ANADOLU HUKUK BÜROSU 1717 Sk. No:147 K:1 D:101 Karşıyaka İZMİR Tel: Faks: Gsm:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU HUKUK BÜROSU 1717 Sk. No:147 K:1 D:101 Karşıyaka İZMİR Tel:0232 364 87 19 Faks:0232 364 75 27 Gsm: 0532 336 25 71 kamuranduman@gmail."

Transkript

1 DANIġTAY 8. DAĠRESĠ SAYIN BAġKANLIĞINA DOSYA ESAS NO:2013/2099 DAVAYA DAVALI YANINDA MÜHAHALE EDEN: Ġstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu ĠĢletmecileri Odası VEKĠLĠ : Avukat Kamuran DUMAN (ĠletiĢim bilgileri antettedir.) DAVACILAR : 1. Türk Dermatoloji Derneği 2. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği DAVALI : 1. BaĢbakanlık 2. Ġç ĠĢleri Bakanlığı D.KONUSU : gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatına iliģkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 ve 2. Maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi KONU : Davalı idare yanında davaya katılma davacıların yürütmeyi durdurma talepleri ile davalarının reddine karar verilmesi talebimizdir. AÇIKLAMALAR Sayın BaĢkanlığın huzurunda yukarıdaki dosya numarası üzerinden görülmekte olan davada davacı tarafından, gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢtırma Ruhsatına iliģkin Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 ve 2. Maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebinde bulunulmuģtur. Gerekçe olarak da özetle; dava konusu düzenlemenin tarihli Sağlık Bakanlığı genelgesi ile ele alındığı ve bu genelgenin de DanıĢtay 10. Dairesi 1

2 2009/5600 Esas numaralı dosya üzerinden yürütmesinin durdurulduğu, bunun ise yargı kararına aykırılık teģkil ettiği ve iptali gerektiği ileri sürülmüģtür. A- DAVA KONUSU DÜZENLEME YARGI KARARINA AYKIRILIK TEġKĠL ETMEMEKTE OLUP BĠLAKĠS YARGI KARARININ GEREĞĠNĠ YERĠNE GETĠRMĠġTĠR 1. DanıĢtay 10. Dairede görülmekte olan davada; Estetik Amaçlı IPL cihazları konulu tarih ve sayılı Genelgenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiģ ve bu talepleri nedeni ile tarihinde dava konusu genelgenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiģtir. Kararın gerekçesinde özetle; dava konusu genelgede IPL cihazının bilimsel ve teknik özellikler yönünden incelenerek bu konuda güzellik uzmanları veya uzman doktorlar tarafından kullanılmasının tıbben ve bilimsel olarak gerekçelerinin açıklanması gerektiği ve Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde güzellik uzmanlarının lazer ve toto epilasyon uygulamaları dıģındaki diğer yöntemler ile epilasyon ve depilasyon iģlemlerini yapabileceklerine iliģkin hüküm karģısında dava konusu genelgede hukuka uyarlılık bulunması olarak belirtilmiģtir. Netice olarak yürütmeyi durdurma kararında foto epilasyon iģlemlerinin tıbbi iģlem niteliğinde olduğu ve doktorlar tarafından uygulanması gerektiğine değil aģağıdaki hususlar açıkça vurgulanmıģtır. IPL cihazlarının Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında kalıp kalmadığının, bu cihazlarla yapılacak uygulamanın uzman hekim tarafından gerçekleģtirilmesinin zorunluluk olup olmadığının ve cihazlarla yapılan iģlemlerin tıbbi müdahale niteliğinde olup olmadığının konunun uzmanları tarafından bilimsel açıdan değerlendirilmemesinin hukuka aykırı olduğu, Aynı zamanda Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik in 13. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde güzellik uzmanlarının lazer epilasyon ve foto epilasyon uygulamaları dıģındaki diğer yöntemlerle epilasyon ve depilasyon iģlemlerini yapabileceğinin belirtildiği gerekçesiyle Genelge nin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiģtir. Dava ise Ģu aģamada neticelenmemiģtir. Bu durumda idarenin yapması gereken iģlemler açıkça belirtilmiģ ve bu eksiklikler giderildikten sonra yeni bir düzenleme ile konunun ele alınmasına hükmedilmiģtir.ġdare kararın gereğini yerine getirmek için eksiklikleri gidermek durumdadır. Nitekim yapılmıģ olan düzenleme de bunun neticesinde meydana gelmiģtir. 2

3 2. Konunun önem arz etmesi ve bir milyon civarında esnaf ve güzellik uzmanı ile ithalatçı ve ayrıca tüketiciyi doğrudan ilgilendirmesi nedeniyle dava neticesi beklenmeden eksiklik giderilmiģtir. Bunun için de; IPL cihazlarının yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda bilimsel ve teknik yönden incelenmesi, bu cihazlarla yapılan iģlemlerin tıbbi iģlem olup olmadığı ve bu cihazların tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamında olup olmadığı hususları konusunda uzman bilirkiģilere sorularak raporlar alınmıģtır. IPL cihazları ile ilgili teknik ve bilimsel bilgileri içeren Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü öğretim görevlisi Prof. Dr. Yekta ÜLGEN tarafından verilmiģ olan tarihli raporu ek 1 olarak sunmak isteriz. Bu raporun incelenmesinde aynen aģağıdaki açıklamalar yer almaktadır: Giessestetica Divisione Benessere tarafından üretilen E-light Beauty Eguipment ( IPL) + E light + RF) model A4 Class I B Multifunctional Intelligent Beauty Workstatition cihazında yapılan incelemede çıkıģ enerjisinin kullanım amacına göre SR ( Cilt yenileme), HR (Tüy yok etme), VR ( Varis yok etme), WR ( KırıĢıklık yok etme) dört türde kombine olarak adlandırılabileceğini, Cihazda epilasyon dıģındaki diğer fonksiyonlar cihaz bilgisayarında yüklü yazılım üzerinden kapatılabilmektedir. Ġlgili baģlıklar takılsa bile bu fonksiyonlar çalıģmamaktadır. Dolayısı ile Multifunctional Intelligent Beauty Workstatition cihazının sadece epilasyon iģlemi için kozmetik amaçlı olarak kullanılabileceğini ve bu durumda da uzman estetiysen kullanımına uygun olduğundur Raporda çok açık olarak tüy yok etmek için kullanılan ve klasik anlamda olan IPL cihazının güzellik salonlarında uzmanlar tarafından tıbben ve bilimsel olarak kullanılmasının bir sakıncasının bulunmadığı belirtilmiştir. Sayın DanıĢtay 10. Dairesi nin genelgenin yürütmesinin durdurulmasına dair vermiģ olduğu kararda gerekçe olarak değinilen IPL cihazının tıbben ve bilimsel olarak incelenmesinin sonucunda da genelgenin nihai olarak getirdiği düzenlemeye ulaģılmaktadır. IPL cihazının tıbben ve bilimsel olarak yapılan incelemesinin neticesinde elde edilen bilimsel bilgiler de genelgenin getirmiģ olduğu düzenlemeye uyarlılık göstermektedir. 3

4 3. Müvekkil Oda tarafından, Ġstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birim Koordinatörü Prof. Dr. Aydın AKAN ve Ġstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birim Koordinatörü Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Mana SEZDĠ ye konuya iliģkin bilimsel rapor için müracaat edilmiģ ve ek 2 olarak sunulmuģ olan bilimsel rapor sunulmuģtur. ĠĢ bu raporda özetle IPL cihazının güzellik uzmanları tarafından kullanılabileceği, bilimsel olarak açıklanmıģtır. IPL cihazları cerrahi olmayan noninvasive (invaziv olmayan, cilt içinden veya vücut içine aletler yerleştirme gerektirmeyen, vücudun içine işlemeyen; sağlıklı dokulara yayılmayan, yayılma eğilimi olmayan, vücudun diğer bölümlerine yayılmayan ) bir yöntemdir. Yoğunlaştırılmış ve güçlendirilmiş ışık darbesi derideki hedef dokuya gönderilir. Işık enerjisi hedef doku tarafından emilerek ısı enerjisine dönüşür ve hedef doku tahrip edilir.ipl cihazlarında tek bir dalga boyunda ışık değil, değişik dalga boylarında ışık üretildiğinden kullanıcıya etki etmek istediği derinlikteki dokuya göre dalga boyu seçme şansı tanınmış böylece hedef doku çerçevesindeki diğer dokulara zarar vermeden çalışma imkanı sağlamış olur. Bu durumda Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektirikli Ekipmanlara Dair 73/23/EEC sayılı direktif kapsamına girmektedir ( Tıbbi cihaz değildir) estetisyenin kullanımına uygundur. Konunun baģkaca bilim adamları tarafından yapılan teknik ve bilimsel incelemesi de davacının haksızlığını göstermektedir. Herhangi bir hastalığa sekonder oluģmayan tüm insanlarda oluģan doğal tüylerin hastalık sayılmayacağı, estetik veya kozmetik amaçlı olarak bu kiģilerde istenmeyen tüylerin azaltılmasına yönelik uygulamalar tıbbi tedavi olarak değerlendirilemez. Bu uygulamalar estetik ve kozmetik amaçlı giriģimlerdir. ( Ek 3: Prof Dr. Serdar M. GÜLTAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Plastik Rekonstüriktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı BaĢkanı) Tüm insanlarda bulunan ve herhangi bir hastalığa sekonder oluģmayan doğal olarak oluģan tüylerin herhangi bir hastalığı tedavi etme amacına yönelik olmadan, istenmeyen tüylerin estetik ve güzellik amaçlı olarak azaltılması için iğneli epilasyon, lazer epilasyon ve foto epilasyon ve benzeri yöntemler ile yapılan kozmetik amaçlı epilasyon uygulamaları görüģümüze göre tedavi olarak değerlendirilmemelidir. ( Ek 4: Prof. Dr. Pınar Yüksel BAġAK Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı BaĢkanı) 4

5 Herhangi bir hastalığa sekonder oluģmayan istenmeyen tüylerin yok edilmesine yönelik epilasyonlar ise tedavi amaçlı olmayan kozmetik uygulamalar içinde değerlendirilmelidir. ( Ek 5: Prof. Dr. Aynur AKYOL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı BaĢkanı) Yapılan literatür taraması sonuçları ve ilgili ürünlerin üreticileri tarafından beyan edilmiş kullanma kılavuzları incelemelerinde IPL uygulamasının epilasyon amaçlı olması durumunda kullanılan dalga boyu aralığının yayınlar ve üreticiler arasında farklılıklar olduğu görülmekle birlikte genellikle 600nm-1200nm, 650nm-1200nm 625nm/690nm- 1200nm ve 590nm 1200nm aralığında bildirildiği izlenmektedir. ( Ek 6: Sağlık Bakanlığı Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu belgesi) 4. FOTO EPĠLASYON CĠHAZLARINA ĠLĠġKĠN GÜZELLĠK UZMANLARININ ALDIĞI EĞĠTĠMLER BĠLĠMSELDĠR VE EĞĠTĠMLERĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENMEKTEDĠR Öncelikle vatandaģın istenmeyen tüylerini alma konusunda bir talebi olduğunda bu talebinin bir hastalık olup olmadığı konusunun tartıģmaya bile gerek olmadığını belirtmek isteriz. Tüm insanlarda mevcut olan doğal tüylerden istenmeyenlerini yok etmek isteyen birisi hasta değildir. O halde kendisine uygulanan da bir tedavi değildir. Bir tedaviden bahsedilebilmesi için tanı ve teģhisin de olması gerekir. Hasta olmayan birisinin estetik görünümü için tüylerini aldırması iģlemi tıbbi bir iģlem değildir. Tüylerini aldırmanın yollarından birisi olan foto epilasyon iģlemi ciltte bir yara meydana getirmediği gibi cilten herhangi bir parça alınması da söz konusu değildir. ĠĢlem sonrasında veya öncesinde bir ilaç kullanılması gerekmemektedir. Hastalığı olan birisinin ülkemiz hastanelerinde nasıl muamele gördüğünü açıklamayı gerekli bulmamakla birlikte tüylerini aldırmak isteyen birisinin nasıl muamele göreceğini ise tahmin etmek mümkündür. Bunun için hizmet etmenin yani esnaflığın nasıl olduğunu bilmek gerekir. MüĢterinin dilinden anlamak ve müģteri velinimetimizdir anlayıģı ile hareket etmek kolay kazanılabilecek değerler değildir. Tüm güzellik uzmanları ve esnaflar bu kültürle yetiģmektedir. Güzellik uzmanları, berber ve kuaför salonlarında bu iģlere ömürlerini vererek iģe baģlarlar. Daha sonrasında ise gerekli eğitimleri aldıktan sonra güzellik uzmanı olabilmektedirler. 5

6 Bunun için hem emek hem de para harcamaları gerekmektedir. Kursta baģarılı olurlarsa sertifika alabilmektedirler. Bu eğitimler T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü FOTO EPĠLASYON (IPL) EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI içeriğine göz atıldığında görülebilmektedir. ( Ek 7 olarak sunarız), MODÜL BĠLGĠ SAYFASI (Ek 8) ve MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) IPL FOTO EPĠLASYON EĞĠTĠMĠNĠN VERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN EĞĠTĠM KĠTAPÇIĞINI ĠÇERĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠNĠN ÖNEMĠ BAKIMINDAN Ek 9 OLARAK SUNARIZ. Mesleki Yeterlilik Kurumunun mesleki kriterleri belirlemesine dair düzenlemesini içeren GÜZELLĠK UZMANI SEVĠYE 4 baģlığı ile RESMİ GAZETENİN Tarih ve sayısı ile yürürlüğe giren yasal düzenlemede aşağıdaki hususlar ye almaktadır. FOTO EPĠLASYON (IPL): YoğunlaĢtırılmıĢ atımlı ıģık kaynağı kullanarak vücuttaki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmekte kullanılan epilasyon çeģidini, KOZMETĠK: Temizlemek, korumak, iyi durumda tutmak, koku vermek, görünümünü değiģtirmek ve vücut kokularını düzeltmek üzere; epiderma, saç ve kıllar, tırnaklar, dudaklar, dıģ genital organlar gibi vücudun dıģ yüzeyleri ile diģlere ve ağız mukozasına uygulanan madde ve/veya ürünü, Aynı yasal düzenlemenin 2.1. Meslek Tanımı baģlıklı maddesinde; Güzellik Uzmanı (Seviye 4), iģ sağlığı ve güvenliği ile çevreye iliģkin önlemleri alarak, sağlık ve kalite kurallarına uygun olarak, cilt ve vücut bakımı, epilasyon ve depilasyon ile makyaj iģlemlerini yürütme bilgi ve becerisine sahip kiģidir Yine Resmi Gazetedeki aynı yasal düzenlemenin KOD H, Foto epilasyon yapmak baģlığı altında; ĠSG mevzuatında yer alan düzenlemelere dikkat ederek ve KKD kullanarak, foto epilasyon cihazının kullanma talimatına uygun olarak, hiç boģluk kalmayacak Ģekilde, aynı bölgeye ikinci kez iģlem yapılmamasına dikkat ederek 6

7 ve probu gezdirerek bölgenin tümüne yoğun ıģık verir. Ģeklinde düzenleme bulunmaktadır. ( Ek 10 olarak sunarız) Dava konusu iģlemin yürütmesinin durdurulması veya iptali halinde tüm bu yasal mevzuatta karıģıklık ve tezat oluģacaktır. Ġstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Program BaĢkanlığı Öğretim Gör. Cevriye KALKANDELEN (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Program BaĢkanlı) ve Ġstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birim Koordinatörü Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Mana SEZDĠ tarafından verilmiģ olan tarihli raporda IPL foto epilasyon kursu eğitim programı incelenmiģ, IPL cihazlarının bilimsel ve teknik özellikleri detaylandırılarak neticede bu cihazların belirtilen program kapsamında verilen eğitim neticesinde sertifikalı güzellik bakım elemanlarının katılabileceği IPL ( Foto Epilasyon) kursu için yeterli görülmüģtür. (Ek:11) Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı (IPL) Foto Epilasyon Kursu Programı tarihinde kabul etmiģtir. Bu kabul kararını ve karar ekini Ek 12 olarak sunarız. Tüm bu yasal düzenlemeler gereği halen dahi Milli Eğitim Bakanlığı Güzellik Uzmanlığı kursu vermekte ve tüm ülke genelinde bu uygulama devam etmektedir. 5. FOTO EPĠLASYON CĠHAZLARININ YURT DIġI UYGULMALARI DAVACILARIN BEYAN ETTĠĞĠ GĠBĠ DEĞĠL TAM TERSĠ ĠSTĠKAMETEDĠR Davacılar bilimsel hiçbir ibare içermeyen ve dava konusu taleplerine iliģkin hiçbir açıklama olmayan bir dergide yer aldığını belirttikleri bir makaleye dayanarak tüm dünyada uygulamanın yasak olduğunu belirtmektedir. Oysa bu doğru değildir. 7

8 Foto epilasyonun ABD deki uygulaması aģağıdaki Ģekildedir. Amerika BirleĢik Devletlerinde yapılan( tarihli) bir çalıģmada Medical Spa salonlarının açılması için gerekli koģullar, bu salonlarda uygulanan çeģitli bakım ve tedavi metodları ve bunların karmaģıklık seviyheleri ile ilgili uygulamalarda aranan kullanıcı diploma seviyesi ve eğitim düzeyi bir rapor olarak (Report of The Medical Task Force )yayınlanmıģtır. Bu raporda Spa salonları ve buralarda uygulanan metodlar Level I,Level II,Level III olarak sınıflandırılmaktadır. (IPL ) veya Intense Pulsed Light Therapy raporda Level II prosedür olarak tanımlanmaktadır.(rf) radyo frekansı ile çalıģan sistemler Radio Freguency Devices ve Ġntense Pulsed Light and Radiofreguency de bu sınıfa girmektedir. Bu rapor incelendiğinde, uygulama sırasında doku ablasyonu dıģında kalan ve Level II ye giren laser ve (IPL) prosedürlerinde uzman estetisysen (advanced aesthetician) görev yapabileceği hususunda öneri getirildiği görülmektedir. Uzman estetisyenler, estetisyen lisnasına (diplomasına) sahip elemanları özel bir eğitimden geçirerek yetiģtirilmektedir. epilasyon iģlemi, öncesi doktor değerlendirilmesi Ģart koģulmaktadır. (Prof. Dr. Yekta ÜLGEN tarafından verilmiģ olan tarihli raporu) Aynı doğrultuda IPL in Almanya da güzellik salonlarında kullanılabildiğine iliģkin güzellik salonlarından birisine verilmiģ olan ruhsatı ( Çevirisi ile birlikte) ek 13 olarak sunarız. Benzer Ģekilde Ġtalaya da foto epilasyonunun güzellik salonlarında kullanılabilmesine dair kriterleri belirleyen düzenlemeyi ek 14 olarak çevirisi ile birlikte sunarız. 6. Davacı derneklerin yönetiminde yer alan veya üyesi bulunan doktorlara dava konusu ihtilafa iliģkin bilimsel görüģ sorulduğunda objektif ve bilimsel kriterlere göre cevap alınması imkânı bulunmadığından bu konudaki davacı iddiaları, kabul edilebilir değildir. Ġdari iģlemin hazırlık çalıģmalarında davacı Dermatoloji Derneği BaĢkanı Prof. Dr. Ertan YILMAZ Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı BaĢkan, ikinci baģkan Prof. Dr. Oktay TaĢkapan (Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı BaĢkanı) Sekreter ROF. DR. NĠLSEL ĠLTER ( Gazi Üniversitesi 8

9 Tıp Fakültesi), üye Prof. Dr. AKIN AKTAġ ( Atatürk Üniversitesi Yakutiye AraĢtırma Hasthanesi), Prof. Dr. Neslihan ġendur (Adnan Menderes Üniversitesi TF Dermatoloji Anabilim Dalı) görev yapmıģlardır. Ülkemiz için çok değerli olan Sayın profesörlerimizin epilasyon iģlemini yapmalarını düģünmemiz mümkün olmadığı gibi davanın tarafı tüzel kiģinin yönetiminde yer almaları veya üyeleri olmaları nedeniyle de objektif ve bilimsel kriterlere göre rapor elde edilmesini beklemek de imkânsızdır. Bunun karģılığında ise kuaför veya berber salonlarında çıraklıktan baģlayarak yetiģmiģ ve daha sonrasında da gerekli eğitimleri alarak güzellik uzmanlığı sertifikasını almıģ konusunda ehil ve iģin sahibi olan güzellik uzmanlarının bilimsel bir açıklama yapması imkanı olmadığı gibi mücadele edebilme olanağı da zordur. Bu yüzden huzurdaki davadan adalet beklemektedirler. 7. Davacılar tarafından ceza mahkemesinde yapılan bir yargılamaya iliģkin karar sunulduğundan bu hususun da gerçekleri yansıtmadığını göstermesi açısından bir örnek karar da biz sunmak isteriz. Ek 15 olarak sunduğumuz Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi 2008/1006 Esas, 2008/1227 Karar numaralı karar içeriği ( Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2010/9296 Esas numaralı dosyadan ONANMIġTIR) incelendiğinde de açıkça görülmektedir ki Sayın Mahkeme Olayımızda LAZER cihazı ile epilasyon gerçekleģtirilmiģ olup epilasyon yani vücuttaki istenmeyen kılların yok edilmesi iģlemi tıp literatüründe hastalık olarak tarif edilmemekte olup bu iģlem tamamen estetik ve güzellik amaçlı yapılan bir faaliyettir. Epilasyon iģleminin bir hastalık olmadığı ve yapılan iģlemin de hastalık tedavi etmek mahiyetinde olmadığı açık ve net bir Ģekilde anlaģılmakla bu hususun hasta tedavi etmek mahiyetinde olup olmadığının Yüksek Saplık ġurasından gerek görülmemiģtir. Açık olarak görüleceği üzere FOTO EPĠLASYON DEĞĠL DE LAZER UYGULANILAN BĠR KĠġĠ ĠLE ĠLGĠLĠ CEZA MUHAKEMESĠNDE YAPILAN BĠR YAGILAMADA BU ĠġLEMĠN TIBBĠ MÜDAHALE OLMADIĞINA KARAR VERĠLMĠġ VE YARGITAY TARAFINDAN KARAR ONANMIġTIR. 8. IPL cihazlarının, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarihli Resmi Gazetede yayımlanan GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠNE (TARĠFE- SINIFLANDIRMA KARARLARI, SERĠ NO: 13) olmadığı belirtilmiģtir. göre de tıbbi cihaz sınıfında 9

10 Söz konusu tebliğ ekinde yer alan çizelgede IPL cihazları için Bahis konusu epilasyon iģlemi, IPL teknolojisi ile olup, bir elektrik motoru gerektiren ve tüyü kavrayarak kökten alan iģlem gibi olmadığı için cihaz, 8510 pozisyonundaki kendinden elektrik motorlu epilasyon cihazı gibi sınıflandırılmaz. Cihaz, herhangi bir medikal tedavi sağlamadığından ve profesyonel olarak kullanılmadığından, 9018 pozisyonundaki medikal aletler ve aparatlara da dahil değildir. ( Ek:16) 9. Sağlık Bakanlığı Ġlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiģ olan B.10.0.IEG Sayılı bilgi konulu yazıda sonuç olarak Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki cihazlar için dahi zorunlu tutulmayan hekim ya da uzman hekimin cihazları kullanması zorunluluğunun Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere TasarlanmıĢ Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik ( Alçak Gerilim Direktifi) kapsamında üretilen IPL cihazları gibi cihazlar için uygulanabilir olmadığı düģünülmektedir. ( Ek:17) Tıbbi cihazlar ve bu cihazların bilimsel ve teknik özellikleri ile kullanıcılarını belirleme hususunda muhatap kurum olan Sağlık Bakanlığı Ġlaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü IPL cihazlarının Tıbbı Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmadığını açıkça beyan etmektedir. Kaldı ki tıbbi cihazlar dahi hekim ve uzman hekim tarafından kullanılması zorunluluğu bulunmadığı açıkça vurgulanmaktadır. Buna rağmen davacılar IPL cihazlarının tıbbi cihaz olduğu savından yola çıkarak huzurdaki davayı açmıģlardır. 10. Öte yandan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenleme de bu yönetmeliğin tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık 10

11 KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğin 39. maddesinin (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıģtır. DanıĢtay 10. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermeden önce bu düzenleme yürürlükten kaldırıldığı halde bu husus göz önünde bulundurulmamıģtır. B- DAVACILARIN DAVA AÇMA EHLĠYETLERĠ BULUNMAMAKTADIR VE HAKSIZ OLARAK DÜZENLEMEDEKĠ UYGULAMALARIN DERNEK ÜYELERĠNĠN TEKELLERĠNE ALINMASI AMACI TAġIMAKTADIRLAR 1. Davacıların dava açma ehliyetleri bulunmamaktadır. Davacı Türk Dermatoloji Derneği nin tüzüğünün DERNEĞĠN KONUSU VE AMAÇLARI baģlıklı 4. Maddesinde Derneğin konusu ve amaçları Ģunlardır: a) Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlarının mesleki çalıģmalarını ilmi ve hukuki yönden destekleyici ve savunucu bir organ olmak, b) MeslektaĢlar arasındaki bağları kuvvetlendirme birleģtirici bir unsur olmak ve bunun için sosyal toplantılar, geziler, yurt içi kongreler tertip etmek, c) Deri ve Zührevi Hastalıklarının sebeplerinin Medikal ve Sosyal cephesi üzerinde incelemeler yapmak ve bu alanda diğer dernek ve kuruluģlarca yapılan çalıģmaları desteklemek, d) Sosyal ve bilimsel alanda Deri ve Zührevi Hastalıklarla mücadele ve bunların topluma zararları hakkında propagandalar yapmak ve konferanslar tertip etmek, e) Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında baģarılı çalıģmaları kabul edilenleri maddi ve manevi olarak teģvik etmek, f) Yurtiçindeki Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerini desteklemek, aralarındaki iģbirliği ve yardımlaģmayı sağlamak bakımından, Hükümet Merkezinde ve diğer yerlerde olan iģlerini takip etmek ve sonuçlandırmak, g) Lüzumlu yerlerde Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernekleri kurulmasını, onların teģkilatlanmasını ve geliģmesini sağlamak, h) Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerine her türlü teknik ve maddi yardımlar yapmak ve çalıģma programları hazırlamak, Derneklerin kuracağı müesseseler, tatbik edecekleri projeler hakkında tavsiyelerde bulunmak, onlara öncülük etmek, i) Halk sağlığı konusundaki çalıģmaları desteklemek, bu alanda Hükümet ve sağlık kurumlarıyla iģbirliği yapmak, onlara yardım etmek, j) Yerli, yabancı ve Uluslararası Deri ve Zührevi Hastalıkları kuruluģlarıyla iliģkiler kurmak, bu alanda topluluklarda kongre ve konferanslarda Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerini 11

12 temsil etmek ve mahalli dernekler ve ilgili kuruluģların buralara temsilci göndermelerini tavsiye ve teģvik etmek, k) Deri ve Zührevi Hastalıklar personeli yetiģtirmek ve personeli olgunlaģtırmak için gerekli giriģimleri yapmak, tesisler kurmak ve yürütmek; bu alanda Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluģları desteklemek ve onlarla iģbirliği yapmak. ġeklindeki düzenleme bulunmaktadır. Aynı Ģekilde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği nin tüzüğünde DERNEĞĠN AMACI baģlıklı 2. Maddesinde; Derneğin amacı; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında bilimsel geliģmelere katkı sağlamak, insanların bu alanda yüksek standartlarda sağlık hizmeti alması için çalıģmalar yapmak, meslektaģlar arasında dayanıģmayı, bilimsel ve sosyal iliģkileri geliģtirmektir. Her iki dernek tüzüğü de davacı tüzel kişiliklere dava konusu yönetmeliğe karşı dava açmak hususunda bir amaç getirmediği gibi tersi yönde idare ile birlikte hareket ederek yasal düzenlemelerin toplum menfaatine olması için yardım etme yükümlülüğü getirmiştir. 2. Dava konusu yasa düzenlemedeki uygulamalar, iģin gerçek sahibi eğitimli ve sertifika sahibi güzellik uzmanları tarafından yerine getirilmelidir Sayın baģkanlığın takdir buyuracağı üzere; yasal düzenlemeler toplumun ihtiyacı, sağlık ve güvenlik kuralları çerçevesinde uluslararası yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak ve toplum gerçeklerine uygun olarak yapılır. Belli bir zümreye tekel niteliğinde kazanç kapısı yaratacak bir yasal düzenleme adil olmayacaktır. Bu bağlamda ülkemizde Dermatolog eksiğinin bulunduğu bilinen bir gerçektir. Halkın deri ve zührevi hastalıklarına tedavi getirecek yeterli sayıda uzman hekim bulunmadığı ve Tıp Fakültelerinin yetersizlikleri ülkemizde sağlık alanında baģta gelen sorunlardandır. Sayıları bin civarında olduğunu düģündüğümüz dermatologların milyon nüfuslu ülkemizde yeterli olmadığı barizdir. ( Türk Dermatoloji Derneği Ropörtajı 12

13 Gerçek deri ve zührevi hastalıklarına bakmaları gerekirken neden istenmeyen tüylerin yok edilmesi iģleminin konusunda uzman olan kiģiler tarafından yapılmasına engel olunmak istensin? Burada ülkemizde güzellik salonları iģletmecileri, güzellik uzmanları, dava konusu IPL cihazını ithal eden firmalar, pazarlama firmaları, teknik servisleri ve hatta nihai tüketicilerin sayısının toplamının milyonlarla ifade edilebileceğini belirtmek isteriz. Eğitimini aldıktan sonra sertifika sahibi olan güzellik uzmanının IPL kullanmasının engellenmesi tüm bu ilgilileri büyük zarara maruz bırakacaktır. Bir milyon civarında insanın yaptığı ve gelir elde ettiği bir iģin zaten sayıları yetersiz olan ve asıl iģleri toplum için çok daha önemli olan dermatologlara vermek toplum sağlığı, gerçeği ve menfaatine uygun olmayacaktır. Bu hususta müvekkil odaya müracaat eden sayısız mağdur bulunduğunu en nihayetinde tüketicinin de mağdur olduğunu belirtmek isteriz. Bir diğer gerçek de dermatologların epilasyon iģini tekellerine alması halinde nasıl hizmet verebileceğine dair durumdur. Güzellik salonunda epilasyon iģlemi yapılması imkanı kalmaması halinde poliklinik veya benzeri bir sağlık kurumunda istenmeyen tüylerin yok edilmesi gerekecektir. Bunu da bizzat dermatolog yapmak zorunda kalacaktır. Ortalama bir tüm vücut istenmeyen tüylerin iģlemi 10 seansta yapılmaktadır. Her bir seans en az 1 saat sürecektir. Dolayısı ile dermatologun asıl iģini yapmasına zamanı dahi kalmayacaktır. Güzellik uzmanı çalıģtıracaktır. Nitekim mezkur genelgenin yürütmesi durdurulduktan sonra uygulamada bu Ģekilde bir gerçekle karģılaģılmıģtır. Bu da aslında yine tüm epilasyon iģleminin güzellik uzmanlarından baģkası tarafından yapılamayacağının kanıtıdır. Tüm bunlar ise güzellik uzmanlarının TL/2.000-TL civarında yaptığı epilasyon iģleminin dermatologlar tarafından TL/5.000-TL civarında ve yine güzellik uzmanlarına yaptırarak vatandaģı mağdur edeceği anlamına gelmektedir. Buna gerekçe ise istenmeyen doğal tüylerin güzellik uzmanları tarafından IPL kullanılarak yok edilmesinin sağlık açısından risk teģkil ettiğidir. C- DAVAYA DAVALI ĠDARE YANINDA KATILMAMIZA KARAR VERĠLMESĠNĠ TALEP ETMEKTEYĠZ 13

14 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununu gereği müvekkil Oda nın davalı idare yanında davanın neticesinde verilecek olan kararda üyelerinin hak ve menfaatinin etkilenmesi nedeniyle davaya katılmakta menfaati bulunmaktadır. Müvekkil Oda ya üyeleri tarafından dava konusu ile ilgili olarak sürekli müracaat edilmekte ve menfaatlerinin korunması talep edilmektedir. Belirtilen nedenler ile müdahale talebinde bulunmak gerekmiģtir. 2. Bu cihaz ile ilgili bu yasaklama kararının milyonlar ile ifade edilebilecek sayıdaki insanı mağdur ettiği de konu ile ilgilenilmesi halinde görülecektir. Zira Güzellik Uzmanlarına sertifika verilemesinden bu cihazları alıp iģyeri açanlara kadar birçok insan mağdur durumdadır. Sertifika sahibi güzellik uzmanı iģinden olmaktadır. Sertifika veren Halk Eğitim Merkezleri, Odalar ve kurslar mağdur durumdadır. Cihazın ticaretini yapanlar zarara uğramaktadır. Ayrıca Devlet Hastanelerinde bile doktor bulmakta yaģanan güçlükler ortayken, güzellik salonlarında epilasyon ( Kıl yok etme iģinin) iģinin tıp fakültesi mezunlarına yaptırılması gerçeklere ve de adalete de aykırılık teģkil etmektedir.belirtilen nedenlerle davaya katılmamıza karar verilmesini talep etmtekteyiz. D- DAVACILARIN YÜRÜTMEYĠ DURDURMA TALEPLERĠ ĠLE DAVALARININ REDDĠNE KARAR VERĠLMESĠNĠ TALEP ETMEKTEYĠZ Ġzah olunduğu üzere IPL foto epilasyon iģlemi lazer iģlemi değildir. Bu cihazlar teknik ve bilimsel özellikleri itibariyle eğimini görmüģ olan güzellik uzmanları tarafından kullanılmasında hiçbir risk bulunmamaktadır. Bu cihazlar tıbbi cihaz değildir ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer almazlar. Bu cihazları kullanan uzmanlar yalnızca doktorların yapabileceği tıbbi bir müdahalede bulunmuģ sayılmazlar. Dünya genelinde de bu cihazlar güzellik salonlarında estetik ve kozmetik amaçlı olarak kullanıldığında doktor kontrolü dahi gerekmemektedir. Nitekim baģka bir ihtilafın tartıģıldığı bir davada DanıĢtay 10. Dairesi Dava konusu Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesinin 2. bendinin ( a ) alt bölümünde yer alan Lazer ve foto epilasyon uygulamaları haricinde diğer metotlar ile epilasyon ve depilasyon iģlemleri Ģeklindeki düzenlemeye yönelik iptal istemine gelince; söz konusu epilasyon ve depilasyon iģlemleri ile ciltten herhangi bir parça alınmasının söz konusu olmadığı, ilaç verilmesini gerektirecek bir iģlem niteliğinde bulunmadığı ve öngörülen sertifika eğitimi sonrasında 14

15 yapılabilecek bir müdahale olduğu kanaatine varıldığından, anılan düzenleme hukuka aykırı bulunmamıģtır. (Ek 18: T.C. DANIġTAY 10. DAĠRE 2005/7831 E K. 2008/403 K sayılı içtihadı) Müvekkil oda üyeleri ve bu sektörde bulunan sayıları milyonları geçen insan, huzurda görülen davada verilecek karar neticesinden etkilenecektir. Yürütmenin durdurulmasına veya düzenlemenin iptaline karar verilmesi halinde cihaz alıp taksitini ödemeye baģlayan, salon açan ve yatırım yapan, ithalat ve pazarlama yapan bir çok kiģi ve kurum büyük mağduriyet yaģayacaktır. Belirtilen nedenler ile davaya katılma talebinde bulunmamız gerekmiģtir. SONUÇ VE TALEP Yukarıda açıklanan ve re'sen dikkate alınacak nedenlerden dolayı huzurdaki davaya her iki davalı idare yanında müdahil olarak katılmamıza ve davacılarının yürütmenin durdurulması talepleri ille neticede davanın reddine karar verilmesini saygı ile dileriz Müdahale Talebinde Bulunan Ġstanbul Güzellik Uzmanları ve Güzellik Salonu ĠĢletmecileri Odası Vekili Avukat Kamuran DUMAN 15

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI-

Yargıtay. Hukuk Genel Kurulu. Esas : 2010/21-534. Karar : 2010/591. Tarih : 10.11.2010. Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas : 2010/21-534 Karar : 2010/591 Tarih : 10.11.2010 Özet: -YARGITAY ĠLAMI- Taraflar arasındaki "YurtdıĢı borçlanma hakkının tespiti" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

Ġlgili Kanun / Madde 2821 S.SK/4

Ġlgili Kanun / Madde 2821 S.SK/4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAĠRESĠ Esas No. 2011/15435 Karar No. 2011/12313 Tarihi: 26.04.2011 Yargıtay Kararları Ġlgili Kanun / Madde 2821 S.SK/4 ĠġKOLU TESPĠTĠ ĠġYERĠNĠN GĠRDĠĞĠ ĠġKOLUNUN ĠġLET- MENĠN TEKNĠK

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI : S.K T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :02.2013/560 KARAR TARİHİ:26/02/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : S.K : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON

MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON MEDİKAL KOZMETOLOJİ ÜNİTESİ LASER EPİLASYON LAZER EPİLASYONUN HASTANE BÜNYESİNDE UYGULANMASI AVANTAJ MIDIR? Daha önceden lazer epilasyon uygulamalarının denetimi ile ilgili net bir yasa yoktu ve bu uygulamalar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. ALANIN AMACI Güzellik ve Saç

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu

Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu Serbest Bölgelere Yönelik Gümrük MüĢavirliği Hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Açısından Durumu SERBEST BÖLGELERE YÖNELİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU Yazar:AyĢeYĠĞĠTġAKAR*

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI

ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI ÖĞR.GÖR.DR. FATĠH YILMAZ YILDIZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ PROGRAMI Dünya da her yıl 2 milyon kiģi iģle ilgili kaza ve hastalıklar sonucu ölmektedir. ĠĢle ilgili kaza

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEġHĠS VE TEDAVĠ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUġLARI HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ İlgili öğrenme faaliyeti sonucunda Güzellik ve Saç bakımı Hizmetleri Alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Meslek eğitiminde niteliğin

Detaylı

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar.

Enstitü Müdürlüğü ile müģteriler arasındaki tüm iliģkileri ve faaliyetleri kapsar. 1. AMAÇ Bu prosedür, müģterilerin taleplerin yerine getirilmesi, yapılan iģlemlerle ilgili laboratuar uygulamalarının izlenmesi, müģteri ve enstitü arasındaki iletiģim Ģekillerinin belirlenmesi, müģterilerden

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması

Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması 49 Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde 2004/18/EC AB Kamu Ġhale Direktifi Ġle 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun KarĢılaĢtırılması Cemil Akçay 1, A.Sertaç KarakaĢ 2, BarıĢ Sayın 3, Ekrem

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852

EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 EV TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNELERĠNĠN ENERJĠ ETĠKETLEMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ / TRKGM: 2002/03 (95/12/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 20/8/2002 Sayısı: 24852 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Tebliğ'in

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU

Adli Yadım Bürosu ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yadım Bürosu 8 ADLİ YARDIM BÜROSU Adli Yardım Bürosu Adli Yadım Bürosu 8. BÖLÜM ADLİ YARDIM BÜROSU Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımda

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :03.2013/572 KARAR TARİHİ:10/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : F.Ş ŞİKÂYET EDİLEN İDARE : 1 Sosyal Güvenlik Kurumu(Re'sen) 2 İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Çiğli

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR Doç. Dr. Ali Uğur EMRE Doç. Dr. Mehmet ÇABUK Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU (Dekan) () () () () () Tıp

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

.. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL 04.06.2013

.. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL 04.06.2013 .. SULH CEZA MAHKEMESĠ HAKĠMLĠĞĠ NE ĠSTANBUL 04.06.2013 ĠTĠRAZ EDEN : ġaban KARATAY T.C No: 6.8 YENĠDOĞAN MAH. 50/1 SOK. NO 3/A ZEYTĠNBURNU /ĠSTANBUL Cep Tel: 0532 315 06 72 DAVA KONUSU DAVALI ĠDARE :

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA

DANIġTAY BAġKANLIĞI NA DANIġTAY BAġKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu adına Hüseyin ŞEN ADRES : Öncebeci Mah. Umut Sk. No:50/4 Kolej/ANKARA DAVALI

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ĠYONLAġTIRICI OLMAYAN RADYASYONUN OLUMSUZ ETKĠLERĠNDEN ÇEVRE VE HALKIN SAĞLIĞININ KORUNMASINA YÖNELĠK ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLERE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU

2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU 2015 Yılı Kalite Güvence Sistemi Raporu KENT KURUMSAL GAYRĠMENKUL DEĞERLEME VE DANIġMANLIK A.ġ. 2015 YILINA AĠT KALĠTE GÜVENCE SĠSTEMĠ GÖZDEN GEÇĠRME RAPORU Bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Detaylı

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU

ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU T. C. Ġ S T A N B U L V A L Ġ L Ġ Ğ Ġ Ġ s t a n b u l M i l l i E ğ i t i m M ü d ü r l ü ğ ü ANKET-ARAġTIRMA- UYGULAMA ĠZĠN KOMĠSYONU AYLIK FAALĠYET RAPORU ( HA ZĠR AN -E K ĠM AY LARI ARASI) KOMİSYON

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ FOTO EPİLASYON (IPL) EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI

ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014 İçindekiler ERZİNC(ANI) YAKALA FOTOĞRAF YARIŞMASI... 2 YARIġMANIN KONUSU... 2 YARIġMA KONUSU ĠLE ĠLGĠLĠ EK BĠLGĠ:... 2 KATILIM... 3 KATILIM ŞARTLARI... 3 DİĞER

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

CİLT BAKIMI UZMANI/GÜZELLİK UZMANI

CİLT BAKIMI UZMANI/GÜZELLİK UZMANI TANIM Kozmetik bilim ve teknolojisinden doğru bir şekilde yararlanarak cildi ve vücudu daha sağlıklı, daha güzel, daha genç göstermek için gerekli araç ve makineleri doğru ve bilinçli bir şekilde uygulayan

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ Y8HD Esas : 2012/5092 Karar : 2012/6951 Tarih : 10.07.2012 BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ MAL REJĠMĠNĠN TASFĠYESĠNDEN KAYNAKLANAN KATKI PAYI ALACAĞI ( Mülga MK.Döneminde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013

ĐKĐNCĐ DAĐRE. (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG. 24 Eylül 2013 ĐKĐNCĐ DAĐRE BEŞERLER YAPI SAN. VE TĐC. A.Ş. / TÜRKĐYE (Başvuru No. 14697/07) KARAR STRAZBURG 24 Eylül 2013 Đşbu karar nihai olup, şekli düzeltmelere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayrıresmi

Detaylı

ANTALYA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

ANTALYA SAĞLIK SOSYAL GÜVENLĠK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HĠZMET ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 Sağlığa ĠliĢkin (Eczane, Hastane, Optik Vb.) Kurum Ġçi Ve Kurum DıĢından Gelen Talepleri Değerlendirmek, Sağlık Verilerinin

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 27

ÖĞRENME FAALİYETİ 27 ÖĞRENME FAALİYETİ 27 KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK HİZMETLERİ ALANI AMAÇ Bu faaliyet sonucunda saç bakımı-yapımı ve güzellik hizmetleri alanındaki meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı