TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA"

Transkript

1 TURK SH BANK DEB T KARTLARI HAZ RAN AYINDA P YASADA Turkish Bank Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin ile yapt m z röportaj sayfa 6 da 23Mart / Adar 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 206 Tel: NEWROZ ATEfi F NSBURY PARK TA TUTUfiTU... Newroz Londra da binlerce kiflinin kat l m yla coflkulu bir flekilde kutland. Finsbury Partk ta toplanan yaklafl k 10 bin kifli büyük coflku ile Newrozu kutlad. Etkinlikte çok say da milletvekili ve Yüksek E itimden Sorumlu Devlet Bakan David Lammy birer konuflma yapt lar. Devam sayfa da Arac de il avukat z Yeni ve küçük bir firma de iliz 60 kiflilik Türkçe konuflan hukukçu ekibe sahibiz Son bir y lda sadece Türkçe konuflan müvekkillerimize 12 milyon tazminat ald k 20 y ll k geçmifli olan bir firmay z Seçimler yaklafl yor adaylar art yor sayfa 3 te Duncan Lewis in Genel Müdürü Shany Gupta Miliband ve Grieve ile görüfltü sayfa 9 da Heger otorîteyên vî welatî bala xwe bidana fîlmên Y lmaz Güney, wê îro rewfl cuda bûna R.28 Londra kuruyemiflçiye de al flt. sayfa 16 da Yal n konserine say l günler kald sayfa 2 de TKFF de Federasyon Kupas çeyrek final mücadelesi sayfa 37 de NEDEN LEVENES AVUKATLIK BÜROSU? Trafik kazalar nda an nda araba temin edilir ster Londra da ikamet edin, ister Londra d fl arad n z gün ziyaretinize geliriz fl kazalar nda uzman hukukçu ekibimiz vard r Eski ve yeni dosya transferi yap l r Firma orta ve avukatlar Sefaret Yaman ve fiadiye Arslan Trafik Kazalar flyeri kazalar Belediye evi kazalar Sald r olaylar Süpermarkette olan kazalar Yolda kayma düflme Uçakta, gemide olan kazalar Ashley House, High Road, Wood Green, London N22 8HF

2 sayfa 2 Kültür sanat dünyas Bu para Picasso'ya de er Christie's müzayedeevi, Nazi dönemindeki sahibi nedeniyle tart flmalara yol açan dünyaca ünlü spanyol ressam Pablo Picasso'nun "Angel Fernandez de Soto'nun Portresi" tablosunun sat fla ç kar laca n bildirdi. Londra'da 23 Haziran'da aç k art rmaya ç kar lacak, 45 ile 65 milyon dolar aras nda bir fiyata sat lmas bekleniyor. Picasso'nun Mavi Dönemine ( ) ait, 1903 y l imzal eserinin besteci Andrew Lloyd Webber'in Yard m Vakf taraf ndan sat laca ve elde edilecek gelirin sanat n gelifltirilmesi çal flmalar nda kullan - laca belirtildi. Tablo, 2006 y l nda New York'ta ç kar ld müzayedede, eserin Nazi dö - nemindeki sahibiyle ilgili tart flmalar üzerine sat fltan çekil - miflti. Eserin 1930'lardaki sahibi olan bir Alman bankac n n varisi, atas n n tabloyu Nazilerin tehdidi alt nda satmaya zorland n ileri sür müfltü. Aç lan dava, ABD mahkemeleri taraf ndan reddedilmiflti. Andy Warhol a 25 milyon lira Andy Warhol un ölümünden yaklafl k bir y l önce yapt otoportresi aç k art rma ile sat fla sunulacak. Pop art dâhisinin kariyerindeki en önemli eserlerden biri olarak görülen tablonun fiyat n n 10 milyon sterline kadar ç kmas bekleniyor. Ünlü tasar mc T om Ford a ait olan tablo, 12 may sta New York taki Sotheby s Müzayede Evi nde sat lacak. Ford, her zaman kapsaml bir sanat koleksiyonu oldu unu söylüyor ve sözlerine ekliyor: Bu s ralar koleksiyonumu güncelliyorum. Warhol un otoportresi, nisan tarih - leri aras nda Londra da da sergilenecek. Yal n konserine say l günler kald Londra da düzenledi i baflar l konserle ad ndan sözettiren Divaa Produksiyon ve Turkish Times Gazetesi taraf ndan organize edilen Yal n konseri için tüm haz rl klar tamamland. 18 Nisan da O2 Academy salonunda yap lacak olan konsere çok say da kiflinin kat lmas bekleniyor. Divaa Produksiyon ve Turkish Times Gazetesi taraf ndan organize edilen Yal n konserinin haz rl klar tamamland. 18 Nisan Pazar akflam saat da O2 Academy salonunda yap lacak olan konsere çok say da kiflinin kat lmas bekleniyor. TÜM HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI Divaa produksiyon taraf ndan yap lan aç klamada planlanan ve çok yo- un kat l m n beklendi i Yal n konseri için tüm haz rl klar n tamamland belirtildi. Bir süre önce bafllat lan haz rl k çal flmalar son aflamas na gelirken, Yal n n yak n bir zaman içinde hayranlar ile buluflaca belirtildi. Divaa Produksiyon yetkilisi smail Do ufl ve Yal n B LETLER SATIfiA SUNULDU Yal n konseri için haz rlanan biletler de sat fla sunuldu. Biletler Mezzo, Mess kuaför, Mem and Lazz, Levenes, Print Galery, Metoline, Chopy Cut, TFC marketleri, Narts, Ezgi Bar, Stone Cave ve Zen Bar dan temin edilebilir. VIP B LETLER TÜKEND Biletler ve bilgi için den smail, den Sinem ve nolu telefondan Bülent aranarak bilgi al nabilinir. Konser N1 Centre, 16 Parkfield Street, Angel N1 0PS adresinde bulunan O2 Academy salonunda yap lacak. Yal n Konserinin sponsorlar ise Lebara, Coppy Cut, Levenes, Fio s Food Centre, Mem and Laz, Sga solisitor, Dam Dam North, 19 Numara Bofl Ç rr k, pek mobilya, TFC, Food land, Print Galery, Dekor ve R 90. KONSERDEN ÖNCE DEF LE 18 Nisan Pazar akflam yap lacak konserde Yal n sahne almadan önce Coppy Cut rfan Sümbül taraf ndan düzenlenen gelinlik ve saç defilesi yap - lacak. Düzenlenecek defilede gençlerin en özel gününü süsleyecek olan gelinlik ve saç modelleri sergilenecek. London Eye 10 yafl nda Baflkent Londra'da bulunan ve flehrin simgelerinden biri olarak kabul edilen London Eye 10 yafl na girdi. Yap m aflamas nda tart flma- Eye" 2000 y l nda yap ld. s na karar verildi. 32 kaplar gösterdi. London Eye, nar nda bulunan "London rin simgesi olarak kalmapanyol, Frans z ve talyanlara neden Geçici olarak 5 y ll k bir sülden oluflan ve yine sadece geçen y l 4 milyona r nda da, 10. y l olmas bu y lki y lbafl kutlamala- olan ve Parlamento ile ünlü dece geçen y l 25 milyon yak n, 2000 y l ndan bu nedeniyle özel olarak fl k- süre için infla edilen ve sa- saat kulesi sterlinlik kar yla büyük bir yana ise 40 milyona yak n land r lm fl, dev dönme "Big Ben"in tam karfl s nda, Thames nehrinin ke- turistik simge olmay baflaran "London Eye" n fleh- kifliyi tafl yan "London Eye"a, en fazla ilgiyi s- dolab n arkas nda havai fiflek gösterisi yap lm flt. Editor: Ahmet Adar Reporter : Hasan Uflak Reporter: Haca Cheko Published by : Fez LTD Printed by : Newsquest Designed by: Print Gallery Green Lanes, Haringey, London N8 0RG Tel: Fax: Kültür sanat dünyas Woolf için yazm fllar En önemli üyeleri aras nda Virginia Woolf, John Maynard Keynes, E. M. Forster ve Lytton Strachey nin de bulundu u Bloomsbury Grubu ndan elde edilen ve yeni bir arflivde sergilenen mektuplar, arkadafllar n n Virginia Woolf un intihar etmesinden duyduklar korkular gözler önüne seriyor. Cambridge Üniversitesi nde bulunan arflivde daha önce görülmemifl binlerce sayfa mektup ve 30 foto raf albümü bulunuyor. Woolf un k z kardefli Vanessa n n kocas Clive Bell, Frances Partridge e 3 Nisan 1941 de yazd mektupta Woolf un ortadan kaybolmas ndaki endiflelerini dile getirmifl ve yazar n kendini bo du unu düflündü ünü de mektupta yazm fl. Woolf un cesedi 18 Nisan 1941 de bulunmufl, yazar n mantosunun cebine tafllar doldurarak evinin yak n ndaki Ouse Nehri ne girdi- i ortaya ç km flt. Kitaplar kategorize ediliyor Orange Prize jürisi Daisy Good - win in adaylarla ilgili yapt Kitaplarda mizah duygusu ve espri yok, ço u kitap Asyal k z kardefllerle ilgili ve büyük bölümü bir tecavüz sahnesiyle aç l yor. Orange Prize jürisi Daisy Goodwin in adaylarla ilgili yapt Kitaplarda mizah duygusu ve espri yok, ço- u kitap Asyal k z kardefllerle il - gili ve büyük bölümü bir tecavüz sahnesiyle aç l yor. Zevk ve mutluluk yay n dünyas nda ihmal edilen bir unsur olmaya bafllad aç klamas na tepki geldi. Gazete - ci ve yazar Jean Hannah Edelste - in, son yaz s nda Goodwin in kitaplar kederli bulmas n elefltirerek, içinde mizah bulunan kitaplar n da insanlar n gözünde ancak havaalan nda sat n al nan ve asla ödüle ya da adayl a lay k bulunmayan kitaplar oldu unu dile getirdi. Bu eserlerin ancak kad n roman olarak görüldü ünü, hafif kitaplar olarak nitelendirildi ini aç klad.

3 sayfa 3 Seçimler yaklafl yor adaylar art yor Seçimlerin giderek yaklaflt ngiltere de hemen her hafta yeni adayl klar netlefliyor, Türk ve Kürtlerin adayl klar da art yor. Koray Do an ile Eren Aslan Liberal Demokratlardan, Mesut Parmak da flçi Partisi nden belediye meclis üyesi aday oldular. ngiltere de bu y l yap lacak yerel seçimler ilk kez çok say da Türkiyeli aday n kat l m yla gerçekleflecek. Baflta flçi Partisi ve Muhafazakar Parti olmak üzere onlarca Türk ve Kürt bu y lki seçimlerde belediye meclis üyelikleri için adayl klar n koydu. Adayl klar n halen netleflmeye devam etti i bir süreçte seçim zaman na kadar 50 ye yak n Türkiyeli aday n ç kmas bekleniyor. Geçen hafta adayl klar netleflen Koray Do an ile Eren Aslan Liberal Demokratlar tercih ederken, Mesut Parmak flçi Partisi nden aday oldu. Koray Do an DO AN: D L ENGEL N KALDIRMAK ST YORUZ Hackney de Hoxton bölgesinden aday olan Koray Do an, London Solicitors flirketinin ortaklar ndan bir avukat. Aslen Malatya Kürecikli olan Do an, Westminister Üniversitesi hukuk bölümü mezunu. Liberal Demokrat Parti ye geçen y l üye olarak girdi ini belirten Do an, adayl n koyma karar n n alt nda Türkiyeli topluma hizmet sunma iste i yatt n söylüyor. 20 y ld r dil bariyeri nedeniyle insanlar m z kendilerini ifade edemiyorlar. Sadece bunu ortadan kald rmak bile çok önemli bizim için diyen Do an, seçim çal flmalar na aral ks z devam ettiklerini ifade ediyor. Hoxton da seçilmesinin muhtemel oldu unu belirten Do an, parti olarak Liberal Demokratlar seçmesinin nedenini ise flöyle anlat yor: Öncelikle liberal düflüncelere sahip biriyim. nsanlar n eflitlik ve özgürlük içinde yaflamalar gerekti ine inan - yorum. Ama ayn zamanda flçi Partisi de Muhafazakar Parti de savafl yanl s politikalar yürüttükleri için onlara yönelmedim. Liberal Demokratlar her zaman savafl karfl t bir politika benimsiyor. Bu da benim için önemli PARMAK: GENÇLER DAHA FAZLA S YASETTE OLMALI Croydon da flçi Partisi nden belediye meclis üyesi aday olan Mesut Parmak ise 28 yafl nda bir çevirmen. Kürtçe, Mesut Parmak Türkçe ve ngilizce çeviriler yapan Parmak, toplumun karfl laflt sorunlar ortadan kald rmak için adayl n koymaya karar verdi ini söylüyor. Aslen Bingöllü olan Parmak, ngiltere ye 10 y l önce gelmifl. Croydon da Türkiyeli toplumun belediye hizmetlerine daha iyi ulaflmalar için çal flmak istedi ini belirten Parmak, gençlerle ilgili çal flmalar da yaparak gençlerin ilgisini kamusal sorunlara çekmeye çal flaca n vurguluyor. Adayl önceki hafta netleflen Parmak, seçim kampanyas na bafllad klar n söyledi. Parmak, seçim çal flmalar s ras nda gençlerimizin ve esnaf - m z n bize destek vermesi bizi sevindirecektir diyor.

4 sayfa 4 Londra ziyareti Erdo an a yaramad Baflbakan Gordon Brown la görüflmelerde bulunmak üzere Londra ya gelen Baflbakan Erdo an n BBC ye sarfetti i kaçak Ermenilerle ilgili tehdidi hem Türkiye de hem yurtd fl nda elefltirildi. Baflbakan Tayyip Erdo an, geçen hafta geldi i Londra da BBC nin Türkçe servisine verdi i söylefliyle ülke içinde ve d fl nda elefltirilerin oda haline geldi. Ermeni soyk r m tart flmalar konusunda aç klamalarda bulunan Erdo an, Türkiye de say lar n n 100 bin oldu unu iddia etti i kaçak göçmenleri kovma tehdidinde bulundu. Erdo an, söyleflide flu sözleri söyledi: Bak n benim ülkemde 170 bin Ermeni var; bunlar n 70 bini benim vatandafl md r. Ama yüz binini biz ülkemizde flu anda idare ediyoruz. E ne yapaca m ben yar n, gerekirse bu yüz binine 'Hadi siz de memleketinize' diyece- im; bunu yapaca m. Niye? Benim vatandafl m de- il bunlar... Ülkemde de tutmak zorunda de ilim. GAZETEC LER ÖZÜR STED Cumhurbaflkan Abdullah Gül, bu y l ki Chatham House ödülünün sahibi oldu. Gül ün Afganistan ve Pakistan aras ndaki bar fl görüflmelerine yapt katk dan dolay ödüle lay k görüldü ü aç kland. Chatham House yapt aç klamada "Cumhurbaflkan Gül, hem Türkiye içinde hem de uluslararas alanda uzlaflma ve Erdo an n bu sözlerine çok say da insan haklar örgütü, siyasi parti ve bas n organ ndan elefltiriler ya d. Aralar nda Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand gibi isimlerin de bulundu u gazeteciler baflbakan özür dilemeye ça- rd. ngiliz bas n da Erdo- an n tehdidine yer verdi. The Times gazetesi haberinde "Erdo an, 100 bin itidal konusunda önemli bir isim olarak ve Türkiye'nin son y llarda att olumlu ad mlar n birço- unun arkas ndaki itici güç olarak tan n yor" ifadelerini kulland. Aç klamada, Gül'ün 2009 y l içerisinde Türkiye'nin Ortado u ile olan geleneksel ba lar n n derinlefltirilmesi için çal flt, Irak'taki gruplar aras nda arabuluculuk yapt ve Afgan ile Pakistan liderliklerini biraraya getirdi i belirtildi. yasad fl Ermeniyi s n rd fl etme tehdidinde bulundu. Türkiye'de illegal olarak yaflayan Ermenilerin say s tart flmal. Geçen y l yap - lan bir araflt rma bu say - n n 10 bin civar nda oldu- unu söylüyor. Bunlar n yar s da 1988'de Ermenistan'daki depremin ard ndan Türkiye'ye gelenler" ifadelerine yer verdi. The Guardian ise haberi "Baflbakan Erdo an, Ame- Gül ün K br s'ta çözümün ve Ermenistan ile normalleflmenin sa lanmas için de "kayda de- er çabalar" gösterdi i vurguland. rika ve sveç'in 1915 olaylar n soyk r m olarak nitelemesinden sonra 100 bin Ermeni göçmeni s n rd fl etme tehdidinde bulundu. Türkiye'ye 1988'de Ermenistan'daki depremin ard ndan binlerce Ermeni göçmen geldi. Tam say tart flmal olsa da binlerce yasad fl Ermeni göçmen Türkiye'de vas fs z iflçi olarak çal fl yor" fleklinde verdi. ERDO AN: VATANDAfiIMIZ OLAN ERMEN LERLE LG L KONUfiMADIM Baflbakan n bu ifadeleri Amerikan bas n n n önde gelen gazeteleri The New York Times, Wall Street Journal da da genifl yer buldu. Aç klamalar Ermenistan da da gündem maddesi oldu. Elefltirilerin artmas üzerine tekrar bir aç klama yapan Erdo an, Vatandafl m z olan Ermenilerle ilgili konuflmad m" diyerek kendisine özür dileme ça r s yapanlar da elefltirdi. Gül e Chatham House ödülü ngiltere nin önde gelen düflünce kur ulufllar ndan biri olan Chatham House ödülüne bu y l Cumhurbaflkan Abdullah Gül lay k görüldü. ÜÇ ADAY VARDI Chatham House üyeleri taraf ndan verilen ödül, bir y l önce uluslararas iliflkilerin iyilefltirilmesine en çok katk yap lan devlet adam na veriliyor. Abdullah Gül'le birlikte Fransa Maliye Bakan Christine Lagarde ve H rvatistan Cumhurbaflkan Stjepan Mesiç de ödüle aday gösterilmiflti y l ndan bu yana verilen ödülü, flu ana kadar Ukrayna eski Devlet Baflkan Viktor Yuflçenko, Mozambik eski Devlet Baflkan Joaquim Chissano, slam ve Bat 'y yak nlaflt rmaya dönük çal flmalar ndan dolay fieyha Mozah, Gana Devlet Baflkan John Kufuor ve Brezilya Devlet Baflkan Luiz Inacio Lula da Silva kazand. Cemevi Baflkan srafil Erbil Baflbakan Erdo an la görüfltü AKM ve Cemevi Baflkan srafil Erbil geçti imiz hafta Londra da ifladamlar yla yemekte buluflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la görüfltü. Erbil görüflmede Baflbakana Türkiye de bafllat lan demokratik aç l mlar n ve Alevi çal fltaylar n n önemli oldu unu ancak Alevilerin taleplerinin pazarl k konusu yap lmadan verilmesi gerekti ini vurgulad. ngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Baflkan srafil Erbil 16 Mart Sal günü Londra n n merkezinde Türkiyeli ve Britanyal ifladamlar yla yemekte buluflan Baflbakan Recep Tayyip Erdo an la görüfltü. Görüflmede Erbil Türkiye de bafllat lan demokratik aç l mlar n ve Alevi çal fltaylar n n önemli oldu unu ama bu çal fltaylar sonucu Alevilerin taleplerinin pazarl k konusu yap lmadan verilmesi gerekti ini vurgulad. Erbil, Avrupa ülkelerinde Alevi kültürünün yasal çerçevede sorunsuz yafland n, Alevilerin Türkiye de de ayn statüye kavuflmas gerekti ini belirtti. ngiltere de 200 binin üzerinde Alevi yaflad n, bunlar n bir ço unun iflveren oldu unu ve Türkiye ile önemli iliflkilerinin oldu unu kaydeden Cemevi Baflkan srafil Erbil görüflmeyi kabul etti i için Baflbakan Recep Tayyip Erdo an a teflekkür ederek yan ndan ayr ld. AKM ve Cemevi Baflkan srafil Erbil Baflbakan Erdo an a Alevilerin taleplerinin pazarl k konusu yap lmadan verilmesi gerekti ini söyledi.

5 sayfa 5

6 sayfa 6 Turkish Bank debit kartlar Haziran ay nda piyasada nternet bankac l yla önemli bir atak gerçeklefltiren Turkish Bank, dünyan n her yerinde kullan labilecek debit kartlar da Haziran ay nda piyasaya sunuyor. Kartlar için VISA ile ortak çal flan banka bu y l n sonuna do ru da kredi kartlar n yetifltirmeyi planl yor. Önceki hafta hükümet destekli Business Link ile birlikte internet temal bir konferans düzenleyen Turkish Bank n Yönetim Müdürü Bob Long ile Bölge Müdürü Reflat Bilgin, internetin kullan m ve yeni projeleriyle ilgili Telgraf n sorular n yan tlad. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi Sizce Londra daki Türkiyeli toplum internet kullan m ndan nas l yararlanabilir, ne tür faydalar n görebilir? Bob Long (Turkish Bank yönetim müdürü): nsanlar n art k önemli bir bölümü ürünleri internetten sat n al yor ve bu giderek de yay l yor. Bence Türkiyeli toplum da bir süre içinde bu yöne do ru ilerleyecek. Türkiyeli toplumun çok giriflimci bir toplum olmas ndan hareketle biz de bu yönde onlara bir fikir vermesi için böyle bir konferans düzenledik. Bizim bankam z için de internet yaln zca sat fl bak - m ndan de il, ayn zamanda internet bankac l servisi sa lad için çok önem tafl yor. Müflterilerimiz günün 24 saati, haftan n yedi günü hesaplar na girifl yapabilir, hesap hareketlerini de izleyebilir. Bu nedenle internet sadece sat fl için de- il, ifl yönetimi aç s ndan da flart. Türkiyeliler yeterli oranda interneti kullan yorlar m ifl alan nda? Bob Long: fiimdiye dek gözlemledi im kadar yla, Türkiyeliler bu konuda biraz çekimserler. Fakat benim yafl mdaki insanlar n gençlere oranla interneti daha az kulland klar da bir gerçek. Dolay s yla bence yeni jenerasyon anne-babalar - n n ifllerini büyütmek için interneti de ifl alanlar na dahil etmeye bafllayacaklar. Turkish Bank yönetim müdürü Bob Long Siz bir buçuk y l n ard ndan internetin ne tür faydalar n gördünüz? Bob Long: Biz asl nda hayli muhafazakâr bir bankay z, ancak k sa zamanda gördük ki, müflteriler hesaplar na girebiliyor, kendi ifllemlerini kendileri yapabiliyor. Dolay s yla aç kças hem müflterilerimiz bundan çok kazand hem de banka olarak biz zaman kazanm fl olduk. Haziran ay nda banka kart ç kart yorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Bob Long: Evet, Haziran ay nda hizmete sunuyoruz. Banka kart - na sahip olmamak, yirmi-otuz y l önceki gibi hesap aç p müflteriyle hesap defteri üzerinden çal flmak gibi... Dolay s yla bu ihtiyac gidermek için Haziran ay nda debit kart, y l n son aylar na yetiflmek üzere de ön ödemeli kartlar sa lamak için önemli bir yat r m yapt k. Bu kartlar m zla müflterilerimiz art k kolayl kla akrabalar na buradan para gönderebilecek. Umuyoruz ki böylece ça dafl bankac l k hizmetlerini müflterilerimize sunabilece iz. B LG N: LONDRA DIfiINA AÇILIYORUZ nternet bafll kl bir konferans yapman z n nedeni neydi? Reflat Bilgin (Turkish Bank bölge müdürü): Bu konferans bizim ve Business Link in ortaklafla düzenledi i bir etkinlik. Business Link, küçük iflletme sahiplerine, ifladamlar - na bir tak m belirlenmifl konularda e itim vermeyi amaçl yor. Business Link, bu etkinliklerle Do u ve Kuzey Londra daki topluma Olimpiyatlar n geliflinin bölge ekonomisini nas l etkileyece ini ikinci olarak da interneti kullanman n ticari alandaki önemi ve etkilerini anlatmak istiyor. Biz de Turkish Bank olarak ortak bir konferans düzenliyoruz. Turkish Bank bölge müdürü Reflat Bilgin Turkish Bank interneti ne oranda kullan yor, nas l faydalan yor bundan? Reflat Bilgin: Bizim banka olarak bir tak m eksikliklerimiz vard üç dört y l öncesine kadar. Fakat iflte son y llarda bir at l m içine girdik. Burada üç olan flube say m z alt ya ç kard k. Bir tak m ürünlerimizde yenili e geçtik. Ticari, özel bankac l k ürünleri olsun, kiflisel ürünler gibi alanlarda eksiklerimiz vard ve bunlar n en önemlisinin internet bankac l oldu unu gördük. Son bir buçuk y ld r internet bankac l na geçtik bu nedenle. Bizim için ikinci önemli eksik debit kartt. Son bir buçuk y ld r VISA ile birlikte onun üzerinde çal fl yoruz, Haziran ay nda müflterilerimize kartlar vermeye bafllayaca z. Kredi kart da bundan sonraki ad m olacak. KARTLAR BÜTÜN BANKAMATIKLERDE KULLAN LABILECEK MI? Reflat Bilgin: Kartlar, üzerinde VISA yazan bütün bankamatiklerde kullan labilecek. Ama zaten art k VISA n n olmad bankamatik de kalmad ndan bu demektir ki, tüm bankamatiklerde kullan labilecek. Bu sadece ngiltere de de il, Türkiye ve dünyan n her yerinde geçerli olacak. nterneti kullanmaya bafllad ktan sonra ne gibi de ifliklikler ve faydalar gördünüz? Reflat Bilgin: Çok faydas n gördük aç kças. Müflterilerimiz devaml flubelerimizi veya arama merkezlerimizi aray p bakiyelerini soruyordu. nternetle bu konuda çok büyük bir rahatl k gördük, bu telefon trafi inde çok büyük bir azalma oldu. Hem müflterilerimiz hem biz bundan kazançl ç kt k. Di er bir konu ise, müflterilerimiz herhangi bir ifllem yapacaklard ise, özellikle transfer ifllemleri için ya flubeye gelmeleri ya da faks çekmeleri gerekiyordu. fiimdi internetten bunu basitçe yap yorlar. Müflteri say s anlam nda bir fark oldu mu? Reflat Bilgin: Evet, o anlamda da bir fark gördük. nternetten birinci amac m z mevcut müflterilerimizin iflini kolaylaflt rmakt ama yeni müflteriler de edindik bu anlamda. Fakat yeni müflteriler anlam nda özellikle debit ve kredi kartlar m z ç kt ktan sonra bir hareketlenme bekliyoruz. fiu anda müflterilerimiz daha çok Londra da yaflayanlar veya flubelerimize yak n bölgelerde oturanlardan olufluyor. Bu amaçla Londra d fl na da aç lmay planl yoruz. nternet kullan m n bizim toplumumuzda nas l görüyorsunuz? Reflat Bilgin: Asl nda bunu Türkiye ve buradaki toplum olarak ay rarak bakarsak, Türkiye deki ifl yerleri interneti çok daha yayg n bir flekilde kullan yorlar. ngiltere deki kesim ise daha farkl bir kuflak oldu u için bunun gibi yeniliklere biraz daha kapal lar. Ama afla dan gelen genç kesim daha rahat kullan yorlar. Özellikle bizim genç ifladamlar m zda görüyoruz, onlar çok daha yayg n bir flekilde kullan yorlar.

7 sayfa 7 Islington Belediye Meclis Üyesi Donna Boffa kanserden öldü Islington Belediyesi nin Liberal Demokrat Partili meclis üyesi Donna Boffa, henüz 43 yafl nda, bir y ld r yakaland kanserden hayat n kaybetti. Boffa n n ölümünde hastane ihmali de gündeme geldi. Islington Belediyesi meclis üyesi 43 yafl ndaki Donna Boffa bir y ld r yakaland mesane kanserine yenik düflerek hayat n kaybetti. Befl çocuk annesi olan Boffa ya geçen y l mesane kanseri tan s konmufltu. Boffa, 2003 ten bu yana belediyede Liberal Demokrat Parti ad na Bunhillward n temsil ediyordu. Boffa, belediyeye girmeden önce çocuklar yarar na düzenlenen çok say da çal flman n yan nda yerel çocuklar için bir futbol tak m n yönetiyordu. Donna Boffa lticac çocuklar rkç yaklafl mlara maruz kal yorlar UNICEF taraf ndan yay nlanan bir rapora göre Britanya ya yaln z gelen ve hiç bir yak n bulunmayan ilticac çocuklar polis tutukevlerinde rkç l k ve kötü muamele ile karfl karfl ya kal yorlar. (Birleflmifl Milletler Çocuk Fonu) UNICEF Britanya ya yaln z gelen ve burada akrabalar olmayan ilticac çocuklar n çok a r yapt r mlara tabi tutuldu unu yay nlad bir rapor ile kamuoyuna aç klad. Rapor savunmas z çocuklar n bazen kayboldu unu ve bunlardan baz lar n n çocuk tacirleri ve çocuk istismarc lar n n a na düfltü ünü iddia etti. Kent, Solihull ve Harrow da konu ile ilgili bir anket çal flmas yapan UNICEF, bölge sakinlerinin çocuklar n istismar edilmesinden endifle duyduklar n, rkç yaklafl mlar ve izolasyon sorunu yafland n düflündükleri sonucuna ulaflt. UNICEF Britanya Genel Müdür Yard mc s Anita Tiessen, Tek bafl na gelen çocuklar n aileleri ile gelen çocuklara verilen haklar n ayn s n n verilmesi gerekiyor dedi. Çocuklar n polis gözetim merkezlerinde kötü muamelelerin yan s ra polis tehditleri ve akresif sorularla da karfl laflt n iddia eden Levelling the Playing Field bafll alt ndaki rapora göre 2008 y l nda 4 bin 285 yaln z çocuk s nma talebinde bulundu. Yine yafllar itibar yla çocuk olup olmad klar tart flmal olan bin 400 kifli Britanya ya geldi. Britanya ya gelip de iltica baflvurusunda bulunmayan çocuklar için herhangi bir rakam bulamayan rapora göre 18 yafl n alt nda olan çok say - da çocuk yetiflkinler için yap lm fl tutukevlerine konuldu. STACY: ÇOK ERKEN B R KAYIP Islington Belediye lideri Terry Stacy, Boffa n n temsil etti i insanlar n her türlü ihtiyaçlar için sürekli çal flan bir encümen oldu unu, ölümünden büyük üzüntü duyduklar n vurgulad. Stacy, Bu kadar erken yaflta bir kay p büyük bir ac... Bütün düflünce, dua ve deste imiz bu zor zamanlar nda ailesiyle olacak dedi. HASTANE HMAL M VAR? Belediye meclis üyesi Boffa üç defa, Euston daki University College Hospital in büyüyen tümörüne dair yanl fl tan da bulundu unu iddia etmiflti. Geçen y l Ocak ay n n 14 ündeki ilk teflhiste hastane Boffa ya sadece böbrek tafl oldu unu söylemiflti. Dört gün sonra yap lan operasyonda Elli yafllar nda oldu u belirtilen kad n n trenin alt nda kald ve olay yerinde öldü ü aç kland. Olay do rulayan bir aç klama yapan British Transport Police, kazan n sabah saat 9:25 te meydana geldi ini ve ölümle ilgili intihar gibi herhangi bir flüphenin bulunmad n duyurdu. Piccadily Line üzerinde gerçekleflen korkunç kazan n ard ndan kurtarma ekipleri bir saat boyunca kad n kurtarmaya çal flt, ancak baflar l olamad. böbrek tafl n n düflmüfl olmas gerekti ini düflünen doktorlar hastay yine evine göndermiflti. Geçen y l fiubat ay nda yap lan üçüncü incelemede ise çok yüksek a r lar içindeki Boffa ya hastane taraf ndan kendi bölgesindeki GP ye gitmesi söylenmiflti. Hastane doktorlar bir tümörün oldu- unu ancak 26 Haziran da yap lan dördüncü incelemede saptayabilmiflti. Tümörün kansere yol açt ise ancak Nisan ay nda teflhis edilmiflti. Wood Green de korkunç kaza smi ö renilemeyen bir kad n geçen hafta Cumartesi sabah Wood Green Tube istasyonunda trenin çarpmas sonucu hayat n kaybetti.

8 sayfa 8

9 sayfa 9 Duncan Lewis in Genel Müdürü Shany Gupta Miliband ve Grieve ile görüfltü Kuruldu u 1998 y l ndan bu yana Türk ve Kürt toplumuna hukuk servisi veren Duncan Lewis in Genel Müdürü Shany Gupta, D fliflleri Bakan Miliband ve Gölge Adalet Bakan Dominic Grieve ile görüflmelerde bulundu. Londra da 6 farkl bölgede, 70 farkl dilde hizmet veren hukuk firmas Duncan Lewis in Genel Müdürü Shany Gupta, önceki hafta düzenlenen iki farkl etkinlikte D fliflleri Bakan David Miliband ve Gölge Adalet Bakan Dominic Grieve ile görüflerek çal flmalar hakk nda bilgi verdi. KURDS FOR LABOUR LE KURDS FOR CONSERVAT VES N TOPLANTILARINA KATILDI 1998 de kuruldu u tarihten bu yana Türkiyeli toplumla çok yak n çal flan firman n Genel Müdürü Gupta, Kurds For Labour ile Kurds For Conservatives in Duncan Lewis in Genel Müdürü Shany Gupta ve Gölge Adalet Bakan Dominic Grieve yemekli toplant lar na kat larak destekte bulundu. Toplant larda konuflmac bakanlar Miliband ve Grieve ile görüflen Gupta, firmalar n n çal flmalar ve siyasi partilerin seçim kampanyalar hakk nda bakanlarla bir süre sohbet etti. 70 FARKLI D L KONUfiAN HUKUK UZMANLARINA SAH P B R F RMA Clapham Junction, Hackney, Harrow, Lewisham, Romford ve Sepherd Bush ta flubeleri bulunan ve hemen her toplumdan avukatlar bulunduran Duncan Lewis, ngiltere nin en büyük hukuki destek firmas. 400 ü aflk n çal flan bulunan firma, 65 farkl toplumdan 70 farkl dili konuflan hukuk uzmanlar na sahip. Firma, devir ifllemleri, dava takipleri, her türlü suç, bireysel yaralanmalar, göçmenlik gibi konularda uzmanlaflm fl hukukçularla çal fl yor. Shany Gupta ve D fliflleri Bakan David Miliband

10 sayfa 10 Dr.Ziya Radmand: Çocuklar n difl sa l konusunda ailelere büyük görevler düflüyor Dr.Ziya Radmand K br s Genç TV, Ada TV ve Show Türk ekranlar nda yay mlanan programlara kat larak, toplum sa l n tehdit eden sigara, uyuflturucu, depresyon ve a z sa l konular nda halk bilgilendirdi. K br s Genç TV, Ada TV ve Show Türk ekranlar nda yay mlanan programlarda, uzun y llardan beri Türk ve Kürt toplumunun yo un olarak yaflad Haringey bölgesinde hizmet veren Manor House Dental Surgery den difl hekimi Dr.Ziya Radmand özellikle toplum sa l n tehdit eden sigara, uyuflturucu, depresyon ve a z sa l konular nda halk bilgilendirdi. TV programlar nda konuflan Dr.Ziya Radmand özellikle anne ve babalara çok görevler düfltü ünü belirterek, çocuklara küçük yafllardan itibaren difl sa l n n önemini ö retmek gerekti ini, bunun için de onlara verdi imiz yiyecekleri kontrol ederek özellikle fleker ve fleker ürünlerinde k s tlamalarda bulunmak gerekti ini kaydetti. ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAfiLARDAN T BAREN DIfi HEK M NE GÖTÜRÜLMEL Dr.Ziya Radmand, ayr ca günde en az iki defa çocuklar n difllerini f rçalanmalar n n önemli oldu unu ve onlar küçük yafllardan itibaren d fl hekimine götürmenin önemine vurgu yaparak, bu sayede ileriki yaflamlar nda difl hekim ziyaretlerinin al flkanl k haline gelmesinin kolaylaflaca n ifade etti. Dr. Radmand, gerekli kontrollerin zaman nda yap lmas na ba l olarak da çocuklar n daha az sorun yaflayacaklar n belirtti. UYUfiTURUCUYA G DEN YOL S GARADAN GEÇ YOR Dr.Ziya Radmand uyuflturucuya giden yolun sigaradan geçti ini, bu anlamda ailelere çok görev düfltü- ünü, çocuklar bu tarzda kötü al flkanl klardan uzak tutman n bir di er yolunun da çocuklar n önlerinde sigara içmemek oldu unu dile getirerek, sigaray b rakman n uyuflturucuya göre çok daha kolay oldu unu belirtti. Dr. Radmand sigara içmenin zararlar n n difl ve difl eti hastal klar na yol açt n kaydetti. Homerton Hastanesi de Olimpiyatlara haz rlan yor Hackney deki Homerton Üniversitesi Hastanesi, Olympic Park a en yak n hastane olmas nedeniyle 2012 Olimpiyatlar na kat lacak sporcular n sa l k kontrollerini gerçeklefltirecek. Hackney deki Homerton Üniversitesi Hastanesi, 2012 Olimpiyatlar nda dünyan n en iyi atletlerinin sa l k kontrollerini gerçeklefltirecek. Homerton University Hospital in Olympic Park a en yak n hastane olmas nedeniyle olimpiyatç lara ev sahipli i yapaca aç kland. fiimdiden Olimpiyat lara haz rlanan hastanede gerekli teknik ekipman n tedarikine baflland. Hastane sözcüsü, önümüzdeki aylarda bu kapsamda çok daha genifl düzenlemeler yapaca z aç klamas nda bulundu. Hastane yetkililerinden Dr Laurence Gant, olimpiyatlar için yap lan çal flmalar n Hackney sakinlerine yönelik hizmetlerde bir aksamaya yol açmayaca vurgusunu yapt. Olimpiyatlar için ayr ca Plaistow daki Newham University Hospital ile Whitechapel deki The Royal London Hospital de de düzenlemelere baflland.

11 sayfa 11

12 sayfa 12 IDMC müzi i ve folkloru Londral larla buluflturacak Kuzey Londra n n önemli müzik ve dans okullar ndan International Dance &Music Centre (IDMC) 11 Nisan da gerçeklefltirece i konser ve kültürel etkinli- e haz rlan yor y l ndan bu yana Londra da faaliyet yürüten IDMC, 7 y ldan bu yana yapt kaliteli kültürel ve sanatsal çal flmalarla dikkat çekiyor. Londra da yaflayan Türk ve Kürt toplumuna yönelik baflta müzik ve folklor olmak üzere genifl bir alanda kültürel ve sanatsal hizmetler veren Mehmet Karakufl yönetimindeki International Dance &Music Centre 11 Nisan da genifl kat l ml bir etkinlik düzenliyor. Kenan Coflkun, Seyfi Yerlikaya, Grup Denge Siyan, DMC müzik ve gitar grubu ile DMC halkoyunlar ekibinin yer alaca etkinlik 11 Nisan da Clapton Kilisesi nde (Raund Chapel) ile saatleri aras nda yap lacak. LONDRA DA ANADOLU FOLKLORUNUN DE ERLER N YANSITIYOR Londra da Anadolu folklorunun de erlerini yans tan ve halkoyunlar icralar yla folkloru gençlerimizle yeniden buluflturan DMC e itimin öneminin fark nda hareket eden kurulufllardan biri. Gençlere ve çocuklara yönelik halkoyunlar, gitar, tiyatro, ngilizce, matematik dersleri de verilen merkez, organize etti i festival, konser ve yar flmalarla dikkat çekiyor. Kuruldu u günden itibaren Anadolu nun ayak seslerini, z lg tlar eflli inde Londra ya duyuran DMC, Londra da organize etti i yar flmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri alarak bugüne kadar önemli baflar lara imza att. B TL S YÖRES OYUNUYLA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLMUfiTU DMC, geçti imiz y l 13 Nisan da spanya da düzenlenen 13. Dünya Halkoyunlar Yar flmas nda Bitlis yöresi oyunuyla dünya üçüncülü ü alarak büyük bir baflar ya daha imza atm flt. 12 Haziran da 6. Halkoyunlar Yar flmas n organize edecek olan DCM, bu yar flmaya kat - lacak gruplar n biran önce kendilerine baflvuru yapmas gerekti ini kaydetti. Yar flmaya kat lmak isteyenlerin numaral telefondan Mehmet Karakufl la konta a geçmeleri gerekiyor. Ö retmen Evi nde Sats s navlar na haz rl k kurslar bafll yor May s ay nda yap lacak olan SATs s - navlar için Ö retmen Evi nde düzenlenecek kurslar 28 Mart ta bafll yor. Ö retmen Evi nde May s ay nda yap lacak SATs s navlar (ilk ve orta okul) için düzenlenecek kurslar 28 Martta bafll yor. Ö retmen Evi yetkilileri ailelere konusunda uzman e itmenler taraf ndan verilecek kurslara çocuklar n yönlendirmeleri ça r s nda bulundu. Matematik ve Fenbilgisi (science) derslerinin verilece i kursta s n flar 4 kiflilik olup, kurslar interaktif board ( ak ll tahta) ile ö rencilerin daha ilgi ile çal fl p ö rendi i kolay ve anlafl l r test çözme yöntemleriyle verilecek. Kay tlar devam eden kurslara müraacat etmek isteyenler nolu telefondan bilgi alabilirler. ay tlar devam eden kurslara müraacat etmek isteyenler nolu telefondan bilgi alabilirler.

13 sayfa 13 fl dünyas na internet daveti Turkish Bank ile hükümet destekli ifl dünyas n n bilgi ve tavsiye merkezi Business Link, internet kullan m n n Türkiyeli toplumda yay lmas için bir konferans düzenledi. Business Link bölge müdürü Andy Berrow Küçük iflletmelere ifl dünyas nda dan flmanl k deste i veren Business Link, Türkiyeli topluma aç lma çal flmalar kapsam nda geçen hafta internetin ifl hayat nda kullan m ve 2012 Londra Olimpiyatlar n n Kuzey ve Do u Londra da nas l hareketlenmeler yarataca- na dair bilgilendirici bir konferans düzenledi. Wood Green de Grand Palace ta geçti imiz hafta Perflembe günü çok say - da Türkiyeli esnaf ve ifla - dam n n kat ld konferansta Business Link yetkilileri Jilian Lilico ve Tony Cattermole internetin ifl hayat ndaki kullan - m n n art k kaç n lmaz bir gerçek oldu unu, Türkiyeli toplumun da buna yönelmesi gerekti inin alt n çizdi. BERROW: ÇALIfiMALARIMIZI ANLATMAK ST YORUZ Konferans öncesi T elgraf n sorular n yan tlayan Business Link bölge müdürü Andy Berrow, bu konferans için Türkiyeli toplumu hedeflemelerinin nedenini flöyle anlatt : Biz genel olarak genifl bir insan toplulu una ulaflmaktan çok belli bir sosyal gruba, topluma ulaflmaya çal fl yoruz. Türkiyeli toplumla görüflme imkan m z n oldu unun fark ndayd k ve buna ulaflmak için de ba lant - lar m z n oldu u Turkish Bank tan say n Bob Long la görüflmeye bafllad k. Asl nda kendisine hangi konu sizin toplumun ifl çevr esinin ilgisini çeker diye sorduk, ken - disi de bu konunun faydal olaca n söyledi. Bi - zim esas amaçlar m zdan biri, çal flmalar m z hakk nda olabildi ince insa - na ulaflmak. Belli bir topluma ulaflmak da bizim için her zaman iyi bir f r - satt r. ÇOK G R fi MC B R TOPLUM Berrow, Business Link olarak Türkiyeli toplu - mun ifl dünyas n özellikle takip edip etmedikleri yönündeki sorumuza da flu yan t verdi: Konferansta internetin ifl hayat nda kullan m ve 2012 Londra Olimpiyatlar n n Kuzey ve Do u Londra da nas l hareketlenmeler yarataca konular masaya yat r ld. Londra da çok büyük bir Türkiyeli toplumun varl - n n fark nda olarak el - bette bu yönde çal flmalar m z hep oldu, çal flt - m z Türkiyeli flirketler de oldu. Çal flanlar m z aras nda iki Türkçe konuflan arkadafl m z da bulunuyor. Evet, Türkiyeli top - lumla çal flmak bizim için gerçekten önemli. Çünkü Türkiyeliler çok giriflimci bir toplum.

14 sayfa 14 Türkçe Olimpiyatlar ngiltere Finali sona erdi Türkiye'de geleneksel hale gelen Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar 'n n ngiltere Finali, Walthamstow Belediye Binas nda gerçekleflen bir organisazyonla sonuçland. Uluslararas Türkçe Olimpiyatlar 'n n ngiltere Finali, W althamstow Belediye Binas nda düzenlenen bir et - kinlikle sonuçland. Programda 8. Uluslararas Türkçe Olimpiyatla - r 'na gidecek ö r enciler belirlenirken, seyinciler de eylenceli dakikalar geçirdi. W isdom Primary and Secondary Okul Müdürü Ramazan Güveli, 2003 y l ndan bu yana düzenlenen Türkçe Olimpiyatlar n n dünya - da Türkçe diline karfl büyük bir ilgi uyand rd - n söyledi. Dünya ça - p nda Türkçe Olimpiyatlar na yaklafl k 10 bin ö rencinin haz rland n anlatan Güveli, geçti imiz y lki olimpiyatlarda yar flan ngiltere nin 2 alt n, 2 br onz ve 3 gümüfl madalya ile döndü ünü hat rlatarak, Avrupa da en çok ödül alan ülke olduklar n dile getirdi. Jüri üyelerinin de erlendirmeleri sonucu aç klanan sonuçlara göre, ana dili Türkçe olmayan fliir dal nda Muhsin Yaz c o lu nun Üflüyorum fliirini seslendiren Ellie Mace ile flark dal nda De men benim gaml yasl gönlü - me flark s n okuyan Camila Aba birincili i elde ettiler. Ana dili fliir dal nda ise birincili i Can m stanbul fliiriyle Beyza Tahir kazand. ngiltere Finali nde birincili i elde edenlere ödüllerini Londra E itim Müflaviri Nihat Akbulut verdi. Ücretsiz ulafl m kartlar yenileniyor Hackney Belediyesi yapt aç klamada ücretsiz ulafl m kar t (Freedom pass) kullanan Kürt ve Türkleri kartlar n yenilemeleri konusunda uyard. 31 Mart a kadar ulafl m kar tlar n n yenilenmesi gerekiyor. üzerindekilerin ve sakatl klar bulunanlar n kulland 60yafl ücretsiz ulafl m kartlar Londra da yer alt ve yer üstü ulafl mda kullan l yor. Londra Belediyesi taraf ndan verilen ücretsiz Oyster kartlar iki parçadan olufluyordu. Y eni düzenle - mede ise tüm bilgiler tek kartta toplan yor ve kullan c tek kart tafl yor. Yeni ücretsiz Osyter kart n n üzerinde kullan c n n fotosu ve ismi yer al yor. Y enilenmesi ger eken kartlar için zaman n darald na dikkat çeken yetkililer, ücretsiz Oyster kullananlar n en k sa zamanda kartlar n yenilemeleri gerekti ini söylediler. Hackney Belediyesi Kabine Üyesi Nargis Khan, Kürt ve Türk toplumlar ndan bir çok yafll ve sakat kifli ücresiz Osyter kartlar n ulafl m için kullan yor. Bu kartlar n Mart ay n n sonuna kadar yenileri ile de ifltirilmesi gerekiyor dedi. Ücretsiz Osyter kartlar postanelerde yenilenebiliyor. East End Pazar na bir milyon sterlin yat r m Hackney Belediyesi East End de yer alan Ridley Road Market in gelifltirilmesi için bir milyon Sterlinlik yat r m yapaca n aç klad. Do u Londra da en ucuz ve en kaliteli ürünlerin yer ald pazar n yat r m sonras nda Londra n n en önemli pazarlar ndan biri olmas bekleniyor. Hackney Belediyesi Do u Londra da bulunan Ridley Road pazar n kal - k nd rmak için bir milyon sterlinlik yat r m yapma karar ald. Önümüzdeki Ni - san ay nda yat r m çal flmalar na bafllayacak olan belediye, pazara yeni bir düzen vermeyi ve pazar n esnaflar ve müflteriler için daha kullan fll olmas n sa lamay amaçl yor. Bölgede 165 yeni dükkan açmay hedefleyen belediye pazarda daha çok fl kland rma ve yeni bir çevre düzenlemesi de yapmay planl yor. Belediye taraf ndan yap lan aç klamaya göre pazar n ilk ad m olarak fl kland rma ve elektirik sorunlar n n giderilmesi planlan yor ve bu çal flmalar Nisan ay n n sonunda tamamlanacak. Sefaret Yaman Direct number: Doktorlar n ve Hastahanelerin hmali Size bu haftaki yaz mda doktorlar n ve hastanelerin hastalar na karfl olan yasal sorumluluklar ve bu sorumlulu un ihlali halinde ma dur olan hastalar n hukuki haklar ndan bahsetmek istiyorum. Yasalar nezdinde doktorlar ve hemflireler, hastalar na karfl, onlar tedavi ederken sorumludurlar. Bu sorumlulu un ölçüsü normal hukuk kurallar çerçevesindedir. Bu konuda 26 Haziran 2007 tarihinde karara ba lanan ilginç bir davadan söz etmek istiyorum. Davan n özeti k saca flöyle: Gordon ad ndaki bir hasta GP sinden düzenli ilaçlar almaktad r ve düzenli aral klarla reçetesini GP si arac l yla yenilemektedir. Yine ilaçlar n n bitti i bir dönemde devaml kulland ilac için reçetesini yenilemek istedi inde kendisine GP si taraf ndan yanl fl ilaca iliflkin bir reçete verilir. Düzenli olarak kulland ilaç PHENINDONE olmas na ra men, bu kez GP si taraf ndan yanl fll kla PHENYTOIN ad ndaki bir ilaç yaz l r. Hasta fark nda olmadan bu ilac kullan r ve bir süre sonra yan etkileri ortaya ç kar. Anormal kanamalarla GP sine tekrar giden hastan n yanl fl ilaç kulland önce farkedilmez. Al nan ilaçlar sonucunda hastan n kan bas nc nda anor mal de iflmeler, anormal kanamalar, anemi ve kusma gibi yan etkiler görülür. Daha sonra yap lan yanl fll n fark na var l r ancak sorumluluk ilk etapta kabul edilmez. Hasta, GP sine karfl yaklafl k 9 ay kadar sonra dava açar. Aç lan davada GP, hastan n da kusurlu oldu unu, kendisine verilen yanl fl ilac n fark na varmas gerekti ini ya da en az ndan reçetesini okumas gerekti ini iddia eder. Ancak mahkeme hastan n da kusurlu oldu u iddias n reddeder ve davac hasta lehine karar verir. Yap lan yarg lama sonucunda GP nin tam olarak kusurlu oldu una karar verilir ve psikolojik ve fizyolojik incinme için hastaya 7000 tazminat ödenir. Uygulamada konu GP lerin ve doktorlar n sorumlulu u olunca mahkemelerin biraz kat kriterleri olmas na ra men, bu davada, davac lehine verilen karar, davac n n ma duriyetinin giderilmesi yönünde çok olumlu bir karard r. Bu davan n önemi, buna benzer durumlarda, ma dur olan insanlar n ne tür yasal haklar oldu una ve sorumlulu un ne kadar güçlü bir flekilde ortaya konulabilece ine iliflkin güzel bir örnektir. Doktorunuzun bir ihmali sonucunda e er siz de incindiyseniz veya yanl fl tan sonucunda yanl fl bir tedavi gördüys - eniz bu durumda doktorunuza, GP nize ya da tedaviyi has - tanede gördüyseniz hastaneye karfl dava açabilirsiniz. Bu tür davalar, olay tarihinden itibaren 3 y l içinde açabilirsiniz. Sa l k birimlerine karfl dava açmak, teknik aç dan biraz farkl d r çünkü, dava açmadan önce o kifli veya kurum aleyhine, yasada prosedürü verilmifl bir flikayeti yapman z gerekir. E er bu flikayete olumlu cevap alamaszan z bu durumda mahkemelere baflvurma hakk n z vard r. Ancak uygulamada bu flikayet ve dava açma prosedürleri aflamal yap ld için, bu tür bir davada dava açmadan önce mutlaka uzman bir avukattan veya hukukçudan görüfl almal s n z.

15 sayfa 15

16 sayfa 16 Londra kuruyemiflçiye Kuruyemiflin ancak marketlerde paketli olarak bulunabildi i Londra, Türkiye usulü kuruyemifl tüketimine de al fl yor. Özellikle Kuzey Londra da al flverifl merkezlerindeki kuruyemiflçiler büyük ilgi görüyor. Hamza Aktan Telgraf Gazetesi G da sektörünün hemen her alan nda yat r mlar yapan Türkiyeli top - lum, memlekette tutan burada da tutar deyip birbirinden farkl ifl alanlar na yöneliyor. Kuruyemifl dükkanlar, bu düflüncenin ürünlerinden. Bundan birkaç y l öncesine kadar ku - ruyemiflin marketlerde paket halinde bulunabildi i Londra da flimdi taze ve s cak kuruyemifl bulmak çok kolay. Türkiyeliler kuruyemifl dükkanlar n özellikle Kuzey Londra daki al flverifl merkezlerinde küçük büfeler halinde aç yor. fiu anda Elephant&Castle, Dalston, Wood Green, High Barnet, Haringey gibi on farkl noktada kuruyemifl dükkânlar bulunuyor. LK ZAMANLAR ÇOK ZORLANDIK Haringey de Green Lanes de bulunan Hot Nuts, Londra daki en eski kuruyemiflçilerden. K br sl Hüseyin Güralkofal taraf ndan alt y l önce aç ld ndan bu yana günlük taze kuruyemifl servis ediyor. Dükkân n eski orta Cahit Bozkurt, buray ilk açt m zda özellikle müflteri bulmada bir hayli zorland k. nsanlar sadece bak p geçiyorlard. Ama zaman içinde al flt lar ve ifllerimiz de düzelmeye bafllad diyor. Bozkurt, Bizim d fl m zda da bu ifli deneyenler oldu ama baflaramad lar. fli açaca n z yer, ya aca n z servisin temizli ive kalitesi çok önemli. Yoksa Londra gibi böyle bir kültürün olmad yerde sürdürmeniz çok zor diye de ekliyor. Hot Nuts n menejeri Ömer Çetinkaya, Londra da bizim d fl m zda üretim yap p satan yok diyor. Çetinkaya, Londra da kurduklar kuruyemifl zinci - ri nin sistemini flöyle anlat yor: Bizim al flverifl merkezlerinde açt m z bayiler var, o bayiler bizden gelip mal al - yorlar. Buradaki yerleri, bizden mal almalar flart yla onlara verdik. B Z TUZLU SEV YORUZ NG L ZLER TATLI Çetinkaya, iflleri hakk nda flu bilgileri veriyor: Bizde her hafta kuruyemifl de al flt... Haringey de Green Lanes de bulunan Hot Nuts, Londra daki en eski kuruyemiflçilerden. kavrulur, günlük kuruyemifl sat yoruz. Paketlerdeki kuruyemifl bazen aylarca bekledi i için bayatl yor. Bizdeki ise her zaman tâze. Bizden alan müflteriler memnunlar. Burada öyle bir kuruyemifl kültürü yok asl nda. Ama yabanc lar da bize al fl yor yavafl yavafl. Türkiyeliler genellikle tuzlu kuruyemifl al rken ngilizler tatl al yorlar. Bizimkiler f nd k ve f st çok tüketiyor, ngilizler cashew tüketiyor, onu da ball istiyorlar. TÜRK YEL LER K LO K LO ALIYOR Kuzey Londra daki al flverifl merkezi içindeki kuruyemiflçilerden biri Kofal Hot Nuts. Dalston daki Kingsland daki al flverifl merkezinde bulunan büfe, merkezin orta yerine kurulmufl vaziyette. Her türlü taze kuruyemiflin bulundu u büfenin etraf sürekli müflterilerle çevrili. Büfenin en popüler ürünü ise patlam fl m s r. Büfeyi bir ayd r iflleten Cengiz Tunç, müflteri ilgisine ra men kuruyemiflin çok kâr getiren bir ifl olmad n söylüyor. Müflterimiz hiç eksik olmuyor ama toplamda bakt n zda asl nda çok da kazançl olmuyorsunuz diyor. Tunç, Türkiyelilerin memleket özleminden dolay kilo kilo, ngilizlerinse gram gram ald n belirtiyor. Dalston Kingsland daki al flverifl merkezinde bulunan Kofal Hot Nuts n iflletmecisi Cengiz Tunç, müflteri ilgisine ra men kuruyemiflin çok kâr getiren bir ifl olmad n söylüyor. Ali Has HUKUK KÖfiES Sözde Egemenlik, Kay ts z, fiarts z Milletindir! Türkiye Cumhuriyeti nin, tarihinde varsay lan bir slogan olmad için, T.C. nin slogan bu cümle olarak kabul ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk, kurdu u cumhuriyetin, sözde halk egemenli ine dayal oldu unu belirterek bu cümleyi söylemiflti. Bu slogan bu sebepden TC nin kuruluflundan ihtibaren kulan l r ve kabul edilmifltir. TC Parlementosu nun ana salonunda bu sözcükler büyük yaz larla flanl bir flekilde sergilenmifltir fiimdi isterseniz bu sözleri biraz incelemeye alal m Bu sözcüklerin anlam asl nda çok derindir. Derinli i modern demokrasi anlay fl m z n olmas gereken bir vurguda bulundu u içindir. Yani egemenlik ülkeyi yönetenlerde olmad ve kay ts z, flarts z millette oldu u vugusu. Teorik olarak düflündü ümüzde bu tabiki olumlu ve dedi im gibi modern demokrasi anlay fl n olmas ger ekti i gibi aç klayan bir slogand r! Baflka bir deyimle ile TC nin tepeden inen bir demokrasi olmad n ve tam tersi afla dan (halktan) yukar gelen bir demokrasi oldu unu vur gulamaktad r. Fakat biz Türkiye de hiç bir fleye teoride bakmamam z gerekdi ini çoktan ö rendik. Biraz daha derine inelim Slogandaki millet kelimesi asl nda çok önem tafl maktad r. Çünkü e er egemenlik milletindir diyebiliyorsak asl nda demokrasi meflalesini millet tutuyor diyoruz. Bu durumda akla gelen flu oluyor; sloganda bahsedilen hangi millet yada halkt r? TC nin as l demokrasi anlay fl bu sorunun cevab ndad r. Sorunun cevab ise TC nin prati indedir. Türkiye topraklar içerisinde bir çok halk yaflamaktad r ve bunlar n en belirgin olanlar Kürt ve Türk halklar d r. Fakat bilindi i gibi TC nin mevcut siyasal ve yasal düflünce ve prati inde Kürtlerden bir halk olarak bahsetmek bile suçtur. Kürtlerin kendi kültürlerini yaflamas ve yaflatmas, dilerini konuflmas ve ifade edebilmeleri yasalarca tan nmamaktad r ve pratikte suç teflkil etmektedir. Dolay s lya Mustafa Kemal TC yi kurdu unda kuland slogan n n ne der ece demokrasiyi yans tt Türkiye de yaflanmakta olan pratikte kendini ortaya koymufltur. Bu pratik nedir? Türkiye de yaflayan tüm halklar n tek bir kimlik; Türk olarak yaflamak zorunda olmalar tabki demokrasi ile hiç bir flekilde örtüflmeyen bir durumdur. Türkiye nin mevcut yasal, anayasal ve prati inde sadece bir kimlik, Türk kimli i tan nmaktad r ve bu cumhuriyetin kuruluflundan beri gelen bir uygulamad r. Di er halkar, ve özelikle de Kürt halk bast r lm fl ve asimilasyon yöntemleri ile yok edilmek istenmifltir. Bulundu umuz Newr oz bayram kulanmalar nda Kürtçe alfebesinde yer ald için w harfina bile tahamül edilemiyor, kulananlara dava aç l yor. Ayn zamanda yasal siyaset zemininde Kürt halk n temsil eden siyasetçiler Kürtlerin haklar n savunduklar için tutuklan p hapis cezalar na çarpd r labiliyorlar.

17 Bu bir Reklamd r fiç PART S DAHA GÜZEL VE AD L B R GELECEK NfiAA ED YOR GÜVENL VE GÜÇLÜ TOPLUMLARIN GEL fimes N DESTEKL YORUZ YEREL fiyerler N KORUMAK Ç N flçi Partisi ekonomik krizin etkilerine ra men ailelere yard mc olmak ve yerel iflletmeleri korumak için önemli kararlar alm fl ve uygulam flt r. Muhafazakarlar krizin etkilerini azaltmak için hükümetin hiçbirfley yapmamas n isterken, flçi Partisi ihtiyac olan herkese yard m edebilmek için ciddi kararlarla desteklerde bulunmufl, yerel iflletmelere ekstra destek sa lam flt r. flçi Parti hükümeti VAT'de kesintiler yapm fl, banka sektöründeki haks z kazanc n önünü kesmek ve e itim ile gençlere meslek edindirecek e itim için büyük yat r mlar yapm flt r. GENÇ NESL M ZE YATIRIM Geçmifl Muhafazakar Parti hükümeti dönemin - de genç neslimiz iflsiz güçsüz ortada b rak lm flt. flçi Parti olarak biz, her gencin baflar l olmas, potansiyeline ulaflmas için gerekli hizmetlerin sunulmas n n hak oldu una inan yoruz. Bu yüzden günümüzün gençlerine e itim ve ifl kaynaklar alan nda gelecek için bugünden yat r m yap yoruz. BUNUN Ç N; 6 ay iflsiz kalan her 25 yafl ndaki gence meslek edinme e itim garantisi ya da ifl öncesi tecrübe edinmesi için gerekli imkanlar n sa lanmas n, yafllar ndaki gençler için meslek edinme garantisi, e itim ya da istedikleri alanda ç rakl k e itimi almalar n 2010/11 y l nda 2007/2008 y l na göre üniversite ö rencisi say s n n 40,000 artt r lmas n hedefliyoruz. Toplum güvenli i ve suç ile mücadele için Muhafazakar Parti iktidarlar döneminden 16,000 daha fazla polis görevlendirdik. Yerel bölgelerde polisi destekleyerek, mahallelerde polisleri görünür k larak, sokaklar m z n güvenli olmas n sa layarak ifllenen suç oran n 4/3 oran nda azaltmay baflard k. flçi partisi toplumlar m z korumak, sokaklar m z güvenli k lmak için gerekli yat r mlar yapmaya devam edecek. Çünkü her birimizin suç ifllenme kayg ve korkusundan uzak yaflamaya hakk var. Muhafazakar Parti'nin hizmetlerde planlad kesintiler, toplum güvenli i alan nda yapmak istedi imiz yat r mlar engellemekle kalmayacak, evlerimizin ve iflyerlerimizin de güvenli ini tehlikeye sokacakt r. Muhafazakar Parti lideri David Cameron iflçilerin ç karlar n korumak için güvenilecek biri de il. Tüm Dünya'n n önde gelen liderlerinin ve ekonomi uzmanlar n n takdirle destekledi i Gordon Brown'un Ekonomik krizden kurtulma plan n desteklemedi. David Cameron, iflçileri, aileleri ve küçük iflletmeleri ekonomik olarak zorland klar bugünlerde destekleyece ine, yeni bir vergilendirme sistemiyle Britanya'n n en zengin 3000 kiflisine 200,000 vergi indirimi yapmay amaçlamaktad r. Kurds for Labour ( flçi Partisi için Kürtler) Kürt toplumunun sesinin duyulmas için çal fl yor. Biliyoruz ki bizleri yaflanan ekonomik krizden yaln zca flçi Partisi'nin baflta oldu u bir hükümet kurtarabilir, bu yüzden flçi Parti'n n yerel iflletmeleri desteklemek ve genç neslimize yönelik yapt yat r mlar destekliyoruz. Önümüzdeki aylarda yap lmas beklenen genel ve yerel seçimlerde oyunu - zu kullanmak için mutlaka seçim kütüklerine kay tl oldu unuzdan emin olun ve seçim günü geldi inde lütfen oyunuzu kullan n. Daha fazla bilgi için websitesini ziyaret edebilirsiniz. flçi partisine siz de üye olabilirsiniz. Üye olmak için isterseniz web sitesinden ya da numaral telefonu arayarak üye olabilirsiniz. Promoted by and on behalf of Kurds for Labour at 28 Middle Lane, M8 8PL Bu bir Reklamd r

18 sayfa 18 Newroz atefli Finsbu Newroz Britanya da binlerce kiflinin kat l m yla coflkulu bir flekilde kutland. Kuzey Londra daki Finsbury Partk ta toplanan yaklafl k 10 bin kifli büyük coflku ile Newrozu kutlad. Etkinlikte çok say da milletvekili ve Yüksek E itimden Sorumlu Devlet Bakan David Lammy birer konuflma yapt lar. Kutlamaya Kürt ulusal giysileriyle kat lan gençler doyas ya e lendiler. Britanya da yaflayan Kürtler Kuzey Lon - dra da bu - lunan Finsb u r y Partk ta buluflarak Newr oz ateflini tutuflturdular. 21 Mart Pazar günü yap lan Newroz kutlamalar na yaklafl k 10 bin kifli kat ld. Londra da ve di er flehirlerde yaflayan Kürt ve Türk toplumlar akflam saatlerinde Finsbury parkta toplan - maya bafllad lar. Geleneksel Kürt elbiseleri ile gelen kad nlar n dikkat çekti i kut - lamada Newroz a spansorluk yapan Levenes, Claim for Accident, Lebera Mobile gibi firmalar da stantlar n açt lar. Roj TV ye destek amac yla aç lan stand ise çok yo un ilgi gördü. Kat l mc lar n toplanmas ile bafllayan Newroz kutlamas nda yerel sanatç lar ve gruplar erken saatlerde sahne ald lar. Koma Emadol ilk sahne alan grup oldu. Daha sonra s ras yla Grup A waza Win, Cevdet Ba ca, Sulbus u Tari ve Nizamettin Ariç sahne ald lar. Newroz kutlamas nda Liberal Demokrat Parti Avrupa Kutlmaya yaklafl k 10bin kifli kat ld. Parlementosu milletvekili Sarah Ludford, Yefliller Partisi Avrupa Parlementosu Milletvekili Jean Lambert, Yüksek E itimden Sorumlu Devlet Bakan David Lammy, flçi Partisi Milletvekili Jeremy Corbyn ve Yefliller Partisi milletvekili aday Anne Gray birer konuflma yapt lar. LUDFORD: TÜRK YE DEMOKRAT KKURUM- LARA SÜREKL BASKI YAPIYOR Liberal Demokrat Parti Avrupa Parlementosu milletvekili Barones Sarah Ludford yapt konuflmada çarp c de erlendirmelerde bulundu. Türkiye nin demokratik kurumlara sürekli bask yaparak parti kapatt - n, son olarak DTP nin kapat ld n ve Ahmet Türk ün siyaset d fl b rak ld n belirten Ludford, Biz Türkiye nin bu tür anti de - mokratik uygulamalar na al flk n z. Avrupa Birli i ne kat lmak isteyen Türkiye k smi rahatlatmalar yapsa da özünde pek bir de iflim yapmad gibi Avrupa ya uyum sa layaca na, Avrupa Türkiye ye uyum sa lad. Belçika taraf ndan Roj TV ye yap lan sald r, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar gibi siyasetçilerin tutuklanmas Avrupa n n Türkiyelileflti inin çok aç k ör nekleridir dedi. Yeflil Parti Avrupa milletvekili Jean Lambert ise yapt konuflmada Hasankeyf in su alt nda kalmas na neden olacak Il su baraj na karfl yapt eylemelerde Kürtlerle hep birlikte oldu unu hat rlatarak, Onlar n tarihi de erleri suya gömmesine izin vermeyelim. Geçen hafta pr ojeye destek veren Akbank n önünde eylem düzenledik ve tepkilerimizi dile getirdik. Bu tür eylem - lerimizi sürdürece iz dedi. Newroz kutlamas na Muhafazakar Parti Edmonton milletvekili aday Andr ew Charalambous, Enfield milletvekili aday Nick de Bo - is, Kurds for Labour üyeleri Liberal Demokrat Parti Avrupa Parlementosu milletvekili Barones Sarah Ludford Türkiye nin demokratik kurumlara sürekli bask yapt n söyledi. ve Kurds for Conservatives üyeleri de kat ld lar. Geç saatlere kadar süren kutlamada Sulbus u Tari ve Nizamettin Ariç güçlü performanslar ile kitleyi cofl- flçi Partisi Milletvekili Jeremy Corbyn Yefliller Partisi Avrupa milletvekili Jean Lambert yapt konuflmada Hasankeyf in su alt nda kalmas na neden olacak Il su baraj na karfl herkesi duyarl olmaya davet etti. Yüksek E itimden Sorumlu Devlet Bakan David Lammy Newroz a kat larak bir konuflma yapt.

19 sayfa 19 ry Park ta tutufltu turdular. Kutlamada uzun halay kuyruklar olufltu u gözlendi. FED-B RNEWROZ UN DÜZENLENMES NDE EME GEÇENLER VE KATILANLARA TEfiEKKÜR ETT Finsbury Park taki Newroz kutlamas ndan sonra Newroz Tertip Komitesi ad na bir bas n aç klamas yapan Fed-Bir Baflkan Arzu Peflmen Newroz etkinli inin Folklor grubu sergiledi i oyunlarla büyük ilgi toplad. düzenlenmesinde eme i geçenler ve etkinli e kat - lan herkese teflekkür etti. Aç klamada flu ifadelere yer verildi: Newroz festival komitesi olarak bir ayl k festivalimizin önemli etkinliklerinden olan 21 Mart ta Finsbury parkta gerçekleflen kitlesel Newroz etkinli imize kat - lan tüm halklar m za ve dostlar m za etkinliklerimizin gerçekleflmesini sa layan tüm kurumlar m za te- Aileler kutlamaya çocuklar ile birlikte kat ld lar. flekkür ediyoruz. Binler ce kiflinin kat ld etkinli imiz oldukça coflkulu geçti. Etkinli imize kat lan sanatç lar m za, folklor ve tiyatro ekiplerimize, etkinli i - mize mesajlar yla katk da bulunan Yüksek E itim - den Sorumlu Devlet Bakan David Lammy ye, y llarca Kürt halk n n yan nda olan ve etkinli imizi onurland ran Yefliller Partisi AP Milletvekili Jean Lambert a, LibDem Partisi AP Milletvekili Sarah Lud - ford a, Milletvekili Jeremy Corbyn e ve kat l mc tüm di er dostlar m za teflekkür ederiz. Ayr ca etkinli imizde eme- i geçen tüm arkadafllar - m za ve festivalimiz bo - yunca bize maddi destek olan baflta Lebara, Claim for Accident ve Levenes olmak üzere tüm sponsorlar m za teflekkür ediyoruz. Uzun y llar yok say lmaya, Newroz un spansorlar ndan Levenes Avukatl k Bürosu çal flanlar. Sulbus u Tari gençlerden büyük alk fl ald. inkar edilmeye çal fl lan Newroz son y llarda da sadece kültür el bir etkinlik gibi gösterilmeye o flekilde kutlamalar bize dayat lmaya çal fl lmaktad r. Newroz bizim için bir konser de il, bizi biraraya getiren bize halk olarak tüm haks zl klara ra men direnme ve ayakta kalma gücü veren varoluflun ve direniflin simgesidir. Bizler bu etkinli i baflkalar n n dayatt gibi de il halk - m z n kendi istedi i gibi ruhuna ve anlam na uygun kutlayabilmesi için bundan sonra da elimizden geleni yapaca z. fiunu ayr ca belirtmek is - teriz ki festivalimiz henüz bitmemifltir. 27 Mart ta KCC de Gençlik Newrozu, 28 Mart ta Doncaster da kitlesel Newroz, 4 Nisan da Edinburgh da kitlesel Newroz kutlamalar m z vard r. Tüm halk m z ve dostlar m z davetlidir. Nizamettin Ariç güçlü performans ile kitleyi coflturdu. Enfield milletvekili aday Nick de Bois ve Kurds for Conservatives baflkan Bektafl Yavuz Claim for Accident çal flanlar. Muhafazakar Parti Edmonton milletvekili aday Andrew Charamlambous ve Gülseren fiahin

20 sayfa 20 Parlemeto da New Yüksek E itimden Sorumlu Devlet Bakan David Lammy ve flçi Partisi Milletvekili Joan Ryan n ev sahipli inde Parlemento da Newroz resepsiyonu düzenlendi. Aralar nda bakan, milletvekili, lord, ifladamlar ve sivil toplum kuruluflu temsilcilerinin de bulundu u çok say da konu un kat ld resepsiyonda BDP Batman milletvekili Bengi Y ld z ve Irak Kürdistan Parlementosu Baflkan Kemal Kerkuki birer konuflma yapt lar. Kürt ve Türklerin yo- u n olarak yaflad - Ku - z e y Londra belediyeleri geçti- imiz hafta de iflik tarih - lerde Newroz resepsiyonlar düzenlerken, Parlemento da Yüksek E itim - den Sorumlu Devlet Bakan David Lammy ve flçi Partisi Milletvekili Joan Ryan n ev sahipli inde bir Newroz resepsiyonu yap ld. 15 Mart Pazartesi günü verilen resepsiyona Yüksek E itimden Sorumlu Devlet Bakan David Lammy ve flçi Partisi Milletvekili Joan Ryan ev sahipli i yapt. KT DAR VE MUHALEFET NEWROZ RESEPS YONUNDA BULUfiTU Westminster Parlementosu milletvekili ofislerinin bulundu u Portcullis Hou - se da yap lan r esepsiyonun aç l fl konuflmas n Halkevi Direktörü brahim Do ufl yapt. Newroz un Kürt ve Ortado u halklar için tafl d öneme de i - nen brahim Do ufl un konuflmas ndan sonra s ra - s yla Devlet Bakan David Lammy, Gölge Adalet Bakan Dominic Grieve, Liberal Demokrat Parti Grup Baflkan Simon Huhges, flçi Partisi Islington Milletvekili Jeremy Corbyn, BDP Batman milletvekili Bengi Y ld z ve Irak Kürdistan Parlementosu Baflkan Kemal Kerküki birer Bengi Y ld z, Dr. Kemal Kerkuki, brahim Do ufl, Akif R zgar Wan ve Kürdistan Parlementosu Milletvekilleri Mart ay içinde yap ld na dikkat çekerek, resepsiyona ev sahipli i yapanlara ve kat l mc lara teflekkür etti. RESEPS YONA YO UN LG 15 Mart Pazartesi günü Yüksek E itimden Sorumlu Devlet Bakan David Lammy ve flçi Partisi Milletvekili Joan Ryan n ev sahipli inde verilen ve 200 e yak n seçkin davetlinin ha - z r bulundu u resepsiyona David Lammy, Dominic Grieve, Bengi Y ld z, Mustafa Topkaya, A Rizgar Wan yo un ilgi oldu u gözlendi. konuflma yapt lar. NEWROZ ÖZGÜRLÜK VE D REN fi GÜNÜDÜR BDP Batman Milletvekili Bengi Y ld z yapt konuflmada Newroz un anlam na dikkat çekerek, Parlemento da verilen bu resepsiyonda kendilerini misafir de il ev sahibi olarak gördüklerini söyledi. Newroz un Kürtler için yeni gün anlam na geldi ini belirten Y ld z, Çünkü Ortado u da halklar zalim kral n zulmü alt nda yaflarlarken ona karfl direndiler ve onu alt ettiler. Kürtler ve Ortado ulu halklar bu gündür. Newroz özgürlük günüdür. 21. Yüzyülda da Newroz kardefllik ve demokrasi günüdür. Newroz henüz içinde politikan n olmad bir aflamaya gelemedi. Güney Kürdistan d fl nda di er parçalar özgür de iller. Tüm parçalar özgürleflinceye kadar Newroz isyan, dir enifl ve özgürlük günü olarak yaflanacakt r dedi. MART AYI KÜRT TOPLUMU AÇISINDAN HEM OLUMLU HEM DE OLUMSUZ OLAYLAR DOLU BDP Batman Milletvekili yapan Irak Kürdistan Meclisi Baflkan Kemal Kerkuki ise Mart ay n n Kürt toplumu aç s ndan hem olumlu hem de olumsuz olaylar ve ac larla dolu oldu unu söyledi. Kerkuki, Halepçe katliam ile Enfal operasyonlar n n Resepsiyona flu isimler kat ld : BDP Batman Milletvekili Bengi Y ld z, Kürdistan Bölge Parlementosu Baflkan Dr. Kemal Kerkuki ve Kürdistan parlementosundan bir grup milletvekili, Yüksek Ö renimden Sodireniflle özgürlefltiler. Bu Bengi Y ld z dan sonra resepsiyonda bir konuflma nedenle Newroz yeni bir Avukat brahim Sal, Jeremy Corbyn ve arkadafllar David Lammy, Simon Hughes, Bengi Y ld z, Dominic Grieve Duncan Lewis Avukatl k firmas yetkilileri, Gülay çöz, David Lammy, Levenes Avukatl k Bürosundan Sefaret Yaman, Akif Rizgar Wan Lord Hylton, Akif R zgar Wan, Bengi Y ld z ve Avukat Sevcan Bikim

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI

GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI GAZETEN Z TELGRAF 200. SAYISINA ULAfiTI 200. say m za ulaflmam zda desteklerini esirgemeyen okurlar m za ve gazetemize reklam veren kurulufllara teflekkür ediyoruz. 9 fiubat / Sibet 2010 Sal /Séflem Say

Detaylı

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te

HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? Levenes Avukatl k Firmas ndan avukat fiadiye Arslan röportaj sayfa 5 te HAM LEL K VE DO UM ZN HAKLARINIZI B L YOR MUSUNUZ? 21 Temmuz / Tîrmeh 2009 Sal /Sêflem Say /Hejmar: 171 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk telgraf.london@gmail.com DOMUZ GR B NDEN ÖLENLER N SAYISI HIZLA

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor

BÜLTEN LK 100 Ç N UMUTLU SEKTÖR MENSUPLARI F RMA HRACATTA. Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor BÜLTEN TÜRK MÜCEVHERC LER B RL N N ÜCRETS Z YAYINIDIR Ocak-fiubat 2010 Say 07 SEKTÖR MENSUPLARI 2010 Ç N UMUTLU Gold stanbul Fuar na yerli ve yabanc 315 firma kat l yor DMM B 2009 rekortmenlerini aç klad

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı