDİ

57 Sayfa57 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Bahçeler Müdürlüğü; 1 Müdür Vekili, 1 Peyzaj Mimarı, 1 Ziraat Mühendisi ayrıca 5 işçi personel ile hizmet vermektedir. Müdürlük bünyesinde; 1 adet kamyonet,1 adet traktör,1 adet Ford-Connect, 1 adet Peugeot Minibüs bulunmaktadır YILINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR : ARİFBEY MAHALLESİ YILDIZ PARK Parkın ot temizliği ve çevre temizliği yapıldı Salıncak altındaki sert zemin kaldırılarak kum serme çalışması yapıldı Kuruyan bitkilerin sökümü yapıldı CUMHURİYET MAHALLESİ YADİGAR SOKAK ÇOCUK PARKI Bordür ve toprak dolgusu yapılarak kum serme çalışması yapıldı Parkın çevre temizliği yapıldı Yeni oyun grubu kuruldu Bitkilendirme çalışması yapıldı İki adet piknik masası monte edildi 120 adet leylandi dikildi CUMHURİYET MAHALLESİ İLORMANI ALTI ÇOCUK PARKI Küçük futbol sahası zemini tesviye edilerek uygun hale getirildi Yeni oyun grubu monte edildi Kum serme çalışması yapıldı İki adet piknik masası monte edildi Parkın etrafında ot temizliği yapıldı GARNİZON SOKAK ÇOCUK PARKI Mevcut eski olan park söküldü Park alanının projelendirme çalışması akabinde gerekli olan yeni oyun grubu ve yeni fitness aletleri monte edildi Bitkilendirme çalışması yapıldı Parke ve bordür çalışması yapıldı Toprak dolgu çalışması yapıldı 128 adet leylandi dikildi

58 Sayfa58 FATİH MAHALLESİ BOZACI GÖKDELEN SOKAK ÇOCUK PARKI Eski olan park söküldü Parkın etrafı bordür çalışması yapılarak sınırlar oluşturuldu Yeni oyun grubu monte edildi Kum serme çalışması yapıldı ÇAYBAŞI FUADİYE STAD YANI ÇOCUK PARKI Çocuk oyun grubunun bakımı yapıldı Dört adet fitness monte edildi Ot temizliği yapıldı ÇAYBAŞI FUADİYE SERBESLER KARŞISI ÇOCUK PARKI Parkın ot temizliği yapıldı Oyun grubunun bakımım yapıldı Dört adet fitness monte edildi TÜRK ÇAYBAŞI ÇOCUK PARKI Parkın ot temizliği yapıldı Oyun grubunun bakımım yapıldı Dört adet fitness monte edildi ARİFİYE MESLEK YÜKSEKOKULU Çim taşları ile yürüme yolları yapıldı Oturma alanları oluşturularak kamelyalar konuldu Bitki dikimi yapıldı Çim serildi 228.SOKAK TAVUK ÇİFTLİKLERİ YANI ÇOCUK PARKI Zemin tesviye çalışması yapıldı Bordür çalışması yapıldı Park montajı yapıldı Kum serme çalışması yapıldı SAKARYA MAHALLESİ MUHTARLIK YANI Muhtarlık binası çevresi beton avlu ile kapatıldı Alan içine çocuk oyun grubu yerleştirildi Bitkilendirme yapıldı

59 Sayfa59 Şems camii arkası ve Meriç sokakta bulunan parklar yeniden düzenlemek amacıyla yerinden sökülerek depoya taşınmıştır. OT KESİM VE AĞAÇ BUDAMA VE TOPRAK DOLGU ÇALIŞMASI YAPILAN YERLER Atatürk Caddesi, Cumhuriyet caddesi, Fatih caddesi, Zübeydehanım caddesi, Şehit Barış Kaplan caddesi, Siteler caddesi, Stad caddesi, Orhangazi caddesi, Sakarya caddesi, Demiryolu caddesi, Bilecik caddesi, Arifiye caddesi, Eskişehir caddesi, Abdibey caddesi, Şehit Zekeriya Gözyuman caddesi, Merkez cadde, Hürriyet caddesi, İstiklal caddesi ve bu caddelere bağlı muhtelif sokaklar ve boş parsellerde ot kesimi ve ağaç budama çalışmaları periyodik olarak yapılmıştır İlçe sınırlarımız dahilindeki Arifiye Anadolu öğretmen lisesi, Milli Piyango meslek lisesi, Açmalar ilköğretim okulu, Arifiye ilköğretim okulu, Aşağı Kirazca ilköğretim okulu, Fuadiye ilköğretim okulu, Hacıköy ilköğretim okulu, Hanlı ilköğretim okulu, Kazımkarabekir ilköğretim okulu, Neviye ilköğretim okulu, Üzeyir Garih ilköğretim okullarında ot biçme çalışmaları yapılmıştır Arifiye ilçe sınırlarımız dahilindeki Abdibey cami, Çaybaşı Fuadiye cami, Fatih Şerif cami, Mollaköy cami, Sakarya cami, Yeşil kubbeli cami bahçeleri ve etrafı ot kesme ve temizlik çalışması yapılmıştır Toyota hastanesi, Sakarya diş hastanesi, Fatih mahallesi sağlık ocağı, Nehirkent sağlık ocağı ot kesim çalışması ve temizlik çalışması yapılmıştır Arifiye ilçesi kaymakamlık bahçesi ot kesim çalışması yapıldı Arifiye ilçe emniyet müdürlüğü bahçesi ot kesime çalışması ve bitki bakımı yapıldı Arifiye huzurevi ve çocuk yurdu bahçe otu kesim çalışması yapılmıştır Arifiye doğanspor sahası, Karaaptiler stadı, Hanlı stadı iç ve dış ot kesim çalışması ve çevre temizliği yapılmıştır Neviye mahalle muhtarlığı ve çocuk parkı ot kesme çalışması yapıldı Arifiye ilçe sınırları dahilindeki tüm çocuk parklarında periyodik olarak ot kesim çalışması, bitki bakımı ve çevre temizliği yapıldı Şehit Mustafa Sezer caddesinde bulunan ağaçların budaması yapıldı Arifiye anaokulu bahçesi ot kesimi ve bitki dikim çalışması yapıldı Mısır araştırma önü ve yeni otogar etrafı ot temizliği ve çevre temizliği yapıldı Cumhuriyet Mahallesi Mevlana Caddesi ot kesimi yapıldı İl Ormanı altı Çeşme Sokak yola sarkan dallar kesildi Kalaycı Futbol Sahası Binası Etrafı Toprak Dolgu Çalışması yapıldı Kaymakamlık bahçesi toprak dolgu çalışması yapıldı Kudüs Caddesi etrafı ot kesim çalışması yapıldı Otokar Fabrikası iç ve dış ot temizliği yapıldı Kazım Karabekir anaokulu bahçesi toprak dolgu çalışması Kaymakamlık bahçesi 70 adet leylandi dikildi

60 Sayfa60 Meslek yüksek okulu idari binası bahçesine rulo çim serme çalışması yapıldı Meslek yüksek okulu bahçesi çim taşı döşeme çalışması yapıldı Göl Parkta Yapılan Çalışmalar : Alan tesviye çalışması yapıldı Gerekli alanlara toprak dolgu çalışması yapıldı Plantasyon projesi hazırlandı. Bitkilendirme çalışması yapıldı. Sulama tesisatı çekildi. 51 adet üstü kapalı piknik masası yerleri tespit edildi altlarına çim taşı döşenerek yerine monte edildi ve zemine sabitlendi. 56 adet üstü açık piknik masası yerleri tespit edildi altlarına çim taşı döşenerek yerine monte edildi ve zemine sabitl"endi. 50 adet bank monte edildi. Mevcut bitki ve ağaçların budama çalışması yapıldı. Barbekülerin tespiti ve yerlerine montajı yapıldı. Periyodik olarak ot kesme çalışması yapıldı.

61 Sayfa61

62 Sayfa62 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

63 Sayfa63 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1 Müdür, 1 Jeofizik Mühendisi, 3 Tekniker, 1 Topoğraf ve 1 memur ile hizmet vermektedir. İnşaat Ruhsatı almak isteyen vatandaşların parseline gidilerek İmar Durumuna uygunluğuna, Yapının projelerinin İmar Kanununa, Yapı Denetim Kanununa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine uygunluğuna bakılmaktadır yılında NETCAD GIS Sistemine geçilerek ortak veri havuzu oluşturulmuş, vatandaşımıza etkin, hızlı ve güvenilir hizmet verilmesi sağlanmıştır. Ulusal olarak oluşturulan Mekansal Adres Veri Tabanı (MAKS) için çalışmalar sürdürülmektedir. Müdürlüğümüzce 2012 Yılında; adet yazıya cevap verilmiş, adet İnşaat Ruhsatı, - 98 adet Yapı Kullanma İzin Belgesi, - 59 adet tevhid-ifraz-terk-ihdas işlemi kararı alınmıştır adet İmar Durumu verilmiştir. - 7 adet İmar Planı Tadilatı yapılmıştır. Belediyemiz Encümenince 12 Bölgede, 3194 sayılı İmar Kanununun 18'nci madde uygulaması kararı alınmış, Müdürlüğümüzce de anılan bölgelerde 18'nci madde uygulamaları yapılmıştır PLAN TADİLATLARI Sıra No Uygulama Büyükşehir Meclis Kararı Tarih ve Sayısı 1. ULARTE 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği / Nolu Parsellerde 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 3. Hanlıköy Mahallesi Arifiye Caddesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 4. Neviye Mahallesi Çetin Caddesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 5. Hanlı Sakarya Mahallesi 13 Pafta 1664 ve 12 Pafta 1697 Nolu Parseller 1/5000 Nazım İmar Planı Değişikliği Arifiye Belediye Meclisi 1/1000 U.İ.P /61 (paftalar onayda) 6. Özbir Vagon Emsal Artışı 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği 7. Arifbey Mahallesi Kudüs Caddesi 1/1000 Uygulama İmar Planı Değişikliği / / / / / / 50

64 Sayfa64 18 UYGULAMA LİSTESİ Düzenleme No Düzenleme Alanı Encümen Kararı Tarih / No Açıklama 1 Nolu Bölge Hanlı Mah. (Karadeniz Mah.) 7 Ha /148 Bitti. 2 Nolu Bölge Arifbey Mah. (Otokar) 53 Ha /63 Bitti. 3 Nolu Bölge Arifbey Mah. (Berköz P.) 12Ha. Bitti. 4 Nolu Bölge Hanlı Mah. (OSB Girişi) 45 Ha /163 Bitti. 5 Nolu Bölge Hanlı Mah. (SATSO Karşısı) 120 Ha /163 Planlama Aşamasında. 6 Nolu Bölge Nehirkent Mah. Toyota Hastanesi Çevresi 4 Ha /71 İhale Edildi. 7 Nolu Bölge Arifbey Mah. Kudüs Cad. Çevresi 16 Ha / /54 Tescil İçin Tapu Md. gönderildi. 8 Nolu Bölge Arifbey Mah. (Gurgurlar) 6Ha /121 Bitti. 9 Nolu Bölge Hanlıköy Mah. (Kamyon Parkı Arkası) 45 Ha /156 Tescil İçin Tapu Md. gönderildi. 10 Nolu Bölge Fatih Mah. (Sağlık Ocağı Çevresi) 8 Ha /55 Tescil İçin Tapu Md. gönderildi. 11 Nolu Bölge 12 Nolu Bölge Fatih Mah. (TEM ile Demiryolu Arası) 34 Ha. Arifbey Mah. (39 Ha.) G24C03D1C- G24C03D1D /56 Askıda /116 Askıda

65 Sayfa YILINDA YAPILAN TEVHİD VE İFRAZLAR

66 Sayfa66

67 Sayfa67

68 Sayfa68

69 Sayfa YILINDA VERİLEN İNŞAAT RUHSAT LİSTESİ

70 Sayfa70

71 Sayfa71

72 Sayfa72

73 Sayfa YILINDA VERİLEN YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ LİSTESİ

74 Sayfa74

75 Sayfa75

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 -

Sevgili Konaklılar, Sema PEKDAŞ Konak Belediye Başkanı - 1 - Sevgili Konaklılar, 147 yıllık belediyecilik tarihine sahip, İzmir in kalbi konumundaki ilçemizi büyük ve mutlu bir aile yapma hedefiyle yola çıktık. Hemşehrilerimizin mutluluğunu sağlamak, onlara daha

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim, Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinde bulunan Türkiye'nin yerel yönetimlerde daha planlı ve performansa dayalı hizmet

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

D Ü Z C E B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 213 Y I L I F A A L İ Y E T R A P O R U BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ S. Buğra TOKER Bayram BAYRAKTAR Özcan DEMİRBAŞ Ergin ÇELİKAĞ M.Sadi İŞBİLEN Orhan UÇAR

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Yılı Faaliyet Raporu Mart 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...12 I- GENEL BİLGİLER...16 A- Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz...17 B- Kuruluş, Yetki, Görev ve Sorumluluklar...18 C- İdareye İlişkin

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI. Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat

BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI. Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat BELEDİYENİN GÖREV, YETKİ ve SORUMLULUKLARI Yasemin SEZGİN Türkiye Belediyeler Birliği Avukat Belediye Tanımı T.C. ANAYASASI 2. Mahalli idareler Madde 127- (1) Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI

AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ 2015 2019 YILI STRATEJİK PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 2015-2019 Sayfa 1 BAŞKAN SUNUMU Vizyon, hayal edilen gelecektir ve bir kurumun yarınlarını ifade eder. Bir belediyenin

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı